Page 1

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!_I!!!!!!_I!_-~""lІ!ІІІt.:....--~sYilРБЛЁТ АРІ ІСІХ К' АТИ, еДНАЯТ!С gt 1іІ!і!!!І"

ОРГ А НБР О В АР С Ь КО ГОМ І С Ь К О

МІС Ь КО,

.

ГаЗета виходиТь

І

Р АЯ О Н НО" . Р АД

17квітва!937 року.

8

КОМ І'Т Е ТУК О МУН ІСТ И Ч НО,

НАР ОД них

Д Е ПУТ А Т І В

,

ом 100 (6556)

Вівторок,

ПАР Т 11 " У КРА' Н Н,

КИ, в С ь к О І

О Б Л А СТІ

28 червня 1983 року • Ціна 2 коп. Форум

Працювати І жити

миролюбних

по-комунІстичному · бригадир

МОJlочиотовариоJ

ферми

ЗАВЕРШУЮЧИ ПЕР Ш Е І в РІЧ Ч я ·

"вський» Герой СоціаJllcтичн~ї Праці Марія 3ахарівна nИJlЬТ.Й, • деПУ1:ат ВеРХОВНОІ , Ради УРСР ,JIeJleraT ХХVlз'іцу J(ПРС печ овий заlОДУ ПОРОШКОІОЇ мета·

КОВО виконали плани першого півріччя

-

працІ, бажання . бути в перших рядах будіІників HOBoro РІДИ ИОlаторlВIНРОБНИЦТlа множ.аться з кожним· роком. Нинlшиьоіосенlми відзначатимемо , 2S·

. рІччі зародженн. руху за комуністичне стаlJlевня АО Орацl. • . ' " ЗвамеjfНО, що його ІнІцІатором став. KOJleKTBJ TOI'O ' npOCJlalJleHOrO депо MocKla·CopTYBaJlЬHa, де вЩ· е. першнй , комуністичний суботннх, вазвавнА В. L енlвим Ве.!Іиким почнном. '

t

По'.8а І масове поширенвя руху

аа

-

реlOJlюцlя

все; це

викликало

иицьк:ий форум ми'ролюб­

на шіrn , Niеяців, м'яса .І8ЦЬ ' - " біаш ' .8

'-

11&-.

на

3

ке.

тонни,

В. НАУМ1ПК,

188.8.,

міновів

не ~e'lJllDlolI7 8II8f

МDIJO palelawaaia,..~""

мтп.

.,! "

CJepe

1982

во....

,m

.KIJlbKa

змін.'

. ,

.

"

Дрyr'y' п' атирічку пlАТ1ІеР.JI.жуе 'високе, звани. '1LOМ1t- '

tи~у комуиlСТНЧВОі npацl І. sмiHa ВІри МихаАJlівви ~p_

,t.o.ll"801, акlй, ПfJJioOeво ,!ванв. t'pcp~.

Qe.Jихиl ,

«)(ращий

майстер'

'MR8 еnpаВJIЯ!01'lt lЇ1 колектив в ... жи,.,._

t-брlПOl. 'Тут висока ТРУАова , .JI.ИСЦВПJllна, вабагаТо 'еRillа ПJlвннlсть хаАрів, ШВИ.JI.ше прижива$ТЬСЯ мо:'

ttaMe такІ КОJlеКТR8И СТВОРИJlИ

фабрицІ

It

На станцli добре ItOCТUJlеиа робота liо використаir вагонІв, внхованНІО робітників, по КYJlЬтypI обе.1у_

'

&'ОВУВ.НИ. пасажирІв.

МеАже ПОЛОІВ,на DpаЦЮJOЧИХ носиn. високе .вани. '-laplIJIКlB КОМУН!сТИЧВОУ працІ у Ka,IJI,aHCЬxoмy Р8l­ і'«аl-хомбlиатl ІменІ 5О·річчя срср, иа saaoJIU по­ ~шховоі металургії, ПJlастмас, чимuо іх npацюе ва "'0.111., ,TOpl'080ro , машаоБУJ!.Y8аВJIJI, деревообробному

,

ЬмбіватL

,-

,

.

Характериою' теНАевцlею руху ва сучасному етапі • . . ЩО B~ бlJlьшоі ваги набувають економічнІ фахтО" ,.. УчаСНIfJ(И ,амагаа. ~PYTЬBBCOKI аобов'я!aиn по ttфeХТИВВОМУ 8икористанвю техніки, matepIAJIbBo-еверге.

і~вих

,pecYPfiB,

Y-.асНIІКИ форуму од:!ІОО прийняли В!дозв-)'

",

,

.

,

8аж.11QO тu:ож І te;, ЩО • Тu:иx холективах .ство­ ~ТШ обстановка таорчого СТ&J.Iеввя до працІ, по· IIJпiuy8ТЬСЯ , Mop......bO-ПсцOJloriчвd клІмат, мвожатЬCJI

,..ІВ "paцfoц.llaaтopll, B~iJlRИKfB. ваРОА.уютьса potuвl tpЦJЩlt. Тому . ве ввпuково, що тут ваАкращ,е

pos...ш.е. f 8pиra.pd _af.IpяJ(. ! . eьor..uf, byчR uaytтpi. 2S-рlччJO ааРОАжеии.

;1:]" ,

ру­

'~ СТUoJleни. до працІ,' ми повинні,

JЩJ8U8C8 ва ч~му

с. ...,ше ..,оaaryuти

pe.n.

(1983

р.)

П",енумl Ц)( ,

кращІ зрasки працІ, пlд-

liDIIyJIIcnчaorо ама,Гання, добиватис. опе·

pa1DBoro 1dJ.esит. щеумкlв, удоскс>налювати Udor і фор..., -а ТУТ,"ІІ валежJtт, sробити щt

ЙОГО дуже

Мто. 080.'.аОI партійних, lІрофспl.llКОВИХ, комсо1І00000ХІІХ оргавlaцll кебlчио пlAтрвмувати рух аа

~8'lвe eraмeвu

» ... '"

--

аuмблеІ,

~

-І'

ноІ ВIARп.

.

ВИСЛ().ВИJIП свою H~­ ПОXJIТa'Y ВОЛЮ об'єднвти ~:II в боротьбІ аа МИР t життя, ІІ'РОТИ JIIдер-

8aвepmJ'8DCJI 8~"Ia р8lПdx ово'118 J !ребух1вСЬJЮму, PwoeпI Iмeвl 80Сі'СР.. ТруJФnnmr fЄМ!I"II[oro ~pcтвa ваб.JIJDВaJ0'fЬC8 ~ ltDOa8IIU

" l"IU

88J1l"lЄJIП рубеиП. В:а ЦЬOIIIY aR1MJty (aпpua JI8Jdвo)

,

JIII ба"lJl'1'Є вa'WJЬ11J1J18 цеху IIaIrpИOrо rpyвry Гa.1blВJ Гpвrop1BВY ШустІву 8 кращвlIIИ РОМТВ8ЦJlIIJI о. Т.. 7t1еm.ви· .~DO, О. С. Куць, о. г. Овдієвко, М. М. Кобко, В. Ф. В.бn, о. І. Бори. eeJUIO, ' о. ,О. Пom.oвою. Вони успішно ~ИRОцаJIИ мав 1 вобов'uаВВJI по .виро· , ~ ,or1pJda. а1бpaqDDI їх 8 кожиоrо ~дpaTBO(IO метра бnИ8ЬКО 11§ кіJlО-

........

~внки

посиJI1Мll Г3J3l1'ни столицІ

~'М "ІасОМ

IібиІР8-л~но-тран()портниl

,ropОД'ИНИ

тарroвельяу

245,5

BlдpajДН'I

тон- 31Ультати має і

ре-

теплична

збирааня ни редису червоного, чи- бриt'ада, очолювана Мико­

й реал1\34ц!ю ра..нmх ОВО- 2\lало сала ту. , З.дач..

в

РИВlКИ,

МОРНВИ-ПРО- лоlР

кабачкІв

та

мережу Пе- продукЦії.

l!tшої

МихайлО'Ви'Чем

Со­

'ловйо~им. Ir члени вир:>:

,epeы(оІ') й Дн!JIpoвськоНайб:'льше ра,нньоУ го- етили в сонячних тепли­ ro р&йmElІ м:ста Ниєва родини здала, овочів.ниць- цях вНlCОООЯ'К!СН~ огірки J ведеться·

з

виnереджен-

ка

бригада

третього

B~Д-

вже

здали

їх

111'

проти

б23 ТОННІ!

виростила

хороший

BiJtnOBiJtHO- жай в'сіх КУ:ІЬТУ'Р

ro. · перІ0дУ мmryлого року. зова!ю

уро- TOp~.

орган!­

1

проводить

ВИJЮIЦ&"ЮТЬ

~и.в у овочевІ ма·га- картоплю 3И!11Н . стоmщi першІ цент· гектарІв . верв

ра.ниьОІ ка,р~Оп.rnJ.

}{>:г догляд

же

в

за

дбайліЮВИЙ

11

ТИ

по

ньої

C1UfИТика ОмелЯ'Нови~а Га· тричі провели обрОбіток Цt!lИlК&. , Рагомз Гриторlєм мІжрядь, щоб нива була АрКад~!ЙовИ'Чем Міщенком ЧН'Сtою, без бур'яНd:в. Ад.

1320

І

дуть

ня

ланки

останнІ

перед

ве­

приго,уван­

вирішальною

битвою за хлІб

третього

року п'яfи·рlчки.

Не гаючи часу, мехапt. затори

' почали

робити

обкоси

1 розкоси

на загіН­

посІ,вlв

озимих

Цю

І

ярих

роботу

виконують

ВІк­

нІ й обмолотІ валкІв пра­

центнеРі!

80

картоолі

До­

тор Микитович Чехун та Олександр Васильович Гриневич. А на піДбирав:~

нинішньому

посlJВами. вати УІ

ІмеНІ

минулому

комплексу І

сумлІнно

роцІ

на пло!Цj ,165 вони , 3'Jб0В' ЯЗЗЛИСJl ІІа Механізато:ри F(ОЖНОМУ гe'R'Тapi вирости'

На, ~ирощуванН1 П спе- здійснюють

цla.n:lзу~ , лam<а

ранню

,

на

всі

ЖНИВНОГО

зернових.

:.спеТ"Іер.

На прилавки овочевих магазинів Ра.arocп .ГоголlвськиЙ. 1ЮН'И

Щ~

шували<:я

ки

Є. ,ПАЦЕРА,

ЙОГО

радгоспу

тижні вийшов У поле. Він отаборився & урочи­ щі Плоскому БІля хліб­ иих м.асивів. Тут розт&­

тонн,

aDr < rpa4Цca . .. Вcьoro вже Д~Л;J{а, ~ою керує Іван або майже на 57 тонн продано блlR3ько 600 тонн Трсжwмович XaBp'J. Вона більше, Ніж "!f цей час

OJIOчrns; ' що-иа

о с 18-И

кучаєва

радГOCIIJy З ІЮЛЯ В!ідптра,влено в ма- зБИ,раН!М.

сЛd.'11(lteЬКИЙ. ,

б1Jrьcпe

n загіJl

,ПОСИЛЕНИМИ ТЕМПАМИ. ,Із.

OdKOWYIOTb

Фото М. ee1lllllOl'8. м

lІР&ЗкаМR) арОАУКТИ8Вbeтf арцІ І .костl ПРРАукцlJ. " _Aec:nь процентІ..

&сесаlТ&ЬО1

JIIddt

аА~щоJ (І 'ЩSI, , по , кpaIвt, порІвняно а свІтовими ,

Як ироuо, I!рОlуктиввісn. арацl учасиикlв руху .. ~м~l~тичие CTaВJIelQl.t 10 праці перевершуе середвlО

н~езnечих

en.bo

робочого часу, аобо!"я.ЗyJ07ЬСі АОСЯrти

,

заокеа,нсьюа

~авських ядерних ракет у Захl.цiН!!Й ЄlBPJllI'1.

тачоro трвкотажного ОА.ГУ.

..

mпя~

'. . . . розм1щення нових

добру

, 51.ше 201 рокІв нос.ть ававиа КOJJехтоу kOlIJR.I, ....Imlоl ПfJацl ааJlI!нкчвики станціі «Бобрнк». Вови ~ taсtplJlЬИИКИ qboro руху ва Південво-3шдвіА aufstПl. -

.

~....

:оу пр~lдного пlдприемства Украіни по ВИRобницТ8У JlЬo

132

осу\Ц авантюра. м.J.nI!ТЩ>ИСТСЬКitt

дPtn'pIDI

,

Ч'

f)(~Jlектив ко~уиtёrИ!ПІоі npацl» ,П.!ДТ1lеР.llИJlИ АIJlыfиII ~в'яsа,.н.ва, швеlва, колеКТR8 вирollввчоі .ІІаборате·

ааступwrи'

ІІІУ'ШЙ Сі iНIiiLi

asau.'·

!ванва ·

Із

JQервШ 1!атастрофt. У d ' c:тyui.x ' пославцjв У'СіХ IКОЮt твиеwrlв прозвучав pt.

IЦI~.},

року

ТИ!СЯ"'І '

nТOК Мtжв8,родноt обста.

участь M~ , p.o~lurit*IB, 20 ~~raA" 3 ,цl.ilьниці - , !магания

вЗЯЛИ

3

rz

tи,чво біJlьше, иl." торік. Це високе зваиия пі.JI.Т1ІеРА" 83 І РОбl1'НКіІ:, а 44-м воио ПРИСВ06НО вперше. .3а ntА· соцlаJlіс,ичноr'о

а я:кому

бли,зько

IКpaDкo, продемОНСТ'І~'вав cпl.!IМiY тривогу за до­ JIIO mo.дс'1'ва. рIWИ;М!СТ. СІІВИИТВ иебеооечний роЗІ

у. !маrаиirl"а~ ,- к(!муи1стиЧilе ~ с:rаВJlеввя доnpаlll

~KaмR

ВВХ СИЛ,

npедстa:s-

~l3ацlй і рух.!в

Приміром, ва .фа~і .~хИьоі'С)'·.итJiчСМ'О тр1l'lmТ&ЖJ

..,.1

найб!льш

ПOCJI&ЩS aнTJllВOЄН:HКX O>~

попу

.МСТІІ, 'цехів, дIJlЬRиЦЬ, бригад, ЯКИМ IфИQоеІ(О , Ко.*еКТИ81в комуиlt1ИЧИf>і праці. ' ,

Цей

участь

, ТисячІ' Трудlвникl. ~..лаВОДU:L-фабрвх.а:&, ,...... t lleрмах ,ttшоl'О tpIIJ. 'If'lI!IfЬ ~co.K~.. ~aRВ. y~4P:', ' Щіl .к~~~It"ИЧ~~,Jt"~,': Ч~ ' у 'нас

життя,

Івська птаХОфабрика. Продаж надплавовоl ПРОДуКЦіІ 'РИ-

комуністичне

вових форм змагавия в умовах побудови комунІзму. И0lЗ0М руху став лозунг: «Вчитися працювати І жити lІо·комуиlстичиом},». Це Оlиачае ВКСО'КОПРОАУКТИВВО npа­ Jlтати, ПIАвищуватк пulфlка'цlю,ОВОJlодlвати cyмl.­ ПП ClI,ці~ЬRОСТЯМи,. 4етримр,аnr , ВОрМ "oмyвtc".... 8fOІ , -орцІ І '," . А. ' , " ,, .' ,

С·Пl-вробіТНИЦТВО асамбо

приймальиі пУнкти на тони /біnьше. ніж. планувалося

тваринництва

'J'iТaueИR. ДО' працІ знаменуваJlО собою НОlнА етап • IсТ.рll еоцlUlc:тичного змаганн. ; Високий ' загaJl1oOВО­ ~вlтвIЙ.. КУJlьтурно.технlчниЙ рlв.ен!> . роБIТИИК.В, ка· РО80-технlчна

безпеК'У і

ти їх поnад план раJIГОСП імені ДOKY~ чає ва, племптахозавод «Ру,цм» і Ки­

24

ло здано, на

1276

POG-

за

м!нснарод н у

червня молока бу­

продуктів

державі. Так, на

eycnlJlbcTBa.

народ!,в

зброєння,

ПірОти ядерно!' вl!ЙНи.. Щ~ завершилася 26 червня 8 че:х:ословаЦЬf(Ш СТОJIПФ.

по ' продажу

рlзннх за вІком, характером, роботи добре знайомІ Іх об'$днуе, cnlJlbHe - комунlcТН)lне стаlлеННЯАО

..вам.

~

боротьби

~'

]в. актив.t~

Першими справилИ,ся 3 своїми завдан­ Вfre(:ла Всосв1тніЯ .лея 43а мир 1 нями по реалізації явц. і стали здава- '

Гоепомрства нашого району достро­

«Плоскll·

. (ТАРС 1.

Преrа

КИІЙ вклаід'

ПІВРІЧНІ nЛАНИ-АОСТРОКОВО

..ypr!ї Віктор ВаСНЛЬОІИЧ )(узнеЦОІ, лауреат Державної

ськиА» ,Ганна 'Антонllиа , СтрЬкач ... Імена ЦИХ JIIодей

СМ

n

радгоспу, ~Руса·

..,еміі SrкpaїHCbKOї РСР доярка радгоспу

___'"

ран­

реаJt,зу~

тоин.

цюють

комбайнер

члеljН загону проводять остаточне yrцLльнення

І(омбайнів,

С. КРАСНООК,

IreревІряють

'іх наладку.

Сlnькор.

Петро

Олександрович . ПРОКОІІ'; чук І його помічник Фе­ дір Іванович ХИЛЬRО. у , таборІ тим часом інші

Ч~рез день. -д.ва · екlnaжl

Д8ВGИО , про кории з повною

відповlдаль- Васи.'ІЬ ' Михайлович

~rю за доруче,Ну справу мата. працює на заГОТ!ВЛі

ЖУ, буJtЬдозєрист

Г~p­

ущіJl,ь­

с:на- нення, зеленої маси 8

райо'-!

иоУ'О lПJIJtXового p~:I-!OНТHn

6у~льного

3а,кІнчивши

уriРЗВJI!ННЯ

[оеп:

:J 4арник

праЦі

pa,n-

«П.1JСХ'вськиЙ*

"о.муніСТИЧRОЇ

ДОПО~Ііlгає

трьох

храсиЖ,вІЦm.I'.

:оараз

Весь

сІнаж,

Я!К~

ходН'Ть,

він

peTe.rrbH(,

ун.ладає

НЦ

своєчасно І!

тран

жаток

розд!льне

:

БІв.

розпочнуть

збирЗ1ШЯ

хлі­

Наnшеничномv полІ

площею близько 100 гeK~

тарІ,в вони

вже достиrли.

шею.

~ rОJ!&SИНЙ райІПРБУ.

г. кqсяк, 1 в ж е в е, р ,

Ф. лихогод, ПРоФспlnковоrо xOIUTery paдrоспу.

_

rOJIOBa


-, e~p. • ~ чер.

1.

__--__________

~

~----~----------_4~ .

в· . ІД

"•

І' "''' ТТ,.

--.~

слова

mд 'Іас Idдcyщt~J3аняn. 8КB~

діІ

ДО

високу ~aKТItIН1e'1'Jl ... ' црн обговореик] про6.neм с·вqro . кО.iretrrи~у. .ПО1<азаЛ11 глибоКі

opг~~I

Л. ФРОЛОВ,. • РIПRЙ oe~.p міеькаому Kct~ap'l'1l }'кращ у Тl'авН'1

1983

року вlдбулис)! тд-.

нJєви~ будДвельНих

cY"IJК0BI ззніптя У BC:;~ JШ(олах . та сем1варах сист.Єми. Jli:арКt~етсь..ко.ле-

IrtJrCbKOЇ освІти

Mlc:ra

БроваріВ' і ра-

таикJt.

про· завершеннn

міСl>ltкомпар'гlї ' придІ лив значну y~a­ гу 6ргаlrtзЗЦІУ 'навчання молодих КО­

радгоспІв «Л(ткІвськиЙ.,

·И&-JЮлIТичниЙ

та

органІзацІйний

рl аJЮМ показал~ І слухаЧі щколи ос-

нов марксизму-леНІНІЗМУ зав'Оду ТОРговел"ноrо кашинобу;хува.нвя. , де цро;

У цих та багатьох І нших партор-

пагандистом

питання удосконалення марксистсько-леНіНСЬКОЇ ' ОСВ! ти тру-

п ..Л: Дюко~ .

'працює

T~IJ Г. І. по~ ' ' " .' і,6авод порошковоІ металу. ' "i .·...'::-;;:~ .. Сеюtзюка

зборах. Широко прантикувалися ЗІ! 1ти пррпагандИСТІв про наслідки Іхньої fОбоТИ, заслуховува.,лися також звІти " онремих слухачів про виконанн.sни-

P~кa (Юtїв~~а JJJpхQфабрика), Н . О. Нри_ко, " (раЙ~ЖІІвспllIка), К І. Абакумоtа (nОК), ,'.В. С. Чувеи· кова (вироБН1f'lt. дерево~роБне об'є,tt-

РІ-

,СіІlдвідмІтнтн ,

вмь проведення підсумкових заня?ь.

. ЩО

БІльшІсть

нання) та баfaтьох \mпих.

АнаJl!З~Т"

q.po·

ганlаац \ й

· паtа.идистів райоНУ серйозно пlдготу-

Н. Jtj~овtщнОМ'у ідеitнO-n<>лlти"{ному та методИ'l:НОМУ ріВНlПРОЙuiли , ВO~

нІ

при парторгаНі~ацlЯХ раn­

голівськиЙ •. що дало змогу на?згато

скороти'l1l

час , молодим

бокі знання ' виявили на заИRт:rSJХ слу­ хачі

'1 , It

школи

ІІІ 80·РIЧЧ" ДРУГОГО 3'JЗДУ РеДРП

СІМ ' м1СЯЦlі залюпrrerь­

. ВИЮlНа.: . ка

Цlї заводу · ~лас~ас. , Ае щюпагандис­ том працюЄ А,' А. Шматок.

СлІд вІдзначити. ' ЩО, і в більшос­

.

тІ комсомольських · шкіймІста та ра­

йону підсумковІ зацття ПРОЙuiлина.

системи ,

високому рІвні. Це можна скаа.:ци" про KOMCOMo,д~CbKl' орган l заціІ .заво~ .

дів порошкової металургії імені

ли Йог.о C)pг,aHl~aЦj!P. З8ерну.тіit уаа'гу на критичиl звуиаження ' БІОРI) м1CЬK=~

1000

'по.и~JtiвелЬ"

",",но· теоlш ре~ ІншІ .~ єкти' (ЩЄ , . : . ~Пepfl"иа

мат .

..сурем

IОМУзіe'ri,

.

бlJ1~ШтУиа~УРL" . t

I~М1fОJlьцIJ, бе3п~р"':~()оІ мал

8

СТ'ОИ

_ __

60·'

рІччя Радянської УкраІни, шиноре-' монтного, . алюмІнІєвих будІвельних

KOMY!'lapтlY та' · недолІХk. І'кl . мали місце Иа початку' ~KY. Першза все, еJlід JІ.!()fIТИТИ ~ тлозити~ ; ре<)оту у цьому плаl:ll партЦ\ноІ оргавlзацlІ. радгоспу ,сЖерД!:всі.Кшt~. де СДУХАчl

34АВАТИ

при

конструнцLй, радгоспу !.мені Щорса. ' ІменІ . Юрова, . 'радfОСПУ-l\омбінату І сНалитянський~ імені 50-рІЧЧЯ СРСР та

.

інших.

.

.

КУБАСЬОГОАНІ

ЯКЩО . ~PYJJBO В3 JJ ТІС,І,.,.

наближе'ItНям

::1';:"x·r3~.W:~~C~·i. ·

nеКЦIІ '

з

П • • qJlИ'!.a)tнlсlнька

&Есtди, ПOlt.Jl,

. . . . ._ПУсНD81

св до ВIJOРltИиf; ,»10' но­ вое ф!6ри'5~. . верхнього ДИТЯЧОга , трикотажу. І дедалі більше· -пре()де~

молодих КО11Уністlв

\'ськкомі чаРТії,·' при. , .парторганіза­

'.

~

комунц:там,

щоб дlстатцсядо мІсця занять. Гли·

raTo ' пар?Орtаи1зацIЙ' значно ПОJlіПШН·

ла ВИСОI\ИЙ рІвень володіння прогре· пе:rюшковоУ метаЛУ'РгlI іменІ вО-рlч- ' сивн.ими формами tаметодами ВЗ3Є· 11. Радянсько! УнраJни, aaвo~y'l'Op- ' иод~І Із слухачамн. Так, наПРИl\лад, !'Q.ельНого машицобудуаакня . імет . ~ ' Jфoйшnо заняття у п?{fп а гандиста 1tXVI з' їзду l\ПРС. деревообробного школи Ніукового ко. мунізму по кур' Jlомбінату. завqдl,в 'nЛастм·ас. a,.IIlPмJ,· су «Ек~номlчнаполlтика КПРС.

щколи

ні Й·рlччя СРСР та радгоспу .го-

пеl"8lfllRИХ партор-

УДОCl:lощленню

2.

госпу-ком6інliту «КалитяНСЬКИЙ» Іме­

.

полlТИ1(1Joro ' HaaтtaННJl показав , що/ба-

валася до п[дсу'мкових занять І в .l\eHb , . їx проведення продемонструва'

'1 пе.рвинних парторганlзаЦlях заводу.

NQ

MYfllcTiB. Нули с.творені rериторlалр­

'

(рцгосп Імеиt ," . ,,,t4fUt~:~P9P), ' 'В . І.

МИ вимог Статуту па,ртії щодо пIДВИ-

Ще.ння Ідейно-полІтичного' рівня.

ШВУ-50, а'втобаз!

У 1982-1~83' навчальному роц\

СлІд вїдзначити'грунтовну цідготовку до пІДСУМКО_,Q..· ~apttt.,.::-:nРl)пзгандис-

ДIJ,ЩИХ протягом Щlвчального року розглЯдалися ,на засІданнях партlй-

них комІтетів , партбюро та на парт·

Jla ~д!йснена серйозна пl.дготыlаa ро-

цькиЙ».

ии. що дало змогу ефеКТ'ИВIІ!О · прове-

50·

..іоНізаЦіЯХ

бма. яка забезпечила ви-соки1t IдеЙ- .

~робри­

сти заИflТ'fя,! Д~pe володІння ПpofрёМиим маІе-

імені

ПОС1'анову. Як свІдчить аналіз. п~реважна БІльшІсть I!лухаЧ і'8 сист~ми

~1ж проблемою, що -вивчається, 16М' r' песереднІми' справами трудових ко-І .uеК'l'ивІв. У переважній більшостІ первинних партійних органІзацІЙ бу-

. «Гогол:,вСьхИ'Й .·.

РВУ-4 .

ІменІ 60·річчя CP~P. Гоголі вськоІ ctpl'iko-ткацькоУ фабрю:и. .

lМа,ерlалом, ВМіЄ знаХодити зв' язок

pa:дrocrtax '

М . М . .rIРОRОl'lеииа (раaroc,1І' СЛ,lТR1!1'

ХОфа6риКи.

партійної оов!ти та ' економі"{ного :"В1f&ИИJI дООре 'Dволодlла програІМНКМ

аи:робиичОму " дtpевоо6робному , е6 Єд. Кuвl.иа ШJfИор.ем()Н1'ИФJY . ~дI,

СЬІКиЙ»). lG 15 СЛУХІЧ:І Jt4 заМfl,. з'nИmlсJt 14,)(:1 були n1.дrото влtf1я-

рену 'у системі па'ртIЙНого. '1(ОМСОМО' JJьсы:гоo навчан.ня таекоио~lч!.іОЇОС·

віТи трудящих, прийнято вІдповідну

cliрав . •

іІ",(j.l1~ТИЧIІ()ro , mlИЧalUI, ' ~ .~.

КОНСТРУІЩ~Й, C&~1'-

рІччя СРСР. ордена «Знак Пошани. радгоспу іменІ Юрова, Київської пта·

цааtJального

. ивч:нли.

C'ra.в

лотеХНіЧНОГО, фабрики верхнього диTn,)ro траf<отажу, ПМК-5. радгоспу-

комбlна'rУ' .КалитянськиЙ.

ЙМіу. 'Вюро м1сы1омуy парТі! po~ rJlЯИУЛО · на "черroвому і!lІсlА&ннl пи-

знаннЯ,в TЄ)f. $fЮ

ПО;ШшlfВсJt ш<ож

•...;............1--_ . _ _......._ _ _......._ _ _ _......._

.

·(:ВМУ-6. rpeCTY зам~,иИ1с()м

....

'

rrpaц1.JJJf1C1J c:JJC)М~" І '.

,о аltiИВУ --: роБIТ,JIИJЦ~! , сБяр]. " ИIfCИ'f.,06у.g. фаБРВКJl. "1(1 :JаЙНRтl •• УВТК ~ ~ ' .. IИjJеиерио.теХИlЧ}lИХ .. )Іра., . ro~; ...::!.Ц,чt 2 2-naр- доtmмlжних І'оботц. "'1, -І 111' nівипіl і муаБОІЦів.~ ,· тир'" ~JPПI.(Щ цо· ~Il И- ПО ,Toro. що Іх I11!СМІИНУ 8116eNt...". • _~.

14'-

И&В1Іаs'rЬ~Я • tистемі ........ ЦІ $9;,_~~;tB~CM). не- MeJl~. ..... КОМСОМOJIьс".61

тіЙJrоІ

і

ос~ти

ТІ

. '

нІж nepe~6a,.eHO Х!8 '.тpyt...

РОЗ8'~'" ' VИпНИЯ рос-І JlorcBO~Olll. ' ЖеJlOlМО J&,~PcNli . ~ п~IРОЮТЬ м-

JlИ. . . , . r l

.кн.

rPfPI.

IJlШИ~ JI~~I~~ ,'ИJфlШy ••'1"іІ

м 111<0

IxeT88 , .Je' еnyЗlмму. иаео~их Форм и&в~ни. ваСЮJ.~~l •. , "' Зв;ичаАи.).

З&IЮДl ПОl'еШКОВОlllета-

ЦfjГ~*~'IІИJJ~. . Р

KpalH~ .

пеРШІ

ДЩ виходу у ~J1IT ПOC'l'I.О,,: '

ви ЦК КПРС про 80-ріЧЧІ

ДРУГОГО з'їзду РСДРП ПРО,

паг,Идист. прочитац 'І'ру..

дящим підприємства лекції про

,.

ІС'l'о!!ltчн~ , значеllЦ

ДРУГОГО з'їзду Р~РП..

Водночас у цехах та ~

ти JlироБНИЧИІ

піДРОЗJ\і~

ПОJIітіИфОРllатори

прово~

паі і заllОДСЬКИХ ~Jlужбах ,1І;Ять

бесіди

про

ювілей

.

По-щрше,

6"

аа .ГOJ!~

.J,і JlфО&Іичому r.? .... 6У~~.eJlЬИИК1l і

пурмі i~eHi 60-ріЧ't1( Ра· ' буд~t: !i1::t-туЮ' , .. у . у і • зет.. .. ~ , ~ ... 8ІІя )lJI~ChKOl

иажучи,.

Kormy,d,

РО3Іюча_~и

так 1 . Ие3мОГЩI пододати ЖJ'Нriеitєр:в

TP~!)' Л4~Т~~КJI

""І""'і', .

ловклаАЄilь. . на

ЯКИХд6датково ЩОl'llЙ,ме!lIfiе · 10

иим.

переJt

ро б ітииками,

і1!:;uиерио-техиічиими

пра~

цівниками та службовцями ПЇДnPИ6МСТВ. Так, стаРШ!lА

пе"'еважнd ' квалІ

.

1

у ВИПУСКУ иродукціі. :

На знімках: BOOI'I -

го ' ,же 3aJ!Y'К!НО

4V '

зaranьЩІЙ ВRrJrJln ' га....

'Ю;)!о-

питання буде непросто . т.реба, BiJдl,~eHHM на AOr иедост.аТJif>& . для за6езпе: До того ж не ск'Р:ЗЬ орга- помогу роб:тии:кщ з асуфроаJ()М JЮ6~т всіх нlзація

праці

ному рівнІ.

на

належ· ка!ши

~

"$1'1".

І>У"ави,

NJ1'Y'И8ТИ субіІ!д~дник~.в .

фронт Рo<llт дл.я бетону- без ,Ч!ТRQІ .'

Нещо,!{авио вийпіла 3 ооння Hayкoso - ЗIl'ЄІети'!­ QYJY цІкава иоиоrpафl:J ного виховання !,rJyдящи·х. сЖиттєстверДВtУJOШ ха- п!двищення ЛКОСf'l пl.чro­ рактер леНіИСЬКОЇ ате- ТОВКИПIРОШf'ган.ДjfСТ!В ате­

tетичнеІ

ctrаJ{ЩIIИR..

1I

У·зм.у. и:И!КрИТ1'Я peaKц~A.н<>Y

иіl{roТув.. аа,.ctрСЬкJIЙ ко· сутІ сучасного ' nЄJn'lb IІIд . керіВИИЦТІОМ Н І ЗМУ. МонографіЯ ДOK~ . фіJlоеофсь КИХ

. а:нтикоМj"

налиця.

ТИlЧнl

u:раюflЧ~li

дл.я: лекто~lВ. rrРOtПаганlІ,И­ CTi~, оргЗ!иJзаторlв ате­

ня

1

ПИJтан,

пос:!БНИ'К(m

иаУКОВО-аі1'еlстиltflНоr:) їстичної роботи, ВИХOlt&НЮІ 1f)УДilПЦIfJ[ У

світлі !іДей ленІнсЬіКОЇ атє'

Rнита

читається

з· ве­

ї<:ТИ'ЧНОїс·падЩИ'НИ, рІ· .1ИККМ Iнтересом.,.,1 &она. шень XXVI ~ .~·rзду НПРС. без сумніву, знайд,е шира

.« Веліцtа . ЖJ(Тт~ . Вс-еб:чно.

зокрема.

роз·

ва .tила.'Іенінських орган]' _flpaт03MiCT працІ В. І. ЛенІна . сПро значеН1JЯ ВО~О8НИЧОГО

матеріал~ з

~. та УІ роль у роов'я з8tНlН! проБJreм Уд()ско,на

"У читацьну аУДRТОР.:Ю.

В.

РИСОВ.

голова секцlі HayкoBoro

а теїз~]у міської оргаНі· :Jltції товариства .Знан­ НЯ~. '

Отже.

3JJЦї),""'. .' .~~

sзаЄМt>.аtI

.clx , "~

. IIH_~ про

. . . ..;. . ООдма",к_ . "1t.D

сумл1'8Иого етаІЛ.ННI! :: ДІІ: })об~ 81tL'!eHКX •• ІІС'помогу .б~ll.елЬНIfI(\іі""JIЮ Дt!;Й, ІН! мf>JIfe буnr __.

*

ctfЦllatm •.

----

,

ПООІБПИК Д lІЛJl 11.ТЕІСТІВ

І Po~ii пролетарської пар.

А. ФЕАОРЕНКО.

IироС5I1В'Іоrо цро.есу

! допом:ж~ий, а.ле без 1л~ 5 o~~=~· 175 чоловік •• ' стане аро. Я';{ого . Ф, абрика не з:\tJже з рІзних БУ'~::зельних орзумІJlИМ. що &ир1шити це ФУНlщ:онув~ти. Ось тут і rан~.а&ц1*.А;q..- _ _ _ _...

актуальнІ , .теоре· навчальним

8аційв:их принципі,в».

....

"'ІІп . Ь lетосу A~IJOMory кубрЦJIМ . . у вцагОДЖeввl.

~1 ~о:::и. пр:оє,за~~~: ча

JtаIJOТЬС·Я

nький -

tOJ8 РIДJlИСЬВОro' Союзу. , РадЯНСЬКі Сllеціал1сти

:

про иеобхі,цИїс'І'Ь створеинв

центраJlьиоІ . технологічної Jlsбllраторjj К. О. Бабаі>и-

'.JI1І

•.,•• •• ; .,,,,, .

~'

ВemпюJ жо.втвевоl . · ооціаJI1СТИ1JноІ ре ОJ.lьr1J11 зБУДQваlПlЙ . 3 техи11JНОЮ ДОJlOИо;.·

-стооиц1 РеспубnіКИ Куба; · евизу · ..,... р8ДJ1ис.... освоєння х Д . 1' . , . ' . • віас :& " І1ереItЄJlц:ХМеn.·:. епеЦіаmст 3 ГOMeJЦi Олександр J'OnОП'IІТЩ (7 цен,.. . иеобх1д1fO фIКЩlа,н': спецlаJ1'l'С'l1И . . Та JmЦЬКОro БМУ:" 1' ем ,і) ~·Кfб.нсьцми колеr.мв АJJЬфредо C;:am.дi.., . . f!I Є ще блок !нженеріЦ)'ГО В ' .. 1 . : . . У. Аfllв. пК- з аОО31Іеtre,ННЯ , оо'ек'! ХО- Сf.}.аpиn}ЮМЖи~n?t"J~! ·' · Хосе Лопесом. об І Ні

простою. д6х,~дливою мо' вою І тому є хорошим

тех*ічиих наук, иачаJlЬВ:ИК

М·

МQнтаж

інженер В. Ф. Че~ноltов ' ваук · В . П • З оца. roтyt . Jlеltцію «В. І. Ленів У монографії РОЗRРИ­ тіі НОВОГО ТИПУ», кандилат

. .eo-t ;Рl'11111Ц1

! обладнання вtдстаВа~ия. А це 46 ти~ на четце,ртому, третьому,' ry. , ,8af . ~~:"'1.· СІІЧ !'''''''';;А8анцlв капіта' ! друго:vIУ · поверхах, не- БУДОllУ кцра"'lІ. ~ч~

поJriтичний дагін між НІро.Цого комуніСТВ'ІIОГО а

!tOмбtвa, 'І'ростввQзбвраJlыIJп ~коибайиfв

1:~::il!~.

~СоюзlоЮНl'! Ж Jf~ r маш.'

буді вельники вже

Л Ц -І.. вальник!в, муЛй'рl!, шт у. Rомуюстичиої партіІ. ек-' е ст~ується caH~~X- Ka'l'Y'!'IB, 1rК.i ПО!И'Н' иl зроIOp~ готують ЦИКЛ Jlекцій: нІнІ. }{и'f$СЬІК'JТ-О БУ-... "" 1 БИТJi пlдсиrr.ку беr.mноf «80-рі1fЧ.l Другого з'jзду тресту dлектро м о н- " 0<1 РСlIРП ЙОГО істор~чне таж·!... які дуже повІ ль- п_дло,гп. п удува·ти ne~eно ведуть р~оти по МОН· ГО·РОДI\И. А ПОКИ ЩО см_тIІначеИf{Я» . «денінс.ькі ор_ · . ТЯ дО'Шк'И ц&ла rF.COK заЦJ' &н,' nРИНЦИJl. 1І Ко' _ тажу "аС,.оСlв J(ОНДНЦІоне-· • "є це ' ...... ""аМН· звал~. r..оu]' " J'I рІ.: ' !юдопроводу і кана- В·... ".' '; , мпnстичиоj паРтіі 1І0Р- лlзаtt1І. НИЗЬК8- д.исциллl- НО .1 рtзних M.CЦn. МІ' nартійного ЖИТ1'Jl7і, на ПJl)aцl 1 У видІлених Ба~то, претенз~й _«КПРС теоретичний _ _ _ НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ J.

РУХУ» ТІ ва інші теми. J!eItТOPR ВИСТУПJJJlТЬ

ЛесbOlur•• II~.:""';;

.

J(&~ СJ11JJсфеS-.

})ОбцІ .

рАТАУ), і .

S .

рщ

CIff-тАОфор ДАЯ еаду ilIfO*И1>Оro

аlUUИ

8'І!ИИХ

13 ОСНС&І иомго M~ro- дикатор усn1Щ!fО

tюз- ДУ ' .;.,..

КОlІlрна

реакц\я вано в

1mIl'pO(IY"

пlв.цеR:НИХ 06JJас­

Інстиrуту TKafQIJf ЦІКІдника на Пев.- тях України та· в JiЩIU

:ЮОJlllflIІ АН YPCPВnIr

'.' . . ' . -,' . • ., '. , . ні хlJ41ЧН! СПОJJУКИ. Жив! р'~щvБJJІках. цьоro~КУ oJPfY- " . " " , . IСОf}ИСИУ . фуикц~: aoj!t:i тк,ниЩf стають nlдд1Є~ колІрний к?нтроль С&Юв сигналіsY"l!ln' 1!1'0 ~~a . .ре,кти!!в яскраl!O,Ч~Р!!О- ШИРО~О за~Т!,с:овувзтиме~ же!R~ са,ощ п.аР1мtl. ними. :заrпБJiі .,.- JщМQ~·. ться.. . в ~ciIoдapC~l!ax JlИ

.

викону',ти

ІДе

комахаЮJ-4lnrtIКИ1tUt~.

'.

I!О-ЖО8ТИМН.

п.,.~ ,wн&мцтву ча.1fИ

близько · C~OKa

:r6Щt

tи· то.ари .

препарат-іН:. країни.

випускати

' диtі!ЧІ rРУ41!нїprами ' !t!I!lМицr-

HdBII ,naHKa

31"0- Ніх :ГЬсп~.ц'а~еТ!f;:А(І)!f.IjД(')о

ровини' дала. змоrу ~iJII.· t1и.1fа l3ІіРОБНfпі~во ТОВ~'Р!Б .П()моГ.тJjf ·.ТІ!ЩрОtпаТН зir~ НИЦЯ

ширltЖитКу.

ВІДКРИ

'практично

та в і Телавському фІЛіалІ ПрацІвники

Тбіліськоrо шкарпеllКОJОГО

без ВlД*lДНИj'lI .

ЛИДІ!щ · е-1Іа.~Пff(У

підприємства в'я~увакня

паН,'UШНQ, знайшли ще одну. сфе;ру . J1ОЗИ. 8ир06ни, використання Колиuiні.х.

~oro об·єдIЩПlЯ. Т1от !lО' ' B~X9~i B, ДорадИ;I1Wt\сь з

ДЛЯ . nIЦ~

~Ииог.радноt .

(ТАРС' - РАТАУ).

-

'

-


МОВІ ,. IJ6JlIf1l1tR1lY ~, . . . оні

J

ономІчноІ JJlдготоJIЮI та пpoфetIIr 1М8:Йe'l'ериoe'J'i роб1Т'ВИК. M·8oC08Ja

рофесliй

tIJ!UIII,OrЬ бan'l'ЬOХ проnaгандисті.в. .Пр6 Ц. Ішла _ова на районнІЙ мето­

. . ._ .

працtoвamr ІІІІІОП

школи стали ефективниМ ~

.uo....

оку, понад

320

асових црафесJй

слуц~w-.~l'l'!r11JШs

mюмога краще ПОСИЛИТИ вплив пмl­ тичного навчання; труд.цих на рі­

освіти • .lU(S Вlдбулася.у березні цьо­ оо року. ПІДвищення Ідейно,мето- , - ДlfЧНоro р1.1tЮ1 ЗQНЯТЬ Сllідчить І те. ~ у .мииулому роцІ. ка.б1нет .політ-'

тичноl активності. У деяких ца;ртор­ гаК!зацlях п.РОТМQМ року ие придІ­ ляли належно! ув,аги організаці! н.­ вчання комунІстів та ·безпа.рті'ЙНи.х,

та

217 ....:.

,aнtзоваяо,

mд~ли РОS.р!І,цИ.,

Прац1ОNJIII

аю школи у радгоспах

«Велккоди­

ними Ra,вчатимуться комуністи ічле~"

навчання

,використовувати

змогу органі­

БІльш предметно

такІ

школи

для lТO"

силення виховного впливу на членів трудового колективу. НайважливІше завдання, jian яким слід серйозно попрацювати

сільсьним

цlям,

вчасно І

це

-

.вІд

щов

парторганІза·

жнивної

кампа-

яПо МИ вІдразу відчули цей иеред· стартовий настрій хлІборобІв, як тІльки завітали на броварський віддІлок ордена «Знак Пошани.

радгоепу іменІ Юро'ва. Вся

техніка

на:казом

дарствузакріплена

рами.

-В.

Я.

за

по

гасло­

механJзато­

С...Лlпченко

саме

до·

. уваги

було

втрат

зерна.

ЦіЮ -

ти В.

ще

виявити

провести

зросла

зосередити

на

за)3дань

І

У госл.одз.рс'l'.в1 п1дготosлеm до роботи жатии. : стогоклади. ДЛЯ згрібання' соломи готовІ всІ сІм нав'СНИХI тросових волокуш. ДвІ з НИХ' радГОСПНі умІльці під керlв•

'.

-

)

г

Бригадц,р . тракторно!

П·Е·РЕ А ЕК3АМ·ЕНО-М

";ПО-

бригади

Зазим'ян.ського вlдділк.а радгоспу М. В. Троценко р~повІв, що до ремонту . зернозбиральної, технІки

ницп30М

оригадира.

,траКторна!

брирадц В. М. Коряковського ви-

Слова \Мю(айла' Васи~ьевича гот<?вили· власними силами. Вони 8найшли п1ДТЕ,ердження. На под"l- . УСIjІШН9 ІІР()~ШЛИ .. випробування р'ї тракторної бригади пануЄ' по- на заJотlв,ш СІна. рядок. РІвними рядочками СТО!ТЬ техніка. МеханІзатор А. М. Мазур ще раз оглядав' свого комбайна.

"

-

.

сы1однl

!!ення

закlн.чую

молотарки

-

І

ущlль·

машина

тоБІ!. до виходу В поле, -

він.

го·

сказав

ДО с,вогоголовного екзамену хлІбороби .радгоспу іменІ Юрова готуються' дl·ядьно, всебічно. Тут також

РО:)рОбленl :заходи

масово-

політичної роботи яа ЖНИl>ах.

-

.

ПJfТання пlдготовки технІки

до збирання врожаю постійно ле-

ребувало в центрlуваги партІйної Д tйсно, «НИNl:l> обдаднана світ- оргаНізації. :га ~дмlністраЦії . госпо­

JIОВОЮ і звуковою

сигналізацІєю.

засобами пожежогасlння І ~хисту

ГотовІ до жнив І механізатори

'І1роєщи.нськorо

відділка

радгоспу.

дap~TBa, ~ РОЗПОі!ів 1 головний Ін.

женер' Юрій ГригоровичПозня, ков, слухалося на засіданнІ

па PTKOI\IY.

_ Це ось машина ВОЛОДИМПJJа. На ча,с збирання хлібl,в тут Григоровича ABpilМeHKa. гово-. ~Т.ВQреIШ.й загІН механізаторів. рить Микола Іванович ЛИl'винеfl- який складається з двох пі.щ:юздl­ ко, бригадир тракторної бригади. лІв. lІерmиЙ,. очолюваний Ю. Г. показytoчина полагод)Jtеного КОМбаЙш. Торік вІн став героєм жнив, намолотив найбільше зерна.

1

в цьому році Володимир по-

працював "НЩО

на

. совість,

mдходити

комбайна

Те

(

ж

саме

можна

ви­

СлІд

зазначити,

що

ка6Lнети

поЛітос,віТИ

засадах

ще

не

центрами по

на

всеБІчно! до-

вагарІ

О'lИСнИМи

..

для

ДОГЛЯ;:jУ

маu:инамй

господарствІ

Позняковим, виконуватиме зби­ раль.нl роботи на Броварському та Зазим'янсьному вlддlлках. До складу

його

увІйшли

лании

ком-·

байнерІв. жатиарів. автомоБІлістів,

nO-ХАЗЯЙСЬНОМУ.~

заходи

жнива.рів,

однак

ховання

до

всіх

що

за

не

П"

.

п.lе:JjМ

пlдготоl3lЧУ вступлять жнив.

ще

не

роботу і нез~баr)О~'1 у вІдповідальну пору

Хочеться

нагадати

провів

ТИ~I.

ущільнення

,щїЛЬ!jИХ агрегаті\! і Іх через брезен'Т.

не

хто

зби­

пропустив

негайно ВИЯВИТИ

І Ліквідувати м!сця втрат. Адже вирощений урожай по"инен буt!! зІбраним до коло~ка. до зернини і надійно збереі!ёениЙ.

Рейдова бригада: Г. СМОЛF.НЧУН, наЧ!lЛЬНИК інспекції держсі .1JЬTЄXHaг ляду; Г. ЛуК'ЯНЕНКО інженер'ін­ спектор; М. ГОЛОСНИИ. Іlfже· нер по техиіцl безпеки Р/lЙ­ с1ЛЬГОСПУПРl\влінна; Н. Г АМА­

ЛJf{,

ки

кореспондент

4

HOBoro

ЖJП'ТJI».

застосовувати

чого

повчитися При

. tтупного

ми·ра ПамОВИ'Іа, 1 з kОЖ- IПr.· ДЛЯ O~C'I1КВ рещета вашмуть на збиранНІ ке них &t:и здобув ДЛJl себе виготовив металеві rpaб- тіл~ки злако.аих. • йзер­ YlPон. Якось У розпалІ лt. Бзта'l'O й інших по- иобобових культур, на·

роботи

підготовцІ до :на- рвався.

иа ком6айиl.· 061- rtPltВOK

збиран:ня вро- знадобилося чИ1tUfJ!О часу. корабля. жа.ю биат!) :меиніз&'fO- ам відтоДІ. запасиий пас IJI Р ів ВnnnШИЛОВl'радськоІ в1и lО3И'ГЬ не. . ..SЩИК1r. областІ

вн1е меиR1затар с!Иникl~

пас. Для. замІіни у конструкцІю

~t'~ і1 скористaJIIreЯ до- а. безпосередньо ва при-

степо:воrо трав.

о8Мс)ВJltи.

.'

. багаторІчних

Полова, чимела части· ніа ана! ра'Н1ше задвmала.сь иа ст~рЩ, буде В1ІRОІр!Іс"аяа ~арсьКих

IJ

отримащ

виконання нaKpec~eHЬ партії,

часу

К. М. Кондес, Н. О. Омеля,

r.

М.

м. ДерНІ, П. Сюг

Курочка. З інформацією про робо. ту шкіл міста 3 трудового навчання і виховання ви· ступнв інспектор шкіJl міськвно М. І .. Сивенко. 3~

чи розумова, але крема, ним відзначено доб.

райкому

працівників

профспіл-

освіти

ви-

нов. З доповіддю' 111 ньому B~!CT>'I!liB завідуючий райВІ.ЦI.'n\'! народної оса іти О. І . .\ор.lіКов.

трудове навчання

ніх

в серед­

школах

дуючнй майстернеЮ' ячи. тель д. М. Цикало). Тут добре налагоджені зв'язки З базовими Підприємства.

)}ін зазнаЧИІJ, що всі шко- ми, y~ виг,?товляють про~ ли

району

(крім

ської середньої) ііа

програми' з

НИМ

курсом

Троєщин,

дукЦlЮ

ПОГ.~и6ле·

кує

на

ІХ

за.мовдення.

окремим

сідьським

переведеliї Саме такнх стосун,ків бра-

трудової

під· школам.

ГОТ081<1І. У ЦЬО:-ІУ році разам з атестатом про серед· ню освіту 3 79 і ВИПУСКНlI-

Серед

недоліків

у

TP~ДOBO:-'y вихованні учнів шкl.1 МІста слід назвати

ка 700 одержать свідоцтва

Відсутність стаціонарного табору праці і відпочинку.

кваліфікапійні оператора маШНffНОГО доїння KOP~B, механізатора, ткалі, май-

Виступаючи в обговорено ні доповідей, ГОЛОВИ. проф­ комів ВеЛИl<одимерськоі і

стра тощо. н~чнх

3000

худо"жньої ВИШИВКИ Русанівської середніх шкід В учнівських вироб· М. М. Погрібний та А. А. бригадїх lfJJаllЮЮТЬ Спруде, директор Ве.1ИКОшко.lярів 7~10 кла- димерського навчально-ви­

сів .. Вонн

'Обробляють 650 робннчого

комбінату В. І.

гектарів землі під овочевнми і кормовими культура-

Кумейко, вчитель школи N2 5 П. Я. Ященко, голова

ми. шефствують над TB~' ринництвом. Минулого року

профкому середньої

навчал~но,внробничі

гoc~ax

роБІТ

і

на

на

підприємствах)

загальну

Заслуговує

бота

Семиполківськоі В. С. Юрченко

брига- голова райкому профспілк~

(В рад- П.

200 тисяч карбованІ1ів.

е~алі, 8ЧИЛО

практиці

знання, допомага'ло б КОЖНО!'vIУ знаЙТIf своє місце у всенародній боротьбІ за

ди УЧНІв виконали

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

на

N2' 5 (вчитель щої ШКО.1И і науко)!их 'уста- П. Я. Ященко), N2 2 (заві.

• велику

розумІти' полІтику

трудового виховаНI.!Я учнів· МНВК є одним з кращих в ської МО.10ді' пройшов VI області. Добре поста"леие

rrр,щ.

меХ2:Н заторів.

щоб яко­

обов' язково справжня пра- ру роботу міського між· ця продуктивна, потріб- шкільного навча.1ьно-вироб. на суспі.1Ь~ТВР. Саме v ничого комбінату (MHBK)~ CBiT.li цих настан.ов партії якнй готує спеціалістів де' щодо розв' язання питанн<! сяти. профі.1ів. Броварський

ДGБf;';~rнl

Хлtборобизавершують

3авдання. міста та

ПОЄДН8НИЯfl&В: чук, I~ В. Шнрокнй, А. оо

-

фізична

мора.l',Н()ГО

'>плаТl!

ЕОНИ

слухаЧіВ

чання з продуктивною r.:J!цею. Треба твердо провоДИТИ курс на те, щоб при· ЩСП.llо'вати шко.1яреві ЗВИЧку . і любов' до корисної праці. Це може бути праця

СТИ~!УЛЮRання

СИСТРЩ;1

поки

вчило

парг1У на сучасиому

КПРС Ю. В. Андропов го· БОРИВ;" «Хороший засіб ви-

також_ по;tбали

матеріального

будуть по-

у промовІ на червневому труд{}вого Н!l!чанн" І. '" (1983 р.) Пленумі ЦІ( _Вансовнч, П. П. І.1ьчеН!<Q~

ня зерна. Для піДСУlllУР""~ {ЮГ0 ВИКQPистовува тиметься АВМ. Розроб.'ІеНі

еко­

1983-

Поліпшити· трудо.е виховання учні.

знкрlп"еНі

в робочо!'.!:! ГJ.laHi збирання у-рожаю.

орга­

та

мога ефективнІше повести боротьбу з формалІзмом У \ ц~й справІ. щоб кожне зан.І'ІТТЯ у школІ чи ceMiнa;p~

Вимога

слюсарІ. При кожному підрозділі буде оргаНізовано санітар!-!ий пост для медичного обслуговування жниварів. УсІ ці та іНШі fштання вІдображенІ проведенню

роЦі

Андропова на ПленумІ. первннних парторганізацій району. поля.гають у тому.

громадських

поданню

ОСНОВУ

ложення та в'ИСНОВКИ прОМОВИ Гене­ рального секретаря ЦК КПРС Iq. В.

дІючІ

методичними

в

навчання

н,авчальному

1984

тресту

стали

Безумовно, політичного

на­ Ha~

'кладені рІшення червневого (1983 р.) Пленуму ЦК 'КПРС з питань ідеоло­ гічної, полІтико-виховної. робо~и, по­

органІза­

онремl

про­

необхідні посібники.

номічно! освІти трудящих У

18

«Великодимерський» " .Красилівський., УВТК тресту «Теплицятехмонтаж., райспоживспілки, ПМК СУКООПСПіЛКИ., раЙЛікарН!! .

господарства Д. Г. Сахно. На час збирання хлібів передба­ чено . також організувати чергу· Jijання спецІалІстів майстерні з 8 до 22 ГОД,ини.

та

нІзаціІ

скззаТ!f щіо

л~ки по згрtбанню і скирту,ван­ ню'!:оломи, оснащені необхідною технікою, по т~нічному і побуто­ BGl'4Y QБСЛУТОJiуванню. Другий під­ роадlл очолив головний --агроном

У

ОЧН'сть.

пІДсумковІ заняття у комсомоль­ ських школах радгоспІв.. «30:ря~,

,

вже

КОМП.'l{'НТ:'З"ННЮ

вого року,придбати вчальнІ та меТОДИЧНі

радгоспу сАван­ заНяття відбулися

партІйних

. ПО

гу БІльш янlсlЮ пlдготу!}атися да на­

Наприклад,

щю вчасну ПіДГОТОЧf"У СК.lадс'>ких прИМіщень та тоКів для прп ё:,!зн­

приступили' відразу,

лагодженІ завчасно Я'Кісно

школах

роботу

освІти. пер-

органІзації

шкІл та семІнарІв на новий 198319R4 навчальний рік., Це дасть 3.МО<І

пlд­

все. це

санlвськиЙ., рай'сІльгоспх;мії, с Б,роварипромжитлобуд •.

значені

JIOONol'KY

боти. І, ян. результат, машини по-

.Аванга.рд..

.

У на~азі по господарству віД' l'Jервня встановленІ сеЗОIfНІ зав­ дання· комбайнерам. на перlОД збираННJI врожаю 32РНОВИХ при·

МІсця

як тІльки вОна ВИВlльнилае" з ро-

Перш' за

4

коміс!У.- Ко-мбайн те1tt.,..яа~у.:­

еД-83».

занЯ,ть.

пл·авниЙ'>,

СОЦlал!стичних

полагодив якLcно. .Працюватиме нинішнього сезону з своїм колиш; НіМ. напарнккомСергlєм Негодою, який . повернувся а Радянської Армі.І.

що приз_ело

проведeнНJI

партї/йнt

_ОДJlТЬ

цій радгоспІв «КрасилІвський., .Ру·

т.рудова

виконаннІ

герметиза­

На ка.біНі нанесено ЗНJiК

:ме~анlза тори

навчання

чеprових

стосується парторганізацІй району ел~к:rричних мереж, радгоспів .За­

окремих

року про партІй­

1981

рівня

до

На низькому організаційному ріВ­ нІ вІдбулися підсумковІ ~аи,яття 8

ЗQООВ'ЯЗань, рішень XXVI з'їзду КПРС. Разом з ТНІМ, слІд 8ідзJtaчити, що

І машину можна пред'яви­

приймальній І. ВрГlса -

ходІ

робни.чих

уком,плектовував свою «Ниву., встановлюючи оct!lтлецня. Необ:

х!дно

·навчально·

І громадська активність' слухачІв. що дозволнло . колективаl'4 .. ще більprе

.nеКТУ9ати названІ' школи, пІдІбрати вl,ltПОВlдальних кер1вникІв шкІл та пропагаНДИСТіВ. .. Слід відмІтити. що в минулому ро­ Ці зріс і методичний Рі,вень прове' дення занять. з'росла професІйна май-

повідальної

травня

піДГО'1'оми

у призначений день лише в однІй трьох партІЙНих шкіл.

не навчання. Дуже важливо ще й те.'

ЯкІсно СIIOМП'

л ІЧЕНІ дні за:'лишилися до від'

26

слухачами,

. низького

у парторганlзацlУ гард,> пІдсуМКОВі

року показали, що в цІлому пер· виннІ парт1йНіі органі.зац1r мІста та району проtlели грунтовну роботу по ntдвпщенню . якостІ та ефе.ктивностl політичного навчання трудящих, зміцненню його зв'язНів з життям, З практикою комунІстичного будlвни· цтва, згідно з постановою цк КПРС

:НОВОЮ' структурою. Разом з безпартіЙ­

формально!

nропагаидистів

.сумковюr

ro

1'0 rocnonapCTB'a будуть працювати за

заторам

1982-1983

8иииі

занять,

зустрічей з

варисlль{іуд,> ).

ПідеумlКИ

8чаннJl та економічцої

сІв

до

.

у ці днІ, коли щойно. закіНЧllлие. _. CHc'teMI полІтичного HIfo

заНJlТТJI

мали мІсце факти зривІв та ІіереlJО' окремих

роботи. п' яти

тал:ургщ, О. О. Савчука (т.рест сБро­

у :наступному навчaJU>НОМУроці lПНоли tIil.двищекня кваJtiфtкaцІІ.p<r 'бітників масових професій сlльсько-

Це дасть

досв.1д

М. А. Білозуба (завод порошкової ме­

ЩJськиЙ., lM6Rl ,щорса, сЛlТRlВСЬ-. КИЙ., КИlВСЬкtl!: птахофабриЦІ.

:ни ВЛНСМ.

узагальни.пн

вивчили

к~щих пропагандист!в І'вйоиу,' І се­ ~ иих Л. М. Мадінова І ('НИ!ВСЬК8 П11ахофабрика) , Я. А. Сендзюка (рад· госп ІмеНІ вО-рIЧЧJl' СРСР), С. А. Пе­ рехреста (радгосп' І,мені Щорса).

cIJIЬCЬК()1'() госпо­

напримад,

парторганізацlJlМИ

вчаиия. Це можна сказати про каб1~

кети поттосвlТИ племптахозаводУ «РуДНJI., радгоспу ·«ВеЛIІКОДЮlер. ський., , ,реету «Брова,рисіль.буд~, радгоспу ІмеНІ щорса.

вень Ух трудовоl та громадсько-пояl­

марксистсько·ленlнської

ое.lти міськкому партІ! Разом Ізпер­

ИИ'И'НИМИ

.

дарства району пl.щаищR.JВI свою' ИЛ8.С­

!сть, а

с::и<ітемн

IIPQ .

ом парТіЙних оргаИl3aЦіЙ у ві надрІв. За наслІДками екмме&а,

о 1і1дбулися напринtиц1 1JiI!._чaJ!IоR01'о

.r.t1cT8 !'8 району не все ароБИJIИ ди того. щоб

ВJI'IIКY r;:maBa.rnьвO! а'Кти.•ноСтl слуха­

m

С!і1льськоro. I'OCD)Aa.pcfeat

IJIOМО11l цропarан,днстам та слухачцt у п!д.вищекні· результативностІ . В3!'

окремІ парТlйи1 органіЗ&фІ

дJAИIA ховфереицІУ по проблемах роз­

.

иНl1dв. 'l'ВаpинiН'И'l(Q. IfexabtN.T&-. Як показав аИ8Jl1з tIt робо'!'К• .,...

Ів ..

ЖИТТЯ

Я.

Бондар

ділилися

досвідом роботи. рОзпавіда­

суму ли

про

форми

і

методи

діяльності учнівських ви. Н/І увагу ро- робні:РІИХ бригад, наголошу-

учЯівських

6ригаn

lIamr

на

недоліках

в

орга-

Шевченківської, БОбриць- нlЗ'ації трудового. вихованкоІ, 8еликолимерськоі, РУ' НЯ. Зокрема, йшлося про санівськоІ, ПJIосківськоі. необ;ідиість удосконалюва­

ЛіткіВе&коі

Наприклад,

cepeJllilx

шкІл: т. сеu.змаГ/lННЯ

в школах

юнІ ,ввр08uч· бlЛІІlJе .Дбати про забезпе:

ІПІЦ '1. Плоского на' ІІ'ІІТВ- '1elflr~ ~IT"~ належних умов

IJ& мtИfl'OСІІО- гектзрИ1Й площі в.ростил:! ПРnl J ВI.дІІОЧИНКу. . НOII~l1co""ORx ~по 1.000 пеиткер!в КОРМОУ првАвятому розгорну-

свідОМ иом6айиера ред- вoдt ПLRеку. ВдOЄJtО1raJIИ$ враховано =. rвих 6УРl!кІв З rexT;'p•• lіль- -, с·му ріш_і пленуму особо . госпу <!:ПонровсЬКИЙ. Ста- і и:ето . Раніше, мМ . . . .' И~МС'!'It.х дmr JIPII!'O- . ше 200 учнІв об',...,. 811- ·ЛL.' Ylar. заервута. крІм -&1 ЙIUI'V _ ..._~~ . . tf я г,раау.л, брllМlb, PVQ льськОro РА 08У._. - ;в . його lc~~ КОИlО3F9-;роаcmпшx повнорaцloaвx робнича бриruа·. Руеавп' НlіаанlІХ ~e питань, 8е. "еата ДержаJilНОУ пр~іТ тк. д'ІіРки JlКI YТВoplfJJ:lf- '1'1BlhJdМ·1 Вукоам Ifi*- -pмoeyм1mel. Mexat. . ськоі сере.ц.noІ IIIXOU. 11,(0 Зlllі~IІ"'П'.ців ввd., СРСР В. П •. Бородa.вюt. " " ..._ пlАприемства~ H~I'O сНо.лос. не 3!f8e по- CJI. треба було ВИ'ТJl!!'aТИ xoвud У"Іamпr~ аа- t"!'D -.m'l'lo ..Ір старак- ~TaJI088nII 8D JIPOII..n. вln:) ломок 1 простоІс пІд "Іас lI8etI l1JЮХО1'. Дoвro, нж- СТУПКИХ . . . ., ~ аби- 110 ~pa,. eomмy. Н... зar..,.1ОІ .ua..nt JUfв. 11І8, м_IIJQ,Иol _н . .rIл1Ро IIPIQ)JOТIt nRfJ· н, У.lосхоиL1UU ..tX збирання, прОдУИТК8нІсть ко ! незрY"lНО. Володим'ир раЛЬ1rо-трахеmРП8 М- =~ ~ ~.p­ сью a8p04RJIIIf брJlf'аАR к".· loIeтeJd. вІJ'Т"МOIJ[И x~_ машини висона, втрат nаВJlОВИЧ ,обладнав lІ.е· '''t'ояам передано rr;pистpoJ, б4tМP' І Мfitt:вc ~­ силfвcькоУ. СеМИПOJlКlвсьaot. ІІа KцpfB' пrdАноt ..,. :sерпа практично немає. Ta.JIЬ aJlТОНIЩВОЮ систе. mcf вІД~емJПOкrn. 1\J1 ~ :.;:в ijUltН1 і аї й Иппнх - ' . ..11 АІІі виробив!тв!. БІльш ЯІК ЩlадцяТЬ МОЮ ~~ 1 тепер зерна ПОJЮву. ~. ев~.=Яil жнив за плечима ВoJюди· JI&~ t '. Ні ХВИЛИ- забезпечені иими., ...' . . .... 'Ж.І. "Ireм

6"'011.

,

.

. _,.

..

_"

....

. .


.• стор.,- .. '2$. чер:вн~I9.8З року

досвІду. КвиroUiбlв ,тут було чимало. Праці.. JЩКJI КIdIl'apв1 Пlва КОВАЛЬ та He~ ПОЛЯ•

З метоlO кращоl поПуJIRpвзаціl штературв

.прaцlввнвв

міської К'ВВl'apв1 .NV 89 Квївквиrо­ -,:оргу чаето виіжджаІОТЬ торryвarи безпо­ середньо ва ПРОМИСЛОВІ підприємства. Нещо­ давво вови ва заводі· пластмас обcлyroвували

Пврв:иоасці

.

учасввк1в

.воввурсу .

ГНІВ

ваввавJ. ХіД

на

безплатне

боту

по

в

бережливих..

учнівбережливрго став- його засіданнях ,лення до навчально! кни- вувалися звіти

.

ШlВ-

1982-1983

чальном'У

роЦі

НаприкінцІ

продоsж'у-

1'0 року В

вався мі~ький огляд-коикурс на краще збережен.-

рсжами

навчальношколах

Книжковий

ШКіл

фонд

міста.

(

(на 1 учня припадає сховищ. Слід

kiB

фондами,

книжковими лlтурної справи.

творами

кла-

ВИП.ТИ­

cr.lВ.

Шддаються нещадн:~ КОРИ:

тнці

голоси

поданІ'

а:ктьну' позицію. ДJВОДИТЬ

приречені,

В:Н,

як

ПР1і,речений

на

нс·вий

lдеl\'gО-ПJJI.:тичноІ

крwзи.

БУРih~аЗF!НХ і буржуа.зно-на.ц:о­ на-л-1стичних фальсиф:!Катор:в зве'дяться Нliнlвець. ЦjO l;J;ею

нювались

І

a~'TOP

урізномаНіт- президія Прij.В.ТІіННя місь­

удосконалю-

вались форми

роботи' з

кої ва

оргаюзацІї

книголюбі.в

~снування. У школах про-.

водилось

середнІй

СQЦіалІстичне друге -

змагання' за

краще

школі

наавали

м!

БОРО'l"ьБи. на

&,

шкоJt.1М Л~ 2 І

Ng 7. третє школі їх Ng 1. ОкремІ учні та вчи­

бе:шерспектИ'В·gі.

Процент

.

підручників по мІс;ту ста!lX)вить 95. Змістовна ро-

18.00 РозповІдІ про П3Jртlю. .11:0

.~Оё~;"r:'.

Другого

в'їзду

18.45 ChorOAHI у свІтІ. 19.00 Наука І ЖИТТА. 19.25 Концерт. ' 19.50 Док. фІльм «ПосереJl,инl . Америки'. Автор в. Зо·рlВ. 21.00 Час. . 21.35 Що? Де? Колн? 22.~5 ChorOAHi у світі. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКРГО . ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Н2ІШ\

з

На.'1J()ЮТЬ

кладах

трудооої

сл;вдружностl.

пlдп'РИЄМСТТІ РРФСР, УРСР та І·нших союзних респу(5лщ пока­

ТJ{I3M

зано,

ду ки

як

РСДРП.

ІсторІї..

Ух

кол,еIcrИВИ

«ЖВВІ

сторіВ-

18.00 Док. телеФІльм. 18.ЗО Концерт музики.

lиструмевтал.ноТ

с.тово

JJеВ~:ЙRИх

лю'::zеЙ.

кров'ю

Верхово;хи

наulо,налlзму

та

м('}rти~s. ·HH!!ra !\лима' Д'lИТ"рУ­

&СЯ

ка

-

СЖ~IТtD~t!i~акитн: банкр·'ТИ. нова збр6я в руках людей.

~I борються за мир. Киита ще б:.1'f~ше П~,ДВИЩУЄ пол:тичну

пильн:сть; '.;,:янських

людей,

зиховує р!ши~сть завжди стоя­ ти на захистІ 'завоюваиь соц!а­ ~lзу'у, своєї Батьк~вщИіНИ. Ця книга надlЙшл·а у про­ даж дО B~:X магазинІв Києпа та облаСТі.

.

Т.

ЗАХАРЧЕНКО.

Я'КЩо не буде з""оги придба­ ти

це

видания у

гарнях,

обмІНЮ­

м;)жна

му

(252117, ка. ·26).

до

м;сцевих

звернутися

КНИ­ ПИСЬ­

КИївсь}:(ого магази:иУ п·" u1 тою. НИ'ЇВ, вул. Попудрея­

N9 75 СНН'ига -

наРС}:ІЖУЮТЬСIІ

ноУ дер'жав".

~eдaKТOp є. ФЕДИН.

2З.IО Н08ИIІИ.'

ІІА кНІ.В ТА Гlми·астика.

при.хВОСН:іІ,

за:rrл~моваи:

(ly~!t(i~$!fer&

МОВО.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

фІШтам,

ун:аttьких баНК'Ротlв .XO"ryTb пустити У па""'ять ц: страх'тли­ ~i S.llt!ЧJliЛr. Але їм цього не до­

паТР!ОТIfЧН! ПОЧИИ'ання, м:цніе єдн:сть нашо! бага.roнацїонзль­

ВДОСК')-

св:дкам,

rlтлер:вських

рук;и. Я'КИХ

соU;.а.ЖСТИЧНС}­

змага,юrі

анал:з

м·асmтабу.

HaТl~;I;eHI автором факт.и ще І ще раз. ·п.ереКОНЛИВJ св:;хчать про терори·СТИЧНі д:ї, банди­

намагаютьс"

У

вбивства

хрояоло-

в·е.'ІИ'КОГО

ються .lIосвlДом пере::Z"ВИ!ёв !lИ­ як

преси,

JIOKYMeHra:'II ...

.

технолоr11О,

робництва,

США

правосудд"

по,слідо,вний

злочИК:в

ПОСR.1тан-ня·1fi

вороrи

в:д

гічно-документаJJЬНИЙ

приховати .!І:ЙСН~ фанти 'СВ(lУХ злочин1'в. РOIRами тяrнеться с'пеР~:J'ка. тих епра~ !llltсько­ вих (ЗЛОЧИН'і.В. п~~·еСJ1ЮЄ ав­ тор, ИНі веде БІОР~ спец!альних

У праці. К, Техн:ка. 1982. у КНИ3Ї на численНІИХ при­

мІськвно з

бібл:іотє'lНИХ фондів шкільних ПІдручникІв.

.

Скрутень І, С. Сn1вдружвlсть

В. ЯРОШЕНКО,

методист

фанту, ЖО~НОГО'

теркторП

АПІО'РУ книги вдається здlй-

сиити

~лья'J'::ZЗ "~

документи....

сІчні

мі.'ІЬЙОНіВ чолов:к.

Отже,

рясн~є

на

американської

·нл ВАШУ книжкову ПО.1ИЦЮ·

використан- городжеНі грамотами.

зб.ереЖ'еННЯ

Юfoи­

Виходячи

2.5

Пасквlлями

коли

у

ДИl~н:ктор

бага'Т" нацИстських З-ТОЧИ1Нц;Іі, на CYM,T'IR.н! Я'НИХ. за даlmМ'J{

2

ходи '~CTO­

на.ц:"нал~(:rnчна пр·еса. .Але у н~:кчеми~Й. rrиса иині .жовто-бл~­ питних ПИСЗDЧУК:!в ~ ЖОЗН4JФ

проце'С ОНJ''В.І1ення СВ:ТУ, т:нь на величні ДОСЯt·­ соц'lаЛі:стичноІ СП:В­ дружності наu.:Й, на братерську дружбу народ:в нашо! країни

пропагує бережливе став- ня навчальної книги на­ ня.

ларів.

ти,вний кинути нення

лення до підручників, ра-

Іх

всю

.

Про­

жозто~ла­

неперемо","НоІ

єтьсl[ ШС}РОКУ

зусилля

J]jJ:)ОВ:ОДИТЬ через

збереження, реЙди-п·ере- телі за аJ{ТИПНУ участь І .;вї,рки стану книг, оформ- досягнуті уСПіХИ 'в кон­ лено наочну агітацію, яка курсі на краще збережен­ ціональне

міжнаfJОД­

жалюr:днІ

ГУ. Намагання наших ідейних п1ЮТИЕНИКІв загальмувати об'єк­

товарист-

учнями та Іх батьками· по переможцІв серед шкіл:· збереженню ПідручникІв Перше місце присуджено

1. ПРОДОRженню строкІв Іх

народу.

стських засоБІв класопого про­ тивнmcа не зга·сає. За стати­ стИ'Чни~и ;:ани,М'И лише' сАгент­ C'rBO з М;ЖИ,3РОДБИХ' ЗВ·"'ЗRіВ. США нзл:чує' десЯ1'Ь тис~ CIlТ!в·~:rник:.з, 198ззко,р.:ІОЗ:. них пост;в у 126 KDaїHaxc,!­ ту.' Ворожа .!І'ят.!нlСТЬ .'. щезро С'!IJтачуєrься. H~ на ЗIfТИ*'; ДЯНСЬКУ пропаrанду' 8итрачj.·

. соц:ал:·

нонкурсу по Збереже!fНЮ книги, рада по народній

бюро

наклепи

Пр~т~ акт"вн!'Сть про.пагаиди·

В умо.вах' нННlш,ньоІ Ідеоло­

н~.Й 'арені

комсомолу,

радянського

жо.;І;Н:

велику

:не маютв ма.Йбу'rнього.

1 кап:та.тіз~. Він несп'РО-МОЖ­ ний три""ати в полоні своІх реакцІйних концеІщИі народн! маси. А тому в,!!ається до Mafltпулювання їхньою св.:до""іСТЮ, B:;.lBepTO ;п,ровскаЦ:~НОІ брехні

тами, новою актуальною ,методичною лІтературою.

Міськвно,

lIереХСIiУЮ'ГЬСЯ

пнуться. за тьмарити

р:і. Тан, саме банкротіз. To~, що буржу.а'зниЙ нац:ОR8.л:зм, J!IК слушно зауважує автор. І буржуазна ~ео.тогія в цілому

давно

г:Ч1f.ої

М;СЬК:КОМУ

аflТИ­

заявив Йоrо.

д.1,

те

Роз­

ШКільними оргкомітетами матеріали на переможців

у ході мІського Огля- O~BiTi

ВОРJЖОГО

року

СМ

XJДY

аВ"Т·ор.

сикІв марксизму-ленінізму. паРТіЙНЦМИ докумен-

ду-конкурсу

з

м..."н·:'С терства ЮСТИ­

Як

КО:\fунІстичяого хор'У, якІ з усіх

хитних банкрОтІв не в' силі спи­

ід-еологlЄЮ

й 'Н8Jlшепїв

.

РОВГ.1ІЯНУВШИ

неспро""ож­

людей.

14 підручників).' ВсІ БІБ- ти.сь 1 про ор~аНІзацlю в . етичний ла!!, п:.д.твеР;J;ЖУЮЧИ ліотеки укомплектованІ кожнІй школі ГУїртків' пациlМ лише поr либлення своєІ

необхідними

Е. Райєн, з 530 ,!Irручених бюро справ проти oc~6, у ми. нулому пов'я·заних з фашизмом, 295 вже закритосу зв'яз­ :ку з браком доказі~.. 1 це то­

ДС'ВО;l;Я'ТЬ

США.

1982

Н:СТЬ і' реакц~йну СУТЬ україн-', ських буржуазних Ha:Ц~OHa.'Ii­

иити

I!Ж·е

_потурбува-

кОН.1НВО

ц:У

йог;) п·амфле'rИ пере­

буржуазною

практика

бази біб.'Ііо~

\ ;РОЗС;Іl;:ІУвань

ідеолог:!.

тл;ННа націонзл~'сти'Ч!на теор:я І

середні школи М 3, Підручників стано- М 6, школа Nq 4), з·сжре­ !Вить 134.000 примірни- ма,обладназня .книго­

'ЮіХ

шкіль- тек

тисяч

ЦЬОГО, . к. Дмитрук немало мІС­ ЦІ! вlдводи:ть крИТ~ц.і ворожо!

об'є~на~І1 у книгу сЖовто~ла­ китн1 баІtКP<rrи.. У боротьбІ з·

· пОСІдає

н.ерськl . організаціІ; пер. 'Проте в частин! шкіл організаціІ' добро- ще потребують 2,.'lflцне!fНЯ

толюбів

1

Саме ці' сторl,нки_іСторії уві­ йшли У документальНІ нариси, памфлЄ1"И, п,уБЛ:ЦИСТИЧНі статті Клима Євгеновича Дмйтрvка,

керівникн.

.ВіЛЬНОГО товариства кни- матеріальні

прих.,вувалися,

вають на осуд

ия навчально! книги. У огляду. Класи-переможці ньому брали участь педа- нагороджені грамотами. гогlЧнl й учНі'ВСЬКІ колек- . відзначені вчителі та класні

_----нОВI книги

з· часом всі 'їх зло~іяннл. що.

На

міста пройшли урочистІ лінІйки за підсумками

тиви, комсомольські і піо-

банкроти"

скеро­

вані проти миру. Сього.днІ, Jm( в п~ш! дн: в:йни ...

заслухокласних

усіх'

українських

ПОП.1ічник;в

.

".Жовто-блаКитні

ItннлН!(ав

які . ганебно кооперувалися на сп:ль-н:й антИlКо.мун.~стН!ЧН:Й ос­ новІ.. ~YДЬ-JilКi тес,рП дих кап!­ та.;т;с11f1fНИХ

JJ1'le-

Ф')то А.' Козака.

."

передового

І СЬК·ОГО ~':.\шеріалі'3Му та ОУ"lіВЦіJ;l,

постів_

у

раVPи більш ~ ва.'. 500 Ka~OBaнцIB.·

буржуазних нрціона,,'ІІстlв, <:::1)· ·Н;'СТСЬНИ'Х наЙ'Манц:в амеРИ'liан­

закласні за~оди, БІБліо­ течно-бібЛlографічнІ уро­ ки. написання творІв, пе­ реказЩ. у. школ~ М 5, прим~ром, цiK~BO діяв

4:штаб

.Д:'t;ЛЬЛ:'СТЬ

чи,нна

корис- М 1. Це різііоманітні по-

формуванню

презирс~в<>

1

IlJИОJПI

у Всіх людей д;)броІ волі зло­

Виконуючи Постанову бота в цьому напрямну ЦК КПРС і Ради МіНі- проводилась в ШКqlIах стр1в СРСР <Про пере- М 5, М 7, М 3, Н2 2, 4'у.ва:ння підруч~ками учнями загальноосвітніх шкіл., педагогічні колектизи шкіл міста ПРОВОдять цілес:mpямовану ро-'

мІЖЗ8ВОДСЬRоl

ИИЧНО (ва фо!о lфaQOруч) продаJПI в цей

ДeIIЬ . поJJ1ТВ"'D1оl, художньоl. та rєxвl'f}lol

И.З5 Науково • ПОПУЛlIJIвнА фіJlЬМ' сТаемнни. тае..НІ4ЦЬ_.

Тру .. ова ваша воlІ. «АlІсенаа'.

17.20

сІм'.,

8.-

18.00 Мовини. 18.20 дОК. телефlnьм .' рині •.

ОБЛАСТЬ

«МаАС" 12.35 Ф".НЦУЗЬК. мсва •. 13.05 ФI..,ь", .джvлыiltс••• 18.ЗО Спор., аа ТНІКАМ•• 14.20 М, .ЛиКО8. СторlllКИ жит-' 19.ЗО «)/ свІтІ балету.. товарншуо . • МеЛОАlн барв'. 19.00 ЧемпІонат СРСР І .футбо. ,.. І Т8Clрчоетl • 20.:Ю Телеф,льм .ЗакарбованІ· 9.00 Т ~лефlл.", 'ЛЮАина 8 пролу. _Дина'illо. (Москва) _ митІ.. . :ХIIlНI)МУ 480Р" .. І ее,".. . 15.15 Джерела. «Торпе40'. )/. перервІ _ 20,50 На добранІч. IІ.lтв' Н).05 ТворчІ".. юних. 15.40 НО8ИНИ. . 19.45 Вечlрн. ка!ка. сТ"Cn8 ВІВТОРОК, 28 ЧЕРВ",І 21.00 Час. . 10.35 Мул"тфIЛЬМR .Весе..,е 1ІУ1І- 15.45 Муа. фІАМ сСтрувн серВал. рОзПОВіАае.•.•• 21.35 ТелефІльм «ВlчннlІ по,,чатко'. «Про па8учка. , І ЗАГАльНОСОЮЗНА Ц'. ' 21.00 Час. лик'. 11 частина. 2 серІн. нким нІхто не АРУЖН8'. ПРОГРАМА ЦТ «Обпалена .111Обо.. • 11.05 РосllСЬilа &"КУЛЬПТУllа ХІХ 16.15 л J(ср.мшсв «Зова рис­ 21.35 ТелефІл.... «ЛlОднна • ~::~рошенв. 1lP. аНтт •••. 10.00 Актуальна камера. 22.40 .МеJlOJI,IТА ~lITM4. СТО"'1lт,.8.·.. ку •. ТеІІе88СТ.... ЧаСТІва 2. прохlАНОМУ ABOPI~. 2 серІ •• ФІльм-вистава. 10.35 ТелевІзІйна школа маВ.ІО Концерт. '. ·НніИI.: Урок 10.. . . 11.55 Новини. Ю.41іГарвчиА цех lІеспублІк" ДО У'ВАГИ УСІХ АБОНЕНТІВ цього', РРЗПОРЯn>і.<ення винні будуть притяга. 14.30 Н(lВИНИ. . . . ЗапорlзькиА вавод вorB&. 14.50 Док. фільми соцlа*'сти"...·тlІ иаlв • , МІСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ гися, ДР.' .ад~іні.страТИВНОі .відповідальності і' ИИS' краТн: «Етюд ujю·JI~А" 11.15 ТелеФІл... «ВlчвиА ООКцlr., «liолгарс.ка "I~\.'. "ИК'. '. 11 частина. І, серІ••. . будуть' віnКЛ1Очатися від міської водогровід • · Броварське вироб~иqе управління воnопро­ «BorHell\ хрещенІ •• •«ЗиаАо"тес.•: IrBau 61ащаl-

::rs·

15.з~Р';;леФIЛ.М «КапІтав мо..

. ". ~

12.25'·КОнцерт·

.'

.Гpaцl.'.

авсамБJlЮ тавц_

12.55 ТВ!l1І" . зем.ІІ.. РО!щ:IІI1111)" 11.40 РозповІдают. вашІ Kopec~ 13.25 І,{онцєрт росllСЬКОІ ва· повдевти. . 1І0"НОТ пlсвl. 1r.10 Чого І. _ 8а."IІО'" • IЗ.6 Iвтер1lJlуб. . 18.00 Новнни. . ПТУ. '. .. 18.10 Наll0"нl талаllТ1l. П.40 РомаВСІІІ І'(:-Вра,"а 1*.40 земв.А' ІІОГНИІІ. ; ІІІ'" заслужевий .~I v 'І РРФСР К. п"УJIUIИ_' 17.1, до 8О-р1чч8 Друго...; . . .

.

2 сері..

Йе-

ской

областв.

(На украввс:аом иsре). РеАактор· Е. ФЕдІІЯ•.

..

Т,ает, иыоJlитT ! 17 aopwI937·_ГOM. .. ,.~~~~--

камера.

8.~0 Док.

те..,еФlльмн'

• РУКУ,

..

в.ідно-каналізаuіЙно,rо

ДО.ltідома· абонеНтів

госпоnарст~а' довоnить

міського

. воДоп.ровоnу,

м'у"В}fкориcrаннs:J

...

господарс.ЬКQ:.ПИТНО~: ВО:J!.И

'для; паливУ..' зелених насаджень на. црисаДl:lб­

_.JJИХ· .д~ЛяЦках забороняється .. При ПОРУЦJенні

. ТeilеСІонн' РеАlктора -

КИІВСЬКА.

..

'1" .

I~

111·3·82: lаСТ1.ПНВR1І I-М.I\ТОРI, .wlJJY oa""IIBoro жиТ'l'8' L ...

w

.

праіЛIНВ. І npDiII. кс'".. спlвчуттв 6 P.oBap Clo ltot ра:flспоживспl.JIIlВ , _. IІІІ(СJl'08Аю·ю,.. 'rцfo ." .. ~'{спедитору бав .,'" О.А.: ~И8СІГ8J108~~. ~ри,!lО"у: смер': Aoro мaTepL .

вlдпdвlДlnЬВСro с~иретарlJ; 81AA1~y сlльськоrо. rOCnOAapcna 1.9-3·18:. .Jo'МII. ОНАентв Mlcцeвoro paAlQIlOllJleвu !!!І'! 19-3-05;, вl.IUWI!В OPOMBq&O'CН;тJ, ,остіВ І.". ~ 1'-o~7. . '. ~--'

__ '.9-(04'7:

..

Адміністрація управлlннsr.

що у ві·nп()віnності з рішенням міс:ькви~о'нко­

В)'Л.

~~

.

rtqi ..мфе*-і.

'Мреса Ред81ЩlYJ 255020. мо 8POВAPJ<I" КИІВСЬКОІ OSJ1ACТl,

•. -'

..НОЗМІ жизнь opr.. 8рС188РСКОrO ГOpCIACll:Oro It8мнтета коммуввстической' а_рТП : )'краи1lы, горо...

с:аorСІ В раЙоввого. єо.ето•. ааРОJl.ВIll]! .. аеИУТВТ.08 Кв.·

Актуальна

19.00

8.00

. IИllеJCС '111984.' д.".' вяссквІ. ()бе., І 8РУк&+ •• внlІ .ркуш. Тнраж 1~ '>АО "ри .. IРИ8"\•. 3аll. 2497. 8ро".рська

, ynpaB"IH"" .., \ ."н~жковоr І;і

Б2D И8 РИ

Jl:РУК8Р~Я КвІвськоro облаСВОNJ справах ИИІІ..·ВRИQТВ. lолlГР8.фtJ тoprlBJlI. ААреС8 АРукарнІ: 255020.

китнськоJ

~. :WО Ф1ll ~..dP

QбnIСТ~

·.1n' Кatвcьк.,

#100 1983