Page 1

ОРГАН 6 Р О В А Ре ь к О ГОМ І е ь КО Г о КОМІТЕТ)' МІ е Ь · К О, І РА R ОН НО, РАД НАР О ДН их

faseTa 8ИХОАИТЬ ~ 17 квітня 1937 року

*

ом 100 (7387)

'ІервlUI в МосквІ ПО'lав роботу ПnеllyМ Цепрuь­

•• •••

.••

"

••

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ

а

• • а

ДО МІСЦЕВИХ РАД червня

1987

року в усіх союзних І автономних

розвитку ,

успішне

виконання

Внfuри проводилися до 5~6 Рад . У

! •

по багатомандатних ви ­

жІнки,

43,3

процента

-

Ї! »:8

11. Завод порошковоІ метаnургіІ

СвІтлотеХНіЧНИЙ завод Завод пnастмас Деревообробний комбінат ЗаводобудІвний комБІнат ДосnіДно-експериментаnьний завод

Ремонтно-механіЧний завод Фабрика верхнього дитячого

1:("

С

продукція йде з оцінкою сд06ре. та «вlдмінно. •.

Деякий час коnектив втратив завойовані позиції, хоч

·І настрій. взаємо.розумlння, го.товність прийти один • одно.му иа до.по.мо.гу , негайно вирІшувати' про.блеми, І що внникають, така атмосфера панує в цьому • колективІ . Тому тут працюється nегко І • натхнеНІНО. : Попереду в КМК - велика ро.бота . як.а потребує • тво.рчо.стl і ентузІазму .· МОЛОДі в'ЯЗЗJ)ьниці ведуть бо.ротьбу за те , щоб до.тримати дано.го. СnОВа - план

,.о

~-; о :lНIІ

=

с,1Іс,

c::~C

101,8 91,8 100,9 101,9 76,8

102,5 93 102 102,3 83,4

100 100

101 98,3

102,7 98,6

100 102,6

ІСНlYвання бригад.и не було. жодно.ї рекламаЦії, вся

=

100 94,6 98,3 100 83,7

100 100

трикотажу

Друкарня Завод аnюмінієвих буДівеnьних конструкцій

нашої

а ДОбре справляється З обов'язками помічника

травень

jil

"'c(~~г

~кeMC"вa

єдиний коnекти& на

: майстра В. Хоменко, також член 'ко.мІтету • номсОмо.nу. А комсомо.лка Н . Бутко. о.брана депутато.м районlЮЇ Радн народних депутатів . Основний склад бригади - молодь. Хо.рошиЙ

1987 року (за даввмв мlськоro Iвформа.ц1йво­ об'ІНCJlЮвanьиого центру держстатнс'І'ІІИІІ, у процентах)

:1'~>.:&5 >(11:11

У тОй час

І доБРОСОВіСНО ставиnись до вико.нання до.го.вірних

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ -

про.дукЦію .

• зо.бов'язань. Зараз КМК впевнено повертається на • попередній рівень - · плани квІтня та травШІ : вико.нано в середньому на 106 процентІв при • відмІнній якостІ продукції. Постійно. переви'конують • но.рм.И' виробітку Т . Таран, групкомсорг КМК , : Л. Булавка, чnен 'комlтету комсомолу, Н . Осьмак.

(ТАРС) .

промиCJIОВИМИ підприємствами за сІ'lевь

випускати

• тут була вина по.стачanьників С~РОВНПі , що. не за.вжди

До всІх місцевих Рад обрано 2321766 депутатів. Іх скпад оновився на 54,7 процента . Серед депутатіВ 42,1 процента - роБІтники, 24,2 процента - кол­

-

осно.вОВ'яза л ьні

І фабрики корнстуються великим попитом. І за весь час

борчих ОКРуГах .

госпники . 49,4 ' процента

но.ві

до сво.їх обо.в ' язкlв . Це

пnанів

чnени і кандидати в чnени КПРС, 56,7 процента безпартійнІ, 20,7 процента чnени ВЛКСМ .

з ' явились

: підприємстві , яко.му довІрено самостійно • контролювати якІсть Л!родуJЩlї. Стрічки

краУни вибори до районних, МІських (мІст районного пІдпоряДКування) , селищних І сІльських Рад проводи­ лися в порядку експерименту

пІДПРИЄМСТВі

машини виро.бн:щтва НДР. Іх ВИ1рішили довІрити

а хорош.,Й знавець техніки. Плани виконували на

районах

162

створений лише в 1983 роцІ, кОли на

а технологію і почала

ських ЛJOдей у боРОТЬбі за прискорення економічного

рону І П'ятирlчни В цІлому.

них КМК N9 4 qригади в'язальниць, :Як.и;ми керує Вале.рlЙ Стасюк (групкомсорг ТаїсІя Таран) . Він

а молодІ . І не помилиnись. За ко.ро.ткий строк

ВеликоУ ЖовтневоУ соцlаn1етичноУ революцlУ, спрняnа підвищенню трудовоУ і політичноУ активності радян­ соцІального

На Го.ГОЛіВСЬ:КіЙ стрічкоткацькlй фабриЦі працює

=новостворена бригада вивчиnа устаткування, о.своїла =колективом керував ГригОРІй .чоп-вмІлий органlзато.р, • 120-130 процентів , що зумовnюваnо.сь вІдмінною =дисципnlною в'язальниць,- добросо.вІсним ставленням •

ня СОЦlалlстичноУ демократН в дусі вимог ХХУІІ з'Уз­ ду КПРС , сІчневого (1987 р.) Пnенуму ЦК КПРС. ВИборча кампанія, ЯКjI проводнnася в рік 70-рlччя

1987

ПОТРЕБУЄ ТВОРЧОСТІ. ЕНТУЗІАЗМУ

чотири КОмсомольсько·моло.дlжні коnективи . Один з

: • • : • :

респубnlках вІдбулися вибори до мІсцевих Рад народ­ них депутатів. Вибори еталн аеликою подІєю в суспlnь­ но·полlтичному життІ краУни. Вони мають важливе значення для здІйснення повновпаддя народу . вдоско­ наnення дІяльностІ Рад народних депутатІв , поглиблен­

І

З -ОН.

•• •• ••

иоro Комітету КПРС. З доповіддю сПро завданlUl паpтll по докорlввlй пе­ ребудовІ УПР8В.JIIВIUI екоиомЬсою. виcrynнв Геиерanь­ ВВІ секретар ЦК КПРС М. С. Горба'lОВ. (ТАРС) .

21

* Ціна

Субота, 27 червня 1987 року

~------------------------------------------Ї~

ПЛЕНУМ ЦК КПРС 25

*

КОМ)' Н І ет и ч Н О І ПАР Т 11 )' КРА І НИ, ДЕ П )' ТАТ І В КИ 1.8 е ь К О І О Б ПАС ТІ

112,1 102,6

а двох рокІв п'ятирІчки виконати до. 70 · рlччя i:sелико.го

: Жо.втня.

А. БАРИШПОЛЬ,

секретар комІтету комсомолу.

• •

а

Майстром високої кваліфікації називають у меблевому цеху райцобуткомбі'Нату Петра Петровича Бойка. Свідчення тому - подяки замовників,

відсутність

нарікань

на

S 'Н а ч 8 СТЬ С В я т а І ' Дружно. вийшли на суботник, присвячений Дню

роботу

столяра. І це цілком заслужено, бо у виготов­ лення меблів на замовлення чи їх ремонт він

• радянської молоді, ко.мсомольЦі птахофабрики . І Переважна більшІсть їх працювала на робо.чих місцях.

На 3'Німку : П. П . Бойко.

,КОле-.J<ТИВ

б,ригади

100 100

104,6 100,8

об'єдиання Дослlдно-експериментаnьний

100

101

завод будконструкцій

97,6 100

100,9 102,9

100

100,6

; ЮрІй Лесик, СвІтлана Москальч у к. Іго.р та НадІя • ПОnОННИКОal. 97,9 ~--------------------------------------~. • А молодь інllЬИIJC служб допомагала В ПАРК" ОЗЕРО ко.мсомольсько-молодlжно.му колективу , де Б 'ТДЕ 100,2 J J • групкомсоргом Лlда Парпз.nіЙ, нерівfIИКо.м Галина 102,9 І Та.ран, здІйснювати посадку птиці. Це надзвичайно Швидкими темпами ве­ И}І. Помилуватися неве- • вlДПОВlдаnьна і ко.пlтка робо.та. Та сnюсар-оператор 101,6 дУТься ;нині опоряджу-

100 98,7 100

100,4 99,7 109,5

99,6 101,9 119,5

Гогоnівсьна стрічкоткацька фабрика КалитянсW<ий комБІкормовий

100

100

103,5

завол

100

110,4

107,8

100 100 98,9

101,9 108 101

101 109 103,1

UUиноремонтний завод Виробниче деревообробне

ХnібозавоД Завод нестандартного комунального обладнання Завод торговеnьного машинобудування Разом по мІсту

Мопокозавод

Дослідний завод метanо · обладнання .Факеп. Разом по району Разом по району І мІсту

БОГАТИР ДЛЯ ПlВНОЧI Кp8JII8!'ОРСЬК. (Донець­ ка обnас1'Ь) . На су,вор:іЙ П_очІ

нЗ(ItIйно

працюва-

тиме розкривний агрегат НОІЮГО псжоnіННЯ, вlЩУСК якого ОС800н0 в об'єд-

наннl

104,1 101

Комсо.моnьсько- молодіЖНИЙ

=М 6 в цей день Зібрав 91 тисячу штук яєць. !

вкладає все своє професійне вміння .

:

• HOВQКipa.M·aTopcь­

кий машинобу;Дl.внИЙ за­ ВОД ~Meнl ЛЄ8lна.. Гірни­ кам Хорон<>рСЬІ(oro розрl­

зv

на сходІ

Сиб'ру від­

правлено першу партІю компnearrуючих Bywtiв гl­ гантсьиoro

Висо.ко.якісно трудились члени Й9Го. Сте пан Сташко,

Фото. М. Семииога .

е~иавато.ра.

(РАТАУ).

=

nlfЧКНlМ. водоспадом мQжМихайло Калінін , начanьник змІни тепло-енерreі'ИЧНОГо. на бу:де з альтанки .на- . цеху Анатолій Ло.гвиненко., ,РобіТн.и.к будцеху ГригорІй верху гlрни. • Подєnьсь.кий, Інженер Ігор Цигано.к та ІнШІ

вa.JIы'1 роботи у міському парку П~емоги . Зокре­ ма, оНа споруджеНІНі озера

весь

cвl-ТЛОВИЙ:

трудяться

механlзацП

6уДl.знищг.ва тресту .Укр­ агроспеЦ(5уд. : Це екс.ка ­ . ваторники В. І . UUевченко та М . А . Сень, буль­ дОзерист М . С . КУЗІн . ДО КI;нЦЯ nиnня Ум по­ трібно ItИЙ'ИЯТИ на мІсцІ

майбуmнього озера сяч кубометрів

40

ти­

гру.нту

і

сформувати неподаЛ!l.к де­ коративну гірку. Висота остЗlН:НоЬІОУ до 4 метр1в. На озері ДOlВЖино.ю 300 І

буде де

ріа мармуро.вими бере-. ЗаробnеНі пІд час субо.тника ко.шти 150 гами осеnяться лебеді. . . • карбованцІВ - будуть перерахованІ на рах:,-нок

рооІтнини

управn1юlя

шириною до

Оч1.J<ується , що на озе- і KOMCo.MOJtЬцl справилися з нею в!.дмlнно.

день

100 метрів

зробnено.

роз.мІС11Я'ТЬСЯ

ОС1'рlвок ,

ПilВ,!Jtьй{)-

Дnя

того ,

щоб

наступ.ному роцІ

.

вже

в

•• залучених . Ko.ЦJTiB · МlСь.кко.му ко.мсомолу .

бровар- І

Н. RЛИМЕНКО. секретар комітету комсомолу RBЇIJCbKoi

чани могли тут хороше: в І:дпо.чити , БУдlвеJ1ЬНЮ(И а дО'Кладають всІх зусиль.

птахофабрики. = А по.ки що механlзато- = Женева. БезроБІття в к.апІТаЛIСТИЧНОМУ свіТі ри щодня виймають до. продовжує зростати насамперед за рахунок

1 ООО

тонн

грунту,

140-150

'ми.

що

кубометРІВ: молоді. Про це свІдчать данІ міжнародної оргаНІзаціІ стано.вить

процентІв

працІ , опублІковаНІ в .Статистнчному що.річнику

. У розвинутих капІталістичних краУнзх : ВІд 22 до 60 процентІв усІх безробІтних - моло.дl В. ДЯЧЕНКО, : люди.

заступник

ynpаВ.IIIнIUI

будіВIIJЩ"а

нор-. З питань працІ •

ва'lanьвика

мехаВізацlІ

тресту

с Укрarроспецбуд..

= 11 ~

(ТАРС).

(ДоБІрну матеріаЛіВ ,

присвячену Дню радян ·

сьної молодІ , читайте на другій сторінЦІ) .


2

1( 27 червня 1987 ро"у

стор.

•••••••••••••• '

.Н О В Е

Ж И Т Т я-

................................... _._••••.

Оля, ГаJ1ИНа. Вa.лeнrrина та двІ НатаJlКИ

други. Подружилися вони. КОЛИ

по- І

-

:навчалися в Со­

'КиріВСьі<ом:'У СПТУ-З6. Разом цриУжджали на пран­ тину в радгосп • ВобрlЩЬlКИЙ •. Всі п'ять пстроси­ лися сюди у тепличне roc.пoдарс'1'ВО на роботу . після закінче.ння: профтехучилища.

КОМСОМОЛЬСЬІКо-м:олодlжну

До.в.1рили очол,итиГш'

тут вони І C'l'1IЮрили

. л.aJШ(lУ, яку ~таЙR.О

Трохименио . Тут, на пр ан­

ти ЦІ. , почали застосовувати наБY'fl, 3НЗ1Ння . І не без корИСт.і . Здавалося б, що ак.ладного в робorri теп~ ЛИЧіниць? Доглядай стара.нно за розсадою, n'1Джиз­

люй вчасно, урожаю не дай перестояти. Однан ном­

С()МOJII(И переионанІ, що це далеко не ТаіК. Переко­ нані 1 доводять це на ділі, не бояться наразитися на

Тепло у

відгукуються

колективі

ний»

В училшцl вони добре засвоІли тему цро про­

гр ес и:внl методи організації праці. Orож, їх.ня лан­ ка стала Ініціатором ВIlIр08ЗіДЖешІЯ бригадного під­ ряду. IiнlЦ11.аroром І IlIpопагa.нJДИcrOМ . Адже резуль~ тати праці радували , доводили правильнІсть обра­

радгоспу­

комбінату

«Теплич­

про майстра-ово-

чівника

НОГО шляху .

комсомолкv

Антоніну

Андріївну Вона - сум ­

Галушко. лінна робітниця, активну

участь

-

учаоник

гро­

Куце.нк.о за

найкращі показнИlКИ

худож­

МОJIIКИ З брига:ци В. В . Хареби на 1987 рік. Вони поставили собі за мету на . KOНQНOMY ква.дра'1'нО'М'у метрІ закритого гpyнrry зІбрати по 13 К'1JroграмІв овочІв. Дати CJЮВO щ)ост.о. А ось 11Риматн його иа ділі окла.щнLше. І roмy по.дрyrи JmP!шил:н пі,цвес­ ти під з06о.в'яза1iШl нaДlIЙНу !ЮНову. ГрядиИ пІд овочІ

п\.ц'roТували

з

осеЮ .

З3І(ЛJJl(али

й

іНших

ро­

бити та.к. У результатІ це .дJOЗeOЛИЛО зДІйснити ран­ ню посЗДt<у orlPKIB І перШИ!М1И приступнти до збору

Костюшка.

урожаю . KOOtaНa молода ТЄІІІ1ІНЧНИІЦЯ більш як 6 ТОНН пpoдylКlЦlї.

уже

здала

Був час, коли ІНа новєНibl(ИХ дИ'&илися з He~l­

рою. а то й з Іронією. Та в1IR дав;но мИ!Нув. У нолек­ ТНВ1 полюбил·и веселих, и,расИlВИХ, ЖИ11ТЄрадісних 1 наполегливих

дІвчат,

визнаJOO'Ь,

що

у

них

є

чому

повчитися.

вують КВ6лlфlИацію майстрів ОІ8Оч1внищrва, яку Ім

АКСІОМА МОJJ:OДЬ

наше

-

бутнє.ЖoдJн-а с'ГЗ!Не

май­

людина

заперечувати

не

ЦЬОГО.

.Адіще це а'КС 101М а , що не потребує доказів, так са­ мо, я.к і необхlдн'lсть ко­ р.Lн.них змін ,у .нашому су­

СЛЇЛЬС1'ВІ.

А

як

же

на

дІлІ? Давно

ск.лалася

дУМКа,

що молодим, нехай иавІть

ЗДІбним, талановитим ще не час ... Не час доручати в1дІ!10віДалЬІНІ спра:вІ:{ -1 по­ сади,

не

час

одержувати

к.вартиру ,не час на Дош­ ку пашани. Виходнть па­ радокс. Нацряд ЧИ змо­ же · хтось

навести.

при­

клад, коли керівfl.ик сам «ЗіНЯв себе з р06crrи. І сказав молодому: <!:Ти Кlраще спра'Вишся з цією роботою.. Адже вчитель !навчає

авоro

учня для то­

го , щоб пcrrlм самому по­ вчнтися

в

нього.

Зараз , ЯІК нІноли, ви­ НИІКІЛа необхl.щнlС'М> дати дррогу молою З її сміли­ вими заду;мами, енергією, Інноли мансималізмом, 1fетерпимlстю до застою і

КОІНСерватизму.

ваЖІКО

Спра.вдІ,

зм1нити

принципи

мислення людини,

життя ми

яка

працювала

мет. одами,

все

стари­

прагнула

СПOlКОЮ, ховалася вІд мож-

ПОТРЕБУ€ ливих турбот І шгормlв. Молоди'М же це не склад­ · НО.

Тепер канкретнІ фаюи. У нас ;на заводІ торговел:ь­ ного машинобудуван;н.я тМьки на облl1\у в комсо­ МОЛЬСblКІй органІзації сто­

Ї1lb

членів ВЛКСМ.

306

ТрєтИ!На ВСЬІОго колективу Н'Оl'IЮОМ'ольцІ і молодь. Отже, JЮГІчно, що серед нерІвниц'Т.ва

заводу,

у

ви­

борних органах. в резер­ ІВі J(ерlв;них іКадРІв ця про ­

порцІя має бути щ>иблиз­ ІНО та1ЮЮ ж . Та це дале­ ко не тан. · У .резервІ ке­ рl'ВИИХ ющрw 4 ком­ СОМ О'лЬц! , на Дошці поша­ ни 21?

га1'!ЬОМ

Т.явну

віДЗНачити працю І 31(-

учас.ть

в

Г.

}{ов6асин­

СЬКОМУ, О. Минеино І ба-

-

роз­

аюивно

додає

~отувалися

ДР

C\В:ЯIl'нуваНня Дня радян­ см({)ї молоДІ. Завтра в кафе «Ровесни,к. ЗУC'l'оl­ ,нуться

дві

лих

І

КОМЗJНДИ

весе­

винахІдливих.

Команда

нашого

заводу

уже двІЧІ перемагала в . таких ноннурсах. Пе· реможеними

команди

залишились

середньо!

шко­

ли .N9 2 і заводу по­ рошнової ·металургіІ. Цьо­ го

,разу

ком

нашим

стане

суперни­

номанда

добудІвного

заво­

номбінату.

М", запРОШУЄМ'О на цю зустріч всІх, хто бажає

Щ<J JCВИЛЮЄ ' ЇЇ. Ми .не згод·

вадісык'му,'

Теneр у нас, ян на бlroвlй доріжці ,

-

громадсь­

номсомольцlв

ВRp'ООнич;ники,

аіДальнlшl ділянки Р'обо­ ти А. КайдаіНУ, С. Мина­ лу , С. Солодоому, О. Са­ веюro, І. М'ягк<:му, В. За­

чів.

І :молодІ бригади Н. Пав­ лик:з з цеху М 3. Вони

жИТТі

з-нати,

інИ І Стуіде:нти багатьох се­ peдJНix І вищих учБО'вих занлад~в . Не побоюся ска­ зати, що уже сьогоднІ можна довірнти найвідоо­

КомсомOJIi(И оргаіН1вували в себе в лаlJЩl. 1:нДИ­ вЩузльне соціалістичне змага1fjffяна зби.раНllf.l ово­

JЮВlдає Наталя ОлеФJ,pенко. -,-- Сьогодні Наталя СивокJaJь на два RLooгpa.ми 6Lnьше Оl'1ркl9 зібрала, а наступного дня - ОЛЯ «Уценко. Таке суперництво

~OMY

І це в той час , коли на заводі працюють чудовІ випусКJНИ­

•.

ринсЬіКУ турботу IпЩmри,мкУ.

іншим.

Хочеться Д1О6росовіону

УЧИJIIИЩе

А вони, в свою черГУ,&Д1RЧНІ В. Г. Мороз. П. Г. СНД<)реННО. М. І . Д$Neнкo за науну, за мате­

НЕ

ДОКАЗІВ

чим

М<J)ІОДЬ,

.нІ

що

живе

сьогоднІ

Чого

црагне,

до

з тими,

в

хт.о

твердить ,

сучасної

опоживаЦЬіке

молоді

ставлення

до

життя. Ми самІ хочемо бу:ти ТВ'орцями СВОІ1О май­ бу\1'Н'ЬОГО.

Б. СУПРУН,

секретар сомолу

комl'1'ету заводу

велыюо

КОМ­

ентузІазму, Наст.рою.

ВмІло орга.нlзували ПIOДJPуги

соціаліСтичне

зма­

гання і в день ЛенliнicЬІКОГО комунІстИ'lНОГо. субот­ НИІ<а, Іх ПО,ртрe:rи були занесенІ .на Дошку пошани су6crrника. На перший погляд ~Є'ІЬСЯ. що у Jtaпки немає проблем. Рееуnьтати р.оботи хорошІ, настрІй теж. Багат{) зум:lли зробити за ДІВа роки у ГО<;ПОдlaрсmі. АлоЕ! це лише ііа п~ший посJЩЦ. КОМСОМОJIIКИ зна­ ють, що .роботи попереду над:звичаЙ'Но багато. Вони встигли побачити багато проблем, замислнтись над .ним.и, заявити про них ВГOJllOC. А це і питан:ня ПО­ JDilJшеlПlJl умо.в праЦі та ПООYlfOlВИХ У'МОВ. і яності прощук.цl.У та здачі П, проблеми paцJ.oнaJlЬ'Нoгo ви­

нористання

ножного

1 дисциплІни

!Метра теплиць,

праці та багато і1ПUИХ. Сиажtмо ТЗіКИХ, ян зен.ня тепличниць до мlсlljЯ роботи. Разом IJpaЦЮIOO'Ь, разам ЖИDyn'ь

1

пlдJ3Є­

проводять до­

звlJIIЛ'Я ПОДру'ги. Коли йшли селом на вибоРЧУ діль­ ницю, щоб вlДЦати гоJlOCИ за на,tliдlЩатJв до м'\сце­ вих Ращ народних депута111в, теж всі разом. юнІ, красивІ. ПерехожlМИ'М"ОВОІЛі милувалися ними. СпільнІ устреМJJilюlя, плани, Єl!Qficть погляА1в на

ЖИ'l :rя роБЛJI'Ї'Ь дружбу дkвчат міцною. У них все ще попереду. І He~opeнi вершини, І .вaгOtМ:i з>добутии. І це прекрасио. як добре бути МОЛlО'ДИ'М

МQЛОДjЬ

1

руть а.кти.в:ну участь в пе· ретворення

в

життя

на ­

KpecJJellЬ ХХУІІ з'їзЮ КПРС . У ДНІ роботи Все­ союзного

комсомольського

фору>МУ

коМ'Сомольсь­

13

KO-МОЛОЩlжНИХ вІв пЩприє'Мств вали

про

.колекти­ рапорту­

ДО'С"ГроіНове

вершЄ'НІНЯ

3а:в>ДаНЬ

за­

ЧОТИ­

рьох мІся.ц1в. За вагом! трудіОВІ здобут.ки, досяг­ Нуті

соцlалlстИ"іНОМУ

змаганнІ, два

КО'МlCомоль­

СЬRО-МОЛОДIЖНI

колентиви

з фа6рИlКИ !Верх.нього ДИ"МЧ'ОГО трнк.отажу (не­ ріВ'нИіК Г. Пантелеймоно­ ва, групх.омсорт Р. Ми­ хальчуіК) та заводу алюмі­ нІєвих будівельних кон­

-

'Ка)

.одержали

ки

ХХ

листи-подя­

з'Ізщу

ВЛКСМ.

Да.вН'О вже на ТРУДОВОМУ календарі цих бригад лн· пень.

ОІм КQМсомоЛ:Ьці:в стали пер.еможця"ми

етап-у

першого

уда,р"оУ

трудовоІ

вахти сКорчагї.нськl сер­ ЦЯ. . Серед 'них в'я­ зальнlЩЯ фа6риии верх­ нього

дитячого

трикотажу

.м. ЖуриБІДа, ШтylКатур СБМУ-6 тресту «Брова­ рипромжнтл06уд. К. Та­ paceНIК.O,

оператар машиндоїlШЯ радгоспу

ного

.лlтнlосыкй..

Т.

Кри-

мець.

Валеитина Гриropitвна Морозговориrn. про них: .Спа,ви! .дівчата. ДобросовіСНІ. Заслужено внпраJЩО­ дало

Комсомольці

нашого }'dlcтa І районус;е­

ст.р~нцlЙ (керlвНИJ< О. В1т­ рИіК, г,рупкомсорт В. Ще­

робcrrи було занесе.но на Дошку пошани радгоспу . Ще вИЩІ. сЩlал1crичнl зООов'lЯЗa!НJIЯ взяли КОМСО­

ньої самодіяльності . Портрет А. Галушко­ на ДоШці пошани, її обрано депутатом об­ ласної Ради народних депутатів. Мал . А .

Олю

ПОДРУГИ

бере

у

мадському житті.Анто­ ніна

конфJDIкт чи невдо.волен.н:яначальсmа .

ПРАВОФЛАНГОВІ

і вірити в сво! сили .

П. KYДIВ, rpoмадськ8Й кореспондент.

торго­

машииобуду­

Напередодні всесоюзно­ го Д'Н'я молоді 22 KOМICO­ МOJlЬСЬИО-МОЛО'ДIЖНI леитиви

ко­

paitoртували

про

3'ЗЗеРШЄ!ННЯ піврІЧНИХ пла­ нів. В Ух чисn:l. камсо­ !Мольсько-молодlЖНе тру­ дове об'єднан·ня спLкаль­ !Ників заводу ПОРОll.UЮвої ,металургіІ (J(ерlвнИІК А.

Тарасов, грушюмсорг О. Петров), телефонІсТОк .м1жмlСЬІ}(ОЇ телефоRНОї СТЗІН'Ц1і раЙон.ного ВУЗJIа ЗІВ'язку (нерlВИИН В. Єре­ МЄlНlКО, flPYnH()IМcopr Г. Зубюовська}, тепличнttць рaдrocпу-ком6!Иату .Теп­ ЛlИЧillИЙ. (НЄ'рlвник М . Оса­

волюн,

групкомсорг

О.

Федченко) та і'Нші . НlМК В9ажають питаit~ ня яностІ продунцІУ C'Ilраоою

честІ

комсомолу .

БІльше 120 чоловЬс тру­ диться з к.деЙмом .КО'мсо­ мольсьиа гарантІя янос­ 'ТІ.. На заВОДі алюмІН'іє­ вих будівельних конструн­ цї,й

5

МОЛМIЖНИХ

трудр­

вих ОО'една.нь працює з таким клеймом. ЗІ Зна­ ком

Я'Кocтl

випусиає

про­

дукцІю KOl'tlll1JlЄКCНa брига­ да З-М'!ИИ .А. заводу по­ pO'WiКOBOЇ металургії, де керівником С. Киричеино,

ГРУПКОМСQРГОМ В. Sабак.

Комсомол:ьЦ! МІста І ра­ йону переб~ають на пе­ редньому 'нраІборcrr,ьби за приаюрення соціально­ еконоМі1ЧНого прогресу.

r.

СЄРИКОВА,

Інструктор :вlдAілу ' КОМ­ СОМОЛЬСЬКИХ орrаи1за­ цlй міеьккому КОМСОIlll6лу.

вання.

Q (Продовжеввя.

у номерІ за

черввs).

нер

-

галовиий

t;нже­

раЙПоБY'DІ«І'мБlнату.

виборчий ОкрУІ' J'W 79. СОКУР lмн Павлович - 'головний . лікар цeнrr­ раль.ної лшараі, виборчий округ М 80.

ГОНТА:РЄВ

Петро

Ва­

сил:ьович заВІдУЮЧИЙ промислQВИМ вim1лоМ 'МІсьнному партії, вибор­ чий ок.руа' М 81.

БІРЮКОВА Ma'l'ВI'iIВHa зЗІВОД'У

ЗLнаїда машинІст

ПОРОШКОВQІ мета­

лургіУ Ім. 60,рIЧЧЯ Радян, CblКої УКjpаї'ни, lВиборчий ОЩ>У1' М 82.

РУДЕНІЮ Ам,щрій A'НДr рlйович . керуючий

11Рестом .ТenЛНЦЯТЄХМOJt. таж. . :ВИБОРЧИ~ QKPyr

ниця заводу пластм:ас,~Н­

МІСЬКО/ ВИБОРЧО/ КОМІСІ/ ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО БРОВАРСЬКО/ · МІСЬКО/ РАДИ НАРОДНИХ дЕПУТАТІВ

ДВОРНІК ' Валерlй Іва­ Нович

МЕЛЕХОВА Тетяна А.натолlYfIIН'а n:pесуваль­

ПОВІДОМЛЕННSI

Початок

26

.N9 83.

КОВАЛЕНІЮ

на

Степз.'НШвна

11Рослкх:ар

ВалеНТI{­

-

заводу

елекnлас.т­

мас, виборчий оируг N2 84. ВАГІС Людмила Мино­ лаївна

-

технолог

заво­

ду плаС'І1Мас , ·виборчий ОК­ руг М , 85.

ТАШУК

толlйович

:Василь .Aйlа­

-

монтаmник

ПМК·24 тресту 'сБро.вари­ сІльБУд. ,виборчий оируг

N986.

ФРОЛОВА Людмила ЄвreHliJ3IНa завідуюча ЗАГСом місьКlВИКОИКОМУ, виборчий округ М 87.

СИДОРt:;lі1\Q

l'~a'Н

КОВАЛЕНКО

ОлексІйович началь­ tНИІК pemohtho-БУДl!вел:ьно­

мир

го

шиноремонтного.

уцравл1ll1Н,я

М

4, 01GPyr .N9 88.

ви­

борчий ФЕСЕНКО нІвна

-

Любов Іва­ завІдуюча оргlн-

С11рукторсмшм

вlдДіЛQМ

мІськвиконкому, чий OКlPyг N2 89.

вибор-

. КОСТИ НА Валентина Іллівна завJ.ц;yюча від­ дІЛОМ печеНJН:Я

соU)lаЛ1mОГО за6ез­ м\c.ысвкою<ому,,

виборчий O~PY'Г

.N9 90.

АНТОНЦЕВ Ол<ЄИсан;дР Миколайович електрО­

монтер заводобуДIВНого комбінату, виборчий ОК·

руг М 91.

Іванович

Во.ло.ди­ воДІй

-

загоду

виборчнй окру.г М

,

92.

ЄЩЕНКО Оленсандр Lва1l0ВИ:Ч д~peKTOp ном6l'Нату громащ:ьного харчуван:ня, ви~орчий ок­ руг М93. т.РОЦЕНКО Миколайович -

ВаСИJJb за:вlдую­

чий м.ІОькИМ вІДДlnом .народної освІти, виборчий

М 94. ' ОСТАПЕЦЬ Любов ПаВJI1вна лнварннця заводу пластмас, вибор­ ЧиЙ ОІфуг М 95.

.CI1IIpyr

У:РБАНСЬКА ,H~ ТIРОХИМlвна

Тlyp'НIЩЯ

СНИРТА МИ!roла Ми­ нолайович ди~ор середн:ьоІ ІШ(ОЛИ М 9. ви­ . барчий ОкрУІ' М 96. КРУПНИЦЬКА ЛIQДмила Івакl:вНа завІду­ юча ~OM центральноУ ра.йошюІ aп:rеки М 3. ви­ борчий щруг М 97 . IЮВАЛЕНКО

.N2 100.

борчий округ

ЛІдІя

МинолаУвна- медсестра цempaJJЬної pзltОНіНої лl­ нарн1, виборчий округ М 98. СОРОНА Євгенія Дlмитр1J8на лаборант заводу пластмас.вибор­ чиЙ он,руг М 99.

-

Кат~ри­ арма­

заводобуДІВНОГО

комбmту, виборчкй он­ pyr М 101. 'llHA ЧУК Ольга Федо­ !рІвна оператор шино­

ремонтного заводу, вибор· ЧИЙ окрУ'Г М 102. ГРЕСЬ ЛідІЯ Микола­ ївна -:- КОІНТролер вІДДІ­ ЛУ reхнlЧIfЮГО нoнrrролю ЗЗІВодуп<>рошковоІ мета­

лу:ргl'( .!Ім. 60-рlччя РаДІШІ­ ськ()ї УнраУни, виборчий <ж,р уг м 103. ПАНАСЮК Юрій Ми­ !(ОJIiaЙОВИЧ авrrocлюсар

автобази

округ М

М

2,

виборчий

104.

(Зaк1JrJesp ва

8-1

етор.).


,,11

••••••_ _ _......._ _•••а. _ _. . . . . . . . . . . . . . . . _ •••••:

О В Е

••••••- ..... 1 27

Ж И Т Т Я"

flервня

1981

*3

РО"!!

tJIIJfIp.

ПОВІДОМЛЕННЯ МІСЬКО/ ВИБОРЧО/ КОМІСІ/ ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО БРОВАРСЬКО/ МІСЬКО/ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ДОСЛіДНо.гО' за.воду буД1вел'ьних вироб1ІВ, виборчий

(ЗаківчeJUDl). ПАСІЧНА Тамара Пет­ plвHa кухар комБLнату

округ

громадсько.го.

рович

харчува.НlНЯ.

виборчий сщруг

-

чого.

банну о.к\рУІ'

СРСР.

ДеDЖ­

виборчий

лайович

.N9 106.

ДЕМЕШОК

13209. .N9 107.

нІст

o.кpylГ

ви­

-

СПМК-

ПОЛІЩУК Валер'lЙ Ba~

вaJH'OЇ кол·о.ни ,N'!! 5, вибор­ ч:ий окру1:' N.! 132. МІТЧЕНRОВА Тамара ОлеКcaндlP1аНа началь­

чий <ЖІРуr .N9 109. ХАМЕНУШКО Во.ло.ди­

борчий о.l<\РУГ ПРИЗ

НИК

-

дирек­ верх.ньо.го.

-JilЬoгo.

ви­

технічно.го.

фабрики верх­

дитячо.гО'

жу,

трикота­

:виборчий'

о.круг

.N9 133. -

Степ а­

ІЮТЕНКО МИКGла Дмитрович воДій авто­ пlДIr,pИЄМlCТва 13209, ви­ борчий Ol<\Pyr N.! 134. ШЕВЧЕНКО Мико.ла

,ІОвіН'а старший ко.шр­ них peMOH'l1Нo.~M,eXaHi'IНo.гo. заводу, вибо.рчий o.h"Pyr

N.! 111.

ЗВОЛЬ Во.лодимир Ми-

ко.лайович

віДДілу

ко.нтролю

N.! 110.

Натал.ія

Дави­

-

си.льович . В'ійськком Міc.fd(ВіЙСЬ'ККо.мату. вибо.р­

ТРИК<У1'аж-у.

Ольга

мед.реєстратО'р

са.НдІ> Сер!'ійович елект­ РИІК пересувно.ї механІзо.­

.N9 108.

дитячого.

.

ЦelНlТРально.ї райcmно.ї лl­ K~нi. виборчий округ ом 131. ШДОПРИГОР А Ол.ек­

509 тресту • Бровари. ctльбуд.. вибо.рчий округ

мщ> Фe,дjO'l"о.вич тор фабрики

130_

,N'9

L;OPOKA

маши­

екокаватора

.верстатник

ді\ВlНа

Василь

Станіс.ла:ВОВИЧ

за­

виробничого дерево.oqpоб­ :НогО' об'єднання. вибо.рчий

ВАСЕНОВИЧ Ааіато.лій b-а'ИОвич во.дій авто­

пIДПРИЄМ1С11В'3 борчий o.~PyI'

вантанmик

гН !.м. 60-ріЧЧЯ Радянсь­ ко.ї 'УlІСраї;ни, виборчий о.к­ руг N.! 129. ЛЕТУН Василь Мико­

заСТУЦНИК херую­

вІдАілеWlЯМ

-

во.ду ПОРО'llJКо.вої металур­

.N9 105.

СТРИГУН НаДіЯ Бори­ сівна

N.! 128_

нИЖНИК Василь Пет­

AlцдpіЙович

го.л·о.ва

робіТН'ИК

-

, 135.

lКолlі заводу IDЛ а r;тм ас

місы$икн\ко.му.. вибо.рЧИЙ округ .N9 112. ОМЕЛЬЧЕНlЮ Михай­

бо.рчий округ .м

ви­

ДУД;УКАЛОВ Володи­ ло 11ро.химович H!l- мир Іванович - за~ту.п­ ник го.ловногО' інженера Чa.JIЬ'НИИ вl:щltI.лу внутріш­ ніх справ Міськвик.он.ко.-· завО'дУ алюм.1ніЄвих буді­ іВ!ЩЬоНи,х }(онстру:кцій, ви­ му, ,вttбо.рчий о.круг бо.рчий округ .N9 136. _ N.! 113. ЯЩЕЩЮ Володимир ВОРУШИЛІН Костян­ lВ'анович-слюсар ynрав­ ТИІН МНlколайо.вич пер­ mнНІЯ виробничО'-теХНіЧНО'­ ший CelКlPeтap м~с.ь'КЮ)м.у

ЛКСМУ,

вибо.рчий

го забезпечеННіЯ та КО'М!П­ лактації Нlрощ:ько.го. ВГО, виБQРЧИЙ QКpyг N.! 137. ШМАКОВА Наталія

округ

.N9 114.

ВОЛОШИНЕНКО

Ана­

толій Мико.лайович ре­ даюор' мlОЬ1К,РайOlНlНо.ї га­ зети .Но.ве життя., ,ви­

-

ВасиJLi;вна пресуваль­ :НИ'ця заводу по.рО'шково.ї ,металургії ім. 60-річчя

бо.рчий о.круг N.! 115. ВИСКОВСЬКИй Ол~­

Радя.н:сьК'Ої

УіКраІ.ни,

ви­

санд,р ~асИJlЬо.ви'J ін­ СТРуІСТор о.рганізаційно.го.

БGРЧИЙ o.Kpyr СКУйБІДА

вiдlцілу MicЬКRo.MY Ко.м­ партії України, виборчий

колаїіВНа штампу'валь­ ЮЩіЯ світлотехнt.ЧJНо.го за­

.N!! 116.

сжруг

КУЗНЕЦОВА Жван,івна

магазину

Ніна

Ми­

-

B~,

вибо.рчий

О'круг

.N9 139.

Марія

КАл.ІНІЧЕНКО. ~лав МнколаЙ'о.вич

- зав. вlддl:ло.м .N9 3 у~я

To.PrLВJt1

.N.! .138.

гадир

мІсыквиR.н:кому,,

токарів

Вяче­ бри­

-

управліН!Ня

виборчий округ Nv 117. ПОJIQYjCОВ .СергtЙ Петрович водій '3В'l'O­ пWJpИЄМC'l'lВа N.! 23262, вибо.рчий OIq)yr N.! 118. ЛАТИПОВА Тетяна

!Вирооничо-теХНіЧ:Но.го. за­ безпечення та КОМ'IlЛeкта­ цП Щровсько.го. ВГО, ви­ БІорчнй округ .N!! 140. ТИМОШЕЧКІНА ЗLнаї­ да ЄIВТе!Н·l.iща контро.­

Миколаївна

лер

'ННІК

.начаJlib-

J.нфoрмац1йио.-обч.ис­

лювалыlго

Степанович голо.ва ІЩрТlЙ'Но.У ко..м'1Сії міськко­ му КомпартіУ У:Iq>аїни, ви­

борчий о.l(РУГ .N9 120 .. ДЕХТЯРУК Раїса Гри­ гopllВнa машиніст рі­ зальНої машини друкарні,

виборчий округ N.! 121. ГАРНИК Микола Ва­

сиЛ'ЬОВич ДlaCIЮЇ

......: працівник о.б­

црокуратури,

ви­

~рчий ок:руг Н2 122. , ПАХОМОВ . Вячеслав

Михайлович зазоду

-

елеR"1'pИК

велИКGП3ІНem.ooго.

домо.будуіВаНіНЯ, вибо.р­ чий о.к;рутМ 123.

.

ФЕСИК

JЮВич

-

МИlКо.ла

зовО'го.

Ки;ри­

начальник

ро.бничого.

ви­

ynрЗlВЛ·!.н.НJЯ

га­

І'оспо.даpcrrвa,

ви­

боРЧИЙ О1Оруг ом

124.

БАГНЮК ВаЛЄlR'l'ина Яківна секретар Micык­ вико.нкому. виборчий о.к­ руг .N9 125.

МУТИЛО

Ilpиторович

Celi1Peтap

АнаТGліЙ

-

дРугий

МiCЬКlКOMY

.Ко.м­

па;PlТ1і Уlftpа~ни. вибо.рчий округ .N9 126. КАЛИТА Марія Васи­

.mвнa -'в' язaJIiЬНИЦЯ фаб­ рини

BepXIНIЬt>ro

дитячо.го.

Т.РИІКотажу, виборчий ок­ руг .N9 127. БРЕУС Тамара Васи­

лJaнa

-

IКОН'l'poJIю

центру держ­

статистики, виборчий о.к­ руг N.! 119. СЕРДЕЧНИй Анатолій

ФGРМУ1Вальниця

іВщділ;у

.

тех.нічно.го

заso,д,y

торго.­

вельно.го. машинобудува.н­ :НіЯ ім. XXVI з'Ї3JIjy КПРС. вибо.рчнА окру.г .N!! 141. МЕЛЬНИЧЕНКО ЛеО'­ .н.Ьд ВО'лО'димирович слкюар районно.ї тешюме­ :режі .N.! 7 виро6нИЧО'ro об'єднаиня сКиіівкому1Н­ тernло.енергО'., виборчий

oк.pYJГ N.! 142. ГОРОХОВСЬКИй Ана­ тол1Jй Григорович на­ чaJllЬНИК

Г.1ВЛJ.

,управліR1l1Я

місыкикон.ком)':,'

боРЧИЙ округ ,N'9

TQPви­

143.

КАМЕНЄВА ЛЮДМил'а Григорівна зав. BIМl­ лом м·а.газину N.! 37 'УП'Рав­ JiIН!н:я To.Pгi:ВJJJi MlcьквНlКOН!­ 'кому, !Виборчий о.круг

.N9 144.

~РАСОВСЬКИП 1Ор1й Олексійо.вич іж:трук·

тор організаційного відді­ лу МіСЬ!<Кому Ко.мпар;тії

УкраLни,

виборчий

.N'9 145.

МАРУЩАК

ГригО'р.1вна

-

о.круг

Людмила' про.д~ць

уцраВJIЇНIRЯ тор.г1влі міськ­

ІВиконкому. виборчий о.к­ руг .N!! 146.

ШЕВЧЕНКО Микала І'В'анович начальник ра­ йонно.го. вузла зв·я.зку. ви­ борчий округ N.! 147_ ЛИСЕНКО 'Галнна Ва­ сил.hвна телеграфіСТКа. ,раЙGННо.го. вузла з-в'я.з;к,у.

виборчий округ .N9 148. ГАРАЖЕНКО Тетяна Васил1вна кравчиня

раЙпООутко.м61на1')'.

ви-

БО'рчий o.~yr N.! 149. Г АЛАй Степ3ІН Ва.си­ JIbQВИЧ старший діль­ ничний· інс.пектор Місько­ го. в1д1цілу внутрішніх справ, виборчий о.КТ)У.Г

N.! 150.

ШАШЕНОН: НадіЯ' Іва­

-

н11Вна

вихо.вателька ди­

ТЯ·ЧІОГО

Зa.кJIаду

.N'9

5

упрa.вл.l.ння виробничО'техніЧJНо.го. забеЗ'ІІечеНіНЯ та КОМП\ІІ,ектації КірО'всь­ ко.го. ВГО, виБО'рчий округ

N.! 151.

СЄРКОВ

вич

-

Юрій

Павло.­

го.ловний

архітек­

то.р міс.та, виборчий о.круг

.N2 152.

ЖЕйДИК Св1тлана Олексан~1вна сл,юсар~ електроМ'ОН'ТаЖНИК СВіТЛО'-. технічнО'го. завО'ду, ВИБО'р­ чий округ N.! 15~. ДУДАР Михайло. I8aJНO'­ вич го.ловний !Інженер

завО'ДобудїВІНо.го

ко.мбіна­

154.

ту, в~6орчий О'круг М

ВІН нfЧіУК

-

хайJЮВИЧ

робничогО'

іван

техно.ло.г ви­

деревО'оброоно­

го. об'єднання. ок:руг .N"!! 155. Л{)КТЄВ

-

тович

Ми-

!ВиОорчий

РоМ1аН

Федо­ авто.­

ц1дJnриємст~а 13209, ви­ бо.рчий округ .N2 156. ВИСОВЕНЬ Юрій Ми­ кО'лайович

електрО'­ експеримента.rnь­

ного заводу

гО'

нестандартно­

комуналЬно.го.

нання,

облад­

виборчий

округ

.N'!! 157.

ОНИЩЕНКО

мир

І!ванович

Во.лоди-

-

то.кар­

розточувальник

заводу

алюмJiн1євих будl:велынхx ко.щ:трутк.ціЙ. виборчий о.к­ руг ом 158. САРАНА AlНаТОЛій Ва­ сильович зав. в~лО'м комунального.

ІВа

госпо.дарст­

міськви.КОІНКО'МУ,

борчий О'КlPуг

N.! 159.

БОЯРОВА Алла днrмирlвна

сульт

ви­

ВМО­

юриско.н­

уН1веа>СалЬНО'ї

-

MaTepiaJIынo

бази

техніЧно.го.

nюcтачання виробничого. енергетиЧJН'О'ГО об' єднання сНиївенерго., виБО'рчий округ N.! 160. СЛИІЧЕНКО Петро. Ва­ СИJ!iЬQ.!ВИЧ

ко.го

-

механік місь­

Юlфо.рмац1йно-обчис­

maвaльнorО'

центру

статистНІКИ,

держ­

виборчий О'К­

PYIГ .N'!! 161. ІЮТЛНРОВА HLн-a Ми­

-

хo..rnaїІІ3ІНа

галЬ'В3ІНик за­

воду алюмLнlєвих БУДі­ вел.ь.них КGНСТРУКЦій, ви­ борчий шфу1:' М 162_ 'ГОПІХА ІОна Аполша­ рl1вна швея фабрики верхнього.

дитячого

котажу, М 16:3_

'ЧУБ лайович

lВибо.р,:!ий

ТТ)И­

o.Kuyr

ОлеНJCандр

-

сто.л:яр

Мико.­ дере­

верхнього..

'llРИКО'тажу, руг N.!

дитячо.го

виборчий

ок­

165.

НИЗСКОВСЬКИХ Вмо­ димир ПавлО'вич на­ чзльникрайо.ну електрич­ ;них мереж Київсь!ко.го Лl­ JВо.бережного. підприємства електркчних мереж, вибо.,р­ чИй округ N.! 166. ЧЕРЕПЕйНИК, сер1'l.Й !ОлексІйо.вич директо.р

.хлІбо.заво.ду, вибо.рчий о.к­

pyr .N!! 167.

ДЕНИСЕНКО Валентин :Васильо.вич слюсар lРе­ iМШf!Г1fD-механічно.го

заво.­

.iI.tY" .виборчий ОКРуІ' .N9 168.

'МАЛЕЖИК Тамара Пет­ рівна lКухар ко.мбінату

-

громадсько.го.

харчування,

вибо.рчий о.КіРуг .N'9 169. ОЛЕЙНИК Во.ло.димир Григо.рович

-.

електро­

:оварник ПМК-24 тресту /сБроварисільбуд •., .виБQР­ чий о.круг .N'!! 170. Г АРММІІ Бо.рис Гри-

171.

РУМЯНЦЕВА Ніна 'Ми­

хайлівна тажник

-

електро.мо.нсвітлотехнічно.го.

~aBo.дy, вибо.рчий О'круг Н9 172. ОБУХАН Валентина

-

Мико.лаївна

маляр світ­

лО'технічно.го.

заво.ду,

ви­

борчий о.круг N.! 173. САВЧЕНКО Іван Пав­ лович lКеруючий трес­

то.м скиївшляхбуд., вибо,р­ чий о.круг Nv 174. КАЛАМАЗДРА Ната­ лія Дмитрівна пекар хлібозаво.ду, вибо.рчий о.к­ руг Н9 175. ПРОЦАН Валентина

-

Мико.лаївна вальниця

завО'ду,

свердлу­

світло.технічно.гО'

вибо.рчий

о.круг

Н9 176. ЛЕМПЩЬКИЙ лій ГРИГО',ро.вич то.р

Анато.­ дирек­

експериментально.го

завО'ДУ

нестандартно.го.

ко.­

.мунально.го о.бладнання, вибо.рчий ·о.круг Н!! 177. БАРБИНЯГРА Вадим Анатолійович

-

електро­

СПМК-2 тресту

сТеIDЛlЩЯТеХМОІнтаж..

бqрчий округ .м ГУРІН

-

ло.вич ЛЮН!КЗ

ви­

178.

Мико.ла 'Михай­ віДТИCRУ&ёіЧ

заводу

ма­

пластмас,

вибо.рчий ОІКРУГ .м

179. . ВЛАСЕНКО ВіКТо.р Іва­ но.вич заступник го.ло.­

ви міськвико.нкО'му, вибо.рч.ий о.круг ом 180.' . КИРИЛЮК Тетяна Лео­ нідівна - защрійниця фаб­ ри:ки

верхньо.го.

дитячо.гО'

трико.тажу, в~бо,рчий О'к­ руг .м 181. КОНІШЕВСЬКА Євге­ нія Степанівна верстат­ ниця дерево.обро.бно.го. !Ко.м­ бінату, виборчий о.круг ,N'q lН2.

КОРСУН Андрій Гри­ го.ро.вич слюсар вирО'б­ ничо.го

управління

во.дО'­

прО'відно. - каналізаційно­ го. го.спо.дарства, виборЧJНЙ' ОІКруг ,N'!! 183. 1'LУ'ЧЕРЯВИй Анато.ліЙ Мико.лайо.вич

-

зварник

заво.ду пластмас, виБОіР­ чий о.круг ,N'2 184. СТАНКЕВИЧ

мир Анато.ліЙо.вич

Во.ло.ди-

-

еле,к­

трозварник до.слtдно.·експе­ риментально.го.

за:ц,о.ду.

ви­

бо.рчий о.круг .м 185 . !v1АРЧЕНfЮ . Раїса А:н.щріїlВна -с.таршИЙ п,Ро.­ давець управ,ліННЯ

торгів­

лі міСЬКВИКо.нко.му. вибо.рчий О'круг ,N'9 186· МОХНО ВО'ло.димир Ми­ ко.лайо.вич

-

такелажник

мО'стозаго.ну-112; виБО'рчий о.Кlруг ,N'9 187.

. ЩЕРБАК --

до.ро.вич

вО'обробно.го ко.мБLнату, ви­ борчий GKPyr ,N'9 164. ПРОСКУРІНА Наталія ВаOlfлlвна швея фаб­ РИНИ

фрезеруваль­

ду, виборчий о.КlPУГ .м

зварник

'начальник

з:варіНИIК

-

го.ро.вич

ник сВітло.техніЧНо.го. заво.­

Олександр Фе­ апаратник

за­

во.ду пластмас, виБО'рчий округ N.! 188. ОЩЕПКОВА Олена Ва­ силівна -:- майстер Ж;ИТ­ ло.во.-експлуа'і'зційно.ї кО'н­ то.ри Nq І, вибо.рчий о.К­ руг ,N'9 189.

l'УБАЛЬСЬНИй Михай­

ло. "Лео.нідО'вич СЄКіРе­ тар партІйно.ї о.рганізації !3аводУ по.ро.шко.ВО'ї мета­ лургії ім. 60-річчя Радян­

СЬ1Но.ї України, вибо.рчий О'круг .м 190. СПИСАК МИсРО'слава Михайлівна

-

пресуваль­

іНиця заво.ду пластмас, ви­

борЧіИЙ о.круг N.! 191. МАРЧЕНКО Галина Михайлівна -'- рО'бітниця. ШБУ-50 тресту сКиІВ­ шлях6уд-l., вибо.рчий о.к­ руг N.! 192. ПЕТРОВСЬКА

Галина

Арсенівна маляр ЖЕК ДЄlревО'обробно.го. ко.мбіна­ ту. вибо.рчий о.круг .N9 193. БОГУШ

Олена

Іванів­

на 'майстер дільниці дерево.о.бробно.го. Ікомбіна­ ту, вибо.рч.иЙ о.круг N.! 194. Г ЛАДИШЕВСЬКИЙ . Ас­ ко.льд ПеТР9ВИЧ началь­ ннк автоП'ідІІриємства

виборчий

о.круг

ЦУРИК Тамара Федо.­ рівна прийо.мо.здаваль­ ник

залізничнО'ї

Б!ро.вари,

виборчий

станції

о.круг

N.! 196. МОРОЗЮК Анатолій Ва­

-

сильо.вич

інженер

за,­

во.ДУ алюмінієвих будівель­ НlНх ко.нструкцій, вибо.рчий округ .м 197. -МАКАРЕНКО Тамара Олександрівна КОНТРО'­ лер

IВLМiЛУ

техніЧного.

. ремонтно-меха­

кО'нтролю

нІчного. заво.ду, виборчий о.круг .N9 198. СЕЛЮК 'Ольга Кіндра­ тівна майстер виро.б­ ничо.го. д~ревоо.бробно.го. о.б'єдна,ння, виБО'рчий о.к­

-:-

,'колаївна

верстатн~ця

дерево.ОБРо.БнО'го. комбіна­ ту, вибо.рЧJНЙ О'круг .м 201. МАТВІЄНКО Ніна Олек­

-

сандрівна

комплекту­

вальниця деревО'обро.бно.го ко.мбінату, вИбо.рчий округ .м 202. БОНДАРЕНКО Любо.в lВШНівна -- чистильниця заво.ду

то.рго.вельнО'го.

ма­

шино.будування ім. XXVIго. з'їзду КПРС, виборчий

о.круг Н9 203. ЗАЙМЕНЦЕВ

Михай­ ло Валер'янович e.rreKrIро.ЗВ81р.ник ПМК-15 тресту с Бро.варипро.мж-ит ло.буд.,

виБО'рчий о.круг

Nq 204.

МАКАРЕНКО

Федоро.вич

-

Петро.

зав.

відді­

та

агіта­

про.паганди

ції міськко.му Ко.мпартії України, вибо.рчий округ

.N'9 205.

ТКА ЧЕНИО В1кто.р Іва­

-

навич

кер,уюqий

·llрес­

том с БроварипрО':мжИ'т лобуд., виБО'рчий о.круг'

N.! 206. ла

БОНДАРЕНКО

Ми'ко.­

-

таке­

Олексійо.вич

лажник

завО'до.буДіВНо.го.

ко.мбінату, вибо.рчий о.к­ руг .N9 207. ЗАЙЧЕНКО Олена Григорівна закрійниця ра,йпо.бутко.мбінату, вибо.рч.иЙ округ Н9 208. . МИРКЕВИЧ ВО'ло.димир

'МатвіЙО'вич металу

іРізальник

-

заво.ду

то.ргО'вель­

но.го. машинобудування ім. (З'їзду КПРС, ви­ бо.рчий о.круг .м 209.

. XXVI-ro.

РЕПІНА Ганна ПеТРіВ­

на

-

верстатниця деревО'­

о.бро.бно.го.

ко.мбінату,

борчий о.круг

ви­

,N'q 210.

ОХРІМЧУК Галина Іва­ нівна

-

інженер

заводу

то.рго.вельно.го. машино.бу­ дування ім· XXVI-гo з'їз­ ду КПРС, вибо.рqий о.круг .м 211.

ВАЩЕНКО Віталій Іва­

нО'вич

-

началын·кK

тозагону-112,

мос­

виборчий

округ .м 212. ГРОХОЛЬСЬКИй ро.

Мико.лайо.вич

-

Пет­ вер­

статник дерево.о.бро.бно.го. ко.мбінату, вибо.рчий о.круг М 213. СТРАТИЛАТ Во.ло.димир Івано.вич во.дій де­

рево.обро.бно.го ко.мбінату, вибqрч.иЙ округ .N2 214.

БАРИШНИК- .Анато.Лій

-

Івано.вич

воо.бробно.го.

то,рговельнО'го

сто.ляр

дере­

ма

шинобудування ім. XXVIго з'їздУ КПРС, виборчий округ N.! 218. К'У3ЬМИК СергІй Ми­ ,колайович е.пектрозвар­ ник

заво.ду

нестандартнО'­

го кО'мунально.го оБЛа;Цнан­

юі,

виборчий

о.круг

.N! 219.

ФРАНКОВ Олександр ІваноlЩЧ во.дій авто.­ пІдприємства 13209, ви­ БО'рчий округ .N9 220. БУЛКА Людмила Пет­

--

рІвна

інженер

тресту

сБРОВ8jРИС1льбуд., вибор­ чий округ .N! 221. БУРЛАКА Віктор Гри­

-

горович

дирентор рес­

пуБЛікансько.ї міжколгосп­ но.ї ба.зи маТЕ\ріально.-тех­ нічно.го постачання І збу­

ту, виборчий о.круг N.! 222. ХІЛІНІЧ На'l'ЗЛІя Вік­

-

то.рівна

199.

.м.

БОРИМСЬКА Євгенія Іванівна - майстер виро.б­ НИЧОГо. деревообробногО' оо'єднання, виборчий о.к­ руг .N!! 200. ГОРОВА Катерина Ми­

ло.м

слюсар-елек1)рІИ

заводу

23262, Н9 195.

руг

-

вич

секретар

пар­

тійно.ї о.рганізаЦії С&ітло.­ технІчно.го. заводу, вИбо.р­ ЧИЙ ОКРУГ N.! 223.

КРУГЛИК Євген Пили­ пович

-

дире·кто.р

шино­

ремонтного заводу, В:R5o.P­ чий о.круг .N!! 224_ ЗЕЛЕНЧУК Лідія Ми­ хайлівна закрІйник ате­ льє .N!! 2 раЙпобут.ко.мбі­ !Нату, !Виборчий округ

N.! 225. ФЕДОРОВА Олександрівна житло.во.

ко.нто.ри округ N.!

_ еliсплуатаЦійно.ї N.! 2, ВИбо.рчий 226.

БАБИЧ но.вич

Любов двірник

-

...L.

Мико.ла Степа­ начальник

мед­

витвejpeЗНМ1На в1дд1лу внутрішніх справ міськ­ викО'н,ко.му, виборчий о.к­ руг N.!

227_

КО3ЛЕНН:О тянтинівна

Ніна Ко.с­ майстер

світло.технічно.го.

заво.ду,

вибqрчий о.круг Н!! 228 . ЕЛЮХІНА Людмила Іванівна старший ін­ женер . дерево.обробного. кО'мбінату, вибо.рчий о.к­ руг Н9 229. ПОРОЛЛО Андрій Олек­ сандрович ник

--

заводу

електрозвар­

торговельнО'го

машиноБУДУ'Вання ім. XXVI-ro. з'їзду КПРС, ви­ БGРЧИЙ округ ом 230. БІЛО ГУБ Олександр Григорович електро.заводу пО'РО'ШКо.во.ї металургі'і ім. 60-річчя РадянсЬІКо.ї У,країни. ви­ бо.рчий о.круг N.! 231. ІВАНЕНКО Людмила Во.ло.димирівна -- гальва­ ник СВітло.технічно.го. за­ во.ду, вибо.рЧ:ИІЙ о.круг

Mo.HT€jP

N.! 232.

АГАПОВ

вич

-

Іван

Гри ro. ро­

директо.р

заво.ду

то.рговельно.го. машино.бу­ дуваНня ім· XXVI-ro. з'їз­ ду КПРС, вибо.рчий о.к­ руг .м 233. КОВАЛЬЧУК 3інаї;;'d Максимівна слюсар за­ во.ДУ то.рговельно.го.

маши­

но.будування ім. XXVI-ro. з'їзду КПРС, вибо.рчий

OKRyr N.! 234. ХАНЕНКО

Віра

Мико.­

-

лаївна штампув·альни­ ця світлО'технічно.гО' заво.­ ду, вибlорчий О'круг

Н!! 235. Н:ОСЕНН:ОВА Олехсанд­ ра Олексіївна гальва­ ник сВітло.технічного. за­ воду, виборчий округ

,N'q 236.

ЛАТИШЕВ Анато.лій Олександрович во.дій авто.підприємства 23262, виборчий о.круг ом 237. МЕЛЬНИЧУК Во.лоди­ м,цр

ВLкто.ро.вич

-

слю­

ко.мбінату,

сар-ремо.нтник заво.ду то.р­

вибо.рчий о.круг ,N'9 215. ЄРМОЛАЄВА Віра Ми­

го.вельно.го машино.буду­ вання ім. XXV-гО' з'їзду

хайлівна рики

--

б!рига:дир фаб­

.верхньо.го.

дитячо.го.

ТРИ1Ко.тажу. вибо.рчий ок­ руг .м 216. 'ОСТАПОК Анатолій Марко.вич

-

транспоlРТУ­

ВЗlЛьник заводу ~орго.вель­

но.го. машино.будування Jм. XXVI-ro. з'їзду КПРС, ви­ бо.рчий о.круг .м 217. ~ШКАЛ Сергій Петро.-

КПРС,

вибо.рчий

округ

.м 238. БОйКО Надія ВlKTo.pilВHa приймадьниця­ ко.мірник ірайпо.бутко.мбі­ вату, вибо.рчий округ .NiI

239. 'P~дaKTOp

А. QОЛОШИНЕНКО.


-І N1IОР.

* 27

•••••••••••••• 11І

червня IМ7 ро"у

НУДИ

НАВЧАЛЬНИR РІІ(.

Ж НТТ

11" ••• - ••• ___ ••• =

••• ••.

ВЧИТИСЯ

ПІТИ

БРОВАРСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІйНО- ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N2 4 ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНlВ,НА 1987-88

.н о в Е

ЗАПРОШУЮТЬ НА РОБОТУ Броварському завоАУ

Всім, прийнятим на навчання з інших місць,: надається місце в гуртожитку (вартість денного: раціону харчування для проживаючих у гурто-.

крупнопанельного домобудуваННJI на постійну роботу

житку ~ 1 крб. 38 коп.)

:

ників 3 середньою освітою на базі 8 класів заІ'альноосвітньої школи (період навчання 3 роки)

загальноосвітньої школи, які набувають складних професій, одержують стипендію в розмірі

= = -

1. Слюсар по виготовленню деталей і вузлів санітарно-технічних систем; слюсар по виготов-

цю між мінімальною ставкою першого тарифного.

Училище готує молодих кваліфікованих робіт-

за професіями:

,,1енню деталей і вузлів технічних трубопроводів. 2. МаЛJlР (будівельний); штукатур (приймаються юнаки і дівчата).

3. Штукатур; облицювальник-плиточник (прий-

маються юнаки і дівчата).

4. Електрога,озваРlOвальник ручного

вання

зварю-

(електрогазозварювальник на напівавто-

матичних машинах; контролер зварювалЬflИХ робіт) - (приймаються юнаки і дівчата),. 5. Муляр; монтажник по монтажу сталевих і

карбованців і доплату до стипендії, як різни-

розряду і стипендією (40 -

Початок навчання

-

1

вересня.

Після закінчення училища випускники

осві-

. . маються юsаки І. дІвчата, комплектується група

зі спортивним ухилом з легкої атлетики і боксу). На базі 10 класів загальноосвітньої школи з

строком навчання один рік училище готує моло-

дих кваліфікованих робітників за професіями:

1. Газоелектрозварювальник. 2. В'.зальниці (приймаються дівчата). 3. Швея-мотористка (приймаються дівчата). 4. Штукатур; облицювальник-плиточник (прий-

маються юнаки і дівчата).

су:

залізобе-

Протягом двох років

.•

Одинакам

надається

гуртожиток.

На

за­

житлом.

квартоблік

ро-

беруть

на

Б

м.

Кутузова,

ровари,

вул.

129, телефон: 44-'02-16, 4-05-25, відділ кадрів. Іхати автобусом .N'!! 2 до зупинки «Завод КПД».

одер-: -=:-::-:::-:-:":':'-::-:-~~~~-----------

жують кваліфікацію молодого робітника 2-З~4. ПРОМКОМБІНАТУ

розрядів, їх направляють на роботу в Бровари та :

ньої самодіяльності, спортивні секції, гуртки тех- • нічної творчості. :

освітленню і

і

будуть

пільгових умовах. Звертатися на адре-

~ монтажники

= =

'вання. 7. Електромонтажник

по

формувальники, електрозварю-

=сталь'Них

45 крб.).

робіТJlИКИ безпечені

бітників

~ п~ріод проход~ення виробнич~і практики тонних конструкцій. ВСІ УЧНІ, незалежно. ВІД про~рами нав~ання, одер: Оплата акордно-прежують 50 процеНТІВ зароБІТКУ на ПІДПРИЄМСТВІ.: міальна.,

залізобетонних конструкцій; столяр.

тлювальних системах; електромонтажник по силов их мережах і електрообладнан~ю (прий-

ПОТРІБНІ:

• вальники . '

на підприємства Києва. Час навчання в училищі : зараховується в безперервний трудовий стаж. Відмінники навчання користуються пільгами при вступі У вузи і технікуми. •

6. Монтажник сталевих і залізобетонних конструкцій; електрозваРЮ8альник ручного зварю-

ТЕРМІНОВО

Учні, прийняті ІНа навчання на базі 10 класів:

30

••••••• _ _ _ _•••_ _............

РАйСПОЖИВСПІЛКИ

= НА РОБОТУ = ПОТРІБНІ: слюсар-наладчик В училищі створені умови для навчання і ку- =швей'Них машнн, льтурного відпочинку. Працюють гуртки худож- = • КООПЕРАТИВУ _

в'язальниці,

-_ мотальницІ. швеl-МОТОРИСТКИ, Тривалість роботи за домовленістю.

,.. :

1. Заяву. .2. Паспорт

За довідками звертатися на адресу: Бровари, вул. Богунська, 22, промкомбінат, телефон 4-02-48.

ПРИ ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Зарахування на навчан'Ня проводиться без ек-: за менів. •

ВступаЮЧІ' подають таКІ' доку.оенти'. ...

інспектор по кад-

рах (тимчасово).

або свідоцтво про. народжеиня;: Звертатися за адресою: Бровари вул. СтеШіВІЙСЬКОВИЙ квиток або приписне СВІДОЦТВ0. : на Разіна 7, фабрика верхнього ~итячого три-

3. 4. 5. 6.

Документ про освіту.

• котажу.

Характеристику.

І

'

=---------------_____

Медичну картку.

КИІВСЬКІй

Довідку з місця проживання і СК.ІІ&Д сім·ї.; 7. Довідку з місця роботи батьків.

ПТАХОФАБРИЦІ на постійну роботу

=

електромонтери 4--:5 розрядів, - апаратники по ви-

8. 6 фотографій' 3Х4 сантиметри.. робництву яєчного Щ)На навчання з річним періодом sавчання при йДокументи подаються з 1 травпя по ЗО серпня; ТЕРМІНОВО рош ку, маються також звільнені в запас із лав Радянсь- для десятикласників - до 1 жовтня; для демоПОТРІБНІ: - коваль 3.....,5 розкої Армії. білізованих із рядів Радянської Армії - протя-: - муляри 2-,-5 роз- рядів. Учні, що навчаються на базі 8 класів, перебугом всього року особисто або по пошті. • рядi!J, Іхати автобусами вають на поlИІОМУ де~'жавному утриманні (видаАдреса училища: 255020, м. Броварн, вул. 50: - Інжеиер-конструк- мн!! 330, 331, 332 АО ється одяг, триразове гаряче харчування). років ВЛКСМ, 14, СПТУ-4. : тор, зупинки «Птахофабрн======================~=========================================================== Е а_в_тое __л_е_к_т_р_и_~____к_а_»_.___________ ту автомобілів 3-5 АвтобазІ 16 3 тресту Ремонтно-механічному заводу ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ

= =

____

ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД» РЕАЛІЗУЄ НАСЕЛЕННЮ ВІДХОДИ

Звертатися за адресою:

-

автобусом н!! 330 дО «Автотранспортне підприємство». Тел.:

Запрошуємо· мешканців району користуватися

по телефону

Погодити

32-2-81.

час ви зможете

Адміністрація.

Райпобуткомбінат

приймає

шліфувальник,

слюсарі

Звертатися на адресу: на, 3, майстерня по меблів. Тел.: 4-13-36.

водії автомобілів

=-

слюсарІ по ремон-

8

.

Бровари, вул. Мічурі­ і

ремонту

• -- водІї, ~ідник-.ІІудильник, = -- .-tвтослюсарl, диспетчер. = Звертатися на адресу: = 18, відділ кадрів.

ГРОМАДЯН! З

20

червня ц. р. на

=

Управлінню виробничо-технічного забезпеченНJI

сИОВАЯ жизнь. -орган

м'

_

I'OfЮдсиоro

райоиноro

-

: НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:: : майстер-будівельник, : газоелектрозварювалЬ'Ники, • муляри, •

водії категорії «Е».

і

Bpoвapcнoro партии

ropoдсио-

уираины'

Редактор А. ВОЛ0ШИНЕНКО. Г~a выодит с 17 8ІПреля 1937 года. Дп вы'хда:: В'I'Oj)НIRC. QPeДa. ПЯТН'ИЦ&, сУббоТа.

,

АдмІністрація. партійна. ПрофсПinкова організацІІ радгОСПу ІменІ, Щорса глибоко CYMYIO'l'Io з приводу смерті колишиього працівника радгоспу. ветерана

.

вІйнн і працІ

і

МАЗІЯ Васип" rригоровича ВИCnО8ЛЮlO'l'ь щире співчуття рlдиим та

покІйного .

Виконком ловлює

районноl

щнре

часиоУ

смертІ

(

- 5-13-91: - 4-04-81.

народннх

:ааступника редактора, вlдАlnlв промисловостІ, IІмстl. І маС0-

близьким

депутатІв вис­

громадському

дочки

ТеnефОНИ: редактора - 4-03-76: вlддіnу партlйиого жиТТR - 4-1М-61: вlАПОВlдan ..иого сенретаря, ВІддІлу сln ..с ..кого господарства 4-02-92: ИОр8Спон,qeнта МІсцевого ра_ воІ роботи

Ради

спІвчУ'М'Я

райооцзабеву МЕЛЬНИЧКНКУ Г. м. 3

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Киіва.ка Область, м. Бровари, ВУ". l{иіВСloКа, 154. Аlомовnення

Бровари, вул. Богун-

;----------------------r

•= .•

'.

ка з 20 червня не дійс-

Звертатися на адресу: ська, 12.

І

иlllPOдll'Ьi:x

тмов KнeВCJOOA 06n&cти. (На укра.ннClllOМ

депу&3іМІОЄ) ,

водії 1-11-111 класів.

Квитки старого зраз- 8

ні.

терміново потрібні

=

вул. Горького, 1, відділ кадрів. Телефон 5-15-08.

ваях.

СОВЄ'ЮВ

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ

геологічного об'єднання

квиток

КОММукиcrичecнoй

и

вул. 50 років ВЛКСМ,

виробничого автотранспортног-о об'єднання Київської облспоживспілки

та комплектації Кіровського виробничorо.

вартістю копійок на проїзд в автобусах, тролейбусах та трам-

зразка

Звертатися на, адре­ су: Бровари, вул. Щол­ ковська, 4.

-

-------------------- = =

автобусних маршрутах Броварів вводиться єдиний абонементний нового

секретар-друкар­

СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА. Звертатися на адресу: Бровари, вул. Ждано- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ва, 2. Телефон 5-32-64. БРОВАРСЬКОМУ АВТОПІДПРИЄМСТВУ

-----------------------------------------------------------------8 . 5 ДО УВАГИ

--ка.

ItКУМУЛЯТОРНИ~

8

За довідками звертатися на адресу: Бровари,

Адміністрація.

розрядів,

АВТОПІДПРИЄМСТВУ Н!! 23262 НА. ПОСТІRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

по ремонту гідроапаратури,

ПОТРІБНА

нестандарт­

виготовленню

-

І

СПМК-2 тресту «Теплицятехмонтаж» НА ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО

складання меблів, які ви пр-идбали У магазині, них меблів, пошиття чохлів.

ПОТРІБНІ:

= І-З класів,

токарі, слюсар-і-свердлувальники,

замовлення на

а також на ремонт і виготовлення

8

с Київсільбудтранс» на постІйну роботу

: : машиністи мостових та козлових краІНів, ЗУПИНКЕ • електрики. 5-23-92. . • ----....,..--------------- :

ДО УВАГИ ГОСПОДАРОЮ У Плоскому працює пральня-самообслугову­ вання. За дві години ви зможете випрати і від­ прасувати 10 кілограмів білизни. нашими послугами.

-

Бровари, вул. Мета­

JIypriB, 4. Ухати

=

начальник відділу праці та зарплати, інженер-конструктор І категорії, інженер енерго-механічного відділу,

ДРОВ

(ціна від 3 карбованців 30 копійок до 7 карбо­ ванців 52 копійок за кубічний метр. Транспорт. покупця).

= =

НА РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ЗАВОД Б~ДІВЕЛьНI1Х КОНСТРУКЦІй

Інспектору

приводу перед­

nЮДМИnИ.

jj .

IИ,ll.екс ДpytC

6128&.

офclmrнА.'

друков.-Й

Обcar

aplC7Dl.

14.563 пРимірlПllCJl. ЗамовлеlfИJl :м

1

,....

2877.

#100 1987  
#100 1987  
Advertisement