Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН. ЄДНАRТЕСЛl

Республіканська нарада працівНИКів Підприємств

СТЯХЯНОВ(UЬ

і будов чорної металургії

у Дніпропетровську 18 серпня відбулась jJJспубліканська нарада працівників MeTa;JIYPгiJЇHoЇ промисловості і бу,ll;івни"ів чорної мста­ .lypriї, СК.lИкана ЦК КП України і Радою Мініс­

Орrаи BpOBapeItRoro раАоииоro :КOIi'l'М'1 :ВО.уи1стичв:оl партlі Украіии та раАонноі Ра)J;И )J;епутат1в ТРУIJ;.llЩ1ІХ

серпв. 1956 р. Ulla 15 188.

дів, рудників і новобудов чорної металургії Півдня, партійні, прОфспілкові і комсомольські працівники з Дніпропетровської, Запорізької, Сталінської і Ворошиловградської областей.

.ча докладають всІх ЗУСИJlЬ, щоб дати рlдиlй країні якнайбільше сільськогосподарських продуктів та сировини, внести свій гідний господарства.

щоб трудящі весь рік мали вдосталь картоплі та овочів, не було

не

1957

року.

В

виготовляються торфо-гнойові компости ДJІЯ внесення в грунт. Буде повністю засипан~ насІнням картоплі кращих районованих сортів на всю площу посІву, яка має збільшитись наступиого року більш як на 5 тисич гектарів. у вІдповідь на заклик працівннкlв сільського господарства Брянської області трудівники колгоспного села Київщини докла­ дають усіх зусиль, щоб з честю виконати взяті зобоВ'J1зання перед країною, зразково зібрати високий уро.аЙ картоплі і овочів в кожному колгоспі й радгоспі. <

••

06говорено В усіх ноnгоспах, МТС і радгоспах НиіВСЬКОі обпасті.

•••

••

Блискуча переИОfа хлІборобІв СтаВРОПОЛЛ8 Колгоспи і радгоспи Ставро· польського краю достроково, 6 серпня, виконали деРJКавний план

хлібозаготівель

в

мільйонів

а до

пудів,

кількості

18

серпня

1І0над план здали і продали мільйонів

пудів

зерна,

70 25

виконав­

ши взяті зобов'язання в Звернен­ ні до всіх трудівників сільського господарства Радянського Союзу.

жаві триває. Додатково буде зда­ но не менш як 5 мільйонів пудів насінної кукурудзи, рису та інших культур. (ТАРС}

змагання

за

дострокове

виконання

планів першого року шостої п'ятирічки.

40

У кінці наради з промовою виступив ПrРШИі\ секретар ЦК КПРС тов. М. С. ХРУЩОВ. (РАТАУ)

Волинської

обн&сті, -

Hapa,ll;a обговорила питання про поліпшення

роботи Ново-Волинських шахт і заходи по з:\без-

були Перший секретар ЦК КПРС тов. М. С. у,рущов і Першин секретар ЦК КП України тов.

печенню виконання плану і дальшого розвит!{у вугіlЬНОЇ промисловості нового басейну.

[юбки 1 ВИ,Jl;о?ування _ ВУГl~ЛЯ,

ІШРС ~OB. М. С. Х

На Hapa,ll;i .виступив

перспективами

розвитку заХ1,цноукраlНСЬКОl кочегарки, побували на шахтах. Товариші М. С. Хрущов і О. І. Кириченко розмовляли з шахтобудівниками і користанням нової будівельної,

збудовании

у селищі стадіон «Шахтар» заповнили

ПОНЦ

25 тисяч гірників, будівельників, інженерів і

гірничопрохід-

с.'!ужбовців, жите,1ів

ницькоі і видобувної техніки. Вони оглянули новобудови та шахтарське містечко Ново-Волин-

Ново-Волинського,

кол-

госпники навколишніх сіл. Тут відбувся мітинг. На мітингу виступив тов. М. С. Хрущов.

ський.

Иого промова не раз переривалась

Потім товариші М. С. Хрущов і О. І. Кириченко, а також міністри і секретарі Волинського і Львівського обкомів партії взяли участь

оплесками і вигуками схвалёння. Тов. М. С. Хрущов Bi,ll; імені ЦК КПРС вітав робітників, інженерів і службовців, колгоспників оновленої

у виробничій нараді гірників, керівників та інженерно-технічних працівників вугільних шахт тресту «НОВОВОЛИНСЬКВУl'ілля» комбіна-

Волинської землі з ,ll;осягнутими успіхами і по~ажав їм нових досягнень у праці на благо нашої великої соціаЛЇСОl'ичноі Вітчизни.

.......

ту <<<Укрзахідшахтобуд».

ОстаННі вісті 3 колгоспів ймальний

пункт

міжколгоспний

здали

у

11

тонн хліба. Г. Таран.

с.

В"Димерка.

Колгосп

Почали

Урожай

набагато ВИЩИЙ

ти торішнього.

Кожен з

про·

15

зіб­

раних гектарів у середньому

дав

відбулася

нарада

робкорlв і реДКОJlегій стінних га­

зет

підприємств

скликана

Були

кретарі раді

іпромартілей,

райкомом

редакцією

вець».

Калініна.

копати і здаємо картоплю держа·

ві.

серпня

18

та

* * *

ім.

(РАТАУ) І.

стінних газет

«Заготзерно»

фонд

КП

газети

України

CCTaxaHO~

присутні

також

на­

обговорено стан роботи

ни­

преси У

-

нас

і

завдання

робкорів.

на дереВООбробному

комбінаті,

-

стінгазети

т.

рів з гектара.

заводської, виходять

Продовжуємо заготовляти си· лос. Зелену масу KOPMOBOto лю­ ПИllу та кукурудзи подРібнюємо. У траншеї заклали близько 1000

2

зети,

них

соковитого

корму.

Ф.

Музнченко.

С. Літки.

* * *

Колгосп сШлях

Ілліча». Садо-

вод від.q.аленої бригади, що у. Броварах, П. Тананай виростив 120 тисяч саджанu.ів суниці високоврожайних сортів.

Посаджено сортів

півгектара

«київська

суниці

рання»,

Магомет», «коралова «нобль Лакстона».

«РІосип

32»

К. Твердомед. с.

Зазим'я.

Колгосп

1

тів

* * *

ім.

КІрова.

На

площі

гектар посадили. суницю сор­

JIi'2 100,

ська

скоралка»

та

«київ·

Шульга

60

До

редактор

І.,

-

крім

цехові га­ пишуть

робітників. 8ИСlіТЛЮЕМО

соціалістичного

змагання,

вміщуємо матеріали передовиків, в flj(ИХ вони розповідають про свої успіхи. Майже в кожному номері є критичні заміткн з ка­ рикатурами, які, безумовно, ма-

ють великий

вплив.

був бн набагато більший, коли б профспілкова організацІя, дирекцlJl своєчасно вживз.ІІи б заходи по опублікованих листах.

-

На заводі запасних сільгосп-

частин,~го~орить

секретар

парт-

організації т. Приходько Н., партбюро намітило конкретні за-

ходи, щоб стіигазета краще висвітлювала багатогранне життя підприємства. Переходимо на щотижневий випуск. ЯК додаток, випускатимемо що"ня сблискав­ к)'».

-

Останній номер,

Кириленко.

зокрема розповІді кращого робіт­ ника Н. Фі"онеика про свій дос­ від роботи. Це ВИКJlИКало жвавий іитерес. За плано'м роботи ред­ колегії, затвердженим парторга­ нізацією, передбачено частіше вміщати такі ма'l'еріали. Наміти­ ли також збільшити періодич­ ність випу~ку газети. <

Ряд учасників наради, зокрема секретарі парторганізацій ДОК'у

т. Кузнецов І., ПРОМКОМбlнату т. Ковбасинський В., редактор стінгазети працівник ЗВ'JlЗКУ т. Тупалов А. зазиа~или, що слід частіше редколегІям звітувати на профспілкових ятиме

-

розпові­

комбінату т. СИIfОЗацький М.,

-

присвятили виробии~им питаННJlМ,

зборах.

швидКому

Це

спри­

усуиенню

не­

доліків в роботі. Вони також вказали, що районна газета ше с.nабо висвіТЛЮЕ виробниче життя підприємств, недостатньо попу­ лиризує передовиків соціалістнч­ ного

змагання.

Про труднощі

Однак, він

дає редактор стінгазети райпром­

рання»;

Т. с. В.-Димерка.

зазначив

блискавки.

понад хід

се­

На

зової

парторганізацій.

по 140-150 цеltrнерів. На окре­ мих ділянках буде по 200 центне­

тонн

бурхливими

Нарада робкорів і редколегій

Колгосп ім. Шевченка. На при­

в

Першин секретар ЦК

. рущов. Наприкінці .. ня новий щоііно

вугільниками, цікавились умовами їх праці, ви-

Ставропольці здали вже державі хліба на 45 мільйонів пудів біль· ше, н·іж у 1955 році. Найціннішої продовольчої культури пше­ ниці здано 83 мільйони пудів. Понадпланова здача хліба дер­

дає близько

О. І. К~иченко. Вони озна~()милися з ходом роз-

допустити

колгоспах, зокрема поліських районів,

вельних робіт, знизити Їх вартість, Ще ширше

центр нового вугільного басенну-20 серпня при-

В цілому по областІ буде с,держано не менш як по 110 центне­ рів картоплі і по 105 центнерів овочІв з гектара. Валовий зБІр кар­

сокиА урожай

зерви, рішуче збільшити виробництво метаJl}" руди, коксу, пі,ll;ВИЩИТИ темпи і якість буді­

Нарада гірників Львівсько-Волинського вугільного басейну

в Ново-Волинськ,

ущільнеННIІ грунту після дощів, а також додатково прополемо пlз­ - овочевІ культури вІд БУР'Jlнів. Впроваджуючи в колгоспне виробництво досягнення науки і досвід передовиків, колгоспи, МТС і радгоспи борються за по­ всюдне вирощеННJI доброго врожаю картоплі і овочів, значно вищо­ го, ніж торік. Колгоспники артІлІ імені Хрущоltа, Броварського ра­ йону, якІ садять картоплю на 500 гектарах, зберуть в цьОму році не менш як по 150 центнерів з гeК'J'apa, або на 50 центнерів з гек­ тара більше, ніж торік, і овочів по 280 центнерів з гектара набагатu бідьше, ніж минулого року. Високі зобов'язання взяли каРТОПЛJlрі і овочІвники колгоспів Ди­ мерського, БілоцеркіВс!ЬJrОГО, Рокитняиського, Велико-Половецького, Кагарлицького та інших районів. Знатний картопляр області лаНКОВIL Д. І. Пелагеча з колгоспу імені Сталіна, Чорнобильського району, яка щороку вирощує по) 500-600 центнерів картоплі на гектарІ, в нинІшньому роцІ збере не менш як по 700 центнерІв.

топлі становнтнме 775 ти,,:яч тонн, або на 213 тисяч тонн БІльше, а овочів на 9 тисяч тонн БІльше, ніж торік. Прагнучи з честю виконати свій обов'язок по постачанню тру­ дящим продуктів харчування, колгоспи і радгоспи області зобов'я­ зуються достроково, до 20 жовтня, завершити план здачі картоплі й овочів державі. Столиця України -:- Київ одержить, зокрема, .95 тисяч тони картоплі на 15 тисяч тонн біJlьше і 105 ТИСJlЧ тонн овочів на 10 тисяч тонн більше проти фактично завезеного то­ рік. Така кількість цієї продукції значно краще забезпечить потре­ би 'населення І<' иєва. Разом з успішним проведеНИJlМ збираННJI врожаю зернових і технічних культур, здачі хліба державі, заготівлі кормів для худо­ би, колгоспнн"н і механізатори наполеглtlво ГОТУЮТЬСJl до копання 'Картоплі та широко розгорнули збір овочів. З допомогою багатої техніки збирання картоплі проведемо в найстисліші строки і висо­ коякісно, без будь-яких втрат. Окремі колгоспи області уже здали державі близько 5 тисяч тонн картоплІ вдвоє більше, ніж на цей час торік, і понад 15 ТИСJlЧ тонн овочів. . За підрахунками, від здачі і продажу державі картоплі по но­ вих, підвищених цінах доходи колгоспів області становитимуть 65,8 мільйона карбованців, а від овочів - БJlИЗЬКО 60 мільйонів карбованців, тобто збільшаться в три рази. На Київщині розгорнулось дійове соціалістичне змагання за ви­

Всі, що виступали в дебатах, вказували на необхідність привести в рух усі виробничі ре­

процентів загальносоюзног() виробництва м('та­ лу. В шостій-П'ятирічці виплавка чавуну і ста­ лі, випуск прокату, ВИ,ll;обуток залізної руди в

підживлені. Дбайливо доглянуто й овочеві КУJ1ЬТУРИ. Одностайио схвалюючи звернення БРJlНСЬКИХ карl'ОПЛЯрів про розгортання соціалістичного змагаиия за збільшення валового збо­ ру та дострокове виконанНJI плаиів заготівель і закупок картоплі. ми, трудівники сІльського господарства Київщини, намІчаємо до­ даткові заходи Д!ІЯ забезпечення високого врожаю. Зважаючн на ПОГОllні умови нинІшнього літа, проведемо ще щоб

ліки.

розгорнути

Чорна металургія України

гектарів картоплі проведено триразове боронуваиия, дворазове роз­ пушувания міжрядь та підгортання. На великих масивах рослиин

тим,

У борry виявились і будівники підприємств металургійної і хімічної промисловості респуб­

рентьєв.

Щоб збільшити виробиицтво сільськогосподарських продуктів, в обл;"сті розширено в нинішньому році посівн картоплі на 4,9. тисячі гектарів, а овочів - 'на 1,1 тисячі гектарів. Садіння пров~­ деио квадратно-гніздовим і квадратним способами, в кращі агро­ технічні строки з BHeCeHHJlM достатньої кількості органічних та мінеральних добрив. Одночасно з обробІтком таких важливих просапних культур, JlK цукрові буряки та кукурудза, колгоспники і механізатори старан­ но доглядають картоплю і овочі. На всій площі понад 70 тисяч

з

«Запоріжсталь» .

міністр <БУ,ll;івництва підприємств металургійної і хімічної промисловості України тов. В. О. Те­

перебоїв в їх постачаині.

картоплі

початку року країні недодано багато чавуну, стаді, ЦpOKaT~T, залізної і марганцевої руди. Особ,1ИВО незадовільно працювали заводи імені Дзержинського, імені Ворошилова, імені І\ірова,

м.еталургії республіки і захо,ll;И по забезпечен­ ию виконання плану 1956 року і будівництва металургійних підприємств виступили МІНІстр чорної метаЛУРГll УРСР тов. С. І. Тищенко і

По виробництву картоплі і овочів наша об.. асть займає ~~ливе місце в республіці. Колгоспи і радгоспи постачають ці продукти трудящим столиці Києва. Це зобов'язує нас працювати так.

відмічали,

3

З доповідями про роботу підприємств чорної

крутого пІднесення всіх галузей народ­

міжрядь

Доповідачі і промовці в дебатах

що металурги України в 1956 році, хоч і до­ бились певного приросту виробництва, все ж нІ' справилися з семимісячним державним П,lаном.

метьєв, міністр будівництва підприємств ме­ талургійної і хімічної промисловості СРСР тов. Д. Л. РаНзер.

І.QЛГОСПНИЦЬ, працівникІв МТС і радгоспів Київщини нову хвилю полІтичного і виробничuго піднесення. Трудівники колгоспного се­

рuзпушення

кар'єрів.

В роботі наради взяли участь Перший секре­ тар ЦК КПРС тов. М. С. ХРУЩОВ, Першиї! секре­ тар ЦК КП України тов. О. І. Кириченко, мі­ ністр чорної металургії СРСР тов. О. Г. Шере­

Звернення брянських картon .. .,lв ВRК.lП8АО сере.. І[о....оспни&іlt,

одне

нівських і прокатних цехів, коксових батареfi, гірничозбагачувальних комбінатів, шахт

.[,срно-технічні працівники металургійних завu­

Відповідь колгосn/Шків, 1СО.lШJсnяuць, nраців/Шків МТС і радгосnів КuІвщu/Ш брянським карmonлярtut

ного

ве.ІИК(' БУl\івництв() нових ~О'd('нних печей, ~[apTe­

На нараді бу.1И присутні ксрівники та ін­

ДАМО БІЛЬШЕ КАРТОПЛІ Й ОВОЧІВ ИРАІНІ

вклац у справу дальшого

ТВа зміцнюється матсріально-технічна база під­ приє~[ств. У ПРОМИС.'ІQВИХ центрах І1роваДИТЬСil

трів 1!країнської РСР.

Киіве:ь:воl об..ае'l.'l.

Jf! 101 (1394) ,- Середа, 22

ре~убліці зростуть у півтора раза. З метою за­ безпечення зр()стання мет~шургіиного виробниц­

віли

І.

лісництво)

(райвідділ понували,

ти

в

роботі

Ващенко та

Д.

зв'язку). щоб

Гончаренко

Вони

редакція

сСтахановець»

кала

інструктивні

розпо­

(Броварське

запро~

райгазе­

частіше наради

скли­ редко­

легІй стіннІвок.

Про заходи поліпшення роботи редколегій

стінних

газет

під­

приємств, посиленни зв'язку роб­

корів

:s

райоиною

газетОІО

гово­

рили ~ своіх виступах працівни­ IUI

вІдділу

пропаганди

ції райкому КП

і

агіта­

України та ре­

дакції газети еСтахановець».


СТАХАНО8ЕЦЬ "'213

2

з

шти

~=========~

*

го В., Харченко Є., Деревця B~ покупців, щоб у продавців тт. Басамана Ф., Тол­

Що треба зробити, щоб краще

оБCJIуговувати

виготовити

u

покупців як У fоголеві

За виробничим планом ОДИН.

щомісячно

п

22 серпня 1956 року.

~~г~~EЛьНifI о б с л у r о В у В ати

КОJlективу завоц

й ної

*

••••••••• •••••••••• ТРУАОВИЙ ПОДВИГ ро б І ТНИ ЧО го

З цехів нашого

.

едаКЦl

р

Сере"а,

• має:

130:

тисяч штук букових плаНОF::

магазини потрапляли тільки ви­

пекину В., деревець У. СОКОЯRіені товари, з цією ме­ Аналіз Аіяльності Гоголівсько­ ТОЮ днями в с. Гоголів була про­ го сільського споживчого товарисведена нарада працівників сіль­ тва показув, що .'lю,в;и, які тут ських

споживчих

товариств

ра-

Аля хедерних полотен комбай-: йону. Слід сказати, що вибір працюють, люб.'lЯТЬ свою роботу,

нів. Сталося, проте, так, що:

заВАання

на серпень

було:

значно збільшено. Запропово-:

вано всю продукцію швщше відправити .

місця для .таАОЇ наради АУже вда- ві}(чува:tQТЬ відповідальність. за .'lиі. У гоголівських кооператив- Аоручену їм справу. 3 року в рік них працівників, колектив яких

очолює комуністка НаАія Свири- ту, не знаючи таких ганебних

якнай-: дівна Конах, багато чому можна явищ, як нестачі і розтрати.

.•

для за-:

повчитися хорошого.

Нара}(а

магазинах та пі,ll;собних приміщеннях гоголівської ТОРl'ОвельНИХ землях. : ної сітки - УСЮАИ зразковий . Почесне і ВІДПОВІАальне: порядок і чистота. Товари на ві• заВ,І;ання викликало трудове: тринах викладені так, що вони пі~есення .серед робітників: приваблюють покупця. Організо-

на цілин-:

.

.

цеху букових виробів. Органі-: зована була робота у три:

..

зкіни. Робітники

піАвищені

взяли НОВІ,:

зобов'язання,

їх:

• присвячуються:

виконанню

«блискавки», які допомагають:

широко '"РозгорнуТИ соціаліс-:

:• ПОАолаючи труднощі в ро-:

тичие .зм:агаuня.

боті, робітники з перших АніВ:

серпня перевиконують норми:

виРобіТКУ. Так, наПРИКJIаА,: 17 серпня цех букових ВИРО-: бів виготовИВ 17700 шшно&: при заВАанні 15000. Особ~И-:

пройшла

під знаком

Побували учасники нараАИ в запозичити :кращий }(освіА орга­

Аоволення потреб Jtомбайнового:

парку, що працює

ССТ виконує плани товарооборо­

н а з нім к у: виступ на сцеиі 3азнмського сільського клубу танцювально~ групи гуртка художньої самодіяльності. Фото: сількора М. Горбатенка.

нізації торгівлі, що його нагро­ маnв протягом 10-ти років R6- ========~~ лектив кооперативних працівни­ ків Гоголева. СліА за 'ЇХ приuа,­

вивчаються запити споживачів. З бесіА з населенням неважко зробити висново:к, що ПРОАавці культурно, ввічливо по­

~Є=========

ЩО ІИ ЗРОБИJlИ, ГОТУlОчись АО занять

Шкільні приміщення перешту­

АОМ приймати ві,в; поставщиків товари тільки віАмінної якості і катурені, побілені.

вана реклама нових товарів, си- такими ж ПРОАавати ЇХ населен­ стематично

*

ню.

Т. МахараАзе, представник центроспілки.

8. райкому

Білич,

водять себе з покупцями. Особ­

ГGлова

профспіл-

ливо хотілося б вцзначити за'ві­

ки праЦівників споживчоі

дуючих магазинами ТТ. Костяно-

кооперації,

Поставлено три нових груби з вогнетривкої цегли. ПОфарбовано заново вікна і двері, парти і класні дошки. У чJiтелі 1-4 Rласів уже розкреслили відповіАНО дошки, що допоможе їм в боротьбі за калі­ графічність учнівського письма. Є й неАоробки. Не поставлено

колгоспу

лови

зверталися

й

школа

неодноразово

учні

протя­

гом останніх років, щоб допоміг лісоматеріалом

для

спортмайданчика,

обладнання

але безрезуль­

татно.

Велике

занепокоєння

викли­

кає недостача підручників. Крім того,

в магазині немає зошитів

і учнівського приладдя.

штахет немає матеріалу. 3 ЦІЄІ ж причини не облаАнано й

І. Семенюк, завуч

школн.

с. Рожни. Рейд по торговельних закладах спортмаЙАанчиIt. До речі, Ао гоДепутати Jlітківської сільрци В АВох магазинах - на торФ. KocтeНRo, Рожнівської фовищі і в селі, Ае ПРОАавцями С а.. о вІд Д 8 И 1 тру дІв ник и М. Лисенко і представник рай- працюють тт. Кремець і Бощар, Орині Іванівні пішов уже - А цього року вироблю, моспоживспїлки-Цпбалюк Ф. 15 і віАСУТНЯ елементарна санітарна восьмиіі десяток. І все ж ця (іа- же, й ще більше, - каже вона. 16 серпня перевірили роботу ма- &ультура. Перевіряючі виявили буси завж,IJ;И жвава і жltгтєраді~- А я, - в свою чергу заяв­

газинів ССТ, щО розташовані в також факти приховування то- на. Коли працює

во ві)(зн:\чилась того ХНЯ ЗJilна: Ліnах, Рожнах, СВИНОЇА&Х, в тор- варів.

майстра комуніста І. Лукашо-: фоартілі.

Учасники

реЙАУ ви-

Правління Літківського

зерувальник М. Рибак, цирку-:

МОJ!О,lJ;ДЮ на ляє семидесятивосьмирічнии С

сіль- ЧУ'І'В її голос:

ва і при заВ,І;анні 6 тисяч ви-: ЯВИJIИ багато неАоліків в роботі ського споживчого товариства об-

·ТОТОВИJIа 7500 плаНОR. Фре-: цих торговельних заuзхів.

3

КОJlІ'ОСПНО~[У полі, ТО весь час ва

_

Макарович

Ткач, -

TOPllt

виробив 230 ТРУАоднів.'3а це лі-

Ану-мо, діти, веселіше-ве- то теж буде, мабуть, не менше.

говорцо матеріали реіАОВОЇ пе- селіше.

Хто Аобре працює, той

Поблизу магазину господарсь- ревірки. Намічені заХОАИ, щоб ніколи не шкодує.

Мені

вдалося

поговорити

3

Савою Макаровичем. Він з гор-

лярники М. Хромець, М. Зін-: RИХ товарів в !Їтках в щнавіс, ПОJliпmити обслуговування споІ тут же заВЖАИ Орина Іва- Аістю говорить про свою працю: ченко, Н. Кеуш, тор~овщиця: який цілком ПЇАХО,l;ИТЬ Аля того, живачів. У контролі за ЗАійснен- нівна Сом сама прагне ПОRазати - Якось аж молодшим, себе

Л.

О.

В.

Шибалова, Заєць

Жминько

та

АОЛ ежииця: щоб зберігати

виконують

зміни виробничі норми на •

пр~центІВ. Партійна

і

тут

залізо-ско- ням цих .заХО,l;ів візьме участь

фугувальии:к: б'яні ·товари. Але завіАУЮЧИЙ ма- сільраАа. що-:

180 : •

газинOJ( Т. llельниченко не поJU

.укав на- ЦИ"

1'\

1'\

l'

- , ' "

: просто неба, псуються.

профспілкова:.

організаціі, а,J;Міністрація роб-: -

т 1· n. Ь К И

лять Все АН тоl'О, щоб з чес-:

С. Музиченко,

товари ле'""ать

011

ДЛ Я

голова сільради.

с. Літки.

приклаА

в роботі,

незважаючи почуваєш, к,оли попрацюєш рараАіють, зом з усіма в полі .. Скажу по . . . дивлячись, як сумлінно пра- праВДІ мене так І тягне СКРІЗЬ, . Х цює ця самовіддана ТРУАівниця. Ае працюють люди. очеться на похилий вік. Люди Колгоспники кажуть:

при кра с и

- Ку-ибаба Орина пішла 1'\ бить, там Аіло мов горить.

ро-

скрізь поговорити, скрізь в міру сил СВО-ІХ "опо"ог'ГИ 1'\

Ае справжній тру,в;ОВИЙ ПОА-: ССТ т. Малія, КОJlИ нарешті віА- туалетного МИJIа, а гасу вже не­ виг всього робітничого колек-· . криють у Калиті сілыlг •. Ще мав близько 5 місяців. 3а цими тиву.

Н. Прихо"ьио,

секретар

парторгаНізаціі. Завод запасних сільськогосподарських

частин.

.............................. 5ровари.

~

весною поБУАували

Аля

цього товарами ТРУАящі часто вимуше-

красиве приміщення, у якому 6 прилавки,

полки.

ні ЇЗАИТИ у сусі,в;ні села Черні-

скоро і бу~инка

а

навкруги,

Н. Авраменко,

вже

секретар

не ВИ)(НО БУАе,

ніхто з кооперативних діячів

с.

сільради.

га

ринництва. пухівчани

вод Лобко І., обліковець на мо­ лочно-товарній фермі Гіренко М., начальник пожежної сторожової охорони Микал М., бригадир шляхової бригади Висоцький Л., бригаАИРИ рільничих бригад Пет­ ренко І., Пиндюра Д. і ряд ін­

Так само віАстають і У розрахунках з

увазі

не

колгосп,

а

населення

села.

Пояснюється це у значній мі­ рі тим, що в агітаційній роботі

Калита.

Де купити батареї до радІоприймачІв?

товариші!

у колгоспі ім. Ватутіна. Вже дру­

поставок державі ПРОАуктів тва­

Але це все наче тільки Аля гївсь:коі області, Бровари, а іно- державою по Фінансових плате­ жах. В Ааному разі мавмо на прикраси спору}(жено. 3-за бур'я- ді і у Київ. нів, що виросли

Колгосп ім. Ворошилова, с. Вигурівщина.

Під тяг н іть с Я, Пухівка віАстала у виконанні

колгоспник.

тю виконати поставлене зав-: ТРУАйщі нашого села просять, не береться за те, щоб ~рганізуТорік Орина Іванівна вироби,цання. У Аругі! половині: щоб районна газета запита,ла го- вати тут торгівлю. Часом по ,в;ва ла 123 трудо,в;ні. серпня заВОА Аасть 225 тисяч: JlОВУ райспоживсіІілки т. Руба- і більше тижнів не Аоставляють

шту:к букових планок. Це бу-: ника та голову Сехипол:ківського у село сірників, ГОСПO,J;арського і

С. Новохацький,

'"

сереА ТРУАЯЩИХ ляється

увага

села не ПРИАі­ вихованню

жавної дисципліни.

,в;ер­

половина

серпня,

а

парнико­

ших товаришів ще не приступи­ ли

до

виконання

поставок

про­

дуктів тваринництва. Вирішив

Патріотична

звернутися

до

них

Пц такни заголовком у газеті райспоживспілці. О}(нак невіАО- ни, у чому ми не сумніваємося, ІНіЦІатива таких колгоспників, через районну газету і сказати «Київська правда» віА 17 серп­ мо, з яких міркувань на базі, в потрібні телелюбителям вімале- як Марченко Г. Т., що достроко­ їм: - Підтягніться, товариші!­

ня було вміщено листа І. < Ба­ гинського із м. Таращі. Автор скаржиться, що в НИХ у магази­

сільських магазинах, в культмазі лежить багато батарей .АЛИ жив­

них віА Києва районів.

Разом з тим марно шукати в

наших

:w:агазинах

ЮТЬСЯ. Створювться заrоварення на )(есятки тисяч карбованців. В інших районах Київщини­ TaR званих «неходких товарів» ... цих самих батарей, за акими та­ не повністю електрифікованих­ ращанці місяцами оббивUlТЬ по­ багато ТРУАЯЩИХ позбавлені мож­ ливості слухати раАіопереАачі. роги торговельних організацій.

Кивва. Моzливо,

з

про}(уктій

державою

по

тваринниц-

Поганий приклад

іх заслали в

покааують,

П. Сало,

дільничний податковий

цюють на відповіАальних посадах

с. Пухівка.

інспектор.

------Сількори Комосп

Ім.

сигналізують

8атутіна, с. Пу-

хівка. Припинилася піДГОТОВRа 3 таким хворобливим явищем }(О кущового фестивалю, на який в торгівлі культтоварами сліА 7 вересня повинні прибути дра-

С. Ушеренко,

на виробництві, а і у виконанні

своіх обов'язків перед державою.

Таращу?

технік-зв'язківець.

Будьте передовиками не тільки

на жаль, ,в;еякі товариші, що пра-

запобіжником АОВО,ll;ИТЬСЯ їхати Ао

Та не тi.u:ьки батареї. На базі негайно покінчити. Справа в току, що наш район М. Гор6атенко, райспоживспілки лежать иерухо­ повністю електрифікований учитель, мо телевізійні приставки і багато­ ра,J;iоприймачїживляться ві.1 елементні антени ,l;ля теJlеприй­ елект-ри&и. Про це lобре BЇjOMO мання на АажеЕі ВЇjtrаиі. А во-

розрахувалася

поставках

найпростішу тва, не популяризується.

нах і з свічкою не знаЙАеш ба­ лення приймачів «Искра», «До­ AeTaJlb ,ll;ля телевізора, приймача, тарей Аля живлення раАіоприй­ рожннІ», «РОАина», виготовлені мачів, Дуже прикро, що 'Repiв­ ще в JlистопаАі МИНУJlОГО і в бе­ магнітофона, яких у нашому раники нашої райспоживспілки не резні цього poRY. Лежать і псу­ йоні сотні. Навіть' за звичайним прочитали цієї скарги, ака )(0помогла б їм негайно позбутися

во

матичні гуртки з сс. JIiтки, Ро ж-

перетворили У зеIJносховище.

ГРУПА МОЛОДІ. ВІд редакції. ТакиА же сигнал надІІшов від сількорІв колгоспу Ім.

Димитрова,

с.

В.-Димерка.

ПартlАнl організації повиинl вжи­

ни, Зазим'я, Погреби, Троєщина,

ти заходfв, щоб зерно зберігало­

Вигурівщина.

СSl У призначених

3їрвано

демонст-

рування кінофільмів. Все це з-за того, що кілька Анів тому uуб

ДЛSl того прж

мlщеннSlХ, а у клубах,

щоб ие-

гаАио була розпочата пІдготовка

до рОботи У oclHHbO-lимовиА час.


Cep'Ja, 22

серпи"

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

а А В Е Р ШУЮ Ч И

3 Б И РАН Н Я

В Р О Ж АЮ,

НА ПОВНИЙ ХІД РОЗfОРТ А ТИ ОСІННЮ СІВБУ * * '*

СпlВДРJжнlСІЬ ИOlГОСПИIІІII І IІuиl3lТОРU вирІшує ,cnll в рodотl Жнива QЬОГО року мали свої особливості, вимагали найбільшої

оперативності

і організованості.

Сіятимемо в дві зміни

нас прибавлявться пона)l. 30 гек­ тарів ріллі. ПіА озимину піАГОТУ­ вaJ(и

гектарів. Бi.JIьшу поло­

260

Адже рідко 8УЛИ погожі, без до­

вину площі

щів

ар­

тарів, ,l;е зібра.1lИ озимину, виора­

ті.lі ім. Шевченка, с. В.-Димер­ c.~, і тракторна бриrада :м 8, що ""'.1 уж)'є артіль, 3 перших днів 1'.1 ItOBHY потужність використо­

ли на зяб. Четвертий день сіємо озимину. Ве)l.УТЬ 11 тракторнс'!' Кузьма Прима та сівач Григорій Рубан­

Р) вали

ка. Вони добре

дні.

Тому

колгоспники

машини.

Спершу на роздільному уші,

а

зби­

потім на прямому КОК­

байнуванні комбайнери

переви­

конували норми. Так, наПРИКЛаА,

П. Шитий машиною «С-4» ЩОА­ ня збирав по 15-18 гектарів при нормі 12, а І. Базир і того більше - щодия косив по 20-

22

гектари. Добра організація праці, пере­

виконання норм забезпечили хо­ роші результати. Озимину, яч­ мінь та інші кудьтури зібрали

швидко. Вперше за останні

ро­

ки зразу після збирання почали

з'являтися скирти соломи. 3а­ раз вона заскиртована на' всій площі.

На звільнених )l.ілянках віА­ разу почали орати. Працюючи У

Посидивши

понах

-

гек­

200

обсдуговує

бригада М закінчили

байнів. Але прогаяний час надо­

лужили. Всю ячмінну

З3ll0-

грунт культивуєио.

Сівбу завершимо швидко, в кра­

щі агротехнічні строки.

почали

копати

картоплю. Добре організована ця робота в другій рільничій брига­ )l.і, якою керує Оврам Сидоренко.

склали в скир­

би

вже заготовили близько двох тисяч тонн силосу дикоростучих

і сіяних трав. Тепер ~lеханізатори Золотоиіської

дві зміни на тракторі «ДТ-54», дружність КОЛІ'оспників і механі­ Дмитро Рубанка та Ісай Каран­ заторїі в роботі вирішить успіх дюк виорюють за добу по 14- і на збиранні каРТОПJIі. Є. Васюк, 15 гектарів при нормі 12. Добре·

МТС

почали

ти і стоги. Трактористи Іван Харченко та Іван Грінченко тра­

з('іиранР.я соняшника та кукурудзи на силос. Комб3йиер М. Дах­

кторною волокушою

ні соняшиика щодня виконують По півтори-дві ИОРМИ.

щодня стя­

інші торік щозміни сіяли на 25 гектарів бі.'lьmе норми. Вони зобов'язадися нині працювати

Наша тракторна бригада має зіб­

но і тракторист О. Нечипуренко силосним kомбаіном иа збиран,

На фото: агрегат І\:омбайнера М. Дахио і тракториста О. Не­ чипуренка збирає соняшннк на силос у колгоспі імені Шевченка.

(Прескліше РА1АУ).

111

По

Фото І. Діамеllта.

центнеріВ суниці

ще не було

ні одного

року,

щоб у нашому колгоспі не ВРОАИ­

поле.

Це

забезпечує

,l;обре приживлення са.цжанців. Іх

заВЖАИ заrотовляємо ще з літа, пікірую­

по 40-50 центнерів з гектара. Бригада, якою керую, вирощує ще більше по 55-66 цент­

ще краще, набагато перевиконувати виробничі норми. Щоб прискорити темпи робіт,

нерів. Такий урожаіі одержали і нинішнього літа. Ланка ж Парасковії ОКСІ(ПИ зібрала по 75,8

еіятимемо. у дві зміни.

центнера з гектара.

Всі ма-

ВИЙТИ В

3 гектара

чи в грядки. 3апікіровані сад­ жанці на зиму, як тільки трохи замерзне,

закриваємо

регною товщиною

шаром

пе­

санти­

8-10

метрів. Весною саджанці зелені, їх саАИМО рядками з ві)l.)\аллю між ними 80 сантиметрів і на 1015 сантиметрів рослина від рос-

шини. забезпечили додатковим Грунт під суницю підго'roВЛЯЄелектроосвітленням для роботи в мо заЗ.1l;алегідь. Вносимо Ч О 60- дини в РЯАКУ. нічний час. При нормі 40 щодо- 80 тонн гною і 2-3 центнери На кожному гектарі висаджує­ би сіятимемо по 50-60 гекта- фосфорних мінерадьних . добрив мо 60-80 тисяч рослин замість рів. Отже 3 підготовкою грунту на кожен гектар. Щоб Jlичинки 40 тисяч, ЯК практикували раі сів бою жита та пшениці упо- травневого хруща не знищували ніше. Протягом літа боремося :3

обліковець тракторної

б~)игадн N~

солому

Черкаська об.lасть. Тваринники артілі імені Шевченка, Золо· тоніського райоиу, дбаЮll11 ,про ситу зимівлю громадської худо·

Ковбасинський, Василь Цахло та ла суниця. Ії збираємо

рати урожай на 90 гектарах. Підготували три копачі. Спів­

також трудяться Іван Хомич та Мкхаило Москаленко. іДрАоб)( У

озиму, вівсяну і

гували солому на 18-20 гек­ тарах при нормі 10. Зараз бригада майже всі трак­ тори переключила на оранку під озимину і зяб. Машини пра­ цюють вдень і вночі. Маємо по­ сіяти 300 гектарів жита і пше­ ниці. У полі ходитиме 3 трактори з сівалками. Тракторист 'Фцір

чаємо в роботу трактор «ХТ3».

Колгоспники

тракторна

Броварської МТС, збирати l\одоскові

пустили розрив ~!їж збиранням .і

рука успіху. 3а перші ,l;ні по­ сіяли 50 гектарів на )l.екіль­ ка гектарів більше норми. Вчора вивів посівний агрегат Іван Хо­ мич. Через декілька днів вклю­ .як правило,

наша

13

скиртування!tl Со.10МИ після ком­

справляються з

3

час

культури. У перші дні жнив до­

своіми обов'язками. Безперебійно доставляє насіння, пальне і воду )1.0 машини ЇЗ)l.овиЙ Іван Хоменко. 3л:аЩ1l;женість в роботі

за останнlИ

темпи робіт, кодгоспники артілі «Шлях Ілліча», с. Зазим'я, яку

8.

До чоrо привводить черrовlеТL

Непривабливу картииу .яВJlЯ- J;ocTaTHLoї кількості автомашин раємося на 3-4 дні раніше нають зараз поля колгоспу імені .1І;ЛЯ розвантаження зерна з бун- міченого строку. Жданова, с. КрасиліВltа. Скільки 1tepiB. Сівбу почали. Вчора комбайоком кинеш - скрізь на стерні Ря.1l; бригадирів у такий гаря- ном, який працює на стаціонарі,

молодих са)l.жанців, за рік Ао посаАКИ на площу, .1І;е розміщуватимемо суниці, даємо піА плуг по 100 кілограмів гексахлорану

лежить ще з початку

на ній суниці утримуємо в чи- люємооргано-мінеральними добри-

рябіють купи СОЛОМИ, залишеної чий час pi)l.FiO бувають у полі, а закінчR.'ІИ молотьбу жита, зі бракомбайнами. Більша частина її займаються особистими справа- ){ого вручну.

жнив і ми. Такий

брига}.\ир

рільничої

ві)!; дощів вже почорніла. Через брига)l.И, як Іван Пікож, по 2-3

те, що площі, визначені пі)l. ози- .1І;ні не з'являється на роботу, чамину, не очищені від соломи, за-

тяrується і оранка.

-

В першу

рання

соломи,

чергу

сто пиячить.

_

скосимо

.

РІВники

колгоспу,

.'Іова Т. Ра-ько.

е

.

ке-

иезавlЦНИИ стан спра!! керІВНИ-

зокрема

го-

ки apТlJIl.

А

Самохі)l.НИЙ і причіпний

КОМ-

..

а

самі

Н'

.

І, не )l.ОЩІ

керівники

.

ВИННl,

інструктор pa~KOMY ЛиСМ". ~ "

ЗВЕДЕННЯ про хід сівбн озимих та збирання врожаю по колгоспах раilону станом на 20 серпня 19~6 року (в процентах до пnану) ЗІбрано 06»0.10... Посl.но зеРИ08ИХ 6 озимих НаЗВІ! сіл і колгоспів зерно о.10 зl6ра.СЬОГО

Шевчекка

Жердова, ім. Леніна Рожни, «Більшовик»

ПУХ1вка, ім. Ватутіна Заворичі, ім. Кірова Княжичі, ім., Щорса Калита, ім. Сталіна Плоске, ім. Леніна Гоголів, ім. Молотова Бобрик, ім. Сталіна БогдаНІівка, ім. Андрєєва Мокрець, ім. Будьонного Требухів, ім. Хрущова Гоголів, «Червона Україна» В.-Димерка, ім. Леніна Зазим'я, «Шлях Ілліча»

19,8 14,7

11,1 10,5 8,9 8,4 7,8

1,5 7,3 7,1 7,1 7,0

5,1 5,1 4.1 4,0 3,9 3,8 1.6

В.-Димерка, ім. Димwrрова' Рудня, ім. І<агановича Погреби, .ім. Кірова Світильне. ім. Маленков, Русанів, ім. Сталіна Кулаженці, «Зоря:. Троєщина, ім. Ворошилова

(10 БобрицькіА МТС По БроварськіА МТС ПО PAHOH~

6,4 5,7 6,1

60ВИХ

вого

71,7 64,4 67,5 68,3 73,1 80,7 93,2 81,1 69,7 78,0 68,7 84,2 78,9 83,1 66,0 65,6 73,9 68,0 71,8 100,0 89;6 87.5 78,4 7;,7 77,6 73,8 56.5 74,6 74,9 74,8

68.5 85,7 79,5 100,0 91,9 95,3 74,1 70,4 90,1 87,2 86,1 70,7 87,2 85,0 97,9 83,3 99,9 97,7 100,0 74.2 87,8 91,8 78,1 73.0 84,3 81,4 81,0 83,3 89,3 86,1

* *

нІж планували Добре ВРО)!;ИВ в цьому році наш

сад. ФРУКТИ правляються

5

в

Київ.

На

площі

гектарів тільки ранніх сортів

редбачалося планом.

І. Пастуwенко.

уде вдосталь силосу

До сереАИНИ серпня в КОЛГОСІІі

закладено

В останні .1І;ва роки са)l.ИМО су-

..

Н. Довгодько.

Для майбутнього врожаю

Пі)l. урожай

1957

року виве­

зено 765 тонн гною і 350 тонн торфу. Добрива на полях штабе­

люються по 50-60 тонн і ПОЛИ­ ваються. Найбільше вивезла доб­ рив 4 бригада: гною 300 тонн, торфу 162 ТОННИ.

Г. ПищаЙ.

Новий лар у КиєвІ Правління колгоспу подало заяву на ві)l.КРИТТЯ в Києві нового, четвертого

бу)l.УТЬ

~аря. Тут теж

ПРОАаватись сільськогосзокрема ПРО.1l;укти, фрукти. &ожноrо ..ня колгосп ві.1l;Правляє їх 40 Києва веJlИКУ кіJlькість. ВіІ реалїзації lJ'иса,

В цьому значну роль відіграє ще й сорт. Ми багато

років виро-

R

щий. Тут немає

залягання ли- ро"ить на наших землях. А позаА

які торік са)l.ИЛИ суницю сорту «Иосип . м зав)!;ають веЛ'ИКОl ШКО)l.И СУНИЦІ. агомет» і він )l.ав по 111 центКб' ожна fJигадз, як правило, СІЄ нерів на гектарі найвищий спеціально 1-2 гектари коноурожай. Тому цей сорт ми сади­ пель. На цю площу вносимо )1.0 100 тонн гною. Після конопель мо на значно більшій площі. Вигрунт завжди

хруща,

.

бував -пухкии 1 пробовує)(о також HOUЇ Щ~JlекцШ-

придатний для садіння на I1ЬОМУ

суниці як весною, так і влітку. Садимо

1000 тонн силосу. 3а- ПОЛОВИНl'

масою іде .1І;злі повним ходом.

на )l.ос-

A.Ilе високий урожай залежить

не тільки від рівня агротехніки.

81ДІ, такий попередник наикра- щуємо «вікторію». Цей сорт добре

бивка силосних споруд зеленою решті

ПОАарські

з-під коно-

пель . .як переконалися

кожного ДНЯ ві)l.- чинок травневого

яблук зібрано по 200 центнерів. Це в П'ЯТЬ раз більше, ніж пе-

Б

разову к~тльтивацію. ницю на дідянках

В п'ять раз БІльше,

tолгоспу,

О. Лондар,

ніж працюють, бо не ВИ)l.ЇJIЯЮТЬ

В.-Димерка, ім.

ЗА КОМУНІЗМ" "

брига.1l;ИРИ.

бавни, що поставлені на косовиl'Ю вівса, більше простоюють, ,

Семиполки, ім. Леніна Краснлівка, ім. Жданова Літки, ім. І<алініна В.-Димерка, ім. Кірова

ПО СТОРІНКАХОТІНГ АЗЕТИ

такий

говорять

з розрахунком на кожен гектар. і рихлимо грунт сапками. Весною Відве}.\ену ділянку до посадки по тало-мерзлому грунту піджив-

вами 3 розрахунку 5 тонн гною бригади N~ 13. стому від бур'янів стані,)l.JlЯ чо- і 2 центнери супер фосфату на • _____________.... го протягом літа робимо 4-5- 1tожен гектар.

Дощі переШКО.1l;жають, -

хліб, а потім візьмемось за зби", намагаються виправдати

-

І. Лук'яненко,

бригадир тракторної

бур'янами, своєчасно розпушує­ мо кінними полільниками грунт в міЖРЯJ;ДЯХ, не допускаємо за­ гущення. В рядках ПРОПОЛЮЄАЮ

і

29.

її у )l.ва прийоми: на

. -

ПЛОЩІ

весною,

О. М8ІІЬНИЧ8НКО,

на

садовод.

восени. Весною садимо

ду же

рано,

як тільки

Колгосп С.

можна

каси

надНіШJlО

бідьше

550

тисяч карбованців. дише продавець Т. Роговець з початку 233 ТИСЯЧІ' року

виторгувала

карбованців.

Добре

ВРО.1l;ила

картопля.

На

тиметься озимина, проте збирання проходить повідьно і )1.0 того

ще неякісно. В брига)l.і М і

поза

кущами

колгоспі

)l.осві.1l;чених

працює

мулярів. 3а

цей рік вони виконали

значні

Проте зробила би вона

міцніше була .1І;исципдіна. На ро­

гектарах, зайнятих нею, сія­

кущах

група

значно більше, коли б сере .. них

повільно І неякІсно

60

Хрущова,

Це не дрІбницІ В нашому

роботи. В. Ячник.

ім,

Требухів.

молока, овочів і фрукт:ів до ко.1госпної

21, 6.5, 32, 100

ні сорти ;Ni;М

2

в

заJlиша­

ються ' невибрані бульби. І. Литовченко,

ttoтy

мулярі збираються ПОВОді. 3ате з роботи mви.1l;&О йдуть. Ко­ ли ПО)l.ИВИШСЯ збоку, то здається, що ще хтось організував змаган­

ня бігунців. І першість же

почесну

тут

-

не )l.у-

займають

Т. НЧНИIt, Ф. Карпенко та І. Па­ С"YJПeнItО.

І. М.х.!!, В. ИОIІ8ІІІИН, Н. AoвrOlЬKo.

-

І. Макар,нко. І<олrocп «Більшовик», С. РОЖНН.


4 -

_.

. ХЬ.

СТАХАНОВЕЦЬ t

СереАа,

22

серпня

1956

року.

"'"

ЕКСПОНАТИ ВИСТАВКИ ПРО 3МАfАННЯ

московськоl І киlвськоl ОБЛАСТЕЙ Поруч з центральним стеИ)~ом розміщені передових

зобов'язання окремих районів Московської

області Сталінгра,l;СЬКОГО, У хтомського, Шаховського, Ленін­ ського і Воскресенського, які змагаються відповідно з Володар­ ським, Обухівським, Чорнобиль­ ським, Димерським та Березан­ ським районами Київської обла­ сті. На ni,l;CTaBKax стоять величез­ Польct.ка Народна Республіка. Держсільгоспн на Жулавах ні вази з огірками, помідорами, недавно одержалнзераові комбайни .типу cC-4», випущені заво-­ дом сільс'.>когосподарських машин у Плоцьку. цибулею, капустою, вирощеними На фото: огляд НОВІіХ комб~Йнів. колгоспниками Пі)l;МОСКОВ'Я, які Фото Косицаж (ПОJІьське Централ;,не фото агентство ) . мають великі досягнення в одер­ жанні високих врожаїв овочів та картоплі. Поруч з павільйоном цент­ ральних областей Російської у залізорудному басейні JleH- практиці розв'язали питання Федерації височить павільйон (Jlодзінське воєводство, осушення водоносних пісків, що Української РСР. Тут широким чиці

------------*

*------------

Розвиток гlРНИЧОРУАИОТ ПРОІисnовостl в Поnьщl

Колгоспниця арТІЛІ ІМ. Хрущова, с. Требухів,

О.

І.

Шуляк

на ВСГВ у павільйоні сКартофель и ОВОЩR~ біля стенду колгос· пу ім. Ворошилова,' Ухтомського району, Московської області.

показом

нення

демонструються

колгоспу

імені

Хрущова,

району,

який

торік

нашого

Змагання ,l;ВОХ областей­ Московської і Київської знай­ шво своє яскраве вцображення в павільііонах Всесоюзної сіль­ СЬКОГОСПО,ll;арської виставки. На стеи,цах

тут

демонструються

вищення продуктивності праці є соціалістичне змагання». . В центрі стенда Державні

чу­

Герби РРФСР і УРСР, зобов'я­ зающ ТРУ,l;івників сільського гос­ ПО,l;арства двох областей на 1956 рік.

На цеНТР3.l1ьніі алеї виставки проти фонтану «Как'яна квітка» стоїть красивий павільйон Мос­ ковської, Тульської, Рязанської і Калузької областей. В просто­ рих залах павільІону .виставле­ все,

ЧIU(

прославились

тру­

»вники колгоспного села ральних областей Росії.

цент­

Найбільший зал у цьому па­ вільйоні присвячений

виробни­

ЧIU( успіхам КО.іІгоспників

Мос­

ковської області. На центрально­ му місці встановлено веJIИКИЙ стенд, присвячений соціалістич-

'зда

30ЛОТИМИ літерами виведені основні пункти цих зобов'язань: 11 центнерів зернових, 128 цент­ нерів картоплі, 162 центнери овочів з гектара, 2.500 літрів молока від корови на рік

ми

Дмитровського

району,

Мос­

ковської області, добилися таких високих результатів.

•••

ську

-

учительку біології, ке­

Сичевського, Олександра Хижня­

. .. ••

хів, коли автомашини йиходять призводить

ка та Людмилу Ратушну.

3атвер,l;жено

учасниками вис­

тавки також гурток юннатів Ру­

санівської сере,l;НЬОЇ школи і ке­ рівника гуртка Неоліну Кіщра­ тівну Шумовську учительку біолоrii.

без оигналів

вуличного

залягають безпосередньо під за­

ліЗОРУДНИI\lИ пластами,

розроби­ видобування ру,1l;И майже повні- ·ли нові методи експлуатації по­ стю механізовано. Зараз у цьо- кладів у важких геологічних му басейні СПОру,1l;ЖУЄТЬСЯ кілька умовах. В результаті різко рудників. Рц з них стане до ла-

збільшився

видобуток

залізної

,l;У наЙближчим часом. 3а остан- руди в країні. В 1949 році видо­

.ні шість років в країні cnopy,l;- буток залізної

р Д

жено 14 нових залізних рудни-

становив

у и

ків і модернізовано шість існую- 684,4 тисячі тонн, а в минуло­ ЧИХ.

му році видобут()

Польські учені та інженери на

м:і.1ЬИОН

1

653

тисячі тонн.

ваних ф'ях,

на

китайських

рівень

ні.

3а останні роки в краіні зf)jo

судновер­

в п'ять з ПО.lОВІЩою

перевищить

них суден, землечерпалки, заліз­ ничні пароми і плавучі майстер­

ДОВ&В6 нові СУ,J;новерфі, здійсне­

раз

року.

но пере устаткування також ряду

Спору,l;ЖУЮТЬСЯ річкові паропла­

старих судноверфей. Провадиться реконструкція відомих дальнін­ ських судноверфей.

1952

ви, морські CY,1l;Ha для каботажно­ го плавання, різні види риболов-

Б'Аlвниqтво З8ВОА, траКТ8РНИХ запаСНIХ частин у КитаТ Булівництво заВОАУ буде повВмісті Чженчжоу (Китай) провінції Хенань спору,l;ЖУЄТЬСЯ ністІО закінчене в 1959 році, але завод тракторних запасних чаСТИН. 3авод вироблятиме тахож

,11;0 нещасних випад- томашини, слід підготуватися до

хів. цього, щоб забезпечити безава3а прикла,в;ом Москви в М. Ки- рійну роботу автотранспорту. На-

Це зобов'язув

автомашина виїжджала з гаража

дом. Здебільшого водії таких ав-

вими сигналами.

аварійність, зловживають сигна~ хом і створюють зайві шуми, заважають працювати і відпочивати населенню Києва. Пішоходи,

числі і Броварського району, які ли більш дисципліновані. приїздять в столицю, ,l;отри.мувад. Матюwин, тися цих правил. ШОферам, кеначальник відділення ГАУ рівникам автогосподарств, підУМ УМВД Київської

без- всіх водіїв автомашин,

в свою чергу, часто порушують привмств, колгоспів

в експлуата-

чаСТКОDJ

він стане

до ладу в

руху, що rpoкажяиак, JlКi кають власні ав- інструменти для майстерень по кінці Ц"l,!1ГО РОКУ.

~~і:С~~рто~~Я ;оПО~~іа~~::Я c;i~ ::~o~o;e::~~~~CT:~~~~~M зв~~~~ сампере,в; Ilеобхідно, щоб кожна томашин, щоб забезпечити

вступив

цію перший великий рудник, де

Суднобудування в Нитаі

ке зобов'язання колгоспників Мо­ сковської області. Проти цих пунктів цифри зобов'язань колгоспників Київщини 13,5 центнера зернових, 110 центне­ рів картоплі, 105 центнерів ово­ чів з гектара, 1.900 літрів мо­ лока від кожної корови на рік.

,. .

Польща)

Головний комітет Всесоюзноі сільсыtгоспо,J;арсьRоїї виставки :JaТвердив учасниками ВСГВ 1956 року гурток юннатів Бро­ У Китаї здійснювться широка варської середньої школи, у то­ програма будівництва суден. У му ЧИСJlі Jlі.-ію Фе,1l;орівну Орлов­ цьому році тоннаж суден, збудо­ рівнина гуртка, і юннатів Івана

автомашин

.

-.;..

тичному змаганні з колгоспника­

та­

Тепер ми мавмо немало випад- правила

на JlIніт з несправними тормоза)fИ, рулевим управліиням, без

зі­

ному змаганню МОСКОВСЬКИХ і брав високий урожай капусти, київських хліборобів. Наверху помі,l;орів, картоплі. Написи на стеща безсмертні ленінські стещах розповцають, як кол­ СJlоиа: «Могутньою пі,l;ОЙМОЮ пі,l;- госпники цієї артілі в соці3.1lіс-

,l;ові експонати плоди натх­ ненної праці рільників, овочево­ дів, тваринників.

но

..осяг­

ремонту і складанню тракторів.

(ТАРС,

.

.I.I~

Заборова КПИ в Західній Німеччині .

в·

.

lДПОВlДНО до вимоги заХІДНО-

'ІТ; іІ

зв язку з цим

в 1'ому технічно справною, а водії ста- німецького уряду, «перший се- Берліні відбувся

і установ,

області.

нат федерального конституційного суду в Карлсруе оголосив комуністичну партію Німеччини антиконституційною» і виніс рі-

шення про розпуск КПН.

р

18

се пня

в

двохсоттисяч-

ний мітинг протесту проти заборони В 3ахідній Німеччині комуністичної партії. Учасники мітингу одноголосно прииняли

телеграму протесту проти заборо-

.'~ ни КПН, адресовану боннському

ВАЖКА Пере,. нами

посуд

з водою.

На перший погляд - це звичайна вода. Але JlКщо її зважити, то виявляється,

що вона дещо

ВОДА

то вона досягла б розмірів тіль-

ти рух нейтронів, майже зовсім

ДжереJlОМ ,1І;обування її є при­

ЇХ не поглинаючи. Саме це і ,l;ае

родна BO,1l;a. В шести тоннах зви­ чайної води міститься один кіло­ грам важкої. ДJlЯ її одержання

ки горошини. В свою чергу, мо- змогу використовувати важку лекули складаються з ще мен- . воду для одержання атомної енер­ існує кілька

ших часточок

-

атомів. Всере-

способів. Один з електроліз, тобто розклад

гії.

них звичайної вояи електричним струмом на скла,1l;ові частини.

бундестагу.

Мітинги

протесту

відбудися

також у Дрездені, Лейпцігу, Пот­ сдамі та інших містах респубді­ ки.

У

землі

Північний

Вестфалія (Західна

Реин-

Німеччина)

важча. Для неі характерні й ін- ,l;ині кожного атома міститься Справа в тому, що в ядерно­ поліція зробила 712 обшуків з ші особливості: вона замерзав ЯДІЮ, побудоване з протонів і му котлі', де виробляється атом­ метою конфіскації матеРІалІВ і при температурі 3,82 градуса нейтронів. Навколо нього руха- на енергія, відбувавться поділ При цьому важка вода лиmаєтьмайна КПН. Обшуки ці проводи­ вище нуля, кипить при 101,4 ються електрони. ядра урану 235. При цьому ся в елеКТРОJlітичиій ванні, звід­ лись арештами. 312 членів КПН,

градУса,

гірше розчиняє

має більшу

в'язкість.

солі,

До молекули води входять ,цва значна частина

нейтронів, які ки її заБИJ?ають АЛИ практичного які є представникаr.sи

Ідеться атоми водню і один атом кисню. виділяються в результаті

його

вживання.

ня в місцевих·

про так звану важку воду. Всередині ядра водню знахо,в;ить- розщеплення, мають надзвичайКрім атомної енергетики, важ­ позбавлено Щоб краще зрозуміти причи- ся о,в;ин протон. Вчені ,l;овели, но велику швидкість і тому не ку воду використовують ,1І;ля ба- датів.

ни, які вlIJt.ІИКають ливості мося з мо, що дається

чок

-

такі особ· що існув водень, ядро якого мав, встигають здійснити ПО,l;іл інших гатьох

наукових

досліджень.

У землі

населен­

органах

депутатських

Північний

влади, ман­

Рейн-

важкої води, познайоJlИ- крім протону, ще о,цин нейтрон. ядер. Це призводить до затухан­ Швщкість руху рідин в організ­ ВеСТфалія готується судовий БУ;J;ОВОЮ речовини. Вцо- Такий водень зветься ,J;ейтерівм, ня ядерної ланцюгової реакції. мі, перебіг різних хімічних реак­ процес активістів Товариства деяких німецько-радянської дружби та кожна речовина cua- а вода, яка містить дейтерій, в А без неї неможливе вціJlення цій, процес утворення з дуже МaJlеньких часто- важкою. атомної енергії. Роль гальма, мінералів й інші явища вивча­ організації «соціальна дія».

МОJlекул. Іх розмір меа·

Наявність

дейтерію і зумов- уповільнювача

на уявити з такого прlПUlJ'. пма перелічені якості важкої Якби було МО&lИВО збїJ1П8'f8 ВОДИ. Найважливіша її ВJ[астимолекулу в сотні кі.в:ьйовів раа, вість З,l;атність уповільнюва-

руху нейтронів,

ються з ,1І;опомогою

кандидат хімічних наук.

BO,J;3.

(ТАРС) Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

----------------------------------------------------.. Ni 138.

Адреса редакціі:. С. Бровари, І<иївськоі області, вул. І<иік

6po8apcьu ,аАовва

важкої води

а значить зБУ,J;жувача ланцюго­ та її ізотопних різновидностей. Ю. Назаренко, вої реакції, і виконує важка

lIPJUJlu

І(иі~оro

а,

oБJIасвоro )'IIpaвniвIIJI КУЛЬТ)'рlL

3ам.

3177-2458

101 номер 1956 рік  

101 номер 1956 рік