Page 1

ОрГАН

БР О В АР С ЬКОГО

М І С Ь КО І

І

МІСЬКОГО

РА А О Н Н О І

РАД

КОМ. ТЕТ У

Н АР ОД Н И Х

Газета виходить з 17 квітня 1937 року • · .М 100 (6973) •

КОМУН ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 УК РА l.ft И,

Д Е П УТ А Т І В

Вівторок,

.fІааусщріч фвстивалЮ в /Іоснві

ВІСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Софія.

На честь наш іні­ Ціативу передових пІд­ приємств Ленінграда, Ук· раУни. Литви, став на деві­

го

річні

а ще 25 · Р<>бІтни­ виконати до кіІЩЯ

no

.На

честь

насту.mюrо

.дитячого трикОтажу зобов'я.заsс.Я довести BИ!JlYCK виробІв ' з індексам «Н•

•у

роздрібних JЦ!нах до 30 nроцентІв -від загальної Ніль:кqст1 nрод.укцд. За

рахунок впровадження но­

вого обладнання, цд

заходІв

витрачання

Сумлінно, дисципліновано

рlч-

партійного з'Узду колен­ .ти в фабрики верхнього

реалІза­

еканомно­

Колективи ма·газинLУ М 35 «Молокопродукти•. якиІt очолює старший nродаве~ Є. М. Нияни­ ц.я, та магазину N~ 3 «Гастроном•, де завідую­ чою М. А. СаnіМова одні з J(ращих в. У!ПРQВ· ліннJ торгівлі. Перший виконав п'ятимісячнИй план з товарообігу на

104,3

ІІІроцента.

другий

двох днів

на

зао­

щадженій сировині; маrе­ J?іалах, лаливі ІЙ . електро. енергН. План із обоогу реалізованої прод.vкцИ виконати до 27 грудня 1 виnустиru понадлданаво• nрод.укцtї на суму тисяч J(арбованцjв.

' 160

.

- Р. rояова

ЧЕІІІУЛЬКО, профкому

ФВДТ.

За n'ять міся.ців рсщу на деревообробному ком­ бінат! зареєстровано 23 1 впроваджено у вироб­ ництво 15 .рацrrропози­ цlА. РІчний еJ(ономlчний ефе}(т останніх 27,7 карбованЦІв.

,Однією є

з найцікавіших

розробка

майстра

хаоодильних

· mста В. М.

.камер,

цеху ком..v­

Гутмана. Він

J(!B.

у

боко­

УІПЗКОВОІ<

лишати

чималі

жу:вати

протягом

'За·

зооори.

дастьІ змОРу

:заощад­ .року

.!{Vбометра чорно­ заготовок · lЗ дереви­

197,26

НИ;

14,6

тисячі

нарбо­

ванцtв.

.А ось Jншl найактиви1ш1

ра.ціона.лt:за тори

nриємства:

ІІІ1Д­

начальник

трансnорrного цеху А.

Пугачук

2

рон,у

слюсар

меМІ.в

-

nодав

3

!QУ'Хонни:х:

Ф.

запроnонував

J)01(y

М.

щ:ього

рацnропозиц1У,

цеху

О.

:Мігрін з

ном. Вони дисциrщІновані, ввічливі

з

покупцями.

Н.

СТЕЛЬМАХ,

начальник

планового

відділу гівлі.

.

Здалекv

виднІЄться грамів,

управ.ІІІння тор­

диться на дорученій йому

дtлянцt роботи. Зараз він проводить обробіток між­ рядь

кунурудзи,

кож

де

відзначається

ною

та­

удар­

працею.

Фато М. Семиноrа.

-

nочатку

і])озробки.

В. ГOH1J4PYR.

надій молона

;,у;

•.

молодо-­

робітничого

Незважаючи

на:

rотовчий

що

на

12

три

f] р u -кл а(} о J4

господа.рству

.v. цІ

ІKiJJP·

днІ торік.

тваринни-

цтва ми заз.цалегІдь обговорили на. nарткомі за участю ФецІал1сТів гослодарства. На !ПерІод кормозагот1вл1

створили

·

партгрупорrом

за­

твердили Д. А. Сизонен­ ка, ЯКИЙ ІПра.ЦЮЄ брига. диром

тракторної

Визначаючи

механЬзатори

викон~ь норми на 110~ 115 процентів. Добре також :nрацюють коМІУнlст В. С. Бойка,

брига.

завдання

Заготовимо вдосталь

масу

траншеІ

. •

· .На

стане

ц1і,

би. Значення феотнваJJІо в тому, що молОДі пюдu

яСJ<равою :де-

трест ка­

В.

кормів

моральне

матерІальне

заохочення.

і

зброІ.

друж-

(ТАРС).

обяаднавня,

апаратуру,

матерІаu

ста­

•*

трнчноі 1вформац11, бортові свстеа opttta.пьиoro коммекс;у cCamor·T• сСоІоа 1'.1$ - •Проrресс-24• фуи.кціо&уІО'ІЬ вopiiUWI4J. Самопочуття космонавтtв Д~кова І Са.

В1нн.х Добре,

(ТАРС).

Прибуток дають вІдходи

КишввJв.

І.

запроваджено

1

проведении Ііаукових •оолІДасеВІt, аасоСІа 18· безпечевkя ЖВ1'Т6АіJІm.вОС'1'1 ек1паж;у І DOIIIfJ. За доповідDІВ екІпажу І давамн іеНІМ­

старанно

заготівлі

1

во дJJJІ об'вдвавоІ pymtйвot уnанова

трактором

С-100 механізатор Кириченко.

тнчне стикування вавrажиоrо soPaб.u

ПІД'ЇЗДНі ШЛЯХИ ДО ДоставлеІ\У ·зел,ед.v у

ее­

23 червкя 1985 року wсвево ....... . fllp)rpecc-24• · з opбlt'8JIЬRIIJI ~cmt88111111 • • мексом •Сатот-7• ~Сою, Т-13•. Коре­ бель •Проrресс-24• АОС'1'88ВВ ... ррбІту IWIIfo

на

М.іСТІКІСТЮ на 6000 ТОНН. Вони водночас ,полагоди­

ущільнює

а~ну роботу

ред .молодоrо поко.лJиІі8іІ пакистанЦіВ. У cltJia,Ц1Utt умовах заборони, вка р1rаєrься на ~1 студент· еркі cntmщ жорс'ІІСоt ~урн вІДбупися зустР1·

,,Праrресса-24''

пІтадьно вІДремонтували три транше.ї загальн0110

ли і них.

дить

рес:uублtни.

_ Стмн~ваннв

а в а n ~ а Ад і в ці в

в

механізованому загоні ПартІЙНО КОМ<;ОМОЛЬСЬКУ Гffі'ЛУ·.

виробіток,

ко~еJ(ТИВИ

ІІІСЬого е&1'І'У а CQPOKOBf рl-чшщю закlнчеяяя Дру..­ гоІ світовоІ 'Війии, 40-рі'С· чя атомни·х бомбардУtань студентів у МосКВІ. ХLросtми 1 Нага08ІК1 сп1JІЬ· .ЯК підкреслювалося в но вистуІlЛІЯТЬ за прибQР­

профкому.

-

культуриа

хоіЦІ. устаноочоУ конферен- кання Гонки озбРоєнь, за ці1, московський фести- оов~ аабороиу пдерноJ

М. ЛОБЕНКО, rолова

святкова

програма. в я!Qй 8tзЬМуtь :УЧас.т~ найкращі худ+»ttШ

прово- ЩеІ зсоовІ!rньоrо форуму.

Токіо. 10 :nровІдних момолодіжних оргаЮщщtй ЯпонІ.І створили об'єднаний nідго.товчий ко~fі:тет для ,участі в ХІІ ВсесвІтньому фестивалі .мооодl і

більший,

Питання ст.ворення мщ- тракторист · М. І. РоЗ!Соха , наж. Шефи ноУ корМової .. боо.и для ЗмагаючІtСь за високий «БроварисІльбуд• •ГРомадського,

комітет

мО!і!СТрацією миру

нілограма

1-,2

ється

ПОІВІдомляє ІнформаЦІйне .КИІШеНЬІКовий календар, агеН'Тство Сентрал ньюс ІШJJакати, ряд 1нWИХ мате­ с~рв1с. на:цlонаnьний' nід- ріалів, якl ПІрООаrу10'11а

валь

no

ви

лрапор, .яний грами більше, нііІ< м ее­ підн1маєтqся в редньому по фермL ~..

зупинилися на недол~ках, які •Мали місце .мищул.оrо Р<Щу mд час кормозаго-

вих

мага ­

'

шt умови длЯ високопро- ньодобо'вий

лодильних камер:

Це

цих

зинів в;ч:асно поповнюють асортимент товарів, слід­ кують за санітарним ста.

дуJ<ТИвної nрац1 тваринни- вJд :кажної із закріплених за нею корів до кjло- н.Іж

ди.

ЩЮ'а.х

.виставок~:

стрlчей з письменниками ооетами й артистами.

ється до ХІІ Всесвітньо- чі, конфереНЦІІ, М11'иНf'ІІ. го фестивалю молоді 1 присвяч~ні фестивальном)' С(rуд,еН'ТІІв у МосквІ. Як Р!УХ.Ов1, ·зокрема. видан.о

За селом побЛИзу лісу таборі на честь JІеремож­ реможця соціалістичного розкицувся mтній табіР ця соц~алістичного зма­ змагання заохоч:ено :мо­ для. утримання худоби гання. Нині він майоРJГГь ра..льІЮ 1 матеріально. На радгоС!Іl'.'J «Заворицький•. на честь оператора ·ма­ неї рівняються інші. Ни­ його- ·збуд.увалн два . рони шинного доїння Т. :К. Ча­ ні середньодобовий надій тому. Тут створено хоро- чило, котра довела серед­ молока вІд кожної норо­

запроnонував змінити нонструJКЦІЮ упаковок JЩ· вих

на 104,8. Працlвнини

УСПІХИ_ ДОЯРКИ

червоний щодекади

· РацІоналізатори­ J фона економІі

тисячІ

-

Василь Бовтюн йшов працювати . у рад­ госп ІменІ Кірова до ар­ мії. Демоб1Щзувавшнсь, він знову приїхав у По­ rребн 1 сів за кермо трак­ тора. Тут знають йоrо як сум.ІІінноrо механІзатора, який добросовісно тру­

сировини

црацівннки фабрики намі­ чають відnрацювати не менше

nокоління

Делі.

:матеріальні

року лівтораедва · нt nлани.

к0Jіектив1в. ·наІІІtчено

nроведеНІНя

------

Юнаки

репресії пакистансь-кого військового режИму цро-ти д.емокраmчних сил, придушенНІЯ елементарних nрав і свобод у краІні, молодь Панистану готу-

прагнуть достро ­ завершити

ви-

в · Moc~my одержать кра­

фабрики, застосовуючи досвід багатоверстатникІв, удосконалюючи ТРУ'­ довl ІП.рийоми, економно

ково

підготу·

щі представники

cXXVII з'їзд.у RfiPC - 27 ударних трудових декад•• 560 робітнинdв

nлани. нІв -

Москві,

C"etU·

зом

ресурси,

них

у

і дівча­ класу, трудоеоІ iК'МJilf.efl~ та СРВ ведУть активну ціУ. селянстза, . студ.е~~Та ПЇДГО'Г()Вку ДО форуМу 1 учн1в В'єтцаму. юності. Заповітні путІвки ально до феотивалю rотУ­

·

витрачаючи

дентів

Ханой.

під

nontm~J~, .

ноІ ·nicиt, театра.tІЬJJн~ сту.дентс.ьких 11РУП.. аІдо; мих болгарсмшх еетрІІJІ·

лектИІВи Болrарії . Програ,ма включає

У кінці травня нолектнв пІдт.римав

вахту

РІі3номанітну стуnи ансамблtв

культурну nрограму, присвячену ХІІ Всесвітньому фестивалю ІмолоДІ. 1 сту-

ІВали молодіжні .'l'Ворчі · ко-

·з'їзду ·

трудову

О Б Л АС Т І

25 червня 1985 року • Ціва 3., K()IJ•

П'ІТИРІЧQі-УААРНИЙ ФІНІШ! 3

К И І В С Ь ·кО І

ЛінолеуІ0.у •виро619 з nлаетмt&си. НаІі•

плитку на ткаmшнlй осню- ближчим часQМ це- дa.cnt .ві з втори.нноr си~ини змогу зaбeзne'lwnt mтре. nочав ВИПІУ~ати Нищи- би с1льсЬf(ИХ бy.Д1НJSьJnf·

н1вський деревообробний комбінат виробничого об'Є.ДНЮІІН1Я «ffoлrocnбyд•. Для внr;отовлення 850

Ю.в Мо.лдав1У. а таких - а· те.рlала.х, які викорИС1'10еу· ЮТЬСЯ ІПРИ ОПорЯJUІСЄН.НІ житлових 1 rромадсьkих:

тіве]\'Ь. Загострі-ти · увагу М. ·Є. Олійнин, І. С. Кор­ дової слави, .за перевико­ на тому, щоб Ух не по- нієвський. Відстань від нання норм до заробітної вторити нині. J\vк до сінажних траншей плати додатково нарахо­

н.астильНІИХ

жується

утр_удцюють

ДощувальнІ установки, Практика здатнІ одночасно з водою ефективність

по

заготІвлІ

сіна.

кормів

сІнажv,

Иорм9загін, яки,м керує Л. П. Горбань, посилює темли робіт. ОскІ.Jrьки часто. виnадають дощІ 1

На

честь

трудового

-----------

ля

правофлангових суперництва

контори

ДіймаєтЬІСя

радгоспу

Прапор

бі· пі­

тру­

не мала 8 кіЛометрів. вується грошова надбав. Тому шофери праrну'l)Ь, ка. щоб ·зр<)бити яннайб1льше Партійна · організація, рейсів. При нормі 24 Іt:ОМУНЇСТИ, І\ОМСОМОЛЬЦ1,

сІнозбирання, тонни вони перево:жть за всі трудівники радІrоаЦу основні сили . :механізато- день по 29-,30 і більше прагнуть, щоб заготовити рів ;перешпочи.ли на за - .тонц маси. Кожен nиІЛЬ · на зиму для :гром.адсЬJ(ої rотівлю сlнажу. ВИсоко· нує, щоо в дорозі не за­ худоби вдосталь· пожив­ продуктивно трудиться на губити .цінного корму. них 1\ормів, ~ це роб. -l«)СОВИц1 бобоно -злакових Сумлінно працює на тран­ лять наші сусіди аван­ rрав комсомолець Анато. слортуванн1 з~леної маси Гардівцt . n.Ій Семенець та е.кіnаж 1· тра~орист Г. І. Миро А. ГУЛЬКО,

агрегата НПН-0,75, ма- нець. пmн1ст М. ' Ф. Гр$Jнав 1 Є в

секретар

що

закладати

сі-

госпу

парткому

імен!

рад­

Мlчурtна.

тис.яч

·

•RІВадратких метрів будинкІв. При ~му ЗнІі·

рік стали ТН

маrерІ.алІВ

на

собІ8артtсть бу•

викорИстовува- дівельних робіт.

ВідХОДИ

ПІдЛіРИЄМСТВ

міста, зайнятих випуском

.

(ТАРС).

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОЩ вносJ:Іти

в

грунт

пJдтверднла такоrо JJ.e-.

; мінера- rодУ .пlдживлення; Добри·

JDЬні добрива, включили в ва рtвномtрніше J)031110Д1· роботу ·землероби Дні- мються на лосІВах 1 кра. пропетровської обліастІ. ще засвоюються росяиtІа-

Ці

машини

nристро.ями. рідкі тtvки

струмінь.

що

ry

обладнані ми.

Заnроnоновані вчеtіи-

·подають ми азотно-фосфорні ~іІІ­ водяний Ші не ІІккnик.ають ко~ .

технІки.

Кор . .РАТАУ.

t


сН О

Г

·:.НОІСQМОІЬСЬКЕ НUІfтЯ: СТИЛЬ РО&ОТИ

·:·. . --:·

·

,_

}І( И ТТ Я•

~

До ~SO-Ji,iЧчJi· :nof!CtnaUJЩ na

·

У... нir, JnІ~~(DP0JfІJ0fИCII)> со.•еса .,.,.,ro.lt. ~~~~i~~~:~ . .. <\ · :. · . ,.;,~'"' .,

~реД оси9~ ~ань ~ен1нС~о-

rц;. виховання молоДІ одним з основ-

ням соцІалісrичноУ власності,

томирщині. І вое-такн йо- том -

мlсько-

го знають

у найвtддале-

маl(етОІМ · . у&гоІ

сільсько1

хати

пlд

со-

го комітету народного контролю. Це дало своr результати. Лише ць~го року на підприємства. в будівмьні органі~ац.ІУ, заІМ&ди і установи міста ·

нІ:ших куточках краІни. О~еса, Севастопощ,, ВелиК'l .RоровинЦі - три .r eo· ~рафічиі. точки, через які

і

тривожних

ІІІролятла коротка. але яс-

зроблений учнями школи,

~.Сnособів Ф.о~вання .таRОіІ'о по· ч,:ття є чимало, . ·але однією з най' ефектhвніших форм за~чення комсомоль:цlв і несШілJ«>вої :молоді · до здій·

ставиться вимога rrоющ-.сти - край випаднам безгосподарності, порушенням т~удовоІ дисциП.11іни, правил зберігання 1 використання матеріальнах

марсьного матроса Гриrорlя Вакуленчука: у Норовинцях народився, у Севастополі служив, в Одесі

музей, Присвячений знаменній пo:r~it в ic.roplt на- · шоУ Батьківщини. Дlє не тілмш для того, щоб у.віч-

у>tасть у дімьно~ті штабів і постів •Комсом:от.ськоt·о nроже.ктора•. Цл

в'яз.ки <~:nрожектористів:~> ·чJІени мlсІ,кого штабу С. Rостенко з райвузлз

:у тих великих містах і музеІ великі. А тут -

'1'01!'·

R~; усь-ого

снення

·

що виробляєтьс.я ру·

~!'tfи РЩ(янсь~х · JiiiOiteй.

.

1905:::....

навчання пРіr участі п~цlвників ~~~~~е~Р~б ~а\·~;: ~~~ ·~::ьк:;~~Jrа~

· . в1ДД1ле.ння по боротьбі з розкрадан-

rо:·.комсомо~~справt' комуністично-

нц:х було 1- оопишаєтьсщоформування в jюнаш,в 1.Д1іІЧ!іт По~тія 'ГОспоДаря, вцсокоУ особистоІ- вJДповідал:ьностl за бе.реждиве. і).ІЩlональне використан-

• ce·A..:. .. ~. ВелИJ(і RорОІВи~;;Не.' ОІ.ння в РосіІ . у

~ :·

. громадСЬкого

контролю

є

району

нщргвлено

15

сигнІl'лів, у яких перед керівниками

·

Ух

цінностей.

Сумліnно

виконують

·зв'яз~у. В. Сопронюк

нЯ·' Rt>ВI.llи 'Pa,it антивну жи'l'Тєву по-

С. Чуприна з «Міськсвітла~ та 1н-

mщ~.-J.-..-:r'JЩ<rщ~ирен:не ставлення _.до

слуrов~ванні

ня .д~~О!:О ~аконодавства, брати ~~. :І·:,. У!І]РаВЛ1нн1 державнІUІи • С!іф;іваМІІ:... '· _ Якою ж є реальна віддача cnpoжектористів• міста і району? Штаб і nости cRtt• об'єднують у своІх рядах блиЗЬІКО 1.300 аКТИВіСТіВ. У бiJJЬ.U!qC.Ti виnадків Ух внесок у вирі-

шеJІНЯ · · оза.вдань,

ДесwtюІ юнакІв

поставлених

колекmвами,

7t1асовий

1

є

постів

ра•

є

ще

чимало.

заводоеудівного

nеред

еХІ-й

nроводяться

т,ут

ПР()Жекто·

до

випадку,

на

3Міцнення трудовоІ і внко-

і бригад.

постів

НепокоїтЬ міськком ЛКСМУ незадовільне реагування мерівників окремИх підприємств, ·закладів, установ на сигнали неревlрнючих. · До цього часу, наприклад, не спромо:глнся надіслати відповІДі керівники рай· споживспілки на сигиали міського штабу «Комсомольського · прожекта-

.ІJіЬ}іИІ( цпабу сИП• О. Нагорнюк). Тут регулярно проводяться рейди ~~нів штабів 1 постів, по резу.льта·

травня, місьJ<ого споживчого товариства на сшнал .NQ 9 від 24 квітня нинішнього року.

r_ax

рейдів

· ЩJНКретні

«Теnличний•

(нач:1-

ра•

1 перевірок вживаються

ДлЯ

комсомольських

юнаки

12 пере-

стах

кожній вжито відповідних

- ·· Останнім, -щс,ом :зна'!Но поліnшила-

~-заходів.

.

новий

його

,

. .,.;

броненосця·

до

... ВІ.домстимо...

ве- лим

сRнязь як ІПовернути

вампіра·м.

кровожер-

Одеса, Севастоnоль, Ве-

· _ Смерть

ликі Rоровинці. Життя в

рів іс.торичних подІй... ';: бодаІ•. ' На стінах першоУ кім· іУ . грацдіозuу, демоннати музею цl . nодіІ Жи- С'Fрtцію ' ВІf~f:JІ.. , ~ по~орон

одне. І таке ж :велине, як життя всієУ краІни. ЗаrJІЩіьте у книгу вІдгуJdв

червні таємне

Таврійський•

у ги, Катеринослава, спащіХ~ tT 1 . · , що ви . зробили.~ року. Ось нули селянські заворуuіен- :ч д6Во. Ви нащадки засідання більшо- ня. А корабель революціl ге~я-матроса Григорія

1905

вицького

осередку,

ось з червоним

. nрапором на Ваі$'Jденчука

матроси, які кинули щогл~ продовжу»ав своє виклик царськоМу само- легендарне плавання, тах державству, вони мі- 1 не здавшись царським

тихгують

пrд

стволами властям. Шkтсот

гармат ловстанськоrо

раб.'!.Я,

ось

причалюванн-я

-

ко-

n'ятде- QOOI)C батьків 1 дідів•. Та­

сят нескорених nотьомКін-- кий заnис залишив Герой

траtУрне ців зійшли на ~eper У Ру- Радянського СоЮзу, ЛЬО't·

шлюпки з

муніУ.

Багато з них

по- чик·винищувач,

тут, у Ве.'!иних Rоровннцях, ходив до школи, працював на цукровому заводі землев.1асника і промис;ювииа Терещенк·а, noтІм пішов служити на

ним пролетаріатом довер-. шили веJІину справу соціальноrо . визвОJІення народів РосП . У Норuвинцях J.ІайбіJІЬ· ше · nідлриємство цук-

ників повстання на брuне-

старій цеп1яній .стіні, єди-

ф.'ЮТ і став одним ~ Rерів- ровий

по-справжньомv,

носці.

.

комбінат.

ній, що

Залишилась віД

'ко о\іІн~

- ~?.411W'

rос:nодарка rІА­

На звlмках:

npan~oнy

маwи­

ВМН~fЩІОВ АОЦ8НТ АЬоnОИЦ~окоrо · aaranWtoтex­

нlO.нdro : . .куn~отету n~oвlв­ CtooH8r'O; rіоІІІ~нІчноrо Інсти­ ту~ . Є. ',ІІИЩІ!ІWИНо Вон~ ne-

чих

ЧИ

про-

~

вамтаженоі

ст~оСІІ що

камери

:sa

повІтря.

У

утворІОСтtоос:tІ,

3

вІдкачу­

вакуумІ,

часу nотрібно дnя ї" су­ wіння. Як nока:sа11и дос.nіди; сnосіб хоnодного «Кипіння• придатний

також

ДІІJt

тя вовни, метаnевих nей, посуду.

JIJ

мит­

(ФотоХІрон.\Rа РАТАУ).

ХОЧ. ЛИСТ І НЕ БУВ

НАДРУНОВАНИR .

До ·-еверrоресурсів- по-державвому енерг!І. До немалих ма'l'е· пари дослідно-еІСсnернмен­ ні p6з.paxytпtlf 1 оДержані

Цього р<}ку перед kОЖ­

енерrіІ для з тривалими пере­ електричІЮУ основних виДів nроДукціІ. у січні-лютому.

дання з ощадли.восо вино­

амаrшrц.я З:і усnішНе ВИRО- рlальНИХ перевитрат при- талЬН!ИЙ зав9д будl.ВеЛЬЮіХ технічно обrруІи:ова.Нt нор· ною бригадою тресту nо­ kаШІя . nланJ.в t . ооціалl- зводять, зокрема, трудн.о- конструкцій трес1у пра· ми витрачання тenJioooi та ставлеле . коннретн~ зав­ С'І'ffЧНИХ зобов'язань

рсжу

n1ДрозДілИ

у

~

щ1 із

:вдровадженням на

цював

-rресту об'єКТах lнвентарН!И)С елек- боями дООилн- 'J1РОУСтан'ОІВОК. Заводів, які Все це

рнстання

nаливно-енерге­

XldЩl ЗаІКінчено ремонт та rilд- тичних ресурсів. Для ви-. ро()оти в по· конання ЦієІ nрог.ра.ми нenoraf!IRX .результатІВ Іх виготовляють, у иашо- nершого кварталу темою готовку до роц.l t нашо- nотрІбні зусилля, 1 · не ВІtkористанн1 ~ливно- му мlнlсrерстві немає, ді- серйозноІ розмови НІа за­ точному

· tБро&арксільбуд• ся

1984

було в

(!Нергетwmих рес,_урс.tв оrаатн - ці комплекти\ сІдапні ностійно діючоІ го ~ль'І:(>-бетоноІюго тілІ>КИ фізичні, кожного . · реаmзувалн , завдання уС'l'ановкн Дуже нелемо. ІКомісіУ трест,у no еконо- заводУ. Але є питq11ця, яні робітника, слу~бовця, ін· el<oнoмlt. ~-тут зиижен 9 Тому доводиться заміню· міІ матеріальних та па­

rx

3

витрати

nрорахунки 1

ванням оо(5утових вагонів дять

ВІНявлені

Січневі морОзи

н.я

них -

.ре оонструнція всі _nрацІвНикя тресту УЩ­

дюсліднQ-.ексn~римен· ші.

Це

- . вайважливіша

тальцого завоДу. · Про цю умооа реалізаціІ nостав­ нооt'Щдність . знають . 1 у леНіНХ . п~ред орг,ЗJЦзацією

наших вищих . буД.І~едьних • завдань~ · .· · .' організацІях. · Та сnрава • · С. ~АRЦЕВ • rоJЮвивй ~epre~11IC явИВся . :Ряд цєдоліків · у mrщelfi ІІJ'І.д- час niдгorot\itlf rаР.ЯЧОГО водоnостачанnя. поки що, як ,.мовиться, н1 -:ресту. ІІИІ(ористанm naJiиsa та до зими: через нестачу Праведені . також деталь- з місця. ~режі та

У відnовіді на цей ЛІJСТ зсшідУючоrо мІським Вtд• ділом .комунального госпо­

дарства Л. говориться,

О. що

Фесенка. иід час

nерев.Ірки ліфти црацюва• ли, .була гаряча вода. на·

Керівників ЖН~. ЯЮІЙ СІб· слуговує,будинок, . ~Я·

резерви

вияви· kО'ВО ренонст,руюютье.я па·

1 круІl'Ні недоробки, до- :рові

ВИХ уІЮваХ.!

nриво· та технІІ!чне nереоснащен- ·ли бер~гти д,ержа'Вні rро­

ел.ектрообіrрt.вачами за· економіІ в дію. На згада· водсьtrоrо· виrотомення. нОму заводі 'l'ресту ча ст·

Але ПІД час робі:Уrи ви- nи

.

до редакцtІ скарsВJІВСJІ ва везручності • zll'i'n:o-

ведений оорядок на .дахо•

вовками. Гостра црООлема служби У•СуІВають доnуще­ з У. нас 'Та1(0Ж із комплекту- ні

ЖІІТЄJІІ 6уДИИІt1 Ні S вутщІ ПостишеВа • JІВС'lІ

трест не змо1ttе вирішити женерН'Мехнічноrо ІІІРа­ авоУми силами. І основне цl:вЮfКа: ~еобхlдио, щоб

'к&теЛьно-rіІ.чиоrо ват.ц . Іх тимч~вими не- ливно-енергет.нчних ресур,. · економними елеК'tроуста- сів. Зараз Інженерні

nапив.а иа 5,6 Щ>ОЦета . nрк . nлаНі 5,2, теwювоJ. .e.m:Prii- на 1,1 процента при nлані 0,8, електроенергіt - на 4,5 nроцента nри макі 3,1.

• JШdльвому ·

Wото О. Бормотова.

дета­

-=====================ЕНОНОМИТИ У· ВЕЛИНОМУ І МАЛОМУ=================-=====-.

·:v.·. ході· соцІмtстичноrо

а J1JIIJIМИ

иузеІ;

(ТАРС).

вирус

.восьмирІч­

ноІ школи, внук Г. М. Ва­ ку.ІІевчуха · ..:.... м. ·· м. Ва­ кулевчук проводить бeci­

ся, стають чнстнмн nІs­ то1'и-деі хви.nинн, Стіn~онн ж

3асобІв, вмкормстоеу10· ЦІоіеr'О ТіJІІоНИ Воду. доnомогою нас:оса 38·

. ДІІА

вropt -

r.

oco/Snиeo nІниста : . рІдина. Вироби, АНІ е нІй :sнаходятr.­

ре /Stnм:sнy Sea ммnа І мию­

PATAr.

пам'JІТІІІІВ м. Вакулев­ fіfКУ на йоrо батьківщввІ в ceJil BeJIИJd Коровииці Чудвівськоrо району Жв­ rомирсьІJоі обJІастІ; вни­ зу дирекrор ВеJІВКо­ коровииецькоі

сскиnІння:.:t

~

. · -в;.•.,_,.,_

Є. СЕВЕРИНОВ, кор.

.

·. - .: ХоІ1'одне ....

nочесний

що пишуть екснурсанти з Ашхабада: «Відчувається, що ор1·аніаатори 1\'І.\fЗею беамежно шоб.1ять Cl!OIO Батьківщину, свій край 1 nередають цю любов д1-

Тут, на тям• ..

мlськоrо

ШТабу «КОМСОМОJІЬСЬКОfО Жектора•. •

будьте

тілом Григорія Вакулея-о тім, . У жовтні 1917-го, ра- громадянин м. Ленінгра.чука. Того самого, який зом з усім революцій· да В. Харитонов. А ось

рекомендсвані

вачат.ника

-

гідІОІ•МИ. пам'яті тих, хто пооІг за справу Револю­ ціУ, пр()довжуйте справу

-

В. АБРАМЕЦКО,

, заступник

П справж­

Таврtйськнй•. нім госnодарям.

сфор~вати загін нашого активу ..

створені

- -~

на ,Кіноекра-'_

розростаЮчись

тьомкін

заважає нам нормально жити 1 пра· ЦІЮвати. Лише таний nідхід дозволить

..;, рейдові · груnи. оо в~іх. напрЯІМках - tосП(:)ДарськоІ діяльності ПІднесенню активності . добровl!льних помічників . нароДНих контролерів сприял.о іх

інтереси

минуле го

вони - про повстання на ним ~.трайсИО·М: ро.бІ.·тн·и·к·~ .· і"!іф ·. ·. 1..биття: .·· відчуєте його мо­ броненосЦІ сRнязь По- Миколаєва, Харкова, Р.и·'\ . «Дорогі дl·

1 дівчата, яка вболівають за

громадські

щтабу сИП•. на дРУJ;;Ому

-ск.пад,

бути

кулеНJЧуК працю~аа на ~а·

вуть вІдображеними у г~ І'Ф, ВакуJі'е~~ ·. ,>;Qде- відвідувачів шкільноrо двох десятках картин. Усі сИТів · підтрИ1f1'JП! ПоіІітнч- муаею Григорія Бакулен-

не можуть миритися з усім тим, Що

-пле~· 1\Цськкощr_ Jр{СМУ. затверJ:t•

,-шено

повинні

~итого

,JІИЧезних розмірів. Розмt•. · гнобителямІ Хай )Циве сжr цих географічних' точках

організ~rЩі

· вtpoк · ·i-'llO

'ся і робоТ.а·.·шського ·у· березні, 1985 року

ні,

.N1! 2 віД 11 лютого і .NQ 12 від

наближається пора звітІв і виборів. Треба, щоб на головних зборах рон.v було дано г:шбокий і всебічний ана· ліз дІяльності «прожентористів1>, зроблено висновки з проrахvнків і недолінів, що траплялися v звітномv періоді. Д.1я роботи в штабах і ІІ'І·

-роцІ· активістами проведено

ся, як по Узд

.

5

заходи, спрямовані на лі!\· ~ідацію недоліків. На ·високому· рівні веДеться і гласність роботи. Регулsр·..)10 вИцускаються номери сRомсомо(ІЬського nро$ектора•. ~Блиснавкн•. сТрІі:воrи•. У радгоспі-комбінаті · «Те!Jличний• тільки в нинішньому

ро·КІв

раn'І"ом стрімко насуваєть- Потьомкtн

Це, звичайно, позначається

зрос1;аІJня продуктивності праці. Зна,.Чних успіхів у цій справі досягли спрож·ектористн• заводу алюмінlєв~х будівельних конструкцій (на· чальник штабу сИП• П. Бондарен· ко)& ДQRy (начальник штабу сИП• В, Фомін), сільгосптехніки (начальИJІК штабу •НП• В. Глушко), рад-

госІіу-і<омбінату

сімдесят

цехІв

і на результатах господарюваІJнЯ колективів.

грудей

ким. Тому що в музейних нуленчука, вбитого стар- на флоті, готуючи nов­ кімнатах вІддалене на ві- шим офіцером ескадрена- стання, він думав про те,

цапері;

сИП•

будино- Л()Іl'ОУ до

nерестушrrи nоріг, і ма- телі! Перед ·ваМи леЖить буряки. Це був робітниа ленький світ стає вели- тіло вбитого~ матроса Ва- зігнаний з землі. І там,

погана гласність переві-

ся у діяльності

заводУ Тере­

ган- таких хатах. Як nочинав- щенка, црикріплея(} мемо­

чак з дверима з боку гу- зрадницькою кулею біль- воді У 1893-1899 ропа"" стого <:адУ. Але досить шовика: •Міста Одесq,жи- Ш..:uюзив вуrіЛJІЯ, rJбнра

виnадку

Н.Ш,Сf!НОІ · дисципліни, підвищення культури обслуговування населення,

.

одноповерховий

заходи

рок і рейдів. А комітети комсомолу на таку пасивність виборного активу закриваютЬ очі. Чимало формалізму спостерігаєть-

.РЇІLJtьних ресурс.ів, наполегливо! боро-

І я

ку. nерейдеш сnортивний ся він і ось з цьосо доку- ріальну дощку · Напис на майданчик і nобачиш меН'Га - заооски, nрико- н1й про те, що Г. :М. Ва-

комбінату,

від

СІВіТ- ...;:;с=.:::..;;::.:.;.;..;.с.~;;;._- ,

ж и т т я

шнолі. лий ~нь починався о·сь у колишньоrо

Зійдеш з шкІльноrо

ОрганізацІІ

Усі

лише.

рейди організовуються

·..·..· .·..·.·

сьоrоднJ.шній

РЕПОРТАЖ З МУЗЕЮ ГРИГQР--UІ. ВАКУЛЕНЧУКА nрИ восьмирічній

•Русані~ський•. сАванг.ард• . та ifiJUi «прожектористів•.

народний _

чоrо самодержавства, а й для того. щоб :кожний

магазинах

не nридшяють належноі уваги діяль-.

ності

1. н

л.

і діє

нwrи пам'ять жертв rину-

мале.н.ьний. ВІдкритий в-ін знав:

·автопідприємства .Ni! 31014, тресту «Броварипромжи11!обуд~; радгоспів

руЧИ. у:ііа~ть у цьому русі, вони оо я· ли ,піД ·свт контроль питання раціоHIJJ!!:iJ\OГO.· використання сировини, na~.Вно,епергетичних та інших матеза

у

~комсомольського

ЛКСМУ

n~я:rцрі.!Щі ударний труд, знання, 1ЩЦІ.~ТИВу 1 творчість 'МОJЮдих!• Бе-

t.ьРи

райлікарні,

16 міського управління торгів;Іі, .Ni! 1 О Бобрицького ра'дгоспробкоопу. Проте nроблем у роботі штабів .і

·значним.

ру,х

населення

М

дівчат включилися

патріотичний

оохооаний.

ші. Це з Ухньою участю виявJІІено ряд недолінlв у торговельному об-

HE!ДO"iftКID - у. -І:Qсnодарюваннt, уміння на цра1<тиц.І. 3астосовувати nоложен-.

трудовими

з

крава .лінія життя чорно- nри якій

обо-

J>Qбота, виховує .в · .f4ОЛодого nонолін-

JІ\Ом'яною стріхою: у ній nрОtВШ дюннетво майбутній герой пе:ршоІ рооlйськ<>У революц.ІІ. Макет·

. мережі

1'\

вій· частині приміщення, є

nаспСJрти на ra~ ПJUIТJf,

зано· ·у відnовідкий , СТРоR вивезти еу дівельне . смl'l;­ тя, налаООtдкти . роботу·

. .·.· оовіт.:tення nодвф'я. усу·

нути інші недолLни, назва• Ні

у

JШC1'l,

,


червня

25

І ПRО

екзамен, 1 складено непо­ гано. ТоваришІ теппо по­

·

здорQВИли

самІсtяькому

ceno Мокрець. Кожно- дворічну 1DКOny

ro року виростають 'f'Y1 110.114 чепурН1 будинжи. 1

rорі'в. УспІUJно за~нчив П і ~нуеся до рідного живуть в них трудівнн101 колгоспу сПершетравня•. радгосnу сЗаппавний•. В Тут його вже чекали. одній з осель села меш· Назавжди. запем'я­

кає з дР.УЖНною та _Авома

ді'І'ЬМИ хлІбороб М . В. Бовдар. . Ми вустріпися ~ ним у mп.1 . ВіН саме косив трави на сіно. - Тут :майже тридцять років 'ЮМУ Микола Васлльович починав свійтрудо-

-..

ЧіШ'ІІ<т!\.Ч~М у ~~д,Че!tО• 1НUПМ: С пtаrорн

мехМІtзатора в.

11.

І)>· Qтже,

flорМ'Н.

смпадеио

лишкІв сільгосmrродУК·

одержаиих в особнс· піДсобниХ

господар­

. СвІдчен­

ня цьому пІдсумки за~ готівельІЮІ кампанІІ .за п'srn. з половиною місяцІв

1985

,року. За цей nерІод

на

заготІ.вельні

сJл

пу-нкти

району н.адІ.йшJю тонн моло-ка, 693

3.755

542

тонни м'яса,

тисячі

пrrук яєць.

Особливо успішно прохо­ дІІТЬ nродаж державі JJИШ· ків

.

.молока,

одержаного

мешканu.ямн

району

від

впасІіИХ корів. Проти . вІд­ 'rrовІд.ноrо

nерІоду

лого року · його

зросла цьому

на

мину­

~]Юку

подбали

11(Х8Є.ДеНИЯ орrанІза­ rорськоІ і рОз~яснюва:nь­

ноІ роботи серед населен­ ня. У порІвнянні з мину·

пим роком найбільшу прн­ бавку проданого державі молОJІа одержа:пJі -вюtон­ комн ПухlвськоІ (64 тон­ ни), БоrданівськоІ, Кра­ силlвськоІ (по 41 rоннІ) сіпьсьаrх Рад. Як і рані· ше ціЛеспрямовану робо­ 'rУ по занупlв.1І1 у насе­ харчового

ве-.цуть

викон.ко­

ми Зазим'янськоІ, Поrре­ бавськоІ, ЛІткtвськоІ, Руд­ НЯН'С.ІJІrоІ сіЛьрад. Літків· чани за

навіть достро:ково, днlв до закінчення

икІ

спрааил•ися

· ІМUІJСДеQІЦJІ уваm

ro

до цьо·

му доnуЩ~~А недолік ие­

обіІдіІо

вИПравити

най­

ближЧІІмв ж мями. До кt.н.ця піврІччя зал~­

wають't.я J11Іченt д-.t. Т;ре· ба; U«Jб t«>Жен а иttx на­ бщv~аа UJ(OHК'OMH ДО 8"• вон-ашtя "изначеинх · зu·

дань ПО 3акуп18JІІ у ІІА· селення JІІШІКІВ clJI'iarQcП· прод_уms швидкимИ тем­ пами . адже повнtше задо· волеиня трудІвникІв міст у продуктах

L'J

харчування

-

одна складових Продо­ вопьчоІ програми.

д.

MHKOJJA6HJCO.

магає

батькові

Каасуть,

-

господа·

Дощова noroдa зава·

як

нам

nрацювати

треба,

самовJдданим,

r.

-'

і

автор;!.

дарстВа

угІДДях. На Д. І. Дро6отун. Вони до­ прив'яленоІ бавляють солому 11Р маан,

\'t'Іаси зайнято а . також

пІдсОJJюють П .

.припас­

nрагнуть

~!иажу,

50,3

що

квІтневого (1985

..

nроцента · до

маку.

ТОІНR.

Т. КJІИМЧУК.

ви

знаєте?-

А

скіJІЬ;,

хоч

би

смачно. Та й на засІданні познайомитися

виве· де1'УСтаційноІ ради

прямо

в

СкіJІЬки

ta-20?

так воко

В

1

виходить, броколі

Вітамінна.

8ін ст-еретва

торгівлі

УРСР меню

своєрJднимн

сереАИЬОму, усnІшно ,nройшов держав- усІ 'без винятку запроше- линн.имн

є. А · скільки не сортовипробування і з нІ

дали.

високу

оцІнку могло

poc-

д€nІкатесами

б

. ,стати

викори·

їх відомо? Бlп.ьш ян 1201 минулого рок,_у районова· стравам, приготовленим з стання Ух у -громадському Правда ж, мимоволі вини- вий ІВО ресnубліЦІ; . Так брокоJJ І . С мак юшусти харчуванні. В певнений,

· тих,

інші

ni

такого

овочі;

ро· ось.

брокол! ·

крім містить·

.

. ВІтамІнна

аскорбІно~

броко.11 блнаький до цвІ т-

ки- ної,

ми · маємо до елоту , тІамін, рибофлавін, ний

і

але

го реепубпІкаис:ькоrо

бо·

таиl"ІИОГО саду АН УРСР В. П. Гриню. :.;:.;_.· в умовах У.краІни можна

вирощувати

60 видів ов-оч.ів , -

високі

ска·

газові

В}(ИНуВ

для

ко·рис· ·нІ · . · · -

• ЛИСТіВКУ

ПРН•Міром,

В

·

знатися

ч~рез

ли ж вtн

ри,

наприк.тЩ,

З

ВіВ·

газету,

буде, той

ко·

газ?

Н. ТРУБА,

Н. КОМПАНЕЦЬ; В. СМАЛЬКО

· Іа. .1•щt мещкаицt

PrA·

НІ роди, нІ квасу. ~

:

деа -а етомати nо'ІаІІи

незвичні

їдальнІ ,

кафе,

багато хто .за·

цІкавились

nриготування

У нинішиьому році па· зв'язку

будІ:вництвом

3

шляхоnроводу

~epnнl, в черговий раз киянам була- з~пропонова · на та ж брок0л1 (варrІстю ЗО копІйок за кілоrрак). З'явилася ~юна на rіри-павках і в сКнІвпло· даовоЧ1'щ>:Їі• задзвони.ІІИ дзвІнкИ завІд.V1очих мага· :sинlв: сЩо 'робити з цІєю

3,

А щодо броколі~

пити

хоч

склянку

Ав.rомати

ІжlрецептВаІми· '3

квасу

не

не

на

н~ харча>-

.продають.

Зате

з'яв.иться цього

були

зелених

Хочеться зап.итатн місь­ у•правп'інКя торгІвлі:

копи буде ВідРеМонтовано автомати з

•випро-

ащ<ладах.

-=

pen:rri

квас в

р031108х

·- --·

ata '-

В. ЛІВЕИЦЕВ. ( РАТАУ).

nродажу

· на

броварчамии,

Будьте ввічливими НеЩбАо\ІІfо СП6СТІІ)Іr88 НА

аон:~апі

тану

Irlк сто1111а

мабуТЬ, важливу родь в то'-У, щоб викJDРtати Іи­ терее Ао нових овочевих куJІЬтур, моrп.и б від1rра­ 'I'JI . вяасивки присадвбвих

активних проnагандистів нового. Нас.J,ння .. деяких «екзотів• почало · надходити і в продаж. · .

і чи

· лІта на·

А. БУГАRОВ,

Васито Петровичу,

не залншнио без уваги

газводою

~ал1зни>jн ій . станцlІ, . де -завжди багато людей?

ДІтям

еівІІJІ · ЦІL1: куяьrур? _ :Ми це врахо8)'f!мо. За останнІ роки, зокрема . . розtс.па.пи заlН'Іересованим У цr.окv тодям більш як 10 тисяч паіrетів насіння поки що «екзотичних• д.ІUІ ннх рос.1ин. І надалі

.

« Клен.•,

тд.ноrо інституту гІгІєни

корисних

капуста вс4, хто куштував страви ву іІJРОдукцІю, ІІКІ містяnо

бpoJCOnt, мангольд (лисrо- з неІ, і хто ще noкyurryє, 1 рецепти аnрнготувания 31 ' щ бу,ряки), бОраго (огlр- кожуть сказати одне: иеJ - страв. nокуцЦі могJІИ

води

nра.ц,ююп,,

пиво є і ІВ :Кафе

та·

незвичнІ. ПотрІбен якиRсь А~анок, с:цоводн-.JПОбите· час, щоб ІУСУНУТR своєрід- .ІІІ. A.ue де Ім азитк на­

думаю. JІІfстками

мар-

овочІв за рекомендаціє.ю НиІвського наоу.ково-дос-

псщовавJ. вовІ овочеві ку- ·

мангольд. сельдерей, фенхель -. вони були пtдrотовпенІ 1 · видані. Треба. щоб з цими реклакинмк

І

ні мр.Н сотень людей ви­

ке

Інших

за­

6, .N9 121

.тобусі.в М .NQ та електропоІзд,Ів .

орІєнтування на безбалас - Іх не можуть вирощувати тну Іжу було иомишюю. господарства у ве.JUІкнх - І все ж, якщо іІ~- .кІлькостях~

ний пснхопогічний бар'єр на шляху впровад~ння Іх У ~арчування. Тут д.'J.· же допомог.і1з б добре прсдумана реІUама. Jl маю- на увазІ не просто випуск спеціальних буклеНе беруть. тtв. Про кanyny б~коп1 . 1 деякі іншІ культури -

через

лІзницю 1 . змІною авто· бусних маршрутів тут збираються пасажири а,в­

і в кафе «Холодок•.

харчуваtІня

.11ьтури корвсиl 1 сиа'ІІІі, чому вови не корветукrrься попито•? - Причин Іldлька. Насамn-еред, нові щющу.кти

•oAN,

мнсом.

мlнноІ ~колJ. Салатц з доданням ма!fГольду та

льних

орИJІ8Вках овочевих маrа· зииlІі. '' ,.:_ Але ІЩВіть і ту невелику, кІлькІСть · д-еяких видів овочІв. · якІ в дое.лlдному .порядкУ за рекрмендацlєю вчених вирощуються в rосподарствах, важко 1 реалізувати. У

естаноепені

rа•оеаноі

торrунти

сажироnотlк на стакцІІ з,рІс у декІлька раа і в . У

тин, вітамІн Є, мін-ера~- якості ка•пусти, П благо- вони пряпапи до с.маку.

,евисоКl евв~ 0Аие - знаки -вІтамІнами й мемен- · ти, " що. корисно, івпrе... таМи саме маловідомf на.- Це· в цьому (:ПРа.І!а.

· І!сульту-

ОДИН

торніі . Уже минуло кt.пь­ иа вlвто,ркlв.. а ми .все чекаємо газу. Цікаво Ді·

цlони харчування. Необ· - Цю кааусту поки нtми НЗІУковимн даними. ще не районован-і, і, зви­ Х!Дніс'tь У цьому Є , і ве.- що важко поба"ІИТИ- на просто необхіДна, . і що чайно. nри таких умовах

овочеві

G .адре· машина ,

тор,иІв nІДІйшли мешканці еу,лицt Кірова до щофе ­ ра,, ЩО розвозhв nаЛИВО, і

буван.f• в АИ·Тячих дошкl-

для дюдеько.го органІзму каJІЬцlй, фосфор, маrнІА. зanlЗQ. A:te, виявляється, йо•v mтрtбнl н-е меншою м1ро10 R т-а.кl еп.ементи. nродукцІєю? ІІК"':цини І кобапьт. В'ме•. , Характерно, що най· - Може бІльш . багаті . перелlченн- ІЮвl uocтl?

на

Зручно:

забрала пустий балон і ... все. На цьому зручностt закІнчилися: Од~р_жати ж баJІон не так "Просто. Ось.

щоб збагатити новими вн - лобІгають нагромадЖенню вина в споживаних нами Адже багаrо невідомих дами хорнених рослин ра- в органІзмі холестерину . nродуктц, згідно '3 остан- населенню «делІкатесів•

сепенню

заявок

ррнУхала

В радгоспJ сСовкИ•. пtд ні речовини - калій, ка- творнкА ,lШJІИв на трав· П: останнє. В тому, що · Києв-ом, вирощують 32. ... · Ф й в й і лення, наяв~tІсть в ц1 нов види овочів вирощунаші спІвробітники -6ara- льціn, фос ор, лІтІ . П бІлку · є холJн 1 метіо- культурІ ніжноІ кліткови -- ються в невеликих кіль· то роблять дп-я тоrо, нІн -. речовини, які за· ни. -Відомо ж, що к.л!тко- костях,, виннІ і ми; вчені.

нов!Домнх.. ще три вітаміни: , фолацин (фоnієва кислота), B1t і Є. Paнtwe буJЮ вІдомо 1'1'\Ю " · аме велике QtІачоння . 11~ть

місцІ,

мага•зину,

балони.

сою,

харчові хоче приготувати _ Іх удома . ПрацtвІtИ ки громадського харчування вже Іза-

десь

sав ВасиJІЬ Петрович. -

в

ВІД- ресторані,

.

·· .

по к уштувавши

пря · стра вІt

·. ·. т · . І ·Л·Ь' КИ·

38ПИТ8ВИЯ іІІи адресувІUІІІі н . -Е .

JМ)61тиику яабораторіІ но· вих :куо~~ьтур Центрально-

бі:ІJьш

пtкантніший.

столу, немає можливості нікотинову кнСJЮту, ІКаро · значалнея . вирощувати у вас, або . кемає в ких потреби? Це

. старшому науковому сп в-

6іля

скринЬІ<а

Голов - магазинах.

ки вживаєте в . Ужу? Під· Дений нашим ботанІчнцм ного упраміння громадВеликою пJдмогою в Рf!Хуйте, заради · іитере- садом новий сорт каЛусти ського харчування · Міні- !УРізноманітненні нашого

су...

·

«&роеари• СJупи

Візьмемо

внаслі­

•ІІітму мкнуІІоrо року, n\c•• 81tcтyny rа:нтк, на nпо­ щІ. CJ\1111 ааІІІ:ІНИ'ІНОі СТаНЦіі

Скlльки о-.очевих ку.ІІЬ- кова трава) , прес-салат. тур

.

ось

. вндноr.w

на

якраз

~

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я ·

8

села

становить

Одночасно ое;J.УТЬ скирту­

за- но спраІІлІЯються із вико- . року) Пленуму ЦК НПРС, .

І

3аnиtали, нолн ж будуть дов1·mкдані балони. Від­ nовів -1 · наступного .вів­

Ім кормовиро()нични~m госпо­

ДQрученоІ

справи.

ІІ'аіЗОм

док Іхнtх •добрих• н&.мі· ріВ з'явилася в щентрі

ПОЛЯКОВА.

Фото

лри,род!Інм

вовведеннІІ.

На ФОТО: •ех8Іdзатор М. В. Бондар.

Приро-

равлінн,. газового rоспо­ да.рства запро.ваднти Но­

закоханим

у землю. А •значить, сам стає Людиною;

ІПОJtі,пШен­

1

вир'ІшиЩІ l«!Рlвникн мtж ­ районноrо виробничоrо-у.n­

якість

на Троє- нанfDtм

' ВІддІлку гос-

так,

rоворить

М. В. Бондар.

на:м;н

Той, хто nрацює ооруч з М. В. · Бондарем, стає не п.нше досвІдченим хліборобом, а й навча~· ться бути nринциповим.

боробом. жає

aaro·

вогонь

раєт~ вt.д вогню~ А лю· АИна? Думаю, вІД Люди­

РудН1

ня забезпечення Іх ба.rrо­

. ни.

рюватн н.а радгосmmх noлях, бо вирішив бу'111 хпІ~

НнfІі JСОІІ!і1лексниіі ~и- В. С. дt~"'й. !Зони успІш- ·nreшm

рально-т,рансrюртний

Із

вежлИвооо питання. То·

на «зелених жиІПіах• . НадІйним nомічником у ньоrо сни Воподнмир, який уже не один р1к під час кан~кул доrю-

шІSолн. І

господарює

сте- Jіодрtбнено1

·

лика. Особливо, 1Іі!ЩО вра.JІ!.Уватіt принципово -но· про півр1чник завданням no ві знаНня науки харчування. У Пресі .повійогО- заготівлІ. · про недавно А от в1шонком · Калн­ домляпось норми нІвсЬі<оІ Ради . !ЗНИЗИВ затвердиrені нові теМІіИ ·.заrотtвельиоІ кам · спожнЕіJіННЯ Іжі людиною. nаніІ. О'іевидно, дап.~ ­ В них. :з()крема.- названо ся взнани . вІДсутність п-о­ як необхІДні, крім -з~гапь-

15

пІвріччя,

мооаrоrtвеm.Ник.І.в. ВІн ОЧ(}JІЮЄ депута-rеь~ групу

Ддя зручностІ мвшкан·

Цlв с.

жать за дотримаJІ'ІІЯ!tІ тех- два потужні трактори , за Все це· дасть можливість вання сІна, якого зобов'я­ нолооt заготІвЛІ цього кермом яКих · механізато- одержати якісний жорм. приласти 1600 кор:му. . ри М . J. С.угуняко та ВтІлюючи в життя рІ- залися

защtтаини

Вро151арщинн,_l!JQ- -· ще на

прод,укту

-трудІВtfНІ(И,

що,

но! бІльшості виконкомів селищно!, сільських Рад

лення цінного

нt

кав

переваж­

до с.к.nаду. 36ирально· tранспортноrо заrону кор-

.високу

бІля траншеІ по· і nриродн~ mf:Ано чергують ~lдче- трамбува~нl

ду:

· -прО

сере.дньоІ

. сІиажу

тонн. У

заслуга

завдакиям

лику увагу приділяЮть пюдарс:rва. ТрудІвнн.ки за1)>т же, б1..ия ЯlІfИ, по· тн якнайбільше wрмtв на nерІод. Вони виробництву якІсних кор- клад,зtоть СІІtаж із трав, раються робІтники М. О. стійло-вий мів.· - ТІІІК, на закладанні зІбраних на оброблюваних Слюсар, О. Ф. НІкішин і вже заготовв.1и 2010 тонн

заготJ.,вля

466

з поставленим

кола васильович ~йшов виконаємо вобов'~я.

комоомольцями ~ла. пе­ ред випуснниками мlсце­

Кормооаrотlвеп ь н и к н Іін

З К~НИМ рохом · ~ стає .захуп·івля у населен-

ткх -

Як

·

радгоспу І-мені Иlрова ве- , щннському

ТЕМ ПИ

ствах ГромСІRІН:.

урожай.

ведені завда.щrя, працю­ вав иа СQВ.k:ть. У - ·rоспо­ дарствl ПОмІТИЛИ ВІдДа·

За

ВИСОКІ

тІв,

:З6нрав

завжди, перевиКІОЦУ!Ва.в до­

ооршиА воt

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПОГРЕ6ІВЦІВ

. ня

про робоо-у ХЛ1010р00а, ПР<>

нІсть ХЛІ.бороба улюбле­ тав , перший день . само­ нІй оправІ; Комун1<:тн ре· Ф'ійноІ роботи на ДТ-54, КО!М~ндувалн його _ W) всту­ - розпов~ає М. В. Бон- цу в партію. дар,.-Орав rр~т. Проляr­ КомунІст М. В. Бондар па ІІІІЄрwа борозна, за нею не робить секрету зІ своІх дРуга, '1\рЄТ'Я... У к1нці усПІіхlв. ВІJІ розПовіДає дни в нетерп1ння.м "Іе}ОШ, ~ .Alna сво1 в · цеху ме­ по.ки обліковець Підрахує ~ап\.11ЩlІ, иа Партійних зроблеие. Результатм "е­ зборах, виступає · переА

вяй шлях, працЮвав при- ревершклн СіУМ·ІІКІ споm·

ro

сіяв,

Нам казали~ -у ВІВТОрОК •••

ВСЮАК захоn.аеко говориоrь ·"'JJ! дещ<> ·trорИГУЄ наші про землю~ЗJІ!>НИЦЮ. мани. Але. я в~неиий:

. ДНІі л~іпн за днями: хліб - найціНRЩІе ба!'ат- справй.мося ycni~o. 'навіть незчувся молоднА ство землі. . Ми -вобов'язалися заrо· ~акrорист, копи почала-. - SJ люблю землю, - тomrrи на стійловий пе­ ся Ос.інь. Не ІІПІ0нати · ста­ зІвнається в1н. Горджу- ріод дпя худоби 1600 по МиІrоІІІу. Засмаг, об­ ся хп.І.борQбською профе- т<НІ сінажу 1 1200 токи личчя обві'ІІрИЛОСЯ. Робив сією. с1на. І, незважаючи на усе, що треба . було: орав, Нннlшньоrо року Ми- примхи Щ>rоди, успішно

наш':!Го району розкинуло­

ся

мене.

ст6р.

~ороших

людеи

ЛЮБОВ'Ю. ДО ЗЕМЛІ

-3 На

..,

.

*3

року

1985

серед

ОАNн

них

сцену. HenoA;&r:pyna nасаммрІе,

;....

жінки,

чопоеікІа

:1

цнrарку, До

н ..оrо

дати.

unanнa

ПіАіИwІІа

дІе'Іннка-wкоnІІрна І аеерну..І

па yaary на табпнчку а на. ПNСОМ «Не nаІІН.ТНІ• РеаНЦіІІ му~ Оупа . СJпкскаеично~ сором'ІІ:ІІІМао nркrасме

. Н8АОП8ІІОК.

·

Добре tупо 8kІІМС5м а усІх

rромаАСІ>ІСКХ

МІІаАах

ма

м ЦІІХ та Н• ендному · місцІ

бупм еиеіwеиІ rармо оформ. ІІеІtІ таОІІМ'ІІСМ а nраанаамк nоидІник; І щоб •~AN ме ОДеертаІІМСІІ,

САІІ'ІІ

циrарку,

и.пм ку.

.

чу~'ІМ

а6о 8а01ачм а,

иаеnакм,

nоруwмииа

ІІИХО.

UП8118К.У

_.

:~аКІІи ;

.МІЖ,..

.

ЦІК&ІІнй е цtоому fІІІакІ стенд. ~МІІеккм у маwін ч,мт-рап ..мІи рамомкІм , ІІікар­ к•. :ТІ ДІІаАЦІІІТ.. nраеІІІІ на. укоеоr. орrакІицІі nрацІ, що nре.-стаменІ ма стекдІ, аар.

то СJупо І aanpoeaNfтtІ І • СJаrатих інwмх . -ерrанІи­ цІІІх. 11. СРІМІНКО. 8tN»NPOI8NИH;


* 25

етор.

4:

червня

1985 ·року

«НО В Е СЕРЕДА, 28 ЧЕРВНJІ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА. Ц.Т

ПОІІП.ШЕННИ БЛАГОУСТРОЮ Щорічно

ІВЦЦІЛЯЄ

держава.

велиКІ кошти

НІі. ІІОЛІІШІеннЯ • блаі'О­ ует.рою ЦроварШ. Шсь­ ка Рада народних де­ пута'І11в здійооює комп­

лека~ий·

економічний

та соцlапьІНий розвито~(

на своІй тepwropii, rю­ сrtйно дбає про благо­

УС'11РІй п. 'ILPO забеGпе·

·

чеиая безперебійЖ>У рj::Іботи всіх служб. Для

ЦlЄУ мЄТІИ ви:користову­ кф.с.Я і кошти

дян,

що

грома­

надходять

виrJІЯД.і

у

обов'язкових

пЛатежів. Бtльшісtь

цІв

меwкан·

.міста.

qумлі.Н.Но

ставлячик:ь

сьІЮrо річно

до

громад~

обов'язку, дострОІ!Юво

що­ сnла­

чує Ух і цим самим сцрJtНЄ рОЗІВшrку міста. До

·

таких,

наприклад.

належа~ Петро· Ми· ха.Апович Рогач, Юлія ОлексіІвнв Дудочка, Лkібов ІванlвНІЗ. Маля­ ревно, Се;ргій Памо­

.вич

. Галина

Рубльов.

І~ан.і'ВНа Гузенко; Іван МИхайлович Ну леба, Володимир Якавич Со· лоіііен.ко, Петро. ІІВано-­ виЧ Сердіок, :МИкола Федорович Черевко, Михайло ІІетрович Со­ лодКІн, Микола Лукич

ТерещеНJКО, Василь Іва­ нович Жа,ренков та ба· rато інших. ЦроІrе,

,

иа

жаль,

не

всі ,жителі мІШа рооу­

МіЮТЬ важЛИІВІСТЬ цІ.єУ СПіРЗІВИ. Немало · домо~ власників ще ТИІJІИ

цього

.леж:нt

не

сnла­

рову

~ І10д,а1'11КИ,

стро.к Ух

на­

ХОЧ

сплати .ми ув

че:рвНІЯ. Міський ФІ­

15

нан-совий вtддlл занли­

кає

ІВСІ:х

-

ГрОМ~

вчасно виконати

грома­

дянський обов'я:юк пе­ ред держ~. Це бу­ де

певним

.внес~«>м

ПОЛі·ПШеІІНЯ устрою

у

блаr<r

нашого

міста.

п~ищення добробуту його .мешканцm.

П. СОБЧУК,

аавІдуІОЧІІЙ мІськфІн­ вІддІ.по.-.

Чи Іідомо ·вам, що

...

;..нартоnІІІо, морнау, RбJIY·

wa

тре&~

чистити.

RK

можна

тонше ~ сnрава не в коnІй· ..анІй .иономІТ, а в тому, ~ nІд wкІркою вІтамІнІв найSІІІ ..wе. · и.очищенІ не nовиннІ

іх сnІд

І nорІ3анІ овочІ довrо пежати, nокпасти в

неrайно

кастру1110. да варитІІоСR стра­ аа, чи nодати. до стоnу, RК­ що

rотусте

сапат.

...ваРJК'"о

овочІ на ввnнко­ му воrнІ у 3акрит_ому nocyдr, не 38ІІИWаІОЧИ ІХ на nnи­ тІ нІ .на о~у зайву хвиnн­ ну, nридатнІ дnR цьоrо к•­ струnІ•І:короварки.

•••овочевІ мnиwати

страви на

не

варто

завтра.

... в аn10мІнісвому, чавун­ ному, мІдному nосудІ, у ка­ струпАх 3 вІдбито10 емаnп10 вІтамІни руйнуІОТІоСR. · иоІІОІІОКО, опІ!О СІІІД обері· rати вІд свІтпа (свІтпо вороr вІтамІнІв). . -

•иДОАааайте nоменwе оцту • саnати, вІн руйнус вітамІ­

...... ни.

Р..актор Є. ФЕАЯй.

РРФСР М. Некрасова. Новини. 1•.зо Новини. . 1•.50 дом. фІп ..ми соцІаnІ· етичних краін. 15.30 сЗн.аннR - . сиnа•. Те· nежурнаn. 16.15 Новини.

12.20

., .

АЛЯ

Ж И ТТ .Я»

8.00 Час. 8.35 Аок. теnефІn .. м. . 8.55 Концерт художнІх· но•

н ..ому віку• • • cepiR. 19.АО Ае АнІІ paNIHCІtHoi _,О· 21.00 Час. · поДІ. · Мододtиrна стуАІІІ 21.35 ТепефІn .. м •Прий-деw· •Га_.т... · н ..ому вІку•. 5 серІя. 20.•0 На добранІч, АІт~tІ 22.•0 с ..оrоднІ у свІТІ. · . 21.00 Час. . 22.55 •Нам дороrи цІ 3абу- 21.35 •І nІОбОJІ, І wана•. :JY·

ти

не

можна•.

ВІрwІ

М.

стDІч

·майстрів

мистец.-8

пективІв Т10мен1. Майорова, Вс. В.аrРм\& ..коУРСР 3 труАІениками 9.15 Кпуб мандрІвникІв. 16.20 ФІn- дІтRм. ,.корro, П; Коrама, . ВС.- .JІобоЗакарnаттІІ. По· мнІнчеи10.15 ТеnефІnьм сПрtіАдаw­ ТИІСІt. 3 серІІІ. дм, М. · ІJУІІ .. !tИЦ .. коrо, нІ - . Новини. . . н ..ому вІку•. 1 серІІІ. - 'два Г. Суворова. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 11.30 •двІ зустрІчІ 11.25 Новини. · · nортрети•. Теnенарис. ПРОГРАМ.fr. УКРАІНСЬКОГО ПРОГРАМА UT І ПЕРІШАЧІ 1•.зо Новини. 17.55 М. &рух. Концерт NІR . ТЕЛЕ&АЧЕ. HHJI НА КИІВ fA О&ЛАС.tЬ 1•.•5 Со103 науки і nрацІ. скриnки І аnьта 3 орке8.15 Rкщо хочеw Оути SNІ· Аі)к, фІпа.ми. стром. · 1 0.00 Новини. · ро вим, · · ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНJІ .. 1.5.25 сПо Мадаrаскару•. Те­ 18.15 еЛІОдІІна і uнон•. 10.20 Виробни..а .rІмнастина. . 8.30 Ао ДнR вииахІАІfМКа ·-І І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА пенарис. 18.<&5 С~tоrоднІ у свІтІ. 10.30 ФІп ..м «&рокеносец.. · раЦІонаІІІ3атора. док. те-· ПРОГРАМА ЦТ 15.50 Новини.19.00 МупІотфІпьм. •Поt..омкІн•. nесЬІпьми. • · 15.55 ФІпьм ДІТRМ. сКор. 19.10 •Набира10чи nриско-, 11.35 Гра10т .. 10нІ -му~кан· 9.30 J:І"анкова nowтa. 8.00 Час. тик•. 2 cepiR. реннІІ•. 13 цикпу сВирІ. ти. . 10.00 Проrрама &lnopycttte.ro 8.35 МупьтфІп ..м. 17.05 •••.lJ.o wІстнадц~~ти і WYCTioCR на мІс&~І•. · 12.15 Закон І .· МИ. ·Охорона тenel5a'leHHR. 8.50 м. Мусорrс..мн~. •Кар. старwІ•. 19.55 Тепефіn ..м •Прмйдеwnрироди. 11.15 ФІп ..м •R баоtу СОНІІВ•· тинки 3 виставки•. 17.50 •Народна творчІст.,,., ньому вІку•. з cepiR. 12.А5 ОрІєнтир. 12АО Грас ансамблtt «Гар. 9.25 Аок•. тепефІn ..м. · TeneornRI', · 21.00 Час. 16.10 ГранІ nІ:інаННR, МОИІR, 9.50 Фіnьм дІТRм. •Ко- '18.35 Аок. фІп .. м. 21.35 Театраn ..ні мемуари. 16.55 ФІnьм-концерт сФрес~ 13.10 Ипуб мандрІвникІв. п_умб на рІцІ ~афеп..... 18.AS С..оrоднІ у свІтІ. •досвІд, майстернІст ... накн•. 1<1.10 ТепевІ3Ійний npec· 11.05 Концерт 3 творів Р, 1.9.00 Вистуnає ансамбnь тхненнR•· 17.20 Інтеркnуб. НІІуб. ЄнІкссва. •ОрІзонт•. 22.50 СІtDrоднІ у світі. 18.00 КІноnроrрама. 15.10 Міжнародний orпRAo 11.35 Аек. тепефІпьми. 19.10 Rкщо хочеw бути здо18.30 Концерт орнестру, на- 15.25 На :аемпІ, ·в неОес:ах 1 ПРОГРАМА УКРА""·ського 12.15 Новини. ровим. 1n родних ІнструментІв І хо- • на морІ. 1•.30 Новини. 19.25 •Роки борот ..би... До ТЕЛЕ&АЧЕННJІ ру Украінс..моrо теІІеба· 15.55 ФІn ..м-вистааа МОС:· ченНR І раАІо. ковс ..кСІrо дРамати.ІІноrо 14.50 сСІnьські rори3онти•. 75-рІччR reнepan ..нoro Аок. фІn-и. . секретарR Комnар?Іі Ве- 10.20 Cnoвo-nlcнR. 19.00 Актуаn..ма камера. театру Ім. м. Єрмоnовоі 15.30 ЗустрІч wкопRрів 3 нес:"уепи Х. ФарІа. 11.20 '!ІномеридІанн. ВедУ- 19.30 •Газета•. Теnевистава. «ГроwІ NІЯ МарІї•. nау~атом Державної 11.<&5 Новини. чин nмс .. менник В. Ко· 20.А5 На до6ранІч, дІти! 18.30 Аок. фІnа.м. nремії СРСР,~ ЧІІВНОМ·КО· 19.50 ТеnефІn ..м •Прийдеw· роткч. • 21.00 Час. 18.50 rre сторІнках nерерч ресnондентом Амн ·н ..ому .еІку•. 2 cepiR. 12.20 СимфонІчннн концерт. 21.35 ПродовженнR теnеви. •Му3нка в театрІ, в кІно, СРСР директором Інстн. 21.00 Час. ·12.50 Новини., стави· •rа:аета•. на теІІебаченнІ•. . туту ' трансnnантоnоrІі 1 21.35. Закn10ч!"нй концеІtТ . V 13.05 •Первоцвіт•. Дtt-1'Rчa 19.30 Док. фІпьм «ПОіІ1'І'РfК 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА .. Васиnь Кnочков•. Штучних орrанІв в. 1. М1жнародноrо конкурсу художн11 творчіст... . Wумаковим. артистІв бапету в Моск- 13.30 Муз. фІnьм •Hawa ее· ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ 20.00 ВечірнR казка. 1615 Новини вІ. В nерервІ С..оrоднІ стра оnерета•. НА КИІВ fA О&дАСt'20.15 Здоров'R. • • . у свІтІ. · 16.00 Новини. 8.1~ Аок. теnефІn .. м. 21.00 Час. 16.20 ФІnьм дІтRм. •Кор. 16.10 АнвосвІт. •ТІn .. ки удвох•. 21.35 Теnевнстааа ·~•parтик•. 1 с'ріІІ. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГ-О 17.00 1J. Стеrайnов. Незабут- 18.А5.ФІпьм 0.00 •ЗоnотІ ворота•. довий крос вОРА'"· 17.30 •В rocТRx у Чайковс... ТЕЛЕ&АЧЕННJІ нІй триnтих.. • 10.50 Док. фІn .. м. 22.55 Чемпіонат СРСР :аІ,. коrооо. ФІпьм-концерт 3а 10.00 Новини. . 17.15 РесnубnІканс ..ка .фІзи- 11.10 «І звучат .. ronocн престрнбІСІв У водуt' участІО народноr,о артис- 10.20 СnІває і танц10є еВерко-математична wкопа. І краснІ•. · · · . 8 та СРСР М. Рей3ена. ховнна•. ·. . _ • 17 ~5 •Екран nоwани УкраНЕДІЛЯ, 30 ЧЕРВНJІ • . 17.55 Муn ..ТФІ!,І .. М• 11.05 ТепефІn ..м «Нуn..овин 1нськоrо теnебаченнR•. 11.~а~І11ьм «Дівчинка І ny18.15 Су~аснин свІт І робІт· : цнкn•. Р. Ф. ВавдІ10н дирек- 12.А5 «По країнах і контнІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗІtА ничин рух. 11.35 Муn ..тфІп .. м. тор . Л10СІеwІвськоrо харнентах•. Дсщ. фІп .. ми. ПРОГРАМА UT 18.<&5 Сьоrодні у свІті. 12.10 КІнопроrрама •МІста І чокомбІнату Воnи.мс ..кої 13.38 МуnьтфІпьм. 8 35 Рі і 1 19.00 Поwта цих днІв. п10ди•. · обnастІ. 13.А5 АнrпІйс .. ка мова. · « АН насn ен•. · 9.05 Аок. фІn ..м. ~ 15 д 18.00 _Перnи.нн дУWІ наІJОД· 1 ... 19.30 «ООН _ 3 нарRДДR ми- 13.10 Новини. • ивнии св 1т мете:nи9.20 26-й тираж . •СnортІІору й безпеки• 13.25 «Cnor!tдн про вІйс .. ко-. ноІ. ків... Науково-поnуnRРто•. • вий оркестр». М)'3. вІдео~ 18.30 Аіету~n ..на 11амера. . 19•.u Новини. · ннй фІп .. м. 9.30 &уднnьнмк. «Прийдеw• ФІn ..м. · 1~.00 ЧемпІонат СРСР 3 1•• 25 «КеруІОЧИС.. 19 50 ТеnефІnьм Інтереса· 10.00 Спужу РаNІНС..КОМУ • Ік 16.00 Новннн. · , футбопу. •динамо• (Кн1 серІІІ мк нароАІв•. Про зовніwсо 10 зуІ 21.0~ь'ft':~. в У•· • 16.15 Наука І час. СтратеrІІІ .. ів) •динамо• (ТбІnісі). ньоnоІІІТ'!_ЧНу дІRпьиіст.. 11.00 Здоров'R. технІчної nопІтики. Пере- 20.•5 На рранІч, АІтиІ 21 .35 ЗустрічІ 3 nауреатом ВерХ~ВНОІ Ради СРСР, 11.А5 Ранкова поwта. • Державної nремІі СРСР Аача 2. 21.00 Час. · 12.15 ЗустрІчІ на раNІнс ..15.10 Новини. письменником г. &орови- 16А5 В••• Даунарас на 21.35 Фіп .. м . •&роненосец .. 17.30 Продовоn .. ча проrрама. кій земпL КОМ · оперНІМ сценІ; «ПОТ..ОМКІН•. - сnрава кожноr.о. Пе- 12.30 СІпьсьна r'qДнна. 17•25 «Продовоп .. ча nporpa23 оо Сьоrодні у світІ . 11 заг.альносоюзнА . редача 3. • 13.30 МУ3нч-й кІосн. • 5 м ""І • ма сnрава кожноrо•. .. .. 18.00 •На ~м•І китвс ..кін•.• ·1•.00 док. теnефІn ..м. 23.1 атч 3u рних команд у кукуР.уД3оводІв Кірово- ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ ІнформацІйний виnуск. 1•.25 •Омепике щасТR•. НДР І СРСР з пеrкоі атrрадщини. . . НА КИІВ fA О&ЛАСtь 18.30 Муn ..ТфІnьм. ФіnьМ·JІИстава Центрап ... nетики. 18.00 Корнсні поради. · 8.15 «Коханн 10 вІрма•. На· 18 •. , Мамина wкопа.. ноrо днтRчоrо театру. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 18.30 •На три rопоси•. ФІn .. муково-поnупf!рний · *ІІІ ..м. 19.15 РитмІчна rІмнастика. · 16.05. Кnуб мандрІвникІв. ТЕЛЕ&АЧЕННR . концерт. 8 35 ·о• І"' ІІІ м 17.05 МуnьтфІn .. м. . · · 19.00 Актуап .. на. камера. • • vpa3 тв.... .. • 19.<&5 ВечІрНR Ка3Ка. 3 17.15 AliR вас. ветерани. 20.00 ЧемnІонат . СРСР 19.АО Вистуnає аисамел.. концерт. · · 10.00 Новини. футбопу. 1 nlra. ЦСКА 18.00 Міжнародна nанорама. 10.20 ЗнІмаєтьсR кІно. пІснІ 1 танц 10 •Ла.онок•. 9.00 WкопRрам npo · анато"' мІ10 І rІrІєну. •Кузбас•. 2 тайм. 18.А5 Rкщо хочеw' бути ~ 20.30 н ауково - nоnуІІRрни.. 11.35 'НовІ книrн. 8.30 Концерт ка3ахс .. коrо 20А5 Аок. фІп ..м. ровим. 12.25 Виступає хор росІйс.ФІn ..м. фоп ..кпорно-етноrрафІчно- 21.00 Час. · 19.10 •Сап10т, . фестиааn .... коі пІсні папацу моподІ 20.АО На АQ«ІранІч, дІти! . ro оркестру «О'І'рар-С:а- 21~35 В копі друзІв. МоІІоАІжна nеrдача до •ЮнІст.... управnІннJІ 21.00 Час. В. 3 н•. 22АО Док. теnефІn ..м. настуnноrо ХІ всесвІТ· профтехосвіти м. ДонеЦІt- 21.35 !(ІномернАІани. •АУ- 10.05 ТраІнцІйннй театр пІІ· 8 нІtоrо фестиаап10 мопоДІ ма. чин пис ..менник 8. п і студе.нтІв у МосквІ. 12.55 Новмни -· Коротич. ~ьок •стнаму. ередача СУ&ОТА, 29 ЧЕРВНR 21.00 Час. 16.00 Новини. 22.35 ІнформацІйний ви- 10.35 Щоб none' буnо РОДІО· І ЗАГАЯЬНОСОЮЗН.А 21.35 ВечІрнІ меподІі. 16.1 О «Наука І час•. Стра те. nуск. чим • ПРОГРАМА. ЦТ 22.35 Футооп ..ний оrм~ · rl11 · технічноі nоnІтнми. 11 ЗАГАJІЬНОСОІОЗИА 11.35 ФІn ..м сТрет ..оrо не 8:.З5 Грас духовий оркестр ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО Передача 1. ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ дано•. 1 cepiR. Падацу: куn ..тури сПро. .ТЕЛЕ&АЧЕННJІ 16.40 Мапенький концерт. НА КИІВ 1'А ОВЛАСТЬ 12.•0 Проrрама ПІвнІчно·17.00 ТеnефІпьм •Ч;(с, який 8.00 ·гІмнастика. • Осетннс .. кої стуАІї теnежектор•. . ' · ' 10.20 РитмІчна rІмнасrина. 8.50 ТеnіІфІnьм «ПІ)ИЙД8W· 10.35 «Прнйдеwн..ому ВІКУ•• 3 нами•. 8.15 Аок. фІп ..м. - баченНІІ. 17.15 ~У нас в копектІІвІ•. .8.35 t"рає с Орсхов (rІта- 13.АО ЧемnІонат СРСР :а Н..О!ІІУ вІку.. 4 І 5 серІі. • І 5 серІі. . ЗмщненнR дисциnпІнtІ в J)a). • . вІn ..ноі «ІоротІІобн. 11.00 &in .. we хороwих това- 12.А5 •РRдки, о«Іn~~tені ІІІ'·. трудових. КО!JВК.ТНв'ІІх Су- 8.55 ЗустрІч WKOIIRPIB 3 Ге- 1•.10 Шахова WКОІІа. рІв. НОІО•. С. ГуднІіко, дацькоrо Р.анону Крнмс.... роєм СоцІаnІстичноІ Пра- 1•.40 ЧемnІонат СРСР 31 ·11.30 С..оrоднІ Аен .. винахІд. 13.30 Катрусин кІномІІ. ника І рацГсінапІ38тора. 14.30 СnІвас наJІС)дний ар. коі обnаст1. цІ пауреатом ЛенІнс..кої стрибtdв у водУ·· t.7.A5 В майстерні _худоиrннПРемІї деnутатом Вер- 15.15 ТедефІn ..м •Цемен,.... 12.00 Kono читаннR. тист· УРСР В. Пивоааро.. ка. Заспуисении ху дожховноі Ради · СРСР вІце1. І 2 серІї. . 12.•5 Ти пам•нтасw, товари- 14.50 •Сnову о non~q lropeo ник УРСР А. Пономаnре3иденто_ м АН 'СРСР 17.30 Продовоn ..ча nporpaмa ЦІу вІм• 800 рокІв. Передача друrа. • J)енко. ю. Овчинникоеим. - сnрава кожноrо. Пере- 13.А5 ЛІОДИНа. _.3еМІІRо tlce18.30 «Джерепо•. Муз. ·І 9.35 СІм'R І uікопа. дача 2-а. · . свІт. 15.20 •Ceno І 1110ди•. Нармс 1•.30 Новини. про двІІІІ Ге~ СоцtаІІІ• ФІnьм. . to.os ТрадицІйний театр пR- 18.t5 &есІда ю. Жукова. стичмоі ПраЦІ О. 8. Гіта19.00 Актуаnьна. камера. n ..ок В'єтнаму. Пере,яача 18.А5 сДапекий ···СХІД>О. КІно- t•.Аs •Сім'ІІ І wкona•. :rеде.. 19.40 Концерт. . · 1. исурнап. · ~0 10.10 ТвоR життєва ПО3ИЦІя. 10.•0 •Ми прийнRпи бІй• 19.00 ЧемпІонат· СРСР 3 15.1';у,::'аn. Рождестинс..мий. 16.о'Ь ~~-;.;-;;їі~і'С1маt-З .нових вІрwІв. Читас 17.00 Проrрама «ІSратерство.• 20.•5 На добраніч, діти! Про ЖИТТR І творчІст.. футбоnу. · •динамо• (Киів) автор. 18.30 Актуап ..на кам~~а. 21.00 Час. росІйс ..коrо пис ..мекни•динам~ (TOinlcl). 21.35 •АвтоrрасЬ•. Народна ка~ревоІІІОЦІонера О. Гер«Аинамо• (МІнс ..н) 15.•0 МІжнеродмИЙ .. фести- 19.00 ЧемnІонат СРСР артистка УРСР Р. Кирицена. о. , сСпартаІt•. У . nерервІ вап .. тепеn-рам npo на "'УтІІопу. .динамо• dCil~ ченко. ·11.20 Муn ..тфІnьм. t9.A5 ВечІрнR ка~а. . родну твор~і'Іст... •Весеп: ів) ·- •Торnедо• (Кута'fсІ), 22.25 ІнформацІйний ви11.оіІ0 Наседенн10 про· no- 21.00 Час. · · ка•. •А nотІм nриходиnо 20.45 На добранІч, дІТИІ пуск. жежну безnеку. дон. 2t;35· ФІІІ.,м •ТІп .. ки удвох•. СВRТО• (ІтаІІІІІ). · 21.00 Час. неймовІр. 21.35 Новини кІноекрана. фІп ..м «Захист у.....,.а10 22.50 сВс ..оrо :М rl•. Нау- 16.15 Очевидне 11' ЗАГАЯЬНОСОПЮЗНА Ч вІ"тnожеиr·,., г-:-,·· фІ не. 23.00 ЗІІІтна смуrа че.-. ково-nоnуnRрнІІ . ,. .. ~. ПРОГРАМА UT І ЕРЕАА І ·11.55 епефІnьм •ДресИру- 23.05 Новини. . 17.15 &есІда nоnІтичноrо """'"· ' НА КИІВ 1'А О&ЛАСtЬ ваnьники•. І І 7 серП. оrпR,яача. . 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 8.00 ГІмнастима. 12.50 НІмец..ма- мова. 17.А5 М.vnьтфІn .. м. ПРОГРАМА UT І ПЕРЕАА .. f 8.15 •Живо, дохІдnиво, цr- 13.20 Концерт камерноУ му1·7.55 «За ваwими пистами•. НА КИІВ tA О&ЛАСТ.. п•нтниЦJІ, 28 ЧЕРВНR Му3ична пepeNalfa. 8.30 РитмІчна rІмнастиКіі. каво про економІку•. На- 13.335Н~ие.мпІонат СРСР І .ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 18.35 9-а студІR. 9.00 РосІйс..ка МОІІ!ІІ, уково-nоnуnІІрний фІп .. м.. вІnькоі боротьби. з ПРОГРАМА ЦТ 19,35 Новини. . П 9.30 Аок. теnефІІІttМ. 8.35 ТеnефІпьм •Перwе .ral- 1•.os ЧемnІонат СРСР з nnaтo•. 19.40 СnаrsтакІада ЧССР. е- 1 о.оо ТІщенко. симфонІІІ 8.35 Виставна· ІSуратІно. · 9.45 г. Гендепь~ Кантата ванн11. JМдаачса 3 Праrи. НІ s. 9.00 Док. теnефІп ..ми. 21 . дnR соnрано, хору 1 ка- 1•.35 Рух без небе3пекм. .оо Ч; • 10.45 Аок. фІnа.м. · 9.20 ·сnІває народна артк­ мерноrо оркестру. 15.05 Новини. стна СРСР М. Мордаса­ 21.35 И1ноnанорама. 11.05 ФІпа.м 41 ЧужІ пистм•• 23,20 Новини. ....__ 10.20 СторІнки Історії. Закон 15.10 КІноnроrрама. ва. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 12"35 VI _МІжнародкМА ...-•. про захист миру. 16.05 ТепефІпьм «Інженер 10.05 Шкrn .. на реформа. РІк ... ЕННJІ тива111о тenenporpaм · ·n_po ТЕЛЕ&А.., 10.45 Шахова wкona. Прончатов•. 3 cepiR. 2-й. мароАНУ творчІСТІt . . .~ 17 • 1 'n:::~l"' rумору. _ П. 10.35 Ten.._.n .. м 11.15 &удиn .. ннк. •Прийдеw· 1•.15 •При3начастІоСR no6aсепка•. •А nотІм nрмхон ..ому вІку•, 3 cepiR. ченнR•. Естради~ ро3ва• днт.. смто• (ІтаІІІR). 11.•5 ТеІІефІпьм •Ареснру. Н\.10 Фіп~ом-концерт. 1•.50 П'ІІтнрІчка сnрава жаn ..на передача. 13.05 У свІтІ тварин, ваnьннкн•. • і серІї. 18 25 п " кожноrо. Аок. фІn ..ми. 12.30 Францу3 .. ка мова. 18А5 с~~:како~:,::~;~ра. 1•.As С..оrоднІ - денІІ ви- 1•.os Му3. фІn ..м ес;еаон 15,25 РосІйсІІІИа мова • нахідника І раЦІонапІu· концертІ••· 13.15 Муnьтфіпьмн. 19.•5 ВечірнR казка. 16.00 ФІІІьМ ДІТRМ, «MHW· тоf?а. Виступ rоповиУк14.25 ТеnефІn .. м •Rк rar,~ 13.•5 Проrрама Аnтайс .. кої 20.00 ЧемпІонат СРСР 3 ко, маn10к та ІнwІ•. раІнс..моі ресnубпІканс... вanacR етап .... 3 сер ІІстудІї теnебаченнR. футбопу. •динамо• (MoФіnьм 1 . •Коротке nокої ради 8сесо10зноrо то, •Подвиr•. . 1o4AS ЧемпІонат СРСР 3 ппаскв:t •Арарат•. баченнR•. , вариства винахІдникІв І 15.30 ВИдатнІ раДtІНСІtКІ ком· · ванн11. · 20.•5 к. фІnьм. 16.30 С..оrодні і завтра пІд· рацІонапІзаторІв в. І. РІІ. пnитори ·- пау~ти Ле15.15 Новини. 21.00 ас.. ·

.

*

s.

·15.2О,сДуwІ Му3.

моєі 'царнцІ•.

фіnьм.

18.30 Теnефіnьм

Прончатов•. 2 серJІІ. Продовоnьча проrрама сnрава кожноrо. Пере­

17.30 -

дача

18.00

nepwa.

•Кнїв•.

21.35·ТепефІnьм

' ро•. 2 серІІІ. сІнженер · 2_2.40 Новини.

ІнформацІйник

випуск.

«Дзорі

-

8 ЧЕТВЕР, 27 ЧІ!:РВНJІ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

МІ·

московноrо

17 .ОО

3анцева.

сепа.

Ф. Шоnен. Концерт НІ 1 дn11 ФОртепІано 3 оркестром. Вннонус .~нr , Тхай Шон (В'єтнам) І симфонІчний · оркестр Сповац .. коі фІnаRмонІї.· 17••5 До 80·РІЧЧR ревоnІОЦІі 1905-1907 рокІв в РосІі. •Червоний cТRr над бро­

Темнарис

сПо-

дов.

.

ff. D;::

1.

зична

nередача~

неносцем•. 8.00 Час. 17.30 '«Іфотека». ДІnоаа те18.15 •СпІвдружнІст.... Тепеrра сФІтwрон•. 8.35 Аок. тttnефІn ..ми. nежурнаn • 18.15 Концерт · хору Укра19.00 V МІжнародний кок9.10 У світІ тварин. курс арткетів баnету в: 10.10 ТедефІJІ ..м «Прийдеш- 18.А5 Сьоrоднt у. свJті. Тнськоrо теnеСІаченнR І 19.оо· Аок. фІп .. м. раАІо. МосквІ. Т~ій тур. У ne-. ньому вІку•. 2 cepiR. реР-вІ ·&ечірнІІ ка3ка'. · 11.15 Концерт Оркестру ро- 19.10 Муn ..тфІп ..м. 18.'(15 •СкарСSи му3еїв Украт~ 21.35 tеnефІпьм «Д3орІ МІсІйс .. кнх/ народних Ін- 19.15 Наука І ЖИТТR. АН Лм• -JtИIO,. R.· ФУт. ··Портрет тоас .. кої РСР. ро•. 1 серія. струментІв nІд керуванМарії Манчlні•. · «ПрІійдеw· 19.00 Актуап..На маІ.ера. 22.АО Новини. HRM народноrо артиста 19.50 ТепефІnьм

Куnьтура мови.

18.30.

російської

сНОВАЯ жизнь•~оr>rаь Врова.рскоrо. rородско.

І

ro иоміІ'І'е'М КоіММ.УRВСТИЧесиой П8ІРТ'И'И УкраивЬІ, . JQPOдoНin'O · и ·J)81Йонноrо Сове>rов. нароАJІЬVС депу-. 'JWIODIВ Кневсиой обJІасти. (На_~м я:аЬІке). РедІІІ/КТОР Е Ф.ЕдЯИ •. _ · Гаветв вЬІХJОдиrr с 17 •апрепя:: 1937 rода.

Ани ·вЬІХЮда: вторник, среде••. ПІІ'І"ВІІЦа~ рубботІІІ. .

-

.

АДРЕСА РЕДАНЦІf: -

255020, 3 Київська •2

обnасrь, м~ Бровари, вуn. Киівська, 18·3·05; вІддІпІв

промисnовості,

nистів ,

19.30 ЧемnІі)нат футбоnу.

255mt0.

КИІво~оиа оОп!аСІ'Іо, м.

Bpoii8Pif,

вул.

Киtвсь•.

15-&.

.

s

СРСР

сЖап ..rІрІс•

•Спартак•.

2 тайм.

20.15 ВечІрнR ка3ка. 20.30 ЧемnІонат· СРСР

sl

21.00 21.35

-

стрибкІв у вОАУ• Час. ФІnьм «Веnмкі

дранці•.

rono-

Індекс: 61285.

1

Друк вJЮОЮІй. Обсиr друкQоВаний арк)·w. Тираж

13 4&1 щлDіІІ~

·

,

·

·

замовnенил н. 3113.

~~~~~~.~~~~~~~~~--~--------------------------------------------------------~-----Вро1181РСЬ:Rа друнарин КиІвськоrо об.па~ІЮrо .У:ПРавпІння: у ~пра'Вах ви~нвцтв. nomrpaфii І книжковоІ ТОРІ'івnІ. Адреса дру~~~~~;риі:

*

1·8А5 СуnутнИк кІноrпІІАІча.

154;

Тепефонн: редактора 19 - - ; 3астуnника реА/ІКТора; вІдАІnу nартійноrо житт11 19-4-47;. відповідаnьн.оr9 секретарR, вІдАІnу cln..c: ..кoro rосnодарства 19-3-"18;

кореспоиданта мІсцевоrо радіомовденнR І масової роботИ - 19-4-67.

нІнс..моі nремІІ. Г, С:вири-

кпинаннR•.

15.10 Доброrо вам 3доров'R. 16.05 Муп ..тфІn ..м. 15.40 «СІІову о паnку Іrоре- 16.20 раДІІ_нсttкоі мо800. рокІв. r:teP&( І7.о"о0 чемnІона'f 1 " ..мс"РсР ~~~ 16.10,Яіричні меnодІі. · футбоnу. •Торnедо• (1\tO• 16.20 Сатиричний 0/S'сктив. сква) .ДнІпро•.·•дмна. 16.50 еВи нам писапи•. Мумо• (МІнс ..к) •38нІ~.

100 номер 1985 рік  

100 номер 1985 рік

100 номер 1985 рік  

100 номер 1985 рік

Advertisement