Page 1

ап~ utrк• 1807 роІСJ

rhe7a.

8

17

:м 100 (8459) Ціна договірна

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАЙОІІНОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ робіт ._ кукурудзи~

Інформаційна панорама

дуктивно

Міністерство юстиціІ УкраІни зареєструвало нову ·тичку організацію Комуністичну партію Ук­ -"""..а.r.~и. У стату1t цієУ партіУ зазначається, що вона вірною

ідеалам

гуманізму

та

ханізатора nонад 4300

Осінні

mypfiOmu

іитериаціоиаліз·

седа

ПОДЯКА З ГРУЗІІ

піаиі висловдює щиру подяку народу України, мате­ рлм та батьJ<ам бійців УНСО за Іхню підтрНМJ<У на­

со:·ювнтого

сипосування ні ну

Щорса з

радгоспу завершив

важливих

в

чому

портуванні

іме­ од­

осіннІх

траншей

на

з

транс­

поля

до

подрібненої

курудзяної ни

В. О. Зубаку. ючи на КамАЗ! трудовому

посів

віз

маси,

.теж

то

ку­ во­

старалися .,

•Пальму•

першості,

кажуть,

треба

як

вІддати

Пра ,~ю він у

суперництві

- .

першість

тонн

1600

ної маси . належне І

Мозгоsому,

пере­

подрІбне­

Слід віддати шоферам І. С.

І.

І. ' Криши­

ну, В. О. Тулупову , І. Ф. Петренку, В. І. Крншину. На їх адресу можна

сказати

хорошІ, подяки.

похвальнІ

корму .

Щодо вод!Ів

Збиральна-транспорт­ загін

Мало

Це по

йому nоступався комбай­ нч: В. В. Пан ченко. В:ІІ переJ)<'бне 3~( 1 тонн

Закінчили ний

високий тонн подріб­

неноУ зеленої маси. найвищий nоказник радгоспу.

му.

Президенту України Л. Кравчуку надіслав листа голова тиqасового надзвн•айиого комітету Респуб­ .лlкн Грузія Джаба Іоселіані. В ньому вислоВJІЮєть­ ся подяка за діяльність •Ійськовf{х частин УНСО на територіУ Гру:Ш. сМужність, самовідданість, вій­ ськова майстерність бійців УНСО, Ух дисципл.!Jіова­ ність завоюв8JІИ у всієУ ГрузіІ безмежну повагу та довіру до УкраУии•. говориться в листі. Д. Іосе­

потрудився

енергІйний. здН5ний ком­ байнер А. В . Тимченко . Виробіток молодого ме-

КОМУНІСТИ В ЗАКОНІ

уде

силосув~ня Високопро-

На

тільки

слова

зимово-стІловий

nеріод худоби

д,ця громадської заготовлено по­

над 9500 TQIUf якісної силосної що

зна чко

добро­ маси .

перевищує

проти

що

торішнього .

ну

достатньо

ЦІнного

МОЛОНОЧіННfоj'І)

За

Так

худоба . матиме взим-

це

нІ

корму .

тваринники

вдяч­

збиральна-транспорт­

ному

загону.

У спіху значній

в

роботІ

у

мірі

сnрияло

за­

nровадження

морально­

го І матеріального за­ охочення комбайнерів, водіїв та інruих праЦІв­ никІв, Щ1 5ули зайнятІ на силосуваннІ. А ще і

тому. що головний аг­ роном радгоспу В. І . Кравченко вміло органІ.зував

виробничий

про-

·

цес.

планове завдання , або на 3000 тонн більше

А.

ГАВРИЛЕНКО.

роду ГрузІУ.

ОФІЦЕРИ НЕ ЗГОДНІ

Ція

псnребам оборони.

!'Осподарств.

тернативни х .

вания в Україні найближчим часом кількох держав­ них нагород. Серед них орден Звитяги, медаJІІ сЗа мужність• та сЗа відзнаку в охороні держав­ иоІ·о кордону•. якими нагороджуватиме особисто Президент. Має бути також медаJІь с50-річчя Пе­ ремоги у ВеJІИкІй Вітчизняній вІйнІ 1941-45 ро­ кІв•.

СУВОРІ САНКЦІІ БАНКУ Як повідомив віддІл Національного банку Украї­ ни по зв'язках з громадськІстю, до трr.ох комерцій· них банкІв сАІропрогрес• (Вінниця), сАrропо­ стач•> (Житомир), сЗахідкоопбаик• (Івано-Фраи­ кІв~ьк) вжито рішучих санкцій. За и~закоиие формувания статутиого фонду, систематичні пору­ шення економічних норматввів та правил бухгадтер­ ського ооліку Іх викJІЮчеио з РеспубJІікаисьІ_(~ кни­ ги реєстраціІ банку. Обласним управдікиям НЬУ за­ пропоновано припинити операц11 з цими банками та Ух фіJІіями та закрити у себе Ухні кореспондентськІ рахунки.

В

ми З - 4 жовтня. На кількох кладовищах рос.•й:стоJІИці відбупися похорони загиблих. З благо­ сливіиия патріарха Олексія li у храмах відправлено заупокійні молебні.

*

За останню добу в Москві не зареєстровано збройних інцидентів, пов'Язаних із політичними про­ випадки

правопорушень

Го>ливиим управліюl:ям внутрішніх справ міста ква­ ліфіковані як звичайні . Зазначається, що в нормаль·~му режимі працюють вокзали і аеропорти.

*

Президент Б. Єльцин видав указ, який допов­ нює раніше видане положения щодо виборів депу­ татів ДержавиоІ думи РосіІ. Згідно з цим указом, Іх кількість має збільшитися а 400 до 450 чоло­ вік. Конституційний суд Росії п:сля відставки його годови В. Зорькіна відновив роботу в новому складі. Вчора під головуванням М. В:трука суд перегJІJІдав свої ж рішення щодо законностІ указів Президента про п.>ступову конституційну рефорМJ від 21 верес­

*

ня

цього

року .

З

9

В

400

ід О., 75 до

250

150

крб.;

з-під спепсі-колн•

0,8 літра -

крб . ; трилітрові

-

є

форми с тІ :

осіб,

своєї

неї

ІюлІють

-

250

можли­

nри­

стало нових

нас· гос­

nродо·

товарів .

Збері-

гаючи вмнке тво як базу

з

nриватної

виробчнц,

за

круnнення

власність

подарств селян) ,

« Непрозо­

збе·

Існуючих

--

за

тилом :

село

госпо дарство .

ме

власники і r;uзпорядники

Для прикл аду навести асоціацію

вююристовують

їх

Ії

мірою в

да »,

сво­

Одночасно

з

добитися

кол ективної

намаган­

самостійної тивних

і

дарств

зі

колек.

як

не

госпо-

ника

альтернатив­

зможе

новним,

новку

доходять

про

вони

ос­ вис ­

Н'Олективних Нібито ли-

спроможні

Україну

протиставлення

і

господарств

таке

що

є

свого

поперед"

приватна

влас­

найманим Зауважимо ,

пращівником. що з бону

організаЦІї

виробництВаі

кол ек­

жують

колективно

мають

гол овним

цювати

не

ких фермах чи в бригаді . Але і кооnератив, 1 фермер не ЛJtше фор­

має

під

прнватиза-

.

мально вони

на

тваринниць­

змІнили

стали

назву,

повним и

вла-

як

На

аль­

зміну

гос подарст­

нині

nрий ти

чином

не

се­

(фермерські)

го­

~nодарства, а різні nодарськ і структури

пу асоцІаЦІй вІв, орендних малих

гос­ ти-

кооперати­ колективІв.

nідприємств ,

цІонерних

та

n ода рських

Отже,

ак­

Інших

гос­

товариств .

відмова

від

госпно-радгосnної

кол­

систе­

ми в Україні зовсім означатиме руйна ц ії нуючих

сил ,

не іс­

продуктивних

органІзаційних

засад

праЦІ.

Знову ж таки цей ви с­ не

дати як мова ний

можна

розгля­

такий, що сцря ­ nроти фермерст­

ва.

Сільське господарство України має бути · nред­ ставлене за

рІзн ома нітними

величиною ,

спецІалізації, товарними

типами

структурою

госnодар ства­

ми : великими, середніми. малим и та найдрібніши­ ми . Переважн ою формою власності

при

цьо му

має

бути приватна власність як на землю , так і на ін ш і засоби виробництва. Але вона, власність, не виключає спільної праr..\1. Це може бути кілька с і­ мей 'ІН nпо ' язаних Інши­ М •І

рОДИfІіІJ • МИ

ми

nрацівникІв

СТІІСу• ; Ка·

або

та­

ких, що nр ·J uювали ра нІ­ ше ра зо ot І ригадою) і мають намір вести й далі

r.

на

дах

кооперативн их

спільне

заса­

господарство.

Не виключається при цьому й застосування

найманої

праці .

Неро-

зумно відмовлятися від колективноУ працІ n Ісля біЛЬШ ЯК ПІВ СТОЛіТНЬ ОЇ Історії

існування

но-радгос пної

nра­

фермерських

собою жодної наукової бази І легко сnростову­ ється. Адже цілком зро­ зуміло,

від

асо"

подІбні асоціації не д,уже істотно .відР;Ізняються від нолгоспів біль­ шість їх ЧЛЕnІів продов­

за-

про-

Але

колгоспу.

ність на засоби вироб­ ництва . Це перетворює виробника на господар~. тоді як раніше він був

необхідні сть

збереження господарств.

тивних

стати

структу.ри

відмінні стю

ціацІї

них : або Ці, або інші. А оскільки фермерський у клад найближчим ча­ сом

Балтському

кол ишнього

Проте

селянських

(фермерських)

можна1 « Прав­

.(включаючи &~~а<:ний банк), що виникли на ба­

як

робиться

протиставлення

в

господарські

ви~нання

власності

що

окре­

район І на Одещині. У ній об ' єднуються різні за величиною самосТ'ійні

Інтересах.

н ям

ГQС­

(за бажанням формування їх

залишаю т ь с я

значною

на

землю. слід мати на ува­ зі й Персnективу розу­

форNі.:1ЛЬНі фактичні які

умов

вла::ностІ

рє:н;е ння

н ею,

їх

реалізацІї

вольчих

uт­

умовах · її

І

структу.р,

госnодарств

лянські

і

(фермерсь·

ново к

каіКуть ,

мати

форм

nроти·

колективних

ки

(сі­

дивіденд••

ж

цІкавих

безnід­

кол ективним

структу­

Приміром , у Львівсь ­ областІ виникло чи­

Том у

ставл ення ких)

кін­

госn о­

здається

колективної

власнІсть.

В

дають

іН·

дарювання .

вам

ДОХО· за

резул ьтати

інтеграціХ , налагоджен­ ня комплексної перероб-

величи­

як

Колективну

й

цев і

власно­

власностІ,

Це,

рою » .

чимало

СВОЇХ

відnовІдаючи

нодарських

кожна знає

на

Є

ватизації, що лІдком nояви

корпоративна . власністю ба­

точно

(фер­

і

основні

ІндивІдуальна

я ких

ри. кій

ро:звинутих

nриватної

:·атьох

ут­

· госnодарства­

янІ

мало

двІ

м ейна) та Остання є

селянські

рІзноманітніші

довольством.

500 крб.; майонезні - 180 крб.; літро500 крб.

крб.; півJІітрові

виключається

вІсть на базі приватної власності зберегти вели­ не виробництво на селі , трансформуючи кол­ госпи й радгосnи в най­

вченого

усіх

н раїнах

безпечити

CKnOTAPA

жовтня п~оЖИІ пJІJІшки з-під мінводи і пи­

ва . коштують

"

Л.у..к~еа

ше

ПОДОРОЖЧАЛА

ших,

« прозора»

1{01

зареєстровані

ставн им

не

вання .

власність?

тощо .

Президент Борис Єльцин у зв'язку з трагічними по­

Усі

му

це лише одна з форм приватиого · госnодар~

приватна

р и1І"ує

РосіІ пройшов день трауру, який оголосив

тестами.

чи

ну

МОСКВА: ТРАГЕДІЯ НЕ ПОВИННА ПОВТОРИТИСЬ

*

дів ,

· мерськІ)

3в•nн: нолвнтивна

nрОдУ КЦії

механічного розподілу й nеретварення на фер­ мерські . Хоча nри цьо­

Проте

Верховної Ради прийнято рішення про засну­

їх

вироблюваної

селянських

За повідомденням інформаційних агентств, у Пре­

означає

сникам и

ворення на базі окремих кол·госnів асоцІацій се­ )Нfнськи~ (фермерських~

зидіІ

не

госпо­

дарств

ЯКИХ НАГОРОД НАМ ЧЕКАТИ

\

колективних

Спідка офіцерів УкраІни у своУй заяві внеповила стурбованіс:'ть з приводу відставки міністра оборони Костлитипа Морозова. У залві спіJІКИ зазначається , що генерад-полковник КостЯІІтии Морозов з перших днів незалеЖності УкраУни проводив посJІідовну вій­ ськову подітику, спрямовану на зміцнеІІИЯ націо­ надьної безпеJ<и. Рішення про його відставJ<у в цій заяві названо передчасним, таким, що суперечить

Л.

кол госп­

системи .

ШЕПОТЬКО,

доктор економічних на· ук, про~сор, завіду­ юча віддІпом Інститу·

ту

економіки

раІии

АН

(Укрінформ~.

Ук·

·


стор.

2

Середа,

8

жовтня

13

року

1993

сН О

Е

8

Ж И Т ТАІ~

". 1оо (8459) -·

• .

~====;;;;;;;;;;;;;;;=====-=-----;;;;;;;;;;;=о:~---------------~~~---------------==----~-· На адресу редакції надходить чимало листів-подик лікарям і всьому колективу кардіологічного

рійченко процентів таються

до

час,

життя.

працюють.

'відділення районної лікарні, якІ у цей сuадрий коли

не

вистачає

иішого, не зубожіли

медикаментів,

иайиеобхід-

на душевне тепло, добросо-

серію

роботу

матеріалів,

які

служб райлікарні.

розповідатимуть

про

Ворзель.

Б

ється кількіс~ь серцево-

цивілізації,

сових

ситуацій,

людини.

·

стали

ки

складає від

о л От ь

чисЛа

часом

ще

тивна

тенденція

фаркти

помітно

--

'лення стані.

шали.

- За

всього

населення

дає

гіпертонію,

років

був

іН­

тому

цвй

удвічі

відомо!

не­

як

безпечна

ускладненнями,

приводить

тів

та

прилад

-

Для

різно

хворих

лише

з

ми

-

ліжка?

прийняли

казник

мали

р.

1988

іНфаркти. процентів числа. У

з

ний

у

покій.

у

термінова

·

хворих.

В.

М.

у

І.

потрібна У

наших

тів,

таких.

щої

категорії

nіро,

І.

ко, Л.

Кардіомо­

І.

М. С. Овчар,

в

І.

Заєць.

рого

екрані -і

О.

Г.

М.

що

той

у

міні­

що

не

гІпертоJІІ'ІИОЇ

ти

такий

з

все

упев­

Іваш­

пред-ставники

Ф.

них

ганізаЦій.

П. Анд-

жуть

у

зайвої ваги, так

поо­

якщо

сказати,

спосіб

на

Для

змі­

життя.

увазі

Я

·більше

ввести

в

на

раці­

вуглеводи.'

контролю

но

раз

на

необхід­

рік

артеріальний

міряти

тиск.

обов'язково

сердечного

людям.

А

бути _про

І

більше

рувати

також

візит

датепла

не

до

за­

ліка­

ря.

ор:­

.......

як!

допомо­

придбанні

звичку,

можна

багатої

кошти.

Інших

має

он по можливості біль­ ше овочів і фруктів, об­ межити вживання їжі,.

комерцій-­

структур,

кину­

хто

бутися

рухатись.

Розповідаю про все це з надією. що на наші біди відгукнуться підприємці,

ме­

тим,

з

Н.

на

і

любов'ю

А

що

провела

вже !З

дому

Одна

з

Княжий "дворець" У Княжичах нього

Є в селі Княжичах ку­ ток, який по-народному зветься Дворець. З цим місцем пов'язана значна кількість

переказів,

вІд'ємним яких

сить

посилання

пішла

До

не-

вони

(він)

приїздили князь), що Ниєві. Тут

полювали

nід

на

урочищі

руському

авторіВ

лац

описа­

ловили

звірину

вони

(князі)

звідки.

як

кажуть.

і

па­

ЗНаХ'ОДИВСЯ

Дворець.

В

Ряд

ОТОТОЖНЮЮТh

літописним однак при із

ува­

ками музею в 1992 році на Дворц!, відноситься

уроч~tще,

по­

~~л~со забудова села-. до

існування

випускають

·

·

повідомляє

до 17-18 століть. Що­ правда, Л. Махновець

про

залишки

руського

городища

Княжичах,

а

В.

В.

в

тому

ми

нняжицьких

розповідає

ЩО

Ніби

князь

про

«ОСТаННіЙ

віддав

монастирю

Гусак. М.

подбали

-

лорні номери

гостей

так з

ансамбль

місцевос­

ті теж вказує на вість існування лення на Дворці.

можли­ укріп­

.

ної

Ми вправі припустити, що княжий палац у Кня­

відо­

цих

земель київськими монас­ тирями. Без сумніву, в

щичах

міг

період з ліття. За 1\И

про

існувати

14 цей

по час

15

КИЇВСЬКИХ

є

і

в

сто­ згад-

КНЯЗіВ

Івана-Володимира Івано­ вича Київського, а та­ JЮЖ Станіслава (Свято­ слава) і Федора ( 14 ст), nізніше Володимира

Ояьгердовича, Іоанна Скиргайла та ін. Відомо, що в Київській землt в кінці немало

дворів.

15

століття

було

а ел ик<>R'Ня:жих

польсько­

Назиміра-Гаш­

товта.

гадаємо, що посе­ в Княжичах також

пов'язане шого

з

іменем

руського

пер­

святого

-

князя Бориса. У <<Ска­ занні про святих Бориса і Гліба~> є епізод, де ска­ зано: << ... повезоша и (Бо­

риса).

И

бору

и

яко

бь1ша

нача

на

векланяти

святую

свою

уведев

Святополк

допомоги

на

дому

душею

главу

найбільш

та

незахищених

наснравдІ

не

и

ее

и

... ,..

(чого.-"

ряд

вихованці

му­

відділ-

соціального

за­

жителів

міста

вий комбінат безплатно виділив для

і

~~

·

плодаовоч

250 · самотніх·

літніх броварчан по 1 кілограму цибулі, а також томатну пасту і яблучний сік. А на кошти Агро­ промбанку та заводу «СтрІла~> для них придбали простирадла і аптечки з найнеобхіднішими медика· ментами. За нинішніх скрутних часів ці подарунки також

виявилися

не

з

дешевих

А орендне підприємство можливість порадува'І'и усіх пенсіонерів

вольчих

і

підготувало

товарів

на

карбованців. Отак в атмосфері

..

<<Меркурій>> знайшло 600 одиноких літнік

для

них.

загальну

набори

суму

приємного

продо­

мільйонів

10

спІлкування,

уваги

і турбОТИ провеЛИ КіЛЬКа ГОДИН у ТОВарИСТВі СВОЇХ ровесників свого

немічні

життя

люди,

доживають

а й за межею бідності. мінчик доброти серед у

які, -віку

від усього

серця

і

спонсорам

цієї

на

жаль,

не

лише

на на

схилІ

самоті,

Тож неначе сонячний про" похмурого осіннього дня

<<Сонячному,.

І

наші

подякували

благородної

писні

джерела

вважають

Альтське поле бі.ця річ­ ки Альти. · Приблизно з 17 століття це місце в1д·

Отже, князь Борис, ніби убитий там. насправ­ ді був важко поранений, але його вбивці не пОМі­ тили

цього

тіло на го до

і,

кинувши

воза, повезли йо­ Вишгорода. Не

вступаючи

приводу

в

полеміку

ототожнення

з

Бо­

рисполя і місця убивст­ ва Бориса (це окрема тема і вона розроблена автором в іншій роботі), треба зауважити, що творЦі <<Сказання ... ~> під визначенням очевидно,

«на

мали

бору~>,

на

увазі

якийсь населений пункт. Цей населений пункт, де зупинився ходитись

обоз, в

лісі,

мав

зна­

на

пра­

домий тому, хто складав <<Сказання ... >>, але чи за браком достовірних свід­

сТверджує

та

словом, і дарунком sід щирого серця. Так, за традицією, оптово-роздрібний

Як відомо, місцем убивства киІвського кня­ зя Бориса братом "його

варяга

Святополком

шанобливо вітали

доченко, директор заводу пластмас І. К Токар та багато інших небайдужих людей, які зробили все, щоб зігріти серця найстаріших і подекуди

вому березі Альти. Зда­ ється, він був добре rі­

два

і

міського фонду «Ммосердя і здоров'я~> О. Л. Єв­

по­

слав

маленькі <<Торrмаш~>І

хисту міськвиконкому, очолювані В. Я. Багнюк та В. І. Костиною, відділення товариства «Черво­ ного Хреста~>, яким керує А. П. Руденко, голова

матично.

Ми лення

заводу

Не хотілося розлучатися і з гостинними госпо­ дарями, які чітко все організували і передбачили до дрібниць. Це, насамперед, відділення соціаль-

творчість

намісника

.

-

легкий життєвий шлях, численні хвороби.

захоплення

короля

е~

зичної школи N2 3. Здається. ніколи б не ртоми­ лися слухати і аплодувати Цій талановитій д~вінко­ голосій юнІ, але ж даються взнаки пройдений не­

бразила

го

nідготували

«Чепурушечка~>

народна

лено

Рельєф

терито­

Гаращенко та

кухарі-пласт

культури

носять до сучасного Бо­ рисполя, що теж пробле­

селень.

на

М.

пра­

О. Удодик,

<<Сонячний>> заводу

як

за -концерт

будинку

село і всі свої багатства і пішов у JІЮНаХИ~>. Так·

цей період ніякі князі в Княжичах уже не пере­ бувають. Вже в 1470 ро­ ці в Ниїв було направ­

що

соціальних

Малюги. Н.

Н.

рії села в Х- ХІІІ сто­ літтях існувало не одне. а кілька укріплених по­

вважаємо.

вІд-

ги фольклорний матеріал про Дворець. Археологіч­ них же пам'ятників Х­ ХІІІ століть на території села не виявлено. Кера­ міка, зібрана працівни­

... ~>.

невелике

що

часіР

КНЯЗЯ

цьому

тут

Отже, продовжуємо далі: <<На Дворці стояв палац князя, красивий, як церква, а церкВа була на Селищі~>. Селище це

народі

церкву,

же

Княжичі з Нняжатином,

ні аналогічні події: <<І був довкола города (Ки­ єва) ліс і · бір великий і

до-

землю.

яких

звіра, бо навкруг були великі ліси~>. В давньо­ літописі

в

І

лацу в Княжичах? У ми­ нулому столітті була: висунута думка, що Кня­ жичі це рай або двір князя Н)рія Долгоруко­ го. При цьому вказува­ лось, що заміський па­

на

« ... сюди

(або правили в

про

носиться

якийсь княжий палац. Ось приклади таких ле­ генд: князі

поширена

легенда

компонентом

є

прив'язана!.

те,

това­

знедолені за

це

земляки.

організаторам

акції.

...................................

ГАМАЛІЯ.

легенд

медсестер

-

розрадниць

._._._._._._._

Люби І знай свій рІдн•іl край

7

і

УкраІнські народні пісні і запальний таоок, фольк­

відчули

Інтерв'ю

меди-

помічниць

артистИ

бу­

хвороби.

шкідливу

ма.ю

Але

в

-

базі

по-перше

палити

нити

життя

придбати.

упирається

Ну,

цю

лише сьо­

залежить

можна

Міщенко,

М:

Це

ліки

працювати

яких

Ша­

Л.

свої ·кошти

купує

який

дізнатися про висо­ кий рівеиr. кардіо.nоrtч-· ної служби у Броварах. А що б ви порадми тим, . ·хто відчув перші бо.nі в серці, у кого з'яви.nися першІ прояв,ц

базис­ Лікар­

допомоги

так і працівники їдалень виробничо-торговельh: . трикотажного об'єднання І заводу алюмінієвих буд­ конструкцій, що спекли ватрушки і тістечка. Смачними варениками ·із капустою і картоплею пригостили стареньких майстрині кафе «Вален­ тина~>. А молокозавод виділив для святкового столу сир !з сметаною та сир адигейський.

б

ІІJІИЄМИО

потребують сторонньої допомоги. Ії соціальних працівників відділення

А в залі оздоровчого табору

відділення.

Дуже

-

вони

пластмас на гостей вже чекали смачний об~·д.

.110

хворих. Зараз у Києві є представництва найвідо­ ·міших фармацевтичних фірм Європи, ліки яких

ви­

П.

нашого

на

якого

ємств.

вважати

кардіологів

час

27

О. О. Жежери, С.

проблеми.

сьогодні

ням

болюче

годні, а й завтра мати­ муть необхідні ліки, від

до­

лікар

дичних сестер

і

Зрозуміло,

винні

ін­

Бабич,

fl.

конвертує

неністю,

вмілим

Ж.

справдІ

стан речей викликає пев­ ну напругу. Лікарі по­

спеціаліс­

як

пи­

медІ:ІКамеити.

валюту

ти.

час

та

Завдяки

помозі

Це

б

під

інших вони зібралися на зупинках. куди прибули 6 автобусІв, що їх виділило керівництво· ДОНу, <<Торгмашу~>, БЗБК, ЗПМ та обох автопідnри­

проблемами . самих ме­ диків було б неправиль­ но. Адже кількість хво­ рих кардіологічного на­ прямку збільшується. Тому зараз вивчається питання з адміністрацією лікарні про ство­ рення кардіореанімації з цілодобовим чергуван­

мум, без якого відділен­ ня просто не змогло б нормально функціонува-С

доб­

свій

Верещагою

Нітор показує роботу хво­ на

у

Старосельцевою,

Карнаух,

серця

ня

Броварах, в

як

Німеччині.

діям, кваліфіковаdій

Біділенні є необхідна апа­ ратура для кардіореані-

мащії

так

спеці­

кардіологіч­

школи

шими.

відділен-

допомога.

. не

які

торкнути­

болючого

яка

святом,

цівників Н. І. Дідок. Г.

нашого

допомогла

вирішувати

2-3'

безпечені хоча б ними препаратами.

об­

примножують

Г.

15

приймаль­

Ім

помічники

це

започаткован.і

інфарктом

минаючи

-

традиції

ної

123

від загального цьому році -

доставля-ють

Нf\,

Рі

увесь

було

складала

ХворИх

9.

Вони

по­

СмертНість

році

1992

за

Торік

єдиних

знайшла­

спонсором

відділення.

питання. Адміністрація лікарні робить все мож­ ливе, аби кардіологічні хворі стаціонару були за­

Всі наші спеціаліс­ ти пройшли відповідні курси в . Українському інституті кардіології іме­ Ні М. Д. Стражеска.

року

Такий

- ·

назвав

просто. Потрібна альна підготовка.

Хочеться

б

організація,

стала

хворих.

черга

-

такого

тання,

-

хворих

86

інфарктом.

Я

гостро

р·озмо­

Ми

ся

апарат'

використовувати

ладнання

Для них ми постій­ но тримаємо 3-4 ліж­ ка, маємо також палаtу інтенсивної терапії. За 9

з

новий

про

вели

дні.

Освоїти і_ ефекткв­

-

гост­

поточного

сер·

СПМК"

коли

не єдиним

риства «Червоного Хреста~>. Однак на святко­ вий «вогник~>, організований для цієї категорії оди­ ноких, знайшли сили прибути лише 135 із 250:"'І не пошкодували. З допомогою своїх чи не

уДопомогу налеокІНомув

б,

ся

ми

хвороби,

черезстраво­

основні

но

-

місяців

хворим

кардіологів.

патоло­

гією у вас виділені спеці-

альні

для

застосовується.

гострих

серцевою

сти­

при­

для лазерного опромінен­ ня крові, який з успіхом

взим-

немає.

рою

де­

хідної електрокардіости­ муляції. У цьому році

збільшується. Наш стаЩонар розрахований н~ 75 ліжок. Проблем з хворих

та

було

лікуємо всіх хворих кардіологічного наnряму. Влітку •!ерги на госпіталізацію немає. Восени. зимою, коли за­ гострюються хронічні

ехокардіограф,

одержали:

їх

госпіталізацією

лікарям

Це

-

прилад

великій

стають

інсуль­

восени,

кількість

чи

У

ву

роботи

ендокардіальної

годі

інфарктів.

Причому,

ку

до

соціальної

промкомбінату. А зараз знову треба дУМа­ ти про ремонт. Добре

600 тисяч

чи

із них уже надають Ум

~~;~:;~ви п~~~~;;и « ;;~

карбованців.

-

ми­

застосовуємо

муляції.

·

різко­

погіршенні

для

показнИк

в

При

фібрилятор

п'ять

rі­

·прилад

році.

серця

страж­

пертонія. бо

му

до­

менший.

нам

придбала

нулому

помолед­

рослого

на

лікарня

нашими даними.

відсотків

Такий

став

відчули справжню увагу до себе, своїх проблем. Якщо бути точними. то у нашому місті нара­ ховується 600 самотніх людей похилого віку, 250

Так. Адже окр!JУ.І проблемою для, підтримання відд!-.

ліків нас є

кої путівки· до

подає

сигнал.

необхідний

нега­

-

відхилення

звуковий

спосте­

одна

чан

які

-Отже, оолять й у кардіологів.

дя

·"Сонячному"

у

Міжнародний день літніх людей 1 жовтня вже втретє для багатьох одиноких престарілих бровар­

дуже

нагоді ліки.

варисільбуf~!~>,

разі

Останнім

у

нам

503,

смертності.

рігається

Торік

від американської делегацП, яка приїздила на святкування Дня міста.

відсот­

54

(ОН Я Ч НО

вдячністю прийняли дар

гіподина­

загального

будемо

прийшли з Англії та Таїланду, а нещQдавно з

мії. Смертність від сер­ цева-су динних захворю­

вань

Мидосердя

куванні гуманітарної допомаги важко. особливо. коли йдеться про життя

у ка. рдtОЛОГІВ

за­

стре­

Тому

вдячні будь-якій допомозі. Повірте .. жити в очі-

Вартість та-

е

І

може залежати життя

людини.

.

мою. Вчені сходяться на думці, що вони є породс екології.

Всі

серця

них захворювань · на сьо­ годні є світовою пробле­

губ,леної

дя

пр:.>ходять

11.

серцево-судин­

женням

де

реабілітацію.

судинних захворювань серед населения. Яка їхня природа? Ріст

нормального

після лікарні направля~ ються безплатно на санаторно-курортне лікування в Нончу-Заспу абс.!

Несторе Івановичу, з кожним роком збіJІЬшу-

-

каментів. Від вашої великодушності та милосер-

хворі ·працездатного віку

вІсио виконують справу, икІй присвятили життя. Про організацію роботи цього відділення, його надбання і пробдеми ми попросми розповісти завідуючого Н. І. Бедея, тим самим започаткувавmи

та Інших, 90. хворих повер-

як

фактів,

було),

.літо-

чень,

чи

причин,

ється,

ще

автор

чи

з

якихось

сумніва­

'називати

цей

ЧЕМЕРИЧЕНКО •

населений пункт в тексті СВОЇМ іменем, ЧИ Ні, І

називає

но:

«на

його

завуальова­

бору~>.

сумні!tИ-- ІІЗ1D!И Але

нас

-

цікавить

що це за nоселення?! звертаємось

до

Ми

геогра­

фічного положеніІя двох \населених пунктів Вро-! варщини Нняжич і Броварів. І Княжичі, і Бровари, якщо т.ількиJІо­ пустити існування на їх території в Х столітті руських

поселень,

мали:

знаходитись в бору і на шляху до Вишгорода. Вони розташовані на пе­ рехрестях

важливих

хів з Переяслава на

шля-

Чер­

нігів і Ниїв. Цілком мож­ ливо,

що

якраз

тут,

в

І\няжичах. і зупинився обоз із ваїftt{опораненим київським князем Бори­ ·сом. Звичайно, це припу­ щення, яке ще потребус обгрунтувакня.

'

старший

В.МЕЛ;:; на

.

співробітник історико музею.

.

.

гору:~

ІМісьн

краєзнавчого

-


«НО В Е

Ж И ТТ .Я:t

8

. 3 стор. 8 Середа, 13 жовтня 1993 року

Nt 100 (8459)

····~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••с.Ао Відшуміло лІто лов'їних ранках. І

в

со­ вже

І дОСіВАЮТЬ,

відлетІли сиві <<бабинІ лІ ­ та». Золота осінь щедро сіє лозолоту по лІсах. Бродить вона полями. са­ дами. луками і скрІзь за­ лишає за собою слІд. По-справжньому багатою

і

по-своєму

ОРЮТЬ ...

більш

як

року. Так, пшениця видала по 48 центиерів зерна

ше -

по

сказати.

що

вуючи

лекс завершується, зранку

І допізна гудуть у полі трактори. Ме:ханї;за•·ори

щойно закінчили сівбу озимих на площі 400 гек­ тарів.

Попередниками зер­

кожну

дину,

ози-

тонн

культур

зіб­

44,5 · центнера,

майже

якому

з

у

півтора

ніж бупо

мину пих

го­

заготовили

сіна.

Чимало

Це все добре,

чайно.

А

врожай

в сіносховище.

році?

У цІ дні

кормО!ВиробничнИки

зби­

отаву.

Є в «ПухІвському» кормові коренеплоди, і картопля, І столова морк­ ва. На збираннІ урожаю цих культур зайняті меха­ нІзатори , шофери, рІзно­ робочі . Хоч грунти тут скупі на поживні речови­

у

буде

наступному

Важко

сказати.

Бо якщо торік на всю ппощу

під

внесено

озимі

повну

бупо норму

мінеральних добрив, то тепер

тільки на по­

-

ловину ПЛОЩі і

ТО nи­

вають у

ба, яку очолює вчений аг­

іх і не докупншся.

поля.

Іноді бурхливий вітер жадІбно-жадібно виривав із вантажІвок напівсухе посріблене листя кукуруд;

зи

р оном

М.

бить усе

Г.

Труба,

для

по

полях

залишаючи

і

дорогах,

помітний

слід

від заготівлі силосноУ ма­ си.

Понад

..J8Ir. І~

в1с1м

тисяч

закладено у тран­

..,Єї. Утрамбовано господарськи

і

по­

накрито.

І

хоч на НІі!мАЗі, за кермом якого

молодий

шофер В .

В.

вусатий

Михайленко

(на фото вгорі) ,

ще видно

залишки кукурудзяної ма­

си , проте Віктор, не гаючи ча су,

включився

роботи .

Ось уже

цять років

з

поля

на

керує

господарства.

участь

жнивах ,

-

найпотужнІших

автомашин

Брав

дванад­

автотранспор­

П'ять із них

однією

інші

працює водієм

радгоспн ого

ту .

в

у

возив тік .

минулих

зерно

Працює

Із на

багатьоХ"

відповідальних

ділянках

сільськогоспо-

дарських робіт .

ОскІльки

господарство

с пецІалізується

~ванні

на

нетелей

~тримується тут лови

великої

виро­

(нині

1864 го­

рогатої

ху­

хлІборобІв .

завдання

Використо-

господарстві

вини радгоспу, бо трак­

М . А.

плодами праці.

Висоцький

своєї

Вже

не

нелегкої одне деся­

тиліття

вирощує

він

кормові ,

І

куль ­

тури . з

овочевІ

l

І нинІшню осІнь він

горді стю

багатою.

може

назвати

тори

грунту

Нуди б не заходили то­

часто

виходять

з

паду, оскільки фізично зношені, патані,

патані-пере­

а

бракуs

коштів,'

майже усІ

чаютьсJІ

та й

вони внтра·

дпя

нупівпі

палнвно-мастнпьннх ма­

Отже, сівбу

озимих

хівський >>:

ненням.

стерню

-

робота .

У

на

поле,

ремонтну скрізь

кипить

всьому

видно

почерк спе ціалІстів . вагою

І

шаною

вІдгукуються про

на

май­

головного

ректора

Г.

на

М. про

ських

агронома

нового

ди­

Па шнюка . належне дба·

їхнІх оселях

завжди бул о тепло і сито.

агроном

-

сер зд

250

Треба

нині

в

за· по­

гектарів. ві.цдатн

на·

жу

трудІвникІв ,

(На фото

вершено, то

сіяно

бупо

пежие посІвному екіпа­

життя , добробут усіх сіль­

ють, щоб у

П

хлібороби

А вони в свою чергу тур­ буються

Якщо торік

пору

людською

М . Г. Трубу . ВеликІ надІї покладають

таку

З по­

директор

1

механІза­

торІв) .

Г. ПОЛЯКОВА. Фото д- і В . МельникІв.

nеред очима

обличчя

« Бідному

тітки

Івану

вирІзали

втрати,

не­

до

одної

велосипед

Тітка

Валерія

який добре

Чуняка,

працює

на

цій важливій роботі. Водночас інші меха­ нізатори

зараз

на зяб,

орють

піА ярий кпни

майбутнього року, кільки

в

ще

пнвно-мастнльинх

ріалів. добре

ос­

трохи па­

На цІй працюють

мате­

роботі трак­

тористи

Михайло

Мар­

чук та

Валерій

Шев­

ченко .

Г.

АНДРІЄНКО.

Марія

і

в н ій

можу.

ходити,

--

щось

варите

своїй Jїідній країн і, якій

Глянула

Це одяг?

1 А я

Баба в

вітер.

Півгороду

біла,

вел ика .

дtждати

нІ

садити,

ван і душі. Обдурені. відд.:іЛИ

Ж

ні

ви-

бирати. Як у мене ж Ні ·

своє

ивотіють на ту мІзерну

розтягнути

сяць ,

попідставляла.

три

рази

подорожчали.

Тітка Марія хреститься.

-

Чула,

що

вже

і булки не їдять . Живуть картоплі

Спасибі рік

30 тисяч за кілограм. А поросятко мале 250 ти­ __,.

б недорід?

цей коли

Скільки дове­

лося чуm образ , нарікань , що

соціальної

хата

не

А

служби

що в

на

когось

не

кожного вІдписана,

і доглядають.

А поставте ви себе на мІсце тієї бабусі самот: ньої, немічної, поставте свою

матІр,

батька ?

Все

в життІ може трапитись ...

І де ото в людей стіль­ rрошей береться? Те­

сні до мене жІнка вся в білому , та й каже : «С пи

вік ?ак тяжко, доведеться

я

сала

Он

І

не

суп

немає

спокійно, хата Не згорить.

попро­

варю,

ооІІ. н І сала.

а

за·

чим:

Ні

Я сажу потрусила» . Я за­ питала, хто вона .. Сказа ­ ла, МатІр Божа. · То я й заспокоїлась.. . І все Богу

Хіба я за

свою пенсію можу його купити? Невже оце не до­ бавлять ніколи? .. Що там rІишуть газети? Дожила­ ся, що й газет в хаті не­ ма . А так же любила чи· тати. РадІо не чую. Пола­

мався м ій

апарат.

знову

витирає

Ні ,

не

!{оли заходжу до ДідУСЯ,

Знову

Отак

лежить

поз ичати? .. А як же дитина? У що зодягнути? Дощ , холодно, а вона у светрику

одно му,

в босоніжках . Витяглась за літо , все мале. Чоло­ вік злий ходить. Скоро місяць,

як

зарплату,

повинні

да ють .

Півроку

бачив.

Чи

садив

дати

відпускні . жива?

хтось

Не

матерІ

Чи

не

п о­

город

чи

бур 'янами зарІ с? На одну дорогу

місяць

треба .

Ще й

ходять .

Як

працювати

автобуси хочеш.

не

та к

і

доб ирайся ... Знову згадую бабу Мар­ Лежить

худа,

лід

зігнута.

--

Хата

грубкою,

Одні кІ.ст­ пустка :

ко, стіл. шафа. заросло

У дворі

бУJ)'янамн .

кІ:r, .,[ тро~":. курей ньому .

ліж­

Лише

ходить

свого

на ліжку. ДІдусю , як

здо­

Дай руку,

Може, вам яке лІ­ карство треба? - Нічого не треба. То люди жить хочуть і ліку­ ються,

а

мені

вмирати

давно пора . А ти мені не попереш сорочки?-- Зразу після

вступу

переходить

дІдусь до справ.

.

намочив ,

а

сил

Сам

-

від

якої

виварки ,

потягнуло

боло­

том .

Коли намочили? ПіДНіМаЮ голову ДО діду­

-

ся. і

Він дивиться

на

мене

Три дні тому .

Я ж

мовчить.

кажу,

що

Ноли

б

помирати

не

пора.

електрична

плитка, то помер би. Я ж печі ніколи не топив. А баби

-

немає, померла. А ·миску для чого

на підлогу поставили? Ви ж із неї їсте? - То я коту. Щоб доїв . - А не гидуєте? здивувалася

я.

Чого? Хіба кІт грнз-

ніший

за

мене?

Він

щодня

умивається.

же

З виварки витяrую чор­

ні штани, рушника, білиз·

ну,

яка

колись,

безуJІtбВ·

но, була б!Лt)JО ... Першого

вl.Іt~чали

жовтня

День

nохилого віку .

у

нас

aбtt не тlльнн в цей осlн-

чиєїсь

буду чи ра­

стануть

здоро­

Інвал Ідами

хворн:'.!и. нІкому

не

по:

Всього доводиться

ви­

трІбними.

слуховувати

хлібом ,

в

чергах

та кого

життя

люди

і

злі ,

готові при тоnта­

ти. принизити. разу

за

коли доведен і до

заздрісні,

Ходиш що­

випрошуєш

дл я

своїх підопічних то хлі ба, цукру,

гною,

го.

промтоварів ,

1

газу

лі кі в,

всього і н ш о­

необхІдного

дл а

жит­

тя .

СпасибІ продавцям , які залишають

для

на с

реч І,

хоч

в Ідпус кають

поза

Спасибі лікарю , рам. ки.

які по

зять

nро­

І нкол и

черго ю .

медсест­

й дуть на

в икл и ­

можлив ості

немІчних

в Ідво­

до л іна р н і .

А ще хочеться подя ку­ вати

нашому

ректору

рію

чуйном у

радгоспу

Миколайовичу

июку , всього

який.

ди­

Григо­

Паш­

працююч и

декіль ка

місяців.

уже дв ІчІ допом ага в у на ­

шому седі незнайомим й о­ му самотнім

радгос пу.

пен сіонера м

Скільки

було і подяк .

радос ті

коли випи­

сав борошно, м ' ясо п о де­

шевІй ціні. Люди, будьте милосерд ­ ними !

Багаті,

тe бІдним тяжкий Ніколи

людей

хочеться .

Що,

нІше · молодшими, вими,

дукти ,

немає.

Давайте . Підходжу до

просити допомоги. МИЛОСТ І .

СТОЇТЬ,

-

І

напахалИ. Чи то знову Іти

все

пІдведуся ...

бо не

старої.

Тепер хоч самій їж оті буряки з гарбузами , що

ВІН

ров'ячко? - Та як .. .

заснути.

знову чу ю голос зболеної жінки. До к'Ого б ЙОГО ПІДІЙТИ, де б попросити хоч кусо­ чок сала ДЛЯ СВОЇХ ПіДО­ ПіЧНИХ. Не раз давала СВОГО ТО ОДНІЙ, ТО другій бабусі - доки бу ло у банці і поросятко пlдро ­ стало... Два мІсяці роби­ ла, аби купити його. Лед­ ве встигла борги віддати.

ТО

зІпершись об паркан біля хати, мов грибочок , неве­ ликий, кругленький. Або

сльози.

можу

.

молюся.

робила. робила ... А чи на хліб хоч вистачить.? І

по

сажа

що

Чи .думали старенькі бабусІ , що , лроробивши

знову

жарити

.ки.

роки

Богу .

хреститься .

-

бую.

ту .

три

хліб і.

трушена, може зайнятися . Коли це ж приходить у

сяч,

ки

ла:

і

вродило усе.

потрі бно,

ночами не слала та дума­

сало

могла

Інколи по бан цІ чи сметани , п ечи­

ва якогось, то тепер вони на

. перекрию? Де. ж це гро­ шей набрати? А сажу Ма­ тір Божа потрусила. Я ж

мі-

жуючи на всьому. Якщо ще з рік таму я

Ночви

на

заощад ­

ку щ-Іти молока

роки не білена. Протікає .

в

її

страшенно

с!дам, допомагають і твоєму чоловіку, що заносив ... А хата стоїть два

Щкода стелі . Та хіба я її Ліки

вистача ли-

ше на хліб . цукор та ще крупу . Тільки вони мо­

то хай легше. Привезла.

здоров'я .

жечка болить. Спасибі су-

Н Е М І Т ·а Jll Н У .? -

обкрадені в

пенсію, якої

жуть

Ноли б його вже не

-

&ІІНОМУ ІВАНУ би

боля-

до nо ма га-

сушилися .

топля

ти. Бо · ніжечка в мене 6олить . Як помажу, то ні-

їхніми

турботами.

надії , тепла. радості в їхні зболені серця , в згорьо-

картоплі копати. Руки в баби довгі, чорні, а І<ар-

шкода, як пропадуть. А чи ти купила мені мазі? - Запитує, аби не забу­

життя . щод ня.

племінницІ вІддала .

сіється ,

я знаю, що не тільки в мене горе. Он у сусідів 17 кролів здохло. Ви хоч ріжте, якщо є , бо

тяжке

згадувати

А в баби Олександри кофтина з п ' яти латок ,

городі зІгнута вдвоє. Дощ

зуміти. - Та

тих .

дол ю ось

ти. хто чим може. Робота соціального n рацівника не легка . як комусь здається. І не тіл ь ки в тому пол ягає . аби принести хліб, nродукти . Найголовніше це вислуха ти та поспівчу вати. розрадити. заспокоїти. Принести хоч тр і шечки

остовпіла .

дивиться

на

перейматися

Нартоплю в грубці. Піч завалилась. - Так хочеться супчину з м ' ясом. Хоч би раз зварити. аби запахло вареним у хаті. Не знаєш , скільки воно тепер коштує? .. На бабі светр зелений шерстяний. Напевне, доч-

думала ганчірки. .

на губи І намагається зро­

згадували

випало

таке довге ,

ми.

спідниця з восьми різноколірних . Висіли в дворі,

но­

день

кому

їсти ?

ка

вий вкрали. порося щюпа­

пер

почато з деяким запіз­

в

ні

купити нові

го дня ми в радгоспі << Пу­

ферму ,

мене

мене

не

треба

Ви

меш­

голівочки... Горіх пІд ха ­ тою хтось обірвав ... Я заспокоюю . Чим за­ спокоюю? ІЦо І в мене од­

під

теріалів.

щедрою .

в

Мак

до

ва платить

доби) , то заготІвля кормІв - першочергове

озимі ку пьтурн. І не з

затор

що

напроти.

-

того ж бу по затягнуто підготовку

То­

дра ту­

ма талану?>>. СкІльки жи­ ву , такого ще не було. Шість курочок молодих тхір задушив .. . Я ж дума­ ла хоч яєчко у мене буде . В такий час, в таку дорож­ нечу. Втрата за втратою.

продажу . Та

Як видно, за турботу, ни­

старицею.

ранку

заплакане МарІї ...

рідко бу-

одержувати високі врожаї.

1 тоді коти в його дале- · му й задоволений механі­

ко

що добрива

ро­

того, щоб

А

до

сусідів.

кають

ше каnІйні. А це тому,

ни . але агрономічна служ­

вириються

Нема сили жаліється .

вікні

в

дихати

му

зви­

який

обабіч шляху, що веде аж килимом

грудях,

ло .

нових культур були куку­ рудза І одно річні трави . Пройде небагато часу і до красуні Десни, зеленим

ро­

ків.

його затюкована і сховано

рають

ярих

одержано зерна у будь·

погожу

вони

11 ОО

які"сно .

І хоч зби ральний комп­

ранніх

раза більше,

ОСІНЬ КВАПИТЬ

і

і

зернових

пу-

хів•Іан . А землероби ... !{о­ птик 1152-гектар1 дбайливо обро­ б . 1брали і, де треба, зновJ: засіяли. Своєчасно

а

по 60. в Ціnому

рано по

ре­

кордний показник для

гектара,

озимих

середньодобо­

можна

з

мий ячмінь і того біль­

вих приростІв великої ро­ гатої худоби у вересні . Це,

хліб­

на нива, як нинішнього

радісною

цтва відчуваються зміни на краще. Тваринники

грамів

радгоспІ

•Красилівський•

в радгоспі « Пухівський ». У кожній галузІ виробни­

одержали

в

Болить

-

я знову не

буду спати. Світло в моє­ ватиме

Давно так щедро не родила

видалася осІнь цього року

500

цієr ночі

час.

Дf)riOМa'ralf­

вижити ·в ·цей Милосердний

не зубожіє .

В. ХОЛОШВІИ, соціальний

с.

ПухІвка .

працІв цик.


4

стор.

Середа,

8

жовтня

13

року

1993

сН О , '·

У

OC/tlb

САДУ

Осіннє золотаво-багряне

популярності.

лист тішать тьох

з

с~рце

нас

він му

бага­

своєю

непов­

стивалі

торною красою. Але ми­ луючись нею, слід пам'я­ тати,

що

о.1але

листя

їть у собі велику небезпе­

У

ку. для дерев, бо в ньому знаходять

л;ниі

ворш'и

оачеиі

врожаю:

парші,

плямисто­

мирз.

дерев.

нього

росль, очистити ~ід від­ мерлої кори штамои і ~ке­

на смітник.

з

купоросом

припадає

на

дерева

персика, черешні, вими

сливи, уражені

ки,

Явдо­

на­

Жюрі

фестивалю

наго-

колектив

хору

радило

~ипломом

І

Щиро вітаємо дорогого чоловіка, батька КОР­ ЖОБЛ Івана Степановича з 50-річчям від дня на­ родження.

Від усього серця зичимо здоров'я, щастя, бадьорості на довгі роки.

Хай ку,ють зозулі Вам літа щасливі. Хай несуть на крилах радість журавлі. Зичимо Вам щиро в щасті вік прожити И добрий слід лишити на своїй землі. ДРУЖИНА, СИНИ І БЛИЗЬКІ ДРУЗІ.

ступеня.

А. КОЗАК.

спорту:

серед

во­

чоловіків

а

спорту,

також

«Спортивна

ша­

галися метрів,

Пройшли

вони

усnішно

завдяки шефській допомо­ зі

Бровареького

З

тон

зма­

змагань,

виділивши

нео'5-

хідні

етам.

мотами,

Дуже красиво· в бігу на дистанції 800 метрів з відривом майже на пів­

зами була нагороджена команда ЖЕО «Бровари. Призи вручив на•Іальник

кола

обласного

з

хорошим

резуль­

переміг Микола

перемогла

Хай тій пісні не буде кінц,я.

при­

Дочки ТАНЯ та ОЛЕНА,. зяті ВІТЯ, онуки БАНЯ 1 МАША.

Х.

nеред

команда

ЖЕО

«Броварю>

Щоб все Ви мали у житті. Нехай Вам квітує білий світ,

змаганням.

А.

В житті збуваються найкращі Ваші мрії І доля посилає довгих літ

Здоров'я, щастя, радостІ, цадії.

тичинськип.

Адміністрація Броварського

бЬр­

БРОВАРСЬКОМУ КРАНОБУДІВНО~У ЗАВО­ ДУ «СТРІЛА• на постійну рЩїоту терміново по­

трібен І(ІІаліфікований маляр по металу, токарі­ фрезерувальники і спеціалісти будівельних профе­ сій. Зарппата 300-400 тис. крб. Довідки по

ном сечовиви 5-7- від­ соткової концентрації. Після зазначених робіт дерева слід обов'язково побілити розчином

вапна

дпи закікченн.я будlІІиицтва п'ятиповерхового ~~ деІ(су гаражіІІ з підвалькими приміщеннями пропо­

кув оргакізаціям, державким і приватним

з

Запрошує на nостійну роботу або тимчасово дJІІІ

тим,

виконання робіт і забезпечеиня охороки: ~ бригаду · будівелькиків у ·складі зварювальни­

на.н пишуть

А потім загонорІІЛJ лике

ВІД

поріг

42

прий­

відвідати

щирого

У

Дню

на

при­

ци:<

ди

І на кож­

слова

подя­

не

роздавали

частинок,

l

серце

ритмі

його

роздавали

найприємніші

стіні

залишалося

ве­

Як

свого

своїх

серце

люблячим.

вчителя,

шкодує

навчального закладу від­ чувались урочисті і бен­ тежні нотки. Це і море квітів. на столах вчителів. і привітальні заклики, і яка

брали

і

скільки

ликим

вчит~ля.

розміреному

музика,

Ведучі

...

вони

свято

серця»,

були

І

няв запрошення від ниніш­ ніх учнів Шевченківської

свяч=не

які

ки

роки жит­

тя. Таж з радістю.

школи

і

частинки,

поSажання

школи. АдЖе віддав робо­ ті з діТЬ'V и

підходили

ній

трепетом

яке

що

тепла

не

зара­

вихованців.

П.

КУДІН,

Важкі умови,

а

нині дехто

в

довер­

сНОВЕ

ЖИТТЯ» Рад

Зкиовкики міська

і

кілька теплих

Ради

Редактор

Даі

:!&

ТОЧНІС71.

rl.a~u

ма

8НК.І8АІІІІИХ !4t

17

во

уважно

І<вітия

фаа7і8

1937

із

все

цього

завідуючою з

В.

почуттям

задоволення

мос»,

_..,._

з

яка

П.

орендує

вельне

nриміщення

газині

спJрттоварів.

ви­

в

ході

цінні

її

речі,

що

вже

Відділ

циту,

Ба­

випадок

с Криниця»

днями

ма­

виділеної

будову

киянину

Сметані,

МІНІНА,

злочин­

500

цеглин,

викрали

30

тротуарних

ГригорІя

Чупринки,

-

4-04-61;

aino•l•a .. ~иoro

плит,

промнс .. овостІ

соцІа.аьннх вІддІ.ау

амор.

Qi.aluiiUil.

JІИtІf)'88ИИ8 Ру--

3 И

'ІІІ7а'І&ІІІtІ

-

П ..... WТІ 1.

-

4-21-34;

питаНІ..

радІоіиформацІУ

вімІаів:

.анс,.Іа

Валентині

12.00.

...

Іванівні у зв'язку зі смертю її батька ШВИДАКА Івана Павловича.

К:олектнв

рові

ОРТП

висловлює

ТОІ<МАК:ОВІРІ

смертю

її

глибоке

Анастасії

сnівчуття

Миколаївні

у

дисnетче­

зв'язку

зі

матері.

17

Редантор

А.

ВОЛОШННЕНКО.

сІ.ІІ•с~аоrо

ма<:оаеТ

rосnОАарсти

роботи

-

Друк

-

аруаариg

Індекс

61285.

високий.

ОбсІІг

кований аркуш. nримірників.

~-04-81;

Замовлення

·- S-13-91.

Броварська

о

ру­

лон металевої сітки і ру лоні в рубероїду.

секретар&

Початок

~.

невідомі

ці

Ім.

13262

під за­

В.

17

Адміністрація, профспі.лковиА комітет Броварського АТПглибоко співчуває nрацівниці nідnриємства Троценко

нові. Тут із земельної ді­ лянки,

ЗАСІДАННЯ СТУДН сКРИНИЦЯ» жовтки, в примІщеннІ редакцІТ • Нового життя» чергове sа.:Ідання лІтературио-ми<:тецькоУ студІУ

У недІлю, вІдбудеть<:я

бу ло зафіксовано в Руса­

торго­

в чорнобильських

* * *

також не гребують.

Такий

міськвиконкому

справах.

давно

потраnили в розряд дефі­

<~:Де­ у

во­

намага­

будівельними мате­

ріалами,

вчителью1- пенсіонерка.

4-0l-92;

ІІеее

рахунках.

частіше

Причому

але й

працівниками

Г.

л.,га5аритні

все

:.~ію».

спіл­

фірми

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ

ються провести там среві­

глибоко­ від

року.

--

одно

ОБОВ"ЯЗ­

прихоплюють не лише ма­

ни

магазину,

ЯВКА

ПІДПРИЄМСТВ До 15 жовтня 1003 року необхідно виплатити комвексацlю за самостійне санаторко-курuртие ліку­ вакия за І пlвріччи 1903 року особам, які JffіСтра­ ждали вкаслідок · аваріІ на ЧАЕС .. Відшкодування виплачених компенсацій із республіканського ~ жету проводиться із рахунку 2122825 міськфін~­ ділим до 15 жовтня 1993 року по пред'явлених роз­

наділах час від часу,

І якщо ти навіТJ-. нічого

КООПt<:РАТИВУ.

залишитися по­

ються на своіх земельних

до

ЧЛЕНІВ

КОВА. Наша· адреса: ~· Бровар~. ЦJJ~пект Незалежності, 14. кім. 41. Тел .. 5-03-715.

за увагою 3ЛОдіів. Знаю­ чи, що господарі з'явля­

ще ;о,.

ауjма.

аІ~іА&.ІІоІІіеть

звісно ж,

річ, порадить, що краще підходить. А проводжаю­ чи, обов'язково запросить: «Заходьте, будь ласка,

жоtт1м

головне

відвідувачів Н. В. Нучар­ ський, який завжди допо­ може вибрати необхідну

придбав,

РИ

що протягом

ло городян одержало nід забудову земельні ділян­ кн в села·х району, не міг,

доб­

ставиться

факт,

ХД.РЕСА РЕДАІ(ЦН: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: редактора 4-03-76; застуnника редаКТСІСJ&, аІААІ .. у сусnІл•но-nо.. Ітичного

ТІ

Брова·рські

деnутатів.

"""-•·

raaorн ІЮАі.н8

aaa-.u

міської

газети.

ВОJЮШІІНЕНКО. з

вІU84)':

сторівІ<u

.......W..

народи.их

А.

вихо.аn•

Брова-рських

редакції

ЗО ЖОВТНЯ О 9 ГОД. ЗО ХВ. В СЕРЕДНІИ ШКОЛІ .Ni 8 РОЗПОЧНУТЬСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБО­

двох останніх років чима­

-

люди-

депутатів.

ко.аектив

районна

Газета

газета

-

на.родних

-

зустріти

а

Той

бригаду охоронників у смаді чотирьох Ч()ЛО­

-

віІ(. Оплата теж за домовлекістю.

УЖЕ П ЦЕГЛУ

завжди раді ·покупцям і культурно їх обслугову­ ють. ПродавЦі ввічли­ ві, доброзичливі. Особли­

кування

є~щномічні

товар

викладений,

Броварської

ме­

в

-

го

приємніше

районкої

рz

затишно,

сюк,

серцях дітей.

сказати

і

сто,

де

слів молодому поколінню. яке покликане «сіяти ро­ зумне, добре вічне>> в

ні

Довелос:я

Пригода

на

Є у Броварах на буль­ варі Н~защежності мага­ зин «Авангард». Тут чи­

ходиш

шення скрути ще й забу­ ває про такі о5ов·язкові людські якості, як ввічли­ вість. чуйність і увага до оточуючих. І тнм

працю.

незважаючи

ка, мумра, двох підсобних робітників. Оп.'Іата за домовпекістю, але вище у 1,2-1,5 раза, ніж у бу­ дівельних організаціях;

КРАДУТЬ ...

не

сюди ПРИЄМНО ЗАВІТАТИ

настроювала

котра,

8сІ негаразди, зберегла собі ці прекрасні риси.

учитель-пенсіонер.

на святковий лад. 1 ось вже директор школи Вік­ тор Іванович Новшун по­ здоровляє своїх кол·ег і ветеранів педагогів із днем, що вшановує їх не­ спокійну і таку благород­ ну

ну,

старшокласники,

своїм вчителям.

переступаю

ве­

серце,

на стіні.

вечора,

ЩИРОГО СЕРЦЯ

<<Від

червоне

висіло

душевним

·

rідних умовах.

щоб захистити їх від гри­ зунів, морозів.

З

пlдn9и­

ємствам, банкам виступити спонсором на взаємоІІи-

снопиками

очерету

ГАРАЖНИИ КООПЕРАТИВ «ДЕСНА• ~

мів мідного чи залізного купоросу. ~олоденькі де­ рева віком 4-5 років - бажано обв'язати па­

завжди

5-43-12.

тел.

навпіл з г.лнною, додЩІіпн на кожне відро 300 гРа­

соломи,

-

не­

Яблука і

толем,

_

трнІ(отажиого об'ЕІд-

нанкя, працівииц транспортиого це"У·

груші, уражені паршею, треба обприскати розчи­

пе~ом,

~

Сердечно вітаємо з 55-річчям від дня народження П~ОХОВУ Людмилу Дмитрівну У колі друзів Ви завжди в пошані За серце щире й руки золоті. Вітаєм Вае сьогодні і бажаєм,

Чернен­

Фото В. Кривенка.

<ЦМіністрацін

ВО~ 1

облжит локомун­

На фото: команда-пере­

можець

ЖЕДів міста, ЖЕО «Бро-

училища

гра­

і

ко.

заліку·

збірна

кубком,

дипломами

управління Л.

видовищем було і змаган­ ня «спортивна сlм'я;о,,

командному

кошти.

Нрасивим

Панін з команди ЖЕО <<Бровари'>. Захоплюючим

У

Скільки років тобі, не литаєм Нехай лічить зозуля в гаю. А ми з тими тебе лривітаєм, Що лостукали в душу твою. Те бажаєм, що щастям звуть люди, Хай усмішка не сходить з лиця, Хай життя твоє піснею буде,

лася до підготовки свого колективу фі:шультури до

на дистанції сто потім чоловіки.

татом 2,13 хв. робітник ЖЕД-3

річним ювілеєм:

під . керівництвом А. М. Бобка серйозно постав.'і­

са­

задали.

Жінки

Найдорожчу людину у світі, любу нашу маму і

бабусю Марію Степанівну ЗІНЕНКО вітаємо з 1:JО­

А в залах училища, на сnортивних .майданчиках жарко було волейболі-.

поєдинок

сім'я;о,.

культури.

початку

.Ni 100 (8459)

тривід­

розчином

доської рідини:

Черствого <<Скарга хи Печеної>>.

українську

вишні, грибко­

обробити

сотковим

проводилися

видів

гирьового

хів,

се­

захворюваннями,

обхідно

Миро-

та жінок, з легкої атлети­

По фазі жовтіючого JІи­ жовтня,

п' .яти

лейболу

пропорціі. що

Івана

легкоатлети.

Переяслав-Хмель-'

варів. Змагааня

готовленою з коров'яка і жовтої глини в рівній

редину

мистец­

.та

мого

свята

ницького, Борисполя, Бро­

або натерти соком щавлю, а потім покрити садовим варом чи замазкою, прн­

стя,

аматор­

сценічаого

фізичної

неда~

Фастова,

нівки,

ця до живої тканини, про­ дезинфікувати одновідсот­ мідним

ентузіастка

8

СОНІ 'ІНІ ВІТІННІ

кон­

Вони

родну пісню <<У наші"VІ се­ лі новина>> та <<ЯК дівчи­ на пасла гуси» (слова Ва­ силя l<..JХИМОВИЧа, МУЗИКа Івана Сльоти).

пісні.

курочку ря5у»

Ноно-

спортивного

Церкви,

на стовбурах чи

гілках є рани, їх треба залікувати, зачистити міс­

ковим

зиканали

тва Ганна Михайлівна Сич майстерно прочита­ ла ГУ\МОрески Миколи Wугайла << І..це раз про

змагання з'їхалися коман­ ди з 13 міст Ниївщини. Серед них сильні за скла­ до.VІ колективи з Бідої

спалити

чи при<tопатн ;либше, за­ компостувати або виве~ти Якщо

інші

ського

міста стала традиційна ІХ літня спартакіада <<Здо­ ров'я>> Ниївського обл­ житлок )МупраВЛіННЯ. На

приштамбову кореиеву по­

все

А

в

керуванням

Продовженням

Спершу иео5хlдно зібрати муміфіковані плоди, сміт­ тя, засохлі і хворі гілки,

гілки,

під

та

заключну

програму.

Змаrання бу ли захоплюючими

з ними треба починати по

летиі

гую>

~атири,

Федоровича

ховаються на зимівлю і шкідники. Тому боротьбу конусу

та

Заслуженого працівника культури України Володи­

борошнистої роси, rнилі. Під лисt.ям

золотому

щенка заспівали <<Посію я редьку>>, <<Весільний пер::­

поетів

хори ~ти

н.;­

оком

віДкривали

цертну

перерві між виступа­ і письменників

ми

чис­

иеоз~роєним

спори

стей, сірої

притулок

гумор]

який проходив у Ниєві Українському домі.

та­

Після закінчення висту­ nів броварські хори:ти

Нещодавно

бр1в участь у Друго­ Всеукраїнському фе­

Ж М ТТ Я•

11

ss:.

-r=r:eг

На столичній сцені- пджерели•

Самодіяльний народний хор Ниївської птахофаб­ рики на5ирає в~е більшої

вбрання саду, тихий падо­

'._й'

І(иtас~окоrо

об.аасиого

ne.tlrpaфiT ї

A.IP8N gyapal:

КнТ801оаа

уІІраваІии• аАаІ<оаоТ

е6аас1'Іо,

м.

у

сарааа&

тoprlul.

ІіІреаари,

ау.1.

N'

52Зі.

ац.ааама-.

К.f......

І

Тираж

llf

JiY• 6346.

#100 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you