Page 1

ПРОЛВТАРІ ВСПС КРАІН. ЄДНАНТЕСlll

P!k 8Ц811В1

lVIIl

ПРО СКЛИКАННЯ

ХІХ З'їЗДУ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ УКРАїНИ

101 (1239) СЕРЕДА

24

Постанова Пленуму цк КП У"раїни І. Скликати черговий ХІХ з'їзд Номуністичної партії Украіни

СЕРПНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичиоі партіі Украіни та райониоі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

1955 ЦІна

15

р.

17

кап.

1. Звітна доповідь Центрального Номітету нп України-допо. відіач секретар ЦН нп України тов. Ииркченко О. І.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Про Пленум Центрального Комітету серпня ц. р. відбувся Пле­

нум Центрального

Комітету Кому­

Пленум обговорив такі

питання:

Доповідь тов. Кириченка О. І.

про підсумки липневого Пленуму ЦК

завдання

партійної

орга­

Про скликання ХІХ з'їзду Ко­

муністичної партії України.

По розглянутих питаннях Пленум

ня пар'иії і уряду про задоволення все зростаю­ чих потреб населення в продуктах харчуванв:я,

а промисловості

в сировині.

-

Виконуючи історичні рішеНlIЯ Пленумів ЦК КПРС по крутому піднесенню сільського госпо­

дарства, Українська партійна організація прове­ la велику організа~орську роботу серед колгосп­

ників,' праціВНИRів МТС і радгоспів. Боротьба

порівняно з минулим роком. Сівбу кукурудзи на

всій площі проведено тільки квадРатно-гніздовим способом. У к.олгоспах і радгоспах успішно розвиваєть­

Поголів'я корт у колгоспах

республіки за період з 1 жовтня 1953 року по 1 серпня 1955 року збільшилось на 511,6 тисячі голів., або на 28 процентів. На 1 серпня в кол­ госпах одержано молока на 33,4 процента більше і здано державі на 300 тис. тонн більше, ніж у 1954 році. Ба.гато колгоспів і ра.дгоспів рес­ публіки значно збільПfИЛИ виробництво м'яса, яєць і вовни.

господарства

У південних областях почато роздільне зби­ рання і силосування к.ук.урудзи в молочно-вос­

дальmtий

розвиток

сільського

Восени 1954 року було закладено міцні ос­ нови висок,ого врожаю, В найкращі агротехнічні строки проведено сівбу .озимих на площі понад

11 млн. гектарів, піднято зяб. дбаючи про збіль­ шення

валового

збору

зерна,

колгоспники,

працівники МТС і радгоспів весною

1955 року

провели велику роботу по пересіву загиблих ози­ мих і підсіву зріджених посівів. Високоякісно в стислі строки проведено сівбу всіх ранніх зерно­ вих і просапних культур. Всюди було організо·

ковій стиглості. Більшість колгоспів і радгоспів збирать високий УРОЖАй. В цьому році наміче­ но засилосувати

8,5

мільйона тонн самих кача­

нш кукурудзи, що дорівнює кількості всього за­ готовлюваного сшrосу в найсприятливі'mi роки щодо врожаю. Для силосування качанів повніс­ тю збудовано і облицьовано силосні споруди. Всього ж у цьому році передбачається закласти понад 30 мільйонів тонн силосу. За прикладом передових колгоспів зараз розгорнуто роботу по С'l1Воренню півтора-дворічних вапасів соковитИ'Х і грубих кормів.

У цьому році к,олгоспи і радгоспи збільшили посіви цукрових буряк,ів на

117

тисяч гектарів.

вано підсів і підсадку к,укурудзи, соНЯIIIНИIt3,

Тепер буряководи готуються до збирання, вжи­

цукрових буряків.

вають всіх заходів до того, щоб успішно вик.о­

3авдяки

самовідданій

праці RОЛГОСПНИКів і

КОЛГОСІШИЦЬ, працівників МТС і ра"оспів, в ре­ зультаті поліпшення організаторськ,ої роботи партійних і радянських органіаацій в республіці вирощено добрий урожай, що дало М()ЖJIивість к.oлrоспам: і радгоспам в цьому році достроково,

18 серпня, виконати державний план хлібозаго­ тівель (без КУІ>УРУД;ЗИ) на 101,7 процента. Ос­ новної продовольчої культури-пшениці здано на заготівельні пункти 301,3 млн. пудів.

дбаючи про дальше зміцнення еROноміки на­ шої Батьківщини, труд;івнИItи сільсьROГО госпо­

ЦІ не менш як,

185

то на

67 мільйонів пудів більше, ніж у н3.Йбільш пожайному 1951 році. Однак те, що зроблено по вИItонанню рішень

партії і уряду про

Kpyre

піднесення сільс,ького

млн. пудів хліба більше, ніж було здано

в найурожайнішому

1952

році. Значно зростає

У спіпrно

виконавши

першу заповідь

перед

деРЖ1lВою-план хлібозаготівель, колгоспи, МТС і радгоспи республіки закладають міцну основу урожаїв у наступному

сівби, провадять засиПltу насіння ярих кул'ьтур· У республіці розгортається сівба озимих, про­

для тваринництва. і збільшення виробництва мо­

Трудівники сільського господарства республі­

мм і м'яса, колгоспники, працівники МТС і радгоспів України значно розширили посіви

ь:и з велИItим піднесенням зустріли звістку пр(\

скликання ХХ з'їзду КПРС і самовіддано пра­

н3.Йціннішої продовольчої і фуражної культури

цюють над тим, щоб успішно завершити сіль­

-к,укурудзи. Хоча кукуру.в;за здавна. вирощує­

ськ,огосподарські роботи, виконати і перевикона­

тц:я на Україні, проте такої великої кількості

'Ш державний план здачі всіх сільськогосподар

liї посівів у республіці ще не було. Тепер куку­ рудзу сіють в IWж.ному колгоспі і ра.в;госпі. По­

зерви, .які мають к.олгоспи і радгоспи, і добитися

сівні площі цієї культури в

.в;альшого піднесення всіх

щшrи

6

1955

році переви­

илн. гектарів і зросли майже в

2

рази

Бухарест,

21 серпня. (ТАРС). На запрошення румунськ.ого

н}яду смгодиі в Бухарест прибув Перший секрета.р ЦК Комуністич­ ної па.ртії Радянського Союзу М. С. Хрущов на свя'гкування 11-х ро­ ковин визволення Румунії Радянською Армією від фашистсыtгоo

SIPMa.. На аеродромі М. С. Хрущова зустріЧ3.!ІИ Голова Ради Міністрів PYMYHCЬKO~ Народної Республіки Г. Георгіу-Деж, Голова Президії Вел~ких Національних зборів Петру Гроза, Перший Секретар ЦК Румунської робітничої партії Г. АпоCТQЛ, Перm:i заступник,и Голови Ради Міністрів И. Кишиневський, К. Стойка і А. Могіорош, заступ­ ники Голови Ради Міністрів М. Константінеску, Е. Боднараш і П. Боріла, член Політбюро ЦК Румунської робітничої партії К. Пир­ щ'леску, кандидати в члени Політбюро ЦК PYMYHClь.кoї робітничої партії д. Ко.'1іу і А. Дрегіч, секретар ЦК Румунсь:к.ої робітничої партії Л. Фазекаm, голо,ва ЦeHтpaJlЬHOЇ ради прОфспілок Румунії С. Морару, міністри, члени ЦК Румунської робітничої партії, голов­ ний редактор газети «3а міцнии мир, за народну демократію!» М. Б. Митін та інші офіціальні особи. М. С. Хрущова зустрічали також весь СКЛ<J.Д радянського по­ сольства на чолі 3 послом СРСР в Румунії О. О. Єпішевим, глави і члени інших ДИllломшгичних представництв, акредитовані в Бу­ харесті, урядові делегації, Кореиської Народно-Демократичної Рес­ публіки, Чехословацької Республіки і Німецької Демократичної, Республіки, що прибули на СВЯ'I'ltування Дня визволення Румунії, румунські й іноаемні журналісти. Аеродром був прикрашений державними прапоР.ами PYMYHCЬ1toї Иаро}(ної Республіки і Радянського Союзу. При зустрічі була ви­

шикувана почесна варта. Були виконані державні гімни СРСР і PYMYHCbItOЇ Народної Республіки. Численні трудящі, які зібралися на аеродромі, палко вітали М. С. Хрущова. ПіОllери піднесли йому букети квітів. Из. аеродромі М. С. Хрущов зробив перед міItрофОНОМ таку заяву:

Заява товариша М. С. Хрущова Дорогі товариші і друзі!

Прибувши в славну столицю Румунської Народної Республіки­ в місто Бухарест на національне свято, присвячене одинадцятим

роковинам визволення Румунії від фашистського поневолення, ві,; імені Центрального Комітету Комуністичної партії Радянсь:к.ого

велика і напружена робота.

Борючись за створення міцної кормової бази

ників.

ПРИБУТТЯ В БУХАРЕСТ ТОВАРИША М. С. ХРУЩОВА на святкування 11-1 роковин визволення Румунії

Союзу, Радянського Уряду і Президії Верховної Ради СРСР, ві)(

вадиться оранка зябу. Колгоспники, працівники мttc і радгоспів вживають всіх заходів до того, щоб ці роБОО'и провести в найкращі строки на високому агротехнічному рівні.

натуральна і гропrова оплата трудодня колгосп­

року.

імені всього радянdького народу передаю палкий братерський при­ віт працьовИ'Тому народові Румунськ.ої Народної Республіки! Радянський народ щиро радіє чудовим успіхам,яких до­

для одержання високих

74

1955

І'оспод;арства,-це тільк,и перші кро;ки. Попереду

році, значно більше заготовили місцевих добрив, повністю за.безпечили себе насінням для озимої

и&

Обласні партійні КОНференції провеcrrи в грудні

мільйонів пудів цукру, тоб­

~i понад план

в цьому році колгоспи і радгоспи здадуть державі

з'їзд нп України разом з іншими партійними організаціями на

нати план здачі буряків, дати країні в цьому ро­

.ц~pcтвa України вирішили додатROВО здати ~ep­

150 млн. пудів зерна. Всрог()

внутр~шньої і kOнвойноі охорони МВС, обирають делегатів на ХІХ

Секретар ЦН ИП України О. НИРИЧЕННО.

справді стала всенародною справою. Значно по­ ліпm~IfО виробничу діяльність машинно-трактор­ нихстанцій, багато МТС зміцнено кадРами за рахунок кваліфікованих інженерів, техніків та інших спеціалісТів з промисловості.

за

кандидатів в члени

IV. Делегати на ХІХ з'їзд ип України обираються, згідно з Статутом КПРС, закpt4тим (таємним) голосуванням. Депегати на з'їзд обираються на обласних партійних КОНференціях. Иомуністи, які перебувають в партійних організаціях Ра. дянської Армії, ВіЙськово·Морського Флоту, прикордонних частин

V.

Колгоспи і радгоспи Украіни достроково виконали план хлібозаготівель

ся тваринництво.

1.1 ОО

НПРС.

обласних партійних КОНференціях.

прийняв відповідні постанови.

---------------~.4---------------

Трудівники колгоспного села, працівники рад­ госпів і МТС Української РСР під керівництвом партійних організацій докла!l;ають, всіх зусиль до того, щоб добитися крутого піднесення сіль­ ського господаРС'J'ва і тим самим виконати рішен­

2. Звітна доповідь Ревізійної Номісії ип Украіни-доповідач голова Ревізійн~і Номісії тов. Нечипорук З. С. З. Вибори Центрального ИОМітету кп України. 4. Вибори Ревізійної Номісії ип Украіни. І один делегат з дорадчим голосом від

нізації України.

2.

ністичної партії України.

1.

КПРС і

січня 1956 року. 11. Затвердити порядок денний з'їзду:

I~.I. Встановити сліДуІОчі норми представництва на ХІХ з'їзд КП ~краIНИ: один делегат з ухваlibним голосом від 1.100 членів партії

Комуністичної партії У країни

19-20

ЧЕРГОВОГО

ських продуктів, привести в дію величезні ре­

господарства.

галузей

сільськ,ого

билися робітничий клас, селянство й іптелігенція ~YMYHOЬK()Ї На­ родної Республіки під керівництвом Румунської робітничої партії за ці

11

років свого вільного і незалежного життя,

і бажає вам,

дорогі друзі, нових великих успіхів у будівництві основ соціалізму. Хай живе Румунська Народна Республіка! Хай живе

нерупmма

дружба між

народами! -----~

румунським

і радянським

....----

На честь ХХ З'іЗду КПРС В цехах Харківського транспортного

заводу І ваджується

машинобудування

лиття

прогресивний метод

У шкаралупчасті

пrироко розгорнулося соціалістич-

освоюється

ВR.'!Ивання

не змагання на чес'l'Ь ХХ з'їзду

форми деталей

форми,

в

такі

24 найменувань.

Роб~ТНИКИ, інженерно-техІ K~P~. НІчНІ праціВНИКИ заводу наполег-

в результаті виливання колекто­

3а попередніми підрахунками,

ливо борються за здійснення ВМтих зобов'язань по вдосконален-

рщ! у шкаралупчасті фОР0, на виробницпli кожного тепловоза.

ню технологічних процесів і під-

ек.ономиться 350 кілограмів м:е­

вищенню продуктивності праці, збільшенню випуску продукціі.

талу, трудомісткість механізова­ ної обробки набаrа:l'Q СХОРО-

На заводі все

більше

запро-

чується.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Останні вісті з колгоспів

По

Колгосп ім. Нірова. Засіяні перші 75 гектарів озимини. Сія,'1Ьні агрегати трактористів 1. Кузяєва, Т. Ткаченка та І. Губського значно перевиконують норми засівають ЩОЗllіни по 14-15 гектарів. Відзначаються їздові О. Стецен:хо та Т. Кузьмик, к&і безперебійно доставляють до­ бірне протруєне зерно в поле.

Успішно проходить підготовка тваринницьких приміщень до зи­ ~Ш. Поряд з ремонтом будівеJIЬна бригада В. Денисенка продовжує будівництво чотирирядного корів­ ника.

Колгоспники зобов'язалися за 10 днів закінчити сівбу озимих на

можливість

,(20

гектарах.

М. Лебединець. с. В. Димерка.

Колгосп

С. МузltЧенко. с. ЛіТКI!.

Колгосп

Щоб

мати

підгодовувати

ху­

силосування

куку­

лює П. Кабан, вlдре:монтувала си­ лосорізки, а також транспортні засоби. Облицьовано 5 траншей на 300 тонн. На силосуванні бу­ дуть працювати 60 колгоспників і

І НАШІ ЗАВДАННЯ На найб:ІИжчі два-три дні пе­ редбачається прекрасна погода -до 30 градусів тепла. Після рясних дощів, що були, кожен такия день і година-знахід&&

для

нас. Їх треба

с. Кулаженці.

використати.

Всі сили і засоби слід кинути

«3а комунізм».

***

Колгосп ім. Ватутіна. Трактор­ на бригада, я&ою керує А. Гри­ цюк, посіяла понад 1оо гекта­ рів озимини. Механізатори під­ німають також зяб. Пі~ ярий мин підготовлено перші 135 гектарів. О. Процак.

ЗВЕДЕННЯ про хід сі.1Jьськогосподарських робіт по колгоспах району за станом на 20 серпня 1955 року (8 процентах до плану)

.'" о

Назви сіл і колгоспів

"'-

о

а5 Літки, ім. Калініна Рожни, «Бmыuвик:' Погреби, ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна Плоске, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Кірова B.-ДимеРК::І, ім. Леніна Красилівка, ім. Жданова 3азим'я, «Шлях Ілліча:. В.-Днмерка, ім. Димитрова 3аворичі, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Шевченка Світильне, ім. Ma.7JeHKOBa Семиполки, ім. Леніна Троєщина, ім. Ворошилова Рудня, ім. Кагановнча Жердова, ім. Леніна Б:>гданівка, ім. Андреєва Гоголів, ім. Молотова Русанів, ім. Сталіна Калита, ім. Сталіна Кулаженці, «30РЯ» Бобрик, ім. Сталіна Мокрець, ім. Будьонного Требухів; ім. Хрущова Гоголів; «Червона Україна» Княжичі, ім. Щорса

19,2 19,0 18,3 15,8 15,7 13,4 10,8 10,1 9,8 9,4 8,9 8,7 6,5 6,3 5,8 4,4 4,2 3,3 2,3 1,9 1,7 1,3

6,0 5,8

ПО Б()брицькій МТС

o~~

10

go\c)-~

.'"

M~~~~

., оо

5,0 7,6 46,6 18,5 13,3 5,8 31,0 11,1 12,0 25,8 2,4 1,7 3,3 1,8 20,0

3,3

ПО БроварсьКій МТС

1,5 3,0 2,3 11,6 8,6 3,2 8,3 6,6

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

g,O:C

s

ництва 559200 карбова~в ПРИ плані 553821.

ферми

зерно в мішки, др)та-вантажи­

і весною, і влітку непогано. Так, якщо за шJіс'ть місяців в цілому по артілі на одного колгоспника вироблено по 153 трудодні, ТQ на кожного КОМС()МОJIЬЦЯ-ПО 220 трудоднів. Окремі члени ВЛКСМ, як-от: Матвієпо В., що торік нагороджений був грам(YfОЮ рай­ кому ЛКСМУ, та Крикун А. за цей же час виробили майже по

ла, третя-зсип.ала ЙОГО на гори­

300

с. Гоголів, виріІІІИЛИ всі разом вийти на одну роботу возити овес. У визначений час біля ко­

мори зібралисн 12 ЮНаІtів і дів­ 'ffiT майже вся комсомольська організація. Працювали в той день на славу.

Одна група насипала

ще комори. В кінці дня підвели підсумки перевезено і зсипано

труд()днів.

Але, разом з тим, в цілому роль комсомольської

організації' мало

бригад

одержують 3 сум від

процентів

грошей

реалізації

продуктів

ЛЮДИНА БЕЗ СОВІСТІ Куди не глянеm-На поля бригад, сад, на ферми і будівеJlЬ­ ні шющаДки,-уСЮДИ люди с&мо­ Щма.но працюЮТ1>, щоб все ,в;овес· ти до діла, щоб вивесТИ рциий КOJIгосп у передові. Але по,!;иві'J'Ь­ ся, раз()м з тим, на такого чолові­

ка, ях Кухса Олександр IhaТQHO­ ВИЧ,-що він робить у та.хі гаря­

чі дні., КОJlИ в колгоспі по горло РОб(YfИ. Він вешта6ТЬСJl по селу по всіляких

«підробітках »•

У такого, як Кукса, і на крих­ точку немає свідомості чесного колгосIIIIИRа, це людина без со­ ЦiCtГi. А раз так, ТQ вся маса чес­ них колгоспників на чолі а ИРUліНИНІ( ПОВИнні, нарешті, нага..&-

І 'Ги йому ви.коги СтатУТУ сільсько­ г()спод~рської артілі.

«Стаяінець». Колгосп ім. с. Бобрик.

Сталіна,

реку

1955

***

кілограми хліба авансом

2

на кожен вироблений трудодень одержують

колгоспники

Колгосп ім. Кірова, с. 3аворичі.

артілі

«Червона Україна».

Г. МедвеАенко, агітатор. с. Гоголів.

***

ПравліНН$

М. Пастушенко.

артілі

ім.

Леніна

видає колгоспникам хлібні аван­ си-по кілограму пшениці і пів­

***

Трудівники артілі ім. Сталіна одержують аванси по півтора кі­ лограма хліба, по 2 харбовавці rрішми і по 3 хілограми сіна на вироблений за

місяців. Редколегія щоденної стінга­ зети сСталінець •. с. Бобрик.

кїл()грама жита на кожен вироб­ ления

трудоден:ь.

Колгоспники

одержують також солому і поло­ ву для худоби, що у власному користуванні.

Г. lIoпата, колгоспниця.

с. Семиполки.

ЗВЕДЕННЯ про удій МОJlока по КIJJlГОСПIІХ району з по

20

серпня

1955

., •'" "'-

~

с

IQ

Назви сіл і колгоспів

о

()J

~

О

о :11

()J о

о(

По Бобрицькій МТС

По Броварській МТС

1284

Димитрова

Семиполки, ім. Леніна Троєщина, ім. Ворошилова Гоголів, «Червона Україна:. Кулаженці, «30РЯ» 3азим'Я, «Шлях Ілліча:. В.-Димерка, ім. Шевченка В.-Димерка, ім. Кірова Гоголів, ім. Молотова

Княжичі,

ім.

Щорса

3аворичі,

ім.

Кірова

року

Красилівка, ім. Жданова Жердова, ім. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна Рудня, ім. Кагановича Богданівка, ім. Аздреєва Калита, ім. Сталіна

ПО РАНОНУ

РlзввЦR ПРОТІІ

135З

миву.nого

РОКУ

u

~ о

2038 2017 1883 1804 1736 1714 1613 1437 1341 1334 1314 1291 1265 1257 1240 1170 1147 1100 1069 1054 1054 1009 1008 1003 940 813 798 142%

Літки, ім. Калініна Плоске, ім. Леніна Русанів, ім. Сталіна Мокрець, ім. Будьонного В.-Ди~ерка. ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Рожни, «Більшовкк:. Бобрик, ім. Сталіна Погреби, ім. Кірава Світильне, ім. Маленкова

О

"'-

ім.

1954

.. .. = . ...'" . Бі.nьше І Менше >.

В.-Димерка,

жовтня

1

року (В пітрах на корову)

«3а комунізм», Колгосп «Більшовик:., с. Рожни.

По

тваринництва і овочів.

86 тисяч, вівцеферJUI 32/ і птахоферми 29 тисяч

"'~IooI

Це було кілька днів тому. Ком­ сомольці колгоспу ім. Молотова,

городніх,

trисячі карбованців.

>'1

НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ

цівнихи тваринницьких ферм та

колгоспники

ДОХОIQI від ферJUI веJlИROЇ ро­ гатої худоби стан()влять 404 ти­ сячі при плані 377, B~ свино­

:t:

68,8 73,2 78,6 81,4 84,4 87,5 7§,6 80,9 71,2 83,4 81,8 74,9 89,5 70,9 83,8 76.6 82,1 66,1 84,7 93,0 81,8 82,5 77,1 79,2 80,8 88,1 77,4 80,1 79,3

ро­

ку надіИшло до артільдоі каси від реалізації продуктів тварин­

~I.oO><Q.

10 ..СІ Q, CQ

1955

лоrрами сіна на кожен виробле­ ний трудодень. Крім цього пра­

7

ВІД ТВАРИННИЦТВА У першій половині

Колгоспники одержують аван­ сом по 1,8 кілограма хліба, по 2,5 &&рбованця грішми і по 3 кї­

кожен трудодень,

ПlВРIЧНИЙ ДОХОД

.........n..... ........IiIII.... .... -_......... ___T"'.... _--....,,"'_....._..._. . . . . . ......."'--. .___......_ ........"".............._--_......--_-...-_-...-_...-__.....__...___.... ~T

якнайкраще

врожаю всіх культур, соломи, ус­ пішно провести осінню сівбу і підготови'l'И тваринництву ситу і теплу зимівлю.

3

с. Пухівка.

колгоспниць.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

серпня

24

ХЛІБНІ І ГРОШОВІ АВАНСИ НА ТРУДОДНІ

газет

да, якою керує Ф. Кот, посіяла

~яться останні приготування до

рудзи. Бригада слюсарів, яку очо­

щоденних

на те, щоб не допустити втрат

Ф. Ткаченко. Прова-

сторІнках колгоспних

добу восени, кормодобувна брига­ гектари жита.

ім.*** КаЛІніна.

роздільного

***

«30РЯ».

Середа,

с

96

а5О

82 90 95 82 80 76 65 60 93 74 75 62 74 73 68 44 63 65 76 54 59 20 62 67 70

704 990 706 493 356 351 548 161 434 237 709 203

60 78 70 74

263 383 270 544 528 81 464 220 138 73 103 194 193 218 512 194 353

~

- Скажу й про це. Тоді, як будували силосні траншеї. Мені туди інтересно було ходити на РОООТУ, бо там справжнє з1f;Ш'ання було. І я хотів би ще сказати, -вже сміливіше заговорив комСОМОJIець,-щО це в нас рідко де було. Іноді запитаєш нашого секретаря, де сьогодні вцзнаЧИJIИСЯ на роботі КОМСОМОЛЬЦЇ, а він h'обі: «Ти ЩО, З неба звалився чи ЩО? Комсомольці завжди і всюди повинні ві~начатися}). Нa.пri

Значну увагу бул~ приділено на зборах ідейно-виховній робu1'i. Дехто 3 членів хомітету помилItOBO вважав, що вона в основному зводиТ'Ься до того, щоб взимку добре працював політгуртоIt. А така робота, як популяризація серед комсомольців і молоді Itpaщих КНИГ, колективний перегляд кінофільмів і ЇХ обговорення, читання газет і журналів-nус&а.лося на самоплив. В колгоспі є телевізор. До:вгий час він стояв

хогось переКJl3СТИ свою безАЇЯЛЬність. От, на.приltJlад, чому б не обuд­ нати силами ROMcoMoJlbцiB і не­ спілкової молоді волейБОJlЬНИЙ і танцювальний майданчпи? Це ж можна зробитн ви:sлючво своі­ ми силами. - На жаль, не додуиали;сь до цього ПОКИЩО,-бідкаються това­ риші з комітету &OMCOMOJly.-Але ми це обов'язково зроБUО,-за­ певняЮТ'Ь вони тепер. ХОЛИ літо

товариші

ІІа молочно-товарній фермі, тепер

минуло.

не

з &омітету

дуже-то

хомсомолу

цШавляться, ях )l;е :же потрапив під замох в одну ЗІ

на горище комори б;ІИЗЬ,ко п'ят- пю!ітна. Саме про це найбіль­ хто працює, про з:мага.нщ молоді хімшVr &онтори аlYI'ілі. А хому б надцяти тонн вівса. ше і Їlшла мова на зборах. Ви- нЩ'l'O не подбав. Так, хіба вря- ЯК не. комсохольцям в першу черРадував усіх не лише кінце- ступали навіть ті, хт() раніше ди-годи хтось зга.дав в стінгаЗ6- гу СЛlД потурбува.тись, щоб юнавий успіх роботи, а ще і другий відмовчувавсн. І все це пptX6,1\Ї1- ті про одного-двох комсомольців 1tи 1 ДІвчата могли регулярно димомент. Вперше за жнива їм BIIar \'10 просто, невимушено. Так, ROM- -і знову мовчапа.. А чому не І витися тедевізшні передачі? лося бути всім разом на одній COMOJlbЦi попросили Матвієнка В. можна було б випуска1:ll спеціальНавесні Rомс()мольці проявили роботі і дружно, з вогниltOМ розповісти про те, як йому вда- ні «Комсомольські листки ТPY,ll;O- цінну ініціативу--'.Запропонували попрацювати. лося виробити 300 трудоднів. вої слави». Може н'е бул() часу? влаштувати Червоний куток, ,11;6 ІЗ, цей день під час обідньої пеЮнак спершу відмовлявся, го- Ні, просто ніхто не надавав цьо- можна б було почитати підшивки рерви відбулися комсомольські ворячи, ЩО тут нічого розказу­ му значення-це, мовляв, ,J;Їло газеТ, журнали, пограти в шахи збори. На них обговорили важ.пи- вати. другорядне. А це неправИJlЬНО, шашки, доміно. Поговорили TO,l;i ве питання: про підсумки робо- Ну; ЩО тут за секрет,- -закінчив свій виступ т. ?іат- чимаJlО і замовкли, а тим часок ти комсомольців 'на жнивах та несміливо почав він,-виходив вієнко. правління аvrілі вихористало щодня рано на роБOil'У. ВИRОНУва.в Ав.тивність на зборах зростала. віл'ь.не приміщення для своіх чергові завдання. На зборах комсомол~ прийш­ завжди норми. Стараюся, щоб Більшість з тих, щО виступали, потреб. ли до одностайної ,l;Yмки, ЩО їх краще працювати і придивляюсь, під'l'lJимали т. М3отвієпа. Бужо Тут та& ПОВeJIОСЯ, що часm ПOO'l'аВJIено питаНШІ про те, щ() KOMCOMOJlbЦi роблять за&И/{ на а,ІІ;­ ()рган:ізація в дні жнив працюва­ як досвідчені люди все роблять. ла не з()всім задовільно. В чім - А де найбільше подобало­ соціалістичне змаг&ННя слц ши- ресу правління артілі. Безпереч­ же справа? Адже переважна біль­ ся працювати? запнтали в рити не лише сере,l; RОМСОМОЛЬ- но, іноді для цього в пЦстави, шість JOнаШ і Аівчат npaцIDВIWI т. Матвівва_ ців аРТШ. а сем всіві lЮ.1Іоlї&.Іе нерЦхо це роБВlfЬС3 і тн.

аби вину

на за

Обговорюючи питання про по­

ліпmення роботи хомсомольської

організаціі ХОJIГОСПУ, закриті збо­

І}И виріпrили ПОПОВНИ'1'И с&лад Itоиітету рядом нових здібних

комсомольців. Сехретарем хоміте­ ту ЛКСМУ обрано Тарана В.­ енергійного, ініціативного юнака,

ЩО користується авторитетом се­ ред молоді.

Для поліпшення робlYl'И збори­

намітили ряд конхретних захо­

дів. Зараз головне-іх зАійснити, іі, в першу чергу, усунути всі ті недоліхн, що на них вхазува­ лося на зборах. В ЦЬіОиу повинна допомагати комсо_ольцям партій­

На організація колгоспу. Н. Бarач, інструктор райкому ЛКСМУ по зоні Бposарськоі мте.


Сеpqз,

серпн"

24

СТАХАнвВЕЦЬ

року

1955

СЕМ І НАР У

К О Л ГОС П І

І МЕН І

в

В О РОШ И л о в А,

с.

ТРО Є Щ И НА

НЕ ПРОГАRТИ ЖОДНОГО ДНЯ НА ЗБИРАННІ І СИЛОСУВАННІ КУКУРУДЗИ ДЕНЬ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

20 серпня в колгоспі імені Ворошилова, с. Троєщина, відбувся семінар голів кол­ госпів, зоотехніків, бригади­ ріВ кормодОбувних бригад і колгоспних механізаторів з питань підготовки до роз­

дільного збирання і силосу­ вання кукурудзи. Учасники семінару оглянули прекрас­ ні колгоспні плантаціТ куку­ рудзи, новозбудовані силос­ ні траншеТ, вивчали органі­ зацію праці і роботу машин при роздільному збираННі та СИJlосуванні кукурудзи.

Нижче вміщуємо за живим записом виступ на семінарі головного зоотехніка Бро­

Група учасників семінару оглядає посіви високоврожайного с.илосного сорту кукурудзи -«одеська· 10». Рослнни цього сорту ВІДзначаються великою силою розвитку, стебла мають багато лис· тя; висота іх досягає 4 метрів.

Кукурудза сорту «одеська·IО» має ряд цінних біологічннх влас· тивостеЙ. Наприклад, коли цілком достигають качани то стебла

варськоТ МТС кова В. І.

тов.

Колпа· Учасники семінару біля

HO~

показують,

одного

члена

ланки

становить

центнерів качанів за робо­

і листя продовжують лишатися зеленими, що дає мо~ливість при

вирощуванні кукурудзи на зерно повноцінно викорисговувати стеб·

Коли всі качанн на ділянці зрl­ заиі, скошують стебла жатками. Можна також косити косами або жати серпами. Щоб зелена маса

фото М. Строя.

-------*

*------

Культура великих можливостей Цінність кукурудзи полягає в тому, як зазначеИG в рішенні січ­ невого Пленуму ЦК КПРС, щО одна

KYJlbTypa

ця

в'язує два

одночасно

рое­

завдання-поповнення

ресурсів зерна і одержання Із сте­

бел кукурудзи доброго силосу. Всі посіви кукурудзи, що збираються у стадії молочнО-воскової стнглості, при роздільному збираннІ дають зерно в качанах, а також і соко­ витий корм У вигляді подрібнеиих і засилосованнх стебел. Окремо зІбранІ качани повиннІ силосува­ тися і використовуватися в гоcnо­

дарстві як зерlЮ для BiдгoдiВJII свиней і Інших тварин, а також птиці.

Один

KIJlorpaM

силосу з качанів

кукурудзи, зІбраної у стадії мо­ JlОЧНО-ВОСКОВОЇ стиглості, містить вІд 0,3 до 0,5 кормової одииицl, а

СИJlОСУ

з

стебеJl

кукурудзи­

близько 0,16 кормової одиниці. У перевоДі на суху речовииу кіло­ грам засилосованих качанів мІс­ тить в собі 1,1-1,2 кормової оди­ иицl, тобто за ПО&ИВНОIO ціиніcno їх суха речовина рlвиоціина су­ хІй речовині зернових кормІв. у доповідІ на січневому Пле­

нумі ЦК

КПРС

товариш М. С.

Хрущов навів такі данІ: один гектар кукурудзи, зlбрaJЮЇ в ста­

дії МО.ІІОЧНО-ВОСКО!lОЇ стнглості, при роздІльному силосуванні дає 6760 кормових одиниць (при вро­

збирати кукурудзу тоді, коли 25 процентів качанів матимуть вос­ кову стиглість, а 75 процентів­ молочну.

Затягувати початок збирання до повної стиглості качанів та­ кож шкідливо. В такому випадку качани мають понижену BOJloricTb, рІзко знижується цукристість в них, листя на них сухІ. ЗаКIИЧУ­ вати силосуваиня потрібно тоді, коли 75 процентІв качанІв будуть воскової стиглості, а 25 процеитів

складалася

невеличкими

купами,

що полегшує іх збирання на гар­ би або автомашини, на грабках

жатки встановлюються подовжені зубкн.

Для

консервування

призначених

на

корм

ре­

комендується подрlбнювати їх пе­ реустаткованою універсальною

кормодробаркою

сДКУ-I.2». Для

МТС

збирання та силосування качанів з таким розрахунком, щоб провести цю роботу У визначені строки. Керувати цією ві,ll.повідальнОІО

біля машини встаlЮВЛЮЮТЬ по­ . хилений до неї з набитими з двох бокІв дошками столик. Для силосування качани под­

Організація збирання Колгоспи

за

допомorою

повинні скласти плани і графІки

справою повинні люди, які добре

знають техніку силосування: ас-

. РОIЮМН,

зоотехніки, бригадири рі.lЬИИЧИХ, кормодобувних і тваринннцьких бригад. В артілях створюють спеціальні ланки: збиральш (окремо для

ностІ подачІ качанів у сДКУ-I,2»

рібнюють також звичайними

реоб.lаднаними

пе­

соломо-снлосоріз-

ками

силосорізками машин повинні бути гострими і щільно прилягати до протиріжучої пластинки (зазор не більше 0,5 міліметра).

cPPC-6», cPKC-12». Ножі

збирання качанів і для_збирання І СИ.lосиу

стебеЛ)і транспортнІ (в ІХ оБОВ'~-

масу

рекомендується

подрібнювати на рівномірні час-

входить перевезення качанІВ . і стебел до місця СИJIQCуванИЯ)і І тинки І щоб максимальна довжи­ ланки по силосуванню ()кремо ка- на кожної з них була від І до 2 _ _ і стебел кукурудзм (вони сантиметрів та вагою 0,5 грама. 3ОК

90 центиерів зерна в качанах подрібнюють, утрамбо8Ітlо і Щоб досягти цього, силосорізки і 210 центнерів стебел і листя). вкривають силосну масу.,. КІлькість ЛlOдей у ланках визначають п~аднуються. Овес при врожаї 16 центнерів залежно вІд обсягу роботи. СЛІД пам'ятати, що, чим дрібзерна і 24 центнери соломи дає тільки 2320 кормових одиниць, а ВраховуlOЧИ досвід південних нішІ частинки силосної маси, тим картопля при врожайності 175 колгоспів :і радгоспів, науковІ вони щільНіше укладаються. Змек­ жаї.

центнерів з гектара-5250 кормо­ вих

одиннць.

Справа

в тому

тися

до

тепер,

щоб

головним

чином,

відмінно підготува­

РОЗ,ll.і"ьносо

збирания,

провести його в стислі строки-за

10-12 днів-і одночасно з зби­ ранням закласти силос з качанів та подрібненнх стебел. ДІло це--­ нове, І тому-то організація його вимагає, щоб все Ао дрІбниць бу­ ло продумано, розраховано забез­ печено.

Строки початку

і . закінчення збирання та

силосування

ВЗЖJlИво

час

курудзи, яка пі)J,JIягає роздільно-

му збиранню, через кожних 3050 метрів, .кі потрібні для проХО,ll.У

безтарок чи

стань

між проко­

автомашнн.

ються

складі або

складають

рання

•і

1ІОІіЬуе,

.0

силосуваннк ·

наАкрще

кукурудзи,

почивати

втрати

поживиих

рe<'lовин

міиімальні. Не можна такО1К залишати в купах на ніч пІдвезені до ям ка­

чани, бо вони вІд цього зігріва­ ютьск, знижуються силосуємість їх, якість І поживність корму. Як­ що ж у випадку підвезені качани не встиг.'1И подрібннти і заванта­ жити в споруду в день збирання, то на ніч ЇХ розстилають шаром в 10-20 сантиметрів ТОВЩИНОIO.

Закривання

не

псуєтьс.,

речовнн

різко

знижуються.

в земляні траншеї також

з ви­

користанням сneціaJIЬИoro паперу, просоченого розчином бітуму І ав­

тo.ny. Цим папером обкладають­ ся стіни траншеі і ним ]l[е закри­ вається подрібнена маса перед тим, як її засипають землеlO. На одну тонну потрібно два квц­ ратних

метри

паперу.

Досліди показали, що викори­ стаиня паперу дає ефективні ре­

зультати. В той час, коли у звн­ чайних земляиих траНlПеях втра­ чається них

до

25

процентів

речовин,

при

ПО:llUl8-

використанні

паперу втрати становлять Jlише

9

процентів. При відсутності бітум­ ного

паперу

Через

можна

вжити толь.

діб післк заКоІІадаи­

3-5

ня силосиа маса. навіть добре втрамбована у траншеях або ямах., осІдає на 20-40 сантимет­ рів. Біля стінок утворюютьск щІ­ лини,

через ккі

може

проникаnr

повітря і викликати псуванНIІ кор­ му біJlЯ стінок і під покришкоlO. Ці щілини забивають ВОЛОГОІО глиною і

ретелыlo її утрамбову­

ЮТЬ.

Після

осідання

покрит. споруду

краще

-

вдруге

накластн шар

вологої глини ІІа всю ПОКРИlПку І замазати її, потІм насипати шар сухої землІ так щоб з нього

змогла стікати воіа.

с"лосних споруд

Щоб силос ие промерзав, верх­

готовленими дерев'ЯНИМИ щитами,

ній шар земляної покрншкн вкри­

зробленими

вають соломою до метра завтовш­

зазором. вІн

з

двох

Щит

половинок

кладуть так,

міг осідати

разом

з

з

щоб

масою.

ки.

Над

ямами

роблять навісн.

траИВlеяМІІ відсутності

Поверх його накладають шар гли­

ни,

товщим шаром. Навколо траншей

краще

або

замішаної

5-10

січкою

разом

з

соломи,

сантиметрів, і Після

*------------

половою товщиною

замазують. цього нак­

ладають шар зем­

лі.

.

Якщо нема можливості виготови­ ти

щитн,

то

накривають

яму под­

рібненими зеленн­ ми стеблами І лис­ тям

кукурудзи

шару

• рІв),

сантиметщільно ут-

-15

сантнметрів)

рамбовують, потім кладуть шар (10

в

основної

споруди

чи При

процес

і ям

накривають со_мою

роблять

невеJlикі

канавки

для відводу дощових І талнх

BO,ll;.

Можна також закладати комбі­ нованиА силос для годівлі свиней. Для одержання таких кормів пот­ рібио при

консервуванні

качанів,

як це роблять в сТерезнно~, дода­ вати

процентІв

25-30

червоної моркви

картоплі,

гарбузів або бу­

ряків. Техніка закладания, трам­ бування і закривання ного

корму

в

ямах

та

комбіноватраншеях

така, як і при силосуваині одннх качанів. У дні, які ЗaJIИШИЛИСЯ до почат­

ПОкриш-

ку масового роздільного збирань

їх,

ре перемішаlЮЇ глини, знову трам-

кукурудзи, треба в кожному КОЛгоспі закінчити neреоб.lаднаИНJl і установку маlllllн бїillК тракшей та

ки з вологої, ДОб-

ко­

бують,

посипаючи

шикн або корзини,

шаром

СO\llOМ'яної

двоє внносять

січки

у

поживних

Заповнену яму накривають вн­

4-5 осіб: 3 чоловіки

ДосвІд передовиків, у тому числі експериментальної бази Київської

йону довелося побуватн на семі­ нарі з · питань роздільного зби­

яким

утворю-

обламують

науково-дослlдної станції тварин­ н.ицтва сТерезино», де мені разом з групою спеціалістів сі.llЬСЬКОГО господарства і механізаторів ра­

діння по схолодном~ способу, за

збирання

гектара.

кожного

тран­

шеї або круглі ями по 15-25 тонн кожна). Не можна залишати на ніч шар подрібненої маси малої товщини, бо він швидко розі грі­ ваЄТЬСJl, а від нього потім розігрі­ вається і додатково довантажена наступного дня маса в усій спору­ дІ, бродіння піде по сгарячому~ способу, що викликає великі втра­ ти поживних речовин-до 30-40 процентів І більше. Тільки заван­ таження секції або ями за один робочий день при щільній трам­ бовцІ забезпечує нормальне бро­

Чим

ланки

правило,

секційні

30-40

си

з

(облицьовані

паки.

2

качанів

як

(товщина

недобір кількох тонн зеленої ма­ і

день,

ка секцій (відділень) траншеї або ями

покришками

втрати

У сrерезино~ закладаlOТЬ силос

робочий

ти меншою і нав-

качанів

втрат-­

кутках ручними трам­

кими

бівками.

стань повиина бу­

кукурудзи

великих

худоба

поїдає такий корм.

стін та в

більший врожай, тим ця від-

збирания

до

консервуваиня

Від---------*

кукурудзи.

Для

Якщо дуже рано розпочати, то це

відбувається

чи з самого диа, і особливо біля

самн робиться за· лежно від врожаю

визначити

початку

швидше

рівномірио утрамбову­

ють в силосиій споруді, починаю­

ти ямн або траИИlеї мішковиною, старим брезентом, солом'яними матами та іншими повітронепро­ никннми матеріалами, насиченими бітумом. Зверху Їх накривають шаром глини і землі. Корм пІд та­

їх

шується при цьому доступ повітря

ють робити прокоси иа площі ку-

правильно

для силосування качанів і стебел. призводить

працівники сТерезнно» рекоменду-

Подрібиену масу качанІв пере­ мішують і

треба завантажити О,ll.иу або кІль­

качанів,

свииям,

Рекомендується також вкрива­

ушільнення маси

За

Техніка силосування

*._-----

Завантаження

чий день.

переустаткування потрІбно: вий­ няти нижиє решето, зняти повіт­ ряний вентилятор, а для прямої подачІ маси вирізати в кожусі вікио і поставити металевнй ко­ зирьок по ширииі барабана. При нормальній безперебІйній роботі на цій машині можна переробля­ ти до 7 тонн качанів за годину. ДЛЯ прискорення роботи І зруч-

-молочної. Треба паМ'ятати, що стадія молочно-воскової стиглості куку­ рудзи, посіяної В один строк і на­ сінням однorо СОР'гу, триває ие більше 10-12 диів.

універсальної кормо.

Фото М. Строя.

що виробіток на

8-10

fЛа на силос.

переобладнаної

дробарки «ДЮЧ,2».

ка­

або полови.

ям. виділити необхідну КЇJlЬкiCTЬ

транспорту,

заготовити

корзини,

чани на прокоси і

Поверх глнни нак-

висипаlOТЬ

ладають шар зем-

в'яві

лі

в

С1руктуватн всіх ЛІОдеА, ні бу.Qno

сантимет-

з8ЙИjIТі на збиранні та сиJlOC)'UII-

у без­

тарки або в купи.

Проведені АН

дослі­ .Терезll-

Учасники семінару знайомляться з роботою силосорізки. Фото М. Строя.

товщиною

20-35 ,і8.

вирейки, міllПDl, вигоroвити Аере­ щитн,

ні кукурудзи,

poscт..ити і

проі..


4

СТАХАНОВЕЦЬ Творчість

наших початківців

Тепnохід "Ставропоnь"

Вірші і пісні М. Тищеика почали з'являтися на сторінках «Ста­ лановця» в перші післявоєнні роки. Ряд з НИХ, як, наприкдад, «Куку­

РУДЗАні частушки», вже довгий час не сходять з репертуару гуртків сіл району.

Провідна тема віршів М. Тищенка-відображення творчої праці людей трудової слави, що всі свої сили віддають на благо соціаліс­ тичної Батьківщини. Саме про них говориться в кращих з опублі­ кованих за останній час віршах -«Перші «Коваль», «Слово друга».

сівачі», «Трактористка»,

чимось оригінальним, характериим.

Безперечио, наполегливе навчання, иевпиниа робота над тим, щоб знайти глибоко художні ідеї, емоціонально насичені яскраві обра­ зи, постійне піклування про виразність, точність мови творів при­ несуть у майбутньому М. Тищенку нові творчі успіхи. Сьогодні вміщуємо першу добірку з нових віршів агронома М. Тищеика.

КОЛГОСПНИЙ САД Сьогодні т)"Т У весь наш ДІоД, Бо збору час. Це-свято в нас.

Краю мііі, Батьківщино моя

золота,

Л люблю твоїх нив океани, Л люблю величаві, квітучі міста І вогні твоїх ДO~IeH багряні. Ти в сузір'ї республік, у братній сім'ї Розквітаєш міцна, непоборна, Бо від краю до краю на простори твої

У К(),1J:госпника Захарка е дружина. Звуть-Одарка. І синок: Павдусь-ім'я. От і вся ного сім'я.

Воював Захарко щиро, Добивав у лігві звіра, А як яблуня цвіла, Бригадиром став Захарко, А дояркою--Одарка, Час проходив у борні За врожаи, за трудодні.

пдатили.

Не один відтоді минув рік Зашумів К(),1J:Госпнии тік. У Захарка діла справні: За врожаї оті славні Трудоднів багато має, Вже й Одарку обганяє.

Наш Захар за п'ятиріччя Побував в Москві вже тричі, Із навчання син Павдусь Агрономом поnернувсь. ~ -

ТеП.10хід ПРИЙШ.1И зустрічати міністр культури УкраІнської РСР К. з. Литвин, заступник мі­ ністра закордонних справ УРСР С. (). Сдіпченко, годова виконко­ му Одеської міськради г. Ф. Лад­ вищенко,

представники

громад­

ських організацій, піонерів і школярів міста.. Сюди прибув та­

ВИСТУПИ.'ІИ

3.

Литвин, на­

Чорноморського

Ідуть, ідуть В дадеку путь.

пар оп­

теплохода «Ставрополь» В. Чор­ нобровкін та інші. Від імені

Смачні плоди 3:lВжди, завжди

одеських

ла~ства А. Подікарпов,

ШКОД ярів

Менон

виступида

ОГО_1ОСИВ

листа прем'єр-міністра

текст

Неру ді­

тям Радянського Союзу.

--=-футБОЛістів

Вийшда в поде на світанку, Дружно стада в ряд

ведикого футБО.'Іа. На централ'ь­

·ному стадіоні «Динамо» в товари­ ському змаганні зустрідИСЯ збір­

А в дівчат мета у ланці,

дою Радянського Союзу.

на команда НімецькоІ

Федераль­

ної Респуб:rіки, яка є чемпіоном світу з фут{)ода, і збірною коман­ Міжнародне гання

товариське

німецьких

і

радянс·ьких

за.можного життя.

рів для сільського господарства. 3~раз в країні є дВ<1 сі.'ІЬСЬКОГОСподарських інститути, 25 технікумів, 28 однорічних і дворічних сі.'lьськогоподарських учидищ, 18 шкал по підготовці механізаторів

присутні на цій зустрічі,

шдяху до ослаблення міжнарод­

заних з

ної напруженості і зміцнення до­

енергії в мирних цілях.

падко апдодують і переможцям, і

які

гостям,

високий

показали

К.'Іа.с гри.

вір'я між державами. Вона закда­ да основи

пдоДо'гворного міжна­

родного співробітництва, спрямо­

(ТАРС).

ваного на використання ато.ної

W-III_"""_."'' III_",,'...... ' ~.'''''III.'';~.WII.ІІІІ"._.....__....__.._...... 11І_"".. _ ....-11І_""..........,.."'.:-11І_""-_.."'.:-""_ ..........,.-..:-"" .. ......-....,.,,.

від залізничного тупика до каф ТО­ бази, а в колгоспах-прокладати

рочує

трубопроводи

величезну

систем,

для

зрошувальних

водопоста'lання

тварин-

Н~багато при­

Та.К1 труби виготовляються

с~еЦ1альному

авто~атичному ста­

в десятки

Чудові

тричне зварювання

ював

спеціальний

тішому токарному верстаті.

Автоматизовані методи зварювання дали можливість виробляти

вому, індустріальному способі виконання робіт для цього досить

по краях. Виходитьплоска труба, яка, надходячи в ОБОЙ:-,У ста­

продукцію

одного

підвищи-

23

на,

згортаєт~ся

в

рулон

І

В

та­

до

товлення великих резервуарів для

проценти; знизилась

собівартість

МІСЦЯ прокладания труб?Проводу.

иого тепер майже повністю провадиться в заводських умовах з великих заготовок-стінок, днища і покрівлі. Вони зварюються з

Великий економічний ефект дала також нова прогресивна технологія виробництва металевої тари для потреб МТС і колгоспів.

ку трубу ГІДравЛІЧНИМ иасосом нагнітають воду, яка надає ЇЙ звичайної. фОI?МИ. Прокладений т~уБОП'рОВIД(Дlаметром 4-6. дюй­

являють собою полотнище ДОВЖИною 72 метри і шириною 12 метрів. В міру зварюваuня воно згор-

тається в рулон діаметром до 3 метрів і потім відправляється замовникові. На місці 3 допомогою трактора і монтажних пристроїв

Так, на Ждановекому котельиозварювальному і Львівському ваговому заводах використания зварювальних автоматів при поточній організації виробництва доз-

волило зиизити собівартість продукції майже в два рази. Продуктивність праці зросла на 300 -400 процентів. Відомо, що в госоодарстві МТС

ВИГЛЯДІ

доставляється

лась

виготовлення резервуара.

к?му

зварює

ними способами. Наприклад, виго-

вуара місткістю 4.600 кубометрів

иа

І

Тут рулон р?згорт~ють І В плос-

МІВ) ~олюється ~apOM БІТУМУ. Перши~ трубопровІД з плоскозва­ РЮВ~ИОІ труби довжииою в .50 меТРІВ змонтовано в БаРИШІВ­ ській МТС Київської обла~ті.

му форму циліндра

діаметром в

води для

подачі

рідкого

палива

зниження

матична

тал

01597

а

кріпиться

на

авто­

головка,

електродний на

з

ме­

зношену

кою деталь не поступається свої­

ми якостями перед новою. Щож­ до тривалості робіт по наплавці, то воии виконуються В 5-6 раз швидше, ніж при ручному зварю­ ванні. Білоцерківський ремонтний

завод Міністерства сільського гос­ подарства

УРСР

МТС

відновили

сотні

опорних

монтний

а

і

Жашківська

таким катків

способом і

шатунів

Дарницький

авторе­

завод-тисячі

катків,

башмаків,

півосей та

інших

деталей трактора.

ско-

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, lЧ2

БИ

якої

Для

верстата

редуктор,

наплавляється

нижніх

фланді,

ав­

частину тієї чи іншої деталі. Від­ новлена мехаиізованою наплав­

довжииою в 500 метрів. Такий індустріальний спосіб прокладаи­ з'єДнувальиі

обертів

зварювальна

допомогою

трактора,

сутні

числа

верстата

Тепер для нафтопромисЛІВ пр~­ вадиться заготовка нафтомаГI­ стралей з ПЛОСК03гортуваних труб

рулон розгортають, надаючи йо- доводиться монтувати ТРУбопро-1 ня трубопроводів, при якому від­

наплавний

томат, що монтується на найпрос­

встановлюється

одну

віднов­

господарських машин і тракторів.

супорті

на

при

Для цієї мети інститут сконстру­

ладає

одну

і

елек­

ленні зношених деталей сільсько-,

два ру-'.!они сталеВОI СТРІ~КИ, нак-

окремих дистів на спеціальному магнітному стенді. Стінки резер-

доказом

П.'Іодотворності

контактів і обміну досвідом між ученими різних країн.

(ТАРС).

--0-

екоиомить

дає

с. Герасимов.

зв'я­

атомної

Робота КОНференції була яск­ равим

ПОВІДЬ У СШД

металу.

результати

но близько двох місяців. При но-

зберігання нафти, масел або паль-

КОНференції обгово­

використанням

монтажних

раз,

l(і.1ькість

го зварювання і на це було потріб-

ІХ

MexaНl~HO 'розгортає

робіт

номанітних

швів,

НІ. Агрегат

на

трудомісткість

товлявся із застосуванням ручно-

причому

У часники

' * . : & ~ ..

виго-

взяли

риди широке коло питань,

гдядачів,

совуються при виготовленні різ-

зварних

КОНференції

величезною подією в науковому житті, аде й дальшим кроком на

тисяч

скорити, спроститя І зде~евити, якщо застосrвати так зваНІ плос­ ko-згортуваНl труби.

тижня;

роботі

що

3:2.

Десятки

ляді великих сегментів. Тепер залишається тільки зварити монтажні шви між заготовленими

якість

У

участь понад 1400 вчених та інженерів з 73 країн і ведИке число спостерігачів.

перемо­

Є. О. Патона Академії наук УРСР створив ряд високопродуктивних апаратів для автоматич-

раціональ-

енергії в інтересах миру і доб­ робуту всіх народів.

ходшrа в Женеві з 8 по 20 серп­ ня, закінчила свою роботу. КОНференція буда не тідьки

завершується

ку роботу можна

найбільш

науково~технічна

хунком

буди

с'ьких господарств. Уминудому навча.ч:ьному році в сільськогосподарських учбових закладах Бодгарії навчалося 11 lИСЯЧ чоловік, або в 10 раз біль­ ше, ніж у 1944 році.

по мирному використанню атомної енергії Міжнародна

гою радянсіь.ких футбо:rістів з ра­

спортивній

ться в рулоні, а покрівля-у виг-

механі.змів,

(ТАРС).

Закриття Міжнародної науково-технічної КОНференції

На багато літ.

резервуар

в організації кооперативного ру­ ху народні власті направляю% на село досвідчених працівників.

Підготовка кадрів дnя сільського господарства Болгарії

Щоб в ім'я Вітчизни й миру Юність вся цвіла, Та і х.10пці щоб дюби.1И За такі ді.'Іа.

частинами, і резервуар готовий.

до

тисяч на­

650

Ддя подання допомоги селянам

попередніми ;щними, кількість сільськогосподарських виробничих кооперативів у Китаї

311.

боротьбі,

такий

збі.'ІЬШИТЬСЯ

явних тепер. У кооперативах б)"­

Щоб життя ще кра.щим стало

Раніше

року

мі.'ІьЙона проти

де на цей час бдизь:&о 30 м:і,'ІЬ­ йонів седянських господарств.

станню атомної енергії, що про­

-

1

ці, що колективна праця є міцною гарантією Їх майбутнього

ректній, але гострій

імені

машин, металоконструкцій.

організують ступного

тиви, переконуючись на практи-

зма­

За останні роки колектив інсти-І. 22 метри. Днище також доставляє-І ницьких ферм та інших цілей. Та­

сом. Ці апарати з успіхом засто-

Китаю

Урожаєм небува.лим Здивувати світ,

НОВЕ В ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

ного зварювання металу під флю-

Селяни

групи взаємодопомоги і 1tоопера-

КОНференція по мирному викори­

....... -

*-------

Розвиток кооперації в китаЙськоt.'у селі

футболістів, яке проИmло в ко­

До схід сонця н:а світанку В ці погожі дні Комсомольська дружна ланка Стада до борні.

(агентство Сіньхуа).

Народний уряд Бодгарії безу-І і 4 школи по підготовці голів тру21 серпня в Москві був день станно дбає про підготовку кад- дових кооперативно-землероб-

Вітерець подружкам вмідо Коси розпліта, Bci~l, як ранок, вона мила­ Юність золота!

~ ~", -

електрозварювання

Фото Чан-шеиь

-------*

до весняної посівної кампанії на-

Перемога радянських

НА СВІТАНКУ

. Н а з нім к у: на вулиці, яка проходить вздозж берега «Озера ВІДновленого меча:..

капітан

Таня Чебукіна. ПОСО.1

назву «Озера ВІДновленого меча».

міністр

чальник

Дорогу новій технІцІ І технологІї

туту

Місто Ханой-стародавній культурний, економічний і політич­ ний центр В'єтнаму. Місто розташоване на правому березі Черво­ ної річки. У цe~Tpi Ханоя знаходиться невелике озеро, яке носить

кож Посол Респубдіки Індії в СРСР п. К. п. Ш. Менон.

С~raчні пдоди Від нас завжди

Щоб розкішно зріс В чистім полі на ділянці Кукурудзи діс.

Діяв наш Захарко вміло, Ниви все щсдріш ному

Неру від імені індійських дітей

культури УРСР К.

Комсомо.1ьська наша данка Молор;их дівча.т.

Повернувся до седа.

якиіі доставив сюди двох слонят,

промовами

Рор;ючиіі сад! Він нам встократ 3а всі труди Дає П.1J:ОДl.

СЛАВНІ ДНІ

порт

«Ставроподь»,

На мітингу, який відбувся, 3

В Москву, Донбас.

животворна.

в Одеський

тешохід

які прислані прем'єр-міністром Респуб.1іки Індії Джавахар:rадом

['(уть від нас

Ллється сила Кремля

сррпня

21 прибув

в дар радянській р;ітворі.

у початківця поступово виробляється своєрідна манера поетич­ ного відображення життя в невеликих за розміром творах, іноді мі­ ніатюрках, що закінчуються стислим влучним виразом. І хоч цей прийом автор застосовує часто, але й тут вміє зробити кожний вірш

сонячний КРАЙ

24 серпня 1955 року

ДОGтавив в Одесу подарунок Д, Неру радянським дітям

Вірші МИКОЛИ Тищенка художньої самодіяльності

Сереяз,

Повідь у північно - східних Шта;!'[IХ США спадає. Пові;u, зав­ дала величезних збитків, які об­ числюються мі;1ьярдами доларів. Знесено десятки мостів, у бага­ тьох районах розмито залізничні ItOJIії і шосейні шляхlf. Президент Ейзенхауер оголосив ряд штатів районами ведикого дИха. За даними преси, під час по­ воді загинуло 150 чодовік. Знач­ но більше число людей пропало без вісті.

(ТАРС). Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ. Шеверуи Сергій Митрофанович, який

живе

Димитрова,

в

Броварах

2,

порушує

по

вул.

справу

про розлучення з дружиною

Ше­

верун Валентиною Борисівною, що проживає в Києві, по 2-й Но­ вій вул., 8, кв. 39.

Справа суді 1-ї

слухатиметься в нар­ дільниці Броварського

району.

138.

Броварська райовиа друкарня Київського облаского упраВJlіння культури.

Зам.

2610 -2500.

101 номер 1955 рік  
101 номер 1955 рік  

101 номер 1955 рік

Advertisement