Page 1

t

О Р Г А Н Б Р О В А Р С Ь КО ГО МІ' С Ь КО ГО КО М І Т ЕТ у К О М У Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РАТ Н И, МІСЬКОІ PAAOHHOJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОТ ОБЛАСТІ

Газета виходить в

17 . квітня 1937

року

100 (6348)

• •

ВСІ СИЛИ­ НА СІНОЗБИРАННЯ

снення тих завдань , яні nоставив XXVI з'їзд .КПРС nеред nрацІвнина­

ІЗ ЗАСІДАННЯ РАйОННОГО ШТАБУ ПО КЕРІВНИЦТВУ

ми нової nрогресивної га­ лузі . За це його нагород·

мі

бив вагомий внесоІt у здій­

позачергове Довганя, якИх було піддано

засідання районного штабу Dізкій критиці за допущене по керівництву

ням,

соцзмаган- відст&вання в сінозбиранні.

на якому було заслу- Серйо~ні претензії пред 'яв­

хано питання про стан за- лен.о

готівлі сіна вах району.

також

директораJ!і

в господарст- радrо.спів імені Докучаєва, «Рус~нівський», імені Мі·

Ціна

року

роботі

по

коп. !

2

ренонструкцІt

комnлексу

цеху

залізних

лорошків Почесні Грамо. ти Президії ВерховноІ

Ради

Української

вручено

НАГОРОД

nершому

ревІ міськкому ·україни

А.

інженера

РСР

секрета­

.КомnартіІ

Д.

Фролову,

заступниковІ

ДалІ промовець зуnи­ І ось неrцодавно на пІд· жена Перехідним Чеnвп·­ nриємстві відбулася завданнях, зна­ нився на тих ни:ІJ nрапором Ц.К .КПРС, менна nодія. За доручен­ які металургам необхі:ІНQ найближчим Верховної вирішувати Ради Міністрів СРСР, ням ПрезидН ВЦРПС і Ц.К ВЛ.КСМ та Ради СРСР і Президії часом. ПотІм секретар вико­ занесено на Всесоюзну Верховної Ради Україн­ Дошку - nошани на ВДНГ ської РСР прибув сюди навчого комітету обласної депутатІв вручати високі нагороди Ради народних СРСР. зачитує Одночасно з виконан~ перший секретар обласно­ І . М. Сидоренко нагородження . ням плану реалІзації про­ го комітету .КомпартІУ Укази про орДени дукції без зуnинки вироб- України В. М. Цибулько . У числі перших

червня в райвиконко- сюка, А. П. Купрійця, Г. І.

відбулось

23 червня 1982

ВРУЧЕННЯ

ЗА ПЕРШИй рі!:! одинадцят-ої n'ятирІчки ко­ лектив _ заводу nорошновоІ металургІї ІменІ 60-річчя Радянської України зро­

СОЦЗМАГАННЯМ

21

Середа,

головного

заводу

Єрошениу, В. Є . Анюхіну.

О. І.

сталевару

В. імені

М. Цибулько від: бюро обкому .Ком· партії України та обл· виконкому здоровив

сердечно

по·

3

нагороджених

високими

урядовими

від-

знаками , nобажав їм мЩ· ного здоров'я, щастя та усnІхІв у nрацІ.

Посилаючись на неспри- чуріна О. Г. Казєву, В. М. ятливі погодні

умови,

саме часті дощі, перший секретар му партії

а· · дмитриченку, В. Г. 3агумен­

зазначив ному за погану організацію міськко- праці на за.rотtвлt сіна,

А. Д.

Фролов,

втрату дорогоцінного · часу,

більшість керівників rоспо- долущене вілстава. нюr. д&рств зайняли позицію _ ви'tВ/ф&дго~п&х р!йону, від­ чікування, не протистави:rіи зн!Ч&;'Іос.І, не · ·налаrоджеие

непогоді організованість, не як слід і іиготовлеН:Н:И '/'ра­

використовують гожу годину

КОЖНУ по- в' JtHOГO борошна .. Якщо ее­

для просуmу- миполкі_вськ&

птахофабрИка.

ванни валків і складання за nобу виРобляв його по сіна в копиці, сподіваючись 7-8 'J't}Hif : і 3аrотевил~.

на робо'І'У механізмів.

вже і 70 тонн, .Київс~tка . · ДО ц.та,хо_фА,брих&· -.. 450 TQHH, · того; що .станом на М раДгоспи ~1'~МfІі*е~кий·»::....., червня в ра,йоні заго1'оМ:Є- 146, ,: «Плосіtів6Ький.» - Все це й

НО ВСЬОГО

призвел-о

ТИСЯ'!'\ ТЬНН

1,5

.120

ТОНН,

ТО В f)aдrocri&X

сіна із 35 тисяч за планом. Понад тиr.ячі гектарів скошених трав лежать . в nокосах . Подекуди вони вже пр СІ ростають бур' Янами,

«Заnлавний», «Русанів­ ський», імеиі Мічуріна до ці-єї робо.ТИ ,по суті ще не nриступали. Більш ніж дивна позиція керівників

зnкрема

цих господарств,

3

в.

Докучаєва.

радгоспі

імені

адже

Надто повільні трав 'яне борошно

за

держава

темпи заготі мі сіна в рц- видає комбікорм, так не­ госпах імені Мічуріна; «3oL обхідний д!Jя підвищення ри», «Бобрицький» д і вський » ,

«Ж~р-

« Пухівський»,

продуктивності

rромадсько-

го '~'Варинництва.

«Гоголівський», де за~.кир-

На засідання штабу було

товано всього' перші десят- запрошено також

ки тонн доротоцінного кор- ків

МУ.

nромислових

керівни­

підnри­

ємств міста. Іх зобо&'яза-

В той же час за

таких

же самих умов у радгоспі

но подати більш ефективну допомогу трудівникам

рад­

«Требухівський>> уже заго- госпів У збиранні сіна, зок­

товленІІ 600 тонн сіна,

в рема

ра.дгоспі імені Щррса 350 тонн. Пе теж ма11о,

але

коли б всі

керівники

вИділИти

необхідну

кі.'Іькість робітників для підшефних господарств.

Керівникам

радгоспів

при цих . об- -щоб За

ставинах показники були 6 набагато кращими. Про _ це переконливо говорив на засіданні штабУ гnлова райвиконкому М. О. Сергієн-

3-4

дні nросушити

скласти в копнці чи скирти все скошене сіно, не допускаюqи жодного кі­ лограма втрат ·його, в оп­ тим&льні строки закінчити

ко. Він радив керівникам збирання трав, господарств вивести на сі- планові завдання

виконати по виrо­

вІс.т~,; нарощу,ІІ.аtи

Так& иевідкJtа,ІІ;И& вимога

сушити іх і скласти сіно в копилі. Заскиртувати його можна і пізніше. Тільки таким штtхом є можливість врятувати все сіно, не допустити втрат і поrіршен-

дня, прорктована необ­ хідністю якомога більше заготовити висоІtоякісв:их кормів JtJIЯ rрома,11;ського тваринництва, що ;цасть можливість внести вагомий

вкл&JІ: У розв'язання Продо-

На засіданні штабу за- вольчої проrрами, у впко­ слухано директорів радrос· нання рішень травневого

пів «Бобрицький», «3оря», (1982 «Красилівський» І. І. Ста- КПРС.

р.)

Пленуму

ЦК

до наго- Трудового· Червоного Пра- · .;..... ВІД імені сооїх

випуск наголосив, що завершення

дета.пей до ТракторІв, зер- будІвни'цтва 1 введення

нових комбайнlв та інших

експлуатацію

одержують директора

Л. В . Бєлоус, . газое11-ептро ~- даєв, " --'-- · дозвольте

в зварник В . Г . . Загайський, висловити велику

комплексу слюсар

С.

Ф.

на·

заступ- гороІ(жених колег, cJ->a· _ ~JI.B9ДJ . ~~ -~Т!і_.І!,евар М . В. Пожи.

Сид-оренко, .Комуністичній

менІ

подяку

партії

1

сtльськогосіІо'дарсьних маі ордени _ ~знак Пошани;,}- Радянському УРЯJ.У за ви· ~ ,1 шин. зробити внесок у ви . зал зних порашків І - це.. печовни- І . Г . ,. арченно, соку оцінку нашої праці. ьтат. с~мов ддан_о1 конання nри "... нято·1· трав- резул_ ц р б І начальник цеху залізних Ці наг о роди надихають

невим (1982 Р) П.11енумом пра -1

Ц.К .КПРС ·. Продовольчої бовцщ

програми.

. них

_tтниюв

0

служ- лорошків

якІ найбІльше від-

пращ~ник!~ будІВель-

значилися пІд час

ств .

..

М. Л. Рубаш;- нас на усп ішн е винонання

_шженерно-т~хюч- ський.

Металурги та будІвель- ~~х органращ~- і шдпри-

ники,

велик?І ор~~юза-

рекон- торсько1 І .~:оштичноІ

рішень

Орденом Трудової Сла-

ви

ІІІ

ступеня

нагород-

~о- жені електромонт~р

,

з'їзду

XXVI

С

ПР ·

з щирими словами

І. С . дяJ->и

виступили

по­

слюсар

струкцІї 1 освоєння нових боти партіиних, профсшл- Гарнага, печовни А. РІ . заводу с. Ф. Сидоренко і виробничих потужностей, ко вих 1 . "комсомо~ьсьних Горбатюк . тесляр ПМ.К-15 тесляр ПМR-1.'5 тресту нагороджені орденами 1 орrаюзацш . Реконструн- В . М. Саливон , медаллю «Броварипромжитл о б у д•

медалями СРСР, Почесни- ЦіЯ цеху, перев~дення ~о- «За трудову доблесть~ В. М. Саливон . ми Грамотами 1 Грамота- го на нову технолопю електрозварник Г. В . Ва­ ми

·Ради

ПрезидП

ВерховноУ дозволили

УкраІнської·

на

існуючих сюк , підручний сталевара

РСР, площах удвічі

На фото: с ек-р етар об­ кому партії В. М. Цибуль­

збільшити М. І. Миколайчук, медал­

Уд·оєтоєН1 звань сЗаслу- потужність 1 вже у пер- лю «За трудову в і дзна­ жений металург Україн- ший рік їх освоєння одер· ну» - сталевар М. В. сь:кої РСР• І «Заслуже- жати nродукції у півтора Пожидаєв, печовий В. В.

ний будІвельник

Україн· рази більше,

ськоr РСР•.

значно

лІпшити її якість.

За

ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ СКЛИКАННЯ

ДЕПУТАТІВ ПО

ВІСІМНАДЦЯТОГО

БРОВАРСЬКОМУ РАНОНУ

Виконавчий комітет БроварськоJ ра~оииої Ради народвих депутатів повідомляє, що 20 червня 1982 року у виборах до Київської обласної Рада народвих депутатів, Броварської районної, Кали­ ТІІИськоІ сеJПІщиої та сільських Рад району взяло участь у голосуванні 99,99 процента виборців.

ПРО'ПІДСУМКИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ СУДДІВ БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО НАРОДНОГО .СУДУ Районна виборча І'омІсія по виборах вародних суддів Броварського райокного народкого суду під­ вела підсумки виборІв народних суддів Бровар­ ськоrо районного народиого суду і відзначила, шо

вибори по всІх трьох виборчих округах проведені в повнlй відповідності з вимога.ми КонституціУ Украінської РСР і Закону «Про вибори районних (м-Іських) народних судів Української РСР». У виборах взяло участь 99,99 процента вибор­

За

каиАqатів у

иароJ!Иі cyд.JJ!

активну

ПОА&Ио

99,99

участь

вручає

Пошани» за лі зних

орден

«Знак

начальнии цеху пор а шків

Рубальському.

М.

Л,

Фото А. Козака.

в

За кандидатів у депутати подано 99,99 процен­ та голосів, проти 0,01 процента голосів. Всього обрано до місцевих Рад народних депу­ татів 1320 депутатів, серед них: 658 жінок, або 49,8 процента, 662 чоловіки, або 50,2 процента, членів

або

І

43,6

кандидатів

у

члени

КПРС

575

чоловік,

процента, безпартійних 745 чоловік, або 56,4 процента, членів ВЛКСМ 319, або 24,2 про- · цента, молоді до 30 років 436 чоловік, або 33 проценти, робітинків 987 чоловік, або 7 4,8 про­ цента.

Р AFIBИROHKOM.

процента

ПОВІДОМЛЕННЯ РАІЮННОІ ВИБОРЧОІ КОМІСІІ

ців, занесених до списків.

ко

по- Сєров та іншІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

кїсть людей, вручну вила- на.

ми перевернути валки, під-

Звертаючись

рукцlю цеху залізних по- роджених з промовою , пора JЮШКІВ. Це дало можлн- Володимир Михайлович ник

нозбирання необхідну кіль· товленню трав'яного борош­

вя якості його.

'.

і

j спеціа.'Іісти вболівали як птахофабри1t рекомендовано слід за стан справ у кормо.- спримувати всі зусилля,

виJ)обництві,

.

...·.

иицтва ЗДrйснеИо реконст·

голосів, "проти

кандидатів у

народ&l

судді подано 0,01 процента голосІв. Районна виборча· комісія на підставі ст. 52 Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про вибори районних (міських) на­ родних судів Української РСР» зареєструвала обраних народних суддІв по всІх трьох округах. Народними суддями Броварського райониого народного суду обрані: ДОРОВІН

Михайло

Іванович,

виборчий

округ

.Nv 1.

КОРОТКЕВИЧ Микола Євгенович, виборчий ок­

руг .N.! 2. ХАНД}'РІН

3.

Микола

Іванович,

виборчий

o&pyr

РАИОННА ВІ{БОР:чА, КОМІСІЯ.


J ет~.

*

23 червня ·1982 :JЮКУ·.

Н О В Е

Ж И ТТ Я

--------------------------------------------------

--------------------~----------------------------~

ПОВІДОМЛЕttНЯ РАЙОUНОІВИБОРЧОІ КОМІСJІ.ПРО ПІДСУМКtІ ВИБОРІВ

д() БРОВАРЄЬКОІ РАЙОПНОІ РАДИ ИАР~ДНИХ ДЕЦУТ А ТІВ І,

'

Районна виборча комісія по. вич

завідуючий

-

виборах до Броварськ<>~ район- фінансовим ві-дділом, ноУ Ради народних депутатів округ N9 12.

виборчий

на своєму засідадні 21 червня ЮХТА Натерина Гаврилівна · умкІі - швея: Великодимерського фі· 1982 року розглянула nщс виборів до районної Раци

на· .1іалу Броварського

родних депутатів віеімнадцято· комбінату,

районним бітниця радгосnу

імені Юрова кому ЛітківськоУ сільськоІ Ра- нічному забезпеченню сільсько­

Броварського району, виборчий ди народних депутатів, округ N9 34. чий округ N2 56.

ПАВЛЕННО Микола Михай- елект{>НК радгосnу

лович

райпобут- «Нрасилівський•

виборчий

на

вибор- го господарства, рут .N'2 78.

ДМИТРЕННО Віра Василівоб'tтниця · Лі тювсько1 · " р

виборчий ок·

БАРТОШ Натерина дмит- Б робітниця радгоспу й

рівна

3

Броварського швейна! фабрики Броварського « орЯ>>

роварського

ра ону,

округ району, виборчий онруг М 35. району, виборчий .округ .N'2 57. ви1fр~~Е:~7J6г ~тJ;· МикоJІа·

ro скликання 1 відзначила, що ,Ng 13. ВЕЛИЧНО ·Ніна Василівна СНУЛЬБІДА Зінаїда Дмит· йович _ тракторист радгоспу вибори по всіх 100 виборчих ДЕМЧЕННО Ольга Петрівн<~ - майстер Заліського цегель· рівна помічник бригадира <<ЗорЯ>> Броварського району. округах проведенІ· У повній від· - робітниця радгоспу «Велико- ного виробництва БроварськоГ'J радгоспу «ЛІтківський• Вро- виборчий округ N2 80. ПО!Jlдностl з вимогами Нонети- '\И~ерський» Броварського ра· району, виборчиfі округ М 36. варського району, виборчий ГОРБАНЬ Надія ІванівнатуціІ ~'країнської РСР і Зако- Нону, виборчий округ М 14. ШМИГОВСЬНА Олена округ М 58. робітниця СемиполківськоІ

ну

«Про вибори до

місцевих

НИРІЄННО

Рад народних депутатів УкраІн ської РСР•.

ГУГЛИЧ ВІктор Миколайо· Дмитрівна - робітниця: радго::вич помічник бригадира пу «Нрасилівський• Бровар- тович

О

лек слюсар

овочевої бригади радгоспу <<Бе- ського району, виборчий округ «Літківський>>

У виборах до районноУ Ради народних депутатів 20 червня 1982 року взяло уч:асть 99,99 nроцента виборцІв. За · кандидат і в у де.путати подано 99 ,99 nроцента голосів, проти - 0,01 процента. Всього обрано 100 деnутатів. Серед них: робітникІв _ 67

лннодимерський•

Броварська· ,N'g 37.

го району, виборчий \ м 15 . НРИВЕННО Андрій

вич -

сій

Мини

ф б

- птаха а рики Броварського ра· радгоспу йону. виборчий округ N2 81.

Броварського

МОСНАЛЮН Володимир миНРУГ ЛЯН Олена Іванівнаколайович _ слухач ВПШ при помічник бригадира молочноrо-. Івано- цн н ... ,, 'ї б варної ферми N2 1 радгоспу омпартн J кра ни, ви ор- << 3 а!Плавни й » в роварськ,ого раБ ио чий округ ,N'g ЗВ. роварсь ... йону, виборчий округ N2 60.

начальник

СЕРГІЄННО микола ОлексІ·

району, виборчий округ .N'2 59. йович

округ

го районного• відділу внутрІшРУДАН Ігор Степанович ніх справ, виборчий · округ другий секретар . Броварського '"~ 16. · Н і'' у ї "'' МІськкому амnарт 1 кра ни, НОСЕННО Анатолій Тихона- виборчий округ М 39. ч:оловік, а~ 67 процентів, жі- вич - голова виконкому Вели· НРИВЕЦЬ Надія: Григорівна нок 49, або 49 процентів, чоло: .. · .. Ра и б •ікlв _ i5l, або 51 процент, кодимерсько1 с1льсько1 д - оператор радгоспу-ком інату

НРУНОВСЬНИ!1

голова

Б''ЛАХ Ніна в.асилt'вна " робітниця Семиполківської пта·

Анатолій хофабрики v

. Григорович - голова планово1 комісії ви,Іюнк·ому Броварської

винониому

БроварськоУ районної Ради народних депутатів, виборчий округ М 82.

Броварського райо-

ну,. виборчий округ м 83.

ГАйДАН Петро Іванович районної Ради народних де!Пу- шофер радгоспу імені Мічурt· татІв, виборчий округ N2 61. на Броварського району, виВОЛОХА Петро Федосійо- борчий округ ,Ng 84.

чден!в і кандидатів у члени народних депутатів, виборчиІ% «Налитянський» імен\ бО-річчя: вич директор радгоспу СЕРДЕЧНИ!1 Анатолій Сте· :КПРС - 49 чоловік, або 49 округ ,N'q 17 · СРСР Броварського району, ви· «Плосківський» . Броварського панавич - · голова партІйноУ 1 ПРИМА Ніна Фе;jорівна 'процентів, членів ВЛНСМ борчий округ М 40 · району, виборчий округ М 62. ком.:с:ї при Броварському

.26 чоловік, або 26 процентів, продавеuь Великодимерського НИ СЛА Валентина Іванівна СТРОНАЧ Любов Миколаїв- міськкомі Номпартії України, .молоді у віці до 30 років _ 39 радгоспробкоопу, виборчий ок- - оператор радгоспу-комбінату на _ майст.tр' машинного доїн- виборчий округ ,N2 85.

чоловік, або 39 процентів. Не руг ,N'g 18 · «Налитянський» Імені 50-річчя ня радгоспу «Плосківський~ БІЛИМА Ніна Іванівна були деnутатами минулоrо МЕЛЬНИН Надія Дмитрівна СРСР Броварського району, ви- Броварського району, виборчий секретар викош;ому Броварсьскликання 44 чоловіки, або 44 - тепличниця радгоспу «Вели- борчий округ N9 41. округ ,N'g 63. кої районної Ради народних проценти.

кодимерський»

Броварського

ШЕВЧЕННО

Натерина Пав-

НОВБАСИНСЬНИй

Володи· депутатів,

Районна виборча комісія на району, виборчий округ ,N'g 24. лівна - до.,зіаторниця Налитян- мир Олексійович підставі ст. 52 з~коиу Укра1нСОБОЛЕВСЬНА Валентина ського комu кормового заводу, райnобуткомбінату, ської Радянської Соцlалістич- Василівна - ткаля Гоголів- виборчий округ М 42 · округ .N2 64.

ної Республіки

«Про

вибори ської стрічкаткацької

до місцевих Рад народних де- Броварського Району, путатів Української РСР» за- чий округ ;N"g 20.

реєструвала обраних

депутатІв

БА ЧУРІН

районної Ради народних Депута- йович -

фабрики

Григорій Савелі- В. І. Леніна

ro-

голівської сільської Ради народних депутатів, виборчий окДепутатами районної Ради N! 21 иародних депутатів вlсІмнадця- Р'УГ · g •

того скдикання обрані такі то-

Володимир

ївна -

СНОРОБАГАТЬНО

виборчий

86.

СИЗОНЕННО

округ

Софія

Іванів·

на - тепличниuя радгоспу «Тре-

СЕРГІЄННО Ганна микола- бу~івський»

Броварського ра·

Броварського .ра- йону, виборчий округ .NQ 65.

силівна - помічник бригадира ТОМІН Євген Фролович ..._ радгоспу <<ТребухіВСЬКИЙ» Бра­

йону, виборчий округ .N'9 '43.

ТАТАРИН Валерій Андрійо- директор радгоспу «Пухївсь- варського Району, вИ'борчий ок· вич бригадир радгоспу к·.... ,. Броварського району, ви- руг· .N2 88. А Б й nn « вангард» роварського ра о- . борчий округ N2 66. · ЗІНЧЕННО Люд~шла Семе-

НАНОНЕЧНА Надія: Микола- ну, виборчий округ N9 44.

sариші:

виборчий

.NQ

вибор- Федосійович - директор Нали- Увна телятниця радгосnу йону, виборчий округ N2 87. тянеької середньої школи імені імені Юрова Броварського раМЕЛЬНИЧЕННО Надія Ва·

голова виконкому

ТіВ по всіх виборчих округах.

ПИСАРЕННО

дИректор

ДОРОІОН

швея ГоголІвського фі- .. ПРИХОДЬНО Емма Олексі· вич

_:_

Михайло

голова

Івано- н!вна -

Броварського

шофер радгоспу «Тре·

бухівсм:ий>>

Броварського

Ра·

Микола лlалv Броварського nайпобут- 1вна - директор радгqспу районного народного суДу, ви- й,ону, виборчий округ М 89. комбІнату, · виборчий округ «Авангард» Броварськогd ра!Ю- бо.рчий округ .N9 67. РОГАч Галина Михайл:вна Ілліч тракторист радrоспу "'"" 22 · у б й ..... 45 «Бобрицький•. виборчий о'!tруг. ~"1' • н , ви орчи округ """. . РІЗАНЕННО Микола Мико- оператор машинного доїння

;м 1 .

-

МІСЮРА ~Іихайло Григора-

вич

прокурор

-

'Броварськогn

ПАНЧЕННО Натеряна Анто- лайович

нЩна

--

бригадир

СВІРСЬНА Любов Дмитрівна району, виборч:Jй округ М 23. Імені Щорса доярка радгоспу

«Бобриць-

ний», виборчий округ .І\; 2.. • .

ТОЛПЕНІНА Ольга · - ткадя Гоголівсм:ої

Іванівна стрічко·

радгоспу

_

«Пухівський>>

шофер

ра;{гос.fі1!'а,:~госпу <<Требухівський»

Броварського р<І-

Броварського ра- йону, виборчий округ М 68.

и"он б й "" 46 "У· ви орчи округ САЛ л~ о .·н• льга Андріївна

.,g . ·

СОРОНА Софія Дмитрівна JІJfСІІетчер племnтахорадrос-

САВЧЕННО Володимир Пет- тr.ацької фабрики Броваnсс,нnго оператор машинного ДоУння пу (<Броварський», р'ович - заступник начальника району. виборчий о:-:руг ,N'g 24. P?дrocny іменІ Щорса Бровар- округ М 69. районного

відді.'ІУ.

Номітетv

державної

безnеки,

виборчий

округ .N~ З.

ПРИМАН Микола Юрійови<І робітник радгоспу «Гого.1ів· ський» Броварсьноrо району.

-

ЛЯПУН Минала Михайлови'! виборчий округ М 23.

с к ь ого

руг М

·

-

47ра ·

й

·

ону,

АДАМНОВИЧ

б " ви орчип

он-

Микола Сте-

Вро-

варського району. виборчий ок·

рут М 90.

ПРУДНА Любов Олексіївна --:- тел~тниuя радгоспу «Тре,бу.

виборчий ХІВСЬКИИ>>

Броварського райо-

ну, виборчий округ N2 91.

ПИРІЖОН Олександр Іванович начальник персеувної механіІЗованоІ колони N!! 5,

ШЕВЧЕННО Віктор Григорович тракторист радгосnу i:vr. Юnова Броварського райо-

панавич - дпnектор радгоспу виборчий округ М 70. ну, виборчий округ М 92. - завідуючий сільськогоспоімені Щорса Б · ОВСЯННИНОВ Одександр ' роварського раДОВГОДЬІЮ Надія НириНОТОН Ольга, Минолаївнадарським відділом Бровар- Миколайович - трак то Р I·f ст йону, виборчий округ ,N'g 48. ·лівна - пом;чник бригадира робітниuя Троєшинського госпського міськкому Номпаnтlї 3АЛОЗНИ!1 Б України, виборчий округ м 4 . радгоспу «ГоголівсьІШЙ>> БроОлександр Гри- радгоспу «Літк!вський» Вро- розрахункового пеху ровар· варськогn району, виборчий ок· горович - тракторист радгоспу варського району виборчий ок- сьного виробничогСJ леревообБОБНО Надія Павлівна '"" 26 імені Щорса Броварського щі- руг ,N9 71. ' робно·го об'єднання, виборчий руг "~ · й б й .N"2 93 • n:ташниця радгоспу імені ДокуСЕЛІОН Галина ІванІвна ону, ви орчи округ М 49. ЛИС.ЦИ в;ктор Олексійович округ ч:аєва Броварського району, ви· робІтниця радгоспу «ЖеuдівВАСЮРА Олена Степанівна - слюсар-оператор племптахоДЕСИ}:{ Тетяна Василівнаборчай округ М 5. ський» Броварського району. - робітниця радгоспу іменІ заврду «Рудня» Бровар<:ько·го робітниuя рад!'оспу !~іЄНі Ю· ЛИХОГОД Олена Григорівиз виборчий округ м 27 . Щорса Бровар<:ького району, району, виборчий округ М 72. nова Броварського району, ви· бригадир Богданінської птавиборчий округ М 50. НОВАЛЬЧУН Володимир борчий округ М 94. хофабрики Броварського райо- вичМЕЛЬНИН !1осипо· НОНОНЕННО В іра Григо- Ахтимонович - бригадир племчи=ин О лександр М иха й · - начальникВасиль районного упsн ну, виборчий О!tруг N'9 6. равління сільського rоспоцарст- рівна помічник бригадира птахазаводу «Рудня• Бровар- ~ович директор радгосnу ТЕПЛЮН Петро Миколайович тракторист радгоспу імені д окучаєва Броварського

району, виборчий округ "" """- 7.

ва, виборчий округ ,N'g 2 &.

ЗАБОЛОТНИ!1 Ів~н Микола-

йович відділом

завідуючий районним забезпе-

соціального

СИДОРЕННО Віра Пантелі- чення, виборчий округ ,N'g 29 . Увна - бригадир радгоспу «Ве-

ликодимерський•

радгоспу «НрасилІвський» Вро- сько,го району, виборчий округ смені Юрова Броварськ·ого Ра· варсько·го району, виборчий м 73. йону, виборчий округ М 95. CJKpy г "~· '"" 51 · ХЛЮПНА Іван Іванович ЛИСЕННО Василь Іванови'І

ХОРЛІНОВ О ктяб Р І ванавич

району, виборчий округ N~ 8.

радгоспу НОНОНЕНКО Іван Петрович «Заворицький» Броварськогп ш~ер радгоспу Нр . ТНА ЧЕННО Ніна Володя- району, виборчий округ .N2 30. йV'f' Б « асиЛІвськи >> роварського району, .мирівна - лаборант нонсервМАРЧЕННО Григорій Мико- виборчий округ N2 53. вого цеху радгоспу «Великоди- лайов·~· ра госпу '"' - бригадир д ІВАНИЦЬНИИ · Андрій Івамерський» Броввnrького patto- ~заворицький Брова к .. ~ " » рсь ого нович -тиректо.р БроварськоІ ну, виборчий округ М 9. району · в иб 0 рч и й округ J' '""2 31 • центральної· "' дослідної стан· ФЕДУН Дмитро Ілліч ВОЛОЩУН Ніна Одексіївна ці~ штучного осіменіння ведиелектрик радгоспу «Великоди- робітниця радгоспу «Заво- кої. рогатої. худоби, виборчий мерський• Броварс~:,кого . райо- рицький• Броварського району, СJкруг М 54. ну, виборчий округ М 10. виборчий округ М 32. СТАНИЕВИЧ Б<>леслав ІваДЯЧЕННО Галина Іванівна ДУДНА Василь Петрович нович керуючиІt тресто~1 робітниця радгоспу «Вели- голова виконкому Зазим'ян- <<Броварисільбуд», виборчий кодимерський» Броварського· ської сільської Рци народних 'Jкруг .N'9 55. району, виборчий округ .NЯ 11. депутатів, виборчий округ М 33. ПРОНОПЕННО Михайло м:АСЛЮНОВ Іван РоманаГУЗЬ Ніна Борисівна ро· Михайлович голова викон-

Нс:аrороди

рівна -'- робітниuя

«Літківсьний•. прошені

усіх

радгоспі були

за­

тваринники

з

відділків

директор

НиІвсь-

голова

-

господар

ства. спеціалісти. Тут під­ НАJі.!UІ JІlдсумни роботи

-

ДЯЧЕННО бригадир

доярка

сьний»

А Т. М. Сорокун Пушанко

ники

грошо-

вими nреміями.

такої

Так,

події

в якому відмітили

за добру

· роботу

Р. М. Наліс одержада те­ К

отрима­

усnіхи 12 доярок, що ус- ·ли грошові премії по 100 пішно сnравилися: з nла- карбованЦів. Були відана-

піхи

проаналізували

і

ус­

недоліки, намітили

план роботи.

окруr

'

Володимир

Мино-

<<Бобрицький» Броварського району, виборчий округ М 98.

Іванівна кий»

Бровар<:ькоrо району, ви·

«Русанів- борчий району,

округ М 99.

ГРИБИНИИ

микола

Стеnа-

виборчий округ N2 77. нович, виборчий округ N 9 100. МОРОЗ Віктор Олександрович керуючий районним РАНОННА ВИБОРЧА об'єднанням по виробничо-техКОМІСІЯ.

і Н.

ут- ми подарунками і

Віра

радгосnу

Броварського

левізор

Нращі цінин-

римання: худоби. З нагоди

соЦіалістичними

Таїсія Аитонівн~ радгоспу <<Руса-

ШЕВЧЕННО

-

госпу,

стійдового

і

зобов'язаннями. були нагороджені

ра с

виборчий

нівський» Броварського райоМАРАЧ Ганна о.1 ексіївнану, виборчий округ N2 7~. робітниця радгоспу «Бобриць·

було видано наказ по рад-

нами

nрацю

й по •

l

правл ння

БЕРЕ30ВСЬНИИ Андрій лайович водій радгоспу В . <<Бобрицький» Броварського . олодимирович заступник голови виконю~му БроварськоУ району, виборчий округ N2 97 • районної Ради народних депуБОБНО Одьга Григо.рівнататів, виборчий округ N2 75. помічник бригадира радгоспу

чені й інші доярки. Найкращих усnіхів за мниулий зимовий періо;а серед скотарів добилися П. П. Шибtко, М. І. Тур­ 'ІИН, І. П Довгодько, кот­ рі також були відзначені. На своїх зборах тварин­

sa

що відбули­ за перІод

На збори, ся нещодавно в

генеральний

завідуючий Броварськи:'v! . кого виробничого об'єднання: живспітш, районним відділом · народнfJJ птахофабрик по виробництву· .N2 96. Броварського , ЧЕРЦОВА Галина Володими- освіти, виборчий округ .N'2 52. яєць, виборчий округ N2 74. САНУН

Щоб виконати річ­ ний план по тваринниць­ кій продукцН, сназав головний

зоотехнік

· Набиш, тенсивніше

В.

необхідно вести

закликала

радгоспу

всІх

підвищу­

М.

вати надої молока від кожної корови, і це буде

ін­

внеском

тварин-

нацтво у літній період. Це наш великий ре­ .~ерв.

У своєму вистуnі Н.

Пушанно доярок

R.

у

виконання

Продовольчої програми. Після зборів відбувся концерт.

В. СІМЧУR, секрета_е партійної ор. гавlзацtt,


новr.

ВА ТЬ.RО ВІЛИ

ц

сади.

І

весь

світ білО[]!нний мере­ жаний :vrедово пахнув мо ­

_______ ___________________

лодим

яблуневим

дощем,

свіжим

цвіто~1.

весняним

вітром. · Сонце котилос.ч по небу, оnускаючись все

1 нижче,

нижче

стомлене, тися

в

і, нарешті,

захотіло

цьому

скуnа­

ласкавому

білому морі пірfіуло в п'янку nіняву яблунь. В тишу полився ще густі­ ший аромат саду. Дерева оnустили обважнілі від цвіту віти, 1 вітер легко

гойдав чи

їх,

н іб и

відганяю­

настирливих

.н,рилок,

що

трудилися

золото­

так

сумлінно

над

вели-ними

ІКвітнами.

Сіра

стрічка

весело

асфальту

мчить

назустріч,

стелеться під нолеса важ­ коr машини, а навкруги рясно цвітуть

лять до важн!JІі

сади ,

хи­

свої

об­

зе:vrл! віти.

НесЛодівано Микола Іванович nобачив себе ма­ леньким хлоnчиком. А швидка ріка nам'яті під­ хооила і nонесла його д9Jtl 1 дал.!, у той дале­ :кий сорок п 'ятий, перший ·ІІІ·овоєнний рік. Невелич­ кий буд и ночок причаївся неnодалін заJІізничного ІІІолотна. Миколка чекав з фронту свQІГО батька,

!У· Микола не раз просив

власним

на

не

боятися

учив

арата довірити йo:vrv кер­ мо і вже тоді був уп евне­ ний, що професію обрав

труднощів.

Виховував він і тодІ

їх Дітей,

коли

з

променем

сво­

був

на

все

життя.

Па м'ятає

ва -

і

перш!

працював

жни­

ця на роботу бачив їх.

сон­

заготівлі сил осу. А потім служба в Р адя нській Армії. Справжню школу

днями

1

не

Відлуння ДОКОТИЛОСЯ

війни.- Воно і ДО ЇХНЬОЇ сім'ї. Батьков і стало по­ гано на робот і . ВІд важ­ кої фізичної праці оскол­ ки почали

лося

рухатися,

зараження

Микола

поч а­

крові .

пам ' ятає ,

полустющу

швидкий

'VІужності,

йшов

як

н<~

зупинилп

поїзд.

як

ду-

у

витримки

н:й

номанд и ром

нолісних став

А

був

відділення

~1ашин.

канд идатом

НПРС .

пр о ­

юнак.

nісля

Згодо~1 у

члени

звільнен­

ня в запас n ішов пра ню ­ вати в райсільгосптехн і­ ку водіє:.І . Скільки важ­ ливих

н ародногосподар­

сь ких в а нтажів перевіз за

ці

20

ро ків!

примушувало

битися млуні. жею,

що

з

ІІІрислухалися

іНИХ

гудків

ІІІрОЛіТаЛИ

до

ВСЕ • ПОЧИВАЕТЬСЯ 3 !ОРОГВ

ПОВЗ

нЯх, посп ішали них осель. Вони .вмощувалися

n

ятьма

що

Іван

Вели-ка

Димерна .

кола

доnомагав

дити

дерева

А

!'Сlи­

йому

са­

вздовж

за­

лІ<зннчного полотна, лаго­ дити нолІю . Тан само, як 1 колись, любив спостері" гати,

як

гуркочуть

по ­

Узди, тепер уже вантаженІ лісом, будівельними мате­ рІалами,

тракторами,

як

дос і пам'ятає, як плакали похоронками

в~ови,

великим

r; раце­

любом. бо хотів залишити добрий слі д на землі для діте й своїх . котрі, в1ри13, жити муть v :vrиpi . ніколи не

знатим у ть

воєн.

· ldикола · Іванович тепер

Микола

tдno чи вають прапt"вн и-ки

Райком профсnілки пра·

поруч,

увагу

& Іжиrь.

оодо- ще буде видано 20 таки-х

пра.цівнинів путівок .

ні, в.!дnочинуть у панс!о- дівчаток за nеріод літніх натах та_ будякнах аlдпо- канікул наберуться сил

чинку. та енерrії У профспіJLКових орга· таборах. міста

і рай-ону

«Мери-

дорога , то в'ється між полями, то стелеться між високим и осокорами, то пролягає біля . затиш ­ них осель. Микола Ів<іJі о ­ вич любить до.рогу. Oroii

}'

-

прющипу комунJ.ст, райсіль-

партбюро

ІВ-тонний

:з.гадує М. І. Пінож свої шкільнІ рони . Скільки ве­

здавалася тодІ доро.га . Після середньої освіти пішов на нурси Старший брат на той час уже

дося-г у

зобов'язаний

S .тварин. Завдяки цьому S господарство достроково S виконало шестимісячний S план продажу молока ,

саме

василь Яки-

Облакевич,

літ

завжди

·

Федір

Нлимась. ! яно:о здан,о на 510 центпрацювали ! нерІв, а_ м яс~ - на 140 спішили

S центнерІв бшьше S річного плану.

пів-

S га колективу працівнянів : тваринництва номплексу ді водії, такі, як Микола: Ng 1. Вони одержали Щербак, Микола Глухе нь-- а М?йже по 2200 кілогракий, Григорій· Герасимен-: м1в молока від корови, ко, охоче перей:vrають кра- S а?о на 540 .кілограмів бі ль ше років,

шо;:; · в ~дюr

ські . Всі вони притаманні Миколі Івановичу. його щира, товариська пос:vrішка настроЮє на в ід-

;__

що

моло-

зак інчив третій

S

nерюду

минулого

року.

виховує

мов.1 яти і працювати . Са- ставл енням

ніколи

з

часо:vІ, розуміє

тс!ичного змаган ня серед

до

роботи,

їх, і

§ чатку року на свій раху­ S

нок записала

майже

його ро зумінням гро~rадянсько- ;: 2 700 кілограмІв А го обов'язку,

ще М. І. Пінож, як і йо- 'lrarepi

рахується

S

клас . Обоє вчатьсг. добре . ! манстрів машинного доїн­ І хоч батьно не завжди S ня корІв по праву вважає­ вдо:v1 а буває, р оль його в ! ться Надія Володимирів­ с і м'ї величезн а . ВласНЮІІ : на Іванчун. Вона з ло­

ве ртість, з ним легко ро·з - прикладом

батько , .

свою кваліфікацію. Ном­ сомолка вже надоїла май­ же

по

кілограмів

2500

молона від корови .

Своєю сумлІнністю,

на·

полегливістю в роботі мо­ lJ:Ода. тваринниця завоюва­ ла пошану і авторите т се­ ред

трудівник і в

радгоспу.

Тому вони виявили їй ви­

щастя ! шени вир иицтва та соке довір'я і висуну.'ІИ говорить іі прода~1 держав_~. тварин­ наядидатам в депутати об­

: Нині щодня надоюють вати! АдЖе тут і моПідростаЮть у Миколи ! його по 17 кілограмів ві::t ральне твоо обличчя н;_1 Івановича діти. Тамара - і корови. виду, і ділові · якості , і вже '\Іайже доросла, а : . Правофланговою соціа­

го

...'ЮІ кооперацlІ.

ЖRТТЯІ

НамАЗ

колектив ; . нолlння , роботу свою люб-

роботі.

проф­

спІJІКJІ працівників дер­ •аВІІОЇ торгІвлІ та спо·

ПЕРЕВИКОНАЛИ ПІВРІЧНИ'Й ПЛАН

зна­ бе3

Як непросто його заво ю- лять.

товариші ло

В. ДЯЧУК,

голова райному

працювати

Н ЕЗАПЕРЕЧ НИй а вто- щі традиц.і ї старшого по- S бІЛ~ше проти вщповідного

ме за це шанують

в піонерських

---------------------

є~rно нам , хто працює 20

і

JlH.....,

ніби стрічка, профес:йні, · і . чисто

·

,

ласної Ради народних де­ путатів . На

тваринницькому

НОМflЛеКСі ,

де

БИ·рощую-

ТЬСЯ н етелІ для п оnовнення ферм радгоспів ра­ йону, немале

нині

утримується

стадо

теличок

-

понад 7000 голів . Праців­ на виручку. Недаремно нажуть: шофери - .на- : У досягнутих трудових н ики комплексу все роб­ род дружний. Дуже при - S здобутках немала заслу- лять для того, щоб твар п­

/Л О ф ЕРН . . -

у

nрилавка

ках по нашій Батьківщи- сnілки. 75 хлопчикj в та

говорить Мино­

-

Стільки

ритет

. ...

.

й і н!заціях

Працювати добре значить

Аврамович

ВИБІР ШЛНХУ

Л. ЛУЦЬКА, голова робітничого ко­ мітету профспілки рад­ ГОСП}' ~Лlтківський~.

РІШЕННЯ TPAJJHEBOfO ПЛЕНУМУ ЦК КПРС-

мю-вич

д

корову rio Ії груnі си ла­ дає 16,1 кілогра ма.

діан-210• .

таки м, як

р JТ.JRH -.

Т\І)у­

ведеrься облік . осіб, які часто хворіють. 15 з них уже побувало 11 саиато­ рІях. До кінця рсжу Ім

житті ,

а два так і носив nід сер­ цем до самої с мерт і.

продовжує

Івано- !!! ють у туристичних пої·зд- чинну дітей членІв проф-

ще

дей. Всім, чого

НА . РОД

Ударно

в·

_ що живу і пра- : ницько1 л родукцн. 1 спра­ цюю серед хороших лю- S ві приросту живої ваги

·

прапор

переможцями республі- ! кансьносо с-оціалістичного S змагання. Ім були в'руче-! ні цінні .подарунки - -

він,

ж! чоловІ.ч1 руни пер&,Да­ ли батька у .вагон. його врятували. Три ~сколки вийняли пІд час о.nерації,

п Іднято

трудової слави.

к.!лОJ"рами мо-

завдання : ровленню

моє в TO.'V!y , _

ликих відкриттів · тбді зро­ бив вІн, скІльки збагнув ботні матері. Н езважаючи Істин! У школу доводило ­ за сі:-.1 на поран е ння . батько пра ­ ся ходити пішки Нороткою Ж цював до сьомого '!!оту , кіломет рі в . був

сезонне

Найбільше

ян виходили зустрІчатп своїх синів вічно скор ·

бо

442

внесемо 1 свою частку у . здійснення Продоволь..з~вжди у ;з.р азново~у стачоІ програми СРСР НІ. _ Добре зберІгся і ~ так вирішили тваринники ЗІЛ 133., на якому п.р<~.радгоспу сТребухівський~ ц~вав пять років. Торі~_ у відпо~l.дь ~а- рішення шофер. зекономив 800 .кІ ! травневого Пленуму ЦН л ограм!В пального при . ... .. зобов ;язанні 300 кіл - ! НПРС. ВоfІи _ добил_ися огра : перших усшх1в у збшьмів. : і об

зникають вдалині, у сизо­ му вечірньому тумані , і душу його огортала не­ зрозум і ла триво-га , бажан­ манд рів, нав іяний м і собі п одатися ген­ віт ер ген, за обрій. Вітер колись гуркотом поїздів, вирlш~іІ його долю. мандрів підхоnлюнав йо­ і років він го на свої дужі крила, і Ось уже 20 в думках хлопець де працює водієм у райсіль­ ГОСІІ!Технlці . Легенько ко ­ т!лькп не бував. ... Минола народився у титься його НамАЗ і 41. Війна т оркнулася ли­ розплутується клубок спо ­ ше краєчка його дитячої гадів. Дорога для шофера свідо:vrості, ал () так боліс ­ но і невигойна . .. Він і завжди сувій думон. Часто над

У і

водіїв і

12

комуністом Пікожем ІІ

його

у

вЗявся до роботи, знову nрацював залізничником, як і до в.!йни, на полустанку

ву по

вона

коро­

гостехнІки М. І. Пі. нож. І

46

жадібно

з

член

грудях,

Захарович

!!!

Праnора.

1981

Саме та:кого дотримується

на дахах то­

несnодівано відчинив две­ рі, 1 вс! в хаті зані міли ІВІд довгождан оrо щастя . ДемобІлізова ний воїн

Червоного

ринющі

зобов'язанні середньодобовий надІй на

При

=280 кілограмі в в!д- !і одержала на кожну

втрат.

до рід­ зручно

на

Люди, з і$ цюк.

ла Іванович, це чить працюв.ати

ІКа, а він nрийшов сам, високий, в довгій шинелі, медалями

ківський» стала оnератор машинного доУння молоч­

За дострокове вико- і лака. Валовий надій по нання особистої n 'ятирі'l- Е її груnі складає за мі­ ІШ М. І. Шкож удост_оє- !!! сяць 13.285 кілограмів. ний оРдена Трудового ! На честь передоваУ тва-

JИ<існо,

спин!. Микола пам'ятає той день. Скільки разів ходили · зустрічати бать­

в

еЛіт­

тваринницІ

брав 11 натоварної ферми N2 1 дитися . Марія Ннч ип о рів­ сіна, ! в !дділна N2 1 М . Н . Лу- на 1 в червні . В ці дні

гукувалися про нього .

-

ск ро­

осколками

roc- ;

завжди з симпатією

це

варняків і з тривогою .вдивлялися в далечінь. з

нинішнього ро­

ринникfв радгоспу

якими встуnав у нонтакт,

радіоориймачі ·

па­

Бrтько повернувся у

сінажу, силосу~

Бельський стали

перед­

на

! мlндоб- !

п одарства району, участь у загот івл і

в травНІ

nри- е го суnерництва серед тва­

самовід-

вич відтранспортував то- S ді 3300 тонн буряків - !!! майже вдвічі більше зав-І дання! Шофери з Брова·. рІв М. І. · Шкож та В. Д. !

протяж­

з

. сивиною

новим

дана. Перевозив рива, торфонришку у

&'VІаганні

солдати.

виснажені,

з

енергії,

І

«За

Бригада зайняла перше S прилавка. Цього року по- . Не забули ми і про ормісце в обласному соц- Е над 250 чоловік побува- ганІзацію літнього в!~nо-

іНОму з них бачив незна­ йомосо батька. А фронто­ часною

працював

·ппивом

ли

•ВосоІЮГИЙ ХЛОПЧИН В нож­ ;вики,

За підсумнами роботи = він І ку переможцем трудово­

засяяла медал ь

ряки, значно перевикона- !! ляє велику

МИ·КОЛЧИ­

поверталися

грудях і

nередовоТ

честь

!

з сходу на захід . З вій­

ІІ!И

його

На

нівсьний район. Там во- І цівню~~в торгІвлі ___ та спони вивозили цукрові буживчо1 кооперацн приді·

іНУ хату. До цих протяж­ іНИХ гуднів прислухався 1 він сам. А ешелони по­ с·пішали з заходу на схід

1

ПРО4ЮПІЛКОВІ НОВИНИ

!

медалі,

були відрядженІ у Миоо-!

нібп

паровозів ,

ювілейноУ

і 1973, коли на

лІ

МАРИС

серця

сИІІІадась

ської

райсільгосnтехніки на чо- і

швидше. Цвіли ПрИІІІорошен1 са­

І(Jово·зн.их труб , вони

за вагомі трудові здобут­ ни був удостоєний Ленін-

тo:vry ж

я.кого ніколи не бачив. Перемога! Це радісне слово

! 8

Пам'ятними для комунІ·

ста були 1970 рік, коли ~­

'rоді на трудову доблесть».

фронті, 1 тодІ. колИ Ішов першим

З стор.

,

розумІє. яким великим вихователем був батько в їхній сім'ї, адже, вимог­ ливий до себе і до Інших, принладом

"..f

!З червня 1982 року

житт,r

----------------------------------------------------

охоче

no

молока,

і тим, що : дові вши добовий надій до

допо:vrоже § 18,5 кілограма на норову.

не в vcьo'V!y . а дж~ вона теж : Не позичати наполегливо-

особистю1 на роботі. всю є:vr -

S сті

У роботі,

старанностІ

ня добр е набирали

росли, вагу .

швидко

У цій важлив ій спра.вІ. найнращих успіхів доби­ лися оп е ратори Любов

Олексіївна Мельниченко. Раїса Вла с і вна Ж ереб ець

І Федора Миронівна Нри­

вен'Ко,' яка, до речі, до­ сягла ленсійн ого віку, а ле

продовжує

труд ити ся .

Всі вони вирощують 3 20 теЛичок до трим ісячного віку . Завдяки ста ранном у догляду, годівлі повноцін­ ними кормами т елич ки хорошому

стані,

щодня набирає у ваз і ІЮ 820- 830 при

плані

Більше

650. 300

шестимІсячного лядають

в

кожн а

живій грамІв

теличок віну дог­

оператори

Віра

Иовба синська У догляді за тваринами і Петрівна повертається з ;: О. Г. Рогач. Вона все Надія Пилилівна Баби~

Увечері, коли

Микола

§

ність оаова «потрібно» . Іранович - Часто траллялосл . рейсу, Вадим зручно вмІJ- S ро~ить

дл~

того,

щоб

і Ольга П етрівна

Бабич.

що вагони з мі ндобр и ва - щується у татка на кол і - Е в~ити н~- РІВень показни­ З почат11у рану зак ріпл е­ :vJИ приходили на ста нцію нах

У вихід ні ,

і

по дає

щоденник .

S

КІІ! . своє1

розповіли Иому не соромно за своr !! боТІ.

подруги по ро­

Олександра

Григо­

ні за ними для догляду молоді тварини збі л ьш или

успІхи у щколі, Li H хоче, ! рівна_ щодня одержує по вагу на 340 центнерів, батько гордився S 18 юлограмів молока від або кожна в сер ед ньому живе у район і залі зни· І · с ином , як син гордиться : коро~и. а з початку року набирала щодня по 712 ноrо во·нзалу, нелодалі1 ~ батьком. І кол и хлопчик : ~адоІла його . майже no грамів, що значно більше nлa:ry. раЙСЇ .1ЬГОСПТеХНіНИ, ВіДП•! РОЗПОВіСТЬ про Ш!(іЛЬНІ ~500 І' і ЛОГраМІВ. чи в ав nісля тривалого новини , настає че рга ро з- : Спорнться . робота 1 в Спеціалізувавшись на товариші

Минала

. по

роботі, -

Іванович,

який щоб 1

=

р ейсу . Та коли йому ка - п ов істи батькові . і молодої тваринниці Ніни вирощуванні нетел ей йому ця зали , що добрива необ... А за втра знову буде ё Миколаївни Жеребець . ~адгосn з початку року зд обуття хідно вантаЖити в ідра зу до рога, дорога, яка почи- : Три роки тому nісля за­ уже реал Ізува в і нши:vr Микола з вагон ів У машин и, а не н аєт~ся від .отчого дому. кінчення восьми річної госnодарстваr" майже шоферів . везт:1 . на склад і роб и т и І яюй н емає кІнця . і ш~оли вона влилася в с\- 1500 сnарован нх телиць Михайло подв :йву роботу, в і н без : м ю твариннянів 1 з того в іком 1tl -20 м і сяці в. пра:пюма РС'~J-~~,~.в одягав робочу Н. ГАМАЛІИ .. : часу відШліфовує май-

водієм , л.юбнв свою робо-

!

б1 3 •

J

Фото М. Семююга.

;: с:терність,

удосконалює

А. tАВРИЛЕНКО,


~ сто,.

* 23

червия 1982

НОВЕ

poxj

8

3А 5Е3ПЕКУ НА ВОАІ nрийшов літній иупаль· ви~ сезон. Він, безперечио, ;~;арує · людям бадьо· рість 1 насолоду . А для

того, щоб відпочинок на муть Ум понад шістдесят воді був без трагедій, ре- добре nідготовлених дрv­ знаки , будьте купанні, тель!{о готуються праців- жинник!в - Р ятув·альників, nри иини

рятувальної

стан· сотнІ

активіст:~:~

това-

дJї і товариства рятуван- риства рятування ·на ня на водах. водах УРСР . Протягом Одним із ни,х

заходів,

сприяти

на

nоrпереджувальні

обережні плавайте тільки у відве;:(ених Длз цьоГо місцях. І ще о;:(не : не

заходьте

далеко

у

во­

НУПрЛЬНОГО сезону уздОВЖ

ду,

оск • льни річна Де сна

тимуть катери .

nовновод­ ні , мають багато ям . Під час купання · треба нагля­

nроф!лантич- берегІв постійно курсу~а- І озера району що

наведенню

ку на пляжах і

має

поряд-

водойми-

Така ретельв~ nідготов­

;:(ати

один

за

одним ,

не

щах, nідвищенню дисцип- · ка до сезону nідказана можна Запливати за знаки ліни на воді, nривернен- турботою про життя 1 зд.о­ обмеження, а також зали­

вю уваги громадськостІ до ров'я

людей.

Сnрава

в

Цієї сnрави. є nроведен- тому, що торік ·Иа річках, огляду безnеки на во- озерах .1 в ставках загину­

Jf«

А!. який nочався

1

1

т-риватиме до

червня

1

верес-

лю.дей

му бІльшість з них переного сn'яніння, не

дотРИ·

рятувальна ки на водІ.

єтанціи, десятки тимчасовх державних 1 відомчих

Пам'ятайте:

Але всіх ІQИ :sасод!в недостатньо. ПеJ)Ш :!!· все

mn

ній олімnієць?• . Боротьбу

фізкультурники

ена

ритування

ІІ&

ВО·

.-х.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

5-6.

змагань показали

дах програми . С~ред б!гv· нІв і стрибунів відзначи­ лися предстазники Кня

УІІ конкурсІ Ім.

10.35 €.

цов.

Ейріх.

МИ за своІх. супериинів.

метал~~ик\в

старшої групи Добре ви­ стуnили Г. nрядко та . О . Матющенко. Серед сnорт­ сменок 7 _. 8 иласів . на

· сходинку п'єдестЗJІу лоша: . ни піднялося · о;фазу .. "Dвоє учасників ·_..:.;...; ОЛ),rа (t~op'' редНІ>ОУ шіrо:ЛН 1м~н1 В. т .

Леніна та т. Шепітько з Мокреця .

У хлопцІв перемогу святкував В. Ярошенко з ТроєщинськоУ · середньо! школи. Ще два nредстав­

..аоrь. так

· «14«Сонячний,. -

називається

санаторій. ний

у

цей

розташова­

мальовничому

місці на березі Чорно­ го моря. його юні па· цієнти

з ігріті

не тіль­

ни сонц ем, а й теnлом і турботою

3

дорослих.

багатьох р е с публік

нашої країни приУз­ дять сюди діти. Для лІ­

nіТ, масажу.

ЛіИуВа.!fЬ·

но! фізкультури, функ­ ціональНої дІагностики

обладнані ·

унікальною

аnарат.урою. · В оздо­ ровленні дІтей викори­ стовуються й природні фактори : море, сонце, цілющ е повітря. Школяр! можуть тут продовжувати

навчан ­

ня за програмою в·ось­ мир ічки. вивчати росій·

за­ ди­

ську й українську мо­ ви. лІтературу , матема­

хання в санаторії створено необхідні умо­ ви: кабінети фізlотера-

Цікаво організовано в здравниЦі також nlo·

кування хронічних хворювань органів

нерську,

ро6оту.

Тримайте садибу

Проводяться

огляди художньої сам о­

д!яль.Ності,

конкурси

ськоrо

поправи ли

З;:{О ­

« Со ·

На знімк ах: зліва

-

у каб ін ет! фізіотерап і і ; сnрава

-

відnочинок

на бер езі моря.

(Фотохроніка

мерсьноУ середньоl

РАТАУ)

ваннх

становить

6- 8

юних

1 розмнож ення в них збудників гост·

Богданів ської , Пухів ~ько!, Нра силів ської. Семиnол ­

незн езараженого

кі в ської. Заварицької і Лі тк!вськоІ ~ереJІнІх шкіл . Відчувається. що Іх JІИ­ ректори та вчптелt фіз­

рих кишкових захворювань ( черевний

для

рослин

гною

р е човинами.

н ебезпечно.

ків захворювань мух . Несвоєчас· ний збір і утилізація н ечи с тот і сміт·

Неnравильне зберігання гною при­ зводить до погірш е ння сан ітар ног о

тя, особливо в сільській

стану садиби . До того ж ві н може бу­ ти зан е сений в житлове прим і щен­ ня, а з ним і мікр оби.

місцевості,

збі.1ьшую ть небезпеку зараження лю­ дини інф екЦійними захворюв аннями .

'Приміщення длЯ утримання худо ·

В умовах індивідуальноУ садиби ив.йбі льш прос тим 1 надійним м ето­ дом обеззараж ення нечистот і гною є

би п~винні бути розташовані від ж·Іт­ Jtових

споруд на в іддал і

не

м енше

Ік ком.nостува.ння. У правильно закла·

метрів , від колодязя 20 метрів. С!.Іід пам 'я тати, що дотриман-

деному ко~шостІ збудники мраз­ JЩХ хвор об, якІ є в гн ою, навіть на-

ня елементарних вимог гігієни nорука вашого здоров ' я.

12.....;... 15

.

сіння бур 'яну, гинуть, оскільки всере­ дині штабелю т ем n~"'ратура піднімає­

ться до

50 - 60

градусів.

«НОВЕ ЖИТТЯ> міськ ого ко м ітету

-

міської і районної Рад народних тів К иївської обла<:ті.

деnута­

Редактор Є. ФЕДЯй. rазета виходить з 17 квітня 1937 року. Дні виходу: вівтор.ок, с~реда, п'ятниця,

qбрта.

за-

В. МИСАК, лікар.

Тривалість

орган Броварського Комnартії Украіни.

-

Адреса - редакції:

ще

не

.1ИТИ

цьп"го

nодба.'!и, В

часу

Щоб

ЖИТТЯ

вті ·

ВИМОГИ

по станови ЦК НПРС, Ра ­ ди Міні стрів СР СР' сПро дальше

nІдвищення

масо­

вості фІзиЧної культури . і С П:)р .ту•.

rолова

. І. . СУІІІКО, райспорnюмlте­

Чого

!fA

ОБЛАСТЬ

с Колискоu

І

•к

ДокументальнІ

\2.40 13.10

в

Естет ичне

!ЗАО Докумен та .1 ьний

телефІль·

фі.1ьм

•У

ри

Вечір

векеького

JІі

20.00

·

поезІJ

!J!ама

Дозволя·

у

М узичний

І

.

кІиоnролюди•.

фІльм

сПоеми

18.СіІ Київський репортаж. коління новаторів~.

Рождест·

Кол онном у

Будинку спілок. ВечІрна казка .

сМІста

р е вол юції•.

Телеогляд.

Р.

танці • s оnеБородіна с Кн~tз•

О.

l rop•. 16.05 Документальна

картинки•.

с Київщина•.

народжео

ropax

17.15

сЗ лІт

8 · те.1е-

на » .

~ТЬСЯ».

сНароднІ

•Аліса

чу д ес •.

1 5 . 50 . сПоловецькІ

ТмефІ.1ьм

сПро

BIIXOBaHRR.

Мул ьтфІ л ь.м

Країні

ФутбоJІ ьний оr.>rяд. Про грама фІ .1 ьмІв студіl с УкртеJІефІJІЬМ». 16.80 А . Гайдн. Концерт для фортепІано s оркестром.

18. 15

Концерт сійського

за­

сПо.

У ра л ьськоrо ро. народного хору.

Кл уб кІ нопnдорожей . В ечірня казка. Муль,... фі .1ьм с Про двох собак•. 20.15 с П ортрет и • . СторіНІІІІ життя і творчості Т. Г, · шевченка.

18.50 20.00

МуJІЬТ·

фільм с Про двох собак~. 20.15 До ві дкова служба . 20.30 Н а .землІ . в небесах І на морі. АвІамодмьниА спорт. 21 .00 Програма с Час». 21.35 ХудсfжнІІ! телефільм сПро друзів-товаришів•. 2 ceplsr.

21.00 21 .35

П роrрама

сЧас~ .

Художній телефіJІЬМ с6ео режІть жінок•. І І 2 серІУ.

ПІІПІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІІПІПJІІІППІІПППІІІІПІІІІПІПІІІІ~

Запрошуємо на ярмарки торгівлі ного

та

громадсь·

харчуванн я

си­

ст еми райспо жи всn!л­ ни . Буде представ л ено широки й асор тимент куліна рних, кондитер­ ських виробів , наn Ів­

фабрикатів,

овочів ,

nр омисло вих

дарчих

27 лю ,

та

госпо­

то в арів.

в

неді­

nроводяться

ч ервня,

с\ль-

26 червнЯ, в субо·. ту, о 10 г один! в Л іт=-!Іі ках про водиться ра-

Димерці, Гоголеві, смт.

і продажу продовольчих І та промислових това-

Запрошуємо відвІдати ярмарки. 8

йонний

ярмарок

ські ярмарки в Краси~ І л ! вці,

по

і

1

Вел Икій

Правління

У ярмарку візьмуть

участь

Рудні,

Налиті .

і!! рів.

сьхої

підnриємства

J

Бровар-

J

райспожив-

спілки.

··ІШІUПІІІІІІІUІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІhІ

Пра'І.1ІННR. мІсцеіі~й комІтет профсnІJІкн Броварськоі Ку н ець

П.

n.

s

приводу

МОТРОНИ

І ндекс 6 1964. Друк висообсяг І др укован ий аркуш. тираж 11 900, зам . 2609.

, кий,

· Броварська друкарн я ськОГ(')

·

телефі .1 ЬМ

друзів-това ришів•. 2 серІ•. 9.50 І . С. Тур rе нє в . СторІнки життя і творчості. 10.35 Німецька мова. ! 1.05 Шахова шко л а. 11.35 · Прем·єра х удожнЬого тео лефільму cSI прийшов•.

для

навчають

Реаактор Є. ФЕ.QЯА •.

154,

А<>-

КИУВ ТА ОБЛ АСТЬ

8.4о Художній

ми.

ці

м.

Харківський

раіІспоживсп1.1ки , робітt~ики будділ ьниці Р СС люють глибоке співчуття rа1ое.1ектрозварнику

ту.

255020, м. Бровари, вул. К::івська, . · tм. ТеJІефони : р едактора 19-3-82; з аступни ка . редактора ; відділу nартіАн ого життя 19-4-47; відповідального <:екре· тар!! ," відділу сільськогq гос п одарства 19-3-18; - коресnон­ дента r.ti<:цeвoro . радіомовлення 19-3-05; відд;І.,ів промис­ !lовості, JІИстів і масової роботи -- 19-4-67,

воду.

ПРОГРАМА ЦЕНТР АЛ ЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І П ЕР ЕДАЧІ

На . змагання не юні фі зкультур· Шевченківської .

культури до

У

с Врубель. Сторінк и життя•. ЕстраднІ ритми. По sa• кінченні Новини. ДРУГА ЗАГАЛЬ Н ОСОЮЗНА

спортсменів.

Д.'J.Я підживJІення городів викор и сто­ вуйте тільки гумус. Засюсуван ня

досвіду .

22.05

Але 1 · цього разу не обійшлося без . сложки дь огтю• . nрибуJІи ники

ne.

впровадженню

колективі:..

13.25 15.30

шко­

місяців . Готовий к омnо с т багатиj% по­

тиф, дизентер і я ) , а також п ереноени­

12.55

ли , у них 477 очок. Змагання з легкоУ атле­ тики npOЙШJtH дуЖе ЦіИа · ВО. Вони JІОЗВОЛИJ!И ВНЯ · вити цtлу плея:пу обда1'0-

чистоті

дозрІ:єання компос ту

лярі хоч І набрали на 205 очок менше , и\ж nеремож­ цІ , ал е 11родемонструва .1и. вмІнн.я на рі:вних боротис !І з сильними · суперникчнt . Третє мІсце завоювали nредставники Великод.tі­

ків

1 ПЕРЕДАЧІ

КИІВ ТА

тнтрамн

Близько дванадцяти тисяч хлоnчиків і дів· ров'я в санаторії нячний~ .

по

17.45 ХореографічнІ образи. 18.00 Рішення XXVI s'іЧУ КПРС в дії. c:V нас в

чоловіків•.

17.15 17.50 18.35

Вс'Тановлено , що мбруднення rрунту харчовими в ідходам и . см і т· тям створюють умови для збе реження

Ж:І1ВНИМИ

НА

16.50

багатьох стала команда Мокрецької середНЬІ)Ї школи . Мокрецькі шко·

Настя : •.

16.40 Пісні Росії. 17.05 Чемпіонат СРСР Із стрвбо

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

Другим

о~ок:

ця

Новини. Абітур Ієнт-82. КІровоrра.-• ський Інститут сІльськоrосподарського машинобудУ•

подвигу• .

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

призером несnодівано дл.я

725

ти•

телебачення:..

пт:v.

зага~~о~о~аид~мУ

вже

16.00 16.10

ДжуJІьєтта•. Вистава Дер· <І(авного академІчноrо те· атру опери та балету :УРСР Ім. Т. Г. Шевченка.

активІ

чаток

Сторінки

12.25

У

збІриа

вгння.

ні сnортсменів 5-6· клас ів. Це О. Новохацька

заліку не·· · бYJIG рівнИх збірній дружині · Налитяне ськоУ сеt>едньоІ шко.лн імені В . І . Леніна. Б П

футбо-

18.00 ТеJІефІльм сДобре насІВ· • мобудІвний комбінат. ня добрІ сходи•. 18.30 М узичний філ ьм сРозка\,j 18.30 Концерт естрадно-симфотз.іі , любов•. нІчноrо оркестру Українсь- 18.45 Актуальна камера. кого телеба•Іення І радіо. 19.15 Творt~нй вечір поета В. 19.00 Актуальна камера. Коротича. 19.30 сС.1ово за вами•. 20.1 5 • МелодІї дружби• . КОІІ• 20.1О Висту пає Ки ї вський ка· церт. мерний хор. 20.45 На добраніч, діти ! 20.-ІО На добраніч. діти! 21.00 Програма сЧас• . 21 .00 Програма . сЧас•. 21.35 Вперше на екранІ УТ . ва21.85 С. Прокоф 'єв. сРомео І уково-популярний фІЛЬМ

дитячого малюнка.

тику та інші предмети .

І

nозакласну

з

-

Програма сЧас~. КІнопанорама.

редового

ред nеремоЖців у змаГан­

та ' І. Новохацький.

світу ФРН

за вами•. Громадська рада Украівськоrо телебаченюr, сСІльськнх вістей• і сРобІтничої га3е•

Струнвий

8.20 ВІдrукнІться, сурмачі! 9.05 Художній теJІефіл ь м сПро друзІв-товаришіІt•. 1 серІи. 10.15 Іспанська мова . 10.45 Мамина школа. 11.15 Худож ній фільм І• суб-

ники цієї школи .· були се­

мелодІї.

тей сОх, сСлово

17.35 Маленький концерт. 17.45 сЕкран пошани :Vкраін-

нобай з ка·лит~сь:R()У ' с,е:

МиІІопаівська

Станкович .

НароднІ

12.25

серії.

Галина Гриrораm · . з ' Мок­ реця були Я!тО .СИЛЬJ;~ШН­

БіJІІІ С&·МОГО СИНЬОГО МОрЯ

збір-

-

16.00 Новини. 16.10 Твоя sем.111, ровеснику. \6.40 ТелефІ.пьм еМикола Кузне.

ва з Налити та. Св\r:Лана

Серед

Франції

світІ.

Чемпіонат світу з футболу. ЗбІрна ІспанІі абІр. на Північної ІрJІандІї . ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.06 Актуальна камера. 10.35 Ранкова сюїта. 11.10 Художній фільм длк .-t-

Продовольча програма сnрава кожного. 11.25 Лу.ІІ.о жній телефІльм сПід· · пІльний обком діе>, 3 1 4

ченко, Оксана Самохвало­

·

МІжнародному П . І . Чайков-

сСпІвдру&•

у

Чемпіонат лу. Збірна АвстрІї.

2l.OJ 21 .35 23.00

квартет.

сана Шелест, . Сергій Ши­ шулькін, Роман Христин '

· ВасилЬ .

с Нахабе·

10.55

Мокрецької · с·еред ­

Нукшин.

ність•. (.ьогоднІ

на ЧССР. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧ ЕН HSI 10.00 Актvальна камера,

ніх Шкіл. Руслан Ииrт­ леико , Неля · Мах:Лай. Ок­

ФОТО­ ІНФОРМАЦІЯ

Збірна

Чайкоа-

в дії. Проrрама телебаченвв АРСР .

18.45 19.00 19.15

ського. JlенінськнІ університет мільйонів. 18.25 · до старту космічного І<О· рабJІJІ . сСоюз Т-6•. 21.00 Проrрама • Час•. 21 .35 Чемпіонат світу з футбо·

лу.

І.

ПродовоJІ~ча

18.15 1 ележурнал

17.55

жицькоІ 1'! Требухtвської ІШ<Іл. Осо6ливоУ похвали заслуговують учні Нали­ тянсьної Імені Б . І. ЛенІ­

П.

Я ку·rської

Російська

НІІ>. 17.25 Ііа

Змагаються 10 І і на та

мова. Му.іІ ьтфільмн. Фі.1ьм дітям.

Ім.

проrрама

16.20

q>Ільми.

15.35 16.05 16.35

усіх ви·

с Компетентна

ського. 11\дмосков' к.

фронт.

непога­

ні результати 11

Міжвародному

15.50

Новини. Тваринництво ударний ДокументаJІьнІ теле·

14.30 14.50

. юІ.асів. Переможці 1 призери

думка• . Ііа У ІІ

конкурсі

футбо· збіР·

Юго-

докумевтаJІьвоrо

15.20

на Нової Зеландїі. ІО.:Ю Очевидне неіІмовІрве. По закІнченнІ Новини.

-

груn

-

Збірна

14.50 Прем · єра

.

Чемшонат світу з лу. Збірна БразІліІ

10.20

телефіJІьму

"

8.45

7-8. 9-10

на

А. САФРОНОВ, райради товарн­

вікових

ЧЕРВИ'"

24

"

ЧССР ;

Гондурасу збірна славН. 1. тайм.

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛ ЬНОГО

· за перемогу в бігу, стриб­ ках, метаRні вели учні

дотриман­

на

'

ЧЕТ "ЕР,

Вони П1'0~ пе­ вtзом сХто 1!1, май6ут­

воді застереже вас вlд не­ щасних випадків.

roaeaa

'•

;-

трьох

ЧЕРВНSІ

25

ПЕРША . ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

~~~~~·~~ІМ ·.:~:=~~::~~А~~;~~:;

стчtові

ки.

дітей

поведінки

мІському

.

П'SІТННЦSІ,

L,.~~~'

«Спартак• вlдбупс. ра· йоииl змаr8ИИJІ. сі.!ІЬСьJСИХ школирlв• з .11erxoi · атJІе!'ІІ-

на водІ.

· і

•• водоймах району зд1й- мувалась правил п~вєд И·

dнюватимуть

нагляду

nричо- ня nравил

~~у~~~~~

• Охороку життя

ло чимало людей,

шати без

СПОРТ На

рятуваJtьн.их постів, які npo безnеку nІд час в!дпо­ біля водоймищ матимуть у своєму. розnо­ чннку рядженні сучасні технІч­ повиннІ пам'ятати дорос­ нІ засоои. Допомагати­ JІі і діти . Звертайте ува­ гу

ЖИТТЯ

Киів·

облпо.1 ігр а ф видаву,

Бр.,вари,

телефон

вул.

19-4-37,

Киівська,

с мертІ

й оrо

вислов­ дільни­

матерІ

С Е М Е НІ В НИ .

Иидек с б 1964, кая , обDеМ

.щст, тир аУ\

nе чать ВЬІСО· І nечатиЬІй

11 900, з ак.

2sog.

Бр оварская тип ография евского

г. Брова рЬІ, ул . Киевская, телефон

Ки•

о б.шоли г рафизда та.

19-1-37.

154,

100 номер 1982 рік  

100 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you