Page 1

краін, єднайтеся!

Газета ВИХОДИТЬ З

квlтия

17

19:17

СУБОТА,

року

Opr.H &pO • • pCbHOrO

2:і

ТРАВНЯ

1990

РОКУ

м НЮ

УдостоєнІ Людям старшого поко­ ління назавжди запам' я­ тався що

Парад відбувся

1945

року

площі

на

них зу

Перемоги,

Збройних

ків у роки

доблес­ Сил

Сою­

вщеит роз­

полчища

чизняноі

КраснНі

честь

РСР, які

били

червия

24

иа

німецько­

фашистських

зarарбни­ Великої Вlт­

війни.

Урочистнм маршем пройшли тоДі зведеиі полки фронтів і флоти­ лій. До підніжжя Мавзо­

лею В. І. Леніиа були кинуті прапори розгром­ леио1 гітлерівської армП як символ перемоги Ра­ дянсько}

22.

ІХ

Про

Село Плоске по­

то. Як кожному з них хо­ тlлося ще раз сісти за

парту! школо!.

«Прощай. рІдна - в ОСТallНIЙ раз

сказали

вони.

Мабуть.

не

буде

БІльшенням, мо. .на

що все

коли

надовго. життя.

у пам'ятІ середньої

демlї. Серед них Микол~ Топlха і Василь Бузник.

пере­

якщо

А

11

класу випуск­

чорр

учнІ

Інших

ськостІ.

її

класІв,

на

в

тепло Із

вІтав

цес.

усіх

М.

раз

нагадав.

вІдпочиватимуть, ватимуть

учНі

профеСІЙНІЙ

їх

ПіДготовцІ .

залишатися

вдома І трудитись у сіль­ Cbl{I()MY госп<>дарстві.

Адже , Пlднреслив

вІН .

можна працювати І заоч­ но навчатись , ян це роби­

шляху.

.

тали

за

обрали

свій

Зворушливо

випускникІв

класники.

На

ВіД

вl -

першо­

імеНі

закінчення

стої

частини

ви­

Віта­ урочи­

директор

школи М. С . Бузник вру­ чив

юнакам і свІдоцтва про

освіту .

СеРГіЮ

дІвчатам

середню

Клименку,

вlдмІннику навчання, ло вручено Золоту

чали

вже

жили

пускників виступив лІй Харков .

держплемзаВОДІ.

шлях:

-чим

Обоє побажа­

ли своїм вихованцям ща­ стя, правильного вибору

даль.

никІв

Вете­

доповнив

навчалися.

ли чимало випускникІв попереднІх рокІв. Тепер вони трудяться спеЦіаЛі­ стами, мехаНІзаторами у

Шість нинішнІх випуск­

Музиченко.

вип:\,скники.

час

лИв уваги випускникам, дальшому їх навчанню 1

Занликав

як

.

як

лІтнІх канІкул. У своїй розповІДІ чимало придІ­

пра­

госпо­

клас.нИЙ керІвник М . М. Нлименко. ВІІІ розповІв,

працю, під

К

рана-педагога

ВІн КОРОТК() розпо­

ще

Іти

сільське

Хвилюючим був виступ

закjllченням

вІв про те, як було орга­ нІзовано навчальний про-

кан­ наук ,

першої вчительки ниніш­ нІх одинадцятикласників

навчання , в~ск.них екза­ менІв .

. ВI.н

дарство.

партизан­

Директор школи М. С.

БузнИ'К

у

держплемзаводу

закликав

цюватиу

загонах.

присуТНІх

навчав-ся

економІчних

житті,

честь своїх землякІв, якІ пІд час війни загинули на

І

ви­

Герой СоціалІстичної ПрацІ, народний депутат СРСР . Петро ФедосІЙОвич побажав випускникам всього найкращого в

ЛеНіНУ І обеліска Муж­ ностІ І Героїзму, встанов­

фронтах

закІнчення

дидат

Пlд'нІЖЖя пам'ятника В. І.

-ських

вислухали

колишнього

.ПлосківськиЙ • .

дорученням

плосківчанами

уважно

ректором

учасникІв вечора випуск­ ники поклали квіти. до

леного

готу­

автодо­

сІльськогосподарськІЙ ака· демlї, а тепер працює ди­

громад­

За'

в.

пускника сlльсько! школи П. Ф. Волохи, який пІсля

сторому сІльському бу­ динку культури зібралися випускники, вчител І, бать­ представники

вступу

виступ

ний вечІр. Він був урочи­ стим, хвилюючим. У про­

ки,

Клименко

до

рожний ІнсТИТУТ . Учасники урочирого ве­

залишиться

учнІв школи

СергІЙ

ється

не

Схід

СОІІЦЯ

серед

всІ

бу­ ме­

зустрІ­

розлогих

ла­

нів, запашних росяних лу­ ків.

направленням

диренцlI господарства нав -

соціалtстичиоl

а

чатимуться в Українській сІльськогосподарськІй ака·

скаже­

"оп .

:1

8IC~HH08I. Номпарт.' Унраіни. МІСЬНОЇ І раііонної Рад наРОДНИІ ДепраТ1. Ни.всьноlобпасn

До 45-рі'l,ЧЯ першого Параду Пере.Alогu

рlвняно невелике. Тому і випускникІв не так бага­

ЦІна

(8009)

А. ГАВРИЛЕНКО.

Після

цього

стало традицією щороку проводити війсьКОВі пара­

ди в день свята Перемо­ ги ~ травня . .

Нинішнього

року

па-

рад був особливий. Btн 'проводився на честь 45-ї річниці Перемоги у Ве­ ликНі ВітчизиянНі війні. Згідно з Указом Прези­ дента СРСР' М. С. Гор­ бачова

честі

високої

держави.

була

мом.

ноі вШни і иевтомні ТРУ­

З

них

був

сформо­

ваннй зведений полк з чотнрьох пtдpoздlJIів: ба­ тальйон учасникtв пер­ шого параду Перемоги 1945 року, батальАон

Героїв

зу

і

Радяиського

кавалерів

денів

Слави,

партизан

та

і

Сою­

трьох

ор­

батальйои пlдпlJIьників

батальйон

трудівНИК1в

тилу.

БlJIьше

проведена

велика підготовча робота до ювlJIейного параду. З уСіХ республік Союзу РСР в середниі квІтня прибули до Москви вете­ рани Великої Вlтчизия­

присутиі на трибуиах зу­ стрlJIи парадні ветеран­ сью батальАони БУРХЛIi­

трьох

проводились

ТИЖIi!В

систематцч­

ні тренування ходіиня в строю, вШськовоІ' ВЩІравки, дотримания чіт-

кості роки І

колон. зробилн

постарlJIl

дівиики тилу, які особис­

втратили

то виесли великий вклад у перемогу над фашиз-

дьорості,

роїзму .

Звичайно, своє . Але

ветерани

не

вШськовоІ

ба­

мужиості

Не

1

ге­

випадково

вими

тривалими

оплеска­

ми.

Приємно , честі

що

високої

УДостоїлнсь

учаСЮіКамн

бути.

цьогорічного

параду у МОСКВі наші земляки з Броварщнни Іван Павловнч Касян, кавалер

Слави

трьох

з

орденІв

Плоского,

ко­

лишиій розвідннк. та Влас Пилиповнч Мншко, мешканець нашого міста, колишиlй керівннк під­ пілля, секретар підпіль­ иого райкому комсомолу . політкерівннк взводу пар·

тизанського

ні

загону

Дзержннського

іме·

з'єд­

нання ІмеНІ Попудренка, що дlя.'10 на ЧернігІвщи ­

ні . На

Параду

знІмку:

учасннки

Перемоги

року І. П. Касян та В . П. Мишко .

1990 (злlваl

і

І

І

-_._- -- -=-:І


2

стор.

червня

23

1990.

СН О В Е

р.

Не можна недооЦіню­ вати можливостей ном со­ молу. Ян стверджують теоретини , у нашій орга­ нізації перебудова йде енергійніше, ніж у партії . Зараз наша організація

Нам чекати нема копи Серед найскладніших проблем молоді, в тому числі

молоді

заводу

по­

рошкової металургії. є ті . що існували давно, а сьогодні

« критич­

досяг ли

ної маси»: житлова влаштованість, низька

не­ за­

її права. Партія ПіНЛУЄТЬ:

нонтролю

ся тільки про своїх чле­ нів, у профСПіЛОК багато справ і без нас . І все ж таки комсомол

молодІ.

не

минули

всього

вітри

прийому майже

динці

хлопцІв та дівчат дять з комсомолу

тощо.

АДМіНістраЦІя,

громад­

до лав немає .

молодіжну

МОЛОДЬ,

жечку .

але

номсомол

являє

собою

пони що єди­

ну

організацію ,

може

реально

яка

захистити

Иог{)

червону

вився

від

істину.

літичні

оргаНізації.

Прс

вже

вІд

заводі

жуть

за­

директора

у

Мені

заперечити :

мо­

така

по­

сада вже була . Але лю­ дина займалася цією ро­ ботою на громадсьних засадах. а потрІбно вирІ­

тане .

на

шувати

питання

фесійному

тотального

ІІа

про­

рІВНі.

нашу

ці

газета

уже

_3_

адресу :

ти»

запитаниям

М. Х.: стачає дійсно

А

завжди

виникають

різні

перешно­

ці

та

КОР.:

часто

ливцями,

сучаcJtі

з

. М.

біля

ЧИНИ

театру І

буде

команди

рі

Без

сіль·

А

запрошуємо

на

МОЛУ.

Змагання

діяльність .

З лочатну 1990 рону бійців молодіжного бу­ з агону

громадсьна .

заводу

можливість

никам.

якІ

нада ·

бу дівель­

з авершують

бу дівництво

дитячої

лі­

карні. У розробленому штабом МЖК-2 графіКУ враховується виробнича

Зараз

значні

тах.

квартирном у штабом

КрІм того .

риторіЮ

та

недоброзич­

маю

на

yв!t­

постійно

наочно

на

стендІ ведеться

пропагандист·

ко

цьому зма­ М. Лаврен­ 2): Л . Полов­

(ВТН:) .

ються

О

РогОЗІ"

типу.

траншеї,

вуються

зможе

потра­

Друга того,

являє

собою

раз

доводилося

що

молодіЖний

комплекс.

говорять

Не чути

Ті ,

хто

зазд­

рить .

КОР . : А є чому заздрити? М. Х.: -Мабуть, що є.

117-

Для

тири

го­

отримання

в

МЖК

обов'язково

Засипа·

черги. стати

примі­

який

ліку своїм

чекати

боти.

IІІта­

стоїть

і

своєю

-

на

не

своєї

паЙовиків .

своїм

квартоб­

активністю .

ставленням

створення

МЖК- 2.

квар­

зовсім

Емжеківцем може кожен працівник

підприємств

ущІльнюються

тощо.

голова заводськоl'О

при­

ставлення.

думку, що емжеківці це «рвачі». Але, знов же, так у біЛЬШОСТі ВИШІ цків

С. ЧЕБОРАКА. бу

дві

МЖК

житловий

упорядко­

підвальні

щення. дверІ

ська агітацІя . Попереду у

ганні йдуть чук (цех NQ

тельного

на

будинку

такого

нерозуміння

сили заго­

зосереджені

НеріДКО.

назвати

бажаючий

NQ 10). ну

МЖН:

з аводу

з

я

пити до

(цех NQ 1). І . КапІтанен­ ко (ЦЗЛ). Н. Шелегацька (ВТК). А. Крупко (цех

організовува­

спецІальному

доп о мог у

важко уявити

ти роботи на різних Qб ' єк­

ПОРОШКОВОЇ металургії (ЗПМ) впорядкували ТС­ вали

рук

добре знають майстерність і ком­

по лінії МЖК Весь загін поділений на чотири групи. Це дає

продовжується дівельного

молодих

сомолки Ірини Силинської. Швачк.а иалежить до тих, хто забезпечує випуск тІльки високоякІсних вироБІв для дІтей. Фото М. Семинога.

Рок-Фестиваль . МІСЬККОМ КОМСО ­

65

.N'v 2

У цеху

увече· всіх

трудолюбивих

таке сучасне підприємство легкої промисловості, як виробничо-торговельне трикотажие об'єднання.

райвиконкому

розіграно

чи зу­

Перша -- це заздрість. Від цього нікуди не дІ­ нешся: далеко не кожен

виступом

госплотерею.

Скажіть,

доводиться

Х.:

Можна

КВк. О 10 годині ран- І

ку

сьогод­

зІ у ставленнІ дО МЖК?

театр мод, познайомнте І

КИІВСЬКОl

ту.

ніж

у

мІстІ

стати

в

цілому:

праD,юватиме

вечірній

дитсадок , кабінет певта (можливо, і

тологlчннй

до

вкладом

МЖК

ласнаво

просимо

тера­ стома­

кабінет) ,

стІл

ро­

У

завоює

цІкаві

комсомолу.

полі ,

можна

не

воїн .

зсунути

а го­

О.

КОВАЛЬЧУК.

секретар

комІтету

сомолу

кової

заводу

ком ­

порош­

металургії.

гей!

уявляється ширше. раз будується кафе

місць.

50

3а на

ПочинаК:tчи

з

другого будинку, Bt;1 пер­ ші поверхи будуть облад-

. пІд

нані

рlзнонанітні

соцІально-

нультурного

спортивного

Бу дуть організованІ ладнані

центр

ційних ня.

методів

спортивних

лікуван­

для

кіно­

і

театр­

кІмнати

і

:vJa-

залів,

зал

студії раторії,

об­

нев~ликих

демонстрування

студІя ,

і

нетради­

комплекс

ленький

і

призначення.

для

кіно­ КіНОфotолаБО­ зал хореографії ,

репетиційНі класи , май­ стерні. турклуб та Інше. Мета цього ---: створен, ня

ро­

МЖК

-

вам

стрІчатися

поди­

молодіжного які привезе

<.~.агія~,..

починається

нішній день

Дию радянської молоді.

ся з мнтцями

право

зустріча­

охарактеризувати

почнеться

кращі

що

власної матеріальної ба­ ЗІІ. Так коротко можна

прнсвячена

моделі вбрання,

того.

бота по створенню міцної

розважальна

внтися

апарату

перешкоди

ростуть,

молодь і всіх, хто мо· лодий душею, у парк і Перемоги 24 червня, де І

зможете

нашої

панування

до

змаганні

ються не через кілька сот метрів. а на кожно­ му кроці. Стіни першого будинку, хоч і повільно ,

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТНУВАННЯ

ви

що

у

су бу де БІльш високий рівень організації побу­

мети

стан

спільно .

Є

побутового.

на

явище

Просто

го·

Миколи

бу дівельником своєї осе­ лі. У будиннах комплек­

до

ди.

заступника

це це

нормальне

призводять

Тут

ви­

шляху

бюрократичного

програма,

будівництво

і

ри.

МИ,

4ІМолодlжиИЙ.

нема

ногось

приміщення

(сміється). І тан. Я думаю.

..

до

у

разом

ті ж самі гроші. До того ж. хто буде мати потужну фінансову базу . той пере-

звернулася

ченати

комітету

Один

Але . ян кажуть. народ потребує «хліба та видо­ вищ». А на них потрібні

МЖК

Проблем

--

~кономіки

велнка

до

в

-

Ідеї

вихован­

ж

а

відкрито

Янщо

забули.

розповідала про

редакція

лови оргкомІтету ХОМЕНКА.

Т

годниі

вати

номсомоль­

а про

молоді

ронами.

ноли . Не помиляється той, хто нічого не ро­ би'ть. Ми хочемо працю­

«ЗЗlюлочува­

гроші,

ня

з

Як I~YTЬ справи у бійців будзaroну, якІ Dроблеми стоять перед молодими будівельниками з таким

_Е_

13

Є, на

Існування.

Помилки в нас були й бу дуть. Не вистачає ДО-. свіду і знань. Це' прийде

госпо­

нарінання

взялися

може у політичній бороть­

у мІстІ першого молодІжного житлового комплексу .

г А

о

своєУ

• ,N2 · 10.0. (80.0.9)

бі за

яні

діяльності.

щоправда.

Ростемо Наша

ношти,

вІд

дарсьної

на

посаду

чималІ

одержує

го·

відновити

справах молоді .

ві'дмо­

монополії

молоді

має

важно .

ступнина

кни­

Організація

Комсом,ол

м-о­

непо­

наШQМУ

вихо­ за ві­

гриби

і

Пропоную

ВЛКСМ Багато

як

зростати

політичні

ворити

КОМ або не хочуть НОСIlТИ

ські організації звичайно турбуються про заводсьну

дощу,

лодіжні

втрачається .

робітна плата, повІльний Підйом по службовій сх,о­

ІдеологІєю

нонсолідацію

кризи

суспільства .

авторитет

ПіСЛЯ

за

Почали.

Ж И ТТ Я»

;~!\?,:,-,

~~

замовлен~

МИ збираємось обладна­ ти студІю кабельного і супутникового телебачен­ а

містІ

в

перспективі­

побудувати власну АТС на 1 ООО номерів. Кожна сім'я буде забезпечена місцем

у

колеКТИjlНИХ

погребах.

Можливо,

з

часом виникнуть якісь нові ідеї і ми організує­

центру

і

життя. рІзного

.. :

продуктових

ня,

в

турного

.

куль-

спортивного

місця. де вІку могли

стрічатись,

цІкаво

люди б зУ'

спілкуватися .

проводити

вІль­

ний час. Щоб цей комплекс міг успішно ФУНlщіонувати, необхідна міцна матері­ альна база . Тому одним з найважливіших НаІ!­ рямків ДіЯЛЬНОСТі МЖIt на найближчий час буде створення власної госп­ розрахункової фірми.

ще якісь служби . КОР.: То ВИХОДИіЬ

яка б приносила чималий прибуток Одним з най­

М . Х. :

ємств, надІємось. буде цегельний завод _ Але не бу демо говорити «ГО[1».

мо

правда , що ви лише про себе? ми

Навіть якби

-

обмежили

ність

дбаєте

тим,

свою дІяль­

що

я

сказав,

то хіба це було б погано? МИ що, у бираємо?

когось це за­ Підприємства

виділяють

грОШі

рудження все

інше

на

будинків .

--

це

спо­

А

результат

нашої організаціІ. нашої інІціативи. нашої праці й заповзятливості. Коли б мешканці кожного бу­ динку були такі організо­ ванІ. як майБУТНі жителі МЖК то загальний жит­

перших

поки

власних

не

перескочили .

Ян бачите . перспекти­ ви у нас необмежені . Ко­ ристуючись .наГОДОЮ, я б хотів звернутись до бро­ варчан: нам необхідні люди

зІ

свіжими

бути

найрізноманітні­

шою . ДзвонІть нам по телефОну 5-63-10. При­ ходьте до оргкомітету. який міститься у при­ міщенні

но вищим . Ми самі тур­ буємося про свій мзйбут­ Hlf! побут. Але це тільки

комітету по чя ВЛКСМ .

частина

нашої

міського

вул.

спорт­

50-Річ­

2.

Розмову підготував М . МИКОЛАЄНКО .

діяльнос­

Перспектива

ідеями.

здійсненням яких вони б хотіли займатись . Сфера втілення цих ідей може

тєвий рівень був би знач­

ті.

підпри­

МЖК

ТРАДІІІІ/Ї ДОБРА

ЗИ/1І6ЮЄИО Бюро

Вроварського

мІськкому

комсомолу

І

президія районного комі­ тету Червоного Хреста прийняли постанову про проведення днів донора

і про· розшнрення участі у них комсомольцІв І молодІ міста та району. Вони будуть проводитись протягом

червня-жовтня,

підсумкн роботн будуть підведені в переддень святкування Дня народ­ жеиия

комсомолу.

Цей захід має поліпшення

безоплатного розширеНІfЯ

сомольців

на меті

пропагаиди

та

донорства,

участІ ком­ молоді в

патріотичному донорсько­ му русі, буде конкрет­

ним

BHecKRM

кожної

мо­

лодої люї(ини В справу гуманізму та милосердя.

Ініціаторами ня

стали

організаціЯ

райком

проведеи·

комсомольська

райлікарні

та

ЧервоВ'Ого Хрес­

та. (Звернення комсо­ мольців райлікарнІ було надруковаио у нашій га­ зеті 12 червlfя Ц. р.) . У

презентаЦіЯ

прийнятій

постановІ

комІтети ЛКСМУ разом з комітетами Червоного Хреста зобов'язаио роз­ горнути широку агітацій­ но-масову роботу по за­ лучеИНJO юнакІв та дів-

чат у ради

ки , літні фуфайки універ·

І

донорів.

З

цІєю метою необхІдно провести бесіди і лекції, зустрічІ з людьми, які багато разів здаваJ.IИ свою кров, оргаиізувати випуск «блискавоК» піс­ ля

проведения

дня

І

сальні

І

Необхідно і

широко

на

чить

мода

про­

БРОВАРСЬКО­

не надає

цьому

зна­

фіРМИ «Павлин» у Луган ­ ську.

підприємствах,

МоделІ витримали сер­ йозний іспит: експери­

в господарствах. Прове­ дения днів донора бу де

БЮРО

дівчи­

Ч~ННЯ. Просто і з сма­ ном! Приємно . що вико­ нанІ ці чудові виробн

показуватн

ГО МК ЛКСМУ (МДС).

зна­ для

ни, і для юнана . На яко­ му боЦі засТібка - не­ значна дрібниця. Сучасна

до­

висвlтлюватися і на сто­ рІнках райоиної газети.

фран

модельєрами .

« УНІверсаЛЬНІ» вироби d

І .

участь молоді в цій бла­ городиій справі безпосе· редньо

розроблеНі

цузькими

нора.

пагувати

підприємства.

КУРТ1\И , комбінезони . брю ·

С'ІЇЛЬJlе

радянсько-

французьке

« Павлин» швейних

по

підприємство

виробництву

виробів

предста-

вило

в Луганському

мовому

«Новинка» делей.

ФІР­

салоні-магазиН!

колекЦіЮ

мо­

Це перша в краІнІ

ментальну партію їх було

продано у ФРН.

Фото Р. Азрlєля. (УКРІНФОРМ) .

_


сМ О В Е

Ж И тт я.

червня

23

3

р.

1990

ГОСПОДАРІ

чола .

обробіток провести за­ мість внесення гербіци­ дів . Підрахував, що це дешевше було б. А для людей і землі здорові­

То і я праЦі не боюс~. Віддайте мені землю -

ше. Вона і так уже хі­ мією перенасичена. Час,

і я годуватиму людей не гірше від американських · фермеРіВ. Тільки віддай­

мабуть-та_ки, встановити інші ціни на екологічно чисту продукцію .

власну

нею

землю,

і

з Е М Л І Ще до знайомства з М"КІЩОЮ Хитрим та Ва­ силем Сулимою меНі БУЛІ іlдомо, що обидва механlзатt ри,

.лаНкові

перших

орендиих

нова

суджеинях,

псkхологlя

у

яких

власника,

иа­

психоло­

ця і дУші.

СьогодНІ познайомлю з розмовникІв Василем МОЮ .

одннм Із своїх спІв· Петровиче11l СУ ли-

Отже. МОНОЛОГ

ГЕРОЯ І ПІСЛЯМОВИ АВТОРА : Той . оренду

хто

землю

розрахунком

бе ре

в

лише

з

на

веЛИКі

ШВИДКі приб у тки . помиляється. Треба ятати :

що

дуж е пам ' ­

вкладеш

у

те і ' матимеш .

Це

людину обдурити можна. а землю -ніколи, От­ тут

винні

мотиви

бути,

іНШі

по­

Я . наприклад.

rасп()дарем

себе

XnТiA

~\\\I/~ :---.....:::& ... ..., . ~ -------

--

.

.

q/II\~

ШановнІ друзі! Рада

пІонерської

нізаціі

вітає

вас

орга­ з

свя,

том молодІ!

Від Імені піонерів Бро­ варщнин

звертаємося

в

цей

ханням

день

Із

до

про­

не забути про

-

внрішення

наших

ськнх проблем.

піонер·

Зараз ми

почуваємо себе дуже са­ мотніми; у вирі різних жнттєвнх

поті

з начить .

КОМЕНТАРЯ

як

команди

чужі

виконувати.

наосліп .

то­

пропрацював, змалку

згоден .

тру ':Ти

до

книжку

всі

резерви

агронома

нашн х

.1начно

вищі

нам

них

дів

і

мів,

дуже

б

не

бе з

б

виста­

ній

гербіЦИ­

механізатором

ри

на

2

~

мується.

а

г~

тижні

4

це

в

затри­

свою

'Іер ­

на

вро­

позначається

жайності . достатня

Була б у нас кіЛhкіСТh необ­ хідної техніки . могли б .1аЙRИЙ pa~ механіЧllllіі

суперечок

про

дружнти, тн,

гратися,

вІдчувати

дорослих

в

мрія­

підтримку

наших

ділах.

Ми мрІємо, що в нашій республІцІ буде міцний союз піонерІв, кожна об­ ласна і раАонна піонер­ ська організація буде са­ мостІйно визначати свою дlЯJJЬність, враховуючи інтереси піонерІв, місцеві традиціУ і можливості.

Заради сьогодення майбутнього ми прагнемо перетворити

пІонерську

організацію

Українн

днтячий рух

ням

із

його

статусу

у

в

закріплен-

самостІйного

-

державно

вовому порядку,

забули.

<, UЙ . пшеницю

lliAeMO.

старанно

і

Жіllh l\.

в ' язати .. ,» правильно

чотирирІчна дівчинки мов

ви '

Оля.

дзвінкий,

джерельце.

Намагається їй· \ПІдспІву­ вати і маленьний Іванко. До чого ж кумедно у нього виходить! Мама

відразу втому

дітям . уже

забуває

і

допомагає

Татко в

житну

Станіслав

КОРИДОРі чує

своє

гуртоспівоче

сімейство.

Із ' являється

на

з , посмішкою.

порозі

Ох, ця вже посмішка! Нолись

Валя

,своєї

подруги

60Ті

І

ця

міг

ми

взяти ,

утрьох

Утричі

взяли . новим

а

ЖІІ­

те-

працює'

більшу

площу

Миколою Лісу' та Миколою Без-

3

смr.ртним

вирощуємо

гектарів зерно . по

кукурудзи на .'50 _.. пше­ ниЦі та вівса і суміш вів ­

непра ·

,\111

с тавили с я

до

з е м­

са

з

горохом "

нас в ід життя Аідірвана . від Аиробництва, від на­ ши х проблем Хай бн іН­

Які вдо­ пра­ ви­ чер­

гах .

ТОВ­

ститут

с томлююсь,

не

рівні!

зустрІнеш .

Так

вона

впровадив

ж

у

на

\10 ЇЙ зе ~lлі ЯКУСh НРВУ . ефективн у технологію. Я б заплатив , Але щоб га ­ рантували.

Jiогія жай

ща' ця

т е хно­

по

котні,

мага:зинах .

Я

так

в

г А

_3-

_Е_

" Т

більше

Монолог Н,

(разом

зайшла по

ро-

'

приїздІ

в

цював

трактористом,

Вам

на

нила .

групу

гався

всю

на

себе

ж

-

ще

тут

на

вІк

повернув-

син).

та

перема­

,важку

а

сказав. коли

удвох нама­ працю

бо

Валя

що

буде

пішла

у

відпустку.

перейшов

слюсарем . лоде,

пра­

корів.

взяти,

тоді

а

додому

26'

сина чекала (це він

збиралася.

сеСТРІ!

ферму

одну

кретну

щойно з

КняжичІ

Доглядали

фермі

До

очі,

рум'янЦІ спа­ прожогом на

на феРМі радгоспу Імені Щорса . Вона оператором на підміні. вІн слюсарем. По

додому

солдат,

опустила

Валентин! Дмитрук 2З , а Станіславу років. Обоє працюють

на

прийшов у гостІ,

Засо­

11ОДВір'н, Ніби вчора то а у травн! уже першнй ювІлей вlдс'Вятку­ вали: П'ЯТЬ років разом.

Rже

по'

І

А

Відчай

) ІКИЙСЬ підкрадається , А в полі мені радісно . і я відпочиваю, Тут душі пр осторо і думкам теж!

:забезпеЧИТh у ро­ У ~<lХlЦних I{p<I'(Ha s

.N2 13

запнсала

ГРИЩУК ,

• ДомобудівнИЙ комбінат.

в

кожну

ніза~ію

піонерську

Це

пІдготовлених

му

во­

Ми звертаємось до вас. те

тІ

дорослІ!

часи ,

ХОПЛЮЮчі

за·

мандрівки,

пІс­

можІть тиси.

справн.

ше

ваша

М.

ва­

продовження.

А.

МУЗИЧУК,

відповІдальний секретар

працювати

Подружжя

навІть

де­

чоло­

житла

го ще нажити не

мо · сво-

встиг-

ЩІ . Та у оо них уже склай ЛИСЯ СВОІ сіме ні тради-

Цlї ,

мають свої погляди

на виховання

життя ,

на етику

ків у сlм · ї.

на

дітей, на

стасун-

господарства. Ноли ІваНКОВІ

рік , а ОЛІ

тину

на

ведення

МИНУВ '

три, Вален-

-,

роботу

lIоклика-

ли , працювати нІкому. У

садок дітей вирІшили не віддавати. На феРмІ Д возмІнка.

Це

І'

виручи-

ло . Обоє вважають,ЩО діти повиннІ виховуватися удома.

но .

У цьому.

звича Й -

з ними Можна було

посперечатися, але варто? Часто сусіди допомогу

мама кожна

на .

НежнвИЙ.

М. О. Стрілець, В. Г. Цурцумія. Фото М. Семннога.

збу:

надІя.

В.

В. Д. Траман (ланковий),

Допо­

нашим мріям

ми

тут мож­

мувальників В . М. Колес­

ников,

ні біля вогнища, справжні

піонерські

випадково

члени комсомольсько-мо­ лодіжного колектнву фор­

були

згадайте

не

лІстlв, Іншнх молодих лю­ дей. На цьому зНімКу -

Згадай­

коли ви

піонерамн,

вимагає

на бачнти на робочих міс­ цях воїнів - інтернаціона ·

жатих.

товарншl

внробництво

дужих чоловічих рук. То­

орга-

"~

було,

і

apмtr

і

фонду, матеріально - тех­ нічної базн . направлення

пра­

IУІріШити

посмішка!

на щоках лахн ули, І

працюють)

ріг

так

Нам

ромилась ,

про

і

"оли

/;

продовжеННtll"

ся.

Валя

значи'ї'Ь

"Ми- ваше

ЧИМ міцна сім'я?

ч~тий,

од­

..

Голос

мо ,

~ахиС'ту

В жодній цивілізова­ держаВі такого вар­

питання про формування Броварської ради піо­ власного фінансового нерсьної орrаНlзацП, дуже ' поганО. ми хочемо . . . .____________. ._ _ _ _. ._ _ _ _ . . . ._ _. . . . . . . ._ _. ._ _ _ _ _ _

нас просто

водить

не

ВихідНі . питаєте ') вихі д нІ! Я постійно ма , ІІа своїй землі цюю. Тепер люди як ХіДНі проводять? По

на

кул ь т у ­

ще

батькІвській хат!. ділянку під забу ­

не

роЦІ

ІІО-

Н у і що . що наука у нас

пра ­

які

100

варства

цювати змогли б . Це тільки rоворять . що від них шкоди немає . На · розвиток

на

К\ І{І'РУЦ:ЗУ

років

ви л ьно

.1\ ,

ді­

гос

пер побудувався б спробуй матеріали дІстань! Заговорився я щось Здається, дощ дуже . ущухає. Ох, І набрид він цього літа! Бур'яни так і пнуться вгору, У цьому

:З В8ІIОГО

по

дачникам

робітникам

наприклад,

дову

агроно­

так

а

ву У Колись

де

одного

то

70

якої

отрутохімікатів

на

Наділяють ,

житло,

Я,

попалив,

АИ-

Техніку

Торік

ВС !'

1ОО (8009)

людина гніздо біля землі звила, то рано чи пізно трудитися стане на ній ,

хоро-

надіятися

рослин,

можна

хорошу .

х очу'

н е компетен т них

ноги

на

сім ' ю тут заведе.

купити. д е RЧИТНСЯ? :<очу С'амвСе :знати.

Не

бе :!

врожаї

сюди

Тоді

шу А я

викорнстанl ,

для

тут

різни х

орендарю

у

НІ!

ружені , не дають. Чому? Адже якщо бу де у ньог(}

при­

Скажіть ,

•.

вже

головн

подарства.

мене

K y.~I"ГYp ,

На

шкодн

він

праЦЮЮТІ

наприклад ,

ціка­

техніки

з

лянки,

мене років

вирощ у вання

зем ­

' землях

нас

так

коли

поставлять ?

вчив. Зара з . коли сам став господарювати біля землі, хочеться більше ді з натися :3 технології

JlЩlі я вся

справді

і це мені добре відомо. ВирІшив взяти в оренду з емлю . Для початку 1 ОО гектарІв. А '10,(, боятися? Перший . то й перший . Колись дlДl1 М'JЇ мали

я

літературою

Торік вирощував куку­ рудзу і горох . Кукуру дза по 70 центнерів зеРНІ! дала. Для нашого ГОСІІО ­ дарства це хороший · уро­ жай . та й для району теж . Та я :з роз ум ів : не

Особливо . коли знаєш . що робити одне потрібно. а тобі каЖУТh інше . /Я працював,

а

Була б у мене аемля. обов' язково б власну хімлабораторію відкрив. А так доводиться працю­

чає. Набридло

ною

вже

Цікаво.

тех'ніч­

вився , Батько у комбайнером ЗО

обкладайте,

належить.

сьогодні

віДчути.

Раніше я лиШе

на­

Віддайте .

податками

рощувати.

БЕЗ

скарбу. Правда,

давно

.

,

-;::::: .,'еІ:' ,•.....~ . ~ "

вас

вона.

ді

вати

І

гІя господаря. Саме пІсля цІєї зустрІчІ зробила для себе несподІване вІдкрнття: без цієї психо­ логії власника, яку ми довго 1 огульно засуджу­ вали, будь-яка фізична праця залишається лише роБОтою для рук . а не працею для розуму. сер­

же .

ша

лю .

роджується

неї.

проливали .

залежними

вчинках

в

до

те. а не продайте. Діди . батьки наші за неї кров

колективІв у' радrОсПі ~ Великодимерський» . Знаю, що спраВIt це нова, не.Іегка, що проблем ~нстачає. Отже. черrова ординарна зустрІч з діловими людьми, н!чого нового вІд неї не че­ кала. Та, на щастя, помилилася. Я 8устрlлася з молоднми людьми (обом немає ще й 30-ти), ие­ у

як

найБІльшого Жили непогано.. трудилися

вони

дорожили

ставилися

стор.

приходять

Валентини . чотирирічна

HaBiТl.

мостlйн()

б

Чl1 на або

уміє.

сад/{ова ,

са-

одягнуl'ИСН

__________________. ._ _ _ _. . . . . .I. . . . . . . . . ._

попоїсти .

поскладати.

Іванка

А

удвох

Між

ін1UИМ .

Лё.Д

що

Оля

І

дадуть .

Батьки

вони

і

Іграш-

Іграшок

дІтей багато. жаJCть.

іграшки

ось

одягне,

кам

для

у

ввароз-

витку малюків необхідні .

Дружно живуть Дмитру-

НИ . У сім'ї злагода бов,

j

1(10-

роздратування

чи

валення.

і тІсно

двома

Хоч

невдо -

малюками

метровІЙ

У

з

12-

гуртожитків-

ськІЙ

кІмнаті

(Слава

навІть

жити

змайстру-

вав двоповерхове лlжечко для діток) , конфЛ!К-

ті'в

через

невлаштова-

кІв.

них

тнм .

перед-

бо

ві-

удвох

граються,

Не

чуттям

Живуть

допомагає~ город , якии

не

заважають .

нам

радостІ ,

пораються,

засадили нартоплею. Са­ мі працюють , діти біля

ні,сть побуту У НlIIX не виникає.

Удвох

ніхто їм не Взяли ще й

подумайте.

-

вашко .

СтанІслав. у

що

говорить

Важко

кого

одна

дитина .

- -- Яка це дружна, працьовита сІм'я, роз-

рять, що не за горами той час ." коли у них буде

хто

повІла

власний

шили мати двох дітей , 1

сенретар

мольської

радгоспу

ІмеНІ

Людмила

КОМСО-

організації'

Щорса

Хлопіцька . -

Вистачає у них ~acy І на виконання

комсомольор обоє дучень,

ських гарно

співають. Станlсла в. грає У духо в ому ор и' "еСТРІ,

участь тивного го

Не ДИТи-

~

б ере

у

загону

ак т ив н у

роБОті опвракомсомольськодружинників.

Приємнu ' спілкуватися :! ські

Дмитруками.

проблеми

кляли на

ню:

Житей-

ще не

на-

відбитку

ДОМ,

будинок

з

~віТНИКОМ

дом"

са-

горо-

Радгосп

виділив

сім'ї ділянку під забудо-

б'

ву .

о щяє

' будматеР18лами . позику. ДМИТРУКИ

ДО

по огти м

надати

не

дити. щоб

ду,ва1lися-справа

нелег-'

тримають у

СВИllеЙ.

сарай:

ньому

двох

40 курей-,

ВЗЯЛИ

на вІдгодівлю

у

ВіЦі

невр-

на запи-

не

сваряться, відповідає :

«А

чи

А

Д ипломатично

нам

ніколи

не

СтаНіС-

вирі­

Валя підтверджує дум-

посваритися

побудував

дого­

ку чоловіка .

тися».

господарство .

їй

відразу

різниця

на: ПотріБНі і сила, і гроші. Отож мають підсоб-

лав

як

ми

лика.

тання,

знають , що бу·

знає.

А

А

потім

посмішкою:

У

нього

такий

«З

сваридодає

з

С.1авою

і

неможливо.

такий

м'який,

хороший

харак­

тер!».

ДВОХ бич-

Н. ГАМАЛІЯ .

' 111Н111ІІІ '/1111111111111111111111'111111'111111111" ІІІІІІІІІІІ," ..,ІІІІІІ ..... І ...... ІІІ.ІІ,ІІІІ,ІІІІІ"ІІ,ІІІІІІІІІІІІ .. ІІІ'111'11"1111" 1III1

Випуск пlдготуltала громаДська молоДІжна' редакцІя

.Нового

життя..

створеиа

при

міськкоМІ kОМСОМОЛУ.

' ."І,І,ІІ,ІІІ,ІІ ••••• ІІІІІІ,ІІ,ІІІІ.ІІІІІ,ІІІІІІІІІІІІІІ.ІІ11111111111111111111111111111.111 ... 1111111111111111111, 11' І 'І 1'11"11 ІІІІІ"ІІРІІІ'ІІІ"


4

стор.

червня

2:3

р.

1990

«Н О В Е

Ж И ТТ Я»

.Ni 100 (8009) r

себе не більше Я/{ стар­ ший товариш учнів. А в танцях у напарниЦі брав

СОННЧНІ ВІТА.ННН

Марту Негоду З Погребів .. Мабуть. це ім'я так спо­ добалось письменнику, що

теж

Мартою

Можна у

ВСІ

вали

й

ють

часи нас оточу­

повсякдень

люди

оточу­

неординарні,

талановиті.

Деякими

спостереженнями

з

'окремих

хочу

з

школі

я

усе

до

і

ми

кожного

заняття І

Jllткlвський

.аписуааJlИ

чість.

ПіснІ

краА.

наРОАИУ

самІ

на

пенсію як учителя, Якось

ФОJlЬКJlОРНО

зібралися ми, члени ради музею нашого села, і ви­

У

КНЕ­

ві. Наші руках П.

КОне"но це

Аороге. .нають

раіні.

зробити мені. Я з радістю

томики тримаJlИ в П. Постншев, В. П. Затонський. П. П. Любченко. ШКОJlУ вІА,начаJlИ. ВтІм не тІJlЬКИ 38 усну наРОАНУ твор­

взявся

.. ість.

Панасович

рішили упорядкувати йо­ го історію, Доручили це за

чався

справу.

Зустрі­

з багатьма людьми.

перечитував

Віи

документи.

нас

часто

на

ОГЛЯАах,

Торкнувся і пt'l'іОДУ перс­ бування у нас віДомого

олlмпlаАах.

українського

на

радянського

лисьмеЩіИка М. П. Стель­ маха. Спогадами про той час і

хотів би ПОДіЛИТИСЯ.

То року,

було влітку 1935 У ЛIТки прибули Один

ділявся

:~

них

з-поміж

енергійний.

Тим

ЯК

кого

вчител.ьські

на

всю

нас

три

Тут

що

речі

і

кон-

Аалеко

Першим

має

на

ганнях. лейбол

всІх

особ­

ференцlї

тт

межа­

бич.

в

спортзма­ любив

завжди

ОмещіНОВИ­

чем Синицею.

Грали вони

проходили

в

ни­

Поєднались,

в різних командах. бо всі знали. коли будуть разом,

Свої

доктором

гІчних

господарства :іабезпечува­ ли селян не більше. яи на

1937

ли

сільського

півроку.

в

року в м. Нолона педальних

Отже, нашt прещш зму­ шені були займатися ріЗ­

моБІЛіВ,

ними

членами

промислами

меслами,

цією

а

та

потім

своєї

продукції

навколишніх селах і Ниєві. Такий спосіб тя

розширював

економічні ців

З

зв'язки

збагачувалася

цьому

культура,

мудрість

пам'ять. сович

літків­

регІонами

Завдяки

народна

в

місті жит­

торгово­

Іншими

України.

ре­

реалІза­

І

Михайло

вдало

джерело

і

Пана­

натрапив

народної

іІа

муд­

ка

виготовлених технічного

школи,

ною

{{иєвl. авто-

була

технічною

гурт­

уНікальтворчіСТЮ

учнів.

ЛітківЦІ

гордилися

своєю

школою,

вчителя-

ми.

наук)

прОНіС

через

ший

рік

селі

Михайла

вІдвідав України

праЦІ

в

нашому

Панасович а

видатний Мансим

поет Риль-

педа­

психоло­

Стельмах усе

ЖИТТЯ.

У ті ж роки поета було прийнято до Спілки письменникІв

України.

До речі, десь' він пообі­ цяв

своїм

коли

колегам,

приймуть

до

що

СПіЛКИ

шляхової з

тобою

лІричНІ

вірші

він

і

тан­

Панасо­

з

видат­

Мак­

ЛеОНіДОМ

чергу,

Стельмаха

пІдтримували

з

лІтків­ і

вихо­

зокрема, ним

стосунки.

появою

осо­

стежили

нових

творів.

цював бездоганно. І слова

uі!\відували

свого

стави у театрІ ІменІ Івана

дотримав:

М.

привІта н н Я

Рильського,

таном

коли

перед

пішов

У

школярами.

І учНі вІд душі розділили його радість. лодіжНих

Та й на мо­

вечорах

вllІ

ВіН

в

Ниєвl

Франка.

МеНІ

бути

прем'єрі

на

«Правда був

і

і

ви­

пощастило вистави

кривда».

де

автор твору,

МІА б-атько Григорій Антоио-

вич.

працюючи

бригаАИРОМ

рості.

ПОНИЗИJlа

рІвень

Бус­

води

чІв

дивилися

цєА епІзод 3

УчНі

тя

на

театру.

сцеиl

домовилися про

зустріч

письмеll­

але

.. -

головна

тодішніх

в

кон­

села.

НатомІсть жителІ району культпоходом виїздили на виставу «Правда ! крив­ да». Там Стельмаху пода­ рували

ку,

сорочку-вишиван­

виготовлену

ІІа

мlс­

І(евlй фабриці.

Сам

же Михайло Пана­

сович

у

був

частим

лlтківЦів.

чатися

гостем

любив зустрі­

з

роботою,

селянами.

їх

життя з любов'ю змальо­ вував у своїх творах.

У 1939 році Михайла Стельмаха покликали на службу в арміЮ. Той рік завершив перший етап творчості письменника. А роки перебування в ЛіТ­

це

він

сам

неодноразово

до до

творчості,

до

велику

І

зараз

нього.

етичних

тати

знань,

віРШі

вона

основи

і

вчив

прозу,

музикою

по­ чи­

нас

вів

Він за

сам

украинском

3ГОРІІ.nчому

жнnl»

про

М.

./ІОТОГО

ЯЗЬІке).

Редактор' А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выодиtt с 17 впреnя 1937 ГОАа. Дни выода:: втори" .. , среда. пятинца, суббота. Броварська

АРУХ.РИ!!

Те.. ефонн:

реАактора

НАБІР УЧНІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ В ПІОНЕРСЬКИХ ТАБОРАХ РІЗНИХ РЕГІОНІВ КРАІНИ НА ДРУГУ (ЛИПЕНЬ), ТА ТРЕТЬЮ (СЕРПЕНЬ)

ЗМІНИ. Батьків, які бажа­ ють оздоровити ді­

ти

255020, KJlїBCbka област", м. ВроварJI, вул. KJlїBCbka, 154.

справах

ВИАавиицтв,

поnіграфїі

06...nI>. м. Бро•• р., вуn. I(ИЇ81:""8,

і

КННЖКОIl0Ї. ТОРГіВЛі.

154.

просимо про

ТЕР­

ПQвідоми­

це

в

школу

за місцем навча'Аня дитини.

МІСЬКВНО. 3а

иморогу

ново

цlиу

ПРОАаЮТЬСА

сріБЛlІстоі тополі АЛА БУАівннцтва. .а

термІ· 3 (осокора) ДовIАКН­ ІІО"ОАИ

аАресою:

вул.

м. Бровари. Короленка. 54-Б. кв. 7.

Ко.юба

Г.

І.

їй

СИНІЛЬНИR.

4_03-76; sаСТУDНИIІВ реАактора, .іАА'''У партІйного "НТТІІ - 4-04_61; ВіАаОIІIАа",ьного секретар., аіААі .. у сl .. ьс ....ого ГОСПОА8рста. 4'28-28; аl."'JlУ npOMHCJlOloctl І соціа ... Ь8НХ пнтав .. 4·02-92; вlААI.ІІ)' ".стll І М.I:080Т робот. 4-04-811 аlААI ...у раАlо18формаціТ 6-13-91.

.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

увічнення

присвоєн,ням

>."

а'ААа•.••.•!Н.

ПОВідомлення

кло­

сереДНій

-

I(вІас"кого обnВЄRОГО управnіви!! у А,ареса "рук.,.!; Квlвса;к,

ІІКО'ІІ....

цІ..

серед

літківсы<й

ае

.e)~.

ше ,11(11.".1, •••••.•1'4"•• Епlтаф'".· «Л..аМіНЩ),.і(З•.

ноли

Стельмаха

М.

АДРЕСА РЕДАКЩJ:

в ......" ••

e..~

І(УР'••••

про

П,

....

8ОІІІ!ІІеrae8ИІІ

AOnOMO,ll(~

аваllНЯ- його імеНІ.

собою.

(На

ліТКівці

IIJнолі

«Новая жизнь. орrаи Броварского городского комиТета Коммунистической Пертии УкраинЬІ. город­ ского и раАонного Советов нвродныx Аеп)'татов І(иев­ о(лаСfИ.

підняли

В

Про благодатний період

екоі!

Немає

Нас.

пам'ЯТі

зростав

тепер,

письменника

потання

щоб

звучала.

МІ! жили життям учителя поета.

А

пам' ять

.

IdIIi·,.'.' '

OCЦH»teUl..

творів

почали

бережемо

....11'

",""611НЦ1'88. Оро..)!ре.. , .........

постійно

до

-

... .

МІНОВО

Михайла Панасовича, свя­

нам

••flflW. .

.... ,.

3"'.-0'

'І .... АQaшI пере..",. аа ~f,.1'"M :ш..і4JI•••щJ,

тей,

то

давав

Ц.Гl!,ркн,сДруг.

Н'

Стельмах,

Ми

І

сче.,.cm.',

почина&n.c.·

...а.

уваЗі

ти його, 'І'ОМУ багато з Нас цін

па

М.

звертаємось

мистецтва.

-Север"_

Н.,рIА"О

вень·

КО.

Учням хотілося насліДува­ вірші.

Т en"о його 11.),11І' Jiбм'Р"".

цнгаркн

11а орнаментІв, тримає в руках

П.

nJAIf!F'

.

ЩРY'f.

пісень який

народної

писати

!(уреЦі>

І його са­ на фото,

пропонуємо

рІ.;

"ЮТ1!llfУ

"аше.... _о..е_цlонер,

,,}'t;cyxllA

ги. Було це навесні 1937 року. На цьому святІ ви­ ступав хор з Літак, а також було передано до Ниєва аль,бом народних

ху дожнього

усної

Р.,цyrацlю

Віряють стаН підготовки Ш/{ОЛИ дО наради вчителів f{иївсьної приміської сму­

яку

надзвичайну силу велике прагнення д{)

любов

ми

І

j

ІІка с.рутила йоrо З"'О{)О8~I:

В. бара.... ий

говорив. Про це свідчать і його твори, в яких ми

яке

У свого вчителя ми ба­

слова,

... 'НIІ"8& "''''''С КУ'., •• Н1..0Т•.но ..ан Аа•••. ~BCIe.. t •••• 340роа'1О ПРНК),Р.ТІІІ. .; .• • о CкJ..~ox аеpol1Цl41. 6у.­ внки.yto s сl,l..... Jlj.JIТТ/I II,JI~ гаркамн сl{aз6е .. ,.1 !(урн. с Kcц,":r> нІ...у .... рінна.'

читачів. можна побачити Михайла Панасовича з членами комісії. які пере­

вишивок.

мрій,

А"е"."dрихо,lН't.. ~I.t. ае І

ТАМ. а

ках стали своєрідним дже­

релом-наснагою у всій по­ дальшіЙ творчості. Про

Стельмаха. мого. До речі,

відразу ж організував новий учитель: збирали наРОДНі пісні та зразки

здійс,нення

1 АнтиІ нікотинізмиl

мисленнІ

керівникІв

. лег

школи захопилися

графічною

в

ЖИТ­

пІзнаємо І літківцlв.

з перших днІв праці Ми­ хайла Панасовича не ли­ ше ЙОГО уроками з україн­ ської літератури, а й ве­ ликою фольклорно-етно­

чили волі,

лlВkУ,

каиаву

вулицю

серватиВlЮМУ

А

:1<1

вllІ

широку

пlАвищену

ло,

ПервомаЙським.

БИСТі

а

вручну

чере.

нина та акторів уЛітках. Але задум, на. жаль. не здійснився. Причин чима­

лою Бажаном,

ванці

патами

ТОДі ж

Михайло'

свою

пере-.

колгоспу.

щоб зробили осушення великоі площі болІт. І ТОАі ж брнга­ да, прокопавшн звичайними ло­

творчу

симом Рильським. Олек­ сандром f{ОРНіЙЧуком. Павлом Тичиною, Мико­

У

році,

81 937

ТРУАнощами

керІвникІв

болотІ Лепешинки. ВОАа чере. Чаплище lІішла у славио.вісну Любич. І ось півсела гляда­

ними письменниками

ці,

бригади

великими

конував

мов рі/{и,

спілкувався

цює

гопака,

ДІТИ ТА ОНУ­

просік.

'ІЗСТО друнував у раЙОННіЙ газетІ «Стахановець» . У

лисьменнинlв, то ііа пе­ рерві серед уЧНіВ затан­

одержав

І недаремно вже В пер­

І

Бажаємо міцного здоров'я, ра­ дості. дожити ВіКу у щасті та бла­

ЧОЛОВІК

3 десною ... "

гогом,

ло наше І школа тоді бу­

БУГАйUВУ з ювілейним днем на-

родження.

КИ ..

навl/{.

адміністративному

се­

\. .:' ..

Десною .

;\

з

підпорядкуванні Ниївської приміської смуги. Ми брали участь в першо­ травневій демонстраЦІї

Це

що

({іф. ,а\,;···.. шаиовану Щиро вітаємо дорогу. всіма нами Валентину Кориl.ївн~· І'опuлуччі.

ШИРОКИХ

вич

тим,

ДІТИ, ОНУКИ.

~,...,

зав­

Може. й наші дороги

Літках

аудиторіях.

пояснювалося

ЧОЛОВІК,

ХвИлі йдуть дО

психологом

ЇВСЬ/{ИХ

рід-

.

lІенька.

вірші:

зІйшовся

зі

Іваном

.10ГО сонця В жнтті. Ннзький vклін тобі. -наша

.

Там, де Люби'!

во­

грав

.

слова

і

здоров'я,

радості. світ-

іі//

нІло­

Любив

Бажаємо міцного

бадьорості, щастя.

До неї звертається і

своєму

домим

ливий ісТоричний ІllЛЯХ розвитку. Ного жителі завжди були в пошуках роботи. аасобів до існу­ вання, бо місцеві вироб­ ресурси

один

художників

пензля).

то ЇХ ,ніхто не переможе. А щиру дружбу з Іваном Омеляновичем (потім вІ­

ничІ

з

лення.

::..",--~~іі({fі~

романтикою

жди згадував і рІчку Лю­

)lк­

-своїм другом. та/{ож учи­ телем

а

і

на

~

':;"' .... :..:::i. ••• ,.. . . ' .'і· о " .. ,

хочеться

ПОМИ"ив.

Михайло

Він і

найБІльше

,.07

учня.

і

був і

КОЖI/ОГО

(довжиною

в

сказати.

село

ставився

дО

Софії Петрівн! В

день 55-ріЧчя нашІ щирі поздоров-

". \ '. . . ..};.у,

сказати, як щиро любив наш чудовий -неповторний край, був зачарований у тиху, мабуть, найноротшу у світі річну Гончарівку метр,

МИ»,

31ИШОВСЯ

по­

роки.

до

що

не

вимогли­

"Там, де Любич

Це

Працював віН ~.

наше

)'краТну".

наради

них

навчав.

шко­

І

Я

тантом,

любов'ю

Погляд "різь ро,,"

письменник.

він

щас~ило

мож­

що Лlтківська

славилася

І

гур­

переБІльшення

був Михайло Панасович Стельмах. ще зовсІм не відомий

раАіО,

концертах

техні"ний

ви­

веселий.

по

хор.

Цікавий І той факт,

працювати Kи~ЬKa молодих

вчителів.

Бе.

А

СК838Т.",

ла

ЧУАОВИЙ

виступав

рl.иих

ток...

був

траФІІ­

чита .. і

і

Але

міцнІ .8'я.ки у Вас • Вашими У"НІІМИ і • АОРОСЛИМИ жителя­ мн ЛІток. Я Аобре ,ро'уМіВ. ще ТОАІ, щО ЖНТТЯ і література АЛІІ Вас ЕАиие ціле І бе.­ ся,

багато з якою

учитель

села:

ВИСловлюю"ись

б

вістю

сІ йОВЕНКО

~,.i

розповісти про те, увагою.

ретно, вклали Ви в органl.ацію· цього вечора! Я ба"нв, які

иани,уваJlИСЯ

.ацікаВИJlНСЬ

оЦі­ атмос­

школи

Ауші.

Ае

твор­

етнографічннми

-.

пошукамн

ВИСОкО

творчу

сВ Літках вІАБУ8СЯ .. ітературний ве .. lр, органі.атором якого були Ви. І скІльки ж

натхнен-

у моій пам'ятІ. я JlеАве всти­ гав іх ноту вати. )Іже чере. рІк мого вчитеJlювання мій .вгаJlЬ­ ннй .ошит був повен пісень ..... А потім про ШКОJlУ: сНвшимн

жит­

першо­

виходу

говорив:

щаСJlНВНМ

і

нив

ннм. МенІ хотlJlОСЯ спІвати. Цьому певиою мІрою спрняв

серед,uій

навчання

класником

феру

пізніше

спІвучий

віддав

від

вич ВНХОАНВ

поділитися.

Літківськ!й тя,

них

ський

с ... пlсля

роз­

думами,

життя

педагогічної роботи в Літнах Михайло Панасо-

.ij'.-J;;~~

і.Іеа. іс< мнлішій матусі, найріднішій бабу­

зваЛІ!.

було

Дорогій і любій дружині, най-

.:..-:.,.,,,J1t{.

кращІ персонажІ творів його носили це іМ·я. доч­

ну

-

Редактор

А.

ВОЛОШИНЕНКО Індекс

61285.

Друк офсетний.

ковани/l аркуш.

Обсяг

Тираж

І ДР),-

15.940

~риміРН"КIВ

З.а!мовлення

М

3071.

#100 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you