Page 1

Га:аета. :ВИХО~ІІ'!Ь

СЕРЕДА,

3 17 R~ТКИ 1937 року

Б З А Б К- І

.

І

з

р о к і в.

5

7

ГРУДНЯ

РОКУ.

1994

8

др у 3 і!

ювілеєм,

<<Золота су

ВаrоаІі

здооут.Іш

в'!:есено

в

розоу.цову

рід.но.го міста, піднесення добробуту та благополуч­ чя броварчан, sші .від глибина душі вдячні вам за

Внсл.о.влюємо впевненість, що, незважаючи на складні еІ>ОНОJ.tІічні перешкоди, .дружний і .завзятий . колектив за.оо~у й надалі буде в рядах першопро­ хї.)щів,

-

·ТСІЧІН!Ше

Ті

З

НИХ,

Зн•ІИ!І'LО

шень,

виніс на собі тягар ста­ нСІвлення но.вого пl.дпри­ є;:\І::т.ва і стабіл.;:за!r;ії його

кол~rпиву. ХТО

І

першrrюІ,

<<.В.l.ИХН'jІВ

ЖИТТЯ>>

у

дорогі АJІУЗі,

вання,

третю

ВИрОбНИЦТRа

і.спанського

Та

:\ІОНТУЮЧИ

піч перепш:~,ву.

·зею Не.:ШХ'JЇ Ві тчизняв ої війни, lїалацу одружень. готелю <<Салют» у 1\пєвj,

Із зроета.н.н;я.м складно­ ,сті виробничих процесів ПСТ1ребує удС•СКОНалЕІН.НЯ

ники

нинішнього

~1CtH1 a;r;

,N'g 11

нє,стан;:~артноп

обладнання та іН~ТРУІ:\ІЕН­ тарій для 1 ремонту, виго­

нє:>!бжиті

ла,д.нанпн

і

корпуси

цеху

т:уту

ляки

їх

НЯ:\!

наполег­

неабиякій

і

ВИ:ГОТО:ВЛЕ'ННН

.З2;:\VСІВЛЄННН,

ЯКИЙ

за.водсьиий

стало

мон1'аж

.н:с;;юї печ'і переплаву (ад­ же і1 ЗапСі;Jі;зького комбі­ іНату алю>1LНІій пишв над­ ходити

не

у

стовпах

Не­

хнсних п::Jщжттів. Остан­ нt:І1 'iilCOM КОЛеІПНВ 'Ш:\Іа­

буДЬ­

об'сю

ЛО

по·rрудився.

вста.ІЕШ-

листола;tа

ць~го рану

відбулнен пСІвто.рні вибори депута.тLв до місьної Ра­ ди народних д.епу.таіlі~в по ч;отирьох виборчих ок­ ругах, .в ,результа.ті яких обрано т:рь·ох народ_них е:qр<І'ІЩ':Ів. НШІІі депутатськИЙ корпус нашого сшста

нараховує 24 чол:Jві.ка. . З :\<Іетою актИІв.ної уча,сті на.родннх обра;нцш У роботі Ради ще на першій ссс:Іії бул::> ство_.р~но п'ять постійних ио,міdііf. МИІнуJюго в:вгорна .в.доу. JJИ.CH зa~i!;(<l:!И!JJ ЦИХ іІЮ:vІіСіЙ, .В .р0UС:І 1 і ЛК~!Х В.~!ІІ3

учаІ~ть ::.щстуJНІИJ{ гож.Івн Р'ади І: З. П Е1 РЕНІ"\ О. Сек.ре.тар м:сьиої Ради О. Л. ЄR,L((~Ч-~НІі:О РJJПо­ ві

О

ОСН,С.ІіЗ.JJІі

ПОВНСІВаШеННН

J{:J~'!IC'III,

лей.

ре,ставра.ції

вузліІВ

Для

та

цього

ствс!ре.но

нову

дета­

цеху

дільницю,

UJЛ;!Xff

Та

М~~Д!l 0/)ГсН-іІіЗ<lІJ~ЇЇ ;j)OUOTII, ЧЛРШІ

НШІІЇСіЙ, ДО СІіЛаДу ЯНІІХ HHJIIO':li/10 іі JЮНО­ ДСПУТUТіВ, ІІШРОНО і детс;д],І![J о:)ІОНі1~ИЛІІ fi:Ja,ІIOBi :JаХОДИ ,;'\0 КіНЦЯ JЮТО'ІОНОГО р:Н\у, Bllj)O•HIЛIJ

Однак

без

вм.ілих

рук

до.свЦче,них майстрів с.во­ єї Ісправи бу ло б .важко добитн~я добрих :резуль. та.тіІВ. Взяти хоча б Петра

Тимофійовича ка,

Миронен.

пресуІВальника-вj'лка.

держав,

паду СРСР, 'Україна пер­ шою створнла власні Збройні Сили. Початок цьому похлав прийнятий .Верховною Ра~ою 6

г.рудна: 1991 року Захсuн «Про Збройні Сили 'УкраїНИ>>. Саме ним і бу­ ло затверджено основні nринципи розбудови укра­ їнського війська. Пр,:;;цес цей >ішов з ура. хуваЕнн~.r

ст:атності рою

та

розуL\і~ІОї

яи

за

до­

'структу­

чисель.на,стю,

так і

:за озброєння.м. адже дер. Ж<~rР.,і нашій .потрібна ар.

Іt'J.ІJНРСТІІіі п:дхо,,'\и до їх реалі.зацІії. Бул 1• внрішсно .гтд о.ргСІ,Нізацій.них ШІТаІJJ,; о'!,J~ано

гру.нтуІВнтнс.н

:нн~т.упшщсів

голів та сеиретщрі.в щодо

ви·:шачоннп

иом'іеііі.

вироблено

пита.нь длн

ро:и·шцу

війсьи::;вих .JІ!ІХ

на

і

реалінх

.гсопоЛіітІІ'І­

і'Нтересів.

Інuшми словами кажу­ чи. в j;деащ Збройні Сили

І НІВарта,;Jі І ~Ю5 року. ЦІ.ОГО Ж ДШІ було Іl}ЮВе.деJІО іі JIUIЗ•'Ii\;!JJIH :\ Д('II,Y'­ T<lT'ilMII. J3cтy,Jl.HHI\Il t'ЛОВ·ОІ:\1 ЙОГО Bi;;~I{j)iJB :\at:T,Yillllil{

У.к.раїНJІ ПОВИННІ! бути ПО­

голо,ьн Радн І. З. ГШТРЕНІ\0.

дорогrі:\ІІ!,

n

Перс;.{ слух:и:нш :~ грунтов:ною

ступнв прt).иу,рс,;J Мі.ста :за,в~.дУЮЧ;,t

1\'І.

фjнансови:vr

В,

it:фo,iHraцi~ttJ

ІJJJ·

ГАРНИК.

·віддіJЮ.і1

ІVІ'lсьнвшюшЮ.ІІУ

Т. П. ТОЛІVІЛ ЧОВА :sупишшаrс·ь на ПІІТ~І,нннх фор­ :wуваню't м,;сьtm!'о Gюджету на 199:5 рін. 3 велнюІІ\'1 інтересом 1\~ПІутати о:шайо.;шІmк·І, :1 пJ)оент.ом тсх:ніно-сктюмічноrо оuг.рунтуnшшн р·:"J:s­ ВІІТІІЩ Вровар;в Та ро.:зташу:ВаННЯ ІІШ1·:дОВО-ІЩВЇЛЬІІО­

ГО бу,~іени.ц;твu :на пс:ршу чергу до 201 !J р.о.ку j ПІJ­ дальшу перслентп1у до 20':)0-2045 рои:і.в. і:1 яною ВИСТ,УПНВ :щСТУПНІШ ГОЛОІВІІ Ради ;J ВІІИОНіШЧОЇ po{jo. ти П. В. ГОНТАРЄВ. за.~ТУJІІ!ИИ го:ЮІШ Ради І. З. ІІЕТРЕННО ptY\J{piOЗ ХІід виконсиюа JЮ'ІІ,плеке.нrої прогр;амн << ЕІ<ологін:юuо ::ла цt,о.го <.:луха.чі обмінялн.<.:я дУМІ<а:v~и з обг.о. ворених

зи:.(ій

по

питань,

висловили

ряд

підвищЄ'нню діевості

JIOP

нонкретних

про:ІЮ­

депутатсь:коІ

роботи.

«НОВОГО

ЖИТТЯ».

рі.ВНЯ.Нс)

невелики:v~и, Пр:оте

не­

ГОТОІВШ\Ш

зірвати бу,дь-яки.й раш·о­ nий напад ,а,г·ресQІра, зав­

,виготовлеюrя

на.нтажі!

гу­

для них і

CaJ:\Ie

Gаплітає т;роси ІНУ.

.РВJдіально. відрі.зною пшюю дІаJ:\tетром 250 мм та ЇНШИ:\ІИ.

заплітальни­

мо-тех.ні ч;нwх виробі;в для ГЇ.ДраJВJЕЇІЧНОГО Та ПНеВL'\1:0обла,дНаННЯ. · А численні ~ранбалки у цехах, які перенЮІсять багаtrо'І1с,нні

ста:тас\ІИ свердлильним,

мія. здатна за.хистИІТи не­ ;;,с;r~рнаніс.ть її н·ордон!І.в :і

реномє·н'д<Щії

чи

рСІне.нко,

обраІJІН.Х

..

монт

П.

Т.

при<юму,

Дійс.но,

Ми­ в.руч­

багато ,сил від­

дає СУ\МЛІі•ННИЙ ВЄІТеран авоїй другій д,оІмівці. Але

й

завод

чим

в'ід,дячує

може,

ненків.

воім,

сі.:v~'ї

Ми:ро.

де й дружина Ва­

лентина

Миколаї.вна

та

дошька Ла:риса стали пов­ нюпра,вними

е:вого

ча­

неаІбняиnї

нориотується

бл.а.rами,

як:і може

В•ін є

визнаним

наставника.:\!

мю:лоді. до,свІдченому ро­ бі·тнин,у можна доручити ІВИГОrІЮ\ВЛеІН:НЯ буДЬ-ЯКОЇ

ка тросів. Без його квалі­ фіІюва.них послу;г не об і­ йтися та:v1, де пооріб.Ні ре­

пку сІ:Інащено новимИ ,вер.

що утвориmІся після роз­

Є над чи.м nрацювапzи 19

і

СЕРЕД нових

Ради: повноваження і дія

Як уже псвtдО:\ІЛЯЛОсь.

по.

т.рібного Діа:v~етру, а у з.•швках, ЯJіі треба пе:ре­ .пла,ВЛііПІ), а також ще одН:lєї лінії гальва;ноза.

СТаНдарТНОГО. Та й надалі ЖОД.Не

випробуван­

ltOЛeJ~TИ:By

виготовлення

май­

стє;р.но:ті (вс.і - фахівці найвищих розряді:в) у жораткі тер:\!Lни було змо.нтова.но на:йскладніішс обладнання в ОІ~Іювних це. хах. проводинен йс.го ре­ монт

ДJІН

:тс,влення зношених

ТJЩО.

Серйозним

ний, Г. 'І. Бицюра ... ли.всс-т!,

сонцеза­

хисту у Н:иїв.ськс-~1у інж~­ нерно.будівельному і.нстн­

об­

решонту

П. Т. fІ1и.ронеюtо, А. О. СавєІНКО Л. А. Савrщь· ш

СІ:,~те~ш

Н/lІзаторника,

ро·

дачну ділян­

віртуозо.м,

членами

ко-

3бройнІ Сили

НеІСТаН,д8ІрТІНОЇ

-

деталі

на[!іть без нреслень, тіль­ ки за зразком розбереть­ ся і виконає .найсІМадНіше ·заJ~ЇJОІВЛеІН.НЯ. Особливюї розповіді. за­ о.1уг.овують нинішній на. чальнии цеху Леонід Ан­

тс;нович Савицький та йо­ го з111ступнин Григqрій Іва­ нович Бицюра. РСІз.почи­ нали ІВОІНИ свій трудовий шлях в цьому колективі ві!дповідно елен:трозварю. ІВаЛЬНИКОМ

і

ТО.КаІреМ.

Отож,

увесь

шлях,

п;сrчинаючи

рої ЗИІ:vJИ

нелегкий із

су;во­

рок,ів,

1979-80

коли у .неопалюв111них

пу.сах

у

;верстатах

кюр­

замер.

зала ему JІЬСіЯ і ДОВОДИЛО­ СЯ роз.палюва-ти бага:ття, а

працІСтати

часто.гус.то

без ВИІХ,j.Д<НИХ, ВОНИ цро­ ЙШЛИ ЛЛЇЧ-0-•ПдіЧ. Даsно позаду трудн~щі перших

.ронів,

завдяки

але

загар.то,ва;но::;ті

і

цеху

.здатні

в

В. Г. Х:ро:vrець, С. О. Цах. ло та сотні їхніх ровесни­ кі!в.

У дні ІВІtдзначення трс­ тьс·ї рі•ЧІНиці Збройних Сил

УкраІни

Украіїни не 1\ЮЖна не зга­

дати добри.м елоІВом і на­ ших

ветеранів.

н'отрі

ак­

на шляху

тивно займаються війс·ьио.

РО3будови

НЯ/:\1. Від усій

ни України.

IOD:\1

цьому

во-nатріотичним

ЧеТЬСЯ

ПідТІверджен. .може

служити

хо·ча б перелік прийнятих Законів -. <<Про оборону УнраїНИ>>, <<Про Збройні Сшли У.країни>>. << Цро за­ г.а,льний війсьновий обов'­ язю;к і військову службу>> !ТЮЩО.

чій

цій

заrконодав­

баа.і іі ГРУ'Нтується

ра;з .робота .нашого наного війсьнового са'рМту. Актwвну ність

плані

про­

водять наші земляки.

нот­

рі

у

цьому

за·

об'єд­ комі­ діяль­

беруть

безпосередню

учас.ть у mореннІ Зброй­ дати йому рішучої пораз­ них Сил Унраї,ни. Це нп, 3МУСІІТИ ШуКаТИ ГЮЛЇ­ ПОЛКСІВНИКИ В. В. Дюден. Т!!Ч.НОГО вирішєн.ня 6удь­ ко, l\11. Р. СелюІі, В. С. :ших проблем. До речі. Уша:ров, М. П. НліщеІВуже 13 шовт.ня 1993 рану . 'СЬ.КІІЙ, ПіДПС·Л:КОВіНИК В. л. Верховна Рада У.країни Рибиц.ький та багато іН­ нс:таІно.вила чи.оель.ність• ших, ІЮТІРі 01біймають від­ Зброй;них Сил у к.ільності повlдал.ьні посади в МЬні-. '150 ТИСЯЧ ЧОЛОІВЇК. сте.рсшвіі оборони УКІра'іни. Впходячн .із · цьо.го. ·ОІС­ Значний внеС'ОІК у зміЦ­ но;в:ою військо-вс.ї док.три­ нє,ння обороноздатності ни Є на СЬОГОДН:і СТ,РУК­ молодої суверенної Укра­ турна та ст;ра.теГІічна nе­ їни роблять ,і прwЗІВа:Ні в ребудова •нашої 1ІІРМії. Са­ ряди Збройних Сил по. ме в цьому напрямку і сланці БроварщИІНи сол­ працюють уряд, Верховна дати й СЄ!РЖа;нти А. М. Ра:да, Міністерство обороНасян, О. М. Головатенко,

душі

подякувати

й

ХО­ при.

віта1'и зі с.вято.vІ М. В. Бон:даря, М. М. Молочна,

М. Ф. Здо,рен.ка, А. Д. дс!Рога.вцева, О. Д. Во­ ІРОбйова, П. Ф. Мирс,нен­ ка, М. І. Лагунову. Це ЗЗ.ВДЯНИ ЇХНій ДОПОМ:ОІЗі Й пі.д11римці наш військовий К;оміса'ріа.т ус.пішно с.праІв­ ляєтьс.я

са,:\Іе .на

вихова,н.

з

пю,нладени:vш

на

нього обов· язкаІ:\ІИ по при. ЗСІВІНіЙ ПіДГОТ•ОІВЦі Та ПРИ­ ЗОВу юнанів БрсІВарщини на в.:йськову службу, а тrакож

Ц':в

підготовці

длн

Збройних

аитив,:·зації патріотичного

молоді.

Снл,

військово. внхо•ва.ння

Варто

наз,вати УЧаІСНИІ!(Ї•В

роботи.

фахів·

сьог.одні

безпоосре.д:ніх ЦіЄЇ НеПірОСТОЇ

апіВ!робітнииів ко-

Міса.ріа.ту

ПіДJJ.СЩКОВІІІІІНі,в

О. В. Вечсрин.сько.го, М. І. Головченка, В. Я. Нанюна ..майорів О. С. Ро­ ман.юк·а. В. В. Гоменюна. В. П. Мащенка, ка.пі.танів В. М. Налашникс;ва, І. В. Мару.няка, службов. ц'і:в Г. Т. Гає;в·с.ького, М. І.

Шахрая,

Л. О. Маиарен.

но. В. І. Сидоренка та ін­ ших.

Але якими

б во,ни о.р-

ганіза:торськи.ми

З.;{ібно.

дива

·витри;~-Іки,

.годжспnсті

:].iJa·

відпові,1дль.

,j

пості.

Та І<

бу л1).

ванну

длн

но.1п ,вщшmІ

;(ільниці

ВаНОПОіІ-і:РИТТЇВ

галь.

ДОВ·Ж!ІІН.СЮ

і глибиною

ДС

ЯКіСНі

:ІІетрів,

6

ПО:ІШЗНИЮІ

МаЛІ!

бути без найL>rенших від­ хилень. AGn піД час тер­ мrі:Іювого зюrовлепнн піс.1я

а,варії

на

ЧАЕС

необхід­

но буЛО ВИГОТОВІІТИ 1:) потужних бетоновозів у найко,ротший термін. Тоді

-

всі

від

.начальника

до

прибираrльниці не виходи­ ли .tз цеху І;ілька діб, 'а Л. А. Савицько~1у та Г. І. Бицюр.і дс.велос:я чrр. гувати.

зміаюючп

с.дного

то

в

одпІ

кабінеті,

бсзпосере;щьо

бі.1я

то

вер­

стату.

Приємно бу.1о мені діа-· НаТИСЬ,

ЩО

р2:ІІС.JІТІШКН

дуже

го.рдятьсн

,с,вооо

невелихого

ву

і

·

в:ід

створення

історією кол~итн­

пе:рших

вс,Jуть

днів

своєрід­

най літошс своїх добрих ІСП'рав. А оз.наііомнв ~rене з цим альбо~Ю}'І, де на фотографіях 15-,річноr давності ще й зара1 МС·Ж­

.на

піз.на:ти

нlшН';х

багатьох

ни­

трудівниw:в,

його

безс:,~;:інний авир ГрнгаріН

Іванович Бицюра. Н.

сюrе

пс,чуттю тс.варисько;;ті тру_

ді•щики

сптуаціях

Таи,

маши1ну,

дд.льниці

ЗАВОІ ТРИМІЄТЬСІ

за.во.ду алюё>.Іін:євих буд. конструкцій, стали ро3іт­

нс;ві,

нових .трудових звер­

О!':(:.т;ре;Іtиш.них

продемонструвяти

БЗАБК Не мислнть себе без СІЮ'їх колег і друзів фре­ зерувальник Анатолій Оле.Іюійович СаJВе,н.ко. У своїй зміні на механічній

сьогодення,

здоров'я, бадьорого .настрою, довгих

прес

ВІJ­

дит·са,диу

рибна>>.

одержала

усіма

МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ.

.1юючи

му­

вам,

міцного

не оGхо;щлися бе.;з їх участl. Це і л;н;я ан:>ду­ о.порядженнн

негаразди

у

дати сьо.годні своїм людя~т

років життя, щастя вам і .вашим .сім'ям!

КОМУ

НА

ХТО

nодолає

працюють

к.вщртиру,

ку,

своїм nрацелюбством, ентузіазмом, натхненним .крі­ питиме могутність нашої молодої держави.

це.

БЕЗПЕРЕЧНО, .все ви­ Ірjшують иадр11. Л яищо

nереконливо

-

JІО.ffтнву

ховательнами

дина

СЕРДЕЧНО І ЩИРО НІТАЄМО liOJШKTИli БРОВАі:>СЬІШГО :.1АВUДУ AJllUlШtHЄBИX li.YДLВЕЛЬНИХ КОНСТРУl\:ЦІй 3 15-річнн:н ЮtllJlEЄM ПУСКОМ ЗАВОJ..С,У! . Пишаємось тнм, що за такий період трудсвИіі ко­ лектив .завоював визнання й автоrи;;тет передсвого пі,;~.приємства сучасної будісельн!).і і.ндустріі юс не­ залежної У.країни, так і держав близького і дuJІ~.кого зарубіжжя.

м 100 (8581) Ціна договірна

Г А3ПА БfОВАРСЬИИХ МЮЬИОІ ТА РАНОННОЇ РАд HAPOJlHИX АЕПУТАТІВ

ЧЕМЕРИЧЕНRО.

(Продовження публію.t_ цій- npo завад-ювіляр ча­ тайте на

2-3

с.тюш

во.тJділи.

не

стор.).

скіль­

ки б зуt:иль н~ доклада.;ш, сашш ї~r без допо:Іюги й підтримки кер;,в,никl'в :ІІі­ ста й :району та ІЩр.і.J:іНІІ­ Nі;в

тру ДО;ВІ·JХ

не зі

~вдалосп своІ.юс~

Са:.т.е ~югу

ють ·ріату

тану й

колентшзів б справитиса обоn'наиюш.

активну

Д:JIJO·

пцтршшу

війсьновсшу Г0.10ВИ

нада.

но~тlса­

:ІІіСЬ!іОЇ

Та

ІJ.:'<lЙОнної Рад . НЩJJДШJХ депута,тів О. :\1. lщ~:ши та Л. В. Слободянюн. ї::­ Н'і заступншш В. і\!. Гринь та Л. А. Ваtkфель;І, Іі~­ р.І.в.нини

пі;\ІІрІ!Є•:,т•СТЗ

ганізафіі М. С. В. М. Білогуб, Нру.гшщ А. С.

lVI. І. Дудар,

і

Ор.

Дзюба, Є. П. Ющуи,

С. О.

Чс­

репейник, В. І. Ш"щх, В. Е. Білєшю, А. П. Г.'ІН­ ДІ!.'Шс:всьJіІІіі,

тєв.

М.

;;;:3КТОРИ

І.

Р.

Ф.

Лон.

Шевченко,

Р<ЦГС:'ПіВ

дІІ·

І І.

В.

Яніцr,ний, В. l\1 .. ХОІІСіі­ но, В. Є. Зах·о.пайло 1~. І.

Ч~])НІІJІЮ!ГІЮ,

пу:н та і.нші. Ц~

М.

ііі_

Лн­

Be.1Iiffa

ї:11 :щ

Шано·вНі ЗС!\1.'ІШШ!

Вt·-

ВДЯЧНlІСТh!

то;}<НІи вШ.пн та

:Зброііннх

тьою

Зuройнпх

Сил! Наші юні 'tру:зі! ІЦщю вітаю•m пас і:~ тре· річницею

Снл. Gажаю па~1 псJ,ого найнр.ащого! Шд •і.wені ,вСіХ .ВЇЙСЬ!іОІВОСЛУШОО:ВЦЇВ нашої ар:..Іії :шпсвняю, що

ЗG:ройні

Си:m

України

й

на,.::щлі сумлішrо вш:ону.ш1. ти:\<Іуть Усі по.хладені І'

ШJХ обов'язки.

В. ЛУГА' військовий кolV" .підполковник.


8

стор.

2

Середа,

1 rрудня 1994 року.

пуску

ля

БЗАБК-

ДЛЯ

ЩО

комІсІІІ приІІмааІ>Иа жавна ексnауатацІю а ~ийн11аа коrосnаекс nускомА перший

5

ти· ТИСА·

буАІ·

алюмІнІєвих

'І'ОНН

3,5 І КОНструкцІй ВЄ.ІІ>ІІИХ неаиоАованоrо тонн тисвчІ аліомІнІю.

*

rРУАИІІ 1979 р. nро­ nресоаку І nершу OAep»Ulll\) nерший алюміні­ еаиА ·nрофІаь.

5

аедено

*

р.

1980

ГруАеИЬ

860

rотовлено

ВИ·

-

nрофІ­

тони

аю.

*

вве­ nер­

Червень 1980 р. ексnауатацію в .ІІ.ено

автоматичну

вІтчи'знАну

шу

АЛА-23 аноАуваннА аІнІю і одержано анодованнА nро­ фіаь.

* -29

rруднІІ

р.

1990

-

з nІдвісн nерші nрофІлем на новІІІ автомааноА'уваинІІ лінІТ 11fчиІА АЛА-32.

одержано

*

Листоnад

р.

1993

-

ексnлуатацію в авеА.ено 5-нА npec, А·кнА nресує npo· Німеччи· замовІІнкам фіаь КаиаАН . та ин

розантком ве·

із

Пара11еаьно

жнтаа

сnорудженни

детьс11

соцкультnобуту.

І

*

р.

1978

nобудовано

-

*

засеаено бу­

1979 р. 192 на

квартири

АИНОК

на

Незалежності, буаьварІ . на 216 .М 7 І сrотелька• квар'ntр ІІа вуа. Возз 'є,ІІ.иан­

ня.

*

введено в р. 1981 ексnауатаЦІю моаоАІжне ка·

фе-J,ІІ.ааьню •Ровесник•, два і на 99 бу,ІІ.никн житаові буаьварІ 160 квар'ntр ка 9 ~ шкоау і Незааеж:иостІ н.а 1568 мІсць.

*

вІтрмаа•

«ЧервонІ мІсць.

280

*

засеаено

1984 р. -

*

на

Незааежності .

бульварі

в введено р. 128 квар­ буАинок на Незалежна буаьварІ

1986

АІю

тир

ності.

*

р.

заселено

-

На

буАИНОК

ОАНН

бу.ІІь&;ІрІ

на

на

•джереаьн.е•

КВар­

192

НезаJІеж­

~

дитсадок

І

ності

ще

320

27

мІсць.

*

с~ру,ІІ.ЖеНО 1988 р. 119-квартирниІІ' буАННОІІ на

на

320

ріА

на

*

•Космос•

табір мІсць

nрофіпакто­

І

мІсць,

100

1989 р. - авеАено ще будикок н·а 80 квар­

о.-нн

ауа.

ка

тир

nІо­

ЧерияхІаськоrо,

вул.

нерський

*

ЧернихІ·вськоrо .

р.

1990

23g..каартнрннА

заtеаено на

-

бу,..ннок

ЧерикхІвськоrо.

вуа.

*

ІЮ•еаамн р. Jl6 8а на вул. Чер­ ще 79 стали ИАхівськоrо

1991

буАИНку сІ меА .

* ще

три

засеаеио аул . на

(282

каар·

1993-1994 рр. -

rото·

ЧериАхІвськоrо тири).

* анА

~

АО

27а

ськоrо

заселенн•

1ta ва

вуа.

318

бу,ІІ.ииок

Черня:І:Ів·

квартир.

-

за

кордон,

продук·ція су,верен­

а

сБі•дходи

-

СЬКИіМИ фірма•МИ , ЯКИМ M .fi свої вироби ,

pea:;Jl·з)'1вали а

з

і•н-о­

пар11нерамИІ

роо·

СпіЛьно

ладна•ння . земн-ИІми

роблено бізнес,плаrн, Я'КН'М доведен· передбачається нашогс

·потуЖ'Ності

ня

. краще

ак

цех, Інструментальний не передбачені проектом.

заводу

шого.

Із

чу,

розпочне­

ти ..

да~

-

яке

керівник колективу С. МАХНОВСЬКИИ.

!VI.

я

Андрійови-

починаю

червоні-

на

nочатку

ж

Я

то

правда,

що

говорив:

розмови

гріх .

не

директора,

і

вваІ/КаІВ'С-я.

мати

на•самперед

і•нстрУJМентальне

причому, ос­

виробницт•во , за

н ащене вом

a.ne

таюІІМ

в~н

Необхідно бу­

власне

невідомо, як повернулася б до.пя ко.пективу. Дирек­ важко бу.по торствувати є певна завжди. Тепер не вистачає свобода,

до­

за

хоча

ИУJмеwrами

ло

ти істини, коJІІІ скажу: не

такого

було,

не

ще

оста•НІНІіІМ

тех:ніки, ЮіІУ

про

еу,

пров<>дили

но

леннІЯ

Іюнструюп;ію

сло­

і

вста•нов­

л і-ній,

нових

діючих

прак­

роби ти

Михай:.

Ст!Шіславе

-

кон­

подальшу

всього зроо­ кретизацію .пеноrо і набутого за lc· заводу торію іСfІування зроб.nять · 'спеціалісти під­ мені хоті­ прнємств~t, а .пося б розвинуtн такий як

пер­

спективна стратегія пЩПрнємства. витку

роз­ Ме­

аспект

ні

не

розмови,

зрвсім

зрозумі.по: завод

Бррварськнй алюмінієвих · будівельних конструкцій до цих пір не ви Адже акціонувався? першими на бу ли чи не ВИПУСТИВ КИЇВЩИНі, ХТО акції і на запучені кош­ чonty

ти

заводчан

частково

КУ·

об.паднання.

- - ПриватизаЦія у сьо­ годніІШньDІМу вигляді• є не що .іrнше, як обмаІН .наро­ того зм і­ ду. Ну, що з нитЬ'ся,

1юли

rми

наG>вемо

СfІІі'ввласни.ком робітника його ре­ 'Виробющ11Ва, а альrна заробітна плата не Це пусте збільшиться ? з грошей nеренладання

rri•ч

перепла­

однієї ;кишен•і в ІВІіЩ ЦіЄЇ ОПерації

3ГаrДУJВа-

ЛИ Не ;ДОДа•СТЬСЯ.

іншу.

І

ЇХ НіКО· Це ОДИН

.не

ходив

на

по&инен

що

те,

патріот

ов.о єї

ЗІМ'І'lJіНЮ­ Батьківщини , вати її економ-і,чну МІ~ць. :прива·тизафї при то,УІу

зробИІмо так, щоб власни­ ком частини 'майна заrво­ ду була· і держа ва . народ праRтика У!fраї:ни. Та:ка d.снує в усь ому св іті, чо­ му ж наrм від неї Ві'дмов­ ста·в итИІМ емо Не лятися? ми п ерешющ і на шляху інозеМІНИХ ,і:НІвесторі,в, віт­

чиGІнянwх що

бізнесмені•в,

як­

запропонують

вони

нам реальні гроші, ОІблад­ наНІня, а 'не приватизацій­ ні папери , які вон и .збе­ н аселення і не руть у пїдкріrпл ят ь реа;льно. Ли­ збільшен ні попри ше а.

тутності,

при

потре-

кіmьрозширенІІІі бі, й кос ті робочих мІсЦь, б1уде атри:мано біЛьший .прНІбу­ ток, я·кий мож»а вwІюри­ на

стати

виплату •Коннрет­

дивіденді:в.

rн их

Не так ІІЖе й посnі­

-

шають до нас іноземні ін­ наскільки

вестори,

я

Це нормальна пове­

дінка' му

солідrних

вони

фірм .

повинні

вати овоїм

rnpo•

ДО· П'ЯТИ роКіІВ виробництво до за·

наrми обсятlв , профілю роз· нада.н :

за

максимально

пр одукці ї

Чо­

ризиJіу­

капіталом

до

наблизиться легше

тою,

кращих

Зреш­

аналогів.

овіrо-вих

працюваrrи­

меться :нашим робі·тннкаІМ повинен зароб іток їх і б~.ти значно вищим. Від чекає;мо

од­

нормального

за­

ІМИ

.держави

ІНого

-

яке

кон ОІдав.с тва ,

можливість

б

да•ва­

rвижити

пLдтрИІмувати

виробнику,

виn~дні для У1країни 3В'яз­ 'КИ З

УСі1 М

ОВі'ТОМ.

У поняття «світ• ви вклюqаєте і Росію?

-

-

У.еторі·Я

рrопоряди-

лася TaJK, що це наu.і су­ сід , ді•'ЮВи1{ партнер, але парадо~сальна

аклала·ся

коли ситуація, гі'дІніш е сьогощні

сироrвин у у Рос ії. с ького

ІНЗ!М

вн­

ку:пу.ваrrи

на Заході, Ні·Ж Вартість росdй­

алюмініlю

rthЩНяла­

практично до свіrової Ці:ни, але якість ...

ся

-

Станіс.паве

Михай­

відзначаєте ви ловичу, ще 15-літній ювl.пей

почали готувата llep 'ІJYHOk д.пя бі.пьш «кругJtої• да­ Нехай 20-річчя. ти збудеться все те, що за­ бlзнес-п.пані. І, писано в звичайно,

знаю.

-

ЦІС

Програму внrконати

ма.єrмо

ТЯІГОМ

на,ма,гаюся

але

мітинги,

це ·Не ма·

Причому,

н~л овщина. ми

тисяч

46

:Кредити. Це повиh не той за,вод, ЯІНИ'Й на свv­ год ні ми маємо. Дос:кона­ ЯJОіІоть технолог~я. лtіша

ніколи

робити

циклах.

.повичу,

Я

ре­

ri

тично на всіх ·виробничих

пувапося

~ Із запуском пресо­ за.воду по суті вої лі.нії

Є такий симпатич­ вираз: український ний не гріх. що правда, то Отож, я не погрішу про­

-

!н­

чого

багато-багато

І

Мик ало

Інтерв'ю,

мати,

щоб довести: виробницт­ ву, як nовітря, потрібна відходів, переп.паву піч

приємства.

знайомство

во­

си.пу

бу.по

потрібно

.nі

своєрідну екскурсію, роз­ повІсти читачам, чим жи­ ве сьогодні ко.пектнв nід­

життям

яку

гадуватись,

Наталії їм працівникам та Мико.пl Гомеиюкам по­ З~СННТИ ТуТ, бувати

Отож,

про­

пресувати

філь. І можна ті.пькн здо­

мог.па

не

життя•

тонн.

Jopy''

планомі'р­

об·

найсучасніше

:раху>Ва:тися

rми

КУ·

валюту

отриману

за

пуваv1И

планова,них поставка·ми

·меж ,

немає

«накачку>>

давапн

nic.nя обіду мог.пи радити,

заво­

ко.пектнву

обійти своєю увагою цю дату 1 діuІа завдання сво­

будь

які

<<унlверсапи•,

цювали вранці

ІJS внповкюється 15 ро­ КІв. Звісно, редакція «НО·

з

де пра­

кабінетах,

ряти у

за низькі надої мо.покц, а

життя

і

як

кожного

надії на краще директора,

так

заводчанина.

Дякую.

при

За'Н<::ІНОДСІJВС11Ві? непевному Яікщо ~воно буде орієнто-

Розмову записав М. ГОМЕНЮК.

Починали з дорожніх знаків Із norл•яtLQY сьогоднішнього дня наша перша про­ дУ•ІЩ!Jя була простою, можлwво, нані•ть приrмітив­

ною. Першим н ашим замовленням було виробницт­ -во дорожні-х ЗІНа!Кіі,в . ПотЬм •на П<J''l1i'K було rюстав­ лено •ВіrКна, :ві'J'Іраrжі, піІдвісІІІі стел-і. Але час висув-ає нові ВИІмоси. Зараз, як і вчора, ми пови:ннL · забез­ кі.в

ві~наrми,

вироблЯІТИ

їх

ІНСІІ

рі'ВНЯХ .

гічному

·виготовлення

технічному

.вищому

Незабаром

утеплених

'ЗаJмовни­

Але

ві·тражами.

дають

можливості

теJСНіЧ'ні

з.росл.і

·tІtдивlідУальних

буді·вельІfИІНіjjв,

тими ж дв.ерима,

ІНам

та

змогу

техноло­

поставИІмо на

ми

вї.Кон,

потіf\

бу­

nрактично

які

дУТЬ вдвіІЧі легшИІМи вііД .поnередніх СІІналогі·В , зруч­ і дешевшИІми ;НІ~ШИІМИ в еКІСплуа.таці•ї, а, зна-чить за

Ціною.

Са·ме собою це досяrrнен:ня не прийІШЛО . Великwй обоЯІГ робdт по лерео316роє!і1НЮ було ВИй<онано праrк­ НСІІМ, І піЩрrодіШ1ІМИ . 'І'ИЧНО зо~ма вироібничими нонструюораІМ, I1J)i•x було .не скорИІСТа'!'н оя тим, що на ЛіІlНях л.очали віІдпресовувать ~профіль , котрий але збері,гає попередньоrо, набагато тонший JJi'Д необхW!У МіІщНі:сть. Баrато броtварчан вже скориета.'JИ'('Я можлив-істю бал:конів агародження встаrНО'ВИТИ алюмі.н.ієв.і легні, зр,УІчні в монтаж! та еооплуатації. І:Іа п4д­ Тh1І,і'вку, у біVІьш ttеплиф лі:д ol{J]o і ХQДі та.кІ ж зиготовле.ння геліоус.та­ в.Щдалеиій лерсnеН'ТНІВі новон для На'!'РіІва,ння води. Та,кий нехитрИІЙ при· стрій навіть не в дуже жаіркий день .може · забез­ nечити ІНагріJВаJІШІ'Я ·води у Л>і'тньому дУШі до 80 граrдУJСіВ.

р; бу,ІUІнки

1992

tурсів. Раніше ж кожний крок вам доводuося зві­

.

Днями

вого

ре­

енергетичних

'ннн,

збираються на­ тут і не незанодчан зивати дітей чужими

снро­

матерlа.пів,

коштів,

але

'кошти,

ко.посапьнl

печувати

19&7

tІІрн

Акалогічка картина із дитячими садками, на які і профком адміністрація витрачають підприємства

на

207·

буди11ок

квартирний

не

які мешканців, На зв'язанІ Із заводом.

ДИТСа)І.ОК

nрнЙИІІВ

26

~

заводу,

вести

У нас Е своя точна

KOJJeKTHBY, ПрО­ пракТНЧН{) ПОJіОВН­

ЖИВаЄ

АіТ·

nерших

1982 р. -

Лахів

-

обман народу.

КОШТИ

На

мо

rо­ будинки житаовІ Ава wny ка 108 та теаьІЮrо ка вуа . Воз· 216 квартир s'е,ІІ.нання І АНТСадок ~ 20 280 на рибка• сЗоаота· місць.

за­

колективу

життям

буді­ атомІвІєвих воду ве.пьннх коиструкцtй .. Ад­ же. там трудиться 2 ти­ сяЧІ 600 працівників. У будинках, які споруджені

іитена.ано

виробництва

ки

;,Сьогоднішня приватиJація­

броварчан БАГАТО так "ІН Інакше пов'язано з

чІ

,дешевша

яна

виробництва до

28 rРУАИІІ 1979 р. Дер·

nотужнІстю БЗА Б І( СІІЧ ТОНН, В Т. Ч. 1,5

зов­

МАХНОВСЬКИЙ:

Станіслав

І ФАКТАХ

*

В:ДОСІЮНаЛЄННЯ

по-

і

на

працюва·т и

Україні нІLй виробницт,ва.

Зна~юч'И,

власни­

стали

ПІ1!и.приємс11ва

ду:Іщію,

В

ІНе

але

якості.

питаннях

У ЦИФРАХ

іс: співробітництва ного захі,дно.ооропей· бн·га~тьма

. чали

і.

СІІЮВі·ЛЬІНИВОЯ,

ЮВІЛЕЙ

нwм доові:дом -вза~мовиrjІД·

вдається:

вдалося

акціо­

ми

ситуацію:

нувалися,

Я'Н за зУJМііЛи по­ два роки ми тужність подвоїти і '!юна 10 ТИСЯЧ ТОНН ДОСЯ['Ла на ;р~к . ДаЛІі цей процес

aau••1111

в

Заробі11НОЇ СИЛ!,У НИЖЧОЇ плати, покупці знайдуть­ ся -завQ!Щи. Отож, прибут­

ка,ми

Ію цей день. більше Трохи

років

15

~Шін:Lй cвirr. На нашу лро-

мати про розШИ]JЄН:НЯ йо­ Останнє го потуНQНості. на•м

захищатИJМt

що

так,

ва·не

100 (8581)

як внутрішнього вироони ~наземного іJН на•, так і весrора , то ПІроблем особ ливих не буде. ШД:11верщи п'ятиріч· ти це я м·ожу

таку

ду­

дня

заводу

acпewr. А давайте уявимо

піс­

І аюие на•с-тупного

ли.

8

ЖИТТЯ»

«НО В Е

КіJІЬІІ<ість :ЛЮІДей ною, а СТаЮ'J'ІЬ

у ·В\Міл І

залишається 'Незмі-н­

замовлення зростають. Тому ІВ нагоді НаІМ К-ам,п'ютери, За ~ООІОМОГОЮ ННИ:Х МИ ВИКО·

виготовлення Та,к, на Черзі иуемо t>araтo робіт . техн.іJЧної док:ументаци з n-овним 'набором таrк з.ва­ ·дР виона:ч.ення ціни. Це nри­ них 4'НОмен'!'арl13• СІКорить п:роходження ГQДою як для 3аооду

за,мовлень і обернеться так J: зам·овнині'В .

В. rолоаиий

ви­

t;;ЩEHKU,

конструктор .

ветеран заводу, пресуваш.ннк авто­ На фото L--------~------ матизованої лінії Шубіп. 1'ениад1й .васильович.


сН О В Е

ЖИТТЯ»

8

Середа,

100 (8581)

НЕ ТАН ДАВНО,

До .ПІОІ~еї­

цюючи

в

у.мовах

пра­

фортних У'мовах. Адже об ­ сяrи .виробІшц'І'ва продук­ Ції . її якість формув•аJли­

'ОО!НКИЙ, що :н.авіrrь НJЄІЗ.Нач­

ся

НІі

.не

п0111итам.

а

Л. А.

Матинчук,

Шуцька

та

ІВЛасЩіМИ

ностей підприЕ;моеmа, особ­ ли.во жLІюк. багаrо проб­ лем. Де nридбати най­

ІВИЛИ

3

їх

К Д.

НіЬОІ1о

колективи

дирек­

не

різноманіт­

Не буду хвалитися, а.пе ми

них овочів КІа:пусти. моркви. ба.клажаJНііВ, ло­

3аІвжди

необхЩніше для оLм ' ї, ащже після роботи зроби­

м~дю!РІВ , ОГЇІР,К.і•В, консерву.вали на

виробництва

ти

це

тепер . у

-

у магазинах

майже

неможливо

або

по­

рожньо, або довжелезні Ч€/РГИ . А стало навпаки: все, що потрібно заводч-а­ нам (і навіть трохи біль­

-

ше),

розташQВано

терmорії.

До

їх

магазwни,

11

nромтоварний, НІі,

ський

цех,

теплиЧІНе

-

Ще

т.

ч.

їдаль.

ко;ндиrrе.р­

три

буфети ,

господарство.

ВЛа:СНі

дівел-ьне

350

в

двІ

куЛJіна.рія ,

на

поСІЛуг

А

СВИНОІВІіlЦГ.О·

господа,рс11810

на

ГОЛ·іВ Тод. бдЖОЛЯІ]JоСЬКе

ГОСJJ:ОІдаІре11во лосімей .

·на

300 'бджю­

Зн·ай.QІмі з продукцією заnщцських кухарІв і ку ­ JІІі;НёJР!~В Т<LКОЖ і ЖИТеЛІ

міоС.Та,

адже

гаріна

відкрито

ки

по

на

вул. два

реа·л.ізації

Га­ кІос­

продук.

тІJВ та їх .наІпіJвфабрикаJТ.іе. Ще один незабаром стане до ле-ду на вул. НорСІЛен­ ка. А ще в аптеЦіі . що на бульеа:рі Незалежнос'!'і, ФУ•нкціонує фІліал uром­ rощрного мага::шну . Чи не

.nравда,

красномовні

цифри : за мниулий р1к ТQВарообі.г ~меjрежі С!fлав майже 5 млрд. крб .. а за 10 М~СЯЦЇ'В НИіН'ІШНЬОГО понад 28 млрд . юрб.

Щоб у.правлятися із та­ ким

розгалуженим

да.рсТІВОМ,

яке ,

до

С.'l\ВОрюваЛОСЯ

за

ирити

яv:-.

довело ­

шта'!'

займаються

мн

\!)€Чі,

ІІ'ОСТУІПОВіО

вимогс.ми часу,

с

гос.rю.

ооІ.б,

пиrга:RІня ­

еоціального

зtахисту

дqрог1

ОчолюваНІ

за,сту.ІlНикОІМ із

соціа.льних

питаtнь М. П. Жебел.е.м та на чальником

соціального

ві.ддІLЛу В. П. Лоховим пон:а;д 1ОО чоловік робІт­ НИК'Lв І службоuщів ПОВ­ сякчас дбають про те, щоб КО!тНа сІм· я праці.в ­ ник.а заводу була забез­ nечєна

ооновними

тами

харчj'ІваНІня .

продук­

цього

тут

Для

за.проІвадже-но

і

40

Ще шої

омач.ні

rородИІНИ

у

Ц!Н

мену·ва:нь чок .

ПJ1ріжкьв

м.ай·СО'DРИН'і . та.рти,

ЖИВІііІ

fLКi ТІІІС.

обіДИ

Є

~

ДЛЯ ПО·

В

ЇДаЛЬІНЯХ ,

ІЮШТУЮТЬ нрб. Так ,

20-25

ансщува:ння ,

в

В.

га­

кіос.юf.

«с та .

б

ця

за;крита. ц11во

що

:тема

і

ВіТЧИЗНЯ!НІі

Тому.

rрому ,

не

вже

зСІІраз

ми

uроІмислоЗ<!Jбезпе'ЧИ­

Починали

.на

тонн

50

ми

в

рік.

досвіду.

кон ' юнктуру стуnним

із

.наби­ вНІВчали

ринку .

нашим

На­

мецькими

катами

для

робам

матQВого

і

х,ім І ­

надання

ви­

В'ідті.ину .

ньаму най­ рі<ЗНОТОН . В Ла!боралорії

зупИІНили

вибір

їхнє

випробу-

·

Маємо

великий

n оту жностей ссьме дуІЕ ·"ч.ню .вирюбів

Наше

виробни.

п уск у

<<заїдаЄ >>

рі9'fі:отон .

Ми

процес

на.ст і льки

ше

і

оо ано­ завдяки

одНІі.єї

вра- х овували

перш ої

запОJС

лі:Нії .

недоліки

У<:УІВалИ

їх

ра.

поста;вку

.

.вигляду

причому

до­

вели­

вигляду

Ще Й

МОГО

металу .

ЯКОГО

ньою

ВЇІД

МИ

зале­

ЯКОСТІ

ВИГО'ГОВЛЯЄМО

ПРQДу.кцію. недол.і.к: в·іІН за· ВНУ11Ріш· що

механічні

ГОТОІВІОІЇ

са­

Алюміній,

структурою,

гіРшує

по­

я.оостІ

ПродУКUІ!і.

До

ПОЕ1НОІГО р.озе'язаІН.НЯ ц4ЄЇ nроблеми дс.леко . Адже потрібно побуду.вати ли­ в&рний цех, придбати · для ньо•го обладна:н-н.я . яке

нам

обладнання. СтаІВиться за.вдаJНІНІЯ 'В НаЙбЛИЖЧі! 3 -5 роКЇ'В ВИГОТО·ВЛЯТИ ДО 10 ТИІСІНЧ ТОіН•Н фа рбQВ:аНО­ ГО профілю на рік. Не ,менш важливе зна­ чеНІня має збе;реженІНя то­ варного

грОІШІ,

рd:3номанітну маJЄ суттєвий не-однорЩннй

.нс(реезьюrми на

не-оІбх;\.дІН'ОІГО

за

нагромади­

жить З

кроком

фірм

необхі,дними

ЯКі

нішньог-о

У'СТ<LНQВКИ

опробу вали Хіі.м.ікати кільКІО.Х за.хІДноєврошейськи!Х

нас

.вання.

сьо­

!Ва'ННЯ.

.малоrютуж.НІої

ралися

<<JЧреститис;я >>.

поо.ністю

на

СіПО ­

чекаю­

об.

!Qі. щоб на нас вчилися, ми не хочемо . Нам по­ тр~6ний результат. Прие пол•іпшєtння з'Ов­

на­

бy.JLo придбання mіtнІії, яка в 1 О .Ра3ііІв потуЖJНііша . Але й вона за;раз не влаJІЩrоІвує ні за обсяга­ .ми , ні за я.кіетю . Тому ІВе~~ю переrоІВори з ·кільоома фірмами , в тому ЧИІСЛІі італійськими , НІі-

перебільшенням

го;дНІі

ти

с.нодуп~анню. вигляду

звеІртатися

мецьких.

з шляхів надан­

є їх фарбу­

іншого

І тут нам ДGВО­

ли значний доСІВІід. Таких qрr.а,н-ізацій ні в Україні, Н!і В бЛИЗЬіКО:'.іу за,рубLЖЖі покищо немаJЄ. А плати­

за.

шим вир.QІбам

пн:юмиславе

в е­

Q.днИІм

пра.КТИЧІН'О

не

ВИГОТОВЛЯЄ­

ТЬСЯ Ні .в 'У.краЇІНІі, Ні В країнах СНД. От.оІЖ. і для цього потjрібна т.верда ва­ люта.

В. НЕСТЕРОВ , головний

про.дук.

Ції в!.JІІРазу ж після її ви-

тех.иолоr

за­

воду.

трудівниці ·на

Т.

Мwрутою на

ПJLOЩJ 2,4 ТИ!С. !(jВ. ·~етрі.В

вироЩують ог.іркtІ· .

помщори,

зелень для

дmсаД~ів

та

приюладом

того .

по:греб

щалень. що

спра.вж·ні доойли.вІ динІ, може стати ІІ.,тtо ЖіІНки не дали

А

це

госпо­ факт. зtпсу.

ва'ГИСfі цибулі. висадили її у

1

грунт

мають

БЗАБК добре

тепер

добрИй врожай зелені . Раціонально .викорис.то­ вуют~ вони і діЛЯІН•КУ

ний

НЗІВКІ!)уrи

теплиці.

нLкою.

СІаджують

рrосаду

де

ви­

око

обчис.товальною тех.

овочів .

НИІні город пLд оклом .розширюється ще на 200 кв . МІ€'JІ1ріе. Тут милува­ тимуrrь

На фото:

КІвіrги .

ЧНІ.'\Іало робить для по­ лtnшення економ~чного ота;н{)!Вища чле!Uв колек­ тиву і профопіл.кавий КІО­ мітет ПЇJ]ІЛіРИЄМІСТ.Ва (ГОЛО ­

відділу АСУ Люд-

мила

СтепанІвна

можуть

rrрапитись

рqдИІНі.

До

у ко ­

договqрі.

Отже. !НаІВІі.ть ЯКІі

одразу

полІти.ка

в

кері,вни.

спрямована

на

чітке

соці·алЬІНих

овій якраз

І

ЩО

перш

за

дот.рима.ння

гЗJрантій,

сенс.

А

має

резу:Льm.ти

ПО'Ляntють дружну

у

то ­

КО.МаІНІДу

лароплаву

на

tм'я 3.аВ<JІд алюміІНІіЄВИ'Х будконстрУІкцІй не ЛІЯкає розбу;рха;не

море

сьогод­

иІ!Шн!х негараздів .

Коли держава може дозволити собі таку · розкІш, як дефІ· цит бюджету, то для підприємства ·це недопустимо, осоt>ливо у цеА складинА час. Адже необхідно попередньо оплатити си· ровину, енергоносіТ ... Тому ми намагаємося робити все можливе для того, щоо на заводському рахунку були необхідНІ кошти. Можна б бу ­ ло

скористатися

продажу

нашим

алюмініt:вих

монопольним

виробів.

Але

становищем

ретельне

на

нІзм 11адходжсния сировини алюмІнію. нашІ традицІАнІ постачальники Братський та КрасиоярськиА ал.юмІнІt:Ві за­ води для нас хоч І близьке, JіЛе .sарубІжжя . Отож, погляди своТ ми звертаємо на Запорізький аJІюмІнІевиА комОІнат І стараємося попередньо оплачувати iloro продукцІю, в тому числі І у валюті. Хо..а пріоритет запорізьці надають саме за­ рубіжним поставкам через ваJІютні иа,ІІ,ходженн!І . На цю не­ нормальну ситуацію ми звертали увагу у своІх .оистах на адресу Прем'єр-міністра; Але все залишається покищо по­

ринку

зважування

мож·

ливостеА збіднілого покупця визначило єдино rіравильниА wлях

-

різноманітні •накрутки• повинні бути мінімальними. Так, рівень рентабельності в цінІ ма€мо в межах 15-~0 відсотків. Майже у 2 рази він меншиА для товарів народного

споживання. дання

-

Цим

товари

ми

добиваємося

народного

розв'язання

споживання

на

жуються І маємо деякі nрибутки. ІІравда , нІ для подальшого роз витку виробництва

бітиоТ плати людей. Попит на нашу продукцію .з

Н. ГОМЕНЮК .

3ЗJВІ.дуючі

ПОПИТ НА НАШУ ПРОДУКЦІЮ ЗРОСТАЄ

ті факти ,

вmщцають

nерекоНJІиво свіДча.ть ,

що

(.

у

речі,

все це обу.мовле~:о

Кобза

за ·роботою .

нокликанІ підтримати їх під час як :радіонИІХ, та.к і скруrгних nодій у житті ,

~>ожній

старший опе­

ратор

ІВа В. В . Гребенни.l<оо). Я ме qу.ду перелічуп~ати чис­ ленні ПіЛІЬГН роб.іТНИІІ\оЗІМ,

що

оснаще­

ми

не

можемо

задовольнити

двоєдиного

складах

не

старому.

Нам можуть закинути, що частину продукціТ за валюту •

ми А сам; грІшимо, nродаючи .ІІроте саме за рахунок ва.оют­ иих надходжень нам вдається прово,ІІ,ити рекоис:трукцію та переоснащення. Зрозуміло, що з часом ми знайдемо ВИХіJІ. Із с:итуаціТ, що скJІалася, иаJІагодимо 6езпереоІАне постачання аJІюмінію у иеобхі.ІІ.иих кількостях JІ.ЛЯ будІвеJІьимо комnJІек­ су )'краІни. В. БАRДЕР, головний економіст.

зав ­ зале­

не такі, які потрІб· і · підвищення заро·

кожним місяцем зростає, а,,е бо не відлагоджено меха·

Аого,

а:;а::::щз'!і'!!~•І!!!І!~~!! е~!!!!!!!•е!!!!~!!!!е!!.!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! ~-~!! !!!! !!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!:·~ !!"~ !'!'!!е !!~!!!!!І!!~!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ •!!!! !!!! !! !! ~!! !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~•

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИИ ~ех за.вQДУ

практИЧІІЮ

ні­

чим !lre в.Lдрtзняється віД ан.аІJюnі:чних :на суоІ.д)Ніх

nідприємствах . лершІfі\ .погл-м.

Це на Після де­

Т31.11ьноrо ознайомле-ння переконуєшся, що .вироб­ ництво

це

хоч

1

має ста­

тус ДОІЮМІЖІНОГО , Ме вІд-

ЖИВУТЬ НЕ СПОГАААМИ, А НИНІШНІМ І ЗАВТРАШНІМ АНЕМ лійооич · Лаврик.- Не .мож­

за:втраІ!ІН1м днем.

на

ІВаючи

ска:за1ти ,

ll1)RЯ

що

з

першого

робо,ти все у нас ла­

дилося,

все

ми

могли.

Хоч 1 /Виготовляли рІзно­ манітІRий ін:стру.ментарій ,

ВОДИ.ТЬОЯ ЙОМУ ОДНа З ГО­

'nрес-.фqрми набагато

ЖАВНИХ •)JІОJІЄЙ.

стІшІ,

-

І так з nершого дня

ЮНJ'іВ;а!НІНЯ

до початку ної

заводу,

його

ексnлуатаЦІї.

якщо

починати з

навіть

офіцій­ Тому, ювdлею,

то серед всІх цехІв ми йо­ rс

значили

першими,

розnовщає менІ гостин.

ний цеху

roono.дap

начальник

Володимир

Анато -

з

rюмогою до інооеМІних спецІалістіІв, зокрема ні­

які

ІНЯ .належного

пред'­

на nрОдукції адНІіЄї і•з них. І нині проходИІГь .напІв ­

тому

числІ пьд «ЗОІЛОТО»,

ГОСПОД<lІр~тва,

суМJJіІНІНі

чолІ з

могу.11н.ьоrо

ПІДМОГОІІО

ро.ве

Адже

ки, не туорбуючm:.ь про сІ­

КОІЖІІЮГО

розширеНІн!нм

'ГеПЛИ'!іНОГО

·му ,

kОЮ

над

ми КОЛЬО!рі.В. Вв-ели НОіЛЬО­

20

стверджувати ,

свої безпосереДНІ! обов'яз­

КеТу

ли

еКІспериментува­

rraбip ВіДПОЧИНКу Та nро­ фіЛЗ.КТОр,іЙ . Не уЯJІJІJЯють робі:rники СВОЄ Rі-ДПрИЄМ!СТВО :і без

впевнена

мейtнИІЙ обід чи вечерю.

Бага·то

РУ брШіІЗУ >> . Б у.ло

де

6000

ПрО­

процес

деталей,

!НІі ВИ'МО·ГИ ПОЧНУТЬ

А сам.е на .менш ВИДНО заІВІОдській

тонн.

ликИІм

у гуртожитках,

вираби

ВИКОНуЄ

до

3600

ю.ть також буфети, з()КІре­

.цт:ва .

СПОКіЙНО

кqроткий

час потужні-сть Уї було до­

хлі-б

Всього

За досить

іведеІно Із

01ригtнал!ЬІН!і

короваї.

Л'!Н'll

з

крі:nлення

Це одне

ннХ стрічок .

ла.ди.анtня .

йде ще ріІк-два ,і а:налоfі'іч­

ти

.rюкрит -

ма

ІВСе

чить

1ТіІВ.

ви:rntкають

-

лродуtКТИВІНіСТЬ

.реалізується

ПОТУГЗіМИ .

Українська ·Ві·сть не може

працюва- .

до

підлягаІЮть

почали

nідприєм­

поча•ли

призводять

ЖИВаЧі.

JІ!ерших

г.а.льванозахионих

НайІМ~'Ну:ВаНЬ СОЛОДКИJ!: ВИ­ робіВ, ЯRими з.абезпечу ­

і

у

цеху,

було.

А ще

домашній ,

Кеtн.дИтерські

А зна­

ти

Пр{)дУК­

'І'істечок,

око,

тощо ,

Є

ми

концент­

1і10ірдоном.

чи

d.сиуІВа•ння

у

а~втоматнзу.вс.ти

ЯВЛЯТИ

ти над тим . щоб збільши­

який очолює Н . М . Ну­ .іІикQва. Щодня 7-8 най­

м'ясо еви.нини . ковбасу, M3JCJIO. ОJ!Іію, хрупи, сир,

дІНІ завтрашньому .

С.'!1Ва

популяр­

За:БОд"і<!JН

значrно

ТЮТЮНІОІВІ

Днів

·

як

раюJіоналіз ації про­ полі.пшеНІня ум ов

з

преса.

найбілЬІШ враІЗЛНВИХ М.ЇСЦЬ у виробющгвt через не­ досюоналkть траНІсfІІОртер ­

З<JІМ і:з виробником · Там6оtвським заводом nальвСІІнообла~на~ння . Од ­ НіLЄю з суттєвих доробок ІВ н1й було те . що вдалося

~небажаних від'Гінків . Про ­ дукція така, особшІІВо за !ВеЛИКИМИ

проІДУкції,

Практwч.но

закладено

Jrо!н:дите.рського

лективному

цІнаІМи

салми .

Надзвичайно ною

так і цеаіІв, праці.

не­

тоо.н кар:г:о.плі, ін-

картки еоожи.вача на кож. ного цра.цюючого. І люди­ Н!а. КУ'Пуючи· щом.Ісяця за нижчими

завжд11

поверхні

вдос.

КІоtн.алювати тех.нолоІіію

ЯІКі за­ ЗИІ:'.іУ. і

на зиму.

колективу.

дНІреJ<110,ра

меню

намагалися

відхилення

-раUJії розчинів. те.м.пера­ турНJо;му режимі, я.косТІі

підходить

загото­

сила.ми

тоини

дня.

еwгодн;ішні.м реаліям, тим більше майбутньому.

JСоду з

8

стор.

3

диться

'ГНІВІНИМИ 'вказіІвками . Але те . що добре для вчо,раш ­

Зда:валося б, у праців­ ИJ.Ш<~в иайвщдаленІ.шоrо в'lд з.ВИJЧНИХ міських зруч­

року .

1994

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕМА€ МЕЖ

rтаtНО­

ІВОї енюнаміки, білЬШ/і.сть ВНІроібник.іJВ продукції пе­ ребувала в досить ком­

по-.пюАському

грудня

7

ro

НіЖ

бул.о

СЬОГОДНі ,

становлення

лективу .. Спаtсибі

про ­ але

ко­

нашим

суаLда.М-ПОРОІШКіВЦЯМ,

ЯКі

епра;вами.

намагаємося

довелося

с11Ворити

комфорт.НJі

у;мови

випра-вд013У•Вати олоДJЬван. н:я ко.нс.труктqрdв, те.хяо­

логів. Т.їль!fи оста.нНJі.м ча­ сом значною мірою за­ мьнено ве.рстатІНнй л&рк .

Молодий токар Петро Да.видОВНІЧ Демчук, який

себе

на­

Нолектив, а тут т.рудять­ ся

В

ОСJНОВІНОМУ

ЛЮДИ. 3ВИЧЗІЙИО . сnогадам-и.,

а

МОJJО.ЩЇ ЖИІВе не

RИ1ИІіW.Ійм:

І

не ,,найсуч<!JСНі.ше обЛІад· нан.н.я. А от із надходжеІН­ :нJя.м

ЛОІВНІМ

частину

боку

не лише на конкретними

nрацює

леВGВу

ВІд чу­ з

адмі.НІіс.тращії словах. а й

Н!а перших порЗJХ взяли на

шоУ ,роботи.

пі.Дт.римку

m

верстатІ з чис­

програ,м.ним

у.nJЮІВ­

лін.JіЯм , с.міючясь, ГОІВО­ .РНІТЬ, що ІВін nочуває се­

у

цех

ДВОХ

швейцарсЬІКих

.стИJну

цеху

ті чимаmа сума пQВи.нна даrги швидку :вdддачу d, 3ВИ­

чай.НJО. nрацювати ДVJя по­ .'1\реб

за100ду

гатьох

протягом

ба­

роо<і.в ,

зу,МІН,і>>

найдоовіДченІшим

цею . Ве;рстат 16Н20 АФЗ

ча­

Тут підтримується постій­ на температура, є можли... .8ІЇІСТЬ боротися Із запиле­ Н'і.отю . Виклс.дена у ООJІЮ ­

.важкою

nра­

-'-

їм

відгорОдили.

бе швидше пі3.інdстом, НІіж людиною, що зайІJVІаєrrься ф~зИЧІною

ІНОаі!rНіХ

верстаrгів

ОбслУІrаву.вати машини-

новmу ДенисеІНІКу

на!Нні

-

одне

<<ро­

доm.реио

праців­

никам цеху Ана'І'олію Іва.

ЗІСІІдО!ВІООІен­

ня . На цих елект.рое.розJ.й­ НИІХ

верстатах

·мОЖJН;а

ви­

ГО'rавляти наЙІСІ<лаДНІІший за .к-Qнфіf1Урацією, як мутріШНьою . так і зоо­ нішньою,

!.ІНСтрумент.

ПршщИІП її дії ТОМу,

ЩО

На

поляrає .в

ТQНКИЙ

дріт

пощ,аютьая

спеціально

~формован-і

електричні

І.<м.пульси,

ці

1 Юрію

:Ві,юrqровичу Нубл.ію . Пра. цюеати на та.кому облад­

шуют.ь»

лі.

які

І

доріЖку

ЕлектрНІЧІНе

<<проку • в

мета­

обладнан­

ня допомагає задати будь­ нкий

хІд

дроту,

а

на

ко-

JІЬОрQВОму

ДИІСІІЛеї

ВІІІС­

Ві'І'ЛЮЄТЬОЯ ЙОГО ШЛЯХ.

Нолектив вить перед елоона

заІВодУ собою

використати

ливостІ

для

ста­ ме-rу МІQЖ­

забезпечення

У.кра<ї.Ни tнеобх~ю Кdль­ кІ.стю алюмLНієвНІХ виро­ б~в. зЗІробля.ти для неї ва­ люту КР<!JЇІН як бЛИіЗЬКОГО зарубLmжя, так 1 далеко-

го.

у

І

'Не

QетаНІНЄ

здLй<:'НеНJНі

жить але

хоч

і

І:ЮГо

цеху

наІЛе­

невеликому,

здруженому

І'ЮЛектИВІУ

СЛОІВО

цього у

працІ

tнстру,,tенталь­

.

М ГОМЕНЮК .


стор.

4

Середа,

8

грудня

7

року.

1994

сН О В Е

може

Вчителям не потрібна

тяни

ту

-

:вчителів>>

та

:і1НШІг..tИ

учителі

з

та:ним

міста

нування,

минулої

тня,

п'ятниці, 2 грудня, прий­ шли до кінотеатру <<Про­ метей,> ний

на в

мн

пІдтримку

у

стані

трудового

ионфлікту з Набінетом Міністрів Уираїни. При­ чиною

стали

люгідне мічне

гів.

нинішнє

незадовільне

матері­

ще заиладів не

освіти

ігноруваннп

державою

громадянсьиого

працівни,

грудня,

ва

иоли

чергову

ш:ш

до

Ради, ця

стін

щоб

сама

вони

держава,

голосували,

що

за

яну

не

ви­

роиів.

ла,

ні

Немає

зарплати

Нали площа нотеатру

500

ся

учителів,

лова

справж­

кі­

по­

почав­

звернувся

nрофспілии

нииів освіти міста

соціального

колективного

дового

конфлікту

пращв­

О.

перспективне

нан,

В. без­

1 становище

зволікається. вимогах

є

Ції,

нізми їх Такий

умови пра­ невирішення житлово­

від-

~

.-І'

Міністрів 1994 року.

вирішення

Незадовільні

~

проте

лише

насіння

-

внутрішнього

ярих

до

«КрасидІвський•

.

ПІдсобне господарство ,радіозаводу «Заворицькиіі• сЗапдавниА• «Зоря•

Облпдемоб'єднання

ВСЬОГО

не ~

що

ппата

МJІИ. крб.

мають

допуск

~;

ПО >

РАЯОНУ ~

по

заводу

ПРОДАЮ

на

ДОЗВІЛ

зброї на ім'я Авраl\tчука ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

на

носіння

Вінтора

РЕАЛІЗУЄ

Слюсар газового господарства

2.

Газоедектрозварювальннк

садовий оклад 2330 тис. крб.

пар-

,:}!

ДАЧУ

ЗАГУБЛЕНУ

-

5

5

розряду,

розряду,

cJ{OBE ЖИТТЯ• - газета ~роварських міської та paAo.R·HOY Рад вародних Аепутатtв. 3асвоввики ко.цектив редакціі газети, БроварськІ виходить з

Броварського

ЗІ

25

о о о

о о о

14067

61

о

~ r ~

~

...

;)

~ •

270 780 600 210 500 629 380 680 2000 1050 521

Поспішайте!

350 8795

здійснюють

депутаті•.

BOJ'IOШL'tWEHKO.

17 квітня

фірми

· вуп,

вуп. вуп.

в

J

Лебедєва,

3,

ПPOMИIIIJ!IBIJfTI

Русь>>

в

індекс

1937 DІЖУ.

газеті

НЕ

концерну

« Ниївсьна Русь>>: пе­

дідуся

дорогqї

нам

І(ол~ктнв

у

зв'язку

і

щиро

з

УВТІ(

чоловіка,

батька,

Володимира Минолайовича. Дружина, діти, онуки.

АТ

«Бров.а·рисід·ьбуд»

передчасною

глибоко

смерrгю

сумуе

БАГНИСЬКОГО Василя Васильовича сnівчуВІас рідним та близьким шжійного,

nc

БІЮВар.ського РБУ щиро співчу&ає It. .... Раїсі Єrор·:nві у зв'язку з ПІС'JН~дч.а.с-ною с.м.ер.тю її чолов1ка БАГНИСЬКОГО Василя Васильовича. ПедагогічнніІ

слівчувають

і

уч~tівськиіі

директору

шкюдн

колективи Борису

СШ. N•

10

Дмитровичу

щиро

та

за·

дІІректора Лн.атолію Дмитр.овичу І(УЗЬМЕНІ(ЛМ :Ін'я.1І\У :! тяжtо;ою втратою смертю j'x батька. Дмитра МикодаАовнча.

У

ВВАЖА·

МісLка

Рада

наJЮДІІІІХ щир~

їх

бати;:з

Колектив

і

В(tсл·оелює

дЕ>путатів.

сnівчуття

ІІаталії

співчуття

Редакт.ор А.

-

4-04-81;

ВІ.u,Ілу

11-ІЗ·ІІ.

зв'язку

п.олікл>ніки

ліка·ря-стомІао'ГОJІоrа

ПРУ дКО І

ВІДдІд

освіти

Дмитровичу

у

зі

та

смертю

Миколайовича.

стоматодоrіЧН<JЇ

щире

міськиІІ

Борису

І<УЗЬМЕНІ(ЛМ

Дмитра

с\Іерті кодишнь<Jго амбудаторії

ІІІІІОВОТ ро4ІоtН

-

людини

Лезнера

-

сумує

з

приводу

І(расилівської

мед­

Миколаївни

рідним

і

блнзькн~І

nmі:ійно'і.

ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс

61285.

СаІАоцпо вро

стреЦіJО ІСІ м Друк високий.

коваІІtиЙ

аркуш,

ПРИМіРНИКИ,

••P••UJ ,...

17.

01\сяr І JUJV-

Тира>"

За·м.овJІеІІня N• 5

----------~Д~в:і~в:и:х:од:у~:~,:с•:Р:ед~а:•_:су~6=о~та:·~------~~--~=:~~~-:::::~~ ------------~------~----------~--~------~----------------------------~~ &рівареsм Allilflii&IIB8 IГ.IIiJIAIIDI'O

Sa .fАІІІІІиь !ІІІК.ІІІLдІІІUІ'І( фвІf:rІв вІдповІаа.аьвІось несе aJrtep. Jranrnиu а читачами 'li1'Jh.DІ Ra сторІв"u r&s&TII, І'QакаІ• 80 аав]І('• аоАІ.вве ІІСІsвцІВІ uтgpta н:убпІкацІІ. РуковвеІ• ве воиртuмо.

на

А~nатолію Дмнтроnичу

РRАІоІвформацtr -

ВИ

вичу, робітнинам цеху м'яких меблів в організації

похорон

приватно'і

І

·qc~

никам цехів Ноеянковій Галині Дмитрівні, Ноеян­ нову Сергію Олеговичу, Осадчому Миколі Петро­

лисловлюють

.ІІИtТів

446-52-41J

СПАСИБІ, ДОБРІ ЛЮДИ! Висдовлюємо щиру вдячність рідним, близьним, :знайомим, особливо з Броварського ДОНу, началь­

стулн.ику

ПВТНЬ,

телl

33684. Вартість передплати 1995 рону - 36 тис. крб.

перше півріччп

258020, Кнівеька оfласть, м, Вреаарн, вул. Киівська, 154.

І СОЦ/аІ!ІоНІІJІ:

552-40-68

СТАВАНТЕ НАШИМ КЛІЄНТОМ ПОШКОДУЄТЕ! Детальна інформація про діяльність

Те.•ефони: редактора 4-~~701 аа~уDJІІІн p.,.aat:opa. al.u,r.Jy суспІ.аьво-а.о.sІтичвоrо житт11 4-04-ВІІ вІдповІдадьвоrо секреара 4-11·84; вluJ.tla: сІпьикоrо госводарства -

4-02-92;

теп.

86,

Русь»

сертифікатів

Тимошенка, 2-В, Kil\tH. 22, теп. 41<1-24-03 У БІЛІИ ЦЕРКВІ: дендропарк «Олександрія», паб. корпус, кімн. теп. 4-15-95 У ВАС.ИЛЬКОВІ: вуп. Декабристів, 45-А, теп. 5-13-85 У БРОВАРАХ: вуп. Грушевського, 2, кімн. 305, Te.JI, 5-67-60

KoJH'KTIIB

«Вручнй»

кімн.

номі­

«Київська

приватизаційних

19-А,

за

вуп.

АТ БКБЗ «СТРІЛА» реапlзує непіквІдні запчастини до тракторів, екскаваторів та автокранів, електроапаратуру, підшипники за помірними ціна­ Іttи. Можливий бартер. Наші тепефони: 5-43-09, 5-22-32.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦН:

прийом

вуп. Шутова, 4, кімн. 10, теп. вуп. Rом. Каменєва, 1, кімн. 2

-

ПЕЧАТКУ

продаються

Котельникова, 25-А, тел. 450-37-12 Мапиновського, 10, кіІtІН. 326,

редплатний

Рожнах,

НФБК

419-83-08

приймаються протягом місяця.

по-

635%.

громадян Украіни. НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА: В КИЄВІ:

<< Ниївська

ста­

Акції

4-18-63.

КРУГЛУ

-

це найбільш реальна можливіСТL одержання

напьвою вартістю 100 тис. крб. Усі представництва концерну

,.

ДОБУДОВАНУ в

• • • •

року

1994

жнтпа в порівняно короткий термін. Через півтора року піспя оппати 50% вартості жнтпа ви одер­

250 600

СТАТИСТИКИ ІІа постІАну статистицІ сІльського госпо·

.

за І-ше півріччя

жуєте ключ від квартири.

175

5-10-99; 4-12-38.

МІЛЬЯР·

750

ПіпЬГОВОЮ ЦіНОЮ.

ПРИВАТНА виробничо-комерційна фірма «ВРУ· чий» огопошує про свою піквідацlю. Претензії

·

Газата

пІдготовку

150 250

350 23062

ТРИЛЬИОНИ

3

Кпієнти МДС-інвест, власники сертифікатів ІФ «1\иївська Русь МДС•> і акціонери АТ «Київська :Русь» першої та другої емісій купують акції за

про

150 500 600

виробничо-комерційної ТИ НЕДІИСНОЮ.

За довідками звертатися за адресою: м. Брова­ ри, вул. Шевченка, 8-А, ·rелефон 5-35-47, відділ

А,

1750%,

У БРОВАР АХ ПРОДАЮТЬСЯ два капітапьиі гаражі з підвапом, розміром 4,5 х 7 м. Теп.: у Броварах: 4-16-61, у Києві: 513-18-30 .

· 4 розряду, посадовий оклад 1990 . .

народних

ТАЛ СКЛАДАЄ

ДІВ КАРБОВАНЦІВ. «КИІВСЬКА РУСЬ» ~ це широка мережа фі­ пlапів і представництв в усіх регіонах України. (26 фіпІ.апІв і 420 представництв). Сьогодні представництва . концерну <<Київсьн~ Русь» пропонують такі види цінних паперів. ІНВЕСТИЦІЯНИИ ФОНД «КИІВСЬКА РУСЬ• МДС Сертифікати (номінапьна вартість 100 тне. Rnfi - це постійне збlпьшення К3-'Рсово'і варто JІистопаді 1994 року курсова вартість сертиф__ .Jтw ек.11адапа 140 тис. крб. Увага! Впасники сертнфіиатів, придбаних до 25 І'рудня 1994 року, візьмуть участь в Різдвяній лотереї, де розігруватимуться цінні призи. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИІВСЬКА РУСЬ» Акції третьої емісії .з 20 ппстопада 1994 роиу. Уже зараз акціонерамн компані'і етапи біпьше 300 'fнсяч чоповік. Дивіденди за 1993 рік скпалн

ПРОДАМ імпортні: витяжку дпя кухні і карниз подвійний з натурапьного дерева (світлІ. або тем­

газової

доброякісний

1.

посадовий оклад 2240 тис. крб.

Редактор

інспекцІУ

Р 'І С Ь»

КОНЦЕРН «КИІВСЬКА РУСЬ• ОДИН З ЛІДЕРІВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАІНИ. . НАШ СУМАРИПИ ІНВЕСТИЦІИНИИ КАПІ·

НАРОЩІА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (НФБК)

480 1011 746 2707 31& 22975

Звертатись за телефоном:

Васипьовича

терміново потрібні па роботу:

Ради

невино­

302 169 160 122 121 119 105 92 86 83 62 57 54 48 45 40 39

рослий сад.

ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННЮ «КИІВТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

райовна

їх

ttl І Ї В С 6 К І

ні). Телефон у КиєвІ 519-01-58 .

u широному асортименті. Теп.: 5-56-63.

і

разі

ток, сарай, гараж, туапет, копонка на садибі, до­

За довІдками Звертатись по теJІ.: 5-43-12 або за адресою: м. Бровари, промвузоп, завод «СтрІ.rш».

• • •

ЦН

100 метрах від Десни, дім з цегпн, садиба 6J со­

становить

з сіп району працівники доставпmоться заводсь­

мІСька

.

працівників

320 865 500 400 970 І 070 600 2501 800 803 1310 600 740 230 1200 550 208

нвм автотранспортом.

надрів.

дій

дарства, з вищою економІчною освітою та практичнnм жем роботи в rадузі еІдьськоrо господарства. Тед.: 4-01-57, 4-24-23.

аварюванив: вантажопІдйомних механізмів.

тис. крб.

приєдна­

всіх

Н. ГАМАЛІВ.

БРОВАРСЬКОМУ ВІДДІЛУ робету пофібен економіст по

е.JІектрозварювапьннки,

3. Токар -

до

320 1040 500 670 970 1850 1200 2711 1300 1432 1690 1280 740 230 3200 1600 729

жерстянннки,

не·r

готовність

жов­

висло­

нання.

Тепефоии у Броварах:

робіТНИКR будівепьннх професій,

ОРГАНІЗАЦІЯ

вили

і

ня і збуту.

згорання,

епектромонтерн,

ЗАГУВЛЕНИН

19

106 512 312 328 800 899 570 2711 929 972 2113 1045 1365 480 2653 1380 538

оператори станків з ЧПУ,

4

від

року,

в

за­

висунутих

тися освіти

нонст­

ПІДПРИЄМСТВУ на постійну роботу потрlбні: - спеціапістн дпя виробництва меопіВ; - спеціапісти з комерційних питань, постачан-

фрезерувапьннкн, спюсарі-сантехнікн, сmосарі-ремонтннки,

заробітна

1994

насінневої

« Придесиянський•

токарі,

Середни

вимог,

сек-

«Ведикодимерськиіі» «Требухівський• КСП «Нова Украіна• «ГогодІвськиіІ» «Кадитяиськиіі•

меха­

-

на­

вирішення

профспілни

важли­

« Богданівськиіі,.:

Од­

,..

вимагають

зернових кудьтур в господарствах району 1 иа 1.12.1994 року

19

пропози­

'

уча­

державної

«Жердівськиіі» Ім. Щорсл сПухівський» «Літківський• «ПдосківськиіІ» «Бобрицькиіі» «Русанівський• сСемиподкІвськиіі» ДППЗ «Рудня•

інших

відсутні

мітингу

зверненні

тня

у бюджеті Під'Гримади

Броварської

ви-

реалізації. стан справ

недо­

перший

розходили­

меж.

Во:вцерв

ІнфорнацІа

питань.

По

рішуче

руктивного

у майновій передбачен­

життєво

не

було

Учасники

зар­

ддя

обуренню осві­ після мітингу

Сільськогосподарське виробництво

nостІйну роботу термінооо потрібні: двигунів

пунктів 1995 рін.

мітингуючих

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ БРОВАРСЬ· КИВ КРАНОВУДІВНИИ ЗАВОД «СТРІЛА• на машиністи

ряду

тру­

висунутими

ці,

пробдем,

ня

вих на

окрім одного з лунитів <<Закону про освіту~> ста­ ном на 28 листопада,

працівинии сказав він. -

побутових

умов

-

правили до НабіНету Мі­ ністрів телеграму, в якШ

галузі,

це

за

не

у

захисту

шення

Набінету жовтня

го­

Остапенко. -- У надзвичайно

-

України

могами,

иолег

поставлені освіти, -

інтедек­

праці,

довго

сл,

з

сті освітян приватизації,

й

ще

освіти

зв'язну

га­

представники

влади тян, яні

Іюнних

знизився

тvальної

присутні

установ

у

сво­

вони усвідомлюють. Ад­ же на· мітингу не були

електроенергію

етнорення

працю­

знань,

виплатд

домогтися

прав і соціальних рантій буде непросто

вирішення

фінансуванням

порушен­

рівня

вимоги

що

їх

п.'Іати, лінвідац!ї боргів зя. комунальні послуги та

працівників освіти, ЦН профспілки вжили необ­ хідних заходів для вирі­

мітинг. До

значним

Те,

своєчасної

найнеобхідні­

гrрестиж

тет

...

прийшло

--

процеси,

є бомбою сповільненої дії. Ноординаційний комі-

жит­

біля

зі

бутнього

заповнилася

людьми над

ні

В

незворотний

переповнені,

всеукраїнського

н'і,ої культури. Для май­

ионала своїх обов'язків. Гірно читати по~ібні плакати: <<В сім'ї 3 вчи­ телі. Загальний стаж -

65

почалися

льового

Верховної

нагадати,

невиконання

органів влади і спрямо­ вані на винонання регіо­ нальної програми <<Осві­ та>>, а танож гарантії

перспекти­

отримання.

до

чали

загадьної, професійної та вищої шноли. До ну­

річницю референдуму. їхні иолеги з Ниєва прии­

разі

проблем, що знаходяться в но:vшетенції місцевих

вчите­

іНЯМ санітарно-гігієнічних вимог. Почалася деграда­ ція в Україні системи

держа­

відзначала

156

без

носять

ють

иІв.

1

його

ІН!

статусу

педагогічних

житло

причина­

шшvІ стади руйнівним для освіти. Шкоди і дитсад­

пов­

1

на

ви

гурто­

звільнення

школи.

постачання

станови­

чун, який сказав, що в разі невиконання вимог вчителі району готові включитися у безстроко­ вий страйк працівнинів освіти.

за

Nt 100 (8йдJ і

8

Асоціація офіцерів запасу України

спілки працівників осві­ ти району В. С. Насян­

У виступах учасників мітингу О. В. Остапенна, В. М. Литвиненко, П. П. Зубчепка та інших зву­

характер. Відсутність підручнинів, методичних посібників, повна відсут­ ність централізованого

жа­

педаго­

ально-технічне

та

масового

зі

галузі

соціально-еноно­

становище

Лі­ пда­

дитячи­

стали

їх

яні

борОТИСЯ

міськкому партії Савін, депутат

місьнради В. О. Нлимен­ ко, голова райкому проф­

рі­

страйку,

лів перебуваЮть на черзі

Центрального ио:v!ітету профспілон, який пере­ буває

з

саднами

житиамн

сающіонова­

мітинг

у

аж

для

жалюгідна

проблеми

ми

свою

законодавством

ГОТОВНіСТЮ

них

можливості санаторно-иурортн_ого

.плака:тами

ретар І. П.

осві­

вимог, висунутих до На­ бінету Міністрів України,

сутність

зарпла­

Зіб­

мітинг,

ствердили

чинним

милостиня -

на

шучість у боротьбі за занонні соціальнІ права гарантії, передбачені і

<<Депутатам

задовольнити.

Р€J.ВШИСЬ

Ж И ТТ Я:.

оІІ.Іасвоrо

rрав.кІИВJІ

ІІUrрафІТ І IIUIIIJКKOBO TODrlв.ІL ААРКа urкарвІ: І(іІТасьu оСJ.касть, 11, І>роваРJІ,

У

цравu

•:r•.

ВИАUDRТВ.

К/І'fвсьаа. JИ.

4 · 144

#100 1994