Page 1


12


rezultatais ir pareiške, jog tikejosi išvengti visu triju komandu. Italijos komandos treneris R.Donadoni pripažino, kad ir italams nepasiseke su burtais, taciau, pasak jo, reikia žvelgti i prieki ir tiketis patekti i kita etapa. Rumunai, atrankos varžybose jau sugebeje iveikti olandus, taip pat nusiteike kovingai. Ju rinktines treneris ironiškai pavadino grupe labai lengva ir malonia. Olandu atstovas Marco van Bastenas pripažino Italijos ir Prancuzijos jega, tad sako, kad Olandijos laukia labai nelengva užduotis. Taigi visos C grupes rungtynes turetu buti aukšto lygio, aikšteje matysime techniškai ir taktiškai stiprias ekipas, gerai atakuojancias ir gerai besiginancias. Grupe D: Graikija, Švedija, Ispanija, Rusija. D grupe gana apylyge. Tiesa, ispanai laikomi

bene galingiausia komanda, taciau tiek Europos cempionai graikai, tiek švedai, tiek atrankoje sugebeje aplenkti Anglijos rinktine rusai gali žengti tolyn. Grupe ivairi savo sudetimi: ja sudaro savita žaidimo braiža turincios Pietu, Rytu bei Šiaures Europos komandos, tad dvikovos turetu buti idomios. Visu komandu treneriai po burtu gyre varžovus, taciau tikejosi ir patys patekti i kita etapa.

Suformuotos 2010 m. Pasaulio futbolo èempionato atrankos grupës

2010 m. Pasaulio èempionato Lietuvos rinktinës varþybø tvarkaraðtis

Lietuvos futbolo rinktinê palaikantys sirgaliai jau gali planuoti savo 2008–2009 m. kelioniø marðrutà, kadangi lapkrièio pabaigoje iðtraukti 2010 m. Pasaulio futbolo èempionato Pietø Afrikoje burtai, suskirstæ komandas á atrankos grupes. Lietuvai kaip visada teko gana sudëtinga grupë su jau gerai paþástamais varþovais: Prancûzijos, Serbijos, Rumunijos, Farerø salø ir Austrijos futbolininkais. Lietuva atrankos kovas pradës kitø metø rudená iðvykoje su Rumunija. Susipažinkite su mûsø rinktinës tvarkaraðèiu.

2008 09 06 Rumunija - Lietuva 2008 09 10 Lietuva - Austrija 2008 10 11 Serbija - Lietuva 2008 10 15 Lietuva - Farerø salos 2009 03 28 Lietuva - Prancûzija 2009 04 01 Prancûzija - Lietuva 2009 06 06 Lietuva - Rumunija 2009 09 09 Farerø salos - Lietuva 2009 10 10 Austrija - Lietuva 2009 10 14 Lietuva - Serbija

Laurynas

11


fut bo las

pagrindiniu stimulu taps savi stadionai ir žiurovai. Cempionatu šeimininkes tradiciškai rungtyniauja neblogai. Grupe B: Austrija, Kroatija, Vokietija, Lenkija. Suprantama, jog Europos cempionato finaliniame etape debiutuojancios Lenkija ir Austrija nebus laikomos grupes favoritemis. Austru treneris net atvirai teige, kad austrai laikomi autsaideriais, taciau tai greiciau reiketu vadinti gudravimu. Kaip ir šveicarus, sekmingam žygiui juos gali ikvepti savi žiurovai. Vokietijos ir Kroatijos treneriai pažymejo, kad pasitiki savo jegomis, taciau grupes nevadina ypatingai lengva. Visgi paskutiniaisiais metais abi komandos rungtyniauja labai sekmingai, tad bent viena ar net abi jos turetu patekti i kita etapa. Futbolas šioje grupeje turetu buti gana

Neseniai džiaugemes Lietuvos nacionalines futbolo rinktines pergalemis Europos cempionato atrankos runtynese su Gruzija ir Ukraina. Nepatekome i finalini turnyra Austrijoje ir Šveicarijoje, taciau toliau stebime ivykius, susijusius su artejanciu Europos futbolo cempionatu. Gruodžio pradžioje 16 i finalini etapa patekusiu rinktiniu burtu keliu suskirstytos i 4 grupes po 4 komandas. Cempionatas prasides Bazelyje 2008 m. birželio 7 d. rungtynemis Šveicarija – Cekija. Finalas – birželio 30 d. Vienoje. Komandos rungtyniaus aštuoniuose Šveicarijos ir Austrijos miestuose. Grupe A: Šveicarija, Cekija, Portugalija, Turkija. Preliminariai vertinant komandas atrodytu, kad patyrusios Cekija ir Portugalija turetu buti grupes favoritemis, taciau tiek šioje, tiek kitose grupese galima tiketis netiketumu iš bet ko. Pripažistama, kad finaliniuose turnyruose silpnu komandu nera. Šioje grupeje turetume išvysti daug techniško, improvizuoto futbolo, itemptu kovu, diskusiju su teisejais. Tuo ypac pasižymi portugalai ir turkai. Šveicarai su turkais taip pat turi savu saskaitu. Juk atrankinese varžybose i 2006 m. Pasaulio cempionata Vokietijoje turkai, pralaimeje lemiamas rungtynes šveicarams, sukele beprecedentes muštynes, kuriose dalyvavo abieju komandu futbolininkai ir dalis treneriu. Po burtu ceremonijos tiek šveicaru, tiek turku atstovai sutartinai minejo, jog muštynes pamirštos, taciau tai labiau panašu i laikina susitaikyma iki rungtyniu dienos. Itampa ir susidomejima šiomis rungtynemis padidins ir tai, kad Bazelyje, kuriame susitiks šios komandos, yra isikurusi gana didele turku bendruomene. Pastaruoju metu galingai rungtyniaujancios Cekijos treneriai neskuba nuvertinti varžovu, taciau neabejotinai tikisi patekti i tolesni etapa. Šveicaru

racionalus, atletiškas, taciau neturetu trukti ir improvizacijos, kuria pasižymi kroatai bei savo žaidimo braiža pakeite vokieciai. Dideli ažiotaža turetu kelti Vokietijos – Kroatijos dvikova (greiciausiai del pirmos vietos grupeje) ir rungtynes tarp kaimynu: Austrijos – Vokietijos bei Lenkijos – Vokietijos. Grupe C: Olandija, Italija, Rumunija, Prancuzija. Futbolo apžvalgininkai jau spejo šia grupe pavadinti „mirtininku“ grupe. Tai reiškia, kad visos grupes komandos yra labai pajegios ir palankiai susikloscius aplinkybems gali patekti i kita etapa. Tokioje grupeje kaip ši net neverta vardyti favoritu. Grupes komandos yra gerai pažistamos ir pastaruoju metu tarpusavyje žaide ne karta. Vien ko vertas Pasaulio cempionato finalas Vokietijoje tarp Italijos ir Prancuzijos, lemes tolesne itampa tarp šiu rinktiniu. Jos netruko ir atrankoje i 2008 m. Europos cempionata, kurio metu italai bei prancuzai vel susitiko. Ekscentriškasis Prancuzijos rinktines treneris Raymondas Domenechas buvo atvirai nusivyles burtu rezultatais ir pareiške, jog tikejosi išvengti visu

2008 m. Europos futbolo èempionato dalyvës suskirstytos á 4 grupes

10


BIX

! 0 2

Ðeðtadiená legendinë lietuviø roko grupë BIX ðventë dvideðimties metø kûrybinës veiklos jubiliejø. Ðventinis koncertas buvo dviejø daliø – pirmojoje BIX‘ø dainas savaip interpretavo Skamp, InCulto, Biplan, Psichas ir kt. Na, o antrojoje dalyje scenà uþkariavo patys ðventës kaltininkai. Geros nuotaikos ir energijos dozë abejingø nepaliko – klube tikrai vyravo kaþkokia ypatinga aura... Norint pamatyti, kas vyksta ant scenos, teko labai pasistengti, nes gerbëjai uþpildë visà „Forum Palace“ ásikûrusá „Galaxy“ klubà. Á koncerto pabaigà BIX pristatë naujà dainà – „Visko pradþia“. Jà susirinkusieji priëmë audringai, kaip ir visus didþiausius grupës hitus. Legenda nebûtø legenda, jei Samas tikrai ne dvideðimtà kartà papasakotø garsøjá anekdotà apie kiaulæ. Manau, ðá koncertà galima bûtø vadinti vienu ið geriausiø metø renginiø. Laukiam naujos pradþios! Ingrida

fes tival iai

Baigiasi metai, laukiam nauju. Kaip visuomet, prigalvojam, ka gero nuveiksim kitais metais – galbut keisimes patys, gal keisim kitus, o gal nieko nekeisdami bandysim gyvent linksmiau ir laimingiau. Laimingai ar ne, niekas negali žinoti, taciau linksmai kitais metais gyventi galima tikrai. Rengiami tokie festivaliai, kad kiekvienas didis melomanas ras sau tinkama ir prieinama finansiškai. Štai keleto ju apžvalga. Išsamesnes informacijos apie visus vyksiancius festivalius galite rasti virtualfestivals.com arba efestivals.co.uk. Didžiosios Britanijos pietuose esanti Isle of Wight salele birželio 13–15 d. kviecia i festivali, kuriame gros šios grupes ir atlikejai – Kaiser Chiefs, The Police, The Enemy, Sex Pistols, Kate Nash, KT Tunstall, Lily Allen, Iggy and the Stooges bei liverpulieciai The Zutons. Septintus metus vyksiantis festivalis sujungia 50 tukst. geros muzikos gerbeju. Bilietai jau pradeti pardavineti. Tomis paciomis dienomis Anglijoje jau šeštus metus iš eiles sugriaudes „Download“ festivalis Donington parke, Midlande. Nors dar neaišku, kokios grupes dalyvaus festivalyje, peržvelgus pastaruju metu repertuara (My Chemical Romance, Korn, Velvet Revolver, 30seconds To Mars, The Answer, Iron Maiden ir kt.), reikia tiketis, kad bus gerai žinomi ir mylimi atlikejai. Taip pat birželio 27–29 d. Piltone (UK) vyks „Glastonbury“ festivalis, kuriame, sklinda gandai, pasirodys Muse, Radiohead, Blur, The Verve, My Bloody Valentine, Kylie Minogue ir kt. Pirmomis liepos dienomis prasideda žymusis Roskildes (Danija) festivalis. Kol kas aišku, kad tikrai gros grupe Radiohead, paskutini karta groje Roskildeje prieš 11 metu. Taip pat pirmaji liepos savaitgali, nenorintiems keliauti i Roskilde, galima kuprine krautis ir pasukti Vokietijos link, kur ivyks kasmetinis indie / electro / pop / rock festivalis „La Pampa“. Liepos 10–13 d. visi muzikos megejai gali leistis i Serbijoje vyksianti festivali „Exit“. Nors ir šio festivalio dalyviai dar nera paskelbti, pastaruju metu pasirodymai velgi nuteikia neprastai – Beastie Boys, Basement Jaxx, Franz Ferdinand, Fatboy Slim, Scissor Sisters, Groove Armada, Robert Plant, The Prodigy, White Stripes, Iggy Pop ir dar bent septyniasdešimt kitu. Ir tikrai kiekvienas ras sau tinkama vieta festivalyje, nes iš viso galima suskaiciuoti net dvidešimt penkias skirtingu stiliu scenas. Visu busimu festivaliu aprašyti yra tiesiog neimanoma – ju tiek daug, kad vargu ar besuskaiciuosi. Ivairove yra gerai, kiekybe kartais glumina, taciau niekas nepakeis kokybes, kai gali keleta dienu šelti daugiatukstantineje minioje su megstamiausiais atlikejais ir grupemis, gyventi asketiškomis salygomis palapineje ir prisisemti energijos bei nuostabiu akimirku visiems metams. IceT

indie scena

9


mundane

the

The Mundane

– tai keturi latviai, grojantys rokenrolà nuo 1998 m. Prieð ðeðerius metus grupë apðildë garsiuosius Placebo, taip pat daþnai tenka koncertuoti su Brainstorm. Grupë savo archyve jau turi albumà „Klaji meli“ , o greitai turëtø pasirodyti naujas jø darbas. Á LIVERPOOL pateiktus klausImus atsakë grupës bosistas Ilgvars (Ildzis). Pradekime nuo triju sakiniu, skirtu Jusu savireklamai. 1. Mes esame grupe, kuri nuolat ieško nauju keliu, kurie sulaužytu visas proto ribas ir išreikštu muzika ekspresyviais budais. 2. Pasiekti žmones su didesne jega, grupe kuria muzika, kuri pirmiausia paliestu ju sielos kerteles. 3. Daug metu grojanti grupe vis dar vertina rokenrola gyvenime ir muzikoje. Kaip Jus suprantate rokenrola? Rokenrolas visada buvo šiek tiek destruktyvus, kad nustumtum kurybinguma i šona ir neišprotetum. Kaip leidžiate laika po koncertu (nebutinai Jusu)? Mums reikia pusvalandžio poilsiui ir tada mes vel tampame griovejais. Beprotiškiausias Jusu grupes poelgis del demesio? Išproteti ant scenos, ir, jei tai nepadeda, arba publika bloga, arba mes elgiames nepakankamai pakvaišusiai. Grojote su Placebo. Koki ispudi paliko? Kojos drebejo ant scenos, o visa kita – jau praeitis. Kokios grupes instrumentais labiausiai noretumete sugroti? Kraftwerk. Ar pasiilgote lietuviðkos publikos? Mes pasiilgome ir ilgimes. Mes dar grišime!

8

Kas jums labiausiai patinka Vilniuje? Daugelyje sriciu matau potenciala. Kokios grupes nuotaikos šiuo metu? Mes esam kaip vaikai, plojantys rankomis ir šokinejantys, ne tikimes gauti nauja žaisla (naujas albumas pasirodys labai greitai). Grupe The Mundane gruodžio 20 d. gros bare BIX Vilniuje. Kalbino Ingrida

negirdëtos grupës LPG

– olandu indie / alternative grupe. Žymiausia daina, ko gero, yra „Belly Rollercoaster“. Visi mes ja girdejome, tik nedaugelis atsimename, kur, ir tikrai retas žino jos pavadinima. Ji buvo panaudota telefono „Nokia 6280“ reklamineje kampanijoje visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Grupe neseniai iraše singla „Billy“. Prieš tai yra išleidusi albuma „I Fear No Foe“ („Aš priešu nebijau“). myspace.com/lpgmusic; lpgmusic.nl.

Animal Collective – Niujorke isikurusi, eksperimentini indie roka grojanti grupe. Tai žmones, kurie pastoviai eksperimentuoja. Kai kurios dainos prasideda triukšmu, kuri veliau kartojant sukuriama tam tikra melodija. Skambesys tikrai idomus, kartais šiek tiek kutenantis ausi. Vaizdo klipai taip pat labai idomus, ypac „Peacebone“ (youtube.com). Ten taip pat galima rasti interviu su šia grupe. myanimalhome.net myspace.com/animalcollectivetheband

indie scena


axis

interviu Industrinis, ðiek tiek Manèesterá primenantis, Ðiauliø miestas turi sunkiai paaiðkinamà savybæ – kas kelerius metus èia atsiranda originalaus gitarinio skambesio grupë. AXIS – tai dar viena Ðiaurës Lietuvos roko plejados, á kurià áeina BIX, GIN GAS, Brainers, Colors of Bubbles, grandis. Ið tikrøjø ketvertukas, vadovaujamas Aurimo „Aurio“ Bavarskio ir Manto „Zuto“ Leskausko, pradëjo repetuoti 2002 m. „Bixinëje“ – legendinëje BIX studijoje Ðiauliø kultûros rûmuose. Dabar grupæ Axis sudaro Aurimas Bavarskis ir Mantas Èeðkauskas. Grupei padeda du labai svarbûs asmenys – Vytis Puronas ir Jonas Oðkinis. Á LIVERPOOL laikraðèio klausimus atsako Aurimas ir Mantas „Zutas“. Kokie dabar yra Axis? Z.: tokie kaip ir visada – graþûs ir nenuspëjami. A.: besilaikantys rimto poþiûrio á muzikà. Niekada nenorëjome kurti „ið lempos“, niekada to nedarëme ir nemanau, kad darysime. Kita vertus, daug mûsø dainø gimë spontaniðkai ir be dideliø kûrybiniø kanèiø, bet mes visada buvome kritiðki savo kûrybai. Mûsø grupëje veikia tam tikras cenzûros reþimas – 90 proc. kûrybos „nepraeina“ á dainas, kurias grojame koncertuose. Kaip patys vertinate tai, kà grojote anksèiau ir dabar? A.: anksèiau mums rûpëjo, kà mano þmonës. Dabar irgi rûpi, bet tai nebeveikia mûsø kûrybos. Áraðëte naujø dainø, gal grojate kur nors? A.: po to, kai laimëjome „Baltic New Music Chart 2006“, supratome, kad grupei reikia ðvieþio oro. Todël nusprendëme iðvaþiuoti á Islandijà, apie kurià buvome prisiklausæ ávairiausiø kalbø. Per keletà mënesiø sukûrëme keliolika dainø, 7 ið jø áraðëme praeità gruodá Rygoje „Sound Division“ studijoje, kur praleidome 10 dienø ir 10 naktø. Trys dainos jau áraðytos ir jø galima pasiklausyti mûsø MySpace. Likusias keturias dainas þadame pabaigti iki pavasario. Taip pat yra numatyta kita áraðø sesija sausá Olandijoje. Negalvojate apie albumà? A.: galvojam. Bet, kad albumas bûtø aukðto lygio, reikia ádëti labai daug kruopðtaus darbo. Norime, kad albume bûtø tik tarpusavyje „limpanèios“ dainos, taip pat jis turi bûti konceptualus, tam reikia stiprios idëjos, o kol kas mes jos neturime... Bet jau turime keletà labai solidþiø kûriniø. Z.: taip. Darbai vyksta. Neturime numatæ tikslios datos, kada jis bus pabaigtas. Neturime jokiø ásipareigojimø, todël galime leisti sau daryti, kà norime ir kiek norime, taip pat ir patingëti, be to, norime bûti tikri dël kiekvienos dainos albume – kaip jos skamba viso albumo fone, todël nuolat viskas keièiasi. Kantrybë – didi dorybë. Koks buvo Jûsø paskutinis koncertas? A.: tai buvo maþas akustinis pasirodymas maþoje kavinukëje Reikjavike. Ðiuo metu planuojame koncertus Europoje. Ar galima tikëtis Jûsø koncerto Lietuvoje? A.: bûtinai tà padarysime, kai tam bus tinkamos sàlygos. Vienas gerbiamas þmogus mums þadejo, kad kitàmet bûsime pakviesti á festivalá „Be2Gether“ pagroti ne uþ dykà. Paþiûrësime, ar Lietuvoje gali kas nors pasikeisti per metus. Z.: niekada negali þinoti. Paprastai mes neplanuojam daugiau trijø dienø á prieká. Kokie planai ateièiai? A.: planuojame nesustot. Kaip keièiasi jûsø poþiûris á muzikà, kokiø grupiø ir atlikëjø daþniausiai klausotës? A.: manau, daromës vis kritiðkesni tiek sau, tiek kitiems. Yra keletas grupiø, kurios man visada labai patiko ir patinka. Tai Pulp, Kula Shaker, Primal Scream, Sigür Ros, Arcade Fire. Taip pat ðiuo metu

indie scena

labai domiuosi ðiuolaikiniais kompozitoriais. Z.: poþiûrio á muzikà keitimas yra natûralus ir bûtinas dalykas. Jis turi keistis pastoviai, bet negalima pamesti savo principø. Manau, kad mes dabar esame ganëtinai atviresni kûrybos prasme nei pradþioje, bet vëlgi tai natûralus procesas. Að stengiuosi nepersiklausyti vienos grupës ar albumo. Aiðku, yra iðimèiø – Oasis man yra amþina. Taèiau mano iTunes rodo, kad daugiausia kartø esu praklausæs The Kills ir Singapore Sling. Kokias lietuviðkas grupes iðskirtumëte? A.: iðskirèiau grupæ Brainers uþ tai, kad uþaugino mus, ir grupæ Flamingo, kad augome kartu su jais. Dþiaugiuosi, kad Ðiauliai pagimdë dar vienà rokenrolo grupæ – The Colours of Bubbles. Z.: nëra didelio pasirinkimo. Iðskirèiau Verslo Rizikos Rezervà, Brainers, Flamingo, Gravel. Mano ne vienà kartà perklausytas lietuviðkas albumas yra SH „Supermeno pusryèiai“. Kaip vertinate skirtumà tarp lietuviðkos ir uþsienio ðaliø indie scenø? A.: Lietuvoje indie scenos nëra. Yra tik keletas optimistø, kurie norëtø, kad taip bûtø – mes tarp jø. Uþsienio ðalys turi gilias tradicijas, todël alternatyvi muzika ten yra labai svarbi muzikinio gyvenimo dalis. Ðiuo poþiûriu Lietuva yra labiausiai atsilikusi ðalis visoje Europoje. Z.: manau, neverta kalbëti apie UK, Islandijà ar Ðvedijà – neámanoma jø aplenkti ðiame amþiuje. Kalbant apie Baltijos ðalis, Latvija pirmauja ðioje kategorijoje tiek grupiø gausa, tiek klausytojais, tiek klubais ir festivaliais. Kaip manote, ko trûksta lietuviðkai indie scenai? A.: tikiu, kad tai tik laiko klausimas. Gal, kai þmonës atsivalgys visø ð*** ið Valinsko televizijos, atsiklausys visø nesàmoniø per radijà, prisiskaitys lietuviðkø bulvariniø skaitalø, manau, atsiras poreikis kûrybinei veiklai. Taip pat èia ir Lietuvos ðvietimo problema, apie kurià nenoriu iðsiplëst. Kalbant konkreèiai apie indie scenà – trûksta kaþkokios maiðto idëjos arba dràsos. Labiausiai trûksta grupiø. Z.: trûksta grupiø. Kaip patekote i BBC World Service organizuojamo konkurso „The Next Big Thing“ 20-ukà? Kokios buvo Jûsø nuotaikos, kai suþinojote, kad patekote ten? Kokio dar pripaþinimo lauktumëte? Turbût turite kokià didþiausià svajonæ, susijusià su muzika? Kokia ji? A.: kadangi BBC World Service yra mano mëgiamiausia radijo stotis, neatsitiktinai iðgirdau praneðimà, kad BBC ieðko naujos grupës ar atlikëjo, nustebinsianèio visà pasaulá dràsa ir talentu. Að tà paèià minutæ sëdau prie kompiuterio ir uþpildþiau anketà bei nusiunèiau mûsø dainà „Waste“. Po keliø savaièiø sulaukëme skambuèio ið BBC. Maloni moteris teiravosi mûsø biografijos ir dainos apraðymo. Dar po keliø dienø mums praneðë, kad patekome tarp 20-ies finalistø. Tai buvo didþiulis mûsø kûrybos ávertinimas, ypaè dël to, kad dainas atrinko pasaulio muzikos autoritetai. Taip pat mûsø daina buvo pristatyta radijo eteryje ir ðiuo metu jos galima pasiklausyti oficialioje BBC interneto svetainëje. O „pripaþinimas“ yra keistas þodis... Man labiau patinka „ávertinimas“. Galimybiø daug, tik reikia nemaþai dirbti, kad jas iðnaudotume. Ir nebûtina, kad svajonës iðsipildytø, svarbu jas turëti. Na, ir pabaigai – kas jums yra rokenrolas? A.: rokenrolas yra poþiûris. Tai yra bûdas á viskà þvelgti kitaip. Z.: gyvenimo bûdas.

Kalbino Ingrida

7


N N A A U U JJ II E E N N O O S S 6

South Bank Show 2008 m. sausio 29 d. jau 12-àjá kartà vyks „South Bank Show“ apdovanojimai. Juose bus pagerbti Didžiosios Britanijos talentai ávairiose kategorijose, pavyzdþiui: teatras, literatûra, klasikinë muzika, opera, ðokis ir t. t. Ðá kartà kategorijoje „Pop“ nominuoti Arctic Monkeys su albumu „Favourite Worst Nightmare“, Radiohead albumas „In Rainbows“ ir Lindos Thompson kûrinys „Versatile Heart“. Panaðu, kad ðià kategorijà okupavo rokas. Taèiau kas gaus statulëlæ? Verþlieji naujokai Arctic Monkeys ar scenos veteranai Radiohead? Aiðku, neturime pamirðti folk rock atlikëjos Lindos Thompson, kuri gali patvirtinti taisyklæ: kur du peðasi – treèias laimi. Franz Ferdinand Franz Ferdinand galvoja apie savo miuziklo kûrimà. Grupës lyderis Alexas Kapranos prisipaþino pradëjæs màstyti apie panaðø projektà po to, kai prisidëjo prie „Hallam Foe“ garso takelio. Taip pat vokalistas sakë girdëjæs gandø, kad ir Belle and Sebastian dirba su muzikiniu filmu, todël patys vaikinai galvoja ne apie televizijà, o apie teatrà. Alexas taip pat pridûrë, kad ðiuo metu vyksta jø treèiojo albumo áraðinëjimas, kuris turëtø pasirodyti pirmosiomis naujøjø metø dienomis. Pete Doherty Pete Doherty áraðinëja savo pirmàjá soliná albumà. Babyshambles lyderis yra paraðæs 12 naujø dainø ðiam albumui ir jau tris áraðë per slaptà naktiná seansà kartu su prodiuseriu Jake Foir. Kaip teigë pats prodiuseris, ðis albumas yra labai intymus, daug lëtesnis nei Babyshambles. Visi grupës nariai palaiko Pete, taèiau juos ir „Parlophone“ áraðø kompanijà supykdë tai, kad áraðinëjimai vyko slapta. Maxïmo Park Anglijos alaus gamykla „Newcastle Brown Ale“ pasiûlë Maxïmo Park pavadinti alø savo vardu. Jis vadinsis „Maxïmo Brown Ale“. Gruodžio 15 d. grupë koncertuos Newcastle – mieste, kuriame ir gaminamas alus. Deðimtys tûkstanèiø buteliø su „Maxïmo Brown Ale“ etiketëmis bus pardavinëjami tik tam tikruose baruose Didžiojoje Britanijoje. Beje, alaus skonis nebus kažkuo ypatingas, ið tiesø tai tas pats „Newcastle Brown Ale“. The Killers Artëja Kalëdos ir muzikantai nesnaudžia. The Killers tradiciðkai iðleido kalëdinæ dainà pavadinimu „Don't Shoot Me Santa“. Tikrai neáprastas ir nuotaikingas kûrinys, kurá jau galima atsisiøsti, o visas pelnas bus skirtas labdaringam fondui RED, remianèiam kovà su AIDS Afrikoje, kurá ásteigë U2 lyderis Bono. Tad padëkite pasauliui klausydami muzikos! John Lennon ir Yoko Ono Ðiø metø gruodþio 8 d. buvo minimos 27-osios Johno Lennono mirties metinës. Ðia proga Yoko Ono siûlo gerbëjus jos vyro atminimui ðvenèiø metu visur (languose, mašinose, mokyklose, darbuose, gatvëse) pakabinti jø þymøjá antikariná plakatà. Ji taip pat kvieèia siøsti savo nuotraukas, istorijas, kà veikëte gruodþio 8-àjà, elektroniniu paštu stories@imaginepeace.com ir kartu dainuoti „Imagine“.

indie scena


juos ir kitas grupes, ávyksianèius renginius bei jø apþvalgà galite suþinoti mountainrock.lt. Nors stinga vietos koncertams bei trûksta lëðø, muzikantø entuziazmas ir klausytojø, kurie myli rokà, kiekis neleidþia nuleisti rankø ir toliau skatina siekti uþsibrëþto tikslo ir kopti á virðûnæ. Abiejø grupiø muzikantai vieningai teigia, kad rokas Kaune tikrai nemirë ir dar tik laukia graþiausiø savo laikø. Abi grupës paminëjo tuos barus, kuriuose koncertuoja, taèiau bûtø tiesiog neteisinga nepapasakoti apie barà B.O. Èia gyva muzika skamba reèiau, bet geros netrûksta niekada. Dviejø aukðtø baras, skaièiuojantis ilgus metus, niekada nebûna tuðèias – dienos metu skaniø picø pietums ateina studentai, verslininkai, vakarais – geros muzikos iðtroðkæ melomanai. Antrame aukðte á ðokiø aikðtelæ savaitgaliais pakvieèia didþëjai, dažniausiai grojantys d'n'b, house, funky muzikà, o norintieji ramiau praleisti laikà gali susirasti vietà apaèioje, taèiau ramuma baras nepasiþymi. Pastovus šurmulys ir þmoniø migravimas ið vienos vietos á kità, ilgos eilës prie baro – skiriamieji baro bruožai. IceT

Áraðykite þodþius eilës tvarka: pirmojo þodþio paskutinë raidë atitinka antrojo þodþio pirmàjà raidæ ir t. t. Starlight Radiohead Editors Libertines Club Starsailor Yeah Travis Strokes Coldplay Naive Nirvana Stereophonics Arctic Britpop Heaven Doors Spoon Narcoleptic Skin L

I

V

E

R

P

O

O

L

LIVERPOOL

! s i k û s o v l a g Y

T

R

A

P

5


„Kaune þadama atidaryti daugiau barø, kuriuose bus grojama roko muzika.“ daug þmoniø, taèiau visuomet bûna linksmas koncertas“, – apie Kauno barus kalbëjo gitaristas ir diplomuotas kineziterapeutas Hermanas, anksèiau grojæs su kaunieèiais Wish, Carpe Diem, ARS ir dar keletu kitø grupiø. Grupæ labiausiai liûdina tai, jog nëra jokio valdþios dëmesio ir paramos. „Visi pinigai ir dëmesys skiriamas tik Kauno dienø ðventei arba Kaunas Jazz festivaliui. Aiðku, dþiugu, kad tokie yra, taèiau valdþiai nereikëtø pamirðti ir pogrindžio. Ádomu tai, jog net ir Kauno dienas organizuoja ne kaunieèiai“, – kaunietiškomis problemomis dalinosi Hermanas. Grupës perkusionistë Ernesta buvo ðiek tiek optimistiðkesnë. „Problema yra ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Pakanka ásijungti televizoriø ir matosi, kokia muzikinë situacija, taèiau, manau, viskas taisosi po truputá. Þmonës vis labiau pradeda vertinti gyvà muzikà“, – pasakojo mergina, anksèiau bûgnais grojusi tose paèiose grupëse kaip ir brolis Hermanas. „Gaila, kad numirë daug gerø grupiø, kaip tarkim Empy X, bet vis tiek Kaune yra gausu gerø ir perspektyviø kolektyvø, pavyzdþiui, naujokai Affection, taip pat Thundertale, Ossastorium, Sound Injected, Mountainside. Nors pastarøjø muzika nëra mano mëgstamiausia, bet gerbiu juos uþ tai, kad kuria savo dainas, muzikà. Uþ nepaprastà entuziazmà“, – kolegas gyrë bûgnininkas. Daugiau apie SugarFree galite rasti frype.lt, pasiþiûrëti ir paklausyti youtube.com, be to, greitai bus atnaujintas grupës oficialus puslapis sugarfree.lt. Kita labai gerai þinoma kaunieèiø alternatyvaus roko grupë Mountainside gyvuoja jau ilgus metus. Kompanija yra iðleidusi du albumus, kuriø pirmasis „Distorted“ pasirodë 2003 m., o „All About Time“ dienos ðviesà iðvydo ðiø metø balandþio mënesá. Savo kolekcijoje Mountainside vaikinai turi nemaþai pasiekimø – keturis metus ið eilës buvo nominuoti geriausios Lietuvos alternative rock muzikos apdovanojimuose, kartu vienoje scenoje grojo su tokiomis garsenybëmis kaip Tito And Tarantula, prieð porà metø Vilniuje apðildë ðvedus Dismember, Entombed, Kaune – New Model Army ir t. t. Beje, ðiuo metu grupë intesyviai koncertuoja, o savo 11-ojo gimtadienio progai paþymëti Mountainside žada gerà roko dozæ bare 91 gruodžio 21 d. „Prieš trejus ketverius metus galëjom dràsiai teigti, kad Kaunas – roko sostinë, buvo daugiau vietø kur koncertuoti, daugiau grupiø, miestas buvo pakilëjime, taèiau, manau, ir dabar viskas eina tik á geràjà pusæ, nors ir teliko turbût trys vietos koncertams – prieš septynerius metus jø nebuvo iðvis“, – teigë grupës vokalistas Darius. Jam antrino ir bosistas Rytis: „Pakankamai stipri hardcore kultûra, ðtai, pavyzdžiui, šaunuoliai K.A.N.G., nemažai metalo grupiø, kurios savo vietà atranda neseniai

4

atsinaujinusiame bare Aiax. Taip pat yra ir poproko grupiø, tik bëda su alternatyvia muzika. Turbût visoje Lietuvoje esam tik mes, I.R bei dar pora grupiø. Greièiausiai daugumai tokia muzika arba per sunki, arba per lengva, tarkim, metalistams.“ Kaip ir pirmieji SugarFree, Mountainside ávardino tuos paèius Kauno barus, kur jie daþniausiai koncertuoja. „Taip, vietø labai trûksta. Dþem Pub'as, 91... Beje, paskaièiavom, kad ðiame bare esame koncertavæ jau 26 kartus. Apskritai manau, kad tai viena geriausiø Kauno vietø, mums labai patinka baro ðeimininkø poþiûris á muzikà. Anksèiau dar buvo „Galera“, kurioje groti ásiaudrinusiai publikai bûdavo gana pavojinga, nes mažai vietos, bet tai turëjo savo þavesio“, – pasakojo VDU politinius mokslus dëstantis Rytis. Grupës gitaristas Ðarûnas, organizuojantis garsiuosius Mountainrock festivalius, dar pasidþiaugë girdëjæs gandø, kad Kaune þadama atidaryti daugiau barø, kuriuose bus grojama roko muzika. Alø ir „Þalgirá“ mylintys rokeriai teigë, kad

vaikðèioti á koncertus ir pasiklausyti kitø grupiø nelabai turi laiko, todël kaþkà iðskirti labai sunku. „Mes esame uþ tas grupes, kurios kuria savo muzikà, tai K.A.N.G, Brainers, I.R, Nahash. Labai gaila dël SH iðirimo. Þinoma, savu laiku patiko BIX“, – dëstë Rytis, Ðarûno ávardintas kaip grupës melomanas, atneðantis naujø vëjø á kolektyvà. Artimiausiuose Mountainside planuose yra naujas albumas, singlas, vaizdo klipas. Vël planuojamas, ðiais metais dël albumo áraðinëjimo pamirðtas, Mountainrock festivalis ir naujo vokalisto paieðkos. Po daugiau nei penkeriø metø, praleistø kartu su Mountainside, grupæ paliekantis Darius teigë iðeinàs dël laiko trûkumo, nes dabar nori bûti tik profesionalus tëtis ir muzikuoti maþiau laiko reikalaujanèiuose projektuose. Naudodamiesi proga muzikantai kvieèia visus, kas tik myli rokà ir gali tam skirti laiko, susisiekti ir pabandyti tapti MS dalimi bei atneðti naujø idëjø. Apie grupæ daugiau galite suþinoti aplankæ juos adresu myspace.com/kaunorokeriai, taip pat mountainside.lt, o visas naujienas apie


r o c k kaunas

Kauno rokas mirë. Tegyvuoja Kauno rokas! Dël Sovietø Sàjungos izoliacijos vienintelis informacijos ðaltinis apie Vakarø pasaulyje vykstanèius procesus buvo radijo imtuvas. Apie 1964 m. Liuksemburgo radijo bangomis Lietuvos jaunimà pasiekë pirmosios grupës The Beatles dainos. Taip, kaip rhythm and blues 5-ajame dešimtmetyje radijo bangomis užkariavo baltøjø auditorijà, o rokenrolas 6ojo deðimtmeèio pabaigoje – Europà, taip ir The Beatles 7-ojo deðimtmeèio viduryje ásiverþë á Sovietø Sàjungà. The Beatles muzikos paprastumas, nuoširdumas ir novatoriðkumas uþbûrë ne vienà jaunà ðirdá. Nuo septintojo deðimtmeèio vidurio Lietuvos jaunuoliai entuziastingai puolë droþti gitaras ir burtis á muzikos grupes. Kauno roko grupiø þidinys buvo Kauno Politechnikos institutas, kur 1967 m. susikûrë Kertukai ir Aitvarai, Vyturëliai, Delfinai, Vaizbûnai, Perkûno Ainiai, Dainiai, Meteorai, Gëlës, Raganiai. Gitarø muzikai neliko abejingos ir merginos. Kaune 1968aisiais susikûrë net dvi merginø gitarø grupës – viena be pavadinimo, o kita – Eglutës. Ðiuo metu Kaune yra tikrai gausu gerø ir perspektyviø grupiø. Visø pirma, tai bene garsiausi alternatyvaus roko atstovai – Mountainside, gotikiná metalà mëgstantys Xess, Dreamland Poetry, metalistai Thundertale, Ossastorium, Sound Injected, Mr. Jumbo, hardcore atstovai K.A.N.G, rokeriai INTRO, Tyèia, VooDoo, SugarFree, Fix, Kontaktai ir kt. Bene tiksliausiai apie tai, kas šiuo metu dedasi Kaune, gali papasakoti paèios kaunieèiø grupës. Kad vaizdas bûtø dar tikslesnis, kalbinau tris visiðkai skirtingas grupes, kurios, beje, nors ir skirtingos muzikiniu stiliumi, taèiau gyvena tomis paèiomis problemomis ir nuotaikomis. Tik smagu, kad pastarosios optimistiðkos! Pirmieji Kaunà pristato SugarFree. Ðis penketukas kartu yra ne taip jau ir seniai, taèiau pati grupë ðiuo pavadinimu gyvuoja penkerius metus, o du jos nariai, bûgnininkas Aldas ir bosistas Romanas kartu groja jau 17 metø. Per ilgus gyvavimo metus poproko grupëje keitësi þmonës, keitësi pavadinimai, taèiau noras groti nedingo ir taip pagaliau iðaugo dabartinës sudëties SugarFree – vokalistë Renata, Ernesta, grojanti perkusija, bûgnininkas Aldas, bosistas Romanas ir gitara grojantis Hermanas. Grupë dažniausiai groja kitø grupiø dainas, taèiau turi ir savø. Taèiau, pasak grupës bûgnininko Aldo, kol kas yra labai sunku patekti á didþiàjà scenà savo grojama muzika, nes jie netelpa á Lietuvos formatà. „Lietuvoje daþniausiai klauso metalo, punk arba pop muzikos. Mes nesame nei vieni ið ðiø, todël kol kas mums nëra jokios niðos“, – sakë profesionalus muzikantas Aldas. Taèiau vienaip ar kitaip grupë turi pasiekimø – yra iðleistas jø singlas „Myliu tave“, taip pat dalyvauta ávairiuose festivaliuose, konkursuose. „Dalyvavome Soundwave konkurse, kuriame pagal klausytojø balsus uþëmëme pirmàjà vietà, taèiau laimëjo visai kitos grupës, o mes jokio

ávertinimo nesulaukëmë. Tai puikiai árodo, kad Soundwave – parduotas reikalas“, – piktinosi bosistas Romanas. Beje, grupë taip pat koncertuoja kartu su stepo trupe „Funny Beat“. Grupës vokalistë Renata kartu pradëjo koncertuoti tik praeità þiemà, kai, atsiliepusi á skelbimà internete, buvo pakviesta á grupæ. Tuo metu merginai buvo paskirtas pritarianèiosios vokalistës vaidmuo, taèiau, grupæ palikus pagrindinei vokalistei, Renata stojo prie pirmojo mikrofono. „Niekada nesu dainavusi su gyvai grojanèia grupe, tik gimtuosiuose Maþeikiuose lankiau chorà. Kai pirmà kartà susitikau su grupe ir jie pastatæ prie mikrofono iðkart liepë dainuoti – labai iðsigandau. Taèiau dabar viskas puiku, nebebijau taip“, – pirmuosius áspûdþius su ðypsena prisimena Kaune þiniasklaidos inþinerijà antrame kurse studijuojanti mergina. Beje, tà pirmàjá kartà Renata sudainavo savo kurtà dainà, kurios kiti grupës nariai nepamirðo ir ávertino. Ðiuo metu vyksta intensyvûs áraðinëjimo darbai ir planuojama, kad dar iki metø pabaigos jie turëtø bûti uþbaigti. „Su ðia daina turime daug vilèiø. Tikimës, kad pabaigus visus darbus, jà iðgirs daug þmoniø ir ji bus ávertinta“, – teigë grupës bûgnininkas. Kokie tiksliai planai, išduoti nepanoro. „Pagyvensim – pamatysim. Nieko nenorime sakyti, kol nëra nieko konkretaus, bet apie radijà ir televizijà pagalvojame“, – uþuominomis kalbëjo A.Kaèanausko muzikos mokyklos mokytojas Aldas. Prakalbus apie Kauno scenà, visi sutartinai ðypteli. „Þmoniø, kurie klauso tokià muzikà, tikrai uþtenka, tik nëra vietos, kur galëtume groti. Kaune yra trys barai, kurie toleruoja gyvà roko muzikà, o to nepakanka tokiam dideliam miestui“, – vieningai kalbëjo SugarFree grupës nariai. „Daþniausiai grojame Forte, Dþem pub'e ir bare 91. Turbût maloniausia groti Dþem pub'e, kadangi scena didelë, erdvu ir þmoniø visuomet bûna daug. Be abejo, smagu ir bare 91, kur daþniausiai susirenka ne tiek daug þmoniø, taèiau visuomet bûna linksmas

3


· 2007 08 03 LIVERPOOL party (The Pub Prie universiteto).

žodis

RE

DAKCIJOS

· 2007 08 04 LIVERPOOL afterparty (Ping Pong). · 2007 09 08 LIVERPOOL party (Ping Pong). · 2007 09 08 išleidžiamas pirmasis LIVERPOOL laikraštis. · 2007 09 12 pradedame transliuoti laid¹ „LIVERPOOL muzika“ Užupio radijo eteryje. · 2007 10 26 LIVERPOOL party (The Pub Prie universiteto). · 2007 10 27 LIVERPOOL afterparty (Soleluna). · 2007 11 23 LIVERPOOL party (Intro). · 2007 11 24 LIVERPOOL afterparty (Soleluna). · 2007 12 14 LIVERPOOL party (B.O. Kaunas).

Tavo rankose ketvirtasis LIVERPOOL laikraðtis. Ðákart jo tiraþo didþioji dalis atiteks Kaunui, kuriame pirmà kartà organizuojame LIVERPOOL renginá. Tad be tradiciniø rubrikø (indie scena, naujienos, futbolas) jame rasite ir trumpà Kauno alternatyvios scenos apþvalgà.

Renginiø ir veiklø sàraðas nëra trumpas. Draugø ratas vis didëja. Jeigu tu norëtum dalyvauti LIVERPOOL veikloje, paraðyk mums á liverpool.music@gmail.com.

LIVERPOOL kelionë á Kaunà þymi tolesnæ LIVERPOOL judëjimo plëtrà Lietuvoje. Norime sutikti kituose miestuose gyvenanèius ir gerà liverpulietiðkà muzikà mëgstanèius þmones bei geriau paþinti ne tik Vilniaus alternatyvià scenà. Be to, smagu sužinoti, kur rekomenduojama nueiti, kokiø grupiø klausytis maþiau paþástamame mieste. Ateinanèiais 2008 m. toliau plëtosime savo liverpulietiðkas idëjas. Planuojame pristatyti naujas „LIVERPOOL gyvai“, „LIVERPOOL kelionës“ koncepcijas, naujos galimybës bendrauti Tavæs lauks ir alternative / indie / rock / britpop interneto svetainëje liverpool.lt. Detaliau apþvelgdami prabëgusius metus pateikiame 2007 m. LIVERPOOL ávykiø chronologijà: · 2007 01 15 LIVERPOOL sumanytojai Evaldas ir Laurynas nuvyksta á Liverpulá, kuriame galutinai nusprenþiama imtis reikalo.

Redakcija: kalbos redaktorës: Jurga ir Gintarë news@liverpool.lt

· 2007 02 16 po The Killers koncerto Frankfurte nustatoma galutinë data pirmajam LIVERPOOL renginiui – 2007 04 19.

straipsniai: Aiste, Valentinas, Ingrida, Laurynas, Logika foto: Valentinas media@liverpool.lt

· 2007 04 19 LIVERPOOL party (ÐMC kavinë).

dizainas: Gailë design@liverpool.lt

· 2007 05 24 LIVERPOOL party (Woo). · 2007 06 28 LIVERPOOL party (Woo).

Laikraðtis leidþiamas nuo 2007 m. rugsëjo 8 d. tiraþas 200 Visos teisës saugomos.

· 2007 06 30 LIVERPOOL afterparty (Vingio parkas).

2

www.liverpool.lt

Edition 4  

LIVERPOOL newspaper edition 4 (in Lithuanian)