Page 1

VSV-symposium magazine

Samen sterk Het gebeurt in Almere

5 april 2016


Inhoudsopgave | Colofon

Inhoudsopgave

De inzichten van het VSV-symposium 2016 zijn inhoudelijk en in beeld vastgelegd in dit Live Magazine. Zo kunt u het thuis of op uw werk nog eens rustig nalezen en herbeleven.

Voorwoord 3 Grafisch ontwerp, uitgave en redactie

Inleiding: “We hopen op veel inspiratie!”

4

Joost van der Steen

“Wat verwacht u van vandaag?”

5

Teksten

Interview met Mark Vlasblom en Giny Smits

6

Richard Derks

Visual Recording

8

Beeld

Hanneke Hendrix

David Jagersma

2

Ronde Tafelgesprekken

10

De dag in beeld

12

Ronde Tafelgesprekken

14

VSV-symposium 2016


Voorwoord

Samen op zoek naar de stip op de horizon

Over hoogtevrees en helderheid Het uitzicht vanaf de achtentwintigste verdieping van het WTC in Almere is verbluffend. Een prima start om een middag de diepte in te gaan. Aan de hand van verschillende thema’s gaan we vandaag aan de slag om zo een keur aan invalshoeken te belichten rondom het vraagstuk schooluitval onder jongeren in Almere. We kampen in Almere stadbreed met dit probleem en dus heeft het Bestuurlijk Beraad Almere (BBA) de behoefte uitgesproken om eens een middag met z’n allen rond te tafel te gaan zitten. Zo kunnen we kennismaken en kennis delen, kunnen we bundelen en binden, maar ook verdiepen per thema en een toekomstvisie creëren. Dit alles door middel van rondetafelgesprekken over thema’s die het vraagstuk steeds vanaf een andere kant belichten. We formuleren ambities en mogelijke vervolgacties, onder leiding van specialisten uit heel Almere die per thema voorbereiden en leiden. Zo benutten we de kracht van samenwerking en afstemming in de beroepskolom en kunnen we kijken naar wat we hierin kunnen doorontwikkelen.

Geen plek voor hoogtevrees Samenwerken is het sleutelwoord, met functionarissen van strategisch tot operationeel niveau, bespreken we op welke activiteiten we binnen dit thema trots zijn en wat de stip aan de horizon is. Het is tijd om opnieuw in actie te komen en nieuwe plannen en vergezichten te creëren, zonder met het hoofd in de wolken te lopen. En dat moet kunnen op een

plek als hier, want vandaag is geen dag voor mensen met hoogtevrees.

Wat gaan we doen vandaag? We beginnen met een inleiding van Mark Vlasblom, voorzitter directie MBO College Almere, die kort achtergrond en historie uit de doeken doet. We gaan kijken naar de nieuwe visie op het vraagstuk, en het beoogd resultaat van de middag. Van belang is kennis maken en kennis delen, maar ook het verdiepen van thema’s. De dag is verdeeld in twee rondes, die steeds in dezelfde stamgroep worden doorlopen. In de eerste ronde wordt het doel en resultaat geformuleerd. Aan het eind van de middag willen we de volgende hoofdvragen hebben beantwoord:

1. Wat is onze toekomstvisie op het thema, wat hebben we bereikt in 2020? 2. Welke drie punten geven we de bestuurders in het BBA mee om die ambitie stapsgewijs te ondersteunen? 3. Welke twee punten willen we in de ketenaanpak verbeterd hebben, wie hebben we daar bij nodig? 4. Wat kunnen we als instelling zelf doen?

In Ronde 1 ligt de nadruk vervolgens op wat al goed gaat en wat beter kan. Ook wordt er per thema een antwoord op vraag 1 (de hoofdvraag) geformuleerd: wat is onze toekomstvisie op het thema

en wat hebben we bereikt in 2020? In Ronde 2 wordt er plenair besproken wat er per tafel voor antwoord is gegeven op Hoofdvraag 1. Ook wordt er aandacht besteed aan vragen 2, 3 en 4.

Waar kan ik de details per thema en tafel vinden? Aan het eind van de middag is er veel besproken: een analyse van het heden, een vergezicht op de toekomst, concrete tips en suggesties. Veel van die punten zijn ‘analoog’ op de flipovers terechtgekomen. Dat betekent niet dat ze verdwijnen: ze zullen worden uitgewerkt en digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Helderheid Als afsluiting neemt de dagvoorzitter het woord: “Toen we hier vanochtend binnenkwamen was het uitzicht nog een beetje nevelig.” Hij wijst op het weidse panorama achter de ramen van deze schitterende locatie. “Maar nu in de middag is de mist opgetrokken. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Een heleboel mensen hebben een beter en helderder zicht gekregen op het onderwerp waar we het vandaag over hadden: het voorkomen van voortijdige schooluitval.” In het BBA Almere zullen wij de resultaten bespreken en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid pakken. Door Hanneke Hendrix en Richard Derks

VSV-symposium 2016

3


Inleiding

wat verwacht je, wat hoop je?

“We hopen op veel inspiratie!” Mark Vlasblom opent de middag met een welgemeend “Welkom beste collega’s!”. Hij zegt: “Want dat zijn we zoals we hier nu zitten vooral en op de eerste plaats: collega’s. Mensen uit het onderwijs die vanmiddag van gedachten gaan wisselen over de problematiek rond vroegtijdige schoolverlaters.”

Uitstijgen Hij loopt met de microfoon tussen de tafels door om links en rechts wat verwachtingen te ‘oogsten’. Sandra van Rijnbach, bestuurder Baken scholen, zegt: “Ik verwacht dat het ons lukt om vanmiddag boven de administratieve oplossingen uit te stijgen. En ik hoop dat het lukt om dat vooral samen te doen, met alle schooltypen in het onderwijs.” Rien Komen, directeur Windesheim Flevoland, haakt aan en zegt: “We hebben lang gedacht dat het begrip ‘VSV’ niet bestond in het hbo. Maar we krijgen er steeds meer mee te maken. Ik verwacht en hoop vandaag vooral veel nieuwe mensen te leren kennen. Ik hoop te leren wat werkt en wat niet. Ik hoop op inspiratie!”

Bestuurlijke drukte Mariëlle Visbeen, bestuurder ROC TOP, zegt: “Ik verwacht vooral meer te leren over het onderwerp VSV. Het is iets wat in de hele keten aangepakt moet worden.”

4

VSV-symposium 2016

Dan krijgt Herbert Griffioen, bestuurder ASG scholen, de microfoon: “De verwachting is hoog! Er is veel gepraat over het onderwerp, er is veel bestuurlijke drukte. Maar hier, in de keten, horizontaal en verticaal: hier moet het gebeuren! Het is vooral netwerken en gezamenlijk aanpakken!”

Reactie van gemeente en bestuur Daar zijn de vertegenwoordigers van bestuur en gemeente die vandaag aanwezig zijn het mee eens. Tessa van der Wal van de gemeente Almere zegt: “We vinden het mooi en bijzonder dat er zoveel mensen uit de beroepskolom samenkomen om te praten over zo’n ontzettend belangrijk onderwerp als voortijdig schoolverlaten. We zijn benieuwd wat de onderwijssector boven tafel krijgt. Welke oplossingsrichtingen er aan het eind van de dag bedacht zijn. En natuurlijk horen wij graag waar de gemeente volgens jullie in zou kunnen ondersteunen en welke verbindingen daarvoor nodig zijn!” Tot slot nog een boodschap van René Peeters, wethouder van de gemeente Almere. Hij laat weten dat het zo belangrijk is dat leerlingen echt gezien worden door docenten, begeleiders en andere betrokkenen. Anonimiteit genereert een groot risico op uitval. Hij juicht deze middag dan ook van harte toe.

Aan tafel! Op het beeldscherm verschijnen de voorlopige VSV-cijfers 2014-2015. Giny Smits, programmamanager Voortijdig Schoolverlaten regio Flevoland, loopt ze snel met ons door. “We hebben hier in de regio bijna 800 VSV-ers. Hiervan komen 457 VSV’ers uit de gemeente Almere. Een aanzienlijk aandeel dus. In het mbo zijn het 376 jongeren die zijn uitgevallen, in het Voortgezet Onderwijs gaat het om 81 jongeren. Deze jongeren zijn nog geen 23 jaar en zijn zonder startkwalificatie uitgestroomd. Een groot maatschappelijk probleem dus. We zijn vanmiddag niet bij elkaar om die cijfers eens grondig door te spitten, maar ze geven wel een beeld van waar we nog wat te doen hebben met elkaar. Vanmiddag concentreren we ons op die inhoud, wat kunnen we bijvoorbeeld verbeteren op de kritische overstapmomenten, van vo naar mbo en van mbo naar hbo. Want laten we ook voor die doorstroom aandacht hebben. Windesheim Flevoland heeft bijvoorbeeld bijna 40% uitval in het eerste leerjaar. Wat werkt bij de aanpak van VSV? Wat kan beter? Wat kunnen we als onderwijsinstellingen zelf doen binnen de beroepskolom vo-mbohbo en wat hebben we nodig van onze partners zoals de gemeenten, jeugdzorg, etc. Laten we het daarover hebben. “Aan tafel!“ Door Richard Derks


Bij de ingang

“Wat verwacht u van vandaag?”

“Mijn verwachting is minder uitval. Heel simpel eigenlijk. En wat ik kom brengen of halen? Dat klinkt misschien raar, maar ik breng problematiek. En dan vooral de ervaring om met z’n allen problemen om te zetten in oplossingen.”

“Ik wil vandaag kijken hoe we kunnen samenwerken met ROC’s en dan bekijken waar de uitval start. Er een gezicht aan geven. Uitval heeft namelijk vooral te maken met individuen en niet zozeer met groepen.”

“We komen om te sparren, zodat we meer houvast hebben voor de toekomst. Op een middag als deze kunnen we met z’n allen ervaringen uitwisselen en eens aan elkaar vragen: ‘hoe doe jij dat nou?’”

Hester Beerling Teamleider Poort

Rachida Komenan Decaan Poort

Linda Veldkamp en Tiny Nieuweboer Entreeteam ROC van Flevoland

“Ik verwacht na vandaag minder schooluitval. Sterker nog: ik verwacht het vanavond al. Zo! Dat moet zomaar kunnen.”

“Veel mensen ontmoeten! Dat is belangrijk, want ik ben nog niet zo lang in Almere. Maar zo’n dag als vandaag bewijst wel al meteen zijn nut. Ik ben pas tien minuten binnen en heb al drie mensen gesproken waarvan ik zeg: ‘Ja!’”

“Ik ben projectleider van de Plusvoorziening en ik ben tafelleider vandaag. Ik hoop dat we concrete doelen stellen, zodat we met het idee naar huis gaan dat we ook echt aan de slag kunnen. We komen hier natuurlijk niet voor de broodjes!”

Ruud Staverman Coördinator Leerlingzaken ROC TOP

Doeke Jan Renema Rector Het Baken

Elisabeth Verschut Passend Onderwijs Almere

VSV-symposium 2016

5


Interview met Mark Vlasblom en Giny Smits

Op zoek naar verdieping Dagvoorzitter Mark Vlasblom (voorzitter MBO College Almere) en Giny Smits (programmamanager VSV) schuiven aan. Het zijn twee deskundigen op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

6

leuker dan school. Ik heb na een goed gesprek thuis toch maar mijn opleiding afgemaakt. Daar heb ik overigens geen spijt van!”

Off the record...

Grootstedelijke problematiek

Even off the record: hebben ze zelf hun school wel afgemaakt? Giny lacht. “Jawel hoor, ik wel.” Mark aarzelt. Dan: “Nou... Ik was wel een dreigende voortijdige schoolverlater... Ik vond werken

We zijn in Almere, in de groene polder. Is de problematiek van voortijdig schoolverlaters hier anders dan in andere regio’s? Giny: “Almere en Lelystad kun je wat betreft jeugdproblematiek

VSV-symposium 2016

vergelijken met de G4, de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Er zijn wel verschillen binnen de regio zelf. In Urk is de problematiek anders dan hier vlak onder de rook van Amsterdam.” Mark: “Vergeet niet, Almere is de zevende stad van ons land...”.

Helpt nog meer praten? Er zijn eerder grote conferenties over het onderwerp geweest. Helpt al dat praten wel? Mark: “Jazeker wel. Er is al heel veel werk verzet de afgelopen jaren om dit uitval tegen te gaan. Ten op zichte van het normjaar 2005-2006 is het aantal VSVer’s in Flevoland met 50% gedaald. Wat je wel ziet is dat het ‘laaghangende fruit’ er nu af is. De jongeren die nu overblijven, dat is een echt lastige groep om te bereiken. Daarom is het goed dat


Interview met Mark Vlasblom en Giny Smits

Van elkaar leren En zijn er vandaag ook mensen bij van wie jullie extra blij zijn dat ze er zijn? Giny: “Er zijn ook scholen bij –Windesheim Flevoland bijvoorbeeld– die niet in het VSV-convenant zitten. Daar zijn we extra blij mee. De problematiek van voortijdige schoolverlaters die we eerder in bijvoorbeeld het mbo zagen, begint nu ook te spelen in het hogere onderwijs.” Mark: “Het is deels een problematiek die ‘mee schuift’ met de generaties, en in de gehele keten steeds meer gaat voorkomen. We kunnen veel van elkaar leren!”

Wanneer geslaagd? Wanneer is de dag geslaagd? Giny: “Als we aan het eind van de middag met een concreet lijstje met actiepunten kunnen komen. Met wie moeten we de samenwerking versterken? Wat kunnen we zelf nóg beter doen, en hoe pakken we dat aan? Als we daar samen de antwoorden op kunnen formuleren is deze dag wat mij betreft geslaagd!” Mark: “Ik ben tevreden als we samen echt in gesprek zijn gekomen. Als we de verdieping over het onderwerp hebben bereikt.” we nu gezamenlijk gaan kijken wat we kunnen doen.” Mark gaat verder: “Ik begrijp je vraag. Helpt meer praten? Daarom ben ik heel blij dat er vandaag ook mensen van de praktijk bij zijn. Dus niet alleen de managers, maar bijvoorbeeld ook de zorgcoördinator of de Pluscoach in de klas.”

wijst op het verbluffende uitzicht van het WTC Almere waar we vandaag zitten: “We zoeken de hoogte om verdieping te bereiken!” Giny: “Er is al veel gedaan, ook in het programma VSV. We hebben nu weer 4 jaar gekregen om onze nieuwe doelstellingen te behalen. Deze dag is daarvoor cruciaal.”

Gezamenlijk aan de slag

Zelf positie bepalen

Die gezamenlijkheid wordt ook benadrukt door Giny: “Het is heel goed om nu met de gehele beroepskolom de verdieping te zoeken. Het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs werken al veel samen op de thema’s verzuimaanpak en begeleiding van zorgleerlingen. Het zou mooi zijn als we die samenwerking daar waar mogelijk verbeteren en versterken met het hbo. Waar kan onze aanpak nóg beter? Door daar samen over te praten is veel winst te halen.” Mark

Zijn er partijen die we missen? Bijvoorbeeld de zorg? Mark: “We zijn van het onderwijs, niet van de zorg natuurlijk.” Giny: “Uiteraard werken we samen in een ketenaanpak. Dat betekent dat de samenwerking met de gemeenten, jeugdzorg, GGZ, tactus, wijkteams, etc van cruciaal belang is. Vandaag is een belangrijke vraag, wat kunnen we als onderwijs zelf doen. Daarnaast willen we helder krijgen wat we in de ketensamenwerking kunnen verbeteren.

Gehele onderwijskolom aanwezig Mark sluit af: “Kijk, we zijn mensen van de praktijk. Mensen in het onderwijs willen altijd meteen ‘aanpakken’. We nemen niet altijd de tijd en de ruimte om de diepte in te gaan. Om te analyseren. Om naar elkaar te luisteren en daarvan te leren. Een dag als dit is ook bedoeld om van elkaar het verhaal te horen. Wat doen jullie? Hoe pakken jullie het aan? Wat werkt voor jullie wel, en wat niet? Dat wil ik bereiken, dat gesprek. De dag is voor mij nu al geslaagd omdat iedereen er is.” Giny: “We zitten met de gehele beroepskolom aan tafel. Dat is bijzonder en het biedt grote kansen om de problematiek stevig aan te pakken.” Door Richard Derks

VSV-symposium 2016

7


Visual Recording

8

VSV-symposium 2016


Visual Recording

VSV-symposium 2016

9


Ronde Tafelgesprekken

Thema: Doorlopende LOB-lijn

Beweging creëert ruimte voor meer cross-overs Een ding is al meteen bij de aftrap duidelijk, bij allebei de tafels afzonderlijk: wat goed gaat is de onderlinge samenwerking. Niet alleen decanen of instroomcoördinatoren overleggen regelmatig, maar ook docenten, coaches en begeleiders onderling. En dit allemaal tussen zowel vombo als tussen mbo-hbo. Maar wat valt er nog allemaal te winnen? Hoe komt het dat toch veel jongeren uitvallen? Wat willen we bereikt hebben in 2020? Tafel 5 en 6 zijn gevuld met vakgenoten die zich bezighouden met zaken als loopbaanoriëntatie, keuzeproblematiek en doorstroommodules. “Wat mij opvalt,” zo steekt een docente van wal, “is dat de meeste jongeren na het mbo meteen aan het werk gaan en dat ze helemaal niet denken aan doorstromen naar het hbo.” Er wordt gemerkt dat kennismaking an sich waardevol is en de overstap bevordert. Het goede is dat er beweging ontstaat, want in die beweging wordt er zo ook ruimte gecreëerd om te kunnen kijken naar de cross-overs die tussen de verschillende niveaus en lagen gemaakt kunnen worden.

Goed en beter Bij tafel 5 en 6 weet men elkaar te vinden: decanen zien elkaar regelmatig en krachten worden gebundeld. Overdracht gaat ook goed. “DigiDoor,” zo wordt er vanuit themagroep Doorlopende LOB-lijn teruggekoppeld, “is als systeem oké, alleen in de uitvoering wordt kan er nog wel één en ander verbeterd worden.” Gelach van herkenning stijgt op in de zaal. Er is er te weinig overdracht tussen vo-hbo en mbo-hbo en ook

10

VSV-symposium 2016

vice versa zou meer teruggekoppeld kunnen worden. “Er wordt al veel onderling gecommuniceerd, maar nog niet tussen alle doorstroomlijnen,” wordt er aangevuld. Men mist nog een echte alumnicultuur en ook de ouders kunnen beter betrokken worden binnen de loopbaanoriëntatie.

2020 Waar staan we over vier jaar? Themagroep Doorlopende LOBlijn is het er over eens: “Wij voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor de jeugd in Almere en samenwerking is dat ook vanzelfsprekend.” De woorden “warme overdracht” komen vaak terug: meer bij elkaar kijken, meer maatwerk in de voorlichting, weten wie er binnenkomt en wat diegene al heeft gedaan en gehad. “Jongeren moeten school zo leuk vinden dat ze niet meer willen thuisblijven,” wordt er geroepen. Luid gelach stijgt op.

Wat gaan we vanaf morgen anders doen? “Maatwerk in de voorlichting en er moet een portfolio in de doorlopende lijn komen. Maar wat we echt missen is de mogelijkheid om gemakkelijk keuzevakken bij elkaar te kunnen volgen, zodat leerlingen en studenten vaker en fysieker op andere scholen langs kunnen gaan.” Ook wordt er nog extra nadruk gelegd op het belang van het op orde brengen van de basis, maar ook van de communicatie tussen de verschillende lagen en instellingen. Een middag als deze werkt al heel erg goed, zo is de consensus binnen themagroep Doorlopende LOB-lijn. De conclusie? “Ga de juiste samenwerkingsverbanden aan en optimaliseer deze vervolgens. Hou het simpel en wees kritisch op de eigen rol.” Duidelijk en helder. Ondertussen is de zon gaan schijnen. Door Hanneke Hendrix


Ronde Tafelgesprekken

Thema: Vergroten van ouderbetrokkenheid bij het voorkomen van verzuim en gedragsproblemen onder jongeren

De driehoek tussen thuisfront, opleiding en student of leerling Leren doen we niet alleen op school, dat weten we natuurlijk allang. Maar hoe zet je het thuisfront in om jongeren met risico op uitval binnenboord te houden? En niet alleen dat: hoe kunnen we stadbreed samen tot vernieuwde afspraken komen om uitval en verzuim samen met de ouders terug te dringen? Veel vragen voor de enige tafel met dit onderwerp, maar na een inventarisatie in tweetallen kan er meteen plenair worden besproken wat elkaars raakvlakken en strijdpunten zijn. Wat steeds terugkomt is de driehoek tussen ouder, opleiding en student of scholier. “Er wordt veel gesproken en weinig gedaan,” wordt er gedeeld aan Tafel 7. “Drie steekwoorden: kwaliteit, differentiatie en didactiek. Volgens mij zitten daar de kansen.” Het merendeel van de tafel lijkt het daar mee eens te zijn. Belangrijk is dat ouders de verbanden tussen die drie pijlers terugzien. “Als het kind niet inziet waarom het iets moet leren, dan ziet een ouder het vaak ook niet.” Ook de proble-

matiek van een generatie die ouders heeft die zelf weinig school heeft gevolgd komt regelmatig terug. “Bij ons vraagt een ouder eerder ‘Hoe is het met je bijbaantje?’ dan ‘Hoe is het op school?’”

Verantwoordelijkheid aan beide kanten De student aan Tafel 7 oppert het betrekken van de ouders verplicht te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de inzage van

cijfers en de bijbehorende mentorgesprekken. “Je kijkt als kind nu eenmaal het meest tegen je ouder op,” zo stelt hij. Maar dat werkt beide kanten op. “Je moet als student ook zelf willen laten zien hoe het gaat, niet alleen als het verplicht is,” vult een docent aan. “Je hebt er zelf ook een aandeel in als student.”

Wat gaat er goed en wat kunnen we nog verbeteren? Driehoeksgesprekken vinden al in grote mate plaats en leerplatforms zijn ingesteld. Veel scholen spreken al met ouders en betrekken de leerling, maar dat kan nog beter. Ook de kwaliteit van de lessen kan beter. Als een leerling ontevreden is dan moet dat betekenen dat het ook doorgeventileerd wordt naar de ouders. Het is interessant om te kijken hoe er meer contact gelegd kan worden met ouders, ook als de student de achttien al gepasseerd is.

Waar staan we over vier jaar en wat geven we mee? Over waar we moeten staan in 2020 ten aanzien van ouderbetrokkenheid kan Tafel 7 kort zijn: “Ouders zijn volwaardig partner van de school. De ouders zien school, maar de school ziet ook de ouders.” Belangrijk is om niet alleen een strategisch

beleid samen te vatten: “Want ook strategisch beleid ontaardt nog wel eens. We moeten er ook invulling aan geven. Je ziet het vandaag al in de samenstelling. We hebben hier maar twee studenten en zelfs geen ouders.” Tafel 7 is duidelijk: ouders meer betrekken, leerlingen meer betrekken en daar dan ook horizontaal invulling aan te geven. Zodat de hele driehoek zich sterk kan maken tegen uitval en uitzicht heeft op een goed voorbereide toekomst.. Door Hanneke Hendrix

VSV-symposium 2016

11


De dag in beeld

12

VSV-symposium 2016


De dag in beeld

VSV-symposium 2016

13


Ronde Tafelgesprekken

Thema: Begeleiding van jongeren met multiproblematiek

Multi-oplossingen aan meerdere tafels Multiproblematiek, de term zegt het al, is een onderwerp met veel verschillende kanten en veel verschillende benaderingswijzen. Het gaat namelijk over jongeren met meerdere problemen zoals schulden, verslaving of sociaaleconomische problematiek. Multiproblematiek onder jongeren neemt steeds meer toe en het is een van de belangrijkste redenen van schooluitval. Vandaar dat er vanmiddag maar liefst drie tafels zijn gevuld met bestuurders, managers en mensen uit de praktijk om zich te buigen over het complexe thema. De analyses graven diep, de oplossingen zijn veelvoudig.

Wat gaat goed, wat kan beter? Dit onderwerp wordt besproken aan meerdere tafels. “Wat goed gaat is dat er steeds meer aandacht is voor het ‘inclusief’ werken. We spannen ons steeds meer in om de jongeren zelf te

betrekken” is de uitkomst van een van de tafels. Een andere tafelvoorzitter zegt: “We zien dat de ondersteuning wegvalt bij 18+. De leerling wordt plotseling behandeld als ‘volwassene’. De aansluiting en de overdracht op dat moment kan beter.” De derde tafel zegt: “Wat goed gaat naar onze ervaring is het systeem van plusvoorzieningen. Een duidelijk verbeterpunt is de verbinding met de wijkteams. Dat moet sneller en efficiënter. Dat kan beter.”

Waar staan we in 2020? De wensen voor 2020 vliegen over de tafels heen. We noteren in willekeurige volgorde: “Verantwoording van de middelen is in

14

VSV-symposium 2016

2020 minimaal. We ontschotten doelgroepen en subsidies. We zorgen voor korte lijnen met het externe hulpaanbod. De nazorg heeft in 2020 een langere duur. Preventief wordt de norm, curatief waar nodig...” Een andere tafel geeft mee: “We verwachten maximale en flexibele speelruimte tussen de schooltypen. En: we willen meer jongens in het onderwijs houden!” De derde tafel geeft als bondige visie: “Van leerplicht naar leeractie!”

Wat geef je het Bestuurlijk Beraad Almere mee? “Wat we graag willen meegeven is het zoeken naar een betere verbinding met de wijkteams. Dat zijn er 16 geloof ik in Almere. Maak een ‘loket’ bij de scholen, zodat die aansluiting beter verloopt. En als ander punt: de verantwoording van de subsidies. Die zou kunnen worden samengevoegd.” Dat is de oogst van één van de tafels. Een andere tafel zegt: “We kunnen een brede werkgroep inrichten met bestuur, studenten, leraren en andere betrokkenen om te zoeken naar alternatieve vormen van onderwijs. Als tweede: maak een goede pool van geschikte hulpverleners waar we uit kunnen putten. En als derde: zorg dat DigiDoor goed werkt.” De derde tafel die over dit onderwerp gaat heeft

een ongebruikelijke conclusie: “We roepen het BBA op om meer puber te worden! Laten we de regeltjes loslaten en ga gewoon doen! Verbindt de bestaande initiatieven die werken, en vooral: schaf de scheiding bij 18 jaar af!”

Wat ga je morgen zelf doen? “Morgen gaan we gewoon aan de slag!” zegt de woordvoerder van een van de tafels. “We hebben voldoende stof opgedaan om mee te nemen naar onze eigen scholen en instellingen. Morgen gaan we doen waar we goed in zijn, aan het werk!” Door Ricard Derks


Ronde Tafelgesprekken

Thema: Doorlopende zorglijn

Doorlopende discussie? Onze zorgstructuren zijn doorgaans weinig flexibel. Toch is het precies dát wat we nodig hebben om schooluitval bij jongeren in een zorgtraject aan te pakken. Aan deze tafel buigen 9 mensen uit de praktijk zich over het onderwerp. Met het oog op de horizon in het uitzicht graven ze diep om te komen tot een zinnige analyse en concrete adviezen.

Wat gaat goed, wat kan beter? Aan tafel 4 is de stemming geanimeerd. Na een voorstelrondje duurt het niet lang of het zachte geroezemoes gaat over in gelach links en rechts. Toch worden er serieuze zaken besproken. Ervaringen uit de praktijk worden uitgewisseld en er wordt goed naar elkaar geluisterd. De rode en de groene papiertjes vullen zich met aantekeningen. De tafelvoorzitter vat samen: “Wat goed gaat is het Almeerkans-programma. Wat minder goed gaat is de overdracht tussen de schooltypen. Het hbo werkt bijvoorbeeld niet met DigiDoor. Dat is echt een knelpunt. Als een student boven de 18 komt verdwijnt hij van de radar.”

Waar staan we in 2020? “We hebben een hele concrete visie voor 2020: DigiDoor moet goed werken. Daarbij hebben we in 2020 een echte warme overdracht, ook met zorginstellingen. Daarnaast willen we werken met ‘meeloopvoorzieningen’ voor zorgleerlingen. In

2020 hebben we korte lijnen met externe instanties op het gebied van hulpverlening. We hebben meer stagebegeleiding en we willen het werkveld goed voorbereiden op werknemers die zorg nodig hebben. Tot slot moeten we in 2020 realistisch kijken of de beroepskeuze van de student wel past bij zijn of haar mogelijkheden.”

Wat geven we het Bestuurlijk Beraad Almere mee? Franka staat op en rapporteert: “We zien een grote uitval op het moment dat er sprake is van stages. Waar we concreet om vragen is een intensievere ondersteuning op het vlak van stagebegeleiding. Daar willen en kunnen we uitval voorkomen. Faciliteer dat, met geld en met middelen.” Ze geeft een tweede punt: “Waar we ook voor willen pleiten is een aanpassing van het landelijke inschrijfsysteem. Als je het moment dat studenten moeten kiezen voor een opleiding vroeger legt, in november december en niet ergens in de zomervakantie, dan kunnen we zorgen voor een warmere overdracht. Ook dat kan uitval voorkomen.”

Wat ga je morgen zelf doen? Franka: “We willen ons hard maken voor het goed gebruiken van DigiDoor. De aansluiting tussen po en vo, tussen vo en mbo en tussen vo en hbo kan beter als we beter omgaan met dit systeem. Dat komt nu niet goed van de grond.” Door Richard Derks

VSV-symposium 2016

15


VSV-Symposium 2016  

Live Magazine voor het VSV-Symposium op 05 april 2016 in opdracht van ROC van Flevoland

VSV-Symposium 2016  

Live Magazine voor het VSV-Symposium op 05 april 2016 in opdracht van ROC van Flevoland

Advertisement