Page 1

'lРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РІК

ВИДАННЯ ЗІ-й

.Ni 100 (3098) ВІВТОРОК

25 СЕРПНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАРІОННОГО КОМІТЕТУ НОМУНІСТИЧНОІПАРТІІ УКРАІНИ

ТА

PA:FIOHHOI

fідно зустрінемо За поданням партійних, профспілкових організа­ цій та дирекцій радгоспів і птахофабрик заносять­

ся на районну Дошку пошани передовИків соціаліс­

JІинішнwго

літа

х·еханмовані

ЛQІІ'КИ pa)IJГOOIJY «ТребУJХіDСІ>КИ'ЙІ> HЄ'!'fCWIO д'Оклали зу·силь, щоб при неоориятли:вих

. ІІІО'l'ОіJіНИІХ

:виростити

тІ.шлі. Особлива )ІІВаrа ІПЇІЦ ЧІl!С ве­

-

ці грунту під озимі виорює щодня

10-12

гектарів.

гетаційного Пі!ріоду була зосер~д­ жена на обрОІбі'Nt'У міт])JІдь, 6о])О'І'Ь· ~бі з пжіднИК'аМ·И і хмрооами.

Тооер ПРИСТУІПИІJІИ до збирання врожаю. На 'поле вийшли

:д'Н'і комбайнери О. Рогач, В. Цах­

із

завдаІНням

:д'аІІ'В'я,

-

по підгоrовці грунту

землі.

не

У

кар'110ІІІ.JІЮ

заІЛиmають

9-10

ТРОХИМЧУК

-

пересів

на трактор

і значно перевикон~є норми виробіт,ку на внесенні добрив під озимі.

ДОБРОВОЛЬСЬКИИ Олексій Степанович

-

траwтюрист радгоспу «Літкі,всЬІкий» на ск.и.рту.ващні сіна на приро;:щІи~ луках щод1ня виІЮнує норми ви·

робітку на

130

проценті'в.

:на

довrодько

комбайнер кар1'оплезбирального комбайІна радгос­

На

норми на

збиранні

115

картоплі

процентів.

HOIJ!Mi 1,3, а всьОІГо вже зі1іУрав 19 rе•ктарів. ·ВикО!Пана картООІл.я віІдра;зу ж соортуєтІ>сІЯ на сорт~увальній ма­ шині «КСП ·1-5 ». Др'ібні на~інні буurьІби зсипаютмш в ТИМ'Іа,сові бур­

ти ,дІЛЯ .зберіІганш і .вкриваmЬіСJІ солюмою й землею, а веш:.икі х-ар·чо­ 'ві 'Ві)І)ІJравл.яютІ>Ся в :магазини Києва. Щодня .~даємо .їх 12-14 тонн. Ра.цує врожаініС'Ть карт.ОІІІ-лі. Незважаю'ЧИ на не~пр:иятJшві по­ rодн•і Уtм.ОВИ, її вирощено шшащ 100 це.нтнерів на ге~ктар-і, на окре­ мих пл,ощах бУ'д& бmьше

3

сьоrоднішнІ><)ІГО

120

дня

це.нтне,рів.

ро:JГорта;емо

масов·е збиранн:я карт001л:і.

В роботу нключаєтнІJя ще один WI1peraт трwкториста Івана Юр~йови­ ча Половка. В. ЛИСЕНКО,

виконує

агроном віддіяка.

на.еінних ді.лsшках ..

Ви щі зобов' яз ан ня

О. КУЛИК, головинА інженер.

сі є мо озимину

Робітники, службовці, інже­ талі наступного буде заощаджено нерно-технічні працівники буд· 12 тонн металу, 10 кубічних мет­ комбінату N! 2 зібралися на за­ рів лісоматеріалів, 4 тонни це­ гальні збори, щоб взяти nід,~ищені

менту.

соціалістичні зобов'язання до на­ Безперечно, це дуже високі зо· ступного XXIV з'їзду НПРС і боа' язанttя, але вони під силу ко· скласти договір на шефську допо­

лективу комбінату. Зараз наші nnемптахорад· люди працюють сумлінно, з дня Декілька днів ·тому на полях госпу до кінця цього року. на день добиваючись значних ус· !Jie)YШ!m) ВЇ)J;ДЇЛ!ка P&i)IJI'OOOY «Кра­ Збори nеретворились на кон· піхів у роботі, що дає право за·

могу

Пухівському

СИЛЇІВ'СЬІКИЙ» росли кормові юуль­ кретну, ділову раду. Зваживши свої можливості, колектив під· тури, а еьоr,одні В*е чорніє рілля.

ТраІКТориоти

Микола Павлович-

«Лі11кінський».

1,5 !Гектара при

у

Вісті 3 одного радгоспу

комбайнер радгоопу імені Юрова. Зі,брав ранні зер· гектарах, а тепер

ла111ки МикОJJJи ПаВ'JІ()ІВИЧ'а Довгоднка. Що.щнtл він вИІкооує бульби на

КОШGИО

··-============

гектарі.в.

Микола Федорович

бульб

llrePШY чергу

під озимину. Зараз готують зяб, виорюючи щодня по

БлИІзЬІко ~ІЮХ ти.жнів ІІІРЩЮЄ на :Jбиранні картООІJІі на третьому ІВідщілку pa:wocny «Літкrвсьюm» a;rperaт ла:нюово,го механізо·ваної

QІО та інші виконують пінні зав­

тра,ктористи радгоспу «Т,ребухі:вський». Вони успіш­

пу

ком­

ГРІНЧЕНКО

Володимир Олександрович

110

5

бШmових ай'р-ега'lІів. Уже в перші

КОРНІНКО

нові на

.врожа·й кар­

Яwkть відміІН'На. Володимир Федорович,

но спра·вилися

високий

умовах

грунту під озимі на зяб:

тракторист радгоспу «КрасиліІвс&КІий:.. На підготев­

ко.n.

Збираємо картоплю

тичного змагання на збиранні вроЖаю і підготовці КОНОНЕНКО

2

XXIV з'їзд КПРС!

У полі-п'ять комбайнів

Іван Якович

Ці1на.

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

р.

Микола

Голубе·нко,

приеметва дав слово

-

річне ви­

робниче завдання завершити до іІІван Конолевко та інші виорюють 20 грудня, тобто на 5 днів рані­ щодня по 10---.12 rектарі1в nід ше взятого зобов'язання. Понад норму буде виnущено nродукціі О'ЗИІмину. ВносЯТІІСя добрива. на 35 тисяч каtJбованців, що на ПociJroo перші 50 гектарів ози­ 1О тисяч кар6ованців 6/nьшв nоNИІХ .на вип&ІС ху>добі. Розпочинає­ переднІіІІго ману.- За рахунок

певнити: даного слова вони дотри· мають.

Чималу шефську допомогу по· дає колектив комбінату Пухівсько· му nnемптахорадгСІспу. Нині там ведеться

сnорудження

картопле­

сортуваnьного nункту, і ми роби· мо все можливе, щоб найближчим часом здати його в ексмуатацію. На будівництво заправочної стан­ мо сіяти JІІІПеmщю і жито на зер­ ції ми також ві11nускаємо блоки і зниження собівартесті виробів бу­ зваримо цистерну на 50 кубічних но HWCT}'[ИIWO JЮКУ. М. МОС~ЛЕНКО,

керуючиА вІддія·ком.

де досягнуто ttаАПnановоі економІі

на

8

тисяч кар6нанців.

метрів.

На Час nольових рооіт виділя· Велику увагу nриділяють ро­ тимвмо людей для ·збирання вро• бітники економії метаnів та мате­ жаю. Все це є нашою нонкретноНJ ріалів. На всіх ВМРо6ничих діль­ відповіддю на рішення лиnневого ницях тривають nошуки, спрямо· Пленуму п·артіі. вані на вишукування невикорис­

І. ГРИЦЕНКО,

таних резервів у цЬІІму наnрямку.

секретар партійної орrан1за•

До кінця року і в nершому квар-

ції комбінату.

~===============================а

Спасибі

mефаи

У рИпеннях ЛПІІНе'воrо llлe'Ify- бул'и виwоооні вчас'Іі'О. 'МУ ЦК RПРС велика увага при,ціл·ена :mіщне·нню -шефськИІХ зв'.ЯІЗків Nіок МЇ!с'N>М і селом. Дооре розуміють поЛJітИІКУ п а р т 1j і в ц ь ом у HIIIIFJ).ImtFКY JtеріВ'Н'ИІК!И ·в~ь К'олектив за.'Воду

І так у в-сьому. Зараз, у раз­ пал п-олІ>ових роб,іт, пороШІІ\'І.ВЦІ ~.tрrа.н1Їіз~.tвано пр·wї~жджають до нае на nере•бираншІ картооІіЛі, збирання помідорів, огіркФв, копання Nор,кви. В один з останніJС днів,

'ІІ'ОРОІШКОВОІЇ ме'М~УІРrіІ. Коли б ми наІП!рикла:д, на вла,сних автомаши­

не ооrернулИІСь до них за д<шомо- шtх їх лрИібу~{) близько 1ОО чо­ rО'Ю, вони нікОІЛ'И не вЇІДІМовляють. ЛО'В'Ї!к. Попрацю~и на совість.

Добру

справу

зроб-или

красиліоські

м-еханізатори-новатори, які переобладна­ nи бульдозер. Замkть лопати вони виго~ rQІВили і нстановили металеву гребіІНку.

1а роЗJвантаженні і утрамбуванні силос-

H3.11IPmtЛ8JД, для б}'Ідівництва карТООІ'ЛЄІСОрту>в.а.ль'Н'Оrо д'УНКту нам . - ' .•~ 5' потрібнИІЙ був пі~омнИ!Й кран. ,ної маІСИ це нововведення дало хор-оші Про·симо dforo •в ІІІ~ошкі'Іщів. Вирезульта11и. JІМЯGТЬ'СЯ, що за·нодськИІЙ кран на На фото: тракторист Віталій Шевченко }JЄІМОН'11Ї. Все О'ДНО керівники підІІІРИЄМІС'11ВІL у К'ОГОСЬ «'ПОЗИЧИЛИ» з овоім модерні·зованим бульдозером. Фо-rо А. І(оза:ка. 'д'ЛІЯ нас ~е~ран, і роботи на пу1{кті

К~ра'СИЛ~вчани залИШИІЛИІСЬ за~ово­ і!ІеНИІМИ їхньою допомогою. Від імені всіос труді'вникі'в села ви­ моІWІюю щиру поДJІІКу металур­ rшм. В. ЧЕРНИШЕНКО, директор радгоспу ІІКрасилі,в-

ський».


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПА. ТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

========

Вклад культармійців Цю ч·wrацьІКу .конференІ(ію, про-

Систематwшо

поп·овнюється бібліотечні ПЛ&U'І'И

ве:~ену сільською бі·бліот·екою, бог· книJЮко·вий фонд :~ані·вщ•і НЩ\ОВІГО ооnам' .ятають. До JFітерату•рою на

та В&.{УТЬСJІ

бібл.іотек нов·ою ка·ртотеки «Вивчай цивільит оОQ­ В'ій·ськов-о-.патріо- JІ'ОН'у».

nо•нференціrї «Вони бо·ролись за тwчну тему. Оформлено тематичіН()Р'SJІд з наочною та ма·совою Батьківщину, вони боролись за ні полищі та сте:ЛаJЮі: «Вони бо- ПJЮПа•гандою книги велика увасвІи край» була під,готовлена ролись за твоє щастя», «По до- •га приДJіляІЄТЬtСЯ індИВІі:дуальній книж·кова вистruв-к•а. Ви~ту'!Іаючі рІСІгах ·війни», «Житrя славет- роботі з читачами, складаються на;з•wвали іtмена г·ероїв минул·оЇ них», «Це ПІ)ВИнен знати кож- ІПЛ<tНИ ЧИ'І'анн.я, np6BOДJI'l'ЬOJI бе­

війни, <JВО·ЇХ землякі'В, як•і о·соб- ний», «В боях від•стояли свою ·оЦи про к:нити. В результаті книлив·о в•ід:шачились в боях за владу», «Герої не вмир.ають», rовидача nомітно зросла. Так, лиВатькі·вщину.

б

ВИі!СЬ·КОВ'О-mатрі>ОТІГЧНа тема

за·вжди в центрі уваги а·ктивістів

сілЬІських біб,1іоте1к. Длл цього ви-

·

корист·овуютЬІс:я р·ізні форми 1 за-

Оформлено так•()Ж книЖ'Кові ви- М'~рн~mrв .видань.

ставrки: nоду>>

«Ве·з,смертний подвиг на«Hcvc партія велика на

с·оби. У Кнrяжиrqах в-і,щбулась чи- " · ' не•та», таць1ка ко·нференція на тему ПО'ВИІГ "

«По~3'ія б·оротЬІби і праці», У Св ітильному, Калинівці, 3азим'ї, Кулажинц.ях та Семиполкахл:ітературні вечори «Ві:д rер·о-іки битв ~д:о подвигів у мириш працІ»· ·u

Ряц бі1бліютек ра~зом з первиниими

О'рганізаціЯІми

«3нання»

то11ари,ства

ше в цьоку році біобліотекмш ра·

«НіХТО не за•бутJІІЙ, НіЩО Не За У- ИаОНУ н•а ......... ,.;r."..Ь.,.·"'В~атрІ.ОТИЧНУ теnv ~ те>>. 25 му видано понщд тисяч nри-

«Слава герої·в не

згасне пов,tк»' «За чеость і св~бодУ рu~ної України», -«На варті миру», «Цивільна обІ)рона-всенароІдЛа оправа». По цих темах п•еріrодично

проводять•С<Я

&ібл.іоrра-

фічні О'ГЛЩИ.

У

готують ,вечори запи- 'К>ій,

СВ'ітильнrівсьrкій,

Калитлнтській,

тань і ві:д,повідей на те•му «Я'К за- РУJсанrв'ській хищатwсь від збр.ої масового ура-

. шотеках,

женнл)).

·СІІІИСКі•В

Княжиць-

Шблrотеки

б"

nодають

все· ІЧНУ

_дo@Mffl'Y ~ерrвникам зан\І!Ть з ци- · ffільн•ої оборони, за б е:Jnечують -Іх

rпосібникшми '11& МЄ'l'Одичними ма­ теріалами, ІІІеріодИ'І'ними видання­ ми - журнала·мй «Вое-нньrе 3на­ ния», «ОоветСІКИJЙ воин», га:зетаІМИ «Rра•сная звезда», «Патріот ВатІ>_'К'і'вrщини», матеJ)Ііала:ми з міс-

Гоголі.всьrкій, цевої преси.

і Плосківській біб-

· крІм

~е К"'" "'"'~ ндованих · Л·іТераТУ'РИ, ВJІІГОТІ)ВJІені

бІб.ліоте-

ДНlВ

НЄ

SМ.081(.НЄ

tl:В[!Шffi~ Двадцятидворічну Тамару Сичову Велика Вітчизняна вій-

кою.

на застала в одному з прикор-

донних сіл Львівщини. З перших днів довелося Ій віч-на-віч зустрітися

Де ви_, друзl-одиопо.в.:аии? .• . хвилюю ча .

m

з ус

санінструктором. І хоч не раз,

ризикуючи життям, виносила з

в

· атьювrщи-

ворив про сво~о

б·о-йов-ого коман­

дира Волнва•ка,

його омілиМсть,

і ХО'ЛОДН'ОКРОВН'ЇІСТЬ

У

складній обста'Новц·і. rВи

-

!ffi•c

вчили любити Вать-

ківщипу і ненавидіти

(Жа•3ав

її ворогів,

т. Арі.стар•хов.

Всі

-

ми на вас рі·внялиrсь, брали з вас

іІІ'РИ'КЛад. На все житгя за·пІl!М' ятав я ІВаші

чі'!1К•і

команди, ваш

т·вер~ий голос ... Це була неrза;,бут·ня 3}'1Стріч. С.

все ж

не

задовольuлася

цим

ни.

Нині колишня артилеристка

живе у Києві. Бачене і пережите

нею на війні

стала

навідинком

~записки артиле-

«Прямой

трилогія

«По

наводкой>>,

зову

сердца»,

снова» і

інші.

протитанковоІ гармати.

Незважаючи ва фронтові ра-

Багатьма фронтовими шляхамк пройшла Тамара Олександ-

ви і Інвалідність, Тамара Олек­ саDДрівва бере активну участь

рівна. Ії гармата громила воро-

у

жу

буває в робітничих колективах,

техніку

в Закавказзі

і

Криму, під Курськом і Харковом. Своєю відвагою і кмітливістю вона заслужила повагу бІйців і командирІв. Старання

і наполегливість проявнла стар-

громадському

житті,

часто

де виступає з доповідями І бе­ сідами про героїчні подвиги ра­ дmських воІвів в боротьбі з гітлерівськими загарбниками.

Минулого місяця письмении­

ший сержавт Сичова і в артилерійському винищувальному училищі, куди була рекомен-

ця була гостею трудівників Броварщини. Вона відвідала заводц, радгоспи і птахофабри­

дована на навчання.

ки, піонерські табори. З увагою

Післи

закінчення

жінка-офіцер

училища

комавдує

слухаJІИ

П

захоплюючі

розпо­

взво-

відt про буремні дні Вітчизвя-

дом, батареєю, показує зразки військової доблесті, про що

ноІ війШІ і, молоді·, і літні люди. Всюди підносили цій сміливій

свідчать

ордени

ВітчизuноІ

'жІнцl букети барвистих квітів. ,в. ПОЛОТНЯК.

воно'і зірки, медалі, яких вона

столяр.

знайшло

відображеННJІ у багатьох _її квнrax. Перу письменниці нале-

і попросилася в артилерійський ~жизнь начинается

війни, Червоного прапора, Чер-

БОНДАРЕНКО,

м. Часов-Яр,

ях за Киів. Вс~ ж залишиJІася

у бойовому строю до пшшогр розгрому фашнстськоІ НіІІІеччц­

ла, що робить корисву справу,· риста•,

підрозділ,

теmлотою го­

3

разів була порарена. ОсобJІиво тяжке поранеНJQІ дістала в бо­

поля бою поранених бійців, зна- жать книги

.

ною.

!ВИТРИМКУ

пережи-

пу і тяжких втрат.

рІ ч

Павло Петр·ович

ворогом,

Спочатку молода жінка була

свій обов'•ЯІЗок ·пео.ред

-

з

ти гіркоту тимчасового відсту-

слава

cg Шl [! Jil ш lli ~

Г. І(АСІЧ,

завідуюча ,раііонною

.

Тих

На фото: письменниця Т. О.

удостоєна за виконання бойо- Сичова (в центрі) з групою правих завдань. цінників заводу порошнової

ДонеІЦЬІКОЇ обл.

Не минали

На фото: П. Арістархов.

ворожі

кулі і

Тамару Олександрівну. Кілька

металургії.

Фото автора.

ІІІІОІІІІІШUWНІІІПІІІІІРІQПІІUОІІПШІDІІІШUUUІПІІІПІІПUІUІІПІІППDІІUІППІІППІІІІШІШІШІІ

В доІрий

путь,

лейтенанте І

Ще коли ВJFЧеслав Шил·о закін­ чува~в

середню

'Нrй Рад'і

школу,

на

вирішувалось

ІПР'О його дальший

mJI61x.

Іх син ветерані'в склав на «від­ ІМ'інно)).

сімей­

3

Висум­

рашньОІМу хурсаНТ'У Л€-Йтена'ІІ<rеькі

Не,багато чжу пройшло від тоГО ДНЯ, КОЛИ КО','ІИШНЬ•ОГО КОМаНди ра батальй·ону 22 7 полку війсь•к НІ~ВС Маюсима Володwмиравича Во.1Ьвака в•ідвідав ветера:J

цієї

ча·стини

Петро

Фе.дороюrq

Іва'Нов.

можна заб·ути

ні Киева, інших

на

Q

2

стор.

Q

в :Ііаетуutа.льних

д'іІІх

-

фронтах.

МарФя Михайлів­

роо)І!іл.ів.

фронтовий Зв' ЯJЗкrвець. Хто-

хто, а вони анають, люfМ свяще'н- склав іспити у вище артилерійсь­

ниrм є обrО'В' ;ІЮ{)ІК РадЯ'Н·ського rpo- ке командне училище. ВчИ'Бея ста­ мадІЯ'НИ·на 3і зброєю в руrках 3ахи- ранно, нашшегливо. Вееь час був

Хвилюючою була 3'устріч бойо- lІа~мерть сто·ялп ТО'д'і славні че­ Двоо нем·олодих ІКЇ•СТІИ і б.ійці киівсько,го ополчен­

Ло речі, менший син Ве'Геранів ІгІ)р теж вирішив приrс.в.ятИ'І'и свов Ж·И'І'М вйkьІОО'Вій служrбі. Він ус­ Ш,шно закіичив mко·лу моло~их комащирів і зараз проходить слу·жбу в одному з танкових під­

наших ві,йсІ>к на Ві.л'{)J>'У'СЬКОМ}' та

І ось бойово~го комащира знову 1941 року! Оборона киЇ'вських наві,сти-в дорогий гkть рядо- переrправ у райо·ні Краеилівка вий цьlІго просJшвлено,го .полку 1\~лині·вка - Рожівка, Вперті бої Павло ПетрО'ВИ"І Арістархов. з переважаючими сИІЛа·ми ворога. вих пнбrратИІ)fі·в.

В д&брВJЙ !J]уть, лейтена.нте!

ветеранам війни бливька

-

Профеоія В'ЇІЙСJіК(ІВ!О'Ї ЛЮДИНИ. Стар· ший лейте,на•нт зашrеу Данило МаТІВЇЙО'ВИЧ б-рав уч;аеть в оборо­

О•С'інь

нJЮе людеІЙ стояли декілька хви- Н 1Я. Ніхто н.е <В'~д·ступив ні на крок, лин в ,міцних обrііrмах. Сльози ра- до о~станнього подиху .викон·ува·в

ме наші коvдюни на передньому ~краї rсоціалі~нОІГо табору.

Підтримую, висловила свою дУ•мку Мар:і!я Михайлі•вн·а.

А пам'ятаєте ...

Та хМід

Радянеьrких .Riicьit за ме·жаІМи на~ шо-і ВатмсЩини. Він охt>рО'н.яти­

щоб став

-

дості лились по їх що·кrах. А КОЛіі ГЇ'СТ'Ь і Ха3Я'ЇН ЗаСІПОК'ОЇЛИСЬ, ВОНИ с·іли аа стіл, ЩО>б приг.адати. бо­ йове минуле. І поча.lІ}сь:

щати

мирну

rцрацю

соого

Гордя'тьсrя батьки своїми синами.

Д.

Q

ВJІІЧе-с.лав

нар І)дУ.

новЕ житrя

У'СІПіmно тіли

Q

роки навча·ння.

кореспондент.

м. Бро.ва•ри.

На фо·то: лейтенант В. Шиnо.

ЕкзаменИ. Вівторок,

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

Порада батЬІКі'&-фронтовИіКів бу- у чireJI,i кrращИІХ к•урсантів. Проле-

ла приrйнІЯ'!'а.

вчо­

ло одерЖWГJ> nід сВ'()є к'Омап~ду­ вання mдроод'Lл в ОІд'П·ій з Груn

- Я за те, - каrзасв Данилі) МатВ'іІЙ'о•вич ПР<tцівник 'Відісі­

... -1

вруrqив

Шсля ві)mуС'J',Ки деtйтена.п Ши­

ва.

-

училища

погони.

них були батьк.и Вя·чесла~

лення Дер·ЖІбанку, ти офіц·еІЮМ.

о6стан01вці

на.ча~ьник

лись .р!:tНІі варіанти. Автором од­

ного

В урочИJС'І'ій

пИ'І'а.ння

25

серпня

1970

року.

о


Невідкладні роботи

Кінчається піто. На порозі вже

на картоплиних полях Багато сил докладають· пра­ цівюrки сілЬІСЬІкого госпмар­ ства Ниіівщи.ни, щоб виростити в за·вершальнОІМу році п'ятиріч­ ни добрий .врожЗІй картоплі. Тепер на·с·тає .вирішалнний етап збирання нартоплі : Це на.йІбільш труtдоміое11ка робота. Готуючись до пров-едення її, в нолго:опах

повинн і

оюобли:вості,

яні

С'RЛаjД:Ні ПОГОДНі

врахувати

ви.нИІКЛи

)'\МОВИ

через

бну, засипають тільки на насін­ ні цілі.

У ЦЬОІМУ році І'ОО.ІІода.рст.ва області мають застосувати по­

тоновий метод збирання кар­ :топлі. Суть йосо полягає в то­ •му , що збирання бульб комбай­ ном, механьзоване 'сорт~аиия, наІвант.аження і транапорту;ван­ оня їх пров<ЩЯться в єдИ'ВОму технологіІЧному .потоці. Нартоп­

·

НИ'НіШ­ ля з бункера

чи трансnортера ·номбайна йде в трЗ'КторнJ.:. Цри~ ЗаІТяжні дDІЩі, що пройшли в чепи або .в автосамоокНІДІJ :1 йtд­

НЬІО'ГО

рону.

nолісЬІRИХ. районах, при.щ~ели до УІJІЗЛR!"ІWЯ рослин . рІзними хво­

разу

на . механІ­

ДОСТ·а.влЯЄТЬІС.Я

ЗОВаНИЙ . соржувальний· пункт;

Поrонове

робаІМИ. ТQму необх~д:но, на.сам­

збирання картоплі

з безnосерещні·м наваwгаже.нн ям В'~д хворих росю-юн , а такQЖ від її з С:орту.вальнQІг.о nункту НСПдомішон інших сорті.в . На пони­ 15 в тра'Н'спортні засоби уже жених мі·оцях, де через нruдмір­ иілЬІна років застосов.ують в

пере:д ,

очистити

на•сінні

ді.лянни

не п ерезволQЖення бульби поча­ ли заодиха·тися, їх трвба вино­ па·ти до початну масового зби­

;ра;дІГооПІах

«Требухівсьний>>,

<< Руосані.ВІСЬІНИІЙ1>,

<< Завори.ць­ КИІЙ>>, «.БобрИІцьний» Бров,ар­ ранНІЯ, окремо заІrо.Гатувати і сьного ·РІіІйону, ~мені Черняхі:в­ ІВLдразу ж винорист ову.вати тіль­ сьного, <<Берез.ансьни.й>>, «В ой­ ІІ{И на nрощовол ь·чі ВарИШ'іВСЬНОГО райо­ та кормові иrі:вськИІЙ>> ну. В РЯ!ді rооо01дароетв при цьо­

цілі.

Посіви нарт.оплі значно ура­ .му застосову,вали торі~ контей­ жені фі-тофторою. Дощі, що ви­ нери, в яних tВіІдсо,ртова·на на р­ nадають в дру~!Jй половИ'Ні .фта і на 1юча·11ну осені, змивають інфенщію з стебел на землю.

·юпл:я

rНИІМ

доста:вJІ:R€ТІJСЯ

орга'!'!І:заJці'я;м.

<<Сеl{ьнівсьний>>

то~вель­

У

'f(опання,

УІРаІЖене

картс.mлиmІЯ

ра·дгО.Спі

Борнопі.льсьІю­

Щоб запобігти зараженню бульб то району пот01нове о~юніІДіЯІми фітофтори :п~д час нар-rоплі пров~дять,

збирання застосо.ву­

ючи. буНІНери.нСІІГром.а:ДІЖувачі.

необхіІдно сжосИJТи rОпеці:аліІСти районних управ­ :за 1 О - 12 робочих дні;в до збирання. Це лінь сільсЬІного госпмарства і апрИІЯ:ТИІме о.грубінню щнірки трестів раJДгоспіІв мають ще ра з бу льб., п~двищенню їх стійност І оперевірити забезпеченість техні­

проти ~бущників хвороб, nоліп­ rною ! її готовн~сть в тих госпо­ шить зберЬгання картоnлі. ІдаJрствах, де бмуть !Застосову­ Вплив ст.рок.і:в збирання на вати потооове збирання нартоп­ зах;ворювання бульЮ nLсля зни­ лі, організовувати навчання лю­ ще1fНя ·нарт0;пли:ння nоказують дей, в изна•чення і з:акріІплоення танІ дані. площ. До Ііі11регаті:в, що збира­ тИІМуть нарТОПЛЮ ПОТОНОВИМ Ме­ Про цент за х ворюва н ь при ТОДОМ, НеООХЇідНО Д<ЩаТНОВ·О ВИ­ зберіганн і : ідіЛИ1ТИ транспортні засоби .

.!

~~

:еЕ!~

2 о 2;;

ct::ri :ж:::

.о · м

t:t

"':>.:ж:"'""""'

"'"'

5 6 - 10 11 - 15 16'-,- 20

10,0 7,5 5,6 3,7

""....

о

о

Q"~

"-о:

~:!о: с :с

о

о:: ·

-8о ....

о"' :>.;,:

о :ж:

~'-

Дуж,е важливо. nраmильно ви­ брати міоця для ІН•аrатування бульІб. То .п овинні бути піrдви­

2

2

"""' "''-

:&

6,8 2,2 1,3

5,3 1,5 1,1

щені діл:янни , де •не застоюєть­ ся ВО!да . Розмі,щу:вати кагати сл!)Д оодо:вж схилу. В умовах

області р еномендується НаІземні

на

Д~ні дИІнаомі·'ИЮГО ~оп ания рай о но:ваних сортів, QДержа·ні в У:Іvраїн:сьному науrково,дослі~но­ М•У інститут! на.ртопляного гос­ оподарст.ва, св Іідчать про т е , що на .в1Ідміну в Ьд минулих ронів

у Ці ДНі Йіде іНТ•ЄІНСИВНИІЙ прИ­ рі·СТ ваги булнб лише пізніх

сортіrв . Ранні ж сорти, · лосадж е­ ні до 9 травНІя, уж е припинили

наrром~ею!Ія rврожаю, а буль­

би со.рту «ІПрИ.ЄН)'ІЛЬСЬНа раННЯ>> за останню ДЕЖСІІд.У не тільни не

на.гати

20 - .25

робиІти

або заглиблені

сантиметрі.в.

rоооода:рст.вах

мають

У всіх заЗідале­

ІГЇідЬ п'()j,'\'()ати про п~дготовну ІПОТІр ібних траншей, 'вентиляцій­ них труб, р еші,тон, буртових термоме'І'рі в. Отарі вентилЯІці йні труби і реші1жи необхідно про ­ дези.нфі.нУ'в,ати розчином ваnна.

Під час нооиння, переІВоезення та на1гату·вання сортової нартоп­

лі ні в J!ІНDІМУ раз і .не можна до­ :пу·скати зм~шув.ання бульб різ­ них сортів .і на'І'егорій.

Опеціалісти повинні ста.ранно

іІlL~рахува:ти НаJЯІВ'Ність картоплі набрали вати, а навіть зм е нши­ районованИіХ сорті.в у ноЖІному ли ЇЇ . ЮС.ПСJІда.рст.ві 3 ТНІМ, ЩОО Ту ДосліІдЖеннЯІми довец ено, що •кілнкість наС'і.ния , яного не ви­ най~оро:ві.шиІЙ с а;дrnвниой мате­ ст а ч а·є , цридбати ще в-осени . ріал

картоплі

можна

одержати

опри ра•ННЬОІМУ збиранні її. Моло­ ді бульби, викопа.ні в серпні . з бер Ьгаю тьая н аві т ь н ращ е , ніж зібрані nізніше . Вони довше не .проростають,

бо

пер : о;\

сnоною

Ян і в попередні

р<жи, на­

,У•КОІВ D-ІдосліІдні уст.анови ві,дпус­ тять господарст вам області в и­ ·:: ~.ноякі•сне елітне насіІння нар­ тоІплі районов а н их сортів. Нол­

у них значно білиrшй і г:ІИІб­ ,rоапи та радгоопи, які одержать ший, ніЖ у до•стиглої н артопл і . нарЯІд на еліту, повинні в ча сцо Останні дощі ущільнили вив езти її, правильно транспор­ гру;нт . Це утрмнює досту<п по­ т ув а ти і з берігати. ЗалиІІllилось дуже мало часу зітря до норен е вої сис теми. по ­ г: ршує живл енН!Я ,рослин. Ріст до масового збирання картоплі. п еревірити ста•н бульб через нионеве голоду ва н­ Варто ще раз техні.ни, ня уtПОІВільнює:тьс я. На та них гот овності збиральної шшнтащіях треба fІ.е>Га.йнСJ роз ­ пс'шніст:ю уномпле.нту.вати екlіпа­ жі агр егатів, встановити сорту­ п ущува ти м:жрJІІддя. пу·нк·ти, занфіпити за Викоп а н.у на ртоплю <; .'І lд в в альнІ т:Уй ж е ,дещ, дост а в.'lЛ"ТИ до міс­ ця по стіtЙІюrо збер ~гання , а н е за ш!шати в n олі у м алих ну­ n зх. Щоб не доп у стит и м еханіч­ но го пошн с1дження б.ульб , Іх п е­ ревоз я·ть

з

п о ля

в Іюрзиннах, ян.і ти :и.:з,дал егі·дь.

не

на в алом .

треба

О"соб1Іиву ' у.ва.гу

пр.І;д.! л ити

а

придб а­

необх:1дно

ділянка·м

насінної

1\ а,ртоплі і nри~ І(Qр еного розмно ­

)j( е НН·Я п€>рошжтивн и х сорт і.в . Хх с бов ' ЯІЗНОІЮ mЧІ

mорих,

О•ЧИЩ а іОІТ Ь

Ві.Д

уражеf{ их

рQС­

вірус а­

ми, вир01дж ен их. Пе р ед збир а нн я м . н ас інні ділЯІн н и обс тежують.

оформляють

еЬдповtдні

сортов і донументи.

Нартоплю,

з ібрану з ділянон прискореного :розмнож е н:н:я, включ аючи і дрі-

,0

Вівторок,

25. серпня

іКQЖНою

ланкою ,

'!\Іартоп лю ,

що

в.агаря,

вирощ~є

янНІй

вищава­

т и ме встановл ені на•нладні і п е ­

р е:даватим е зіобр аниtЙ урожай н а зІ:; є;ріІга ння н а гатнтюві. ЗІм агаКJІЧись за )'~СПішне З;:\ій­ снення

соціалістичних

з::шь, ВЗЯТИХ На р';к п'ятирі•чни ,

зобов'я­

заверша,'JЬНИЙ картошlЯрі об­

л а·(:Т і ма.ють ВИІнори ст ати вс і можливості Для того, щоб вчас­

н о і без втр ат з Ібр а1'И нЕ:й УJРОЖай ,

· ішр още­

ми ночами, іаиими fУІ8ІtаМН та дощами. Не тан баrато часу ЗСЧІИ· шиnось до .переведення

ня.

На мопочно-товарній фермі рад­

госпу імені ЩОрс:а в ці дні nанує які дешевші

вепике nожвавnеннн.

довговічніші,

БудІвепьна додав майстер.

-

ський, тракторист Вояодимир Гу­

В одному ко­ риненко

та робітниця веде рівнику вже три роки nрацює Микитівна Мельниченко, реМонтні роботи, ретепьно готую­ транспортер з бетонними потками. лять стіни.

бригада щироким

-

фронтом

чи до зими кожне приміщення.

Ферма з кожним

~Вони виnравдапи себе. Згодом всі

Натапін

нкі бі­

днем

міняє

Наші робітники працюють дерев'яні лотки замінимо на бе­ обпиччн, хорошіє. Проте є тут одне «ane»., яке тут біпьше ,місяця, - розповіда­ тонні. викnикає тривогу. Спеціаnізована ють бригадир 6удівепьників Мино­ Найбіnьше роботи дпя будівепь­ мехаttізована копона па Маркович Касян та майстер ників у корівнику N2 12. Це нове пересувна N2 2 тресту «Укрспецсіпьмонтаж'> Сергій llимонович Крицький. приміщення, тіnьки рік тому

-

Стараємось, щоб до кінця серпня здане в ексnпуатацію пересуаною споруджує на фермі систему дnя пневматичного видапення гною 3 повністю закінчити ремонт. механізованою копоною N2 3. Од­ п:риміщень в гноєсховище. Тран­ підпоги через Що ж уже зробnено на фермі? нак асфаnьтовані шею поnід корівниками вони ви­ Біпьwість nриміщень попагод­ бракоробство зіпсувапись, і іх те­ жено, в них відремонтовано стій­

пер доводиться

майже nовністю

переробляти, заново асфаnьтува­ ж зв' нзано з немапими нічного ,приби.рання гною, чет­ ти. Це верту частину всієї ппощі дахів труднощами. Декілька чоnавік по­ довепось перекрити. В семи ко­ мами ,розбивають старий асфаnьт, рівниках nicnн ремонту nобіпено а тракторист Михайпо Касян ви­ па,

яспа,

транспортери

дпн

меха­

стіни .ззовні і всередині, нспа.

возить ці упамни з nриміщення.

риnи, труби зварипи, а в кожно­

му nриміщенні винопапи ями дпя

збирання гною. ,Попереду ще ду­ же багато .роботи, а часу заnиши· пось в обріз. Не готове й гноєсхо­ вище, його не починапн обпицьо­ вувати.

Дирекція .радгоспу повинна по­ npo nрискорення цієї робо-

-

!Крім цього корівника,-го­ дбати нам міщень ми застапн веnику групу ворить ,Микопа Маркович, ти. робітників. Вени nрацювапи на ще треба nопагодити родильне від­ nідготовці мвих бетонованих пот­ діnення та двоє інших ,nриміщень.

В одному з свіжопобіпених при­

кіа

дпн гноєтранспортера.

входу в корівник

neжana

Біпя стара

спрацьована трансnортерна стрічка, сюди ж виносипи заnишки де-

рев'нних nотків.

Ane

П. ТЕПЛЮК.

там роботи небагато, думаю,

що впораємося за тиждень-півто­ ра.

700

ПУТІВОК ЗДОРОВ'Я

У бригаді є :всі мажпивості впо­ Тепло п:рооодіЖали на санатор­ ратися з роботою в цей строк. За- не д uюуван·ня в Бі111у Це:j)Ікву ме.ха ­ Н·іІзато•ри Калиrrя'нс ької

пта.хофаб-

;рИІки свосо колегу .по роботі трак­

ЗА ЧИСТОТУ РІДНОГО МІСТ А Тр УІдящі Бр·ова1рів ба.г ато доU<ла ли зу с ил ь .і стаорання, щоб зроби -

Давн·о впая01влено, що сиІП кі та ;і н;ші

вант аж і,

,кот·р'і

мо жуть з а-

ти рі·дне мkто ще ~р ащим, бл а го - бруд,нюв ати вуJtИІці, .потр і бнQ пе устроє·ні:шим, навести в ·ньому ·ре,во:з.и.ти в о·бладнан·і!:х для цьо·го ІЧи•стооу і .rrорядок. Але при1кро. те , ав·rом.ашинах або в·криваrrи їх. Одщо кер·і·вники О%ремих о.р·ган.і·з ацій, ·нак ч а·сто МО·ж·на бачити, Я'К з з а ·ї.х ПІраrц:овник и , ча•спtна грQ.ма•дя·н ВОІдіУ Х•ОJі'ОІдИJІоІіНИКі·в ·ве зуть тир су не дотрим•уютЬІСя встан·овлен их та дроІВ ',ян•і в::,дходи не з акриті .

е,lе.ментар ни.х' оп,равил .в цій ва.жл и Те111е:р rtpo о.кремих гр О'м адян, ІВІ'•й апр а•воі. •я.кі порушують санітарні пра.віІла .

Це, в першу чергу, стосується Особливо це ст осується мешка н працівників торговельної мережі , 11~і·в буди.НІКів N~N~ 11, 9!1. 107, 180,

я-кі зо.бав',яІзані ут.р·и·му ваrrи ма["а - 190 та. інши.х по· в•ули.u;і Ки·ї;вській . ви·ни, к іо сrк и, л ар.ки, приле.гл•і до Чоого тільки не побачиш на присаних те Р'итор•:ої в чистоті . А

що

ж

м ожна

JJ,И!бних д·'шrнrках

спостер !.г аrrи ?

ч а•сто в ма["азина•х амУ· штор .гу, що в центрі м :ста, та в .інши.х бру,rн·о . НеІп:ри;ваrб.ли в а картина

.~е·г.'.·их до НИІХ д',··· "Я'Н•к а.х

і на при -

ІПри.lеглІ!'х до ни.х лиоц,і ?

цих громадян і те·ритор іоях в у -

Не можна п.р·омовчати і тa iro ro .

В н а·с

у ПіQНЄІрс ькому

паф ку є

ториста Ва!Силя Ку,д1іна. Сю.rи ж, в бальнеологічну лікарню, виїха­ ла і робітниця городньої бригади

ц ього гооп<ща;р:с тва Г.а:лина Ш ульга .

ІВ ни•н·jшньому році за. путіовока­ ми, що видав робітком профспілки, лікувалося і набиралось сил в будинках відпочинку близько 25 чоловік . В санаторії « Веселка » , що в місті Сочі, лікувався слю-

сар -сантехнік Григорій Скок, поІІравляв своє здоров'я на курорті'

«Ленінські скали» в П'ятигорську робітник Микола Богданович. З

новими силами повернул ися додо­ му з курорту «Поляна» виконроб Іван Махлай, з санаторію · • бе · Ч

•с:оя » , я.ки.и на

доярка

Галина

·ІJ'ЄІ3І

«Ро-

о.р·ного мор·я,

Андріященко.

1В буди н'Ках в~:дJпочи.н•ку в Пущі-

Н.оди,u;і•,

Вор.зелі·,

Про,хор і в'І.ІІі,

Він-

ву." "'Ц Ь. оз·е ро, в я.к ому юунаютьс я люди. . . . . ,, ·• " . ·"' А.1 е тут , к.р·ім людей, можн а б а - Н ИІЦ1, 0 дОС І· та шши,х мtстах переБ і.тя ' к·!О'с.ю:rв по .прада жу м о·ро,зи·ва ч ити ва нта.жні і леr·Ію&і автома - •бу в а ,1и т.ракт.орист Микол.а Кар ­

-жодног~ сміттєзбірника. Така ж

шини . Іх , звичайно, миють водою UІен:ко, техробітюІІця Галина При­

картина 1 .навколо торговельних 3 озе:ра, .яка поті·м зно&у стіІка є хо.r ько, і•нс.ле•К'!"Ор по · кaJtpax В і'Ра точок комІб: нату грОІма.д•сько:го .хар- 'ГJ'І.J.И. Та:кОІГО не .ІtfОЖJІа дО.пус.к.а·тн. Загуме'Н.І:Іа" та. .:.нші тР'УІдіjвнІІІКи фаб­

чу·ва.ння . В з.а·неІдJбаноО·МУ стан.~ ав- ~ в тQім·у, щоб вода . була. чиост.ою, ,р,и:ки.

ОбJJІіокО<ВеІІJ.Ь .

тра1<ТОрноі

тоомати по nродаожу газ:о,в аноІ. во -

ІПОВ·и,нн•і бути

мо, стІчнІ. води вщ об єкп в то~ :І влі слід ВІДВОДИТИ в !<ана,~ ІЗа ЦІИНУ мережу а бо в спещ ал ь~ІІ резер -

JJб ал.и:м оодіІЯІМ м·ити автомашини ЧехословаrчочиНІу. біля озера, а про порушників поЗа сіІм М.Ї!СЯW•В НИН·~ШНЬОСО р·оку ВІ'до~ляти в са•н·ста н·ц~ю. Дотр и· ра•ЙКОІМ п:р офсІП і'ЛІКИ праІЦівникін

ди . Т~т ~авжди _кал~жІ . Я к щ~о-

вуари. Не . можн а зберІ гати . н а тротуар~х І тарУ:. Про в~е це

добре вщомо ~ер1вннкам змшпор -

гу

та

комбшату

гром адського

За:ці·кавленd

і самі

бри,гащt Ів,а'Н РОЗІСоха за тури.ст­

гро1 м.а1д1Ян·и. Не cJFitд :.доз.волsі1"и не- СW{ОЮ вутіtвкою їз:дИ'В у Польщу і

м анн я чи.стоти і санІіта рно·го ста - сільсьtrоІГQ госnодарст ва і заогоrr·і­ н у в н а шому м !Іс ті - справа кож- ·ве.ть видав рQ:(}іrгникам р ад.rоспі в

1юю труд ящого, кожноrо коер•і•вни - і пт а хофабриок та і.нши.х сі.1ЬСЬІКО­ ка п'ц,при€м'Ства, ор•ганізації, уста - •гоопо,Д арІСькиrх ПІ'Д:пр.иемс'І1в близь-

харчування, зокрема т . Б есєдкін у н о ви. · і т. Павловському, одн а к вони О . ЧАПКА. мало ·вживають з аходів щодо н а - І начальни.к комбінату комуведення чистоти і п ор ядку . нальнкх підп,риємств:

ко 700 путі•в01к на с анаторне лі·к у ванн•я, в бу:д инок и вf.;дJпочинку і ту.р'и•стсЬІк і· П·О'до·рож і·. Г. АНДРІЄНКО.

itWIIDliiUШDUUIIIUWDI''''mІІІIIIIIIIWIIIШUIIQWDIIUUDІIIUUOIШIIWQUUIЦIПUDIIWІIUDD

У pa~roall'i ІКИоЙ » П'()ЧаТІ()

« Бо6ри;ць­ будЇВНИЦ'\',

В'О зорошувальної

•МИ. Поrо веде

систе­

·киів'еьке

бу·дів ельно монта жн·е уІПрз:влінн·я М 53. Вода­ rми з м kце·виіх дже'р ел JПІ()І,1Иватиметься 400 rек­ тар·~в аем.ель . На фото: екскаватор­ ник ВМУ-5 3 Василь Фе­

';tОІJ!ОВИ'Ч опав

Погребний ко­

траншею

УКРАІНСЬКИП

метріов

НАУКО-

громадсь­

кої худіІОн на стійпове утриман­

:дання

ВО-ДОСЛІДНИИ ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Цей корівник був уже пов­ раз на ремонті тваринницькИІІ відремонтований, пояс­ приміщень nрацює .понад двадцать нив бригадир. - А оце недавно чоловік. 8сі трудяться старанно, одержаnн гноєтрансnортер відзначаються нової особпиво муnярі конструкції, тож і вирішипи вста­ Іван Маркович Касян, Микопа новити його тут. Дмитрович Мозговий, тесnнр Пет­ - Користуючись цим, заміню­ ро Петрович Заnозний, nокрівепь­ ємо дерев'яні потки на бетонні, ник Станісnав Іванович Краснов­

-

стоїть осінь 3 своїми nрохоподни­ ністю

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ С ІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР­ СТВА.

нnо року.

ФЕРМА МІНЯЄ ОБЛИЧЧЯ

нк ви ГОТУЄТЕСЬ ДО ЗИМИ?

для

труб.

опр·о·кла·в

Ві-н.

кілЬІка

укла­

уже тиея-ч

транще й.

Фото

П.

, Теплюк з.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

О

З стор.

О


СУЧАСНОГО

РИСИ

Завітайте

тично вmrонує плани. В мвнупоку році віи 'АВі­ чі заЙІмав rПQo Rиі,вснкі!й фірмі ..щр'УJГЄ місце. Не гІр­ ше ііідуть ІСІправн і цього poity.

М'Ш~~ню був меблевий •маrwзин ІІ\І'іІста ~о недюJньо­ го часу. Дере~в'лна •ШІОІJ'УідІа, тіJс.на і темна, що рооташову.в.алwсь через ;ІІОJЮГУ

nepe\11

меблевий

в

. J>Р.О~АРЧАНИ .ц~бр.е nам':ята:ють, :в яюому при­

СЕРВІСУ

Л!ю.ци стали жити tср&ще, •наша оора.ва

-

унінерматом

-

'Il'POДWIЩ\IFM Д{)ВО,ДИЛОСЬ Пращю.вати В .ЗОВ:СІЇJМ НООЇ.Ц­

Т•іЛЬКИ ДОІСТаJВ(І!Я'Й Х~р()fШі !Меблі, - КаІЖутЬ nра­ ЦіВНИКИ :маrаІЗина. Ось, бачимо, nepetЦ ·МаrазИІЮМ З}"ПИНИ'JІаІСЬ ван­ тажна автомашина. З ІІtабіни .вийшли чолові:к і жінка. Заходmь в маrаІЗин, JЮЗДИВJІJПОТЬІСЯ, при­

•ХОДІJШЦИХ .)'!МаШ. Хороші мООлі соромно 6уло і за­ возити •сюди. Директор магwзина Михайпо Петро­

ІПРО ЩОСЬ jiOВ.aB·Qo рОЗМОВЛЯіЮТЬ ІМЙІЖ СОООЮ .

·раііІсnоокиІІСІПілки, аж •ніяк не могла защовольнmt~ вимог м•ешканців .Броварів та й rорго­

зрослих

ІВельних прщі•юrИ!і1rв. Магwзин став ІПЇІ,Щп• орядкооо­

ний В'еЛИІtіІЙ, СОЛіІДНіJй ІКИЇ'ВІСЬІКЇІЙ фірмі •«!Меблі », а

дквляютьІС:Я в O<:HOOIH{hllfY ~ столових rаР'!fітурів,

Прода- вець Фе:цір ЮхИІМ· ОВИЧ КирИЧЄІІt помrrив їх стурбованість, ~001 і зamrraв: - Що rочете nри:дІбати? - Ме1блі в нo.lf}r xa'l1Y. В наІС і гроші в повністю. А от такИІХ, JІІК хо·чемо, нема у .ва.е. - А що б ви хотіши? - Таюііі набо.р, щоб шафа бупа з ~еркалом,

вич Рruпюаюрт турІбував і кері·в.ників мkта, і в га­

зету писав

-

всюди •Д{)ВQ1ДИв, що потрібне нове

•пр им ЇІЩ е !fН\Я.

. І на•решті '11УІJіб?Ти т. Рап001орта УJВ1нчалися ус­

ПІх<Ом: 'Ось уже бІЛьІШе як nівт.ора ро,ку ~ Брова­ по вул. Київснкій 310 рах на но.в·ому мwсиві : д•йє чудовий меблевИІЙ •магазин. І ціЛК'ОІМ лС:ГічнQо що з' явився він cruм•e тут. Ащйке н•іде, ма•буть, ~

-каже жінка.

пояснює проща:вець . Це :зара·з не :МЩно, -Та й ·ншвіщо? Ви ж кymrre в спальному наборі треЛЬІ.ІІОЖ або ТРЮІМО, ОСЬ, ІСКІІІЖЇ!Іrо, У біJЮце.ІЖіВ­

області нема такої густоти новосіль, JFK на жит­

-

лромвузла. Тому й

л·овому мwсиві Броварсьюоrо

меrблів тут нотріібн.о багато н~в(}оелам

С'УІІJаІС.НИІХ, .Ц·ООРОТ'НИ<Х.

,но•вих

-

Так. Ал~ на

-

ll'Ua

С!О'ДИ.також з Bi(l!()oj Цер• кви. е тут набори моолів

для ку.хні Сд·о ,речі, ншйк·рruщий з них виrото.вляє­

рович Мардар.

·Столових і опальних гарнІЇтур~в виробництва ба­ .гать·ох фruбрик - Київськ{)ї і!Мені Боженка Бі­

лиЧІської, Ірші·нсьІюї, БерегівеІ>к,ої, УІЖГор·од·с'ькоі,

гарнітури надх·одять

Що купують?

-

питав ·у продавця.

тнся на Броварсь· кому заводі хомдильників), ве­ К·рkел, ІІІИСЬ'МОВИХ ликий ВООЇр \1\ИВаНЇВ-ЛrЖОК, тут М{)ЖНа ст·ол~в, гардеробів і т. д. Чruстен~>ко :nобачmи і 'ме' блі, t»Jбайливо виготомені руками нашИІх дру•зів у .НімецькЇІЙ Дем(}кратичній Рес­ публ.іці, Уrорсь•юій Народній Ре,ооубліці, Об' єдна­ ній Ара1 б снк· m Реооу,бліці і ін:ших 1країнах. В м. а, га· зині ви 13а·вжди ()fДе_ржите nотроону кон­

І ОІСЬ уже ІВантажа.ть'М прекраІСні rnл~овані сервант, книжкова ша.фа, ІГ&~ероб, ~ва крі,ела, ЖУ"РНальний стмик, етолик під телеві1зор і радіо­

сультацію, ..ЯІкі :кр&ще меблі ІІІідіІй!дуть ~ля ВІІ!ШОЇ :к·ва-ртири, д'ізнаєтесь, коли оони - будуть заоозені, ЯІКУ ІCYllf'Y сл•іщ в·ю~сти перший раз, щоб оф(}рми­

.м _

-

від­

'ПідІСтавки ДІЛ·Я взутrя і т. д. Завітайте

то.сті набоJ)'у, .решту ІІІОКУJПІЩЬ виплачує протяrом •К•ожн·о.rо

-

умИІВальник, різне прила:~~;:дІІІ д~я .щомОІГООПодарки,

прсщеН'І'ів вар­

Це робиТь ~ри,Іф.ання

•са.мі,

у меблевий на Тож :завіта,йте і ви, читаrчу, житлооо·му ма•сиві . .Я.ющо у вас є нwвіть всі меб­ ле.в· і гарнітури, : все ріВН() 'ВИ знайдете тут чима­ ло П·от:рібнИІХ речей - полмки на кухню і в

опальні га>рнітури (вітчИІЗНІJІ1Іfі та імпортН'і). Пер­

мkяців.

Опwсибі. Поі•,~tемо, а то діти

казує .В'смі•хнена тіика. І ІПоїхruли мooJFi у селяНІСь'Іtу ОІСел.ю.

ІІІ.'Іачують роострочку. В ·основн01му таким чином і етолові ме,блів на,бори велиюі ·к·упують

20

Юд.ка·зув тОО.

,п. Ра~~~опорт.

-

До · речі, лро рООістрочку . « Дуже зручна форм1 •КУ!П'і•вл:і, - говорить директор ІМа•газина М. П. Ра­ У на•с біUІьше 2 тисяч • ос.іб нині ви­ 'Пооорт. -

20

·-

Зараз с·кажу вантажнmtаІІІ(.

лу, абЩній стіл ... ІllооміхаєтЬІс.я ІЖ.інка, стримує радість гоошУдар. - Ну, щамиво,- каж.е директор магазина

у РО9С'ТрОЧюу.

ший внееок 6ерем·о в розмірі

~женкjвсМtИЙ столовий,

ІЇ ви не !П'ожалкувте.

Меоблевий З'}'Істріне вас привітними ІП.оаtШаки

меблів для

і уJВаІГою його прщівник~в

доетУІІІним».

та .шираким асорти­

ментом товарів, які Іприкра:сять ваш побут.

Але не :м·еНІШе ІВrдні:дувачів беруть ІІІQ1Трrбні на­ бори, роgплачуючись відрruзу . Мма:зин система-

А. СЕРДЕЧНИЯ.

про робітничий клас. Теленарис «Гір' ШЛЯХУ ПО­ сНа НИКИ». (М) . 19.00 19.30 - Телефільм (Львів). сНа добраніч, діти!» «Завод». 21 .00 П'ЯТНИЦЯ, 28 СЕРПНЯ Перша програма 12.00 - І(ольорове телебачення. Ху­ (М.) . 13.50 сБела». дожній фільм Наша афі­ Телевізійні вісті. 17.05 До Дня шахтаря. «Шах­ ша. 17.10 (Ворошилоь­ звучить гордо». тар Телевізійні вІсті. 18.00 град). 17..!0 - МультфІльм еМи шукаємо кляксу» . 18.20 - «Дерзання наших дум і nо­ Про-. тобІ, nартіє!». 19.00 мислів 19.30 - І(онцер1 (М) . сЧас». грама майстрів мистецтв, присвячений Дню шахтаря. Трансляція з І(олонносо за ­ лу Будинку сnілок. 21.00-«Телегачоu. республіки». ланах сНа 21.20 . Українське кольоро­ (Львів). 21 .35 сМальовннча Украї. ве телебачення. 22.00 - Документальний теле­ на». фільм сІ(арельська береза». (М). 22.15' -Міжнародний фестнваJІЬ пісні. (Со­ пот) . Jlpyra програма 10.05 - Новини. (М). 10.15 - Пер­ СРСР з пожежно-прикладного шість Наша афІ­ спорту. (МІнськ). 17.00 17.05 - HOBHHIJ. (М). 17.15 ша.

стуnу».

СЕРЕДА, 26 СЕРПНЯ Перша програма 11.15 ~Художній фільм сТроє». (М). 12.55 - Телевізійні вісті. 16.35 - На­ вісті. Телевізійні афіша . 16.40 ша 17.00 - Розповіді про комуністів . «По­ 17.15 (Харків). трібний людям» . років»_ І(азахстану-50 «Радянському Виступ Голови Ради Міністрів І(азах­ ської РСР Б . Ашимова . (М). 17.30 Ір­ «\(рокуй, Документальний фільм сСвіт­ сТеремок тиш». (М). 18.00 18.30-«На (Дніпропетровськ). лячок». передньому

краї

науки»_

Репортаж

з

Міжнародної конференції з фізики

XV

високих

енергій .

19.00 -

весел­

«Барви

19.30 - Ф. Достоєвсь­ (Львів)_ скривдженІ,.. і «Зневажені Спектакль Ленінградського театру іме­ Те­ ні Ленінського комсомолу . 23.00 левізійні вісті. Друга програма 10.05 - Новини . (М). 10.15 - До­ ки».

-

кий

кументальні

телефільми:

пам'я­

сВас

доро­ сЗдрасту•, тає Батьківщина», В ефірі (М)_ 10.45 гий учителю». 17.55 (Волгоград). «Молодість».

афіша.

Наша

· 18.00--

Новини .

(М).

18.05 І(онцерт майстрІв мистецтв І(а­ «Сільські жни­ захстаиу. (М). 19.00 степів. Репортаж Із Сальських ва». Художній фільм еВеселі (М). 19.15 -

20.45 ~ Програма діти!» сНа добраніч, 21.45 - Телефільм сНаш дім». 22.15І(ольорове телебачення. І(онцерт хору (М.). 23.00 -Доку­ ім. П'ятницького. сЧеботарі» _ телефільм м е нта .,ьний 23.15 - І(онцерт лауреатів (Перм). міжнародних конкурсів. (М). 24.00 Новини. (М). ЧЕТВЕР, 27 СЕРПНЯ Перша програма 10.05 - Новини. (М). 10.15 - Для (М) космос». «Близький школярів. 10.45-Фестиваль юних. День школяра !(он. РСР на ВДНГ . Туркменської (М) . самодіяльності. церт художньої 11.15 - Тележурнал «Еталон». (М). 11:45 - Художній фільм «За двома 13.00 - Телевізійні (М). зайцями» . афіша . 17.30 Наша вісті. 17.25 Те­ (М). 18.00 сСвіт соціалізму». 18.30 - Телевізійні . вісті. лефільм. 18.5(} - Мультфільм «Осіння рибалка». 19.00 - Міжнародне ж_иття . 19.30 20.00- Програма «Час» . сСтарт-70>. сІван фільм Художній (М). 20.30 фес­ Міжнародний Франко»; 22.15 тиваль пісні. (Сопот). (М).

хлоп'ята».

еЧ ас»_

21 .15 -

Друга

nрограма

17.55 - Наша афіша. 18.00 - Нови­ ни . (М.). 18.05-Для школярів. «Спор­ Розnовіді тивна юність». (М). 18.30 -

Тележурнал

сСамоцвІтн».

(М).

18.00-

І(ольорове теле­ Новини. (М) . f8.05 бачення для дітей. еВеселе містечко•. жнива». Ре­ сСільські (М). 18.30 портаж з nолів І(устанайської обласТІ. Художній фільм «Місце (М) . 19.00 Женева». (І серія) . 20.15зустрічі 20.40 - · сПерwа дороrа». Телефільм 21.00 Художн1 сНа добраніч, діти!» сШар­ і «Парасолька» телефільми манка•. (М).

__ .....-............... ............................................................................................................. .,.

НАША АдРЕСА: м. вул.

Київська,

154.

ТЕЛЕФОНИ : редактора відділіа (партійного життя, t

сНОВАЯ комитета

БРОВАРИ,

- орган Броварского районного и районного Совета депутатов трудящихся І(иевской области .

ЖИЗНЬ»

І(П УкраинЬІ

19-3-82, заст. редактора, промисловості, масової ро-

-

\

ІНДЕКС 61964. Газета внходиn. у

вівторок,

четвер

і

суботу.

боти), фотокореспондента - 19-4-67, відnовідального сек19-3-18, відділу сІльськ. rосподарства-19-4-47. ретаря -

...............................................................................................................................

Бр<>в.а•рсІ>Ка друкарня, Київської області, в.ул. Ки.ївсІ>Ка,

154.

Телефон

-

19-4-67.

За1м.

3415-7020.

релакційиої ПОШТИ

3

ЗАВЗЯТО, ДРУЖНО

відІJ)&tу не ви­

гарнітури

ста·чить грошей. ·- Беріть 'СіІІочатку столовий, раджу Божен·ків­ ський. Ось цсіі . - Га-р·азд. Вер:ім:о, -ІПог,о~жувтьс.я жін:ка. Чо­ ло:вік посмЇ!ХНУ'ВDЯ і почав виймати гроші. 11ут підЇ!ЙШQоВ заступник 'ДИ{ІЄІІtТора Олег Дмит­

ти ІПОКУ'ПК'У

ІІІІІІ-ШПІWІІUІШUІUШПІІІWІІІ1811ПІІUІІІІІІІUUІШUUШІШ

'СЬК•Оl\fу ... П(щО\баєть~:Я?

'

Затишно, СІвітло і просто.ро в H@(}Jify магазині. Тут ви завжди 111оба·чите вИІстruв·ки найновіших

СваJШІІвеької і ін. Опальн~

ВИІСОКОЯ:Кісні С'І\РЗІВИ ДЛЯ ТИХ, Хто ЗаJЙ'НІЯТИІЙ На rІОЛЬОВИХ ро­ старша 1\'УХарка рЗІдГоапної Ї\Цальні МЗІрі·я Пет­ ботах, гmує 'РіJв.на БЗІWкірова. Щирими словами подяки ·в·Щnов!дають ро6Іт­ ни.ки РЗІ.дІГоапу -.:ВелИІНод~ШерсЬІкИІй• 1на 'l"УІРбо·ту і У"Вагу ц!єІ СІ:tром!НОЇ 11РУ1д'іВНИІЦі. На фото: М. Башкtрова.

.Коли на зwс·Lданні шкільного •к<JІМітету кОМІСомолу .за<ЙІШла мо­ ва про С'DВорення п~ час кані­ кул таЮору пращі й віІДпочи.нку с ВелRКодИІМерсь­ при рщцгоопl кіm•. хтось заmропону.ва.в орга~ ніІз.увати і ЛІровести також деся­ тцденний туристський похі~Ц по м,іац:ях боіtової і трудової сла­ .ви нашаго району. схвалили й за­ .ПроnоЗицtю Х'W{и.лись оЗІдtйснюваrrи їІ. Зразу

дерева, збира­ :цували nлодові Приклад суниЦі. врожай ли су;млінного ставлення до прЗІці

Григо­ показали Іван РуібаJRКа, рі.й Карандюк, ВІ!ктор Губський, Іван ЛИІЗун, Л4ЦJ!я Рогова, Оль­ rа Г.убська, Петро Настич, Раї­ са Мос•калеИJНо, Олег Безсмерт­ ний, Микола ІІ.Lпак і деякі ін­ Ші.. БілЬІШість учніІВ ВНІК().Нува­ ла норми дорослих.

,ЗаJГалом Защя!КИ дотриманню

дня табір суворого роо.nорядку перетворився у екза­ за кілька днLв :в'лтих класів пере.віІдних «Юнь БаrrькJ..вщи­ дооцИІІІлінованИІЙ друокнtй коле.к­ менЬв табір після

ж

де­

у-чІИІмн

складання:

ВіІд праці ЧаС

У. -ВіЛЬНИЙ

нw.-

ТИІВ.

nl::

учні nроводили спор!Гивні зма­ футбола і гання з воле4tбола, на краще та конкурси шахі•в

розпочав роботу в pa.д.roc­ учні 3бирали ягоди і редис­ ку, пРQІПІолювали в саду ... Пра­ .цювали

дружно

заІВІЗято,

.

приюдили­ .Зароблені JIOlliTИ ся на 3Д1ІйснеНІн.я походу, в я.ко­

му брало ,учwсть 45 учнl.в. Пер­ до зробили nDІЦорож ми шу Броварів. Біля обеліс.на Слави

.вшанУІВали

хвили;ною мовчання

радянськюс тилИJСя

воїні.в,

що

пОоПЛа­

за

наше

соняч­

життим

за

сьогодні,

не

при­

щасливе

йдешнє. ПіІд звуJКи траурної ме­

естетИІЧно"СаJНітарне

оформлен­

ня жwrла, .вИJНона•ння пісень, ху­

дожнє

перед агіт­

В

таЮору

•культбрИІГа•да з

полі

р~оопу

читання.

11ру,діІвнИІНами

внетушила

нюнщертом.

ІПеребу. ва.ни.я Останн.і.й веч!·р в Літках запам'ятається на~дов­ ми

го:

провели

з

разом

його

·ровеснИІК.аІМи ЛітківсЬlЮї серед­ До nі.вночі біля школи. ньо·ї

лодії юнаки та ,ці:вчата п<JІКлали Rвіти. вогнИІЩа тризали ЦіІка-ві роопові­ •до піІДНЇЖІЖІЯ nам'srr,ннка місьн·ради .ді, лунали ШеНІ у ВИІко.нанні со­ голови ЗасТУ'fІННК квартетLв, ан­ дУетів, Г. І. КомЗІр та архІтеRТОр мі<:>rа Ліст-і•в, К. О. Оленс1fйчУІК розповіли про еа.мблі'В. д:ня побу;вали у Наст.уІП'НОІГО те, як . за останні рокИ! змінили і які СемНІПолках. У своєм'У селі бі­ Бровари своє обличчя .пам'ят­ персnеюrивн чекають на них у ля братської магили і нас зу­ нНJКа воїнам;землякам недалекому майбутньому. сільської Ради .ДалЬІШИІЙ маршрут nроліг че­ ~ріли голова рез Калин!.віку, Пухі:вку і Рож­ Г. М. НараІЩЮК, секретаtр парт­ І . М . Заболот­ ни. Тут ми теж побували біля t«JІМІУ р8ІДГООПу там 'mнИІКіm во'tнам, мали ціка­ ний, yчwreл.l, ОідНОС6ЛІ>Чани . І.ван поздо.рови:вши ві зуJСТр1чі З уіЧООНИКаІМИ В:іrrчИІ3- МиколаІЙович,

НЯНОЇ війни Героєм Рщц.яиськ<!­ учаонwн:і!В з уоnішнИІМ завершен­ rо Союзу С. Ф. Миrк.а.лом та ка­ ІМІМ 1'У'РИСТСІfflОГО ПОХОду, най­ комсо.мольщям Во­ іВаJІерОІМ К'ількох омені-в Г. П. акТИІВНіІІШfМ Надії Євтушенку, У .мальовнИІЧОМУ ЛОідНІМИРУ ЛиrовчеНІком. Васюк вру­ -міІОц! Літок, неподаліІк Десни, й Онаwко та Галині В пригоді стали ЧИІВ грамоти nар.тійного коміте­ отаборИJІИ!СЬ. HaJMerl'И і рЮКІЗа•КИ, ВЗя:ті НЗІЩ>О­ іКаТ в учбово-опорти:вному ком­

~ рщцrос.пу та дирек,ції umюли.

Кононенко Таня КоМІСомалка перед па­ рми ДСТ віД імені rоварИІlІІів бінаті центральної :ВИІГОЛОСИЛа ЗЗJГибЛИХ м'ят-тю сАвангард•. Тепер у рооІІорSІАКУ дня, крім КЛЯ!'І1Ву в~рності велНІЧним ~еа­ спорти.внюс

ІКу.льтурІЮ;маrових і

·заходl!в, зн.ачивоя: 1 ТЗІКИ.й: сПра­ ІЦЯ в ,ра~дгоопt сJІі'І\КlвськИІЙ•. На tпридеснянсьюп nолях ми обко-

лам

КОМJУНі.зМу .

В. КРАВЧЕНКО, табору пра~ начальник віДПОЧІІВІСУ.

1

ХОЧ ОЧИМА СВІТИ що ·ПОЧИ!Нається На вулИЦі, віІд r.p. Бобошто І. Ю. і тяг­ (жа...ь, що нетьая до мага•зи.на

~ Зіuюри;чах аули.ц! ще й досі

не мають назвІ), ось уже кіль­ Rа JЮІКіІВ негараЗІД з електроос­ ropsrrь, ЛаJМПочки вLтленмм_ SІJК в оrому ан~оті: то потух­ не,

то погасне

...

:ПLвдоби горить, а nі·вдоби

-

електри.ки не заsо.рИІЦю<і НаJК чергуються, ко­ поопІшають

-

му йти

міняти.

чергуютьс.я,

весь

Та .доки вони куТок

без с.ві'І'Ла. ,В\зИJМІQУ ми думали,

сИІЦwть

що

при­

чиною всьОму є саморобнr мек­

трНІЧНі обігрівачі, яні дехто ІІ1д­ ключа'В у мережу. Та з настан­ цям

теплого

сезону

крИІГа,

як

x<:Jol очима світи, особл-иво вве­ 'Кажуть, не ооресла. Взимку під­

вDІЦила мережа, і теnер продОІВ­ Незабаром телеві­ жує у тому ж дУІСі. іНШі оооу­ початок навчальноrо року. Ко­

чері. Та й УІденЬ енерrія потріб­ на,

аJДЖе .вона живить і

•зор, і ХОЛО!ЦИЛЬНИК,

1

ли ж ми nОІЗІбущемося цьосо кло­

ТОВі прИL1Іщцн та .машини.

Однією часто-густо

МИІ'ЮКИ!

на

з причин

є та, що

перегорають

пере­

'11рСІНІСформаторі.

реrорілу перемИІ'ІИу,

Пе­

'fЮТІУ? Група

мешканців с. Заво­

ричl.

Зідавалося

б, треба Не!'айно замІ'Нити.

Од-

Редавтор

Є. ФЕДJІИ.

100 номер 1970 рік  

100 номер 1970 рік

100 номер 1970 рік  

100 номер 1970 рік

Advertisement