Page 1

Промrарl всіх краін, f!Jднайr,ся/ НЕДІЛЯ

ГРУДНЯ

1950

Ціна

РАЙР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДНЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15

1950

року-­

день виборів до місцевих

р.

.Ni 100(690)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

rрудня

17

10

Рад депутатів трудящих

коп.

Зміцнення бригад-наш перший крок по здійсненню рішення Пленуму ЦК КП(б)У

Вивершити підготовку до

виборів

Активно пройшли У нас пар- ною рільничою бригадою в серед І в нас зроблено і з розташуван­ 550-600 гек- ням полів травопільних сівозмін піднесенням пройшли багато­ ня колгоспу з участю активу, тарів орної землі, в кожній 3 них та ріЛЬІШЧИХ бригад, кормових людні збори - зустрічі вибор­ збори колгоспників по брига- 100-105 працездатних колгосп сівозмін і тваринницьких бригад

3

політичним тійні збори, засідання правлін- ньому закріплено

величезним

ців з свОїми кандидатами в де­

дах. Кращі ЛЮДИ колгоспу вис- ників, виділено тягло, реманент.

путати міСЦСІШХ Рад 11епуштіл трудящих тт. ВІІнарськпм М. в колгоспі ім. JleHiHa с. Плоского, Новіковою М. --в колгоспі ім. Андреєва с. Богданівки, Го­ ломозенко И. - в колгоспі ім. Леніна с. Жердови і ряді інших. У сюдп дuвipeHi особи,

ловлювалпсь, впоеили конкрет-

Внаслідок укрупнення бригад

3гідно нашого плану МИ вво- зменшилась

кі.1Ь1{ість

заЙВИХ

ні !ІРОlIозuції як краще пере- димо три пара.JеЛПIlХ траВ0- посад. На неповними даними творити в життя рішення лис- пільних сівозміНІІ hожшt з 10 це нам заuезпечить економію

топадневого Пленуму ІЩ КП(б)У полів, під які відводпться 5502 БЛИЗЬІ{О 20 тисяч трудоднів на в нашому

укрупненому

кол- гектари рільної землі, дві

1'0-' рік.

А від цього вартісТІ,

тру­

госпі, який утворився внаслl- родні і дві кормодобувні еіво- додня збі:rьшиТl)СЯ як натурою, док об'єднання 6 дрібних і ее- зміни. Таким чином тепер кож- так і грішми.

р('дніх колгоспів. В центрі уваги було питанняпроукрупненхараІіТСРИЗУЮТЬ своїх каН1111да­ ня і зміцнення бригад, до чого тів як гідних представників МІІ в останній час приступили. КОЛГОСПНИКІІ У своїх виступах

не поле в середньому бfДе заПI{;L чrрзі 11НЯ в пас-вибір м~ти ~~0-180 гeK!aplВ. на- центра.1ЬПОЇ садиби і розта­ МlCTЬ .'~;):-40. Г~f\ТaplВ, що ~Ia- тування (танів бригад. Пла­ ли ДРІБНІ арТІЛІ. нуємо, щоб центра.•lьна садиба

сталіНСЬІ\ОГО блоку комуністів 3 17 рільничих бригад, що У тричі біЛhші тепер ПО.1іІ бул(1, В цешрі ср;ла. Вже пра- . Плакат rоБОТIІ ХРОЖІНІка К. і безпартif1них. Потрібно, б\'ЛІІ раніше утворили 10 з 6 у городніх і Ь:О!JМОІШХ сівозмі- цюють ГІJ"ПШ rrнщіlJістів зоблас Колябіна. випущении Віl.ї,авництJ .' ". ' . . • .' , , . . • 'т' ЕОМ "l'Іску(ство"::,о дна sнБСРІВ щоб У ці дні по всіх вибор· чих

OItpyгax,

там,

де

були - обов'язково зустрічі виборців

ще

не

ГОрОДlіІХ ОРГ(1,IIlзувалп

мість 5 кормодобувних

відБУЛIIСЯ за раз т~кож ~. Це з своїми

МОЖЛИВІСТЬ ПlДlбрат~

кандидатами.

2,

дало

а за- нах. Все це ;Jаоезпсч G МU/1\,Ш- ного J правли,ня СШhrJ.,КI)ГО 10С- у !>lісцеві Р<ЩИ Д<.'ППJтів трудя•

маємо вість

повністю

. '

.•

,

,

,

ВИ!{Оl1ИСТ1ТП: І ПОJIз,рппа, архітепорів, лкі ПШL- 1 щю:.

'

-

нам складну техніку, що надає нам ПУЮТЬ Зdбудову ГОСПО;1арсЬІ\ИХ і!

бр~гади- держава, п~авильно запровади- впробппчпх ЩJИьІіщепь,

рами кращих оргаНІзаТОРІ~, се-

ти аГРОНОМІЧНУ науку.

шувашш ДОП(;~ІіЖ!Е{Х

розта.-І

буд:;ве.1Ь

ПІклування про молодих виборцІв

Силами активу виборчої кам­ ред я.ки~ рнД. наши~ паРТІЙНИХ Розбивку полів провадимо господарства, станів бригад. Тва­ панії в с. Рожівці завершена аКТИВІСТІВ. РІЛ?НИЧІ бригади відповідно до розташування ринництво буде ско;щентровано в агіТПJ'нкті І)і.:тн сюеRін вся підготовча робота до дня MN!! 4,5,6,7,8 1 10 очолюють бриГ<J.Д, щоб колгоспники не ближче до урочища «Підліссю}, вп60рців заfJЖЩ jl.О;БЕі;J. Gііqи­ виборів. Перевірені списки ви­ комуністи і кандидати в члени йшли з ОДІ/ОГО кінця се.'!а па де розміщені, в основному, лу­ ти юнаків і дівчат, liQРI),(:tБ~l.ШЯ борців, підготовлено потрібне ВКП(б) тт. Білецький І., Ста,сь- роботу в інший за 4-5 кі- ки, поля кормових сівозмін. 1932 року, які 17 rpynLJH впер­ устаткування: кабіни, ур~и КО В., Шевель І., Рудешко Г., лометрів. Наприклад, маliже всю В. Сорока ше браТIlМУТЬ участь у вибо­ для таємного голосування, СВІт­ Тимко 3. і Лисенко Ф. 3міц- ГОРОДІІНУ МИ будемо садити на ' рах до місцевих Pd,JJ;. Вони пе­ ло,

сургуч

для

опечатання

нено кадри в будівсльніft, са- кращих землях в урочищі «Обо.

редактор щоденної стlнгазеТIІ колгоспу ім. Молотова

урн, алфавітні таблички. Виз­ ДОВій і шляховій бригадах, на донь». Тут по території і знаначено транспорт для того, щоб тваринницьких фермах. 3а кож- ходяться городні бригади.. TaI~ с. Гоголів. можва було підвозити

в

день

виборів до виборчої дільниці людей похилого віку. Так са­ мо завершена підготовча робо­

KpaLUa

виборах - першочеРГОВІІЙ

обо­ госпник т. Теплюк. Слова потонули в гучних

в' язок сьогодні ],ожної вибор­ оплесках присутніх. чої комісі' ,сільрадп і партif1них 3а що ж така шана Галі Бобко від ЛlТlllХ організацitі. і ЛІо.10Діі' Вона все це заслужила своєю напо­ Особливу увагу слід приділити легливою працею. Ще, порівнюючи, не багато перевірпі снисків виборців. Не часу вона працює на фермі, але в неї вже нав­

ревіряlO ть llitHi, З<l,l[иеані про них, особ,1ИВО дату і місНЦЬ народження.

Щоб докладно ознайомити МОЛОДИХ виборців 3 ПО.il.\і;ХёU­ ням про вибори, Ста,1інською Кuнституцівю, силами агітаторів ділових поросят. Всі вони ситі, чисті, добре було організuвано для них цикл ростуть. Кращій свинарці вже видано в додат­ бесід і лекцій. Щовечора органі­ кову оплату 3 поросят двомісячного віку. І ще зовуємо колективне слухання має кілька одержати. останніх новин по pd,llio з

свинарка

та у с. Вигурівщині. Все за­ -Я пропоную висунути кандидатом в де­ здалегідь пеlJевірити, підгото­ путати сільськоІ Ради Галю Прокопівну Бобко, вити, щоб забезпечпти актив­ -так закінчив свій виступ на передвиборних ну учасТf. кожпого виборця у зборах укрупненого колгоспу ім. Андреєва кол­

"За ВІтчизну".

Konrocny

Галя Бобко бере активну участь у громад­ Москви і Києва. П. Маркуця, ському житті села і колгоспу. Коли на зборах голова дільничної під час укрупнення колгоспу обирали прав­ виборчої комісії N2 11. .mшя, то до складу ЙОГО одною з перших с. Русанів. була висунута її кандидатура. О

Бобко Галя зареєстрована кандида.том в де­ НАЙЗНАМЕННІША повинно бути ні одного виборця, чаються як слід робити інші свинарки кол­ путати сільської Ради по виборчому округу госпу. ПОДІЯ В МОЄМУ ЯІШЙ не перевірив би правиль­ .N~ 11. Працюючи з любов'ю, дотримуючи правил ЖИТТІ ність занесення в список його І. Карпич, прізвища, ім'я, по батькові, рік зоотехнії,Галя Бобко домоглася в цьому році в голова сільради. Мені 18 років. Я вперше середньому на кожну з 10 свиноматок по 20 с. БогданІвка. народження. братиму участь у виборах 110 місцевих Рад депутатів трудя­ Агітатор - колгоспник артілі щих. Це-найзнаменніша по_ія ім. Молотова, с. Гоголів, т. ди­ в моєму житті, тому бажаю сенко М. не обмежується тим, відзначити її якнайкраще. Кіль­ що провадить бесіди з вибор­ ка місяців тому я вступила до ДО ГРУДНЯ ВИКОНАТИ ПЛАН МОЛОКОІ ЯЙЦЕПОСТАВОК цями на закріпленій за ним ленінського комсомолу, беру двадцятихатці. Він провів дві

Справа честі і оБОВ'ЯЗ0К--

17

бесіди

з

виборцями

Включившись у

всенародне

83

проценти,

похилого соціа.Jlістичне змагання на честь тавок-на

а план яйцепос- взяти приклад в роботі з такого

46-73

проценти. віку, часто буває У роди- виборів до місцевих Рад, колРяд фактів свідчить про те, . ні .кожного виборця. Так само госпи і колгоспники району що серед працівників заготіпрацюють багато інших агіта­ достроково виконали план пос- вельних організацій на місцях торів. Але є, на жаль, ще і та­ тавок державі хліба, картоплі, у нас є такі, що безвідповікі, як т. Купрієнко П. (с. Кня­ овочів, м'яса і ряду інших про- дально ставляться до виконанжичі), НКОМУ довірили бути агі­ дуктів сільського господарства. ня своїх обов'лзків, а також і татором, а він за весь час ви· Але по двох показниках-мо- такі, що не заслуговують на борчої К<1мпанії лише три бе­ локо-і яйцепоставках наш ра- довір' я працювати в Зi:Lготівельсіди провів на двадцятихатці, і йон неприпустимо відстає. Ста- них органах. Один з таких. то не всі виборці були при­ ном на 1 грудня річний план це Стенанкевич - приймальник сутні. Колгоспниця т. Павлова молокопоставок виконаний тіль- Ні складі «Птахопромр, що

поставок державі продуктів сіль­

підготовкою,

широко

розгор­

на місцях показала, що у від- рівників заготівельних органі- виборів у місцеві Ради депута­

ставанні району виключно вин- зацій, сільських Рад викривати і ні

окремі

.

заготувачі - праців- притягати таких до суворої ВІД-

ники апарату

.

ТІВ трудящих.

С

права

. 1.

чеСТІ

ВИІіОНУЮ

щоденне

Г. Смолянська, швея артІлі імені

14

З'їзду КП(6)У.

с. Бровари.

-0КОНЦЕРТИ ДЛЯ ВИБОРЦІВ у часники

комсомольської

райуповмінзагу повідальності. Від того, в якій наш обов' язок--до цього знамен­ агіткультбригадп

КИЇВСЬІ\оГО підготовки культ­ кий В.), контори «Раймолоко» плектований перевіреними кад- ТИСЯ з державою по всіх видах освітпрацівників виступпли на (керуючий т .•Іюбімов Г.), «Пта- рами~ здіБНІІМИ виконати д~p- поставок і платежів, у тому виборчих дільницях сс. Калити,

(уповноважений

т.

Павловсь- мірі заготівельний апарат уком- ного дня повністю

розрахува­ технікуму

хопром}"> (керуючий т. Дужик жаВlllзав~ання, sалежить усПlХ. числі по молоко _ і яйцепостав- Опанасова та інших. ВОНИ про­

нутою масово-політичною робо­ М.). ВнаслІДОК цього по

таких Боротьоа за виконання плану ках тою забезпечимо 17 грудня пе­ сс. як Троєщина, Бервиця, постав.ок державі ~авжди: була і І' С. Пааенок, ремогу сталінського блоку ко­ Рудня, Бобрик план МОЛОКОПОС- є наЙВІДПОВІдальНІШОЮ ДІЛянкою В. о. голови ВИКОНКОМУ Райради

муністів і безпартійних.

-

peMoгaМl[

ського господарства на засідан­ завдання па 130 процеllТів. 30нях сільвиконкому, сесіях сіль­ бов'язуюся ДО 17 грудня ви­ ської Ради депутатів трудящих. вершити місячний план по ви­ І як наслідок-колгосп і тру­ пуску мішкотари .

дящі Требухова завжди в лавах иередовиків по виконанню М. (с. Семиполки, виборчий ки на 91 пропент, яйцепоста- спійманий був на гарячому, коли своІх зобов'язань перед держаокруг Мі) до цього часу ще вок-на 90 процентів. обраховував і обважував здаваль- вою. і агітатора не бачила. Провед.ена нами перевірка ників продукції. Обов' язок кеСім днів залишилося до ДНЯ Всього тільки один тиждень відділяє нас від знаменної да­ ти - дня виборів до місцевих Рад депутатів трудящих. Слід ВИЯ1lИТИ всі наявні ще недолі­ ки у підготовчій роботі і не­ гайно їх усунути. 3разковою

участь в гуртку художньОї са­

голови сільради як т. Буряк Т. модіяльності. навчаюся в 1(ОМ­ (с. Требухів), який систе­ сомольській поліТШI,олі . .иатично займається питаннями Всенародне свято - день ви­ поставок, заllуча(J до цього де­ борів до місцевих Рад відзна­ путатів, актив, обговорює хід чаю НОВИМИ виробничими пе­

тавок виконаний лише на

79- 1 роботи

КОЖнОЇ

сільради.

Слід

депутатІв трудящих.

вели ряд лекцili та

бесід

про

Сталінську Конституцію, улаш­ тували І\онцерти.

Г. МИСНИК.


ст!

ПАРТІЙНЕ

ЖІІТТЯ

!

П

О

в

Е

Ц

проведена нарада медпра1lів!ш­ ків, утворена РС;\І\Олегія міснс­ вого радіО~lОв.1енн.я, ПОСІІлилаСh піДIІПска на газетп, журнал! на повиtt piK ~ внвершепо веСI. І\ОМ:П.1екс IIОЛЬОВПХ робіт, lіОЛ­ ГОСI! І10ВП!СТЮ розрахувався з lсржаВОIО по \lсіх видах поста­ ВОІ\ . Rиконуючи рішення парт­ зборів, бlОрО парторганізації в

колгоспі ім. l\'Іолотова посплюt : роботу з каІІ:іщата~ш партії, з ЯКІІХ 3 прпtlнято за ост,l,нні дні у Ч,1еНIІ ВКЩб); оформле­ на рада громаДСЬКIIХ праців-

На звіТllо-виБОРНllХ партзuорах була розгорнута здорова біЛЬШОВИЦl.ка крп тика і самоКРИТИl\а недоліІ,ів як у внутріпартіitHitt, maCOBO-1І0.1ітпчніП і

НИЦЬ: проведена з начна робо­ та по укрупнеНIІІО і зміцнен­ ню бригад. ПОСІІЛЮЄ KOIIТpO Jlb роботи гуртків llарті"1І01 і КО14сом ольської освіти, трпрічнпх

r.yльтосвіТllі" роботі .так і в гос- курсів мц'nстрів

занесені

до

ОДIIОП<LЙНО

рослинництва

дпціttllОГО насіння. почали повторну

сівного Мl1теріалу

Тут

Але 11(' по всіх ще парторга­

ри зобов' язалп н о г.ооUрапі бюро, роботи ніС.1Я

ярпх

i~l. Щорса, с ..Княжичі, Т. J\ри-

На звіТl!о-виБОРIlJlХ зборах в ШІШ не СПРШllГся. щ(' до нього парторганізації Iio.:rГOCIIY « Про- ч~с у ..Сlіластп навІТЬ П:1аН пар­

:lСтарськиіі шлях ", с . Н;lЗЮI' я, І ТШНОІ робот!!, не ВЖІІТ~ ТР. за­

було вП!\рпто, що агіТКО.1СІ{ТШ ходи д? 1I0ЛlIlшеНШІ аПТ51l\litJlО­ праню(; незадові.'lЬПО, осоilлнво )!a~OBUI р~Gоти; ,ІІа, паРТJuорах в :шраJ, під час виборчої J\(ншаllії ЬUUРИЦ~КІ~ МІС оу ЛО ВПІ,]JІІ~О, до міспевих Рад депутатів трудя- що СОЦІаЛІстичне зиагання МІЖ

тур. ПасінuевиП фонд в

НО­

доб­

рих, сухих приміщеннях.

Таких, як т. Гура , у нас ба­ гато І,ерівниКів колгоспів. Але

{ ~ і іНші, які не розуміють або lІе хотять зрозуміти, що доб­

основа ВИСОКОГО врожаю . Один з такпх

-

це голова РУДНЯНСЬКО­

нагадували, роз ' яспяли,

КИ потрібно

під загрозою загибелі.

M~C

недо.лIКП.

вз дс;ає у ВПІіонаН~1 взя-

Сеl<ретар парторганізщії т Сте- ТОІ о зоuов язання - до 1/ груд­

прую'шсь рішеl;ПЯМ ня виконати l\в~ртаЛЬНlIf1 план

Такий

lіукурудза збсрігаr.тьс.я в хо­ лодних і вологих Нl)иміщеннях. [(eft uосіЮlатеріад повністю BTp<t 'Іас схожість. Н. Кремінська, зав. lIacillH~BOЇ .1аиораторії.

-0ШІСТИ ДО РЕДАКЦІї

Для колrоспних

новоlІудов Н(1 наступний рік в нашому Ііолгоспі ім. .J1епіна заПЛallO­ вано збудувати ряд ПРІІміщень д.1Я громаДСІ. кого тваринництва.

На виготовленні цегли lІовоб\' ДОВ відзначи.1ПСЬ

: \

почали

працювати

зав. ВIдДШОМ паРТ1!:НIІХ.

КОМСОМОЛ ьськнх

аГlтаторп,

1 профеС1НННХ

організацій.

в бригаді ні книжок, ні газет Після укрупнення

у первинних партІйних І комсомольських орrанlзацlях

колгоспу

ім. Сталіна партійна організа­ ція пообіцяла нашііі сьомiIl

бригаді, що

розташована за 6

ти доповіJЬ ЩЮ підсумки :шс- кілометрів від села, утворити Колгосп ім. Сталіна. На відкритих lІартіГіlШХ збо­ топаДІ!СВОГО Пленуму ЦК КП(б)У. бібліотечку. Призначили і зарах, які відбулися у нас ;шя­

ми, бу ли нрисутніми понад (ісз партіfiних

200 колгоспників . 3

Активно такої"

пройшлп

у І відуючого-т. Романенка Ф., а

нас днями звітно-виборні збори бібліотеки до ЦhОГО часу нема.

в профорганіза,ції.

яких апетит більший, даємо к?рма п'ять разів ІІа добу. Ра­ ЦIOН встановлюється ВИХОДЯЧІІ з віку і ваги свині-в 4-5 КОР~ІОВИХ ОДИНИЦЬ. Сюдв: ВХО­ дить 100 грамів здрібненого сі.

при- на., по І\ілограм)' гречаної по­ се- лови, І,УКУРУДЗЯНОЇ дерті, КО1(­

ГО УМОВІІ ( Для групи

свппеtl,

Профорг т. Надходить до вас кілька цент­

За вказіВЮН\ІІ

колгоспного

поставлеПІІХ на відгодівлю, ВП- зоотехніка мп провадимо відпо­ ділено ОДНО з наflкращпх тва- відні профілактичні заходи і риннпцькпх на

нриміщень.

свпнофермі

Щоб тому за B~CЬ час у нас Hr. бу­

завжди

було ло випадКІВ захворювання СВІ!­

чисто-тричі на добу впчищав- неП. Всі вони здорові і швидко мо станки і щоразу добаВЛЯ6- набирають у вазі. мо свіжої соломи, гарячою воЗа 4 міс.яці після укрупнен­ .їою

ипемо

кормушки.

впганяемо свппеіі

щодня

прогу ЛЯНІ\У, провітрюсмо мrщення.

Колп І ня колгоспу нами

на

68

відгодова.но

свинсtl-втричі більше, піж

при- у. тpьo~ J\О.'lи~ніх дрібних ар­ ~ІЛях . .за,раз ВIДГОДОВУf:'dО 150

Але чистота і свіже повітря

1

зобов' язуєм~ся дати

в

пер­

- це тільки одна з Y~IOB. Оеоб- шому квартаЛІ 19?1 року не ливу увагу надаємо організації менше 15 тисяч КІлограмІВ евп­ годівлі. Устаткована кормокух- НПlIИ.

для ня. Встановлено щодобовий ра­ кол­ ціон, ЯКПЙ розподіленпй на 4

партзборів, \ СК.1ав ІОан партіtt- peMO~TY тракторш: ної роботи ,провів семінар агітаРI!IlС1!НЯ ЗВIТНО-ВIJБО~НИ.Х госпнпки тт. Малюга Г. і Фе­ торів,разо~r з праВ.lінням колгос ~~~тзuорlВ - наказ комуНІСТІВ сюк О. пу провів збори КОЛГОСІІІllJкі в по ооб~аll.им ~юро, секретаРЯА~ І. Давиденко. бригадах. Ііомуністи і вся маса паРТОРlа~lІзаЦltt. Вонп П?ВИНIlI с. П .l0ске. І,с.:rгоспників відчувають, ба- бути He~ ХИJЬНО виконаНІ. d чать вже перші наСJі:tки звіт. В.. ~ривоwn~.~, o-виборних партзборів Граще

з досвіду відгодівлі свиней

Ще ОДllt' зауважеllllЯ. По кол­ реДIІЬОМУ на 150 голів впхо- бікорму, 5 кі .lОграМів картоплі та 1? грамів 'Іінеральпих про госпах ім. Jlеніна, с. Велика ДІІТЬ 110 700 грамів. Які у нас CTBOP~Hi ДЛЯ Цl..о- ДУКТІВ. ДимеРltа, ім . Сталіна, с. Бобрик,

TpyдOВ<L ДИСЦllшіllа Іа I~. І секретар парторгаlllзаЦll

нура і

насішш.

ПЕРЕДОВИКІВ

Норма приросту живої ваги кожного кабаНЧlша, що поставлені на відгодівлю - 550 грамів. Наші СВИllаркп-стахаповки тт. Касян к., Ткаченко М., Іtaсян М. забезпеч\'ють що

на-не дбаt: про підготовку окреиі СВlІні дають щ'одоб~ росту по 900 грамів, а в носівного матеріалу.

вям свого ідrпного рівпн: не- aГIТa~ll. Директор І З~СТУIlIШ~ З,lДClвільно працюr. I\ОМСО~IОЛh- дпреиора ~ПС по п~. IІТ'lаСТІ!1ІІ ська ОРГанізація; в liОЛГОСllі ~К~ЧIlJСТІІ тт. СанкІН ,11. ~a Ь~~ викрпТl

ТРИБУНА

а він

ще і зараз ні ОДНОІ'О грама на­

Konrocny ІменІ H080aOYAOBaHoro

пташарника.

го lіОЛГОСПУ ім. КагаНОВІІча т . IJIІІбіка г. Хоч і не раз nOMY

BiJ1!,HO праЦltlЮП) над пі;\Вllщен- !l1І.Й х.а.ра.ктер, lIeJ~ar. ІШОЧИОІ

і це ПРИВС.10 до того, що чаСТIІ- т . Денисенко О. H~ поча.1~ ще

На ФОТ0: Птаwарки-стахаИО8КИ укрупиеноrо Коваль І ЗІнченко бlnя

роякіСНl1tt lІосіВІllIП матеріі1Л­ Хрущова, с. ТребухІв, тт.

щих; окремі "ом }llicТIl не ;ш,l,О- ре~!ОПТlШІ~ЮIU носпть форма.lЬ:

ІІа ВРОіl\аю картоплі і ГОРО .l.IIІІJI виправл~тп

РОКІ.

ку ль­

звітно-виБОРШІХ хівського КОЛГОСlIУ ім. Ватуті­

секретарів і їх заступників, партзборів. Секретар парторга­ о],ремпх ком у ністів швидко і ні:зації укрунненого ]іОЛГОСПУ

послаU"I<:L

1950

вже

очистку

і нартзбо- пізаціях поміТІІО ножвав.:rеННJl же і т. Петренко-голова ПУ­

!Jішуче УСУНУШ ці недоліlіИ .

грудки

Голова укрупненого КОЛГОС­ пу i~l. Андре єва с. J)ог;taпівкп т. Гура Р .-ОДИП з кращих майстрів в нашому pattoHi по вирощенню ВИСОКIJХ урожаїв зернових. 3 власної IIрактики віп добре знає ціну висококон­

ПО ;ЩРСhкiti діЯ.1шос ті колгоснів і тваршшищва парторганізація ('іНШІ ве ОЧИСТИВ. Це не анек­ та підпрпємств, роботі ОI\ре\lПХ ]іОЛГОСПУ ім. Стал іна, с. PYC<L- ;\ОТ, а факт, що він не знає скілыш є в колгосні і скіЛІ.­ установ району. Всі І\і ІІСДО.1і- нів, і ря.l, інших. нриЙн.ятпх рішень,

10

кондиційним насінням

звітів. .в 57 з 5~ первинних парторганізацііі роііота бюро, секретарів бра ВlI з наП<l за ;\адовільну.

ки

Ь

Сіяти тільки

Рішення звітно-виборних партзборів-наказ комуністів Звіти і впбори, нкі відбулися у пеРВІІННИХ lIарторганіЗilціях раnону, наочно 1I0lшза;ш ріст їх боєздатності, ріст аИІІВності комуністів в боротьбі за перетворення в життя рішень нартії, вказівок великого CTaJilla . 3 662 членів і lіандпдатів партії, що бри присутніМll на партзборах Ta~! , lІ' відбрися звіти і вибори , 4'l5 товаришів взяло учаСТІ> 11 обговоренні

Х

даванки,

а окремим

свиням,

у

о. Гончаренко, старший СВlІнар колгоспу Ім. Щорса.

с. Княжичі.

-----ПОДІЇ В КОРЕЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО КОМАНДУВАННЯ НАРОДНО' АРМІІ

У переданому 7 грудня по­ У раПоні на північ від Хам­ відомленні головного команду­ хнн (Канко) знищена значна вання Народної армії Корейсь­ частина двох оточених амери­ кої народно-демократичної рес­ канських дивізій. Бої по зни­ публіки говориться, що віПська щенню іх тривають. Народної армії і китайських На східному узбережжі під добровольців ІЮ всьому фронту н~!иском частин НаРОДНОІ ар­ переслідують відступаючі аме­ мн противник продовжує відхід. риканські і південнокорейські У переданому 8 грудня по­ війська. відомленні Головного команду­ . На пхепьяпському напрямі ВІйська корейської Народної вання Народної армії Корейсь­

газет, але армії і китайські дОбровольці кої народно-деJlо:кратичноі рес­ падневого Пленуму ЦIt lШ(б)У кр 11 ТJI ці за те, що протягом їх ніхто не бачить, бо брига­ визволили місто Пхеньян. Про­ публіки говориться, що війська і завдання парті ПНОї організа­ звіТl\ОГО періоду не БУ,lО гис- днр т. Макушненко М. заби­ тивник продовжує відступати Народної армії і китайські доб­ ції ВІІСТУПJ[В чде н райкому тематичної перевірки договорів рає додому Д:ІЯ господар­ на півдеш. , зазнаючи великих ровольці по всьому фронту про­

доповіддю про І)ішення

листо­

НїЦЬ]іиfi був піданниП суворій ральних і районної

IШ(б) У -голова JіОЛГОСПУ т . Ха­ на СОllіал ісТІІЧНI' змагашш ~Ііж

ChKIIX нотреб.

втрат.

заготувачами. Група колгоспників. зан М. 3а рішенню! парті!іних збо­ Профоргом обрано т . Федо- с. IJоБРIІК. --~OJ-"=""рів приступа є мо до зміцнення реШіtl, Іі. бригад, поліІІшення в них агі­ п. Усті нов, таційно-масової роботи, а також I ~ KpeTap парторг;!нізаЦії.

Де книrа

до

СКJадання

плану розвитку нашого укруп­ Нl'ного

колгоспу.

М. Кособлик, 1[ .1 е н RКП(б).

с . Ру с аніВ.

*

д,l 'іа С після районної

7 молодих

ловсыoмуy В .;l.ОручеIlО підготовп-

БИ

01574

Хотів купити

цукерок-немає,

стаха,нов­ ду

IІів 1\0.:lГОСІІУ ім. Ста :lіна, с. Ру­

інших

товарів

широкого

вжитку.

ПlIтаю продавців тт. Плакіду та Пивоварову , де книга скарг? ДIIЯ-

~РОВАДИТЬСЯ

ПЕРЕДПЛАТА

на центра.qьні. респуБJlіканські та обласну газети і журнали, а також на районну газету

"Стахановець" Передплату приймають філії "Союзпечать" та листоноші.

санів , і 4-I\оЛГОСПУ іч. Вату ­

Позавчора у нас ВЩUУ .ШСЛ тіна, с. ПухіВІШ, партiIlні збори, на ЛlіИХ зат­

вердили ПJан роботи , партіttні доручення. Ііомуністу т. Пав­

JiOM-

оселедців, але клаптика папе­ ру, щоб їх загорнути, не дали.

від­ пів­

Редактор с. ПОГРЕ&lнськиlІ.

сільмазі

~ОМОЛhСЬКОЇ конференції до :laB хоч за обов'язковим асортимен­ КОЖОМОJУ вступил() 71 чоло- том повинні бути. Немас і ря­ вік МО.10ді.

Раііуповмінзаг.

CKapr?

Купив я в нашому

перспективного

довжували переслідувати Діюча в Кореї турецька, так звана «добровольча» , бригада ступаючі американські і деннокорейські віПська. маПже повністю знищена.

1І0да.1И

~ІИ заяви про IІри!10И до CO~lOдy

І;ОМ­

. о. Мазуркевич .

У відповідь я тільки почув,­ знайдемо, то дамо.

с. ССМИПОЛКІІ.

І. ПЛИС8.

КУПУЙТЕ облігації ДЕРЖАВНОЇ З-ПРОЦЕНТНОТ ВИГРАШ· НО, ПИЗИКИ з .. ТАЛОНОМ! Хто прндбае такІ облІгації до t січня 1~51 POK~, той братиме участь в усІх ОСНОВНИХ і додатковому тира­ ЖІ , щО ВІДбудеться у вересні 1951 року.

ltиIВСlІка об.l[., м. Бровари, ВУ.І[, Кірова. Друка.РШl раЛrа.зетв cCru.a.вoВ6Ц11)

Зам.

603-2500

100 номер 1950 рік  
100 номер 1950 рік  

100 номер 1950 рік

Advertisement