Page 1

Step off the tourist path and experience local culture

www120%

www.livingit.cat


Catalunya Catalunya / Cataluña / Catalonia

Catalunya,% al% nordJest% de% la% península% ibèrica,% té% una% població% de% més% de% 7M% d'habitants.% La% seva% història,%la%seva%pròpia%llengua%(el%català)%i%les%seves% arrelades% tradicions% han% configurat% la% personalitat% de%la%gent.% El%territori%presenta%paisatges%molt%variats%i%de%gran% b e l l e s a .% L a% f ra n j a% m a r í @ m a% d e% 5 8 0% k m% d'espectaculars%platges%i%cales;%i%les%atrac@ves%zones% de%muntanya,%com%els%Pirineus.%% El% ric0 calendari0 de0 festes0 de% Catalunya% omple% de% vida% i% ac@vitat% els% pe@ts% pobles% i% les% grans% ciutats% durant%tot%l'any.% I% no% oblidem% la% seva% exquisita0 cuina,% que% dins% la% gastronomia%Mediterrània,%té%els%seu%caràcter%propi.%

Cataluña,% al% noreste% de% la% península% Ibérica% @ene% una% población% de% más% de% 7M% de% habitantes.% Su% historia,% su% lengua% (el% Catalán)% y% sus% arraigadas% tradiciones% han% configurado% la% personalidad% de% la% gente.%% El% territorio% presenta% paisajes% muy% variados% y% de% gran% belleza.% La% franja% marí@ma% de% 580km% de% espectaculares%playas%y%calas;%y%las%atrac@vas%zonas% de%montaña,%como%los%Pirineos.% El% rico0 calendario0 de0 fiestas0 de% Cataluña% llena% de% ac@vidad% y% vida% los% pequeños% pueblos% y% grandes% ciudades%a%lo%largo%de%todo%el%año.% No% olvidemos% su% exquisita0 cocina,% que% en% la% gastronomía% Mediterránea,% @ene% su% propio% carácter.%

Catalonia,% in% the% northeastern% Iberian% peninsula% has% 7M% inhabitants.% History,% language% (Catalan)% and% strong% cultural% tradi@on% have% shaped% the% personality%of%the%people.%%% Catalonia%is%a%land%of%beau@ful%and%varied%scenery,% with% a% long% Mediterranean% coastline% (580km)% and% rich%mountain%areas%(as%the%Catalan%Pyrenees).% Numerous0 popular0 fes3vals0 are% held% in% Catalonia% throughout% the% year% that% converts% it% in% a% lively% country.% Do% not% miss% Catalan% exquisite0 cuisine,% which% it% is% a n% i n te g ra l% p a r t% o f% t h e% M e d i te r ra n e a n% gastronomical% tradi@on,% with% a% personality% and% flavor%all%its%own.%

Benvinguts0a0Catalunya!0

Bienvenidos0a0Cataluña!0

Welcome0to0Catalonia!0


Living it Presentació / Presentación / Presentation

Catalunya,%terra0de0tradicions.0

Cataluña,%3erra0de0tradiciones.0

Catalonia,%land0of0tradi3ons.0

En% tota% gran% ciutat% o% pe@t% poble% es% celebra% un% esdeveniment%que%convida%a%tots%els%seus%habitants% a% par@ciparJhi% i% a% sor@r% al% carrer% per% festejar% aquelles% costums% úniques% i% singulars,% que% durant% anys%es%van%transmetent%de%generació%en%generació.%%

En% toda% gran% ciudad% o% pequeño% pueblo% se% celebra% una% fes@vidad% de% algún% @po% que% invita% a% sus% habitantes%a%par@cipar%de%forma%ac@va%y%a%salir%a%las% calles% para% festejar% esas% costumbres% únicas% y% singulares,% que% durante% años% se% transmiten% de% generación%en%generación.%

In% every% single% city,% town% and% village% there% is% a% fes@val% of% some% kind% which% gets% all% the% townsfolk% out% in% the% street% to% celebrate.% Long% and% unique% tradi@ons% and% deepJrooted% customs% that% pass% on% through%genera@ons.%

La% nostra% missió% és% mostrar% i% compar@r% amb% tu% la% valuosa%col^lecció%de%tradicions%i%costums%que%tenim% al% nostre% país,% patrimoni% cultural% immaterial% de% Catalunya.%

Nuestra% misión% es% mostrar% y% compar@r% con@go% la% valiosa% colección% de% tradiciones% y% costumbres% que% tenemos% en% nuestro% país,% patrimonio% cultural% inmaterial%de%Cataluña.%

Our% mission% is% to% show% and% share% with% you% the% Intangible% Cultural% Heritage% of% Catalonia,% as% a% valuable% collec@on% of% unique% tradi@ons% and% customs.%

Et0 convidem0 a0 venir0 amb0 nosaltres0 i0 descobrir0 la0 meravellosa0realitat0dels0pobles0Catalans!0

Te0 invitamos0 a0 venir0 con0 nosotros0 y0 descubrir0 la0 maravillosa0realidad0de0los0pueblos0Catalanes!0

We0 invite0 you0 to0 join0 us0 and0 discover0 the0 marvellous0reality0of0the0Catalan0villages!0


El concepte Experiència local / Experiencia local / Experience local

LIVING% IT% means% mingling0 with0 Catalans0 and% experiencing% their% own% tradi@ons.% Going% to% local% events,% fes@vals% and% other% important% fes@vi@es% of% our% calendar.% Living% singular% customs% wherever% in% Catalonia% the% event% is% on,% instead% of% only% visi@ng% the%country.%

Creiem% que% viure% una% tradició% de% la% mateixa% forma% que% la% viuen% les% persones% del% poble,% fa% que% l'experiència% sigui% única,% real% i% inoblidable% pel% visitant.%

LIVING% IT% significa% mezclarse0 entre0 los0 catalanes0 y% vivir% sus% mismas% tradiciones.% Ir% a% eventos% autóctonos,% a% fes@vales% y% a% otras% fes@vidades% importantes% de% nuestro% calendario.% Vivir% experiencias%reales%y%propias%de%Cataluña,%en%lugar% de% únicamente% ver% el% país% como% un% mero% espectador.% Creemos% que% vivir% una% tradición% de% la% misma% manera%que%la%viven%las%gentes%del%lugar,%hace%que% la% experiencia% sea% única,% real% e% inolvidable% para% el% visitante.%

Els% viatgers% es% sen@ran% ben% acollits% a% Catalunya% i% tornaran% a% casa% amb% molt% més% que% fotografies% i% postals% boniques.% Tornaran% amb% experiències0 increïbles0per0explicar.0

Los%viajeros%se%sen@rán%bien%acogidos%en%Cataluña%y% volverán% a% casa% con% mucho% más% que% fotograhas% y% postales% bonitas.% Regresarán% con% increíbles0 experiencias0que0contar.0

Travelers% will% feel% welcome% in% Catalonia% and% will% return% home% with% far% more% than% photos% and% beau@ful% postcards,% but% great0 experiences0 to0 explain.0

LIVING% IT% significa% mesclarEse0 amb0 els0 catalans0 i% viure% les% seves% mateixes% tradicions.% Anar% a% esdeveniments% autòctons,% a% fes@vals% i% d'altres% festes% importants% del% nostre% calendari.% Viure% experiències% reals% i% pròpies% de% Catalunya,% en% lloc% d’únicament%veure%el%país%com%un%espectador.%

We%believe%that%living%the%tradi@on%the%same%way%a% local% does% and% surrounded% by% locals,% makes% the% event% a% unique,% real% and% unforgeeable% experience% for%the%traveler.%


Castells Castells / Torres Humanas / Human Towers

L'element% més% popular% en% una% festa% major% són% els0 Castells.00 Aquesta% bicentenària% ac@vitat% és% la% millor% ocasió% per% la% comunitat% de% trobarJse,% par@cipar% i% celebrar% j u nt s% e l% p at r i m o n i% h u m à% i% c u l t u ra l% q u e% comparteixen.%

El%elemento%más%popular%en%una%fes@vidad%local%son% los0“Castells”0o0Torres0Humanas.0 Esta%bicentenaria%ac@vidad%es%la%mejor%ocasión%para% la% comunidad% de% encontrarse,% par@cipar% y% celebrar% juntos% el% patrimonio% humano% y% cultural% que% comparten.%

The% most% popular% element% in% a% city% fes@val% is% ‘Castells’0or0Human0Towers.0 This% twoJhundred% year% old% tradi@on% is% an% opportunity% for% the% community% to% gather,% to% par@cipate%and%to%celebrate%a%shared%heritage.%

Els%Castells%és%una%ac@vitat%única%al%món%i%al%2010%la% UNESCO% la% va% declarar% patrimoni% cultural% immaterial%de%la%humanitat.%

Los%“Castells”%son%una%ac@vidad%única%en%el%mundo,% que% en% 2010% fue% declarada% patrimonio% cultural% inmaterial%de%la%humanidad%por%UNESCO.%

Castells%(or%human%towers)%are%a%unique%prac@ce%in% the% world% and% in% 2010% UNESCO% declared% it% Intangible%Cultural%Heritage%of%Humanity.%%

LIVING% IT% s'uneix% als% catalans% en% els% seus% esdeveniments%més%especials%per%tenir%l'oportunitat% de% celebrar% una% experiència% pròpia,% autòctona% i% plena%de%sen@ment%de0la0mà0de0la0gent0del0poble.0

LIVING% IT% se% une% a% los% Catalanes% en% sus% acontecimientos% más% especiales% para% tener% la% oportunidad% de% celebrar% una% experiencia% propia,% autóctona%y%llena%de%sen@miento%de0la0mano0de0la0 gente0del0pueblo.0

LIVINGIT% joins% Catalans% in% their% most% special% occasions,%to%get%the%chance%to%celebrate%with%locals% and%experience0a0local0custom0firsthand.0


Correfocs Correfocs / Correfuegos / Fire-runs

A% Catalunya,% l'arribada% de% l'es@u% coincideix% amb% la% celebració%de%festes0populars0a0l'aire0lliure.0

En% Cataluña,% la% llegada% del% verano% coincide% con% la% celebración%de0fiestas0populares0al0aire0libre.0

In% Catalonia,% the% arrival% of% summer% coincides% with% the% celebra@on% of% tradi3onal0 popular0 openEair0 events.00 The% most% singular% element% is% the% “correfocs”% or% FireJruns,% a% show% of% fire% that% waits% un@l% the% sun% is% down%to%perform%in%an%amazing%fire%parade.%

L'element% més% singular% i% caracterís@c% són% els% correfocs,% un% espectacle% de% foc% que% espera% que% el% sol% es% pongui% per% esclatar% en% un% passacarrers% de% guspires.%

El% elemento% más% singular% y% caracterís@co% son% los% “correfocs”%o%correJfuegos,%un%espectáculo%de%fuego% que% espera% a% que% anochezca% para% estallar% en% un% pasacalles%de%chispas.%

En% aquest% tradicional% espectacle,% persones% del% poble% es% vesteixen% de% dimoni,% amb% màscares% i% banyes.%Els0carres0s'omplen0de0diables0que%onegen% les%seves%bengales%i%encenen%els%petards%en%mig%de% la% mul@tud,% mentre% ballen% al% ritme% dels% tambors% i% de%la%tradicional%gralla.%

En% este% tradicional% espectáculo,% personas% del% pueblo% se% visten% de% demonio,% con% mascaras% y% cuernos.%Las0calles0se0llenan0de0diablos0ondean%sus% bengalas% y% encienden% los% petardos% en% medio% de% la% mul@tud%de%espectadores,%mientras%bailan%al%son%de% los%tambores%y%de%una%agradable%música%tradicional.%%

In% this% tradi@onal% performance,% DiabloJcostumed% groups% dress% as% devils,% wearing% horns% and% masks.% Devils0 wave0 sparklers0 and% firecrackers% and% set% off% their% fireworks% among% crowds% of% spectators,% while% dancing% to% the% sound% of% the% drums% and% of% the% tradi@onal%music.%

LIVING% IT% et% porta% a% conèixer0 als0 dimonis,% la% seva% música,%les%seves%robes%i%la%seva%sorprenent%història.%%

LIVING% IT% te% lleva% a% conocer0 a0 los0 diablos,% su% música,%sus%ropas%y%su%sorprendente%historia.%

LIVING%IT%accompanies%you%to0meet0the0devils,%their% music,%clothes%and%unbelievable%history.%


Gastronomia Gastronomia / Gastronomía / Gastronomy

La% cuina% catalana% és% una% mescla0 de0 coneixement0 popular0i0tradició.%Té%una%clara%personalitat%i%sabor,%i% a% més% és% una% part% integral% de% la% Gastronomia% Mediterrània,% inscrita% a% la% llista% del% Patrimoni% Cultural%Immaterial%de%la%Humanitat.% Les%seves%receptes%de%temporada,%les%bo@farres%i%els% bolets% són% l'es@l% propi% de% la% zona% de% muntanya.% El% deliciós% peix% fresc% acompanyat% d'arròs% o% verdures,% és%el%dis@ngit%plat%de%la%costa.% No% pots% perdre't% els% exquisits% postres% (la% crema% catalana% i% els% panellets).% El% vi% és% l'aspecte% clau% de% qualsevol%plat%i%el%cava,%sempre%present%en%totes%les% celebracions,%mostra%elegància%i%alegria%a%les%llars.%

La% cocina% catalana% es% una% mezcla0 de0 sabiduría0 popular0y0tradición.0Tiene%su%propia%personalidad%y% sabor,% y% además% es% una% parte% integral% de% la% Gastronomía% Mediterránea,% inscrita% en% la% lista% del% Patrimonio%Cultural%Inmaterial%de%la%Humanidad.%% Su% recetas% de% temporada,% bu@farras% y% setas% son% el% es@lo% propio% de% la% zona% de% montaña.% El% delicioso% pescado% fresco,% acompañado% de% arroz% o% verduras,% es%el%dis@nguido%plato%de%la%costa.%% No%puedes%perderte%los%deliciosos%postres%(la%crema% catalana%y%los%panellets).%El%vino%es%el%aspecto%clave% de%cualquier%comida%y%el%cava,%siempre%presente%en% todas%las%celebraciones,%muestra%elegancia%y%alegría.%

El% menjar% té% una% presencia0 important0 en% els% tours% de%LIVING%IT,%i%la%majoria%de%les%nostres%experiències% estan%complementades%amb%la%bona%cuina%Catalana.%

La%comida%@ene%presencia0importante0en%los%tours% de%LIVING%IT,%y%la%mayoría%de%nuestras%experiencias% están%complementadas%con%la%cocina%Catalana.%

Catalan% cuisine% arose% out% of% popular0 wisdom0 and0 tradi3on.0While%it%has%a%personality%and%flavour%on% its% own,% it% is% also% an% integral% part% of% the% Mediterranean%gastronomy,%inscribed%on%the%List%of% the%Intangible%Cultural%Heritage%of%Humanity.% Market%farmyard,%mushroom,%meat%and%sausages%of% the% mountain% style.% Featuring% fish% and% sea% food,% accompanied% by% rice% and% vegetables% of% the% coast% style.%% Do%not%miss%the%delicious%mouthJwatering%desserts% (crema% catalana% and% panellets).% Wine% is% the% key% feature% of% any% meal% and% Cava% (local% champagne)% presence% at% the% table% confers% elegance% and% indicates%shared%happiness.% Food%is%a%relevant0feature0in%LIVING%IT%tours.%Thus,% most% of% our% experiences% are% complemented% with% Catalan%gastronomy.%%%


Natura i esport Natura i esport / Naturaleza y deporte / Nature & sport

Tot%i%la%seva%pe@ta%dimensió,%Catalunya%ofereix%una% amplia% diversitat0 de0 paisatges.0 Els% Pirineus,% amb% cims%de%més%de%3000m,%es%troben%a%curta%distància% de% la% costa,% que% amb% la% seva% rica% fauna% i% vegetació% Mediterrània%formen%una%combinació%única.%

Catalonia%offers%a%wide%diversity0of0landscapes0for%a% rela@vely% small% country.% It% is% only% a% short% trip% from% the%high%Pyrenees,%with%peaks%rising%to%over%3000m,% to%the%coast,%with%its%rich%Mediterranean%fauna%and% vegeta@on.%

El0clima0Mediterrani,%amb%hiverns%moderats%i%es@us% no% massa% calorosos,% és% ideal% per% fer% ac@vitats% a% l’aire% lliure,% com% caminades,% anar% en% bicicleta% o% muntar%a%cavall.%

Aunque%su%dimensión%es%pequeña,%Cataluña%ofrece% una%amplia%diversidad0de0paisajes.0Los%Pirineos,%con% picos% de% más% de% 3000m,% se% encuentran% a% corta% distancia% de% la% costa,% que% con% su% rica% fauna% y% ve geta c i ó n% M e d i te r rá n e a% co n s i g u e n% u n a% combinación%única.%% El0 clima0 mediterráneo,0 con% inviernos% moderados% y% veranos% no% muy% calurosos,% es% ideal% para% prac@car% ac@vidades% al% aire% libre,% como% hacer% caminatas,% ir% en%bicicleta%o%montar%a%caballo.%

LIVING%IT%ofereix%variades%sor@des%a%l’aire%lliure%per% gaudir% de% l’esport% i% la% natura;% per% gaudir% amb0 la0 família0o0de0forma0individual.00

LIVING%IT%ofrece%diferentes%experiencias%al%aire%libre% para% disfrutar% del% deporte% y% la% naturaleza;% ya% sea% sólo0o0en0familia.0

LIVING%IT%offers%a%variety%of%outdoor%experiences%to% enjoy% sports% and% nature.% Perfect% ac@vi@es% to% enjoy% by%yourself0or0with0your0family.0

The0 Mediterranean0 climate,% with% its% mild% winters% and% notJtooJhot% summers,% is% specially% suitable% for% outdoor% ac@vi@es,% like% hiking,% cycling% or% horseback% riding.%


Festes populars Festes populars / Fiestas populares / Popular festivals

Cap% caracterís@ca% d'un% país% descriu% millor% la% seva% iden@tat% que% les% seves% festes% tradicionals% i% populars.% El% calendari% de% festes% de% Catalunya% presenta%esdeveniments0durant0tot0l'any.00 A%la%primavera%els%carrers%s'omplen%de%llibres%i%de% flors.%A%l'es@u%tots%els%pobles%i%ciutats%celebren%la% seva%festa%major.%Durant%la%tardor%és%l'època%de%la% verema% i% també% de% caçar% bolets.% I% a% l'hivern% arriben% les% fires% i% festes% de% Nadal,% seguida% per% la% deliciosa%època%de%calçots.% Cada%mes,%festes%populars%i%tradicionals%tenen%lloc% i% LIVING0 IT0 organitza0 tours% per% conèixer% la% seva% història,%per%unirJnos%a%les%associacions%culturals%i% per0 sen3r0 l'efervescència0 d'aquestes% ocasions% tant%especials.%

Ninguna%caracterís@ca%describe%mejor%la%iden@dad% de% un% país% que% sus% fiestas% tradicionales% y% populares.% El% calendario% de% fes@vidades% de% Cataluña% presenta% acontecimientos0 durante0 todo0 el0año.00 En%primavera%las%calles%se%llenan%de%libros%y%flores.% En% verano% todos% los% pueblos% y% ciudades% celebran% su% fiesta% local.% Otoño% es% época% de% vendimia% y%% setas.% Y% en% invierno% llegan% las% ferias% y% fiestas% de% Navidad,%seguidas%por%la%llegada%de%“calçots”.% Cada%mes,%fiestas%populares%y%tradicionales%@enen% lugar% y% LIVING0 IT0 organiza0 tours0 para% conocer% su% historia,%para%unirnos%a%las%asociaciones%culturales% y% para0 sen3r0 la0 efervescencia0 de% estas% ocasiones% tan%especiales.%

No% feature% of% a% country% tells% you% more% about% its% iden@ty% than% its% tradi@onal% popular% fes@vals.% Catalonia’s% fes@ve% calendar% is% packed% with% interes3ng0events0all0year0round.0 Spring,% when% streets% fill% up% with% book% and% flower% stalls.% In% summer% many% locali@es% celebrate% their% “festa%major”%or%local%fes@val.%In%autumn%is%grape% harvest% and% mushrooms% @me.% In% winter,% enjoy% popular% Christmas% fairs% and% then,% do% not% miss% “calçots”%(spring%onion)%popular%cooking.% Every% month% fes@vals% and% tradi@onal% events% are% on% and% LIVING0 IT0 organizes0 tours0 there% to% learn% about%its%history,%to%join%cultural%associa@ons%and% to0feel0the0effervescence0of%the%best%occasions.%%%


Gener%/%Enero%/%January%

Febrer%/%Febrero%/%Fabruary%

Marรง%/%Marzo%/%March%

Abril%/%Abril%/%April%

Maig%/%Mayo%/%May%

Juny%/%Junio%/%June%

Juliol%/%Julio%/%July%

Agost%/%Agosto%/%August%

Setembre/Se@embre/September%

Octubre%/%Octubre%/%October%

Novembre/Noviembre/November%

Desembre/Diciembre/December%


Programat o a mida La millor solució / La mejor solución / What fits you best

EXPERIÈNCIES0PROGRAMADES0 Els% tours% i% experiències% s’organitzen% segons% el% calendari% local% amb% l’objec@u% de% poder% assis@r% i% par@cipar% en% les% festes% més% significa@ves,% i% per% poder% unirJnos% a% les% associacions% dels% pobles% i% ciutats.% • Et% mantenim% informat% sobre% el% programa% de% les% diferents% festes% i% les% experiències% que% organitza% LIVING%IT.%

EXPERIENCIAS0PROGRAMADAS0 Los% tours% y% experiencias% se% organizan% según% el% calendario% local% con% el% obje@vo% de% poder% asis@r% y% par@cipar% en% las% fes@vidades% más% significa@vas,% y% para% poder% unirnos% a% las% asociaciones% de% los% pueblos%y%ciudades.% • Te%mantenemos%informado%sobre%el%programa%de% fes@vidades%y%las%experiencias%que%organiza%LIVING% IT.%

PROGRAMMED0CALENDAR0 Tours%and%experiences%are%organized%depending%on% the%local%calendar%in%order%to%be%able%to%go%to%the% main% fes@vals,% to% par@cipate% and% to% join% associa@ons%from%the%towns%and%villages.% • We% keep% you% informed% about% the% Catalonia’s% fes@ve%calendar%and%LIVING%IT%experiences%that%are% planned.%

EXPERIÈNCIES0A0MIDA0 És% l’opció% ideal% per% grups% privats,% famílies,% empreses% o% amics% que% busquen% solucions% concretes.% Nosaltres% aconseguim% que% coneguis% la% realitat% de% la% vida% Catalana% durant% els% teus% dies% al% nostre%país.%

EXPERIENCIAS0A0MEDIDA0 Es% la% opción% perfecta% para% grupos% privados,% familias,%empresas%o%amigos%que%buscan%soluciones% concretas.% Nosotros% conseguimos% que% conozcas% la% realidad% de% la% vida% Catalana% durante% tus% días% en% nuestro%país.%

TAILOR0MADE0EXPERIENCES0 This% is% the% prefect% choice% for% private% groups,% families,%companies%or%friends%that%are%looking%for% a%specific%solu@on.%We%will%show%you%the%reality%of% Catalan%inhabitants%during%your%stay%in%our%country.%


En què som diferents En què som diferents / En qué somos diferentes / Whats different about us

Del0país:0Vivim%a%Catalunya,%parlem%català%i%sen@m% la%cultura.%

Del0 lugar:0 Vivimos% en% Cataluña,% hablamos% el% catalán%y%sen@mos%la%cultura.%

Real0 locals:0 We% live% in% Catalonia,% we% speak% the% language%and%we%feel%the%culture.%

Experiències0reals:0Coneixem%quan%són%les%festes%i% on% tenen% lloc% els% esdeveniments% més% peculiars.% Ens% unim% al% poble% en% les% seves% celebracions% i% tradicions% per% viure% experiències% reals% i% autèn@ques.%

Experiencias0 reales:0 Conocemos% cuando% son% las% fes@vidades%y%donde%@enen%lugar%los%eventos%más% peculiares.%Nos%unimos%a%la%gente%del%lugar%en%sus% celebraciones% para% vivir% experiencias% reales% y% auten@cas.%

Real0 experiences:0 We% know% when% and% where% fes@vals% and% local% events% take% place.% We% join% inhabitants% in% their% fes@vi@es% to% live% real% local% experiences%and%tradi@ons.%

Idioma0 local:0 Els% tours% es% realitzen% en% anglès% i% castellà.%A%més%a%més,%la%llengua%catalana%sempre% hi% és% present% degut% a% la% par@cipació% de% persones% autòctones%en%les%experiències.%%

Idioma0 local:0 Los% tours% se% realizan% en% Inglés% y% Español.%Además,%la%lengua%catalana%(idioma%local)% siempre%está%presente%debido%a%la%par@cipación%de% personas%autóctonas%en%las%experiencias.%%

Local0 language:0 Experiences% are% regularly% held% in% English% and% Spanish.% Moreover,% Catalan% (local% language)% is% always% present% due% to% the% par@cipa@on%of%locals%during%the%experiences.%%

Intercanvi0 cultural:% LIVING% IT% s’interessa% i% preocupa% per% l’intercanvi% cultural,% i% aconsegueix% que%el%tour%sigui%una%experiència%rica%culturalment% i%socialment.%

Intercambio0 cultural:% LIVING% IT% se% interesa% y% preocupa% por% el% intercambio% cultural,% y% consigue% que% el% tour% sea% una% experiencia% rica% cultural% y% socialmente.00

Cultural0 exchange:% LIVING% IT% cares% about% cultural% exchange,%which%we%believe%makes%the%tour%a%rich% cultural%and%social%experience.%%00


Tours Tours d’un dia / Tours de un día / One day tours

• TEMPS:0LIVING%IT%ofereix%tours%d'un%dia%des% de%Barcelona.%%

• TIEMPO:0 LIVING% IT% ofrece% tours% de% un% día% desde%Barcelona.%%

• TIME:0 LIVING% IT% offers% one% day% tours% from% Barcelona.%%

• GRUP:0 Els% grups% sempre% són% de% poques% persones% (màxim% 14)% i% això% permet% que% les% experiències%siguin%altament%personalitzades.%

• GRUPO:0Los%grupos%son%de%pocas%personas% (máximo% 14)% y% esto% permite% que% las% experiencias%sean%altamente%personalizadas.%

• GROUP:0SmallJgroup%tour%with%a%maximum% of% fourteen% people% ensures% a% more% personalized%experience%

• TRANSPORT:0 El% transport% està% inclòs% i% es% realitza% en% un% monovolum% o% mini% bus% amb% aire%condicionat.%

• TRANSPORTE:0 El% transporte% está% incluido% y% se% realiza% en% un% monovolumen% o% mini% bus% con%aire%condicionado.%

• TRANSPORT:0Transport%is%included%and%it%is% operated% in% a% minivan% or% small% airJ condi@oned%miniJcoach.%

• GUIA:0 Un% guia% profesional% realitza% el% tour% en%anglès%i%castellà.%

• GUÍA:0Un%guía%profesional%realiza%el%tour%en% inglés%y%español.%

• GUIDE:0 A% professional% guide% provides% the% guided%tour%in%English%and%Spanish.%%

• EXPERIÈNCIA:0 Conèixer% a% persones% Catalanes,%par@cipar%en%ac@vitats%tradicionals% i%viure%festes%locals.%

• EXPERIENCIA:0 Conocer% a% personas% del% lugar,% par@cipar% en% ac@vidades% tradicionales% y%vivir%fiestas%locales.%

• E X P E R I E N C E :0 M e e @ n g% i n h a b i ta nt s ,% par@cipate% in% local% ac@vi@es% and% experience% local%fes@vals.%


Per recordar Notes / Notas / Notes


www.livingit.cat

(+34) 630 94 25 28 livingit@livingit.cat @LIVINGIT_CAT

Living Experiences S.L. Carrer Sant Sadurní, 9 08302 Mataró - Barcelona – Spain

Living it company presentation  

Catalunya is the land of traditions. In every single city, town and village there is a festival which gets all the townsfolk out in the stre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you