Page 1

Москва, Кремль,

• І

.N2 100 (4001) СУБОТА

Генеральному секретареві

21

ЦК КПРС Л. І. Брежнєву

ЧЕРВНЯ

1975 Ціва

р.

коп.

2

Екіnаж доnовідає, що ПО.'ІЇТ

чкаловсь~tD~У

ГАЗЕТА

-

ЗАСНОВАНА В

мітет КПРС, Радянський

жавного підшипникового заводу дев'яту

**

Йде зерно нового врожаю на

початку

механізатори

rocny

цього

тиж -

нашого

рад-

цюють

скасили у валки сто ге!:\озимого ячменю. Водії

тарів переобладнаних

Єрмоленко та

комбайни соломи ,

з алишається

Яко в ич СеСергійович

з

подріб·

з-nід

готовою

Василь Врожай близько

3

nеревиконував норми

Павлович

БЄЛЯКОВ, ЗЕЛЕНКОВ.

Борт л1таRа ІЛ-62М.

бОО

ПОЛЮС

18

З,ttаганню , пошуко в і резерві в , активн і й роботі .новаторів виробництва,

валків. Н11 центральний тік на-І ,uійшло nонад 20 тонн зерма нового врожаю. На nолі npa- І

нинішнього

«Русанівський•.

1

в

КІль·

:ка днів тому тут nочалися жни­

ва завершального

193 7

роботу

меню.

бригади , яиу очолює Іван

Гор­

дійович

зби·

включилися

на

лов. Іх запрошено в місто Ванку­ вер, де тридцять вісім років тому

перельоту з Москви через Північ­ ний по.'Іюс у США. Uей акт ще одне свідчення дальшого по­ -~іпшення радянсько-американ· ських відносин. За 10 годин 54 хвилини

на

О3имого

дні Іх

звал

71

$1'1· екіnажі

гектар.

НайбіJ!Іtшого ІІиробіт:ку добився

тракторист Микола Топіха, якиІt рядковою жаткою nоклав у валки хліб на 23 гектарах. 26 гектарів скосив комбайном

сСН-4•

комбайнер

Іван

Стра-.

тІйчук.

Через лень-два nочнеться об­ молож аалхІа. УМАНЕЦЬ, а•с:пєтчер.

в

J.JJ-621\1 На фото (злr:ва на11,раво): члени передової, комсомольсько-моло­ д!жної бри г ади дрgго~о шліфувально-склада л ьного и,еху Валентина КОЗЛОВА, А~tтоніна ПОЛЄТОВА, Марія КОЗЛОВА і бри гадир Марія ВЕТРЕНКО. Ватажок. колективу Марія Ветренко вже викона­ ла свою особисту n'ятирі чку; в 1974 році їй було виявлено честь скласти м ільярдний підшипник.

Ставши на трудову вахту на честь XXV з'їзду КПРС, робітниці зобов'язалися щодня перевиконуеати змінні завдання.

Переліт з ~Іоскви у США флаг­ стрував високу надійність радян­

ве.'Іикому масиві озимої nшениці ось-ось розгорнеться роз~іЛі.ИЄ збирання врожаю.

Проте і в цей гарячий

період

qлени механізованих .'Іанок нашо·

ro д'!

радгосnу не nриnиняють доглJІ­ посІвІв

nросапних

ської авіаційної техніки, здатної

май·

кущ,тур .

лини підЖПJІ:ІІОВались ДООРИ81!4И.

гарантувати безnеку nольоту на наддалекі відстані у найскладні­ ших У~Іовах показав екіпаж літа­ ка, очолюваний Героєм Соціалі· стичної Праці, заслуженим піло­ том СРСР О. Іі. Вітковеьким .

~зотними

Добра працює на догляді посі­ віа rt'pOJIIflll тракторист ІІ'!ан де­ онтійоJІІ'І S4лозний. Він двічі об­ р&6JІІ nмвrаціі помідорів і огір­ кіІІ і ИІІW трудиться на косовиці ~іна.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

В~лику увагу щтділявмо захи­ сту посівів від хвороб і шкідників.

Перша сесІя

Вони проводять міжрядНІоJЙ обро­ Для цього створено епІ!піальний біток, піджив.'Іення рослин міие­ загін. Механізатори деонід Семе­ ра.'Іьними добривами, боротьбу з нович Толnч і Фцір Те-рентійошкідниками і хворобами за допо­ вИч Царик ооробили гербіцидами

могою хі~tічних препаратів.

Дбайливо доглянута у ВіЄ кар­

450

гектарів

к}·курудзи.

іх агрегати sиве)JJ!ио на картопля-

роблені тричі, заверщується четверте розпушуваиая з І одночасним

ського жука . По-госnl:Jдарськи

пі!живленням рослив

добривами.

Особливо

проти

калійними п?сіви всіх RУЛЬПР,

колорад­ доглядаючи

наші меха:

старанно І юзатори з честю виконують сво1

.

ГригорІи

Максимо-

на завершальний РІК п ятир1чки,

вич Олексенко, Микола Іванович І закладають міцну основу високого Вітер та Микола

Володимирович

Мазій, які добиваються

високого І

врожаю.

М. СТРИГУН,

виробітку і відмінної якості робо-

головний агроном радгоспу

ти. Під час другого обробітку рос-

імен! Щорса,

Ради

Тура.

куnтури.

Міськвиконком.

(Фотохроніка РАТАУ).

ДНІ 'ІЕХОСЛ О ПАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ У

нашій країні

з

усn і хом nроходять словацької

чені

трудяться тут ла нко~~ механізо-І соціалістичні зобов'.ямн~я, ~зяті 8аних ланок

На фото: одна з дільниць цеху автоматичних ліній nіdприємства. Фото М .

ну nлантацію, щоб nровести запо­

біжне обnрискування рослин от­

міської

депутатів трудJІщих (п'ятнад­ цятого скликання) аідбудеться червня о 15-й годині в при· мtщеннt районного будинку

24

Тепер

тоnля на площі 350 reк:rapiJ_. Ра· віше на ро 3 пушува.нні · мі~ядь було зайнято n'ять Arperaтlll, ..а зараз nрацює три. 11 сі посіви об-

рутохімікатами

9480

мана аерофлоту ще раз продемон­

час особли11о

стерні вони почали компле~tтува­ ти збира .'Іьні агрегатІ'!. Вчора про­ ве!ено пробний виїзд у nме. На

nододав відстань у

кілометрів, з них понад 5 тисяч - над Арктикою. У 1937 році АНТ-25 nокрив відстань між Москвою і Банкувером за 63 ГОДИНИ 25 ХВИЛІіН. Під час nольоту на борту І.:1-62М було одержано вітальну радіограму від екіnажу наукової орбітальної станції «Салют-4» Петра Климука і Віталія Сева­ стьянова .

багато турбот мають мехаяізато~ напруження ри. На садибі центральної

Радянського

Герої Радянського Союзу Г. П. Байдуков і О . В . Бєляков, а також син В. П. Чкалова - І. В. Чка­

вилючено

На лавах не спадав У пер~жнивни'Іі

Героєм

зробив посадку літак АНТ-25 і де відбудеться відкриття монумента

масивІ

За два

сжосни

Першими вийшли на поле механізатори другої траJ<торноУ

агрегати

року

АНТ-25 . На борту дітака 1.11-62М nере­ бува.чи члени екіпажу АНТ -25

кодимєрсьКИИ•.

року n'яти­

Чотири

в

Союзу В. П. Чкаловим на літаку

І. БАСЮК, директор радrо.спу •Вел.

річки.

Гулим .

40

ча с ю1

маршрутом, прокладеним у червні

по носи

року на6агато nрискорили до­ стигання хлібів. На велимих площах заnоловіла озимина

буде

годині

московським

на честь nершого безnоса;~.очн ого

Перші умови

хлібів

за

но завершений nереліт через Пів­ нічний nолюс в Америку за

nонеділка на лотонове зби-

n ' ять комбайнів. Жнива влад­ но завойовують свої nозиції.

США

аероnорту мі ста Сіетл (США, штат Вашінгтон) зробив посадку літак Аерофлоту ІЛ-621\1. Успіш­

механ ізац і ї й а в тоАtатизації т ехнологічних процесів.

Іванович Баку ле нко. Я'іменю становить 30 центнерів .

nозавчора механізатори почали nідбирання і обмолот

у

червня о 20-й

хви.1ин

Нривуца та

рання

ра.!Іьні

Понад

лу-

еиробітиу.

радгоспі

п'ятирічку.

робітників дострок ов о завершили свої .п'ятирічні завдання . По зрос -. танню продукти в ності пр а ц і nідприєм ство ще в .минулоАtу роцt вийшло на ру беж і, запл ано вані на кінець п ' ятирічки. Високих ре· зультатів дося гнуто завдяки широко роз г орнутому соціалістично.иу

яких

для

.

Іван Миколайо- нери Іван Якович Семиног, Ми-

роб!)тою за два неnовних дн і . Ножен з цих механізаторів ви-

І'!огодні

Іллічу, що

rковськип,

l

щення і оранки. Хорошою роботою відзначаються комбай-

вИч НуЗьмик уnоралися з цією хайло

конував і

БАЛДУКО В,

січка зразу ж відвозяться і складається в скирту, а nлоща

самохідних

комбайнів Петро мuног, Анатолій

три

нювачамн

особисто ва.с, Леоні;~;е

уряд і

зав­

На трудовому капендарі підприємства-1976 ріК ПЕРЕЛІТ з москви Харків. Ударною працею ознамеІfУвали трудівники восьмого Дер· ЧЕРЕЗ ПІВНІЧНИЙ

ЖНИВА-ПОЧАЛИСЯ Ще

з че стю виконати будь-яке данн.я партії і уряду .

США, що прохо;щть через Пів­

но. Запевняємо Центращ.ний Ко-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ YKPAittИ, МІСЬКОJ 1 РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ня

no й далі радянські авіатори готові

Мо с ква

пічний nолюс, завершений успіш­

РОЦІ

1935

маршруту

великим

Дні

культ у ри,

ЗО-річчю

хословаччини

чехо­ присвя­

визволення від

ких загарбник і в.

Че­

фашистсь­

Сцену

Вели­

ко-го театру СРСР 18 червня б у ло надано Празькій націо­ нальній опері. Уславлений ко­ лектив nоказав тут ком і чн у one· ру Б. Сметани <<Продана наре­ чена». Спектакль nоставлено

заслуженим П . Ночі.

артистом

На сnектаклі,

з

великим

ЧССР

який пройшов

усnіхом .

були при­

сутні кандидаt у 'i.Jleшi

llo.nlt·

бюро ЦН НПРС. міністр культури СРСР П . Н. Демічев, заВі.:!уючий в і дд!ЛО)1 культури ЦН НПРС В . Ф. Шауро, застулник м і н і стра закордонних

сnрав СРСР

М . М.

Разом з ними були

Ро.:!іонов.

член

ЦН

НПЧ. мінІстр культури Слова-

цької

Соціалістичної

еисnозиції представлено близь­ ко 90 творів Сурикова, Нрам­ ського. Лев І тана. Айвазовспко­ го , Шишк і на. Рєnіна та інших майстрів . У Назані тривають

виступи

оркестру

Чехослова­

цької народної армії.

В М і н­

Респ уб-

ську закінчилися концерти си;-.t­

СРСР Я. Гавелка, іНШі чехословацькі товариші . «Російський живопис з че·

Брат і слави і почалися гастро­ Лі Празького театру пантомі· ми «На Забрадлі». 3 мистецт­

хослщІацьких зібрань» - так назив?.ється виставка. яка відкрилася того ж дня в Де р ж ав · ііій Т~етья.ковській галереї. В

вом естрадного оркестру 3 Праги познайомилися жителі Волгограда. (Нор. ТАРС).

ліки М. Валек, nосол ЧССР в

фонічного

оркестру

радіо

3


'ІСОИУНІСТИ

СІИДЕСR.ТИХ

поспішив

За

не

зріло

тар ем партійної орга­ ні зації цеху Володи ми­ ром Олександровичем Грищенком.

- Працює у нас Rузнецов з 1970 ро­ ку, інформував

ша

--:- Ч лен міськк ому п арт і ї. Член партбюро цеху. Активний пра­ цівнИк. - Норму ви.робіт­ ку виконує на 137-138 процентів. Удар­ ник комуністичної пра­ ці. Ударник дев'ятої п ' ятирічки. Особисту п'ятирічку завершив ще торік . Володимир

Олексан­

також

був

багатослі вним. просив

до

не­

Щиро

посміхнувшись,

він

QдР АЗУ

сн ажу

читачеві : шис ь

п ро

ЧО 'юго

заводу

пє­

по рош­

ново r ~сталург П , ян ого іІ·:сн і

предста rтли

за­

[ІfаЛЮІ1аБ

у

С ВОЇЙ

у я ві

Іі рС~ІЄЗ НОГ О

чnло­

до

ніякої підозри

-

За~тупник

комітету

проф с піл к и

П. Г. Ли­

ч и~m

то вченко

п о-

лум' я.

б ув

хутчіше

те.

на п а сати. ян скажен іє т е по лу м 'я і як г.еле­

вий

робітник.

ніст .

П ечовий ! ..

аб н

т є нсtJ Кі!

ЛЮJІІІІІВ

старuшй

лечо най

п р и бор;; ує

iiorn

у

т JJ:бну

хR пшн уІ

ВО Г НЮ,

бо г

плуталось

<< Ua р

у . думках

са:. те

-

т аюІ~І

м єзН ІІ:ІІ,

І

Rрожаю

діє nprr І з м а їл ьс r, к о м у рай­ кшtі Нтш арт ії Уt{раїни на Од ещин і . До складу шт а бу у в іі1 ш:rи праціБНІІЮt раіікrнrу партії і p<1i'rкmry ЛНС МУ , ра;щ сі .1ьгосп управ ління. Го­ Jю ;.;н е їх заrщання забез­ печи ти гласн ість соціаліс­

ват и досвід

дня

п сре до н нків.

заносr п ю1є

біток

пр ола гу­

3

RИГОТОRЛеНО С Пе­

Ціа ль н і бюлетені. почнуться жн и ва , в

кожноt· о

Я н тільtіІІ штаб що ­ них

виро ­

ког.tбаіінера

і

надснлат и~r с в ус і колгоспи і радг ос пи. 1\І еха н! з аторн знапt~tу т ь .

хто

веде

п е ред

у змаганн і, а хто відстає .

Ш таn н

інформації

р е н о також при

всіх

ств о -

п е рвнн­

них парт і ііних органі за ціях раНо ну. Досвід ізlІІаїльці в пошир ено в багатьох районах об­ ласті :НоіІ1 ін т е рні всь кому,

Розд ільн янському, В елнко­ lІш хайл і вс ькоіІІУ та інших. На жн и вах широко викорис-

товуються

т а кі

форми

ро­

боти. як п ерех і дні вимпели п ередовиків , щити оператинних матеріалів «Хроніка

хлібного поля » , -«Екран жнив» та інші . (РАТАУ) .

2

стор.

f ир за

мою

дильнину

я,

поспішаючи

ледь не

наткнув­

Ось, познайомте­ Віктор Rузнецов, сказав

...

парторг

тири

і

у справах.

Ч е рез кілька хви­

столом

То­

у

починн у

не тільки

куточку

п еч ови х,

роки

випа­

лили по сигареті.

Приклад показав

м еталург

СРСР Віктор Олексан­ дрович Горохівський. Він зі своєю бригадою

стіл

весь рі к так працював.

Ми,

(фі~

пра вд а ,

дивилися

спочатку

на

все

о

Аграрна по.JІітика КПРС­ наукова

основа

розвнтку

дальшого

соціалістичного

сільськогосподарського

ви­

робництва.

ли :

показники

у

підвищи лися,

знаємо .

А як же •nідо­ зріла тиша » ? -- запи­

-

тав

я

її

в загалі

Любиш цей тв і р? В загалі люблю читати Шолохова. Сам я зі Ставропольського краю,

залишився

суване

ном

цим

мен і

технічно

письмении­

знайоме.

вже

новий по ртрет старшо­

ос­

го

подумк и

малював

печоного

Нузнецов а,

В іктора

повещ1теля

вогню.

В.

раціі

-

СТУПАК.

Збільшення

-

п'ятирІчки

ське

керівна І орга­ сила радянського

суспіль с тва, вождь

полІтичний

Боротися

ТРJ'ДЯЩИХ.

Головні напрями

дальшо­

го розвнтку сfльського гос­ подарства, визначені берез­

невим (1965 р.) Пленумом ЦК -RПРС, ХХІІІ та XXIV з'їздамн КПРС.

Новими сJшвними ділами зустрінемо XXV з 'їзд КПРС! Сила нашого радянського ладу в непорушному союзі робітничого нласу 1 колгосп­ ного

селянства.

Переведення сІльськогос­ подарського виробництва на сучасну Індустріальну ву

-

прямів

один

осно­

з головних

аграрної

на­

політики

партії.

Комплексна механізація­ виріша льний дення

фактор переве­ сІльського господар­

ства нраїнн на сучасну Інду-

о

за втілення

в

життя зобов 'язань , занлику учасників республіканських

зборІв

переможців

соціалі­

стичного

змагання

ському

господарствІ

обов'язок ба.

кожного

в

сіль-

матеріальної

умова

зроствння

продуктивності nрацІ.

Зростання врожайностІ

--

виріша льна умова збільшен­ ня виробництва сільськогос­ подарської продунцІї.

ПідВИЩеННЯ

ЯКОСТі

і ЗНИ·

ження собівартості продук­ ціі важливе завдання в соціалістичному змаганнІ на сучасному етапІ.

роком

госпо­

· ударно І

галузях

ськогоеподарськоrо

сіль­ вироб­

ництва.

Постанова ЦК КПРС І Ради МІнІстрів СРСР << Про заходи по забезпеченню зби­ рання врожаю І заготівель

сільськогоспоцарськнх про­ дуктів у 1975 році~ -- бойо­ ва програма дій трудtвнинІв села.

Аграрна полІтИRа КПРС І

ЖИТТЯ

Зібрати

о

бІльше

контролюючого п риладу

Фото Р. Єпейкіна . (Фотохро ніка

до~t КПРС , ний обов'язок

патріотич­ кожного ко·

1

лективу колгоспу

радгоспу.

Наіtперший заповіт хлІбо­ роба виконати плани ·про­ дажу зерна державі .

Внеока дисциплІна ганізоваиість під час

-

запорука

Досвіду

-

РАТАУ).

сезону

І ор. жнив

успіху.

майстрів

збирав·

Високопродуктивно ристати

кожний

трактор,

Субота,

Великі nартії лляних жіночих суконь, блузок, ко стюмі в надісла­

ли в Новосибірськ, ЛенінграД і на ,· Украіну маіістри Мінської фабрики художніх виробів. Оз­

доб.'!ені Р ~'Чною вишивкою, вироби ці гарні й практичні, їх випуско~ на фабриці почато виробництво одягу до .'Іітнього с езо н у. Фабри­

ки

х уд ожніх

підготува.1и

в иробів

Бі.'Іnрусіі

до нього

понад

20

нових моделей жін очо го, чолові­ чого і дитячого одягу з льону. (ТАРС) .

21

та ІншІ механізми.

Конвейєру:

автомобіль ватор

вико­

комбайн ,

автомобіль червня

1975

-

комбайп

-

тІн

еле-

<< зелену>>

вулицю.

Жодного колоска на стер­ Ні, жодної зернини в соломІ. Вміло І високоякісно ви­ користати збиральну техніку на жнивах.

Девіз кожного механ1зато­ Ра

на

жнивах:

корд новатора

ма

-

сьогодні

ре­

завтра нор­

для всіх.

Суворо додержуватися чІткого графіна н а переве­ зенні пового врожаю закон для кожного водія.

Виконання завдань по ви· робництву І постачанню селу техніки

-

під

неосла{)ний

контроль.

ЧІтка органІзація працІ ~апорука

швидкого

-

збиран­

ня врожаю .

Виховувати ставлення

цJалістичної

ко ntунІстичне

до праці .

до со­

в ласн остІ .

Міп,но nере.кр итіt усі кана­ ли.

всемІрне поширення.

жатку,

сівалки.

До літнього

продукцН

з кЬ11$ного гектара. І!зRти ру­ бежІ. визначені XXIV з ' Уз­

ня

Спеціалізація І концентра­ ція виробництва, поглиблен­ ня мІжгосподарсьної коопеНОВЕ

сільського

соцІальний прогрес. на селі.

ПІдвищення

обл аднана електронни,tt пр истро­ єм, який контролює робо ту висі­ ваючого а парата. Ш ирина захва­ ту сіва лки 5,6 метра, вона за· сіває за годину до 3 гектар ів. На фото: угорський інженер­ емктрик Чаба ПОТАКІ і пров ід­ ний інженер відділу по випробу­ ванню нової техн іки Кіровоград· ського ГСКБ Валерій НОВИКОВ (лівору ч ) перевіряють роботу

проблема

Зробити завершальний рік

хліборо­

заІнтересованостІ працівни­ ків сільського господарства - важJІИва

розвнтку

працІ в усіх

Успішне завершення дев'ятої п'ятнрі•:ни - най­ важливіше політичне І ено­ номІчне завдання 1975 рону .

госпо­

виробництва

ключова

важливе

завдання.

сільського

дарства.

зерна

народногосподар­

універсальна пнево~tатична зернова сіІІалка , яка працює в єdиному агрегаті з тракторо,и Т-1 50. В она в ідрізняє ться від ан алогічних сі­ валок попередн іх зразків тим, що

ДОПОВІДЕЯ: , ЛЕКЦІFІ, БЕСІД І ПОЛІТІНФОРМАЦІП НА ЧАС ЖНИВ

запорука успІшного

розвитку

життя коnш.11ексної програми розвит ку сільського госпо­

-

до я

се редн ю

ського народу по втіленню в

RПРС нізуюча

тут

після армії, то все опи­

грамотними. 'Усі ма ють

урожаїв.

сівби зернових куль тур. Тепер проходить випробування 48-рядна

н емає ,

щалися . Прямуючи прохідної заводу,

1

передпосівного обробітку грунту і

-

стали

технічну

грун таобробних .машинах разом із спеt{іалістами з .Угорщини працю­ ють над створенням .машин dля

як у Шолохо ва ... Як у << Ти хому Доні » .

ми

Кіровоградського

Хто її знає? Мо­

же,

перше,

хлопці

Співробітники

головного спеціалізованого конст­ рукторського бюро по посівних і

нарешті.

дарства.

дарства .

них

хлопЦі

більше стали й заробляти. Сло вом , чо­ тири роки вже біди- не

Підвищення продуктивностІ праці 1 ефективності суспільного виробництва -

ДіяльнІсть КПРС І радян­

де­

Через к іл ьна хвилин ми з В і ктором попро­

стрІальну базу. ХімізацІя та ме.JІІорація земель надійний шлях забезпечення високих, ста­ лих

з

якою недовірою. Але потім самі ж побачи­

віту . По-друге , якість муфелі в н а багато по­ краще но. Якщо, сна­ жімо, раніше в них

від­

ритм. роботи

Заслужений

« навар»

то му

ДОПОМОГу,

позбулися цього яви· ща. І ось ч ому. По­ умілішими ,

лин ми з ВІктором вже бу ли на дружньо­ му « ТИ » і, сидячи за

ві­

чи

бригадою

ВИДіЛЯЄ

свій тако!

у муфелі. Ось тоді конвейєр блокується, тобто виникає «но­ зел>> . Я сказав, що чо­

на його спину .

-

впевне­

боючись

він

нововведення

кілька хвилин ро­ бота знову входить у

вантаження,

«Лови м о »

18. надто

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

Ш таб інф ор:~tа ції на пе­ рі од підго т овКІ t і проведен­

ціЄЮ юеТОЮ

що

-

двору

ні сть і рішучі сть. му ,

п ос піши в

з~1агання.

ся

заводського

невисоки х

зупинився,

поспішив

ідейного впливу

ти •шо r о

тан

зз аду,

у

Бі ля

хлопЦів

ріг

дібрав

кре -

но во го

такого.

Величезний цех

Ію ­

з

ся:

СИЛА

зб нрання

знаю

вогонь

неждано

БЕСІДА ДРУГА

ВЄ-'1 ИЧН ТІ!\1 ,

:~t уж ні ~І...

ня

одного

Аян­ Чудо­ Ному-

:Н уз нецов?

по­

печах.

Після розмови з Петром Григо ровичем я знайшов у вітті до­

по да рунон

Хnт і н бачи тп

Іх

!<ОЛИ ЇХ

подІл илися

суємо , значить) і штов­ хаємо у муфель, де безпосередньо при від­ повідні й т ем пературі відбувається процес відновлення заліза. Вже десь на виході піддон· може загруз­ нути: п е ре ніс у шлю­ зовій камері, холо­

про­

швидко

палахкотів

ц е х N'2 1. Ту т працю­ вав Біктор :Ну:знецо в.

...

ВОГНЮ)>,

ДорогнИ го

по­

само

зростом

-

п а п еру,

швидно

жарних

коротким:

п о т яглас я

ми

вернув у глиб цеху, де

в ідверто

до

ymз r1'

так

голови

заводсько го

ру на

самі.

6

зовсім

по муфелях, І робота пішла безперебійно. Але, якщо десь стали­ ся неполадки, брига·

руха­ }{оли

на

і

нас •ко­ бри­ гадна оплата праці. Зараз, як кажуть, все йде в один котел . Роз­

на ти­

...

виходять

ко­

За

в цеху позбавило від непотрібного зління ». Це -

Піддони з сирим брикетом по стрічкаво­

вони

справа,

одне,

важливе

?..

загрузки,

Вза­

розказу­

доглядаєш

Ще

недовго,

му нонвейєру ються до п ече й.

тут

іНШа -

-

за­

що

пальннками ,

<<КОЗЛіННЯ >>.

-

техноло ­

режиму .

вати: . одна

ли

Ти пере міг, зізнався я. Але що було чотири роки то­ му? Позба в и л и с я

йшов повз довжелез­ ної вітки нонвейєра і

слуг и ще двічі . Отже: БЕСІДА ПЕРША

Ч і, ЩО ДІІХ С'С Б О ОЛ!J 'І­ ЧЯ ма і і бу·~·нhn~ту г ерn ю :11 оєї розrюсіді г арн-

І

дрович

це ху, чув про його за­

Г О]J.10БІ ІНН пе­

НЗ ІlК а іІш

тривати ме

галі,

Помиля є ш с я: майже чотири роки -

ЗУСТРІЧ Володимир Олексан­

заводу.

Ал е пони зустрівся з Б . В. Нузнецовим у

ВіК <J. п обіпеногn tюл ю­ чою С ІІ''ШЮЮ , біЛЯ ШИ· рОЧСНІІОЇ

гічного

~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ

оч но: << B i rн np Ба сн п ьо­ вич J{уз н сЦО FJ>> , - н

ВЖе

порушуючи

глад ень­

здобувся я на спо­ м ині людської говірки.

цеху:

ним

і

СТАРШИЙ ПЕЧОВИЙ

д і з нав­

старшого

з

стіше утримувати nо­ трібну температуру, не

-

Rраще познайом­ теся

тихо

Тоді чекай грозу, Вікторе , -

І ІЦ6 ви скажете нього?

дрович

же

-

співроз м овник.

-

міркував

У нас

к о. Може, смІється, - дійсно перед гро­ зою? - А що , - перепи­ тую його, - підозри якісь є? -- Ото ж бо! Якраз і немає. Я ж кажу: підозріла тиша .

хвилин

вже ро змо вляв з секре­

про

-

вісімка,ІЩJІІТ!.

пальнинів , то зараз Іх лише шість. Нам nро­

робота проходить підо­

двері.

к і лька

-

добре,

Віктор.

прочинити

найближчі

було

- Rаж уть, коли все йде хорошо це вже

не знайти Кузнецова, а й са мому заблукати­ ся поміж безлічі р ізно­ манітних агрегатів, я

чепез

які

втра•Jаєrься

врожай.

Не тqй .vrон;ай шо в nолі, а ТОЙ. ШО R КО"!ОрІ.

Натхн енна пр аця на благо БатькІвщи ни заnорука нових

здоб :vтні в

Програми миру .

XXIV року

v

виконаннІ

виробленої

з'їздО lІІ КПРС.


71{ocmosвi

урядо:в:аж

Усе

почалося

з далекого бов'язання успішно

раііоні.

що

І

оеь,

незабаро~І

сталося

нова. Аде

профе-

днем

госпу

теп­

бов'язує

жай овочів.

тракторuстом

ІJ• !

радгосщ;

Несучи трудапц rюх­

ту на чесп, настуnного

XXV

ду

с:орми _ви­

КПРС,

він

виконує

розкинулися

з'!.1 -

nубліки

робітку на міжряд~;щtу оороб Ітк :; овочів

на

120 -

1.30

npot{CHTI R.

Якість роботи, як ви:таонт агро- l С!V!ЕРТНИй, впизу ном-овочівниn: рад,'оспу Микола тракториста_ працює. Феліксови ч Сийіга, відАtінна. На фото: морі М. І. БЕЗ-

а~регат мtжряд-

Rf1:

ПошаНИJ>.

.Як тільки

·Г ляд

кра­

,

роцІ в його дере­

корпусах

відпочива-

ло вже 11 ОО дітей . Побував­ ши в Артену, відомий французький письменник-комуніст

,

Анрі

Барбюс

nисав:

«Артек справжній рай: але рай земний, реальний , де життя дітей трудящих проходить в оздоровленні

знання улюбленій справL

' Піонерія росла і розширю­ . валась . З часом Арт ек стає ) найбіJІьшим піонерським т а­

tR.

вміння

ті знань

ДЬОГТЯР,

ри радгоспу «Заплавний•.

ЗА МЕТОДОМ

ДдЛ НАБЕРЕЖНИХ ЧОВНІВ На півмісяця раніше строку

заводу метале-

вих і залізобетонних конструк8·1·дправлено в Набережні

формувальників

ку і м. в.

впровадили б

С.

В.

Гресь-

Носаренку.

формування

Вони

·

паль

в опалу Ці з гнучким шддоном,

партію виробів.

яа

А. БАРАНОВСЬКОГО

Теплохід

«Брацлав>>

бригада

портониКів

на

чо-

І лі з Миколою Тимунем заван-

виру-

т ажнла в трюми судна за змі-

шив у черговий рейс з Одесь-

ну 286

тонн

сульфату,

що

кого порту, зекономивши під І вдвоє пе ревищує норму . навантаженням майже добу. Високий виробіток бригад. Ц

е

результат

ударної

праці

: які

працюють за прогресивни м

Виконання замовлення найбіль- що дало можливість збільшити докерів , які готують гідну ~Jy- ; методом колективу А. Барановшої будови n'ятирічки було виnуск nродукції на 20 про- стріч XXV з'їздові :КПРС. Тю;, і ського з Іллічівського порту, бригадирам

в

си~.

спортІ

~ бором, в якому

директор будиику культ,-

і свої w-

і

Минали роки.

і

. . - r

nоручено кращим

1928

У

народжується:

віддаючи все своє

«3нак

За ще вищі nоRазники во-

Човни велику

по­

дерева.

і їхніх фіз ичних

на бореться в заверша;Іьному

цl.и"

мор­

ля недовгих зборів вона поспі­ шає в літнш табір. ПрацЮ6 мо.'Іода комуністка самовіддано,

Пошани».

Зі Стрийського

nерели­

чарують

вічнозе.лені

в ' яних:

набравшись сил, Галина. Ше-­

венко ви соко оцінив ~·ряд, на­

грає,

Своє існування табір nо­ чав з кількох брезентових наметів, у яких розмістило­ ся лише ВО дітей з nромис­ лових центрів країни.

У

кидається, добре відпоч.ивши і

моло­

рес­

:Казково

відб:rисками,

ська блакить,

1

_

сонця

ваючись

Це зо­ ще

володіння

Піонерії.

денного

ном.g о6ро6tтку t!O!•t!дoptв. Ф о т•> С. Приступка.

організація рад­

працювати.

Дружби

красивий цей куточок Чор· номорського узбе режжя. Під яскравими проміниями пів­

,

новий ранок, разом з ним про­

ка 3784 кілограми від кожної коров.и при зобов'язанні 3400. Працю Галини Саведіївни .Яко­

п'ятирічки,

пра цю є

орденом

nІд· наго·

На південному березі :Криму, від підніжжя Вед­ мідь-горн до Гурзуфа, на семикілометровій nрибереж­ ній смузі і території, як а йде в го ри, в наметах з алюмінію, скла і пластика

шів.

закріпленої групи корів . Ви .. значальни.И рік п'ятирічки Га­

році

роджено

щ~, виправдати довір'я товари-.·

підвищувалася продуктивність

городивши її орденом

успішно

з под-

прийня.lа кандидатом

ден «Знак

доярки,

лина закінчила надоєм

народів.

чаени КПРС і мені вручено ор­

зростала

майстерність молодої

парпина

-

тваринників, зробили своє ді­

3 . кожним

Безсмертний. Два з полониною раки Аін чч.ин­

- Цього року в моєму житri сталися дві знаменні події, _ говорить Галина .Яковенко,

лота, якою її оточив колектив до.

покоління

ругами по праці.

не обШ-

досвідчених доярок,

у вихованні

досвід

литься своїж досвідом

сії, повсякчасна допомога стар­ ших

кі заслуги ростаючого

ших респуош& Радянського Союзу. Вона також щедро ді-

шлося без труднощів, неві].ач, обраної

з дня заснування і за вели·

професійно - техн ічне училище .Ni: 2. закінчиА і комсомалеl{ь Микола

знатних доярок України та ін-

«3апла.вний».

до

з них , сільсьr;е

«:Великодимсрськ шІ». f'а;зо.и з n:о­ ЛЄІ<ТUООАt в иборЮЄ ІІUСОКІІй уро­

nрацювати дояркою в радгосш

любов

Одне

ПереяслаА-Хмельниц ьке

лозичуючи

переїха;lа в село Мокрець і здійснила свою )Ірію - ста.,~

адже справа була

ві заклади області.

Міrщрін ському відділку

на .Яковенко, разо~І з матір'ю

Звичайно, спершу

Іх підготовллю ть СІ1!'l(іальні учбо­

ратурою по тваринництву, за-

передовий

РЕСПУБЛІКf\

Головний піонерський та· бір країни Артек, який но­ сить ім'я В. І. Леніна, у зв'яз~Q< з п ' ятдесятиріччям

ся там і набув спеціальність меха­ нізатора широкою профі.~ю. Tene;;

Гали-

-~·~~~

ПІОНЕРІЯ

fа,1 ина Савеліївна багато щ1а.цює над спеціальною літе-

таБ,,

вона,

викпнує.

За п'ять місяців надоїла від кожної з 24 корів 15 71 кілJграм молока, а щодобові нцої теnер становлять 14 кілограмів на корову.

ково на ферІVІі. Було то на Жи~ т.омирщині в Андрушівському

І

З n:ожнuм ро..;о.ч держава ос­ нащує сільське господарстпо все більш доскона л ою, в исокопроdук­ тивною технікою . Для уміл ої екс­ плуатації її потрібні висоn:оквалі­ фіn:овані кадр и механізатерів .

ПОКЛИКАННЯ дитинства та вдумливих шкільних років. Ще тоді в героїні моєї розповіді зарО-дилася )Ірія працювати в сільському господа!}стві і обов'яз-

.

МОПОДЕ ПОПОВНЕННЯ

ваrород

центів .

передова

укрупнена

комплекс- 1 стає нормою.

(РАТАУ).

!~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~

здобут­

... '>.

Республіка

піклуються

не тільки про тей, а й про

здоров ' я ді­ виховання Ух

справжніми

громадянами

:Країни

Рад.

Після

1970

затв ердження

роЦі

в

Генерального

плану розвитку го піонерського

Всесоюзно­ табору т ут

розгорн улося грандіозне бу·

дівництво.

Тепер

в Артеку n'ять та­

борів:

«Нипарисний>> ,

«~а­

зурний», << Приб~режни.~ ». « М о рСЬКИЙ », « Г!рСЬКИІІ>>. П' ять

-

таборів

це

десять

дружин. Три з них функціо­

ПІСЛЯУКІСНІ І ПОЖНИВНІ ПОСІВИ

ЗМАГАЮТЬСЯ ЮНІ ПОЖЕЖНИКИ ВІдбулися

змагання

юних

У раціона.1ьно~ІУ

використан-

: добровільних пожежних дру- ні землі та в зміцненні кормової ' жин шкіл міста і району. В о- . . ни проходили на спuртивнол1 у бnзи д.тл тваринництва за nри. майданчику Княжицької серед- 1\.lадюt таращанців велика роль • ньої шноли, куди прибуло 16 щцсжить повrорнюt, або так

повідн)' глибину з 'ГІГІІ , щоб восе-~ рудзу,

ни під час зю)девої оранки ще поrдибити не

менш

нують протягом усього року.

Збудовано стадіон на

и 1'І!ІІЛе

Високу виучку показали юнl

nожежники

Троєщинської

што

реенубліки

Шевченківської і дrн:тиrанню середніх

в ~·мовах

сприяють

ря,\У

нашо1

оuробітку с .'Іі,1

раннІ,юІУ

кудьтур,

.10t.tpc

то пісJІЯ пuжни в них ку л І тур ёія-

_

·

· '

.

·

дає

ликоди"т ерс ькоІ восьмнр1чно1 шк·1 л Юні nожежн ики цих сі іІ

·

активно

по с іви на .

: .. юи .

працівни·

кам пожежних дружин n .lB у рОЗПОВСЮД}\''СІІНі

радгос-

НаОЧНОЇ

кор:ч,

С ІВІІ 'ІІОЖ)lЬ ДсlВаlИ

агітації, під .час ЖНІІВ

зе,1еюш

а то

ха

~ОіІ'УТЬ

·>

патру- ,щгг._нвии

л юють на хтбних масивах, пе ·

СІяти

У

• • .•

~uжан.

ІІЦііШІІІ ДО

. . ·

шr ляжнивНІ

ку.1ЬТУРИ

1

·

·

·

··

~аЮТЬ ДОЩі

І"

інвента- НО ЗВі :ІЬН JІЮТЬ ПО<lе і Заі!ИШіlЮТЬ 1 :и~!

ре:~<~. nро водяп, рсІJдн-псревJрки

І

·-

·

потрtоно висІвати одночасно, при 40 норю ВИСІВ У КУ!tУРУдзи -

·

·о 1 ;)

-

1.

·

.

ральний

·

в

центр,

тий

С)'~ІІШІ 3

! тей

На жаль. не в ус іх

приділяється

належна

nі дготовці юних Про це свідчить факт.

що

на

школах

nожсжниніР.. хоча б той

районні

вати чергування

увага псновних ку.%тур.

з~1агання

ІЇ

агротехніку

·

·

На . по_.1і, де_ вис Івати~rуться шс•lЯУКІrНІ та шrдяжнивю КУ.'!hТУРИ,

КV1ьтури

·· .

·

П1r.1я попередника

.

ви~; о-вшrя-

ної мішанки в f!ІІН І'ОJІНІІХ вах

наііп рrц уппвнішою

ь

/Іlоб

з піr.1яжнивних

землі,

вих

мерrш ,

С е~ш полок,

Бог;щні rзк и, І шс.1я

з о.ирання

по~ер~~НІХ куль-

кшогра~ІІВ на гектар.

· рнш

П :юсІ{ОГО, Гоголева . вос ь миріч · ннх Руднян сьної. Жердівської.

тур 3аш:знсннл з оорооrтком при- РУд:Jи і суданки найкр;Іще ви с і- боронують легкими борон ами зво,1 и·rь до п е ресушування грун- вати по озимині , яка збирається впоперек рядІ\ів, &би рають після­

tнших.

ників і хвороб. Орати треба п~у- І ся звичай ним рлщоюв~ способо~І. І няні посіви. гами з псрсдпдужниками на ВІД- При ЦЬО)!У сnочат"у сІють куку- 1 Є. КУНДІРЕНКО.

~отлівської, Літочківської

та ту, рnз~тоження бур'янів,

м. СОЛОRЕй, голова райради дпд. Субота ,

21

червня

1975

року

шкід- на зелений кор)! . Сівба nроводІП'ь- жнивні RУ.%Тури так, як і вес-

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

тур ·

збираються

солідарн і сть

дітей

рі зно кольоро·

галст у кі:в.

біжних ціЙ.

В

Артеку

міжнародні кері в ників

дитячих

конзару-

організа-

За важдивнй вклад у справу ін т е рнаціональвот виховання юн ого покоління Артек нагороджено поч ес­ ними грямота мп Всес в ітнь,ої

н а .Іш т rеііа доnре до глядати: вчас­

к уну-

четвер­

4600 взимку.

праnор

. ференцїі

не прибуЛІ~ ко"1анди ~ ,Б ро~ар·І' попереJНІJ!\И .треба зібра~и в най- рудза, яку на :1Р:ІРНиі·і І(nрч В І І rі- но випо.тювати бур'яни, оброб.'І::­

!'fQ

-

спортзали,

тут

проходя т ь

посівів

с~ю~;х середюх шюл N9 ~:· N9 о. 1 . Roporшi строки, при наннижчому вають суці.1ьнш1 рц,;ович по еі- ти міжрядя , боротися з mкі:1НИ­ .N~ 6, NQ 7. восьмирІчноІ 4, ~зрізі. Гр Унт ореться одразу ж во~І при нор~і висіву 90·- · ] ОО 1\і!ЮІ і хво робалІи. При пояні ехо­ се реднІх шкіл с Іл Вел н кО\ дн· . · -· · · · с дів на повторних посівах поде

один

влітку І

волізує

пп t:і- зі nрати ви сокі врожаї, за ростІ-

КУІ\У-

з· явля-rь­

лосданці п іонерс ь ких і п ро· гресявних дитячих організа­ цій більш як 50 країн с віт у . У цєй час над Арте ко м пі д­ німається п рапор, який сим­

)!іШ, СПРИЯЄ ШВПДК О~ІУ РОСТУ КУ­

~ачи.

ще

басейн,

Щоліта

червні і

З )! і ні треба так, щnб не порушу- щшанк), гре ІК), прос.о та ІНШІ с.1і.1о ч боронують лег1шми борін-

тут

В Артеку зможе від­ поч ивати одразу 7600 ді·

. . · . Ul'ООБИ'ІИ т;У:ІьТІра)ІИ чи сУJан - купдзи і бобо вих крьтур. Пі с ,lя дотрим ання пра r.и.'І протшю· ПІС ІlЯ сеш: в ГРУUТІ до_сить м.,~ги., кою Та ііuж' чп ;~на ннrівати ~;І h· о- посіву по.1е коткують знову і ж ежної безпєюr на фермах та Роювшувати щ посши в СІВО. : •, ·1 • , . • • в будинках грома днн.

план,

, бази...

КУІ\УР>1ЗУ як . чис- липні, ко.'ІИ висівається така су-

ПОС!Вrt)І, ТаК І В

-

взимку

Артек при й·

сн містечко флори і фауни, пі онерський космічний

-

~rпжна RисоІ\а те~шер атуРа

дітей ,

рік

здрав ­

вщпочива­

ної Батьl< івщини . :Коли бу­ де ·повнІстю здійснено Гене­

60 - 80 чи вики 30 -'І·' 0 ктограмІв . . на гектар. гороху

дитячій

має до 25 тисяч піонерів з усіх куточків нашої безмеж·

І вІсть зо І.%Ш ИТИ ва.'Іовии ЗUІР зе-

J

Для повторних ппrівів

ревіряють, чи забезпечсні ком- треба піс,,я попrрсдниІ\іВ , ЯІіі ра- . виr; орист~ти

байнн ЩJОТИПОЖЄЖНJJ:\1

за гинпи

П · ' · '· · · . . ·. ·. .РИ праВИ!ТЬ. · , с ·tяти треuа с.11;{n ІІ за т дотпв аrротехшщ с·ою r рІ·нтІ· L· о,и Б '' ІІІ а _. . . . ш~.1яжнивнt . ., 1 , • , •.• по-І п . . , о соо· "'И"О J , " ·• _ .

Н'lВІТЬ І Н а зерНО

'

допо;vІагають

численні кімна­

в

4200 1500. За

можли-

обидва ко:чпон енти

технічних:

одночасно

ють

·>

та Вє: ПО•lОВИНІ mra про~одити повrорн: І ни повІ.lЬНО, а 1\(•:ш настане пос у- 1uii з боііови~ІИ

басеи­

школу,

У розпорядженю бібліот еки. спорт·

Влітку

дення боротьбІ; з в~н· н ем коман_- І.:ІеНІШ ,нор)~ І с~~о 1\?сять ~е. р~~~~-~ І т.~~. не можна, оо х~ч рос:І.l!НИ 1 .l~них кормів_ ~а 60-80 прощ~~­ дн Бобрицьк.т. На.~ит;Інськоl , ше . Це _да~;__ ~ІОЖ.lІІВІ:ть J др~ 11 ~ 1 зш;о ть, але розвІtютич J 1 ьr л вп- пв. При пorlВl кукурудзи в сую­ ТребуХlвськсн -~ерєдшх

для

10 т~­

відпочинку.

ниЦі

на гектар. Вс.1ід за по сівом треба

які ти новерхню. littiiИ зорати ~Іі л,.;о, По сів таІ:ої суміші

загальноосвітню

ти

гру;щи, вирівН](JІJатн та розро u.1я- обом'язково провести коткування.

шкіл. 8 збираються рано. Трави ж на зсДобре були підготовлен і до ве- ~ .. . . . . . .

плавальні

майданчики .

на, 1 зразу ж дРУГЮІ СШ,lО)І, упоперек

розбивати

ни,

гуртків. дітей -

3- 5 сантюrетрів. С:~ідюt Зі'.·\ аііо по діагонаді, висівають суоранкою ;рл ущідьнення грунту І данRУ, загортаючи насіння на нтtанд. званим піrд_лпісним і пісдя-! рі.1дю прикочу.ють кі.1ьчасrю1. або і г:~ибину 4-5 сантюtетрів. ПорПерше місце посіли юні по· жнивнюt посІва~І. І важкюt дерев лним КОТІіЮІ І за І щ1 висіву кук);рудзи - 90-100 жежники з :Княжичів . другими Il бу:ш пухівчани, тре тє _ за .. Рання ве_сна та довге сонячн~ і нюІ щ·~;кають оорони. ід час кі,1 огра~Іів, а суданRи _ 25-30 tю:.tан,:~ою міської школи N2 1.

місць,

приміщення

насіння лRоі загортається

pi.rymo на г.1И6ину 6-8 _сантиметрів, і

як

сяч

j

Ради

Миру .

ком ітету

Радянсьного

захисту

миру

і Радянськ о го ф он дv ми р у , золотою медаллю Радянського ко~1іт ету ~ахисту миру , «Борцеві за мир» . М. ТУІ-'UНt:ЬКИИ,

кор. РАТАУ.

о

3

стор.

о

. '


Вітаємо

ПереМОЖЦІВ нізаторів шкільного

Наприкінці минулого року редакція оголосила конкурс .:30 років Великої Перемоги». П рисвячсний він

був славно.Іtу

святу радянських людей, усьо­ го про,'рсси6ного людст6а, що подолало чорну чу.му фашиа.Іtу.

;.:уре».

-

У НиХ

Одержано

чимало

ГJажпю•1і

l!CjJUIO\JY турі і ЩlІ[Ю чожливістr, заRоюватІ1

понденцій, сnогадів, роаповідей

соціалістичного

3.Іtагання,

того, взявши

до уваги

учасників

вихователю

авторові

фото-

Конкурсне жюрі розглянуло понад 100 робіт 35 авторів. Абсолютна більшість їх виана­

час

кращих

мате­

надрукована

під

підготовки до святкування

ЗО-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчи:тяній Rійні, iнtui дійдуть до читачів найближчи.и часо-к Зважuвuщ на рушених

ріалах

у

тем,

вихоrте

пропонованих

дожню

робіт

довершеність,

ху­

жюрі

Першої прс~оtії не присуджу·

Б.

В.

.:Отец»,

воєнного года»,

РЕНКУ аа

М. С.

знає.чо

д. С.

боtїонпмц М.

пости»

С.

к.

т.

Ранкова

гімнастика

для

М.

к. т. •Служу Радянському Сою-

зу•. К. т. Зустріч юнкорів телестудії «Орля• з Героєм Соціалістичної Праці, начальником Південно-За-

хідної

сом.

•алізницІ

П.

Ф,

J(ривоно-

11.40 К. т, •Музичний кіоск•. 12.10 К. т. Вірші радянських поетів. 12.3n «Сільська година». 13.30 К~тцерт Державного хорсогра-

Ф•чного ансамблю •Берізка•. 14.20 •Літературні бесіди•.

стрі.1ки

•і

_

_

_ _ _ _ _ _

початкову

бп;ву і,

прочитаііте

разу

не

встиг

Ф

ТРНГУБА,

КенігсбергnАІ:.>

прізваще

:~іяча

ЩО

літrратури

:ІіЯ.lЬНіСТЬ

ЖИТТЯ

)!(И КА

ПИСИІеННИІ\а

тісно пов'язані з Rиєво~І. Ск.1ав В. Волошин.

і

усім

вислоалює у•щсника.ІІ

закликає

найси.щти

вдячро­

новини,

Хати нь•.

Для

літеіі.

•Теремок•.

Харківського

(Харків).

театру

І

16.30

• К.

т.

Документальний

ВогняниіІ ш """.

!8.00 к т •У світі рослин•. !9.00 1нформанійна програма •Вісті•. 19.30 Дні літератури і мистецтва Білорусько'!' РСР на Україні. Кон-

нерт Державного народиого хору І'РСР. (Донсuьк).

_ __ -

_ -

Ес·

ні

відповіді

надіс­

ла,1и:

В. М. Рогач (с. Требухів), В. І. Бо­ лецький (с. Погре­ би), В. Є. Дорогун­ цов (ст. Бобрик), Б. Ф. Дяченко (с. Підлісся), Е. О. Ко­ .ІJодяжний та О. І. Щоголева (м. Бро­ вари) о rм нарахову­ ється по 8 очок. По 7 залікових балів одержали В. Ф. Пет­ раш (с. Літачки).

За пpat~n7n.Re ро~в Я'й'ІІІНЯ

прізвище, і~1'я та по батькоІ'Іl,

задачі

:~~ісце роботи чи навчання і домаш­

падсилати не

ню

5 очuк. Відповіді пізніше 30 червня

цього року (за

поштовюІ

адресу.

Наступне завдання чекайте

штюше­

ле~). Не заС,уваііте повідu.І!ляти своє

ня

ЦЬОГО

5

лип­

РОКУ.

~~-~Qf.!!'.~ ~ БРОВАРСЬКОМУ

райсnоживспілки ЗАПРОШУЄ Нд РОБОТУ:

РОБІТНИКІВ

ПОТРІБНІ:

Звертатися

)~1 ·

на

Бровари,

,,го,

17,

1

вул.

адресу:

Толста-'.

тари,

75Zi7i2d

ництва, харчових

l ( ~·

,

комірник тарного складу,

~

комірників,

інженера-технолога продуктів, майстра

виробництву

no

\

м. Бровари, го, 22.

вантажники,

к;ухарі всіх розрддів,

офіціанти, ВИКОНрОб, буфетники,

безалкоголь-

НИХ наnоїв, майстра цеху. 3 вертатися на

ексnедитори,

касири •

вул.

уЧНі касирів. АдміністраціJі1.

fJ ,

~

~ :31!1

~

кадрш

Адміністрація,

ПравлІння

Працівники

адресу:

партійна,

проф-

сумом

повідом-

ля ють про смерть колишнього ди-

ректора підприємства

Анато~~Р~~~~~овича

!

1

''

1

~"~·~''''"'-'~ '~ 111 111;

!!•1

<><:~«::т~я сім'і та

'111111 '-\ 11 ' 11 ' 1 •

IIJJI/JJ/J/////J/ШIII/f//f/1/l////lllffiiUIO

раиспоживсшлки.

~~,q-,qg~~~~~~:4

виконкому міськоі І

Ради д.еnутатів трудящих вислоа­ Л!ОЮТЬ глибоке співчуття співре .. бtтнику В. Л. Лондар з пркаоду

Адміністрація.

воду з глибоким

~

~ За довідками звертатися \на адресу: м. Бровари, вул .. Ниїв~ька, 14~. відділ

Богунсько-

спілкова і комсомольська організа-

робітника,

Київське торгове профтехучилище.

тарного

ції дослідно-експериментального за-

ЛОТОЧНИКИ.

технікум,

- -

передчасно'{

~

І

учні ДО кухарів,

НА t:ТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ: у Львівський торгово-еко­ номічний інститут, Київський кооперативкий

секретаря-

ра-технолога швейного вироб-

1

НА ПОСТІйНУ l-'U.DUT;y

кухонні

НАБИРАЄ АБІТУРІЄНТІВ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ

жі-

друкарку, агента-експедитора, бухгалтера-касира, ВИКОНроба, економіста, лаборанта, інжене ..

'}_!!!!! ___!!!'!!'!!!!!!!І!!!!!і!'!!-!!!'~~~-~--!!!'--,о,!!!'!С'!-~

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

і

робітників по ремонту торгової

АдміністрацІя. r;;;or:;;;on~-.-

Броварському коrнбінату грома.дськоrо харчування

(чоловіків

БроварськоІ

райспоживспілки

нок ) у цех безалкогольних наnоїв на літній сезон на 3-4 мі· ся ці; на скорочену зміну- ПІДЛІТКІВ 16-18 років,·

на роботу терміново бухгалтер і касир.

Правління

Промкомбінат

РАйОННОМУ ВІДДІЛУ НАРОДИШ: ОСВІТИ

О. М. Рєзнік (м. Бровари), С. А. Не­ года ( с. Погреби). Решта, хто надіслав свої варіанти роз­ в'язків, мають по 5-6 очок.

вік,

Gуі(е нараховано

Виста-

фільм

1.

Дебет.

Товар. Першими пра!!!ШІЬ·

ляльок.

фільм •Сільські канікули•. 15.30 К. т. До ЗО-річчя Параду Перемоги. «За листами ветеранів:..

j

28.

Серпантин. 1О. Ре­ зервуар. 12. Кон· uерт. 13. «Рибалка». 18. Професор. 19. Унісон. 20. Сuена­ рій. 24. Пірит. 25.

КПРС.

14.30 •С.1ава солдатська•. (Львів). 115.00 К. т. Д.ля дітей, Художній теле-

І

16.

Надія. Анота­ uія. 7. Амонал. 9.

112.30 •Море кличе•. (Одеса). 13.15 документальний фільм Білорусь· кого телебачення еЩе горить ва

2. 4.

3.

піd

конкурсу

з'їзду

травня.

По вертикалі: такада.

боти на тощ військоао-паt ріо­ тично,'о tтхочання, кращі з яких будуть відзначені.

обрії•.

17

Ораторія.

КОР­

свої

на зав­ крос­

Полонини.

27.

.:Останній рубіж».

Редакuія ність

-

Товариш.

15.

Ки­

бцло

та І. А.

і

«Маріца». 17. Ра­ порт. 21. Хроніка. 22. Волик. 23. Ка­ тер. 26. Мікроскоп.

записовки

«Ue

н.аш

По горизонталі: 5. Естафета. 6. Фраг­ мент, 8. Гегемонія. 11. Габен. 14. Серце.

задача

певну

від

.N'2 80

фrюнт Героя», ро:товіді Л. А. БЕРКОВИЧА

у

знання

ворд, опублікований у «Новому житті»

пет­

за

кмітливість!

О. І.

.:А1ертва

РЯБУХИ

основ­

включитися

винагороди

ГО,lИННИКОВОЇ

)·країнської дожовтневої

15.10 к. т. Пtсні композитора В. За- 20.30 •На ланах республіки•. (Сімфехарова. рополь). 16.20 к. т. •Міжнародна панорама•. 20.45 •На добраніч. діти!• 16.50 к. т. «Діти Країни Рад•. До- 21.00 Програма «'ІаС». (М.). кументальний телефільм •Кому 21.30 Першість СРСР з футбола: •Кар· залишаться сади». nати» (Львів) «Локомотив• 17.40 Мультфільм «Бабуся Метелиця•. ( Москnа ). (2-й тайм). 18.00 Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.15 К. т. •Клуб кіноподорожеА•. 18.00 Наша афіша. 19.15 :.арубіжних К. т. •Радянський Союз очима 18.05 Для nітРй. Лялькова вистава гостей». «Диво-гарбуз:.. 19.30. К. т. Чемпіонат СРСР з футбо- 18.40 Художній телефільм •Розіп'ятиіі ла: «Динамо• (Київ) •динаострів•. мо• (Тбі,.ісІ). В перерві - те- '20.00 • Київська· панорама•. ленарис «Хуnожиє плавання•. 21.00 Для JІюбителів балету. Z1.1~ Інформапійна програма сЧас• • 21 45 к т •Ваша думка• 22.45 к. ·т. На Спартак.іаді народів Редактор Є. ФЕДЯП. _ _ _ _

хто

чекають

Ф. К. ТИМАШКОВА «ІІерший бій» таМ. Г. МАПДАН «дпугuй

113.45

к. т. •Будильник•.

Вас

Високу оцінку одС'nжали спо­

запа­

Новини.

конкурс 1

розиграш

nризів.

Відповідь дання N:~ 2

з

кожного

3-10, 5-10, 7-10 і

розnочинається

Чf:.'PH51tBUI

постріл».

•Сільські

дітен.

сьогодні

про,Ііжноrо

КАЦЕНЕЛЬ­

11.40 Наша ~Фіша. 11.45 Назустрі•• xxv

9.20 9.30 10.00 11.00

Ві;хшукайте

значить, що на­

------------------------------------

та назву двох iiuгu твuрів. Зважте,

програм~Р~·f~~~А УТ

9.05

і

Поспішайте,

псг :их двох турах, П•J­ псрсчогти. Надсrиаю•ш вони З\Іожуть в кіІШЄВО\1У

та документальні оповідання «Сокіл» виходить на зв'язок», «Півтора року у пастці»;

СРСР. По закінченні -

передач.

Саме

ного

у

гади М. О. СЛОБОДЯНА «Го­ сті Великої Ди.нсрки», вірші

су В. І. Л/ПАТ/НУ за ро:то­ відь про роавідника С. Мазу­ ра під наавою «Я ---' «Олекса»; - учителю Калитянеької се­ редньої школи, одно,ІІУ з орга·

22 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА цт

~ota­

тебе, Не­

розпочинатиметься

Ue

турах.

9-10

денцій буде надруковано в га­

.:Важки випробування»: - старшому інженеру по ци­ вільній обороні ремонтно-меха­

НЕДІЛЯ,

кість балів за участь

конкурсу.

аеті.

тово<'о щоденника, опублікова­ ні під наавою « flj ЛЯХаАІU ви­ ЗВОЛеННЯ», та оповідання

9.00 Програма

туру

їв). Ці та ряд інших кореспон­

я

СИДО­

каrzітану

від110піді,

непариого

городи одержать ті, хто набере найбільшу кі-ль­

у

КЇ;lЬКіСТЬ ЇХ, За XO;('J:II

ля» М. С.

фраг,иенти з фрон­

нічного ааводу,

бран учпсті \тожливості

лектори міського комітету Ко~оmаотії України В. І. дь·­ М' ЯН ЕН КУ за розповіді про створення .музею героїзму юних

танній

за

учителю Богданівської се­

редньої школи

у\юви

кожного

(с. Велика ДrІМепка), «Воїн і тrщдівник» В. М. ПЕРЛОВ­ СЬКОГО (с. Троєщина), «Ос­

аори», «Победньtе рит,кь~>•. Три третіх по 15 карбо­ ванців кожна присудити:

-

З\Іінюєщ>

ПРG1І)·скаючп

тtІзанш.•

«Танго

«Обнимаю

ЖiiJIK)'lOTb, ЩО втраТИЛИ І\і.1ька о•1ок. Маючи це

відомий!»;

«На

од­

ХАРЧЕНКУ

З

розиграш 11роміжного nриза.

в

НЕГОДИ (-и. 'Броварu), .:Пар­

нієї з частин Червонопрапор­ ного Київського віІІськивого ок­ віршів

участь

<олів ), .:Нспередбачена зу­ стріч» І. І. СТРОЯ (м. Брова­ ри), «Солдати 1941 року» В. Д. дЖЕЖЕЛІЯ (с. Заворичі),

Дr;і других rzo 30 карбо· ванців кожна присудиm: геr.ерал-Jщйпру артилерії у відставці М. Д. БОЖК.У за матеріали .:Ой Дніпро, Дніп­ ро ... », «9 травня 1945 року», «Реванш»;

цикл

взяти

яви­

Жюоі відзначає серед кра­ щих роботи .:Пплцм'яний бо­ рець» Н. П. ХОМЕНКО (с. Го­

вати.

ругу

З\ЮГЮ1

ви розиграшу їх такі.

зар~11

вої».

ВИРІШИЛО:

віr.іськовослужбовцю

такІІ\1

СОНУ за матеріали «Кому­ ністи, вперед 1 », .:Листівка на­ гадала», «Мій фронтовий по­ братиАІ», «Пошта М. Лагуно­

значення

їх

публіцистичного

відставці

,кате­

та

вже

з

- працівнику тресту .:Бро­ ваоисільбуд», підполковнику у

rюжлавістh І!О·

конкурсних

І

зіткнулися

пр1І­

Літературна

-

на еартою уваги читачів нашої

дещо

рош'язки.

Завдання

учительці П лосківсt,кої се­

-

ми

правильні

ветерани»;

тeoia,zy «Ми

Частина

ті, хто не збавлені

тоілюстрацій .:Завжди у строю

про

всі

результаті претендувати на першість. Крім тоrо, встанов.1ено nроміжні заохочувальні призи. Умо­

одержала

1ІJJОХ3І1НЯ,1И

гуртожитку

-курсу надіслано також графії, художні твори.

була

увазі,

1ja

П. Є. ГОЛОВАНЮ за ряд фо­

редньої школи О. П. ДРОБОТ,

ріалів

не

рєдRК1lія

При 1\Ьому осІ:оRна у\юва псречога за абсо­ лютною бі.%1ІІОЮ су\Іою очок в усіх 10 typax з.а.1ИІІJається в сипі. Ue аж ніяк не о:шачає, що

1\ОНІ\УР­

додаткоrіо

· військово-пат ріотичн-е вихован­ . ня молоді. На адресу кон­

гааети.

1

- пОЛКОВНUІ\!f у Відставці М. Т. ПОЛ/ЩУКУ, автору -Ча" теріалів «Три зустрічі» Tfl .:Спомин серця»;

про .Іtужність і героЇ3м радян­ сz,ких еоїнів і трудівників ти­ лу, про псре~оtаЖІ{ів ювілейного

їх

ще\!:

кожна:

корес­

кш1курс

за репортаж .:Стежки пошуку» та цикл віршів «Здобуте у бор­ ні».

присудити п'ять зіюхочуваль­ них премій по 10 карбованців

їх славні традиції у мирній nраці, у лавах Радянської Ap-

турів

побаі1\аІІІІЯ\ІИ,

конкурсу

су, жюрі вирішило

311fНІСОІJКи про

на

двох

з

організатори

активність

у•Іасників Великої Вітчизняної війни, npo тих, хто продовжує

Jriї.

йняти

,нцзею бо­

1ІЄJ1І!Іих листів

йової слави А. Ф. JІJ!ЦІ::.НКУ

Крім

До р.:дакції надійшли десят­ ки .zистів а поміп;амu .:На кон­

Після чнчадо

смерті

'fї

матері

КАСЯН НадІі Хомівни.

І

Адмtністр.аuія •.. партійна 1 г~.ома 4..

~ькі .?РГ~НІЗаціІ ионноІ

.лtкарні

центральноt ра-

висловлюють- сnів·

чуття .. застуnнику

головного ліка-

ря раиону О ...п. Свирид} приао-

ду nередчасно! смерті t! сестри · ТЕРЕНТ'ЕВОТ

Зінаїди

Іванівни.

--------------·~

'· . .

с;сv:::А:-;и:.:::::а:::::ког~:::'.,.,-,-~::::~::в;;""'----~ ТЕЛЕФ;;:~:~:ар::~;;з:;::::::-::а::::~g:.:.--,--"";::а.,.:::т:~""'"! КоммунистнческоіІ nартни УкраинЬІ, городекого в раіІоииоrо

Советов депутатов трудящихся Киевской области,

255020,

11,

БРОВАРИ,

ауп, Київська,

154,

відповідального секретаря, відділу сільського rосподарства, коресnонмісцевого радіомовлення - 19·3-18, вІдділів оромиСJІовості, масової роботи, фотокореспондента - 19·4-67,

дента

У, ВІвторок, сере.!ІУ,

gбтниц~ 5 і Фсvботу,

rасзя;тя ~Поа~~~:~У

~~~,~~~~~~~~~~~q~~~~~~-~~~#-·#~-~~~~~,~~~4~~~~~~~~~~--~-~~~~~qq~q~~-~~~~~~-,--~

ІНДЕКС 61964. Броваvська друкарня. Київського облуnрав.rtіння в справах видавuнцтв nоліграфіі і книжковоі торгівлі, вул. Київська. 154.

--З~. ЗО67..:И.Зо5.

#100 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you