Page 1

КОМСОМОЛУ УКРАmи- 60 РОКІВ

&

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, еДНА1ІТЕСІІ ом

100 (4825)

ВІВТОРОК,

26 ЧЕРВНЯ

1979 2

р.

ЦІна

коп.

ГА3ЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНА 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІстичноr ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИонноr РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ киrВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ГАРТОВАНИЙ

лину

стрІмко гортає ре­ в комплексі розглянув пи­

І!олюцl,йний каЛЄІНдар Іс­ торіІ. Комсомолу 'Украї­ ни, бойовому загону ВЛНСМ, ВИПОВНЮЄІЬСЯ шІстдесят... 26 червня 1919 року в КиєвІ У при­ мІщенні клубу «Юних ко· мунарІ:в. на Хрещатику РОЗd10чав свою роботу І з'їзд КомунІстичних спі­ лок молодІ України. По­ чесним головою з'їзду бу­ ло обрано В. І. Леніна, Це було з особливим схва· ленням

зустрінy-rо делега·

тами, багато з яких при· були на з'Узд з мІсць за· пеклих боїв з денlrюнIU!­ МИ. Обпалені порuхом БИтв, делегати голосували за створення НомунІстич· ноУ СпІлки, яка б згурту·

Ba.na

пІд

червоне

р.еволюціІ тlНСЬКУ

знамено

робітничо-се·

молодь.

тання «Про роботу пар­ тійних організацій рес­ публіки по виконанню рІ­ шень ХХУ з'їзду ІШРС про поліпшення комунІ­

стичного

виховання

моло­

дІ І посилення партійного керівництва

комсомолом

•.

масово-полі тичну,

лодl.

виробництва

близько юнаків і

трудиться

половини дівчат з

сомольськими

вСіх ком­

квитками.

Є галу3і народного гаспо­ дарства, на

які

цілком

назвати

мож­

«молодими!>.

2 мІльйони комсомольціВ, 60 тисяч комсомольсько­ молод1жних колеКТИВів беруть участь у рус! за комуністичне ставлення

до

праці.

Комс'омольськl

організації шефствують над випуско.'\І тисячі видів виробів, що їх го­

2,5

дІ в здійснеННІ аграрної полІтнкн партІї в реаліза­

ханова, Марії Демченко, Манара Мазая, Паші Ан­ геліно! .. , Кожен час да­ вав своїх героїв. І Вели­ :ка ВІтчизняна війна теж вкарбувала навіки в па­ м'nтl народнІй Імена мо­ лодих патрІотів героїв .. Молодої ГBapд!ї~, «Пар­ тизансько! IСI\РИ~, керів­

ного

ня

haykobo-техНіЧ­

прогресу,

якості

поліпшен­

продукції,' за

економію і ощаДЛИl:lість, активну участь молоді Q капітальному будівництвІ. дальшому розвитку сіль­ ського

господарства,

спорту, вання

сфери

тран­

обслугову­

...

;-

Кожний

третій

цІалІст

на

сет,

довжує естафету тру ~ових

1

ратних

подвигів,

демон·

струє безмежну еlдда· Ність ленІнським запові­ там, справІ парті!. В переддень юеlлею

иореспондент взяв

РАТ А У

І.нтерв'ю

секретаря

у

ЦК

другого

ЛКСМУ

Б. В. Солдатенка,

-

Борисе

'ІУ, чим

Васильовн­

зустрічає

срНІ

JOвілей комсомольська

ор.

характерно ннні

дІ·

п'ятий

тваринник,

--

нізаторів

до

люди

тридцяти

спе­

меха­ віко,м

рокіВ,

ському

Пів­

22

господарстві,

вкладає

свою

знання,

підвищення

.'ТОСЬ

енергію,

працю

в

ЦК

справу

ефективності

сlльськогоспода рського ви­

робництва. Гаряче схва­ лення серед сlльськ01 мо­ лоді дІстала, наприклад,

Ініціатива цунроварlв

району

буряководів І Ямпільсьного Вінницької облас­

тІ,

ширшого

все

-

ударна

сомолу»,

справа

Широку

програму

тетІв. тривалу

,.;омі·

розраховану перспентиву,

на на­

дівчатам

псрсдав

ли корзини

ніну, честь

рана

лянда

почесна

прсзюін у

квітів до під-

пср- ніжжя пам' ятника В. І. Де-

ній партії, почистому за-

до монумента на Великої Жовтневої

соціалістичної революції. До обеліска на могилі Не-

BiДO~IOГO сощата лягла гірСлави,

Ji..IJPC, ГО,l()ВОЮ ного ювілею.

Верховної

товаРИШС)1

Теп.'!о

Ра,~и

д.

І\УЛЬТУРНОГО

у прииня'Гих " З ве.'!ИКIВI

І. пііlнесеННЮI віта.1ЬНIІХ лис­

тах ЦентраЛЬНО:llУ І\Юlіте-

зустріНУТИІЇ при- тові

ІШl'С,

ГенераЛ1,НОМУ

заслуги

в

ДЯНСЬКОГО активну

будівництва, розвитку

ра-

мистецтва участь

муністичному

у

ко-

вихованні

сутні~ІИ, на засіданні ви- секретарю ЦК КПРС, Голомо.'!оді велика група праступив ч.'ІСН Політбюро ЦК ві Президії Верховної Ради УІ' цівників підприємств, устанПРС, перший Cel\peTap СРСР товаришу Л. І. БрежЦ 1\ І\О'lшартії ~'країни В. В. нєву, а також ЦК КО'lшар- нов, організацій і комсоМО.'!ьських органів, науки, Щ ербицькиЙ. тії ~'країни учасники уро-

Від імені ЦК

~'країни він

здоровив

Компартії чистого засіда ння запевни- ку.'!ьтури і мистецтва удос-

сердечно по- ли, що

тричі

шеСТЮlільі\онну ний КОЖО>ІО.'!

Ор,,\енонос-

Р адянсыоїї

тоєна

КОЖО~lолію, ЮНаІ{ів і дів- ~'краіни і далі буде напо- Ради

чат респуб .'!іки з

Почесних

гра)IОТ Президії

rpa'lIOT

і

Верховної

Української РСР, а

зна~lен- легливо боротися за вико- також почесних звань рес­

ною датою і побажав нових нання безсмертного ленін- публіки. 22 чсрвня член успіхів у праці й навчан- ського заповіту «Вчитися По.'!ітбюро ЦК Ко~шартії

ки будує, оновлює землю,

а й загартовує себе Iде!'І­

ні, у здійсненні історичних 'КО'lуніз"у», вті.'Іювати в України, Голова Президії накреслень ленінської пар- життн завданнн, висунуті в Верховної Ради Українсьтії. ПРЮlnві товариша д. І. І'ОЇ РСР О. Ф. Ватченко

Пj}'Jгра­ вдоскона­

Лід

бурхшші

ОП.'ТеСJ;И

Брrжнєва

на

ХУІІІ з1З.lі

вручив нагороди,

В. В. Щербицький вручив B.1KC~T, ПОСИ.'!ЮВ;tти по.'!і23 червня в місті Бояр .. предrrаВІJИкам реCllуб.lікан- ТИЧНИЙ, трудовий і моралr.- ці Київської області відбу­

ської

KO~ICO~IO.1bCbJ(OЇ ор- НИЙ гарт юного поко.'Ііння, лось відкриття пам' ятника ..

ного юнака І JtіВ'IІІНИ марксистсько - лен; нсько· го світогляду, класової

ступив перший секретар ()б()ронної могутності Краї24 червня в Києві відЦК ЛКСМУ А. І. Іtорнієн- ни Рц. бувсн мітинг-маніфестація

самосвідомості,

ко.

атомних

електростанцій, каналу Дні.про-Донбас, об'ЄКТі!! Нечорнозем'я, Одеського припортового І Миколаїв· ського

глиноземного

за

ВОДі,в, Дніпровського гір' ничо-зба.гачувального ком·

бінату ... В цілому ре~пуб· лі канська

комсомольrька

організаціЯ здійСнює JJеф. ство

над

споруджеаням

найважливіших

64

-

3

ентузІазмом у час канІкул ВИРУШІІЮТЬ

у рІзнІ

куточкн

студенти

тисяч

об'єк·

...

Так, більш б:йців

як

1 ОО

студентсь·

політико-вихов­

ної роботи».

ськІ ки

У

У

"ож·

поліТИЧвихонують

високІ

Ідейно-мо­

ного суспільства. В усіх комсомольських ОРГdніза­ ц!ях, гуртках і семі нарах !{омсомольського політнав· чання проводиться Ленін, ський урок «Ми за пар·

гією

ідемо, Ленін

У

в

комсомо'ЛУ,

прекраС'

-Іе

Історія,

сьогодення, маЙnутнє. Інтерв'ю вів М. НОВИК. 'РАТАУ\.

історичної

22

чrрпнн

-

славного

героїчна

тя

Сьогодні У вас, юнІ друзі, свя· то. Комсомол 'України вІдзначає своє 60·річчя. Нам, ветеранам партії, ком сомольцям 20-30·х ронів. по ~opo

кожній

племен!,

чер- прищеплювати йому почут- ме~lоріалу на честь леген"

Компар-

відповідаль-

дарних

звершень

.комсо"

Ч;1ЄНИ

бюро

КЮlсомолщів і МОolо;,\і,ПРИ-

60-річчю

дItCM

(РА ТA~T).

3 СВЯТОМ, МОЛОАЬ БРОВАРЩИНИ!

з нами~.

корчагінського

ЦК

Сердечні по3;l()РОВ.'ІРННЯ ПК дкс:ш т , преДстаВНИІіИ евячений від і'lсні ЦРнтра.1hНОГ() Іі()- де.1егаціі! оіі.lаснпх J;О'ІСО- ~·країни. мітету В.1КСМ учаСІІlІl\ач МОЛЬСЬКИХ організацій, по-

ральнl якості ГРОМ:lДЯН розвинутого соціалістич,

справ!

па,,'ятний

прапор

тії ~'краj'ни. пості за долю соціаліЗ)IУ, мольців корчагінського поІз c.'OBO)I-відповіддю ви- за 3'lіцнення економічної і коління.

доliива.

формування

культури,

них

вониі\

респvблі­

наполегливо

ної

ганізації

Комсомоль­

органІзації

ються

країни

щороку ви­ листопадовий ких загонів (1977 р.) Пленум ЦК їздять на новобу дови k раї­ 1\омпаотlХ України, який ни, виконуючи обсяг ро·

:креслив

Bci:l! КОЩО:l!ОЛЬ- чесні гості свята постави-

юнака~1 і

nиївських респуuліки

Брсжнєвівl.

-

дальшого

ЦЯ:lI,

міського і обласного KO~li- ший секретар ЦК В.1КСМ тетів KO~ICOMOolY, присвячс- Б. М. Пастухов, не 60-річчю ДКСМ Укр аїКращі представники комни. сомолу, всієї молоді ресЗ піднесенням була об- публіки рапортували рід-

СРСР

про особ­

Конкретною

засідання

ДКСМУ,

Президії

лнвості ІдеЙно·політично­ го внховання молоді у рІк славного ювІлею. Протягом всієї своєї Історії комсомол не тіль­

но.

урочисте

ретарем ЦК

ком­

активізується

лося б почутн

червня в І\иєві відбу- засідання,

складі По.'1ітбюро ЦК КПРС сіданню про свої успіхи і За успіхи у виконанні на чо.'1і з ГенераЛЬНIІМ ССК- звершення на честь С.lав- завдань госпо;щрського і

розмаху

набирає рух ~Тваринницт­ во

ЧерВОНі стяги комсомольсько, юності

близь­

но сорока процентів

мою

магістралі,

альностІ? номсомольських

На фото: Л. Г. ХАН.

кої

лІтнІх

-

ки.

Л. І. БРЕЖНЄВ.

логічної,

тів.

дій

це шлях Леніна, шлях

дов Західного Сибі ру. БАМу, Нечорнозем'я. Справою честІ нашоІ мо­ лоді стала участь у будів· ництві БаЙкало·Амурсь.

rаиізацІя респуБЛіКН? Що в її

-

комунізм, і

-

служіння народові.

НОЖНИlі

Комсомол республІки лення Ідейного гарту, фор­ ПідпІльних к()мсо­ взяв шефство над випус­ мування активноl'" життє­ мольських організацІй ном буровo.rо обладнання, вої позиції молодІ для Якова Батюка, Івана Бу­ електродвигунів, тракто­ комітетіІВ ЛКСМУ є поста­ гайченка, ЛялІ Убийвовк, рів, підйомних краНіІІ та нова ЦК КПРС «Про Ніни СоснІної І ще десят­ іншої продукції для бу. дальше поліпшення ідео_ ІОв тисяч інших ...

з половиною мільйонІв юнакІв І дІвчат, гІдно про­

по­

(1978

:ИИіИШ

СьогоднІшнє покоління молодих ленінців, у ла­ вах якого близько шести

шлях теж один

ції грандіозної програмн піднесення сІльського гос­ подарства, намІченої лнп­ невнм р.) Плену­ мом ЦК КПРС?

м:еханlзаторськиіі все­ БіографіЮ комсомолу обуч. Зокрема, в патрlо­ Укра'lни неможл~во уя­ тують колективи до о:Ітес­ тичному русі під деаіЗОМ вити без МагнІтки І Турк­ тації на державний Знак «ПРИМlЮжимо славу п'я­ сибу, ДНіпрогесу І Хар­ якостІ, понад 550 тисяч тисотенниць!» оеруть иLвсьного тракторного, ме­ молодих виробничникІв участь 80 тисяч МОЛОДИХ Ті!лургlйних веле'ГнllІ За­ здають продукцію з пер­ ТРУДlrВНіЖі·В села, 4 тися­ поріжжя, Жданова, Кри_ шого пред'явлення. чІ діВЧ[іТ нашої респуБЛі­ вого Рога, Комсомольсь­ Серед першочергових ки бщщjться за почесний иа-на-Амурl І БраТСl!ка, за'вдань комсомолу партІя ВЛКСМ імені цlJ1ИJ1И І БАМу. Як не­ назвала боротьбу за вищу приз ЦК ПашІ Ангеліної. IМОЖЛИіВО уявити Історію продуктивність працІ, при­ -- На закінчення хоті­ краІни без ОлексІя Ста. снорення

тії і комсомолу одна мета

А яна участь моло·

--

бойовий

-

з великими трудовими

досягненнями зустріли ком­ СОМО,Іьці і молодь Гоголів­ ської стрічкоткацької фаб­ рики ювілей комсомолу Ук­ раїни. / серед них - ткаля­ десятиверстатниця Л юБО8 Григорівна Хан, яка до­ строково завершила особис­ тий план десятої п'ятиріч,­

мічник і надійний резерв партії .... У пар­

шефсьну роботу серед мо­

його рішення неухильно мільйонний загін комсо­ виконуються. Безпосеред­ мольців, зайнятих у сільньо в сфеРі матеріально­ го

Ленінський комсомол

Вони проводять танож ве­

У БОРНІ І ПРАЦІ Час

БІт на суму бли:зьно 250 мlльЙо.нlв нарбоваlJціВ.

1

шому стає заздрісно, "ОЛИ ми бачимо молоднх, дужих юнаків і дівчат. яКі будують комуністичне суспіЛьство. Молодість дається людині ОЦИН оаз. Ці роки треба прожнти так, як запо-

І І

І

І

відав Мннола ряйтеся кожним

Островський,

Тож звІ­

по його пам'ятних СЛивах своїм прожитим днем, кож­

ною справою. думною, вчинком! Нових вам успіхІв. друзІ, в працІ і навчанні, доброго здоров'я j великого щастя! С. ПА3ЕНUК, голова ради ветеранІв партії Бро­ варського району.


* 26

'стор.

червня І979 року

ПОВl ЖИТТЯ

ном сом О Л У тру Д І, И Н В Б О 10, СЬОГОДНІ виповнюєть­ 800 молодих трудівнинів ся 60 рокІв ЛенІНськоМу здІйснили виробничі про­ номсомолу УнраJни бо­ грами 1976-1979 років. йовому загону ВЛКСМ. Однією з перших про за­ Славний шлях пройшла вершення чотирирІчки до­ ЛКСМУ за шІсть десяти­ повіла бригада по індпо­ лІть.

У літопнс героїчних

звершень

радянського

на­

роду молодь республІки вписа.'1а багато золотих рядків. яснравих сторі­ нок

На ному

цьому КОМСОМОЛЬСЬ­ розвороті газети

ва-

Усе ширшого розмаху набуває рух «Тваринни­

-

цтво

ударна

С,'Іавну

Злиті ВОЄДИНО серце шій

увазІ

-

І з'їзду Спілок <lЗ ' їз­

ду З гвинтівкою». як його йменували тодІ. Усі деле­ гати прибули до Ниєва з фронтів . при зброї ... Номсомол України писав свою біографію пером і багнетом. плугом і різ­ цем ... Підхопивши естафе­ ту героїки у ровесників Норчагіна. юнани і дів­ чата республіКи творили

дату

оператори

-

номсомольсько ного

колективу

молодіж­ радгоспу­

комбінату «Налитянсь­ ний» імені 50-річчя СРСР (керівник О. Ф.

Трухан.

значок

1

пропонується

знімок делегатів Номуністичних Молоді Унраїни

справа

комсомолу.. якнй наро­ дився у Броварському ра­ йоні і вже перейшов межі шиву чоловІчого одягу з Ниївсьної області. У юві­ райпоБУТНОМБіна ту (керlв­ лейному році за путівка­ нин П. Я. Поровчун. груп­ ми міськкому ЛНСМУ у номсорг Г. Мехед) . Це громадське тваринництво особливо радісна звІстна. пішли працювати 30 ви­ бо саме тут народилася пускникІв середніх шкіл ініціатива змагання ном­ Броварщини. Ім є на кого сомольц1в за виконання рівнятися. у кого ВЧИТИСЯ . Успіхами знаменують

групкомсорг

делегат ХХІІІ з'їзду ЛНСМУ І. Зінченко). Ми­ нулого

року

вони

удосто­

їлися високої нагороди перехідного Червоного прапора ЦН ВЛНСМ «Ге­ рої п·ятирічок. ветерани праці кращому ком­

плану чотирьох рокІв п'я­ тирічки до 60-р І чч я ЛНСМУ. а п'ятирічки до 11 О річниці з дня на­ родження В. І. Леніна. Добре трудяться спі­ кальнИlіИ зміни «В» цеху NQ 5 заводу порошковоІ металургії імені 60-річчя Радянської України (ке­ рІвник Г. Д. Загура. групкомсорг М. Хоменко). Нашими маяками. на­ шою гордістю стали моло­

-

сомольсько

му нолективу!» . На відго­ дівлі свиней вони добива­ ються 616 - грамових се­ редньодобових прибавоn. З цікавим почином ви­ ступили учні міської се­ редньої школи М 7. які звернулися

до

Броварів і району нликом:

ді передовики. комсомоль­

гарту

соцІалІстичне

стало

змагання

кого

з.! 110ліпшеЩfЯ якості про­

кожному

із за­ загот~­

-

молодІж­

дy~цlї.

У

Для комсомольцІв ра­ йону немає вище честІ і

вахти на понад 1 оо тю зустріли ХУІІІ з'їзд юнаків і дівчат добилися ВЛНСМ. 60-річчя Л€- права працювати з особи­ Члени Нінського номсомолУ ' t стим - нлеЙМом. не­ розгорнули патріотичний ВЛНСМ ХЛібозаводу. рух за гідне відзначення руюнись девізом сНожно­ ном­ ювІлею ЛНСМ України . му роБОЧ6Му дню 112 таких бригад і змІн сомольську гарантію яко­ }(омсомольсько

ході

них колективів. янІ з tfe~e­ честь ювtлtчO·

достроково виконали план

сті,>.

першого півріччя 1979 ро­ ку. 18 з них та понад

вадження

прискорюють

львівського

у

-

народу .

почесні шого обов·язку. ніж іти за дороговказом партії. УсІ сили і знання вони вІддають справІ

НПРС. справі номунізму. Ухні комсомольські зна ч­ ки

воєдино

цями!

впро­

злиті

з

дос]3іду.

з' і 3 Д У КО!.!СО~!ОЛУ Украіни.

На

кого

пові тового

комітету

комсомолу у Броварах було

чає

никами .

з

визначними

трудовими

досяг­

неннями.

Працюючи

60-рlччя

під

ВЛНСМ

девізом

до

«ВІд

60-річчя

грають

наставники.

змагання які

вІді­

виступають

беруть

З),вати

осередок

селянин-бідняк

допоміг

з с. Пухів­

КИ члрн РСДРП З 1905 ро­ ку С. Т. Поки;щ,о зго­ дом секретар першого рай­

кому партії.

• Піс.'1я створення в 1923 році Броварського ра­ йону було скликано jJершу

районну КОНференцію сомольців.

перший райком 'jЩltО~IО.'1У, його

секретарем

1~W. року об' єднан­

переважно комуністи і КОМ­ сомольці_ Відомим комсо­

поетом

Комсомолія

за зміц­

нення Радянської влади на місцях, проти КУРКУЛЬСЬКО­ го саботажу. Бойовитістю

відзнача.'1ИСЯ в 20-х роках спілчани сіл Пухівки, РОЖ­ нів, КНЯЖИЧ, Гоголева, Тре­ бухова, у 30-х роках­ броварського колгоспу іме­ ні І.'1ліча та інших органі­ зацій.

окупації

ньої політики партії. праць Генераль­ ного секретаря ЦН НПРС. ГОЛОВіI Президії Верховної Ради СРСР то­ вариша Л_ І. Брежнєва. На заводІ працюють 13 гуртків ПОЛіТОСВ!ТИ. як! вивчають тему «Наш соціалістичний спосіб життя:!>. діє один теоретичний

ськими військами

завершення

пла­

ну чотирьох років десятої п·ятирічки. Особисто Г. Бузюн вже трудиться за на,1ендарем травня 1980 року. По-ударному працювали наші ком­ сомольці і молодь на ювілейному су­ ботнику. Зароблені 2.5 тисячІ карбо­ ванців перерахували у фонд п'яти­ річки.

Щоб пругу

зберегти

трудового

І надалі високу на­ суперництва.

завод­

ський комітет комсомолу зробив усе необхідне для ' розгортання ударної вахти на честь 110-ї рІчниці з дня народження В. І. Леніна. 3 цією. ме­ тою розроблені умови соцІалістично­ го змагання між комсомольсько

лодіжними

-

мо­

колективами, які включе,

зобов·язання . Серед кращих із кра­ щих В. Степурін. А. Василенко

Г. БузІОН. В. Гусєв та інші.

.

Значних успіхів досягли наші ном­

сомольці Й молодь У справі поліпшен­ ня виховання і ідейного загартування молоді. Цьому багато сприяло грун­

семінар.

А політично грамотнІ. гартоваш

робlтнИlШ

І

Ідейно за­ працюють

з

більшою віддачею. 1 проявляють ве­ лику активність у громадському жит­ тІ колективу підприємства .

А. БУРЯК, секретар комІтету комсомолу за­ воду порошковоУ металургії ІменІ

60-річчя Pa.!lJIНCbKOЇ України.

став

району

активно боролася

товне вивчення внутрішньої і зовнІш­

про

ста в

Ю. Гарін.

та

рапортували

КОМ­

На ній обрали

надійними помІчниками молодих ро­ бітникІв в освоєнні професії і трудо­ допомагають обгрунтовані

підвищення

Вони

ЛИВ її Юрій Гарін. Органі­

ЛНСМУ ударними комсомольсь­ ними темпами.. уся наша молодь пі­ дійшла до знаменного ювілею комсо­ молу України з вІдрадними успІхами. Особливо великих трудових досяг­ нень добилися номсомольсько-моло­ діжні колективи спікальників з цеху XQ 5 (керІвник Г. Загура. груп ком­ сорг 1\1. Хоменко). і токарів цеху NQ 8 (керівник А. Сундук. групком­ сорг Г. Бузюн). які напередодні свя­

вому вихованнІ . Вони своїм підопічним брати

на

АНJІРіїв­ ефеКТИВНОСТі і якості пра­

фабричної

Д. І. Чепурний.

зації соціалІстичного

зусилля

трудящІ

спря.мовують

честь

сті у кожному цеху на стендах «Ном­

Важливу роль в полІпшеннІ органі­

Софії

країни

ву промислової артілі Іме­

ня «Плуг». До гуртка від­ разу вступило 16 чоловік,

екра­

Шевченка

всієї

пок О Л І н !і.

коли

з семи ч.'1енів спіЛI\И. Очо­

мольським

встановлено

Нині.

ці.

гання. Для забезпечення його гласно­ життя»

ступних

ни Рожко часто зринають епізоди з життя колекти­

то літгурток київської філії

ни трудової вахти . як! Відображають хІд трудового суперництва між брига­ дами. змінами І окремими виробнич­

колишнього

головного інженера Літ­ ківської фабршш ху дож­ ніх виробів Імені Т. Г.

групу

створено ініціативну

при райсільб)'динку ~кри­

загальнозаводського зма­

сомольсьне

1922

року за рішенням Остерсь­

• у червні

По-ударному , по-комсомольськи нІ в умови

У пам' яті

початку

письменницького

На заводІ ПОРQШНОВОї металургії імені ва-річчя Радянської України у сфері матерІального виробництва тру­ диться 1180 молодих виробнИЧНИКіВ. які об ' єднані у 26 молодІжних колек­ тивах. За уставленою традицІєю на­ ша молодь усі знаменні дати зустрі­

(Фотохроніка РАТАУ).

НАС ВОДИ ЛА МОЛОДІСТЬ ...

І ФАКТИ

сер-

В. РОГАЧ.

перший секретар мІськкому лкем Українн.

виробництво

І

ЦИФРИ

школярів

вити не менше 5 кІлогра­ ці Н. Рогач-ткаля Гого­ подвиги на спорудженні мІв сіна для громадського стр і чкоткацької Дніпрогесу. у битві проти лівської тваринництва. фашизму. на піднятті ці­ фабрики. В. Павлюк-в'я­ Номсомольці 1 молодь верх­ лини. підкоренні косміч­ зальниця фабрИlіИ постійно підвищують свій них висот ... нього дитячого трикота­ рі­ Броварська номсомолІя жу. Г . Бузюн-токар заво­ ідейно - політичний вень . Понад чотири тися­ завжди жила справами ду порошкової металургії. всієї Спілки. Шд керівни­ Т. Бідна - вишивальниця чІ з них вивчають теорІю марксизму - ленінізмv у фабрики ху­ цтвом партійних комітетів Літкlвської системІ полІтосвіти. Шля­ }(омсомольські органІзації дожніх виробів імені Т. Г. хами слави батьків про­ району творили І творять Шевченка .. . Вони трудять­ маршрути 480 1980 лягли подвижницькі справи. ге­ ся за календарями учасників Всесоюзного по­ роїку і романтину буднів. - 1982 років. Номсомольцl і молодь ходу по мІсцях бойової І Шнолою трудового і радянсь­ включилися У боротьбу трудової слави морального

Дмегати

молодіжно­

• Під час

ла

району

група

Радянської

ловою став

на

влади.

правління

один

з

зо­

Го­

артілІ

перших

ком­

сомольців у селі Олексій Михайлович 110в·ю;ель.

увічнена в матеріалах му­ зею. де на чільному міс­ ці експонується прекрас­ ний художній портрет

О.

М.

Дість

lJов·якеля. Нас водила в

трудовІ

ПЩJефра.зовує

моло­

походи.­

вІдом!

сло­

ва поета СофІя Андріївна. Вона однією з перших у Літках стала робітницею С9ціалістичного підприєм­ ства.

Почала

шлях

трудовий

«Дай РУКУ, товарищ, МЬІ вместе пойдем. Другого ведь нет Ha~1 исхода:

МЬІ счастье в бою себе

ни в

вишивальницею.

направив училище

на

навчання

прикладного

мистецтва. яке щойно від­ крилося в ТРИПіЛЛІ за рі­ шенням ЦН НП(б)У і Ра­ ди Народних НомІсарів

народа».

активну

участь у роботі худож­ ньої ради. яка розробляє еснізи узорів . Очолює ра­ ду молодий . спеціаліст. го­ ловний інженер О. С . Про­ копенко.

яка

нещодавно

тецтва.

Значна заслута юні 1 в тому. що сорочни. блузи, пост і льна БІлизна із сим· волами підприємства ко­ ристуються

підвищеним

попитом на республікансь­ к 0....1у. всесоюзному та міжнародному ринках . По­

стійні творчі пошуки І!ете. ранів фабрики і номсомо­ лок

принесли

багатьом

виробам визнання в Нана­

ді.

США.

Японії.

Фран­

тилівського кладного

училища мистецтва.

при­ що

на Полтавщині. і Надія Мисюра. яка прийшла працювати на фабрику три

роки

тому

після

за-

к і нчення ГРИЦіВСЬКОГО Хмельницькоl бового курсу дівчата по­ училища вернулися в рідну артІль. області. Номсомолки зав· ще з більшою енергією зяті у роботі. не поступа·

УРСР.

По

закінченні

уч­

взялися до роботи. до роз­ витку .кращих традицifi народного ре'месла . Баго­ мІ творчі УЖИНКИ зібрали на

ниві

рукоділля

танож

ються

старшим

в

майстерностІ

рукодільницям.

Молоді трудівницl­ а їх багато нині на фаб­ риці втіЛюють У жит·

члени сп і лии Марія Васи­ тя рІшення комсомольсь­ «Підтримати: лІвна Рожно. Марія Кузь­ кнх зборів: почин ростовчан сЖад. мІвна Ярмак та інші. А це давалося не прос­ ного відстаючого поруч •• вони трудяться то. Адже лише здібнос­ Сьогодні ~Вiд 60тей. гарячих поривів ду­ під дев і зом ші. сумлінності було зама­ ріЧЧя ВЛНСМ до 60-річ­

Ті. хто записувався

залякували

молодь.

в

яка

тяглася до паРОСТКів ново·

го життя.

Об'єднані КОМ­

сомолом. юна./{и ' та

дівча·

та активно протидІяли ворожій iJгіТiJuії. вf'ЛИ по­

ротьбу

за

розум

і

душІ

односельча н.

Естафету

пробье~I,

Иль жизнь ОТДЦЮ\ Д:JЯ

за

марки.

Італії... Продукція Поруч Із Софією ТВ ЩJII Jl а Ції. видів удостоєна візерунки на полотні по­ восьми дрУга Олександра ни­ Знака якостІ. Справжніми майстриня. ні пенсіонерка Олександ­ ра Андріївна Юрченно. ми художньої вишивки ви­ Обох ентуЗІасток. комсо­ явили себе Людмила Ное­ молок ЦН ЛКСМ Унраї­ тюшко. випускниця Реше­

роб і тниці нової артілі. ви­ являли ще й грамадянсь­ ку мужність. На селі три­ ваЛа класова боротьба. Курнулі та їх поплічники

листіВRП~

молодь

змагання

Московський нього. про закінчила діяльнІсть інститут принладного мис.

Пам'ять про його кипучу

.'10.

дунав ПОЛУМ' яний заклик:

грудью

рі

Це підпри­

наРО;lИЛОСЯ

тут дія­

У розповсюд­

ними

Березня.

8

гітлерів­

КОМСО~lольців­

підпільників. жуваних

тимчасової

нІ

ємство

КОМСОМОЛЬЦі.

розвивають

ва.

подвижницт­

новаторства.

став л ення

йняли

до

,Члени

чя

ЛНСМУ

-

ударними

комсомольськи.ми

темпа­

ми!'> . Це забезпечує успіх у роботі: за п'ять місяЦІв фабрика реалізувала про­ .,(укції на 800 тисяч Ka~ ііованців при завданні 787 тисяч карбованців. Вироби літківських умільців

милують

око,

принрашають життя. І на десятках тисяч їх, у коло­ ритних орнаментах ВІДБИ­ то горіння комсомольсь­ ких

сердець.

творчого

праці

А. Г АВРИЛЕНRО, Ha~ комсомолець 30-х років!

пере­

спілки


*

!6 чер,ВНJI t g19 року

НОВЕ ЖИ11Я

З стор.

ПРОСЛАВЛЯВ ВІТЧИЗНУ СВОЮ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

ПО·УДАРНОМУ

телетайп

*

диться

тюменсыоїї обл. Ударний КО~!СОl'lО JJ Ь(;ЬJ<'ЯЙ няття

цlлинн.

,комсомольЦів

під­

Вітаємо

міста

і

ра­

йону і всіх земляків-бро­ варчан з 60-РіЧЧЯМ .lІен!!"­ <::ького

КОМСОМОЛУ

Івановича

-

:ці. щастя в особистому житті, дострокового вико­ нання за;вдань десятої п'я1ирічки . Запе в н я Є м О IМiСЬЮЮМ КОМСОМОЛУ, що ВИЯВ.lене

нам

в нинішньому

5800

Вітчизни. З RОМСOo:lТОЛЬСЬRИМ при­ в:том Реброва, Павлов, lIобличок, Бабич.

з'їзду

стю дотримуємо .

КІрова. МО .lодіж­

ний колектив

лексу

сумками п'яти мІсяців вийшла переможцем соцІалістичного змаган­

Наmштик,

І.

ного

R1)олів на 40 процентів. Добре трудяться М. Дан­ О. Можаровська,

Т. Барбон та інші.

цІя, яна ше

. утворена

Очолив

органІза­

членів загін

пор·а

22

вить

об'єднала ~Нль­

20

-

великого

вІдповідного періоду минулого року. Про­ дуктивність НОЖНОї ко­ рови моєї групи стано­

Завод алюмінієвнх будівельних конструкцій. }-{апередоднl 60-рlччя

комсомольсьна

молодіж­

молока. Про це свід­ чать і поназники нашої роботи. НинІ щодня колектив бригади одер­ жує по 18,7кlлограма молока, що на 1,5 ні­ лограма більше проти

О. Пушкар) виконав річне

тут

-

ком­

нолективу.

лІто

М.

групкомсорг

ЛКСМУ

нашого

Недаром нажуть, що

завдання по приросту ваги

'Чишин,

доярон

сомольсько

кролекомп­

(керівник

центнерів. За під­

640

ня

-

нlло­

грамів молона. Я осо­ бисто одержала по 2734 нілограми. Вало­ вий надій молока по групі закріплених за мною корів становить

ДР .'1РГГ11

імені

Так,

2397

норови по

сту м'яса і тим самим ви­

Радгосп

у механізоваНОМlJ загоні радгоспу 4rЛітківсь"ий» по-ударному трудить­

ся комсомолець Ми'кола Клунко. Зараз він працює на підготовці грунту

НілограМіВ

ців надоїли від кожно!

іНонано передювілейне зо60в'язання.

J{омсомольсько

7000

..

кІ­

під пізні овочеві культури. Свої.ч агрегато.ч розкидає органічні добрива, щоз.чіни

нілограми за

день.

Ненабагато

Сшлки.

ють

номсомоль­

від

мене

вІдстадоярни

Натерина Фесюн,

ців молодий номуніст, слюсар В. Гашенно.

бов Насян

1

Лю­

Ольга Ми-

поназнини

Іх

важно. Але стю

можу

із впевні­

сназати,

успІшно

що

викона­

ляємо якості молока. На приймальний пункт молоко відправляємо першосортним,

пІдвищеної жирності . За високу якІсть моло­ на щомісяця у радгосп

надходять кошти,

додатковІ

чаtтину

з

яних

одержуємо ми додатко­

во до

нашої

заробіт­

ної плати. Ставши на

трудову

вахту на честь 6Q-річ­ чя ЛНСМУ, комсо­ мольсьно - молодіжний нолектив го

доярок

нашо­

господарства

зо­

бов'язався довести що­ денний надІй молок:! від кожної корови за­

нріплених груп

до

20

нілограмІв.

Віктор

Драчук, канди- Трагічна

класник

посидить

Броварсьної

ее-

редньої школи М 7, познайомились порівняно недавно. Спочатку я не здогадувалась, чим так зачарував юнана малодий ниївський вчений, що той .пропадає» у нього тижнями. ПотІм, ноли познайомилася з дивовижною ДО.'Іею Віктора Семеновича, зрозуміла . Ще його студентськІ дослІдження привернули увагу радянсьних та за-

рубіжних

вчених.

то,

жив

бага-

страшенно

лу

створена

да

молодих

комсомолу,

комсомолу

і

нещастя...

молоді по

працює

у

ра­

і

первинних

спе­

вирІшен­

ПРОВОДИТИ~jе

се­

Ціально-економlчних дис­ циплін, організовуватиме зустрічі з пров і дними

нуло представленІ матеріали і винес­ ло таке рішення: Перше місце і премію в розмірі 50 крб. присудити А. Гавриле ику, комсомольцю 30-х рокІв. за статті «ГіднІ спаДКО€l\щі,) (М 99), .Нас во­ ДНJlа молодість ... » (М 100), зарисовку «3 дииастії правоф.l1ангових» (М 53) і нарис «Людина-легенда» (М 95);

Два другі місця

і премії

по

25

працІвнику станції юних техніків, за

фоторепортаЖі (М 75 І М 84), А. Згурському, працІвиику заводу по­ металургН

Імеиl

ВО-рІччя

Радянської України, за фотоетюд • Наші ватискають. (.NiI 81).

дискусії,

сприятимуть

тИ'~]е

иого колектнву деревообробного ком­

рошкової

І

вченими,

бінату, за статтю .Наш вклад у п'я­ тнрічку» (М 50), П. Є. Голованю,

на долю яко'!

які

вивченню

со­

ти ме

у

1

дося,гнень сучасної науки, пропагува тиме праці мо­

буття

буде висувати роботи на здо­ комсомольських

премій у галузі науки та техніки.

Л. ШИНКАРЕНКО •

своєю eHep~

вІчним духом пошу;

Н. САНДРОВИЧ.

був І. ШИфман,

У 1943 році, коли Гаго­

ці Червоної Ap~liї, які по- лів був зві.'ІьнениЙ

від ні ..

вернулися з фронтів грома- мецько-фашистських

загар~

області

Київський

сомольці

згадує:

ки мо.щ,\і. р~дньою

обком

школи

фронту,

За іх

безпосе­

Колишні комсомольці Го ..

участю був збудо­

ваний клуб, створена вели­ голева нині живуть уріз .. ка біб.'1іотека, а на окре­ них куточках нашої нео ..

сяжної Батьківщини і тру.. мих кутках почали працю­ ' вати хати-читальні. КОМСО- J;ЯТЬСЯ в різних га.'1УЗЯХ ІІа"

лодих вчених І спеціаліс- і ·тів міста, найкращі

гією,

Верховне командування Pa~ - Ве.'IИКУ і почесну дянськоі Армії прислало справу робили члени спіл­ i~1 подяку.

ви­

відкриттів

друзів-

номсомольцlв ВІту Но- НУ. ноненко, Наташу Шкур-

нер,

Вона прискорюва­

робництво

приведе з запалює юнь

гомінких

комсомолу.

первинних

впровадження

що

вІрнІ друзІ. І неспокій­

-

по-госпо- не серце ВІктора Драчуна

Один з перших комсо­ За грошову допомогу, мольців се.'Іа Іван Семено­ вич Приміч, нині пенсіо­ яку надали вчителі і коЙ ..

рад, допо~агатиме зміц­ нювати співдружність на­ уково-дослідних інститУ­ тів, проектних і конструк­ торських організацій 3 промисловими підприєм­

ствами.

собою

й невиму-

llію.

розповсюджува­

досвід

ви, що просто

дянськоі війни. У 1921 ро- бників, У ньому розмістив ... ці у Гоголеві було заснова- ся створений після звіль .. но КО~IСО~IОЛЬСЬКУ органі за- нення частини території

прогресу.

Рада

КОМСОМОЛЬСЬКО-JlОлодіжній бригаді.

товариства

ця людина,

сомольцями села були бій-

науково-тех­

мінари

організацією

Вік-

ла комсомольська органі за- ватажком

ком­

Дев'ятикласниця міської середньої школи ом 2 комсомолка Ірина Соловей проходить виробничу практику на фабриЦі верхн.ього дитячого трикотажу у

міською

необхідний

ція Гого.'1ева. Першими ком- нині полковник у відставці.

організаЦіях

завдань

нічного

книголюбів оголосилн творчий кои­ курс на честь ювІлею. Жюрі розгля­

nовl1.гою ав-

С.'1авну сторінку в літо­ смерті В. 1. Леніна. До лав пис героїчного подвигу .~e- КОМ~ОМOJIУ ~л,л~ся багато нінського комсомолу вписа- УЧНІВ сеМИРІЧНО1 школи, де

ДіяльнІсть

пра;ктичному

ню

1

З гАи60КОЮ

НЕСПОКІЙНІ СЕРЦЯ

завдання­

сомольських

мас, за фстоетю,ц «ЗвІряємо крок по Іллічу» (М 85). Три треті мІсця премl'i по 15 крб. прнсуднти В. Оиуфрlєву, бригадиру комсомольсько - молодіж­

... Він

нерував дарству,

вчених

ціалІстІв. Ії

господарства

Завтра.

автор

шено допоможе

обкомі

координувати

сІльського

-

Віктор Драчук

писав історію

При міськкомІ КОМСОМО­

працІвників

з Ва.ч успіхів в і.ч'я Світлого

лінгвІстики.

тору, його юний. друг Сер- випало стІльни фізичних 1 гlй. Тим, що може годи- мораJ!ЬНИХ страждан~, з нами розбирати і впоряд- упевненІстю дивиться в новувати величезні архl- майбутнє. Адже навколо

до творчостІ

пласт­

спецla.J1IСТіВ

тету, номісіЄю по роботі з молодими вченими АН УРСР, працював в ІнститутІ археології, мІськко-

Запроwуємо

заводу

поговорить,

унових робіт в нашій кра- друзям з Броварів, впев, їнl і за нордонам, захи- неним стрімким почер. стив дисертацІю з дешиф- ком виведено такий на; рування пінтограм, став пис: старшим науковим спІв4rДорогl піонери і "о.чсо­ . робіТJjИКОМ Академl'! на- мольці 7-0'і Броварської; ук, членом Спілки жур- ШКОАи! Ця книга присвячу­ налlстів. ється і Вам, чудови.ч хлоп'я­ Зараз вІн - один з rа.ч нашого часу! Нових же історичної

на-

1

пруженим і наповн·еним дев'яти наукових 1 поny. тор - Віктор Драчук». життям. Нерував наУК0- лярних нниг, книги про Зараз ВІктор почував вим товариством Ниївсь- героїв-ком· сомольців". себе не зовсІм добре. Але

і журналістів. І раптом -

крб. присудити Л. Сердюку, комсо­ мольцю 30-х років, за статтю «Буд)'­ вали ми нове життя» (М 89) і В. Го­

але без зору, слуху, мови,

можливості рухатися. ВІн пом рІ є про майбутню ек, переміг смерть завдяки сп едицію в Крим. дивовижній силІ волІ. За На книзі .Дорогами роки боротьби з хвороба- тисячоліТЬ., яку BiKT~P ми він опуБЛінував 50 на- Драчук подарував своїм

Він провідних

встигав неймовірно

школами юних археологів

у ходІ пІдготовки до 80-річчя ЛИСМ УкраїНН міський комітет ком­ сомолу спІльно з редакцією газети .Нове життю>, райкомом профспілки

но, Леву Воронець, HaT!~

шу Широкову 3 тlє'! ж сьомо'! школи, що просто

Ниєва І Нриму,

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

випаДІ<овість

дат історичних наук, - та обернулась катастрофою. Сергій Фощан, десяти- ВІктор залишився живим,

мІ і

На фото: Ірина Соловей з своєю наставницею Надією Лісовською.

племе·В1

корчаrlвськоrо

ного державного унІверси-

Є • .КРИВЕЦЬ, доврка, групкомсорг.

родньому, працівиику

Фото В. ВоnоДll1lПllЮва.

3

дів­

ють. Для цього є вс! можливості. Велику увагу приді­

лише

/:J.arutu,

роботи

взятІ зобов'язання чата

набагато перевиконує

На фото: М. клунка.

за п'ять минулих мІся­

ЛНСМУ

БРОВАРИ.

7000

про

Нар у ~ і ~K

моло­

норови

говорити

'*

Слова свого ми з че­

І. Зінченко) рапортує: одержано 51 тонну приро­

*

що

ТВАРИННИЦТВО УДАРНА СПРАВА КОМСОМОЛУ

лограмів.

чя СРСР. Номсомольсько­ молодіжний колектив діЛЬ­ ниці М 6 ВіДГО;jівельного цеху (керівник О. Ф. 'Гру­ грушюмсорг

-

Мій рубіЖ

Радгосп-комбінат .КаJUlтяиський» імені 50-РіЧ­

хан,

поки

==========

У

життя

нілограмІв

вІд

Нещодавно І<ОМСОмолки Натерина Юхи­ менко і ЛідІя Тимчук набрали групи корів­ первісток. Звичайно,

роцІ по

на від кожної

КАЛИТА.

ХХІІІ

в

19-20

ножної корови.

номсомолни.

ВтІлюючи

надою­

по

нІлограмІв молока

рІшення ХХУ з'їзду КПРС, липнев о г о (1978 р . ) П.'Іенуму ЦН НПРС, наш нолектив зобов'язався одержати

довір'я, БУ;jе~jО чесно тру_ дитися на благо нашої

*

Малюги.

якІ

ють щодня

бригаДІ 24 доярки, майже половина з них

Украї­

Щі . Зи:чиую успіхів У пра­

~ипраВ;jаємо

тру­ холаєнко,

молочното­

варній феРМі ордена Жовтневої Революції радгоспу • Плосківсьний» комсомольсько­ молодіжний нолектив доярон, який я очо­ люю. ВІн в!(Одить до снладу бригади Андр~я

СУРГУТ,

загін !меш 25-річчя

на

мольці брали активну участь у ліквідації непись. ~leHHOCTi, організовували протипожежні дружини.

РОДІІОГО господарства. Ба~ га то ветеранів КОМСОММУ працює в рідному радгоспі, на стріЧliоткацькій Фабри"

ність первинної KO~ICO~O.lЬ­ ськоі організаціі після

громадський кореспон­

Набагато зрос,'!а чисель- ці.

Г, МЕДВЕДЕННО,

I8НТ.


*

'стор.

26

червня

року

197!')

нове ЖИТТ"

• ІНФОРМАЦІЯ БЮРО

ФІЗКУЛЬТУРА

СПАРТ АНІАДНІ СТАРТИ

І СПОРТ Маєвом

ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

'Іервоккх

ТА ІНФОРМАЦП НАСЕЛЕННЯ

На пlд.приемства, будови

пра­

та Бровари та

порів розквітнув того дия

стійну роботу потрібні

міський стадіои .Спар­ так.. Тут відбулося від­ криття сьомої літньо! спартакіади добрОВіЛЬНО­ го

СПОРТИВНОГО

робlnnixв та спеціалІсти

елентрики,

Інженери різних спеціальностей: старшt інженер. віддІлів охорони працІ, лабораторІй, науково! орга. нізацІІ праці, інженери-конструитори, інженери-хі~ мІни , Інженери-еIИОоНомісти, Інженер по технІЦі без­

готовЦі до Олімпіади-ВО. А потім відбулися

зма­

пеки, Інженери-конструктори машинобудування, ilf4 женери-тех.нологи маши;нобудування, інженери ви.

гання з різних вндівспор­ ту. Першими внступали

робничо-техн.ічних

велосипедисти. Дес ять кращих гонщиків взяли участь

у

цих

змаганнях.

Уперта боротьба трива-

.

серед

легноатлетlв.

Стометрівку найшвидше подолав Микола Теплюк ~ зВелиної Димерки , який фінішував через 11,2 се­ кунди . ВІн здобув прремо­

гу і

в забігу на

рів.

Серед дІвчат найкра­

400

щих результатІв

досягла

На п'ять метрів 65 сантиметрів стрибнув у довжину І посів першІсть Юрій

серед юнакІв

Номпанець

Ні, а серед дівчат

з

-

Руд­ пра­

Звертатнся у бюро по працевлamтуваRВЮ та ЬІ. формації населения на адресу: м. Бровари, IrpoM~

(3649

очок), третє ко­ манда спортсменів з Великої Димерки (3629 очок). Найменша нільність очон 336 У пред­

вузол,

ЧИ ДОВГО

ЦЕ

імені

ЗО червня о

Живемо ми у будинну 300-а по вулицІ Ниїв­ ськ ій. Поблизу нього зна-

хощrт~я смlттєзбіРНRК гa~ стронома. ДверІ його зав· ЖДИ відкритІ , смІття ва­ ляється на землІ. Тут же

- гора дерев'йних ящи­ :ків. Тому й невипадкові

року

зволікають вони і з спла­ тою внеснів ДСТ «Но­

Залишається бажати, щоб надалІ спортивнІ свя­ та носили більш масовий характер .

часті пожежІ. Одна з них С1'алась нещодавно, 23

В. ОЛІйНИК,

Фото

....

травня. Вогонь досягав !ріВНЯ п ' ятого поверху.

жились на відсутнІсть зу· ІІІІЩНИ на трасі Ниївське шосе.

Заступник голови рай· ІВИRОННОМУ тов. Товстенко С . І. повідомив, що додат· :нові автобусні зупинни

в

с. Семиполках

віД!{ритІ

пІсля

реконструкціІ

бу дуть

закІнчення

автомобіль­

ної дороги.

і

.

.

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ-

-

вини.

.".....,..."",.....,...# .... ,..."..~I-,., ~

COBeТIJ8 иародныx аеПУТ8ТО8 l(иевскctА о~ласти. Газета выоltитT на украинском ЯЗЬІке.

Броварській райспожнвспlлцl

триsати­

до

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: вантажники бази райспоживспІлки, роБІтники ~.пя будІвельних робіт, головний інженер промкомбlнату.

що Бровари

За довідками звертайтеся на адресу: м. БР08ари. вул. Ниївська, 149, вІдділ кадрів. АдмІнІстрація.

борються за

ри.

С. Карманова, Л. Єр­

день».

Ta~.

в

це

ставлення

І

НДІІІД

., ......

...., .~.,

ДЛРFСА:

11. БРОВДРи. t!Wl2O.

вул.

Киlвська.

друк високий

1&4.

06(яг

І

296 А, .N!t 1.

благоустрою житлового фонду не в'яжеться з тим,

трава,

РО С ЛИХ

КОМlІунистическоil партии lІкраннЬІ

довго

звання міста зразиового порядну І висоиої культу­

8.00 .Час •. • • 8.40 Гімнастик •. «Сьо,однІ у свІтІ •. 9.05 • Шляхами · піонерського .ІІІ · 22.05 !~.2 0 СпіВ А Є наоодна аргистк. РРФСР Л. Масленникова. 9.35 В. Черних. .День приlзду - день вlд ' їзду-. Фlльм·ви­ ПРОГРАМА УТ става. По закінченнІ ио­ 10.0() Новини. 10.15 Концерт. присвячениА 60· 14.30 Новини. річчю ЛКСМУ. 14.50 Док . фІльми. 12.00 «Мода : лlто - 79 • . 15.50 Концерт Державного ан- 12.40 « Зустріч з піснею •. самбnю танцю .даАле. 16.15 Концерт Державноі .аслу · Л атвlАськоl РС Р. женоТ ,оровоі капели ~ РСР 16.35 ТелефІльм для цlтеl! ,Ук­ .Трембіта •. рали зебрр. 17.00 До 60-рlчqя ЛКСМУ . «Сто· 17.45 ХлопцІ справжнІ. р l нки комсомольськоТ б і о­ графІТ •. Репортаж з Дніпро18.30 ВіршІ - дітям. бров.рек"го roPKOM. repOACK"ro pBAJ8HOr"

Таке

18.45 .Сьогоднl у свІтІ •. петровського обласного му· дІла І проб.еми •. зею комсомольсько1 СЛ .. 8И. 19.40 Разом - Аружна сІм'я . 18.ОО Концерт майстрів мнстецтв Українн . Музична програма. 20.1 О Кіноепопея • Велика ВІт­ 1830 ,Юнl господарІ .емлl •. чизняна •. ФІльм 15·А .Вlд 19.00 «Дктуальна камера •. Карпат на Бал кани і ВІ· 19.30 до 60-рlччя ЛКСМУ .Комсомол ьська традиція». 21.00 .Ча, •. 20.30 Співає ю. БогаТИКО8. «На д о браніч. діти! •. 21 .35 До МІжнародного рОКУ Аи­ 20.45 21 .00 .Час •. . ТИНИ . «Контрольна ДЛА до·

26

орган

чи

доБРО8lль­

ПравлІння гаражного кооперативу

ГоголІвській стрlчкоткацькІit фабрицІ

НА

ПОСТІйНУ

РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

заступник головного бухгалтера, бухгалтер, дру. карка, учні поміЧНИl\lв майстрів, учнІ тналь. За довіднами звертатися на адресу : с. ГоголІв, стрічкоткацьна фабрииа. Телефон 27-28-5. АдМіністраціJl.

19. 10 .Село:

ВІВТОРОК. ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

Т',."'"'~.,...,...."..,.....,.....,....,..",...,.,....,.

сти,

ме.

в райраду

Наша адреса: м. Бровари, вул . Ни!вська,

ке враження, що у містІ немає нІ санепІдемстанції, ні держпожнагляду . І ні· хто Ha:vI не може вІдповІ­

моленко, Р. Щерба­ ков, А. Єгорова, А. - дорога. По н і й l3ино_ Санько, В. Дерипаско сять см і ття , їздять маши­ меШі\анцl будинку. ни й мотоциили. _ _ _'1ііІІ6_- _

[КРАН

лок написали до редак­ ції . листа, в яному снар­

росла

За довІдками звертайтеся

коопераТИIl буде

ного товариства авт()мотолюбителів.

дерева, нущl , то тепер тут

ГОЛУБИЙ

МешканцІ села Семиnо­

Гаражний кооператив ом 1 м. Бровари СТАВИТЬ ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ КОUПЕРАТИВУ.

Голованя.

Ноли ж буде HaBeдeHH~ порядок? Складається та.

під

листів

П.

Додатиовий прийом у гаражний проводитися до 15 липня ц. р.

ємкостях

ненаДРУКDваних

Правління райспоживспілки.

ративу.

ранку до п і зньоУ ночІ жи­ телІ навиолошніх б у динКІВ виносять сюди р і зні побу­ тові в і дходи. При цьому стукіт відер по металевих

в і кнами

дитини.

з.магаються

А. АНДРІЄНКО.

До ус і х цих наших Б І д додається ще одна . ЦіЛО­ добово двірнини спалю· ють сміття. І роб;1ЯТЬ це на дитячому майданчину. у минулому м~сяці У будинку робили кап і таль­ НИЙ ремонт. Якщо ранІше

Слідами

годині на старому ринку м. Броварів

7

щО прийом пайових внесиlв закінчується 1 ЛИП!!! ц. р. ТІ, хто не сплатить внески, вибувають з коопе.

можливо вІдкрити яlкна.

всьому масиву. Восени і навесні через грязюку до нього не п і дійти. Вл і тку мухи. У будинках не-

прац~

Запрошуємо відвідати ярмарок.

На фото : парад учасників сnартакіади : вел осипедисти.

голова райради ДСТ «Колос»,

балконах.

по

по

у ярмарку візьмуть участь підприєм­ ства торгівлі і громадського харчування.

лос » .

ОбгорІли дерева, квіти на

розноситься

бюро

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ЯРМАРОК

ТРИВАТИМЕ?

А поруч см І 'ІНИК м Іський . З шостої гоаини

завод,

по продажу промислових і продоволь­ чих товарів, присвячений Міжнародному

З РЕДАКЦШНОІ ПОШТИ

N.!

ремонтно-мехаНіЧНИЙ

влаштуванню.

Юрова. Дивує той факт, що та­ кі сильні колентиви ян Ниївсьна птахофабрика , радгосп-номбінат «Нали­ ТЯНСЬКИЙ» , радгоспи іме­ ні Юрова , імені Щорса в

цІвниця тресту .Бровари­ сільбуд. Олена Гуленко . Висоту 1 метр 70 санти­ метрІв подолав К Хан з цьому році в легній атле­ радгоспу .ГОГОJІІвськиЙ •. тиці зробили крон назад. колективи з Н. Хитрик з тресту .Бро­ А спортивні «Літківсьний » , варисІльбуд!> стрибнула радгоспІв «З а во­ на 1 метр 50 сантиметрІв . «Плоснівсьний», «Нра­ На дистанцІї 1500 мет­ рицьний!>, «Зоря!>, «Жердівсь­ рів кращим був С. Маля­ силівсьний», «Пу­ ренко з радгоспу ІменІ кий!>, «Заплавний», Щорса . його результат ХіВСЬКИЙ. зовсім не взн­ 4,24 хв . На 13 м 15 см ли участІ в зм а ганнях з штовхнув ядро М. Ново­ легної атлетики . В ба­ селов з радгоспу «AIl~H­ гaT~OX з H~X І досІ нем а є інструкторів, гард!>. Серед жІнок най· спортивних

лаборавти,

а також: БІБліотекар, ван'l'ажники, друкарка І сек­ ретар-друкарка, художник-оформлювач, технік-кон­ структор машинобудування; учнІ робітникІв-вІдрядни.кІв.

посІла команда «Гоголівський»

радгосп у

кранів,

2-4

В загальнокомандному заліку перемогу здобула команда радгоспу «Аван­ гард. з смт. Налити , на­ бравши 4788 очок , друге

ставнинів

ел. ентромостових

механіки , майстри ви.робничого навчання, майстр. стрічкових конвейєрів, транспортувальнини, токарІ! трактори~ти, фрезерувальнини, фанерники розрядів, шЛ:lфувальники;

мет­ радгоспу

Лариса Слизька з радгос­ пу «Авангард!>.

у змаганні

кранІвниКів

ця.

мІсце

вІДДіЛІв;

робітиики різннх спецІальиостей: апаратники, ав­ том айстри, бульдозеристи, водії автомоБІлів 1 авто­ навантажувачів, водії автомоБ І лІв «НрАЗ., вулка~ нlзаторники, гладильниЦі БІлизни, дорожНІ робітни­ ки, нонтролери ВТН, клейовари, кранівники і учнІ

Переможцем вийшов слю­ сар - оператор НиївськоІ кращого результату до­ птахофабрики, кандидат в могла<:.я С. Грlченко з майстри спорту Микола цього ж господарства . Ганенно . Вони і посІли призові мІс­ ла

rазозва..

ти;

молу В. Дячук. Він поба­ у під­

електро- і

працівники з бухгал.терською 1 екоliомl'IJIОЮ ое­ вітою: заступники головнo.rо бухгалтера, старший бухгалтер, бухгалтери, економ Істи, стаРші економіс­

учасників параду з при­ вітанням звернувся сек­ ретар мІсьнному HOM~O­

ренордів і успІхів

елекrромoorrери,

рюваЛЬНRКИ;

нізацій ДСТ «Нолос •. До

нових

будІвельних спецlam.­

костей: бетонники, головні механіки-будівельники. мул~и, мотористи бетоноМІшалои, майстри-буд~ вельники, формуваЛЬНIf!{И залізобетонних конструк­ цій;

товари,

спортсменам

на по­

спеціалісти та робіт­

ники:

ства «Нолос • . у святковому параді взяло участь 350 спорт­ сменів 16 первинних орга­

жав

І організацІі мІс­

Броварського району

21 . з5 Телефільм

«ЯК

гартуваnа.

СЯ

22.40

сталь". 5 серія. Тележурна л «Старт',

-

закінченні

ПРОГРДМД

НД

18.55

ТелефІ л ьм

·!о . оо

Вечірня

вітрилами».

По

новинн .

ОБЛАСТЬ

,Смерть

2

пlА

сер і я .

казка .

20.15 Концерт з творІв п . ·1 1 ОО J1iTepaTYPHI читання: 21.40 Музичниіі фІльм.

І І

Адміlllстрацlя.

партІіІна ,

про ·~спlл кова

ор' анI1а'I"·.

весь "О.'Р~ТИD г.роварського реМI1НТН{) · будіве.l1"ЬНОГО Y~1· рав л іlfНSI 16 4 8и~ло~ .rIЮЮТЬ глибnке СПЇ!iJЧУТТЯ члену КliРг. з року, учаснику Великої Вінизняно"( .і!lIlИ

1938

·БУЛRвl Івану КОСТЯН1ИНОНИЧУ СМЕрті Аого дружини

-

СОФІУ

з

пр~воду

тяжкої

втраlИ

ІВАН ІВН И.

ПрацІвники Броварського раilоннрго вІддІлу культури

та Будинку культури висловлюЮть глибоке СПіВЧУТТR ка .. сиру централІзованої бухгалтерії відділу культури К. Г.

Цоцко з приводу

тяжкоі

втрати

-

смертІ

її

чоловІка

_ _ _ _ _ _ _ _ _МИКОЛИ _ _ _ _ _ _КИРИЛО~ИЧ~ _____ _ _ _ _ _ _ _ __ . J ~

ЧаА·

КО ВС ЬКОГО .

!2. 1U Довідкова служба.

j

Редактор Є.

Н.

.

ФЕДЯи.

.......,.".,......., ..,...,.........,.......".....,....,.,..."....., редактор.

2 полоси формату д2.

..

-

педа~гlчНиil кnлеКТI/В СемиполкlвськоТ repel1'1hol u.коли СЛ08ЛЮЄ глибоке спІвчуття вчительцІ Косенко НІні Вас лІвнІ та уї сІм ї з приводу тяжкоі втрати смертІ 'Н батька РЕ3Н1КД Васи"~ Григоровича.

-

"...,.....,...",.."..,.".~...,....,...,..4-..,.~~". -~~~.,.,...,.,...",...".i

- 1D-4·41; В. ІдПОВі1l.ЛЬіОГ<J секретаря, вІддІлу сlльсько .. rocпct1l3ОСlва. коре.пои· де на мІсцевого радІомовлення _ 19.3·18: .IZUllnI8 ПРОМ8словостL 118совоІ ооБОIИ, ФотокореспондеНТІ 19-.-67. ТЕЛЕФОНИ :

19·3·82: sас,упинк. рвав.,ор.

. . . . . :. .. . . ..7.. .

І

.:. . ..;. .

154,.-. ....

І

.. . .

raSeT. І

вих.аит.

' в вгоl>O&. сеоеАУ, п'ВТН8ЦЮ І с:убoтJ.

Тн-::~~;(Б~:к;~-:v~;т~:;;;:~:а;~;:;;8-;:;r;;::;;~;~ф~4;Н_r;"";...;~~. ;r~ . Т ;~~ г"";;-л _r~"";...J1....~....К Т С~r-:.;. ...:...~... ~ .,..-.,..-~-,.....З-а-4;. .~'-:з628~1

1820.-

#100 1979  
#100 1979  
Advertisement