Page 1

livet

i Domkyrkoförsamlingen nr 2 år 2011

Samlas runt städvagnen Med Gud på kolonilotten Wilmers tips för en lyckad gudstjänst Tips i sommar

1


utges av Uppsala dom­k yrkoförsamling och distribueras gratis till alla hushåll i församlingen Nr 2 Årgång 11

adress och telefon

Livet i domkyrko­för­samlingen Domkyrkoplan 5–7 753 10 Uppsala 430 36 04 uppsala.livet@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/uppsala

redak tionsr åd

Susanne Cederlöf Maria Hammarström Magnus Myrberg Johan Nilsson (red) Peter Tegelberg Harriet Wennberg

ansvarig utgivare

Annica Anderbrant

gr afisk form Maria Mannberg

tryckeri

Edita Arkpressen, Västerås

distribution Posten

församling

uppsala.domkyrko@ svenskakyrkan.se

om du vill ve ta mer om

Dop, vigsel, begravning och medlemskap 430 35 35

Musikverksamheten Olle Johansson 430 36 07

Barn-, familje- och ungdomsverksamheten Susanne Cederlöf 430 36 64 Förskolechef: Christina Wallenqvist Skogum tel 430 36 60 Diakonin/Sjukhuskyrkan Harriet Sundström 430 36 06

här finns vi Almtunakyrkan Torkelsgatan 2d, 430 36 73 Domkyrkan Domkyrkoplan, 430 36 18 Församlingskansli Domkyrkoplan 5–7, 430 36 00 S:t Pers kyrka Kvarntorget, 430 36 41

Gud på en kolonilott – vi ka n tr ä ffas på söndag för­ middag. Då är jag på min kolonilott, den är nummer sju i raden. I närbelägna Eriksbergskyrkan ringer klockorna samman till guds­ tjänst. På kolonilotterna grävs och planteras. Solen skiner, fåglar sjunger, syrener doftar. En försommardag som denna, då skapelsen öppnar våra sin­ nen, är det lätt att välja naturen som gudstjänstrum. Kolonilotten är Karolina Törn­ ekes andra vardagsrum. Och kanske också kyrkorum. Här bland satt pota­ tis, sallad, lök, ärter och morötter både arbetar och njuter hon. »Ett ställe för sinnets frid« är sammanfattningen.

Karolina Törneke är med i Helgas pilgrimsvandrare. Hon var en av tre som startade församlingens pilgrims­ vandrarrörelse för fyra år sedan, är dess kontaktperson, men betonar att det inte finns någon ledare. Alla som är med för­ väntas ta ett ansvar. Därför kan också var och en vara kaplan* eller stigfinnare på de vandringar som görs en gång i månaden året om. Ingen vandring har hittills ställts in på grund av dåligt väder. – Jag har vandring och friluftsliv som intresse. Igår när vi vandrade vid Hjälstaviken, med fler fågelskådare än fåglar, fick vi ord av dagens kaplan att bära med i tystnad. Orden var »Gud – här är jag helt enkelt«.

– När jag då gick bland kirskål och maskrosor insåg jag att det enkla och föraktade kan vara det vackra. Det som man lätt går förbi eller tar bort. En insikt som hjälper mig att växa. För många finns Gud mer i naturen än i kyrkan. För Karolina Tör­ neke, som rör sig i Eriksbergskyrkans sammanhang och regelbundet går på meditation i Helga Trefaldighets kyrka på söndagskvällar, råder inget motsats­ förhållande mellan att finna Gud i en traditionell gudstjänst eller i naturen: – När jag är ledig trivs jag bäst ute. Söndag förmiddag tycker jag helt enkelt att det är underbart att vara utomhus – året om. Vackra dagar med

Sjukhuskyrkan ua s ingång 70, 430 36 67 Vindhemskyrkan S:ta Birgitta Vindhemsgatan 9, 430 36 75

livet I D O MK YRKOFÖRSA MLIN GEN nr 2 å r 20 1 1

höstfärger och gnistrande snö kan jag gå till kolonilotten och bara vara. – Och då finner du också Gud? – Svaret beror på hur man defi­ nierar Gud. Ser man Gud som en person är det lättare i en kyrka. I naturen blir mötet mer diffust – och därmed större. Förhoppningsvis kan man ta det mötet med sig i vardagen precis som det är tänkt att fungera med en gudstjänst. – Finns Gud i naturen mer om sommaren? – Tvärtom. Vi märker inte alltid fotspåren i sanden. Gud bär oss genom de svåra perioderna och genom november­mörkret men då ser vi det inte på samma sätt. Karolina Törneke har erfarenhet av hur andra miljöer kan skapa andliga möten. Vid en vandring i Tibet kon­ staterade hon hur hon både kunde och inte kunde ta del av den buddhistiska andlighet som mötte. Gemensamt var den tillbedjan och andlighet som mötte henne. Skeptisk kände hon sig inför de pråliga yttre attribut som mer fanns för att imponera. Men det de så kallade bönekvarnarna förmedlade, där lappar med förbönsämnen lagts, tog hon till sig. – Det som hänt mig är att Gud har växt. Och att jag har insett att så mycket utanför kyrkan också är gudomligt. – Anser du att skapelsen är så genom­­tänkt att någon måste ha skapat den? Att skapelsen i sig är en anledning att bejaka Gud? – Jag är för vetenskapligt skolad för att uttrycka det så. Men tänker man sig en Gud som agerar, vad kan då vara mer naturligt än att det omfattar också skapelsen? n

fotnot

redaktion

Text: Annika Sjöqvist Platzer Bild: Johan Nilsson

livet i domk yrko­ församlingen

Kaplanen väljer ett tema för den inre

vandringen och leder andakterna under dagen ofta med hjälp av »Lilla Pilgrimsboken«. Deltagarna i Helgas pilgrimsvandrare turas om att ta rollen som kaplan. Ett annat upprag är att vara stigfinnare.

»Jag har insett att så mycket utanför kyrkan också är gudomligt.«

3


Text och bild: Johan Nilsson

Med eleganta och stillsamma rörel­ ser låter hon den stora dammvippan svepa över sarkofagens lock. Vippan är tillverkad av stora fjädrar. Efter­ middagsljuset som silar genom kyrk­ fönstren avslöjar ett tunt damm som glimrar i luften. Bredvid går hennes kollega med en trasa och torkar lister, försiktigt, bit för bit. Rörelserna är mjuka och noggranna.

det ä r Helena Wanselow och Evelyn Maluila som städar i kyrkan. De är båda anställda av Ting & Kaka, ett socialt företag som bland annat driver projektet Städvagnen.

4

Städning som meditation

– Att städa uppfattas ofta som något tråkigt. Något som måste göras. I det här projektet strävar vi efter att göra det på ett meditativt sätt, förklarar Helena. Att städa kan vara något vackert och omsorgsfullt. – Det får ta den tid det tar. Det ska inte vara någon stress. Vi arbetar i vår egen takt, säger Evelyn. Helena har varit sjukskriven och Evelyn har varit arbetslös. Genom projektet Städvagnen har båda fått halvtidsanställningar. – Det är en bra grej för den som gått utan arbete länge. Att få komma igång igen, i sin egen takt, säger Eve­

lyn. Och det är ett riktigt arbete, inte bara sysselsättning. Vagnen är något annat än en vanlig städvagn. Den är tillverkad i trä av en möbelsnickare som heter Dirk. Det är en liturgisk städvagn. Framtagen i samråd med dem som ska använda den. Anpassad för olika funktionsnedsättningar. Tystgående. Med mjuka, vackra former. Överst en vattenskål av munblåst, blått glas. – Tanken med att skapa en litur­ gisk städvagn var att inspirera oss till något annat än den effektiva, snabba, städningen som skadat många. En annan typ av städning som utgår från omsorgen om tingen och om människorna, berättar Turid Apel­ gårdh som är diakon och ansvarig för Ting & Kaka. Vi har väl aldrig haft tillgång till så många ting som vi har idag, men ändå så lite tid till att vårda dem? Turid har lång erfarenhet av att jobba med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. – I effektivitetens namn har många arbeten försvunnit. Arbets­ uppgifter som man kunde sköta även om man har en funktionsnedsätt­ ning, säger Turid. Vi har olika takt i oss. Det kan bero på olika saker. Alla orkar inte ett helt yrkesliv, men alla kan vara delaktiga.

livet I D O MK YRKOFÖRSA MLIN GEN nr 2 å r 20 1 1

Städvagnen är en strävan i att synlig­ göra ett arbete och bidra till att höja statusen på städningen som arbets­ uppgift. Projektet är också en del i att vara en öppen kyrka. – Svenska kyrkan har sagt ja till att ta hand om alla våra vackra kyr­ kor. En gigantisk uppgift, säger Turid. Ett uppdrag som kräver en annan typ av omvårdnad. Fantasi att tänka nytt och annorlunda. Kyrkorna ska vara öppna och välkomnande. Samtidigt behöver människor värdighet och närvaro. Det var så idén till projektet växte fram, berättar hon. När Helena och Evelyn arbetar vid Städvagnen bär de blå tygkåpor. Dräkten är en del i konceptet och passar ihop med vagnen. På bröst­ fickan är texten Ting & Kaka brode­ rad med kedjestygn. Kläderna och vagnen väcker nyfikenhet hos be­ sökare i kyrkan – Många stannar till och pratar med oss, om allt möjligt, berättar Helena. Det känns bra.

Bön

– Städvagnen kan vara en utgångspunkt. Något att samlas omkring, säger Turid. Här kan kyrkan vara en föregångare. Städvagnen kan få bli en bild för ett annat sätt att tänka kring arbete. Det finns så många goda krafter! n

där vi får glädjas över

Herre tack för städvagnen. Tack för möbelsnickarens och glasblåsarens skapande. Tack för att den går så tyst och att jag kan lämna den nästan precis var som helst i kyrkan utan att skämmas. Herre tack för påminnelsen om att städning inte behöver vara något nödvändigt ont utan en stund av förundran och eftertanke i gemenskap med andra. Ge oss som kyrka mod att skapa mötesplatser Där vi ser på varandra med dina ögon. Hjälp mig att se med kärlek på livets spår – hos mig själv och hos andra samt i rummen vi vistas i. Hjälp oss att ge omsorg till oss själva och andra. Att skapa en miljö där vi får vila i rörelsen att just vi finns. Herre hjälp oss att använda vår fantasi och kunskap så att vi alla får leva ett liv i mening och värdighet.

5


picknick

bra semester hur får man en bra semester?

ska ju bli en bra sommar för

Arne Damström på Kyrkans famil-

alla i familjen. Tänk på att riktigt små

jerådgivning tipsar: Vila, det är meningen med

barn mest vill leka och ha tid

lyckad guds tjänst

Hur kan man älska sig själv?

och lök. Blanda gräddfil, majon-

Rent tekniskt sett, hur gör man

man sig själv? Med andras hjälp.

matjesill kan bli en klassiker på

näs, dill och kaviar. Blanda i de

det? Jag har hört att Gud älskar

Kunskap och respekt för den man

midsommarfesten, (men även

hackade ingredienserna. Servera

oss och allt det där, men vad

är växer bäst i en annan män-

på julbord eller påskbord).

till exempel på en bit grovt bröd.

för betydelse har det att min

niskas närhet. Men alla mänskliga

Servera den på en grov brödbit

Uppsalabloggen Matlyckan

skapare tycker om mig, medan

möten räknas, inte bara den stora

eller njut av den som den är.

bjuder på receptet. n

hans skapelse inte älskar sig själv?

förälskelsen. Alla stunder räknas,

mon ic a

de himlastormande likaväl som

göra lite för mycket. Numera ska

helt onödigt att planera am-

w i lm er s t i p s fö r en

hitta kul uppgifter – tända ljus

1 burk matjesill

alla vara så sociala, att vi ibland

bitiösa aktiviteter för dem.

lyc k a d g u d s tj ä n s t

i ljusbäraren tillsammans eller

5 kokta potatisar

Wilmer Hansen-Dahlqvist, 2,5

hjälpa till att dela ut psalmböcker,

3 hårdkokta ägg

i familjen hela sommaren.

år, är en van kyrkobesökare.

tex. Wilmer har hittat på en egen

1 liten bit purjolök

Man kan också ta semester

Hans bästa tips för ett lyckat

kul lek – »härma prästen« då

1 liten rödlök

önskar. Då minskar risken att du

från varandra en period och

gudstjänstbesök är (förutom

han imiterar prästens rörelser,

2 dl gräddfil

går med på något du verkligen

göra saker på egen hand, om

burk med russin) att ha en egen

osv. Mamma Emma tipsar om att

1 msk majonnäs

inte vill. Sedan, när ni gör upp

man behöver det. Det finns

psalmbok (ett utrangerat ex-

några tysta leksaker också är bra

4 msk Kalles kaviar

familjens sommarplaner, måste ni

inte en modell som är rätt för

emplar med hans namn skrivet

att ha med.

0,5 dl hackad dill

förstås kunna kompromissa. Det

alla. n

på). Att få delta är viktigt. Att

n

faktiskt vill ha det. Tänk först igenom vad du själv

92% kul

h u r k u l ä r d e t att vara

www.uppsalakonfa.se snacka om livet

14 år? 92 procent av förra årets konfirmander hade i alla fall roligt. Just nu inbjuds årets 14-åringar att börja läsa i höst. Läs mer på www. uppsalakonfa.se. Inte 14 längre? Det är inte kört. Kontakta församlingen om du vill konfirmeras! n

6

Hacka sill, potatis, ägg, purjo­lök

Den här sillsalladen med

ihop med er. Det är oftast

Man kan vara tillsammans

Visitkort.indd 1

2011-05-25 12.12

det stillsamma. Och alltid får vi

182 medlemmar

i kyrkans syföreningar i Uppsala har samlat in

150191 kronor. Inte illa stickat!

Hur stor är klockan? Urtavlorna på dom­ kyrkans södra torn är 2,7 meter i diameter.

blir isolerad. Ensam. Hur älskar

I pick n ick korg en

semestern! Ofta vill man kanske

missar att fundera över hur vi

fråga prästen

värma oss i Guds varma blick, den h e j mon ic a ! Du frågar om

som inte sviker eller sårar.

kärlek och trots att Bibelns många författare är rörande

Den andra tanketråden för oss

överens om att kärlek är den

ut mot djupen. Den svenska

bästa sammanfattningen av

indiegruppen The Concretes

både Gud väsen och människans

sjunger »A whale’s heart is as

uppgift, tvekar jag. Jag hör ett

big as a family car«. Bilden av

glapp mellan de stora orden och

valhjärtat talar på ett lekfullt sätt

vardagens kamp för att få till det.

om ett hjärta som är stort och

Jag vill ge dig två tanketrådar.

om vi kunde få plumsa omkring

rymligt. Och havet är djupt! Tänk Bibeln talar aldrig om en kärlek i

i varandras blick utan att genast

taget, men nämner alla i samma

snärjas in i trånga föreställningar

andetag: vi ska älska Gud och vår

om hur man bör vara: snygg,

veckoprog r a mme t f in n s at t h ä mta på

medmänniska liksom oss själva.

smart, rolig … Tänk om vi är friare

www.svenskakyrkan.se/uppsala. Du kan också prenumerera

Med fokus på bara en av dessa tre

än vad vi tror?

på nyhetsbrevet med veckans program via e-post. Gå till

går man vilse: man förnekar sin

n

www.svenskakyrkan.se/uppsala, i sidfoten finns en länk

längtan och sina gränser, eller blir

f under ar b ri t t-mari e

till prenumerationssidan. Fyll i din adress där, så får du vårt

så upptagen av sig själv att man

helgesson, pr ä st

utskick via e-post varje vecka. Om du inte har tillgång till internet eller e-post kan du få programmet hem till din brevlåda. Skicka ett vykort märkt med »veckoprogram«. Ange ditt namn och din adress, samt telefon. Posta kortet till Uppsala kyrkliga samfällighet, Box 897, 751 08 Uppsala. n

livet I D O MK YRKOFÖRSA MLIN GEN nr 2 å r 20 1 1

7


tips i domkyrko den visningstid nu kommer …

s o mma rguds tj än s t er i

Visning av domkyrkan är det varje

par ks näc k an

söndag 12.30, året om. Men 27

(Stadsparken), söndagar kl 15.00

juni–21 augusti är det visning flera

den 25 juni, 10 juli och 14 augusti.

gånger dagligen, även av museet Skattkammaren. Visningarna är gratis, men vid skattkammar-

lunc hme di tat i o n

visning betalar alla över 16 år

» v i d j e s u f öt t e r «

museientréavgift 40 kr. Kyrkan

13–22 juli, måndag, onsdag och

måndag–lördag 10, 11 (eng), 13, 14

fredag kl 12 i domkyrkan: Bibel-

(eng) och söndag 12.30, 16 (eng).

texter, sång och harpa med Gitten

Skattkammaren måndag–lördag

Öholm och Gertrud Schneider.

gästfritt kyrkträngsel på domberget

kyrkor gör oss berörda. I två

11, 15 (även eng) och söndag

Kyrkobyggnader berör mig.

årtusenden har människor kämpat

(15 även eng). Välkommen till

Första gången jag såg domkyrkan

till det yttersta för att uppföra

kult ur nat t e n 20 11

i Uppsala höja sig över slätten,

de vackraste och mest sinnrika

Den 10 september är det dags

började det pirra i bröstet. Det

kyrkobyggnader som teknikens

Nordens största kyrka!

för Kulturnatten. Information

gav mig lust att utforska området

lagar gör möjliga. Jag tänker att

torn musik

om musik och andra aktiviteter i

där domkyrkan ligger, alltså det

varje kyrka är ett försök att tolka

28 juni–2 juli och 5–9 juli kl 12

domkyrkan, Helga Trefaldighets

som kallas Domberget.

fenomenet människan. Människan

spelas tornmusik enligt medeltida

kyrka och Katedralkaféet finns

tradition. Linnékvintetten spelar

på våra hemsidor www.svenska-

från latinets Mons Domini. Så

som finns i världen. För mig är

från balkongen över domkyrkans

kyrkan.se/uppsala samt www.

hette det på medeltiden. Över-

varje kyrka en påminnelse om det

västra port och ger därefter en

kulturnattenuppsala.se

satt betyder det Herrens berg, el-

okränkbara i att vara männi-

ler Gudsberget. I tusen år har det

ska. När kränkningar ändå sker,

varit kyrkträngsel på Domberget.

reser sig kyrktornen som väldiga

kort konsert inne i domkyrkan. Fri entré.

Namnet Domberget kommer

a k t ue l lt pro gr a m

Ett stycke från domkyrkan ligger

stoppsignaler. De säger stopp.

finns som vanligt på www.

Helga Trefaldighets kyrka. Den är

Sluta. Varje människa är oändligt

svenskakyrkan.se/uppsala eller

äldst eftersom den blev klar mer

värdefull.

via tel 018-430 35 00.

än 100 år före domkyrkan. Kanske tack vare närheten till sin stora

I flera år har jag bott och arbetat i Uppsala. Trots det har jag

och viktiga granne har den und-

aldrig upphört att bli berörd av

gått hårdhänta yttre renovering-

Domberget. Det kan fortfarande

Sommarcafé i S:t Pers kyrkas

ar. Det syns på teglet som är gjort

pirra i bröstet när jag ser dom­

trädgård måndag–torsdag kl.

för hand. Före 1702 års brand var

kyrkan höja sig över slätten.

10-16 under tiden 27 juni-7 juli.

det verkligen kyrkträngsel på

Kaffe, bröd och smörgåsar till

Domberget. Då låg det ännu en

försäljning. Lekar för barnen.

kyrka mellan de två som finns där

m i k a el m o g r en , pr ä st.

Möjlighet att prova på medita-

idag. Det hette Sankt Eriks kyrka

a n s tä lld i h elga trefa l­

tion. Musiklyssning och andakt i

och var näst störst av de tre.

sommarc af é

8

är det sinnrikaste och vackraste

kyrkan. Välkomna!

Det är inte konstigt om

n

d i g h e t s fö r s a m lin g 2 0 0 4 – 2 0 11 .

Livet i Uppsala domkyrkoförsamling, 2-2011  

Församlingstidning för Svenska kyrkan i Uppsala domkyrkoförsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you