Page 1

ПриУзд Президента США Р. Ніксона

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

УКРАЇНИ ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛА ПЛАН

Москва. 27 червня в Мос­ ІШУ з ·офіційнИ'М візит-о" nр.И'бу,в Президент Сполуче­ них Штат·ів Амер,пки Р. Нік-

ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ РОКУ

1974

Трудящі промислових підпри-

сон

Є:VІСТВ України у відпові:ць на Звернення Ц:К :КПРС до партії,

до

радянського

розгорнувши

1935

іІ'ІІ

Генераюший

секретар

ЦК КПРС Л. ___ І. Б:режІІЕ'ГІ.: Го.1ова Пр,езидІІ Вер~о·вно1

1

Ра:r:и СРСР

ліаац!ї про~шслово_1 пр"о~укцн .1 Іністр

випуско~ бtльш~стt наиважливІ-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, І

аеро,·t­

М. В. ~~-о·ор­

ня. виконали план першого пів- . ний, ГолОІВа Ради МнострІН річчя 1974 року за __ обсягом ~~а: СРСР О. М. Косигін, Мі­

РОЦІ

МІСЬКОІ

широко

соціалістичне зма-

гання :о~а успішне виконання завдаю, четвертого року·дев'ятої rr'ятирічtш, достроково, 28 черв-

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

народу,

На в.ну>КОВСЬКО•\ІУ

po:vti Р. Ніксо:на тепло віт[}­

РАИОННОІ

РАД ДЕПУТАТІВ

ших вндш виробІв.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

закор.ннишх

(ТАРС)

.

(РАТАУ).

СІІ·рnв

СРСР А. Л. Гртшко Т<І іІІІІІ!.

.

СЕСІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР 27-28 червня в столиці Украї.ни проходила юсьма сесія ,Зерховної Ради УРСР восьмого скли;ання. у Сесійному :залі Верховної. Ради республіки ~ібралися депутати і гості передовики і новатош промислового та сільсьногосподарського виробшцтва, партійні і радянеьІй праl!)ів-ники, керівники

r

з доповідями в першому питанні порядку денно·о «Про стан сільського будівництва в республіці і

виробничій

Ірда карбованців. Збудовано приміщення .для вели-

ше розгорнуть соціалістичне змагання

них послуг .населенню проти

відповідного періоду зрЬс"1о 5ільш як 1на 20 процентів. У соціалістичному змаган­ ІІі найкращих показн·и·ків

техніки

по­

~верх:нього

идягу П. Я. Поровчука і Р. М. Багра·МЯІНа, · бриг.ада nошиття

n.

жj-ночого

по як-ост-і виконюин1' замов-

економіст

побуткомбінату.

управління сільського господарства райвиконкому

-- на 103

процента.

tВелиrкодимерськніі» кЛітківськиЙ» · кЗаворицький» «Заплавний»

17,5 16,5 14,0 13,0 14,0 16,0 !3,0 13,5 14,0 12,0 11,0 13,0

Спеціа.~ізованиіі кТребухівський»

~з о

v я»

кЖердівський» к ГоголііВський»

95 95 90 90 90 92 91

12,0

+1,0 +0,9 +1,4 +0,9 +1,2 +0,3 +0,9 +0,4 -2,2 +0,5 +2,4 +0,2 -0,6 +1,0

20,0

20,0

+9,1

23

1],5

15,0

-0,5

ІЗ, О

-0,3 -0,7 -0,3 -3,2

-0,4 -0,6 -0,2 +0,4 -0,2 -0,6

95 88 91 96 91

75

90

59в5?3

11,2 11,1 10,8

14,0 12,0 12,5

-0,2

-0,3

+0,9 +1,5

аавершили

гання між

стали

90 83 85

піврі<;ІНУ

виробничу

Ваяти такий високий рубіж до­ ПGмогло дійове спціалістичне зма-

ЄДНІСТЬ

Z

житті народів світової системи соціалізму, на­ піталістичних держав і країн, які розвива­

ються.

Особливе місце відведено

(ТАРС).

ШКОЛЯРІ НА РАДГОСПНОМУ

І~ехів,

бриг~;~ та окремих ро­

гади комуністиЧ!{ІоЇ

праці

сІt.тта­

дальниць Жанни lVІт:а.рівни Пат­ рикеf.вої та Лідії Григорівни На­ гоги.

Л.

по

лістичного

розглядові

зростаючої значимості пролетарського інтер­ націоналізму в світовому революційному про­ цесі, боротьбі .комуністичних і робітничих пар­ тій проти буржуазного націоналізму.

рі виробницт.в<f. З ·великим ви­ передженням часу працюють бри­

інженер

Чле­

.-.-~.-gs~~~--..R~t. . . .~. . . .~~~~'~

І\Олективами

програму.

І(ОРНІ€НІ(О,

організаtІіЇ соціа­ змагання.

ПОЛІ

Першимд закінчили обробі­ ток кормових буряків учні Літ­ ківсьної середньої школи. 35 старшокласників, об'єднані в бригаду, в:ншися вирощувати в місцевому

радгоспі

що цІнну

кормову культуру на площі

3,5

гектара.

Школярі своєчасно провели необхідні роботи, і зараз закріп­ лені за ними площі мають ціл­ ком впорядкований вигляд, обі­ цяють хороший урожай.

На обробітку відзначилися учні С. Ностенко, В. Савченко, С. Гапон, В. Rраснощок, О. Гра­ новський. Вони першими пропо­ лоли по 0,1 гектара посівів. :Ке­ рує роботою школярів на рад­ госпних полях учителька Ольга Іванівна Гладишевська. І. ГАПОН, громадський кореспондент.

Виїзна радакція "Нового життя.'' на ударній будові

85

ПТАХОФАБРИКИ: :::емиполківська Племптахозавод о: Рудня» Богданівська Пухівський ППР

Ці досягнення

по

103,3

надійною заПорукою нової трудової перемоги --- МИ Д(}СТРОКОВО

РАДГОСПИ:

кl(расилівський»

проценти,

продуктивнпсті праці- >На

17,4 14,5 12,3 12,0 12,0 11,8 11,5 11,4 11,2 11,1 10,7 10,4 10,4 10,1

....

r.

,,ової

а

В роботІ сесії взяли участь керівники :Комуні­ стичної партії і уряду республіни. (РАТАУ).

випус­

.:~ільниць,

в дію

Було затверджено також Укази Президії Верхоn­

26 червня 1974 р. :~окрем~. аавдання по обсягу реа- сІі.1 адального цеху, яким Itr.pyє лізації продукції здійснили на л. Ба.рськ.ий. Він також одер11 1,:~ процента, пn ·Випуску ва- жав найвищу оцінку по J:у.lиу­

ІІа1вн rnсподар<'ТR

~Бобрицький» tРусанівськиіі» ;мені І(ірова

виробів

введено

ної Ради УРСР, прийняті в період між сесіями.

умовах•.

елект.ротехнічних

буде

голову :Кримського облвиконкому.

приtніс великИй трудовий успі,х. бітників :заводу. Найвищої Травневий план виконали з усіх продуктив.ноеті праці -- 118,6 гехніко-економічних nоІtазників. процента доби·вся І:о:ш•тив

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

кПЛОСКЇ•ВСЬКИЙ» імені Щорса tІ(алитянсьюІЇІ»

.-

ПОПЕРЕДУ -СКЛАДАЛЬ"ИЙ нtВОі\У

.

виконкому.

за успішне

Минулий місяць для колективу

1

ном Президії Верховної Ради УРСР обрано депу­ тата М. В. Хорунжого голову Запорізького обл­

сів національного розвитку і міжнаціональ­ них відносин, з'ясуванню їх місця і ролі в

плаття

ДОРОШЕНКО,

про надій молока госпоJІарствами району за

дурова

Велика увага приділяється аналізові проце­

С. Миронен•КЮ та інші. Л.

сучасних

середнь01

Сесія обрала заступником Голови Президії Вер­

тило підготовлене до друку Інститутом марк­ сизму-ленінізму при ЦR :КПРС друге видан­ ня капітальної праці <<Ленtнізt-"r і національне питання в

розвитку

ховної Ради Української РСР депутата Т. М. Чемо­

:ПРО ДРУJRБУ

І. Ф. Оксюти, бригади шиття чоловічого

про народну ос•віту, який 1 жовтня 1974 року.

Більше

Видавництво політичноУ літератури

бригада по

побутової

будівника комунізму

~~~~--~~------~--------~. .--~~--.s

Піврічний- достроково ремонту

необхідних

ВИї(онання п'ятирічного плану по сільському .будівництву і внесуть гідний вклад у здійснення рішень

>~~

рубеж1

Одностайно приймається Закон Української РСР

У прийнятій постанові Верховна Рада висловила впевненість у тому, що радя.нські і господарські органи республіки, працівники сільського господарства, будівельних і проектних організацій ще тир-

Розширюються індустріальні методи будівництва

визначив нові

-

ни

на:ми.

220

п·ень добили·ся:

і в створенні

поно­

ня. матеріально-побутових умов учнівської і студентсь·кої молоді, реалізація заходів ~о підвищен­ ню рівня навчання і виховання учнlВ сільських шкіл знаменують новий, вищий етап у втіленні в життя накреслень партії по вихованню нової люди­

них пунктів, контролю за додержанням проектін nланування, особливо індивідуальними забудовни-

на селі, поліпшилась робота сільських будівельних органі:зацій і проектних організацій сільськогоспо-

Зма·гаючись за високу ~<ультуру сервісу, -працівн.и­ f<И райпобутк·омбінату л.о­ 'троков~ виконали пі,врічний nла>н. Надаtння різноманіт­

НПРС

уваги слід приділяти благоустрою сільських населе-

міжколгоспних комбікормових заводів, на 1 ,8 мільйона тонн елеваторних місткостей. Проведено роботи по зрошенню 312 тисяч і осушенню 382 тися•r гектарів земель.

~~,~~~Z

діяльності

культурно-побутових умов будівельникам.

пр~ .. підростаюче

вищої школи. Завершення в нинішній п'ятирічці переходу до загальної середньої освіти, поліпшен-.

виконавчі комітети слабо контролюють роботу буді· вельних організацій, недостатньо допомагають їм у

~ої рогатої худоби на 2,3 мільйона голів, свиней ш 3,7 мільйона. овець - на 0.7 мільйона і птиці - на 22 мільйони голів. Споруджено 1390 корма-

Z

Піклування про школу,

ління, підкреслювалося на сесн, завжди бул~. в центрі увагИ нашої партії ~ держави~ XXIV з ~:J,~

вимогам. Деякі місцеві Ради депутатів трудящих і їх

На сесії відзначалося, що в 1971-1973 роках за

зробив

симович.

вень сільського будівництва, наявна ·виробнича база і стан проектування ще не відповідають сучасним

. Іхунок державних капітальних вкладень і коштів :олгоспів введено в дію основні Фонди на 1 1 ,4 міль-

Співдоповідь

УРСР

голова :Комісії по освіті і науці депутат М. Г. Мак­

На сесії зазначалося, що загальний технічний рі-

:овної Ради УРСР зробив голова комісії по будіпrицтву депутат г. к. Злобін.

~~,,~~4&

постійних комісій Верховної Ради

Депутати говорили про позитивний досвід організації сільського будівництва, вказувал'и на недоліки в цій справі, вносили пропозиції, спрямовані на виконання завдань дев'ятої п'ятирічки.

v.l. П. Колотій. Співдоповідь постійних комісій Бер-

майстерень,

ну освіту• виступив заступник Голови Ради Мlю­

стрів УРСР депутат П. Т. Тронько.

багато підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування.

щходи по виконанню завдань п'ятирічного плану>> шетупили Міністр сільського будівництва УРСР І. Е. Єсипенко і голова правління Українського ~іжколгоспного об'єднання по будівництву депутат

ремонтних

З доповіддю у другому ~итаю~.l порядку денного

«Про проект Закону Украl:НСЬКОl РСР про нар_о~­

в експлуатацію житлові будинки загальною площею 18,6 мільйона квадратних метрів, школи на 375 тисяч учнівських місць, дитячі дошкільні заклади на .57 тисяч місць, клуби і будинки культури на 324 тисячі місць, лікарні на 7 тисяч ліжок. Збудовано

спеціалісти різних галу:зей народного господар:тва України, діячі науки культури, представниш громадських органі:зацій.

цехів, понад тисячу

з'їзду :КПРС по дальшому розвит.ку сільськогосподарського вИробництва. .

XXIV

дарського профілю. В дедалі більших масштабах здійснюється комплексна перебудова сільських населених пунктів у впорядковані селища з добрими умовами праці, побуту і відпочинку населення. З початку п'ятирічки в селах республіки введено

Жердівський тваринницьний комп.11.екс пусковий об'єкт четвертого, визначального року дев'ятої п'ятирічки. Це буде високомеханізоване підприємство,

де ручна праця зведена до мінімуму. 800 голів веnикої рогатоУ худоби доглядатимуть ро-

бітники з допомогою машин і механізмів.

Зрвсім небагато часу залишилось до прийому стада корів, а робіт по будівництву треба

внконати ще чимало. І досі, на жаль, є прикрі неузгодження, зриви планів поставок деякого

обладваВІІJІ, звопікаввя. Редакція rазети «Нове життя• створила на

.

пусковій будові ІUІзначального року виїзну редакцію з .метою висвітлення на сторінках газети ходу будівництва у передпусковий період, коли особnиво потрібне узгодження у роботі

всіх Підрядних будівельинх оргаиlзацій, пропагування передових методів праці кращих

бриrад, сприяння швидкому усуиеиню ввявле-

них недоліків. На другій сторінці

публікуємо

кореспон-

денцію «Тверде слово будівеnьників» нашого громадського кореспондента, інженера тресту

«Вроварнсільбуд» К. Дараrаиа, який розповідає про передові бригади будівеnьинків. ;~•·'


РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

3АВЖДИ В ПОШУКУ З

головним

радгоспу

І.

в_

РоменЮІ\Оl\1

:шсь.

1юли

групу

Ця

іІ;ннн і

зустрl­

направляв

на

садінюІ

культура

: Іемпю,

--

ми

він

ро6ітниць

гарбу:Іів. ГJнть

uгрономом

<< Заворицькпй »

бага т у

.'tю­

на

про

краще

: 1емл і

в

сільської

РСІДІІ.

Іван

говорить

-

СІІ .lьович.

Пш:ю

Gу : ю

-- .\

:Іасідання

Депута ти

і

пода рства

Ва ­

внnонn:о~1у.

спеці<І.1 істн

творчо

ПНТ<lіJІІЯ .

ІНІ

го-с­

і

Я!\

--

та

інші

перШОГО

Про

K:J<Jcy .

у свііі

це

по ­

час

ПО

ДОГ.1НДУ

.:а

IIOCi -

На

:JPY'I -

період

І 'оворить Тому ми

ІШХ у:vю пустvючи:.ш

.1іt.:оні галннинн. Яюц'о н~-

хон-;-

Б. ф_ Лндрух_ прнділяє:vю особтІ -

ву увагу широ!\ому :ІСІлу•І е н-

:1 них вантн Ні! обліг; , :ю-

1110 ,1юдеіі. m;i працюють 11а

]JаТІІ і :ЗаСіЯТІІ . МІ! ОДерЖИ\10

І!рО :ІІНС:ЮВІІХ

ЧІІ\t<Іло додатновоГо 1-юрму .

:І01;ре~1а.

На

цьn~1у

внс:ювлено

: Іасід<tІІІІі рнд

Jу ~ ю

цінних

Літо

про -

по:нщій по ефектнвному

се ..1і .

вн -

ПіДПрІІЄ'V!СТВаХ_

на

:;а.1і : ІН!-Ііlі.

гаряча

-

У

пора

праІ(іВНИІ\ів

на

радrос -

пу ,, :3аворнцький>> багато не -

Іюрttстанню :>емельннх угідІ->.

нідr;:Іадних

J хоч :; тих пір пройшло не

\Jув<~лись про рі~;ке :шеншен -

і фермах. Не :шають споn:ою й депутати_ Пропо . 1юванш1 буряків. догляд :1а ІіУІіУРУд:юю. Ііультурни:vш пасовнщ<~\НІ і органі:Іація :\<Іготівлі

счуг . покращення прнродних

: ;nиральної техніки і прода ; r ;

пасовищ, освоєннн :!арослих 'Іагарншюм земель. Тільки в

державі рі ;шої проДукції все це цікавить постійну 1\О -

щ,ому році вирішено ввести в оборот додатково 500 гентарів землі. На даний період

!VІісію . J не просто ніка'внть. J.опит ливо шухають СІктивістн шляхи підвищення вро-

ІНІМ

ркнься :ш їх :щійснення_

Ви -

ііористовують д . 1я

рі : ;-

<іагато •шсу, В()JШ успішнn веретворюються в жнттн.• 11рацівнихи радгоспу потур-

нн

вільних

придорожних

!іормів для

тут осушено 250 гектарів болота . на яхнх стало можливирощувати

справ

на

ланах

ку.%тури.

цього

ні форми: перевірки . обгово-

на.1ьне вшюрнстання сільгоспугідь --- лише один і:; баГСІТО'ІИСЛеННИХ !ірИХЛадіІ:

рення на аасіданнях ІіОМІСІ1 . виносять питання на ро: ; r:щд ННІЮНКОМу 'ІН СеСіЇ.

,, ~-;тивної діяльності сільсько-

і·оспощtрської

постійної

Бе ~ теречно.

ко-

рнд

~rісії сільської Ради депуТ<Jтів трудящих . .\да;е це її члени

готували

ан<Ілі:юм

справ

?vІатеріалн

у

П'ять

:1

продуктивність

: 1емлеро6-

постійшrх

- Очолює

го .1она

цю

сі.lьрадІІ

1\ОVІІСІІІ

таннн

Дже -

доров11•1

Борис

:Іава;дІІ

початку

ЦJ ,ому ють

перехонСІлися_

Адже всі

блок, а в цьо­ в ехсплуа­

таІ(ію ще три блохи. Обсяг будівництва систе­ ~ІІІ опалення сантехніни винонали вже на 85

процентів.

ЗарСІ:з

пронладаються

труби від

центрат,ної теплотр<Іси до приміщення шко­ ЛІІ, на повний хід іде будівництво вентиля­ І(іііно-витяжної системи , блСІгоустроюється ста­ діон і прилегла територія.

Тепер кожного дня на будівельний майд<~нчнх виходить більше ста робітників. 1 всі вони працюють з велиним завзяттям, бо праг­ нуть точно у визначений строн передати ключі майбутнім ГОСПОДіІРЯМ ШКОЛИ. На фото : вгорі

(зліва)

оператор штука­

-

т у рної станції В. Котвицька готовить розчин; І. справа) робітниця В. Ф. Кузьменко штука­ турить стіни; посередині · - столяр Б. К. l:>ло­ щинський встановлює вікно; внизу загаль­

вони працю­

:1 підвищеним енту:зіазмом, щоб до нового

навчнльного року зробитн школярам міста гі днІІЇі подарунок. Ми впевнені. ІІ(О будемо господарямІІ

проблем.

:здали перший

му році теж не піДведемо-здамо

'Іоловіка. та й то .1едве справлялися. А :1ара:1 нас двоє, і ніякої :J <Ітримхи немає. Ось що теше '\1\еханізацін трудомістних процесів! На одній із стін новобудови велиний лозунг с· повіщає: << Здамо школу до 20 серпня!>> Що ж. прагнення будівелr,нихін хороше. І ми в

радгоспі

навчання

виконроб Торік до

нІІіі

Іmrляд

будівцицтва школи .

Фоторепортаж А. Козака.

гро:vt<Ідсьrюі

досягненнн

ннсоюtх

мо:юn:а.

ді .щться

Та!\. не одне хвилююче піrпорушать

сільської

-- Посада у нього cn:po~ma :Іаправннк. І яr; депутату.

с 1юго слова , --- ааявин старший ПМН-15 Михайло Якович Туаман. -

дУ~Ікащr голова n:оміс:ї Б. Ф. Лндрух_ Окре:11і доярю1 доби.1НС1, : шачного підвищення виро6нннтва ~ю :юка. Та . ІІа іІіС!ЛЬ . відстщ: хю ще від передоних tncп 0 .. дарств рСІііону_ Необхідно ІІО.lіпшнтн органі аацію прСІці. виробничу дисцішлінv

<Ііелііі.

лнчить

д с1я

надоїв

1\О~Іісію

Д.

а

- - За ра:; спрннтлнві у ~ювн

ро:шовідас

В.

опорядmення.

худ·оби.

працює в сільській Раді . А .1с 1\ращою на:швюоть с і льсьІ;о господарську_ Таг;у похва .1~· ;~спутати : 1аслужили невто~Іною Працею . НСІПО.lеГЛНВНМІІ ПОШУІ\аМІІ шляхів піднесеннн виробничої дія : ,ьності, еn:оно~Іічннх поn:а : н нrr•ів радгосп\-_

Б. Ф .. \ндрух.

невирішених

н

всдетІ.<:н

Не буде :Jатримки і . :за штухатур<~ми, - додає оперСІтор Валентнна КотRнцьха.- Тепер на\'1 поставилн нову штукатурну станцію, яна ниеокоякісно готовнтІ, розчин і подає його За ;(опомогою шланга на будь-який поверх. РСІ­ ніше на підготовці рщчнну працювало чоп1р11

Добре ро:зуміюп, І(е делуТСІТІГ. Зокрема. ще ни~Іь 1 іа

етні , виробляли рехо~1ендацїі тощо_

f:

блоків

[Jо бітних укладСІЄ по 25. На сJ, огодні вmе по­ l' Т еЛІІЛІІ три тисячі нн<Ідратних метрів підло­ Г ІІ . і! ~!аЛИШ!-ІЛОС Я ЩС ПіВТОрИ.

тварин. ремонт

Турбота про 6і:1ьш раціо-

тр~, ох

< І :н,н у оплату , _____: ск<І~Іав Іван Григорович, - і продуктивністІ, праці різко пішла вгору. Пр11 . І\Іінній нормі 12 кв<Ідратних метрів ножниіі

іІіСІйності полів і продуІ-\тивrюсті ферм . напо.1еглиію 6о-

кормові

~·с іх

. юr : ні - - бл<Ігоустроюєтьсн шкільне подвір'я . РСІ ~юм :1 ;тконробом М. І. ДубннІ(ем оглн ­ ;,ає~ю просторі хімннтн іі кабінети нанчально­ го корпусу . В одних класних кі!VІнатах бригндн І';ІННІІ :vJнхаіі . 1 і ннн П<Ісічннк і :У!нколн Степа­ :юнича Ко : ює:зда штуІі<Ітурнн стіни, а в ін­ ІІІІІХ -брнгнда М1нюли Яновича Ромашхіна нїк е не:~е ~1нлярні . роботи . Брига д<~ теслярів, , rхою керує BCІCIJ.rth Грнгоронвч Пнлипчу~;, 1 ; станонлює перегородкІІ днерних б і юків , під­ ганяє віконні рами . У простором~корндорі ро:-~говорилнсІ, ;! бригадиром П<І!ЖетНІІкін Jвано:v1 Грнгорониче\1 hСІрпенхом. Неданно НСІ С перевели на ахордно-премі­

по.'ІЬОНІІХ

г оспnдuрсь~-;о:vІу

в

ІІі

П J Іантацїі.

роГ.іт F! радгоспі від•ІуВаf:тJ, сн недщ·т;t•Іа роПочої сИ.lІІ, -

:ІаЛІШІати

Ос1<!!Ініч 'Jaco,, ІІа будівниІ(ТВі середньої ІІІКОЛІІ .\"о 7 друЖНО :ІаКІІПіЛа робОТе! . ВсередІІ­

ДеПуТ<JТІІ ДОПО!VІОГ:ІІІ .lЮДеіі RІІііТІІ 11<1

H<tMII.

11ої д-'ІН · ораню1 : н:•:vtлі, -t.:І;а:Іан нін. Одна!\ не повах

Робота закипіпа дружно

'1 .1<'-

:VIOfii:Ji:1yB<tTII

тр<-Ікто ­

нас

rюстііі­

в господарств і іідуть

ро()отІІ

ііурякові

;.·

'І.:Іенн

КО\1ЇСЇЇ.

І--Інні

РІІСТ.

Небагато

ceGe on:Ii!\o

Ті .іІЬ!\И

II<JCiHIIIO'i

примусн­

радгоспІІІІіі

трудіВІІІІ ~епутата\111

Антонен1ю. робіт ­ Ясь. Настас і н Но ­

другого

!ІІІ

ро:ШІНРІІТІІ

ТІІ П Г>утн родючішою. В:тв с:юво і депутат П. ~- Гурто ­ венІ\о

аКТНВНІІ\НІ

т~·рfіува : Інсь

обговорю ­

п:ющу орної : 1емлі.

ДобрОСОВіСНШІІІ !>ЮНІ.

ної 1\О'І-Іісїі . Бе . І їх ~· часті ІН' вирішується їІ\одне ваїІ \ :ІІІ ~;е :щвданнн н радгоспі. Напрн ­ г;пад, сівба ярнх провед е ­

т<-Іn:.

J(e

срІ .l і ІІ ­

по-господ<ІР ­

СЬКІ1.

сен~-;о

на:v1

rІід~-;а:Іалн депутати

доручевнн

принципово.

вець ів<ш ниці Віра

ВІІІ;;,­

лісі

нn.

:з ареко~іен~увалн

по ­

речовинн .

Ідею

РІІ<:тання

В<І.lН

І

u~·дь-ЯІ;е

р11сне у

Ради,

сн і В

но-

допишуть

аІітив_

В. с.

одне

починання

Фе-

внрішуt;

депутатІІ

не

ЛІЩЕНІ\0.

:1аворнчі

....

~~~~~""~"'"'"'~"~~~"" """"'"'~""'~.__,,,,"'"'-'!!..._,_,,,"'"'~~~,~~'"'"'"''"'-'-"'"'"~'"""'-""~""""~"''-'"''-'-"""'"'-".._,,,,~~~'-~"~

ТВЕРДЕ

БУДІВЕЛЬНИКІВ

слово

~- ВИ :mача.lЬІ!Іt\Іу )НЩі .1~В НТОЇ 11 НТІІрічІ;Н Ol'IJORHИ\f ;JaІЦiliJIJН\1 І\ІІ:І~ІіП1НУ 11\ІК-к трt>r·ту Бровариеі . Іьбу.~ » ~: :шн•р­

a .lbHИ\111 JІ<ІРЯдами , нерrдові іірІІгамt ви~>"­ ІІують д~вні IIOJHB1 ва 140 І;)() ІІ])t. ІlеІІ­

шеннн 6удівІІицтва і :цача н І'ІіІ'ІІ.Іуата­ цію 1\{Jf>I\TiB ТВаj)ИННИІthІ\ІіІ'іІ 1\<1'>\ІІ.ІІ'І;І·у ~

І;и ;ІІІііІІН<lЮТІ>~Н : Іі\ІJ,ІЯКИ ОІІ<ІНУМННЮ Ki.lb-

р;;·.(ГІІ!'ІІі « Жеrнівr·ькиЙ>>.

J\раЩЮІ і\ІJИІ'а;ІЮІ

\11'\іlНЇ:\ІІВіlІ\ІІЇ

ІіІІ.lІІІІІІ

,l<ІІІЇРІ'ІІ\1 будіННИІ[ТRІІ. І RІ•НИ І'НІІІ-:Ю ІІ[)іЩІ'\11

ВИІІ[)авдють донір ' н . Нжr- :нн;ів•І!'ІІІІ

НКИЙ

J

HИI'I1illfl

В:Ji)JUI' .\1 в уеьому ~; ІІетро Ячниr;, O .lbІ<t ('к <н.: у•н , fІtавва Рудu\ІаІІ, Іван Ten;liOK та

1\0Ma суміжними пріJфесіями . При нотреііі I;o;J;P·H 'l.lf'H 0]1ИІ'і1.1И \ІІІ<ІіІ' :ІСІ\ІіІІИПІ І'НіоІ'ІІ

і1іші . Вови по ,1ають nриІ\:Іа,J,

не .шше в

рн,fіоті. П.рИЄ\ШО завітати дn їхвіх nі\ІІІат у

ТІІВариша.

hУ ,lіІН'.ІЬНИІі11

у ІІІІВ(' \JКЧ3('НfІ\І)'

,-уртожитІtу . Тут ;щвжди :Jатишок і чисто­

ІІІІJІІ}'І;у

pP:H'J1Riк ні.~ВИЩІ'ННН 1ІРІJДІіТИІІН<Іf'Ті

та_

нра­

\)агато ІоІІаІ\ів - і .1івчат ріввяються на

j):til\il , !'.l!'ІіТ[JИЧІJИ'\ ІІі.lІ'ТіІІЩіЙ. _ЩОХ !'11.1111'-

ці .

НІІ\ Т)ШГІІІІ'Й Та ЇНІІІИХ .

_,івr:ІhНЮ. j)ІJfiiT . ДбаЮТІ> !!ІJІІИ і ІІj)ІІ Ііj)<ІЩІ'

:: .-.rr1' oю :ІрtІСТаІІНн ІІРіJ.1УКТИRНІ1СТі прn­

Ііоrопту пrрР ,l<•RИІ\ін і\у.1іввиrпва о•rо.І~•­

ЯІ\ІІ!'Ті робіт і :ІНИі'Ііf'НН\1 СООіН<ІJ1ТІІ('Ті іІу­

ІІИ\ ,

rrрагнуть ІІас .:Іідвати їх.

ІНШІІJ)Иf' Таннн м ;нпин і -.rexaвi:!'>liR. ІІр<І 1\І'І'

ні брига,1 і ІІРИІ'Ііо[)f'ННЯ :1да•rі об'~ктів тва­

к•ть ІІрацьониті бриrа.ІІІ СтРІІаІІа ~ft>\PJa та

. (Оаютt. ,

риввицьІ\іІго ІіІІ'.ІП.lРІ.:rу

Во.ІІІ.1И\ІИ)1іt ПиІІ.lЮj)И. Ч.lРНИ 1111\ ііриrа .1 твопчо

ІІЬІІЇ f'IIIJi!RИ . І НІі док<І : J

I'HO~; 'j

ІІІJ·іІЦі ,

ЮІіЮТІ, ;щВіІіJИ

Іrідо.1ЯТІ • .111 .\Ні1ЙТИ

ІІ)1ИІ-і­

fіригади

fio

:ІіВІІ'ИІ\ТВа

ни ,l·J1YiliilТI>

1\!)ИТТЯ

\Іf'ТіJ,J,аШІ,

І ;1

]І:ІІІіова,lіа;щіt:ю виробвичих ІІIJ<ЩrriR. :1 \11'-

\іІІІі:І;щією J)УЧНИ\ роfііт.

І(ЬОГО "іІ'ЯUН Oy,liRf'.li>IIИiiH

ГІJТУЮТЬ JO

ЦаЧі ;Іа"ОВНИІ\у ІІРЮІіЩРІJВЯ ВІІСИІИ ('1\.,lii,JiB .1 ;1н : ІберіrІІНІІЯ грубих t;oJJ'>Iiв. На ЧРР­

зі

-

2

)'І'ІІі\

Ї\·

не)авно нього

нриr;:rад

На

роііоти

ІІ<1чат;;у

стор.

О

:!а

,lО!:Т[НІІ\fІВР

Успішному

і -.rовт~r~а.lИІ'h ва висоті пп п ;щій. І та:; ЩІІ))іЩ' НІ\ HORa фf'рМа, Ті11\ і ІJОВИіі цик.'І ~ІонтаіІіу. ~а прnrІіJЗИЦією будівельни­ nів rщтfіували інший ваrіант: ва :Jем:Іі

,1об. р е

11 ;,_

ходу

органі;юваrнР

будіввицтRа І'оціа .lістичне

ЯКИ\

rприяе. З'>!аrан-

Бриrади виборюють право рапортува­

ти !Іро ВИКіJІJаНІJЯ ЗіtВД311Ь і :!Дачу об' ЄКТЇR 1\ЮІІІ.lеІ\су

R експлртацію. К.

екладати дві ферми в одну монтажну 1\ІНr­

ЖИТТЯ

бри~адні

ВИІіОНаІJНЯ

.Іу л ьтати.

r;nJHІiR підві"а-~ИІ'h

НОВЕ

РІ\І'ІІ.lуатацію

поетапні

НИ<І1:Іачуютhсн піН'\ІЇі. І Н~' да.1n доііrі рr­

ііу­

1\11\lll.i!f'J;('}' ~1PTa.leRi ферМИ ПР)JІ'-

І ' Ііанін 1·рубих

в

BI!PiJBil.lfi.:I'H<І

:ІаВдаІНІИ ,

інженер

стrуrщію , щnб підні>tати і \Іnнтувати одвn-

:1дача ІіОріВНИКіІ. О

)'І'hІJІ ' ІІ ; ;a.lf'iliИl'h

('Тf'Іrа•на :Vll'\f'.1il.

Н3.lhІ11' 11ішrвнн у ііу .lь-яt;•І"У ІІИта.нні . Во­ і :1 111')\f'JI)BIOIИ

Ні .1

о

тресту

Субота,

29

ДАРАГАН.

<<Броварисільбуд » .

червня

1974

Зf\НЯТТЯ

Ча-

1\mІуніпичвr етанле•ння .111 ІІР<Щі І'Ta.l<.t нІ• нІ>' я ;Jr;U\I r;ожво·го 'І.lеІІа ІІf'РедоRих бnи1·а (.

,-ік. ТаІ>И\ ІШІ'ІІКИ\ ІІІІІіа.\ІІИІііІJ буд;вІ'.<ІІ,ни­

:ІнР­

;[РІІ· НЯ liopnyl'iB ,]р;JИІН\ІІ'І\ЦЇЙНІІІ ' <І tJ .' ІІІІі)'. 1<1-

'І<Іt'НІІ. ;(і.ІІІ ІІіІІІ.'І(І 1 І'У і трудщатрат!

Jlp;ЩhІI0'111 ;m іlІ\ІJ]J ;(ІІИ\1И і ai\Op,J,IIfHIIH'\1i-

ПЕРШЕ

року

Протяrом

мннулого

року

п~н

обласному управлінні внутрішюх справ працюrнш лекторій «У світі прекрасного». На заняттях, які проводипи nрацівники столичного мvзсю російського образотворчо­

го мистецтва, були присутні това­ риші з Броварського внутрішніх справ.

відділу

У цьому році з ініціативи По­ .1іТRідділу УВС облзиконкому ст•ворено кінолекторій для пра­ цівників нашого відділу внутріш· ніх сnрав. Нещодавно відбулося п е рше заняття _ З лекцією <<Про с вітов е значення радянського кі. но» виступила сnівробітниця Київ· ського бюро проnаганди радян · ського мистецтва Т. А . Воскобой· никова. Потім учасники лекторію перегля.нули

Багато .1ІІШИ .1о

кадри

з

кінофі .1ьміn .

і

вражень

за­

перше

ЗіІ­

з нетерпінням

Чt'­

роздумів у

с.~ухачів

няття.

Вони

кають

нових

зустрічей.

С.

КОВАЛЕНКО,

заступник начальника район­ ного ВВС по політично-вихов­ ній роботІ.

о


ПОВІДОМЛЯЄ РЕПДО~А

ЙДУТЬ ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ

4if

ють

польові

проводІіТИ

бутп ваго.юrтн ~·І. зе рно - - добір-

н им і рясннl\1. у І(Ю пору переджюrв'я най<5ільше

турбот

уиомплек­ жнив. Усі иомбайни . то·вані комбайнерами і нваліфі­

! кованwми

Іюмбайнові Скоро їм виводІІТП агрегати в по.'Іе, :~биратн дорідроку •1етвертого ннІ·, уро;;;;1і:1 ,t'нт Іtр!чюІ. Л 'ІІІ нее І>отове до

Звернення народних контролерів радгоспу "Русанівський" до всіх нароJних Ісонтролерів району

іІtІ 'І;І тк у

nо~~ічнииами.

На центральному зерноочненому тону, розташованому біля

ний механізований пункт, яиий найдосконалі­ буде оснащений шими очисними машинамн. Тут же є майданчик з асфальтовим понриттям . він у хорошому ста- ·

>юшв?

HarlІ<t реї1довu брнгада поGу- ні. На жаль. сховища <•Нрасилlв13<.Іла в радгоспі

тельно стежитимуть, щоб усі комбайни були обладнані зерновловлювачами і пристроями

потуж­

споруджується

силадіВ',

механізаторів.

у

період

на

кадрів

нtзаторсьиих

роботи,

хлібороби ~задоволені: саме наливаються хліба, тож колос має

ДОПОМОЖЕМО ЗІБРАТИ ХЛІБ БЕЗ ВТРАТ! Виконуючи Постанову ЦК КПРС і Ради NНністрів СРСР <<Про заходи по забезпеченню

в госПозитивно розв'язано подарстві питання добору меха­

зачастили Ост<tннімн днпмн перешкоджадощі. І хоч вошr

ський>> і о:шайомилась з станом

..

до прин-

манн!! зерна Н<?вого врожаю ще

сільськогоспо-

для збирання полеглих хлібів, електроосвітлен-

радгоспу <<Русанівський>> активно включилися в боротьбу за успішне проведення збирання

110 працювали машини і механізми на очищен-

: Огляд її справив непогане вра- юстю зачищен~и. не ~обшении

тур, овочів та картоплі.

комбайнів,

надходитиме від

н.рьенев. І·ІТносно . Уго.сп.одарс. тві є с. ім зернових гос{]. ?лдьа,Гасті 1 " взоаупвеарже~І ,, ~ л. уже п . · ять lЗ них · .. план.ування наступних збираль­ комоаинш. С"ладено, · хоч План •. · роб· них маивласній у відремонтовано 1 " 11 .. ·.. . · . не "ОІІ"ретстерш та в спецtашзованш маи- але вІ·н загальнии", " " хто Бе · с· · визначено, стернІ << ІдJ,госптехюки>> У ..· нии", в ньому не б · ГІ , дея"І. що робит'І·ме новии один ано .рид резабнІ... " цифровІ· да' 'б .. н робіт обсяг но нІ· про загаль·ниІ'' ІЮМ анн . << ив а », янии потрІ . ~ СК.'JаСТИ І ПрИВеСТИ В рОООЧУ ГО· З. аНИЖеНІ·. '' " раДГОСПІ' Ще Не роз-

і заготівлі

врожаю

збирання

иям для роботи в нічну зміну, щоб безnеребій-

дарських nродуктів у 1974 році>>, трудівники

ні зерна, були в доброму

дороги. Щоб все зерно, яке

куль-

і виконання плану заготівлі зернових

всіх ІІ'Іеханізаторів країни із закликом зразково nровести з б ирання врожаю, заготівлі зер·.. Іхнш землеробства. на та інших продуктів

ЦК КПРС ,

..

хл

тримку

. іб оро б ІВ

нашого

зна

допомоги

ПОДаННЯ nрактичної

й шов

.

палку шд-

радгоспу.

з

"

парт і инш

. ..

t

товність.

роблено заходів

своєчасно зважували і оприбутко-

с тежитимуть, що б і кузови, нарощенІ. б ор. і вони мали ущІЛьнен

ням вантажних автомашин.

метою

ус

орга-

ти, іскрогасники, брезенти для вкрнвання зер-

Rізації і дирекції радгоспу у своєчасному і ви-

на під час його транспортування. Під час жнив треба виконувати ряд інших сільсьиогосподарських робіт, зокрема, готуватися до осінньої сівби, до зимівлі худоби тощо. Наш обов'язок - контролювати, щоб всі робо-

збирання врожаю, соколкісному проведенні недопущенні втрат, виконанні плану закупів· лі зерна та інших продуктів землеробства, забезпеченні їх вивезення і зберігання, група і пости народного контролю господарства визна-

тн велись комплексно.

чили на цей відnовідальний період і свої прак-

шилося на стерні, щоб жодна зернина не по-

Федорович

Микола

Зара:J він про-

Дслженнов.

тійним організаціям та дирекціям радгоспів в організованому проведенні збирання врожаю, заготівлі кормів для тваринництва, виконанні і nеревиконанні nлану продажу державі зерна продукції в та іншої сільськогосподарської

під господарДва номбайюІ с ьюІ~ш номерами 106 і 102 ·їх КаМихайлович водії Борис Іванович Петро ,і лашнинов Сотников уже пропустили; ці

повсякденного праці і здійсненням дійового контролю подавати максимальнудопомогу пар-.

полі і доставці його на тік, очистці і вивезен-

четвертому, визначальному році дев'ятої п'яти-

ню на заготівельні пункти, а також засипці в

річки.

тнме два пости у складі комбайнерів і шофеЦі пости рерів, а другий діятиме на току.

:КОНТРОЛЕРІВ СЬRИИ».

<<РУСАНІВ-

РАДГОСПУ

-

підготовку

ходить опеціа "1ьну на семінарі.

Дорогі друзі! Допомогти зібрати весь хліб без втрат - наш почесний обов'язок. ЗВЕРНЕННЯ ОБГОВОРЕНО І ПРИйНЯ ТО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ НАРОДНИХ

склади на насіння і фураж. З цією метою створили три пости народного контролю. Косовиця і nідбирання зернових проводитиметься груповим методом. Тож функціонува-

розповідає головний інженер

Броварського району особистим прикладом у

наш девіз трапнла в солому або nолову, На загальних зборах народних контролерів

ми обговорили питання з організації контролю, визначили найважливіші ділянки внробннцтва, які триматимемо постійно в центрі увагн. Основну увагу приділяємо збиранню хліба '

-

радгоспу

:.1ашнни прийняті комісією, про що снладено

відповідні

акти.

й до пропуснання Готуютьсн інші машини. робітники і Механі~Jатори радгоспної майстерні вчасно від-

ремонтували і прості збира льні ~їашинrІ та :Jнаряддя.

на r1еріод жнив. Отже. ян показала перевірна. н:расилівсьні механізатори старан~о потрудилися на підготов· ці збиральної техніки і досягли

певних успіхів у роботі. Але заспокоюватнея рано. Перед вихо·

ра:> ще дом у поле потрібно уважно оглянути всі вузли ком-

їх регулЮбайнів , перевірити вання, забе:шечити ущільнення втрати де можливі в місцях, підго·1ерюі. Необхідно також інвен· тувати протипожежний

тар, подбати про завезення за-

машин , бо резерву їх у господарстві нема. Коротше кажучи, в цей переджнивний період турбот вистачить для ножного ме-

ханіЗатора та інженер!і,о·технічного працівнина.

Я. СоРейдова бригада: кезаступник

~""""""""""""~""._.'._."""""'"""""""~""""""'""ІІSІІІSІІRІІ!1ІІІІ!Іаlа..~""'._""""""~"-"""~~"'-~"""""._."""""""'"""'""'"'""'"'"~''"""~~~''"'""''~ f:{ ОМ І Т E}_ l_~ljA Р_ОА lj.Q С Q__К О_Н T_f О lJIQ

ляник

народного

контролю

;засіданні

розглянув

про

комітет

го садіння

обладнання збереження нового в Броварській госпрозрахунио­ механізації трес­ вій дільниці << Укрсільенергомонтаж». ту Дійсно, тут були розуномплеи-

ЖИТТЯ>>.

агротех­

і

площі

проводи­

помідорін

підготовленій ро:<садою.

перерослою

призвело

И

Це

одного

помідо­

до

того,

гентара

що

на

паУІІідори

агрегат

тарів теж були зріджені.

rx

до­

Низька підсаджувати. нелося виконувались яні стІ, робіт, що на садінні помідорів, трапилась з безконтрольності t.шаслідОІ{ боку керуючого відділком В . І. агронома Дідика та головного І. І. Міщенна.

безконтрольдопущену За ність, послаблення відповідаль­ ності

за

робіт

тт.

яність

винануваних

Міщениу і

Дідику

метою З догани. оголошено частнового відшкодування нане­ сених радгоспу збитків місьиий контролю народного комітет зробиfJ грошові нарахування на

Міщенка тт. Дідика і карбованців з ножного. В

по сто

* * *<<Русанівський>> радгоспі

недоліни в ремонті мали місце техніки, сільсьиогосподарсьної звіт­ подавалась неправильно ність в районне статистичне уп­

АДБ-306,

стаціонарний

М.ОЩУК

незадовільне

збереження

дуючому майстернею т. Ноше­ лю оголошено суворі догани. Іх зобов'язано в найиоротший час навести відповідний порядок в збереженні обладнання і не до­ розуномплекту­

нання.

* * *

Через недотримання встанов­

року були по­ В квітні цього кабелі: з'єдную­ шноджені ·два Калита-~ Заворичі j або­ чий Налита -Завари­ нентний інженер робіт чі. Виионавець радгоспу-комбінату

правила виконання земляних ро­

зонах кабелів біт в охоронних Облік основних фон­ ·зв'язку, самовільно, без попе­ наяв­ реднього погодження з сьомим незадовільно, ність сільськогосподарської тех­ цехом зв'язку, провадив буді­ цього вельні роботи. на 1 січня ніки станом чином, Таким роиу і на день перевірип в иін­ внаслідон безвідповідальності не була т. Лебедя було нанесено збитки року ці травня цього в сумі 115 :нарбованців. точно встановлена. За допущені недаліни в ре­ встановле­ За недотримання сільськогосподарської ного nорядку монті проведенні при даних будівельних робіт, що призвело техніки і перекручення по ремонту в звітності головно­ до пориву зв'язку, на Jtабеля т. Воронецькому т. Лебедя В. П. зроблено грошо­ му інженеру М. Ф. оголошено сувору догану. ве нарахування в сумі 115 кар­ бованців з метою відшкодуван­ Місr,кий народного но мі тет ня нанесенкх державі збитків. равління. дів вівся

** *

Субота,

якість

nеревіряють

виготовлених

Ф.

ти­

товарІв ли­

кращою

ЕКОНОМІЯ-В ЦЕНТРІ УВАГИ перспентив-

Розробляючи

бюра групи народного .контролю металургії за;воду порошнової керувалося настановами,

винла-

за все . ми загострили .свою ув~.невииористаю. внутр!на гу я~І можуть заводсью резерви,

позитивно впливати щення ефентивності

на підви· виробни-

цтва.

Таним чином , народні дозор-

днів

четвертого,

визначального рону розгорнули

ДОІ{,

дено відповідну роботу, і дисци­ пліна значно :зміцніла.

впорядкувати їх, наказав своїм деталі в вининути підлеглим голова цехо­ металобрухт. Але

Взявши

сюи

під

прове­

контроль

гічних

відходів

погане з бері­ підприємство Тан, збитки.

гання матеріалів одержує великі

напринлад, раніше відходи ви­ соноякісних легованих сталей змі шувалися

:1

чайних металів

відходами

зви-

і здавалися на

за готівельний пунит

<<Вторчор­

мету>> по цінах чорного металу.

режиму економії, ощадливе ви- лий рін 70 тисяч матеріалів,

висоноянісних

особливо

металів 'і газу.

і ви-

за зниження собівартості

пуск надпланової продукції, за міцну виробничу дисципліну , за використання маисимальне

карбованців.

Врахувавши минулі помилки,

тепер технологічні відходи висо­

відбирають­ коJшісних металів і здаються зберігаються ся . окремо за під­ <<Втор.чормету>>

устаткування і своєчасне впровадження у виробництво раціо-

вищеними розцінками. Ще часто-густо зустрічають-

налізаторських пропозицій.

ся у нас люди. яні з холодною

Спочатну ми зробили

кілька

трудової перевірці рейдів по дисципліни. Було виявлецо, що 27 чоловік запізнилися на роботу від 2 до 5 хвилин. А це в цілому призвело до втрати двох

годин цінного

робочого

часу.

групи .народного

вої

ионтролю

мате­ К П. Муратов, своєчасно ви­ витрачання і зберігання вря­ що через явивши безгосподарність, ріалів. ми виявили, частин недбале ставлення до техволо­ тував цінних запа·сних

боротьбу за суворе дотримання А на цьому втрачено :за мину­ трачання

щоG

того.

то він замість

ІІіеля І\ЬОГО ра :ю м а адмініст.ра-

ний план заходів на 1974 рік, ІІ(lєю підприємства було

<< Rалитян­ ці з перших

СРСР 50-річчя ський>> імені т. Лебедь В. П. грубо порушив

н.

ВТК

контролер

варницею nідприємства З. М. БОХОРОФото П. Голованя. ВОЮ.

денИМJ;І У. ЗверненнІ Централ.~при виконанні ного Компету КПРС до партн, леного порядку районі до радянсьного народу. в робіт будівельних Перш кількість nошкод­ збільшилась ліній зв'язку. жень кабельних

групи

БУ ДИ ШЕВ

О.

В.

контролю

ширвжитку,

і часткове нового обладнання на­ його розукомплектування т. Завальному, заві­ чальнику

його

і

(сnрава)

заводської

член

На знімку: народного

ДОГЛЯдУ.

пускати

У цеху лиття заводу nластмас народ­ прндІопя· контролери багато уваги

Тимощук.

просто зберігають'Ся машини господар­ неба, за ними немає

За

<<Нове

газети

Особливо стараі'Іно ставляться до вико· нання своїх обов ' язків бригадир слюса­ і Будишев рів комсомолець ВалерІіІ контролер вІдділу технІчного контролю, Надія праці ударниця комуністичної

мийний агрегат та інше. Оиремі

ського

працівНИІ{

-

ють якостІ продукції. Повз їхнє пнль­ не око не проАде наі!мсншиА недолік.

товані електростанції ПЗС-15Л, АБД-314, елеитрозварювальний

:]<}ГИНУЛИ.

На іншому полі ЦІ,ого ж від­ ділка помідори на площі 25 гек­

ні

контролю,

народного

П. Теплюк

на­

питання

геюара. До то­

погано

.1ось на ріллі

4 ,5

інспектор міського комі те­ ту

редакції

::Jріджені

NQ 1

ри на площі

також

лозаштатний

данцева

слідки перевірки незадовільного

ніки на садінні помідорів у рад­ Перевір­ << БобрицьюІй >> . госпі встановлено, що на ною було нідділну

розглянув

Ка­

В.

<<СільгосптехнІка»,

своєму

на

правил

порушення

контролю

райоб ' єднанням

руючого

3а брак-до відповідальності місьниіі

до збиральних

частин

пасних

В~ С b_fi() tv1 У .

Нещодавно

морального і

.заохочення

-- ПраІ\ЮВатнме на цій ЛІа- 'VІатеріального

комбайнер шині досвідчений fвпн Андрійович Марченно, неорденом нагороджений давно Трудового Червоного Прапора,

контролерів

Ми закликаємо всіх народних

тнчні завдання. Щоб жодного колоска не ли-

.не продезинфшоваюш . Вагове

, 1 , е.ння.

вували, насінний матеріал доводився до посівце також у нашому полі зоних кондицій, ру. .. П ости народного контролю здінснюють поф .. і" ст инин контроль за е ектнвннм використав-

Недавно комбайнери України звернулися до

лист, схвалении

тік і під'їзні

стані

техніни . н~ шдготовлею ... Склад н~ пов.~

підготовки :збиральної

байдужістю ставляться

до дер­

жавної власності. Приміром, в ремонт.но ·механічному цеху бе з ладно були ро з кидані найрізно­

манітніші запасні частини. Ко­ ли майстрові В. І. Пишиику по­ •радили навести належний поря-

майже на тисячу карбованців. довелося нід­ Що ж, винному

повісти. начальвином

з

пороши:ів

залізних

цеху

т.існій

у

дозорці

Народні

співдружності

І.

В.

заступни­ його Милhниковим, Мартишевим. В. А. ном технологом М. Д. Павлиною та працівниками зробили іншими зменшенню чималу роботу по відходів. Раніше у вигляді ока­ потрап­ тишів багато порошку ляло у відходи. Після впровад­

в техноло~

ження деяких змін nію

виробництва тонни

втрат

збережено

від

продуиції.

цінної

Ось так і працює наша гру­ па народних

роботи них і

дозорців .

нашої

р! уваги

В

цент­

повсякденної

е1юномія матеріаль­

-

трудових реєурсів.

Г. ЄРШОВ, голова

групи

контролю

кової

народного

заводу

порош­

металургІї.

Q О 3 стор. О НОВЕ ЖИТТЯ О --~~----------------------------------------------~~--~~~---

29 червии 1W74 року


lПИlР llll Ш li lНРФ lЩд Jl!ЬШШ lll lВftJJ щею;у,

вечора у :~тісьнШ середній штю­ свято: подвійне .1і N2 7. Тут навчальннй занінчився перший

ділоній

pir;

ти.

ВЧИТР­

На подвір"[ :іі6р<!:НІСЬ

:

В rостях

11

11

dержашши

11 11 інститут

і

раtіоІшого

голова

органі:зуваи

11

нарешті,

під звуки

музики

ВХОДЯТІ>

деСЯТИ­

гучні ОП.lеСКИ

і трішечют

щасливі

нР

тепер

;т-;

.\дже

ВЧІ!Те-

буде

НС

ІІШО.1ІІ.

буде

11 .'ііВ. Само:vту треба вибрати свііі

прироdtІІІ 11

ухорогш

:: тоtюрис~ва'

деНІ,.

сумні.

яку::

1.-uртоплярства,

ЦК :1 н СІ '1 " а :v1 п і як Наталія ВЛНСМ. Це такі, Турський, Хtшенко, Олександр :lсонід Меле1юm, ВСІ.1ерій ГерСІ-

r;лаСНШШ:

науІ\ово-дослrdнuи

ш.1ях на все життя. і такиіі, щоб

НС буЛО ТІІЛ1, ~- КОГО Н<ІRЧаІJСЯ, 11 11. М. ІІогреоовсьІ.-ии. 11 Супроrюджувае нищу <'рупу :: соро:~шо :;а тебе. Відкрив веч і r иідді.ю.ІІ се.текції 11 днреюор шrю,1тr Г. Д. Бе га. Він ;: зuвідуючий педагогічного сі.1пськогосподар- 11 від і\Іені нсьот·о ІІ кшtдис!ат 11 ськuх наук 11. 11. Осипов. Ро:;-:: т;о.1t'КТИВ~- по:ЩОрОНІІІ; ДеСНТІІ11 поиідаюrш про роооту віdділіN 11 !{.lаСНІІКіВ із :J<ІI·:iH'It'HHH\1 IIiiOJ.1!0;\:: та .1йборm opil't, tmt зншіо.ІІІІt! t:! 11 .1!!. побан:ав ї:н нr.1тrного ІІ сnі11робітнш:а.ни.

11

'f.

11

.

.

L!'iliТL'oiL

щастя.

сІ.пого

ОСІЮГШС НаНЧСІІ!Н}І,

.\ле

11 11 звернуис.•t наш 11

Нцс :ЗаUІТа.1U

;' О

-

:J

;~еНІІl'ОІШЧ.

Грнгорій

et:R:;CІB

----

:: Броищ.Jщшш, потріб­ 11 .:іс} Jo Д /1. Остапенка,. стар- 11 І\е ЖJІТТ}І_ І якщо но:VІусІ, 11 шо,'о наукоеого cmr;poб!7 нm;а 11 на бу де допо:vюга, не :JабУна і і те

J:

11 .1обораторії иірусологіі'.

ВіІ)ійшовши

::

пробіро" з ці.1КО.Іt

бу.ю бе:1.тіч

11

де

шоф-тер,;юстатіtі,

11 и:.z.чних

ІІІКОЛІ І.

11

jl

Прус

:1ачитав

нан­

Є.

М. вру-

про

нака:І

про закінчення

•rеннн атестатів

t:ередньої школи і почесних гра­ :vют :Ja відмінне 1-швчення окре­

рш.Іtову:

VІІІХ предметів.

Відомо, що картоп,шро:J-

Першим

,\ІНОЖуt-:rЬСЯ ІіС.'еТатtUіНО. } І На­ :1дорови.w збері<'ається ІІ сіння 11 3-4 por;u, І чи;,t rюно свіжіше,

н

ТlHl в;ичий урожай. Отже, його

.,потрюно OHO!i.UOiiaTll. РазО.\1 з ІІЦіпu rюботою Hйffl\OІJ((i працю- 11 11 , IIIOTiJ нcuJ проблеАш.ни ооержан- 11 111 ня наСІННЯ, виьно,'О mr) :щхво- 11 1 11 •. 11 р юваннч

право

одер-

Валерію

ГерСІ-

надано

а;ати RтестатrІ

11

::

по

'Іаnьно-внхоннШ роботі

паростка.н11 r;ap:: стериль~ш.щ 11 тоn.н, Длщтро П аи.юrтч пов ін

:J -

дІІренторсІ

:ЗаLТупІІІІК

dс.zичсзних 11

віd

що комсомольська органі­

І! і тш1.

за їхнє у бопх на:\r, :загибли:~1 світле майбутнє, за цей щасли­

ось,

L'

Він від­

JІохов.

П.

В.

комсомо-

пернривіт<J.в :1псь к J( о м у

:Іу втrпуснникін секретар ший

.lHCMY

грамо­

одержали

вони

L'ТаТа\1И

ате­

3

>ація середньої школи ~\J'Q 7 бу­ :Іа на:Jв<J.на кращою в місті. Ії

А н святконо прибрано:vlу за­ випускників. І ВСІ лі чекають

11

Бу­

Нращі :1 ііращих. аr;тивіспr. від :-.тінниюІ навчання від іліеві усіх квіти до ннпускників поклали і вої па:~!' ятників В. І. ~lеніну

ниИ

!і11 у науковців !!11 Цікавою оу.1а скс~о:урсія вчи- J: :'іh·раїнсьr;и~ 11 :l те.zів-біологів 11

торжества.

1 винуватці

сьтюсп

громад­

представшши

rncтi.

Разом

та іншим.

Від імені місьнкому

тя.

:ті.

Турському,

Ірині Леміщенко, Антоніні

·щп

са:~юстійне

у

учнів

випускає

школа

вперше

і

своїх

:

Олександру

святкового

того

6у.:ю

Людно

е

б

нагороджені

були

<штивісти

ком-

>Іісьююму

грамота~ш

со~юлу

щенко.

випускнl;І_ків

По:здоровнв

тренер дитячої t:портивнОl шко­

вручив

Він

Г. Худіяш.

:ш В.

чемnіон­

спортсменкам,

1-;ращиж

Вірі Ді­ ~:ам Київської облRсті ;.(енно, Лідії Красницьній, Світ­ про за­ .·тані Білоус свідОІ\ТВа спортивної дитячої t:інчення КВИТКИ ІІІКОЛ!І і І\ЛасифіюЩіііні спо[лl'менін першого дорослого розряду з баскетбола. десяПрийшли поздоровити ТІІКШ!СНІІКів перші вчительки, ті, хто Н<Інчин їх читати і писати.

і

.JанаХ.(І

на

ІІ насіння_ з явиться

ІІ ді.Іять, роз.нножують, перевіря-11

на.lювати

- ІІ ' с н 11 рювань, 13 ін сти- 11 вирощують 11 тутських Те11.!Uи,ях. І .ШLllC ll!C-11 11 ля цьосо здорові бульби 1\ар- 11 11 топлі потрапляюгь НІІ І\О.1.УJСІ1-~:

ІІ<'Чами,

11 ють

а 'ТійІ·ість

проти захво 11

1 1

І! ні і рад 'ОС/Іні по 1я

печі,

за

наглядати

або

'·ІііЙНО, требп привчати дітей ДО допомагати .-т.омашньої роботи, )Орослим, а.1е робитІІ це слі.-т. y\tiвимоЖ.1ІІRОСТі 10 , запобігаючи

ll - · " 11 11 Наукова робота повністю по-ІІ :І;кнення пожежі. Вогонь прІІНаднпй ;J.,lЯ дітей, а:Іt: 11 в'язана J пршс;тuчюt,иu вu.нога-11 11 11 ми

І

І

11 11

жuття.

В лабораторії

в чають пршіо.ни

11 '\ їхніх руках нін легко може .:енстики ви- ll ;;ІІЙТІІ ., покори і викликати по-

прuсІ\ореного 11 ;.кс-ж\', :~а вдати

дослідu

11 щепленню r;арт011.1і.

по при- 11 llІевс:Іь

1

Гого.1ів-

Зоря

хутора

Ми бачи- :: ської сі.lЬСJ,кої Ради nі.'ІІІ<І.1ІІВ со-

І! ли диині сібриди: картопля 11 ,JO\IY в х:Ііві, внас.lі.lОК чого 11'011 . д 11 рІв дах. 11 прищеплсflа на по.ІІі арах та То;\ і ж 13а.'Ісрії1 С:ЕоЕ, що 1\!l'ІІІ11 інишх рослинах. Це нацковці ::

ІІпрацюють над HllticдcNHIOI сор-11 1;ас в CL'.1i Ка.11пі, спа.1ІІИ крів.1ю 11 11 тів, придаТNІіХ Іі.Іл повністю 11 х. 1 іва. Бувае й так, що батьки за11 Аtсхані:юваного обробітку і ви-:: ,lІІІІІшоть vІа.1их .:т.іт~іі о.J.ІІІІХ в ха-

о"у.тьо",

11 ро•цувІ'ННЯ "~

::сортів 3 вuсоки,ІL

а

довгий

на

гmхо"ять ......,

та'·ож 11 гІ·, ,·1 ,.,.1\Іі а

в.ІІісто.Іt бі.т· 11 ··i<JC .10 \ІаГа:JІІІІ\. ЧІ! в інших по-

ІІ ків (до 3-х npoцerail!) 7а крах-:: тррбах. Я І( це зробІІ.Іа .\\. О. Па-

ІІ.~rа.1ю. 11 :ічІІІІІ;, що прожІтвас н Броварах ПонаrJ nівтори лtся•tі 1\еіток 11 ,. сіЧL'ІЇІІочу гуртожитку Дос.1ідної 1111 т а · · ··· 111\apтotl:li :юпилив А. А. Підга- 11 СТ<1ІІШ 1 ШТ\'ЧІІОГО ОСІ\І_(І~,;11 _ 111111 1 11 lяІеНІІІ~І в.СшІко. СІІІі 11 ЄІ{ький, щоб одержати 1\і.zька \: р:•11. Уї 11 зернят ново,·о сорту картоплі_, 11 с;і \ІІІ<пі :; ,·,·причІ\ЮІІІ, 11ідпа.1ив .!0.1\їІІІ\\': 1111 ac.li.'J..oк чого згоріс1О ф 11

. . І-ІІ І' стійІ\оЇ проти :захворювань · прои·а с, 11 ·.•,ст \І;ІііІю .. lІшн' з·ав.1.якн сусідам 11 то ф торою. Б агат о рОІ{ІtЗ ГіІ С\Іі.lІІВІІ\1 .J.іЯ\1 ПОЖL'ЖНІІКів ді11 доки >Науковиі Jадуть «путі,;ку IJ 11 r11 fі\.ІіІ врятовані. ' 11 11 'н життю' ново.ну сорту, а поки11 lln ЖіІ.'Іu. гак і НІІП3.1.КІІ не по11 що _ напружена робота, не-11 :: о:tтІІІокі.

11 вто.Іtний пошук.

111 1

Кожний

.

ІІ вищах. Все бу.то цікаNс і цінNе 11 11 д д

1111 ля rmк.?a ачін-біологіrJ. 0 БОЖКО ·

'

:юрос.1ІІх

·:ІІвістІ.

тр<ІІІІІ.'ІІІСЯ

т:І

lllll':l[lKil\lll,

ІlІІrарки

'ІІІВІІІІІ

у наг.lЯдІ

батЬІ\ІІ

liTb\111. ІІІСНі

1ітеі'1 .to шІга1ннін

б,

посилають

:\('ЯКі з них, та

юп,ся

j

за

зп сірниками

сірннки,

'\ОВ\!ОТЬ 'іх .1..:rн себе, поті'>~

ку-

при-

гра-

вогнс~І. ршво.1ять багат-

7Я. ТІ<І.lять тощо.

Шоn унr1КІІVТІІ ІН'Іl!іІСІІf!Х випад-

без ."І·теи" 11 ·,·,·н. ІІ"' t','ІІ..'l з·',"ИІJІаттІ ' а' 11 І!ІІ.1Я:tу. доручати їм розпалюва-

IJ громадс~~~-R~~~~~~~"2':__~~ ТІІ ІІl'Чі

!

не

r

ссрtднього і старшого віку. Вони

призвести до

може

вогнем

ano

з радгоспу

са~товари, заправляти

-

ми, а ваші душі ПРа-!\Я.

ЯН

провели

ІІ!ІШОГО району та міста

б' :J".1ику роооту по запо Іганню по-

,

до усу:Lост не вжито заходІв ІІL.'ННЯ недо.1іків у nротипожежніїІ

охороні. .• . НапрІІК.•Іад, у Ка;шнtвськш

.

.

та

й досі

ще

цих

приміщення

,І-;ивуть :tюди,

.ІІКІЛ ІН' повнІстю забезпечене п~р-

пожежогасш-

1асобами

:J,ІІJНІІ\ІІІ

Не всі шко.111 та дошкільні за-

11>1.

Е.lадІІ

...

\Іають ІІ.'І<JНН евакуашt

ді.

и·И на випадок пожежі, не відре-

а в '"'lЄЯЮІХ' \ІОІІТОвані.. водоймища ' •

ІІіКО.'ІаХ ІХ ЗОВСІМ нема~:·.

ваше ЖИТТЯ».

ІІрацівнІІКІІ lІІІ\і.1 повинні вередп.танах

роботи

внховної

н:ІаІІ<ІХ гуртків проведення бе-

протипожежні на учня~111 сприя.111 по.1іпr,'\ІИ, щоб вони ІІюнню .1іяльності юнацьких добро-

<Tl

'

vчня

Інііти

11рн Іютр,·бі бути готоm1м

ряту-

кожного

НаuчІrти

.рпобігтІІ Rнникненню · пожеж, а

і<ОЖІІоtо

:н'ржанної

на,п 1 ,

виховате.щ

1рочадянина. інспектор

nожежнагляду

О. ЮРЧЕНКО, голова Броварського рай­ кому Червоного Хреста.

футбоrуа·

тел·евистави. О. Ба.1ьзак.

РІЧКИ» коr о

(Днrпропетровськии завод ва ж

машинобудування rмею

17.30 І (Днmропетровськ). «Шагренева програма. (Ворошиловград).

Артема).

Uиркова

18.00 --:-

Пrо.-рама ІнФ?!"' щшна програма «ВІстr». 19.4Е - К. т. «НашІ 1остІ - артисти Одеського театру. муз~чної комедії». 20.45 -І 1 . 30 _ Новини. ІІ.4Б _ д,1 я шкодя- <<~а добранrч. дпи!» 21.00 _ ~рог~ама рів. «Прощай, школо!» 16.25 _ наша « Іас• (М.). 2І,зо -- Художнщ фІльм афіша. І6.30 - «На канвейєрі - кор- «Почато23к•00- 22 ..Sьв --: •На ланах респубеч1рнr новини. · «)(ому- · 11 КИ» · про радгосп (Розnовідь ми». Програма на І(иїв і область ніст» ). (Херсон). І7.00 - Інформаційна 18.00 _ Наша зфіша. IS.05 __ Телепрограма «Вісті». 17.30 -.. «Календзр агітатор Трохим «Червоний І малечІ»· (Донецьк). 18.00 .- ~Подру- фільм 19 rю - Телевистава Ка/ІР>. Концерт саратонських І дншропет- Гоvшков» (Дніпропет- с~ндра». :, 0_30 ·_ :\lузичний фільм ;Мій бандуристок:. 1 ювських ровськ). 18.30- «Партrине життя•.: Єд- голос для тебе». 21.30 _. к. т. «ФотоорганrзацІйно-господарськоr та к.оуб». 22.2~ - Інформаційний виnуск rrtcть Спор- «День за днем» щеІ!но-виховноІ роботи. 19.00 · rивна nрограма. 20,45 - «Нз добраніч, ~ітиr" 21.00 - Програма «Час• · (М). ='!!!'!!!!"!!!!!!Р!!"!!!е!!!д!!!а!!!R!!!т!!!о!!!р!!!!!!!!!!Є!!!!!!!.!!!!!!!Ф!!!!!!!Е!!!Д!!!!!!Я!!!П!!!!!!.!!!!! 21 :30 :- Вперше на те.1 еекраю. ХудожШІІ QJІ.'ІЬМ «~'раrан В Д0о1ИНІ>). 22.35 Спортнвва nрограма. 23.20 -- «На .1а-

- Новини.

Програма

УТ

Програма на Київ і область 18.00 -- Наша афіша. 18.05 - Для дітей. Лялькова телевистава «Трава бaжань». 19.30 - Програм з документ альrя

20.45 --

і -вР<>ВА.Рськом-у••• ХЛІБОЗАВОДУ НА ПОСТІННУ РОБОТУ П ОТ Р І Б Н І:

хотельиі,

гар

хоче·

вантажних

хліба, робіТИИRИ у цех по виВИ· хл іб о б улочних бі

го театру імені я. Купали. 22.0(у- Ін... " випуск «д ень за днем». Ф ор\ІаІ~Jиниr, ВІВТОРОІ( 2 ЛИПНЯ

ро б ленню

ро

'

·

Програма ЦТ

З

в.

і

вертатися на адресу: мсто Бровари, вул. ПродольАдміністрація. на, 2.

~.Ію __ Програма nередач. 9_05 _ к. г. Гімнастик з. 9_20 _ Новини. 9_30 _ к т. д:rя дітей. «Умілі руки•. ІО.ОО

- К. т. «1\.туб кіноподорожей».

V розряду,

елехтрих

•Київ музичний».

-- к. т. «Наші гості:..· До відкритгастро . 1сіі Білоруського драматично-

ІІ.ОО - · - · - · • • - • • · - · • • • · - · - · '

--~-----....,-~-------------,--_.....,~.,.".

30 ЧЕРВНЯ 1974 РОКУ

8 години ранху в універмазі Броварсьхого змішторгу ВІД:ВУ. тrвтьсв В.РМА.РОВ

3

,....,

ПО ПРОДАЖУ ПРОМИСЛОВИХ, ГОСПОДАРЧИХ

Держ-

голова, райради ДПТ.

ІІ.ЗО -- Літературна nередача. 12.00 12.15 -· ХудоіН1·Іій фільм Новннн. ·~·р_:нан в долині». 17.00-Наша афіша. '' 00 - «На го..товних нап~.ямкзх п'яти-

шкіра». 21.00 - Інформаційна програ- Ре_к . 1ама .. Оголошення. ІR.ЗО - Для дІСnоJУГивниі\. те11. «Юш .. прнборкувачr вогн_ю».. І9.00м., «Час». 22 _50 __ К. т.

справа

райвідділу внутрішніх справ. М. СОЛОВЕП,

Теленарис

характер».

тям. Прем'єра художньог<f телефільму

«Об'єктив».

Іб.З(J

юність»

бі,

кожного

Броварського

крон'ю,

з

зціляє неі недуги.

18.1: - Новини. визволення ЗО-річчя .- «Подвиг>>. До 18.00 . Бі.торусії від німецько-фашистськю _ . Програма цт ftрограма передач. 9.0о - К. :1агарбників. 18.43 - К. т. Концерт. 19.2: <t.ІЮ ф' . __ 1\ т П Новини. 9.30 т. Г1мнастик.1. 9.20 ... · рем єра художнього теле 1 •1 Ь· Д.1я школярів. «Сильні, сміливі, сприт21 ·00 - Інформ,. · коло• «Гончарне м>,, ні». ІПЛО -- .К., т. .«У світі тварин». цшна програма «Час». 21.30 _ Концерт . . І 1·00 -- «П~' 1 ':ть воІ н~нн~х рою в,,· Те: хору 'І іст а Лос-Анджелеса (США). ПеК .. т. Ко~! редача т концертного залу ім. П. І. лен а рис. (. \Інсьх). 11 · 0 . церт. Державноrо Оренбурз!'к01о росш- Чаііковського. 22 _30 ___ Літературна пе,_ ського народного _хор}. lo.IO - Про- редач 1 . ~З.І,і __ Новини. Програма пс К. т. «Ваш редач. грама передач. Іо.І.'і Програма УТ сал;>. І.'і.45 -- К. т. Д.тя школярів. «То-

П. ФУРМАН,

відділення

разом

перелпта

З<І

яка.

ваших сердець,

І «Вс•селі історії».

І•ОНЕД!ЛОІ(, 1 ЛИПНЯ

Ві!ТІІ народне добро від вогню --

сІІрііва

люди,

добрі

ва~І.

нують

теплоту

11.30-- к. Т. Концерт. 15.10- Програ15.15 -- «У світі книг». ма передач. І!і.І.-, -- В ефірі «:\\о.1одість». «Куди niтн вчитнсн?» 16.45 _ к. т, Фільм _ ді-

2І .зо

.ІІЮТІшожежної безпеки. у

Медичні працівники, а ЩЕ щиро дя хворі більше -

ваша

Л. ШИНКАРЕНКО.

ГіІ но рш'ясненню учням правн.1 них фі.1ьмів.

·1 У ·

дубна та інші.

юни­ такими щи­ як

БалабушкіІс

<<Калитянський>>

робітниця побутового комбі Під нату Ганна ВасилівиСІ

вічно

КсріВІІІІКІІ ЦИХ установ безвід- ::І~х г!'~~~~~~~КИ~>е.р.?:~2~.- Вечірні нови-

до викопон1.1.а.1ьно ставляться ІІанІШ пІшог j\ержавиого пожеж· .. · · робоІ<JГО ІІаГ:Іяду І оргаюзацті

о:1чати

си.% Антонович

А потім грав оркестр, лунали ІІ останньому пісні, кружляли І :зу­ пари. шкільному вальсі СОНІ\Я в стріч сонця, першого с:СІмостійному житті.

школах щоденник. 23.20

.кежам. Проте в деяких

):шорІщькій шко.•Jах

СергіН Іванович Кравець, Ва

вчителям і

прекрасними,

і

рими

ХОЛОДИЛЬНИКіf

заводу

Ось \тайбутнім випускникам». вони записали яке побажання <<Хай ваші своїм вихователям:

(Мінськ). Ії.. ОО - Че.Jnіонат СРСР з ('J ·· ЦСКА К ЇІ ат т•йм): 1·7 • 1.-, • аК. ;_ к~нцерт. IS.OO -~' Новини. 18.1.-, -- «Зустрічний nлан у дії». Всесоютни й penopтa>h. 19.00 - На \' Міжнародному конкурсі ім. п. І. Ві.J.д.і;Іи наро.:т.ної освіті! і ШКОІ1И Чайковського. 19.35 _ к. т. Прем'єра

!ІОЖl'Жі, НКа ЗавдаСТЬ ШКОДИ маЙну, х.1ібним по.1ям, ~тоже бути не.JL'ЗПечною д.1Я їхнього життя, а І<ІhОЖ іІІІІІІІХ .1юдей.

Nауковець має кон-ІІ он;б;т ІН' бслурботніс'ть і недбай- ·1і.%ІІИХ ножежних .1.ружнн.

11 крстнс заидання, конкретну ,ие-11 11 ту. Зараз на Україні районова- ~~ 11 но 26 сортіІJ r;артоплі. ЯІ\у ви- 11 ІІІІве.UІ радянсІ>І\і вчені, в тому 11 11 чис.zі 9 __ rtayl\oвцi ~'!\раїни. 11 'д 11 11 11 Вчитс.Jі побували на docлt -~~ 11 них nлантаціях, У 1\йfіІОплесхо-Іt

11

НонІІ

в цій

допомогу

СІ1раві можуть на.дати вихователі, ШJ\ОJІЯ"і піонер вожаті, вчп rелі,

з

ющя заводу <•Торгмаш>> По ліна Іванівна Рижова, робіт Hl!l{

серця залишаються

·

роду :1 гордістю носять робіт

частину Закінчили урочисту н1шvскники шноли. Вони :~ачи­

талИ <<Книгу порад

Валентию

Багато донорів нашого ра :~1едалямr йону нагороджені наго <<Донор СРСР». Таку

сказати;,

могли

ви

металур

Опанасовича Не Світильного, Ні ро Матвієнко Семиполківсько

ЦДС та інших.

<·Я хочу працювати!».

'.Іатері- 1 .:т.итячих .:т.ошкільних . закладах і передач. ·

ве.1июrх

11 11 роз.нноження r;артоплі. н ауков- 11 ; 1 :ІьІІІІХ збитків, іноді наніть при11 чі ІІедуть селекt~іІіниіt відбір 11 шести до жертв. Так, весною lLbOГO рокv. То: 1 я 111 1сортів. ЕІ\сІ\урсантаАІ rzоказали, 11 11 як ведутьс:t

на майданч·иках, У дитячих садках

1 яс.1ах. Велику

1·ра

років

робітникіІ

Тнщеюю

Степанівну

люЛюбіть ідеало:.І для вас. і вас -будуть дей. шануйте їх, поважати. Ніколи не збивайтеся майстрами будьте дороги, :> своєї професії, гордо несіть пра­ Щоб і на пор справедливості. сх11лі

--

птахофабрІ!ЮІ,

повинні стати прикладом,

«Радянський

примуса · ;товинні пояснювати малятам, що

що топ ·1яться •

\ІІІ і керогаз<J\ІІІ, що горять. Зви-

--

ші

Ігри

:tіТl'ІІ

·1 х без .:т.ог,1 я.1.у, не стежать за їх-

гії, Минолу :з їн:сало ну Іванівну бітницю

Іванів­

Наталія

СІ

СІ

· · · 11 Иого тд .юкроскопо,и :зрtза- 11 потуІІ ньою грою, е1 ІІІОдІ навІТь Ііють, поті.ІІ нарощують у пробір- 11 ре~ ють :1.итячим примхам - доз во· ~ 11 r;ax :з поживншІ серсdовщием, 11 роз.lЯЮТЬ оанІІТИСЯ СІР'НИками, ' ІІ

сказала

виховні і на. --- Наші уроки годинтт були уроками життя. Ге­ Юрій Брян­ рої літератури с:г.киіі, комуніст Воронцов і ін­

ночі

1111111 шають ЧІ! з~па.'ІЮВ<ІТІІ примусн, гасшщі, · .1ре б а С1ворювати . 3 вогнем . .їа:\ІПІІ, :Ітхтпрт. 11 Довгий UІ.1ях проходить .wa- :: О.:т.нак. як прави:то, в цьо'>~у вин- у:vІОВІ1 .J.ЛЯ організованого дозвілдорослих 11 лесеньІ\ШЇ ,паросток, І!ОКІІ іtого 11 ІІІ· дороС.lІ,· яю· ча~то за.1иш ають ;Ія .:т.іпюри під наглядом , 11 нустощі

-

:ш,

Хнилюючим був виступ деся­ ТІшласниці 1\!Ііли Гіллєр. Цеfі дею, і радісний, і сум-

езпечнt

ну Свирпденко

:заводу порошкової

Ні коли не забувайте шко­

-

щирі серця.

ІІРрі:<ко

І lожс·;.кі

'~"Pl'3

І. Григоренко і

ні керівники Н. С. С. Куць.

:зга

хочеться

Сьогодні

наши словом дати добрим донорів Григорія Михайлови ча Гаштова, Віктора Сидора вича ·СильченкСІ, Віру Іванів

А потім напутнім словом пuо­ своїх вихованців клас­

за їх не­

за бе:~сонні

трудиться 3' ста і району Союз: донорів <<Почесних РСР>>, які давали свою нро хворим понад 1.5 раз!

воджали

виступила Rід і:~Іені батьків Коло­ Ольги \!СІТИ втшускниці :vтієць --- А. І. Коломієць. Вона ІНО'\ШУ працю,

ІІ:ереливанню крові доноріr: У\ робітничих колективах мі

доброту. і

материнсьну їй за самовіддану працю.

завдяю

життя

до

коr·

усіх,

на:>вати

Важко повернуто

Спасибі

відпочинок.

служений

~-:орнсті .:нодя:vt. щоб їх шлях бvв :;;1 НЖД!l ОСЯЯНІІіі СОНЦеМ Миру.

подянувала вчптелям

життя,

буде в не бо вже сумний нас уроків, не буде наших вчи­ телів, не буде класного керівни­ Григорен­ ка Наталії Іванівни віддала J;О, Тридцять три роки підро­ вона школі, вихованню r.:таючого покоління і йде на за­

ЯКН<іЙбільше

ПfJІІНОСІПІІ

~·чнн:і1

донорам

бо ми вперше

-

виходимо у самостійне

Г. О. своїж

і Це О. Н. Леміщенко Вони побСІЖRЛИ Нвачvг;

Радісний

ний.

Спасибі

ШАНОВНІ

ТА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. · БРОВАРЧАНИ ТА

ВІДВІДАТИ НАШ ЯРМАРОК

ГОСТІ, ПРОСИ

М

О

Адреса: м. Бровари, житловий ~1асив, вул. Гагаріна,

N2 16. Дирекція змішторrу. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..

~:~~~=:~;;~-:;;:::~~J~,~C~~~~-O~IciDg•'~~Qgll~--~q~~~~~QC~~~~~~~~G~~#QICI~q~~q~~~~'

с!-ІОВАЯ ЖИЗНЬ•

_

орган Броварскоrо горкома

КоммунистичесІ<оіІ партии УкраиньІ, городекого и районного

І

АДРЕСА~ НАША255020. м. ·БРОВАРИ,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

вІдповідаЛьного секретаря,

дента

-

19-3-82,

редактора заступинкагосподарства,

відділу сільського

місцевого радіомовлення -

19-3-18, відділів

-

1!1-4-47,

кореспон-

про:мвсловості,

І

~ Га~ета виходить середу,

У, ВІвторок,

~б~:~ц~5 і Ф~~~о;{,!.у

~с~::;:::::::::::;:::;:::~~-.....-~~:~:~::~:~#Q;;::;:::;:;::;:с:~~~с~-~с•сІ·~4,.,::~~=:::_ Зам. 3388-10.908. 154. ІНДЕКС

61964, Броварська друкарня Київського обпуправпіннн в справах виааввицтв, поліграфіі І книжкової торгівлі, вул. Київська,

101 номер 1974 рік  

101 номер 1974 рік