Page 1

R&S

RENTROP & STRATON Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Tot ce ave]i nevoie pentru reu[ita profesional` [i personal`

Mari red uc de pre]u eri ri!

Ofer t` ed spec itoria ial` l pent ` ru

GAUD

EAMU 2007 S

21-25 noiembrie 2007, Bucure[ti


TVA

Colec]ia CONSILIER, avantaje pe toat` linia! Datorit` avantajelor pe care le ofer`, lucr`rile din colec]ia Consilier sunt instrumente de lucru deosebit de utile \n actualul mediu de afaceri. Consulta]i-le ori de cåte ori ave]i nevoie [i profita]i de sfaturile exper]ilor care le realizeaz` (juri[ti, economi[ti, redactori de specialitate), cu minimum de efort [i cheltuieli din partea dvs.

Beneficia]i acum de cea mai avizat` consultan]` \n materie de TVA comunitar! Proiectat pentru a rezolva orice problem` actual` de TVA comunitar, „Consilier TVA“ este un instrument complex de informare [i consultan]` legislativ` special conceput pentru a v` scoate din impas.

„CONSILIERUL TVA“ SUPUNE ATEN}IEI DVS. SUBIECTE CA:

1. Acces rapid la informa]ii clare [i exacte |ntr-un limbaj accesibil, f`r` explica]ii teoretice, Consilierele v` ofer` informa]ii practice, extrem de utile, foarte u[or de \n]eles [i de aplicat \n activitatea dvs. Lucr`rile sunt tehnoredactate \ntr-o manier` special`, iar informa]ia este eficient organizat` (inclusiv printr-un index tematic cuprinz`tor), astfel \ncåt – f`r` s` fi]i nevoit s` parcurge]i capitole sau pagini \ntregi – ajunge]i direct la subiectul care v` intereseaz`.

2. Permanent la zi cu toate informa]iile Datorit` serviciului special de actualizare, lucr`rile sunt permanent la zi cu toate informa]iile. Periodic, \ncepånd cu data achizi]ion`rii Consilierului, primi]i un consistent set de pagini suplimentare con]inånd nout`]i, sfaturi, modele [i exemple dintre cele mai utile.

3. Consultan]` GRATUIT~ de specialitate Din momentul \n care a]i devenit abonat al unui Consilier, pute]i ob]ine de la exper]ii no[tri, gratuit, consultan]` de specialitate. Fiecare Consilier con]ine bonuri valorice, formulare prin intermediul c`rora pute]i solicita [i primi r`spuns (\n scris) la problemele dvs. specifice. {ti]i, cu siguran]`, ce sume fabuloase se pl`tesc pentru consultan]a de specialitate \n afaceri. Tocmai de aceea, faptul c` pute]i ob]ine o astfel de consultan]` GRATUIT reprezint` un enorm avantaj pentru dvs.

GARAN}IE 100% Comanda]i orice Consilier f`r` a risca absolut nimic! Dac` nu ve]i fi satisf`cut de calitatea informa]iilor cuprinse \n lucrare, ne-o pute]i returna, \n ambalajul original, \n maximum 30 de zile. V` garant`m restituirea integral` a sumei achitate. George Straton, editor

- 20%! Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 6 luni: 328,09 lei Pre] redus: 262,69 lei

● Defini]ia TVA [i semnifica]ia principalilor termeni ● Aplicarea teritorial` ● Opera]iuni impozabile ● Livrarea intracomunitar` de bunuri [i opera]iuni asimilate acesteia ● Achizi]iile intracomunitare de bunuri [i opera]iuni asimilate acestora ● Locul opera]iunilor cuprinse \n sfera de aplicare a TVA. {i multe altele.

Ave]i: 550 de pagini de subiecte de cel mai mare interes privind noul sistem de aplicare a TVA-ului comunitar, comentarii, exemple de calcul, aten]ion`ri, recomand`ri, formulare ale unor documente importante pentru contabilitatea firmei dvs. V` ofer` suportul legislativ ce st` la baza unei activit`]i sigure, lipsite de orice stres. Corect, rapid, profesionist! ■ Serviciu gratuit de actualizare a informa]iei legislative – ofer` abona]ilor posibilitatea de a folosi numai informa]ie valabil` ce \i fere[te de riscul unor gre[eli sau omisiuni \n aplicarea legii. Nicio eroare, nicio amend`! ■ Serviciu gratuit de alert` TVA – v` pune la dispozi]ie \n cel mult 48 de ore de la apari]ia \n Monitorul Oficial orice modificare legislativ` privind TVA-ul. Pentru ca ac]iunile dvs. s` aib` un suport legal solid. Corect, la timp. ■ Serviciu gratuit de consultan]` specializat` – asigurat de autorii lucr`rii atåt \n scris prin r`spunsuri la Bonurile Valorice inserate \n Actualiz`ri, cåt [i prin e-mail. Orice \ntrebare cap`t` r`spuns. Economisi]i timp [i bani. ■

Rezerva]i chiar ACUM exemplarul dvs.: Consilier TVA!

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 2 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Taxe [i Impozite

Financiar-Contabilitate

|nv`]a]i cum s` ie[i]i \nving`tori din duelul cu inspectorii fiscali!

- 20%! Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 6 luni: 393,49 lei Pre] redus: 313,92 lei

Folosi]i solu]iile profesioniste, verificate \n practic`, din „Consilier – Taxe [i Impozite pentru Contabili“. Sus]ine]i-v` punctele dvs. de vedere. Numai de aici pute]i afla interpret`ri, sfaturi [i exemple edificatoare \n toate aspectele neclare, din actele normative. F`r` aceste nepre]uite informa]ii de specialitate, sunte]i clar la måna inspectorilor fiscali.

«Consilier – Taxe [i Impozite pentru Contabili» v` ajut`: s` fi]i \ntotdeauna sigur c` a]i procedat corect [i perfect legal atunci cånd e vorba de taxe [i impozite; ● s` ie[i]i victorios din orice confruntare cu inspectorii Administra]iilor Financiare; ● s` nu fi]i niciodat` sanc]ionat cu amenzi [i penalit`]i ustur`toare din cauza unei erori; ● s` diminua]i la minimum sau chiar s` evita]i complet – bine\n]eles \n litera [i spiritul legii – toate taxele [i impozitele pe care statul vrea s` le \ncaseze de la dvs. Informa]iile din „Consilier“ v` sunt imediat accesibile [i lunar actualizate cu orice modificare legislativ` ap`rut`. |n plus, ca abonat beneficia]i de serviciul GRATUIT de consultan]` personalizat`. ●

Comanda]i exemplarul + cadourile dvs. CHIAR AST~ZI! Completa]i talonul de comand` [i intra]i \n posesia exemplarului dvs. \n cel mult 9 zile. |n plus, ve]i primi dou` CADOURI deosebit de utile: Raportul Special Strategia r`zboiului total declarat impozitelor [i Catalogul privind clasificarea [i durata normal` de func]ionare a mijloacelor fixe.

«Expedia]i» rapid [i eficient orice problem` de natur` contabil`! Fiecare pagin` din Consilier – Contabilitate v` ofer` cel pu]in o solu]ie la problemele din departamentul dvs. de contabilitate. Afla]i: ✓ care este cel mai important cri-

teriu pentru delimitarea activelor imobilizate de stocuri ✓ cum s` trata]i activele imobilizate \n func]ie de rolul lor ✓ cum se \nregistreaz` diferen]ele de curs valutar ✓ cum se prezint` informa]iile asupra activelor [i datoriilor contingente ✓ cum se organizeaz` contabiliPre]ul lucr`rii + actualizare pe 6 luni: tatea de gestiune 396,76 lei ✓ cum s` \ntocmi]i lista de control Pre] redus: 354,25 lei pentru inventarierea patrimoniului ✓ cum s` evita]i erorile la \ntocmirea bilan]ului ✓ sfaturi suplimentare la \ntocmirea contului de profit [i pierderi ✓ care sunt plafoanele minime curente pentru capitalul subscris ✓ exemplu de derulare \n paralel a opera]iunilor de colectare a cheltuielilor de produc]ie din contabilitatea financiar` \n cea de gestiune ✓ ce trebuie s` urm`ri]i cånd \ncheia]i contracte pentru lucr`ri de contabilitate sau consultan]` contabil` ✓ cum s` efectua]i o majorare de capital ✓ cum s` evita]i capcanele unei inspec]ii

– 10%!

Iat` doar o mic`, dar consistent` list` cu problemele tratate de Consilier – Contabilitate. Pentru a intra \n posesia lucr`rii, trebuie doar s` completa]i [i s` expedia]i prin fax la nr. (021) 205.57.30 formularul de comand`. |n acest fel beneficia]i de consultan]` GRATUIT~ prin telefon sau prin coresponden]`. {i nu uita]i: la orice problem` de contabilitate cu care v` confrunta]i, exper]ii no[tri au cel pu]in o solu]ie pe loc. Al`turi de Consilierul dvs. primi]i pe loc 2 cadouri: bro[urile Totul despre leasing [i Cum s` alege]i cel mai potrivit soft pentru contabilitatea firmei dvs.

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 3


Financiar-Contabilitate

Contabilul virtual de nota 10! Economisi]i 50% din timpul afectat problemelor zilnice! Doar cu un simplu clic! Rezolv` pentru dvs. toate problemele care v` umbresc ziua de munc`: pierderi inutile de timp, informa]ie dezorganizat` sau chiar lips`, legisla]ie ambigu` [i schimb`toare, nesiguran]`, Legea Contabilit`]ii [i repercusiunile ei, pån` [i arogan]a func]ionarilor de la Administra]ia financiar`!

Legisla]ie Fiscal` Non-Stop: informa]ie vital` pentru contabilul profesionist. Cu 1.000 lei mai ieftin decåt Monitorul Oficial, de 1.000 de ori mai eficient! Legisla]ie Fiscal` Non-stop este o publica]ie electronic` s`pt`månal` ce v` conecteaz` ultra-rapid la tot ceea ce \nseamn` noutate legislativ fiscal`. Fiecare num`r v` ofer` date despre actele normative ce privesc legisla]ia fiscal`, ap`rute \n Monitorul Oficial \n ultimele 7 zile.

www.contabilul.ro d`råm` acum toate barierele! Deschide toate canalele de informare. Acum, cu un simplu clic ave]i la dispozi]ie: putere (informa]ie), precizie, vitez` [i eficien]` \n rezolvarea tuturor problemelor de contabilitate [i fiscalitate. Adic` tot ce v` trebuie pentru a lucra relaxat, pentru a economisi timp [i bani! www.contabilul.ro este prietenul pe care pute]i CONTA oricånd! V` ofer` ABILITATEA de a rezolva totul cu succes.

Concret, aici g`si]i: ✓ Articole [i comentarii de specialitate, Actualiz`ri, Actualitatea

legislativ`, Codul CAEN, Forum, Newsletter zilnic pentru contabili, Linkuri utile. Toate gratuit! ✓ O baz` de date legislative cuprinzånd peste 5.000 de acte nor-

mative, 1.500 de comentarii ale acestora [i exemple de \nregistr`ri contabile, peste 800 de cazuri practice [i monografii contabile, 900 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare [i tabele ilustrative.

- 67%!

Pre] abonament pe 6 luni: 542,64 lei Pre] redus: 178,50 lei

Afla]i: ✓ numele actelor normative; ✓ num`rul monitorului [i data \n care au fost publicate; ✓ scurte comentarii referitoare la modificarea adus` legisla]iei [i

la impactul pozitiv/negativ al acestei modific`ri asupra activit`]ii directorului economic, contabilului, responsabilului de taxe [i impozite sau administratorului de salarii. Con]ine enun]uri [i comentarii pe marginea textelor de lege, diagrame, calcule, \nregistr`ri contabile [i exemple edificatoare.

Abona]i-v` acum la cel mai «\ncins» fir \n domeniul legisla]iei fiscale. - 20%! Pre] abonament pe 6 luni: 226,72 lei Pre] redus 283,40 lei

- 25%! Pre] abonament pe 12 luni: 453,44 lei Pre] redus 340,08 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 4 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Financiar-Contabilitate

TVA: cel mai «fierbinte» Comisarii G`rzii subiect post-integrare Financiare se antreneaz` european` intens. }inta lor \n urm`toarele luni: registrele dvs. de bilan] cu TVA comunitar! Le face]i fa]`? - 10%! Afla]i acum dac` [i cåt TVA comunitar trebuie s` pl`ti]i! Abona]i-v` la unicul newsletter specializat TVA Actual. Bilunar primi]i, \n format tip`rit: ●

- 25%! Pre] abonament pe: ● 6 luni: 183,12 lei Pre] redus: 137,34 lei ● 12 luni: 340,08 lei Pre] redus: 248,52 lei

interpret`ri [i comentarii avizate provenite de la speciali[ti [i profesioni[ti \n TVA comunitar

exemple practice [i solu]ii concrete la problemele TVA cele mai frecvent men]ionate ca surse sigure de „dureri de cap [i buzunar“ ●

explica]ii asupra noului mecanism TVA

informa]ii privind actualitatea TVA

recomand`ri pentru \nregistr`ri contabile corecte [i perfect legale

men]iuni privind excep]iile de la plata TVA

posibilita]i legale de reducere a cheltuielilor firmei

Pre]ul unui abonament pe 12 luni: 566,80 lei Pre] redus: 510,12 lei

Vre]i s` \n]elege]i cum func]ioneaz` mecanismul TVA? S` [ti]i cum s` pl`ti]i STATULUI cåt mai pu]in? Legal! V` oferim cel mai puternic instrument de informare [i consultan]` \n materie de TVA: newsletterul electronic «TVA Non-stop»! Singurul newsletter de profil ce v` „]ine \n priz`“ direct` cu reprezentan]ii legii, cu emiten]ii ei, pentru ca dvs. s` fi]i perfect [i la timp informat. Afla]i despre: ● TVA – zona „fierbinte“ ● TVA – solu]ii la cele mai controversate probleme ● TVA – legisla]ie – comentarii, interpret`ri, aten]ion`ri ● TVA – exemple, monografii contabile, nout`]i cu privire la documentele ce monitorizeaz` contabil ac]iunile firmei tale. Pentru ca nimic s` nu scape vigilen]ei dvs.!

Descoperi]i care sunt: ● modific`rile legate de dreptul de deducere a TVA ● procedura de \nregistrare \n scopuri TVA ● obliga]iile privind eviden]a opera]iunilor impozabile [i depunerea decontului de TVA ● cazuri speciale de rambursare a TVA.

... {i \nc` altele 1.000 cu implica]ii directe asupra bugetului dvs.! Nu rata]i! Abona]i-v` acum!

Construi]i acum statutul dvs. de contabil profesionist! «C`utat» \n uniune! Pl`tit cu mii de euro! |n epoca INTERNETULUI este firesc ca informa]ia referitoare la contabilitate s` i]i parvin` cu viteza fibrei optice. Cu siguran]`, actualul sistem contabil din Romånia, aflat mereu \n schimbare, \]i d` numeroase b`t`i de cap... Cu to]ii [tim c` cea mai mic` eroare de \nregistrare \n contabilitate poate aduce acuza]ia de fals \n acte [i amenzi extrem de mari. Singura modalitate de a face fa]` acestei situa]ii este informarea profesionist` sprijinit` de consultan]` de specialitate. Pentru ca aplicarea legii s` fie perfect „mulat`“ pe situa]ia generat` de activitatea economic` pe care o desf`[ura]i. ✓ Ac]iona]i \n deplin` siguran]`! Pune]i la baza fiec`rei decizii pe care o lua]i temeiul legal \n vigoare ✓ Reflecta]i corect \n registrele contabile ale firmei orice ac]iune \ntreprins` ✓ Ie[i]i rapid [i competent din impasul generat de anumite situa]ii critice. Contabilul.ro – informare la standarde europene via e-mail! Detalii complete pe www.contabilul.ro

Pre] abonament pe: ● 6 luni: 287,76 lei ● 12 luni: 497,04 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 5


Financiar-Contabilitate

Revista Romån` de Fiscalitate – valoarea la care a]i visat mereu!

Solu]ia corect` pentru problemele dvs. de contabilitate specific`

«Ai revist`, ai parte!» De profesionalism, timp, bani!

✓ Revista Romån` de Monografii Contabile este prin excelen]` un instrument practic, o colec]ie de solu]ii cu aplicabilitate imediat`. Subiectele abordate ajut` la \n]elegerea [i clarificarea tuturor problemelor ce pot ap`rea \n contabilitatea firmei.

- 10%! Pre] abonament pe 6 luni: 150,42 lei Pre] redus: 137,34 lei

Revista Romån` de Monografii Contabile cuprinde \n esen]`: ● ●

- 20%!

Studii de caz Spe]e rezolvate

Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile pentru taxe, autoriza]ii, licen]e, leasing, pl`]i, export, comer], activit`]i de produc]ie, agricole, bancare sau turistice. ● Nout`]i legislative ● ●

Pre] abonament pe 12 luni: 170,04 lei Pre] redus: 143,88 lei

Afla]i cum se aplic` legisla]ia contabil` \n situa]ii concrete [i cum ar \ntocmi speciali[ti \n domeniu documenta]ia de monitorizare a activit`]ii firmei. Abona]i-v` acum la „Revista Romån` de Monografii Contabile“ – un instrument menit s` v` faciliteze [i eficientizeze la maximum activitatea zilnic`.

Nu ave]i timp s` deslu[i]i ce vor europenii de la dvs. \n acele „n“ mii de pagini de legisla]ie? Nu [ti]i ce cer reglement`rile impuse de Comisia European`? Nici nu-i nevoie! Acum are cine s` v` informeze! Clar, rapid [i competent! Pentru c` „Revista Romån` de Fiscalitate“: ● pune \n discu]ie informa]ie legislativ` de maxim` importan]` [i actualitate pentru dvs.; ● anun]` [i comenteaz` nout`]ile legislative sau modific`rile suferite de documentele existente; ● subliniaz` care sunt implica]iile directe asupra activit`]ii dvs.

Deci: ... dac` TVA-ul comunitar are prea multe necunoscute pentru dvs. ... dac` teama unui control ANAF v` r`pe[te lini[tea... ... dac` gåndul la amenzile de 30.000 lei pentru \nregistr`ri contabile gre[ite v` \nghea]` sångele \n vine... Nu v` r`måne decåt s` v` abona]i la „Revista Romån` de Fiscalitate“ – prima revist` dedicat` pl`titorilor de taxe.

F`r` probleme fiscal-contabile! Prea multe [i prea mari sunt taxele care v` apas`? Prea dese \ntreb`rile ridicate de legisla]ia recent armonizat` cu cerin]ele europene? Prea mare dorin]a inspectorilor fiscali veni]i \n control de a v` aplica o amend`? V` propunem acum un nou instrument de lupt` \mpotriva problemelor fiscale generate de practica economic`: newsletterul „Taxe [i Impozite – Actual“. Adresat \n special comunit`]ii fiscal-contabile din Romånia, acesta \[i propune solu]ionarea concret` [i eficient` a problemelor majore care v` afecteaz` activitatea Pre] abonament pe 6 luni: 85,02 lei Pre] abonament pe 12 luni: 156,96 lei

Pre] redus: 71,94 lei Pre] redus: 130,80 lei

- 15%!

zilnic`. V` u[ureaz` vizibil munca, v` economise[te timpul [i banii. Juri[tii specializa]i – autori ai lucr`rii ofer` o abordare concret` a fenomenelor corelånd legisla]ia cu mecanismele matematicii. Rezultatul este unul de excep]ie: registre contabile irepro[abile, solu]ii optime la problemele ap`rute „peste noapte“, impozite calculate „pe minim“, declara]ii depuse \n termen. F`r` penaliz`ri, f`r` amenzi! Totul numai cu ajutorul newsletterului „Taxe [i Impozite – Actual“! ECIAL pre] SP

Dac` sunte]i abonat la Consilier – Taxe [i Impozite pentru Contabili

91,56 lei abonament pe 12 luni

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 6 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Legisla]ia muncii

Majoritatea modific`rilor Codului muncii sunt în avantajul angajatorului

Solu]ii eficiente [i perfect corecte pentru problemele de personal

Dvs. [ti]i cum s` valorifica]i toate aceste modific`ri?

{tia]i c` acum g`si]i, \ntr-un singur loc, sfaturi practice [i exemple de rezolvare pentru cele mai frecvente probleme de personal? Este timpul s` descoperi]i „Consilier – Managementul resurselor umane“, lucrarea care v` ofer` tot ce ave]i nevoie: de la informa]iile de baz` [i recomand`rile speciali[tilor pån` la modelele [i formularistica necesar`.

- 10%!

Iat` doar câteva dintre capitolele vizate de modific`ri: ✔

Clauza de neconcuren]` Durata timpului de munc` ✔ Contractul individual de munc` pe perioad` determinat` ✔ Plata concediului de odihn` ✔ Obliga]iile angajatorilor ✔ Concedierea colectiv` ✔

- 10%! Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 12 luni: 523,20 lei Pre] redus: 468,70 lei

Din cuprinsul lucr`rii „Consilier – Raporturile de munc`“:

● Angajarea în munc`; perioada de prob` ● Contractul colectiv [i contractul individual de munc` ● Delegarea; deta[area ● Salarizarea ● Impozite [i contribu]ii datorate de angajator ● Disciplina muncii ● Concedierea salaria]ilor

Comanda]i acum „Consilier – Raporturile de munc`“ [i ve]i primi cele dou` cadouri rezervate exclusiv abona]ilor:

Din cuprinsul lucr`rii: Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 12 luni: 451,26 lei Pre] redus: 407,66 lei

Cum s` angaja]i, cu costuri minime, persoana cea mai potrivit` ● Ce trebuie s` con]in` fi[a postului + modele de fi[e de post ● Ce sistem de salarizare este potrivit pentru firma dvs. + secretul unui pachet de salarizare motivant ● Cum s` elabora]i regulamentul intern al firmei ● Ce cheltuieli deductibile poate face firma pentru motivarea personalului ● Care sunt beneficiile pe care legea v` oblig` s` le oferi]i angaja]ilor [i ce alte recompense a]i putea acorda ● Cum s` realiza]i evaluarea performan]elor ●

Odat` cu lucrarea primi]i gratuit 2 cadouri: ● ghidul practic Cum s`-]i motivezi angaja]ii pentru a ob]ine performan]e deosebite ● ghidul practic 33 de gre[eli majore \n managementul resurselor umane |n plus: ● beneficia]i de serviciul de actualizare, prin care informa]ia din lucrare este periodic \mbog`]it` [i adus` la zi ● ave]i acces gratuit la serviciul de consultan]` de specialitate.

Solu]ii pentru o carier` de succes

- 20%!

Alegerea unei profesii depinde adesea de condi]iile societ`]ii sau de noroc. Datorit` celor [apte teste de autoevaluare complementare, aceast` carte v` ajut` s` v` stabili]i profilul profesional [i v` provoac` s` reflecta]i cånd v` alege]i o meserie. Astfel, ve]i reu[i s` v` descoperi]i sau s` v` confirma]i aptitudinile psihologice necesare unei func]ii. Apoi, ve]i putea consulta, la sfår[itul c`r]ii, lista de profesii incluse \n fiecare dintre aceste func]ii sau care se reg`sesc \n dou` dintre ele. Ve]i putea opta pentru cele care v` intereseaz` cel mai mult. V` ve]i putea defini mai bine alegerea, ]inånd cont de urm`toarele dou` criterii: ●

preferin]ele pentru unul sau mai multe sectoare de activitate; sau dorin]ele dvs. privind durata studiilor dup` bacalaureat.

● posibilit`]ile

Pre]: 16,35 lei Pre] redus: 13,08 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 7


Contabilitate

Legisla]ia muncii

Cum s` v` în]elege]i rapid contabilii Performan]ele financiare ale firmei dvs. scår]åie? Flerul v` spune c` le-a]i putea îmbun`t`]i dac`… ● Dori]i s` [ti]i permanent cum evolueaz` afacerea dvs îns`… ● ●

V` trebuie un „traduc`tor“ pentru ceea ce v` prezint` contabilii dvs.! Deoarece au propriul mod de a explica lucrurile, care v` bag` [i mai mult în cea]`.

|ncheia]i rapid [i corect orice sarcin` de serviciu legat` de salarizare! NOU!

Ofert` special` de lansare: – 50%

SOLU}IA: Pentru a v` sc`pa de stresul „sub\n]elesurilor“ legislative [i al calculelor salariale am conceput pentru dvs. newsletterul „Salarizarea de la A la Z“. Este cel mai bun ajutor pe care vi-l putem oferi – explicarea corect` [i \n timp util a prevederilor legislative \n domeniul salariz`rii.

O carte care nu v` transform` în contabil sau expert financiar. Dar v` dezv`luie elemente esen]iale ale jargonului financiar [i v` decodific` rapoarte, situa]ii [i formule din acest domeniu.

- 20%!

Din cuprins

Înfiin]area [i administrarea unei firme ● Numerarul [i profitul Contul de profit [i pierderi ● Cum se face contabilitatea ● Registrele [i contabilitatea în partida dubl` ● Unde se încadreaz` toate func]iile unei afaceri ● Planificarea financiar` – bugetele ● Evitarea falimentului – cum s` ob]ii numerar ● M`surarea performan]elor economice – indicii financiari ● Ce conturi îi intereseaz` pe investitorii no[tri?

Lua]i \ntotdeauna deciziile corecte!

Evita]i ne\n]elegerile cu angaja]ii [i gre[elile de interpretare a legii

● ●

Pre] abonament 12 luni: 1133,6 lei Pre] redus: 566.8 lei

Pre] redus: 39,24 lei

Publica]ia electronic` „Salarizarea de la A la Z“ este, la ora actual`, singura publica]ie din Romånia ce v` indic`, prin exemple practice, posibilit`]ile de aplicare a legii \n folosul dvs.

Rezolva]i rapid problemele economiei de pia]`! - 10%!

|n fiecare miercuri, deschide]i „Salarizarea de la A la Z“ [i afla]i r`spuns \n orice problem` legat` de: salariul brut, salariul de baz`, sporuri la salariu, sporuri de vechime, sporuri de noapte, indemniza]ii, concedii medicale, concedii de maternitate sau paternitate, concedii de odihn`, indemniza]ii sau pensii.

activit`]i integrate ✓ exemple practice ✓ teste de autoevaluare ✓ glosar de termeni-cheie românenglez ✓ glosar de termeni-cheie englez-român ✓ index

|n plus, beneficia]i de serviciul special de alert` ce v` ]ine la curent cu toate modific`rile importante \n domeniu. Sunte]i informat, \n avanpremier`, prin e-mail, asupra modific`rilor legislative votate \n parlament.

Aceast` lucare este destinat` celor care studiaz` contabilitatea [i finan]ele la nivel de baz`, ca parte a cursurilor de afaceri, economie, management hotelier, turism, inginerie sau alt domeniu. Dar [i celor care se specializeaz` \n contabilitate [i finan]e, ca baz` pentru studiile ulterioare. Re]ine]i esen]ialul despre fiscalitate [i contabilitate [i cre[te]i-v` rapid profiturile!

Newsletterul „Salarizarea de la A la Z“ este realizat \n \ntregime de o echip` de speciali[ti practicieni cu o bogat` experien]` dobåndit` \n Ministerul Finan]elor. Fiecare comentariu sau recomandare pe care o ve]i primi de la ace[tia este 100% corect`. Pentru a ne asigura de acest lucru, fiecare material introdus \n newsletter este citit de cåte 2 exper]i.

Pre]: 49,05 lei

Pre]: 69,76 lei

Abona]i-v` acum, f`r` nici un risc!

Garan]ie pe via]`!

Pre] redus: 63,22 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 8 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Legisla]ia muncii

CASS, concediul medical, concediul [i indemniza]ia pentru cre[terea copilului... ... toate s-au modificat semnificativ! Doar Consilier – Asigur`ri sociale v` arat` exact:

- 10%!

Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 12 luni: 498,13 lei Pre] redus: 449,08 lei

care sunt contribu]iile pe care le datora]i sau nu, în func]ie de num`rul de angaja]i [i de condi]iile de munc`;

cum se intrepreteaz` [i cum se aplic` prevederile legale care v` excepteaz` anumite venituri de la plata contribu]iilor sociale;

condi]iile în care se acord` drepturile de asigur`ri sociale, fondurile din care se acord` [i modul de gestionare a acestor fonduri;

cum s` remunera]i mul]umitor salaria]ii, diminuând în acela[i timp contribu]iile sociale;

✔ cum

trebuie s` proceda]i atunci când sunte]i „vizitat“ de controlul Agen]iei Na]ionale pentru Administrare Fiscal` [i Inspec]ia Muncii;

✔ de

ce este în avantajul dvs. s` angaja]i anumite persoane [i de ce nu trebuie s` le concedia]i pe altele;

✔ modul

în care se constituie stagiul de cotizare al fiec`rui angajat.

Comanda]i ACUM Consilier – Asigur`ri sociale [i ve]i primi cele dou` cadouri rezervate exclusiv abona]ilor:

00 nr. 19/20 LEGEA 5 . 158/200 OUG nr 5 . 148/200 OUG nr

{tia]i c` Inspec]ia Muncii aplic` amenzi mai mari decåt Fiscul

?

Evita]i amenzile prev`zute de Codul muncii [i celelalte legi speciale! Portalul www.LegislatiaMuncii.ro v` pune la dispozi]ie un program legislativ „IntraLegis“ (baza de date legislativ` con]ine peste 7.000 de acte normative), peste 200 de exemple, peste 100 de \ntreb`ri [i r`spunsuri, zeci de modele [i formulare de lucru, 3 domenii, 18 teme. Mai mult, o echip` de reputa]i speciali[ti ofer` consultan]` GRATUIT~ abona]ilor la portal.

- 67%!

Pre] abonament pe: 6 luni: 542,64 lei Pre] redus: 178,50 lei + 2 luni abonament GRATUIT!

Recrutare, angajare, salarizare, indemniza]ii [i contribu]ii, motivare, evaluare, pensionare sau concediere – portalul www.LegislatiaMuncii.ro v` este al`turi [i v` ghideaz` pas cu pas. Afla]i orice, instantaneu, dintr-un singur loc. Nu mai are nici un rost s` c`uta]i \n (cel pu]in) 3 surse diferite. Un singur clic pe www.LegislatiaMuncii.ro [i a]i aflat tot. Este atåt de simplu!

Intra]i pe www.Legisla]iaMuncii.ro [i convinge]i-v` singur(`)! ☛ Dac` sunte]i abonat(`) la unul dintre consilierele: „Raporturi de Munc`“, „Asigur`ri sociale“ sau „Managementul Resurselor Umane“ beneficia]i de o reducere de 67% la pre]ul abonamentului.

«MEMO Rela]ii de munc`» = informa]ii de \ncredere... la purt`tor!

- 25%!

Legisla]ia \n domeniul raporturilor de munc` se modific` de la an la an. Multe reglement`ri, modific`ri [i chiar abrog`ri de nu mai [tim ce s-a aplicat anul trecut sau acum doi ani. Dac`, de exemplu, a]i avut un litigiu \n urma c`ruia ave]i de efectuat pl`]i pentru drepturile salariale, pentru contribu]ii, pentru impozite, de calculat penalit`]i [i major`ri de \ntårziere, sigur v-ar fi deosebit de util un centralizator cu toate aceste informa]ii. Ei bine, acum \l ave]i! „MEMO Rela]ii de munc`“ con]ine: ● legisla]ia muncii actualizat` ● instrumente utile inspectorului de resurse umane ● tabele de sintez` ● recomand`ri pentru angajatori ● contribu]ii ● concedii [i indemniza]ii ● adrese utile. Un vast domeniu de informa]ii, \ntr-o lucrare... de buzunar. Un format prietenos care v` permite s` g`si]i rapid informa]ia de care ave]i nevoie, oriunde v-a]i afla (la birou, \ntr-o sal` de judecat`, acas`).

Pre]: 23,25 lei Pre] redus: 17,44 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 9


Legisla]ia muncii

Acum v` pute]i permite propriul dvs. expert \n:

Sc`pa]i de stresul amenzilor [i al accidentelor de munc`

✓ legisla]ia muncii ✓ asigur`ri sociale ✓ resurse umane

Afla]i din surs` sigur` secretele noii legi a securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`, Legea nr. 319/2006

Dreptul angajatului la securitate [i s`n`tate \n munc` e obliga]ia angajatorului!

S` dispune]i efectuarea examenelor medicale obligatorii prev`zute de reglement`rile \n vigoare ale Ministerului S`n`t`]ii Publice \nainte de \ncadrarea [i repartizarea lucr`torilor la posturile de lucru. ● S` instrui]i salaria]ii cu privire la utilizarea echipamentului cu ecran de vizualizare \nainte de \nceperea activit`]ii [i ori de cåte ori se modific` organizarea sau dotarea locurilor de munc`. ● S` instrui]i salaria]ii asupra necesit`]ii amenaj`rii ergonomice a locului de munc` [i asupra pozi]iilor corecte pe care trebuie s` le adopte \n timpul lucrului. ● S` planifica]i [i s` organiza]i activit`]ile lucr`torilor astfel \ncåt activi-

tatea zilnic` \n fa]a ecranului s` alterneze cu alte activit`]i. S` acorda]i pauze suplimentare fa]` de cele obi[nuite, \n cazul \n care alternarea activit`]ilor nu este posibil`, iar sarcina de munc` impune utilizarea ecranelor \n cea mai mare parte a timpului de lucru.

UTIL Durata [i periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instruc]iuni proprii, prin consultarea unor institu]ii specializate sau speciali[ti, \n func]ie de modul de organizare a activit`]ii [i de caracteristicile sarcinii de munc` (complexitate, ritm, durat`, repetitivitate etc.) [i vor fi incluse \n timpul de lucru.

continuare \n pag. 4 ➔

Sumar: ■ 5 motive serioase pentru care s` nu lua]i \n glum` factorii de risc de natur` chimic`

2

■ Organiza]i EFICIENT activit`]ile de birou din firma dvs.

4

■ Mai pu]in zgomot, mai mult` s`n`tate!

5

■ Ce obliga]ii ave]i pentru a v` proteja angaja]ii de riscurile legate de prezen]a agen]ilor chimici?

6

■ Instruc]iune proprie de securitate [i s`n`tate \n munc` (ITI-PM)

8

s` v` asigura]i c` fiecare lucr`tor prime[te o instruire suficient` [i adecvat`; s` organiza]i locurile de munc` astfel \ncåt s` asigure o protec]ie adecvat` \mpotriva riscurilor; ■ s` stabili]i un program adecvat privind verificarea sistematic`, \ntre]inerea [i testarea utilajelor [i instala]iilor mecanice [i electrice; ■ s` acorda]i salaria]ilor echipament adecvat de protec]ie individual`; ■ s` asigura]i o supraveghere adecvat` a st`rii de s`n`tate a lucr`torilor; ■ s` asigura]i spa]iu suficient pentru a permite lucr`torilor o pozi]ie confortabil`; ■ s` lua]i m`suri astfel \ncåt temperatura din \nc`perile ce cuprind posturi de lucru s` fie adecvat` organismului uman, ]inånd seama de metodele de lucru utilizate [i de cerin]ele fizice impuse lucr`torilor... ■

... [i enumerarea ar putea continua. Ce se \n]elege prin sintagma „suficient [i adecvat“? Ce \nseamn` „suficient“? Dar „adecvat“? Dvs. urmeaz` s` stabili]i. Practic, legiuitorul a coboråt decizia de normare la nivelul angajatorului. Astfel, dvs. urmeaz` s` stabili]i, prin intermediul tematicilor de instruire [i a instruc]iunilor proprii, m`surile pe care le considera]i necesare pentru a asigura desf`[urarea activit`]ilor din cadrul companiei \n deplin` securitate. Cu prietenie, Marcel Vasile Consilier juridic

Pre] abonament pe 12 luni: 235,44 lei Pre] redus: 196,2 lei

Newsletterul „Securitatea [i s`n`tatea \n munc`“ este singura publica]ie din Romånia axat` strict pe problemele dvs. Ave]i 8 pagini pline de sfaturi, explica]ii, exemple [i aten]ion`ri privind aplicarea legii s`n`t`]ii [i securit`]ii \n munc`.

s. dv ...

Nr. 29/octombrie 2007

Interpreta]i corect normele de securitate [i s`n`t`te a muncii, conform indica]iilor unui inspector al muncii. G`si]i solu]ii practice [i eficiente pentru problemele dvs. de securitate [i s`n`tate a muncii, recomandate de speciali[ti \n domeniu.

+ Asigur`ri sociale + Resurse umane «Practican]ii» aduc bani [i avânt tineresc \n firma dumneavoastr`! Dragi cititori,

© RENTROP & STRATON

Pentru a asigura securitatea [i s`n`tatea lucr`torilor care \[i desf`[oar` activitatea la birou, dvs., \n calitate de angajator, sunte]i obligat s` adopta]i o serie de m`suri speciale. Aceste m`suri vizeaz` locul de munc`, echipamentul cu ecran de vizualizare [i mediul de munc`. Nerespectarea prevederilor legale (H.G. nr. 1.028/2006 [i H.G. nr. 1.091/2006) v` poate costa pån` la 10.000 de lei.

Dvs., \n calitate de angajator, purta]i \ntreaga r`spundere \n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`, iar legisla]ia din acest domeniu v` oblig`:

Legisla]ia muncii

Editorial

Suficient [i adecvat

Organiza]i EFICIENT activit`]ile de birou din firma dvs.

r

)

MUNCA

Elimina]i definitiv riscul sanc]iunilor din domeniul protec]iei muncii.

t \ n ul

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton

pe

Nr. 12 ● septembrie 2007

securitatea [i s`n`tatea \n

Ex

- 15%!

Iat` care sunt obliga]iile dvs., ca angajator, cu privire la organizarea activit`]ii la echipamentele cu ecran de vizualizare:

● Nout`]i

- 10%!

A doua jum`tate a lunii septembrie a adus cu sine un bombardament mediatic f`r` precedent \n vederea sus]inerii campaniilor declan[ate de administratorii fondurilor destinate finan]`rii pensiilor private obligatorii. Demersul este justificat, avånd \n vedere c`, pån` la mijlocul lunii ianuarie 2008, aproximativ 4,5 milioane de romåni cu vårsta de pån` la 35 de ani trebuie s` adere la un fond de pensii private obligatorii, \n caz contrar urmånd a fi distribui]i aleator de c`tre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Ce nu se mediatizeaz` este faptul c`, la ora actual`, suntem singurul stat membru UE \n care pensiile private au caracter obligatoriu! La nivelul UE exist`, \n momentul de fa]`, aproximativ 3.500 de fonduri de pensii private facultative, care acoper` peste 100 de milioane de contribuabili. Marea diferen]` este dat` de transparen]a sistemului, dac` la ei cet`]eanul opteaz` \n deplin` cuno[tin]` de cauz` pentru o pensie privat`, la noi, situa]ia comisioanelor de administrare r`måne \nv`luit` \ntr-un mister aproape total. Aspectul pozitiv al reglement`rii normative interne este dat de constituirea unui fond special de garantare, \n care au obliga]ia de a cotiza to]i administratorii fondurilor de pensii private obligatorii [i care, \n eventualitatea falimentului unui administrator, ar asigura recuperarea banilor investi]i de beneficiari. |n concluzie, un sistem cu avantaje [i necunoscute, cu riscuri, dar [i cu speran]`, cu garan]ii legislative puternice, dar [i cu administratori c`li]i \n „tunuri financiare“. Un joc de noroc f`r` rulet` ruseasc`, dar cu multiple posibilit`]i de cacialma. S` ave]i spor!

Ce trebuie s` ave]i \n vedere privitor la formarea profesional` obligatorie Activitatea de formare profesional` obligatorie are Problema pentru mul]i dintre dumneavoastr` un \n]eles neechivoc: momentul la care angajatorul \i impune salariatului semnarea unui act adi]ional la CIM, prin care stabile[te obliga]ia acestuia de a r`måne \n firm` o anumit` perioad` de timp \n urma absolvirii unui program de formare/perfec]ionare profesional`, sau, dup` caz, posibilitatea alternativ` a „r`scump`r`rii libert`]ii“ \n schimbul unei sume de bani – sum` care de cele mai multe ori dep`[e[te cu mult valoarea cursului oferit de angajator.

Sfaturi

Problema

O alt` variant` a form`rii profesionale obligatorii este \ntålnit` \n cazul per(continuare \n pag. 2)

Care este CAS-ul datorat de asigura]ii afla]i \n pozi]ii-cheie la conducerea societ`]ilor comerciale? Modific`rile succesive, aduse recent Legii nr. 31/ Problema 1990 privind societ`]ile comerciale prin Legea nr. 411/2006, Legea nr. 516/2006 [i O.U.G. nr. 82/2007 afecteaz` fundamental statutul persoanelor care ocup`

pozi]ii-cheie \n conducerea societ`]ilor comerciale. Ini]ial, legea nu con]inea dispozi]ii clare privind cumulul de calit`]i asociat - administrator - director, l`sånd solu]ionarea problemelor (continuare \n pag. 4)

Cuprins ■ Ce trebuie s` ave]i \n vedere

privitor la formarea profesional` obligatorie . . . . . . . . . . . . . . . . 2

■ Care este CAS-ul datorat de asi-

gura]ii afla]i \n pozi]ii-cheie la conducerea societ`]ilor comerciale? . . . . . . . . . . . . . . . 4

■ Cum s` stabili]i corect baza de

calcul a indemniza]iei pentru incapacitate temporar` de munc` (ITM) . . . . . . . . . . . . . . 6

R`zvan Gabriel Cristescu, Redactor-[ef

Solu]ii

Caracterul obligatoriu al form`rii profesionale \n acest Sanc]iune caz este dat de voin]a angajatorului, care, de multe ori, condi]ioneaz` r`månerea \n firm` a angajatului de semnarea respectivului act adi]ional – atitudine abuziv`, ce poate determina solicitarea de daune morale \n condi]iile art. 269 din Codul muncii.

Nout`]i

■ Responsabilul cu

supravegherea tehnic` a instala]iilor – un angajat cu statut special! . . . . . . . . . . . . . 8

■ |ncerca]i o tactic` nou`:

racolarea de pe b`ncile [colii! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

■ Nout`]i importante privind

contractele colective de munc`! . . . . . . . . . . . . . . . .12

Spe]e

Tendin]e

Consultan]` gratuit` \n domeniu, exclusiv pentru abona]i: expertuldvs@rs.ro

Pre] abonament pe 12 luni: 183,12 lei Pre] redus: 156,96 lei

aduse de modific`rile legislative (privind CASS, concediul medical, concediul [i indemniza]ia pentru cre[terea copilului etc.) ● Cum evita]i remunerarea orelor suplimentare ● Ce nu are voie s` lipseasc` din con]inutul regulamentului dvs. intern ● Cum negocia]i salariile angaja]ilor dvs. ● Forma scris` a contractului individual de munc` – obliga]ie sau necesitate? ● Concediul medical fictiv – cum \l preveni]i [i cum \l combate]i ● Clauze speciale permise \n cadrul contractelor individuale de munc` ● Cum influen]eaz` concediul medical \ncetarea CIM

... Newsletterul lunar «Expertul dvs. \n Legisla]ia muncii» v` d` solu]ii pentru toate aceste probleme [i pentru multe, multe altele.

1. V` pune la dispozi]ie date de ultim` or` din domeniu. Este o surs` pe care v` pute]i baza \n orice moment. 2. V` dezv`luie informa]ii „de culise“ din interiorul inspectoratului. Informa]ii la care, \n mod normal, nu ave]i acces. 3. Calitatea [i utilitatea informa]iei sunt garantate pe via]` de c`tre editur`.

Avantajele dvs. ■ Ave]i acces la informa]ii sigure, autentice [i verificate. Informa]ii pe care v` pute]i baza \n orice moment. ■ Deveni]i beneficiarul unic al „[tiin]ei“ unor adev`ra]i exper]i \n legisla]ia muncii [i \n asigur`ri sociale. ■ Beneficia]i de consultan]` de specialitate GRATUIT~, prin intermediul po[tei electronice, pe toat` durata abonamentului.

Singura modalitate prin care pute]i afla dac` interpreta]i corect fiecare articol de lege este s` v` ABONA}I chiar ACUM la Newsletterul Securitatea [i s`n`tatea \n munc`.

Mai mult, nu risca]i absolut nimic! GARAN}IE FINANCIAR~ 100%! |n cazul \n care nu sunte]i mul]umit de calitatea materialelor din newsletter pute]i renun]a \n orice moment la abonament. V` garant`m RESTITUIREA INTEGRAL~ a banilor dvs.

- 10%!

Solu]ii [i interpret`ri ale speciali[tilor \n dreptul muncii [i ale instan]elor judec`tore[ti! „Codul Muncii Profesional“, unicul serviciu exclusiv destinat juri[tilor [i exper]ilor \n resurse umane. Con]ine cele mai recente analize [i comentarii, f`cute de cei mai renumi]i speciali[ti, precum [i cele mai recente solu]ii judiciare cu privire la problemele ridicate de Codul muncii. Este accesibil oricånd, de oriunde. Este rapid [i complet. Astfel nu ve]i fi niciodat` surprins pe picior gre[it, mai cu seam` atunci cånd v` confrunta]i cu un alt specialist. Con]ine o colec]ie vast` de idei, analize [i comentarii, inclusiv cele mai recente, f`cute de cei mai renumi]i speciali[ti. Con]ine [i solu]ii judiciare recente cu privire la problemele ridicate de Codul muncii. Clic pe www.CodulMuncii.ro

Pre] abonament pe12 luni: 599,76 lei Pre] redus: 535,5 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 10 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Legisla]ie juridic` Minut 1. C`utare. Simplu Minut 2. Copiere. Rapid Minut 3. Completare. Sigur

|ncheia]i orice contract, act notarial sau juridic \n 3 minute!!!

Ultima mod` a lumii juridice Cånd trebuie s` g`si]i rapid un articol de lege sau s` justifica]i clauzele unui contract... ce face]i? Ave]i nevoie de informa]ii sigure [i prompte? Date complete [i referin]e complexe?

Intra]i pe: www.e-juridic.ro

- 35%! - 35%!

Deschide]i cea mai nou` [i mai complex` baz` de date juridic` din Romånia. Date pentru care, pån` acum, trebuia s` r`scoli]i cel pu]in 2-3 surse, le g`si]i acum \ntr-un singur loc. Pe www.e-juridic.ro.

1.666 pagini: 263,78 lei;

CD: 242,76 lei

- 47%! OFERT~ SPECIAL~: Comanda]i cele 2 volume \mpreun` cu CD-ul la pre]ul de 624,70 lei. Pre] redus: 406,62 lei Alege]i pur [i simplu din biblioteca dvs. unul dintre volumele: 144 Modele de contracte civile [i comerciale sau 300 Modele de acte notariale [i ac]iuni \n justi]ie

modele de contracte cu toate clauzele ad`ugate. Comentarii complete, legisla]ie specific` [i teorie. Acte notariale, cereri [i ac]iuni \n justi]ie. Nu lipse[te nimic! ● jurispruden]a cur]ii constitu]ionale ● o baz` de date legislativ` ce con]ine peste 5.000 de acte normative ● dic]ionar de termeni juridici ● forum de specialitate ● cele mai proaspete [tiri juridice ● consultan]` online! Mult mai eficient [i mai amplu decåt orice bibliotec`. Afla]i r`spunsul la orice \ntrebare, g`si]i orice lege, orice act. Tot ce a]i c`utat vreodat` \n domeniul juridic se afl` aici pe:

C`uta]i contractul sau actul de care ave]i nevoie. Acum personaliza]i-l! Vede]i cåt este de simplu? Redactarea [i \ncheierea oric`rui act dureaz` doar 3 minute!!

www.e-juridic.ro.

Contracte, acte notariale, ac]iuni \n justi]ie este cea mai complet` lucrare de pe pia]`, reunind 444 de instrumente utile \n afaceri – modele de contracte, acte notariale [i ac]iuni \n justi]ie, fiind accesibil` atåt sub form` tip`rit`: edi]ie de lux, cåt [i pe CD.

Abonament pe 3 luni Pre]: 292,74 lei ● Pre] redus*: 96,39 lei Abonament pe 6 luni Pre]: 542,64 lei ● Pre] redus*: 178,5 lei Abonament pe 12 luni Pre]: 942,48 lei ● Pre] redus*: 314,16 lei (*)

dac` ave]i una dintre lucr`rile juridice ale editurii RENTROP & STRATON

- 10%!

Modele de contracte \n englez` Tranzac]ii interna]ionale? Reguli de economie mondial`? Nimic mai u[or! Un ghid cu formulare-tip \n limba englez`, francez` [i romån`, pentru diferite materii, \n domeniul drepturilor de autor [i industriale [i \n domeniul tranzac]iilor comerciale. Lucrarea este \nso]it` [i de un CD \n care ve]i g`si: ● contractul

de vånzare interna]ional` de m`rfuri ● contractul de transport aerian de m`rfuri ● contractul de concesiune exclusiv` ● contractul de franciz` ● contractul de cesiune de brevet/know-how ● contractul de licen]` de pachet de software ● contractul de realizare [i \ntre]inere de site web ● contractul pentru contribu]ia la o oper` multimedia ● contractul de cesiune drepturi de autor pentru scenari[ti Pre]: 89,62 lei Pre] redus: 80,66 lei

Ve]i fi cu un pas \naintea celorlal]i [i vei \ntocmi cele mai avantajoase contracte comerciale interne [i interna]ionale.

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 11


Legisla]ie juridic`

ARBITRAJUL cå[tig de cauz` solid: timp [i bani pentru dvs.! Afla]i totul despre viteza cu care solu]iile alternative de rezolvare a conflictelor cå[tig` teren \n fa]a justi]iei lente [i costisitoare, marcat` de un formalism excesiv, ineficien]` [i, adesea, de corup]ie. „Revista Romån` de Arbitraj“ este prima revist` de strict` specialitate destinat` comunit`]ii juridice din Romånia. Se adreseaz` \n mod special persoanelor preocupate de instituirea cadrului legal \n firm`: consilierului juridic sau celui ce elaboreaz` contractele comerciale. De asemenea este util` avoca]ilor sau persoanelor care, prin natura meseriei pe care o exercit`, pot deveni arbitri.

- 20%!

Pre] abonament pe 12 luni: 196,20 lei Pre] redus: 156,96 lei

|n cele 100-110 pagini/num`r ap`rute trimestrial, personalit`]i marcante ale arbitrajului romånesc [i interna]ional v` ofer`: ● Studii, articole, comentarii ● Jurisprunden]` ● Varia – informa]ii utile, de actualitate privind: ✓ Liste cu comisii de arbitraj ✓ Reguli de procedur` ale Cur]ilor de Arbitraj ✓ Modele de clauze de arbitraj [.a. O arm` imbatabil` ce nu trebuie s` lipseasc` din arsenalul dvs. de lupt` pentru succesul \n afaceri!

Solu]ia micilor probleme organizatorice de care nu po]i sc`pa! |n curånd

Acum, ai „la purt`tor“ peste 100 de pagini de informa]ii utile:

Datele de contact ale tuturor institu]iilor publice, tribunalelor, cur]ilor de apel, parchetelor [i judec`toriilor din Romånia, la care am ad`ugat, pe lång` datele de contact codurile IBAN \n care trebuie s` pl`ti]i taxele judiciare de timbru [i codul de \nregistrare fiscal` al respectivei prim`rii. ● Liste de acte necesare pentru diferite ac]iuni ● Planing 2008 ● Informa]ii interna]ionale (INCOTERMS Pre]: 29,43 lei 2000) [i multe altele. ● G`si]i imediat codurile IBAN \n care s` pl`tesc taxele judiciare de timbru ●

La acestea am ad`ugat pagini nedatate, organizate astfel \ncåt s` vin` \n sprijinul organiz`rii cåt mai eficiente a timpului dvs.

Cå[tiga]i cazuri, clien]i [i reputa]ie. Rapid [i f`r` stres! Prezenta]i-v` \n instan]` cu argumente decisive. Jurispruden]a Cur]ii Constitu]ionale – o colec]ie complet` \n 5 volume Dreptul de proprietate. Afla]i cum s-a aplicat legea; care au fost condi]iile de exercitare a dreptului de proprietate; cum [i cånd se aplic` legile specifice dreptului de proprietate.

Dreptul muncii. Descoperi]i implica]iile profesiilor liberale \n interesul public [i privat; am`nunte despre regimul juridic al conven]iilor de prest`ri servicii.

Contenciosul administrativ. Ave]i informa]ii complete despre con]inutul fiscal [i evolu]ia \n timp a contenciosului administrativ \n Romånia.

Dreptul comercial. Afla]i implica]iile Cur]ii Europene a Drepturilor Omului asupra societ`]ilor comerciale. Citi]i r`spunsurile Cur]ii Constitu]ionale cu privire la AGA [i la drepturile societ`]ilor \n nume colectiv, \n comandit` simpl`, cu r`spundere limitat` [i cu capital majoritar de stat.

Materie Fiscal`. |n]elege]i deciziile Cur]ii \n materia taxelor [i impozitelor [i afla]i care au fost efectele acestor decizii.

Fiecare materie este analizat` [i comentat` de dl M`d`lin Niculeasa – expert \n dreptul afacerilor. Pre] volum: 39,24 lei Pre] redus: 31,61 lei

Important! Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romånia [i Editura Rentrop & Straton garanteaz` 100% Agenda Juristului 2008, timp de o lun` de zile.

Pre] colec]ie (4 volume + 1 gratis): 156,96 lei Pre] redus 125,35 lei

- 20%!

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 12 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Educa]ie juridic`

Sc`pa]i de frica examenului la penal!

Mapa «Drept procesual penal» este mentorul pe care \l c`uta]i! – 20%!

418 pagini

Nu mai e mult! Peste cå]iva ani ve]i avea o carier`. |ns`, \n meseria pe care v-a]i ales-o, studen]ii repeten]i nu au loc. Ori e[ti bun [i atunci lumea e la picioarele tale – ori nu e[ti \n stare s` faci fa]` presiunii. Acum este råndul dvs. s` demonstra]i ce pute]i cu adev`rat.

Pre]: 49,05 lei Pre] redus: 39,24 lei

Materiile sunt dificile [i preten]iile sunt mari. Dar orice ajutor, cåt de mic, face diferen]a \ntre ratare [i succes. Mapa „Drept procesual penal“ este special creat` pentru studen]ii la drept [i pentru concuren]ii la INM care vor s` reu[easc` cu adev`rat. Economise[te timpul de \nv`]are al studentului. De[i scris` de profesori universitari, mapa „Drept procesual penal“ este de 5-6 ori mai mic` decåt un curs. Informa]ia este foarte u[or de \n]eles. Red` [i explic` exact informa]ia cerut` la examen. Con]ine 333 de spe]e, explicate cåt se poate de clar: enun] – solu]ie – exemplu. Sintezele de teorie sunt concepute astfel \ncåt s` favorizeze \nv`]area logic`. Constituie un test sigur [i obiectiv \nainte de examen. Fiecare capitol con]ine un set de grile. |n total, ave]i la dispozi]ie peste 400 de grile de verificare. Mapa „Drept procesual penal“ v` este permanent al`turi. La prelegeri, la orele de seminar ori \n pauza de cafea, ea are grij` de cariera dvs.!

- 20%!

Noua Lege a Contenciosului Administrativ Lucrarea \mbin` perspectiva teoretic` asupra contenciosului administrativ cu perspectiva practic` asupra acestuia: contenciosul administrativ este analizat [i din punctul de vedere al jurispruden]ei Cur]ii Constitu]ionale. Aceast` lucrare se constituie \ntr-o privire critic` asupra noii legi a contenciosului administrativ, analizånd detaliat toate noile concepte introduse de lege. Avånd \n vedere forma]ia autorului (deopotriv` teoretician [i practician), „Noua Lege a Contenciosului Administrativ“ este un instrument de lucru util atåt teoreticienilor, cåt [i practicienilor.

- 35%!

138 pagini Pre]: 49,05 lei Pre] redus: 31,61 lei

Din cuprins: obiectul cererii de chemare \n judecat` \n materia contenciosului administrativ (ce solu]ii poate da instan]a judec`toreasc`); ● natura juridic` a termenelor stabilite de legiuitor pentru introducerea plångerii prealabile [i a cererii de chemare \n judecat`; ● natura juridic` a procedurii prealabile (raportul dintre prevederile art. 21 din Constitu]ie [i procedura prealabil` stabilit` de Legea nr. 554/2004) ●

Vre]i o strategie \n luarea noti]elor?

- 25%!

Cu to]ii, la un moment dat, suntem pu[i \n situa]ia de a consemna \n scris noti]e care ulterior trebuie rev`zute [i/sau analizate \n func]ie de importan]a lor. |nsu[i]i-v` metodologia din aceast` carte. Valorifica]i-v` poten]ialul, iar satisfac]iile dvs. vor fi pe m`sur`!

Pre]: 5,45 lei Pre] redus: 4,36 lei

Ce alege]i: bani sau prestigiu

?

Societatea \n care tr`im se schimb` \ntr-un ritm alert. Pe zi ce trece, regulile devin altele, noi devenim altfel. Suntem mai ocupa]i, mai ambi]iosi, mai specializa]i. Cum este avocatul romån ast`zi fa]` de cel de acum 10 ani? Ce \nseamn` postmodernismul pentru lumea juridic` din Romånia? {i, nu \n ultimul rånd, ce avantaje avem \n urma transform`rilor sistemului juridic [i cum le valorific`m? Afla]i din „Modernism [i postmodernism \n sistemul juridic romån“– studiu asupra implica]iilor pe care le au schimb`rile sociale asupra dreptului, ca fenomen juridic. Pre]: 35,97 lei

Pre] redus 28,34 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 13


Educa]ie juridic`

Interpreta]i corect, din punct de vedere juridic, prevederile Codului fiscal [i ale Codului de procedur` fiscal`!

Peste 100 de contracte [i acte comerciale la pre]ul unui singur contract \ntocmit de o firm` de avocatur` «Consilier – Contracte comerciale [i Acte de comer], armonizate cu legisla]ia european`» este instrumentul practic de lucru cu ajutorul c`ruia evita]i procesele, economisi]i salariul unui jurist [i reduce]i cele 24 de ore, minim, necesare pentru redactarea unui contract la doar 3 minute!

Apari]ii editoriale Pre]ul lucr`rii: 99,19 lei Pre] redus: 79,57 lei recente, „Codul de procedur` fiscal` adnotat“ [i „Codul fiscal adnotat“ sunt instrumente practice [i utile pentru aceia dintre dvs. care \ncearc` s` se descurce \n h`]i[ul legislativ actual. Sunt lucr`ri la zi care cuprind decizii relevante \n materie, date de cele mai \nalte instan]e de justi]ie asupra celor mai importante aspecte privind legisla]ia fiscal`. Lucr`rile se adreseaz` tuturor profesioni[tilor din lumea juridic`. Fie c` sunte]i avocat, consilier juridic, notar sau magistratpractician sau teoretician al dreptului – ave]i nevoie de informa]iile din cuprinsul acestora. Pre]ul lucr`rii: 59,95 lei Pre] redus: 47,96 lei

Foarte utile [i acelora dintre dvs. care profeseaz` \n domeniul fiscal – contabili, auditori – deoarece pute]i vedea cum a fost interpretat \n practica judiciar` fiecare articol din Codul fiscal. Afla]i care sunt deciziile relevante \n aceast` materie, date de: ■ Curtea European` a Drepturilor Omului ■ Curtea European` de Justi]ie ■ Curtea Constitu]ional` ■ |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie/Curtea Suprem` de Justi]ie (dup` caz)

«Consilier – Contracte comerciale [i Acte de comer], armonizate cu legisla]ia european`» este constituit din lucrarea de baz` + CD-ul cu acela[i nume + patru actualiz`ri anuale. Lucrarea de baz` g`zduie[te \n biblioraftul func]ional cele peste 600 de pagini con]inånd modelele tuturor tipurilor de contracte [i acte juridice comerciale cel mai frecvent utilizate. Printre acestea g`si]i: ● Contracte [i acte privitoare la vånz`ri, marketing [i comer] ● Contracte [i acte privitoare la \nchiriere, loca]ie a gestiunii ● Contracte [i acte privitoare la logistic` Pre]ul lucr`rii + abonament (intermedieri vam`, transport) pe 12 luni: 370,60 lei ● Contracte [i acte privitoare la internet [i IT Pre] redus: 294,30 lei ● Contracte [i acte privitoare la managementul afacerii ● Contracte [i acte privitoare la contabilitate [i financiar Clare, complete, cu clauzele exact de care ave]i nevoie pentru a v` asigura avantajul, bazate pe legisla]ia \n vigoare, redactate profesionist, cu ]inut` – contractele [i actele puse la dispozi]ie de «Consilier – Contracte comerciale [i Acte de comer], armonizate cu legisla]ia european`» v` ofer` o serie de beneficii pe care, cu siguran]`, nu v` pute]i permite s` le refuza]i.

Rezolva]i rapid situa]iile de criz` ale clien]ilor dvs.! Ave]i la \ndemån`: acte normative, modele de documente – contracte, notific`ri, cerere \n justi]ie – \n regim de urgent`. Patronul [i Juristul – un avocat la purt`tor ce v` arat`: ✓ cum s` recupera]i banii de la r`u-platnici ✓ cum s` \ncheia]i un contract-beton ✓ cum s` \nv`]a]i din gre[elile altora. Din cuprins: modele de acte normative pe care trebuie s` le ave]i oricånd la \ndemån` ✓ modele de documente (contracte, notific`ri, cereri \n justi]ie etc) care acoper` o mil]ime de situa]ii ✓ 53 de gre[eli pe care dvs le pute]i evita. ✓

Pre]ul lucr`riii: 29,43 lei Pre] redus: 23,98 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 14 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Tranzac]ii

|nl`tura]i orice barier` din calea dumneavoastr` Legea vamal` se schimb`, atitudinea autorit`]ilor vamale din p`cate prea pu]in, prea \ncet, de multe ori prea tårziu. O simpl` \ntårziere la vam` poate \nsemna e[ecul unei tranzac]ii interna]ionale foarte b`noase pentru dvs. Risca]i de multe ori s` pl`ti]i taxe vamale mai mari decåt ar trebui din cauza unei simple hårtii sau [tampile lips`.

Pre]ul lucr`rii + acutualizare pe 12 luni: 398,94 lei Pre] redus: 339,10 lei

«Biroul de Import-Export» func]ioneaz` non-stop pentru dvs., din loca]ia pe care o dori]i! Accesa]i ACUM! Ave]i acum TOAT~ informa]ia util` \n domeniul tranzac]iilor intracomunitare [i extracomunitare.

- 67%!

Reducere pentru clien]ii RENTROP & STRATON

Aceste probleme sunt cunoscute, dar nimeni nu v` ofer` ajutorul. Acum pute]i s` v` ajuta]i singur!

Deveni]i atot[tiutor \n materie de legisla]ie vamal` cu ajutorul «Consilierului – Legisla]ie [i Proceduri Vamale». Doar r`sfoind cuprinsul acestei lucr`ri, descoperi]i c` sunte]i cu un pas \naintea birocra]iei de la vam`.

Afla]i totul despre: Admiterea temporar` Antrepozitul vamal ● Clasificarea m`rfurilor \n scopuri vamale ● Comisionari \n vam` ● Declararea m`rfurilor \n vam` ● Exportul m`rfurilor ● Importul m`rfurilor ● Perfec]ionarea activ` ● Perfec]ionarea pasiv` ● Scutiri de taxe vamale ● Tariful vamal [i taxele vamale ● Taxa pe valoarea ad`ugat` la import ● Valoarea \n vam` a m`rfurilor ● V`muirea bunurilor ● Zone libere [i antrepozite libere, reexportul, distrugerea [i abandonul. ● ●

Informa]ia este actualizat` ori de cåte ori apar modific`ri legislative [i beneficia]i de consultan]` de specialitate, GRATUIT, pe toat` perioada abonamentului. Abona]i-v` acum [i primi]i 4 CADOURI speciale pentru dvs. ●

Bro[ura «Pentru ce [i cåt pl`tim la vam`»

Codul Vamal Comunitar – Regulamente Complete (CD)

Ghid Practic de Completare a Documentului Administrativ Unic

Newsletter electronic «Actualitatea vamal`»

Portalul www.birouldeimportexport.ro v` ofer`: 1. Informa]ia dorit`, |N TIMP REAL! Portalul realizeaz` concentrarea informa]iei specializate, structurarea ei astfel \ncåt dvs. s` pute]i accesa numai acea informa]ie care v` intereseaz`. Un motor de c`utare eficient. Rapid, sintetic, f`r` pierderi inutile de timp. 2. Rezolvare PROFESIONIST~, bazat` pe informa]ie de prim rang. Rela]ia \ntre utilizator [i personalul ce gestioneaz` portalul este dinamic`, interactiv`. Beneficia]i de informa]ie din domeniile tranzac]ii comerciale interna]ionale [i legisla]ie vamal`. Actualizat` zilnic [i \mbog`]it` permanent. 3. O baz` de date, practic inepuizabil` Organizat pe nivele la care accesul se face gratuit (I [i II) sau pe baz` de abonament (III) portalul www.birouldeimportexport.ro v` pune la dispozi]ie informa]ii, recomand`ri [i solu]ii privind: ● rela]ia cu autoritatea vamal` ● tarifele vamale [i originea m`rfurilor ● declararea m`rfurilor \n vam` ● achizi]ia [i livrarea m`rfurilor ● perfec]ionarea activ` (lohn) ● perfec]ionarea pasiv` ● admiterea temporar` ● leasing ● tranzitul vamal ● zone [i antrepozite libere ● valoarea \n vam` ● tariful vamal comunitar ● originea m`rfurilor ● datoria vamal` ● scutiri ● proceduri simplificate de v`muire ● politica agricol` ● cote tarifare ● produse cu regim special sau dubl` utilizare ● opera]iuni intracomunitare ● Intrastat. Abonament pe 3 luni: 292,74 lei Pre] redus*: 96,39 lei Abonament pe 6 luni: 542,64 lei Pre] redus*: 178,5 lei Abonament pe 12 luni: 942,48 lei Pre] redus*: 314,16 lei Pentru orice client RENTROP & STRATON

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 15


Management

Import inteligent la scar` european`

Achizi]iona]i strategic [i transforma]i orice tranzac]ie \ntr-un cå[tig cu 6 zerouri!

{tii care sunt regulile jocului? -30%!

Este posibil a[a ceva? DA! Este! Fie c` lucra]i \ntr-o firm` mic`, cu cerin]e reduse \n privin]a achizi]iilor, fie \ntr-una cu un departament serios \n care strategiile de achizi]ii [i logistic` sunt indispensabile, problemele exist`.

Peste 70% din actualul comer] interna]ional se desf`[oar` cu ]`rile europene. De-acum, cå[tig`tori vor fi cei care vor [ti cum s` aplice rapid noua legisla]ie. Cum s` evite riscurile suplimentare. Cum s` identifice nevoile pie]ei care, acoperite prin import inteligent, s` le aduc` profituri serioase.

Munci]i eficient. Cå[tiga]i cåt mai mult cu «achizi]ii & logistic`»!

-10%!

Solu]ia: Export-Import Actual – colec]ia creat` pentru oameni care: Nu au timp s` caute, s` studieze, s` delu[easc` legea, dar vor s` ac]ioneze legal. Pre] colec]ie 7 numere: 190,75 lei ● Nu cunosc „porti]ele“ permisive ale Pre] redus: 133,53 lei legii, dar vor s` le afle [i s` beneficieze de oportunit`]ile oferite de actuala conjunctur`. ● Nu vor s` pl`teasc` „sume neoficiale“ – \n vam` pentru ca dosarul s` fie procesat mai repede. ● Vor s` [tie de la A la Z care sunt formalit`]ile ce trebuie \ndeplinite \n cazul \ncheierii [i derul`rii contractelor cu partenerii din interiorul [i din afara Uniunii Europene. ● Doresc un dosar vamal „beton“, pentru ca nici un comisionar vamal s` nu \ndr`zneasc` a cere „vam`“ pentru: factura extern`, certificatul de origine, declara]ia de valoare \n vam` sau certificatul de conformitate. ●

Dac` face]i parte dintre ace[ti oameni, nu mai ezita]i! Acum este momentul s` afla]i ce \nseamn` comer]ul de succes la scar` european`! Mentorul dvs.: colec]ia Export-Import Actual!

Pre] abonament pe 12 luni: 253,44 lei Pre] redus: 209,28 lei

Articolele prezente \n newsletter v` ofer` lunar tehnici [i strategii moderne de achizi]ie, sfaturi pentru evitarea „capcanelor“ inerente in rela]ia furnizor – client, aten]ion`ri, exemple de calcul, modele de formulare.

Deveni]i perfect informat \n privin]a ac]iunilor legate de departamentul de achizi]ii [i logistic`. ✓ Afla]i c`i de rezolvare optim` a unor probleme ridicate de activitatea dvs. zilnic`. ✓ Cunoa[te]i etapele necesare ob]inerii unor documente specifice, pa[ii ce trebuie parcur[i pentru realizarea unor achizi]ii bune.

Rezolva]i! Rapid, corect, \n litera legii, orice problem` privind: ● planificarea corect` a achizi]iilor ● un studiu atent al pie]ei [i al ofertelor acesteia ● o alegere fericit` a furnizorului ● o negociere ca la carte ● un contract avantajos ● livrarea \n timp util ● administrarea corect` a stocurilor ● .... plus \nc` alte 1.000!

Paza bun` alung` Garda de Mediu!

-30%!

Cea mai bun` mi[care este s` para]i din start orice lovitur` ce ]inte[te lacom buzunarul dvs. Singura arm` existent`: NEWSLETTERUL „LEGISLA}IA MEDIULUI“. Perfect informat asupra tipului [i nivelului taxelor pe care le ave]i de pl`tit Fondului pentru Mediu, asupra termenelor-limit` la care pute]i efectua aceste pl`]i, niciodat` nu ve]i fi prins pe picior gre[it. Lunar, 8 pagini doldora de informa]ie v` pun la curent cu ce este nou \n legisla]ia privind protec]ia mediului. V` ofer` sfaturi practice, cu maxim` aplicabilitate [i randament 100%. Dac` activitatea firmei dvs. are impact asupra mediului, dispune]i acum de cel mai eficient instrument \n rezolvarea problemelor de legisla]ie aferente. Iat` doar cåteva din subiectele acestui newsletter: totul despre fondul de mediu, inclusiv declara]ia privind obliga]iile de plat` la veniturile Fondului pentru Mediu care sunt contribuabilii la Fondul pentru Mediu ● cum se gestioneaz` / elimin` de[eurile periculoase – actele normative ● totul despre ob]inerea rapid` a Autoriza]iei de Mediu – unde? cine? cum? cånd? cåt timp? ● Autoriza]ia Integrat` de Mediu – afla]i unde, cum [i \n ce condi]ii trebuie solicitat`, precum [i taxele [i tarifele pentru emiterea ei. Articolele comenteaz` [i expliciteaz` legea \n vigoare! Beneficia]i de recomand`ri, sfaturi, aten]ion`ri, exemple de calcul. V` sunt oferite solu]ii legale de rezolvare a unor aspecte controversate ale legii. ● ●

Pre] colec]ie 4 numere: 82,84 lei Pre] redus: 57,99 lei

Garan]ie pe via]`!

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 16 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Management

Siguran]` pentru banii dvs.

Descoperi]i secretele managementului financiar Un management financiar eficient v` arat` \ncotro se \ndreapt` afacerea dvs. [i de ce.

Afla]i...

-10%!

Consilierul dvs. de \ncredere rezolv` \n numai cåteva minute orice problem` a S.R.L.-ului dvs.! |n Consilier – Manualul directorului de S.R.L. g`si]i solu]ii concrete [i perfect legale pentru problemele cu care v` confrunta]i. Afla]i rapid [i f`r` efort informa]ii de baz` despre:

-10%!

Cum s` v` descurca]i mai u[or \n rela]ia cu b`ncile ● Cum s` v` finan]a]i ieftin afacerea ● Cum s` v` dirija]i eficient mijloacele financiare ● Cum s` evita]i crizele de lichidit`]i [i s` ave]i o planificare financiar` f`r` cusur ●

Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 12 luni: 492,68 lei Pre] redus: 443,63 lei

Consilier – Management financiar v` ofer` toate informa]iile de care ave]i nevoie pentru a v` consolida afacerea din punct de vedere financiar.

|n capitole ample, distincte, ave]i tot ceea ce trebuie [i este foarte important s` cunoa[te]i despre: ✔ Analiza ratelor financiare ✔ Bugetele firmei ✔ Cash flow ✔ Creditul comercial ✔ Modalit`]i moderne de finan]are ✔ Politica firmei ✔ Infla]ie ✔ Finan]area activit`]ii firmei ✔ Riscul \n afaceri ✔ Pragul de rentabilitate ✔ Titlurile de credit ✔ Capacitatea de autofinan]are ✔ Politica de dividend ✔ Managementul stocurilor ✔ Fondul de rulment ✔ Efectul de levier ✔ Modalit`]i de plat`.

✔ |ntocmirea

Pre]ul lucr`rii + actualizare pe 12 luni: 353,16 lei Pre] redus: 318,28 lei

situa]iilor financiare anuale ✔ Documentele justificative [i registrele contabile pe care trebuie s` le ]ine]i ✔ Modificarea legal` a actelor constitutive ale S.R.L.-ului dvs. ✔ Cazurile de excludere sau \n care se poate retrage un asociat ✔ Realizarea rapid` a unui plan de afaceri profesionist

✔ Procedura vot`rii \n cadrul adun`rilor generale, \n conformitate cu

Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale ... [i lista poate continua. Comanda]i AST~ZI „Manualul directorului de S.R.L.“ [i beneficia]i GRATUIT de serviciul de consultan]` oferit \n scris prin intermediul bonurilor valorice din lucrare [i din actualiz`ri.

Cadourile dvs.!

Cadoul nr. 1: Discheta «Instrumente practice de lucru ale managerului financiar»

Cadoul nr. 2: Bro[ura «Instrumente practice de lucru ale managerului financiar»

Bro[ura „Legea societ`]ilor comerciale, republicat`, cu modific`rile ulterioare“ Bro[ura „Cum s` modifica]i legal actele constitutive ale S.R.L.-ului dvs. – Situa]ii [i formulare tipizate“

Viitorul se anun]` nemaipomenit! Hot`rå]i-v` s`-l construi]i!

NOU-2!5%!

Paradoxurile de azi, fie c` e vorba de munc`, economie sau politic`, nu vor putea fi rezolvate cu solu]ii de ieri. Un patron de firm` \[i dezv`luie convingerile acumulare de-a lungul unei cariere interna]ionale, invitåndu-ne s` gåndim „la scar` mare“. |nv`]a]i din experien]a unui om pasionat de gestiune [i marketing, dar care a preferat \ntotdeauna s` neglijeze biroul [i sala de [edin]` pentru a cutreiera lumea [i a-i descoperi pe ceilal]i. {efi de \ntreprindere, oameni politici, intelectuali, sportivi, staruri, animatori de cluburi sau necunoscu]i i-au marcat via]a [i cariera.

Pre]ul lucr`rii: 25,88 lei Pre] redus: 20,71 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 17


Management

Vre]i s` cå[tiga]i mai mul]i bani? Cre[te]i vånz`rile! Bucura]i-v` acum de Consilier pentru Departamentul de vånz`ri!

-53%!

Ave]i la \ndemån`: ● studii de caz de pe pia]a romåneasc` ● legisla]ia \n vigoare, cu exemple practice comentate ● sfaturi de aplicare ● metodologie de lucru explicat` pas cu pas ● formulare de lucru ● liste de control

Astfel... ... dezvolta]i portofoliul de clien]i ● ... v` fideliza]i clien]ii Pre]ul lucr`rii: 163,50 lei ● ... reac]iona]i imediat la schimb`rile de pe pia]` ● ... cunoa[te]i permanent modific`rile din legisla]ie ● ... beneficia]i de asisten]` permanent` din partea speciali[tilor \n vånz`ri. ●

Cea mai simpl` solu]ie

Cum s` concepi un plan de afaceri sau cheia unei afaceri menite succesului! Planul de afaceri este axul principal \n jurul c`ruia se cl`de[te \ntregul „edificiu“ al afacerii. Dac` dore[ti ca aceasta s` fie una de succes, dac` vrei s` ob]ii o finan]are consistent` sau s` vinzi profitabil propria afacere, atunci planul t`u de afaceri trebuie s` prezinte argumente „tari ca piatra“. Cum s` concepi un plan de afaceri te ajut` pas cu pas \n stabilirea unei strategii vizionare de management, dar, \n acela[i timp, cu reale [anse de materializare. Te ajut` s` devii un profesionist al afacerilor de succes.

- 25%!

|mpreun` cu aceast` lucrare primi]i GRATUIT: ●

5 chestionare profesionale pentru identificarea [i diagnosticarea nevoilor clien]ilor dvs.

Top 10 metode pentru evaluarea [i cre[terea satisfac]iei clien]ilor dvs.

Pre] abonament pe 6 luni: 27,25 lei Pre] redus: 21,80 lei

Sunte]i \n afaceri pentru c` vre]i bani,

prestigiu, recunoa[tere, siguran]`

NOU!

Dac` vre]i s` r`måne]i cu cåt mai mul]i bani \n buzunare, v` propun un partener de n`dejde: «Reducerea costurilor Non-Stop» – newsletter electronic pentru controlul costurilor [i cre[terea profitului. Acum ave]i la dispozi]ie, la fiecare dou` s`pt`måmåni, informa]ii cu adev`rat esen]iale din domeniul controlului [i reducerii costurilor – strategii [i metode, sfaturi [i trucuri verificate \n practic`: ● taxe [i impozite ● salarii ● personal ● cheltuieli de deplasare ● parcul auto ● asigur`rib`nci ● achizi]ii ● promovare ● investi]ii-amortiz`ri ● IT ● energie electric` ● financiar-contabil. AVANTAJELE dvs. ca abonat: ✔ Ob]ine]i un profit suplimentar care v` garanteaz` lini[tea urm`torilor ani ✔ Afacerea dvs. va merge mai bine f`r` s` apar` deregl`ri \n sistemul stabilit ✔ Ac]iona]i rapid – principiul newsletterului Reducerea costurilor Non-Stop este: u[or de citit, u[or de \n]eles, u[or de aplicat ✔ V` impune]i cu argumente solide \n fa]a angaja]ilor care v` cer bugete tot mai mari.

GARANTEZ 100% profitul! Dac` nu sunte]i pe deplin mul]umit de informa]iile primite, oricånd \n primele 90 de zile ale abonamentului pute]i renun]a la acesta printr-o notificare scris`. Suma pe care a]i achitat-o v` va fi restituit` integral.

Pre]ul unui abonament pe 12 luni: 209,27 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 18 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Management

Conduce]i-v` afacerea mai bine, muncind de 2 ori mai pu]in -20%!

Cu ajutorul informa]iilor prezentate \n aceast` lucrare unic` v` conduce]i afacerea mai comod, cu nervi mai pu]ini [i \ntr-un timp de cel pu]in 2 ori mai mic. Deoarece „Managementul afacerilor de succes“ v` pune cu generozitate la dispozi]ie 127 de formulare de lucru [i fi[e de control dintre cele mai utilizate \n afaceri.

208 pagini Pre]; 87,20lei Pre] redus: 65,40 lei

Iat` \n continuare doar cåteva dintre domeniile \n care Managementul afacerilor de succes v` este un consilier de nepre]uit:

✓ financiar-contabilitate ✓ marketing ✓ vånz`ri ✓ contracte comerciale ✓ aprovizionare ✓ resurse umane ✓ planificare [i control.

Managementul AFACERILOR de SUCCES Lua]i ce v` trebuie, cånd v` trebuie! G`si]i \n cuprinsul acestui CD, GATA SCRISE pentru manageri ocupa]i, 127 de: ✓ formulare de lucru ✓ modele de contracte ✓ fi[e de control

-20%!

Pre]; 76,30 lei Pre] redus: 55,59 lei

Mai multe c`i c`tre succes [i toate \ntr-o singur` carte!

Identifica]i poten]ialul de care dispune]i [i transforma]i-l \n strategii de reu[it`! -20%!

Dup` o experien]` comercial` \n cadrul grupurilor Xerox [i Digital, Patrice Fabart prezint` cea mai modern` metod` pentru a descoperi [i dezvolta competen]ele-cheie \n management. Practicånd-o: ● ve]i elabora strategii de reu[it` \n management, resurse umane, vånz`ri, negociere; ● ve]i dezvolta adaptabilitatea [i Pre]: 29,43 lei Pre] redus: 23,98 lei flexibilitatea; ● ve]i optimiza rela]iile \n cadrul echipei; ● ve]i \nv`]a cum s`-i „citi]i“ pe ceilal]i; ● ve]i descoperi cum s` „manipula]i emo]iile clien]ilor“ [i s` le pre\ntåmpina]i reclama]iile. Afla]i ACUM ce tip de manager sunte]i! Dezvolta]i-v` acele tr`s`turi ale personalit`]ii dvs. ce v` transform` \ntr-un manager de succes!

Unicul dumneavoastr` ghid de \ncredere prin care deveni]i rapid un manager de excep]ie -30%!

Elaborat` de speciali[tii celor mai importante [coli de studii economice din lume, lucrarea v` dezv`luie principalele 18 discipline de management, prezentate \ntr-o succesiune logic`. ✓ Contabilitate – Cum s` controla]i la sånge cea mai important` latur` a afacerii dvs. – BANII

Comanda]i ACUM exemplarul dvs. din lucrarea: «Managementul AFACERILOR de SUCCES» pe CD [i primi]i un cadou excep]ional: lucrarea «Managementul calit`]ii totale \n ac]iune»

✓ Managementul resurselor umane – Dori]i ca angaja]ii dvs. s` nu mai lucreze cu ochii pe ceas?

|nv`]a]i acum strategiile de aplicare cu succes a managementului calit`]ii totale, indiferent de activitatea abordat`. „Managementul calit`]ii totale \n ac]iune“ v` arat` cum s` atrage]i clien]ii cei mai buni, cei mai numero[i, cei mai fideli. Impresiona]i-v` clien]ii [i ei v` vor dubla profitul.

Cartea se adreseaz` celui care aspir` la postul de manager. Dar [i managerului care \nc` nu [i-a exploatat toate resursele. Este deopotriv`: ● Un instrument util de dezvoltare ● Un accelerator al comunic`rii ● O puternic` pårghie de motivare.

✓ Resurse umane – Arta de a conduce oamenii Pre]: 79,57 lei Pre] redus: 55,59 lei

✓ Finan]e – Elimina]i riscurile [i spori]i-v` cå[tigurile!

✓ Marketing – Cum s` v` servi]i clien]ii \ntr-un mod profitabil pentru dvs.

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 19


Management

Construi]i-v` pas cu pas o carier` de succes!

Adopta]i un mod de lucru profesional [i ve]i cå[tiga \n stil occidental!

-25%!

Alege]i-v` o profesie care se impune rapid \n Romånia: MANAGERUL DE PRODUS. Conecta]i-v` la sistemul reu[itei occidentale. Fi]i „dirijorul“ tuturor factorilor de succes [i ]ine]i sub control:

-20%!

Pre]: 47,96 lei Pre] redus: 39,24 lei

● PRODUSUL ➔ face]i-l s` evolueze permanent, conform a[tept`rilor clientelei ● PROMOVAREA ➔ doza]i-o inteligent [i stimula]i vånz`rile ● DISTRIBU}IA ➔ superviza]i-o ferm [i acoperi]i pia]a eficient ● PRE}UL ➔ regla]i-l corect [i ve]i ob]ine profitul scontat

Performan]ele produsului \nseamn` vånz`ri excelente + cea mai bun` „felie“ de pia]`. Adic` rentabilitate financiar`. |nv`]a]i s` v` conduce]i – cu mån` sigur` – produsul c`tre succes [i profit.

Din cuprins Observarea pie]ei ● Planificarea produsului ● Anchetele despre clien]i Diagnosticarea pie]ei ● Gestionarea prospectiv` a produsului ● Gestionarea creativ` a produsului ● Dezvoltarea [i lansarea unui produs nou ● ●

Marca – «Amprenta personal`» ce v` salveaz` de atacurile neloiale Vånz`rile produselor/serviciilor dvs. au sc`zut dramatic? Verifica]i dac` nu este måna concuren]ei – printr-o publicitate r`uvoitoare! Atacul – cea mai bun` arm` \mpotriva concuren]ei neloiale! |nva]a]i: ✓ S` face]i diferen]a dintre concuren]a comercial` [i cea neloial`. Identifica]i rapid „r`ul“ [i t`ia]i-l „din r`d`cin`“. ✓ Care este deosebirea \ntre publicitatea |N{EL~TOARE [i cea COMPARATIV~. Afla]i – cånd [i cum trebuie s` le interzice]i. ✓ Care sunt tipurile de „manevre“ folosite Pre]: 78,48 lei de c`tre concuren]a neloial`. Afla]i ce Pre] redus: 63,22 lei strategii eficiente de anihilare trebuie s` folosi]i. „Concuren]a neloial`“ – o carte unic` pe pia]a romåneasc`! Scut [i arm` \n lupta dvs. zilnic` pentru protejarea propriei afaceri, a propriului renume.

Pre]: 49,05 lei Pre] redus: 39,24 lei ●

Cei mai mul]i dintre noi vrem s` ne facem meseria cum trebuie. Cei mai mul]i dintre noi ne dorim slujbe mai importante, salarii mai mari, mai mult` siguran]`, o pozi]ie social` superioar` [i un viitor luminos. {i ne facem meseria bine pentru a fi recompensa]i, respecta]i [i promova]i. Prin cartea „Cele 10 reguli ale carierei de succes“ Richard Templar v` dezv`luie partea cea mai important`, dar [i cea mai vast` a obiectivelor unei cariere de succes. Cartea este un ghid pentru managerul individual, dar se adreseaz` [i celor care doresc s` ajung` \n vårf pe scara profesional`, \ns` nu par a fi \n stare s` g`seasc` harta. Aici descoperi]i:

moduri de abordare a situa]iilor dificile – pentru a fi remarcat(`)

mijloace prin care s` elimina]i orice concurent la un post superior

moduri de transformare a gåndirii [i a atitudini care \i vor influen]a pe ceilal]i

trucuri care v` vor \mbr`ca \n „stof`“ de manager.

O regul` din aceast` carte spune: „Trebuie s` devii oricine [i orice aspiri s` devii“. |nsu[i]i-v` „Cele 10 reguli ale carierei de succes“ [i ve]i deveni cu adev`rat CEL MAI BUN!

- 30%!

Capta]i aten]ia auditoriului dvs! Ave]i de f`cut o prezentare? Vre]i s` aib` impact sigur asupra asisten]ei? Atunci trebuie s` cunoa[te]i principiile de baz` descrise \n acest ghid, elaborate de speciali[ti \n domeniu. Ve]i [ti cum: adopta]i o atitudine corect` ✔ s` v` adapta]i prezentarea la componen]a asisten]ei ✔ s` alege]i [i s` folosi]i mijloacele audio-vizuale adecvate ✔ s` \ncepe]i [i s` \ncheia]i o prezentare de succes ✔ s` v` controla]i emo]iile ✔ s`

-20%!

Pre]: 20,71 lei Pre] redus: 14,17 lei

O prezentare excep]ional` pune \ntr-o lumin` favorabil` chiar [i un produs cu lipsuri. Ave]i la dispozi]ie un set de idei concise [i cuprinz`toare pentru ca prezent`rile dvs. s` fie impecabile.

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 20 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Management

Fi]i factorul de succes al firmei dumneavoastr`! -25%!

|n]elepciunea vechii Asii v` ajut` s` deveni]i un lider de ne\nvins

Ave]i cea mai profitabil` solu]ie s` deveni]i propriul cosultant \n management. Aceasta \nseamn`: ☛ s` observa]i CE trebuie f`cut ☛ s` [ti]i CUM trebuie f`cut ☛ s` ac]iona]i IMEDIAT

Cum s` fii propriul t`u consultant \n management este un ghid practic, de tip pas-cupas, elaborat de un grup de speciali[ti de \nalt` performan]` – Grupul Richmond, consor]iu lider de consultan]` managerial` din Marea Britanie. Pre]: 46,87 lei Ca un manager occidental de succes, Pre] redus: 34,88 lei descoperi]i: ✔ cum s` analiza]i problemele [i s` le rezolva]i ✔ cum s` implementa]i eficient schimbarea ✔ cum s` \mbun`t`]i]i nivelul de performan]` al firmei ✔ cum s` dezvolta]i strategii durabile pentru succes Gåndind ca un consultant [i ]inånd sub control bunul mers al afacerii, o impulsiona]i [i v` influen]a]i major [i benefic via]a personal`.

Din cuprins: ● Diagnosticarea a ceea ce este de f`cut ● Diagnosticarea s`n`t`]ii companiei tale ● Marketing ● Cå[tigarea [i administrarea vånz`rilor ● Dezvoltarea infrastructurii [i a resurselor ● Introducerea [i implementarea schimb`rii

- 25%!

✔ Vre]i s` v` sim]i]i mai sigur pe pia]a financiar`? ✔

Vre]i s` gestiona]i riscul cu o „mån`“ ferm`?

Vre]i s` ave]i cele mai bune tactici pentru lumea tumultuoas` a investi]iilor? Sfaturile din aceast` carte-min` de aur v` ajut` s` dobåndi]i pentru totdeauna statutul de \nving`tor \n afaceri. Din cele 13 capitole ale acestui bestseller de management occidental cu aplica]ie imediat` ve]i \nv`]a: ✔

Pre]: 39,24 lei Pre] redus: 29,43 lei

cum s` cå[tiga]i „b`t`lia“ adoptånd cea mai bun` strategie; ● cum s` v` \nt`ri]i atitudinea [i mentalitatea de \nving`tor; ● cum s` stabili]i momentul optim pentru a ac]iona \n propriul beneficiu; ● cum s` v` alege]i alia]ii; ● cum s` gåndi]i \n perspectiv`, s` v` planifica]i ac]iunile, s` da]i dovad` de disciplin` [i s` v` respecta]i planul; ● cum s` v` spori]i profitul la fiecare ocazie favorabil`; ● cånd s` v` asuma]i riscul. ●

Ghidat de \n]elepciunea lui Sun Tzu [i de deceniile de experien]` \n afaceri [i \n investi]ii ale lui Dean Lundell, ve]i reu[i s` cuceri]i orice pia]` [i o ve]i stoarce de profituri \n favoarea dvs.

Experien]`, cuno[tin]e practice, analiz` [i documentare temeinic`, munc` asidu`

–25%!

Vi le punem pe toate la dispozi]ie pentru reu[ita dumneavoastr` \n afaceri |n CD-ul «576 scrisori de afaceri» g`si]i modele pentru:

Pre]: 113,36 lei Pre] redus: 85,02 lei

Scrisoarea de apreciere ✓ Comunicatul de pres` ✓ Scrisoarea de vånzare ✓ Oferta ✓ Scrisoarea de refuz ✓ Soma]ii ✓ Reclama]ii ✓ R`spunsuri la reclama]ii ✓ Invita]ii la \ntålniri de afaceri ✓ Procesul-verbal ✓ Ordinea de zi ✓ Scrisori de felicitare ✓ Scrisori promo]ionale ✓ Coresponden]a prin fax, e-mail ✓ Coresponden]` \n limbile englez`, francez`, spaniol`, italian`

Special pentru cei care comand` CD-ul «576 scrisori de afaceri», am rezervat 2 cadouri extrem de utile: 29 de modele de r`spunsuri la reclama]ii. Acum pute]i s` r`spunde]i politicos, dar ferm, la reclama]ii astfel \ncåt s` ob]ine]i impactul dorit. 17 reguli de aur \n redactarea coresponden]ei de afaceri. Aplica]i-le [i coresponden]a dumneavoastr` de afaceri va func]iona cu precizia unui ceas elve]ian.

Manualul secretarei de firm`

–20%!

Cum s` devii secretara perfect` |n ziua de azi, secretara nu mai este secretar`, este manager assistant – adic` måna dreapt` a [efului, are 2 facult`]i la activ, vorbe[te fluent 4 limbi str`ine [i cunoa[te legisla]ia \n vigoare ca „pe ap`“. Nu mai vorbesc de contabilitatea primar`, pe care o - viseaz`“. Altfel nu face fa]`. Iar concuren]a e acerb`. Ia-]i „Manualul secretarei de firm`“ [i afl` toate secretele unei cariere de succes \n domeniu!

Pre]: 14,98 lei Pre] redus: 11,99 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 21


Management

Fi]i propriul dvs. st`pån cu cele 1.000 de ponturi utile \n demararea unei afaceri! Vre]i s` \ncepe]i o afacere pe cont propriu? Ave]i nevoie de sfaturile unui expert? «Cartea \ntreprinz`torului: LISTE DE CONTROL» este gåndit` pentru a v` fi tovar`[ de drum \n aventura dvs. de \ntreprinz`tor. Un ghid de n`dejde, o carte plin` cu sugestii [i sfaturi practice pe care nu le ve]i primi niciodat` de la speciali[ti [i teoreticieni. De-a lungul \ntregii aventuri ve]i afla: ● cum s` „produce]i“ ideea cå[tig`toare; ● cum s` v` adapta]i ideile la propriile Pre]: 62,67 lei Pre] redus: 50,14 lei aspira]ii; ● ce dore[te pia]a; ● cum s` v` convinge]i clien]ii; ● cum s` v` finan]a]i afacerea; ● cum s` estima]i [i s` \nregistra]i costurile; ● cum s` evita]i capcanele financiare.

Re]eta secret` a succesului \n afaceri

- 25%!

Folosi]i lucrarea ca pe un imbold, pentru a v` inspira [i a porni la ac]iune! Afla]i care este afacerea care vi se potrive[te [i bifa]i „realizat“ toate punctele listei de control.

Se iau „CELE 100 DE REGULI ALE REU{ITEI |N AFACERI“ de Richard Templar, se citesc, se analizeaz` [i se execut` \ntocmai. De ce? Pentru c` oamenii a[teapt` din partea dvs., ca manager: ● s` {TI}I cum s` v` descurca]i \n orice situa]ie; ● s` SPUNE}I [i s` FACE}I \ntotdeauna ce trebuie; ● s` trece]i cu u[urin]` de rigorile sistemului, s` v` atinge]i ]elul oricåt de sus a]i ]inti.

- 25%!

Pre]: 49,05 lei Pre] redus: 39,24 lei

Ave]i «Cele 100 de Reguli ale Reu[itei \n Afaceri»! Afla]i cum: ● s` alege]i oamenii cei mai potrivi]i pentru echipa dvs.; ● s` le inspira]i loialitate [i spirit de echip` \ncurajåndu-i; ● s` g`si]i „tonul“ potrivit fiec`rei urechi; ● s` v` ocupa]i timpul \ntr-un mod productiv [i profitabil, f`r` mult` str`danie [i f`r` a p`rea c` face]i vreun efort! Adopta]i aceste reguli [i ve]i fi un manager st`pån pe sine \n orice situa]ie. Al]ii pot fi buni! Dar dvs. sunte]i cel mai bun!

Pute]i avea o via]` mai bun`, mai fericit`, mai \mplinit`! Unii oameni par a se pricepe foarte bine s` \nfrunte via]a. Se mi[c` permanent cu u[urin]` \nainte [i \n sus, p`rånd \ntotdeauna c` [tiu exact ce s` spun` [i ce s` fac`, \n orice situa]ie. Toat` lumea \i place – sunt colegi de munc` [i de via]` foarte buni. Sunt ferici]i (mai tot timpul) [i [tiu cum s` treac` peste piedicile vie]ii. Au timp pentru toat` lumea [i par s` [tie \ntotdeauna ce e important [i cum s` trateze fiecare problem` \n parte.

- 25%!

{tiu ei ceva [i noi nu? Am putea \nv`]a acel ceva? R`spunsul este DA categoric. {tiu cele 100 de reguli ale vie]ii! {tiu, spre exemplu, c` dintre doi oameni cu abilit`]i similare, dac` unul se \mbrac`, gånde[te [i se comport` ca [i cum ar fi deja promovat la serviciu, acela va fi cu siguran]` cel care va ocupa primul post disponibil, de nivel superior. {i a[a cum se poate identifica un comportament care \i ajut` pe unii s` urce f`r` efort pe drumul cariePre]: 49,05 lei rei, la fel se \ntåmpl` [i \n via]`. „Cele 100 de reguli ale vietii“ sunt principii \ndrum`toare care v` vor ajuta Pre] redus: 39,24 lei s` ob]ine]i mai mult de la via]`, s` sc`pa]i de ostilitate mai u[or [i s` fi]i \n general mai buni, mai ferici]i, mai \mplini]i. E via]a dumneavoastr`. Cåt de bun` ar putea deveni ea? Pune]i \n practic` principiile lui Richard Templar [i ve]i sim]i beneficiile – dumneavoastr` [i to]i cei care v` \nconjoar`. Ve]i \nv`]a s` controla]i stresul, s` v` men]ine]i un nivel \nalt al s`n`t`]ii fizice [i psihice [i s` fi]i mai \ng`duitor cu dvs. \n[iv` [i cu ceilal]i. Tr`i]i-v` via]a la maximum, dup` cele 100 de reguli ale vie]ii. |nv`]a]i s` v` bucura]i de fiecare clip` [i s` profita]i din plin de [ansele pe care via]a vi le ofer`, uneori chiar f`r` s` v` da]i seama. Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 22 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Marketing

|ntr-un secol al supervitezelor, VRE}I... PUTE}I... TREBUIE... s` cå[tiga]i accelerat! -25%!

Descoperi]i cum s` crea]i un plan de succes pentru marketingul „ultrarapid“, utilizånd ghidul superpractic al lui Matt Haig. Consulta]i-l de cåte ori ave]i nevoie [i el v` va ajuta: ✓

s` crea]i un website atractiv [i u[or de folosit de c`tre utilizatori; ✓ s` efectua]i singur cercet`ri de pia]` rapide [i eficiente; ✓ s` construi]i o rela]ie bilateral` \ntre site-ul dvs. [i poten]ialii clien]i; ✓ s` crea]i parteneriate avantajoase cu alte site-uri; ✓ s` construi]i o marc` electronic` demn` de re]inut; Pre]: 49,05 lei ✓ s` c`uta]i [i s` g`si]i acoperire media Pre] redus: 35,97 lei gratuit` pentru site-ul dvs.; ✓ s` dezvolta]i o excelent` strategie de e-mail; ✓ s` v` m`sura]i [i s` v` evalua]i rezultatele. Iat` o carte esen]ial`, un ATU pentru orice \ntreprinz`tor care posed` o afacere, pentru to]i profesioni[tii de marketing [i pentru studen]ii din acest domeniu, care vor o consiliere veritabil` pentru lumea real`, dar atåt de diferit`, a marketingului pe Internet.

Este marketingul o limb` str`in` pentru dvs.?

|narma]i-v` acum cu cel mai bun «traduc`tor» \n materie!

-25%!

Ave]i probleme cu termenii de marketing? V` d` b`taie de cap jargonul utilizat \n acest domeniu? Acum ave]i la \ndemån` Dic]ionarul interna]ional de marketing. Un ghid practic cu peste 2.000 de termeni tehnici de specialitate, destinat consumatorului interna]ional din domeniu. Conceput` astfel \ncåt s` v` \ndrume zilnic, lucrarea v` va purta \n labirintul conceptelor, instrumentelor [i tehnicilor de marPre]: 99,46 lei keting, observa]iilor, comentariilor clare, dar Pre] redus: 79,57 lei [i a sfaturilor bazate pe experien]a practic`. Anexa c`r]ii v` ofer`: ● termeni \n engleza american`, engleza britanic`, ● termeni \nrudi]i cu domeniul marketingului; ● termeni tehnologici; ● termeni de tipografie [i produc]ie \nc` \n uz, dar care cad \n desuetudine. Ve]i constata c` acest dic]ionar v` este de un real folos \n extinderea [i amplificarea cuno[tin]elor, dar [i \n \n]elegerea practicii de marketing.

Vre]i s` profita]i rapid, printr-o munc` u[oar`? Secretul succesului const` \n satisfacerea nevoilor clien]ilor. Dar el depinde de foarte mul]i factori. Descoperi]i [i aplica]i doar

–25%!

ESEN}IALUL |N MARKETING: ✓

cunoa[terea mediului de marketing ➾ pentru a [ti cum s` exploata]i la maximum fiecare detaliu; ✓ segmentarea pie]elor [i pozi]ionarea avantajoas` pe pia]a vizat` ➾ ca s` v` nimici]i concuren]a din start; ✓ strategii de stabilire a pre]ului ➾ pentru a v` estima corect profitul; ✓ comunicarea \n marketing [i instrumentele promo]ionale ➾ Pre]: 49,05 lei pentru a v` asigura c` mesajul va Pre] redus: 35,97 lei atrage beneficiile dorite; ✓ opera]ii de marketing la nivel interna]ional ➾ pentru a fi perfect compatibil cu exigen]ele impuse de apropiata intrare \n UE. Pune]i simplu, pe birou, o singur` carte: ESEN}IALUL |N MARKETING. Adic` exact ceea ce v` trebuie!

Cum s` concepi un plan de marketing Planul de marketing ce transform` orice afacere \ntr-un succes garantat Un bun manager nu scap` niciodat` din vedere unul dintre factorii importan]i ai reu[itei unei afaceri: planul de marketing. Afl` totul despre: derularea activit`]ilor de: ● cercetare de marketing atåt \n interiorul companiei, cåt [i \n afara acesteia ● examinarea punctelor forte [i a celor slabe ale companiei ● emiterea de presupuneri ● prognozarea ● stabilirea obiectivelor de marketing ● generarea strategiilor de marketing.

-25%!

Pre]: 25,35 lei Pre] redus: 21,80 lei

Fii sigur de succes!

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 23


Marketing

Vre]i o cot` mare de pia]` cu un buget de marketing modest

?

Instruire pas cu pas: VÂNZ~RILE

Cere]i [i ob]ine]i mai mult de la clien]ii dvs.!

Acum se poate! {ti]i de ce ave]i nevoie pentru a cuceri o mare cot` de pia]` avånd la dispozi]ie doar un mic buget de marketing? Pute]i acapara o felie profitabil` de pia]`, chiar dac` firma dvs. nu \[i permite s` investeasc` sume impresionante \n marketing [i promovare! Aceast` carte v` dezv`luie reguli [i tehnici de marketing verificate cu succes \n mii de situa]ii.

-30%!

Astfel, ve]i [ti: ✓ cum s` v` localiza]i cei mai buni clien]i [i s`-i convinge]i s` cumpere doar de la dvs.; ✓ cum s` concepe]i mesaje publicitare Pre]: 22,89 lei de mare impact; Pre] redus: 15,26 lei ✓ cum s` v` face]i produsele [i serviciile irezistibile, adaptåndu-le din mers la nevoile clien]ilor; ✓ cum s` jongla]i cu pre]urile produselor/serviciilor dvs. pentru a v` asigura maximum de profit. Pentru asta trebuie doar s` aplica]i \n mod inteligent sfaturile prezentate \n aceast` lucrare.

Cum s` st`påne[ti RECLAMA la perfec]ie -30%!

{ti]i cu ce trebuie s` \ncepe]i atunci cånd vre]i s` cuceri]i pia]` cu un produs? Trebuie s` g`si]i acele cuvinte care s` mearg` la inima cititorului, s`-i comunice cåt de bun este produsul dvs., cåt de necesar \i este, chiar dac` pån` acum nu i-a sim]it lipsa! Trebuie s` g`si]i acele cuvinte care s` VÅND~! VÅND~! VÅND~! Pentru c` – nu-i a[a? – «Reclama e sufletul comer]ului!»

Cum s` st`påne[ti RECLAMA la perfec]ie ✓

Pre]: 99,19 lei Pre] redus: 68,67 lei

v` c`l`uze[te pas cu pas, de la ini]ierea unei campanii publicitare [i pån` lansarea ei pe pia]`;

v` \nva]` ce tip de campanie publicitar` serve[te mai bine intereselor dvs.;

v` demonstreaz` importan]a studierii produsului pe care vre]i s`-l promova]i;

v` dezv`luie „secretele“ tehnice ale promov`rii unui produs;

v` ajut` s` \nv`]a]i rostul cuvintelor, semnifica]ia lor, tonul care face „muzica“ atåt de pl`cut` ascult`torului. Atåt de pl`cut` \ncåt s` comande pe loc produsul.

-25%!

Pre]: 29,43 lei Pre] redus: 21,80 lei

Pe o pia]` \n continu` mi[care, rentabilitatea financiar` se bazeaz` pe clientul care comand` regulat [i v` face publicitate gratuit` [i eficient`. Pentru a-l cuceri [i fideliza, trebuie: ● s` diagnostica]i corect problemele de vånz`ri [i marketing; ● s` descoperi]i cele mai avantajoase solu]ii [i aplicarea lor eficient`; ● s` v` motiva]i clien]ii pentru a ob]ine cåt mai mult de la ei.

Aten]ie, concuren]a v` poate «t`ia» la pre]uri! Orice lucru are un pre]. El este negociabil [i asta presupune o „lupt`“. A[adar, \nsu[i]i-v` rapid strategii de impunere a pre]ului dorit. Cu eforturi minime! |nv`]a]i: cum s` rezista]i la presiunile clien]ilor care vor s` ob]in` favoruri [i reduceri; ● cum s` justifica]i [i s` impune]i diferen]ele de pre] fa]` de pre]urile concuren]ei. ●

Pre]: 29,43 lei Pre] redus: 21,80 lei

Transforma]i-v` \ntålnirile cu clien]ii \n comenzi ferme! Prioritatea nr. 1 a Departamentului vånz`ri este ob]inerea de comenzi ferme de la clien]i. Intra]i \n posesia tuturor pårghiilor care v` cresc semnificativ: ● vånz`rile ● cifra de afaceri a firmei ● portofoliul de clien]i.

Pre]: 29,43 lei Pre] redus: 21,80 lei

Reu[ita \n vånz`ri \nseamn`, \n primul rånd, „citirea“ corect` a clientului. Ave]i aici arsenalul potrivit pentru a v` face clien]ii s` „cedeze nervos“!

Dori]i o rela]ie lung` [i profitabil` cu clien]ii dvs.? Afla]i cum s` seduce]i un num`r cåt mai mare de clien]i! Pascal Py v-a preg`tit o re]et` impresionant` de trucuri [i sfaturi care v` ajut` \n cea mai grea misiune pe care o ave]i: cre[terea num`rului de clien]i.

Pre]: 29,43 lei Pre] redus: 21,80 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 24 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Software

Baze de date, grafice, func]ii, macro-uri, bugete, analize financiare... toate au acum o rezolvare mai simpl`!

Nu mai exist` limite \n Excel! Exist` doar capacitatea dvs. de a le dep`[i! - 10%!

Ave]i la dispozi]ie tot ce vre]i s` [ti]i despre: introducerea datelor, a textului [i a formulelor \n foile de calcul ● bara de instrumente Formatting ● formatarea celulelor, coloanelor, liniilor, numerelor [i a datelor calendaristice ● autoformat, stiluri predefinite [i formatare condi]ionat` ● filtrarea datelor ● func]ii ● grafice [i diagrame ● macro-uri ● proiectarea bazelor de date ● tabele pivot ● partajarea documentelor ● protejarea documentelor ● personalizarea programuluiExcel ● sortarea datelor ● subtotaluri ● tip`rirea foilor de calcul. ●

Pre]ul + actualizare pe 12 luni: 293,21 lei Pre] redus: 263,78 lei

Cadourile dvs. ● Bro[ura

„Conexiuni ale programului Excel cu alte programe“ din care \nv`]a]i cum s` realiza]i hyperlink-uri \n Excel [i conexiuni \ntre Excel [i alte aplica]ii Office: Word, PowerPoint, Access, Visual Basic. ● „Afi[ul Consilier – Excel pentru afaceri“. Pe un format A3 sunt prezentate, \n ordine alfabetic`, func]iile tastelor F [i opera]iunile executate \n combina]iile cu tastele: SHIFT, CTRL, ALT, CTRL + SHIFT, ALT + SHIFT. ● CD-ul cu programul „Universal Excel Converter“ menit s` transforme orice unitate de m`sur` sau valut` din lume \n unit`]ile de m`sur` [i respectiv, \n leii romåne[ti. |n plus, CD-ul include [i alte programe, formulare [i exemple \n Excel.

Simplifica]i-v` via]a ca s` cå[tiga]i TIMP pentru TOT ceea ce vre]i!

- 10%!

V` enerveaz` bro[urile „stufoase“ cu instruc]iuni de folosire pentru diverse aparate menite s` ne amelioreze via]a? ● V` calc` pe nervi solicit`rile crescånde de la serviciu, pentru rezolvarea c`rora ve]i avea nevoie de 25, 26, 27... ore pe zi? ● V` urca]i pe pere]i cånd mai primi]i ni[te „indica]ii pre]ioase“ de la persoana iubit`? ● Via]a e tot mai complex`, mai stresant`, mai complicat`? ●

Pre]: 49,05 lei Pre] redus: 43,60 lei

NU v` l`sa]i strivit de rå[ni]a care v` macin` zilnic! Sc`pa]i de capcana traiului \n vitez`, realizånd mult mai lini[tit, mai relaxat ceea ce v-a]i propus, ce v` dori]i din tot sufletul. Concret: ✓ simplific`-]i lucrurile ✓ simplific`-]i situa]ia financiar` ✓ simplific`-]i timpul ✓ simplific`-]i s`n`tatea ✓ simplific`-]i rela]iile sociale [i personale ✓ simplific`-]i via]a de cuplu ✓ simplific`-te pe tine \nsu]i

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 25


Internet

Software

Descoperi]i via]a din spatele calculatorului! - 25%!

Vi s-a \ntåmplat vreodat` s` v` blestema]i calculatorul care v-a l`sat balt` cånd avea]i mai mare nevoie de el? I-a]i mul]umit atunci cånd a recuperat un text pe care \l credea]i pierdut? Nu v-a]i \ntrebat niciodat` dac` nu cumva, \n spatele ecranului, se ascunde un spirit mali]ios? Mic calculator dotat cu inteligen]`, sensibilitate [i umor, Hibouk intervine \n via]a proprietarilor s`i \n func]ie de propria-i dispozi]ie. |i ajut` pe cei la care ]ine [i le joac` feste acelora a c`ror purtare \i displace. Este, rånd pe rånd, ingenios, farsor, \ndr`gostit, justi]iar.

Pre]: 28,11 lei Pre] redus: 22,89 lei

Dup` ce ve]i citi aceast` carte, v` ve]i privi cu al]i ochi calculatorul!

Tehnica modern`, o problem` pentru dvs.? Deveni]i rapid, din victim`, \nving`tor! Ave]i probleme cu tehnica din ce \n ce mai avansat` [i complex`? ● Nu reu[i]i s` v` adapta]i modului complicat de folosire a aparaturii moderne? ● Vi se pare c` sunte]i u[or dep`[it de evolu]ia galopant` a minunilor tehnologiei? ● Sau, pur [i simplu v` considera]i un antitalent la månuirea aparaturii moderne? ●

- 25%!

E timpul s` sparge]i aceste blocaje tehnice! Ave]i ACUM la \ndemån` o lucrare care v` va ajuta s` privi]i altfel aparatura modern`, de orice tip ar fi ea! Pre]: 10,9 lei Pre] redus: 8,72 lei Afla]i care este cea mai bun` atitudine vizavi de tehnic`, privind-o mai degrab` ca pe un servitor, nu ca pe un st`pån. Elibera]i-v` de falsul respect [i pre]uire pentru tehnic` [i de preten]ia de a trebui s` \n]elege]i totul. Lucrarea Tehnici de supravie]uire pentru antitalente v` ofer` sfaturi [i indica]ii de folosire a tehnicii moderne, la poten]ial maxim [i \n avantajul dvs.

Chiar \n aceast` clip` sunte]i \n b`taia pu[tii! - 25%!

Siguran]a dvs. personal` este stråns legat` de siguran]a firmei dvs. Aceasta este permanent amenin]at` de atacurile cyberterorismului.

Ca factor important de decizie, trebuie s` fi]i permanent la curent cu toate problemele [i solu]iile care vizeaz` siguran]a companiei dvs. Prin accesul lor la informa]ii-cheie (\nregistr`ri financiare [i despre Pre]: 49,05 lei clien]i, planuri strategice, politici, Pre] redus: 35,97 lei proceduri comerciale), angaja]ii [i colaboratorii pot provoca daune serioase infrastructurii informa]ionale a firmei dvs. SOLU}IA care v` permite s` v` proteja]i informa]iile [i s` le utiliza]i \n deplin` siguran]` \n cadrul firmei dvs. – un ghid extrem de util pentru solu]ionarea problemelor importante cu care se confrunt` orice manager \n privin]a securiz`rii informa]iilor.

Desfiin]a]i capcanele Internetului! !

- 25%

Pentru rezolvarea str`lucit` a cazurilor sale, Sherlock Holmes avea dou` instrumente imbatabile: inteligen]a [i lupa. Ca s` descoperi]i exact ceea ce v` trebuie pe Internet, ave]i nevoie doar de unul singur: acest ghid. Vrei s` fi]i MILIARDAR? E simplu. Informa]iile de pe Internet sunt o permanent` min` de aur. Trebuie doar s` [ti]i cum s` ajunge]i la ele. Pre]: 47,96 lei SOLU}IA ultrarapid` – 50 Pre] redus: 35,97 lei de fi[e cu indica]ii precise din care \nv`]a]i: – cum s` c`uta]i CORECT – cum s` g`si]i urgent EXACT ce dori]i – cum S~ PROFITA}I de fiecare clic.

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 26 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Colec]ia «Gåndire rapid`»

Gåndi]i \n ritmul vie]ii!

- 25%!

Adopta]i o GÅNDIRE RAPID~ [i g`si]i imediat solu]ia ideal` la problemele cu care v` confrunta]i! GÂNDIRE RAPID~: Situa]iile de criz`

GÂNDIRE RAPID~: Proiectele

Ave]i \n fa]a ochilor un ghid rapid, dar cuprinz`tor, pentru ca \n urm`toarea or` s` deveni]i un expert \n st`pånirea situa]iilor de criz`. Ve]i \nv`]a: ✓ cum s` defini]i problema ✓ cum s` planifica]i urgen]ele, implicåndu-i [i pe cei din jur ✓ cum s` v` descurca]i cu presa, cum s` o cå[tiga]i de partea dvs. ✓ cum s` repartiza]i sarcinile [i s` construi]i o echip` puternic` ✓ ce s` face]i dup` criz`, cum s` v` analiza]i punctele forte [i punctele slabe [i cum s` folosi]i aceste avantaje pentru urm`toarele urgen]e.

Aici g`si]i tot ce ave]i nevoie ca s` v` termina]i proiectul la timp, chiar dac` v` apuca]i de el abia \n ceasul al doisprezecelea. Afla]i rapid: ● cum s` identifica]i obiectivul [i beneficiarul ● cum s` crea]i un plan general [i s`-l pune]i \n practic` ● cum s` preda]i proiectul la timp.

GÂNDIRE RAPID~: Supra\nc`rcarea \n munc` Nu v` l`sa]i strivit de termene, de sarcini, de tot ce \nseamn` prea mult! Aceast` carte v` \nva]` cei 5 pa[i pentru a sc`pa rapid de sarcinile nerezolvate: 1. cum s` v` face]i timp pentru a v` ocupa de tot ce s-a adunat; 2. cum s` aborda]i munca \n cea mai eficient` [i productiv` ordine; 3. cum s` v` stabili]i obiectivele \n func]ie de priorit`]i; 4. sarcinile propriu-zise [i cum v` ocupa]i de ele – le rezolva]i, le amåna]i, le delega]i sau sc`pa]i de ele; 5. cum s` v` ocupa]i repede [i eficient de sarcinile care v` r`mån dvs.

GÂNDIRE RAPID~: Bugetul Asta e... trebuie s` v` ocupa]i de bugetul departamentului [i nu ave]i nici cea mai mic` idee cu ce s` \ncepe]i. Tot ce trebuie s` [ti]i se afl` \n aceast` carte – [i nimic \n plus. Cartea v` va explica pas cu pas ce ave]i de f`cut: ✓ ce e un buget [i cum se \ntocme[te ✓ cum s` ob]ine]i informa]iile de care ave]i nevoie ✓ ce trebuie s` face]i cu materialul dup` ce l-a]i scris ✓ cum s`-l verifica]i, comparånd cu realitatea ✓ cum s` v` asigura]i c`-l ve]i preg`ti mai bine \n viitor.

GÂNDIRE RAPID~: Disciplina Iat` un ghid care v` va ajuta s` rezolva]i rapid problemele curente de disciplin`. V` vor ar`ta ✔ cum s` v` purta]i cu oamenii dificili ✔ cum s` v` afirma]i astfel \ncåt s` ave]i \ncredere \n dvs. ✔ ce s` face]i \ntr-o adev`rat` criz` de disciplin`. Nu e timp de pierdut, deci iat` ce v` trebuie: ✔ trucuri ca s` da]i impresia c` sunte]i st`pån pe situa]ie, cånd de fapt [ti]i c` tremura]i de fric` ✓ solu]ii rapide pentru urgentarea procesului ✔ liste de control pe care le verifica]i ca s` v` asigura]i c` n-a]i uitat nimic. Pre]ul fiec`rui exemplar: 13,08 lei Pre] redus: 9,81 lei

GÂNDIRE RAPID~: Propria ta evaluare Toate informa]iile necesare ca s` realiza]i rapid propria evaluare: ✓ de ce documente ave]i nevoie [i cum s` le prezenta]i ✓ce s` spune]i [i, mai ales, cum s` spune]i ✓ ce atitudine s` adopta]i ✓ cum s` accepta]i [i s` primi]i cu fruntea sus critica constructiv` ✓ cum s` \ncheia]i interviul astfel \ncåt [i dvs, [i [eful s` fi]i siguri c` a]i ajuns la o concluzie comun`

GÂNDIRE RAPID~: Evaluarea Afla]i cum s` face]i o evaluare profitabil` pentru angajat [i pentru compania dvs: ✓ cum v` preg`ti]i membrii echipei ✓ cum realiza]i interviul de pre-evaluare ✓ cum s` crea]i documentul pentru preg`tirea evalu`rii ✓ cum s` v` preg`ti]i pentru a fi un evaluator obiectiv.

GÂNDIRE RAPID~: Propunerea Ave]i de redactat o propunere care trebuia s` fie gata... ieri? V` trebuie versiunea de gåndire rapid`! Aici g`si]i: ✓ trucuri ca s` da]i impresia c` [ti]i mai mult decåt \n realitate ✓ solu]ii rapide s` face]i cåt mai pu]ine preg`tiri posibile ✓ liste de control pe care s` le consulta]i \n ultimul moment.

GÂNDIRE RAPID~: Luarea deciziilor A sosit momentul deciziei. A]i tot amånat. Sub presiunea muncii... sau, pur [i simplu, pentru c` nu [ti]i ce hot`råre s` lua]i. Sunte]i \ngrijorat c` nu ve]i lua decizia cea bun`. Ei bine, de-acum pute]i fi lini[tit. Aceast` carte v` ghideaz` rapid [i simplu prin procesul decizional. Ve]i \nv`]a: ✓ cum s` v` stabili]i obiectivul. Pre] colec]ie: 107,91 lei Pre] redus: 98,10 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 27


Colec]ia «Afaceri la cheie» – 17 afaceri sigure cu profit garantat Lucr`rile din colec]ia „Afaceri la cheie“ con]in informa]ii complete privind desf`[urarea cu succes a unei oportunit`]i de afaceri. Aceste informa]ii se refer` la: ● procesele tehnologice [i desf`[urarea activit`]ii ● adresele furnizorilor de material biologic, materii prime [i echipamente. Majoritatea lucr`rilor con]in un plan de afaceri realizat de o firm` specializat` care v` prezint` detaliat „drumul“ pe care trebuie s`-l parcurge]i atunci cånd v` hot`rå]i s` demara]i o afacere ● legisla]ia specific` afacerii.

- 30%!

Pre]ul oric`rei lucr`ri este de 272,50 lei Pre] redus: 199,47 lei. Excep]ie fac „Ferm` pentru cre[terea stru]ilor“ [i „Cultivarea arbu[tilor fructiferi“ care cost` 250,70 lei / Pre] redus: 175,49 lei.

Ferm` pentru cre[terea melcilor Este o afacere care se poate \ncepe cu 100-150 melci/mp [i un teren de 400-500 mp. Kilogramul de carne de melc se vinde cu pre]uri \ntre 1 [i 4 euro, iar tendin]ele sunt de cre[tere. Lucrarea con]ine: ● particularit`]ile anatomice [i fiziologice ale melcilor ● speciile recomandate cre[terii \n ferme din Romånia ● reproducerea, nutri]ia [i alimenta]ia melcilor ● tehnologii verificate de cre[tere ● igiena [i patologia melcilor ● prelucrarea primar` a c`rnii de melc ● planul afacerii ● legisla]ia specific` afacerii ● adrese utile.

Cre[terea viermilor de m`tase Firul de m`tase se folose[te ast`zi \n electronic`, \n industria de panifica]ie, \n aeronautic`, \n chirurgie [i se vinde la export cu un pre] de aprox. 40 euro/kg fir. Semin]ele viermilor de m`tase v` sunt oferite GRATUIT de unit`]ile Sericarom. Lucrarea cuprinde: ● tehnologia de cre[tere a viermilor de m`tase ● bolile [i d`un`torii viermilor de m`tase [i combaterea acestora ● valorificarea produc]iei secundare sericicole ● tehnologia de plantare [i \ntre]inere a culturii de dud ● plan de afaceri actualizat ● legisla]ia specific` afacerii ● adrese utile.

Ferm` pentru cre[terea stru]ilor Stru]ul este o pas`re care se vinde „cu totul“, \ncepånd de la imaginea sa pån` la carne, ou` [i gr`sime pentru consum; pielea, penele [i oasele pentru decora]iuni, \nc`l]`minte [i marochin`rie de lux. Un ou fecundat se vinde cu aproximativ 15-30 euro, iar femela este o pas`re foarte fertil`: depune 60-70 de ou` pe an.

Cre[terea ra]elor [i a gå[telor Spre deosebire de g`ini, palmipedele au nevoie de concentrate mai pu]ine, deoarece ele consum` atåt iarb` verde direct din p`[unat, cåt [i plante acvatice. |n plin` iarn`, matca de gå[te se poate ad`posti foarte bine \n [oproane nepreten]ioase. Ficatul gras se vinde la un pre] foarte bun atåt pe pie]ele externe, cåt [i pe cea autohton`. Informa]ii noi [i utile g`si]i \n edi]ia revizuit` [i completat` a acestei lucr`ri.

Cre[terea chinchillelor pentru blan` Chinchillele sunt cunoscute pentru blana lor extrem de valoroas`: 20-40 euro/buc. Important! Materialul biologic [i desfacerea pentru toate animalele crescute de dvs. sunt asigurate prin colaborarea cu 2 firme ale c`ror adrese le g`si]i \n plicul cu adrese utile. Lucrarea v` prezint` detaliat: ● anatomia [i fiziologia chinchillelor ● alimenta]ia chinchillelor – re]ete de furaje pe vårste de cre[tere ● \nmul]irea chinchillelor ● metode de sacrificare [i jupuire ● plan de afaceri actualizat ● ce spune legea vizavi de aceast` afacere. 28 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

Ghid practic pentru confec]ionarea lumån`rilor Lumån`rile de interior se vånd, practic, \n tot timpul anului, cu un salt notabil \n perioada S`rb`torilor de iarn`, de 1-8 Martie sau de Pa[te. Edi]ia revizuit` a lucr`rii con]ine informa]ii detaliate cu privire la: matri]ele utilizate, etapele procesului tehnologic, materiale pentru lumån`ri, cum s` remedia]i posibilele defecte, zeci de modele de lumån`ri, planul afacerii, legisla]ie specific`. Iat` cåteva modele de lumån`ri: ● colorate uniform ● \mpletite ● stratificate oblic ● ornamentale pentru cununie [i botez ● tip candel` ● confec]ionate \n ghea]` sau nisip.

Cultivarea ciupercilor Pleurotus Cultivarea ciupercilor Champignon Dup` un simplu tur \ntr-o pia]` obi[nuit`, pute]i constata cu u[urin]` c` ciupercile fie lipsesc cu des`vår[ire, fie, \n cel mai fericit caz, se g`sesc la una-dou` tarabe, la un pre] care concureaz` carnea. Din cauza ofertei sc`zute, consumul de ciuperci pe cap de locuitor este de numai 0,026 kg anual, \n condi]iile \n care el ar putea fi de circa 2 kg/locuitor. Iat` deci o pia]` \n care cererea este mult mai mare decåt oferta. Nu uita]i! Activitatea este foarte simpl`, iar cultura ciupercilor are cel mai mare randament pe metru p`trat.

Atelier pentru mic mobilier Pe pia]a romåneasc` exist` o foarte mare cerere pentru piesele de mobilier modern, dimensionate dup` spa]iul clientului. |n lucrare g`si]i informa]ii valoroase despre: ● alegerea materialului lemnos [i a materialelor auxiliare ● modalit`]i de fixare a componentelor de mobilier ● executarea desenelor de lucru ● scule [i utilaje pentru prelucrarea lemnului ● tipuri de \mbin`ri utilizate \n construc]ia de mobilier ● m`suri generale de protec]ie a muncii ● plan de afaceri actualizat ● legisla]ia specific` afacerii ● adrese utile.

Cultivarea arbu[tilor fructiferi C`p[unele, zmeura, coac`zele, afinele, c`tina [i \nc` altele se pot vinde la tarabe sau se pot oferi cofet`riilor, restaurantelor [i supermarketurilor. Lucrarea prezint` detaliat informa]ii referitoare la particularit`]ile de cre[tere a 11 specii de arbu[ti fructiferi, legisla]ie specific`, standarde referitoare la produse adrese utile [i cum s` valorifica]i totul de la arbu[tii fructiferi.

Stand mobil de sucuri naturale Investi]ia de care ave]i nevoie pentru a \ncepe o astfel de afacere este de numai cåteva sute de euro! Presa cost` aprox. 150 euro, iar standul vi-l pute]i construi prin for]e proprii, cu costuri de circa 300-400 euro. Lucrarea prezint` informa]ii complete [i valoroase despre aceast` afacere. INFO R S &


Ghid practic pentru cultivarea legumelor \n sistem ecologic

NOU!

Cultivarea plantelor medicinale [i aromatice \n sistem ecologic Plantele medicinale constituie materia prim` pentru tratamentele fito-terapeutice, aromaterapeutice, cosmetic` [i de aceea este o afacere cu o pia]` extrem de dezvoltat`. Afla]i totul despre: ● principiile active prezente \n plante ● tehnologia de cultivare \n sistem ecologic ● recoltarea, transportul, precondi]ionarea [i uscarea plantelor ● extrac]ia uleiurilor ● planul afacerii ● legisla]ie specific` ● adrese utile.

Pre]urile produselor cultivate ecologic pot fi cu 50-100% mai mari decåt cele ale produselor tradi]ionale! Afla]i totul despre: ● preg`tirea terenului ● lucr`rile de \ntre]inere a solului ● nutri]ia [i fertilizarea plantelor ecologice ● producerea r`sadurilor ● tratamente fito-farmaceutice ● planul afacerii ● legisla]ia specific` afacerii ● adrese utile.

Pensiune turistic` [i agroturistic` Ghid practic pentru executarea [i montarea tåmpl`riei din PVC

Descoperi]i \n aceast` unic` lucrare existent` \n Romånia: ● care este cheia succesului \n conducerea [i administrarea unei pensiuni ● care sunt primii pa[i pe care trebuie s`-i face]i obligatoriu ca s` porni]i „cu dreptul“ aceast` afacere ● cum s` v` amenaja]i cu minimum de costuri pensiunea \n interior [i \n exterior ● care sunt serviciile pe care trebuie s` le oferi]i ● cum s` v` stabili]i pre]urile pentru a v` bucura de maximum de profit ● planul afacerii ● legisla]ia specific`.

Pia]a tåmpl`riei din PVC se afl` \ntr-o continu` expansiune, fiind acoperit` \ntr-un procent nesemnificativ de 5% pentru poten]ialul pe care \l de]ine. Afla]i din aceast` lucrare: ● care sunt materiile prime [i utilajele de care ave]i nevoie pentru a demara rapid aceast` afacere ● care este procedul tehnologic complet al afacerii ● cum se livreaz` [i se monteaz` tåmpl`ria din PVC ● planul afacerii ● legisla]ia specific`.

Cre[terea prepeli]elor japoneze

Cresc`torie de g`ini pentru ou` [i carne

Cu investi]ii minime, spa]iu redus [i avånd la \ndemån` toate informa]iile legate de afacere, cre[terea prepeli]elor pentru ou`, carne sau pui reprezint` o solu]ie pentru orice \ntreprinz`tor [i o surs` considerabil` de venit. Lucrarea v` ofer` informa]ii detaliate despre: cre[terea prepeli]elor la sol sau \n baterii, re]ete de furaje pentru hrana p`s`rilor \n func]ie de vårsta acestora [i multe alte sfaturi pentru o produc]ie rentabil`.

Este cunoscut` valoarea nutritiv` a c`rnii [i a ou`lor de pas`re. Pre]ul furajelor necesare cre[terii g`inilor a sc`zut [i orice abator va fi bucuros s` colaboreze cu dvs. pentru sacrificarea p`s`rilor. Lucrarea v` ofer` cele mai utile sfaturi despre: ● cre[terea puilor pentru carne ● cre[terea g`inilor pentru ou` ● alegerea celor mai potrivite rase de g`ini ● stabilirea alimenta]iei adecvate.

Colec]ia «Afaceri la cheie – Proiecte»

pria cresc`torie de p`s`ri \n condi]iile celei mai mici investi]ii. Culegerea poate fi comandat` \mpreun` cu lucrarea de baz`.

Executa]i 99 de piese de mobilier Este o culegere de proiecte care v` ajut` s` rezolva]i corect [i rapid problema diversit`]ii gamei de produse pe care atelierul dvs. le va oferi. Setul de proiecte poate fi comandat \mpreun` cu lucrarea „Atelier pentru mic mobilier“.

Set de proiecte – ser` modular` [i utilaje pentru bonsai [i plante decorative Cu cele mai mici pre]uri v` pute]i construi echipamentele necesare pentru cultivarea bonsailor [i a plantelor de apartament, \n regie proprie. Cum? Cu ajutorul celor 130 de plan[e prezentate \n aceast` lucrare complementar`.

Set de proiecte pentru cresc`toria de prepeli]e Aceast` lucrare complementar` v` prezint` cele mai ieftine solu]ii constructive de realizare a bateriilor pentru cre[terea prepeli]elor japoneze. Acestea sunt preluate din brevete de inven]ie fran]uze[ti.

Proiecte de utilaje pentru dotarea f`bricu]ei de s`pun Pentru cei care de]in un capital de start mic, oferim aceast` lucrare cu ajutorul c`reia v` reduce]i investi]ia ini]ial` cu 40%. |n con]inutul s`u g`si]i proiecte pentru realizarea unor echipamente pentru dotarea ini]ial` a f`bricu]ei.

Proiecte pentru construc]ia [i utilarea cresc`toriilor ecologice de p`s`ri Acest` lucrare con]ine un set de proiecte cu ajutorul c`rora ve]i reu[i s` construi]i [i s` utila]i pro-

Porni]i ACUM afacerea visat` evitånd gre[elile inerente \nceputului!

- 30%!

Pre]ul oric`rei lucr`ri: 207,10 lei Pre] redus: 144,97 lei.

Comanda]i acum orice lucrare din colec]ia „Afaceri la cheie“ [i primi]i setul de 7 instrumente cu denumirea generic` «Primele 100 de zile ale unui \ntreprinz`tor de succes». Acesta con]ine informa]ii utile despre: ● Constituirea [i func]ionarea firmei ● Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate ● Personalul firmei ● Marketingul afacerii ● Rela]ia cu banca ● Sediul firmei ● Asigurarea afacerii.

GARAN}IE

Consulta]i timp de 10 zile informa]iile cuprinse \n oricare din lucr`rile comandate. Dac` nu sunte]i mul]umit de con]inutul acestora, anun]a]i-m` \n scris, \n termen de 10 zile, c` renun]a]i la lucrare. Este de ajuns s` returna]i lucrarea \n ambalajul originial, prin po[t` simpl`, nu \n sistem ramburs. V` garantez restituirea integral` a sumei achitate. George Straton, editor

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 29


Colec]ia «Ghidul managerului eficient»

- 25%!

Garantat, oricare dintre aceste c`r]i este a dvs. GRATUIT... Aceste c`r]i sunt binevenite, \n special pentru oamenii care nu au nici timpul, nici r`bdarea de a r`scoli prin tomuri \ntregi de management pentru a ajunge la informa]ia dorit`. |n orice condi]ii pute]i cå[tiga, indiferent cåt de hot`rå]i sunt s` nu cedeze.

Rezolva]i problemele fiind sigur c` solu]ia aleas` este cea mai bun`!

Impune]i-v` \n fa]a tuturor, dar mai ales a celor ce v` vor mic [i strivit!

|ncepe]i fiecare zi citind un pasaj din aceast` carte [i ve]i fi pe drumul cel bun!

... ca s` fi]i mai creativ, ca s` fi]i mereu plin de resurse

Ve]i cunoa[te astfel cu certitudine inten]iile lor adev`rate!

Doar aparent nu ave]i aproape niciodat` suficient timp la dispozi]ie.

Dac` e[ua]i cånd planifica]i, v` planifica]i de fapt naufragiul.

{ti]i ce deosebe[te un angajat fidel de unul care våneaz` doar un salariu mai mare?

Niciodat` nu ve]i mai auzi „N-am f`cut, pentru c` n-am \n]eles exact ce-a]i vrut“!

Ce client poate avea \ncredere \ntr-un manager \mpr`[tiat?

Fi]i sigur c` sarcinile \ncredin]ate vor fi duse \n timp la bun sfår[it.

Vor munci mai mult [i mai bine f`r` s` v` cear` o cre[tere de salariu!

Vre]i s` nu-i mai auzi]i la plecare spunånd: „Ce plictiseal`“?

The Daily Telegraph

... atunci cånd le comanda]i pe toate celelalte! Comanda]i cel pu]in 3 titluri din aceast` colec]ie [i ve]i primi GRATUIT bro[ura Mic tratat de fericire.

Pre]ul fiec`rui exemplar: 10,90 lei Pre] redus: 8,72 lei Pre]ul colec]iei: 137,34 lei Pre] redus: 122,08 lei

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! 30 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

INFO R S &


Colec]ia «C`r]i pentru tine»

Libertate [i Credin]` - 25%! „M-am sim]it liber \n harul preo]iei abia cånd am renun]at la instinctul supravie]uirii. Am revenit cu greu la normalitatea modestiei, cea lipsit` de preten]ii. M-am obi[nuit s`-mi cer doar mie ceea ce alt`dat` credeam justificat s` solicit altora.“

Acesta este un fragment din lucrarea preotului Ioan TiberiuVi[an, despre libertate [i credin]`, ap`rut` sub form` de articole, pe parcursul perioadei 1 februarie 2002 - 23 mai 2006, \n ziarul „Adev`rul Literar“ [i \n cotidianul pite[tean „Curierul Zilei“. Pre]: 43,6 lei Pre] redus: 34,88 lei

O carte care se \ncheie astfel: „|ntr-o ]ar` \n care mi se pretinde \n continuare s` fiu imoral pentru a supravie]ui [i o Europ` \n care valoarea omeneasc` este cotat` \n func]ie de contul bancar, refuz s` exist. Refuzul acesta (...) \nseamn` comp`timire [i triste]e, declarate «ostentativ», doar pentru c` oamenii [i-au pierdut \ncrederea \n propria menire. Restul, dincolo de team`, e t`cere“.

Cardiopatia ischemic` - 25%!

Fiind cotat` ca una dintre cele mai frecvente suferin]e ale inimii, cardiopatia ischemic` reprezint` azi cauza principal` a pierderii capacit`]ii de munc` [i chiar a mortalit`]ii. Dincolo de teama [i suferin]a pe care aceasta le provoac`, exist` nevoia de a [ti [i prin urmare de a preveni apari]ia unui asemenea pericol devastator.

Pre]: 14,98 lei Pre] redus: 11,99 lei

Util` chiar [i pentru cei care deja sufer`, lucrarea Cardiopatia ischemic` aduce cu sine sfaturi [i procedee prin care efectele acestei boli distrug`toare pot fi diminuate.

|]i red` \ncrederea [i for]a de a ie[i \nving`tor \n lupta pentru inima ta.

ACUM putem oferi ce-i mai bun copiilor no[tri. Dar...

NU permite]i banilor s` v` distrug` copilul! 20%! -

Prosperitatea e o sabie cu 2 t`i[uri. Ea poate avea [i un impact negativ asupra copiilor: ✔

pierderea ambi]iei, a motiva]iei ([tiu c` pot avea orice) ✔ incapacitatea de a-[i administra banii în mod responsabil (doar pot primi al]ii de la p`rin]i!) ✔ teama de e[ec [i sentimentul de vinov`]ie (dac` mai tårziu nu fac fa]` exigen]elor societ`]ii) ✔ sentimente de superioritate nePre]: 47,96 lei justificat` fa]` de al]ii mai pu]in Pre] redus: 38,15 lei noroco[i. Sunte]i un p`rinte într-o er` a schimb`rii: trebuie s` v` descurca]i în situa]ii financiare noi sau neobi[nuite. E absolut necesar s` [ti]i cum s` planifica]i corect averea familiei. Afla]i ce tip de personalitate financiar` are copilul dvs. Corect valorificat`, prosperitatea face din copilul dvs. un om echilibrat, capabil s` înfrunte cu succes încerc`rile vie]ii. Folosi]i cu încredere acest ghid pentru p`rin]i: ve]i g`si rapid r`spunsuri [i cele mai optime solu]ii practice.

Tr`i]i fericirea al`turi de copilul dvs.! Cine are un copil este un om bogat! O propozi]ie simpl`, scurt`, dar deosebit de luminoas` [i \ncurajatoare. Este adev`rat c` existen]a lor v` schimb` via]a \n mod radical, \ntotdeauna ei fiind aceia care au prioritate fa]` de activit`]ile zilnice, nefiind de niciun ajutor nici managementul timpului [i nici auto-organizarea. |ns` cu ideile uimitoare [i cu sfaturile potrivite de simplificare prezentate \n lucrare pute]i rezolva multe din problemele de convie]uire cu sugarii, cu copiii mici, dar [i cu cei mai mari.

- 25%!

Pre]: 10,9 lei Pre] redus: 8,72 lei

Cum s` tr`ie[ti mai simplu [i mai fericit cu copiii t`i v` va ar`ta cum via]a, uneori complicat` al`turi de copii, poate deveni mai u[oar`, mai bogat` [i mai fericit`!

Pentru a intra \n posesia lucr`rilor dorite completa]i [i expedia]i ACUM talonul de comand`! INFO R S &

Gaudeamus, Bucure[ti – 2007 / 31


Colec]ia «C`r]i pentru tine»

De la 1 aprilie, revista Idei de Afaceri apare \n format electronic! Pe internet!

NOU!

{ansa dvs. de a reu[i \n propria afacere v` intr` \n cas` prin portalul w w w . i d e i d e a f a c e r i . r o Idei de Afaceri este un concept viu, este o condi]ie absolut necesar` pentru a reu[i \n afaceri! Idei de Afaceri este o afacere ea \ns`[i, iar succesul ei se datoreaz` exclusiv succesului clien]ilor no[tri care, cu ajutorul nostru, au reu[it s` pun` pe picioare propria afacere [i s` ob]in` profit.

Idei pentru afaceri de succes, rapid, comod, oricånd, de oriunde!

\n fiecare lun` num`rul oportunit`]ilor de afaceri cre[te cu cel pu]in 7 idei de afaceri verificate.

Abonament pe 12 luni: Pre]: 99,96 lei

Articolele prezentate pe www.ideideafaceri.ro pot fi vizualizate GRATUIT, \n marea lor majoritate, iar pentru un acces total exist` varianta de abonament pe 12 luni. Practic,

Descoperi]i pe www.ideideafaceri.ro o colec]ie impresionant` de idei [i oportunit`]i de afaceri, precum [i articole pe teme de afaceri, grupate pe rubrici: Cum am reu[it \n afaceri, oportunit`]i de afaceri [i dosar de afaceri. Iar sec]iunea Forum permite intrarea \n leg`tur` cu al]i cititori [i ob]inerea de informa]ii suplimentare. |n plus, pe www.ideideafaceri.ro g`si]i sfaturile necesare pentru evitarea principalelor gre[eli care se fac de obicei la demararea unei afaceri.

De acum \nainte, v` relaxa]i [i v` bucura]i NOU! de lucrurile care \ntr-adev`r conteaz`! Fiecare dintre noi se confrunt` cu alte probleme de via]`. Unii \[i pot simplifica semnificativ existen]a prin simpla punere \n ordine a obiectelor sau a programului de lucru, pe cånd al]ii au nevoie mai degrab` s`-[i simplifice rela]iile cu oamenii. |n ambele cazuri, printr-un proces bine conceput de simplificare, de cur`]are, ve]i ob]ine prompt reducerea stresului, relaxarea [i senza]ia de bine. Simplify your life! V` ajut` s` v` \ndeplini]i mai u[or sarcinile de zi cu zi (de la birou, de acas`). ✓ V` pune la \ndemån` sfaturi [i solu]ii practice, de care ave]i nevoie \n activitatea dumneavoastr`, pentru a realiza rapid [i eficient cele propuse. ✓ V` ofer` o solu]ie nou`, mai simpl`, de a realiza o anumit` sarcin`. ✓

✓ V`

\nva]` cum s` v` deta[a]i emo]ional de Abonament problemele ce apar \n via]a dumneavoastr` pe 12 luni: personal` [i profesional`. Pre]: 65,4 lei ✓ V` pune la dispozi]ie o sintez` valoroas` a ideilor din multitudinea de c`r]i editate pe aceste teme (succes, \ncredere, relaxare, deta[are, rela]ii interumane, rezolvarea conflictelor, reu[it` profesional`, auto-realizare).

Cum pute]i procura «LUCR~RILE PRACTICE PENTRU |NTREPRINZ~TORI»: Comanda]i 24 de ore pe zi, 7 zile pe s`pt`mån`, prin: fax: (021) 205 57 30 e-mail: comenzi@rs.ro sau telefonic: (021) 209 45 45 Lucr`rile practice pentru \ntreprinz`tori pot fi procurate numai \n sistem ramburs (cu excep]ia lucr`rilor din colec]ia «Consilier»). Not`: comenzile dvs. vor fi onorate \n limita stocurilor disponibile.

Interna]ional de Carte GAUDEAMUS este valabil` numai pån` la 30 noiembrie 2007 (maximum 5 zile dup` \ncheierea tårgului). Dup` data de 30 noiembrie 2007 pute]i achizi]iona orice lucrare din acest catalog la pre]ul normal (f`r` reducere). Editura RENTROP & STRATON \[i asum` responsabilitatea livr`rii lucr`rilor pån` \n momentul pred`rii c`tre Po[ta Romån`. Expedierea se face prin po[t` simpl`. Primul num`r al newsletterelor \l primi]i \ncepånd cu luna imediat urm`toare de la data confirm`rii pl`]ii \n contul RENTROP & STRATON.

CUM FOLOSI}I TALONUL DE COMAND~ 1. Completa]i talonul, corespunz`tor op]iunilor dvs. 2. Completa]i (cu majuscule) datele dvs.: nume, adres`. 3. Pute]i transmite talonul prin fax, la num`rul (021) 205 57 30. Sau pute]i trimite talonul prin po[t` pe adresa noastr`: S.C. RENTROP & STRATON, Ghi[eul extern 3 – O.P. 39, sector 3, Bucure[ti. Primi]i cadoul dvs. \mpreun` cu factura de abonament \n termen de 14 zile de la data transmiterii talonului de comand`. Aten]ie! Oferta special` pentru Tårgul 32 / Gaudeamus, Bucure[ti – 2007

PLATA SE FACE: a) Prin mandat po[tal (pentru lucr`rile din colec]ia «Consilier»). Cere]i la po[t` un „mandat po[tal pentru cont“. La rubrica „Loc pentru coresponden]`“ scrie]i, explicit, ce reprezint` suma achitat`. Exemplu: dac` a]i achitat o lucrare «Consilier – Contabilitate», inclusiv abonamentul pe 6 luni la serviciul de actualizare, suma de pe mandat va fi de 277,95 lei. Ve]i men]iona: „Suma reprezint` contravaloarea unui «Consilier – Contabilitate», inclusiv abonamentul pe 6 luni“.

b) Prin banc` (pentru lucr`rile din colec]ia «Consilier»). Completa]i ordinul de plat` pentru RENTROP & STRATON, cont RO27RNCB0081010411080001 BCR, Sucursala Izvor [i scrie]i, explicit, ce reprezint` suma achitat` (pentru mai multe produse comandate, specifica]i fiecare produs \n parte). c) |n sistem ramburs (la primirea coletului). Atåt pentru abonamente, cåt [i pentru colec]ii, c`r]i, «Afaceri la cheie» \n 15 zile de la expedierea talonului de comand` urmeaz` s` primi]i un aviz de la po[t`, pe care scrie „ramburs“ [i pe care este \nscris` valoarea coletului. Cu buletinul de identitate [i cu banii necesari, merge]i la oficiul po[tal de c`tre care a]i fost avizat, la „mesagerie“. Prezenta]i avizul, achita]i suma \nscris` la rubrica „ramburs“ [i intra]i \n posesia materialelor solicitate. Pe aviz ave]i num`rul nostru de telefon. Pentru orice nel`murire, v` rug`m s` ne suna]i! ATEN}IE! Pe talonul de comand` [i pe documentul prin care se face plata trebuie s` figureze acela[i nume de client [i aceea[i adres` (persoan` fizic` sau firm`). Neconcordan]ele pot determina \ntårzieri la primirea comenzilor sau chiar nelivrarea lor. INFO R S &

DIVTGHOR4707

URGEN}E

Catalog Rentrop&Straton  

Catalog cu toate produsele editurii Rentrop&Straton.