Παιδιατρική | Τόμος 65 • Τεύχος 3 • Μάιος - Ιούνιος 2002

Page 1

COVER MAY-JUNE02 24-04-02 14:33 ™ÂÏ›‰·1 ISSN 0377-2551

¶AI¢IATPIKH

TOMO™ 65

TEYXO™ 3

ETO™ 2002

ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2002 . ∆fiÌÔ˜ 65 . ∆‡¯Ô˜ 3

∞ƒ£ƒO ™À¡∆∞•∏™ ∞ÏÏ·ÓÙÈ΋ ÙÔÍ›ÓË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ·Ú¿Ï˘Û˘

EDITORIAL 147

∞. ™Î·Ú‰Ô‡ÙÛÔ˘

A. Skardoutsou

∞¡∞™∫O¶∏™∂π™ π‰ÈÔ·ı‹˜ ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘ ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ (πº¡∂)

REVIEW ARTICLES 151

∂. ƒÒÌ·-°È·ÓÓ›ÎÔ˘

™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·˘ÍË̤Ó˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ: ¶·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘

160

ORIGINAL ARTICLES 167

∞. ™˘Ú›ÁÔ˘-¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 174

Comparison of high-frequency oscillatory ventilation with conventional mechanical ventilation in the treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants V. Drossou-Agakidou, K. Sarafidis, P. Karagianni, E. Diamanti, N. Nikolaidis, G. Kremenopoulos

182

ª. ÷ڛÛË, ∂. °·Ï·Ó¿Î˘, ª. ∆˙Ô‡ÊË, ™. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘-§Â‚ÂȉÈÒÙÔ˘, ∑. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹

™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ۈ̷ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÙËÏÂı¤·ÛË Î·È ·È¯Ó›‰È Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË

Botulinum toxin type A intramuscular injections in the treatment of spasticity in cerebral palsy A. Syrigou-Papavasiliou

µ. ¢ÚfiÛÔ˘-∞Á·Î›‰Ô˘, ∫. ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ¶. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∂. ¢È·Ì·ÓÙ‹, ¡. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, °. ∫ÚÂÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜

∏ ÛÈÁΤÏψÛË ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· 1985 - 1999

Increased capillary permeability syndrome (Leak syndrome): Pathogenesis and the newest evidence for its management M. Katsara, K. Papazoglou

Eƒ∂À¡∏∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘„›Û˘¯ÓÔ˘ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ì ٷϷÓÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ™∞¢ ÓÂÔÁÓÒÓ

Inflammatory bowel disease (IBD) in children E. Roma-Giannikou

ª. ∫·ÙÛ¿Ú·, ∫. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘

∂Ó‰ÔÌ˘˚Τ˜ ÂÁ¯‡ÛÂȘ ·ÏÏ·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ͛Ӣ Ù‡Ô˘ ∞ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Û·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË

Botulinum toxin A for the treatment of cerebral palsy

Shigellosis in the region of Epirus during the 15year period from 1985 to 1999 M. Charisi, E. Galanakis, M. Tzoufi, S, Stephanou-Levidiotou, Z. Papadopoulou-Couloumbis

186

Nutritional habits, TV viewing, body health care and playing behavior of elementary school students in Crete, Greece

∫. ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿Î˘, ª. ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË, ∂. •˘ÏÔ‡ÚË, ∂. ™·Îο, Ã. §ÈÔÓ‹˜, ¡. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘

K. Anyphantakis, M. Anyphantaki, I. Xylouri, I. Sakka, C. Lionis, N. Antonakis

∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÂÏ›‰·

Continuation of table of contents inside title page

May - June 2002 . Volume 65 . No 3