Page 1


Àfa´ffQIYe¹f WX¸f Àf·fe IZY ªfe½f³f ¸fmÔ ÀfÔ§f¿fÊ WXû°fm WX`Ô AüSX B³fÀfm WXe ÀfeJ°fm WXbE WX¸f Af¦fm ¶fPXÞ°fm WX`ÔÜ EIY ýmÀfe IYWXf½f°f WX`, NXûIYSX JfIYSX WXe NXfIbYSX ¶f³f°fm WX`ÔÜ EIY EmÀfm Àf¸f¹f ´fSX ªf¶f WX¸f SXûªf Af½fd¿IYfSXûÔ AüSX °fIY³feIY IZY ¶fPXÞ°fm ´fi·ff½f IZY ýüSX ¸fmÔ ªfe SXWXm WX`Ô WX¸ffSXe Àfû¨f AüSX ³fªfdSX¹ff dIY°f³ff ¶fý»ff WX`Ü BÀf AÔIY ¸fmÔ IYBÊ EmÀfm ¹fb½ffAûÔ ³fm A´f³fe dªfýÔ¦fe IZY A³fb·f½f d»fJm WX`Ô ªfû BÀfe °fSXWX ¶ff²ffAûÔ AüSX ¨fb³füd°f¹fûÔ IYû ´ffSX IYSX°fm WXbE Afªf IZY ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE EIY d¸fÀff»f ¶f³fm WX`ÔÜ WXf»f ¸fmÔ ¸fbÔ¶fBÊ IYe ´fim¸ff ªf¹fIbY¸ffSX dªf³fIZY d´f°ff EIY AfgMXû dSX¢Vff ¨ff»fIY WX`Ô, IZY ÀfeE ´fSXeÃff ¸fmÔ ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ A½½f»f Af³fm ³fm EIY ¶ffSX dRYSX ¸fbWXSX »f¦ff ýe WX` dIY IYf¸f¹ff¶fe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYe ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WXû°feÜ ¹fm ¶ff°f Àf¨f WX` dIY ªfû ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf SXû³ff SXû°fm SXWX°fm WX`Ô C³fIYe IYf¸f¹ff¶fe Àfed¸f°f WXû°fe WX` ¹ff ¹fcÔ IYWXm ½fû EmÀff IbYLX ³fWXeÔ IYSX ´ff°fm dªfÀfIZY d»fE C³WXmÔ ¹ffý dIY¹ff ªffEÜ Afªf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¶fPXÞe WX` °fû BÀf¸fmÔ Jbý IYû ¶fmWX°fSX ¶f³ff³fm IZY °fSXeIZY ·fe ¶fPXÞZ WX`ÔÜ Afªf ýbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfm ª¹ffýf ¹fb½ff Af¶ffýe ½ff»ff ýmVf ýû °fSXWX IZY ¹fb½ff ýmJ°ff WX`Ü ´fWX»ff ½fû ªfû ¦ffÔ½f-ýmWXf°f ¹ff ¸fbÔ¶fBÊ ªf`Àfm ¶fOÞXm VfWXSX IYWXeÔ ´fSX ·fe A·ff½f ¸fmÔ SXWX°fm WXbE Àfb³fWXSXm IY»f IZY Àf´f³fm ýmJ°ff WX`ÔÜ ýcÀfSXf ½fû ªfû B³WXeÔ ªf¦fWXûÔ ´fSX SXWX°ff WX` AüSX B°f³fm A·ff½f ³fWXeÔ ýmJ°ff »fmdIY³f ½fû Jbý IYe dýVff °f¹f IYSX ´ff³fm ¸fmÔ ¦fOÞX¶fOÞXf ªff°ff WX`Ü ¸füªf-¸fÀ°fe, ´¹ffSX-¸fbWX¶¶f°f, Jm»f-IcYý ¹fm ªfe½f³f IYf AWX¸f dWXÀÀff WX`Ô »fmdIY³f ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY ¹fWXe ªfe½f³f ³fWXeÔ WX`ÔÜ ´fPÞfBÊ IZY RYüSX³f ¶ffý d½fýmVfûÔ IYf ÷YJ IYSX³fm ½ff»fm ¹ff A´f³fe Afªfed½fIYf ¸fmÔ ªfbMX ªff³fm ½ff»fm dIY°f³fm ¹fb½ffAûÔ IYf BÀ°fm¸ff»f SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fmÔ WX¸f IYSX ´ff SXWXm WX`Ô? ¹fb½ff VfdöY IZY AfÔIYOÞXmÔ Àff¸f³fm SXJ³fm Àfm ¹ff ¹fb½ffAûÔ IYe °ffSXeRYûÔ IZY ´fb»f ¶ffÔ²f³fm ¸ffÂf Àfm IYf¸f ³fWXeÔ ¨f»f³fm ½ff»ffÜ B³f ´fid°f·ffVff»fe AüSX DYªffʽff³f ¹fb½ffAûÔ IYû EmÀfm A½fÀfSX ´fiýf³f IYSX³fm IYe ·fe ªføYSX°f WX`Ô ªfWXfÔ B³fIYf BÀ°fm¸ff»f SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fmÔ ·fe WXû ÀfIZYÜ EIY ¹fb½ff ½f`Äffd³fIY IZY °füSX ´fSX Afg¢ÀfRYûOXÊ ªf`Àfm ´fid°fdâ°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fmÔ ½¹ff£¹ff³f ým³fm ½ff»fm AüSX dÀfa¦ff´fbSX ¸fmÔ

Àfa´fIÊY : drpraveentiwari@gmail.com

A´f³fm Vfû²f IYû Af¦fm ¶fPX×f³fm ½ff»fm Vf`»fm¿f ¸ff³f°fm WX`Ô dIY A¦fSX ýmVf ¸fmÔ A¨LXe »f`¶f d¸f»fmÔ AüSX Vfû²f IZY ´fid°f C°ÀffWX dýJm °fû ¢¹fûÔ ¶ffWXSX AfIYSX IYf¸f IYSXmÔÜ A´f³fm ¸ff°ff-d´f°ff Àfm ýcSX SXWX³ff dIYÀfm A¨LXf »f¦f°ff WX`Ü ÀffBdIY»f dSX¢Vff ¨f»ff³fm ½ff»fm d´f°ff IYû ýmJýmJIYSX ¶fOÞXm WXbE AfBEEÀf Ad²fIYfSXe ¦fûdUaý IYWX°fm WX`Ô ·f¦f½ff³f ³f IYSmX ¸fZSmX ªf`Àfe ¦fSXe¶fe dIYÀfe IYû ·fû¦f³fe ´fOÞXmÜ ´fim¸ff AüSX ¦fûdUaý ªf`Àfm WXû³fWXfSX dIY°f³fm WXe ¦fSXe¶fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fmÔ WXûÔ¦fm Àf¶f Af¦fm ³fWXeÔ Af ´ff°fmÜ IbYLX B³f WXf»ff°f Àfm »fOÞX ´ff°fm WX`Ô °fû IbYLX Àf´f³fm IYf Àff±f LXûOÞX ým°fm WX`ÔÜ ¹fm d¸fÀff»f ÀfWXe WX` dIY ªf¶f IbYLX ¦fSXe¶f ¶f¨¨fm ¹fm IYSX ´ff°fm WX`Ô °fû Àf¶f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ »fmdIY³f ¹fm ·fe ýmJ³ff WXû¦ff dIY ªfû dIYÀfe ½fªfWX Àfm Jbý IYû ¸fªf¶fcSX Àf¸fÓf°fZ WXbE ýüOÞX Àfm ¶ffWXSX WXû°fm WX`Ô C³WXmÔ ±fûOÞXf Àff ´fiû°ÀffWX³f AüSX ¸fýý IYWXfÔ ÀfZ IYWXfa ´fWXbÔ¨ff ÀfIY°ff WX`Ü WX¸ffSXe AÀf»fe ÀfÔ´fýf ýmVf IYf ¹fWXe ¹fb½ff WX`a AüSX ½f³f, ªff³f½fSXûÔ, ´fifIYÈd°fIY ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY Àff±fÀff±f B³fIYe d¨fa°ff ·fe IYSX³fe WXû¦feÜ WXSX ¹fb½ff B°f³ff WXe Vff»fe³f WX` AüSX ´fid°f·ff½ff³f WX` EmÀff ·fe ³fWXeÔ WX`Ü dýne ¦f`Ô¦fSXm´f ¸fmÔ EmÀfm WXe ·fMXIZY ¹fb½ffAûÔ ³fm ´fcSXm ýmVf IYû Vf¸fÊÀffSX dIY¹ff WX`Ü ¹fm ·fMXIYf½f ¢¹fûÔ WX`? A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYe ´fSX½fdSXVf ´fSX WX¸f dIY°f³ff ²¹ff³f ým°fm WX`Ô BÀfIYe d¨fa°ff ·fe WX¸fmÔ WXe IYSX³fe WXû¦feÜ ¸füªf-¸fÀ°fe AüSX ³fVfm IYe »f°f WX¸ffSXm ¹fb½ffAûÔ IYû ·fMXIYf ·fe SXWXe WX`Ü WX¸f ³fVffJûSX ¹fb½ffAûÔ IZY ¨ff»ff³f IYfMX³fm ¸fmÔ dªf°f³fe °f°´fSX°ff dýJf°fm WX`Ô ¢¹ff C°f³fe °f°´fSX°ff °fmªfe Àfm ´f³f´f SXWXm VfSXf¶f IZY IYfSXû¶ffSX ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fm IZY d»fE IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ dÀf¦fSXmMX, ¦fbMXJf AüSX VfSXf¶f ´fSX À½ffÀ±¹f IZY d»fE WXfd³fIYfSXIY IYe ¨fm°ff½f³fe d»fJ³fm IZY ¶fªff¹f Àf¸ffªf IZY d»fE WXfd³fIYfSXIY IYe ¨fm°ff½f³fe d»fJ³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü Afªf ¶fmVfIY ¹fb½ff SXfªf³fed°f IZY ýf½fm dIYE ªff SXWXm WX`Ô AüSX ¹fb½ffAûÔ IYû Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f IYf ³fed°f d³f²ffÊSXIY IYWXf ªff SXWXf WXû, »fmdIY³f ¢¹ff SXfªf³fed°f IZY ¹fb½ff SXfªf³fZ°ffAûÔ IZY §fSXûÔ ¸fmÔ WXe ´f`ýf WXû°fm WX`Ô? ¨fmWXSXm ¹fb½ff WXû³fm Àfm WXe ¶ff°f ³fWXeÔ ¶f³f°fe Àfû¨f ·fe ³fBÊ WXû³fe ¨ffdWXE AüSX SXe°f ´fbSXf³fe ÀfWXªm f³ff ¨ffdWXE »fmdIY³f IbYSXe°f IYf ýf¸f³f RYüSX³f LXûOÞX³ff WXû¦ffÜ n

OXfg ´fiUe¯f d°fUfSXe

www.liveindia.tv Àfe.E¸f.OXe.,Àf¸fÈî ªfe½f³f : ¸fWXZVf ¸ffZ°fZ½ffSX E¸f.OXe./ÀfeERAfZ ¶feAfBÊE»f : Àfbd´fi¹ff IY¯fÀfZ ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : OXfg. ´fiUe¯f d°fUfSXe ÀfWX¹fû¦fe Àfa´ffQIY : ´faIYþ Vf¸ffÊ Àf¸ff¨ffSX Àfa´ffQIY : ·fSX°f ·fc¿f¯f ßfeUfÀ°fU ÀfaUfQQf°ffY : Vffýf¶f dÀfïeIYe, Àfbd¸f°f ýb¶fm, dÀfðf±fÊ Vf¸ffÊ, Af»fûIY ¸ff»f½fe¹f, Àfbªff°ff, ÷Yd¨f SXf¹f, SXd½f A½fÀ±fe, SXûVf³f d¸fßff Ad°fd±f ÕXZJI : Aªfe°f OXû·ff»f, ªfÞRYÞSX Af¦ff, ¸f²fbÀfcý³f Af³fÔý, ªf¹fVfÔIYSX ¦fb~f, ³f¹f³f ¸fûÔd¦f¹ff, SXJ m f Àf¢Àfm³ff, ´fe Ue dÀfa²fc d½fªf¹f dÂf½fmýe, ÀfbSXVm f ¶ffRY³ff, ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f, d³fdIY°ff dÀfaWX, d´fi¹ff Àf¨ff³f, Vf`»fm¿f JIYʽff»f, C³¸fböY ¨fÔý ´fi²ff³f ¦fifdRYIY dOXþfB³fS : dUVffÕX þ`³f ¦fifdRYIY dOXþfB³fSX : Ad¸f°f IbY¸ffSX ¦füOÞX , Àfb³fe»f IbY¸ffSX ¨feRY BX»fÀMZÑMXSX : SXfWXb»f ·ffÀIYSX Àf¸fÈð þeU³f BadOX¹ff dÕXd¸fMXZOX IZY dÕXE ´fiIYfVfIY AüSX ¸fbQiIY ¸fWXZVf dIYVf³f ¸fû°fZUfSX õfSXf ´fb¯fZ ÀfZ ¸fbdQi°f °f±ff ´fb¯fZ ÀfZ ´fiIYfdVf°f Àfa´ffQIY OXfg0 ´fiUe¯f d°fUfSXe ¸fb£¹f IYf¹ffÊÕX¹f - Àf¸fÈð þeU³f IYf¹ffÊÕX¹f, ´fb¯fZ Àfa´ffQIYe¹f IYf¹ffÊÕX¹f - 1 ¸fadQSX ¸ff¦fÊ ³fBÊ dQne 110001 BÊ-¸fZÕ - magazine@liveindia.tv

RYSXUSXeX 2013 I 1


2013 IZY QûWZX

¶fOÞXm WXû ¦fE SXfWXb»f ¶ff¶ff, A¶f ZY Af²ffSX ´fSX I f f½ · fb ³ A Y I °f d f` WX`Ô SXfªf³ JfBÊ ´fOÞX°fm dý ¹f û¦ ¹f fm fÀ f¶ À Ô m ½fû ´ffMXeÊ ¸f dªf¸¸fmýfSXe C³fIZY WX`ÔÜ BÀfed»fE ¶fOÞXe X`Ü IaY²fûÔ ´fSX ýe W

SXfWbX»f ·ffÀIYSX

³fe¨fm Àfm DY´fSX °fIY, ¸f³fû³f¹f³f IYf ¦ff³fÜ PXÞûÔ¦f ¨fb³ff½fe ´fidIiY¹ff, ³f IYûBÊ d½fd²f d½f²ff³fÜÜ ªff°f-´ff°f IZY ¸fc»f²f³f, ²f¸fÊ IYü¸f IZY ÀfcýÜ SXfªf³f`d°fIY ý»fûÔ IYe IYûJ ¸fmÔ, ´fWX»fm Àfm ¸füªfcýÜÜ ¶faMX°fm ´fý ½fÔVff³fb¦f°f, IZY½f»f Àf°°ff ²¹fm¹fÜ ³f½f-Àff¸fÔ°fe ³f¬fSX ¸fmÔ, ´fiªff°fÔÂf WX` WXm¹f ÜÜ ßfeSXf¸f d°f½ffSXe

2 I RYSXUSXeX 2013


¶f¹ff³fûa IZY ¶ff¯f...

BXÀf AaIY ¸fZÔ

6 10

16

13

26

34

36

62 52

66

RYSXUSXeX 2013 I 3


WX¸ffSXZ Ad°fd±f ÕXZJIY Aªfe°f OXû·ff»f ´fc½fÊ AfBʶfe ´fi¸fbJ Aªfe°f OXû·ff»f ³fm BÀf AÔIY ¸fmÔ ARYªf»f ¦fbøY IYe RaYfÀfe IYû EIY ¶ffSX dRYSX Af°faIYUfdQ¹fûÔ IYû Àfe¸ff ´fSX ³ff´ffIY ¸faÀfc¶fûÔ IZY d»fE °f`¹ffSX IYSX SXWZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû IYSXfSXf ªfUf¶f ¶f°ff¹ff W`XÜ

ªf¹fVfÔIYSX ¦fb~f ½fdSXâ ´fÂfIYfSX ªf¹fVfÔIYSX ¦fb~f ³fm BÀf AÔIY ¸fmÔ SXfWXb»f IYe °ffªf´fûVfe Àfm IYfÔ¦fimÀf IYû WXû³fm ½ff»fm ³fRYf-³fbIYÀff³f ´fSX A´f³fe ¶ff°f SXJe WX`Ü

ÀfbSXmVf ¶ffRY³ff ½fdSXâ ´fÂfIYfSX ÀfbSXmVf ¶ffRY³ff ³fm ¦fOXIYSXe IYû WXMXfE ªff³fm IYû ¶feªfm´fe IYe ¸fªf¶fcSXe ¶f°ff¹ff WX`Ü BÀf AÔIY ¸fmÔ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¦fOXIYSXe ¶feªfm´fe IZY ýcÀfSXm ¶fÔ¦fføY »føf¯f ¶f³f ÀfIY°fm ±fmÜ

d´fi¹ff Àf¨ff³f SX`d´fOX ¸fmMÑXû IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff MÑXm³f Afg´fSXmMXSX d´fi¹ff Àf¨ff³f ³fm ·ffSX°f ¸fmÔ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû »fmIYS ÀfÔIYe¯fÊ ³fªfdSXE IZY Àff±f-Àff±f ýmVf ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE ¸füªfcý AÀfe¸f ÀfÔ·ff½f³ffAûÔ ´fSX BÀf AÔIY ¸fmÔ A´f³fm d½f¨ffSX ½¹föY dIYE WX`ÔÜ

C³¸fböY ¨fÔý

4 I RYSXUSXeX 2013

ªfÞRYÞSX Af¦f×f ½fdSXâ ´fÂfIYfSX Af¦ff ÀffWX¶f ³fm QZSX ÀfZ WXeX ÀfWXe ARYªf»f ¦fbøY IYû Qe ¦fBÊX RaYfÀfe IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WbXE BXÀfZ ¦fÈWX ¸faÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX dVfaQZ IYe IYf¸f¹ff¶fe ¶f°ff¹ff W`XÜ

SXmJf Àf¢Àfm³ff dýne ¹fcd³f½fdÀfÊMXe ¸fmÔ SXfªf³fed°f Vffå IYe ´fif²¹ff´fIY SXmJf Àf¢Àfm³ff ³fm ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½fÔVf½ffý IZY ýÔVf IYû BÀf AÔIY ¸fmÔ SXJf WX`Ü

¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f EIY dSX¢Vff ¨ff»fIY IYf ¶fmMXf I`YÀfm AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ¶f³ff AüSX ½fû Afªf IZY ¹fb½ffAûÔ IYû ÀfÔ§f¿fÊ IZY d»fE ¢¹ff Àf»ffWX ým°ff WX`? BÀf AÔIY ¸fmÔ ¦fûdÔ½fý IZY ªfe½f³f IYe Àf¨¨fe IYWXf³fe C³fIYe IY»f¸f ÀfmÜ

Vf`»fm¿f JIYʽff»f ýmVf IZY ¹fb½ff ½f`Äffd³fIY Vf`»fm¿f ªfû BÀf ½föY dÀfa¦ff´fbSX ¸fmÔ Vfû²f IYSX SXWXm WX`Ô ³fm BÀf AÔIY ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ¹fb½ffAûÔ IYû ýmVf ¸fmÔ WXe Vfû²f IZY ¶fmWX°fSX A½fÀfSX ¸fbWX`¹ff IYSXf³fm ´fSX A´f³fe ¶ff°f d»fJe WX`Ü

AÔOXSX 19 d½fä IY´f d½fªfm°ff MXe¸f IZY IY~f³f C³¸fböY ¨fÔý ³fm ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IZY ·fd½f¿¹f IZY Àff±f-Àff±f ¹fb½ffAûÔ IYe SXfªf³f`d°fIY AüSX Àff¸ffdªfIY ¸fbïûÔ ¸fmÔ ·ff¦feýfSXe ´fSX ªfûSX ým°fm WXbE BÀf AÔIY ¸fmÔ A´f³fe ¶ff°f d»fJe WX`Ü

´fe Ue dÀfa²fc

¸f²fbÀfcý³f Af³fÔý ½fdSXâ ´fÂfIYfSX E½fÔ »fmJIY ¸f²fbÀfcý³f Af³fÔý ³fm SXfWX»b f ¦ffÔ²fe IZY C´ff²¹fÃf ´fý ´fSX AfÀfe³f WXû³fm IZY ¸fÀf»fm IZY Àff±f-Àff±f C³fIZY Àff¸f³fm ¸füªfcý ¨fb³füd°f¹fûÔ ´fSX BÀf AÔIY ¸fmÔ A´f³fm d½f¨ffSX SXJm WXÜÔ`

d½fªf¹f dÂf½fmýe MX»m fed½fªf³f IZY ¶ffý A¶f d´fiMa X ¸fmÔ A´f³ff ¹fû¦fýf³f ým SXWXm d½fªf¹f dÂf½fmýe ³fm ¦fOXIYSXe ¸fÀf»fm IYe WXIYeIY°f IYû ÀfÔ§f AüSX ¶feªfm´fe IYe Af´fÀfe JeÔ¨f°ff³f IZY °füSX ´fSX BÀf AÔIY ¸fmÔ SXJf WXÜ`

d³fdIY°ff dÀfaWX LXûMXe C¸fi ¸fmÔ WXe WX` VfûWXSX°f WXfdÀf»f IYSX³fm ½ff»fe »fmdJIYf d³fdIY°ff dÀfaWX ³fm Afªf IZY ¹fb½ffAûÔ IYe Àfû¨f AüSX ÀfûVf»f ³fmMXUdIËY¦f ÀffBMÐXÀf IZY ¶fPXÞ°fm ´fi·ff½f IZY Àff±f-Àff±f ´¹ffSX IYe ¶fý»f°fe ´fdSX·ff¿ff ´fSX ·fe A´f³fe ¶ff°f SXJe WX`Ü

³f¹f³f ¸fûÔd¦f¹ff ´fc½fÊ ·ffSX°fe¹f d½fIZYMX IYe´fSX ¶fnm¶ffªf ³f¹f³f ¸fûÔd¦f¹ff ³fm ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe IYe Ãf¸f°ffAûÔ AüSX Af¦ff¸fe ½f»OXÊ IY´f ¸fmÔ ·fe C³fIYe IY~f³fe ´fSX ªfûSX ým°fm WXbE A´f³fe ¶ff°f SXJe WX`Ü

¶f`OXd¸faMX³f ¸fZÔ ·ffSX°f IYf ·fdU¿¹f IYWXea ªff³fZ Uf»fe dÀfa²fc ³fZ IYBÊX Aa°fSXfÊ¿MÑXe¹f À´f²ffÊAûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYf ³ff¸f SXûVf³f dIY¹ff W`XÜ BXÀf AaIY ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¹fbUf ·ffSX°f IYe AÀfe¸f Àfa·ffU³ffAûÔ IZY ¶ffSZX ¸fZÔ d»fJf W`XÜ


EIY Àf´f³ff Àf¸fÈð ªfe½f³f ´fdSX½ffSX IYe AûSX Àfm Af´f Àf·fe IYû ³f¹fm Àff»f IYe Vfb·fIYf¸f³ffAûÔ IZY Àff±f k»ffB½f BÔdOX¹ffl ¸f`¦ªfe³f IYf ¹fZ AÔIY ´fiIYfdVf°f IYSX°fm WXbE ¸fbÓfm A°fe½f Af³fÔý WXû SXWXf WX`Ü Àf¸fÈð ªfe½f³f ´fdSX½ffSX IYf ¸fIYÀfý WX` ´fcSXZ ýmVf IYû Àf¸fÈð ¶f³ff³ff AüSX WXSX dWaX ýbÀ°ff³fe IYû Àf¸fÈdð IYf Àf´f³ff ýmJ³fm IYf WXIY dý»ff³ffÜ ¸füªfcýf ´fiûªfm¢MÐXÀf IYe ¶ff°f IYSXma °fû dIYÀff³fûÔ AüSX d³f¸³f ¸f²¹f¸f½f¦feʹf ´fdSX½ffSXûÔ ¸fmÔ ·fe Àf¸fÈdð »ff³fm IZY Àff±fÊIY ´fi¹ffÀf Àf¸fÈð ªfe½f³f ´fdSX½ffSX ³fm dIYE AüSX »f¦ff°ffSX IYSX SXWXf WX`Ü A·fe °fIY WX¸f³fm dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fmÔ IYBÊ ¹fûªf³ffEa ýmVf ·fSX ¸fmÔ ¨f»ffBÊ WX`Ô AüSX ¹fm ¶fmWXý JbVfe IYe ¶ff°f WX` dIY d½f¦f°f 10-12 Àff»fûÔ ¸fmÔ ªfû Àf´f³ff WX¸f³fm ýmJf ½fû ÀffIYfSX WXbAf WX`Ü A´f³fm BÀf Àf´f³fm IYe VfbøYAf°f ¸fmÔ WXe WX¸f³fm ¸fedOX¹ff BÔOXÀMÑXe ¸fmÔ IYý¸f SXJIYSX Àf¸ffªf dWX°f ¸fmÔ IbYLX Àff±fÊIY ´fWX»f IYSX³fm ´fSX d½f¨ffSX dIY¹ff ±ffÜ Afªf SXf¿MÑXe¹f ´fMX»f ´fSX »ffB½f BÔdOX¹ff AüSX ¸fSXfNXe ¸ff³fb¿f IZY d»fE ¸fe ¸fSXfNXe ªf`Àfm ´fid°fdâ°f MXe½fe ¨f`³f»Àf ·fe WX¸ffSXm ´fdSX½ffSX IYf dWXÀÀff ¶f³f ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ´fiªff d½f¨ffSX AJ¶ffSX IZY ªfdSXE WX¸f d´fiaMX ¸fedOX¹ff ¸fmÔ ·fe Af ¨fbIZY WX`ÔÜ »ffB½f BÔdOX¹ff ¸f`¦ªfe³f IZY ªfdSXE ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ Àf¸fÈdð IZY BÀf Àf´f³fm IYû ´fWXbÔ¨ff³fm IZY Àff±f-Àff±f WX¸f ¶fm¶ffIY,

Àfbd´fi¹ff IY¯fÀfZ E¸fOXe/ÀfeERYAû, ¶fe.AfBÊ.EÕX

d³f¿´fÃf AüSX ÷Yd¨fIYSX J¶fSXûÔ IYû ´ffNXIYûÔ IZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f IYSZÔX¦fZÜ ´fÂfIYfdSX°ff IZY EIY EmÀfm ýüSX Àfm WX¸f ¦fbªfSX SXWXm WX`Ô ªfWXfÔ ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe dªf¸¸fmýfSXe ¶fWXb°f ¶fPXÞ ¦fBÊ WX`Ü Afªf IYf ¸fedOX¹ff dÀfRYÊ J¶fSXmÔ ´fWXbÔ¨ff³fm IYf ¸ff²¹f¸f ¸ffÂf ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY ½fû »fû¦fûÔ ¸fmÔ EIY d½f¨ffSX EIY Àfû¨f IYû ·fe ªf³¸f ým°ff WX`Ü Afªf ýmVf IYe ªf³f°ff ªff¦fÈ°f dýJfBÊ ´fOÞX°fe WX` ½fû A´f³fm ¸fbïûÔ AüSX ÀfSXûIYfSXûÔ IYû »fmIYSX ¶fWXb°f Àfªf¦f ·fe WXû ¦fBÊÜ EmÀfm ¸fmÔ »fûIY°fÔÂf IZY ¨fü±fm À°fÔ·f ³fm ½ffIYBÊ ¸fmÔ Jbý IYe C´f¹fûd¦f°ff IYû Àffd¶f°f dIY¹ff WX`Ü »ffB½f BÔdOX¹ff ¸f`¦ªfe³f IZY ªfdSXE WX¸ffSXf ¸fIYÀfý ªf³fÀfSXûIYfSXûÔ IYû ´fbSXªfûSX °fSXeIZY Àfm CNXf³ff WX`Ü Àff±f WXe A»f¦f-A»f¦f ÃfmÂfûÔ IZY d½fVfm¿fÄfûÔ AüSX ªff³fe ¸ff³fe WXdÀ°f¹fûÔ IYe SXf¹f BÀf¸fmÔ Vfb¸ffSX IYSXIZY ¸f`¦ªfe³f IYû d½fäÀf³fe¹f ¶f³ff³ff ·fe WX`Ü ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY dIYÀfe ·fe IYf¸f IYû IYSX°fm WXbE »fû¦fûÔ IYf ·fSXûÀff WXfdÀf»f IYSX³ff Àf¶fÀfm AWX¸f ¶ff°f WXû°fe WX`Ü ªf¶f IYûBÊ ·fe ¸f`¦ªfe³f, AJ¶ffSX ¹ff MXe½fe ¨f`³f»f Af´f ¨f»ff°fm WX`Ô °fû Àf¶fÀfm ¶fOÞXe dªf¸¸fmýfSXe BÀf ¶ff°f IYe WXû°fe WX` dIY Af´fIZY ´ffNXIY, ýVfÊIY Af´f ´fSX ·fSXûÀff IYSXmÔÜ Afªf ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ Àf¸fÈð ªfe½f³f ´fdSX½ffSX IZY »ffJûÔ ÀfýÀ¹f WX` AüSX BÀf ´fdSX½ffSX IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe d½fVfm¿f°ff ·fSXûÀff WXe WX`Ü A´f³fe BÀf ¸f`¦ªfe³f IZY

¸fWXZVf ¸fû°fZUfSX ÀfeE¸fOXe, Àf¸fÈð þeU³f ´fdSXUfSX

ªfdSXE ·fe WX¸f ´ffNXIYûÔ IYf ·fSXûÀff WXfdÀf»f IYSXmÔ¦fm °ffdIY ¹fm ¸f`¦ªfe³f ªf³f-ÀfSXûIYfSXûÔ, ªf³f°ff IZY ¸fbïûÔ AüSX J¶fSXûÔ IZY d»fWXfªf Àfm ýmVf IYe Àf¶fÀfZ ·fSXûÀfm¸fÔý ´fdÂfIYfAûÔ ¸fmÔ Vfb¸ffSX WXû ÀfIZYÜ n

BÀf ÀffÕX WX¸f ÀUf¸fe dUUZIYf³faQ IYe 150 Uea ¸f`¦þe³f IZY þdSXE ·fe §fSX-§fSX °fIY ´fWXba¨f ´ffEa¦feÜ þ¹fa°fe ¸f³ff SXWXZ WX`aÜ ÀUf¸fe þe ³fZ WX¸fZVff ¹fbUf VfdöY ¸f`¦þe³f EIY EZÀff ¸ff²¹f¸f WX`a dþ³f¸fZa dIYÀfe ¸fbïZ IYû IYf Af”f³f dIY¹ff AüSX ·ffSX°f þf¦fSX¯f IZY Àf´f³fZ IYû ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX CXNXf³fZ, CXÀfIZY dUd·f³³f Af¹ff¸fûa IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZa ¹fbUfAûa IYe ·ff¦feQfSXe IYû Àf¶fÀfZ AWX¸f Àf¸fÓf³fZ AüSX dRYSX CXÀfIZY dUãZ¿f¯f IYf ¶fZWX°fSX AUÀfSX ¶f°ff¹ff WX`Ü ÕXfBU BadOX¹ff ¸f`¦þe³f IYe MXe¸f ·fe EZÀfZ d¸fÕX°ff WX`Ü ÕXfBU BadOX¹ff ¨f`³fÕX IZY þdSXE WX¸f ´fWX»fZ WXe DYþfÊUf³f ¹fbUfAûa ÀfZ ·fSX´fcSX WX`Ü ¶ffþfSX ¸fZa ¸füþcQ ÀfZ WXe dIYÀfe ·fe ¶fOÞXe §fMX³ff ´fSX °fZþ J¶fSXZa ´fWXba¨ff³ff PXSZ X ÀffSXe ´fd{IYfAûa IZY ¶fe¨f BÀf ¸f`¦þe³f IYf ¸fIYÀfQ IYf IYf¸f IYSX SXWZ W`ÔX AüSX A¶f ¸f`¦þe³f IZY þdSXE WXû¦ff J¶fSXûa AüSX ¸fbïûa IYû EIY °fSXû°ffþf AaQfþ ¸fZa B³f¸fZa ÀfZ ¨fbd³faQf ¶fOÞXe J¶fSXûa IZY °f¸ff¸f Af¹ff¸fûa AüSX ´fZVf IYSX³ffÜ J¶fSXûa IYf Jþf³ff Afþ WXSX IYWXea d¸fÕX dUãZ¿f¯f IYû BÀf ´fd{IYf IZY þdSXE SXJ³fZ IYe WX¸ffSXe þfE¦ff ÕXdZ IY³f dUäÀf³fe¹f°ff UWXea WXû¦fe þWXfa A³fb·fU IYûdVfVf SXWX¦Z feÜ Afþ A¦fSX QZVf IYe Àf¶fÀfZ ÕXûIYd´fi¹f AüSX ¹fbUf VfdöY IYf ¸fZÕX WXû¦ffÜ ´fd{IYfAûa ´fSX ³fþSX OXfÕXe þfE °fû CX³f¸fZa ª¹ffQf°fSX ÕXfBU BadOX¹ff ¸f`¦þe³f IYe DYþfÊUf³f ¹fbUf MXe¸f ¸fdWXÕXfAûa IYe ´fd{IYfEa, JZÕX ´fd{IYfEa ¹ff dRYSX IYf ¸ff¦fÊQVfʳf IYSX³fZ IZY dÕXE QZVf IZY IYBÊ þf³fZ ¸ff³fZ dRY»¸fûa ´fSX Af²ffdSX°f ´fd{IYfEa dQJfBÊ ´fOÞX°fe WX`aÜ UdSXâ ´f{IYfSX AüSX AÕX¦f-AÕX¦f IYf¹fÊÃfZ{ûa IZY IYBÊ ¶fWX°b f ÀffRY WX` dIY ¸fdWXÕXfAûa IYe ÷Yd¨f ´fPÞX³fZ ¸fZa ª¹ffQf ¶fOÞXZ ³ff¸f Af´fIYû BÀf MXe¸f IZY Àff±f JOÞXZ dQJfBÊ WX` ¶fVf°fÊZ CX³fIZY IYf¸f IYe ¨feþZa ´fZVf IYe þfEÜ dIiYIZYMX QZ¦a fZÜ WX¸ffSXf ¦fi´b f ´fWXÕXZ ÀfZ WXe ³¹fcþ d¶fþ³fZÀf ¸fZa A´f³fe AüSX dRY»¸fûa IYû ÕXIZ YSX WX¸ffSXZ QZVf IYe QeUf³f¦fe dIYÀfe þ¦fWX ¶f³ff ¨fbIYf WX`Ü ÕXfBU BadOX¹ff, ¸fe ¸fSXfNXe AüSX ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX` EZÀfZ ¸fZa ÕXfBU BadOX¹ff ¸f`¦þe³f IYe ´fiþf dU¨ffSX IYf EIY ¶fOÞXf ³fZMXUIYÊ ´fWXÕXZ ÀfZ WXe ´fcSXZ ´fNX³f Àff¸f¦fie ¸fZa B³f Àf·fe U¦fûË AüSX dU¿f¹fûa ´fSX ·fe QZVf ¸fZa WX,` dþÀfÀfZ QZVf IZY IYû³fZ-IYû³fZ IYe J¶fSXaZ A¶f dUVfZ¿f þûSX dQ¹ff þfE¦ffÜ n RYSXUSXeX 2013 I 5


¶ff°fûa IZY °feSX

¨fÕXfAû ³ff ¶f¹ff³fûÔ IZY ¶ff¯f SXZ...

¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX, ´fi²ff³f¸fÔÂfe d³f¹fÔÂf¯f SXmJf ´fSX WXbBÊ ¶f¶fÊSX §fMX³ff IZY ¶ffý ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f Àff¸ff³¹f dSXV°fm SXJ ´ff³ff ÀfÔ·f½f ³fWXeÔ WX`Ü d³f¹fÔÂf¯f SXmJf ´fSX ªfû ·fe WXbAf ½fû AÀ½feIYf¹fÊ WX`Ü

Àfb¿f¸ff À½fSXfªf, ³fm°ff ´fid°f´fÃf kk¹fdý C³fIYf (WXm¸fSXfªf) dÀfSX ´ffdIYÀ°ff³f Àfm ½ff´fÀf ³fWXeÔ »ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX` °fû WX¸fmÔ C³fIYe AûSX Àfm IY¸f Àfm IY¸f 10 dÀfSX »ff³fm ¨ffdWXE, Àf½ff»f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff WX¸f d¶f³ff IYûBÊ IYfSX½Ê ffBÊ dIYE ¶f`NXm SXWXmÔ¦fm AüSX ¶ff°f¨fe°f ¸fmÔ »f¦fm SXWXmÔ¦fm?ll

WX¸ffSXf ´fOÞXûÀfe ýmVf ´ffdIYÀ°ff³f EIY ¶ffSX dRYSX A´f³fe IYf»fe IYSX°fc°fûÔ ´fSX C°fSX Af¹ff WX`Ü ¶ffSX-¶ffSX §fbÀf´f`NX IYe IYûdVfVf IYSX³ff AüSX dRYSX ÓfcNX ¶fû»f³fm IYe AÀfRY»f IYûdVfVf IYSX³ff ´ffIY ÀfSXIYfSX AüSX Àfm³ff IYe dRY°fSX°f Àfe ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü A·fe 8 ªf³f½fSXe IYû ´ffIY Àfm³ff ³fm EIY ¶ffSX dRYSX ·ffSX°f IZY Àff±f ¹fbðd½fSXf¸f IYf CnÔ§f³f IYSX°fm WXbE ·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ¸fmÔ §fbÀf´f`NX IYe WX`Ü ªf¸¸fc IZY ´fbÔLX B»ffIZY ¸fmÔ ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIYûÔ ³fm ·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ¸fmÔ §fbÀfIYSX Àfm³ff IZY ¦fV°fe ý»f ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff dªfÀf¸fmÔ ýû ªf½ff³f VfWXeý WXû ¦fEÜ B³f Àf`d³fIYûÔ IZY Àff±f ´ffIY Àfm³ff ³fm ¶fbSXf Àfb»fcIY dIY¹ff WX`Ü Àfb²ffIYSX dÀfaWX AüSX »ffÔÀf ³ff¹fIY WXm¸fSXfªf IYe ´ffIY Àf`d³fIYûÔ ³fm ¦f»ff IYfMXIYSX WX°¹ff IYe WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³fe Àfm³ff IYe BÀf IYf¹fSXf³ff WXSXIY°f ´fSX ýmVf ·fSX ¸fmÔ d½fSXû²f IYf EIY dÀf»fdÀf»ff Àff ¨f»f d³fIY»ff WX`Ü ·ffSX°f ÀfSXIYfSX Àfm »fmIYSX d½fSXû²fe ý»f AüSX Àfm³ff Àfm »fmIYSX Àff¸ffdªfIY ÀfÔ¦fNX³f Àf·fe IZY½f»f ´ffIY ÀfSXIYfSX IYû ¸fbÔWX°fûOÞX ªf½ff¶f ým³fm IYe ¶ff°f IYWX SXWXm WX`ÔÜ

6 I RYSXUSXeX 2013

SXfªf³ff±f dÀfaWX , ¶feªfm´fe A²¹fÃf ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àfm³ff 117 ¶ffSX ÀfeªfRYf¹fSX IYf CnÔ§f³f IYSX ¨fbIYe WX`, »fmdIY³f IZÔYýi IYe ÀfSXIYfSX AfdJSX ¨fb´f ¢¹fûÔ WX`Ü

Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe, ¹fc´feE A²¹fÃf WX¸f Af°fÔIY½ffý Àfm d³f´fMX³fm AüSX Àfe¸ffAûÔ ´fSX J°fSXm Àfm d³f´fMX³fm IYe Àff½f²ff³fe AüSX °f`¹ffSXe IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ IYûBÊ Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSXmÔ¦fm Ü


dWX³ff SX¶¶ff³fe JfSX, dUQZVf ¸faÂfe, ´ffdIYÀ°ff³f ½fû ÀfWXe ¸fÔ¨f ´fSX ·ffSX°f Àfm ¶ff°f IYSXmÔ¦fe, ³ff dIY IYSXûOÞXûÔ IYe ªf³f°ff ÀfmÜ C³fIYe ÀfSXIYfSX ¹fbð ³fWXeÔ ·fOÞXIYf³fm IYe ³fed°f ´fSX IYf¹f¸f WX`Ü ·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ýdÃf¯f EdVf¹ffBÊ ÃfmÂf ýû³fûÔ ýmVfûÔ IZY ¶fe¨f dIYÀfe ÀfÔ§f¿fÊ IYf ¶fûÓf ³fWXeÔ CNXf ÀfIY°fm AüSX ½ff°ffÊ IZY ýSX½ffªfm IYû Jb»ff SXJ³ff WXû¦ff, ´ffIY ÀfSXIYfSX ¨ffWX°fe WX` dIY ½ff°ffÊ IYe ´fidIiY¹ff ¨f»f°fe SXWZX Ü

Àf»f¸ff³f JbVfeÊý, d½fýmVf ¸fÔÂfe, ·ffSX°f WX¸ffSXe IYûdVfVf SXWXm¦fe dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f VffÔd°f ´fidIiY¹ff ªffSXe SXWXm, ÀfÔ§f¿fÊd½fSXf¸f IYf CnÔ§f³f A´f³fm Af´f ¸fmÔ EmÀfe ¨feªf× WX` ªfû d¨fa°ff ´f`ýf IYSX³fm ½ff»fe WX`, AüSX ¹fm °f¹f WX` dIY A¦fSX d³fIYMX ·fd½f¿¹f ¸fmÔ ³f ÀfWXe »fmdIY³f »fÔ¶fm Àf¸f¹f ¸fmÔ BÀfIYf AÀfSX WX¸ffSXm ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ´fSX ´fOÞXm¦ff dªf³WXmÔ Àff¸ff³¹f IYSX³fm IZY d»fE WX¸f B°f³fm ´fi¹ffÀf IYSX SXWXm WX`Ü

A¸fZdSXIYf IYe ´fid°fdIiY¹ff WX¸f C¸¸feý IYSX°fm WXÔ` dIY WX¸ffSXm ´ffdIYÀ°ff³fe AüSX ·ffSX°fe¹f ÀffÓfmýfSX BÀf ÃfmÂf ¸fmÔ VffÔd°f AüSX dÀ±fSX°ff IYf¹f¸f SXJ ÀfIY°fm WX`ÔÜ A¸fmdSXIYe SXÃff ¸fÔÂfe d»f¹fû³f ´fm³fmMXf ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fe¨f °f³ff½f IZY ¸fbïûÔ Àfm A¨LXe °fSXWX ½ffdIYRY WX`Ô Ü

d½fIiY¸f dÀfaW, Àfm³ff ´fi¸fbJ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ªf½ff¶f ým³fm IZY d»fE ·ffSX°f ÀfWXe Àf¸f¹f AüSX ÀfWXe ªf¦fWX IYf ¨fb³ff½f IYSXm¦ffÜ ·ffSX°fe¹f Àf`d³fIY IY·fe d³f¹fÔÂf¯f SXmJf IYû ´ffSX ³fWXeÔ IYSX°fm WX`Ô AüSX d³f¹fÔÂf¯f SXmJf ´fSX ¹fdý dIYÀfe ´ffdIYÀ°ff³fe Àf`d³fIY IYe ¸fü°f WXbBÊ WXû¦fe °fû ½fû ªf½ff¶fe IYfSXʽffBÊ ¸fmÔ WXbBÊ WXû¦feÜ WX¸f ¸ff³f½ffd²fIYfSXûÔ IYû WX¸fmVff ²¹ff³f ¸fmÔ SXJ°fm WX`ÔÜ

E³f IZY ¶fifC³f, E¹fSX ¨feRY ¸ffVfÊ»f A¦fSX ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fe¨f ¹fbðd½fSXf¸f IYf CnÔ§f³f ¶ffSX-¶ffSX WXû°ff SXWXf °fû ·ffSX°f IYû A»f¦f SXfÀ°fm °f»ffVf³fm WXûÔ¦fm, ¹fbðd½fSXf¸f IYf CnÔ§f³f d¶f»IbY»f À½feIYf¹fÊ ³fWXeÔ WX` AüSX WXf»ff°f IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü

Àf·fe I`YdSXIZY¨fSX: SXfWbX»f ·ffÀIYSX

RYSXUSXeX 2013 I 7


¶fWXÀf - °f»f¶f

¦f¯f°faÂf IYe SXÃff IZY d»fE dUUZIY IYfMXþc (SXÃff dUVû¿fÄf) ·ffSX°f-´ffIY Àfe¸ff ´fSX WXSX Q¸f IY·fe ³f IY·fe ¦ffZÕXe¶ffSXe WXfZ°fe SXWX°fe W`XÜ BXÀf ´fSX QfZ³ffZÔ ÀfZ³ffEÔ A´f³ff d³f¹faÂf¯f SXJ°fe W`XÜ BXÀf ¶ffSX þfZ WbXAf CXÀf¸fZÔ ´ffdIYÀ°ffd³f¹ffZÔ IYf IYWX³ff W`X dIY ¦ffZÕXe¶ffSXe ·ffSX°f IZY °fSXRY ÀfZ WbX¹fe W`X dþÀf¸fZÔ CX³fIYf Àf`d³fIY ¸ffSXf ¦f¹ffÜ BXÀf ¸fÀfÕZX ´fSX ¸fZSXf ¸ff³f³ff W`X dIY þ¶f ´ffIY A´f³fZ §fbÀf´f`dNX¹ffZÔ IYfZ Àfe¸ff IZY AaQSX ´fiUZVf IYSXf°ff W`X °ffZ IYUSX RYf¹fSX QZ³fZ IZY dÕXE ¦ffZÕXe¶ffSXe IYSX°ff W`X Af`SX CXÀfIZY þ¶ff¶f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe AfZSX ÀfZ ·fe ¦ffZÕXe¶ffSXe WXfZ°fe W`XÜ ´fSX³°fb A·fe WXfÕX WXe ¸fZÔ ´ffIY ³fZ WX¸ffSZX Àf`d³fIYfZa IYfZ ¸ffSXIYSX CX³fIZY VfU IZY Àff±f þfZ ¶fQÀfÕXcIYe IYe ¹fWX §fMX³ff ¸ffRYe IZY »ff¹fIY ³fWXeÔ W`X, Àff±f WXe ¶fQfÊV°f ÀfZ ¶ffWXSX W`XÜ WXfÕXfadIY þfZ ¶ff°f¨fe°f IYf dÀfÕXdÀfÕXf W`X UfZ þfSXe SXWX³ff ¨ffdWXE, CXÀfIYf ¸fb£¹f Af²ffSX ½¹ff´ffSX WXe SXWX³ff ¨ffdWXEÜ BXÀf ¸ff¸fÕZX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff BXÀf ´fSX A´f³ff EIYfd²fIYfSX SXJ³ff ¨ffWX°fe W`XÜ BX³f Àf·fe ¸ff¸fÕXfZÔ IZY Àff±f-Àff±f ·ffSX°f IZY ´ffÀf ¹fZ °ffIY°f W`X dIY Àf¸fÓff QZ dIY Af´f ÕXfZ¦f IYfZBÊX EZÀff IYQ¸f CXNXf¹fZÔ¦fZ þfZ WX¸ffSZX dJ»ffRY þf SXWXf WXfZ ¹ff CXÀfÀfZ WX¸fZÔ ³fbIYÀff³f WXfZ SXWXf WXfZ °ffZ WX¸f SXfZIY »f¦ff³fZ ÀfZ ´feLZX ³fWXeÔ WXMZÔX¦fZÜ n

dSMXf. ¸fZ. ªf. ÀfUÊdUþ¹f ´ffÕX dÀfaWX ·ffSX°f IZY DY´fSX ¹fbî IYf Q¶ffU ¶f³ff³ff IYfZBÊX AfÀff³f ¶ff°f ³fWXeÔ W`X, ¢¹ffZÔdIY BXÀf QZVf ¸fZÔ BX°f³fe Ãf¸f°ff W`X dIY ¹fWX dIYÀfe ·fe ¨fb³ff`°fe IYf Àff¸f³ff AfÀff³fe ÀfZ dIYÀfe ·fe Àf¸f¹f d¶f³ff ÀffZ¨f dU¨ffSX IZY IYSX ÀfIY°ff WZX`Ü ¹fWX ¨fb³ff`°fe ¨ffWZX SXfþ³fed°fIY, dOX´ÕXfZ¸fZdMXIY Af`SX ÀfZ³ff IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þbOXÞe ¢¹ffZÔ ³f WXfZÜ ·ffSX°f BXÀfIYf þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f WXfÕX WXe ¸fZÔ d´fLÕZX 4-5 ¸fWXe³ffZÔ ÀfZ ·ffSX°f IZY dJ»ffRY þfZ WXSXIY°fZÔ IYSX SXWXf W`X, CXÀfÀfZ ¹fWX »f¦f°ff W`X dIY ¹fWX dOX´ÕXfZ¸fZdMXIY RiYaMX ´fSX ·ffSX°fe¹f ÀfSXIYfSX IYfZ ³fe¨ff dQJf³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWXf W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÕXfZ¦f EZÀff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ W`X, ¶fd»IY ´ffdIYÀ°ff³fe RYf`þ ¨ffWX°fe W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f ´fSX ¹fbî IYf Q¶ffU ¶f³ffE ¹fWX ¸fb¸fdIY³f ·fe ³fWXeÔ W`X, ¢¹ffZÔdIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY Àfe¸ff ´fSX CXÀfIZY A´f³fZ WXf±f WXe ¶fa²fZ WbXE W`XaÜ Àff±f WXe Àff±f A¸fZdSXIYf ÀfZ CXÀfIZY dSXV°ffZÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX ·fe Af SXWXf W`XÜ BXÀfÀfZ UfZ ª¹ffQf CX°ÀffdWX°f WXfZ SXWZX W`Xa, ¢¹ffZÔdIY EZÀfe IYf¹fÊUfWXe IYSXIZY ·ffSX°f IZY Àff±f ¹fbî IYSX ÀfIZY, BXÀf¸fZÔ CX³WZXa IYfZBÊX ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIY°fe W`XÜ QcÀfSXf IYfSX¯f ¹fWX ·fe W`X dIY ´ffIY ¸fZÔ ·fe ¨fb³ffU Af³fZ UfÕXf W`XÜ ·ffSX°f Af³°fdSXIY øY´f ÀfZ IYBÊX IYf¹ffZË ¸fZÔ »f¦ff WbXAf W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f »ffBÊX³f AfgRY IaYMÑXfZÕX ´fSX BXÀf °fSXWX IYe IYf¹fÊUfWXe IYSXIZY ·ffSX°f IZY AMZÔXVf³f IYfZ BXÀf¸fZÔ OXfÕX³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWXf W`XÜ Àff±f WXe ·ffSX°f IYfZ ª¹ffQf Àf°fIÊY SXWX³ff ´fOXÞZ¦ffÜ n

8 I RYSXUSXeX 2013


dIY°f³fZ °f`¹ffSX WX¸f ·fSX°f U¸ffÊ (SXÃff dUVû¿fÄf) ´ffdIYÀ°ff³f IYfZ IaYMÑXfZÕX Af¸feÊ IYSX°fe W`XÜ þ¶f SXWX¸ff³f ¸fdÕXIY ·ffSX°f AfE °ffZ CX³WXfZa³fZ ¹fWXfa dOX´ÕXfZ¸fZdMXIY Af°faIY R`Y»ff³fZ IYe VfbøYAf°f IYe þfZ EIY ÀffZ¨fe Àf¸fÓfe SX¯f³fed°f IZY Aa°f¦fÊ°f ±ff Ü BXÀf¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe Af¸feÊ Af`SX AfBÊEÀfAfBÊ Vffd¸f»f W`XÜ WXfÕXfadIY ´ffdIYÀ°ff³f IYe dÀfdUÕX ÀfSXIYfSX EZÀff IYSX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fe W`X, ¢¹ffZÔdIY ´ffIY ¸fZÔ Af¸feÊ ¶fWbX°f WXe ´fi¶f»f WZX`, UWX þfZ IYWX°fe W`X dÀfdUÕX ÀfSXIYfSX IYfZ UWXe IYSX³ff ´fOXÞ°ff W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Af¸feÊ AfdJSXe A±ffgdSXMXe W`X, BXÀfdÕXE þ¶f ·fe ·ffSX°f QfZÀ°fe IYf IYQ¸f ¶fPXÞf°ff W`X °ffZ Af¸feÊ CXÀfZ SXRYf-QRYf IYSX QZ°fe W`X, C³WXmÔ ¹fWX »f¦f°ff WX` dIY IYV¸feSX C³fIZY WXf±f Àfm dRYÀf»f ¦f¹ff WX` ¢¹fûadIY UWXfa ´fSX ¶fWXb°f ÀffSXm Af°fÔIYUfýe ¸ffSX dýE ¦fE WX`Ü ·ffSX°f IZY ÀfaQ·fÊ ¸fZa C³fIYû ¹fWX »f¦f°ff WX` dIY C³WXmÔ IYV¸feSX IYû RYûIYÀf ¸fmÔ SXJ³ff ªf÷YSXe WX`, ´ffdIYÀ°ff³f IYû C³fIYe A»f¦ff½f½ffýe °ffIY°fma ¶fWXb°f ¶fbSXe °fSXWX Àfm ´fSXmVff³f dIY¹fm WXbE WX` AüSX CÀfm A¦fSX EIYªfbMX SXJ³ff WX` °fû IYV¸feSX ¸fbïm IYû ³fmVf³f»f ,BÔMXSX³fmVf³f»f Eªfm³OXm ¸fmÔ ½ff´fÀf »ff³ff WXû¦ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f BÀfed»fE A´f³fm Af´f IYû d¶fJSX³fm Àfm SXûIY³fm IZY d»fE ¹fZ IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX EIY ¶fOÞXe °fÀ½feSX WX` dªfÀfIZY °fWX°f BÀf °fSXWX IYe SX¯f³fed°f A´f³ffBÊ ªff SXWXe WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f Af¸feÊ IZY QfZ dWXÀÀfZ W`X ´fWXÕXf SZX¦fb»fSX Af¸feÊ dþÀfIZY þ³fSX»f Af`SX ³fb¸ffBXaQZ IYfZ UQeÊ ´fWX³f°fZ QZJf þf ÀfIY°ff W`XÜ QcÀfSXf BXSZX¦fb»fSX W`X, §ffZÀMX RYfZÀfZÊÀf ¹ff ¦fbdSX»»ff RYfZÀfZÊÀf W`X, dþ³WZXa ·ffSX°f ¸fZÔ dþWXfQe RYfZÀfZÊÀf IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff W`XÜ WXfdRYþ ÀfBÊQ ªf`ÀfZ ÕXfZ¦f BX³WXea IZY ´f³ffWX ¸fZÔ ´fÕZX- ¶fPXÞZ W`XÜ Àff±f WXe ´ffdIYÀ°ff³f IZY ³fed°f IYf ¹fWX dWXÀÀff ·fe W`XÜ ¹fWX ¶ff°f ÀfWXe W`X dIY BXÀf °fSXWX IZY IbYL dþWXfQe ÕXfZ¦f ´ffdIYÀ°ff³f IZY WXf±f ÀfZ A»f¦f WXfZ ¦fE W`X Af`SX BXÀf ´fSX A´f³ff Q¶fQ¶ff IYf¹f¸f SXJ³ff ¨ffWX°fZ W`XÜ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff BX°f³fe °ffIY°fUSX W`X dIY UWX þ¶f ¨ffWZX °f¶f BXÀfIYf þ¶ff¶f QZ ÀfIY°fe W`X Af`SX Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX dQ¹ff ·fe W`X Af`SX QZ³ff ·fe ¨ffdWXEÜ WX¸ffSZX ¹fWfaX dÀfRÊY IYWXf þf°ff W`X dIY WX¸ffSXe ÀfZ³ff IZY ´ffÀf ¸fZÔ BX°f³fZ M`XaIY Af`SX ¶f³QcIY W`Xa, BXÀfÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXfZ¦ff ¶fd»IY Àf¸f¹f ´fSX þ¶ff¶f QZ³ff WXfZ¦ffÜ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY Af²fbd³fIYeIYSX¯f ´fSX ·fe ·ffSX°f IYfZ ²¹ff³f QZ³ff WXfZ¦ff, þfZ IYBÊX QVfIYfZa ÀfZ ³fWXeÔ WbXAf W`XÜ BXÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYf ¸f³ffZ¶f»f IY¸fþfZSX WXfZ°ff þf SXWXf W`XÜ ¹fWX Àfb³f³fZ ¸fZÔ Af¹ff W`X dIY 13 SXfþ´fc°f ¶fMXfdÕX¹f³f IZY þUf³f ·fcJ WXOXÞ°ffÕX ´fSX W`X, ¹fWX J°fSX³ffIY dÀf¦fjÕX W`X þfZ ·ffSX°f IZY dÕXE ÀfWXe ³fWXeÔ W`XÜ BXÀf dU¿f¹f ¸fZÔ WXfZ ÀfIY°ff W`X dIY ÀfZ³ff IYf IYfZBÊX þUf³f A´f³fe SXf¹fRY»f QZIYSX SXÃff ¸faÂfe IYfZ IYWZX dIY Af´f BXÀfÀfZ A´f³fe ÀfbSXÃff IYSZXa ¸f`Ô ¦ffaU Uf´fÀf þf SXWXf WcXaÜ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ ¶fWbX°f þ¶fSXQÀ°f AfIiYûVf W`X þfZ CX¨¨ffd²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ dQJ ³fWXeÔ SXWXf W`XÜ 13 SXfþ´fc°f ¶fMXfdÕX¹f³f IYf WXOXÞ°ffÕX ´fSX þf³ff EIY ¦fa·feSX ¸fÀfÕXf W`X, þfZ AfaÔ°fdSXIY W`X, BXÀf ´fSX ÀfSXIYfSX IZY Àff±f Af´fÀfe ¶ff°f¨fe°f WXfZ³fe ¨ffdWXEÜ BX³f Af´fÀfe ¸fÀfÕXfZÔ IYfZ LfZOXÞIYSX ÀfSXIYfSX Af`SX ÀfZ³ff IYfZ Af´fÀfe ÀfWX¹ffZ¦f ÀfZ °f°IYfÕX »ffBÊX³f AfgRY IaYMÑXÑfZÕX IYfZ IiYfÀf IYSXIZY CX³fIZY ¶faIYÀfÊ IYfZ d¸fMXf QZ³ff ¨ffdWXEÜ SXfþ³fed°f IZY dÕXWXfþ ÀfZ þfZ MÑXIY Af`SX ¶fÀf Àfe¸ff ´fSX JOXÞZ W`X, CXÀfZ Uf´fÀf ¶fb»ff ÕZX³ff ¨ffdWXEÜ ´ffdIYÀ°ff³f þ¶f ¨ffWZX °f¶f ¶ff°f¨fe°f IZY õfSX JfZÕXZ þf ÀfIY°fZ W`XaÜ n ¨f`³f»f ´fSX OXfg.´fi½fe¯f d°f½ffSXe IZY Àff±f ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdS°f

RYSXUSXeX 2013 I 9


¸fªfÞ¶fc°f ¦f¯f°faÂf ªf³f½fSXe 2013 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY Qû ªf½ff³fûÔ »ffÔÀf ³ff¹fIY WX¸m fSXfªf AüSX Àfb²ffIYSX IYe d³f¸fʸf WX°¹ff ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àf`d³fIYûÔ ³fm IYSX Qe,¹fZ §fMX³ff dªfÀf °fSXeIZY ÀfZ Aaªff¸f Qe ¦fBÊ, CÀfÀfm Àf½ff»f CNX³fm »f¦fm WXÔ` dIY AfdJSX RZYd»f¹fSX ÀMXMm X ´ffdIYÀ°ff³f, WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IZY d»fE ³ffÀfcSX ¢¹fûÔ ¶f³f°ff ªff SXWXf WX?` ¢¹ff WX¸ffSXf ¦f¯f°fÔÂf EIY ÀffgµMX ÀMXMm X ¶f³f°ff ªff SXWXf WX?` AfdJSX ¢¹fûÔ ¦f¯f°fÔÂf IZY 64 Àff»f ¶ffý ·fe, WX¸f ´ffdIYÀ°ff³f IYe ³ff´ffIY WXSXIY°fûÔ IYf ªf½ff¶f ´fcSXe °ffIY°f Àfm ³fWXeÔ ým ´ff SXWXm WX?Ô` ·ffSX°f IZY ¦f¯f°fÔÂf IYû, dªfÀf °fSXWX Àfm dªf³³ff Àfm »fmIYSX ªfSXýfSXe °fIY ³fm »f»fIYfSXf WX.` ....¢¹ff CÀfIZY Àff¸f³fm WX¸ffSXf ¸fb»IY ¶fm¶fÀf WX` ? ¢¹ff WX¸ffSXm ªffÔ¶ffªfÞ WX¸m fSXfªf AüSX Àfb²ffIYSX IYe WX°¹ff, WX¸ffSXm ¸fªf¶fc°f ¦f¯f°fÔÂf IZY ýf½fm IYû ÓfbNX»ff SXWXe WX` ? ¹fm ½fû Àf½ff»f WX` ªfû WX¸ffSXm »fûIY°fÔÂf IZY d»fE Ad¦³f´f±f Àffd¶f°f WXû SXWXm WXÜ`

ªÞfSXXf ¹ffý IYSXû ¦f¯f°fÔÂf ´fSX ³ff-k´ffIYl ³fªfÞSX

1965 IYe »fOXÞfBXÊX ªfe°f³fZ IZY ¶ffQ dUªf¹fe Àf`d³fIYûÔ IZY Àff±f °f°IYf»fe³f SXÃff¸faÂfe ¹fVfUa°f SXfU ¨f½WXf¯f

10 I RYSXUSXeX 2013


WX¸ffSXe ¹ffQÐýfV°f ¶fOÞXe IY¸fªfûSX WX` ªfSXf BÀf ´fSX ¦füSX IYedªfE, dIY AfdJSX 121 IYSXûOÞX ·ffSX°fe¹fûÔ IZY ¦f¯f°fÔÂf ´fSX, ´ffdIYÀ°ff³f »f¦ff°ffSX ¢¹fûÔ WXf½fe WXû³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX` AüSX I`YÀfm? WX¸f »fû¦fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IYû Àf¸fÓf »fm³ff ¨ffdWXE dIY BÀf ¸fb»IY IYf ¸fbIYïSX WXe WX¸ffSXm »fûIY°ffÔdÂfIY ÀfSXIYfSXûÔ IZY WX½ff»fm WX`, ªf¶fdIY ýmVf IYe SXÃff WX¸ffSXm ªffÔ¶ffªfûÔ ³fm A´f³fm IaY²fûÔ ´fSX ¶fJc¶fe CNXf SXJe WX`Ü »fmdIY³f ¹fWXfÔ ²¹ff³f ým³fm ½ff»fe ¶ff°f ¹fm WX` dIY LXd½f EIY ÀffgµMX ÀMXMm X IYe ¶f³f ¦fBÊ, dªfÀfIZY WX¸ffSXm »fûIY°fÔÂf IZY SXWX³fb¸ff ´ffdIYÀ°ff³fe ´fOÞXûÀf ¸fmÔ RZYd»f¹fSX ÀMXmMX ¶f³ff ´ffdIYÀ°ff³f d U AUÀ±fe SX IYSX°fc°fûÔ IZY Àff¸f³fm ¶fü³fm Àffd¶f°f WXû SXWXm WX`Ô, A´f³fe ³ff´ffIY IYSX°fc°fûÔ IYû AÔªff¸f ým³fm ¸fZÔ ÀfaUfQQf°ff ªf¶fdIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY Vf`°ff³fe BSXfýûÔ IZY À½f°fÔÂf ±ffÜ ·ffSX°f IYe BÀf Emd°fWXfdÀfIY ·fc»f dJ»ffRY WX¸ffSXm ªf½ff³f WX¸fmVff ¨f˜f³f IYe IZY ¶ffý Àfm ´ffdIYÀ°ff³f »f¦ff°ffSX WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf °fSXWX Àfe³ff °ff³fm JOÞXm WX`ÔÜ ¹ffd³f WX¸ffSXe ÀfSXIYfSXûÔ IYe IZY d»fE ³ffÀfcSX ¶f³f°ff ªff SXWXf WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY »f¨fSX IYfSXʽffBÊ AüSX ýmVf IZY ªf½ff³fûÔ IZY ¶fmd¸fÀff»f E¢Vf³f IZY ¶fe¨f, ªfû ¦fÔ·feSX RYIYÊ 1965 AüSX 1971 IYe ªfÔ¦f WX`, ½fû WXe ´ffdIYÀ°ff³f IZY ³ff´ffIY ¸fÔÀfc¶fûÔ IYû ¸fªf¶fc°fe 1965 AüSX 1971 ¸fmÔ ·fe ´ffdIYÀ°ff³f ³fm ým SXWXf WX`Ü WX¸f BÀf WXIYeIY°f IYû Bd°fWXfÀf ¸fmÔ d¸f»fm WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IYû °f¦fOÞXe ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff³fm IYe IYûdVfVf ªf£¸fûÔ Àfm Àf¸fÓf ÀfIY°fm WX`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¶fbd³f¹ffý IYe ±feÜ CÀf ½föY ·fe WX¸ffSXm ªf½ff³fûÔ ³fm ´ffdIYÀ°ff³f WXe ³fRYSX°f AüSX dªfQ ´fSX SXJe ¦fBÊ ±feÜ Afªffýe IZY IYû ²fc»f ¨fMXf ýe ±feÜ 1971 ¸fmÔ BÔdýSXf ¦ffÔ²fe IZY ½föY ¶ffý Àfm WXe dªf³³ff ´fSX BÀf ¶ff°f IYf dªf³³f WXf½fe ±ff WXbE ¹fbð ¸fmÔ °fû, ´ffdIYÀ°ff³f IZY 90 WXªffSX Àfm ª¹ffýf dIY I`YÀfm ·ffSX°f IYû °f¶ffWX dIY¹ff ªffEÜ Àf`d³fIYûÔ IYû Àf¸f´fʯf IYSXIYZ A´f³fe ªff³f LXOb XÞf³fe ´fOÞXe dªf³³ff IYe BÀfe dªfý IYf ³f°feªff ±ff dIY ±fe.....CÀf ½föY ·fe ·ffSX°f IZY ªf½ff³fûÔ ³fm SX¯f³fed°fIY ´ffdIYÀ°ff³f ³fm IYV¸feSX IYû ¸fbïf ¶f³ffIYSX ·ffSX°f ´fSX ¶fPXÞ°f IYf ¸füIYf dý¹ff ±ff, »fmdIY³f ¸füªfcýf ÀfSXIYfSX ³fm 1947 Àfm 1948 IZY ¶fe¨f IYBÊ ¶ffSX WX¸f»fm dIYEÜ BÀf Emd°fWXfdÀfIY ¶fPXÞ°f IYf RYf¹fýf ³fWXeÔ CNXf¹ffÜ ªf½ffWXSX»ff»f ³fmWXøY IZY Àf¸f¹f WXEb BÀf ¹fbð ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f 1971 ¸fmÔ IYSXfSXe dVfIYÀ°f Jf³fm ½ff»ff ´ffdIYÀ°ff³f, ªf½ff³fûÔ ³fm IYV¸feSX ¸fmÔ IY¶ffBÊd»f¹fûÔ AüSX ´ffIY Àf`d³fIYûÔ 1972 ¸fmÔ WXbE dVf¸f»ff Àf¸fÓfü°fm ´fSX, ¶ffý ¸fmÔ ´f»fMXe IYû ¶fbSXe °fSXWX Àfm WXSXf¹ffÜ ·ffSX°f IZY ´ffÀf CÀf ½föY ¸ffSX°fm dýJf, Àf¸fÓfü°fm ¸fmÔ ªfû ½ff¹fým dIYE ¦fE ±fm CÀfÀfm ¸füIYf ±ff dIY ½fû ´fcSXm IYV¸feSX ´fSX IY¶ªff IYSX »fm, WXe ´ffdIYÀ°ff³f »f¦ff°ffSX ¸fbIYSX°ff ¨f»ff Af SXWXf WX`Ü »fmdIY³f WX¸ffSXm SXWX³fb¸ff, ´fOÞXûÀfe ¸fb»IY Àfm VffÔd°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY BÀf SXöY¨fdSXÂf Àfm ·ffSX°f IZY ³fm°ffAûÔ ³fm ·ffBʨffSXm IYf WX½ff»fm ým°fm WXbE BÀf SX¯f³fed°fIY ¶fPXÞ°f Àfm IYûBÊ ÀfeJ ³fWXeÔ »fe, ªf¶fdIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY WX¢b ¸fSXf³fûÔ ´feLXm WXMX ¦fEÜ AüSX °ff³ffVffWXûÔ ³fm ½föY IZY Àff±f ·ffSX°fe¹f ¦f¯f°fÔÂf IYû ¨fb³fü°fe ým³fm IZY d»fE Àfe²fm WX¸f»fm IYe ªf¦fWX dªfWXfý IYû A´f³ff ³f¹ff WXd±f¹ffSX ¶f³ff d»f¹ffÜ 1947 -48 IYe ªfÔ¦f BÀf ªfÔ¦f ¸fmÔ WX¸ffSXm IYBÊ ªf½ff³f VfWXeý WXû ¦fE ±fmÜ ¸fmªfSX Àfû¸f³ff±f Vf¸ffÊ IYe ªffÔ¶ffªf×e IZY d»fE ýmVf 1999 IYfSXd¦f»f ¹fbð IYf ´fWX»ff ´fSX¸f½feSX ¨fIiY C³WXÔm dý¹ff ¦f¹ffÜ ¹fm Afªffýe IYfSXd¦f»f ¸fmÔ ¸fBÊ AüSX ªfb»ffBÊ 1999 IZY ¶fe¨f IZY ¶ffý EmÀff ´fWX»ff ¸füIYf ¸ff³ff ªff°ff WX` dIY ªf¶f WXEb ¹fbð Àfm Àffd¶f°f WXû ¦f¹ff ±ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f dIYÀfe ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf IZY SXWX³fb¸ff ´ffdIYÀ°ff³f IYû IYSXfSXf ·fe IYe¸f°f ´fSX ·ffSX°f IZY ¦f¯f°fÔÂf IYû °f¶ffWX IYSX³ff ªf½ff¶f ým³fm ¸fmÔ ´fcSXe °fSXWX Àfm IYf¸f¹ff¶f ³fWXeÔ WXEb Ü ªf¶fdIY ¨ffWX°ff WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IYe Af¸feÊ ³fm A´f³fm Àf`d³fIYûÔ ªf½ff³fûÔ ³fm A´f³fm ¶fd»fýf³f Àfm ýmVf IYe °fIYýeSX ÀfÔ½ffSX³fm IYû dªfWXfdý¹fûÔ IZY ·fm¿f ¸fmÔ ·fmdOÞX¹fûÔ IYe °fSXWX WX¸ffSXe IYf ¸füIYf dý¹ff ±ffÜ BÀf §fMX³ff IZY ¶ffý Àfm ·ffSX°f IYe Àfe¸ffAûÔ ´fSX ·fmªff ±ff, »fmdIY³f WX¸ffSXm ýmVf IZY ¶fmWXý

´fiûRZYVf³f»f ªffÔ¶ffªf×ûÔ ³fm dªfÀf ªffÔ¶ffªfe IYf ªfüWXSX dýJf¹ff, CÀfÀfm ´ffdIYÀ°ffd³f¹fûÔ IZY LXæYm LXcMX ¦fEÜ ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX IYSXd¦f»f ¹fbð ¸fmÔ ·ffSX°f IZY 527 Àf`d³fIY VfWXeý WXbE ±fm BÀf ¹fbð ¸fmÔ I`Y´MX³f d½fIiY¸f ¶fÂff AüSX »fZdµMX³fZÔMX ¸f³fûªf IbY¸ffSX ´ffÔOXm IYû ¸fSX¯fû´fSXfÔ°f ´fSX¸f½feSX ¨fIiY Àfm Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff, ½fWXeÔ ¦fim³fmdOX¹fSX ¹fû¦fmÔýi dÀfaWX ¹ffý½f AüSX SXfBRY»f ¸f`³f ÀfÔªf¹f IbY¸ffSX IYû C³fIZY Aý¸¹f ÀffWXÀf IZY d»fE ´fSX¸f½feSX ¨fIiY Àfm Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX¸ffSXm Àf`d³fIYûÔ IZY ¹fbð IYüVf»f Àfm AMX»f d¶fWXfSXe ½ffªf´fm¹fe IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fmÔ, ·ffSX°f IZY ¦f¯f°fÔÂf ´fSX IYûBÊ AfÔ¨f ³fWXeÔ AfBÊ, »fmdIY³f BÀf ¹fbð ¸fmÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYû SX¯f³fed°fIY AüSX SXfªf³f`d°fIY ÷Y´f Àfm §fmSX³fm IZY ¶ffý ·fe, CÀfm IYSXfSXf Àf¶fIY dÀfJf³fm Àfm WX¸ffSXm SXfªf³fm°ff ¨fcIY ¦fEÜ ·ffSX°f ¸fmÔ CÀf ½föY SXfªf³fm°ffAûÔ IYe IY¸fªfûSX B¨LXfVfdöY IZY ¨f»f°fm ´ffdIYÀ°ff³f Àf£°f AüSX d³f¯ffʹfIY IYfSX½Ê ffBÊ IZY IYWXSX Àfm ¶f¨f d³fIY»ff, ªf¶fdIY dSXWXf WXbE Af°fÔIYe ¸fü»ff³ff ¸fÀfcý AªfWXSX ³fm Àff»f 2000 ¸fmÔ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fmÔ ªf`Vf-E-¸fûWX¸¸fý IZY ³ff¸f Àfm Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f JOÞXf IYSX dý¹ffÜ 1999 ¸fmÔ IaY²ffSX d½f¸ff³f A´fWXSX¯f IZY ¸fWXªf 2 Àff»f ¶ffý WXe, Àff»f 2001 ¸fmÔ ªf¶f ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»ff WXbAf, °fû ªffÔ¨f ¸fmÔ Àff¸f³fm Af¹ff dIY BÀf WX¸f»fm IZY

RYSXUSXeX 2013 I 11


´feLXm ªf`Vf-E¸fûWX¸¸fý IZY ÀfSX¦f³ff ¸fü»ff³ff ¸fÀfcý AªfWXSX IYf WXf±f WX`, dªfÀfm IaY§ffSX d½f¸ff³f A´fWXSX¯f IZY ½föY dSXWXf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ A¦fSX CÀf ½föY ·ffSX°fe¹f ³fm°ffAûÔ ³fm IY¸ffÔOXû IYfSXʽffBÊ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WXû°ff, °fû d³fd›°f WXe ·ffSX°f IYû ³ff °fû Af°fÔdIY¹fûÔ IZY Àff¸f³fm ÓfbIY³ff ´fOÞX°ff AüSX ³ff WXe ÀfÔÀfý ´fSX WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fm IYe ªf»ff»f°f Ófm»f³fe ´fOÞX°feÜ 13 dýÀfÔ¶fSX 2001 IYû WXbAf ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»ff Àfe²fm-Àfe²fm WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IZY dý»f ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f IYf ´fiWXfSX ±ff, »fmdIY³f ÀfÔÀfý IYe ÀfbSXÃff ¸fmÔ »f¦fm WX¸ffSXm ªf½ff³fûÔ ³fm A´f³fe ªff³f IYe ¶ffªfe »f¦ffIYSX ÀfÔÀfý IYf Àf¸¸ff³f ¶f¨ff d»f¹ff, ªf¶fdIY ýcÀfSXe °fSXRY EIY ¶ffSX dRYSX AMX»f ªfe IYe ÀfSXIYfSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f IcYMX³fed°f IZY ·fÔ½fSX ¸fmÔ RaYÀf IYSX SXWX ¦fBÊÜ ýmVf IYû »f¦f SXWXf ±ff dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX A´f³fm RYüªfe °ffIY°f IZY ªfdSXE ³ff´ffIY ´ffdIYÀ°ff³f IYû IYSXfSXf ªf½ff¶f ªføYSX ým¦fe, »fmdIY³f RYü»ffýe R`YÀf»fûÔ IYe IYÀfüMXe ´fSX AMX»f ªfe IYe ÀfSXIYfSX RZY»f Àffd¶f°f WXBb ÜÊ BÀf §fMX³ff IZY 7 Àff»f ¶ffý WXe ´ffdIYÀ°ff³f ³fm WX¸ffSXe IY¸fªfûSXe IYf EIY ¶ffSX dRYSX RYf¹fýf CNXf¹ffÜ 26 ³f½fÔ¶fSX 2008 IYû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ 10 ´ffdIYÀ°ff³fe Af°fÔdIY¹fûÔ ³fm IYûWXSXf¸f ¸f¨ff IYSX SXJ dý¹ffÜ »f¦f·f¦f 12 ªf¦fWXûÔ ´fSX Af°fÔdIY¹fûÔ ³fm WX¸f»fm dIYEÜ 26/11 WX¸f»fm ¸fmÔ »f¦f·f¦f 164 »fû¦f ¸ffSXm ¦fE, BÀf JüRY³ffIY WX¸f»fm ¸fmÔ Àfe²fm-Àfe²fm ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àfm³ff IZY °ffSX ªfbOÞXm WXû³fm IZY ¶ff½fªfcý ÀfSXIYfSX ³fm IYûBÊ d³f¯ffʹfIY IYfSXʽffBÊ ³fWXeÔ

12 I RYSXUSXeX 2013

IYe, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX IYe ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ ¨fm°ff½f³fe ým°fe SXWXe, ªf¶fdIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY WXb¢¸fSXf³f WXmIYOÞXe dýJf°fm WXbE, B³f WX¸f»fûÔ IYe dªf¸¸fmýfSXe Àfm ´feLXm WXMX°fm SXWXm, BÀf WX¸f»fm Àfm WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IZY SXWX³fb¸ffAûÔ IYe IY¸fªfûSX B¨LXfVfdöY Cªff¦fSX WXû ¦fBÊÜ ¸fba¶fBÊX WX¸f»fZ IZY QüSXf³f BIY»fü°fm dªfaýf Af°fÔIYe IYÀff¶f IYû ´fIYOÞX³fm ½ff»fm ÀfWXf¹fIY C´fd³fSXeÃfIY °fbIYfSXf¸f Aû¸¶f»fm ³fm dýJf dý¹ff ±ff dIY RYü»ffýe BSXfým I`YÀfm JüRY³ffIY Af°fÔdIY¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fm WX`Ô, °fbIYfSXf¸f IYû ¸fSX¯fû´fSXfÔ°f AVfûIY ¨fIiY Àfm Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ A¦fSX °fbIYfSXf¸f dWX¸¸f°f dýJfIYSX IYÀff¶f IYû ³fWXeÔ ´fIYOÞX°fm, °fû ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX ªfû ±fûOÞXf ¶fWXb°f AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ý¶ff½f ·ffSX°f ³fm ¶f³ff¹ff WX`, ½fû IY·fe ³fWXeÔ ¶f³f ´ff°ffÜ °fbIYfSXf¸f IYe ¶fýü»f°f WXe IYÀff¶f IYû RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYf¹ff ªff ÀfIYfÜ 26/11 ¸fbÔ¶fBÊ WX¸f»ff BÀf ¶ff°f IYf ´fb£°ff Àf¶fc°f WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f IZY ¦f¯f°fÔÂf IYû Afªf ·fe »f¦ff°ffSX ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü 26/11 WX¸f»fm IZY »f¦f·f¦f 5 Àff»f ¶ffý, dªfÀf °fSXWX Àfm »ffÔÀf ³ff¹fIY WXm¸fSXfªf AüSX »ffÔÀf ³ff¹fIY Àfb²ffIYSX IYe WX°¹ff IYe ¦fBÊ WX`, CÀf³fm WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IZY Àf¸¸ff³f ´fSX ¦fWXSXe ¨fûMX IYe WX`. AfdJSX WX¸f IY¶f °fIY A´f³fm Àf`d³fIYûÔ IYû ´ffdIYÀ°ff³f IYe ³ff´ffIY WXSXIY°fûÔ IZY d»fE IbY¶ffʳf IYSX°fm SXWXmÔ¦fmÜ ¢¹ff A¶f ½föY ³fWXeÔ Af ¦f¹ff WX` dIY ªf¶f ·ffSX°fe¹f ¦f¯f°fÔÂf ´ffIY IYe ³ff´ffIY IYSX°fc°fûÔ IYû IYf¶fc IYSX³fm IZY d»fE ªfûSXýfSX WX¸f»ff IYSXm, ¹ff WX¸f ¹fcÔ WXe ÀffgµMX ÀMXmMX IYe ´fWX¨ff³f ¶f³ff°fm ¨f»fm ªffEÔ¦fmÜ n

´fWX»fZ ´fSX¸fUeSX ¨fIiY dUªfZ°ff ¸fZªfSX Àfû¸f³ff±f

Afªffýe Àfm A¶f °fIY ýmVf ¸fmÔ 13 ´fi²ff³f¸fÔÂfe, 370 Àfm ª¹ffýf ¸fb£¹f¸fÔÂfe, 50 WXªffSX Àfm ª¹ffýf d½f²ff¹fIY AüSX 8 WXªffSX IZY IYSXe¶f ÀffÔÀfý, BÀf ýmVf IZY ¦f¯f°fÔÂf IYû ´fc¯fÊ ÀfbSXdÃf°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSX ´ffE WXÜÔ` ¢¹ff WX¸ffSXm ýmVf IZY ³fm°ffAûÔ IYf À°fSX B°f³ff d¦fSX ¨fbIYf WX` dIY Af°fÔIYe AûÀff¸ff d¶f³f »ffým³f IYû AûÀff¸ff ªfe IYWXm AüSX ¸fb¶Ô fBÊ WX¸f»fûÔ IZY ¦fb³fWX¦ffSX WXfdRYªf ÀfBÊý IYû kÀffWX¶fl IYWXIYSX ¶fb»ffEÔÜ ¦f¯f°fÔÂf IZY SXWX³fb¸ffAûÔ IZY BÀf ¨fdSXÂf Àfm WXSX °fSXWX Àfm ´ffdIYÀ°ff³f WXe RYf¹fýf CNXf SXWXf WX,` Àff±f WXe WX¸ffSXm ¦f¯f°fÔÂf IYe SXfªf³f`d°fIY WXd` Àf¹f°f AüSX °ffIY°f ´fSX ·fe Àf½ff»f JOÞXm WXû SXWXm WXÜÔ` A¶f ½föY Af ¦f¹ff WX,` dIY WX¸f A´f³fm ¦f¯f°fÔÂf IZY 64 Àff»f IZY ¸füIZY ´fSX ªf³f¦f¯f AüSX CÀfIZY ¸f³f ¸fmÔ ÓffÔIYZ AüSX Àfû¨fmÔ dIY I`YÀfm ·fÀ¸ffÀfbSX ¶f³f ¨fbIYZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¸fÔÀfc¶fûÔ IYf ÀfRYf¹ff dIY¹ff ªffEÜ dªf³³ff IYe dªfQ Àfm »fmIYSX ªfSXýfSXe IYe ªf»f³f °fIY, ´ffdIYÀ°ff³f IYf dÀfRYÊ EIY WXe EªfmOÔ Xf WX,` ·ffSX°f IZY ¦f¯f°fÔÂf IYe °f¶ffWXeÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ³ff´ffIY AüSX LXý¸Ð f ¹fbð IYf Àff¸f³ff IYSX³fm IYf dÀfRYÊ EIY WXe °fSXeIYf WX` dIY kWX¸f Àf¶f ·ffSX°fe¹f WXlÔ` BÀf ´fWX¨ff³f IYû WXSX ·ffSX°fe¹f Àf¸fÓfm, AüSX CÀfIYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¸fªf¶fc°f AüSX d³f¯ffʹfIY R`YÀf»ff »fmÜ WX¸fmÔ £¹ff»f SXJ³ff WXû¦ff dIY WX¸f ·ffSX°fe¹f Àf¶fÀfm ´fWX»fm WXÔ` ¹fWXe ·ff½f³ff WX¸fmÔ AüSX WX¸ffSXm ¸fb»IY IZY ¸fbIYïSX IYû ÀfÔ½ffSX ÀfIY°ff WXÜ`


Af°faIY IYû IYSXfSXf ªfUf¶f

26/11 IZY ¶ffQ 13/12 IYf dWXÀff¶f »fa¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ IZÔYýi ÀfSXIYfSX IZY dªfÀf d³f¯fʹf IYf BÔ°fªfÞfSX ·ffSX°f IYe ªf³f°ff IYû ±ff, ½fû R`YÀf»ff 9 RYSX½fSXe IYû ÀfSXIYfS ³fm »fm d»f¹ffÜ ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»fm IZY ýû¿fe Af°fÔIYe ARYªf»f ¦fb÷Y IYû d°fWXfOÞX IYe ªfm»f ³fa¶fSX 3 ¸fmÔ RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYf dý¹ff ¦f¹ffÜ RYfÔÀfe IZY ¶ffý ARYªf»f ¦fb÷Y IYû d°fWXfOÞX ªfm»f IYe WXfBÊ dSXÀIY ½ffgOXÊ ¸fmÔ ýRY³ff¹ff ¦f¹ff Ü IZÔYýie¹f ¦fÈWX¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX dVfaQZ ³fZ ARYªf»f IYe RaYfÀfe IYe Aü´f¨ffdSXIY ´fbd¿MX IYeÜ ARYªf»f ¦fb÷Y ³fm dýÀfÔ¶fSX 2001 ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»fm IYe ÀffdªfVf SX¨fe ±feÜ ½fû BÀf WX¸f»fm IYf ´fi¸fbJ ÀffdªfVf IY°ffÊ ±ffÜ ARYªf»f ¦fb÷Y IYe RYfÔÀfe IYfRYe Àf¸f¹f Àfm »fÔd¶f°f ±fe, ·ffSX°fe¹f ³¹ffd¹fIY ´fidIiY¹ff IZY ¸fb°ffd¶fIY C³fIYû AfdJSX °fIY ¸füIYf dý¹ff ¦f¹ffÜ 3 A¢MXc¶fSX, 2006 IYû ARYªf»f IYe ´f}e °f¶fÀÀfb¸f ³fm SXf¿MÑX´fd°f IZY ´ffÀf ý¹ff ¹ffd¨fIYf ýfdJ»f IYe ±feÜ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f½f ¸fbJªfeÊ ³fm 3 RYSX½fSXe

A

2013 IYû CÀfIYe ý¹ff ¹ffd¨fIYf NXbIYSXf ýe AüSX CÀfm 9 °ffSXeJ IYû RYfÔÀfe ´fSX ¨fPXÞf dý¹ff ¦f¹ffÜ ARYªf»f IYû RYfÔÀfe ým³fm IZY ¶ffý Àfb¶fWX IYSXe¶f 9 ¶fªfm d°fWXfOÞX IZY AÔýSX WXe BÀ»ffd¸fIY SXed°f-dSX½ffªf IZY Àff±f ýRY³ff dý¹ff ¦f¹ffÜ Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞZX »fûIY°faÂf IZY ¸fadQSX ´fSX 13 dýÀfÔ¶fSX 2001, IYû WX¸f»ff WbXAf ±ffÜ 13 dQÀfa¶fSX IYû ªf¶f ÀfÔÀfý IYf Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¨f»f SXWXf ±ff, CÀf Àf¸f¹f ªf`Vf-E-¸fbWX¸¸fý IZY ´ffÔ¨f Af°fÔdIY¹fûÔ ³fm ÀfÔÀfý ·f½f³f ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff ±ffÜ ·ffSX°fe¹f ªf½ff³fûÔ ³fm B³f Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ³ff´ffIY ¸fÔÀfc¶fm ³ffIYf¸f IYSX dýE ±fmÜ ÀfÔÀfý ¸fZÔ °f`³ff°f ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fm BÀf WX¸f»fm IYf ¸fbÔWX°fûOÞX ªf½ff¶f ým°fm WXbE Àf·fe Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff ±ffÜ BÀf Af°fÔIYe WX¸f»fm ¸fmÔ dýne ´fbd»fÀf IZY ´ffÔ¨f ªf½ff³f, ÀfeAfSX´feERY IYe EIY ¸fdWX»ff IYfÔÀMXm¶f»f, ÀfÔÀfý IZY ýû ¦ffOXÊ, ÀfÔÀfý ´fdSXÀfSX ¸fmÔ IYf¸f IYSX SXWXf EIY ¸ff»fe AüSX EIY ´fÂfIYfSX VfWXeý WXû ¦fE ±fmÜ

ªf¸f»fffQ IZY ¶ RYÞªf»f

IYü³f ±ff ARYªf»f ¦fbøY ªf`Vf-E-¸fûWX¸¸fý IZY Af°fÔIYe ARYªf»f ¦fbøY IYû 9 RYSX½fSXe 2013 IYû Àfb¶fWX 8 ¶fªfm d°fWXfOÞX ¸fmÔ RYfÔÀfe ´fSX ¨fPÞf dý¹ff ¦f¹ffÜ 13 dýÀfÔ¶fSX 2001 ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»fm IZY ¸ffÀMXSX ¸ffBÔOX ARYªf»f IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fm 2002 ¸fmÔ WXe RYfÔÀfe IYe Àfªff Àfb³ff ýe ±feÜ ªf¸¸fc-IYV¸feSX IZY ¶ffSXf¸fc»ff dªf»fm IYf SXWX³fm ½ff»ff ARYªf»f ¦fb÷Y ½ffSXýf°f IZY Àf¸f¹f E¸f¶fe¶feEÀf IYe ´fPÞX×fBÊ IYSX SXWXf ±ffÜ BXÀfIZY Àff±f WXe AfBÊEEÀf IYe ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe IYSX³fm ½ff»ff ARYªf»f ¶ffý ¸fmÔ ªf¸¸fc IYV¸feSX d»f¶fSXmVf³f RiYÔMX IYf ÀfýÀ¹f ¶f³ff AüSX ½fWXeÔ Àfm CÀf³fm Af°fÔIYe MÑXmd³fa¦f »feÜ ¸fc»f øY´f Àfm IYV¸feSX IZY Àfû´fûSX IYf SXWX³fm ½ff»ff ARYªf»f A´f³fm IYf¸f IZY dÀf»fdÀf»fm ¸fmÔ °ffdSXIY ³ff¸f IZY Vf£Àf Àfm d¸f»ff, dªfÀf³fm CÀfm dªfWXfý IZY d»fE CIYÀff¹ffÜ ¶ffý ¸fmÔ °ffdSXIY ³fm WXe CÀfm ´ffdIYÀ-

°ff³f dÀ±f°f ¦ffdªf¹ff¶ffý ¸fmÔ A³¹f Af°fÔdIY¹fûÔ Àfm d¸f»f½ff¹ffÜ ½fWXfÔ ´fSX ARYªf»f IYû dRYýfB³f WX¸f»fm IYe MÑXmd³fa¦f ýe ¦fBÊÜ ÀfÔÀfý WX¸f»fm ¸fmÔ ªf`Vf-E-¸fûWX¸¸fý IZY Àff±f »fVIYSX-E-°f`¹f¶ff IZY ·fe Af°fÔIYe ±fmÜ BÀf WX¸f»fm ¸fmÔ EIY ¸fdWX»ff IYfÔÀMXm¶f»f Àf¸fm°f Àff°f ÀfbSXÃff ªf½ff³f ¸ffSXm ¦fE ±fmÜ ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ »fÔ¶fm Àf¸f¹f Àfm ARYªf»f ¦fbøY IYû RYfÔÀfe dýE ªff³fm IYe ¸ffÔ¦f CNX SXWXe ±feÜ A´f³fm d¸fÂfûÔ IZY dJ»ffRY ªffIYSX ´fi¯f¶f ¸fbJªfeÊ IYû SXf¿MÑX´fd°f ´fý IZY d»fE Àf¸f±fʳf ým³fm ½ff»fm À½f. ¶ff»f NXfIYSXm ³fm C¸¸feý ªf°ffBÊ ±fe IYe ´fi¯f¶f ¸fbJªfeÊ ARYªf»f ¦fbøY IYe RYfÔÀfe ´fSX ªf»ý R`YÀf»ff »fmÔ¦fmÜ BÀfÀfm ´fWX»fm d´fLX»fm Àff»f 21 ³f½fÔ¶fSX 2012 IYû ¸fbÔ¶fBÊ WX¸f»fm IZY EIY¸ffÂf ªfed½f°f Af°fÔIYe Aªf¸f»f IYÀff¶f IYû RYfÔÀfe ým ýe ¦fBÊ ±feÜ

RYSXUSXeX 2013 I 13


d¨fýÔ¶fSX¸f Àfm ¶fmWX°fSX Àffd¶f°f WXbE dVfaým ARYªf»f ¦fbøY IZY RYfÔÀfe IZY ¸fÀf»fm ´fSX ¹fm ªfb¸f»ff WXe dIY ªfû Àfªff Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fm CÀfm Àfb³ffBÊ ±fe CÀfm d¶f»IbY»f NXeIY WX`, ýmSX Af¹fý, ýb÷YÀ°f Af¹fýÜ °fû A¸f»fe ªff¸ff ´fWX³ff¹ff WXe ªff³ff ±ffÜ ´fWX»fm dýÀfÔ¶fSX 2001 ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfý ´fSX WX¸f»fm IZY IYÀff¶f AüSX dRYSX ARYªf»f ¦fbøY IYe RYfÔÀfe Àfm ýû¿fe IYû RYfÔÀfe ´fSX ¨fPÞf¹ff ªff³ff EIY IYOÞXf ÀfÔýmVf ÀfbVfe»f IbY¸ffSX dVfaým ³fm dýJf dý¹ff WX` dIY ½fû ým°ff WX`, WXfÔ»ffdIY WX¸f»ff IYSX³fm ½ff»fm d½fýmVfe ±fm, d¨fýÔ¶fSX¸f Àfm IYWXeÔ ¶fmWX°fSX ¦fÈWX ¸fÔÂfe WX`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f Àfm ±fm, »fmdIY³f ARYªf»f ¦fbøY IYû RYfÔÀfe ´fSX ¨fPXÞf³ff EIY ¿fOÞX¹fÔÂfIYfSXe ARYªf»f ¦fbøY IZY IYfSX¯f WXe EmÀfm Àf¸f¹f ´fSX WXbAf ªf¶f ÀfSXIYfSX ¶fWXb°f B°f³ff ¶fOÞXf WX¸f»ff WXû ´ff¹ff ±ffÜ WX¸ffSXm Àfm ¸fÀf»fûa ´fSX d§fSXe WXbBÊ WX`Ü ¹fm ·fe Àf¨f WX` Àf½fûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fm »fÔ¶fe ³¹ffd¹fIY dIY BÀf R`YÀf»fm IZY Àf¸f¹f IYû »fmIYSX ¶fWXb°f ´fidIiY¹ff IZY ¶ffý Àf·fe ´fWX»fbAûÔ ´fSX ¦füSX Àfm Àf½ff»f CNX°fm WX`Ô dIY ´fWX»fm IYÀff¶f AüSX IYSX°fm WXbE CÀfm Àfªff-E-¸fü°f Àfb³ffBÊ ±feÜ A¶f ARYªf»f ¦fbøYÜ ¸fmSXf ¸ff³f³ff ¹fm WX` ªf×RY×SX Af¦ff CÀfm Afªf ³fWXeÔ °fû IY»f RYfÔÀfe ´fSX ¨fPÞf¹ff dIY WX¸fmÔ B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY ¸fïm³fªfSX BÀf UdSX¿NX ´fÂfIYfSX WXe ªff³ff ±ffÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY ÀfSXIYfSX RYfÔÀfe IYû ³fWXeÔ ýmJ³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY ³fm BÀf Aü´f¨ffdSXIY°ff IYû ´fcSXf IYSX A´f³ff ¶fWXb°f ª¹ffýf ¸ff¹f³fm d³fIYf»fm ªff³fm IYe ·fe RYªfÊ d³f·ff¹ff WX`Ü ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY ´fÂfIYfSX RYüSX³f ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ Afªf MXm»fed½fªf³f IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ dIYÀfe ·fe EmÀfe §fMX³ff ¸fmÔ SXfªf³fed°f ÀfcÔ§f³fZ »f¦f°fm WX`Ô, EIY ¸fbïm IYû ¶fPXÞf-¨fPXÞf IYSX SXJ dý¹ff ªff°ff WX`Ü »fmdIY³f ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ¹fm SXfªf³f`d°fIY R`YÀf»ff ³fWXeÔ CÀf ´fSX ¶fWXb°f ¶fWXÀf WXû°fe WX` d½f¨ffSX SXJm ªff°fm WX`ÔÜ WX` ¶fd»IY ÀfSXIYfSX IYe dªf¸¸fmýfSXe ±fe dªfÀfm ÀfSXIYfSX EmÀfm ¸fbïûÔ IYû ´fifB¸f MXfB¸f BV¹fc IYWXf ªff°ff WX` ³fm ´fcSXf dIY¹ff WX`Ü ¶fmVfIY ¹fm IYWX³ff ·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ »fmdIY³f IbYLX dý³fûÔ ¸fmÔ B³f ¶fOÞXm-¶fOÞXm ¸fbïûÔ IYe WX½ff

WXXf»f IZY dý³fûÔ ¸fmÔ d½f´fÃf IZY d³fVff³fm ´fSX SXWXm dVfaým, dªf³WXmÔ IY¸fªfûSX IYWXf ªff SXWXf ±ff, ³fm Jbý IYû ¸fªf¶fc°f ¦fÈWX ¸fÔÂfe Àffd¶f°f dIY¹ff WXÜ` ´fWX»fm IYÀff¶f IYû RYfÔÀfe ýe ¦fBÊ AüSX A¶f ´fcSXe ¨ffIY¨fü¶fÔý ½¹f½fÀ±ff IZY Àff±f ARYªf»f ¦fbøY IYû ·fe RYfÔÀfe ým ýe ¦fBÊ WXÜ` C³fÀfm ´fWX»fm IZY ªfû ¦fÈWX ¸fÔÂfe ±fm ½fû ¹fm IYSX³fm Àfm OXSX SXWXm ±fmÜ ¸f`Ô °fû ¹fm ·fe IYWX³ff ¨ffWX¦ac ff dIY dVfaý,m d¨fýa¶fSX¸f Àfm IYWXeÔ ¸fªf¶fc°f ¦fÈWX¸fÔÂfe Àffd¶f°f WXû SXWXm WXÜÔ` WXû¦ff dIY BÀf R`YÀf»fm IYû »fm³fm ¸fmÔ Àf¸f¹f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX¸fmÔ BÀf ´fSX ·fe ¦füSX IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX` dIY BÀf °fSXWX IZY R`YÀf»fûÔ IZY ¶ffý IYûBÊ Ad´fi¹f dÀ±fd°f ³f ¶f³fm ¨ffWXm IYV¸feSX WXû ¹ff dWaXýbÀ°ff³f IZY ýcÀfSXm B»ffIYûa ¸fZÔ Vffad°f ¶f³fe SXWXm ¹fm Àf¶fÀfm AWX¸f WX`Ü JfÀf°füSX ´fSX ARYªf»f ¦fbøY IYû »fmIYSX IYV¸feSX ¸fmÔ ÀfÔ½fmý³fVfe»f°ff AüSX ¶fPXÞ ÀfIY°fe WX`Ü ¹fm °fû °f¹f ±ff

14 I RYSXUSXeX 2013

d³fIY»f ªff°fe WX`Ü EIY ýû dý³f B³f ¸fbïûÔ IYe ¦fWX¸ff ¦fWX¸fe SXWX°fe WX` dRYSX ¹fm Àfb³ffBÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°fmÜ BÀfe °fSXWX ARYªf»f ¦fbøY IZY ¸fÀf»fm ´fSX ¨f¨ffÊEÔ WXû°fe SXWXmÔ¦fe Jc¶f ´fid°fdIiY¹ffEÔ AfEÔ¦fe, SXfªf³f`d°fIY ¸ff¹f³fm d³fIYf»fm ªffEÔ¦fm AüSX dRYSX Àf¶f A´f³fm-A´f³fm SXfÀ°fm ´fSX ¨f»f ýmÔ¦fmÜ ¸fbÓfm ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY BÀf ´fcSXm §fMX³ffIiY¸f IYf SXfªf³fed°fIYSX¯f dIY¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ

BÀf ¸fÀf»fm ¸fmÔ IYûBÊ C·fSX IYSX Àff¸f³fm Af¹ff WX` °fû ½fû WX`Ô ¦fÈWX ¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX dVfaýmÜ WXf»f IZY dý³fûÔ ¸fmÔ d½f´fÃf IZY d³fVff³fm ´fSX SXWXm dVfaým, dªf³WXmÔ IY¸fªfûSX IYWXf ªff SXWXf ±ff, ³fm Jbý IYû ¸fªf¶fc°f ¦fÈWX ¸fÔÂfe Àffd¶f°f dIY¹ff WX`Ü ´fWX»fm IYÀff¶f IYû RYfÔÀfe ýe ¦fBÊ AüSX A¶f ´fcSXe ¨ffIY¨fü¶fÔý ½¹f½fÀ±ff IZY Àff±f ARYªf»f ¦fbøY IYû ·fe RYfÔÀfe ým ýe ¦fBÊ WX`Ü C³fÀfm ´fWX»fm IZY ªfû ¦fÈWX ¸fÔÂfe ±fm ½fû ¹fm IYSX³fm Àfm OXSX SXWXm ±fmÜ ¸f`Ô °fû ¹fm ·fe IYWX³ff ¨ffWac¦ff dIY dVfaým, d¨fýa¶fSX¸f Àfm IYWXeÔ ¸fªf¶fc°f ¦fÈWX¸fÔÂfe Àffd¶f°f WXû SXWXm WX`ÔÜ C³WXmÔ R`YÀf»fm »fm°fm WXbE dÓfÓfIY ¸fWXÀfcÀf ³fWXeÔ WXû°feÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ½fû IYfd¶f»f-E-°ffSXeRY ¦fÈWX¸fÔÂfe Àffd¶f°f WXû SXWXm WX`ÔÜ ½fû dIYÀfe °fSXWX IZY ý¶ff½f ¸fmÔ IYf¸f ³fWXeÔ IYSX SXWXm WX`Ô, ¨ffWXm ½fû dWaXýc Af°fÔIY½ffý ´fSX dMX´´f¯fe WXû ¹ff dRYSX IYÀff¶f AüSX ARYªf»f ¦fbøY IYe RYfÔÀfe WXûÜ ªfWXfÔ °fIY BÀf R`YÀf»fm Àfm ÀfSXIYfSX IYû RYf¹fým IYf Àf½ff»f WX`, ¸fbÓfm ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY Af³fm ½ff»fm ¨fb³ff½f ¸fmÔ ÀfSXIYfSX IYû BÀfIYf IYûBÊ RYf¹fýf WXû³fm ½ff»ff WX`Ü ¹fm ¨f¨ffÊ ¶fWXb°f ¦f¸ffÊ SXWXe WX` dIY Af³fm ½ff»fm d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f AüSX dRYSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f dªf³fIYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fmÔ Àf·fe SXfªf³f`d°fIY ý»f ªfbMXm WXbE WX`Ô, ¸fmÔ B³f R`YÀf»fûÔ Àfm ¢¹ff RYIYÊ ´fOÞXm¦ffÜ ýSXAÀf»f ¹fm IYûBÊ ¨fb³ff½fe ¹ff SXfªf³f`d°fIY R`YÀf»fm ³fWXeÔ WX`Ô, ¹fm °fû ÀfSXIYfSX IYf RYªfÊ WXû°ff WX`Ü dIYÀfe ³fm ýmVf IYe AdÀ¸f°ff ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff °fû CÀfIYf AÔªff¸f ½fWXe WXû³ff ¨ffdWXE ªfû IYÀff¶f AüSX ARYªf»f ¦fbøY IYf WXbAfÜ ÀfSXIYfSX ³fm A´f³ff RYªfÊ AQf dIY¹ff WX` AüSX ªf¶f RYªfÊ d³f·ff¹ff ªff°ff WX` °fû IYûBÊ ¨fb³ff½fe RYf¹fýf ³fWXeÔ WXû°ffÜ WXfÔ ¹fm EIY ¶ff°f WXû ÀfIY°fe WX` dIY IYBÊ IYf¸fûÔ ¸fmÔ WX¸f³fm ¹fm ·fe EIY IYf¸f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfm ª¹ffýf IYûBÊ ¨fb³ff½fe ¹ff SXfªf³f`d°fIY RYf¹fýf ¸fbÓfm BÀf R`YÀf»fm IYf ³fWXeÔ dýJfBÊ ým°ffÜ AfdJSX ¸fmÔ dRYSX IYWXcÔ¦ff dIY ýmSX Af¹fý, ýb÷YÀ°f Af¹fýÜ BÀf ´fSX ¨ffWXm dªf°f³fe ¶fWXÀf IYe ªffE ¨ffWXm dªf°f³fm ¸ff¹f³fm d³fIYf»fm ªffE »fmdIY³f BÀf ´fcSXm ¸ff¸f»fm ¸fmÔ ¸fbÓfm A¦fSX IYûBÊ Àf¶fÀfm AÀfSXýfSX AüSX °ffSXeRY IZY IYfd¶f»f Vf£Àf dýJfBÊ ´fOÞX°ff WX` °fû ½fû WX`Ô ¦fÈWX ¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX dVfaýmÜ n


¹fm RYfÔÀfe IYf ÀfWXe ½föY ±ff

¹fcÔ °fû 2002 ¸fmÔ WXea ARYªf»f IYû RYfÔÀfe IYe Àfªff Àff¸f³fm Àf¶f Àf¸ff³f WXÜÔ` Àfb³ff ýe ¦fBÊ ±fe »fmdIY³f BÀfIZY dIiY¹ff³½f¹f³f ¸fmÔ »fÔ¶ff IYf³fc³f IYû »ff¦fc IYSX³fm ¸fmÔ ³ff °fû dIYÀfe °fSXWX Àf¸f¹f »f¦f ¦f¹ffÜ dRYSX ·fe ÀfSXIYfSX IYf ¹fm R`YÀf»ff, IYe SXfªf³fed°f WXû³fe ¨ffdWXE AüSX ³ff WXe dIYÀfe °fSXWX IYf³fc³f IZY õfSXf ýe ¦fBÊ Àfªff IZY dIiY¹ff³½f¹f³f IZY IYe ½f`¸f³fÀ¹f IYe ·ff½f³ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ WX¸ffSXf IYf³fc³f d»fWXfªf Àfm ¶fWX°b f ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX` AüSX ¸f`Ô BÀfIYf À½ff¦f°f Àf¶fIZY d»fE Àf¸ff³f WX,` BÀf¸fmÔ dIYÀfe °fSXWX IYe ´fid°fVfû²f IYSX°ff WXcÔ Ü IYf³fc³f A´f³ff IYf¸f IYSX ým°ff WX` »fmdIY³f IYe ·ff½f³ff ³fWXe WX` ¹fm IZY½f»f EIY ´fidIiY¹ff WX`Ü WX¸ffSXf Àfªff IYû A¸f»feªff¸ff ´fWX³ff³fm ¸fmÔ »f¦f³fm ½ff»ff Àf¸f¹f IYf³fc³f ÀffRY °füSX ´fSX IYWX°ff WX` dIY WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ ªfû WX¸ffSXm ¸f³fû¶f»f IYû ýVffÊ°ff WX`Ü A¦fSX Àfªff d¸f»f³fm ¸fmÔ ·fe A´fSXf²f IYSX°ff WX` CÀfIYû EIY d³fd›°f ´fidIiY¹ff IZY ýmSXe WXû°fe WX` °fû ªffdWXSX Àfe ¶ff°f WX` °fû WX¸ffSXm ¸fb°ffd¶fIY ýÔOX d¸f»fm¦ffÜ ¹fm ÀfSXIYfSX IYf A´f³ff ¶ffSXm ¸fmÔ ¹fm ¦f»f°f ÀfÔýmVf ªff°ff WX` dIY WX¸f¸fmÔ R`YÀf»ff WX` dIY IY¶f CÀfm ¢¹ff R`YÀf»ff IYSX³ff B¨LXf VfdöY IYe IY¸fe WX` AüSX ªf¶f WX¸f WXÜ` dIYÀfe IYû RYfÔÀfe ým³fm ¹ff ³ff ým³fm IZY R`YÀf»fm Af°fÔIY IYû BÀf °fSXWX AfOÞXm WXf±fûÔ »fm°fm WX`Ô ÀfSXIYfSX AüSX ´fiVffÀf³f A´f³fm d³f¹f¸fûÔ IZY °fû ¹fm ÀfÔýmVf Af°fÔdIY¹fûÔ IYe IY¸fSX °fûOÞX°ff ¸fb°ffd¶fIY IYSX°ff WX` d»fWXfªff ARYªf»f ¦fb÷Y WX`Ü ·f»fm WXe ARYªf»f ¦fbøY IYe RYfÔÀfe ¸fmÔ Aªfe°f OXû·ff»f IYû IY¶f RYfÔÀfe ým³ff WX` ¹fm ÀfSXIYfSX IYf A´f³ff Àf¸f¹f »f¦ff »fmdIY³f WX¸f³fm A´f³fm IYf³fc³f ´fcUÊ AfBÊX ¶fe ´fi¸fbJ d³f¯fʹf WX`Ü ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY A¦fSX IYf³fc³f IZY IYe VfdöY AüSX Àff±f-Àff±f Af°fÔIY IZY ¸fb°ffd¶fIY dIYÀfe ½¹fdöY IYû RYfÔÀfe ým³fm IYf dJ»ffRY ³fSX¸fe ³fWXeÔ ¶fSX°f³fm IYf ÀfÔýmVf ým dý¹ff WX`Ü d³f¯fʹf WXû°ff WX` °fû CÀfm dIiY¹ffd³½f°f ªføYSX dIY¹ff ªff³ff BÀf RYfÔÀfe IYe MXfBd¸fa¦f IYû »fmIYSX ¶fWXb°f ¶fWXÀf ¨f»f ¨ffdWXEÜ IYf³fc³f IZY Àff¸f³fm Àf¶f Àf¸ff³f WXÔ` »fmdIY³f ¸fmSXf SXWXe WX` ¸f`Ô SXfªf³f`d°fIY ¸fbïûÔ ´fSX °fû IYûBÊ dMX´´f¯fe ³fWXeÔ ¸ff³f³ff WX` dIY d½fýmVfe Af°fÔdIY¹fûÔ IZY d»fE IbYLX JfÀf IYSX³ff ¨ffWXcÔ¦ff »fmdIY³f Àfe¸ff ´fSX ¨f»f SXWXe ³ff´ffIY ´fif½f²ff³f dIYE ªff³fm ¨ffdWXEÜ d½fýmVfe Af°fÔIY½ffýe ýmVf WXSXIY°fûÔ AüSX Af°fÔIY½ffý IYû ´f³f´ff³fm IZY »fVIYSX ´fSX ¹fbð ±fû´f°fm WXÔ` ¶fd»IY ¹fm EIY °fSXWX Àfm LXó ¹fbð WXe AüSX ªf`Vf ªf`Àfm ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ¸fÔÀfc¶fûÔ IYû ²½fÀ°f IYSX³fm WXû°ff WXÜ` EmÀfm Af°fÔdIY¹fûÔ IZY dJ»ffRY ªf»ý AüSX IYOÞXe IZY d»fE ¹fm R`YÀf»ff ¶fWXb°f AWX¸f WX`Ü IYfSX½Ê ffBÊ IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ A¸fmdSXIYf ¸fmÔ ¶ffIYf¹fýf WX¸ffSXm ³ff´ffIY ýbV¸f³f EIY ¶ffSX dRYSX Àfe¸ff ´fSX E¢MX WX` dIY A¸fmdSXIYe ³ff¦fdSXIY ½fWXe IYf¸f IYSX°ff WX` §fbÀf´f`NX, Àf`d³fIYûÔ IYe WX°¹ff, WXbÍSX¹f°f IYû d³f¸fÔÂf¯f, °fû ´fif½f²ff³f A»f¦f WX` AüSX A¦fSX ´ffdIYÀ°ff³fe IYSX°ff Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû dRYSX Àfm dªfaýf IYSX³ff, ¶ffgOXÊSX WX` °fû A»f¦fÜ ªf¶f SXf¿MÑX IYe ÀfbSXÃff AüSX AdÀ¸f°ff ´fSX RYf¹fdSaX¦f IYû ¶fPXfÞ ½ff ¹fm ÀffSXe ¶ff°fmÔ BÀf AûSX BVffSXf IYûBÊ d½fýmVfe WX¸f»ff IYSXm °fû CÀfm ½ffgSX IYe °fSXWX WXe d»f¹ff IYSX°fe WXÔ` dIY ³ff´ffIY Af°fÔIYe °ffIY°fmÔ dRYSX dÀfSX CNXf³fm ªff³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX ·ffSX°f ¸fmÔ d½fýmVfe ¸fÔVffAûÔ IYû ´fcSXf IYe IYûdVfVf ¸fmÔ WXÜÔ` EmÀfm Àf¸f¹f ´fSX A¦fSX ARYªf»f ¦fbøY IYSX³fm IZY d»fE A¦fSX ·ffSX°f IYû AdÀ±fSX IYSX³fm IZY IYe RYfÔÀfe IYû A¸f»feªff¸ff ´fWX³ff¹ff ªff°ff WX` °fû ¹fm ´fi¹ffÀfûÔ ¸fmÔ IYûBÊ d½fýmVfe d»f~ ´ff¹ff ªff°ff WX` °fû ³¹ffd¹fIY ½ffIYBÊ EIY IYOÞXf ÀfÔýVm f WXû¦ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX A¸fmdSXIYe ´fidIiY¹ff ¶fWXb°f °fmªf WXû³fe ¨ffdWXE AüSX ¶fWXb°f ª¹ffýf ý¶ff½f IY¸f WXÔ` ¢¹fûÔdIY A¸fmdSXIYf ARY¦ffd³fÀ°ff³f Àfm Àf¶fc°f AüSX A³¹f ´fidIiY¹ffAûÔ ¸fmÔ PXe»f WXû³fe ¨ffdWXEÜ Àf`d³fIY WXMXf³fm IZY ¶ffý IbYLX WXý °fIY ´ffIY ´fSX d³f·fÊSX ýmVf ¸fmÔ WXe ´f³f´f³fm ½ff»fm Af°fÔdIY¹fûÔ IZY d»fE WXû ¦f¹ff WXÜ` B³f WXf»ff°f ¸fmÔ A¦fSX ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f IYû ·fe ¹fm R`YÀf»ff EIY Àf¶fIY WX`Ü ýbV¸f³f ýmVf IZY ³ff´ffIY IY¸fªfûSX AüSX R`YÀf»fm ³fWXeÔ »fm ´ff³fm ½ff»ff ýmVf ¸ff³fIYSX ¸fÔÀfc¶fûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f WXûIYSX A´f³fm WXe ýmVf IZY dJ»ffRY Af°fÔIY½ffý IZY ªfdSXE ý¶ff½f ¶f³ff³fm IYe IYûdVfVf IYSX ÀffdªfVf IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY dJ»ffRY ·fe Àf£°fe Àfm d³f´fMXf SXWXf WX` °fû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYf IYOÞXf ÀfÔýVm f ÀffRY WX` dIY ªffE¦ff BÀf ¶ff°f IYf EWXÀffÀf ·ffSX°f ³fm ýbV¸f³fûÔ IYû ªfû WX¸ffSXm ýmVf IYe °fSXRY ³ff´ffIY ³fªfSXûÔ Àfm ýmJ¦m ff CÀfIYû IYSX½ff dý¹ff WX`Ü ½fû Af°fÔIYe ªfû WX¸ffSXe WXe ªf¸fe³f ´fSX ¦fÔ·feSX ´fdSX¯ff¸f ·fb¦f°f³fm WXû¦Ô fmÜ WX¸ffSXm ýmVf IZY IYf³fc³f IZY ´f³f´f SXWXm WX`Ô C³fIZY dý»f ¸fmÔ ·fe JüRY ´f`ýf WXû¦ffÜ

ýSXAÀf»f Ed¢MX½f MXmSXdSXÀMX ¸ffOÞX¹fc»f IZY Àff±f-Àff±f À»fed´fa¦f ¸ffgOÐX¹fc»f ·fe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¶fPXÞf J°fSXf WX¸fmVff Àfm SXWXm WX`ÔÜ À»fed´fa¦f ¸ffOÐX¹fc»f IY·fe Àfe²fm Af°fÔIYe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû°fm WX`ÔÜ WXfÔ A¦fSX ¹fbð IYf ¸ffWXü»f ¶f³f ªffE ¹ff IYûBÊ ¶fOÞXf d¸fVf³f ´fcSXf IYSX½ff³ff WXû °f¶f ½fû B³fIYû ÓfûÔIY ým°fm WXÜÔ` À»fed´fa¦f ¸ffOÞXйfc»Àf A¦fSX Jb»fIYSX Àff¸f³fm Af ªffEÔ °fû ½fû dRYSX MXmSXdSXÀMX ¸ffgOÐX¹fc»f ¶f³f ªff°fm WX`ÔÜ ª¹ffýf°fSX ¹fm ¸ffOÐX¹fc»f Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ´f`Àfm IZY »fm³f-ým³f, ÀfÔýmVf ½ffWXIY ¹ff dIYÀfe IYû ÷YIY½ff³fm IYe ½¹f½fÀ±ff ªf`Àfm IYf¸fûÔ IZY d»fE WXe BÀ°fm¸ff»f WXû°fm WX`ÔÜ ýmVf ¸fmÔ EIY Af°faIYe ¦fd°fd½fd²f IYû AÔªff¸f ým³fm ½ff»fm ARYªf»f ¦fbøY ´fSX ªf¶f RYfÔÀfe IYf RaYýf IYÀf°ff WX` °f¶f EmÀfm ¸ffgOÐX¹fc»Àf IYf ¸f³fû¶f»f d¦fSX°ff WX` C³f¸fmÔ EIY OXSX ¶f`NX°ff WX` dIY EmÀfe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f WXû³fm IYf AÔªff¸f dIY°f³ff J°fSX³ffIY WXû ÀfIY°ff WX`Ü d´fLX»fm IbYLX dý³fûÔ ¸fmÔ WX¸ffSXm ¹fWXfÔ »fû¦fûÔ ¸fmÔ ²ffSX¯ff ¶f³f ¦fBÊ WX` dIY WX¸ffSXm ¹fWXfÔ øY»f AfgRY »ffg IY¸fªfûSX ´fOÞX ¦f¹ff WX` Ü ÀfSXIYfSX IYû ¨ffdWXE dIY »fû¦fûÔ IYe BÀf ²ffSX¯ff IYû J°¸f IYSXmÜ dªfÀf ½¹fdöY ³fm ªfû A´fSXf²f dIY¹ff WX` CÀfm CÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY ªfû ýÔOX d¸f»f³ff WX` CÀfm ½fû ýÔOX ªføYSX d¸f»fmÜ ¹fWXfÔ ¹fm ·fe ²¹ff³f SXJ³ff WX` dIY dªfÀfIYe SXÃff IYe ªff³fe WX` CÀfIYe SXÃff ·fe IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ EIY EmÀfe A½f²ffSX¯ff ¶f³f ¦fBÊ WX` dIY WX¸ffSXm ¹fWXfÔ IYf³fc³f Àfªff °fû ým ým°ff WX` »fmdIY³f CÀfIYf dIiY¹ff³½f¹f³f ³fWXeÔ WXû ´ff°ff WXÜ` IYÀff¶f AüSX ARYªf»f ¦fbøY IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ »f¦fe ýmSX ¹fm ¶f°ff°fe WX` dIY ¹fm A½f²ffSX¯ff ¦f»f°f ·fe °fû ³fWXeÔ WX`ÔÜ ¸fmSXm £¹ff»f Àfm ARYªf»f ¦fb÷Y IYû RYfÔÀfe ým³fm IZY ¶ffý ýmVf ¸fmÔ ½¹ff~ BÀf A½f²ffSX¯ff ¸fmÔ ¶fý»ff½f AfE¦ffÜ IYf³fc³f IZY AfýSX IZY d»fE CÀfIZY Àf£°f øYJ IYû dýJf³ff ·fe ªføYSXe WX`Ü dÀfRYÊ Àfªff IYf Em»ff³f WXû AüSX Àfªff ¸fmÔ ýmSX WXû °fû ¹fm A¨LXf ÀfÔýmVf ³fWXeÔ ým°ff, BÀfÀfm IYf³fc³f IYf OXSX IY¸f WXû°ff WXÜ` ³ff´ffIY Af°fÔIYe AüSX A´fSXf²fe IYf³fc³f IYf AfýSX °f·fe IYSXmÔ¦fm ªf¶f C³fIZY Àff¸f³fm IYf³fc³f IZY ´ff»f³f IYe EmÀfe Àf£°f d¸fÀff»fmÔ WXûÔ¦feÜ ARYªf»f ¦fb÷Y IZY dWXÀff¶f IZY ¶ffQ BXÀf ýmVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ·fSXûÀff WXû ¦f¹ff WXû¦ff dIY QZVf ¸fZÔ IYf³fc³f IYf SXfªf A¶f ·fe »ff¦fc W`XÜ n RYSXUSXeX 2013 I 15


'd¨fa°f³f' ªfÞøYSXe

IYfÔ¦fiÀm f IZY d¨f°af³f dVfd½fSX ¸fmÔ ´ffMXeÊ ³fm ªfWXfÔ SXfWX»b f ¦ffÔ²fe IYû ³fÔ¶fSX ýû IYf AûWXýf Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX ým dý¹ff, ½fWXeÔ Af³fm ½ff»fm ¨fb³ff½fûÔ IYû »fmIYSX ´ffMXeÊ ³fm IbYLX ³fE IYý¸f CNXf³fm IYe ¶ff°f IYWXe WXÜ` ªf¹f´fbSX ¸fmÔ ªfWXfa ýmVf IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX ´ffMXeÊ IYe d¨fa°fa f Àff¸f³fm AfBÊ, ½fWXeÔ ·fd½f¿¹f IYe ¨fb³füd°f¹fûÔ JfÀf°füSX ´fSX SXfª¹fûÔ IZY d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ AüSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IYû ªfe°f³fm IYe d¨f°aff ·fe ´ffMXeÊ ´fýfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¨fmWXSXm ´fSX ÀffRY dýJfBÊ ýeÜ

SXfWXb»f

IYfÔ¦fimÀf d¨fa°f³f dVfd½fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ªf¶f ´ffMXeÊ ³fm ·fd½f¿¹f IYe ¶ff¦fOXûSX ±f¸ffBÊ °fû ½fû ¸fbÀIYSXf SXWXm ±fmÜ IYfÔ¦fimÀf IYû SXfWXb»f IYe dIY°f³fe ªføYSX°f WX` BÀfIYf AÔýfªff BÀf ¶ff°f Àfm »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX` dIY SXfWXb»f IYû CX´ff²¹fÃf ¶f³ff³fZ IYe §fû¿f¯ff IZY ¶ffý IYfÔ¦fimÀf IYe ¶fbªfb¦fʽffSX ³fm°ff ¸fûWXdÀf³ff dIYý½fBÊ ³fm SXfWX»b f IYû ¦f»fm Àfm »f¦ff d»f¹ff AüSX ·ff½fbIY WXû ¦fBÊÔÜ ÀffRY WX` C¸¸feýûÔ IYe ¦fNXSXe SXfWXb»f IZY dÀfSX ´fSX WX`Ü d¨fa°f³f dVfd½fSX J°¸f WXû ¦f¹ff »fmdIY³f SXfWXb»f IYe d¨fa°ff A¶f ¶fPXÞ ¦fBÊ WX`Ô, Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX EmÀfm dIYÀfe Em»ff³f Àfm ´fWX»fm ·fe ½fû ´ffMXeÊ ¸fmÔ EmÀff WXe IYý SXJ°fm ±fm, »fmdIY³f A¶f C³WXmÔ ´ffMXeÊ ´fýfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¶fe¨f ³fWXeÔ ªf³f°ff IZY ¶fe¨f ªff³ff WX`Ü SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû C´ff²¹fÃf d³f¹fböY IYSX³fm IZY Àff±f WXe Afªffýe IZY ¶ffý ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYe ¨fü±fe ´fePXÞe IYf ³fm°fÈ°½f ·fe °f¹f WXû ¦f¹ff WX`Ü SXfWXb»f IZY Àff¸f³fm A´f³fm ´fc½fʪfûÔ ªf½ffWXSX»ff»f ³fmWXøY, BÔdýSXf ¦ffÔ²fe AüSX SXfªfe½f ¦ffÔ²fe IYe d½fSXfÀf°f IYû ¦füSX½f ým³fm AüSX Af¦fm ¶fPXÞf³fm IYe ¨fb³fü°fe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf

16 I RYSXUSXeX 2013

A²¹fÃf IZY °füSX ´fSX Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYf IYf¹fÊIYf»f 2015 °fIY WX`, WXû ÀfIY°ff WX` Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe BÀfIZY ¶ffý dSXMXf¹fSX¸fmÔMX ·fe »fm »fmÔÜ A¦f»fm ¨fb³ff½f ¸fmÔ SXfWXb»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fmÔ¦fm ¹ff ³fWXeÔ ¶f³fmÔ¦fm ¹ff C³WXmÔ IYfÔ¦fimÀf IYe °fSXRY Àfm ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY °füSX ´fSX ´fiûªfm¢MX dIY¹ff ªffE¦ff ¹ff ³fWXe,Ô BÀf Àf½ff»f IYf ªf½ff¶f Af¸f¨fb³ff½fûÔ IZY ¶ffý WXe d¸f»f ´ffE¦ffÜ »fmdIY³f B°f³ff °fû °f¹f WX` dIY C´ff²¹fÃf ´fý ´fSX SXfWXb»f IYe °ffªf´fûVfe IZY ¶ffý A¶f ´fi¸fbJ d½f´fÃfe ´ffMXeÊ ¶feªfm´fe ¸fmÔ ´feE¸f ´fý IYû »fmIYSX ¨f»f SXWXe CNXf´fMXIY ¸fmÔ °fmªfe AfE¦fe, AüSX WXû ÀfIY°ff WX` dIY IbYLX dÀfSXRbYMXü½½f»f ·fe ýmJ³fZ IYû d¸f»fmÔÜ IYfa¦fiÀZ f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¸fbdVIY»f dRY»fWXf»f ¹fZ W`X dIY ´ffMXeÊ IZY ´ffÀf EmÀff IYûBÊ d½fªf³f °f`¹ffSX ³fWXeÔ dªfÀfIZY ÀfWXfSmX ½fû Af¸f¨fb³ff½f IYe °f`¹ffSXe IYSX ÀfIZYÜ 128 Àff»f ´fbSXf³fe IYfÔ¦fiÀm f ´ffMXeÊ ·fMXIYf½f IZY d¶f¹ff¶ffÔ ¸fmÔ JOÞXe dýJfBÊ ým SXWXe WXÜ` EIY °fSXRY ´ffMXeÊ IYf ªf³ff²ffSX »f¦ff°ffSX §fMX SXWXf WXÜ` ½fWXeÔ ¸fWX¦Ô ffBÊ, ·fiáf¨ffSX AüSX ¶fmSXûªf¦ffSXe ´fSX IZYÔ ýi ÀfSXIYfSX ³ffIYf¸f dýJ SXWXe WXÜ`


SXfWXb»f IYfÔ¦fimÀf IZY ´feE¸f ´fý IZY C¸¸feõfSX ¢¹fûÔ ? 1 Cªffʽff³f ³fm°ff 2 ¶f¹ff³ffZa ¸fZÔ ÀffRY¦fûBÊ 3 AfýVfÊ SXfªf³fed°f IYe UIYf»f°f 4 Af¸f Afý¸fe Àfm §fb»f³fm-d¸f»f³fm IYe IYûdVfVf 5 d½f³f¸fi°ff

dIYÀf³fZ ¢¹ff IYWXf ? SXfWX»b f ¦ffÔ²fe ´fWX»fm Àfm WXe ´ffMXeÊ IZY ·fe°fSX ¶fOÞXm R`YÀf»fm IYSX°fm AfE WX,Ô` d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ 60 RYeÀfýe ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe ·fe C³WXe IYe ´fWX»f IYf ³f°feªff WXÜ` ª¹fûd°fSXfdý°¹f dÀfad²f¹ff ýmVf IYe ¹fb½ff ´fePXÞe IYû SXfWXb»f ¦ffÔ²fe Àfm ¶fOÞXe C¸¸feýmÔ WX`Ô Ü ¹fWX »f¦f·f¦f d³fd›°f WX` dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IYe IY¸ff³f SXfWXb»f IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXû¦feÜ SXfªfe½f Vfb¢»ff IYfÔ¦fimÀf IYe ÀfÔÀIYÈd°f ¨fb³ff½f IZY ´fWX»fm ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IZY C¸¸feõfSX IYf ³ff¸f §fûd¿f°f IYSX³fm IYe ³fWXeÔ SXWXe WXÜ` ³ff¸f °f¹f IYSX³fmIYf Ad²fIYfSX ´ffMXeÊ IZY ÀfÔÀfýe¹f ý»f IYf SXWXf WXÜ` dýd¦½fªf¹f dÀfaWX

A¶f Àf½ff»f ¹fm WX` dIY AfdJSX SXfWXb»f ¸fmÔ EmÀff ¢¹ff JfÀf WX` dªfÀfIZY ¨f»f°fm IYfÔ¦fimÀf C³WXmÔ ªffýc¦fSX ¸ff³f SXWXe WX`Ü SXfWXb»f ³fm d´fLX»fm 10 Àff»fûÔ ¸fmÔ ÀfÔÀfý ¸fmÔ ¶f¸fbdVIY»f 10 ·ff¿f¯f dýE WXûÔ¦fm dIYÀfe ¸fWX°½f´fc¯fÊ SXf¿MÑX½¹ff´fe ¸fbïm ´fSX SXfWXb»f IYf ¶f¹ff³f ·fe ³fWXeÔ dýJf WX`, SXfWXb»f IY·fe dIYÀfe I`Yd¶f³fmMX IYf dWXÀÀff ·fe ³fWXeÔ SXWXm WX`Ô »fmdIY³f dRYSX ·fe Af¸f IYfÔ¦fimÀfe IYû SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¸fmÔ EIY ·fSXûÀff dýJ°ff WX`Ü C³WXmÔ ¹fIYe³f WX` dIY SXfWXb»f ·fd½f¿¹f ¸fmÔ ´ffMXeÊ IYû Af¦fm »fmIYSX ªffEÔ¦fmÜ

IYfÔMXû Àfm ·fSXf °ffªf ³fÔ¶fSX ýû IYe WX`dÀf¹f°f d¸f»f³fm IZY Àff±f WXe SXfWXb»f IZY DY´fSX dªf¸¸fmýfdSX¹fûÔ IYf ¶fûÓf Af ¦f¹ff WX`Ü C³WXmÔ A´f³fm IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ½fû ªffýc dýJf³ff WXû¦ff dªfÀfIZY d»fE ´ffMXeÊ ³fm C³WXmÔ ¨fb³ff WX`Ü ¦ffÔ²fe-³fmWXøY ´fdSX½ffSX ¸fmÔ A¦ff²f AfÀ±ff SXJ³fm ½ff»fe IYfÔ¦fimÀf IYû SXfWXb»f Àfm ÀfÔªfe½f³fe IYe ýSXIYfSX WX`Ü ¹fc´fe AüSX ´faªff¶f d½f²ff³fÀf·ff ¸fZÔ

SXfWX»b f ¦ffÔ²fe ´fWX»fm ·fe IYfÔ¦fiÀm f ¸fmÔ ³fÔ¶fSX ýû ±fm, ¹fm IYûBÊ ³fBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WXÜ` C³fIZY C´ff²¹fÃf ¶f³f³fm Àfm ³f °fû ýmVf IYû IYûBÊ »ff·f WXû³fm½ff»ff WX` AüSX ³ff WXe IYfÔ¦fiÀm f ´ffMXeÊ IYû IYûBÊ »ff·f WXû³fm½ff»ff WXÜ` VffWX³f½ffªf WXbÀf`³f IYfÔ¦fimÀf IYf AÔýøY³fe ¸ff¸f»ff WX`Ü SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû C´ff²¹fÃf d³f¹fböY IYSX³ff ¸fWXªf Aü´f¨ffdSXIY°ff WXÜ` A¶f C³WXÔm Afd²fIYfdSXIY À°fSX ´fSX d³f¯fʹf »fm³fm IZY d»fE Ad²fIYÈ°f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WXÜ` SXf¸f¦fû´ff»f ¹ffý½f

SXfWXb»f IZY ´feE¸f ´fý IYe C¸¸feõfSXe ¸fmÔ A½fSXû²f 1 2 3 4

C³fIYf ´fiVffÀfd³fIY Äff³f IYf A³fb·f½f ³ff WXû³ff IYfÔ¦fimÀf IYû »fmIYSX ³ffIYfSXf°¸fIY ¸ffWXü»f ýmSX Àfm SXfWXb»f IYû Àff¸f³fm SXJ³ff °f¸ff¸f ´fi¹ffÀfûÔ IZY ¶ff½fªfcý d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f WXfSX³fm Àfm "¶fifÔOX SXfWXb»f" IY¸fªfûSX WXbAf 5 dýne SX`´f ªf`Àfm AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX SXfWXb»f IYe ¨fb´´fe 6 ½¹f½fWXfdSXIY SXfªf³fed°f IYe QÈdá Àfm A³fb·f½fWXe³f°ff

B³f ´ffÔ¨f ¸fbïûÔ ´fSX ¶f³fe ÀfWX¸fd°f

IYfÔ¦fimÀf IYû d¸f»fe WXfSX ³fm SXfWXb»f IYe ¶fifÔdOaX¦f IZY IYfÔ¦fimÀf IZY ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX ´ff³fe RZYSX dý¹ffÜ SXfWXb»f ³fm C´fi ¨fb³ff½f Àfm ´fWX»fm dIYÀff³fûÔ IYf ¸fbïf CNXf¹ff »fmdIY³f ¨fb³ff½f WXû³fm IZY ¶ffý C³fÀfm ªfbOÞXe IYûBÊ ¶ff°f Àff¸f³fm ³fWXeÔ AfBÊÜ C´fi ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf IYe WXfSX IZY ¶ffý ¦fbªfSXf°f ¸fmÔ ·fe ¸fûýe EIY WXeSXû IYe °fSXWX SXfWXb»f IZY d»fE ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ 2013 ¸fmÔ ¸f²¹f ´fiýmVf, LX°°feÀf¦fPXÞ ªf`Àfm SXfª¹fûÔ ¸fmÔ ¨fb³ff½f WX` ªfWXfÔ IYfÔ¦fimÀf ÀfÔ¦fNX³ff°¸fIY À°fSX ´fSX ¶fWXb°f IY¸fªfûSX ³fªfSX Af°fe WX`Ü dýne ¸fmÔ EIY ¶ffSX dRYSX Vfe»ff ýedÃf°f IYf ªffýc ¨f»fm¦ff BÀfIYû »fmIYSX ÀfÔVf¹f WX`Ü ¦f`Ô¦f SXm´f IYe §fMX³ff WXû ¹ff BÀfÀfZ ´fWX»fm A³³ff, SXf¸fým½f AüSX A¶f IZYªfSXe½ff»f IZY ´fiýVfʳf WXûa, B³f Àf¶f³fm dýne ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf IYe ¸fbÀfe¶f°fûÔ IYû ¶fPXÞf dý¹ff WX`Ü B³f ¨fb³füd°f¹fûÔ Àfm ´ffSX ´ff³fm IZY ¶ffý 2014 ¸fmÔ ¹fc´feE IYû Àff±f »fmIYSX ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ A´f³fm ý¸f ´fSX A¨LXf ´fiýVfʳf IYSX³ff SXfWXb»f IZY d»fE ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe WXû¦feÜ n

d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf ´ffMXeÊ ³fm Af³fm ½ff»fm d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IZY d»fE B³f ¸fbïûÔ ´fSX ÀfWX¸fd°f ½¹föY IYe WX` 1 ´ffMXeÊ ¶fOÞXm ý»fûÔ IZY ¶fªff¹f LXûMXm ý»fûÔ AüSX Àf¸fcWXûÔ Àfm ¦fNX¶fÔ²f³f IYSX³fm IYe B¨LXbIY 2 SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY ´fiÀ°ff½f IZY ¸fb°ffd¶fIY SXfª¹fûÔ IZY IYfÔ¦fimÀf A²¹fÃf, dªf»ff A²¹fÃf AüSX ´fiýmVf ´fi·ffSXe ¨fb³ff½f ³fWXeÔ »fOÞXmÔ¦fm 3 ·fiáf¨ffSX Àfm »fOÞXfBÊ 4 ´ffMXeÊ IYû ¹fb½ffAûÔ Àfm ªfûOÞX³fm IYe AüSX ·fe IYûdVfVf IYe ªffE¦fe 5 ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe ª¹ffýf WXû¦fe,ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ´ffMXeÊ IZY A¨LXm À½føY´f IYû C·ffSXf ªffE¦ffÜ

¹fm ´ffÔ¨f »fû¦f ¶f³fmÔ¦fm SXfWXb»f IZY dÀf´fWXÀff»ffSX

4 dýd¦½fªf¹f dÀfaWX 4´fe d¨fýÔ¶fSX¸f 4Àf`¸f d´fÂfûýf 4ªf¹fSXf¸f SX¸fmVf 4AWX¸fý ´fMXm»f

RYSXUSXeX 2013 I 17


¢¹ff IYWXf SXfWXb»f ³fm

B³f 5 ¹fûªf³ffAûÔ IYû ¶f³ff³ff ¨ffWX°fm WX`Ô ªfe°f IYf Af²ffSX 1 I`YVf Àfd¶ÀfOXe ¹fûªf³ff 2. RcYOX Àfd¶ÀfOXe ¹fûªf³ff 3 ½fÈðf½fÀ±ff ´fmÔVf³f ¹fûªf³ff 4 »fûIY´ff»f d¶f»f »ff³fm IYe ¹fûªf³ff 5 ¸f³fSXm¦ff IYû AüSX ´fi¨ffdSX°f IYSX³fm IYe ¹fûªf³ff

18 I RYSXUSXeX 2013

ªf¹f´fbSX d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ ³fE-³fE C´ff²¹fÃf ¶f³fm SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fm Àf¶fÀfm ´fWX»fm ½fdSXâ IYfÔ¦fimdÀf¹fûÔ IYû ²f³¹f½ffý dý¹ffÜ A´f³fm ·ff½fbIY ·ff¿f¯f ¸fmÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fm ¦ffÔ²fe ³fmWXøY ´fdSX½ffSX IYe IbY¶ffÊd³f¹fûÔ IYf dªfIiY dIY¹ffÜ C³WXûÔ³fm ¦fSXe¶fe,·fiáf¨ffSX, ¶fmSXûªf¦ffSXe ÀfSXeJm Af¸f ªf³f°ff Àfm ªfbOÞXm ¸fbïûÔ IYû RYûIYÀf dIY¹ffÜ SXfWXb»f ³fm ÀUeIYfSX dIY¹ff dIY ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ Af¸fc»f ¨fc»f ´fdSX½f°fʳf IYe ªføYSX°f WX`Ü SXfWXb»f ³fm ¸ff³ff dIY ÀfSXIYfSX »f¦ff°ffSX ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY ¸fû¨fmÊ ´fSX RZY»f WXû SXWXe WX` Àff±f WXe ¹fm ¶f°ff³fm IYe IYûdVfVf ·fe IYe WX` dIY AfͱfIY Àfb²ffSXûÔ IZY d»fE ¹fm ªføYSXe WX`Ü ·ff¿f¯f ¸fmÔ SXfWXb»f ³fm IYWXf dIY IYfÔ¦fimÀf EIY ¶ffSX dRYSX Àfm Af¸f Afý¸fe IZY d»fE IYf¸f IYSX³fm IYû ´fi¹f}Vfe»f WX`Ü


d´fLX»fm IYfRYe Àf¸f¹f Àfm ¹fm WXnf SXWXf W`X dIY SXfWX»b f IYû ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf d¸f»fm, AfdJSXIYfSX d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX BÀfIYf Em»ff³f IYSX dý¹ff ¦f¹ffÜ ½f`Àfm SXfWX»b f IYf IYý WX¸fmVff ³fÔ¶fSX 2 SXWXf WXÜ` ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IZY ½ffdSXÀf WXû³fm IZY ³ff°fm ½fû ½f`Àfm ·fe Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IZY ¶ffý IYfÔ¦fiÀm f ³fm°fÈ°½f IZY ýf½fmýfSX WXÔ` WXeÜ ´ffMXeÊ IZY °f¸ff¸f ¶fOÞXm R`YÀf»fûÔ ¸fmÔ C³fIYe °fc°fe ´fWX»fm WXe ¶fû»f°fe SXWXe WX,` BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ dIYÀfe IYû IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ WXÜ` ¸f`Ô BÀfm BÀf °fSXWX ýmJ SXWXf WXÔc dIY SXfWX»b f ¦ffa²fe IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ ¨fb³ff½f »fOÞXIYSX C³WXÔm 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY °füSX ´fSX ´fiûªfm¢MX dIY¹ff ªffE ´fSX Vff¹fý d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ d¨fa°f³f ·fe WXA b f WXûÜ IY·fe I`Yd¶f³fmMX ¸fmÔ AfEÔ¦fm, IY·fe IYûAfgÍOX³fmVf³f IY¸fmMXe IYû WXOZ X IYSX¦Ôm fm ªf`Àfe ¨f¨ffÊEÔ SXfWX»b f IYû »fmIYSX ´fWX»fm ·fe WXBb Ê WXÔ` »fmdIY³f ½fû WX¸fmVff dªf¸¸fmýfdSX¹ffÔ d¸f»f°fm ½föY ¨fb´´fe Àff²f »fm°fm WXÜÔ` ´fiV³f ¹fm WX` dIY SXfWX»b f IYû dªf¸¸fmýfSXe °fû ým ýe ¦fBÊ »fmdIY³f ¢¹ff ½fû Jbý BÀfIZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ô? dªf¸¸fmýfdSX¹ffÔ ÀfÔ·ff»f³fm Àfm IY°fSXf°fm SXfWX»b f A¶f dIY°f³fm °f`¹ffSX WXÔ` ¹fm IYWX³ff ¸fbdVIY»f WX` »fmdIY³f C³fIYe IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX ¨fb´´fe ¹fm Àf½ff»f JOÞXf IYSX°fe WX` dIY ½fû IbYLX ¶fû»f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fm ¹ff ¶fû»f³fm IYû IbYLX WX` ³fWXeÔÜ ¸fÀf»f³f WXf»f ¸fmÔ dýne ¸fmÔ B°f³fe ¶fOÞXe ¦f`¦Ô fSX´m f IYe ½ffSXýf°f

WXBb Ê ½fû ¨fb´f SXWXÜm EmÀfm IYBÊ ¸füIZY Af°fm WXÔ` ªfWXfÔ C³fIYe ¨fb´´fe C³WXÔm AüSX Àf½ff»fûÔ ¸fmÔ »ff ým°fe WXÜ` WXf,Ô ¹fWX ¶ff°f °fû ÀfWXe WX` dIY IYfÔ¦fiÀm f IYe ³f`¹ff °f·fe ´ffSX »f¦f°fe WX` ªf¶f ½fû ³fmWX÷Y ¦ffa²fe ´fdSX½ffSX IZY Àff±f ªfbOXÞ°fe WXÜ` A¶f BÀfIYû ¨ffWXm IYfÔ¦fiÀm f IYf ÀfQЦfb¯f IYWXm ¹ff ýb¦fb¯Ê f, IYfÔ¦fiÀm f IZY °f¸ff¸f ³fm°ff BÀf ´fdSX½ffSX IYe LXÂfLXf¹ff ¸fmÔ ¶f³fm SXWX°fm WXÜÔ` ¹fWX IYfÔ¦fiÀm f IYf AÔýøY³fe ¸ff¸f»ff WXû ÀfIY°ff WX,` »fmdIY³f ¶fOÞXe ¶ff°f ¹fm WX` dIY ¢¹ff SXfWXb»f ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf IYû ÀfÔ·ff»f ÀfIY³fm IZY IYfd¶f»f WX?Ô` IYfÔ¦fiÀm f IYf Bd°fWXfÀf WX` dIY OX¶c f°fe IYfÔ¦fiÀm f IYû WX¸fmVff ³fmWXøY ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYf ÀfWXfSXf C¶ffSX ´ff¹ff WX`Ü WXfÔ»ffdIY BÀfIZY A´f½ffý ·fe WX`ÔÜ ³fSXdÀfaWXSXf½f ÀfSXIYfSX 5 Àff»f ¨f»fe, ½fû dIYÀf °fSXWX ¨f»ff¹fe ¦fBÊ ¹fm A»f¦f ¶ff°f WX,` »fmdIY³f C³WXû³Ô fm 5 Àff»f IYf IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf dIY¹ff AüSX ½fm EIY VfdöYVff»fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ·fe SXWXÜm BÀfIZY ¶ffý Àfe°ffSXf¸f IZYÀfSXe Àf´f³ff ýmJ³fm »f¦fm dIY ½fû ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fmÔ AüSX C³fIZY ªfû d½fSXû²fe ±fm C³WXû³Ô fm Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYû SXfªf³fed°f ¸fmÔ ´fi½fmVf IYSX³fm IZY d»fE ¸f³ff d»f¹ff AüSX IZYÀfSXe IYû IYWXeÔ IYf ³fWXeÔ LXûOÞXfÜ °fû ¹fWX ÀfWXe WX` dIY ªf¶f IYfÔ¦fimÀf ¸fbÀfe¶f°f ¸fmÔ WXû°fe WX` °fû ³fmWX÷Y ¦ffh²fe ´fdSX½ffSX IYf IYûBÊ ¨fmWXSXf Àff¸f³fm SXJf ªff°ff WX`Ü EIY ¶ffSX dRYSX ¹fWXe WXbAf WX` »fmdIY³f

A¶f ¶ff°f ¸f²fbÀfbý³f Af³ fÔý dÀfRYÊ IYfÔ¦fiÀm f IYe ³fWXeÔ WX` ¹fWXfÔ ¹fc´feE ¦fNX¶fÔ²f³f IYû Àff±f »fmIYSX ¨f»f³fm IYe ¨fb³füd°f¹ffa WXÜa` ¹fm ·fe d½f¨ffSX SXJf ªff SXWXf WX` dIY ÀfÔ¹fböY §fû¿f¯ff ´fÂf SXJIYSX ¨fb³ff½f »fOÞXf ªffE, ½fWXeÔ IY¸f»f ³ff±f ªf`Àfm ³fm°ff ·fe WX`Ô ªfû ¨fb³ff½f Àfm ´fWX»fm dIYÀfe ¦fNX¶fÔ²f³f IZY ´fÃf²fSX ³fWXeÔÜ IYfÔ¦fimÀf EIY ¶ffSX dRYSX ¸fbdVIY»f ýüSX Àfm ¦fbªfSX SXWXe WX` ¶fWXb°f Àfe ¶ff°fmÔ WX`Ô ªfû CÀfIZY dJ»ffRY ªff SXWXe WX`ÔÜ ¸fWXÔ¦ffBÊ, ·fiáf¨ffSX, ASXfªfIY°ff ¶fPÞXe WX`Ü ¸füªfcýf ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fmÔ ýmVf IYe ªf³f°ff IYû IYfÔ¦fimÀf IYe AûSX Àfm IYûBÊ NXeIY Àf³ýmVf ³fWXeÔ ¦f¹ff WX`Ü ¦fNX¶fÔ²f³f SXfªf³fed°f ¸fmÔ A·fe °fIY IYfÔ¦fimÀf EIY EmÀfe ´ffMXeÊ SXWXe WX` dªfÀfIYe LXÂfLXf¹ff ¸fZÔ Àf¶f ³fe¨fm Af ÀfIY°fm WXa`, »fmdIY³f IYfÔ¦fimÀf IYe ¹fm LXdU A¶f J°¸f WXû SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf IYe EIY d½f¨ffSX²ffSXf ±fe dªfÀfIYf A¶f IYûBÊ A°ff´f°ff ³fWXeÔÜ dÀfRYÊ EIY ¨fmWXSXf Àff¸f³fm SXJ dý¹ff ¦f¹ff WX` ´fSX ¢¹ff ½fû ¨fmWXSXf ´ffMXeÊ IYû ªfe°f dý»ff ÀfIY°ff WX` ¹fm ýmJ³ff ¶ffIYe WX`Ü n

SXfWXb»f IYû ¶fOÞXf ¨fmWXSXf °fû °f·fe ¶f³ff dý¹ff ¦f¹ff ±ff ªf¶f C³WXm C´fi ¨fb³ff½f Àfm ´fWX»fm ªf¸fIYSX ¸f`ýf³f ¸fmÔ C°ffSXf ¦f¹ff ±ffÜ C³fIZY d»fE IYûBÊ ´fý ¶fOÞXe ¶ff°f ³fWXeÔ WX` ½fû ½f`Àfm WXe IYfÔ¦fimÀf IZY ½ffdSXÀf WX`Ü WXfÔ»ffdIY C°°fSX´fiýmVf ¨fb³ff½f ¸fmÔ C³WXûÔ³fm ªf¸fIYSX ¸fmWX³f°f IYe ±feÜ dIYÀff³fûÔ IYf ¸fbïf WXû, ýd»f°f ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fmÔ ÷YIY³ff AüSX ·fûªf³f IYSX³ff WXû ¹ff ¶fbÔým»fJÔOX IZY ýüSZ WXûÔ ªf¸fe³fe SXfªf³fed°f Àfm ªfbOÞXf WXbAf dýJ³fm IZY SXfWXb»f ³fm °f¸ff¸f ´fi¹ffÀf dIYEÜ ¹fm ÀffSXf dÀf»fdÀf»ff C°°fSX ´fiýVm f ¨fb³ff½f IZY ¶ffý ±f¸f ¦f¹ffÜ WXf»Ô ffdIY C´fi ¨fb³ff½f AüSX 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ ¶fWXb°f RYIYÊ WX`Ü ½fWXfÔ IYfÔ¦fimÀf IYe WXfSX IZY d»fE SXfWXb»f IYû ´fcSXe °fSXWX Àfm dªf¸¸fmýfSX ³fWXeÔ NXWXSXf¹ff ªff ÀfIY°ffÜ ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX, ¸ff¹ff½f°fe ¹ff AdJ»fmVf ¹ffý½f

ªf`Àfm ¨fmWXSXûÔ IZY Àff¸f³fm IYfÔ¦fimÀf IYe AûSX Àfm IYü³f WX` IYf A·ff½f ½fWXfÔ ±ffÜ SXfWXb»f RiYÔMX ´fSX ±fm »fmdIY³f C´fi IYf ¸f°fýf°ff ¹fm ªff³f°ff ±ff dIY ½fû °fû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fm ½ff»fm ³fWXeÔÜ ¢¹ff ´fi¸fûý d°f½ffSXe, SXe°ff ¶fWXb¦fb¯ff ªfûVfe ¹ff IYûBÊ AûSX ¨fmWXSXf IYfÔ¦fiÀm f IYû C´fi ¸fmÔ ³fm°fÈ°½f ým¦ff,BÀf ´fSX ¶fOÞXf AÀf¸fÔªfÀf ±ffÜ A¶f ªf¶f SXfWXb»f IYû ¶fOÞXe »fOÞXfBÊ IZY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ªff SXWXf WX` °fû Àf·fe IYe d³f¦ffWXmÔ BÀf AûSX WX` dIY ¢¹ff ½fm IYfÔ¦fimÀf IYe AûSX Àfm ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IZY A¦f»fm C¸¸feý½ffSX WX`ÔÜ ¶ff°f ªf¹f´fbSX d¨fa°f³f dVfd½fSX IYe WXe ³fWXeÔ WX` BÀfÀfm ´fWX»fm WX`ýSXf¶ffý ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf Ad²f½fmVf³f ¸fmÔ ·fe ½fm ´ffMXeÊ IZY Àf¶fÀfm ´fi·ff½fVff»fe ½¹fdöY IZY øY´f ¸fmÔ Àff¸f³fm ±fmÜ I`Yd¶f³fmMX ´fb³fʦfNX³f WXû ¹ff IYûAfgOXeʳfmVf³f IY¸fmMXe IYf ¦fNX³f Àf¶f ²feSXm ²feSXm C³WXmÔ ¶fOÞXf ¨fmWXSXf ¶f³ff³fm IYe WXe °f`¹ffSXe SXWXe WX`Ü C´fi ¨fb³ff½f Àfm A»f¦f A¶f SXfWXb»f IYe

·fcd¸fIYf A»f¦f WXû¦fe ¹fWXfÔ ½fû dÀfRYÊ IYfÔ¦fiÀm f C´ff²¹fÃf ³fWXeÔ ¶fd»IY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IZY C¸¸feý½ffSX IZY øY´f ¸fmÔ ·fe dýJ ÀfIY°fm WXÔ` AüSX ³f°feªfm IbYLX ·fe WXû ÀfIY°fm WX`ÔÜ SXfWXb»f IZY Àff¸f³fm ¨fb³fü°fe ¶fOÞXe WX` ¢¹fûÔdIY A¶f IYfÔ¦fimÀf IYe WXf»f°f 2009 ªf`Àfe ³fWXeÔ WX`Ü A¶f WXf»f°f JÀ°ff WX` AüSX ¨fb³fü°fe ¶fWXb°f ¶fOÞXe WX`Ü dýne ¦f`Ô¦f SXm´f IYe ½ffSXýf°f IZY ¶ffý ªf¶f ýmVf IYf ¹fb½ff ÀfOÞXIYûÔ ´fSX d³fIY»ff °fû BÀf ¹fb½ff IYû SXfWXb»f IYf Àff±f ³fWXeÔ d¸f»ffÜ ¹fm ¦f`SXSXfªf³f`d°fIY ¹fb½ff ±fm AüSX SXfWXb»f IYû IYfÔ¦fimÀf ¹fb½ffAûÔ IZY ´fi°feIY IZY øY´f ¸fmÔ WXe ´fi¨ffdSX°f IYSX SXWXe WXÜ` ½¹f½fÀ±ff IZY dJ»ffRY ¹fb½ffAûÔ IZY BÀf AfIiYûVf ´fSX SXfWXb»f IYe ¨fb´´fe ³fm C³fIYe ¸ffB³fÀf ¸ffÍIaY¦f IYe WX`Ü ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf ´fSX ¹fm ýmJ³fm d¸f»ff dIY SXfWXb»f WX¸f ¹fWXfa WX` Af´f IYWXfa WX`ÔÜ SXfWXb»f BÀf §fMX³ff IZY ¶ffý °fû ³fWXeÔ ¶f°ff ´ffE dIY ½fû ¹fb½ffAûÔ IZY dIY°f³fm Àff±f WX`Ô »fmdIY³f ýmJ³ff WXû¦ff ¶fOÞXe dªf¸¸fmýfSXe d¸f»f³fm IZY ¶ffý ¹fb½ffAûÔ IYf dý»f ªfe°f³fm IZY d»fE ½fû ¢¹ff IYSX ´ff°fm WX`Ô? n

ªf¹fVfÔIYSX ¦fb~f RYSXUSXeX 2013 I 19


UaVfUfQ ´fSX 'd¨fa°f³f'

»fûIY°fÔÂf IYe ¶fWXb ´fi¨fd»f°f ´fdSX·ff¿ff WX` ªf³f°ff IYf, ªf³f°ff IZY d»fE ªf³f°ff IZY õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f °fÔÂfÜ »fmdIY³f ýbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfm ¶fOÞXf »fûIY°fÔÂf IZY½f»f d½fSXfÀf°f IYe dÀf¹ffÀf°f IZY AfÀfSXm JOÞXf WXbAf WX`Ü ¦füSX½fVff»fe ¦f¯f°fÔÂf IZY 65 Àff»f WXû ¦fE WX`Ô »fmdIY³f SXfªf³fed°f IYe SX´fMXe»fe SXfWX ´fSX ½fWXe ³fm°ff ´fbÂf ÀfRY»f WXû ´ffE WX`Ô dªf³fIZY ¶ff´f-ýfýûÔ ³fm BÀf SXfWX ´fSX C³WXmÔ WXf±f ´fIYOÞXIYSX ¨f»ff¹ffÜ 21UeÔ Àfýe IYf ·ffSX°f, ¹fb½ff ·ffSX°f WX`Ü ¹fm Àfýe ¹fb½ffAûÔ IYe Àfýe IYWXe ªff°fe WX`, »fmdIY³f ¹fm I`YÀff »fûIY°fÔÂf WX`, ªfWXfÔ 60 RYeÀfýe ¹fb½ffAûÔ IZY WXû³fm IZY ¶ffý ·fe SXfªf³fed°f IYe IY°ffSX ¸fmÔ Àf¶fÀfm Af¦fm ³fm°ff-´fbÂf WXe A´f³fm ¶ff´f-ýfýfAûÔ IYe dÀf¹ffÀf°f IYû ÀfÔ·ff»f°fm dýJfBÊ ´fOÞX SXWXm WX`ÔÜ Àff»f 2012 ¸fmÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX ¹ffý½f ³fm A´f³fe d½fSXfÀf°f A´f³fm ´fbÂf AdJ»fmVf ¹ffý½f IYû ÀfüÔ´f ýeÜ 2013 IYe Vfb÷YAf°f ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf IYe IY¸ff³f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY WXf±fûÔ ¸fmÔ Af ¦fBÊÜ ýû³fûÔ IYf EIY ýcÀfSXm Àfm IYûBÊ ÀfÔ¶fÔ²f ³fWXeÔ WX` dÀf½ffE BÀfIZY dIY SXfªf³fed°fIY ²fSXûWXSX EIY ´fePÞX×e Àfm ýcÀfSXe ´fePÞX×e IYû ±f¸ff ýe ¦fBÊ WX`Ü BÀf¸fmÔ IYûBÊ ¶fbSXfBÊ ³fWXeÔ dIY ¹fb½ff ¨ffWXm SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSX IYf WXû ¹ff ¦f`SX SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSX IYf, ¹fb½ffAûÔ IYû ¸füIYf d¸f»f³ff ªføYSXe WX`Ü WXfÔ ¹fm ªføYSX WX` dIY SXfªf³fed°f IZY BÀf ½fÔVf½ffý ¸fmÔ IYBÊ EmÀfm ¹fb½ff Jû ªff°fm WX`Ô dªf³f¸fmÔ ýmVf IYû ¶fmWX°fSX ³fm°fÈ°½f ým³fm IYe AÀfe¸f ÀfÔ·ff½f³ffEÔ WXû°fe WX`ÔÜ

f f ½ f ³ e Y I f f ° d½ fSXfÀ f f f ½ b ¹ X f S f f ½ ´ fSX À 20 I RYSXUSXeX 2013

d½fSXfÀf°f IYû ÀfüÔ´f³fm IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf WXû ¹ff Àf¸ffªf½ffýe ´ffMXeÊ ¹ff ¶feªfm´fe Àf·fe EIY WXe SXfÀ°fm ´fSX ¨f»f°fm dýJ°fm WXÜÔ` WXf»ffÔdIY Àf°°ff²ffSXe IYfÔ¦fimÀf BÀf¸fmÔ ª¹ffýf Af¦fm dýJfBÊ ým°fe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf IYe dÀf¹ffÀfe d½fSXfÀf°f ·fe ¶fWXb°f ´fbSXf³fe WX` AüSX dÀf¹ffÀfe ´fdSX½ffSXûÔ IYe °ffýfý ·fe Af`SX SXfªf³f`d°fIY ý»fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fm IYWXeÔ ª¹ffýf WX`Ü BÀf d½fSXfÀf°f IZY Vfe¿fÊ ´fSX WX` ¦ffÔ²fe-³fmWXøY ´fdSX½ffSXÜ ½f`Àfm °fû SXfWXb»f ¦ffÔ²fe d´fLX»fm 10 Àff»f Àfm ÀfdIiY¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ Af ¦fE WX`Ô, AüSX »f¦ff°ffSX ªf¸fe³fe ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WXÜÔ` BÀfIZY Àff±f WXe Àff±f C³fIYf 'R`Yd¸f»fe ´fiûRYfB»f' JfÀf°füSX ´fSX C³fIZY ³ff¸f IZY ´feLXm »f¦ff ¦ffÔ²fe Vf¶ý WXe Àf¶fÀfm JfÀf WX` ªfû C³WXmÔ Af¸f IYfÔ¦fimÀf IYf¹fÊIY°ffÊ Àfm 'JfÀf' ¶f³ff ým°ff WX`Ü SXfªf³fed°f ¸fmÔ ¦f`SX-SXfªf³f`d°fIY ´fÈâ·fcd¸f Àfm Af³fm ½ff»fm ¹fb½ffAûÔ IYe B³f ¶fOÞXe ´ffÍMX¹fûÔ ¸fmÔ


¹fb½ff SXfªf³fed°f Àfm ¶fWXb°f A´fmÃffEÔ WX`Ü SXfªf³fed°f ¸fmÔ B³fû½fmVf³f IYe ªføYSX°f WX`Ü ³fBÊ ªfm³fSXmVf³f Àf¶f IbYLX ¶fý»f ým¦fe, SXfªf³fed°f dIY dýVff ·feÜ —Àf`¸f d´fÂfûýf, ¨fm¹fSX¸f`³f, ³f`Vf³f»f B³fû½fmVf³f IYfCÔdÀf»f

ÀfÔ·ff½f³ffEÔ ¶fWXb°f IY¸f dýJfBÊ ´fOÞX°fe WX`ÔÜ EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY ªf¸fe³fe ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¹fûðf SXfªf³fed°f IYe SXÀf-¸f»ffBÊ Jf³fm Àfm ¨fcIY ªff°fm WX`Ô, »fmdIY³f dRYSX ·fe ªfû ¸fªff Àfªfe-ÀfªffBÊ ±ff»fe ¸fmÔ d¶f³ff ¸fmWX³f°f IZY d¸f»f ªffE CÀfIYe ¶ff°f WXe AüSX WX`Ü ªfû A´f³fm ÀfÔ§f¿fûÊÔ Àfm Af¦fm ¶fPXÞ°ff WX` ½fû ÀfeJ°ff ·fe WX` AüSX ªf¸fe³fe WXIYeIY°f IYû Àf¸fÓf°ff ·fe WX`Ü ¶fOÞXm-¶fOÞXm ³fm°ffAûÔ IZY B³f ¶fmMXûÔ IYû ¢¹ff ½ffIYBÊ ÀfÔ§f¿fÊ AüSX ¨fb³füd°f¹fûÔ IZY ¸ff¹f³fm ´f°ff WXûÔ¦fmÜ A±fIY ´fi¹ffÀf °f¸ff¸f »fnû-¨f´´fû IYSX³fm IZY ¶ffý ·fe Àf°°ff ¸fmÔ AWX¸f ªf¦fWX ´fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff³fm IYf ¸f»ff»f IYBÊ ªf¸fe³fe ³fm°ffAûÔ IYf SXWXf WX`Ü ¹fm ¸f»ff»f ¦ffWXm-¶f¦ffWXm ¦fbÀÀff, ´fid°fdIiY¹ffAûÔ ¹ff d½fýiûWX IZY À½føY´f ¸fmÔ ýmJf ·fe ªff°ff SXWXf WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ IYWXf ªff SXWXf WX` dIY ¹fWXfÔ SXfªf³fed°f ¹fb½ff WXû°fe ªff SXWXe WX` »fmdIY³f AIYÀfSX ýmJf ªff SXWXf WX` dIY SXfªf³fed°f dIYÀfe d½fSXfÀf°f IYe °fSXWX ýfýf Àfm d´f°ff AüSX d´f°ff Àfm ´fbÂfûÔ °fIY dÀf¸fMX°fe Àfe AfBÊ WX`Ü d½fSXfÀf°f IYe SXfªf³fed°f ýmVf ¸fZÔ Vfb÷YAf°f Àfm WXe WXf½fe SXWXe WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY ¶fOÞXm-¶fOÞXm SXfªf³fed°fÄfûÔ ³fm d½fSXfÀf°f IYe SXfªf³fed°f Àfm ´fSXWXmªf ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü Afªf 60 RYeÀfýe ¹fb½ff °f¶fIZY ½ff»fe BÀf ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ AIYÀfSX ýmJf ªff°ff WX` dIY SXfªf³fed°f ¸fmÔ d½fSXfÀf°f IYe ÀfÔÀIYÈd°f IYû À½ff²fe³f°ff IZY Àf¸f¹f Àfm WXe d¶f³ff dIYÀfe d½fSXû²f IZY À½feIYfSX dIY¹ff ªff°ff SXWXf WX`Ü dUOXÔ¶f³ff ¹fm ·fe W`X dIY d½fSXfÀf°f IYe BÀf dÀf¹ffÀf°f IYfY d½fSXû²f IYSX³fZ IYf ÀffWXÀf dIYÀfe ¸fmÔ ýmJf ³fWXeÔ ªff°ff Ü dªfÀf³fm d½fSXû²f IYf IYSX³fZ IYf ªfûdJ¸f CXNXf¹ff CÀfm WXfdVf¹fm ´fSX ²fIZY»f dý¹fm ªff³fm IZY IYBÊ CýfWXSX¯f W`ÔXÜ EmÀfm d½fSXû²f IYe Af½ffªfmÔ CNX³fm Àfm ´fWX»fm WXe ý¶ff ým°fm WX`Ü IYfÔ¦fimÀf IZY ªf¹f´fbSX d¨fa°f³f dVfd½fSX ¸fmÔ °fe³f dý³f °fIY ªffSXe d¨fa°f³f EmÀff »f¦ff ªf`Àfm dÀfRYÊ SXfWXb»f ªfe IZY ªf¹fIYfSXûÔ IZY d»fE ¹fm ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ WXSX ³fm°ff ¸fedOX¹ff Àfm ¶ff°f IYSX°fm WXbE BÀfe ´fSX ªfûSX ým SXWXf ±ff dIY, 2014 IYf ¨fb³ff½f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ »fOÞX³ff WX`Ü ýSXAÀf»f ¹fc´fe IYe ´fSXfªf¹f IZY ¶ffý IYfÔ¦fimÀf Af»ffIY¸ff³f IYû Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af SXWXf ±ff dIY I`YÀfm SXfWXb»f IYû SXfªf³fed°f IYf ²fib½f°ffSXf ¶f³ff³fm IYe IYûdVfVf IYe ªffE »fmdIY³f Àff»f ¶fe°f ªff³fm AüSX Af¸f ¨fb³ff½f ³fªfýeIY ýmJ A¶f IYfÔ¦fimÀf ³fm SXfWXb»f IYû d½fSXfÀf°f ÀfüÔ´f³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fmWXøY ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IZY ´ffÔ¨f½fe ´fePÞXe IZY ÀfýÀ¹f WX`Ô ¸fû°fe»ff»f ³fmWXøY IZY Jf³fýf³f Àfm °ffnbIY SXJ³fm ½ff»fm SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY d´f°ff SXfªfe½f ¦ffÔ²fe, ýfýe BÔdýSXf ¦ffÔ²fe AüSX ³ff³ff ªf½ffWXSX»ff»f ³fmWXøY ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe SXWX ¨fbIZY WX`Ü ·ffSX°f IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ SXfWXb»f Àfm ¶fOÞXf SXfªf³f`d°fIY ´fiûRYfB»f dIYÀfe IZY ´ffÀf ³fWXeÔ WX`Ü d»fWXfªff IYfÔ¦fimÀf IZY ´ffÀf SXfWXb»f À½ff·ffd½fIY ´fÀfÔý IZY °füSX ´fSX C·fSX°fm WX`ÔÜ IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ¹fm d½fSXfÀf°f WXÀ°ffÔ°fSX¯f IYe ´fSXÔ´fSXf dÀfRYÊ ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IZY

À°fSX ´fSX WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY d³f¨f»fm À°fSX °fIY ¦fBÊ WX`Ü IYfÔ¦fimÀf IYe SXf¿MÑXe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ A´f³fe AÔd°f¸f ´ffSXe Jm»f SXWXm IYBÊ ³fm°ff Af³fm ½ff»fe ´fePXÞe IYe 'ªf¸fe³f' °f`¹ffSX IYSX³fm ¸fmÔ ªfbMXm WX`ÔÜ IYBÊ °fû ¶ffIYf¹fýf Jbý ¨fb³ff½f »fOÞX³ff LXûOÞX ´fbÂf ¸fûWX ¸fmÔ ¶fmMXm IZY d»fE ªf¸fe³f °f`¹ffSX IYSX SXWXm WX`ÔÜ Àf`¸f d´fÂfûýf ³fm ¹fb½ff SXfªf³f`d°fÄfûÔ Àfm ªf¹f´fbSX ¸fmÔ ¶fWXb°f C¸¸feýmÔ ªffdWXSX IYe WX`Ô »fmdIY³f AWX¸f ¶ff°f ¹fm WX` dIY ¢¹ff SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSXûÔ Àfm Af³fm ½ff»fm ¹fb½ff WXe ¹fb½ff WX`Ô C³fIYf ¢¹ff ªfû ´ffMXeÊ IZY d»fE Àff»fûÔ Àfm IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô AüSX Afªf ·fe A´f³fe ´fWX¨ff³f ¶f³ff³fm IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊSX°f WX`ÔÜ Àf°°ff IYZ WXÀ°ffÔ°fSX¯f IYe ¹fm d½fd²f ´fcSXm ·ffSX°f ¸fmÔ EIY Àf¸ff³f °fSXeIZY Àfm ªffSXe WX`Ü ¨ffWXm ½fû IYV¸feSX ¸fmÔ VfmJ A¶ýbnf IYe SXfªf³f`d°fIY Àf»°f³f°f IYf WXÀ°ffÔ°fSXX¯f SXWXf WXû ¹ff IY÷Y¯ffd³fd²f Àfm

RYSXUSXeX 2013 I 21


¸f¸¸fe IYf ´¹ffSX Àfûd³f¹ff-SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYe d½fSXfÀf°f IZY ½ffdSXÀf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû IYfÔ¦fimÀf C´ff²¹fÃf ¶f³ff dý¹ff ¦f¹ff WX` ½fû 2014 »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf IZY ¨fmWXSXm IZY °füSX ´fSX ´fiûªfm¢MX dIYE ªff SXWXm WX`ÔÜ

Vfe»ff ýedÃf°f-ÀfÔýe´f ýedÃf°f ´ffMXeÊ ¸fmÔ A´f³fe ¸fÁ°½f´fc¯fÊ dÀ±fd°f ¶f³ff ¨fbIZY ÀfÔýe´f ýedÃf°f IYe ¸ffÔ IYfÔ¦fimÀf IYe Àf¶fÀfm IYf¸f¹ff¶f ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`Ü C³fIYe ·fe C¸fi WXû ¨f»fe WX` AüSX ÀfÔýe´f ·fe A´f³fe ªf¦fWX ¶f³ff ¨fbIZY WX`ÔÜ

22 I RYSXUSXeX 2013

¸fm³fIYf-½f÷Y¯f ¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IZY WX`Ô »fmdIY³f ¦f`SX IYfÔ¦fimÀfe WXû³fm IYe ½fªfWX Àfm C³fIZY AüSX SXfWXb»f IZY IYý ¸fmÔ ¶fWXb°f RYIYÊ WX`Ü ½fÔVf½ffý IYf d½fSXû²f IYSX³fm ½ff»fe ¶feªfm´fe ½f÷Y¯f ¦ffÔ²fe ¸fmÔ ·fe A´f³ff ·fd½f¿¹f °f»ffVf°fe WX`Ü

½fÀfbÔ²fSXf SXfªfm-ýb¿¹fÔ°f dÔÀfW ¶feªfm´fe IYe IYïf½fSX ³fm°ff AüSX SXfªfÀ±ff³f IYe ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ½fÀfbÔ²fSXf SXfªfm IYû SXfªfÀ±ff³f IYe ªf³f°ff ³fm ³fIYfSX dý¹ffÜ ½fû A¶f A´f³fm ¶fmMXm IZY SXfªf³f`d°fIY ·fd½f¿¹f IYû ÀfÔ½ffSX³fm ¸fmÔ »f¦fe WX`ÔÜ

ÀMXfd»f³f IYûÜ ¨ffWXm ½fû SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯fU ¸fbJªfeÊ IZY ¶fmMXm Ad·fªfe°f ¸fbJªfeÊ IYf ¸ff¸f»ff WXû ¹ff ¨ffWXm LXûMXm dÀfad²f¹ff AüSX LXûMXm ´ff¹f»fMX IYf SXfªf³fed°f ¸fmÔ Af³ff WXûÜ Àf·fe SXfªf³fed°f ¸fmÔ A´f³fm ýfýf ´fSXýfýfAûÔ IYe d½fSXfÀf°f IYû ÀfÔ·ff»f³fm IYf IYf¸f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf AüSX ·ffªf´ff IZY dý¦¦fªf ³fm°ffAûÔ IZY ´fbÂfûÔ IZY d»fE ½f¿fÊ 2013 SXfªf³fed°f ¸fmÔ »ffÔd¨fa¦f ´f`OX Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff WXÜ` ýû³fûÔ ¸fb£¹f ´ffdMXʹffZa IZY IYBÊ ³fm°ff A´f³fm ´fbÂfûÔ IYû ¨fb³ff½fe ¸f`ýf³f ¸fmÔ C°ffSX³fm IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ IbYLX ³fm°ff SXfªf³fed°fIY ¸fªf¶fcdSX¹fûÔ IZY IYfSX¯f dRY»fWXf»f A´f³fm ´f°°fm Jû»f³fm IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ ³fm°ff-´fbÂfûÔ IYe A¦f»fm ¨fb³ff½fûÔ ¸fmÔ C°fSX³fm IYe ¹fm °f`¹ffSXe ·fe ¶fOÞXm ªfûSXýfSX PXÔ¦f Àfm IYe ªff SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf ¸fWXfÀfd¨f½f dýd¦½fªf¹f dÀfaWX IZY ´fbÂf ªf¹f½f²fʳf dÀfaWX A´f³fm d´f°ff IYe ´fSXÔ´fSXf¦f°f d½f²ff³fÀf·ff ÀfeMX SXf§fü¦fPÞ Àfm ¨fb³ff½f »fOXÞ³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fmÔ WX`Ü BÀfe °fSXWX ¶feªfm´fe IZY ·fe ýªfʳfûÔ ³fm°ff ´fbÂf BÀfe d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ A´f³fe dIYÀ¸f°f Afªf¸ff³fm IYe °f`¹ffSXe ¸fmÔ WX`ÔÜ EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY IZY½f»f IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ WXe Àf°°ff IYf WXÀ°ffÔ°fSX¯f WXû°ff WXû ¹fm Jm»f ¶fýÀ°fcSX Àf·fe ´ffÍMX¹fûÔ ¸fmÔ ªffSXe WX`Ü ´ffMXeÊ EIY ´fdSX½ffSX IYe ¹ff ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf EIY IbYMXbÔ¶f Àfm ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°fe dýJ°fe WX`ÔÜ Àf¸ffªf½ffýe ´ffMXeÊ ¸fmÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX ¹ffý½f ³fm

A´f³fe d½fSXfÀf°f AdJ»fmVf ¹ffý½f IYû ÀfüÔ´f ýe WX`Ü °fû IYV¸feSX ¸fmÔ A¶ýbnf ´fdSX½ffSX ·fe d½fSXfÀf°f A¦f»fe ´fePXeÞ IYû ÀfüÔ´f ¨fbIYZ WXÜÔ` BÀfe °fSXWX ´fÔªff¶f ¸fmÔ ÀfbJ¶feSX dÀfaWX ¶ffý»f A´f³fm d´f°ff Àfm SXfªf³fed°fIY d½fSXfÀf°f IYSXe¶f-IYSXe¶f »fm ¨fbIYZ WXÜÔ` ýdÃf¯f ¸fmÔ OXeE¸fIZY ´fi¸fbJ IY÷Y¯ffd³fd²f IZY ¶fmMXm ÀMXfd»f³f AüSX A»ffd¦fSXe °fd¸f»f³ffOXc IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½f¨fÊÀ½f ªf¸ff ¨fbIZY WX`ÔÜ ýSXAÀf»f SXfªf³fed°f ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX³fm IYf ý¸f ·fSX³fm ½ff»fe Àf·fe SXfªf³f`d°fIY ´ffÍMX¹fûÔ IZY Af»ff ³fm°ffAûÔ ³fm SXfªf³fed°f IYû ´fdSX½ffSX IYf d¶fªf³fmÀf ¶f³ff d»f¹ff WX`Ü dªfÀfm C³fIZY ¶ffý C³fIYe ÀfÔ°ff³f ÀfÔ·ff»f°fe WXÜ` BÀf °ff³fm-¶ff³fm ¸fmÔ Af¸f ¹fb½ff ªfû ÀfOÞXIY ´fSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°ff WX` ½fWX ·feOÞX ¸fmÔ Jû ªff°ff WX` ½fû Àff¸f³fm WXe ³fWXeÔ Af ´ff°ff WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX dIYÀfe SXfªf³û°ffYIYf ¶fmMXf ¹ff ¶fmMXe SXfªf³fed°f ¸fmÔ §fbÀf ªff¹fm °fû Àf¶fIYû J»f°ff WX` ¢¹fûÔdIY WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ SXfªf³fed°f EIY ¶fWXb°f ¶fdPXÞ¹ff ½¹f½fÀff¹f ¶f³f ¦f¹ff WX`, dªfÀf¸fmÔ IYûBÊ Vf`dÃfIY ¹fû¦¹f°ff ³fWXeÔ ¨ffdWXE, ³ff WXe C¸fi IYf IYûBÊ °fIYfªff WX`Ü Àf¶fÀfm AWX¸f ¶ff°f ¹fm dIY dSXMXf¹fSX¸fmÔMX IYe ·fe IYûBÊ C¸fi °f¹f ³fWXeÔ WX`Ü ªf¶f C¸fi PXÞ»f ªff°fe WX` °fû A´f³fm ¶fmMXûÔ IYû dÀf¹ffÀf°fýf³f À±ffd´f°f IYSX ¨fbIZY WXû°fm WX`ÔÜ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe, ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX ¹ffý½f, RYf÷YIY A¶ýbnf, IY÷Y¯ffd³fd²f, ´fiIYfVf dÀfaWX ¶ffý»f, ¸fm³fIYf ¦ffÔ²fe, ·fcd´faýSX WXbçXf,


´ff´ff IYf ýb»ffSX ¸fb»ff¹f¸f-AdJ»fmVf C°°fSX ´fiýmVf ¨fb³ff½f ¸fmÔ ªf¶fSXýÀ°f IYf¸f¹ff¶fe IZY ¶ffý ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX ¹ffý½f ³fm Àf°°ff IYe ¨ff¶fe A´f³fm ¶fmMXm IYû ÀfüÔ´f IYSX Àf¶fIYû ¨füÔIYf dý¹ffÜ WXfÔ»ffdIY ýmSX-Àf¶fmSX ¹fm WXû¦ff, ¹fm Àf·fe ªff³f°fm ±fmÜ Vfe»ff ýedÃf°f, dVf¶fb ÀfûSXm³f, VfSXý ´f½ffSX ¹ff A´f³fm Àf¸f¹f Àfm ´fWX»fm ýbd³f¹ff IYû A»fd½fýf IYWX³fm ½ff»fm SXfªfmVf ´ff¹f»fMX, ¸ff²f½fSXf½f dÀfad²f¹ff, ½ff¹fEÀfAfSX SXçm e, d½f»ffÀfSXf½f ýmVf¸fbJ ªf`Àfm ³fm°ff Àf°°ff IYe °ffIY°f WX`ÔOXAû½fSX IYSXIZY WXe ¦fE WX`ÔÜ ¶feªfm´fe IYe °fSXRY Àfm ¹fb½ff ³fm°fÈ°½f IZY AfBIY³f IZY °füSX ´fSX ´fmVf dIYE ªff³fm ½ff»fZ ·ffªf¹fb¸fû IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf A³fbSXf¦f NXfIbYSX, dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fim¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f IZY WXe ¶fmMXm WXÜÔ` ½f`Àfm ¶feªfm´fe IYû Àf°°ff ¸fmÔ ª¹ffýf ¸füIYf ³fWXeÔ d¸f»ff Vff¹fý BÀfed»fE ¸fm³fIYf ¦ffÔ²fe, ½fÀfbÔ²fSXf SXfªfm, ´fim¸fIbY¸ffSX ²fc¸f»f, ªfÀfÔ½f°f dÀfaWX Afdý ªf`Àfm WXe IbYLX ³ff¸f Àff¸f³fm Af°fm WX`Ô ªfû A´f³fe d½fSXfÀf°f A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYû ÀfüÔ´f SXWXm WX`ÔÜ ½fWXeÔ Àf°°ff ¸fmÔ ¶feªfm´fe WXû³fm IYe ½fªfWX Àfm BÀf ¶ffSX ¸f²¹f ´fiýmVf IZY ¨fb³ff½f ¸fmÔ Af´fIYû ³fm°ff ´fbÂfûÔ IYf WXe ¶fû»f¶ff»ff ýmJ³fm IYû d¸f»f³fm ½ff»ff WX`Ü SXfªf³fed°f ¸fmÔ »fÔ¶fe SXmÀf IZY §fûOÞXm ½fWXe ¶f³f ´ffE WX`Ô dªf³WXûÔ³fm A´f³fm ý¸f ´fSX A´f³fe ªf¸fe³f °f`¹ffSX IYeÜ IYWXf ªff°ff WX` dIY Jbý IZY ý¸f ´fSX d¶fWXfSX IYe Àf°°ff ¸fmÔ Af³fm ½ff»fm »ff»fc IYf Àf°°ff ¸fûWX ªfû C³WXûÔ³fm A´f³fe ´f}e SXf¶fOÞXe ým½fe IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³ffIYSX dýJf¹ff, UWXea C³WZÔ »fm OXc¶ffÜ ¸fb»ff¹f¸f ·fe EIY CýfWXSX¯f WX` »fmdIY³f ªf¸fe³f Àfm ªfbOÞXIYSX C³WXûÔ³fm ªfû SXfªf³fed°f IYe CÀfIYf ´fiÀffý A¶f ½fû ´fcSXm ´fdSX½ffSX

´fim¸f IbY¸ffSX ²fc¸f»f-A³fbSXf¦f NXfIbYSX IYfÔ¦fimÀf ´fSX ½fÔVf½ffý IYf AfSXû´f »f¦ff³fm ½ff»fe ¶feªfm´fe IZY dý¦¦fªf ³fm°ff AüSX dWX¸ff¨f»f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWXm ²fc¸f»f IZY ¶fOÞXm ¶fmMXm A³fbSXf¦f IYû ·ffªf¹fb¸fû IYf SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fmÔ ¶ffÔMX SXWXm WX`ÔÜ ¸ff¹ff½f°fe IYe d½fSXfÀf°f IYf IYûBÊ ýf½fmýfSX ³fWXeÔ °fû ½fû ¶feEÀf´fe IYe ´f¹ffʹf½ff¨fe Jbý WXe ¶f³f ¦fBÊÔÜ ½fÔVf½ffý IYe SXfªf³fed°f ´fSX ³ffSXfªf¦fe ªf°ff°fm WXbE IYfÔ¦fimÀf IYf ýf¸f³f LXûOÞX³fm ½ff»fm VfSXý ´f½ffSX A¶f A´f³fe ¶fmMXe AüSX ·f°feªfm IZY SXfªf³f`d°fIY ªfe½f³f IYe ³f`¹ff ´ffSX »f¦ff SXWXm WX`ÔÜ IbYLX EmÀfm ·fe ¨fmWXSXm WXÔ` ªfû ¶f°ff°fm WXÔ` dIY ªf¸fe³f Àfm ªfbOÞXm ³fm°ffAûÔ AüSX A´f³fm ý¸f ´fSX A´f³ff ¸fbIYf¸f ¶f³ff³fm ½ff»fûÔ IYû ªf³f°ff ´fÀfÔý ·fe IYSX°fe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf Àfm ³ffSXfªf WXûIYSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiÀm f ¶f³ff³fm ½ff»fe ¸f¸f°ff ¶f³fªfeÊ ³fm A´f³fm ý¸f ´fSX ¶fÔ¦ff»f IYe Àf°°ff ´fSX IYfd¶fªf WXûIYSX Afªf Jbý IYû ¶fOÞXe °ffIY°f ¶f³ff d»f¹ff WX`Ü °fû ½fWXeÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe ªf`Àfm ³fm°ff ·fe WX` dªf³WXûÔ³fm ªf¸fe³f Àfm ªfbOÞXIYSX SXfªf³fed°f IYe AüSX Afªf C³WXmÔ 2014 ¸fmÔ ¶feªfm´fe IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IZY C¸¸feý½ffSX IZY °füSX ´fSX ýmJf ªff SXWXf WX`Ü ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fm d¶fWXfSX IZY Àff±f-Àff±f ýmVf IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ A´f³fe AWX¸f ªf¦fWX ¶f³ffBÊ WX`Ü WXfÔ»ffdIY ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY B³f ³fm°ffAûÔ IYe d½fSXfÀf°f IYû ÀfÔ·ff»f³fm ½ff»ff IYûBÊ B³fIZY BýÊd¦fýÊ dýJ°ff ³fWXeÔÜ ¢¹ff ¹fm BÀf ´fSXÔ´fSXf IYû IYf¹f¸f SXJ ´ffEÔ¦fm AüSX ¢¹ff ýmVf IYe ªf³f°ff BÀf 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f AüSX CÀfÀfm ´fWX»fm IYBÊ SXfª¹fûÔ IZY d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ ¸fmÔ BÀf ¶ff°f IYf ²¹ff³f SXJm¦fe BÀfIZY d»fE BÔ°fªffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ n

RYf÷YJ A¶fýbnf-C¸fSX A¶fýbnf A´f³fe dÀf¹ffÀfe d½fSXfÀf°f IYû ´fSXÔ´fSXf IZY ¸fb°ffd¶fIY A´f³fm ¶fmMXm IYû ÀfüÔ´f³fm ½ff»fûÔ ¸fmÔ RYf÷YJ ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ IYfÔ¦fimÀf IZY Àf¸f±fʳf IZY Àff±f C¸fSX BÀf ½föY ªf¸¸fc IYV¸feSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`ÔÜ

VfSXý ´f½ffSX-Àfbd´fi¹ff Àfb»fm IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ½fÔVf½ffý IYe SXfªf³fed°f Àfm ´fSXmVff³f WXûIYSX A´f³fe ´ffMXeÊ ¶f³ff³fm ½ff»fm ´f½ffSX Jbý ½fÔVf½ffý IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ ¶fmMXe Àfbd´fi¹ff IZY Àff±f-Àff±f ·f°feªfm Aªfe°f IYû A´f³fe SXfªf³f`d°fIY d½fSXfÀf°f ÀfüÔ´f ¨fbIZY WX`ÔÜ

RYSXUSXeX 2013 I 23


UaVfUfQ ´fSX 'd¨fa°f³f'

'½fÔVf½ffý' IZY ·fÔ½fSX ¸fmÔ

·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ªf¹f´fbSX d¨f°af³f dVfd½fSX ¸fmÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX ³fÔ¶fSX ýû IYe WX`dÀf¹f°f ´fSX ¶f`NXf dýE ¦fE WX`ÔÜ dRYSX Àfm ¹fm ¶fWXÀf WX` dIY ¢¹ff ½fÔVf½ffý IYe SXfªf³fed°f WXe ·ffSX°f IYf ·fd½f¿¹f WX`Ü EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY ½fÔVf½ffý IYe ¶fm»f IZY½f»f IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ WXe ´f³f´fe WX` ¶fd»IY ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f IZY Àf·fe ý»fûÔ ³fm BÀf ´fi½fÈd°°f IYû Jc¶f ´ff»ff ´fûÀff WX`Ü IYûBÊ ·fe SXfªf³f`d°fIY ý»f BÀfÀfm ALXc°ff ³fWXeÔ WX`Ü IYfÔ¦fimÀf WXe Àf¶fÀfm ´fbSXf³fe ´ffMXeÊ WX` °fû ªffdWXSX WX` BÀf¸fmÔ BÀfIYe VfbøYAf°f Àf¶fÀfm ´fWX»fm WXbBÊÜ 1991 ¸fmÔ EIY ½föY EmÀff ·fe Af¹ff ±ff ªf¶f ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYWXeÔ ³fWXeÔ ±ff,AüSX BÀfIZY ¶ffý IYfÔ¦fimÀf ³fm°fÈ°½f d¶fJSX Àff ¦f¹ff ±ffÜ VfSXý ´f½ffSX, °ffdSXIY A³f½fSX,´feE ÀfÔ¦f¸ff ÀfSXeJm ³fm°ffAûÔ IYf EIY Àf¸fcWX IYfÔ¦fimÀf Àfm A»f¦f WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffý Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fm IYfÔ¦fimÀf IZY ³fm°fÈ°½f IYû ÀfÔ·ff»ff AüSX CÀfm BÀf ¸fbIYf¸f °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff dIY Àff»f 2004 Àfm A¶f °fIY IZÔYýi ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf³fe°f ÀfSXIYfSX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü 24 I RYSXUSXeX 2013

WX¸f ýmJ°fm WX`Ô dIY ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYf ÀfÔ¶f»f EIY °fSXWX Àfm IYfÔ¦fimÀf IZY d»fE AfVff AüSX ·fSXûÀfm IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX°ff WX`Ü ´fiû0 SZXJf Àf¢ÀfZ³ff »f¦f°ff WX` dIY A¦fSX ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYf IYûBÊ ÀfýÀ¹f IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ³ff SXWXm °fû IYfÔ¦fimÀf d¶fJSX³fm IYe IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ªffEÜ WXû ·fe ¢¹fûÔ ³ff, ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYf A´f³ff EIY SXfªf³f`d°fIY ½fªfcý SXWXf WX`Ü À½ff²fe³f°ff IYe »fOÞXfBÊ Àfm »fmIYSX Afªffý ·ffSX°f ¸fmÔ d½fIYfÀf IYe ³fBÊ B¶ffSX°f d»fJ³fm °fIY ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IZY ÀfýÀ¹fûÔ ¨ffWXm ½fû ªf½ffWXSX»ff»f ³fmWXøY WXû ¹ff BÔdýSXf ¦ffÔ²fe ¹ff dRYSX SXfªfe½f ¦ffÔ²fe Àf·fe ³fm EIY AWX¸f ·fcd¸fIYf IYf d³f½fÊWX³f dIY¹ff WX`Ü BÀf ´fdSX½ffSX IYû A¦fSX IYfÔ¦fimÀf Àfm ýcSX IYSX dý¹ff ªffE °fû ´ffMXeÊ IZY ³fm°ffAûÔ ¸fmÔ IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX IYBÊ d½f¨ffSXûÔ ´fSX AüSX IYBÊ ³fed°f¹fûÔ ´fSX ¸f°fd·f³³f°ff ¶f³fe SXWX°fe WX`, ½fû C·fSX IYSX Àff¸f³fm Af ªffE¦feÜ d»fWXfªff B³fIZY d»fE ªføYSXe WX` dIY ´ffMXeÊ ¸fmÔ ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYf IYûBÊ ÀfýÀ¹f WX¸fmVff ¶f³ff SXWXm AüSX ´ffMXeÊ IYf ³fm°fÈ°½f IYSX°ff SXWXmÜ EIYªfbMX IYSX³fm IZY d»fE ³fmWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYfÔ¦fimÀf IYe WX¸fmVff Àfm ªføYSX°f SXWXf WX`Ü SXfWXb»f IZY A³fb·f½f IYû »fmIYSX ¶fWXb°f Àf½ff»f CNX SXWXm WX`Ô BÀf ´fSX ¸fmSXe SXf¹f ¹fm WX` dIY EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fm IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fm ¦fifÀf øYMX »fm½f»f ´fSX »f¦ff°ffSX IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ½fû d´fLX»fm AfNX Àff»fûÔ Àfm ´ffMXeÊ IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXm

WX`ÔÜ »fmdIY³f A¶f Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` dIY ½fû ´ffMXeÊ IZY d»fE ÀfdIiY¹f øY´f Àfm EIY ·fcd¸fIYf d³f½fÊWX³f IYSXmÔÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY A¨LXf WXû°ff A¦fSX SXfWXb»f ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX IYe I`Yd¶f³fmMX ¸fmÔ IbYLX Àf¸f¹f ¶f°füSX ¸fÔÂfe A³fb·f½f ¦fiWX¯f IYSX »fm°fm °fû C³fIZY ´fiVffÀfd³fIY Äff³f AüSX A³fb·f½f ¸fmÔ ·fe BªffRYf WXû ªff°ffÜ AüSX dRYSX ´ffMXeÊ IZY d½f½fmIY ´fSX WXû³ff ¨ffdWXE dIY ÀfWXe A±fÊ ¸fmÔ dIYÀf ´fiIYfSX IYe ·fcd¸fIYf ýmÜ ½fÔVf½ffý IYfÔ¦fimÀf IYe WXIYeIY°f WX`, AüSX Vff¹fý ªføYSX°f ·feÜ IYfÔ¦fimÀf IZY ¶fOÞXm ³fm°ff ·fe BÀfIYf ´fi¨ffSX IYSX°fm WXÔ` dIY A¦fSX ³fmWXøY -¦ffÔ²fe ´fdSX½ffSX IYe LXf¹ff ³fWXeÔ SXWXm °fû IYfÔ¦fimÀf ´ffMXeÊ d¶fJSX ªffE¦feÜ AüSX SXfªf³f`d°fIY AdÀ±fSX°ff IYf ýüSX Vfb÷Y WXû ªffE¦ffÜ WX¸fmÔ Àfû¨f³ff WXû¦ff dIY ¢¹ff ½fÔVf½ffý »fûIY°fÔÂf IYû ¸fªf¶fc°f IYSX SXWXf WX` ¹ff WX¸ffSXm AÔýSX R`Y»fe Àff¸fÔ°fe ¸ff³fdÀfIY°ff IYû ´fûd¿f°f IYSX SXWXf WX`Ü EmÀfe Àff¸fÔ°fe ¸ff³fdÀfIY°ff ªfû WX¸fmÔ ´f°f³f IZY SXfÀ°fm ´fSX »fm ªff°fe WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX ýmJf ªff°ff WX` dIY SXfªf³f`d°fIY C»fMXRZYSX IZY ýüSX IZY ¶ffý EmÀfe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ Af°fe WX`Ô ªfû WX¸ffSXm »fûIY°fÔÂf IYû ª¹ffýf dÀ±fSX°ff ´fiýf³f IYSX°fe WX`ÔÜ ³fm°ff A´f³fm ´fbÂf IYû ¶fPÞf½ff ým³fm ¸fmÔ »f¦fm SXWX°fm WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ AIYÀfSX ýmJf ªff°ff WX` dIY IZY½f»f SXfªf³f`d°fIY d½fSXfÀf°f IZY AfÀfSXm WXe EIY ´fePÞe Àfm ýcÀfSXe ´fePÞXe IYû SXfªf³f`d°fIY Àf°°ff IYf WXÀ°ffÔ°fSX¯f WXû ªff°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY ¹fm ª¹ffýf dý³f ¨f»f ³fWXeÔ ´ff°ff WX`Ü EmÀfm ³fm°ffAûÔ IYû ·ffSX°fe¹f ªf³f°ff ³fm °fSXªfeWX ýe WX` »fmdIY³f A¶f ªf³f°ff ªff¦føYIY WXû ¦fBÊ WX` AüSXX ¨fb³ff½f ªfe°f³fm


IZY d»fE ªf³f°ff IZY ·fSXûÀfm ´fSX JSXf C°fSX³ff ³fm°ff ´fbÂfûÔ IZY d»fE ·fe ªføYSXe WXû°ff ªff SXWXf WX`Ü Afªf ·fe ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f IYe WXIYeIY°f ¹fm WX` dIY SXfªf³fed°f ¸fmÔ ÀfRY»f WXû³fm IZY d»fE SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSX Àfm WXû³ff ªføYSXe WXÜ` SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½fÔVf½ffý ¶fWX°b f ª¹ffýf WXÜ` A¦fSX Af´f ·fc°f´fc½fÊ ÀffÔÀfý ¹ff d½f²ff¹fIY IZY ¶fmMXm WXÔ` °fû Af´fIYû SXfªf³fed°f ¸fmÔ Af³fm ¸fmÔ ÀfÔ§f¿fÊ ³fWXeÔ IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ A¦fSX ³fm°ff ´fbÂf »fûIYÀf·ff ¹ff d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ ´fi½fmVf ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ °fû EmÀfm »fû¦f SXfª¹fÀf·ff ¹ff SXfª¹fûÔ IYe d½f²ff³f´fdSX¿fý ¸fmÔ A´f³fûÔ IZY d»fE ÀfeMX ÀfbSXdÃf°f IYSX³fm ¸fmÔ ¸fVf¦fc»f SXWX°fm WXÜÔ` Af¸f Afý¸fe IZY d»fE ½fÔVf½ffý IZY ¨f»f°fm SXfªf³fed°f ¸fmÔ Af³ff AüSX AfIYSX DY´fSX ªff³ff ¹ff IYWXÔm dIY C¨¨f ´fýûÔ °fIY ´fWX¨Ôb f ´ff³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WXÜ` ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY Af¸f Afý¸fe ´ffMXeÊ ªfû WXf»f WXe ¸fmÔ ¶f³fe WX` ½fû EIY A¨LXf ´fi¹ffÀf WXÜ` SXfªf³fed°f ¸fmÔ EmÀfm ½¹fdöY ªfû dIYÀfe C¨¨f SXfªf³f`d°fIY ´fý ´fSX IY·fe ³fWXeÔ ´fWX¨Ôb fm »fmdIY³f dªf³WXû³Ô fm Af¸f Afý¸fe IZY d»fE IYf¸f dIY¹ff WX` ½fû A¦fSX C¨¨f À°fSX ´fSX ´fWX¨Ôb fm¦a fm °fû ýmVf IYf ·f»ff WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY ¹fm IYWX³ff A·fe ¸fbdVIY»f WX` dIY Af¸f Afý¸fe ´ffMXeÊ dIY°f³fe ÀfRY»f WXû¦fe »fmdIY³f BÀf ´ffMXeÊ ³fm EIY SXfÀ°ff Jû»ff WX` dIY Af¸f Afý¸fe SXfªf³f`d°fIY ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ A´f³ff ÀfWX¹fû¦f AüSX ·ff¦feýfSXe ýªfÊ IYSXf ÀfIZYÜ ýSXAÀf»f ·ffSX°fe¹f ´fiªff°fÔÂf Af·ff¸fÔOX»fûÔ Àfm Ad·f·fc°f WXû³fm IYf Afýe WXÜ` ¹fWXfÔ ´fSX dIYÀfe Jf³fýf³f ¹ff SXfªf§fSXf³fm IZY ´fid°f ßfðf SXWXe WX` °fû CÀfIZY IbY³f¶fm IZY Àf·fe ÀfýÀ¹fûÔ IZY d»fE ßfðf IYf ·ff½f ¶f³ff SXWX°ff WX` d¶f³ff C³fIZY ¦fb¯fûÔ-A½f¦fb¯fûÔ IYf °fû»f¸fû»f dIYE ªf³f°ff IZY½f»f C³fIZY ³ff¸f Àfm AüSX Jf³fýf³f Àfm ´fi·ffd½f°f WXû°fe SXWXe WX`Ü ýSXAÀf»f ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ »fWXSX IYf¸f IYSX°fe WX`Ü ªf`Àfm BÔdýSXf ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff IZY ¶ffý C³fIYe WX°¹ff Àfm C´fªfe ÀfWXf³fb·fcd°f »fWXSX WXû ¹ff dRYSX SXfªfe½f ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff IZY ¶ffý C´fªfe »fWXSX WXûÜ ÀfWXf³fb·fcd°f »fWXSXmÔ WX¸ffSXm ýmVf IZY ªf³f¸ff³fÀf ´fSX AÀfSX OXf»f°fe WX` »fmdIY³f A¶f ýmJf ªff°ff WX` dIY BÀf °fSXWX IZY ¨f¸f°IYfSXe ³fm°ff ·fe WX¸ffSXm ¹fWXfÔ IY¸f WXe SXWX ¦fE WXÜÔ` ªf³f°ff A¶f C³WXeÔ ³fm°ffAûÔ IYû ¨fb³f°fe WX`Ô ªfû IYf¸f IYSX°fm WX`Ô AüSX dªf³fÀfm d½fIYfÀf IYe ÀfÔ·ff½f³ff dýJfBÊ ým°fe WX` WXû ÀfIY°ff WX` dIY ½fû ´ffdSX½ffdSXIY ´fÈâ·fcd¸f IZY ¨f»f°fm dMXIYMX ´ff ªffEÔ »fmdIY³f A¦fSX C³WXmÔ ªf³f°ff ¸fmÔ ´f`NX ¶f³ff³ff WX` °fû C³WXmÔ IYf¸f IYSXIZY dýJf³ff WXû¦ff C³WXmÔ ªf³f°ff

½fÔVf½ffý IZY½f»f SXfªf³fed°f ¸fmÔ WXe ³fWXeÔ WX`, ¶fd»IY ½fÔVf½ffý WXSX ´fiûRZYVf³f ¸fmÔ dýJfBÊ ým°ff WX`Ü EIY ½fIYe»f A´f³fm ¶fmMXm Àfm A´fmÃff SXJ°ff WX` dIY ½fû ·fe ½fIYf»f°f IYf ´fmVff A´f³ffE BÀfe °fSXWX AfBÊEEÀf, OXf¢g MXSX, BÔªfed³f¹fSX, ´fiûRZYÀfSX Àf·fe ´fmVfûÔ IZY ½¹fdöY ¨ffWX°fm WXÔ` dIY C³fIYe ÀfÔ°ff³f C³fIZY ´fmVfmÔ ¸fmÔ WXe Af¦fm ¶fPXÜm× ýb·ffʦ¹f Àfm ýmJf ªff°ff WX` dIY SXfªf³fed°f IZY ÃfmÂf ¸fmÔ ½fÔVf½ffý IYû WXý Àfm ª¹ffýf ¶fPXf× ½ff d¸f»f SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ Af¸f ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IZY d»fE IYûBÊ ªf¦fWX ³fWXeÔ ¶f¨f ´ff SXWXe WX`Ü ªf¶f ´ffMXeÊ IZY C¨¨f À°fSX ´fSX ³fm°ffAûÔ ¸fmÔ ½fÔVf½ffý À½feIYf¹fÊ WX` °fû d³f¨f»fm À°fSX ´fSX ·fe ½fÔVf½ffý IYû ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fm »f¦f°fe WX`Ü ¸fmÔ ·fSXûÀff »ff³ff WXû¦ff °f·fe A¦f»fe ¶ffSX ªf³f°ff C³WXmÔ dÀfSX¸ff±fm ¶f`NXf°fe WXÜÔ` A¶f ½fû dý³f ³fWXeÔ SXWXm dIY ªf³f°ff AfÔJ ¸fcÔýIYSX ¸f°fýf³f IYSXmÜ EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY SXfªf³f`d°fIY ´fÈâ·fcd¸f Àfm Af³fm ½ff»fm ³fm°ff JSXf¶f WXe WXû°fm WX`Ô ¹ff ½fû IY·fe IYf¸f ³fWXeÔ IYSX°fm WX`ÔÜ IZÔYýie¹f IZYd¶f³fmMX ¸fmÔ IYf¸f IYSX³fm ½ff»fm IYBÊ ¹fb½ff ³fm°fÈ°½f »f¦ff°ffSX A¨LXf IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô °f·fe C³WXmÔ ªf³f°ff ýû¶ffSXf ¨fb³fIYSX ·fmªf SXWXe WX`Ü BÀf °fSXWX IZY CýfWXSX¯f IYfRYe d¸f»f SXWXm WX`ÔÜ ³fm°ffAûÔ IYe ªfû ³fBÊ ´fü²f AfBÊ WX` ½fû ¹fb½ff °fû WX`Ô WXe Cªffʽff³f WX`Ô, IYf¸f IYSX³fm IYe »f»fIY WX`, AüSX ¹fm »fû¦f ªf³f°ff IZY d»fE IYf¸f IYSX°fm dýJ°fm WX`Ü B³fIYû ¸füIYf d¸f»f SXWXf WX`, A¨LXe ¶ff°f WX` »fmdIY³f Àff±f WXe Àff±f ´ffÍMX¹fûÔ IYe ¹fm ·fe IYûdVfVf WXû³fe ¨ffdWXE dIY ´ffMXeÊ IZY d³f¨f»fm À°fSX Àfm AfE Af¸f Afý¸fe IZY ¶fe¨f Àfm d³fIY»fIYSX Af³fm ½ff»fm ½¹fdöY IYû ·fe ¸füIYf d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô ¹fm ³fWXeÔ IYWXcÔ¦fe dIY Af¸f Afý¸fe IYû ¸füIYf d¸f»f°ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü ¸füIZY d¸f»f°fm WX`Ô, »fmdIY³f ¶fWXb°f IY¸f ÀfÔ£¹ff ¸fmÔÜ B³f ¸füIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞ³fe ¨ffdWXEÜ Àff±f WXe Af¸f Afý¸fe IYû SXfªf³f`d°fIY ´fÈ¿NX·fcd¸f ½ff»fm ½¹fdöY¹fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fmÔ DY´fSX CNX³fm IZY

d»fE IYfRYe ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff WXû°ff WX`Ü WXfÔ ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf B°f³ff ´fdSX´f¢½f ªføYSX WXû ¦f¹ff WX` dIY A¶f IZY½f»f ½fÔVf½ffý IZY ÀfWXfSXm ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ »fÔ¶fm Àf¸f¹f °fIY ³fWXeÔ ¨f»ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü SXfªf³f`d°fIY ý»fûÔ IYû ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXE dIY ÀfÔ§f¿fÊ IYSXIZY A´f³fe ªf¦fWX ¶f³ff³fm ½ff»fm ³fm°ffAûÔ IYû ´fWX¨ff³fm, C³WXmÔ Af¦fm »ffEÔÜ ªf`Àfm d¶fWXfSX ¸fmÔ ³fe°feVf IbY¸ffSX,¦fbªfSXf°f ¸fmÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe ¹ff ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fmÔ ¸f¸f°ff ¶f³fªfeÊ ªfû dIYÀfe SXfªf³f`d°fIY ´fÈâ·fcd¸f IZY d¶f³ff A´f³fm ý¸f ´fSX WXe Àf°°ff ¸fmÔ Af¦fm AfE WX`ÔÜ ªf³f AfÔýû»f³fûÔ IZY ¶ffý JfÀfIYSX A³³ff IZY AfÔýû»f³f IZY ¶ffý ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ EIY ³fE °fSXWX IYe ªff¦føYIY°ff AfBÊ WX`Ü Afªf IZY ¹fb½ffAûÔ ³fm BÀfIZY ´fWX»fm EmÀff IYûBÊ ·fe ÀfÔ§f¿fÊ ³fWXeÔ ýmJf ±ff Ü A³³ff IZY AfÔýû»f³f ³fm Afªf IYe ªf³f°ff, JfÀf°füSX ´fSX ¹fb½ff °f¶fIZY IYû ªf¦ff¹ff WX`, C³WXmÔ A´f³ff WXIY ªff³f³fm IYf EIY ªfª¶ff dý¹ff WX` dªfÀfIZY ¨f»f°fm ¹fb½ff WXSX ¸fbïm ´fSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff ým³fm »f¦fm WX`Ô ªfû ´fdSX´f¢U, »fûIY°fÔÂf IYe d³fVff³fe WX`Ü ½fÔVf½ffý IYe SXfªf³fed°f IY¶f J°¸f WXû¦fe AüSX IY¶f d¶f³ff SXfªf³f`d°fIY ´fÈâ·fcd¸f IZY ½¹fdöY WX¸ffSXe SXfªf³fed°fIY ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ A´f³fe ªf¦fWX ¶f³ff ´ff³fm ¸fmÔ ÀfRY»f WXû¦Ô fm ¹fm IYWX³ff A·fe ¸fbdVIY»f WXÜ` WX¸ffSXe ªf³f°ff ¸fmÔ ªff¦føYIY°ff »ff³fm IYe A·fe ¶fWXb°f ª¹ffýf ªføYSX°f WX`Ü ªføYSXe WX` dIY Af¸f Afý¸fe IYe ¶ff°f IYSX³fm ½ff»fe ¹fm ´ffÍMX¹ffÔ A´f³fm AÔýSX IYf »fûIY°fÔÂf ·fe ¸fªf¶fc°f IYSXmÔ AüSX Af¸f Afý¸fe IZY ¶fe¨f Àfm d³fIY»fIYSX Af³fm ½ff»fm ³fm°fÈ°½f IYû C·ffSXmÔ AüSX CÀfm Vfe¿fÊ °fIY ´fWXbÔ¨ffEÔÜ ªfû Cªffʽff³f ½¹fdöY WXûÔ, ÀfÔ§f¿fÊ IYSXIZY Af¹ff WXû EmÀfm ½¹fdöY¹fûÔ IYû SXfªf³f`d°fIY ý»fûÔ IYû ´fi¸fûMX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ EmÀfm »fû¦f ªfû ¦fifÀføYMX Àfm AfE WXûÔ C³WXÔm ´fi¸fûMX dIY¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ ¹fb½ff ´fePXÞe IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ ·fe ½fÔVf½ffý IYe LXf¹ff ÀffRY ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü A¦fSX dIYÀfe IYû ¸füIYf ·fe d¸f»ff WX` °fû ¶fWXb°f IY¸f »fû¦fûÔ IYû ¸füIYf d¸f»f ´ff¹ff WX` EmÀfm IZY½f»f ýû ¨ffSX CýfWXSX¯f WXe ýmJ³fm IYû d¸f»f°fm WX`ÔÜ EIY AfÔIY»f³f IZY A³fbÀffSX ¸füªfcýf ÀfÔÀfý ¸fmÔ SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSXûÔ Àfm 78 ÀfýÀ¹f WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ 40 Àff»f Àfm IY¸f IYe C¸fi IZY ªfû ýû d°fWXfBÊ ÀffaÀfý ¶f³fZ W`XÔ Uû SXfªf³f`d°fIY ´fdSX½ffSXûÔ Àfm ÀfÔ¶fð WX`ÔÜ SXfªf³f`d°fIY ý»fûÔ IZY ³fm°ffAûÔ IYû ·fe ¹fm Àfû¨f³ff WXû¦ff dIY EmÀff d¶f»IbY»f ³ff WXû dIY ½fû A´f³fe Af³fm ½ff»fe ´fePXÞe IYû SXfªf³fed°f IZY ´fbV°f`³fe ½¹f½fÀff¹f ¸fmÔ WXe ²fIZY»fmÜ n RYSXUSXeX 2013 I 25


¶feªfZ´fe ¶f³ff¸f Àfa§f

ÀfÔ§f AüSX ¶feªfm´fe IYe JeÔ¨f°ff³f, dýne IYe ¨füIYOÞXe ´fSX ÀfÔ§f ·ffSXe ¶feªfm´fe ³fm WXf»f WXe ¸fmÔ A´f³ff A²¹fÃf ´fý d³fd°f³f ¦fOXIYSXe Àfm WXMXfIYSX SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ým dý¹ff WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX ýSXAÀf»f ÀfÔ§f IZY WXe Afý¸fe WX`Ü dIYÀfe IYû A¦fSX »f¦f°ff WX` dIY ¶feªfm´fe ¸fmÔ IYûBÊ ¶fOÞXf RZYSX¶fý»f WXbAf WX` °fû ¹fm ¦f»f°f WX`Ü WXfÔ B°f³ff ªføYSX WXAb f dIY ÀfÔ§f ³fm A´f³fm EIY Afý¸fe IYû WXMXfIYSX ýcÀfSXm IYû ¶f`NXf dý¹ff WX`Ü ýSXAÀf»f ¶feªfm´fe AüSX ÀfÔ§f IYû A»f¦f-A»f¦f IYSX IZY ýmJ³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ýû³fûÔ EIY ýcÀfSXm Àfm AÔýSX °fIY ªfbOXmÞ WXbE WX`ÔÜ AfSXEÀfEÀf ¶feªfm´fe IYf ´f`°fÈIY ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü ¶feªfm´fe ¨ffWXIYSX ·fe ÀfÔ§f Àfm A´f³fm IYû A»f¦f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü 26 I RYSXUSXeX 2013

¶feªfm´fe ¸fmÔ ÀfÔ§f IYf d½fSXû²f IYSX³fm IYe dWX¸ffIY°f IYûBÊ IYSX WXe ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ A¦fSX IYûBÊ ÀfÔ§f IZY dÀfðfÔ°fû ¹ff d³f¹f¸fûÔ IYe ¸fbJf»fRY°f IYSX°ff ·fe WX` °fû CÀfm ´ffMXeÊ ¸fmÔ IYûBÊ AfÀfSXf ým³fm ½ff»ff °fIY ³fWXeÔ d¸f»f°ffÜ 2005 ¸fmÔ dªf³³ff ´fSX dýE A´f³fm ¶f¹ff³f IZY ¶ffý E»f. IZY. AfOX½ff¯fe IYû A´f³fe ´ffMXeÊ ¸fmÔ EIY ·fe ³fm°ff IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ d¸f»ff ±ffÜ EIY dý³f ¸fmÔ WXe C³WXmÔ A²¹fÃf ´fý LXûOÞX³ff ´fOXfÞ ±ffÜ ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY ÀfÔ§f AüSX ÀfÔ§f Àfm AfE ³fm°ffAûÔ IYe ¶feªfm´fe IZY ÀfÔ¦fNX³f ¸fmÔ IYfRYe AÔýSX °fIY ´f`NX WX`Ü BÀfed»fE d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû ¶feªfm´fe IZY ³fm°ff »ffJ ¨ffWXIYSX ·fe WXMXf ³fWXeÔ ÀfIZY ±fmÜ ªf¶f §fûMXf»fm IZY dÀf»fdÀf»fm ¸fmÔ ¦fOXIYSXe IYû ³fûdMXÀf d¸f»f ¦f¹ff °fû ÀfÔ§f ·fe ¸fªf¶fcSX WXû ¦f¹ff AüSX ¦fOXIYSXe IYû ªff³ff ´fOÞXfÜ

d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY A²¹fÃf ´fý Àfm WXMX³fm IYf °ff°IYfd»fIY IYfSX¯f °fû ¹fWXe WX` dIY C³fIZY dJ»ffRY dªfÀf °fSXWX Àfm »f¦ff°ffSX ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´f »f¦f SXWXm WX`Ô, AüS B³fIY¸f MX`¢Àf d½f·ff¦f IYf C³WXmÔ ³fûdMXÀf d¸f»ff WX`, CÀfÀfm ´ffMXeÊ ´fSXmVff³f ±feÜ A¦fSX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû ýû¶ffSXf ´ffMXeÊ IYf A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ªff°ff °fû ´ffMXeÊ IYe ·fiáf¨ffSX IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ IY¸fªfûSX ´fOÞX ªff°feÜ ´ffMXeÊ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ Àfû¨f°fe WX` dIY A¦fSX EIY ·fiá A²¹fÃf IYû »fmIYSX Af¦fm ¨f»fm¦fe °fû IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ CÀfIYe »fOÞXfBÊ IY¸fªfûSX WXû¦feÜ ýcÀfSXf ¶fOXÞf IYfSX¯f ±ff dýne ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ªf³f°ff ´ffMXeÊ IZY ¶fOÞXm ³fm°ff E»f.IZY. AfOX½ff¯fe, Àfb¿f¸ff À½fSXfªf, A÷Y¯f ªfmMX»fe, A³fÔ°f IbY¸ffSX, ½f`ÔIZY¹ff ³ff¹fOXcÜ ¹fm °f¸ff¸f


dý¦¦fªf IYfRYe Àf¸f¹f Àfm d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY CÀfIZY ½f¨fÊÀ½f IYû ¨fb³fü°fe ým³ff ¨ffWX°fm ±fmÜ BÀf dJ»ffRY ±fmÜ ¹fm »fû¦f ÀfÔ§f IZY BÀf R`YÀf»fm IYû WXªf¸f »fOÞXfBÊ IYf WXe ¹fm ³f°feªff WX` dIY d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ³fWXeÔ IYSX ´ffE ±fmÜ ¹fm ³fm°ff »f¦ff°ffSX IYûdVfVf IYSX°fm IYe d½fýfBÊ WXbBÊÜ WXf»ffÔdIY BÀf¸fmÔ ·fe dýne IZY SXWXm dIY dIYÀfe °fSXWX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû ¶ffWXSX ³fm°ffAûÔ IYû EIY °fSXWX Àfm WXfSX WXe WXf±f »f¦fe WX` dIY¹ff ªffE ¹ff C³f´fSX WXf½fe WXbAf ªffEÜ d³fd°f³f ¢¹fûÔdIY ´ffMXeÊ IZY dªfÀf ³fm°ff IYû ÀfÔ§f ³fm ¦fïe ´fSX ¦fOXIYSXe IYe IaY´f³fe ´fcÍ°f ´fSX ·fiáf¨ffSX IZY d¶fNXf¹ff WX` CÀfm À½f¹fÔ AfSXEÀfEÀf IYf AfSXû´f »f¦fm °f¶f ·fe B³f ³fm°ffAûÔ ³fZ Àf¸f±fʳf WXfdÀf»f WX`Ü AfSXEÀfEÀf IZY IYûdVfVf IYe, dIY dIYÀfe °fSXWX Àfm d³fd°f³f ³fm°ffAûÔ ³fm ¦fOXIYSXe IYf ªff³ff °f¹f dIY¹ff ¦fOXIYSXe IYû ´ffMXeÊ A²¹fÃf ´fý Àfm A»f¦f Àff±f WXe Àff±f SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ¶feªfm´fe dIY¹ff ªff¹fmÜ WXf»ffÔdIY ÀfÔ§f ¶feªfm´fe IZY IYf A²¹fÃf ´fý ým dý¹ffÜ ³fm°ffAûÔ IYe °f¶f ·fe ³fWXeÔ ¸ff³ff AüSX SXfªf³ff±f dÀfaWX EIY ªf¸fe³fe ³fm°ff WX` d½fªf¹f dÂf½fm ý e §fûMXf»fûÔ IZY AfSXû´fûÔ IZY ¶ffý ·fe ¦fOXIYSXe AüSX IYfRYe Àf¸f¹f Àfm ªf¸fe³fe SXfªf³fed°f ½fdSXâ ´fÂfIYfSX A²¹fÃf ¶f³fm SXWXmÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ IYSX°fm SXWXm WX`ÔÜ ½fû Afªf ·fe ¶feªfm´fe Àfm IYWXeÔ AfSXEÀfEÀf d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû »fmIYSX ª¹ffýf ÀfÔ§f IZY ´fid°fd³fd²f IZY °füSX ´fSX ýmJm ªff°fm B°f³ff ÀfÔ½fmý³fVfe»f ±ff dIY CÀf³fm ¶feªfm´fe IZY WX`ÔÜ E¢Vf³f ´»ff³f 2 IZY °fWX°f ÀfÔ§f ³fm SXfªf³ff±f dÀfaWX ÀfÔd½f²ff³f ¸fmÔ WXe ¶fý»ff½f IYSX½ff dý¹ffÜ BÀf ¶fý»ff½f IYe °ffªf´fûVfe IYe WX` AüSX dýne IZY ³fm°ffAûÔ IYe WXfSX IZY ¸fb°ffd¶fIY EIY A²¹fÃf »f¦ff°ffSX ýcÀfSXe ¶ffSX ·fe WXbBÊ WX`Ü WXfÔ, dýne IZY ³fm°ffAûÔ IYe BÀf ¸ff¹f³fm ¸fmÔ ªfe°f ´ffMXeÊ IYf A²¹fÃf ¨fb³ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü B°f³ff WXe ªføYSX WXbBÊ WX` dIY B³WXûÔ³fm ÀfÔ§f IYe ´fWX»fe ´fÀfÔý d³fd°f³f ³fWXeÔ dªfÀf SXf°f d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ³fm °¹ff¦f´fÂf dý¹ff ¦fOXIYSXe IYû A´f³fm A²¹fÃf ´fý Àfm WXMXf dý¹ffÜ A÷Y¯f ±ff CÀfe SXf°f ¸fûWX³f ·ff¦f½f°f IYf AfýmVf WXbAf dIY ªfmMX»fe , Àfb¿f¸ff À½fSXfªf, A³fÔ°f IbY¸ffSX AüSX ½f`aIZY¹ff d³fd°f³f ¦fOXIYSXe WXe ¶feªfm´fe IZY A²¹fÃf WXûÔ¦fmÜ »fmdIY³f ³ff¹fOXc IZY OXe-4 ¦fib´f IYû d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY ªff³fZ ÀfZ CÀfIZY ¶ffý ªf¶f E»f.IZY. AfOX½ff¯fe, ·f`¹ffªfe ªfûVfe IYûBÊ RYf¹fýf ³fWXeÔ WXbAf,B³fIZY Àff±f Àff±f ³fSXmÔýi ¸fûýe AüSX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY ¶fe¨f ¶f`NXIY WXbBÊ CÀf¸fmÔ IYû ·fe JfÀff ³fbIYÀff³f WXe WXbAf WX`Ü ¹fdý Af´fIYû E»f.IZY. AfOX½ff¯fe ³fm ÀffRY-ÀffRY IYWX dý¹ff dIY ¹ffý WXû °fû ¹fm ½fWXe SXfªf³ff±f dÀfaWX ±fm dªf³WXûÔ³fm IY·fe ¦fOXIYSXe dIYÀfe ·fe WXf»f°f ¸fmÔ À½feIYfSX ³fWXeÔ WXûÔ¦fmÜ ³fSXýÔm i ¸fûýe IYû ¶feªfm´fe IZY ÀfÔÀfýe¹f ¶fûOXÊ Àfm ¶ffWXSX IYSX CÀf d½fSXû²f IYû dýJf³fm IZY d»fE ¹fVf½fÔ°f dÀf³WXf IYf dý¹ff ±ffÜ ½fÀfbÔ²fSXf SXfªfm ·fe SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY d½fSXû²f ³ff¸f ·fe Af¦fm »ff¹ff ¦f¹ff dIY ½fû ·fe A²¹fÃf ´fý ¸fZÔ SXWXe WX`Ô, ¢¹fûÔdIY SXfªf³ff±f dÀfaWX ³fm ½fÀfbÔ²fSXXf SXfªfm IYû IZY d»fE ¨fb³ff½f »fOÞX ÀfIY°fm WX`ÔÜ ³fm°ff d½f´fÃf Àfm WXMXf¹ff ±ffÜ BÀfed»fE ªf¶f SXfªf³ff±f ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY ¦fOXIYSXe IZY ªff³fm IYf dÀfaWX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe Àfm d¸f»f³fm ´fWX¨Ôb fm °fû ½fWXfÔ ½fÀfb²Ô fSXf Af²ffSX·fc°f IYfSX¯f °fû ·fiáf¨ffSX WXe ¶f³ffÜ ·fiáf¨ffSX SXfªfm ·fe ´fWX¨Ôb feÜ A÷Y¯f ªfmMX»fe, A³fÔ°f IbY¸ffSX, ½f`Ia YZ ¹ff IZY AfSXû´fûÔ IYf d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IY·fe Jb»fIYSX ³ff¹fOXc dIYÀfe IYû ·fe SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY A²¹fÃf ´fý ªf½ff¶f ³fWXeÔ ým ´ffEÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY ·fiáf¨ffSX IZY ´fSX WXû³fm Àfm °ffIY°f ³fWXeÔ d¸f»f³fm ½ff»fe WX`Ü B°f³ff °fû AfSXû´fûÔ ´fSX ½fû A´f³fe ´ffMXeÊ IYû AüSX A´f³fm d´f°fÈ IYWX WXe ÀfIY°fm WX`Ô dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY WXû³fm Àfm dýne ÀfÔ¦fNX³f ÀfÔ§f IYû ·fe ªf½ff¶f ³fWXeÔ ým ´ffEÜ ½fû B³f IYe ªfû IYûSX Àfd¸fd°f WX` CÀfm IYûBÊ RYf¹fýf ³fWXeÔ WXû³fm ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ·fe ´fcSXe °fSXWX Àfm ÀfÔ°fbá ³fWXeÔ IYSX ÀfIZYÜ ½ff»ff WX`Ü ¦fOXIYSXe IZY ªff³fm IYe ýcÀfSXe ¶fOÞXe ½fªfWX dýne AüSX SXfªf³ff±f dÀfaWX EIY ªf¸fe³fe ³fm°ff WX`Ô BÀfÀfm ³ff¦f´fbSX IYe Af´fÀfe JeÔ¨f°ff³f ·fe WX`Ü ¸fûWX³f ´ffMXeÊ IYû RYf¹fýf WXû¦ffÜ d´fLX»fe ¶ffSX IYf Af¸f ·ff¦f½f°f ³fWXeÔ ¨ffWX°fm ±fm dIY dýne IZY ³fm°ffAûÔ IYû ¨fb³ff½f ·fe ´ffMXeÊ ³fm SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ ¶feªfm´fe IYe IY¸ff³f ÀfüÔ´fe ªffEÜ ÀfÔ§f ¶feªfm´fe Àfm »fOÞXf ±ff AüSX ´ffMXeÊ ½fû ¨fb³ff½f WXfSX ¦fBÊ ±feÜ ýmJ³fm A´f³fe ´fIYOÞX PÞXe»fe ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ½fWXeÔ IYe ¶ff°f WXû¦fe dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX A´f³fe d´fLX»fe ¶feªfm´fe IZY ³fm°ff BÀf ´fSX A´f³fe ¸fªfeÊ IYf A²¹fÃf ¶ffSX IYe ·fc»fûÔ Àfm ¢¹ff Àf¶fIY »fm°fm WX`Ô AüSX BÀf ¶f³ff³ff ¨ffWX°fm WX`ÔÜ ½fû ÀfÔ§f IZY ³fm°ffAûÔ IYû AüSX ¶ffSX ¶feªfm´fe IYû C³fIZY A²¹fÃfe¹f IYf¹fÊIYf»f Àfm

dIY°f³ff RYf¹fýf WXû ÀfIY°ff WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX ´fSX ¦ffWXm-¶f¦ffWXm ªffd°f½ffý IYe SXfªf³fed°f IZY AfSXû´f »f¦f°fm SXWXm WX`ÔÜ C³f´fSX ÃfdÂf¹fûÔ IYe SXfªf³fed°f IYSX³fm IYf AfSXû´f ·fe »f¦f°ff SXWXf WX`Ü C³WXmÔ A´f³fm BÀf IYf¹fÊIYf»f ¸fmÔ Àff¸ffdªfIY Àf¸ff³f°ff IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJIYSX IYf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fc´fe ¸fmÔ IY»¹ff¯f dÀfaWX AüSX C¸ff ·ffSX°fe Àfm ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ffIYSX IYf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ BÀfe °fSXWX SXfªfÀ±ff³f ¸fmÔ A¦fSX ½fÀfbÔ²fSXf SXfªfm dÀfad²f¹ff ýû¶ffSXf Àf°°ff ¸fmÔ ½ff´fÀfe IYSX°fe WX` °fû ·f»fm WXe ½fû SXfªf³ff±f dÀfaWX IYe d½fSXû²fe WXû »fmdIY³f ½fû ·fe ÃfdÂf¹f Àf¸ffªf Àfm WX`Ô, A¦fSX WXSX ªf¦fWX SXfªf´fc°fûÔ IYf ½f¨fÊÀ½f WXû¦ff °fû ·fe ¶feªfm´fe IYû CÀfIYf ³fbIYÀff³f CNXf³ff WXû¦ffÜ SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY Af³fm Àfm ¸fûýe IYe ¸fbdVIY»f ªføYSX ¶fPXÞ ¦fBÊ WX` Ü »fmdIY³f ³fSXmÔýi ¸fûýe ·fe ÀfÔ§f Àfm d³fIY»fm À½f¹fÔÀfm½fIY WX`Ô, A¦fSX ÀfÔ§f Jbý ³fSXmÔýi ¸fûýe IYf ³ff¸f Af¦fm ¶fPX×f°ff WX` °fû SXfªf³ff±f dÀfaWX ·fe ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû Af¦fm ¶fPXÞ³fm Àfm SXûIY ³fWXeÔ ´ffEÔ¦fmÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY A²¹fÃf ¶f³f³fm ´fSX ¶f²ffBÊ ým³fm ½ff»fûÔ ¸fmÔ Àf¶fÀfm ´fWX»fm ³fSXmÔýi ¸fûýe WXe ±fmÜ C³fIYf SXfÀ°ff SXûIY³fm IZY d»fE ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fm ·fe SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ¶f²ffBÊ ýe WX`Ü °fû A¶f ýmJ³ff WXû¦ff dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX ¶feªfm´fe IYe ÀfSXIYfSX ¶f³ff³ff ¨ffWX°fm WX`Ô ¹ff E³fOÞX eE IYeÜ ¹fm °fû °f¹f WX` dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû Af³fm ½ff»fm dý³fûÔ ¸fmÔ IYfRYe ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff WXû¦ffÜ SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY d»fE dRY»fWXf»f ´fif±fd¸fIY°ff ´ffMXeÊ AüSX ÀfÔ§f ¸fmÔ Af´fÀfe Àf¸f³½f¹f ¶f³ffE SXJ³ff WX`Ü n RYSXUSXeX 2013 I 27


¶ff¹f-¶ff¹f ¦fOIYSXe

ýcÀfSXf ¶fÔ¦fføY »føf¯f ³fWXeÔ ¨ffWX°fe ±fe ¶feªfm´fe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ¶feªfm´fe IZY ³fm°ffAûÔ IZY d»fE JfÀf°füSX ´fSX dýne IZY ³fm°ffAûÔ IZY d»fE IY·fe À½feIYf¹fÊ ³fWXeÔ SXWXm ±fmÜ ½fû WX¸fmVff Àfm ÀfÔ§f IZY ³fb¸ffÔBým IZY °füSX ´fSX IYf¸f IYSX°fm SXWXmÜ ¦fOXIYSXe IZY IYfSXû¶ffSX ´fSX B³fIY¸f MX`¢Àf d½f·ff¦f IYe »f¦ff°ffSX ýd¶fVf IZY Àf¸f¹f ´ffMXeÊ IYf IYûBÊ ·fe ³fm°ff C³fIZY ´fÃf ¸fmÔ Jb»fIYSX Àff¸f³fm ³fWXeÔ Af¹ff Ü ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´fûÔ IZY ¨f»f°fm SXf¸f ªfmNX¸f»ff³fe AüSX ¹fVf½fÔ°f dÀf³WXf ÀfSXeJm ³fm°ff °fû C³fIZY ´feLXm WXf±f ²fûIYSX WXe ´fOÞX ¦fE ±fmÜ B³f ³fm°ffAûÔ ³fm °fû ¶ffIYf¹fýf d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY dJ»ffRY ¨fb³ff½f »fOÞX³fm IYf Em»ff³f °fIY IYSX dý¹ff ±ffÜ ¦fOXIYSXe »f¦ff°ffSX ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´fûÔ Àfm d§fSX ¨fbIZY ±fmÜ ´ffMXeÊ IZY ³fm°ff C³fÀfm °fü¶ff IYSX SXWXm ±fmÜ ´ffMXeÊ IZY C³fIZY ÀfWX¹fû¦fe WXe C³fÀfm dIY³ffSXf IYSX³fm »f¦fm ±fmÜ B³f ¶ff°fûÔ IYû ²¹ff³f SXJ IYSX ´ffMXeÊ IZY ·fe°fSX WXe IYBÊ ¸fWXe³fm ´fWX»fm Àfm d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY dJ»ffRY EIY ¸ffWXü»f ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ ´ffMXeÊ IZY IYBÊ ½fdSXâ ³fm°ffAûÔ ³fm BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû »fmIYSX ÀfÔ§f IZY Àff¸f³fm A´f³ff d½fSXû²f ªf°ff¹ff ±ffÜ ªfmNX¸f»ff³fe ³fm °fû BÀf ¸fÀf»fm IYû ´ffMXeÊ ¸fmÔ EIY Ad·f¹ff³f IYe Vf¢»f ým ýe ±feÜ ¹fm À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX ýmJf ªff³ff ¨ffdWXE dIY d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYf ´ffMXeÊ ¸fmÔ d½fSXû²f WXbAf AüSX ýcÀfSXf MX¸fÊ ³fWXeÔ d¸f»ffÜ WXf»ffÔdIY SXf¿MÑXe¹f À½f¹fÔÀfm½fIY ÀfÔ§f

28 I RYSXUSXeX 2013

IYe °fSXRY Àfm ´fcSXe IYûdVfVf WXbBÊ ±fe, dIY ¦fOXIYSXe dRYSX Àfm A²¹fÃf ¶f³ff¹fm ªffEÜ »fmdIY³f ´ffMXeÊ IZY IYBÊ ½fdSXâ ³fm°ff dªfÀf¸fmÔ »ff»fIYÈ¿¯f AfOX½ff¯fe ·fe Vffd¸f»f ±fm C³WXûÔ³fm ¦fOXIYSXe IYf ¸fbJSX d½fSXû²f dIY¹ffÜ AfOX½ff¯fe ³fm °fû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ ¦fOXIYSXe IZY ³ff¸f ´fSX ½feMXû IYSX dý¹ff ±ffÜ ýSXAÀf»f ¶feªfm´fe ³fm°ffAûÔ IYû OXSX ±ff dIY IYWXeÔ d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ´ffMXeÊ IZY d»fE A²¹fÃf ´fý ´fSX EmÀff ½¹fdöY ¨ffWXm¦ff ªfû ýcÀfSXm ¶fÔ¦fføY »føf¯f Àffd¶f°f ³ff WXû ªffEÔÜ ¹fm CÀfIYe d½f¨ffSX²ffSXf IYû À½feIYfSX IYSXmÜ ´ffMXeÊ IYf OXSX WXe ±ff dIY 22 ªf³f½fSXe IYû ªf`Àfm WXe ´fcÍ°f IaY´f³fe ´fSX Af¹fIYSX d½f·ff¦f IYe ÀfbSXmVf ¶ffRY³ff, BÀfm SXfªf³ff±f dÀfaWX IYe dIYÀ¸f°f ·fe IYWX LXf´fm¸ffSXe WXBb ,Ê CÀfe Àf¸f¹f Àfm d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ½fdSXâ ´fÂfIYfSX ÀfIY°fm WX`Ô ¦füSX°f»f¶f W`X dIY E»f IZY AfOX½ff¯fe EIY WXµ°fm ´fWX»fm WXe Àfb¿f¸ff Àfm dIY³ffSXf dIY¹fm ªff³fm IYe °f`¹ffSXe WXû³fm »f¦feÜ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ ªf¶f B³fIY¸f MX`¢Àf d½f·ff¦f IYe LXf´fZ¸ffSXe WXû À½fSXfªf IYû ´ffMXeÊ IYf A²¹fÃf ´fý ým³fm IYe ¶ff°f SXWXe ±fe °f¶f E»f. IZY.AfOX½ff¯fe AüSX ÀfÔ§f´fi¸fbJ IYWX ¨fbIZY ±fZ, ½fWXeÔ EIY A³¹f °fIYÊ ¹fm ·fe WX` dIY ¸fûWX³f ·ff¦f½f°f ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ WXe ±fmÜ LXf´ff¸ffSXe IZY ¶ffý Àfb¿f¸ff À½fSXfªf A÷Y¯f ªfmMX»fe AüSX ½f`aIZY¹ff ³ff¹fOXc AfOX½ff¯fe ³fm ·ff¦f½f°f IYû ÀffRY IYWX dý¹ff dIY ¶feªfm´fe EIY ýcÀfSXm IYû A²¹fÃf ´fý ´fSX ýmJ³ff ·fe ´fÀfÔý IZY d»fE d³fd°f³f ¦fOXIYSXe AÀ½feIYf¹fÊ WX`ÔÜ CÀf ýüSXf³f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fm WX`ÔÜ d»fWXfªff SXf¿MÑXe¹f À½f¹faÀfZ½fIY d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ·fe ¸füªfcý ±fmÜ AfdJSXIYfSX d³fd°f³f Àfa§f IYû B³f Àf·fe ÀfZ WXMXIYSX SXfªf³ff±f dÀfaWX IYf ¦fOXIYSXe ³fm Jbý ´fc½fÊ A²¹fÃf SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY ³ff¸f ¨fb³ff½f IYSX³ff AfÀff³f »f¦ffÜ SXfªf³ff±f dÀfaWX IYf ´fWX»ff IYf¹fÊIYf»f IYfRYe IYf ´fiÀ°ff½f ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ¸fûWX³f ·ff¦f½f°f IYû dý¹ffÜ d½f½ffýûÔ ·fSXf SXWXf WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ´fWX»fm SXfªf³ff±f WXe ¢¹fûÔ ? IYf¹fÊIYf»f ¸fmÔ EmÀff A²¹fÃf ¸ff³ff ¦f¹ff WX` dªfÀf³fm ´ffMXeÊ SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû AfSXEÀfEÀf IYf Àf¸f±fʳf ¸fmÔ ¦fbMX¶ffªfe IYû °f½fªªfû ýe AüSX Jbý ·fe IYfRYe WXfdÀf»f WX`, ªffdWXSX WX` AfSXEÀfEÀf ¶feªfm´fe IZY ¦fbMX¶ffªfe ¸fmÔ »f¦fm SXWXmÜ


¦fOXIYSXe ´fSX ´fi¸fbJ AfSXû´f 1 A´f³fm À½ffd¸f°½f ½ff»fe ´fcÍ°f IaY´f³fe ¸fmÔ §fûMXf»fm IYf AfSXû´f, J¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¦fOXIYSXe IYe IaY´f³fe ¸fmÔ C³fIZY OÑXfB½fSX AüSX ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm IYBÊ »fû¦f OXf¹fSXm¢MXSX IZY øY´f ¸fmÔ d³f¹fböY dIYE ¦fE ±fmÜ 2 ´fcÍ°f IaY´f³fe IYû ³ff¦f´fbSX IZY dIYÀff³fûÔ Àfm ªf¸fe³f WXOÞX´f³fm IYf AfSXû´f 3 IYû¹f»ff §fûMXf»fm ¸fmÔ d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY IYSXed¶f¹fûÔ IYû IYû»f ¶»ffgIY Af½fÔdMX°f WXEb ±fmÜ 4 ¸fWXfSXf¿MÑX IZY »fûIYd³f¸ffʯf d½f·ff¦f IZY ¸fÔÂfe SXWX°fm WXbE ¦fOXIYSXe ´fSX Ad³f¹fd¸f°f°ff IYf AfSXû´f ''SXfªf³fed°fIY ¿fOX¹fÔÂf IZY °fWX°f ¸fmSXm DY´fSX IbYLX ÓfcNXm AfSXû´f »f¦fm WX`Ô, ¸f`Ô ´fcSXe °fSXWX d³fýûÊ¿f WXcÔ, ´fSX ªff³f¶fcÓfIYSX ¸fmSXe ´ffMXeÊ IYû ¶fý³ff¸f IYSX³fm IZY d»fE ¸fmSXf ³ff¸f CLXf»fIYSX ¹fm IYûdVfVf IYe ¦fBÊ °fû ¸f`Ô³fm Àfû¨ff dIY EIY ¶ffSX BÀf ´fcSXm ¸ff¸f»fm IYe ªffÔ¨f ´fcSXe WXû ªffE, ¸f`Ô ³fWXeÔ ¨ffWX°ff dIY ¸fmSXe ½fªfWX Àfm ¸fmSXe ´ffMXeÊ IYe LXd½f ´fSX IYûBÊ CÔ¦f»fe CNXfE BÀfed»fE ¸f`Ô³fm A²¹fÃf ´fý Àfm °¹ff¦f ´fÂf ým³ff NXeIY Àf¸fÓffÜ'' d³fd°f³f ¦fOXIYSXe, ´fcUÊ ¶feªfZ´fe A²¹fÃf ¶feªfm´fe ¸fmÔ SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû »fmIYSX ·fe ¶fWXb°f ª¹ffýf C°ÀffWX ³fWXeÔ WX`Ü ¹fm ¸fªf¶fcSXe IYf d³f¯fʹf WX`, dRY»fWXf»f ¶feªfm´fe ¶fWXb°f ÀffSXm AfÔ°fdSXIY ÀfÔIYMXûÔ Àfm ¦fbªfSX SXWXe WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX B³f ÀfÔIYMXûÔ Àfm I`YÀfm ¸fbIYf¶f»ff IYSX ´ffEÔ¦fm ¹fm IYWX³ff A·fe ¸fbdVIY»f WX`Ü ¶feªfm´fe ¸fmÔ SXfªf³ff±f IYe A²¹fÃf ´fý ´fSX ½ff´fÀfe OX`¸fmªf IaYMÑXû»f IYe IY½ff¹fý WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX ³fm A´f³fm ´f°°fm ¶fWXb°f A¨LXm PXÔ¦f Àfm Jm»fm WX`ÔÜ ªffdWXSX WX` ½fû ¶fWXb°f ¨f°fbSX SXfªf³fm°ff WX`Ü C³WXmÔ ´f°ff ±ff dIY ¦fOXIYSXe IYû ýcÀfSXf MX¸fÊ d¸f»f³fm

¸fmÔ ¸fbdVIY»f WXû³fm ½ff»fe WX` BÀfd»fE C³WXûÔ³fm A´f³fe RYed»OXa¦f ¶fWXb°f A¨LXe IYSX SXJe ±feÜ EIY ¶ff°f AüSX, ÀfÔ§f IZY d»fE SXfªf³ff±f dÀfaWX Àfm ¶fmWX°fSX d½fIY»´f ³fWXeÔ ±ffÜ ¹fm ¸ff³f³ff ¦f»f°f WXû¦ff dIY ÀfÔ§f AüSX ¶feªfm´fe A»f¦f-A»f¦f WX`Ü ýSXAÀf»f AfSXEÀfEÀf IZY d¶f³ff ¶feªfm´fe ¸fmÔ ´f°°ff ·fe ³fWXeÔ JOÞXIY°ff WX`Ü SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY A²¹fÃf ¶f³f³fm IZY ¶ffý ¶feªfm´fe IZY Àf¸feIYSX¯fûÔ ¸fmÔ IYfRYe ¶fý»ff½f ýmJ³fm IYû d¸f»fmÔ¦fmÜ ¶fWXSXWXf»f BÀf Àf¸f¹f ´ffMXeÊ d½f±f dOXRYSXmÔÀf

Jbý AÔýøY³fe IY»fWXûÔ Àfm ´fSXmVff³f WX` ýmJ³ff WXû¦ff dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX Af¦fm B³f ¨fb³füd°f¹fûÔ Àfm I`YÀfm d³f´fMX ´ff°fm WX`ÔÜ C³fIZY d»fE BÀfe Àff»f ¨ffSX SXfª¹fûÔ IZY ¨fb³ff½f WX`Ô °fû BÀfIZY ¶ffý »fûIYÀf·ff IZY ¨fb³ff½f ·fe WX`ÔÜ Àf¶fIYû Àff±f »fmIYSX ¨f»f³ff AüS d½f½ffýûÔ IYû ´fSXm SXXJIYSX ¨f»f³ff WXe SXfªf³ff±f dÀfaWX IYe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fmÔ WXû¦ffÜ ýmJ³ff WXû¦ff dIY ¹fc´fe IYf ¹fm dIYÀff³f ³fm°ff ¶feªfm´fe A²¹fÃf IYe A´f³fe ýcÀfSXe ´ffSXe ¸fmÔ I`YÀfm ´ffMXeÊ IYû ´ffSX »f¦ff°ff WX`Ü

¢¹ff WXû¦ff ¶feªfm´fe IYf? ¦fOXIYSXe IZY ªff³fm IYf RYf¹fýf A¦fSX dIYÀfe IYû d¸f»fm¦ff °fû ½fû ´ffMXeÊ IYû d¸f»fm¦ff ¢¹fûÔdIY A¶f ¶feªfm´fe IZY ´ffÀf EmÀff A²¹fÃf ³fWXeÔ WX` ªfû AfSXû´fûÔ IZY §fmSXm ¸fmÔ WXûÜ ¶fÔ¦fføY »føf¯f IZY AfSXû´fûÔ IZY ¶ffý ¶feªfm´fe BÀf °fSXeIZY IZY Vf¸fʳffIY WXf»f°f Àfm ¶f¨f³ff ¨ffWX°fe ±feÜ d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYe IaY´f³fe IYe

RYSXUSXeX 2013 I 29


¶ff¹f-¶ff¹f ¦fOIYSXe

Àfe¶feAfBÊ IZY »fm¶f»f ´fSX ªffÔ¨f WXû SXWXe WX` AüSX B³fIY¸f MX`¢Àf d½f·ff¦f ·fe ¦fOXIYSXe IYû A´f³fe ªfý ¸fmÔ »fm³fm IYû Af°fbSX WX`Ü ¦fOXIYSXe IYû BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ ³fûdMXÀf ·fe ªffSXe WXû ¨fbIYf WX`Ü ¶feªfm´fe OXSX SXWXe ±fe dIY Bd°fWXfÀf A´f³fm IYû ýbWXSXf ³ff ýmÜ

¦fOXIYSXe IZY ªff³fm IYf »ff·f dIYÀfm SXf¸f ªfmNX¸f»ff³fe AüSX CX³fIZY Àfb´fbÂf ¸fWXmVf ªfmNX¸f»ff³fe IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¦fOXIYSXe Àfm ³ffSXfªf ±fmÜ ¹fVf½fÔ°f dÀf³WXf ÀfSeJm ³fm°ff ªfû Jb»fIYSX ¦fOXIYSXe IZY dJ»ffRY ±fm C³fIZY d»fE ¹fm R`YÀf»ff dIYÀfe ªfe°f Àfm IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü BÀf R`YÀf»fm IZY IbYLX AüSX ´fWX»fbAûÔ ´fSX ³fªfSX OXf»fmÔ °fû ¶feªfm´fe ¸fmÔ A»f¦f-A»f¦f »fû¦fûÔ IZY d»fE BÀfIZY A»f¦f-A»f¦f ¸ff¹f³fm WX`ÔÜ

³fSXmÔýi ¸fûýe IZY d»fE ³fSXýÔm i ¸fûýe ¦fbªfSXf°f Àfm ¶ffWXSX d³fIY»f³fm IZY d»fE ´fSXmVff³f WX`Ô »fmdIY³f ¶ffWXSX C³WXmÔ Àfb¿f¸ff, A÷Y¯f AüSX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYe d°fIYOÞXe ´fSXmVff³f dIYE ±feÜ ¦fOXIYSXe IZY ªff³fm IZY ¶ffý C³fIYe ¸fbdVIY»fmÔ IY¸f WXbBÊ WX`ÔÜ ½f`Àfm ³fSXmÔýi ¸fûýe AüSX SXfªf³ff±f dÀfaWX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ·fe ¶fWXb°f A¨LXm ³fWXeÔ ¸ff³fm ªff°fm WX`ÔÜ ³fSXmÔýi ¸fûýe IZY d»fE SXfªf³ff±f dÀfaWX IYf WXû³ff ³fbIYÀff³f WXe WX`Ü WXfÔ ¹fm ªføYSX WX` dIY SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ÀfÔ§f IYf Àf¸f±fʳf WXfdÀf»f WX` d»fWXfªff ¸fûýe IYû ´feE¸f ´fý IZY d»fE SXfªf³ff±f dÀfaWX IYf Àf¸f±fʳf WXfdÀf»f WXû³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü

E»f.IZY.AfOX½ff¯fe IZY d»fE ´feE¸f ¶f³f³fm IYe A²fcSXe AfÀf d»fE E»f.IZY. AfOX½ff¯fe 2014 IZY ¨fb³ff½f ¸fmÔ EIY ¶ffSX AüSX WXf±f Afªf¸ff³ff ¨ffWX°fm WX`ÔÜ IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¦fOXIYSXe C³fIYe SXfWX ¸fmÔ SXûOÞXm ¶f³fm ±fmÜ n

30 I RYSXUSXeX 2013


AfUSX¯f IY±ff

¶fmSXûªf¦ffSXe WX¸ffSXm ýmVf IYe ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WXÜ` Afªf IZY ¹fb½ff dÀfÀMX¸f AüSX A·ff½fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶fû»f°fm WXEb ·fe dýJ°fm WXÔ` »fmdIY³f ¢¹ff ½ffIYBÊ ¸fmÔ WX¸ffSXe IYf¸f¹ff¶fe dIYÀfe ´fdSXdÀ±fd°f ¹ff dÀfÀMX¸f ´fSX d³f·fÊSX WX?` ´fi¸m ff ªf¹ffIbY¸ffSX C³f ¨fbd³faQf ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ Àfm EIY WX` dªf³WXû³Ô fm EIY ¶ffSX dRYSX Àffd¶f°f IYSX dý¹ff dIY dý»f ¸fZÔ ªfÞª¶ff WXû AüSX IbYLX IYSX ¦fbªfSX³fm IYf ªfb³fc³f WXû °fû IYûBÊ ´fSXVm ff³fe Af´fIZY AüSX IYf¸f¹ff¶fe IZY AfOÞXm ³fWXeÔ Af ÀfIY°feÜ IYWX°fm WXÔ` Af´f ªfû PXPÔc °XÞ fm WXÔ` ½fWXe Af´f ´ff°fm WXÜÔ` ´fi¸m ff ³fm dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ ÀfeE ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶fe IYf Àf´f³ff ýmJf AüSX CÀfm ´fcSXf IYSX d»f¹ff WXf»ffadIY C³WXÔm Jbý BÀf ¶ff°f IYf AÔýfªff ³fWXeÔ ±ff dIY ½fû ³f dÀfRYÊ ´ffÀf WXû¦Ô fe ¶fd»IY ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ A½½f»f SXW¦ÔXm feÜ

¸fmWX³f°f IYe d¸fÀff»f, ¸fbÔ¶fBÊ IYe ´fim¸ff ªf¹ffIbY¸ffSX ³fm A´f³fm ªfe½f³f IYe °f¸ff¸f ¶ff²ffAûÔ IYû ´ffSX IYSX°fm WXbE EmÀfe WXe C´f»fd¶²f WXfdÀf»f IYe WX`, dªfÀf ´fSX WXSX IYûBÊ ¦f½fÊ IYSX SXWXf WX`Ü ´fim¸ff Jbý ¸ff³f°fe WX`Ô dIY ¹fm C³fIZY ªfe½f³f IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe IYf¸f¹ff¶fe WX` AüSX A¶f ½fû A´f³fm ´fdSX½ffSX IYû EIY ¶fmWX°fSX ªfe½f³f ým³fm IYe IYûdVfVf IYSXmÔ¦feÜ ¹fm ªføYSX°f C³WXmÔ BÀfed»fE ¸fWXÀfcÀf WXbBÊ ¢¹fûÔdIY C³fIZY d´f°ff AfgMXû dSX¢Vff OÑXfB½fSX WX`Ô AüSX ¸ffÔ IbYLX Àf¸f¹f ´fWX»fm °fIY ýcÀfSXûÔ IZY §fSXûÔ ¸fmÔ IYf¸f IYSXIZY A´f³ff §fSX ¨f»ff³fm ¸fmÔ ¸fýý IYSX SXWXeÔ ±feÜ ´fim¸ff ³fm ¨ffMXÊOXÊ AIYfCÔMXmÔMX (ÀfeE) IYe AdJ»f ·ffSX°fe¹f ´fSXeÃff ¸fmÔ MXfg´f dIY¹ff WX`Ü ´fim¸ff ³fm BÀf ¶ff°f IYû ÀfWXe Àffd¶f°f dIY¹ff WX` dIY A¦fSX Af¦fm ¶fPXÞ³fm IYf WXüÀf»ff WXû, °fû °f¸ff¸f ¸fbdVIY»fmÔ d¸f»fIYSX ·fe SXfWX ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°feÔÜ C³WXûÔ³fm Afg»f BÔdOX¹ff ¨ffMXÊOX AIYfCÔMXmÔÀfe E¦ªff¸f (ÀfeE) ¸fmÔ MXfg´f dIY¹ff WX`Ü ´fim¸ff ³fm 800 ¸fmÔ 607 ¸ff¢ÀfÊ WXfdÀf»f dIYE WX`Ô AüSX ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ A½½f»f SXWXe WX`ÔÜ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ´fim¸ff IZY ·ffBÊ ²f³fSXfªf ³fm ·fe C³fIZY Àff±f I`YMX IYf E¦ªff¸f d¢»f¹fSX dIY¹ff WX`Ü WXf»ffadIY ²f³fSXfªf ³fm Jbý 800 ¸fmÔ Àfm 450 AÔIY WXfdÀf»f dIYE WX`Ô »fmdIY³f CÀfZ Jbý IYe IYf¸f¹ff¶fe Àfm ª¹ffýf A´f³fe ¶fWX³f IYe IYf¸f¹ff¶fe ´fSX RY¤f WX` dªfÀfÀfm C³WXmÔ ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ ´fWX¨ff³f d¸f»fe WX`Ü ´fim¸ff IYe AfÍMXIY»fdVf´f A·fe ·fe A´fim»f °fIY ¨f»fm¦fe CÀfIZY ¶ffý ½fû IYfgSX´fûSXmMX ½f»OXÊ IYf dWXÀÀff ¶f³fmÔ¦feÔÜ n

32 I RYSXUSXeX 2013

IYü³f WX`Ô ´fim¸ff ªf¹ffIbY¸ffSX Afg»f BÔdOX¹ff ¨ffMXÊOXÊ AfIYfÔCMXmÔÀfe (ÀfeE) IYe ´fSXeÃff ¸fmÔ MXfg´f IYSX³fm ½ff»fe ´fim¸ff IYû Afªf ´fcSXf ýmVf ´fWX¨ff³f SXWXf WX`Ü °f¸ff¸f MXm»fed½fªf³f ¨f`³f»Àf, AJ¶ffSXûÔ AüSX ´fÂf-´fdÂfIYfAûÔ ¸fmÔ ½fWXe LXfBÊ WXbBÊ WX`Ü 24 Àff»f IYe ´fim¸ff ³fm ªfû dIY¹ff ½fû ýmVf IZY IYSXûOÞXûÔ ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE EIY d¸fÀff»f WX`Ü ¸fba¶fBÊX IZY EIY LXûMZX ÀfZ IY¸fSXm ¸fmÔ A´f³fm ´fdSX½ffSX IZY Àff±f SXWX³fm ½ff»fe ´fim¸ff ªf¹fIbY¸ffSX IZY d´f°ff dSX¢Vff ¨f»ff°fm WX`Ô AüSX ¸ffÔ ýcÀfSXm IZY §fSXûÔ ´fSX IYf¸f IYSXIZY A´f³fm §fSX IYf J¨fÊ ¨f»ff³fm IYe IYûdVfVf IYSX°fe WX`ÔÜ d½f¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fmÔ A´f³fe ´fPXÞfBÊ IYSX³fm ½ff»fe ´fim¸ff ³fm ´fSXeÃff Àfm ´fWX»fm WXe ¹fm ýf½ff IYSX dý¹ff ±ff dIY ½fû ´fWX»fe ¶ffSX ¸fmÔ WXe ÀfeE IYe ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX »fm¦feÜ ³f dÀfRYÊ CÀf³fm A´f³fm BÀf ýf½fm IYû ´fcSXf dIY¹ff ¶fd»IY CÀf³fm ÀfeE ¸fmÔ MXfg´f IYSXIZY ¹fm Àffd¶f°f IYSX dý¹ff ´fPX×fBÊ-d»fJfBÊ ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶fe dIYÀfe ´fdSXdÀ±fd°f IYe ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WXû°feÜ ¸fbÔ¶fBÊ IZY C´f³f¦fSXe¹f B»ffIZY ¸f»ffOX IYe EIY ¨ff»f ¸fmÔ SXWX³fZ ½ff»fe ´fim¸ff IYe d»fE ¹fm Àf¶f IbYLX Àf´f³fm ªf`Àff WX`Ü C³fIZY d´f°ff ªf¹fIbY¸ffSX ´fm÷Y¸f»f ¸fc»f°f: °fd¸f»f³ffOXc IZY SXWX³fm ½ff»fm WX`ÔÜ ªf¹ffIbY¸ffSX d´fLX»fm IYBÊ ½f¿fûÊÔ Àfm ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ WXe AfgMXû dSX¢Vff ¨f»ff SXWXm WX`ÔÜ ´fim¸ff IYe ¸ff°ffªfe IbYLX Àf¸f¹f ´fW»fXm °fIY »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fmÔ IYf¸f IYSX°fe ±feÜ A¶f ½fû EIY ¦fÈdWX¯fe AüSX EIY ¦füSX½ffd³½f°f ¸ffÔ IYe ·fcd¸fIYf ¸fmÔ WX`ÔÜ C³fIZY ýû³fûÔ ¶f¨¨fûÔ ³fm IYf¸f¹ff¶fe WXfdÀf»f IYe WX`Ü ´fim¸ff IYf 22 Àff»f IYf LXûMXf ·ffBÊ ²f³fSXfªf ·fe ÀfeE IYe ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX³fm ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXf WX`Ü LXûMXe-LXûMXe B¨LXfAûÔ IYû A·ff½f IYe ½fªfWX Àfm ý¶ff ým³fm ½ff»fm B³f ¶f¨¨fûÔ ³fm ½fû IYSX dýJf¹ff WX` dªfÀf ÀfZ ¹fm ÀffRY WX` dIY IYf¸f¹ff¶fe Àfbd½f²ff IYe ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WX`Ü dªfÀf¸fmÔ ªfe°f³fm IYe »f¦f³f WX` ½fû IbYLX ·fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ³ffd¦f³fýfÀf JfÔOX½f»ff IYfg»fmªf Àfm ¦fimª¹fcEMX IYSX³fm IZY ¶ffý ´fim¸ff ³fm ¸fbÔ¶fBÊ ¹fcd³f½fdÀfÊMXe Àfm ´fûÀMX ¦fimª¹fcEVf³f ¸fm EOXd¸fVf³f d»f¹ffÜ BÀfIZY Àff±f-Àff±f C³WXûÔ³fm ÀfeE IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû ·fe ªffSXe SXJfÜ 2008 ¸fmÔ C³WXûÔ³fm Àfe´feMXe ¢»fe¹fSX IYe AüSX 2009 AfBÊ´feÀfeBÊ ´ffÀf IYSX PXfBÊ Àff»f IYe AfMXeÊIY»fdVf´f WXfdÀf»f IYeÜ BÀfIZY ¶ffý C³WXûÔ³fZ ³f½fÔ¶fSX ¸fmÔ WXbBÊ RYfB³f»f ´fSXeÃff IZY d»fE AWXÊ°ff WXfdÀf»f IYeÜ n


§fûSX ¦fSXe¶fe AüSX A·ff½fûÔ IZY ¶ff½fªfcý dÀfd½f»f Àfd½fÊÀf ªf`Àfe ¸fbdVIY»f ´fSXeÃff ¸fmÔ A´f³fm ´fWX»fm WXe ´fi¹ffÀf ¸fmÔ ÀfRY»f SXWX³fm ½ff»fm ¦fûdUaQa ªf¹fÀf½ff»f IYe IYWXf³fe EIY d¸fÀff»f WXÜ` Àff»f 2006 IYe dÀfd½f»f Àfd½fÊÀf ´fSXeÃff ¸fmÔ ´fWX»fm WXe ´fi¹ffÀf ¸fmÔ C°°fe¯fÊ WXû³fm ½ff»fm ¦fûdUaQa ªf¹fÀf½ff»f ³fm BÀfIZY d»fE ªfe-°fûOÞX ¸fmWX³f°f AüSX ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ IYf¸f¹ff¶fe d¸f»f³fm IZY Àff±f C³WXÔm ¶f¨f´f³f IYe ½fû MXeÀf ·fe ¹ffý AfBÊ ªfû C³fIZY ´fOÞXûÀf ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm EIY AÔ¦fiªm fe ýf AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ³fm C³WXÔm ýe ±feÜ ½fû OXfMÔ X CÀf LXûMXm Àfm ¶f¨¨fm IZY d»fE Afªf ·fe ³ff ·fc»f ´ff³fm ½ff»fe Àf¨¨ffBÊ WXÜ` ¦fûdUaQa ªf¹fÀf½ff»f ¹ffý IYSX°fm WXÔ` dIYÀf °fSXWX ½ffSXf¯fÀfe IZY CÀf AfBEEÀf Ad²fIYfSXe ³fm C³WXÔm ¦ff»fe ým°fm WXEb IYWXf ±ff dIY °fb¸f dSX¢Vff¨ff»fIY IYe Aü»ffý WXû AüSX dSX¢Vff¨ff»fIY WXe SXWXû¦fmÜ

¦fbýOÞXe IZY »ff»f ¹fm ½fû ½ff¢¹f ±ff ªfû ¦fûdUaý IZY dý»f AüSX dý¸ff¦f ¸fmÔ B°f³fm AaQSX °fIY §fSX IYSX ¦f¹ff dIY C³WXûÔ³fm dÀfd½f»f Àfm½ff IYû WXe A´f³ff ²¹fm¹f ¶f³ff d»f¹ffÜ ¶fIYü»f ¦fûdUaý CÀf §fMX³ff IZY ¶ffý C³WXûÔ³fm °f¹f IYSX d»f¹ff ±ff dIY C³WXmÔ IZY½f»f ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe WXe IYSX³fe WX` AüSX AfBÊEEÀf WXe ¶f³f³ff WX`Ü ÀfÔIY»´f °fû WXû ¨fbIYf ±ff, »fmdIY³f BÀf ÀfÔIY»´f IYû ´fcSXf IYSX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ ±ffÜ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ¸fmÔ A´f³fe ´fPÞfBÊ AüSX dRYSX ªfü³f´fbSX d½fäd½fôf»f¹f Àfm êf°fIY IYe ´fPÞfBÊ ´fcSXe IYSX³fm IZY ¶ffý ¦fûdUaý ³fm dÀfd½f»f Àfm½ff IZY d»fE A´f³fe °f`¹ffSXe IYeÜ ´f`Àfm IYe °fÔ¦fe IZY ¨f»f°fm dýæY°fûÔ IYf ýüSX Vfb÷Y WXû ¦f¹ffÜ d´f°ff ³fm A´f³fe ´fbV°f`³fe ªf¸fe³f IYû ¶fm¨f dý¹ff AüS ¨ff»feÀf WXªffSX ÷Y´fE ¦fûdUaý IZY WXf±f ¸fmÔ SXJ dýEÜ ¦fûdUaý IYe ¶fWX³f ªfû dIYÀfe ¸ff¹f³fm ¸fmÔ CÀfIZY d»fE ¸ffÔ Àfm IY¸f ³fWXeÔ ±fe CÀf³fm ¦fûdUaý IYû Àf¸fÓff¹ff dIY dýne ªffIYSX SXWXûÜ ¦fûdUaý ·ff½fbIY WXûIYSX IYWX°fm WX`Ô dIY ªf¶f dýne Af SXWXf ±ff °fû ¸fbÓfm A´f³fe Ãf¸f°ffAûÔ ´fSX °fû ·fSXûÀff ±ff WXe »fmdIY³f BÀfIZY Àff±f WXe Àff±f ¹fm ·fe ´f°ff ±ff dIY ¸fmSXm ´ffÀf IZY½f»f EIY ´fi¹ffÀf IYf ¸füIYf WX`Ü ¢¹fûÔdIY A¦f»fm ´fi¹ffÀf IZY d»fE ¸fmSXm ´ffÀf ´f`Àfm WXe ³fWXeÔ ±fmÜ WXf»ffÔdIY ¦fûdUaý ³fm dýne ¸fmÔ IYý¸f SXJf AüSX ¹fWXfÔ dÀfd½f»f Àfm½ff IYe °f`¹ffSXe Vfb÷Y IYeÜ ¦fûdUaý IZY ¸fb°ffd¶fIY C³WXûÔ³fm ´f`Àfm IYe ½¹f½fÀ±ff IZY d»fE dýne ¸fmÔ MÐX¹fbVf³f ·fe IYeÜ ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀf ´fSXeÃff

IYü³f WX` ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f dVf½f IYe ³f¦fSXe ½ffSXf¯fÀfe ¸fmÔ ªf³¸fm ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f Afªf IZY ¹fbUfAû IZY d»fE EIY d¸fÀff»f WX`ÔÜ EIY ¦fSXe¶f dSX¢Vff ¨ff»fIY IZY ¶fmMXm ¦fûdUaý ³fm ¹fb½ffAûÔ IYû ¹fm ¶f°ff¹ff dIY I`YÀfm A·ff½f AüSX ÀfÔ§f¿fÊ Af´fIYû SXûIY ³fWXeÔ ÀfIY°fm WX`Ô ¶fVf°fmÊ Af´f¸fmÔ IYOÞXe ¸fmWX³f°f IYf ¸ffïf WXûÜ ³fVff, ¸füªf-¸fªff, ýûÀ°fe-¹ffSXe ¸fmÔ ª¹ffýf Àf¸f¹f d¶f°ff³fm ½ff»fm ¹fb½ff IYû °f¶f °fIY dÀfÀMX¸f IZY dJ»ffRY ³fWXeÔ ¶fû»f³ff ¨ffdWXE ªf¶f °fIY CÀf³fm Jbý IYû BÀfm Àfb²ffSX³fm IZY »ff¹fIY ³f ¶f³ff d»f¹ff WXûÜ ¦fûdUaý ¸ff³f°fm WX`Ô IYü³f IYWX°ff WX` AfÀf¸ffÔ ¸fmÔ ÀfbSfX×J ³fWXeÔ WXû°ff, EIY ´f°±fSX °fû °f¶fe¹f°f Àfm CLXf»fû ¹ffSXûÔÜ ¶f¨f´f³f Àfm WXe dÀfd½f»f Àfd½fÊÀfmªf ¸fmÔ ªff³fm IYe ²fb³f d»fE ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f ³fm ´fPXÞfBÊ Vfb÷Y IYe AüSX IZY½f»f 23 Àff»f IYe C¸fi ¸fmÔ A´f³fm ´fWX»fm ´fi¹ffÀf ¸fmÔ WXe ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYeÜ ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f IZY d»fE ¹fm ´fWX»ff ´fi¹ffÀf WXe AfdJSXe ´fi¹ffÀf ±ffÜ ¢¹fûÔdIY C³fIZY ´ffÀf B°f³fm ´f`Àfm ³fWXeÔ ±fm dIY Af¦fm ´fSXeÃff ým ´ff°fmÜ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ¸fmÔ ´fPXÞZ ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f ¹fc´feEÀfÀfe ¸fm³Àf ´fSXeÃff IZY ýüSXf³f ´fPXÞfBÊ ¸fmÔ B°f³fm °fne³f ±fm dIY ½fû Jf³ff-´fe³ff °fIY ·fc»f ¦fE ±fmÜ »fùf IZY ´fid°f A¦ff²f Àf¸f´fʯf WXe C³WXmÔ d½f¨fd»f°f ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ffÜ Afªf IYe ´fePXÞe IZY d»fE ¦fûdUaý ªf¹fÀf½ff»f EIY AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe Àfm IYWXeÔ ª¹ffýf EIY ´fimSX¯ff pû°f ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ n ¸fmÔ IYûBÊ ½¹fdöY ýf½ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff dIY ½fû ´fWX»fm WXe ´fi¹ffÀf ¸fmÔ C°°fe¯fÊ WXû ªffE¦ff, »fmdIY³f C³WXûÔ³fm A´f³fm EIY WXe ´fi¹ffÀf ¸fmÔ ÀffSXe ¸fmWX³f°f »f¦ffBÊÜ ¦fûdÔ½fý ´fSXeÃff IZY dý³fûÔ IYû ¹ffý IYSX°fm WX`Ô °fû ¶f°ff°fm WX`Ô dIY ½fû ´fSXeÃff IZY ýüSXf³f ¶fe¸ffSX ´fOÞX ¦fE ±fm, »fmdIY³f AfdJSXIYfSX ½fû dÀfd½f»f Àfm½ff ´fSXeÃff ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶f WXû WXe ¦fEÜ

¦fûdUaý IZY ¸fb°ffd¶fIY AfªfIY»f ¹fb½ff AIYÀfSX ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY A·ff½f IYf SXû³ff SXû°fm WX`ÔÜ C³fIYe dVfIYf¹f°f WXû°fe WX` dIY C³WXmÔ ¸füIZY ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fmÜ C³fIZY ´ffÀf ´f`Àfm ³fWXeÔ WX.` .A¦fSX EmÀff WXû°ff °fû ½fû IbYLX IYSX°fm ½f¦f`SXWX...½f¦f`SXWXÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` IYf¸f¹ff¶fe IZY d»fE EIY ªfª¶ff, IYOÞXe ¸fmWX³f°f AüSX ²¹fm¹f ´fSX ³fªfSX IZY A»ff½ff AüSX IbYLX ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ n RYSXUSXeX 2013 I 33


¹fbUf ·ffSX°f IYe °fÀUeSX

¹fb½ffAûÔ IYû A·ff½f AüSX dÀfÀMX¸f IYf SXû³ff SXû³fm IZY ¶fªff¹f Jbý ´fSX d½fäfÀf IYSX³ff WXû¦ff

¦fûdUaý ªff¹fÀf½ff»f, AfBÊXEEÀf

34 I RYSXUSXeX 2013

¸f`Ô³fm ´fcSXe dªfaý¦fe ¸fmÔ ³füIYSXe IZY d»fE IZY½f»f EIY ¶ffSX RYfg¸fÊ ·fSXfÜ ½fû RYfg¸fÊ ¹fc´feEÀfÀfe IYf ±ffÜ EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY ¸fbÓfm ªfe½f³f IYe d½f¿f¸f°ffAûÔ IYf AÔýfªff ³fWXeÔ ±ffÜ ¸fmSXm d´f°ffªfe AIYÀfSX ¸fbÓfÀfm ´fcLXf IYSX°fm ±fm dIY ³füIYSXe WXfdÀf»f IYSX³fm ¸fmÔ ¦fimªfbEVf³f IZY dIY°f³fm dý³fûÔ ¶ffý °fIY °fb¸WXmÔ Àf¸f¹f »f¦fm¦ff Ü Af´f Àf¸fÓf ÀfIY°fm WX`Ô dIY ¸fmSXm DY´fSX dIY°f³ff ý½ff¶f SXWXf WXû¦ffÜ ¹fWXfÔ °fIY ¸f`Ô C³WXmÔ IY·fe Àf¸fÓff³fm IYe dWX¸¸f°f ·fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIYf, dIY BÀf ´fSXeÃff IZY °fe³f ¨fSX¯f WXû°fm WX`Ô, AüSX ýû Àff»f IYf Àf¸f¹f »f¦f°ff WX`Ü WXfÔ ¹fm ªføYSX WX` dIY ¸f`³fm B³f ýû Àff»fûÔ IZY d»fE A´f³fe °f`¹ffSXe IYSX »fe ±feÜ ¸fmSXm d´f°ff ³fm ´fbV°f`³fe ªf¸fe³f ¶fm¨fIYSX 40000 WXªffSX ÷Y´fE ¸fbÓfm dýEÜ ¸f`Ô A´f³fm ¹fb½ff ýûÀ°fûÔ IYû IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY ªfe½f³f ¸fmÔ WX¸fmVff LXûMXm -LXûMXm CïmV¹fûÔ ´fSX ²¹ff³f IZÔYdýi°f IYSXmÔÜ ¸f`³fm IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff dIY ´fcSXm ªfe½f³f ¸fmÔ dIYÀf °fSXeIZY IYe ¸fbdVIY»fmÔ AfEÔ¦fe, AüSX B³fIYf Àf¸ff²ff³f ¢¹ff WXû¦ffÜ ¸f`Ô ¹fWXe ¶ff°f ¹fb½ffAûÔ IYû IYWX¦Ôc ff dIY dªfaý¦fe IZY ¶ffSXm ¸fmÔ IY·fe B°f³ff ª¹ffýf ³ff Àfû¨fmÔÜ Af´fIZY Àff¸f³fm ªfû IYf¸f AfE ªfû »fùf AfEÔ ´fWX»fm C³fIYû ´fcSXf IYSXmÔÜ ÀfRY»f°ff IYf IYûBÊ ¸fÔÂf ³fWXeÔ WX`Ü ¸f`³fm A´f³fe dªfaý¦fe Àfm ÀfeJf WX` Af´fIZY ´ffÀf A´f³fm IYf¸f IZY ´fid°f ´f`Vf³f WXû³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ¸fmSXm ¶ffSXm ¸fmÔ AIYÀfSX »fû¦f ´fcLX°fm WX`Ô dIY ¢¹ff ¸fmSXm ªfe½f³f ¸fmÔ IY·fe IYûBÊ »fOÞXIYe ³fWXeÔ SXWXe ¹ff IY·fe ¸f`Ô ´¹ffSX-½¹ffSX IZY ¨fæYSX ¸fmÔ ´fOÞXf »fmdIY³f »fOÞXIYe °fû LXûdOÞXE ¸fmSXm ªfe½f³f ¸fmÔ IY·fe IYûBÊ dªf¦fSXe ýûÀ°f ·fe ³fWXeÔ ¶f³f ´ff¹ff ¢¹fûÔdIY ¸fmSXe ýûÀ°fe IZY½f»f dIY°ff¶fûÔ Àfm ±feÜ ¸fmSXf ´¹ffSX ¸fmSXe dIY°ff¶fmÔ SXWXeÔÜ »fû¦f AIYÀfSX ¸fbÓfÀfm ´fcLX°fmÔ WX`Ô dIY EmÀff I`YÀfm WXû ÀfIYf dIY Af´fIZY ªfe½f³f ¸fmÔ ¹fb½ff½fÀ±ff ¸fmÔ IYûBÊ »fOÞXIYe ªfe½f³f ¸fmÔ ³fWXeÔ AfBÊÜ ¸f`Ô I`YÀfm ¶f°ffDYÔ dIY ¸fmSXe dªfaý¦fe ¸fmÔ Àf¶fÀfm ¸fWX°½f´fc¯fÊ ¸fmSXf »fùf ±ff, dÀfd½f»f Àfd½fÊÀfmªf IYû ´ffÀf IYSX³ff ¸fmSXf »fùf ±ff AüSX ¸f`Ô³fm ½fû WXfdÀf»f dIY¹ffÜ EIY AüSX ¶ff°f ªfû ¸f`Ô ýmJ°ff WXcÔ dIY WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe WX¸fmVff Àf¸ffªf, ½¹f½fÀ±ff, ´fiVffÀf³f Àf·fe Àfm ¶fWXb°f AfVff IYSX°fm WX`ÔÜ ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY A¦fSX Af´f³fm A´f³ff CïmV¹f °f¹f dIY¹ff WX` °fû Af´fIYû A´f³fm CïmV¹f IYû WXfdÀf»f IYSX³ff Af³ff ¨ffdWXEÜ Af´fIYû ½¹f½fÀ±ff Àf¸ffªf dIYÀfe Àfm ª¹ffýf A´fmÃff ³fWXeÔ SXJ³ff ¨ffdWXEÜ ¸f`³fm IY·fe Àfû¨ff ·fe ³fWXeÔ dIY


¦fûdUaý ªff¹fÀf½ff»f ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXÔc dIY WX¸ffSXm ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ IYû A´f³fm CïmV¹fûÔ ¸fmÔ ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYSX³fe WX,` °fû C³WXÔm ÀfRY»f°ff IZY d»fE Jbý IYû IZYÔ ýi d¶f³ýb Àfm WXMXf ým³ff ¨ffdWXEÜ C³WXÔm A´f³fm CïmV¹f IYû ªfe½f³f IZY IZYÔ ýi d¶f³ýb ¸fmÔ SXJ³ff WXû¦ffÜ IZYÔ ýi ¸fmÔ IZY½f»f ÀfRY»f°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô ¹fm ¶ff°f ýf½fm Àfm IYWX ÀfIY°ff WXÔc dIY ÀfRY»f°ff IYf IYûBÊ ´f`¸ff³ff ³fWXeÔ WXÜ` Àff±f WXe ¹fm ·fe IYWX³ff ¦f»f°f WXû¦ff dIY ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fE ¹ff A´f³fm ªfe½f³f IZY »fùf IYû WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fE Af´fIZY ´ffÀf Àf·fe ÀfÔÀff²f³f WXû³fm ªføYSXe WXÜÔ` ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fE Af´fIYf ÀfÔIY»´f ´fæYf WXû³fe ¨ffdWXEÜ Af´fIZY CïmV¹f °f¹f WXû,Ô AüSX B³f CïmV¹fûÔ IYû WXfdÀf»f IYSX³fm IYf Af´fIYf SXfÀ°ff Af´fIYû ´f°ff WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô ýf½fm Àfm IYWX ÀfIY°ff WXÔc dIY ÀfRY»f°ff Af´fIZY IYý¸f ¨fc¸fm¦fe Ü IYûBÊ ¸fbÓfm ÀfWXf¹f°ff ·fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ´fiIYÈd°f IYf ·fe d³f¹f¸f WX` dIY EIY ´fü²ff °f·fe ´fmOÞX ¶f³f ´ff°ff WX` ªf¶f ½fWX ÀfWXfSXf LXûOÞXIYSX A´f³fe ý¸f ´fSX A´f³fe IYfd¶fd»f¹f°f IZY ÀfWXfSXm DY´fSX CNX°ff WX`Ü ¹fb½ff AIYÀfSX dVfIYf¹f°f IYSX°fm WX`Ô dIY d½f°°fe¹f ÀfÔÀff²f³f C³fIZY »fùfûÔ ¸fmÔ AfOÞXm Af SXWXm WX`Ô »fmdIY³f ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY Af´f A´f³fm »fùf IYû ·f»fe-·ffÔd°f d³f²ffÊdSX°f °fû IYSXmÔÜ Af´f A´f³fm ¸f³f ¸fmÔ QÈPÞX-d³f›¹f °fû IYSXmÔ, dIYÀfe °fSXWX IYf d½f°°fe¹f A·ff½f Af´fIZY AüSX ÀfRY»f°ff IZY ¶fe¨f ¸fmÔ Af WXe ³fWXeÔ ÀfIY°ff WX`Ü ¸f`Ô³fm A³fb·f½f dIY¹ff dIY WX¸ffSXm ¹fb½ff AIYÀfSX CïmV¹fûÔ Àfm d½f¨fd»f°f WXû ªff°fm WX`ÔÜ WX¸ffSXm ýmVf IZY ¹fb½ff ´fid°f·ffVff»fe WX`Ô, »fmdIY³f AIYÀfSX ½fû CïmV¹fûÔ Àfm ·fMXIYIYSX AÀfRY»f WXû ªff°fm WX`ÔÜ ¨ffWXm ½fû SXfªf³fed°f WXû ¹ff ´fiVffÀf³f, ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ AIYÀfSX CïmV¹fûÔ Àfm ·fMXIYf½f ýmJ°ff WXcÔÜ 21 Àfýe IZY ·ffSX°f IYû WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe WXe Af¦fm »fm ªffEÔ¦fmÜ dªfÀf ýmVf IYe ¶fWXbÀfÔ£¹fIY Af¶ffýe ¹fb½ffAûÔ IYe WXû, ½fWXfÔ d½fIYfÀf IYe ´fdSX·ff¿ff ¹fb½ffAûÔ IZY d¶f³ff A²fcSXe WX`Ü ¹fb½ffAûÔ IYe ýmVf IZY d½fIYfÀf ¸fmÔ IYfRYe ª¹ffýf ·ff¦feýfSXe WX`Ü ¨ffWXm ½fû SXfªf³fed°f WXû ¹ff ´fiVffÀf³f ¹ff dRYSX IYûBÊ ýcÀfSXf ÃfmÂf, ¹fb½ff Afªf IZY ·ffSX°f IYe ªføYSX°f WX`Ü ªffdWXSX °füSX ´fSX ¹fWXfÔ IYfRYe ´fid°f¹fûd¦f°ff WXû¦fe »fmdIY³f ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ªfdSXE ªfû Àf½fÊßfmâ ¹fb½ff WX`Ô ½fû d³fIY»fIYSX Àff¸f³fm AfEÔ¦fm, AüSX BÀf ýmVf IYû d½fIYfÀf IZY ³fE Af¹ff¸f °fIY ´fWXbÔ¨ffEÔ¦fmÜ Afªf ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ Àf¸ffªf,SXfªf³fed°f AüSX ´fiVffÀf³f IYû »fmIYSX IYfRYe ªff¦føYIY°ff Af ¦fBÊ WX`Ü WXf»f WXe ¸fmÔ dýne ¸fmÔ ¦f`Ô¦fSXm´f IYe §fMX³ff IZY ¶ffý ¹fb½ffAûÔ IYf ªfû ¦fbÀÀff d³fIY»f IYSX Àff¸f³fm Af¹ff ½fû BÀf ¶ff°f IYf Àf¶fc°f WX` dIY Afªf IYf ¹fb½ff WXSX §fMX³ff ´fSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff ým°ff WX`Ü EmÀfe §fMX³ffEÔ

´fWX»fm ·fe WXû°fe ±feÔ, »fmdIY³f ´fid°fdIiY¹ffEÔ ³fWXeÔ WXû°fe ±feÜ A¶f ¹fb½ff AfÀf-´ffÀf IYe §fMX³ffAûÔ IYû »fmIYSX ªff¦føYIY WX`ÔÜ ½fû °fbSXÔ°f ´fid°fdIiY¹ff ým°fm WX`ÔÜ BÀf¸fmÔ ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IYf ¹fû¦fýf³f ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX`Ü ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf Afªf IZY ¹fb½ff-Àf¸ffªf IZY d½f¨ffSXûÔ IZY Afýf³f-´fiýf³f ¸fmÔ ¸fWX°½f´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXe WX`ÔÜ ¸f`Ô ·fe ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IYû C´f¹fû¦f IYSX°ff WXcÔ AüSX »fû¦fûÔ Àfm ¶ff°f¨fe°f IYSXIZY C³fIZY d½f¨ffSXûÔ IYû ªff³f³fm IYe IYûdVfVf IYSX°ff WXcÔÜ »fmdIY³f WXSX ¨feªf IYe Ad°f ¶fbSXe WXû°fe WX` AüSX ¹fWXe ¸f`Ô ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IZY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ffÜ »fû¦fûÔ IYû d½f¨ffSX Ad·f½¹fdöY IYe À½f°fÔÂf°ff d¸f»fm, A¨LXe ¶ff°f WX` »fmdIY³f ½fû dIYÀfe ýcÀfSXm IYe À½f°fÔÂf°ff IYf WX³f³f ³ff IYSXmÔÜ dýne ¦f`Ô¦fSXm´f IYe §fMX³ff IZY ¶ffý AIYÀfSX ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ A´fSXf²f IYe ¶fPXÞ°fe ´fi½fÈd°f ´fSX ¨f¨ffÊ WXû³fm »f¦fe WX`Ü IYWXf ªff³fm »f¦ff WX` dIY Afªf ¹fb½ff d¶f¦fOÞXf WX`, AüSX A´fSXf²fe ´fi½fÈd°f AIYÀfSX ýmJ³fm ¸fmÔ d¸f»f°fe WX`, ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ A´fSXf²f IYe ´fi½fÈd°f IYû SXûIY³fm ¸fmÔ C³fIZY ¸ffÔ-¶ff´f IYf ¹fû¦fýf³f AWX¸f WX`Ü A¦fSX ¸ffÔ -¶ff´f A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYû ÀfWXe ¸ff¦fÊýVfʳf ýmÔ¦fm °fû ½fû A´fSXf²f ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fmÜ ¸ffÔ-¶ff´f ¶f¨¨fûÔ IYû ÀfWXe ¸ff¦fÊýVfʳf ýmÔ, C³WXmÔ d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fm IYe IYûdVfVf ³ff IYSXmÔÜ ¸f`Ô ¢¹ff IYSX SXWXf WXcÔ ¸fmSXm ¸ffÔ¶ff´f IYû ´f°ff ·fe ³fWXeÔ ±ff, »fmdIY³f ¸fbÓfm Jbý ´f°ff ±ff dIY ¸f`Ô ªfû IYSX SXWXf WXcÔ ½fû ÀfWXe WX` ¹ff ¦f»f°fÜ ¸f`Ô Af°¸fd³fýmÊdVf°f °fû ±ff WXe ¸fmSXe ¶fWX³f IYf ·fe IYfRYe ¸ff¦fÊýVfʳf d¸f»ffÜ »fmdIY³f ªfû ¹fb½ff Àff±fe A´f³fe dýVff Àfm ·fMXIY ªff°fm WX`Ô, C³fIYû ÀfWXe SXfÀ°fm ´fSX »ff³ff C³fIZY ¸ffÔ-¶ff´f IYe ªf½ff¶fýmWXe WX`Ü ¦fSXe¶fe AüSX A·ff½f ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ ¶fPXÞ°fm A´fSXf²f ´fi½fÈd°f IZY d»fE IYfRYe WXý °fIY dªf¸¸fmýfSX WX`Ô, A¦fSX »f¦ff°ffSX ´fi¹ffÀfûÔ IZY ¶ffý ·fe ¹fb½ff A´f³fm »fùf ´fif~ ³fWXeÔ IYSXmÔ¦fm °fû d³fSXfVff Af³fe d³fd›°f

WX`,¹fWXe d³fSXfVff A´fSXf²fûÔ IZY d»fE ´fi½fÈ°f IYSX°fe WX`Ü EmÀfm ¸fmÔ ´fiVffÀf³f AüSX ÀfSXIYfSX IYe ·fcd¸fIYf ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX`Ü C³WXmÔ EmÀfm ¹fb½ffAûÔ IYû ÀfWXe dýVff dýJf³ff ¨ffdWXE °ffdIY ½fû d³fSXfVf WXûIYSX ¦f»f°f IYý¸f ³ff CNXf »fmÔÜ Àf¸ffªf IZY WXSX °f¶fIZY IYû ¶fSXf¶fSXe IYf ¸füIYf d¸f»f³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü WX¸fmÔ ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXE dIY WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f ¸fmÔ Àf·fe IYû Af¦fm ¶fPXÞ³fm IZY d»fE ¶fWXb°f ¸füIZY d¸f»f°fm WX`ÔÜ ¸f`Ô ³fWXeÔ ¸ff³f°ff dIY WX¸ffSXe ÀffaÀIÈYd°fIY d½fSXfÀf°f IYWXeÔ Àfm ·fe ¦f»f°f WX`Ü ¹fm WX¸ffSXe WXe ÀfÔÀIYÈd°f WX` dªfÀf¸fmÔ WXSX ½¹fdöY IYû Ad·f½¹fdöY IYe ´fcSXe À½f°fÔÂf°ff ´fif~ WX`Ü »fû¦f Afªf ªfû ¶fû»f SXWXm WX`Ô dIY ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹ff ´fb÷Y¿fûÔ IYû A´f³fe Àfe¸ffAûÔ ¸fmÔ SXWX³ff ¨ffdWXE, ¹fm ¦f»f°f WX`Ü WXSX ½¹fdöY IYû A´f³fm d½fIYfÀf IYe ´fcSXe Afªffýe WX`Ü WX¸ffSXf Àf¸ffªf A´f³fe Àfe¸ffEÔ °f¹f IYSX³fm ¸fmÔ Jbý ÀfÃf¸f WX`, BÀfd»fE ÀfÔÀIYÈd°f IZY °f±ffIYd±f°f ´fWXSXmýfSXûÔ IYû ¹fm IYWX³fm IYf WXIY ³fWXeÔ WX` dIY dIYÀfe åe ¹ff ´fb÷Y¿f IYe ¢¹ff Àfe¸ffEÔ WX`ÔÜ ÀfÔÀIYÈd°f IZY °f±ffIYd±f°f NXmIZYýfSXûÔ IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY ½fû dIYÀfe ´fSX A´f³fe Àfû¨f ±fû´f ³fWXeÔ ÀfIY°fm WX`ÔÜ B°f³fe d½fd½f²f°ffAûÔ ½ff»fm ýmVf ¸fmÔ ÀfÔÀIYÈd°f IYû EIYøY´f°ff ¸fmÔ ¶ffÔ²f³ff ¦f»f°f WX`Ü WX¸ffSXe ÀffÔÀIYÈd°fIY d½fd½f²f°ff WXe WX¸ffSXe °ffIY°f WX`Ü ÀfÔÀIYÈd°f dIYÀfe IYe ¶f´fü°fe ³fWXeÔ WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX ÀfÔÀIYÈd°f IZY Af½fSX¯f ¸fmÔ A´f³fe ¶ff°f ±fû´f³ff ¦f»f°f WX`Ü ¸fbÓfm Af›¹fÊ WX` dIY B°f³fe d½fd½f²f°ffAûÔ ½ff»fm ýmVf ¸fmÔ ÀfÔÀIYÈd°f IYû ¶f¨ff³fm ½ff»fm B°f³fm NXmIZYýfSX ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ ´f°ff ³fWXeÔ ¢¹fûÔ WX¸f ÀfÔÀIYÈd°f IYû »fmIYSX ýûWXSXm ¸ff´fýÔOX SXJ°fm WX`ÔÜ EIY °fSXRY °fû WX¸f ÀfÔÀIYÈd°f IYe SXÃff IYSX³fm IYf PXûÔ¦f IYSX°fm WX`Ô, ýcÀfSXe °fSXRY WX¸f A´f³fe ÀffÔÀIYÈd°fIY d½fSXfÀf°fûÔ IYû ÀfWXmªf ³fWXeÔ ´ff SXWXm WX`ÔÜ ¸fbÓfm ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIYÈd°f ´fSX ´fc¯fÊ d½fäfÀf WX`Ü WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f Àf¸fÈð WX`, d½fd½f²f°ffAûÔ ½ff»fm ýmVf ¸fmÔ d½fIYfÀf IYe AÀfe¸f ÀfÔ·ff½f³ffEÔ WX`Ü IYûBÊ WX¸ffSXm ýmVf IYû Af¦fm ¶fPXÞ³fm Àfm SXûIY ³fWXeÔ ´ff¹fm¦ffÜ WXfÔ ¸fbÓfm ¹fm IYWX³fm ¸fmÔ WXªfÊ ³fWXeÔ dIY BÀf Àf¸f¹f ýmVf ¸fmÔ IYfRYe Àf¸fÀ¹ffEÔ WX`Ô, IYBÊ ¶ff²ffEÔ WX`ÔÜ ¸f`Ô EIY ´fiVffÀfIY IZY °füSX ´fSX ¨ffWX°ff WXcÔ dIY Àf¶fÀfm d³f¨f»fm °f¶fIZY IZY d»fE IbYLX IYSX ÀfIcaY Ü ¸f`Ô ¦fif¸fe¯f Àf¸ffªf IYû, dªfÀfÀfm ¸f`Ô d³fIY»fIYSX Af¹ff WXcÔ CÀfIZY d»fE IYf¸f IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔÜ °ffdIY ½fû ¦fif¸fe¯f Àf¸ffªf BÀf ´fcSXm ·ffSX°f IZY d½fIYfÀf ¸fmÔ A´f³ff ¹fû¦fýf³f ým ÀfIZÔYÜ n RYSXUSXeX 2013 I 35


AfUSX¯f IY±ff

WXSX ýüSX ¸fmÔ ¹fb½ff WXû°fm WX`Ô Àf¸f¹f IZY Àff±f-Àff±f °fIY³feIY ¶fý»f°fe WX` AüSX Àfû¨f³fm Àf¸fÓf³fm IYf ³fªfdSX¹ff ¶fý»f°ff WX`Ü A¦fSX WX¸f ·füd°fIY øY´f Àfm AüSX °fIY³feIY IZY d»fWXfªf Àfm °fSXæYe IYSX SXWXm WX`Ô °fû ¹fm ·fe ÀffRY WX` dIY Afªf IZY ¹fb½ff IYf ³fªfdSX¹ff AüSX ½fÈWXý WXû SXWXf WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff ª¹ffýf ªff¦føYIY WX`Ü ¶fVf°fmÊ ¶ff°fmÔ CÀfIYe ·ff¿ff AüSX CÀfIZY AÔýfªf ¸fmÔ WXûÔÜ CýfWXSX¯f IZY d»fE EIY Àff¸ff³¹f ¶fWXÀf AfªfIY»f WXû°fe WX` dIY dIY°ff¶fûÔ IYû ´fPXÞ³fm ½ff»fm IY¸f WXû SXWXm WX`Ô Afªf IZY ¹fb½ff dRY»¸fmÔ ýmJ³ff, ½fedOX¹fû ¦fm¸Àf Jm»f³ff, MXe½fe ýmJ³ff ¹ff ¸füªf ¸fÀ°fe ¸fmÔ Àf¸f¹f d¶f°ff³ff ª¹ffýf ¶fmWX°fSX ¸ff³f°fm WX`ÔÜ EIY »fmJIY IZY ³ff°fm ¸fbÓfm ¹fm »f¦f°ff WX` dIY Afªf IZY ¹fb½ff ´fWX»fm IYe °fb»f³ff ¸fmÔ ´fPXÞ³fm ¸fmÔ ª¹ffýf ÷Yd¨f dýJf SXWXm WX`ÔÜ dªfÀf °fSXWX Àfm WXf»f ¸fmÔ B³WXeÔ ¹fb½ffAûÔ IZY d½f¿f¹fûÔ ´fSX d»fJe ¦fBÊ dIY°ff¶fûÔ IYû B³WXûÔ³fm WXf±fûÔ WXf±f d»f¹ff WX` CÀfÀfm IYWXf ªff ÀfIY°ff WX` dIY Afªf IZY ¹fb½ff dIY°ff¶fûÔ Àfm ýûÀ°fe IYSX³fm ¸fmÔ ª¹ffýf Àf¸f¹f d¶f°ff SXWXm WX`ÔÜ ¨fm°f³f ·f¦f°f ÀfSXeJm ¹fb½ff »fmJIYûÔ IZY »fmJ³f ³fm ´ffNXIYûÔ ¸fmÔ AüSX ¹fb½ff »fmJIYûÔ ¸fmÔ EIY ³f¹ff ªfûVf ·fSX dý¹ff WX`Ü ÀffdWX°¹f IZY ´fid°f Afªf IZY ¹fb½ff IYf øYÓff³f ³fWXeÔ, ¹fm IYWX³ff d¶f»IbY»f ¦f»f°f WX`, WXfÔ ¹fm ªføYSX IYWXf ªff ÀfIY°ff WX` dIY Afªf IYf ¹fb½ff ªfû ´fPXÞ³ff ¨ffWX°ff WX` ½fû ¶ffªffSX CÀfm C´f»f¶²f ³fWXeÔ IYSXf ´ff SXWXf WX`Ü ýSXAÀf»f WX¸ffSXf ¹fb½ff ½fWXe ´fPX³Þ ff ¨ffWX°ff WX` ªfû EIY ¹fb½ff »fmJIY, EIY ¹fb½ff IYWXf³feIYfSX ¹ff C´f³¹ffÀfIYfSX d»fJ°ff WXÜ` Afªf ·fe EmÀfm d½f¿f¹fûÔ ´fSX ª¹ffýf d»fJf ªff°ff WX` ªfû ¹fb½ffAûÔ IYû AfIYd¿fÊ°f ³fWXeÔ IYSX ´ff°ff ¹ff C³WXÔm SXû¨fIY ³fWXeÔ »f¦f°ffÜ ¹fcÔ ·fe IYWX ÀfIY°fm WXÔ` dIY CÀfIYe ·ff¿ff ¹fb½ffAûÔ IYû B°f³fe SXû¨fIY ³fWXeÔ »f¦f°fe WX` dIY ¹fb½ff CÀfm ´fPXÜZÞ ¹fb½ff IYû SXû¸ffÔÀf IYe IYWXfd³f¹ffÔ, I`YÔ ´fÀf ³ffg½fm»f ¹ff dRY¢Vf³f IYû ´fPX³Þ fm ¸fmÔ ª¹ffýf ÷Yd¨f WXû°fe WX`Ü 36 I RYSXUSXeX 2013

¹fb½ffAûÔ IYe ³f¶ªfÞ ¹fb½ff WXe

Àf¸fÓf ÀfIY°fm WX`Ô Afªf ¸fbÓfm ªfû ´fWX¨ff³f d¸f»fe WX` ½fû B³WXeÔ ¹fb½ff Àffd±f¹fûÔ IYe ½fªfWX Àfm °fû d¸f»fe WX`Ü BÀfe ¹fb½ff Àf¸fcWX IYf EIY dWXÀÀff WXû³fm IZY ³ff°fm ¸f`Ô C³fIZY d½f¿f¹fûÔ AüSX ·ff¿ff IYû ª¹ffýf ¶fmWX°fSX Àf¸fÓf ´ff°fe WXcÔ AüSX ªfû d»fJ SXWXe WXcÔ ½fû B³WXmÔ ¶fmWXý ´fÀfÔý ·fe Af SXWXf WX`Ü ¹fm ·fe IYWX ÀfIY°fm WX`Ô dIY Vff¹fý ¸fmSXf AüSX ¸fmSXm ´ffNXIYûÔ IYf d½fªf³f ¶fWXb°f IbYLX °ff»f¸fm»f Jf°ff WX` BÀfed»fE ¸fmSXm ´ffNXIY ¸fmSXm d»fJm IYû ´fÀfÔý IYSX°fm WX`ÔÜ ¸fbÓfm A´f³fm ´ffNXIYûÔ IYe ÷Yd¨f ´f°ff WX`, ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¸f`Ô ªf¶f d»fJ°fe WXcÔ °fû C³WXmÔ BÀf dWXÀff¶f Àfm d»fJ³fm IYe IYûdVfVf IYSX°fe WXcÔ °ffdIY ½fû B³f ¹fb½ffAûÔ IYû ´fÀfÔý AfEÜ ¸f`Ô Àf¸fÓf°fe WXcÔ AüSX WX¸ffSXm Àf¸ffªf IYû ·fe Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY Afªf IYf ¹fb½ff ¶fý»f ¨fbIYf WX`Ü ¹fm ½fû ¹fb½ff WX` ªfû WXSX Àfb³fe-Àfb³ffBÊ ¶ff°f ´fSX ·fSXûÀff ³fWXeÔ IYSX°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff WXSX ¶ff°f IYû °fIYÊ IYe IYÀfüMXe ´fSX IYÀf°ff WX` ½fû CÀfIZY ¶ffý WXe dIYÀfe ¶ff°f IYû À½feIYfSX ¹ff AÀ½feIYfSX IYSX°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff dIYÀfe ¦f´fûOÞXVfÔJe C´f³¹ffÀf ´fSX ·fSXûÀff ³fWXeÔ IYSX°ff ¶fd»IY ½fû EmÀff »fmJ³f ´fÀfÔý IYSX°fm WX`Ô ªfû ½ffÀ°fd½fIY°ff IZY ³fªfýeIY WXûÜ ½fû EmÀfe IYWXf³fe ´fÀfÔý IYSX°ff WX` dªfÀf¸fmÔ ªfe½f³f IYe ½ffÀ°fd½fIY §fMX³ffAûÔ IZY AÔVf Àf¸fmMXm ¦fE WXûÔÜ ¸f`Ô ªfû d»fJ SXWXe WXcÔ A¦fSX ½fû Afªf IYe §fMX³ffAûÔ Àfm ªfbOÞXf WXbAf WX`Ô °fû »fû¦f EmÀfm C´f³¹ffÀfûÔ Àfm ¹ff EmÀfm »fmJ³f Àfm Jbý IYû ªfûOÞX ´ff°fm WX`ÔÜ ¨ffWXm ½fû Afªf IZY AfÔýû»f³f WXûÔ Afªf IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ WXû ¹ff Afªf IZY ´¹ffSX IYe ¶ff°fmÔ WXe ¢¹fûÔ ³ff WXûÔ ´ffNXIY B³WXmÔ °f·fe ´fPXÞ°ff WX` ªf¶f ½fû B³f §fMX³ffAûÔ IYû A´f³fm ý`d³fIY ªfe½f³f ¸fmÔ ýmJ°ff ¹ff A³fb·f½f IYSX°ff WX`Ü

BÀfe °fSXWX A»f¦f-A»f¦f ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IZY Àfû¨f³fm AüSX Àf¸fÓf³fm IYf ³fªfdSX¹ff ¶fý»f ¦f¹ff WXÜ` ªf¶f Àf¶f IbYLX ¶fý»f SXWXf WX` °fû ´¹ffSX IYSX³fm IYf °fSXeIYf, ´¹ffSX IZY ¸ff¹f³fm ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¶fý»fm¦Ô fm, WXf»ffÔdIY ¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX¦Ôc fe dIY ´¹ffSX IZY ¸ff¹f³fûÔ IYû ½¹fdöY ½¹fdöY IZY Af²ffSX ´fSX Àf¸fÓf³ff WXû¦ffÜ WXSX dIYÀfe IYf Àfû¨f³ff ýcÀfSXm Àfm A»f¦f WXû°ff WXÜ` ¹fm ¶ff°f Àf¨f WX` dIY AfªfIY»f ´¹ffSX IYf ¸f°f»f¶f ¦fWXSXfBÊ IYf ´¹ffSX ³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX,` »fmdIY³f ´¹ffSX EmÀff WXe WXû ¦f¹ff WX` ¹fm ´fcSXe °fSXWX Àf¨f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WXÜ` Afªf »fû¦f A´f³fe ¸fªfeÊ Àfm °fe³f -°fe³f ¸fWXe³fm ¸fmÔ A´f³fm WX¸fÀfRYSX IYf ¨fb³ff½f IYSX »fm°fm WXÔ` °fû EmÀff ·fe ýmJ³fm ¸fmÔ Af¹ff WX` dIY ýÀf Àff»f ¶fe°f ªff³fm IZY ¶ffý ·fe »fû¦fûÔ IYf ´¹ffSX ´fSX½ff³f ³fWXeÔ ¨fPX°Þ ff WXÜ` ªfWXfÔ °fIY dSXV°fûÔ IZY AüSX Vffýe IZY ¸ff¹f³fûÔ IYe ¶ff°f WX` ¸fbÓfm Afªf ·fe A´f³fm ýmVf IYe ÀfÔÀIYÈd°f ´fSX ·fSXûÀff WXÜ` ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY Afªf ·fe WX¸f »fû¦f d½f½ffWX IYû EIY ´fd½fÂf ¶fÔ²f³f ¸ff³f°fm WX,Ô` AüSX BÀfIYe Bªªf°f IYSX³ff ªff³f°fm WXÜÔ` WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f IYe ÀfbýÔ SX°ff ¹fWXe WX` dIY ¹fWXfÔ »fû¦f Afªf ·fe A´f³fm ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYû ÀfWXªm f³ff AüSX C³fIYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³ff ªff³f°fm WX`ÔÜ WXfÔ ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaY¦Ê f ÀffBMÐXÀf ´fSX ¶f³fm dSXV°fûÔ IYe ¶ff°f AüSX WX` AüSX ½f`Àfm ·fe ¹fm WX¸ffSXf IY»¨fSX °fû ³fWXeÜÔ ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaY¦Ê f ÀffBMX IZY d»fWXfªf Àfm ýmJÔm °fû »fû¦f dªf°f³fe ªf»ýe dIYÀfe IZY ýûÀ°f ¶f³f°fm WXÔ` °fû C°f³fe WXe ªf»ýe C³fIYû ·fb»ff ·fe ým°fm WXÜÔ` Afªf »fû¦f EIY Àff±f IYBÊ »fû¦fûÔ Àfm ýûÀ°fe SXJ°fm WX,Ô` ´¹ffSX WXû³fm IYf ýf½ff ·fe IYSX°fm WX,Ô` »fmdIY³f ´¹ffSX ¸fmÔ Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ¶ff°f WX` ´fid°f¶fð°ff AüSX d½fäÀf³fe¹f°ffÜ ªfWXfÔ ´fid°f¶fð°ff ³fWXeÔ ½fWXfÔ ´¹ffSX I`YÀfm WXû ÀfIY°ff WX` AüSX Afªf IZY ¹fb½ffAûÔ IYe ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaY¦Ê f ÀffBMÐXÀf ´fSX ´fSX½ff³f ¨fPXe× ýûÀ°fe BÀf ´fid°f¶fð°ff IYe IY¸fe IYû dýJf°fe WX`Ü WXf»ffadIY A´f³fm BýÊ-d¦fýÊ ¹fm Àf¶f


ýmJ°fm WXEb AüSX A´f³fm ýûÀ°fûÔ IYû EmÀfe ýûdÀ°f¹fûÔ ¸fmÔ IYBÊ ¶ffSX ´fPXÞ°fm WXbE ýmJIYSX ¸fbÓfm C³fIYe ³f¶ªf Àf¸fÓf ¸fmÔ Af°fe WX` ¹fWXe ½fªfWX WX` dIY ½fû ¸fmSXe IYWXfd³f¹fûÔ Àfm Jbý IYû Àfe²fm ªfbOXÞf WXA b f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fm WXÜÔ` ªf¶f ¸f`Ô »fmJ³f ¸fmÔ °fne³f WXû°fe WXÔc °fû ¸fmSXm Àff¸f³fm Afªf IZY ¹fb½ff IYe EIY °fÀ½feSX WXû°fe WXÜ` EmÀff ¹fb½ff ªfû ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf Àfm ªfûSXýfSX °fSXeIZY Àfm ªfbOXÞf WXû°ff WXÜ` ¸fmSXm £¹ff»f Àfm WXSX ªf³fSXmVf³f ¸fmÔ ³fBÊ ¨feªfmÔ Af°fe WX`Ô ³fE Afd½f¿IYfSX ³fE C´fIYSX¯f ³fBÊ d½f¨ffSX²ffSXf Àf¸f¹f IZY Àff±f Àf·fe IbYLX ´fdSX½fd°fÊ°f WXû°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff WXSX ³fBÊ ¨feªf IYû A´f³fm Àff±f ªfûOÞX°ff WX` ´fWX»fm IZY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ ¶ff°f IYøYÔ °fû ¸fmSXm ¸f¸´fe -´ff´ff AüSX ¸fmSXm ¶fe¨f ¸fmÔ ¶fWXb°f RYIYÊ WX`Ü ´¹ffSX IZY ¶ffSXm ¸fmÔ IYWXcÔ ¹ff dIYÀfe AüSX ·fe ¨feªf IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Afªf IYe ´fePXÞe IYe EIY A»f¦f Àfû¨f WXû°fe WX`Ü Àff¸ff³¹f°f¹ff Afªf IYf ¹fb½ff WXSX ¨feªf ¸fmÔ ¦fWXSXfBÊ Àfm ªffIYSX ³fWXeÔ Àfû¨f°ff WX`Ü IYûBÊ ýÀf Àff»f ¶ffý A´f³fm ´¹ffSX IYû ´fSX½ff³f ´fSX ¨fPXÞf ´ff°ff WX` °fû IYûBÊ °fe³f-°fe³f ¸ffWX ¸fmÔ WXe A´f³fm ´¹ffSX IYû ¶fý»f°ff SXWX°ff WX`Ü ¸fmSXf C´f³¹ffÀf »f½f EMX RZYÀf¶fbI EIY EmÀfm dIYSXýfSX IZY BýÊd¦fýÊ WX` dªfÀfm ¸fmSXe WXe °fSXWX IYfRYe IY¸f C¸fi ¸fmÔ ´fWX¨ff³f d¸f»f ªff°fe WX` CÀfIYe ªf¶fSXýÀ°f R`Y³f RYfg»fûBÊÔ¦f WXû ªff°fe WX`Ü I`YÀfm EIY »fOÞXIYe CÀfÀfm ´¹ffSX IYSX³fm »f¦f°fe WX` AüSX ´¹ffSX IZY ¨fæYSX ¸fmÔ ½fû A´f³fe ´fPX×fBÊd»fJfBÊ, IYgdSX¹fSX, ´fdSX½ffSX Àf¶f ·fc»f ¶f`NX°fe WX` CÀfm ýVffʳfm IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWXfÔ BÀfIYf dªfIiY ¸f`Ô³fm BÀfed»fE dIY¹ff ¢¹fûÔdIY ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaYʦf ÀffBMÐXÀf IYf BÀ°fm¸ff»f IYSX³fm ½ff»fûÔ ¹fb½ffAûÔ IYû, AüSX JfÀfIYSX C³WXmÔ ªfû BÀfIYf BÀ°fm¸ff»f dÀfRYÊ ýûÀ°fe ¹ffSXe IZY d»fE IYSX°fm WX`Ô, Af°¸f d³f¹fÔÂf¯f IYe ªføYSX°f WX`Ü ªff³fIYfdSX¹ffÔ Af´f °fIY ´fWXbÔ¨ff³fm IZY ¶fªff¹f A¦fSX ¹fm ÀffBMÐXÀf EIY ³fVff ¶f³f ¦fBÊ WX`Ô °fû ¹fm ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE §ff°fIY WX`Ü WXf»ffadIY WX¸f ýmJ°fm WX` Àfc¨f³ff IiYfÔd°f ¸fmÔ B³f ÀffBMÐXÀf IYf dIY°f³ff ¸fWX°½f´fc¯fÊ ¹fû¦fýf³f WX`Ü J`SX ¶ff°f ½fWXeÔ §fc¸f-dRYSXIYSX Af ªff°fe WX` dIY WXSX ¨feªf IZY A¨LXm AüSX ¶fbSXm ýû³fûÔ ´fWX»fc WXû°fm WX`Ô, Af´f dIYÀfm ¨fb³f°fm WX`Ô ¹fm AWX¸f WX`Ü ¸f`Ô ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IYû ¦f»f°f ³fWXeÔ ¸ff³f°feÜ ¹fm RZYÀf¶fbIY AüSX dMÐX½fMXSX WXe ±fm dªf³fIZY ¨f»f°fm dýne ¦f`Ô¦fSXm´f IYe §fMX³ff ´fSX ýmVf IZY »fû¦fûÔ IYf ¦fbÀÀff Àff¸f³fm Af ÀfIYfÜ Afªf IYf ¹fb½ff ª¹ffýf ªff¦føYIY dýJ°ff WX` AüSX A´f³fe Af½ffªf IYû Àff¸ffdªfIY ¸fbïûÔ ´fSX ¶fb»fÔý IYSX°ff WX` °fû BÀfIYf ßfm¹f ·fe B³f ÀffBMÐXÀf IYû dý¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ ¸fmSXf ýcÀfSXf C´f³¹ffÀf SXû¸ffÔÀf ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü E¢ÀfeOXmÔMX»fe B³f »f½f IYe ±fe¸f SXû¸ffÔÀf ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü ¸fmSXf °feÀfSXf C´f³¹ffÀf

¨ffÔý³fe ¨füIY ¸fmÔ ¶f¸f d½fÀRYûMX IYe §fMX³ff ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀf C´f³¹ffÀf ¸fmÔ ¸f`Ô³fm ¶f°ff³fm IYe IYûdVfVf IYe WX` dIY EIY ¶f¸f d½fÀRYûMX dIY°f³fe ªf»ýe dIY°f³fm »fû¦fûÔ IZY dý¸ff¦fûÔ ¸fmÔ ´fdSX½f°fʳf IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fmSXm C´f³¹ffÀf IYf ³ff¹fIY ¶f¸f d½fÀRYûMX ½ff»fe ªf¦fWX ´fSX ¸füªfcý SXWX°ff WX` »fmdIY³f ½fû BÀf §fMX³ff IZY ¶ffý Jbý ¸fmÔ B°f³ff ª¹ffýf ´fdSX½f°fʳf ýmJ°ff WX` dIY ýû¶ffSXf CÀfe ªf¦fWX ´fSX ªff°ff WX`Ü ½fWXfÔ ´fSX ½fû EIY OXf¹fSXe ´fif~ IYSX°ff WX` CÀf OXf¹fSXe IYû ´fif~ IYSX³fm IZY ¶ffý ½fû CÀf OXf¹fSXe IYû CÀf °fIY ´fWXbÔ¨ff°ff WX` dªfÀfIZY d»fE ½fû d»fJe ¦fBÊÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY Afªf ´¹ffSX IYû EIY ·ff½f³ff Àfm ª¹ffýf EIY ¶fifOÔ X IYe d½f¿f¹f½fÀ°fb ¶f³ff dý¹ff ¦f¹ff WXÜ` »fû¦f MXe½fe AüSX dRY»¸fmÔ ýmJIYSX A´f³fm ¨ffWX³fm ½ff»fm ¸fmÔ ½fWXe Àf¶f °f»ffVf³fm »f¦f°fm WX`ÔÜ WX¸ffSXm ¹fb½ffAûÔ IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY dRY»¸fûÔ AüSX WXIYeIY°f ¸fmÔ ¶fWXb°f RYIYÊ WXû°ff WX`Ü WX¸f ªf¶f A´f³fm ¨ffWX³fm ½ff»fm »fOÞXIYf ¹ff »fOÞXIYe ¸fmÔ dRY»¸f ÀMXfSX IYe LXdU PXcÔPXÞ°fm WX`Ô °fû ¹fm ·fc»f ªff°fm WX`Ô dIY WXSX IYûBÊ dRY»¸f ÀMXfSX ªf`Àff ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü dÀfRYÊ ´¹ffSX IZY d»fWXfªf Àfm WX¸fmÔ Àf¶f dRY»¸fûÔ ªf`Àff ¨ffdWXE ªf¶fdIY dRY»¸fe dIYSXýfSXûÔ IYe IYBÊ AüSX IY»´f³ff¸f¹f ¶ff°fmÔ WXû°fe WX`Ô ªf`Àfm WX¸f IY·fe ¶f³f ³fWXeÔ ÀfIY°fm, C³f Àf¶fIYû WX¸f ³fªfSX AÔýfªf IYSX ým°fm WXÜÔ` Àf·fe IYe A´f³fe A´f³fe IbYLX JfdÀf¹f°fmÔ WXû°fe WX`ÔÜ Afªf IZY ªf¸ff³fm ¸fmÔ IYûBÊ ·fe ´fSXRZY¢MX ³fWXeÔ WX` ¹fWXfÔ °fIY dIY Af´f Jbý ·fe A´f³fe dªfaý¦fe ¸fmÔ ´fSXRZY¢MX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fmÜ BÀf Àf°¹f IYû À½feIYfSX ³fWXeÔ IYSX³fm IZY IYfSX¯f WXe dªfaý¦fe ¸fmÔ IYfRYe ¸fbdVIY»fmÔ ´fmVf Af°fe WX`ÔÜ AfªfIY»f BÀfe ½fªfWX Àfm dSXV°fûÔ IZY MXcMX³fm IYf d³fdIY°ff dÀfaWX, »fZdJIYf

dÀf»fdÀf»ff ·fe °fmªf WXû ¦f¹ff WX`Ü ´¹ffSX

RYSXUSXeX 2013 I 37


¹fbUf ·ffSX°f IYe °fÀUeSX

d¶f³ff Vf°fÊ IZY WXû°ff WX` »fmdIY³f Afªf EIY ýcÀfSXm ¸fmÔ IYd¸f¹ffÔ Jcd¶f¹ffÔ WXe PXcÔPXÞ³fm ¸fmÔ »f¦fm SXWX°fm WX`ÔÜ dIYÀfe ¸fmÔ IYûBÊ IY¸fe WXû°fe WX` °fû dIYÀfe AüSX IZY Àff±f WXû »fm°fm WX`Ô, »fmdIY³f ¹fm Jûªf J°¸f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe ¢¹fûÔdIY IYûBÊ ·fe ´fSXRZY¢MX ³fWXeÔ WXû°ffÜ ªfWXfÔ °fIY ¸fmSXe A´f³fe Jûªf IYf Àf½ff»f WX` ¸f`Ô Jbý IYû AüSX ¶fmWX°fSX ýmJ³ff ¨ffWX°fe WXcÔÜ A´f³fm »fmJ³f IYû AüSX d³fJfSX³ff ¨ffWX°fe WXcÔ IbYLX EmÀff d»fJ°fm SXWX³ff ¨ffWX°fe WXcÔ dªfÀfÀfm ¸fmSXm ´ffNXIY ªfbOÞXf½f ¸fWXÀfcÀf IYSXmÔÜ A´f³fm A·fe °fIY d»fJm ¦f¹fm ´ffÔ¨f C´f³¹ffÀfûÔ IZY ýüSXf³f ¸f`Ô³fm Jbý ¸fmÔ ¶fWXb°f ´fdSX½f°fʳf ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff WXÜ` ´ffNXIYûÔ IZY ÀfbÓff½f, C³fIYf C°ÀffWX½f²fʳf ¹ff Af»fû¨f³ff Àf¶f IbYLX ªfûVf ¶fPXÞf³fm ½ff»ff WXû°ff WX`Ü WXSX ÀfbÓff½f IZY Àff±f ¸f`Ô Jbý IYû AüSX ¶fmWX°fSX ¸fWXÀfcÀf IYSX°fe WXcÔÜ ¸f`Ô NXeIY ½f`Àff WXe ¸fWXÀfcÀf IYSX³fm IYe IYûdVfVf ·fe IYSX°fe WXcÔ ªf`Àff ¸fmSXm C´f³¹ffÀf IZY dIYÀfe AÔVf IYû ´fPXIÞ YSX IYûBÊ ´ffNXIY ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WX` AüSX A´f³fe ¶ff°f ¸fbÓf °fIY ´fWXbÔ¨ff°ff WX`Ü ½f`Àfm ´ffNXIYûÔ IYf ³fªfdSX¹ff ·fe A»f¦f A»f¦f WXû°ff WX` Àf¶fIYe A´f³fe ´fÀfÔý WXû°fe WX` AüSX ªffdWXSX Àfe ¶ff°f WX` ªf`Àfm IYûBÊ ´fSXRZY¢MX ³fWXeÔ WXû°ff ½f`Àfm WXe IYûBÊ IYWXf³fe Àf·fe IYû ´fÀfÔý Af ªff¹ff ¹fm ·fe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ ½fm»fmÔMXfB³f IZY BÀf WXû WXnm IZY ¶fe¨f A¦fSX ¸f`Ô ´¹ffSX IYû »fmIYSX A´f³fe Àfû¨f SXJcÔ °fû ¸fmSXm d»fE Àf¨¨ff ´¹ffSX ½fû WX` dªfÀf¸fmÔ Af´fIZY AüSX Af´fIZY WX¸fÀfRYSX IYe IYBÊ ¶ff°fmÔ ¸fm»f Jf°fe WX`ÔÜ Af´fIYf Af´fÀfe ½ff°ffÊ»ff´f ¸fm»f Jf³ff ¨ffdWXEÜ

38 I RYSXUSXeX 2013

dIYÀfe ·fe ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ Af´f ýmJmÔ °fû ¸fmSXm £¹ff»f Àfm WXSX ½¹fdöY IYe A»f¦f Àfû¨f WXû°fe WX`Ü A¶f ½fm»fmÔMXfB³f OXm IYû WXe »fedªfE ¹fm A»f¦f A»f¦f ½¹fdöY¹fûÔ IYe Àfû¨f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` dIY ½fû BÀf dý³f IYû »fmIYSX ¢¹ff Àfû¨f°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff ·fe BÀf dý³f IYû »fmIYSX A»f¦f A»f¦f Àfû¨f SXJ°ff WX`Ü IYûBÊ BÀfIYû »fmIYSX ¶fWXb°f ª¹ffýf C°ÀffdWX°f SXWX°ff WX` °fû IYBÊ BÀfIYû »fmIYSX d¶f»IbY»f ·fe C°ÀffdWX°f ³fWXeÔ dýJ°fm WX`ÔÜ ¸fmSXe d³fªfe SXf¹f ¹fm WX` dIY ½fm»fmÔMXfB³f OXm IYf IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX`Ü Ad²fIYfÔVf ¹fb½ff ªff³f°fm ·fe ³fWXeÔ WX`Ô dIY ½f`Ô»fmMXfB³f OXm ¢¹ff WXû°ff WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm ½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY ¶ffSXm ¸fmÔ »fû¦fûÔ IYû ´f°ff ·fe ³fWXeÔ WX` dIY BÀfm dIYÀf ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ ¸f³ff°fm WX`ÔÜ Afªf ½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY½f»f ¸ffIZYÊMX Àfm ªfbOXÞf dý³f ¶f³f ¦f¹ff WX` IaY´fd³f¹ffÔ BÀf dý³f IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJIYSX A´f³fm C°´ffý °f`¹ffSX IYSX°fe WX`Ô AüSX BÀf dý³f IYû »fmIYSX °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX°fe WX`ÔÜ Àff¸ff³f d¶fIY³fm IYf ªfdSX¹ff ¶f³f ¦f¹ff WX` ½f`»fmÔMXfB³f OXmÜ ¸fbÓfm ³fWXeÔ »f¦f°ff WX` dIY Àf¨¨fm ´¹ffSX IZY d»fE EIY dý³f IYe ªføYSX°f WXû°fe WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm Àf¨¨fm ´¹ffSX IZY d»fE IYûBÊ JfÀf dý³f d³f¹f°f ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü IY¸f Àfm IY¸f ¸f`Ô °fû ½f`»fmÔMXfB³f OXm ¸f³ff³fm IZY d»fE SXfªfe ³fWXeÔ WXcÔÜ A¦fSX Af´fIYe Àfû¨f EIY ªf`Àfe WXû°fe WX` °fû Af´fIYf ´¹ffSX Àf¨¨ff WXû°ff WX`Ü Àf¨¨fm ´¹ffSX IZY ¸ff¹f³fm ¶fý»f°fm SXWX°fm WX`ÔÜ »fû¦f IYWX°fm WX`Ô dIY C³WXmÔ RY»ffÔ »fOÞXIYe ¹ff »fOÞXIZY Àfm Àf¨¨ff ´¹ffSX WXû ¦f¹ff »fmdIY³f ª¹fûÔª¹fûÔ C³f »fû¦fûÔ IYe Af´fÀfe ¶ff°f¨fe°f WXû°fe WX` d½f¨ffSXûÔ IYf Afýf³f-´fiýf³f WXû°ff WX`, ²feSXm ²feSXm Àf¨¨ff ´¹ffSX IYfRcYSX WXû³fm »f¦f°ff WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm Àf¨¨ff ´¹ffSX ½fû WXû°ff WX` ªf¶f Af´fIZY A´f³fm WX¸fÀfRYSX Àfm ¶ff°f¨fe°f ´fSXRZY¢MX WXû°fe WX` Af´fIZY d½f¨ffSXûÔ ¸fmÔ Àff¸fÔªfÀ¹f ¶f`NX°ff WX`Ü ¹fWXe Àf¨¨ff ´¹ffSX WXû°ff WX`Ü ¸f`³fm ´fWX»fm ·fe IYWXf WX` dIY WXSX ¹fb½ff IYe WXSX ½¹fdöY IYe A´f³fe A»f¦f Àfû¨f WXû°fe WX` dIYÀfe

´fSX IYûBÊ d½f¨ffSX²ffSXf IYû ³ff °fû ±fû´ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ¸fmSXe ´¹ffSX IYû »fmIYSX A´f³fe SXf¹f WX` ªføYSXe ³fWXeÔ ¹fWXe ÀfWXe WXû AüSX Àf¶fIZY d»fE WXûÜ BÀfe °fSXWX WXSX EIY IYf ´¹ffSX IZY BªfWXfSX IYf AüSX CÀfm d³f·ff³fm IYf A´f³ff °fSXeIYf WX`Ü WXSXEIY IZY d»fE ´¹ffSX IZY A´f³fm ¸ff¹f³fm WX`Ü dIYÀfe IZY d½f¨ffSXûÔ IYû J°¸f ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm dIYÀfe IYû dIYÀfe IZY d½f¨ffSXûÔ ´fSX ¶f»ff°f WX¸f»ff IYSX³fm IYe Bªffªf°f WXe ³fWXeÔ WX`Ü ³ff WXe dIYÀfe IYû dIYÀfe ýcÀfSXm ´fSX A´f³fm d½f¨ffSXûÔ IYû ¶f»ff°f ±fû´f³fm IYe Bªffªf°f WX`Ü ¸f`Ô dIYÀfe ´fSX ·fe dIYÀfe °fSXWX IYe d½f¨ffSX²ffSXf IYû ±fû´f³fm IZY d¶f»IbY»f WXIY ¸fmÔ ³fWXeÔ WXcÔÜ n


AfUSX¯f IY±ff

Vf`»fm¿f JIYʽff»f, bSX AfBÊXAfBÊXMXe JOXÞ¦f´f

Vfû²fIY°ffÊAû IYû QZVf ¸fZÔ WXe ÀfbdU²ff ¸fbW`X¹ff IYSXf³fZ IYe ªføYSX°f ·ffSX°fe¹f ¹fb½ffAûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ªfû Afªf EIY Af¸f ²ffSX¯ff ¶f³f SXWXe WX` ½fû ¹fm WX` dIY Afªf IYf ¹fb½ff ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f Àfm ¶fWXb°f ª¹ffýf ´fi·ffd½f°f WX`Ü ½fû A»WXOÞX WX` AüSX A´f³fe ÀfÔÀIYÈd°f IYû ·fc»f SXWXf WX`Ü ¹fm ¹fb½ff BÀf ÀfÔÀIYÈd°f IYû Af¦fm ³fWXeÔ ¶fPXÞf SXWXf WX` AüSX IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ A´f³fm ¸fc»¹fûÔ dÀfðfÔ°fûÔ ÀfÔÀIYÈd°f Àfm A»f¦f WXû SXWXf WX`Ü ½fWXeÔ ýcÀfSXe Àfû¨f ¹fm ·fe WX` dIY WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe B³f Àf¶f ¶ff°fûÔ IZY Àff±f -Àff±f Af¦fm ·fe ¶fPÞ SXWXm WX`ÔÜ d³fªfe °füSX ´fSX ¸f`Ô A´f³fm ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ IYû »fmIYSX ¶fWXb°f ÀffIYfSXf°¸fIY WXcÔÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY WX¸ffSXm ýmVf IZY ¹fb½ff °f¸ff¸f d½f¿f¸f°ffAûÔ IZY ¶ff½fªfcý ·fe °fmªfe Àfm Af¦fm ¶fPXÞ³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`ÔÜ AfªfIY»f EIY ¶fOÞXf A¨LXf EOX MXm»fed½fªf³f AüSX BÔMXSX³fmMX ´fSX LXf¹ff WXbAf WX`Ü ¦fb»fªffSX ÀffWX¶f ³fm BÀfm d»fJf WX` AüSX ´fe¹fc¿f d¸fßff ³fm BÀfm ¦ff¹ff WX`Ü SXûIYû ¸f°f, MXûIYû ¸f°f... BÀf IZY ¶fû»f WX`Ô ¹fm ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ IYe IYWXf³fe IYû

Jc¶fÀfcSX°fe Àfm ¶f¹ffÔ IYSX³fm ½ff»fm ¶fû»f WX`Ô ýSXAÀf»f WX¸ffSXm ´fbSXJûÔ ³fm, ¸ff°ff-d´f°ff ³fm ¶f¨¨fûÔ IYû IY·fe Jb»fm AfIYfVf ¸fmÔ COÞX³fm ³fWXeÔ dý¹ff C³WXmÔ WX¸fmVff A´f³fe Àf¸fÓf AüSX A´f³fm A³fb·f½fûÔ IZY ýf¹fSXm ¸fmÔ §fmSXm SXJf WX`Ü C³WXmÔ WX¸fmVff Àfm IYWXf dIY °fb¸f EIY Àfed¸f°f Àfû¨f IZY Àff±f Af¦fm ¶fPÞ×û BÀf Àfm WXbAf ¹fm dIY WX¸ffSXm ¶fWXb°f Àfm ¹fb½ff Àff±fe IY·fe Af¦fm ³fWXeÔ ¶fPXÞ ÀfIZYÜ WXSX ¸ff°ff-d´f°ff A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYe ¶fmWX°fSXe ¨ffWX°fm WX`Ô »fmdIY³f dªf°f³fe

AfBÊXAfBÊXMXe JOXÞ¦f´fbSX ÀfZ E¸fMZXIY IYSX³fZ IZY ¶ffQ Vü»fZ¿f ³fZVf³f»f ¹fcd³fUdÀfÊMXe AfgRY dÀfa¦ff´fbSX ÀfZ ´feE¨fOXe IYSX SXWZX W`ÔXÜ CX³fIZY Vfû²f Qbd³f¹ff IYe ªff³fe-¸ff³fe Vfû²f ´fdÂfIYfAûÔ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f WXû SXWZX W`ÔXÜ Uû Qbd³f¹ff IZY ´fid°fd¿NX°f Afg¢ÀfRYûOÊX ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ ·fe A´f³fZ ½¹ff£¹ff³fX QZ ¨fbIZY W`ÔX EIY LXûMZX ÀfZ IYÀ¶fZ ¸fZÔ ´f»fZ-¶fPZÞX Vü»fZ¿f ³fZ ³f dÀfRÊY A´f³fZ ¦ffaU-VfWXSX IYf ³ff¸f SXûVf³f dIY¹ff ¶fd»IY Uû Afªf QZVf IZY IYBÊX ¹fbUfAûa IZY d»fE ´fiZSX¯ffpû°f W`ÔXÜ

RYSXUSXeX 2013 I 39


ýbd³f¹ff C³WXûÔ³fm ýmJe WXû°fe WX` AüSX ªf`Àfe ýbd³f¹ff C³WXûÔ³fm ýmJe WX` CÀfm WXe ½fû Àf¶fIbYLX ¸ff³f°fm WX`Ô AüSX A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYû ´fÔJ ³fWXeÔ ´fÀffSX³fm ým°fmÜ IY·fe B³f ¹fb½ffAûÔ IYû Àfd¨f³f °fmÔýb»fIYSX ¹ff A»¶fMXÊ AfBÔÀMXe³f ¶f³f³fm IZY d»fE °fû LXûdOÞXE, C³fIZY ªf`Àff ¶f³f³fm IYe Àfû¨f³fm IYe Afªffýe °fû ýedªfE AüSX dRYSX ýmdJE I`YÀfm ³fWXeÔ ¶fOÞXe °ffýfý ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶f ¹fb½ff d³fIY»fmÔ¦fmÜ ¸f`Ô C°°fSXfJÔOX IZY LXûMXm Àfm IYÀ¶fm Àfm d³fIY»ff ¹fb½ff WXcÔÜ ¸fmSXm ¸ff°ff-d´f°ff AfBÊAfBÊMXe ¹ff d½fÄff³f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ IYûBÊ ª¹ffýf Àf¸fÓf ³fWXeÔ SXJ°fm WX`Ô ½fû Afªf ·fe ¸fmSXe dSXÀf¨fÊ ¹ff WXfg½fÊOXÊ ¹ff ýbd³f¹ff IZY IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f d½fäd½fôf»f¹fûÔ ¸fmÔ dýE ½¹ff£¹ff³fûÔ IZY ¸ff¹f³fm ³fWXeÔ Àf¸fÓf°fm WX`Ô, »fmdIY³f dªfÀf ½föY ¸f`Ô³fm ¹fm Àf¶f IYSX³fm IYf Àf´f³ff ýmJf C³WXûÔ³fm ¸fmSXf ·fSX´fcSX ÀfWX¹fû¦f dIY¹ff AüSX ¸fbÓfm A´f³fm ´fÔJ ´fÀffSX³fm IYe ´fcSXe Afªffýe ýeÜ ·ffSX°f Afªffý WX` °fû ªffdWXSX Àfe ¶ff°f WX` ¹fWXfÔ IYf ¹fb½ff ·fe Afªffý WX`Ü Afªffý £¹ff»f ½ff»fm BÀf ¹fb½ff ³fm ªf¶f ýbd³f¹ff IYû ýmJf °fû CÀf³fm ·fe ýbd³f¹ff IZY Àff±f IYý¸f Àfm IYý¸f d¸f»ffIYSX ¨f»f³fm IYe IYûdVfVf IYeÜ ½f`Àfm ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY ¹fb½ff ·ffSX°fe¹f Àf¸ffªf ´fWX»fm IZY ¸fbIYf¶f»fm IYfRYe ´fdSX½fd°fÊ°f WX`Ü A¶f ½ffIYBÊ ´fi¦fd°fVfe»f d½f¨ffSX²ffSXf AüSX d½f¨ffSXVfe»f°ff dýJ°fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f ¹fb½ff Afªf Jbý °fû Af¦fm ¶fPXÞ WXe SXWXf WX` Àff±f WXe Àff±f A´f³fe Af³fm ½ff»fe ´fePXÞe IZY d»fE ´fimSX¯ff ·fe ¶f³f SXWXf WX`Ü WXSX dÀfæYm IZY ýû ´fWX»fc WXû°fm WX`Ô Afªffý J¹ff»fûÔ IZY Àff±f ·fe ¹fm ¶ff°f »ff¦fc WXû°fe WX`Ü ³f °fû Afªffý J¹ff»f ´fcSXe °fSXWX Àfm ³fIYfSXf°¸fIY WX`Ô ³ff WXe ´fcSXe °fSXWX Àfm ÀfIYfSXf°¸fIYÜ ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f IYû A´f³ff³fm IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶fWXb°f Àfe ¶ff°fmÔ IYWXe ªff°fe WX`ÔÜ ¸f`Ô d´fLX»fm IYfRYe Àf¸f¹f Àfm d½fýmVfûÔ ¸fmÔ WXe SXWX SXWXf WXcÔ AüSX BÀf ýüSXf³f ýbd³f¹ff IYe IYBÊ AWX¸f ªf¦fWXûÔ ´fSX ªff³fm AüSX ½fWXfÔ IZY ¹fb½ffAûÔ Àfm d¸f»f³fm AüSX C³fIYe Àfû¨f IYû ªff³f³fm IYf ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü ¸fbÓfm °fû ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY ½fû IbYLX ·fe ¦f»f°f ´fWX³f°fm WX`Ô ¹ff ¦f»f°f ¶fû»f°fm WX`Ô ¹ff ¦f»f°f Àfû¨f°fm WX`ÔÜ ¢¹ff ¶fbSXfB¹ffÔ ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f IZY Af³fm Àfm ´fWX»fm ³fWXeÔ ±fe? ªfWXfÔ °fIY ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f IYû A´f³ff³fm IYe ¶ff°f WX` °fû WX¸f WXe C³fIZY IY»¨fSX IYû ³fWXeÔ A´f³ff SXWXm WX`Ô ½fû ·fe WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f IYû À½feIYfSX SXWXm WX`Ô AüSX CÀfm ªff³f³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`ÔÜ dSXV°fûÔ IZY d»fWXfªf Àfm WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f Àf¶fÀfm Àf¸fÈð WX` AüSX ¹fWXe ½fªfWX WX` dIY 40 I RYSXUSXeX 2013

WX¸ffSXf Àf¸¸ff³f ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ WXû°ff WX`Ü Af²¹ff°¸f IZY ³ff¸f ´fSX ´ffJÔOX ýmVf IYe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ Afªf-IY»f d»f½f-B³f-dSX»fmVf³fdVf´f AüSX WX`? ¢¹ff ¹fm WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f IYû ¶f¶ffÊý ³fWXeÔ IYSX ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaYʦf ÀffBMÐXÀf IYf C´f¹fû¦f WX¸ffSXf ¹fb½ff SXWXm WX`Ô? IYûBÊ ýc²f IYf ²fb»ff ´fWX»fm ·fe ³fWXeÔ ±ff Afªf ªfûSXýfSX °fSXeIZY Àfm IYSX SXWXm WX`ÔÜ ýû³fûÔ WXe ¸fû¨fûÊÔ ´fSX ·fe ³fWXeÔ WX`Ü ¨ffWXm ÀfûVf»f ³fZMX½fdIËY¦f BÀ°fm¸ff»f IYSX³fm WX¸fmÔ °f¹f IYSX³ff WX` dIY WX¸ffSXm d»fE A¨LXf ¢¹ff WX` ½ff»fm WXûÔ ¨ffWXm B³fIYf d½fSXû²f IYSX³fm ½ff»fm WXûÔÜ AüSX WX¸fmÔ CÀfm I`YÀfm IYSX³ff WX`Ü WX¸f C³fIYe ¶ff°fmÔ AfªfIY»f ¹fb½ffAûÔ ´fSX IYûBÊ ·fe ¨f¨ffÊ WXû°fe ÀfeJ°fm WX`Ô °fû C³f¸fmÔ ·fe WX¸fmÔ Àf¸fÓf³fmÔ IYe C°IaYNXf WX` °fû ½fû ÀfÔÀIYÈd°f, ´¹ffSX-¸fbWX¶¶f°f ¹ff ´fWX³f³fm-AûPXÞ³fZ WX`Ü A·fe Af´f IbaY·f ¸fm»fm ¸fmÔ ýmJ ÀfIY°fm WX`Ô ýmVfe °fIY Àfed¸f°f SXWX ªff°fe WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY WX¸ffSXm Àf`»ffd³f¹fûÔ IZY Àff±f Àff±f d½fýmVfe ´f¹fÊMXIYûÔ IYf ·fe ¹fb½ff ¹fWXeÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff ªf¸ff½fOÞXf »f¦ff WX`Ü ¹fm »fû¦f ·ffSX°fe¹f ´fdSX½fmVf ¸fmÔ d½fÄff³f, Jm»f, °fIY³feIYe, Bd°fWXfÀf ªf`Àfm Àf·fe ÃfmÂfûÔ ·ffSX°fe¹f ½fmVf·fc¿ff ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIYÈd°f IYû A´f³ff³fm ¸fmÔ Af¦fm ¶fPXÞ SXWXm WX`Ô AüSX A¨LXf ´fiýVfʳf IYSX SXWXm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`Ü ¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY WX`ÔÜ ¹fb½ff ýmVf ¸fmÔ WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY d½fýmVfûÔ ¸fmÔ ·fe ýmVf ÀfÔÀIYÈd°f EIY ¶fWX°fe WXbBÊ ³fýe IYe °fSXWX WX` AüSXX IYf ³ff¸f SXüVf³f IYSX SXWXm WX`ÔÜ WX¸ffSXf ¹fb½ff d½fýmVfûÔ ¸fmÔ WX¸fmVff BÀfe øY´f ¸fmÔ SXWX³ff ¨ffdWXE BÀf¸fmÔ d½f¨ffSX²ffSXfEÔ ªff°ff WX` °fû BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fm d¶f»fIbY»f ³ff »f¦ffEÔ ´fSXÔ´fSXfEÔ AfIYSX d¸f»f°fe SXWX°fe WX`Ô, »fmdIY³f WX¸ffSXe dIY WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ A½fÀfSXûÔ IYe IY¸fe WX`Ü ¶fd»IY ¸fc»f ÀfÔÀIYÈd°f AÃfb¯¯f ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü ¹fm IYWX³ff A¶f ¹fb½ffAûÔ IYe Àfû¨f Jb»f ¦fBÊ WX`Ü ¹fb½ff A´f³fm ¦f»f°f WX` dIY BÀf ¸fm»f-d¸f»ff´f Àfm WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f d½f¨ffSXûÔ IYû ýmVf Àfm Af¦fm »fm ªffIYSX d½fýmVfûÔ ¸fmÔ J°¸f WXû ªffE¦feÜ WX¸ffSXm ¹fb½ff ³ff IZY½f»f A´f³fe ´fiÀffdSX°f IYSX SXWXm WX`ÔÜ EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY ¹fm ¹fb½ff d½fýmVf ÀfÔÀIYÈd°f IYe SXÃff IYSX SXWXm WX`Ô ¶fd»IY ½fû CÀfm d½fýmVfûÔ ¸fmÔ ¶fÀf ªff³ff ¨ffWX°fm WX`Ô ¹fm ¹fb½ff d½fýmVf Àfm »füMXIYSX ¸fmÔ »fm ªffIYSX CÀfm ¶fPXÞf½ff ·fe ým SXWXm WX`ÔÜ ªfWXfÔ °fIY ýmVf Af SXWXm WX`Ô A´f³fm B»ffIYûÔ ¸fmÔ ªffIYSX dVfÃff, ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ýb÷Y´f¹fû¦f IYe ¶ff°f WX` °fû A¨LXe À½ffÀ±¹f ªff¦føYIY°ff IZY ÃfmÂf ¸fmÔ IYf¸f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ¨feªfûÔ IYf ýb÷Y´f¹fû¦f ´fWX»fm ·fe WXbAf WX`Ü ¢¹ff AfBÊAfBÊMXe AüSX AfBÊAfBÊE¸f Àfm d³fIY»fm ¸fmSXm IYBÊ


ªfWXfÔ °fIY ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ ´¹ffSX IZY ¶fPXÞ°fm Jb¸ffSX IYe ¶ff°f WX` °fû WX¸fmÔ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ A´f³fm QÈdáIYû¯f IYû ¶fý»f³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü Àf¸ffªf IYû ½f`»fmÔMXfB³f OXm IYû »fmIYSX A´f³fe Àfû¨f ¶fý»f³fm IYe ªføYSX°f WX` BÀfm ¹fb½ffAûÔ IZY QÈdáIYû¯f Àfm Àf¸fÓf³fm IYe ¶fWXb°f ª¹ffýf ªføYSX°f WX`Ü ýSXAÀf»f Afªf IYf ¹fb½ff Jb»f ¦f¹ff WX`, ½fû A´f³fm d½f¨ffSX Jb»f IYSX SXJ SXWXf WX`Ü d»fWXfªff ½fû WXSX ¨feªf ¸fmÔ Jb»ff´f³f ¨ffWX°ff WX` ´¹ffSX BÀfIYf EIY dWXÀÀff WX`Ü ´fim¸f IYe ´fSXÔ´fSXf ·ffSX°f ¸fmÔ IYûBÊ ³fBÊ ³fWXeÔ WX`Ü A¦fSX Afªf ¹fb½ff ·ffSX°f A´f³fm ´fim¸f IYf BªfWXfSX Jb»fIYSX IYSX SXWXf WX` °fû BÀf¸fmÔ ¶fbSXfBÊ ¢¹ff WX`Ü ªfWXfÔ °fIY Àf½ff»f WX` dIY ½f`»fmÔMXfB³f Àfm ¶ffªffSXeIYSX¯f IYe ´fi½fÈd°f IYû ´fiû°ÀffWX³f d¸f»f SXWXf WX` °fû BÀf¸fmÔ ·fe ¸fbÓfm IYûBÊ ¶fbSXfBÊ ³fªfSX ³fWXeÔ Af°fe WX`Ü AfdJSX ¶ffªffSX IZY ¶fPXÞ³fm ¸fmÔ JSXf¶fe ¢¹ff WX`Ü Afªf CýfSXeIYSX¯f IYf ýüSX WX` AüSX ¶ffªffSX Af²ffdSX°f A±fʽ¹f½fÀ±ff WX` °fû ¶ffªffSX °fû ¶fPXÞ³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX` WXeÜ WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe WXSX ¨feªf IYû ¸ff´f-°fü»f IYSX ªffÔ¨f ´fSXJ IYSX WXe À½feIYfSX IYSX°fm WX`Ô ½fû WXSX ´fbSXf³fe ¨feªf IYû IZY½f»f ´fSXÔ´fSXf IZY ¨f»f°fm À½feIYfSX ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff Àf¸fÓfü°ff½ffýe QÈdáIYû¯f ³fWXeÔ SXJ°ff WX` ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY Afªf d»f½f-B³f-dSX»fmVf³fdVf´f IYf ¨f»f³f ¶fPXÞ ¦f¹ff WX`Ü ¹fb½ff Àf¸fÓf³ff ¨ffWX°ff WX` dIY CÀfIYf dSXV°ff I`YÀff WX` dªfÀfIZY Àff±f CÀfm dªfaý¦fe d³f½fÊWX³f IYSX³fe WX` ½fû I`YÀff WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀfIZY IbYLX J°fSX³ffIY ´fWX»fc ·fe ýmJ³fm IYû d¸f»fm WX`ÔÜ dSXV°fûÔ IYf IY¸fªfûSX WXû³ff ´fWX»fm IZY ¸fbIYf¶f»fm ´fid°f¶fð°ff ¸fmÔ IY¸fe IYBÊ EmÀfe ¶ff°fmÔ WX`Ô dªf³f ´fSX Afªf IZY ¹fb½ff IYû d½f¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXE AüSX ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY d½f¨ffSXVfe»f ¹fb½ff EmÀff IYSX ·fe SXWXm WX`ÔÜ

d¸fÂf ýmVf ¸fmÔ WXe SXWXIYSX A´f³fm Àf´f³fûÔ IYû ÀffIYfSX IYSX³fm ¸fmÔ »f¦fm WX`ÔÜ ªfWXfÔ °fIY SXfªf³fed°f ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe IYe ¶ff°f WX` °fû ¸f`Ô ýf½fm Àfm IYWX ÀfIY°ff WXcÔ WX¸ffSXm ýmVf IYe SXfªf³fed°f ¹fb½ffAûÔ Àfm ALXc°fe ³fWXeÔ WX`Ü ¹fm IYWX³ff ª¹ffý C´f¹fböY WXû¦ff dIY Afªf SXfªf³fed°f ¹fb½ffAûÔ IZY d¶f³ff WXû WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fe WX`Ü ¨ffWXm ½fû A³³ff IYf AfÔýû»f³f WXû ¹ff IZYªfSXe½ff»f IZY Jb»ffÀfm ¹ff dRYSX WXf»f WXe dýne ¦f`Ô¦fSXm´f IZY ¶ffý ¹fb½ff AfIiYûVf IYe Ad·f½¹fdöY, ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe »f¦ff°ffSX ¶fPe XWXe WX`Ü WX¸ffSXm ýmVf IYf ¹fb½ff IYfRYe ÀfÔ½fmý³fVfe»f WX` ½fû ¨feªfûÔ IYû ¶fmWX°fSX °fSXeIZY Àfm Àf¸fÓf°ff WX`Ü CÀfm ´f°ff WX` dIY dÀfRYÊ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff ým³fm Àfm IbYLX ³fWXeÔ WXû¦ff ¶fd»IY BÀfIZY d»fE ªf¸fe³fe À°fSX ´fSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fb½ff ·ffSX°f ³fm CÀf ¸f²¹f¸f ½f¦fÊ IYû ¸fbJSX Ad·f½¹fdöY ým³fm IYe IYûdVfVf IYe WX` dªfÀfIZY ¶ffSXm ¸fmÔ WX¸fmVff Àfm IYWXf ªff°ff SXWXf WX` dIY ½fû WX¸fmVff ý¶ffIbY¨f»ff SXWX°ff WX`Ü dªfÀfIYe IYûBÊ ´fid°fdIiY¹ff ³fWXeÔ d¸f»f°fe WX`Ü ¹fb½ff ·ffSX°f ³fm ·ffSX°fe¹f d¸fdOX»f ¢»ffÀf IYû EIY ´ff¹fýf³f Af¦fm ¶fPXÞf dý¹ff WX` ªfû SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fmÔ, ½¹f½fÀ±ff d³f¸ffʯf ¸fmÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff

SXWXf WX`Ü ½fû Afªf IYe ½¹f½fÀ±ff ´fSX ¸fcIY ýVfÊIY WXe ³fWXeÔ ¶f³ff SXWX ÀfIY°ffÜ d½fÄff³f IZY ÃfmÂf ¸fmÔ WX¸ffSXm ¹fb½ff »f¦ff°ffSX A¨LXf IYf¸f IYSX SXWXm WX`ÔÜ BÔªfed³f¹fdSaX¦f IZY »fm½f»f ´fSX LXûMXm À°fSX ´fSX °fû WX¸ffSXm ¹fWXfÔ IYfRYe A¨LXm ÀfÔÀ±ff³f WX`ÔÜ AfBÊAfBÊMXe E³fAfBÊAfBÊMXe ªf`Àfm ÀfÔÀ±ff³f A¨LXm ½f`Äffd³fIY ýmVf IYû ým SXWXm WX`Ô, »fmdIY³f dSXÀf¨fÊ IZY À°fSX ´fSX WX¸ffSXm ¹fWXfÔ Afªf ·fe A¨LXm ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYf A·ff½f WX`Ü ýmVf ¸fmÔ SXWXIYSX ¹fm ¹fb½ff ½f`Äffd³fIY dSXÀf¨fÊ ³fWXeÔ IYSX ´ff°fm WX`Ô, ¢¹fûÔdIY WX¸ffSXm ´ffÀf RaYdOÞaX¦f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXf ýmVf Vfû²f IZY ÃfmÂf ¸fmÔ Afªf ·fe ¶fWXb°f ´feLXm WX`Ü WX¸ffSXm ¹fWXfÔ dSXÀf¨fÊ IZY d»fE ªfû ²f³f ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff ªff°ff WX` ½fû IYfRYe IY¸f WX`Ü WX¸ffSXm LXfÂfûÔ IYû Vfû²f IYSX³fm IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ÀfÔÀff²f³f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fm WX`Ü ½fWXeÔ ýcÀfSXm ýmVfûÔ ¸fmÔ dSXÀf¨fÊ ´fSX IYfRYe ªfûSX dý¹ff ªff°ff WX`Ü ýcÀfSXm ýmVfûÔ ¸fmÔ Vfû²f IZY d»fE IYfRYe ´f`Àff J¨fÊ dIY¹ff ªff°ff WX` AüSX ¹fWXe ½fªfWX WX` dIY ¸fmSXm ªf`Àfm IYBÊ ¹fb½ffAûÔ IYû ýmVf Àfm ¶ffWXSX AfIYSX dSXÀf¨fÊ IYSX³fm IYû ¸fªf¶fcSX WXû³ff ´fOÞX°ff WX`Ü A´f³fm ýmVf, A´f³fm ¸ff°ff-d´f°ff IZY ´ffÀf SXWXIYSX IYü³f A´f³fm Àf´f³fûÔ IYû ÀffIYfSX ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWXm¦ff, »fmdIY³f EIY ¹fb½ff Vfû²ff±feÊ WXû³fm IZY ³ff°fm ¸f`Ô dªf¸¸fmýfSXe Àfm IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY WX¸ffSXm ýmVf IYû dSXÀf¨fÊ IZY ÃfZÂf ¸fmÔ ¶fWXb°f IYf¸f IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü Afªf ·fe WX¸f WX¸ffSXm ÀfIY»f §fSXm»fc C°´ffý IYf ¶fWXb°f IY¸f dWXÀÀff WXe dSXÀf¨fÊ IZY ÃfmÂf ¸fmÔ J¨fÊ IYSX°fm

WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY ÀfSXIYfSX ³fm A¶f IbYLX ¹fûªf³ffEÔ ¶f³ffBÊ WX`Ô dªfÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f AfBÊAfBÊMXe ¦fimªfbEMX IYû dSXÀf¨fÊ IZY d»fE RaYdOÞaX¦f ¸fbWX`¹ff IYSXf³fm IYe IbYLX ½¹f½fÀ±ff IYe WX`Ü ¹fm EIY A¨LXe ´fWX»f WX` »fmdIY³f EmÀfe ÀfSXIYfSXe ¹fûªf³ffAûÔ ¸fmÔ ¶fPÞû°fSXe WXû³fe ¨ffdWXEÜ A¦fSX Afªf WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ A¨LXe »f`¶f WXûÔ¦fe, ÀfSXIYfSX LXfÂfûÔ IYe ÀfWXf¹f°ff IYSXm¦fe, Vfû²f LXfÂfûÔ IZY d»fE Àf·fe ªføYSXe ÀfÔÀff²f³f ¸fbWX`¹ff IYSXfE ªffEÔ¦fm °fû ·ffSX°fe¹f LXfÂf d½fýmVfûÔ IYf ¸fbÔWX ¢¹fûÔ °ffÔIZÔY¦fmÜ IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¹fm IY¸fe ÀfSXIYfSX IYe WX`Ü WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX LXûMXm À°fSX ´fSX °fû ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû ´f¹ffÊ~ ÀfÔÀff²f³f ¸fbWX`¹ff IYSXf SXWXe WX` »fmdIY³f A¶f ªføYSXe WX` dIY ½fû Vfû²f U ´feE¨fOXe IZY d»fE ·fe ÀfÔÀff²f³f ¸fbWX`¹ff IYSXfEÜ EmÀfe ¹fûªf³ffAûÔ IYû ÀffIYfSX IYSX³fm IZY d»fE WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ ·fe ¹fb½ff Àfû¨f IZY ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ¹fb½ff ¸fÔdÂf¹fûÔ IYf Àf¸ff½fmVf WXû³ff ªføYSXe WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ Afªf ·fe ¹fb½ffAûÔ IYe ÀfWX·ffd¦f°ff C°f³fe ³fWXeÔ WX` dªf°f³fe WXû³fe ¨ffdWXE BÀf d»fWXfªf Àfm ·ffSX°fe¹f ´fiVffÀfd³fIY ½¹f½fÀ±ff AüSX SXfªf³fed°fIY °fÔÂf ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe ¶fPXfÞ ³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü Afªf ·ffSX°f ¸fmÔ Àf¶fÀfm ª¹ffýf ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ ¹fb½ff Af¶ffýe WX`Ü ¹fb½ff BÀf ýmVf IYf ·fd½f¿¹f WX`Ô WX¸fmÔ WX¸ffSXm BÀf ÀfÔÀff²f³f IYe SXÃff IYSX³ff Af³ff ¨ffdWXEÜ BÀf ¹fb½ff ÀfÔ´fýf IZY ªfdSXE WX¸f ·ffSX°f IYû ³fBÊ DYÔ¨ffBÊ ³f¹fm ¸fbIYf¸f °fIY ´fWXbÔ¨ff ÀfIY°fm WX`ÔÜ n

RYSXUSXeX 2013 I 41


¹fbUf ·ffSX°f IYe °fÀUeSX

¸fmMÑXû »fmOXe WXSX ÃûÂf ¸fZÔ »fOÞXdIY¹ffa WXû ÀfIY°fe W`ÔX Af¦fZ IYûBÊ dIYÀ¸f°f IYû ¸ff³f°ff WX` °fû IYûBÊ ·fmOÞX-¨ff»f ´fSX ¨f»f°fm WXbE A³fb¦f¸f³f IYSX³fm ´fSX d½fäfÀf SXJ°ff WX` IbYLX WXû°fm WX`Ô dªf³WXmÔ A½fÀfSX d¸f»f°fm WXe Jbý IYû Àffd¶f°f IYSX³ff Af°ff WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY B³fIZY ·ff¦¹f IYe ´fdSX·ff¿ff ¹fWXe WX`, A½fÀfSX Àf¶fIYû d¸f»f°fm WX`Ô »fmdIY³f ªfû CÀf A½fÀfSX ´fSX Jbý IYû Àffd¶f°f IYSX ´ff°ff WX` CÀfm WX¸f ·ff¦¹fVff»fe IYf °f¸f¦ff ým ým°fm WX`ÔÜ IYgdSX¹fSX ´»ff³f IYSX°fm ½föY WX¸f C³WXe ¶ff°fûÔ ´fSX ²¹ff³f ým°fm WX`Ô ªfû WX¸ffSXm Àff¸f³fm WXû°fe WX`ÔÜ °f·fe °fû »fûIYd´fi¹f d½f¿f¹fûÔ ¸fmÔ LXfÂfûÔ IYe ·feOÞX ýmJ³fm IYû d¸f»f°fe WXÜ` ¸f`MXÑû Afg´fSXMm XSX ¶f³fIYSX ¹fm A»f¦f ´fWX¨ff³f ¸fbÓfm d¸f»fm¦fe Àf¨f IYWXcÔ °fû ¸f`Ô³fm EmÀff ³fWXeÔ Àfû¨ff ±ffÜ WXfÔ ¸f`Ô »f¦ff°ffSX IbYLX A»f¦f IYSX³fm IYe ¨ffWX°f WX¸fmVff Àfm SXJ°fe WXcÔÜ ¹fWXe ½fªfWX ±fe dIY ªf¶f ¸f`MÑXû Afg´fSXmMXSX IZY Af½fmý³f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¸fbÓfm ´f°ff »f¦ff ¸f`Ô³fm ýmSX ³fWXeÔ IYeÜ ¸f`Ô B»fm¢MÑXfgd³f¢Àf IYe ÀMXcOXmÔMX SXWXe WXcÔ AüSX WXSX Àff¸ff³¹f ¹fb½ff IYe °fSXWX ¸f`Ô ·fe ³füIYSXe IYe °f»ffVf IYSX SXWXe ±feÜ ªf¶f ¸fmMÑXû IZY d»fE BÔMXSX½¹fc dý¹ff °fû Àf¸fÓf Af¹fÞf dIY ¹fm A»f¦f ªf¦fWX WX` AüSX ¹fWXfÔ IYf¸f IYSX³ff ¨fb³fü°fe Àfm IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü ªf`Àfªf`Àfm ¸f`Ô BÀf IYf¸f IYû Àf¸fÓf°fe ¦fBÊ BÀf¸fmÔ ¸fªff Af³fm »f¦ffÜ d´fi¹ff Àf¨ff³f, ¸f`MÑXû Afg´fSXmMXSX, ¦fbOÞX¦ffÔ½f

42 I RYSXUSXeX 2013


½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY WXû WXnm ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ ´fSX ´¹ffSX IYf Jb¸ffSX IbYLX ªÞ¹ffýf WXe LXf³fm »f¦ff WX`Ü ¸f`Ô ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX BÀf dý³f IYû Àfm»fe¶fimMX IYSX³fm IZY ´fÃf ¸fmÔ ³fWXeÔ WXcÔÜ Af´f ¸fbÓfm BÀf ¸ff¸f»fm ¸fmÔ øYdPÞUfýe IYWX ÀfIY°fm WX`ÔÜ BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fm ³fWXeÔ WX` dIY ½fm»fmÔMXfB³f OXm ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe A´f³fm ´¹ffSX IYf BªfWXfSX IYSX SXWXm WX`Ô °fû BÀf¸fmÔ ¶fbSXfBÊ ¢¹ff WX`Ü ¸fbÓfm ¹fm °fSXeIYf ¦f»f°f ³fWXeÔ »f¦ff WX`Ü »fmdIY³f IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ´¹ffSX IYe ´fdSX·ff¿ff ¶fý»f°fm ýüSX ¸fmÔ IY¸fªfûSX WXû°fe ªff SXWXe WX`Ü »fû¦f A´f³fm dSXV°fûÔ IYû »fmIYSX ´fWX»fm dªf°f³fm ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ dýJ°fmÜ ½¹f½fÀffd¹fIY ·ff¦fýüOÞX AüSX dªfaý¦fe IYe ªfÔ¦f ¸fmÔ ´¹ffSX Vf¶ý IYWXeÔ ´feLXm LXcMX ¦f¹ff WX`Ü »fû¦fûÔ IYû IZY½f»f A´f³ff IgYdSX¹fSX A´f³ff ½¹f½fÀff¹f WXe ÀfSXûIYfSX ¶f³f ªff°fm WX`ÔÜ ªfWXfÔ °fIY ¸fmSXe d³fªfe dªfaý¦fe IYf Àf½ff»f WX` ¸f`Ô Afªf ·fe ¸ff°ff-d´f°ff WXe dIYÀfe ¹fû¦¹f »fOÞXIZY IYû ¸fmSXm d»fE ¨fb³fm ¸fmÔ d½fäfÀf SXJ°fe WXcÔÜ ¸fmSXm d¸fÂf ¸fbÓfZ BÀf ½fªfWX Àfm øYdPÞ½ffýe IYWX³fm Àfm ´fSXWXmªf ³fWXeÔ IYSX°fm »fmdIY³f ¸fbÓfm BÀfÀfm RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ffÜ ¸f`Ô ´¹ffSX IZY dJ»ffRY ³fWXeÔ »fmdIY³f Afªf IZY °füSX °fSXeIYûÔ Àfm ÀfWX¸f°f ·fe ³fWXeÔ WXcÔÜ ¶fOÞXe ªf»ýe ´¹ffSX WXû ªff°ff WX` AüSX ¶fOÞXe ªf»ýe d¶fLXûWX ·feÜ Af´f Jbý ýmdJ¹fm dIY WX¸ffSXm ¸ff°ff-d´f°ff ¹ff ýcÀfSXm ¶fbªfb¦fûÊÔ IZY ¸fªf¶fc°f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fm Afªf IZY IY¸fªfûSX ´¹ffSX IZY dSXV°fm IYWXfÔ dMXIY°fm WX`ÔÜ °f»ffIY IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ BªffRYf WXbAf WX`Ü ´¹ffSX °fû WX¸fmVff Àfm SXWXf WX` AüSX SXWXm¦ff A»f¶f°°ff BÀfIZY ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ IYû Àf¸fÓf³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü

ªf¶f ¸fmMXÑû IZY OÑXfB½fSX IZY d»fE d»fdJ°f ´fSXeÃff WXBb Ê °fû IYû Àf¸fÍ´f°f IYSX°fe WXÜÔc ¸fmSXm Àff±f IYSXe¶f 30 Àfm ª¹ffýf »fOÞXdIY¹ffÔ ±feÔ, »fmdIY³f ¹fm Àf¨f WX` dIY Afªf IZY ¹fb½ff IYû ´fid°f¹fûd¦f°ff BÔMXSX½¹fc IZY Àf¸f¹f ¸f`Ô AIZY»fe WXe ¶f¨feÜ ¹fm A´f³fm Af´f IYf ªf¶fSXýÀ°f ýüSX ýmJ³ff ´fOÞX SXWXf WX` »fmdIY³f ¹fm ·fe ¸fmÔ ¦füSX½f IYe ¶ff°f WX` dIY Af´f B°f³fm ÀffSXm »fû¦fûÔ IZY Àf¨f WX` dIY ¹fWXe ´fid°f¹fûd¦f°ff WX¸ffSXm ¹fb½ffAûÔ IYû AüSX ¶fe¨f A´f³fe EIY ªf¦fWX ¶f³ff ´ff°fm WXÜÔ` Àf·fe »fû¦fûÔ IYû ¸ffÔÓf SXWXe WX` AüSX Afªf ýmVf IZY Af›¹fÞÊ WXbAf dIY ¸f`Ô EIY »fOÞXIYe WXû³fm IZY ³ff°fm BÔMXSX½¹fc °fIY ´fWX¨Ôb f ´ffBÊÜ dªfaý¦fe ¸fmÔ dIYÀfe ³ff dIYÀfe IYf¸f IZY d»fE ´fWX»ff IYý¸f ¶fPXÞf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¸fbÓfm AüSX ¸fmSXm YSX SXWmX ´fdSX½ffSX IYû BÀf ¶ff°f IYf RYÞ¤f WX` ´¹ffSX IYf BªfWfX SX I ¦ff fm ´f³ A fe f± Àf ff b ½ A¦fSX WX¸ffSmX ¹f ¦f»f°f ³fWXeÔ »f dIY ¸f`³Ô fm EmÀff IYûBÊ IYf¸f dIY¹ff WX` WXÜ` ¸fÓb fm ¹fm °fSXeIYf f ¹f ¢ ýüSX BÊ X f b S ¶f Ô fm f¸ BÀ WXÔ` °fû ·ff¿ff IYWeX Ô ¶fý»f°fm SX ´fd Ye I X ffS ´¹ Ô X e dªfÀfm Af´f ´fWX»ff IYý¸f IYWX YW X fI WXÜ` »fdm IY³f IYWeX Ô ³f SXWeX WXÜ` »fû¦f A´f³fm dSVX °fûÔ IYû »fIm YS f ªf XÞ e ÀfIY°fm WXÜÔ` ªf¶f dIYSX¯f ¶fmýe ´fWX»fe üO °f û WX fý X f¦ fûS ·f Y ¸fÔm IY¸fª J°fÜm ½¹f½fÀffd¹fI McX X dý Ô e WX ³f X feS Ô · ¦f fm f³ L f° ¸fdWX»ff AfBÊ´feEÀf ¶f³fe ±feÔ °fû ´fW»X fm dª YWeX Ô ´feLmX ¦Ô f ¸fÔm ´¹ffSX Vf¶ý I AüSX dªfaý¦fe IYe ªf IYZ ½f»f A´f³ff IYg dS¹X fSX dIY°f³fe AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f ¦f¹ff WXÜ` »fû¦fûÔ IYû WXe ÀfSXûIYfSX d¸f»ff AüSX Afªf WX¸f ýmJ ÀfIY°fm WXÔ` dIY A´f³ff ½¹f½fÀff¹f dÀfd½f»f Àfd½fÊÀfmªf ¸fmÔ »fOÞXdIY¹ffÔ IYWXeÔ ·fe ¶f³f ªff°fm WXÜÔ` »fOÞXIYûÔ Àfm ´feLXm ³fWXeÔ WXÜ` A¨LXf »f¦f°ff WX` dIY ¸f`³fm dªfaý¦fe ¸fmÔ EIY EmÀff IYf¸f dIY¹ff WX` ªfû ·ffSX°f ¸fmÔ Àf¶fÀfm ´fWX»fm ¸fmSXm ³ff¸f ´fSX ýªfÊ dIY¹ff ªff SXWXf WX` »fmdIY³f ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY A¶f »fOÞXdIY¹fûÔ IYf C°ÀffWX AüSX ¹fb½ff IYf ÓfÔOXf ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ ¶fb»fÔý WX`Ü B°f³fe ¶fPZ¦Þ ff AüSX C³fIYe SXfWX ·fe AfÀff³f WXû¦feÜ ¹fb½ff ·ffSX°f IYf dWXÀÀff WXû°fm WXEb dIYÀfe ·fe ¹fb½ff ´fid°f¹fûd¦f°ff AüSX ªfïû-ªfWXý IZY ¶ff½fªfcý Afªf ýmVf IYf IYûBÊ Àff±fÊIY ´fWX»f IYSX³ff CÀfIZY ªfe½f³f IYû ¸ff¹f³fm IYf ¹fb½ff Àff¸ffdªfIY ¸fbïûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ·fe Àfû¨f SXWXf WXÜ` ým°fm WXÜ` ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ¸f`Ô WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY ýmVf IZY °f¸ff¸f BÀf Àfm ¶fPXIÞ YSX ¹fb½ff ·ffSX°f IYe ÀfIYfSXf°¸fIY °fÀ½feSX ¹fb½ff Afªf BÀfe QdÈáIYû¯f Àfm Àfû¨f°fm WXÔ` dIY ½fû IbYLX AüSX ¢¹ff WXû ÀfIY°fe WXÜ` WXfÔ ¹fm ¸fmSXe d³fªfe SXf¹f WX` dIY WXMXIYSX IYSXm AüSX ýcÀfSXûÔ IYû ·fe EIY SXfWX dýJfEÔÜ WX¸ffSXm ¹fWXfÔ SXfªf³fed°f ¸fmÔ IbYLX IYd¸f¹ffÔ WXÔ` dªf³fIZY ¨f»f°fm S`Xd´fOX ¸fZMXûÑ IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff ¸fmMXÑû Afg´fSXMm XSX ¶f³f³ff WX¸ffSXm ¹fb½ff A´f³fe ½fû ·ff¦feýfSXe ³fWXeÔ dýJf ´ff°fm dªfÀfÀfm EIY ¶fOÞXe C´f»fd¶²f WX` AüSX BÀfm ¸f`Ô A´f³fm ¹fb½ff ·ffSX°f ýmVf IYe VfdöY ýbd³f¹ff IZY Àff¸f³fm Af ´ffEÜ SXfªf³fed°f

¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYf Af³ff ¶fWX°b f ªf÷YSXe WXÜ` BÀf ¶ff°f Àfm ·fe BÔIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff dIY Afªf IYf ¹fb½ff ªfe °fûOÞX ¸fmWX³f°f °fû IYSX SXWXf WX` »fmdIY³f CÀfIZY ´fdSX¯ff¸f C°f³fm ¶fdPXÞ¹ff dýJfBÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°fmÜ ¹fb½ff Àf·fe ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ ¨ffWXm ½fû Vfû²f IYf ÃfmÂf WXû, ¸fmOXeIY»f IYf ÃfmÂf WXû ¹ff dRYSX BÔªfed³f¹fdSaX¦f IYf ÃfmÂf WXû ªf¸fIYSX IYf¸f IYSX SXWXm WXÜÔ` ¹fWXe ¹fb½ff Àfe¸ffAûÔ ´fSX OXMXm WXEb WX,Ô` »fmÔdIY³f A·fe ·fe »f¦f°ff WX` dIY ¶fWX°b f IbYLX IYSX³ff WXÜ` ÀfWXe dýVff ¸fmÔ ¶fPXÞ SXWXm B³f ¹fb½ffAûÔ IZY Àff±fÀff±f dýVffWXe³f ¹ff ·fmOÞX¨ff»f IYf A³fbÀfSX¯f IYSX SXWXe ¹fb½ff ´fePXÞe IYû ·fe ³fªfSXAýÔ fªf ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ffÜ ¹fm ·fe ýmVf IZY ½fû ÀfVföY ¹fb½ff WXÔ` dªf³WXÔm dýVff d¸f»fm °fû ýmVf IYf ·ff¦¹f AüSX Àf¸fÈð WXû ÀfIY°ff WXÜ` ´fiV³f ¹fm WX` dIY AfdJSX IYü³f B³f ¹fb½ffAûÔ IYû ÀfWXe dýVff ým¦ff B³fIZY d»fE ÀfbA½fÀfSX ´f`ýf IYSX¦m ffÜ ¸fmSXe SXf¹f WX` dIY ³fed°f d³f²ffÊSXIY ³fm°fÈ°½f IYe ¹fWXfÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf WXû°fe WXÜ` Afªf ýmVf ¸fmÔ ¹fb½ff ³fm°fÈ°½f IYe ·fe ¶ff°f WXû°fe WXÜ` SXfªf³fed°f IYe ³fBÊ ´fePXeÞ WX¸ffSXm Àff¸f³fm WX,` B³f¸fmÔ Àfm dIYÀfe ³fm°ff IYû Àff¸f³fm Af³ff ¨ffdWXEÜ ¹fb½ffAûÔ IYû ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY C³WXÔm ¢¹ff IYSX³ff WX,` Àff±f WXe C³fIZY d»fE EmÀfm A½fÀfSX ´f`ýf IYSX³fm IYf ´fi¹ffÀf ·fe WXû dªfÀfÀfm ½fû ·fMXIYf½f ¸fWXÀfcÀf ³f IYSXmÔÜ ¹fb½ff ³fm°fÈ°½f ·fe °f·fe Àff±fÊIY WX` ªf¶f ¹fb½ff VfdöY IYf ´fcSXf BÀ°fm¸ff»f WXûÜ dªfaý¦fe ¸fmÔ A¦fSX Af¦fm Af³ff WX` °fû WXSX dIYÀfe IYû EIY ´»ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¨f»f³ff WXû¦ffÜ EIY ³fed°f IYf ´ff»f³f IYSX³ff WXû¦ffÜ n RYSXUSXeX 2013 I 43


¹fbUf ·ffSX°f IYe °fÀUeSX

dSX¢Vû IYf 'Àf¸¸ff³f' dÀfRYÊ EIY AfBdOX¹ff Af´fIYe dªfaÞQ¦fe ³fWXeÔ ¶fý»f ÀfIY°ffÜ AfBdOX¹ff Af³fm IZY ¶ffý EIY »f¸¶ff ÀfRYSX °f¹f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü CÀfm d½fIYdÀf°f IYSX³fm Àfm »fmIYSX A¸f»f ¸fmÔ »ff³fm °fIY, Af´fIYf QÈáeIYû¯f, ýcSXýdVfÊ°ff AüSX ¸f³fû·ff½f Àf¶f IbYLX ¸ff¹f³fm SXJ°ff WX`, Af´fIZY Àf´f³fûÔ IYû COÞXf³f ým³fm IZY d»fEÜ BSXRYf³f Af»f¸f IYe IYWXf³fe IbYLX EmÀfe WXe WX`, dªf³WXm »fû¦f A¶f kdSX¢Vfm½ff»ffl ¶fb»ff°fm WX`ÔÜ ¹fcÔ °fû BSXRYf³f ³fm E¸f¶feE dIY¹ff WX`Ü ´fPXm-d»fJm WX`Ô, ¨ffWX°fm °fû A¨LXe ³f`IYSXe IYSX ÀfIY°fm ±fm »fmdIY³f BSXRYf³f ³fm A´f³fe dIYÀ¸f°f IYû dSX¢Vfm IZY °fe³f ´fdWX¹fûÔ IZY ÀfWXfSXm Af¦fm »fm ªff³fm IYf Àf´f³ff ýmJfÜ ¹fm EIY ¶fOÞXf Àf½ff»f WX` dIY Côû¦fûÔ IYû Àf¸ffªf IZY Àff±f ªfûOÞX IYSX I`YÀfm ¨f»ff¹ff ªffEÜ ¹fb½ff Côd¸f¹fûÔ ´fSX ¹fm ´fiV³f ·fe CNX°ff WX` dIY ½fû Jbý °fû A¨LXe IY¸ffBÊ ½ff»fe ³füIYdSX¹ffÔ ´ff »fm°fm WX`Ô »fmdIY³f ªf¶f ¶ff°f Àf¸ffªf ¸fmÔ A´f³fe ·fcd¸fIYfAûÔ IYû SXJ³fm IYe Af°fe WX` °fû BæYf ýbæYf ³ff¸f WXe dýJfBÊ ´fOÞX°fm WX`ÔÜ Àf¶fÀfm A³fûJf IYf¸f Àf¸ffªf AüSX Côû¦f ýû³fûÔ IYû EIY Àff±f »ff³fm IYf dIYÀfe ³fm dIY¹ff WX` °fû ½fû WX`Ô BSXRYf³f Af»f¸fÜ AfBAfBE¸f ªf`Àfm ´fid°fdâ°f ÀfÔÀ±ff³f Àfm d³fIY»f³fm IZY ¶ffý BSXRYf³f IYû ·fe ¸fûMXe °f³f£½ffWX IYe ³füIYSXe d¸f»f ÀfIY°fe ±fe »fmdIY³f C³WXûÔ³fm A»f¦f SXfWX ¨fb³feÜ BSXRYf³f EIY Àff¸ffdªfIY Cô¸fe WXÔ` BÀfd»fE B³fIYe IYf¸f¹ff¶fe IYe IYWXf³fe dÀfRYÊ B³fIYe ³fWXeÔ ¶fd»IY C³f WXªf×fSXûÔ »fû¦fûa IYû ·fe WX` ªfû C³fIZY Àff±f ªfbOÞXm WXbE WX`ÔÜ BSXRYf³f Af»f¸f IYû ßfm¹f ªff°ff WX` kÀf¸¸ff³f RYfgCÔOXmVf³f k IZY A³°f¦fÊ°f ³f dÀfRYÊ dSX¢Vfm ½ff»fûÔ IYû ÀfÔ¦fdNX°f IYSX C³fIZY ªfe½f³f À°fSX IYû CNXf³fm IYf, Àff±f WXe Àff±f ¸fbÀffdRYSXûÔ IYû Àfbd½f²ffªf³fIY AüSX AfSXf¸fýf¹fIY ÀfRYSX ¸fbWX`¹ff IYSXf³fm IYf ·feÜ Àf¸¸ff³f RYfgCaOXmVf³f IYe Vfb÷YAf°f BSXRYf³f ³fm 2007 ¸fmÔ ´fMX³ff ¸fmÔ 100 dSX¢VfûÔ IZY Àff±f IYeÜ BÀfIZY d»fE ¶f`ÔIY Àfm 25 »ffJ IYf »fû³f d»f¹ff ¦f¹ffÜ AfBdOX¹ff OXm½f»f´f IYSX°fm ½föY BÀfRYf³f ³fm ¶fmdÀfIY ¨feªf×ûÔ ´fSX ²f¹ff³f ým³ff Vfb÷Y dIY¹ffÜ EIY dSXÀf¨fÊ ¸fmÔ C³WXÔm ´f°ff ¨f»ff dIY »f¦f·f¦f 95 ´fid°fVf°f dSX¢Vfm ½ff»fm dIYSXf¹fm IYf dSX¢Vff ¨f»ff°fm WX`Ô dªf³fIYf ½fªfÞ³f 125

44 I RYSXUSXeX 2013

BXSXRYf³f Af»f¸f aXOZXVf³f E¸f.OXe., Àf¸¸ff³f RYfC

EIY ½ffIY¹ff ¹ffý IYSX°fm WXbE BSXRYf³f ¶f°ff°fm WX`Ô dIY Àff»f 2001 ¸fmÔ ¶fm¦fbÀfSXf¹f ¸fmÔ EIY dSX¢Vfm ´fSX ÀfRYSX IZY ýüSXf³f dSX¢Vfm ½ff»fm Àfm ´ff³fe ¸ffÔ¦ff °fû CÀf³fm ¸f³ff IYSX dý¹ff AüSX IYWXf dIY Àff¶f B°f³fm ´f`Àfm WXe ³fWXeÔ dIY ´ff³fe SXJ ÀfIcaY... A¦f»fm dý³f ¸f`Ô³fm ´ffÔ¨f dSX¢Vfm ½ff»fûÔ IYû AfNX ´ff³fe IYe ¶fû°f»fmÔ ýe dªfÀfÀfm IYSXe¶f 16 ÷Y´fE IYf RYf¹fýf WXbAf dªfÀf¸fmÔ AfNX ÷Y´f¹fm ¸f`Ô³fm SXJm AüSX AfNX dSX¢Vfm ½ff»fûÔ IYû ¶ffÔMX dý¹fm, ¶fÀf ¹fWXeÔ Àfm AfBdOX¹ff OXm½f»f´f WXû³ff Vfb÷Y WXû ¦f¹ffÜ ¸f`Ô³fm ¶feE dIY¹ff, E¸f¶feE dIY¹ff, 2006 ¸fmÔ AfBÊAfBÊE¸f AWX¸fýf¶ffý Àfm B³MX³fÊdVf´f IYe, AüSX Af¦fm ¨f»fIYSX A´f³fm BÀf AfBdOX¹ff IYû dIiY¹ffd³U°f dIY¹ffÜ

ªf¶f ·ffSX°f ¸fmÔ A¸fmdSXIYe SXfªfýc°f dMX¸fû±fe SXû¸fSX ³fmÔ ¸fmSXm ¸ff°ff-d´f°ff IYû dSX¢Vfm ´fSX ¶f`NXfIYSX ´fMX³ff IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX IYSXe¶f 200 ¸feMXSX °fIY ¨f»ffIYSX ¸fmSXm IYf¸f IYû ÀUeIYf¹fÊ°ff ýe °fû ¸fbÓfm AWXÀffÀf WXû ¦f¹ff dIY ¸f`³Ô fm IbYLX A»f¦f IYf¸f dIY¹ff WXÜ` dIY»fû IZY AfÀf-´ffÀf WXû°ff WX` dªfÀfm JeÔ¨f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WXû°ff, Àff±f WXe ±fûOÞXe Àfe ¸fªfÞQcSXe ¸fmÔ ´fcSXm ´fdSX½ffSX IYf ¦fbªfÞSX ¶fÀfSX IYSX°fm WX`ÔÜ BSXRYf³f ³fm dSX¢VfûÔ IZY dOXªffBX³f ´fSX RYûIYÀf dIY¹ff AüSX BÀfIZY ½fªfÞ³f IYû 50 dIY»fû IY¸f dIY¹ff Àff±f WXe ¶fmWX°fSX Àfbd½f²ffEa ªf`Àfm AJ¶ffSX, ´ff³fe AüSX RYÀMÊX EOX ªf`Àfe Àfbd½f²ff ým³fm IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff dªfÀfÀfm ¶fmWX°fSX ¨ffªfÊ IYSX ÀfIZYa

AüS WXbAf ·fe ¹fWXeÜ Afªf Àf¸¸ff³f RYfgCÔOXmVf³f IYf¸f¹ff¶fe IYe B¶ffSX°f d»fJ SXWXf WX` AüSX BÀf¸fmÔ ªfû ·fe RYf¹fýf WXû°ff WX` CÀfIYf Af²ff ¹ffd³f ´f¨ffÀf RYeÀfýe dWXÀÀff Àf¸¸ff³f RYfgCÔOXmVf³f IYû ªff°ff WX` AüSX Af²ff dSX¢Vfm ½ff»fûÔ ¸fmÔ ¶ffÔMXf ªff°ff WX`Ü ¹fcÔ °fû BSXRYf³f IYû ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ »fû¦f C³fIZY BÀf Vff³fýfSX IYf¸f IZY d»fE ªff³f°fm WX`Ô »fmdIY³f ªf¶f Àf¸¸ff³f ·fe d¸f»f°ff WX` °fû ªffdWXSX Àfe ¶ff°f WX` WXSX dIYÀfe IYf C°ÀffWX ¶fPÞ°ff WX`Ü BSXRYf³f Afªf ýbd³f¹ff IZY C³f ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ Vfb¸ffSX WXû ¨fbIZY WX`Ô dªf³fIYe IYWXf³fe IYû WXf½g fÊOXÊ AüSX Afg¢ÀfRYûOXÊ ªf`Àfe ýbd³f¹ff IYe ªff³fe ¸ff³fe ¹fcd³f½fdÀfÊMXeªf ¸fmÔ ´fPXÞf¹ff ·fe ªff°ff WX`Ü A´f³fe ªf¸fe³f LXûOÞXIYSX ýbd³f¹ff IZY ¶fOÞXm-¶fOÞXm VfWXSXûÔ ¸fmÔ A´f³fm Àf´f³fûÔ IYû °f»ffVf³fm ½ff»fm ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE ·fe BSXRYf³f EIY d¸fÀff»f WX`Ô dIY I`YÀfm ·ffSX°f IZY LXûMXm VfWXSXûÔ AüSX ½¹f½fÀff¹fûÔ ¸fmÔ ·fe ¶fOÞXe ÀfÔ·ff½f³ffEÔ dLX´fe WXbBÊ WX`ÔÜ n


AfUSX¯f IY±ff

¶f`OXd¸faMX³f ·ffSX°f ¸fmÔ dIiYIZYMX dªf°f³ff WXe »fûIYd´fi¹f WXû¦ff- ´fe. ½fe. dÀfa²fc Jm»f³ff ¸fmSXf ªfb³fc³f WX` AüSX ªffdWXSX Àfe ¶ff°f WX` ªf¶f ·fe ¸f`Ô IYûBÊ MXc³ffʸfmÔMX ªfe°f°fe WXca ¸fbÓfm ¶fWXb°f ÀfÔ°fbdá d¸f»f°fe WX` AüSX Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ A¨LXf ´fiýVfʳf IYSX³fm IYf WXüÀf»ff ·fe WXSX ªfe°f IZY Àff±f ¶fPXÞ°ff ªff°ff WX`Ü ¸fbÓfm R`Y³Àf IYe C¸¸feýûÔ IYf AÔýfªff WX`, A¶f ¶f`OXd¸faMX³f IYû »fmIYSX ·ffSX°fe¹f R`Y³Àf IYe C¸¸feýmÔ AüSX ¶fPXÞ ¦fBÊ WX`ÔÜ Àff¹f³ff ³fmWX½ff»f ³fm dªfÀf °fSXWX Àfm ýmVf IYû IYf¸f¹ff¶fe dý»f½ffBÊ WX` CÀfÀfm A¶f ¶f`OXd¸faMX³f ýcÀfSXm Jm»fûÔ IYe °fSXWX ·ffSX°fe¹f ýVfÊIYûÔ IZY d»fE AWX¸f Jm»f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ¸fmSXm IYû¨f ¦fû´fe¨fÔý Jbý ·ffSX°fe¹f ¶f`OXd¸faMX³f IZY AfBIY³f WX`Ô AüSX ¸fmSXm AfýVfÊ ·fe WX`Ô, ¹fm ¸fmSXe JbVf³fÀfe¶fe WX` dIY ¸f`Ô C³fIYe IYûd¨fa¦f ¸fmÔ »f¦ff°ffSX A´f³fm ´fiýVfʳf IYû d³fJfSX³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WXcÔÜ A¶f WX¸ffSXm Àff¸f³fm Àff¹f³ff ³fmWX½ff»f ªf`Àfe d¸fÀff»f ·fe WX`ÔÜ ¸f`Ô C³WXeÔ IZY ´fýd¨f³WXûÔ ´fSX ¨f»f³fm IYe ¨ffWX°f SXJ°fe WXcÔÜ Àff¹f³ff ³fm ·ffSX°fe¹f ¶f`OXd¸faMX³f IYf »fûWXf ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ ¸f³f½ff dý¹ff WX`, AüSX A¶f ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ·fe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ¶fWXb°f Àf¸¸ff³f d¸f»f SXWXf WX`Ü ¦fû´fe¨fÔý AüSX Àff¹f³ff ªf`Àfm dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe ½fªfWX Àfm ýmVf ¸fmÔ ¶f`OXd¸faMX³f IYf ·fd½f¿¹f ¶fWXb°f Vff³fýfSX dýJfBÊ ´fOÞX°ff WX`Ü ¶fý»f°fm ýüSX ¸fmÔ ýmVf IYf ¹fb½ff Jm»fûÔ IZY ´fid°f ·fe ªf¶fSXýÀ°f øYÓff³f dýJf SXWXf WX`Ü EmÀff ³fWXeÔ WX` dIY WX¸fmÔ dÀfRYÊ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX WXe ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ IYû ªfe°f³ff WXû°ff WX` BÀfÀfm ´fWX»fm A´f³fm ýmVf ¸fmÔ WXe EmÀfm IYBÊ Vff³fýfSX dJ»ffOÞXe WX`Ô dªf³fÀfm ¶fmWX°fSX IYfg¸´fedMXVf³f d¸f»f°ff WX`Ü Afªf IYf ¹fb½ff Jm»fûÔ IZY ´fid°f ¶fWXb°f ªff¦f÷YIY WXbAf WX` AüSX ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` ¹fWXe C·fSX°fm WXbE ¹fb½ff ·ffSX°f IYe Vff³fýfSX °fÀ½feSX WX`Ü ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fm ¹fb½ff ·ffSX°f EIYý¸f ÀfWXe dýVff ¸fmÔ Af¦fm ¶fPXÞ SXWXf WX`Ü Afªf IYf ·ffSX°fe¹f ¹fb½ff BÀf ¶ff°f IYû ªff³f°ff WX` dIY CÀfIZY d»fE IYü³fÀfm A½fÀfSX Àff¸f³fm WX`ÔÜ B³f A½fÀfSXûÔ IYû WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fE WX¸ffSXf ¹fb½ff IYOÞXe ¸fmWX³f°f IYSX SXWXf ªfû EIY ¸fªf¶fc°f SXf¿MÑX IYf d³f¸ffʯf IYSX³fm IZY d»fE ªføYSXe WX`Ü ´fid°f¹fûd¦f°ff ª¹ffýf WX` °fû A½fÀfSX ·fe WX` AüSX BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IYe ½fªfWX Àfm WX¸fmÔ ª¹ffýf ¸fªf¶fc°f AüSX ¶fmWX°fSX ¹fb½ff WXSX RYe»OX ¸fmÔ d¸f»f SXWXm WX`ÔÜ Afªf IYf ¹fb½ff WXSX ÃfmÂf ¸fmÔ A´f³fe C´fdÀ±fd°f ýªfÊ IYSXf SXWXf WX` AüSX WXSX ÃfmÂf ¸fmÔ ¶fOÞXe C´f»fd¶²f¹ffÔ ·fe WXfdÀf»f IYSX SXWXf WX` ªfû C·fSX°fm ¹fb½ff ·ffSX°f IZY d»fE ¶fWXb°f WXe Vfb·f ÀfÔIZY°f WX`Ü Jm»fûÔ IYe ¶ff°f IYøYÔ °fû ¸fbÓfm ýmVf IYf ·fd½f¿¹f ¶fWXb°f Cªªf½f»f dýJfBÊ ´fOÞX°ff WX`Ü dªfÀf °fSXWX Àfm WX¸ffSXm ¹fb½ff dJ»ffOÞXe ´fiýVfʳf IYSX SXWXm WX`Ô AüSX °fmªfe Àfm Jm»fûa IYe °fSXRY Af SXWXm WX`Ô CÀfÀfm ¶fWXb°f ªf»ýe WXe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fmÔ ·ffSX°f IYf ¶fû»f¶ff»ff WXû¦ffÜ ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ WX¸f Jm»fûÔ ¸fmÔ IYf¸f¹ff¶fe IYe A¦f»fe IY°ffSX ¸fmÔ WXû¦Ô fmÜ ·ffSX°f IYf ³ff¸f Jm»fûÔ IZY d»fWXfªf Àfm ·fe ýbd³f¹ff ¸fmÔ A¦fi¯fe SXWX³fm ½ff»fm ýmVfûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f WXû¦ffÜ ¸f`Ô A´f³fm »fûIY°ffÔdÂfIY ¸fc»¹fûÔ IYû ·fe ³f¸f³f IYSX°fe WXcÔ dªfÀfIZY ¨f»f°fm Afªf IYe ¹fb½fd°f¹ffÔ AüSX ¸fdWX»ffEÔ dIYÀfe ýf¹fSXm ¸fmÔ ªfIYOÞXe dýJfBÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°feÔÜ Afªf WX¸fmÔ A´f³fm dý»f IYe ¶ff°f ´fcSXe IYSX³fm IYe Afªffýe WXÜ` Afªf IYe »fOÞXdIY¹ffÔ d½fd·f³³f ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ ¶fPX-Þ ¨fPXIÞ YSX dWXÀÀff »fm SXWXe WX`ÔÜ Àff¹f³ff ³fmWX½ff»f ªf`Àfm AfýVfÊ Afªf ýmVf IYe »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ´fimdSX°f

¸fmSXf ´¹ffSX dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ ¶f`OXd¸faMX³f WXe WXÜ` A´f³fm BÀfe ´¹ffSX IYû ¸f`Ô Af¦fm ¶fPÞf³ff ¨ffWX°fe WXÔc AüSX ýmVf IYe C¸¸feýûÔ ´fSX JSXe C°fSX³ff ¨ffWX°fe WXÜÔc A´f³fm ¶f`OXd¸faMX³f AüSX BÀf¸fmÔ »f¦ff°ffSX Jbý IYû d³fJfSX³fm IZY ´¹ffSX IYe SXfWX ¸fmÔ IYûBÊ ·fMXIYf½f IY·fe ³fWXeÔ Af³fm ýc¦Ô feÜ IYSX SXWXm WX`ÔÜ ¸fmSXe °fb»f³ff ªf¶f C³fÀfm IYe ªff°fe WX` °fû ¢¹ff AWXÀffÀf WXû°ff WX` ¶f°ff ´ff³ff ¸fbdVIY»f WX`Ü Af´fIZY AfýVfÊ IZY BýÊ-d¦fýÊ ·fe Af´f dýJ°fm WX`Ô °fû ¹fm Àf´f³ff ´fcSXf WXû³fm ªf`Àff WXû°ff WX`Ü BÀf °fSXWX IYe °fb»f³ff ¸fmSXf C°ÀffWX½f²fʳf IYSX°fe WX`Ô dIY ¸f`Ô AüSX ¶fmWX°fSX IYøYÔ AüSX ýmVf IYe C¸¸feýûÔ IYû ´fcSXf IYSX ´ffDYÔÜ ·ffSX°f ¸fZa ¶f`OXd¸faMX³f IYû »fmIYSX øYÓff³f ¶fWXb°f °fmªfe Àfm ¶fPXÞf WX`Ü Jm»fûÔ IYe »fûIYd´fi¹f°ff IYe °fb»f³ff WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ dIiYIZYMX Àfm WXe IYe ªff°fe WX` ¸fbÓfm C¸¸feý WX` ªf`Àfm WXe AfBʶfeE»f (BÔdOX¹f³f ¶f`OXd¸faMX³f »fe¦f) IYe Vfb÷YAf°f ýmVf ¸fmÔ WXû¦fe BÀfIYe »fûIYd´fi¹f°ff ¸fmÔ AüSX BªffRYf WXû¦ffÜ ýSXAÀf»f ¶f`OXd¸faMX³f EIY EmÀff Jm»f WX` dªfÀfm WX¸ffSXm ¹fWXfÔ ¦f»fe-¦f»fe ¸fmÔ Jm»ff ªff°ff WX`Ü BÀf Jm»f IYû ¶fWXb°f ´fÀfÔý dIY¹ff ªff°ff WX` ¢¹fûÔdIY BÀfIZY d»fE dIiYIZYMX IYe °fSXWX Af´fIYû ¶fOÞXm ¸f`ýf³f IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WXû°feÜ ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY ¶f`OXd¸faMX³f ýmVf ¸fmÔ C°f³ff WXe »fûIYd´fi¹f WXû ªffE¦ff dªf°f³ff dIiYIZYMX WX`Ü ¶fWXb°f Àfm ¹fb½ff BÀf Jm»f IYû A´f³ff SXWXm WX`ÔÜ IYBÊ §fSXm»fc MXc³ffʸfmÔMÐXÀf WXû SXWXm WX`Ô AüSX IYBÊ ´fid°f·ffAûÔ IYû Af¦fm Af³fm IYf ¸füIYf d¸f»f SXWXf WX`Ü ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fm WX¸ffSXm ýmVf Àfm IYBÊ EmÀfm ¶fmWX°fSXe³f dJ»ffOÞXe d³fIY»fm¦Ô fm ªfû AÔ°fSXf¿Ê MÑXe¹f À°fSX ´fSX ·fe IYOÞXe ¨fb³fü°fe ´fmVf IYSX¦Ôm fmÜ ¸f`Ô ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ IZY ªf¶fSXýÀ°f C°ÀffWX AüSX ªfb³fc³f IYû ýmJIYSX ¹fb½ff ·ffSX°f IYe EIY ¨f¸fIYýfSX °fÀ½feSX A´f³fm Àff¸f³fm ýmJ°fe WXcÔÜ n

RYSXUSXeX 2013 I 45


¹fbUf ·ffSX°f IYe °fÀUeSX

A´f³fe dªf¸¸fmýfSXe Àf¸fÓfm °fû ¶fOÞXm ¶fý»ff½f »ff ÀfIY°ff WX`

Afªf IYf ¹fbUf ý C³¸fböY ¨fÔ

¶fe°fm Àff»f ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ ³fm SXfªf³fed°f AüSX Àff¸ffdªfIY ¸fbïûÔ IYû CNXf³fm ¸fmÔ ªfû AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX` ½fû ÀffRY °füSX ´fSX ¶f°ff°ff WX` dIY WX¸ffSXf ¹fb½ff dIY°f³ff ªff¦føYIY WX`Ü ¹fcÔ °fû ýbd³f¹ff IYe °f¸ff¸f IiYafd°f¹fûÔ IYû EIY ¸fûOÞX ¹fb½ff VfdöY WXe ým°fe WX` »fmdIY³f Afªf IYf ¹fbUf dÀfRYÊ ´feLXm ³fWXeÔ ¨f»f SXWXf, ½fû A¦fb½ffBÊ ·fe IYSX SXWXf WX`Ü A³fb·f½f AüSX DYªffÊ IYf ¸fm»f WXe dIYÀfe ·fe ýmVf IYe °ffIY°f WX` WX¸ffSXm ´ffÀf ýû³fûÔ WX`, WXfÔ ªføYSX°f WX` ¹fb½ffAûÔ IYe DYªffÊ IYû ÀfWXe dýVff ¸fmÔ ¸fûOÞXm SXJ³fm IYeÜ ýbd³f¹ff ¸fmÔ Àf¶fÀfm ª¹ffýf ¹fb½ff WX¸ffSXm ´ffÀf WX`ÔÜ WX¸ffSXe »f¦f·f¦f 60 RYeÀfýe Af¶ffýe ¹fb½ff WX`Ü ¹fm ýmVf IYf ³fWXeÔ ¶fd»IY d½fä IYf ·fe ·fd½f¿¹f WX`ÔÜ

EIY ·ffSX°fe¹f ¹fb½ff WXû³fm IZY ³ff°fm ¸fbÓfm A´f³ff AüSX A´f³fm ýmVf IYf À½fd¯fʸf ·fd½f¿¹f dýJfBÊ ým°ff WX`Ü ªffdWXSX WX` ªf¶f ¹fb½ffAûÔ IYf ·fd½f¿¹f A¨LXf WX` °fû Af³fm ½ff»ff Àf¸f¹f WX¸ffSXm ýmVf IZY d»fWXfªf Àfm ·fe IYfRYe A¨LXf WXû¦ffÜ A´f³fm d³fªfe ªfe½f³f IYe ¶ff°f IYøYÔ °fû ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` AÔOXSX 19 ¸fmÔ WX¸f³fm IYfRYe A¨LXf ´fiýVfʳf dIY¹ff WX`Ü WX¸f³fm BÀf ´fiýVfʳf IZY ýüSXf³f IYfRYe IbYLX ÀfeJf ·fe WX`Ü WX¸f Àfm C¸¸feýmÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ô AüSX ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ WX¸f A¨LXf dIiYIZYMX Jm»f°fm WXbE ýmVf½ffdÀf¹fûÔ IYû JbVfe IZY IYBÊ AüSX »f¸WXmÔ ýmÔ¦fmÜ ýmVf IZY d»fE Jm»f³ff AüSX ýmVf IZY d»fE IY´f ªfe°f³ff dIYÀfm ´fÀfÔý ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ªffdWXSX WX` EIY ¹fb½ff WXû³fm IZY ³ff°fm ýmVf IZY d»fE IbYLX IYSX³fm IYf BÀfÀfm ¶fdPÞ¹ff ¸füIYf AüSX BÀfÀfm ¶fOXÞf Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ ¸fbÓfm Afªf ·fe A´f³fe MXe¸f IZY Àff±f ½fû ´f»f ¹ffý WX`Ô ªf¶f WX¸f³fm AÔOXSX 19 d½fä IY´f ªfe°ff ±ff AüSX Vff³f Àfm d°fSXÔ¦ff ±ff¸fmÔ WX¸f ýbd³f¹ff

46 I RYSXUSXeX 2013

IZY Àff¸f³fm ¨f»f SXWXm ±fmÜ ·fd½f¿¹f I`YÀff WXû¦ff dIY d¨fa°ff IZY ¶fªff¹f WX¸fmÔ ½f°fʸff³f IYû ¸fªf¶fc°f IYSX³fm IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Àfû¨f³ff ¨ffdWXEÜ ½f°fʸff³f ¸fmÔ A¨LXf IYf¸f IYSXmÔ¦fm °fû ·fd½f¿¹f Jbý-¶fJbý A¨LXf WXû ªffE¦ffÜ Afªf ·ffSX°f IYe 65 RYeÀfýe Af¶ffýe ¹fb½ff WX`Ü ¹fm ½fû ¹fb½ff WX`Ô dªf³fIZY DY´fSX ¶fmWX°fSX ·ffSX°f IZY d³f¸ffʯf IYe dªf¸¸fmýfSXe WX`Ü dªf³fIZY DY´fSX ¶fmWX°fSX Àf¸ffªf IZY d³f¸ffʯf IYf ·ffSX WX`Ü EmÀff ·ffSX°f ªfû ªffd°f, ²f¸fÊ ÀfÔ´fiýf¹f Àfm WXMXIYSX IZY½f»f d½fIYfÀf´fSXIY Àfû¨f IZY Àff±f Af¦fm ¶fPXÞZÜ BÀf Àf´f³fm IYû ÀffIYfSX IZY½f»f WX¸ffSXm ¹fb½ff Àff±fe WXe IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ »fmdIY³f AWX¸f ¶ff°f ¹fm WX` dIY dÀfRYÊ ¹fb½ff WXû³fm Àfm AüSX §fSX ¸fmÔ ¶f`NXm SXWX³fm Àfm ¹fm Àf´f³ff ÀffIYfSX ³fWXeÔ WXû¦ffÜ À½ff¸fe d½f½fmIYf³fÔý ³fm ¹fb½ffAûÔ ÀfZ Af”f³f dIY¹ff dIY CNXû, ªff¦fû AüSX ¨f»f°fm SXWXû IYf¸f IYSX°fm SXWXû ªf¶f °fIY dIY °fb¸f A´f³fm A·feá IYû ´fif~ ³ff IYSX »fûÜ ¸f`Ô A´f³fm ýmVf IZY ¹fb½ff Àffd±f¹fûÔ Àfm IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY C³fIZY Àff¸f³fm ·fe ¶fmWX°fSX SXf¿MÑX IZY d³f¸ffʯf IYf »fùf WX`Ü ¸f`Ô dIiYIZYMX Jm»f°ff WXcÔ, IYûBÊ ÀffgµMX½fm¹fSX IaY´f³fe


¸fmÔ IYf¸f IYSX°ff WX`, IYûBÊ ½f`Äffd³fIY °fû IYûBÊ IbYLX Àfm C¸fi ýSXfªf SXfªf³f`d°fIYûÔ IYf A³fb·f½f ´fiVffÀf³f IYû AüSX IYSX SXWXf WX`Ü WXSX ¹fb½ff IYû A´f³fm IYf¹fÊÃfmÂf ¨f»ff³fm AüSX ³fed°f-d³f²ffÊSX¯f ¸fmÔ IYfRYe ¸ff¹f³fm IYSX°ff AüSX A´f³fm d³f²ffÊdSX°f IYf¸f IYû ¶fmWX°fSX °fSXeIZY Àfm WX`Ü ¹fb½ffAûÔ IYû ªf¶f BÀf A³fb·f½f IYf Àff±f d¸f»fm¦ff AÔªff¸f ým³fZ Af³ff ¨ffdWXE °f·fe SXf¿MÑX d³f¸ffʯf IYf ¹fm °fû °fSXæYe ªføYSX WXû¦feÜ Àf´f³ff ´fcSXf WXû ´ffE¦ffÜ ¸f`Ô A´f³fm ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ WXSX ¶ff°f IZY ýû ´fWX»fc WXû°fm WX`Ô A¨LXf-¶fbSXf IYû IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY ½fû ªfû ·fe IYSXmÔ dªfÀf ÃfmÂf ¹ff ³fRYf ³fbIYÀff³f ¨ffWXm ªfû IYdWXEÜ Afªf IYf ¹fb½ff ¸fmÔ ·fe IYf¸f IYSXmÔ ´fc¯fÊ°ff Àfm IYf¸f IYSX³fm IYe IYûdVfVf °fmªf WXbAf WX`, CÀfIZY WXf±f ¸fmÔ °fIY³feIY WX`ÔÜ ÀfeJ³fm, IYSXmÔÜ A¦fSX WX¸ffSXm ýmVf IYf WXSX ¹fb½ff A´f³fe Àf¸fÓf³fm IYf ýf¹fSXf ¶fPXÞ ¦f¹ff WX`Ü Afªf ´fbSXe ýbd³f¹ff dªf¸¸fmýfSXe IYû Àf¸fÓfm¦ff A´f³fe ªf½ff¶fýmWXe IYû EIY VfWXSX IYe °fSXWX WX`ÔÜ Afªf IYf ¹fb½ff A´f³fm À½feIYfSX IYSX IYf¸f IYSXm¦ff °fû d³fd›°f °füSX ´fSX ýmVf AfÀf´ffÀf §fMX³fm ½ff»fe WXSX ¨feªf Àfm ½ffdIYRY WX`Ü °fSXæYe IYe SXfWX ´fSX Af¦fm ¶fPXÞZ¦ffÜ ¨ffWXm ½fû JfÀf °füSX ´fSX ÀfûVf»f ³fmMX½fdIËY¦f ÀffBMÐXÀf ³fm ¹fb½ffAûÔ SXfªf³fed°fIY °fSXæYe WXû, AfͱfIY °fSXæYe WXû, ¸fmÔ JfÀfe ´f`NX ¶f³ff »fe WX`Ü BÀfÀfm ¹fb½ff A´f³fm d½f¨ffSXûÔ Àff¸ffdªfIY WXû ¹ff dRYSX Jm»f WXe ¢¹fûÔ ³ff WXûÔÜ IYû ½¹föY IYSX³fm IYe Afªffýe ´ff SXWXf WX` °fû Àff±fA¦fSX ¶ff°f SXfªf³fed°f AüSX Jm»f Àff±f IbYLX EmÀff ·fe WX` dªfÀfm NXeIY ³fWXeÔ dIiYIZYMX IYe IYSXmÔ °fû ýmJf ªff°ff WX` dIY NXWXSXf¹ff ªff ÀfIY°ffÜ A¦fSX B³fIYf BÀf ým V f ¸fm Ô ²f¸fÊ IYe °fSX W X Af¸f°füSX ´fSX ªf¶f Jm»fûÔ ¸fmÔ BÀ°fm¸ff»f dRYªfc»f WXû¦ff AüSX EIY ´fcªff ªff°ff WX`Ü d½fä IY´f IZY ¶ffý dSXMXf¹fSX¸fmÔMX IYe C¸fi Af°fe WX` ¸fbÓfm IYfRYe »fûIYd´fi¹f°ff d¸f»fe WX`Ü ´fWX»fm ¸f`Ô »f°f IYe °fSXWX WXû¦ff °fû ªffdWXSX °f¶f °fIY SXfªf³fed°f ¸fmÔ Jm»f A´f³fm ýûÀ°fûÔ IZY ¶fe¨f WXe dÀf°ffSXf Àf¸fÓff ªff°ff WX` ´fdSX¯ff¸f ³fIYfSXf°¸fIY WXe IYe Vfb÷YAf°f WXû°fe WX` ±ff, Afªf ýmVf IZY IYSXû×OÞXûÔ-IYSXûOÞX »fû¦f ¸fbÓfm AfEÔ¦fmÜ IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX ¹fb½ff A´f³ff ´¹ffSX ým SXWXm WX`ÔÜ B°f³fm R`Y³Àf AüSX BÀf IYýSX B³f¸fmÔ d§fSX ªff°fm WX` »fmdIY³f ¸fbÓfm »f¦f°ff ³fWXeÔ dIY B°f³fm »fû¦fûÔ IYf ´¹ffSX ´ffIYSX ·f»ff ª¹ffýf dý³fûÔ °fIY EmÀff dIY ¸f`ýf³f ¸fmÔ d³fIY»fIYSX Jm»f³ff IYü³f Ad·f·fc°f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ¨f»fm¦ffÜ ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY WXe ½fû ·fc»f ªff°fm WX` AüSX Àf¸ffªf Àfm ªf»ý WXe WX¸fmÔ ½fû dý³f ýmJ³fm IYû ´fdSX½ffSX Àfm A»f¦f-±f»f¦f Àfm dýJfBÊ d¸f»fmÔ¦fm ªf¶f SXfªf³fed°f ¸fmÔ 25 Àff»f IZY ¹fb½ff ·fe ´fOÞX°fm WX`ÔÜ ¸fmSXf d³fªfe °füSX ´fSX ¸ff³f³ff WX` dIY ÀfûVf»f ÀfdIiY¹f °füSX ´fSX IYf¸f IYSX°fm ýmJ³fm IYû d¸f»fmÔ¦fmÜ ³fmMX½fdIËY¦f IZY ªf¶fSXýÀ°f RYf¹fým WX`Ô A¦fSX BÀfm ÀfWXe BÀfIYe EIY ¶fmWX°fSXe³f d¸fÀff»f ´fb¯fm ¸fmÔ ¨f»f SXWXm EIY °fSXeIZY Àfm BÀ°fm¸ff»f dIY¹ff ªff°ff WX` °fûÜ B³f ³fmMX½fÍIaY¦f ÀfÔÀ±ff³f IYû ýmJIYSX »f¦f°fe WX` ªfWXfÔ ¶ffIYf¹fýf ÀffBMÐXÀf ³fm ýmVf IYû EIY ÀfcÂf ¸fmÔ d´fSXû³fm IYf IYf¸f ·fe SXfªf³fed°f dÀfJf³fm IZY d»fE EIY ÀfÔÀ±ff³f IYe dIY¹ff WX`Ü WXf»f WXe ¸fmÔ dýne ¸fmÔ ¦f`Ô¦fSXm´f IYe §fMX³ff IZY À±ff´f³ff WXû ¨fbIYe WX`Ü WX¸ffSXm ýmVf IYf ¹fb½ff SXfªf³fed°f ¶ffý ªfû d½fSXû²f ýmJ³fm IYû d¸f»ff ½fû B³f ÀfûVf»f ¸fmÔ ·fe ªf»ý WXe ÀfdIiY¹f WXûIYSX AüSX ª¹ffýf ªf»ýe ³fmMX½fÍIaY¦f ÀffBMÐXÀf IZY IYfSX¯f WXe ýmJ³fm IYû d¸f»ff SXfªf³fed°f ¸fmÔ AWX¸f ·fcd¸fIYfAûÔ ¸fmÔ ·fe dýJfBÊ ým¦ffÜ ±ffÜ dMÐX½fMXSX AüSÞX RZYÀf¶fbIY IZY ´f³³fm EmÀfm ªf³fÀf¸fcWXûÔ SXfªf³fed°f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ªf¶f ¹fb½ffAûÔ IYû B°f³fe IZY d½fSXû²f ´fiýVfʳfûÔ Àfm ·fSXm ´fOÞXm SXWXmÜ WX¸fmVff ÀfûVf»f ªf»ýe Äff³f d¸f»fm¦ff °fû ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY ªf¶f ¹fm ÀffBMÐXÀf IYû ³ffIYfSXf°¸fIY °füSX ´fSX ·fe ³fWXeÔ ýmJf SXfªf³fed°f ¸fmÔ ´fi½fmVf IYSXmÔ¦fm °fû ýmVf IYe SXfªf³fed°fIY ªff³ff ¨ffdWXEÜ ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ ´fdSX½f°fʳf ªføYSX AfE¦ffÜ ¹fm ªføYSX WX` dIY ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IZY ´fi¹fû¦f SXfªf³fed°f ¸fmÔ C¸fi IYe Àfe¸ff ªføYSX IY¸f WXû¦fe ´fSX ¹fb½ffAûÔ IYû Jbý °fû IaYMÑXû»f SXJ³ff WXe ¨ffdWXE, Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ Af´fIYû 25 Àff»f IZY ¹fb½ff ·fe Àff±f WXe C³fIZY ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ´fdSXªf³fûÔ IYû ·fe ÀffaÀfý AüSX d½f²ff¹fIY IZY °füSX ´fSX ÀfdIiY¹f dýJmÔ¦fmÜ ¶fWXb°f Àfªf¦f SXWX³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY ýmVf IZY ·fd½f¿¹f IZY ³fm°ff ýmVf IZY WX¸ffSXm ýmVf IYe Jc¶fÀfcSX°fe WX`Ô dIY ¹fWXfÔ Àf¶fIYû d»fE A¨LXf IYf¸f IYSXmÔ¦fmÜ ¸fmSXf ¸ff³f³ff ¹fm ³fWXeÔ WX` dIY A´f³fm Af´fIYû ½¹föY IYSX³fm IYe À½f°fÔÂf°ff WX`Ü Afªf C¸fiýSXfªf ³fm°ff WX`Ô, ¶fd»IY ýmJf ¦f¹ff WX` dIY C¸fi ¶fPXÞ³fm IYf ¹fb½ff Jb»fm JÞ¹ff»ff°f IYf IYWXf ªff°ff WX` AüSX IZY Àff±f SXfªf³f`d°fIY ´fdSX´féY°ff ¶fPX°Þ fe WXÜ` BÀf d»fWXfªf ¶fWXb°f Àfe ¶ff°fmÔ EmÀfe ·fe Afªf ýmJ³fm IYû d¸f»f°fe WX`

ªfû ªfWXfÔ ÀfÔÀIYÈd°f AüSX A´fÀfÔÀIYÈd°f IYe ¶fWXÀf dLXOÞX ªff°fe WX`Ü ¹fb½ffAûÔ IYf Àf½ff»f WX` C³WXmÔ A´f³fm £f¹ff»ff°f IYû ½¹föY IYSX³fm A´f³ff ªfe½f³f ªfe³fm IYe ´fcSXe Afªffýe WX`Ü WXfÔ ¸fbÓfm ¹fm ªføYSX »f¦f°ff WX` dIY ³fE °füSX °fSXeIYûÔ IYû A´f³ff°fm Àf¸f¹f B³f ¹fb½ffAûÔ IYû A´f³ff »ff·f-WXfd³f IYf ¦fd¯f°f ·fe ýbb÷YXÀ°f IYSX »fm³ff ¨ffdWXEÜ ªf`Àfm dIY d»f½f-B³f-dSX»fmVf³fdVf´f IYf MÑXmÔOX ýmJ³fm ¸fmÔ Af SXWXf WX`Ü BÀfIYû »fmIYSX ¶fWXb°f ¶fWXÀf WXû°fe WX` dIY ¹fm ÀfWXe WX` ¹ff ¦f»f°fÜ BÀf ´fSX ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY BÀf¸fmÔ IYûBÊ JSXf¶fe ³fWXeÔ WX`, »fmdIY³f ¹fm WXSX EIY IYe A´f³fe Àfû¨f WX` AüSX A´f³ff R`YÀf»ff WX`Ü B³f ¶ff°fûÔ IYû Af¸f ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff ¢¹fûÔdIY Àf¶fIYf A´f³ff-A´f³ff AfÔIY»f³f WXû°ff WX`Ü dIiYIZYMX BÀf ýmVf ¸fmÔ ²f¸fÊ IYe °fSXWX ´fcªff ªff°ff WX`Ü d½fä IY´f IZY ¶ffý ¸fbÓfm IYfRYe »fûIYd´fi¹f°ff d¸f»fe WX`Ü ´fWX»fm ¸f`Ô A´f³fm ýûÀ°fûÔ IZY ¶fe¨f WXe dÀf°ffSXf Àf¸fÓff ªff°ff ±ff, Afªf ýmVf IZY IYSXûOÞXûÔ-IYSXûOÞX »fû¦f ¸fbÓfm A´f³ff ´¹ffSX ým SXWXm WX`ÔÜ B°f³fm R`Y³Àf AüSX B°f³fm »fû¦fûÔ IYf ´¹ffSX ´ffIYSX ·f»ff IYü³f Ad·f·fc°f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ¸fbÓfm °fû IY·fe-IY·fe OXSX ·fe »f¦f°ff WX` dIY ¸f`Ô B³f »fû¦fûÔ IYe IYÀfüMXe ´fSX JSXf C°fSX ´ffDYÔ¦ff ¹ff ³fWXeÔ? Af¦fm IZY Àf´f³fûÔ IYe ¶ff°f IYøYÔ °fû WXSX dIiYIZYMXSX IYf Àf´f³ff WXû°ff WX` MXe¸f BÔdOX¹ff IZY d»fE AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX Jm»f³ffÜ AÔOXSX 19 ¸fmÔ ¹fm Àf´f³ff ´fcSXf WXû³fm IZY ¶ffý ¸fmÔ Àfed³f¹fSX MXe¸f IYf ·fe dWXÀÀff ¶f³f ´ffDaY¦ff ¹fm Àf´f³ff °fû WX` WXeÜ Àfed³f¹fSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fm dªfÀf °fSXWX Àfm ½f»OXÊ IY´f ªfe°ff CÀf³fm ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ WX¸ffSXf ³ff¸f SXûVf³f dIY¹ff WX`Ü ¹fm IYfSX³ff¸ff ¸fmÔ AÔOXSX 19 IYe °fSXWX Àfed³f¹fSX MXe¸f ¸fmÔ ·fe IYSX ´ffDYÔ BÀfÀfm ¶fOÞXf AüSX ¢¹ff Àf´f³ff WXû ÀfIY°ff WX`Ü dRY»fWXf»f ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f ¸fmÔ BÀf Àff»f ¸fmSXf Àfm»fm¢Vf³f WXû EmÀfe C¸¸feý IYSX SXWXf WXÜÔc Àfm»fm¢MXÀfÊ IYe C¸¸feýûÔ ´fSX JSXf C°fSX³fm IZY d»fE ¸f`Ô A´f³fm Jm»f AüSX dRYMX³fmÀf ´fSX ²¹ff³f ým SXWXf WXcÔÜ ýmVf IZY d»fE Jm»f³ff WX¸fmVff Àfm ¦füSX½f IYf d½f¿f¹f SXWXf WX`Ü Afªf ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX ¸fmÔ ªf¦fWX ¶f³ff³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü MXe¸f ¸fmÔ ªf¦fWX ´ff³fm AüSX CÀfm ¶f³ffE SXJ³fm IZY d»fE Af´fIYû »f¦ff°ffSX A¨LXf ´fiýVfʳf IYSX³ff WXû°ff WX`Ü ¸fbÓfm A´f³fm ´fiýVfʳf Àfm ·fe ª¹ffýf d¨fa°ff BÀf ¶ff°f IYe WXû°fe WX` dIY WX¸ffSXe MXe¸f A¨LXf ´fiýVfʳf IYSXm BÀfÀfm ª¹ffýf ¶fdPÞ¹ff ¶ff°f WX¸ffSXm d»fE IbYLX AüSX WXû WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fe WX`Ü Àff»f 2013 ¸fmÔ ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY ¸f`Ô A´f³fm Jm»f IYû d³fJf÷YÔ¦ff AüSX MXe¸f IZY d»fE Jm»fcÔ¦ffÜ n RYSXUSXeX 2013 I 47


AfUSX¯f IY±ff

¹fb½ff ½fZd³f°ff ¸f`SXe EÀfe´fe dOXRYZ ³Àf IYf»fû³fe, dQ»»fe

´fbd»fÀf °fÔÂf IYû »fmIYSX ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ WXf»f IZY dý³fûÔ ¸fmÔ ªf¶fSXýÀ°f SXû¿f ýmJ³fm IYû d¸f»ffÜ ¦ffWXm-¶f¦ffWXm ´fbd»fdÀf¹ff °fÔÂf AüSX ´fbd»fÀf IZY Ad²fIYfSXe Àf½ff»fûÔ IZY §fmSXm ¸fmÔ SXWX°fm WX`ÔÜ IYWXf ¹fm ·fe ªff°ff WX` dRY»¸fûÔ ¸fmÔ AfªfIY»f dÀfa§f¸f AüSX ý¶fÔ¦f IYe °fSXWX dýJ³fm ½ff»fm ´fbd»fÀf ½ff»fm WXIYeIY°f ¸fmÔ WXeSXû ³fWXeÔ WXû°fmÜ ¹fm ¶ff°f Àf¨f WX` dIY ´fbd»fÀf °fÔÂf ¸fmÔ Àfb²ffSX IYe ¶fWXb°f ªføYSX°f WX` AüSX ¨ffWXm ½fû ´fbd»fÀf IZY Af»ff Ad²fIYfSXe WXûÔ ¹ff ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fÔÂfe Àf·fe ³fm BÀf ªføYSX°f ´fSX ªfûSX dý¹ff WX`Ü »fmdIY³f ªf¶f Àf¨f¸fb¨f IZY dÀfa§f¸f Àff¸f³fm Af°fm WX`Ô °fû EmÀff »f¦f°ff WX` dIY ¹fm ¶ff°fmÔ dÀfRYÊ ¶ff°fûÔ °fIY ³f dÀf¸fMX IYSX A¸f»feªff¸ff ´fWX³f³fm IZY ýf¹fSXm °fIY ´fWXbÔ¨fmÔ¦feÜ ýSXAÀf»f ªfWXfÔ ¹fb½ffAûÔ IYf ªfûVf AfªfIY»f ´fiýVfʳfûÔ IZY ýüSXf³f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXf WX` ½fWXeÔ BÀfe ýmVf IZY IYBÊ ¹fb½ff ´fbd»fÀf °fÔÂf IYf AWX¸f dWXÀÀff ¶f³fIYSX A´f³fe ´fWX¨ff³f ¶f³ff SXWXm WX`Ô Ü C³fIZY dý»f ¸fmÔ EIY ªfª¶ff WX` ½fû WXüÀf»fm Àfm »f¶fSXªm f WXÔ` ½fû ¦ffÔ½f IYe ¸ffMXe Àfm °fû d³fIY»fm WXÔ` »fmdIY³f C³f¸fmÔ ýbd³f¹ff ªfe°f³fm IYf WX³b fSX WXÜ` ½fû Àf¸ffªf ¸fmÔ IYf³fc³f IYf SXfªf À±ffd´f°f IYSX³fm IZY d»fE ´fid°f¶fð WXÜÔ` ¨ffWXm BÀfIZY d»fE C³WXÔm dIY°f³fe WXe ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXÜm ½fû A´f³ff IYf¸f A´f³fe OÐX¹fcMXe d³f·ff³fm ¸fmÔ dIYÀfe °fSXWX IYe IYû°ffWXe ´fÀfÔý ³fWXeÔ IYSX°fm Ü B³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû A´f³fm IYf¸f ¸fmÔ ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ dIYÀfe °fSXWX IYe ¦fOÞX¶fOÞXe ´fÀfÔý ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü ¹fb½ff ·ffSX°f IYe ´fiVffÀfd³fIY ½¹f½fÀ±ff IZY ¹fm ½fû ´fWXSXým fSX WXÔ` dªf³fIZY IaY²fûÔ ´fSX IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ¶f³ffE SXJ³fm IYf ýfd¹f°½f WXÜ` ¹fb½ff ·ffSX°f IZY ¹fm ½fû ¨fmWXSXÔm WXÔ` dªfÀf¸fmÔ Àfm IYûBÊ-IYûBÊ °fû IYfRYe ¦fSXe¶f ´fdSX½ffSXûÔ Àfm Af°fm WXÔ` »fmdIY³f B³f dý»f ¸fmÔ A´f³fm Àf¸ffªf IYû AüSX A´f³fm SXf¿MÑX IZY d»fE A´ffSX ´fi¸m f WXÜ` B³WXÔm Af´f AÀf»fe dÀfa§f¸f IYWX ÀfIY°fm WXÜÔ` ·ffSX°fe¹f ´fbd»fÀf ½¹f½fÀ±ff IYû WX¸fmVff Àfm EIY ´fSX´Ô fSXf¦f°f RiY¸m f ¸fmÔ ýmJ³fm IYe Afý°f SXWXe WXÜ` Afªf ·fe WX¸ffSXm Àf¸ffªf ¸fmÔ ´fbd»fÀf IZY ³ff¸f Àfm Àff¸ff³¹f »fû¦f ³ffIY·füÔ dÀfIYûOÞX³fm »f¦f°fm WXÜÔ` »fmdIY³f A¶f ´fbd»fdÀf¹ff ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ IYfRYe °f¶ýe»fe AfBÊ WXÜ` ¹fm »fû¦f Àff¸ff³¹f Àf¸ffªf Àfm AfE WXÜÔ` ¹fm dIYÀfe SXfªf³f`d°fIY SXÀfcJ Àfm ³fWXeÔ dIYÀfe

48 I RYSXUSXeX 2013

dSXä°f IZY ªfdSXE ³fWXeÔ ¶fd»IY A´f³fe ¹fû¦¹f°ff AüSX IYOÞXe ¸fmWX³f°f IZY ý¸f ´fSX B³WXû³Ô fm A´f³fe ªf¦fWX ¶f³ffBÊ WXÜ` ¹fm A´f³fm B»ffIZY IZY ý¶fÔ¦f WXû ÀfIY°fm WXÔ` »fmdIY³f B³fIYe ý¶fÔ¦fBÊ IZY½f»f IYf³fc³f IZY ´ff»f³f IYû »fmIYSX WXû°fe WXÜ` ±ff³fm IZY B°fSX ¹fm ·fe IbYLX Àfû¨f SXJ°fm WXÜÔ` Àf¸ffªf ¸fmÔ EmÀfm

¸f`a BÀf ¶fOÞXe ½¹f½fÀ±ff IYe EIY LXûMXe Àfe IYOÞXe WXcÔ, BÀfd»fE ½¹ff½fWXfdSXIY øY´f Àfm ¹fm ýf½ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe dIY ¸fa` IYûBÊ IiYfÔd°f »ff ýcÔ¦fe, ¹ff ´fcSXm VfWXSX IYe °fÀ½feSX ¶fý»f ýcÔ¦feÜ »fmdIY³f ¸f`Ô A´f³fm À°fSX ´fSX ´fcSXe »f¦f³f AüSX Bʸff³fýfSXe Àfm A´f³ff IYf¸f IY÷YÔ¦fe, ¸fmSXm £¹ff»f Àfm A¦fSX WXSX ½¹fdöY ¹fWXe Àfû¨fm dIY ½fû A´f³fm À°fSX ´fSX Àf¸ffªf IYe ·f»ffBÊ IZY d»fE IYf¸f IYSXm, °fû Vff¹fý WXf»f°f A´f³fm Af´f Àfb²fSX ªffEÔ¦fmÜ


IYSX³fm IYe AüSX ¸füªfcýf Àf¸ffªf AüSX ¹fb½ff IZY d½f¿f¹f ¸fmÔ C³fIZY d½f¨ffSXûÔ IYû ªff³f³fm IYe IYûdVfVf IYe WXÜ` ¹fIYe³f ¸ffd³f¹fm Af´f B³f ³füªf½ff³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fPX³Þ fm IZY ¶ffý ßfðf³f½f°f WXû ªffEÔ¦fmÜ WX¸f³fm BÀf IYWXf³fe ¸fmÔ IbYLX C³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff WX` ªfû ¶fWX°b f WXe d´fLXOXÞm »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ³f`d°fIY dVfÃff ým³fm AüSX ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ Àfm A´f³fe ¸fm²ff IYf ýfd¹f°½f AüSX Ad²fIYfSX IZY½f»f C³fIZY ¸ff°ff -d´f°ff IYû WX`Ü IZY ¶fc°fm Afªf BÀf ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWX¨Ôb fm WXÔ` AüSX Afªf ½fû A´f³fm B»ffIZY ¸fmÔ ¸ff°ff-d´f°ff IYû ¨ffdWXE dIY ½fû A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IYû ÀfWXe ÀfÔÀIYfSX ýmÔ, 'SXfd¶f³fWXOb 'X ÀfSXeJm »fûIYd´fi¹f WXÜÔ` Àfbªff°ff, A´f³fm-A´f³fm B»ffIYûÔ IZY ÀfWXe-¦f»f°f IYf RYIYÊ Àf¸fÓffEÔÜ ÀfaUfQQf°ff ý¶fÔ¦f ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ¶f³fm ¹fm »fû¦f Àf¸ffªf IYû »fOÞXdIY¹fûÔ ´fSX EmÀfe SXûIY »f¦ff³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe JfÀf ´fdSX½ffSXûÔ Àfm °ffnbIY ³fWXeÔ SXJ°fm WXÔ` dIY¸f Vf¸ffÊ »fJ³fDY IZY EIY ¸f²¹f¸f ßfm¯fe A¦fSX Àf¸ffªf EmÀff IYSX³fm IYe IZY ´fdSX½ffSX Àfm °ffnbIY SXJ°fe WXÔ` ½fû dýne ¹fcd³fd½fÊÀfMXe IYûdVfVf IYSX°ff WX` °fû ½fû Af²fe Af¶ffýe IYû ³fe¨ff dýJf³fm IYe Àfm A´f³fe ´fPXfÞ BÊ ´fcSXe IYeÜ ½fWXeÔ dVf½fýe´f ¶ff¸f³f »ffÔOXm IYûdVfVf IYSX°ff WX`Ü WX¸ffSXm Àf¸ffªf IZY d´f°ff Afªf ·fe Jmd°fWXSX dIYÀff³f WX,Ô` ½fû Afªf IYû »fOÞXdIY¹fûÔ IZY Àff±f ¶fSXf¶fSXe ·fe Àfb¶fWX-Àfb¶fWX CNXIYSX A´f³fe ¦ff¹f ýbWX°fm WX`ÔÜ IYf ½¹f½fWXfSX IYSX³ff ÀfeJ³ff ¸f»f¹ff»fe ¸fc»f IYe ½fmd³f°ff ¸f`SXe dýne ´fbd»fÀf ¸fmÔ WXû¦ffÜ EÀfe´fe WX,Ô` dOXRYZ ³Àf IYf»fû³fe ÀfSXeJm ´ffgVf B»ffIZY ¸fmÔ IYf¸f IYSX°fe WXÜÔ` IZYSX»f IYe SXWX³fm ½ff»fe ½fmd³f°ff ¸f`SXe IYû A´f³fm ´fdSX½ffSX A´f³fm ¸f¸¸fe-´ff´ff Àfm ¶fWX°b f Ad²fIYfSXe A´f³ff ¸fbIYf¸f SXJ°fm WXÔ` ´fbd»fdÀf¹ff SXü¶f ´¹ffSX WX`Ü ½fû dIYÀfe ·fe °fSXWX A´f³fm ´fdSX½ffSX IYû IZY A»ff½ff C³fIZY AÔýSX ·fe EIY dý»f WXû°ff WX` dªfÀf¸fmÔ LXûOÞX³ff ´fÀfÔý ³fWXeÔ IYSX°fe WXÜÔ` WXf»f WXe ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ªfª¶ff°f IcYMX-IcYMX IYSX ·fSXm WXû°fm WXÜÔ` »fmdIY³f B³f ´fbd»fÀf Àfm½ff ¸fmÔ d³f¹fböY WXEb B³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ªfª¶ff°fûÔ IYe SXüÔ ¸fmÔ ¹fm A´f³ff IYf³fc³f ´ff»f³f IYSX³ff d»fE A´f³ff IYf¸f ´¹ffSXf WXÜ` Àf¸ffªf ¸fmÔ IYf³fc³f IYf ³fWXeÔ ·fc»f°fm WXÜ` ¹fb½ff ·ffSX°f IZY EmÀfm WXe IbYLX ¨fbd³faýf ´ff»f³f WXû, BÀfIZY Àff±f-Àff±f Àf¸ffªf Àfm A´fSXf²f ´fbd»fÀf Àfm½ff IZY ¨fbd³faýf Ad²fIYfdSX¹fûÔ Àfm WX¸f³fm ¶ff°f IYû ªfOÞX Àfm J°¸f IYSX³ff ·fe

dIY¸f Vf¸ffÊ EÀf´fe, d¶fWXfSX

B³fIYZ Àfû¨f ¸fmÔ WXÜ` IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff IYe dªf¸¸fmýfSXe ÀfÔ·ff»f SXWXm B³f ¹fb½ffAûÔ ³fm ³ff IZY½f»f Àf¸ffªf Àfm A´fSXf²f IYû J°¸f IYSX³fm IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü ¶fd»IY BÀfIZY Àff±f Àff±f ½fû A´fSXf²f ¸fböY Àf¸ffªf I`YÀfm ¶f³fm BÀfIZY d»fE ·fe IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô A´fSXf²f ¢¹fûÔ WXû°fm WX`Ô BÀf Àf½ff»f IYû ªfOÞX Àfm J°¸f I`YÀfm IYSXmÔ ¹fm Àf½ff»f Àf·fe ¹fb½ff AfBÊ´feEÀf IZY ¸f³f ¸fmÔ WX` ¶fIYü»f dVf½fýe´f C³fIZY B»ffIYûÔ ´fMX³ff AüSX ASXdSX¹ff ¸fmÔ ¹fb½ff »f¦ff°ffSX ¦fbÀÀff WXû°fm ±fm AüSX Af¦fªf³fe IYSX°fm ±fm dVf½fýe´f ³fm ¹fb½ffAûÔ IZY BÀf ¦fbÀÀfm IYû Àf¸fÓf³fm IYe IYûdVfVf IYe Ü BXÀfIZY Àff±f WXe dIYÀfe °fSXWX IYf³fc³f IYf SXfªf Àfbd³fd›°f WXû ÀfIZYÜ dVf½fýe´f IZY ¸fb°ffd¶fIY ½fû ¨ffWX°fm °fû ½fû ½¹f½fÀ±ff IYf dWXÀÀff ¶f³fIYSX SXWX ÀfIY°fm ±fmÜ »fmdIY³f C³WXmÔ ¹fm ¦fÔ½ffSXf ³fWXeÔ ±ff Ü dVf½fýe´f IY·fe ÀfWX³f ³fWXeÔ IYSX ´ffE dIY ´fMX³ff ¸fmÔ C³fIZY SXWX°fm dLXLXûSXe WXSXIY°f WXûÜ VfWXSX ¸fmÔ »fOÞXdIY¹fûÔ ´fSX dRYIYSXm IYÀf³fm ½ff»fm »fû¦fûÔ IZY d»fE dVf½fýe´f IZY dý»f ¸fmÔ IYûBÊ SXWX¸f ³fWXeÔ WXû°ff WX` Ü Vff¹fý ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ´fMX³ff IYe ¶fWX³fmÔ ¸ff°ffEÔ Afªf ·fe C³WXmÔ A´f³fm ´fdSX½ffSX IYf dWXÀÀff ¸ff³f°fe WX`ÔÜ dVf½fýe´f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸f`Ô ¹fm Àf¶f BÀfd»fE ¶f°ff SXWXf WXcÔ ¢¹fûÔdIY EIY ¹fb½ff Ad²fIYfSXe IZY ³ff°fm ªfû dªf¸¸fmýfSXe C³WXûÔ³fm d³f·ffBÊ CÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ·fe ýmJ³fm IYû d¸f»ffÜ dVf½fýe´f ¸ff³f°fm WX`Ô dIY A¦fSX Afªf ¹fb½ff A´f³fe dªf¸¸fmýfSXe Àf¸fÓfmÔ¦fm, Àf¸ffªf ¸fmÔ A´f³fe AWXd¸f¹f°f IYû ªff³f ´ffEÔ¦fm °fû ½fû AüSX ·fe ª¹ffýf dªf¸¸fmýfSXe Àfm IYf¸f IYSX ÀfIZÔY¦fmÜ dVf½fýe´f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¹fb½ff BÀf ýmVf IYf ·fd½f¿¹f WXÜ` ýmVf IZY d½fIYfÀf ¸fmÔ C³fIYe AWX¸f·fcd¸fIYf WXÜ` »fmdIY³f BÀfIZY d»fE ÀfWXe »feOXSXdVf´f d¸f»f³ff ¬føYSXe WX,` A¦fSX WX¸ffSXm Àf¸ffªf IZY ³fm°ff ¹fb½ffAûÔ IYû ÀfWXe dýVff ýmÔ U ¸ff¦fÊýVfʳf IYSZXÔ °fû ¹fb½ff A¨LXf IYf¸f IYSX ÀfIY°fm WXÜÔ` ªfWXfh °fIY Àf½ff»f WX` dIY Afªf IYf ¹fb½ff ÀfWXe SXfWX ´fSX WX` ¹ff ³fWXe °fû dRYSX ¶ff°f ³fm°fÈ°½f IYe Af°fe WXÜ` ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ AÀfe¸f CªffÊ WXû°fe WX` dªfÀfIYf C´f¹fû¦f ÀfWXe ·fe WXû ÀfIY°ff WX` AüSX BÀfm ¦f»f°f SXfÀ°fm ´fSX ·fe C´f¹fû¦f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WXÜ`

RYSXUSXeX 2013 I 49


½fWXeÔ dIY¸f Vf¸ffÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY EmÀfm ¶fWXb°f Àfm ÃfmÂf WX`Ô ªfWXfa A·fe ¹fb½ffAûÔ IYû ¸füIYf ým³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü dªfÀfÀfm ¹fb½ffAûÔ IYe ·ff¦feýfSXe AüSX ¶fPXÞZÜ dIY¸f ¸ff³f°fe WX`Ô dIY ¹fb½ffAûÔ IZY ³fE AfBdOX¹ffªf Àf¸ffªf IYû A´f³ff³fm WXûÔ¦fmÜ ¹fb½ffAûÔ IZY ³fE d½f¨ffSXûÔ IYû Af°¸fÀff°f IYSX³ff WXû¦ffÜ dIY¸f Vf¸ffÊ Àf¸ffªf ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYû ¸fWX°½f dý¹ff

dVf½fýe´f ¶ff¸f³f »ffÔOXm EÀf´fe, d¶fWXfSX ¹fb½ffAûÔ ´fSX ¹fm Àf½ff»f CNXf³ff dIY C³WXû³Ô fm A´f³fe ÀfÔÀIYÈd°f JSXf¶f IYe WX`, ÀfWXe ³fWXeÔ WX`, Àf¸ffªf IYe Àfû¨f ¸fmÔ ¶fý»ff½f °fû WX¸fmVff WXû°fm SXWXm WX` Af¦fm ·fe WXû°fm SXWX¦mÔ fmÜ ´fSXmVff³fe ¹fm WX` dIY »fû¦fûÔ ³fm ¸ffOX³fÊ »ffBRY ÀMXfB»f °fû A´f³ff »fe WX`, Jbý IYû ¸ffOX³fÊ ·fe IYWX°fm WXÜ`Ô »fmdIY³f IbYLX ¨feªfûÔ Àfm C³WXmÔ ´fSXWXmªf WX` °fû ¹fm ýûWXSXf ¸ff´fýÔOX ³fWXeÔ ¨f»fm¦ff IbYLX ¨feªfm Af´fIYû A¨LXe »f¦f°fe WX` IbYLX ³fWXeÔ »fmdIY³f Af´fIYû C³WXmÔ À½feIYfSX IYSX³ff ´fOXÞ°ff WX`Ü

50 I RYSXUSXeX 2013

ªff³ff ¶fWXb°f ªføYSXe ¸ff³f°fe WX`Ô, ½fû Jbý IYû C´fmdÃf°f ¸fWXÀfcÀf ³ff IYSXmÔÜ ¹fb½ffAûÔ IZY d½f¨ffSXûÔ IYû WX¸ffSXm Àf¸ffªf ¸fmÔ ´fWX¨ff³f d¸f»fm BÀfIYe IYûdVfVf IYe ªff³fe ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü dýne ¸fmÔ ¶f°füSX EÀfe´fe IYf¸f IYSX³fm ½ff»fe ½fmd³f°ff ¸f`SXe IZY ¸fb°ffd¶fIY ³füªf½ff³fûÔ IYe ·fcd¸fIYf IY·fe IY¸f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe,C³fIYe ·fcd¸fIYf ¸fmÔ WX¸fmVff °fSXæYe WXû°fe SXWXe WX` AüSX Af¦fm ·fe WXû¦feÜ WXSX ýüSX ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYe ·fcd¸fIYf ¶fý»f°fe SXWXe WX`, ýmVf IYe Af¬ffýe IYe »fOÞXfBÊ IYe WXe ¶ff°f IYSXm °fû CÀf¸fam ·fe ¹fb½ffAûÔ ³fm AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ, 21UeÔ Àfýe ¸fmÔ ¹fb½ffAûÔ IYe ·fcd¸fIYf AüSX ¶fPÞX ¦fBÊ WX` °f¸ff¸f ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ ¹fb½ff »f¦ff°ffSX IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô, »fmdIY³f BÀfm AüSX ¶fmWX°fSX IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü Afªf SXfªf³fed°fIY ý»fûÔ Àfm »fmIYSX ´fbd»fÀf d½f·ff¦f Àf·fe ªf¦fWX ¹fb½ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX SXWXe WX`Ü ½fmd³f°ff ¸f`SXe ¸ff³f°fe WX`Ô dIY Àf¸ffªf IZY IbYLX ³füªf½ff³f dýVff ·fid¸f°f WXbE WX`ÔÜ ½fmd³f°ff IZY ¸fb°ffd¶fIY WXf»ff°f, C³fIZY ´fdSX½ffSX IYe AfͱfIY dÀ±fd°f ·fe BÀfIZY d»fE d¬f¸¸fmýfSX WX`,½fmd³f°ff IZY ¸fb°ffd¶fIY WX¸f EmÀfm ¹fb½ffAûÔ IYû Àf¸ffªf IYe ¸fb£¹f ²ffSXf ¸fmÔ »ff³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`ÔÜ dýne ¸fmÔ WXf»f WXe ¸fmÔ WXbE ¦f`Ô¦fSXm´f IYe §fMX³ff ³fm B³f ¹fb½ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·fe ýbJe dIY¹ff WX`Ü dVf½fýe´f ½ff¸f³f »ffÔOXm ªfûdIY

´fMX³ff EÀf´fe SXWX ¨fbIZY WX`Ô ½fû BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ IYû SXûIY³fm IZY d»fE IYNXûSX IYf³fc³f IYe ½fIYf»f°f IYSX°fm WX`ÔÜ ½fWXeÔ dIY¸f Vf¸ffÊ ªfû dýne ¸fmÔ SXWXe WX`Ô U ´fPXÞfBÊ IYe WX` C³WXmÔ BÀf §fMX³ff Àfm ¦fWXSXf Af§ff°f »f¦ff WX`Ü dIY¸f Vf¸ffÊ ¸ff³f°fe WX`Ô dIY IYf³fc³f dIY°f³fm ·fe ¶f³ff d»fE ªffEÔ »fmdIY³f B³fIYf ÀfWXe dIiY¹ff³½f¹f³f WXû³ff ª¹ffýf ¬føYSXe WX`Ü ¢¹ff WX¸ffSXm Afªf IYe ªf¸ff°f IZY AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfSXe ½fm»fmÔMXfB³f OXm ¸f³ff°fm WX`Ô ¢¹ff ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IYû C´f¹fû¦f IYSX°fm WX`Ô ¹ff Af¸f ªf³f°ff Àfm IY³fm¢MX SXWX³fm IZY d»fE IY½ff¹fý IYSX°fm WX`Ô, EmÀfm Àf½ff»fûÔ IZY d»fE Ad²fIYfSXe Vff¹fý °f`¹ffSX ³fWXeÔ ±fm Ü dIY¸f Vf¸ffÊ ªfû EIY À¸ffMXÊ AfBÊ´feEÀf WX`Ô Àff±f WXe Àff±f R`YVf³f ´fSXÀ°f ·fe WX`Ô dIY¸f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY WXSX ¨feªf ªføYSXe WX` »fmdIY³f EIY ýf¹fSXm ¸fmÔ SXWXIYSXÜ ýf¹fSXf °f¹f WXû³ff ¨ffdWXEÜ dIY¸f IZY ¸fb°ffd¶fIY Afªffý £¹ff»ff°f ¹fb½ffAûÔ IZY BÀf ýüSX ¸fmÔ WXSX EIY IYû A´f³ff ªfe½f³f A´f³fm dWXÀff¶f Àfm ªfe³fm IYe Afªffýe WX`,¨ffWXm ½fû ¸ff¸f»ff Vffýe IYf WXû ¹ff ´fim¸f ÀfÔ¶fÔ²f IYf ½fû dªfÀfÀfm ¨ffWXm d¸f»fmÜ WXf»f WXe ¸fmÔ dýne ¸fmÔ dªfÀf °fSXWX Àfm »fOÞXIYe IYf SXm´f WXbAf AüSX CÀfIZY ¶ffý CÀfIYe ¸fü°f WXbBÊ CÀf §fMX³ff IYe ´fid°fdIiY¹ff À½føY´f ýmVf ·fSX ¸fmÔ ¦fbÀÀfm IYe EIY Af¦f Àfe ·fOÞXIY ¦fBÊ ¹fb½ffAûÔ IYe ´fid°fdIiY¹ff IYf ªfdSX¹ff ¶f³fe ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf Ü ¢¹ff WX¸ffSXm ¹fWXfÔ ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf ¸fWXªf ´fid°fdIiY¹ff IYf ªfûSXýfSX ¸ff²¹f¸f ¶f³fIYSX SXWX ¦fBÊ WX`Ô ¢¹ff ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf ´fSX ¹fb½ffAûÔ IYf dSX¹fm¢Vf³f Àf¸ffªf IZY d»fE §ff°fIY °fû ³fWXeÔ WXû SXWXf WX` BÀf Àf½ff»f ´fSX dVf½fýe´f IYWX°fm WX`Ô dIY ½f`Àfm °fû ½fû ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX B³f ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf ´fSX ÀfdIiY¹f ³fWXeÔ WXû ´ffE WX`Ô »fmdIY³f ½fû B³WXmÔ ¹fb½ff ´fid°fdIiY¹ff IYf EIY A¨LXf ¸ff²¹f¸f ¸ff³f°fm WX`ÔÜ dVf½fýe´f IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfûVf»f ³fmMX½fIYÊ EIY A¨LXf ¸ff²¹f¸f WX` »fû¦fûÔ IYû ªfûOÞX³fm IYf dªfÀfIZY ¬fdSX¹fm »fû¦f A´f³fm d½f¨ffSX EIY ýbÀfSXm °fIY ´fWXba¨ff ÀfIY°fm WX` AüSX BÀfe IZY ¬fdSX¹fm ÀfWXe »fmdIY³f ªfbOÞXf½f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fm WX`ÔÜ ´fMX³ff EÀf´fe SXWX ¨fbIYe dIY¸f Vf¸ffÊ IYf °fû R`YÀf¶fbIY R`Y³Àf ¢»f¶f WX`Ü ½fWXeÔ d½fd³f°ff ¸f`SXe ·fe ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IZY C´f¹fû¦f IYû ¦f»f°f ³fWXeÔ ¸ff³f°fe WX`Ü n


¸fbWX¶¶f°f IYf ¸füÀf¸f

´¹ffSX °fmSXm À½feOX³f AüSX ³ff½fmÊ

IYWX°fm WXÔ` ´¹ffSX EIY EmÀff AWXÀffÀf WXû°ff WX` dªfÀfIYû ½¹föY IYSX³fm IZY d»fE dIYÀfe d½fVfm¿f dý³f ¹ff Àf¸f¹f IYe Af½fV¹fIY°ff ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü ¹fWX ½fWX ªfª¶ff WXû°ff WX` ªfû WXSX ¨ffWX³fm ½ff»ff A´f³fe WXSX ²fOÞXIY³f IZY Àff±f ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WX`Ü BÀfe ´¹ffSX IZY BªfWXfSX IZY d»fE ýbd³f¹ff ¸fmÔ EIY JfÀf dý³f 14 RYSX½fSXe ½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY ³ff¸f Àfm ªff³ff ªff°ff WX`Ü ¹fm dý³f dÀfRYÊ ´fimd¸f¹fûÔ IYf WXû ¹fWX Àfû¨f³ff ¦f»f°f WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ BÀfIYû A»f¦f-A»f¦f °fSXeIYûÔ AüSX IYfSX¯fûÔ Àfm ¸f³ff¹ff ªff°ff WX`Ü

52 I RYSXUSXeX 2013

¸fe³fc ¨f°fb½fmÊýe

À½feOX³f AüSX ³ff½fmÊ ¸fmÔ 14 RYSX½fSXe IYû ½fm»fmÔMXfB³Àf OXm¦f IZY ³ff¸f Àfm ªff³ff ªff°ff WX`Ü BÀf dý³f ´fd°f ¹ff ´fim¸fe A´f³fe ´f}e ¹ff ´fimd¸fIYf IYû dOX³fSX ´fSX »fm ªff°ff WX` AüSX IYfOXÊ ½f d¦fµMX ýmIYSX A´f³fm ´¹ffSX IYf BªfWXfSX IYSX°ff WX`Ü À½feOX³f ¸fmÔ »fû¦f BÀf dý³f IYû Afg»f WXfMXÊ OXm IZY øY´f ¸fmÔ ¸f³ff°fm WX`ÔÜ ¹fm dý³f ½fm A´f³fe ¸ffÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f IYSX°fm WX`ÔÜ

dRY³f»f`ÔOX U MXIYeÊ SXû¸f SXû¸f ¸fmÔ BÀf dý³f IYû ÀfÔ°f ½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY ³ff¸f Àfm ªff³ff ªff°ff WX`Ü BÀfIYe Vfb÷YAf°f SXû¸f½ffÀfe ¸f²¹f ªf³f½fSXe Àfm IYSX ým°fm WX`ÔÜ ½fWXfÔ IZY »fû¦f BÀf dý³f IYû ªfeÀfÀf AüSX WXeSXf IZY ´fd½fÂf d½f½ffWX IZY ¶fÔ²f³f IZY øY´f ¸fmÔ À½feIYfSX IYSX°fm WX`

dRY³f»f`ÔOX ¸fmÔ BÀf dý³f IYû RiYmÔOÐXÀf OXm IZY ³ff¸f Àfm ¸f³ff°fm WX`ÔÜ BÀf dý³f dRY³f»f`ÔOX ½ffÀfe A´f³fm Àf·fe ´fbSXf³fm Àffd±f¹fûÔ IYû ¹ffý IYSX°fm WX`ÔÜ ³ff dIY dÀfRYÊ A´f³fm ´fim¸fe ¹ff ´fimd¸fIYf IYû MXIYeÊ ¸fmÔ ½fm»fmÔMXfB³f IYû À½feMXWXfMXÊ OXm IZY ³ff¸f Àfm ªff³ff ªff°ff WX`Ü BÀf dý³f »fOÞXdIY¹ffÔ ÀfRZYý IY´fOÞXm ´fWX³fIYSX OXfÔÀf IYSX°fe WX`ÔÜ AüSXX »fOÞXIZY C³fIYf Àff±f ´ff³fm IYf BÔ°fªffSX IYSX°fm WX`ÔÜ


ªff´ff³f ªff´ff³f ¸fmÔ BÀf dý³f EIY A³fûJe ´fSXÔ´fSXf ¨f»fe Af SXWXe WX` BÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY »fOÞXdIY¹ffÔ WXe »fOÞXIYûÔ IYû ¨ffgIY»fmMX ým°fe WX` AüSX Àff±f WXe EIY C´fWXfSX ·feÜ »fOÞXIYûÔ IYû BÀfIZY ¶fý»fm ¸fmÔ BÀf C´fWXfSX Àfm ¸fWXÔ¦ff °fûWXRYf ým³ff WXû°ff WX`Ü ¹fdý ¶fSXf¶fSX IZY ¸fc»¹f IYf °fûWXRYf »füMXf¹ff °fû ¸f°f»f¶f WXû°ff WX` dIY ÀfÔ¶fÔ²f Àf¸ff~Ü ½fWXfÔ IZY »fû¦f BÀf dý³f IYû ½ffBMX OXm IZY øY´f ¸fmÔ ·fe ¸f³ff°fm WX`ÔÜ

·ffSX°f ·ffSX°f ¸fmÔ ½fm»fmÔMXfB³f OXm IZY Af²fbd³fIY øY´f ³fm 1991 IYe CýfSXeIYSX¯f IYe ³fed°f¹fûÔ IZY ¶ffý ª¹ffýf °fmªfe Àfm ´f`SX ´fÀffSX³ff Vfb÷Y dIY¹ffÜ ´fd›¸fe Àf·¹f°ff IZY A³fb¹ff¹fe WX¸ffSXm ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE ·fe Afªf IYf dý³f dÀfRYÊ A´f³fm ´fim¸fe ¹ff ´fimd¸fIYf Àfm ´fim¸f IYe Ad·f½¹fdöY IYSX³fm °fIY IYf dý³f ¶f³fIYSX Àfed¸f°f SXWX ¦f¹ff WX`Ü ¶ffªffSXeIYSX¯f IZY BÀf ýüSX ¸fmÔ Àfb´fSX¸ffIZYÊMX Àfm »fmIYSX LXûMXm-LXûMXm ¸ffIZYÊMX °fIY ½f`»fmÔMXfB³f OZX Àfm EIY Àf~fWX ´fWX»fm Àfm WXe A´f³fe ýbIYf³fûÔ IYû Àfªff³ff Vfb÷Y IYSX dý¹ff ªff°ff WX`Ü ýbIYf³fûÔ ¸fmÔ dý»f³fb¸ff dJ»fü³fûÔ, ¸fWXÔ¦fe ¨ffgIY»fmMÐXÀf AüSX IYfOXûÊÔ IYf d¶fIY³ff Vfb÷Y WXû

ªff°ff WX`Ü WX¸ffSXm VfWXSXûÔ ¸fmÔ ´fcSXf RYSX½fSXe ¸ffWX ¸ff³fû ´¹ffSX IYf ¶ffªffSX ¶f³ff ³fªfSX Af°ff WX`Ü ½¹fÀ°f°ff IZY BÀf ýüSX ¸fmÔ ¨f»fû EIY dý³f ´¹ffSX IYf WXe ÀfWXe ¸ff³fIYSX BÀfm À½feIYfSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf½ff»f ¹fm WX` dIY dÀfRYÊ EIY dý³f WXe ¢¹fûÔ ´¹ffSX IYû Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff ªffEÜ ¢¹ff ¶ffIYe dý³f ³fRYSX°f IZY d»fE WX`ÔÜ Vff¹fý Afªf IYf ¹fb½ff EIY dý³f IZY ´¹ffSX ¸fmÔ ª¹ffýf d½fäfÀf SXJ°ff WX`Ü ¸fWXÔ¦fm d¦fµMX Vff³fýfSX dOX³fSX BÀf dý³f IZY AüSX ´¹ffSX IZY ¸ff¹f³fûÔ IYû Vff¹fý Jû°fm ªff SXWXm WX`ÔÜ d»f½fB³f-dSX»fmVf³fdVf´f IZY BÀf ýüSX ¸fmÔ AÀf»fe ´¹ffSX °fû ýRY³f WXû SXWXf WX`Ü ´¹ffSX IYf ¶ffªffSXeIYS¯f WXû ¨f»ff WX`Ü dªfÀfm ´¹ffSX IYf ³ff¸f dý¹ff ªff°ff WX` ½fû ¶ffªffSXûÔ Àfm ¶fmOXøY¸f °fIY (OXe´feEÀf ½f ªfmE³f¹fc IZY E¸fE¸fEÀf) IZY øY´f ¸fmÔ ÀfSXmAf¸f ¶fm¨ff ªff SXWXf WX`Ü Afªf IYf ´¹ffSX °f½ff¹fRY Àfm ª¹ffýf »fbMXf dýJfBÊ ´fOÞX°ff WX`Ü ½¹f½fÀff¹feIYSX¯f IZY ýüSX ¸fmÔ ´¹ffSX IYû ¸füIYf ýmJIYSX ·fb³ff d»f¹ff ªff°ff WX`Ü WX¸f ·ffSX°fe¹f ¹fb½ffAûÔ ³fm °fû BÀf dý³f IYû dÀfRYÊ

»f½fÀfÊ OXm °fIY Àfed¸f°f IYSX dý¹ff WX`Ü ´¹ffSX IZY ¸ff¹f³fm Àfed¸f°f ³fWXeÔ dIYE ªff ÀfIY°fm WX`ÔÜ ´¹ffSX IYf dý³f ¸f³ff°fm WX` °fû ´¹ffSX ·fe °fû Àf¸fdÓfEÜ ¶ffªffSX dÀfRYÊ ¹fb½ff »fOÞXIZY »fOÞXdIY¹fûÔ IZY ´¹ffSX °fIY dÀf¸fMXf WXbAf WX` AüSX C°ÀffWX ·fe C³f¸fmÔ ª¹ffýf WX`Ü ¢¹ff ¹fm ¹fb½ff A´f³fm ¸ff°ff-d´f°ff, ·ffBÊ-¶fWX³f ¹ff A³¹f dSXV°fm ³ff°fûÔ ¸fmÔ ·fe ¹fWXe C°ÀffWX dýJf°fm WX`ÔÜ ´¹ffSX WX` EIY ¸ffÔ IYf A´f³fm ¶fmMXm IZY d»fE, EIY ´fd} IYf ´fd°f IZY d»fE, EIY d´f°ff IYf A´f³fm ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE, EIY ´fû°fm IYf A´f³fe ýfýeIZY d»fE ¹ff EIY Àf`d³fIY IYf A´f³fm ýmVf IZY d»fEÜ d³fVLX»f ´¹ffSX dIYÀfe EIY dý³f IYf ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü EmÀfm ´fimd¸f¹fûÔ IYf °fû WXSX dý³f ½fm»fmÔMXfB³f OXm WXû°ff WX`Ü ¹fWXe ´¹ffSX ÀfÔ´fc¯fÊ°ff IYû ´fif~ WXû°ff WX` ³ff dIY RZYÀf¶fbIY ½ff»ff ¹ff EIY dý³f ½ff»ff ´¹ffSXÜ BÀf dý³f IYe Àff±fÊIY°ff °f·fe WX` ªf¶f WX¸f ´¹ffSX IZY B³f ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ IYû Àf¸fÓf ´ffEÔÜ IYWXf ·fe ¦f¹ff WX` ´¹ffSX ½fû EWXÀffÀf WX,` ªfû Àfýf dý»f ¸fmÔ SXWX°ff WX,` BÀfIYû ³ff dIYÀfe dý³f IYf ¸fûWX°ffªf ¶f³ffBEÜ ¢¹fûÔ EIY dý³f IZY ¸fûWX°ffªf ¶f³f°fm WX,Ô` WXSX dý³f IYû ½fm»fmMÔ XfB³f OXm IYe °fSXWX ¸f³ffBE Ü n RYSXUSXeX 2013 I 53


fbIY ¨f`MX ¸f²fbSX dSXV°fûÔ IYf ªfdSX¹ff ¶f³fe RZYÀf¶

X A´f³ff EIYfCÔMX A´f³fm ´fS Y I fb Àf¶ Y RZ ³fm f Ye» VfI °f RYf f X AS fm ½ff» fm ³ X W e ¸fmÔ SX dýne IYe Vff³f dýne 6 ¹ff³fe IYe ´fbSXf³fe dýnC³WXmÔ PXcÔPÞX°fm-PXcÔPXÞ°fm dRYªfe IYe AfVf³ff ÀfmNX Àfm d¸f»fm, ýûÀ°fe WXbBÊ, AüSX ýû³fûÔ ´fbSXf³fm ýûÀ°fûÔ IYû PXcÔPXÞ³fm IZY d»fE ¶f³ff¹ff AüSX ªfe ¨f`³f»f ¸fmÔ I`Y¸fSXf¸f`³f IZY °füSX ´fSX IYf¸f IYSX°fm ±fmÜ AüSX AfVf³ff dRYªfe EIY ýcÀfSXm IYû dý»f ým ¶f`NXmÜ ASXfRYf°f EIY d³f¸fc»f IYe WX` AüSX C³fIZY d´f°ff dRYªfe ´fbd»fÀf ¸fmÔ WX`Ô...Vfb÷YAf°f ¸fmÔ ýû³fûÔ IZY d»fE ¸fmÔ ´fPÞfBÊ IYSX SXWXeÔ ±fe...AfVf³ff dWX³ýbÀ°ff³fe Y³f ±ff ´fSX J`SX ýmSX Àf½fmSX ýû³fûÔ IZY ´fdSX½ffSX SXfªfe WXû ¦fE...A¶f ASXfRYf°f A´f³fm A´f³fm ´fdSX½ffSXûÔ IYû ¸f³ff³ff ³ff¸fb¸fdI ZY WX`ÔÜ AüSX RZYÀf¶fbIY IYû A´f³ff Àf¶fÀfm ¶fOÞXf ýûÀ°f ¸ff³f°fm WX`Ô AüSX IYWX°fm WX`Ô dRYªfe ¸fmÔ A´f³fe Àf´f³fûÔ IYe ýbd³f¹ff ¶fÀff ¨fbI dIY RZYÀf¶fbIY ³fm ¶f³ff ýe ªfûOÞXe....Ü

Y I b ¶ f f À Þ RZY ªfûOÞXe

dÀfðf±fÊ Vf¸ffÊ ÀfaUfQQf°ff

³fm ¶f³ff ýe

22 Àff»f IZY ASXfRYf°f Afªf AnfWX IYf »ffJ VfbdIiY¹ff AQf IYSX SXWXm WX`ÔÜ C³WXmÔ »f¦f°ff WX` dIY ¹fm AnfWX IYf IYSX¸f WX` dIY RZYÀf¶fbIY ³fm C³fIZY ´¹ffSX IYû IYSXe¶f »ff dý¹ffÜ ½fû ªf³f½fSXe 2010 IYf Àf¸f¹f ±ff ªf¶f ASXfRYf°f dýne ¸fmÔ EIY ³¹fcªÞf ¨f`³f»f ¸fmÔ IYf¸f IYSX°fm ±fmÜ ASXfRYf°f IZY d»fE BÀfÀfm ¶fOÞXe JbVfe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe ±fe dIY RZYÀf¶fbIY ´fSX ¨f`MX IYSX°fm IYSX°fm dªfÀf ¸ffVfcIYf IYû ½fû A´f³ff dý»f ým ¶f`NXm ±fm, ªfc³f 2012 ¸fmÔ ½fû A´f³fm ´¹ffSX Àfm d¸f»f³fm dýne Af ¦fBÊÜ ´fmVfm Àfm I`Y¸fSXf¸f`³f ASXfRYf°f RZYÀf¶fbIY ´fSX ¨f`MX dIY¹ff IYSX°fm ±fm EmÀfe WXe EIY ¨f`dMa¦f IZY ýüSXf³f C³fIYe ýûÀ°fe dRYªfe ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fe AfVf³ff ÀfmNX Àfm WXû ¦fBÊÜ ýû ªf½ffÔ dý»f d¸f»fm °fû ¶ff°fmÔ ¨ffSX WXbBÊ AüSX dRYSX ¶ff°fûÔ IYf dÀf»fdÀf»ff ´¹ffSX °fIY ´fWXbÔ¨ffÜ ýû³fûÔ ³fm EIY ýcÀfSXm IZY d»fE ²f¸fÊ AüSX ýmVf Àf¶f IbYLX °¹ff¦f³fm IYf R`YÀf»ff IYSX d»f¹ffÜ AfVf³ff A´f³fm ´¹ffSX IYû ´ff³fm dWaXýbÀ°ff³f Af ¦fBÊ AüSX ¹fWXfÔ ASXfRYf°f Àfm d¸f»feÔÜ ýû³fûÔ ³fm Vffýe IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ Afªf AfVf³ff AüSX ASXfRYf°f dRYªfe ¸fmÔ EIY ´¹ffSX ·fSXe dªfaý¦fe ¦fbªfSX-¶fÀfSX IYSX SXWXm WX`ÔÜ 54 I RYSXUSXeX 2013


dQne IYf Qb»WXf dRYªfe IYe Qb»WX³f RZYÀf¶fbIY ³fZ ¶f³ffBÊX ªfûOÞXe

RZYÀf¶fbIY Àfm ¶f³fe ªfûOÞXe IYf EIY AüSX CýfWXSX¯f WX` ÓffSXJOÔ X IYe SXfªf²ff³fe SXf¨Ô fe IYe VfeSXe³f AüSX A¸fmdSXIYf IZY ¸ffBIY»f ¸f`IY»ffOX IYfÜ Àff°f Àf¸fÔýSX ´ffSX ½ffdVfa¦fMX³f ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm SX¹m ff³f ¸ffBIY»f ¸f`IY»ffOX EIY A¨LXm ´fmMÔ XSX WXÜÔ` »fmdIY³f C³fIZY dý»f ´fSX °fû ·ffSX°f IZY ÓffSXJOÔ X IYe SXWX³fm ½ff»fe VfeSXe³f IYf SX¦Ô f BÀf IYýSX ¨fPXfÞ dIY ½fû ¶ffIYf¹fýf ·ffSX°f AfE AüSX A´f³fm ´¹ffSX IYû ´ffIYSX WXe ý¸f d»f¹ffÜ ýû³fûÔ A´f³fe ¸fb»ffIYf°f AüSX ´¹ffSX IYf ßfm¹f RZYÀf¶fbIY IYû ým°fm WXÜÔ` RZYÀf¶fbIY ´fSX §fÔMXû ¶f`NXm B³f ýû³fûÔ IYû IY¶f EIY ýcÀfSXm Àfm ´¹ffSX WXû ¦f¹ff ýû³fûÔ IYû ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»ffÜ ýû³fûÔ IZY ´¹ffSX IYe IYWXf³fe ·fe ¶fOÞXe d½fd¨fÂf WXÜ` ¸ffBIY»f IYe ´fmdÔ MaX¦Àf VfeSXe³f IYû ¶fmWXý ´fÀfÔý Af°fe ±feÔ AüSX ½fû CÀfm RZYÀf¶fbIY ´fSX »ffBIY IYSX°fe ±feÔÜ ¸ffBIY»f ·fe RZYÀf¶fbIY IZY ýe½ff³fm ±fm AüSX ªf¶f C³WXû³Ô fm ýmJf dIY VfeSXe³f C³fIYe ´fmdÔ MaX¦f IYû ´fÀfÔý IYSX°fe WXÔ` °fû ½fû ·fe C³fIYe AüSX AfIYd¿fÊ°f WXEb Ü ¶fÀf ¹fWXeÔ Àfm B³f

ýû³fûÔ IZY ´¹ffSX ·fSXm ÀfRYSX IYe Vfb÷YAf°f WXBb ÜÊ RZYÀf¶fbIY ´fSX ´¹ffSX IYe Jfd°fSX B³f ýû³fûÔ ³fm A´f³fm ýmVf, ·ff¿ff, ÀfÔÀIYÈd°f AüSX ²f¸fÊ IYû ´feLXm LXûOÞXIYSX WX¸fmVff Àff±f SXWX³fm IYf R`YÀf»ff d»f¹ffÜ dVfSXe³f IYû ªfe½f³f ·fSX IZY d»fE A´f³ff ¶f³ff³fm IZY d»fE ²f¸fÊ ´fdSX½f°fʳf IYSX ¸ffBIY»f SXWm Xf³f A»fe ¶f³f ¦fEÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ SX¹m ff³f A»fe ³fm SXf¨Ô fe AfIYSX VfeSeX³f Àfm Vffýe SX¨ffBÊÜ Afªf SX¹m ff³f A»fe AüSX VfeSXe³f Àff³f½fe A»fe ýû³fûÔ A´f³fe dªfaý¦fe JbVfWXf»fe Àfm ªfe SXWXm WXÜÔ` ¹fm IbYLX CýfWXSX¯f ¶f°ff°fm WX`Ô dIY ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf WX¸ffSXe dªfaý¦fe ¸fmÔ dIY°f³fe AWX¸f WXû ¨f»fe WX`ÔÜ dSXV°fûÔ IYû ¶f³ffE SXJ³fm IZY Àff±f Àff±f A¶f ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf ³fE dSXV°fm ¶f³ff³fm ¸fmÔ ·fe AWX¸f ¹fû¦fýf³f ým³fm »f¦fm WX`ÔÜ RZYÀf¶fbIY ´fSX Afªf IYBÊ »fû¦fûÔ IYe dÔªfý¦fe IYf EmÀff dWXÀÀff ¶f³f ¦f¹ff WX` dªfÀf³fm C³fIZY ªfe½f³f IYû ´fcSXe °fSXWX ¶fý»f OXf»ff WX` Ü Afªf IZY ýüSX ¸fmÔ RZYÀf¶fbIY ´fSX EIYfCÔMX ³f WXû

°fû dªfaý¦fe A²fcSXe Àfe »f¦f°fe WX`Ü ÀIcY»f WXû IYfg»fmªf WXû ¹ff ýµ°fSX WXû ª¹ffýf°fSX »fû¦f RZYÀf¶fbIY ´fSX A´f³ff EIYfCÔMX ¶f³ff¹fm WXbE WX`ÔÜ RZYÀf¶fbIY IYe Vfb÷YAf°f Àff»f 2004 ¸fmÔ WXbBÊ ±feÜ AüSX Afªf ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ EIY ASX¶f Àfm ·fe ª¹ffýf »fû¦f ¶ffIYe ýbd³f¹ff Àfm ªfbOÞX³fm IZY d»fE RZYÀf¶fbIY BÀ°fm¸ff»f IYSX°fm WX`Ô AüSX ¹fm °ffýfý WXSX SXûªf WXªffSXûÔ IZY dWXÀff¶f Àfm ¶fPXÞ SXWXe WX`Ü BÀfÀfm ¹fm ¶ff°f Àffd¶f°f WXû ªff°fe WX` IYe RZYÀf¶fbIY ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaYʦf IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ Àf¶fÀfm ª¹ffýf ´ffg´fb»fSX WX`Ü ýSXAÀf»f ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaYʦf IYe Vfb÷YAf°f 2000 ¸fmÔ WXbBÊ ±fe ªf¶f ¨f`dMa¦f ½fOXÊ WX¸ffSXm ýmVf IZY »fû¦fûÔ IZY Àff¸f³fm SXJf CÀf ½föY »fû¦fûÔ JfÀfIYSX ³füªf½ff³f ´fePX×Þe IZY d»fE ¹fm EIY EmÀfe Vfb÷YAf°f ±fe ªfû ýcdSX¹fûÔ IYû IY¸f IYS³fZ IYfX EIY AfÀff³f °fSXeIYf ¶f³f ¦fBÊÜ d´fLX»fm ýVfIY ¸fmÔ ÀfûVf»f ³fmMX½fdIËY¦f ³fm ªf¶fSXýÀ°f °fmªf SXµ°ffSX ´fIYOÞXe WX` WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ Àf½ff LXWX IYSXûOÞX Àfm ·fe ª¹ffýf »fû¦f RZYÀf¶fbIY BÀ°fm¸ff»f IYSX°fm WX`Ô ªfû dIY ýbd³f¹ff ¸fmÔ °feÀfSXm ³fa¶fSX ´fSX WX`ÔÜ WXf»ffadIY A¦fSX BÀfIZY ýcÀfSXm ´fWX»fc ´fSX ¦füSX IYSZÔX °fû ¹fm EIY AüSX A¨LXe J¶fSX IYf ÀfaIZY°f WX` ªfû WX¸ffSXm ýmVf IYe ÀffÃfSX°ff AüSX IaY´¹fcMXSX ¹fcªfÀfÊ IYe ¶fPXÞ°fe °ffýfý IYû ·fe ýVffÊ°fe WX`Ü ´fSX ¸fûMXm °füSX ´fSX ýmJZÔ °fû RZYÀf¶fbIY WX¸ffSXm ýmVf IZY »fû¦fûÔ ¸fmÔ JfÀfIYSX VfWXSXûÔ ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm »fû¦fûÔ IZY d»fE Af´fÀf ¸fmÔ ªfbOÞXm SXWX³fm IYf Àf¶fÀfm ³ff¹ff¶f °fSXeIYf ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü n SXfa¨fe IYe Qb»WX³f A¸fZdSXIYf IYf Qc»WXf d¸f»fZ RZYÀf¶fbIY ´fSX

RYSXUSXeX 2013 I 55


dýne ´fbd»fÀf ·fe WX` RZYÀf¶fbIY ´fSX

B³fIZY A»ff½ff IYBÊ AüSX EmÀfm CýfWXSX¯f WX`Ô ªfWXfÔ RZYÀf¶fbIY ³fm ýû dý»fûÔ IYû d¸f»ff¹ff WX`Ü Afªf IZY ýüSX ¸fmÔ WXSX IaY´f³fe WXSX ¶fOÞXm ÀfZd»fd¶fiMXeªf AüSX ¹fWXfÔ °fIY IYe IYBÊ ÀfSXIYfSXe ¸fWXIY¸fmÔ ·fe RZYÀf¶fbIY IYf ¶fJc¶fe BÀ°fm¸ff»f IYSX SXWXm WX`ÔÜ dýne MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf ³fm ·fe A´f³ff RZYÀf¶fbIY EIYfCÔMX ¶f³ff¹ff WXbAf WX`, dªfÀfIYe ½ffg»f ´fSX »fû¦f A´f³fe dVfIYf¹f°fûÔ Àfm »fmIYSX MÑX`dRYIY d³f¹f¸fûÔ IYû °fûOÞX³fm ½ff»fûÔ IYe °fÀ½feSXmÔ °fIY A´f»fûOX IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf C³f ´fSX IYfSXʽffBÊ ·fe IYSX°fe WX`Ü dQ»»fe MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf õfSXf ýû Àff»f ´fWX»fZ Vfb÷Y dIYE ¦fE A´f³fZ ´fZªf ´fSX C´fdÀ±fd°f ýªfÊ IYSXf³fm ½ff»fûÔ IYf AfÔIYOÞXf OXmPXÞ »ffJ IZY ´ffSX WX` Ü SXûªff³ff ýû-°fe³f Àfü »fû¦f MÑX`dRYIY d³f¹f¸fûÔ IYe A½fWXm»f³ff IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY RYûMXû RZYÀf¶fbIY ´fSX OXf»f°fm WX`ÔÜ MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf õfSXf ·fe RZYÀf¶fbIY ´fSX d¸f»fe dVfIYf¹f°f IYû ¦fÔ·feSX°ff Àfm d»f¹ff ªff°ff WX`Ü RZYÀf¶fbIY ´fSX A½f`²f ´ffÍIaY¦f, »ff»f¶f°°fe IYf A³ffd²fIYÈ°f BÀ°fm¸ff»f AüSX »fm³f °fûOÞX³fm ½ff»fm ½ffWX³fûÔ IZY RYûMXû »f¦ff°ffSX d¸f»f°fm WX`ÔÜ BÀfIZY A»ff½ff MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf õfSXf ªf¶f dIYÀfe d½fVfm¿f CnÔ§f³f IYû RYûIYÀf IYSX ¨fZdIaYa¦f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ªff°ff WX` °fû RZYÀf¶fbIY ´fSX »fû¦f A´f³fe °½fdSX°f ´fid°fdIiY¹ff ·fe ým°fm WX`ÔÜ A¶f MÑX`dRYIY d³f¹f¸f °fûOÞX³fm ½ff»fm ´fbd»fÀf Àfm ª¹ffýf RZYÀf¶fbIY Àfm OXSX°fm WX`ÔÜ

dýne ¦f`Ô¦fSXm´f ¸fmÔ ´fedOÞX°f »fOÞXIYe IYû ·fe BÔÀffRY dý»ff³fm IZY d»fE RZYÀf¶fbIY ³fm »fû¦fûÔ IYû ªfûOÞX³fm ¸fmÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ ³f°feªff ¹fm SXWXf dIY Afªffýe IZY ¶ffý ýmVf IZY Bd°fWXfÀf ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX WXªffSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ ¹fb½fIY SXfªf´f±f ´fSX BIY™f WXû ¦fE AüSX BÔÀffRY IYe ¸ffÔ¦f IYSX ÀfSXIYfSX IZY ´fcSXm °fÔÂf IYû dWX»ff IYSX SXJ dý¹ffÜ BÀf IiYfÔd°f IZY ¶ffý BÔÀffRY IYe SXfWX ³fm °fmªfe ´fIYOÞXeÜ n

56 I RYSXUSXeX 2013

IaY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE ·fe RZYÀf¶fbIY A´f³fm ´fi¸fûVf³f IYf ¸ff²¹f¸f WX`ÔÜ BÀf Àf¶f IZY ¶fe¨f RZYÀf¶fbIY AüSX ÀfûVf»f ³fmMX½fdIY˦f ÀffBMÐXÀf IYe ´fWXbÔ¨f AüSX »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f C³fIYe ´ffg´fb»fmdSXMXe IYf AÔýfªff CÀf ½föY Àfm »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX` ªf¶f A³³ff WXªffSXm ³fm dýne ¸fmÔ AfýûÔ»f³f dIY¹ffÜ ªfWXfÔ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f RZYÀf¶fbIY ªf`Àfe ÀffBMX ³fm BÀfIYf JfÀff ´fi¨ffSX dIY¹ff AüSX CÀfIYf Àfe²ff AÀfSX dýne IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX dýJfBÊ ·fe dý¹ffÜ »fû¦fûÔ ³fm ªf³f»fûIY´ff»f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fmIYSX ªfÔ°fSX ¸fÔ°fSX ´fSX ¶f`NXm A³³ff WXªffSXm IZY ´fmªf IYû 24 §fÔMXm IZY AÔýSX 43 WXªf×fSX Àfm ª¹ffýf ¶ffSX dWXMX dIY¹ffÜ ªf¶f A¦fÀ°f ¸fmÔ A³³ff WXªffSXm ³fm ªfm»f ·fSXû IYf Af”Xf³f dIY¹ff °fû EIY »ffJ »fû¦fûÔ ³fm ªfm»f ªff³fm IYe WXf¸fe RZYÀf¶fbIY ´fSX ·fSX QeÜ BÀfIZY A»ff½ff RZYÀf¶fbIY Afªf AüSX IYBÊ °fSXWX ÀfZ »fû¦fûÔ IYe ¸fýý IYSX°ff WX`, ½fû ªf÷YSX°f IZY ½föY »fû¦fûÔ IZY IYf¸f Af³fm IZY d»fE ·fe ¶fmWX°fSXe³f ªfdSX¹ff Àffd¶f°f WXbAf WX`Ü


RZYÀf¶fbIY IZY ÀffBXOX BXRZY¢MX

ªff³fm ¸ff³fm ÀffB¶fSX E¢Àf´fMXÊ ´f½f³f ýb¦¦f»f IYf IYWX³ff WX` dIY »fû¦fûÔ IYû RZYÀf¶fbIY IYf ¹ff ÀfûVf»f ÀffBMÐXÀf IYf BÀ°fm¸ff»f IYSX°fm ½föY Àff½f²ff³fe ¶fSX°f³fe ¨ffdWXEÜ ýb¦¦f»f IYf IYWX³ff WX` dIY ´fifB½fmÀfe ÀfmdM¦aÀf ¸füªfcý WXÔ` dªf³f ´fSX JfÀff ²¹ff³f ým³ff ¨ffdWXE 4WX¸fmVff A´f³fe RYûMXû¦fifµÀf AüSX ªff³fIYfSXe Vfm¹fSX IYSX°fm ½föY ¹fm ²¹ff³f SXJÔm IYe ½fû Af´fIZY RiYOÔ` XÀÐ f °fIY WXe ´fWX¨Ôb fm BÀfIZY d»fE Af´fIYû only friends IYf option ¨fb³f³ff ´fOÞX¦m ff 4A´f³fe d³fªfe ¶ff°fmÔ AfÀff³fe Àfm Vfm¹fSX ³ff IYSXÔm 4A´f³ff ´ffÀf½fOXÊ dIYÀfe Àfm Vfm¹fSX ³ff IYSXÔm 4dIYÀfe IYû IY¸fmMÔ X IYSX°fm ½föY ¹ff dRYSX Jbý IYe ½ffg»f ´fSX ´fûÀMX IYSX°fm ½föY ·ff¿ff IYf ¨f¹f³f AüSX A´f³fe d»fJe WXBb Ê ¶ff°f IYf ¸ff¹f³fZ Àf¸fÓfmÔ °f¶f WXe CÀfm Vfm¹fSX IYSX.Ôm 4Ad·f·ff½fIYûÔ IYû ·fe BÔMXSX³fmMX BÀ°fm¸ff»f IYSX³fm ½ff»fm A´f³fm ¶f¨¨fûÔ ´fSX ³fªfSX SXJ³fe ¨ffdWXEÜ Àff±f WXe ¶f¨¨fûÔ IYû ÀffB¶fSX A´fSXf²f IZY J°fSXûÔ Àfm ·fe A½f¦f°f IYSXf³ff ¨ffdWXEÜ ¹fm ½fû ¶ff°fm WXÔ` ªfû Af´fIYû RZYÀf¶fbIY ´fSX RYªfeWX°f WXû³fm Àfm ¶f¨ff ÀfIY°fe WX.Ô` ... n

°ffIY°f A¦fSX ¶fm½fªfWXX BÀ°fm¸ff»f IYe ªffE °fû §ff°fIY Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fe WX` AüSX Àf¸ffªf IZY d»fE ¸fbdVIY»fmÔ ´f`ýf IYSX ÀfIY°fe WX`Ü RZYÀf¶fbIY IYf ýcÀfSXf ´fWX»fc ¹fm ·fe WX` dIY BÀfIYe °ffIY°f IYBÊ ¶ffSX Àf¸fÀ¹ff ·fe JOÞXe IYSX ým°fe WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ EIY ¶fOÞXm ³fm°ff IYe ¸fü°f IZY ¶ffý RZYÀf¶fbIY ´fSX EIY »fOÞXIYe IZY IY¸fmÔMX ³fm ´fcSXm ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨ff dý¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY d»fE IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ¶f³ff³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaY˦f IYf »fû¦f §ff°fIY BÀ°fm¸ff»f ·fe IYSX SXWXm WX`ÔÜ dýne ¸fmÔ ýû WX`½ff³fûÔ ³fm EIY ³ff¶ffd»f¦f IYû RZYÀf¶fbIY ´fSX ýûÀ°fe IYSX WX½fÀf IYf dVfIYfSX ¶f³ff¹ffÜ dýne ¸fmÔ ¶fe°fe 31 dýÀfÔ¶fSX IYe SXf°f 17 ½f¿feʹf »fOÞXIYe IYf ¦f`Ô¦f SXm´f dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fOÞXIYe IZY ýûÀ°f ³fm A´f³fm ¨f¨fmSXm ·ffBÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX CÀfIYf SXm´f dIY¹ff, CÀfÀfm »fOÞXIYe IYe ýûÀ°fe ÀfûVf»f ³fmMX½fdIaYÊa¦f ÀffBMX RZYÀf¶fbIY IZY ªfdSXE WXe WXbBÊ ±feÜ ´fedOÞX°f LXfÂff ÀfRYýSXªfÔ¦f E³¢»fm½f B»ffIZY ¸fmÔ ÀfÔ´f³³f ´fdSX½ffSX Àfm °ffnbIY SXJ°fe WX` ´fbd»fÀf IYû CÀf³fm A´f³fm ¶f¹ff³f ¸fmÔ ¶f°ff¹ff dIY SXm´f IZY AfSXû´fe ³fm IbYLX ¸fWXe³fm ´fWX»fm RZYÀf¶fbIY ´fSX CÀfm RiYmÔOXdVf´f dSéZYÀMX ·fmªfe dªfÀfm CÀf³fm E¢Àfm´MX dIY¹ff Ü ýû³fûÔ IZY ¶fe¨f ¨f`dMaX¦f WXû³fm »f¦fe AüSX ¶ff°f ¸fb»ffIYf°f °fIY Af ¦fBÊÜ AfSXû´fe ³fm ³¹fc BʹfSX ªfV³f IZY d»fE CÀfm B³f½ffBMX dIY¹ffÜ ½fWX SXfªfe WXû ¦fBÊ ªfWXfÔ CÀfIZY Àff±f ¦f»f°f IYf¸f dIY¹ff ¦f¹ff Ü AfSXûd´f¹fûÔ IYû ´fbd»fÀf ³fm ´fIYOÞX ·fe d»f¹ff »fmdIY³f ¹fm ¶ff°f ·fe Cªff¦fSX WXû ¦fBÊ dIY RZYÀf¶fbIY IYf BÀ°fm¸ff»f ¦fb³ffWXûÔ IZY d»fE ·fe WXû ÀfIY°ff WX`Ü dýne ¸fmÔ WXe EIY ¶½ff¹fRiYmÔOX ³fm A´f³fe ¦f»fmÊRZÔYOX Àfm ¶fimIYA´f WXû³fm IZY ¶ffý CÀfIYe RYªfeÊ ³¹fcOX RYûMXû¦fifµÀf RZYÀf¶fbIY ´fSX OXf»f ýeÔÜ ¹fm ½fû ¸ff¸f»fm WX`Ô ªfû ¶f°ff°fm WX`Ô dIY I`YÀfm RZYÀf¶fbIY, A´fSXfd²f¹fûÔ IYf WXd±f¹ffSX ·fe ¶f³f ÀfIY°fe WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ J¶fSXma BÀf ¶ff°f IYe ·fe Af°feÔ WX` dIY BÀf ¸fÔ¨f IYf BÀ°fm¸ff»f Af°fÔIY½ffý IZY d»fE ·fe dIY¹ff ªff SXWXf WX` ªfWXfÔ IbYLX ÀfÔ¦fNX³f ¹fb½ffAûÔ IYû ªfmWXfý IZY ³ff¸f ´fSX ·fOÞXIYf³fm ¸fmÔ ·fe »f¦fm WXbE WX`ÔÜ IYBÊ ¶ffSX »fû¦f ·ff½f³ffAûÔ ¸fmÔ ¶fWXIYSX ¹ff dRYSX E¢ÀffBMX¸fmÔMX ¸fmÔ A´f³fe ½fû ªff³fIYfSXe ¹ff dRYSX ¶ff°fmÔ Vfm¹fSX IYSX ým°fm WX`Ô ªfû C³WXm ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ n

RYSXUSXeX 2013 I 57


dJ»ffdOX¹Þ fûÔ IYf dJ»ffOÞeX

A¦f»fZ dUä IY´f ¸fZÔ ·fe IY´°ff³f WXûÔ¦fZ ¸ffWXe ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IZY IY~f³f ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe IZY d»fE Àff»f 2012 ±fûOÞXf A³f»fIYe Àffd¶f°f WXbAf WX`Ü ½fû °fIY³feIYe À°fSX ´fSX IbYLX ªfcÓf°fm WXbE Àfm ³fªfSX AfE WX`ÔÜ »fmdIY³f C³WXûÔ³fmÔ A¨LXe dIiYIZYMX Jm»fe WX` C³fIZY Jm»f ¸fmÔ IY¸fe ³fWXeÔ WX`Ü C³fIYf RYfg¸fÊ ªføYSX ±fûOÞXf ¦fOÞX¶fOÞX SXWXf WX` »fmdIY³f ¹fm IYWX³ff dIY ¸ffWXe IYf Àf¸f¹f ´fcSXf WXû ¦f¹ff WX` ¹ff ½fû A¶f PÞXe»fm dýJ SXWXm WX`Ô ¹fm A´f³ff-A´f³ff ³fªfdSX¹ff WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f IY~f³f ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe IZY d»fE A·fe IYfRYe dIiYIZYMX Jm»f³ff ¶ffIYe WX`Ü Af»fû¨fIY ¹fm ¢¹fûÔ ·fc»f°fm WX`Ô dIY ¹fm ½fWXe IY~f³f ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe WX`Ô dªf³WXûÔ³fm ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IYû ³fÔ¶fSX ½f³f ¶f³ff¹ff WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm C³fIYe IY~f³fe ´fSX dIYÀfe IYû IYûBÊ ÀfÔýmWX ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ªf¶f ·fe MXe¸f A¨LXf Jm»f°fe WX` °fû IYû¨f AüSX IY~f³f ýû³fûÔ IYû ½ffWX½ffWXe d¸f»f°fe WX` AüSX MXe¸f A¦fSX JSXf¶f Jm»f°fe WX` °fû Àf¶fÀfm ª¹ffýf Af»fû¨f³ffEÔ IYû¨f AüSX IY~f³f IYû WXe Ófm»f³fe ´fOÞX°fe WX`ÔÜ

³f¹f³f ¸fûÔd¦f¹ff ´fcUÊ dIiYIZYMXSX

58 I RYSXUSXeX 2013

dIiYIZYMX ·ffSX°f ¸fmÔ EIY ²f¸fÊ IYe °fSXWX WX`Ü ·ffSX°fe¹f R`Y³Àf AüSX dIiYIZYMX ´fim¸fe A´f³fm ³ff¹fIY IYû JSXf¶f Jm»f°fm ýmJ³ff ´fÀfÔý ³fWXeÔ IYSX ´ff°fm WX`ÔÜ C³WXmÔ RYfg¸fÊ dRYMX³fmÀf IYe ·f»fm WXe IYûBÊ ªff³fIYfSXe ³ff WXûÔ »fmdIY³f A¦fSX C³fIYf dJ»ffOÞXe ¶fdPÞX¹ff ³fWXeÔ Jm»f ´ff SXWXf WX` °fû CÀfm Af»fû¨f³ffEÔ Ófm»f³fe WXe ´fOÞXmÔ¦feÜ ¶fe°fm Àff»f ¸fmÔ ²fû³fe »f¦ff°ffSX Af»fû¨f³ffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fm SXWXm WX`ÔÜ ´fcSXm Àfeªf³f ·ffSX°fe¹f MXe¸f A¨LXf ´fiýVfʳf ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊÜ EIY ¸f`¨f IZY ¶ffý ýcÀfSXf ¸f`¨f AüSX EIY ÀfeSXeªf IZY ¶ffý ýcÀfSXe ÀfeSXeªf ¸fZÔ WX¸f IYf¸f¹ff¶f ³fWXeÔ WXbE, »fmdIY³f ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY EIY ´fiûRZYVf³f»f MXe¸f IZY Àff±f EmÀfm C°ffSX-¨fPÞf½f »f¦fm SXWX°fm WX`ÔÜ ªfe°f-WXfSX BÀf Jm»f IYf EIY dWXÀÀff WX`Ü WXfSX Àfm WX¸fmÔ IYfRYe IbYLX ÀfeJ³fm IYû ·fe d¸f»f°ff WX`Ü d½fä IY´f IZY ¶ffý ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IYf ´fiýVfʳf CÀf À°fSX IYf ³fWXeÔ SXWXf WX` dªfÀfIZY d»fE ½fû WX¸fmVff Àfm ªff³fe ªff°fe SXWXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY ´fiýVfʳf ¸fmÔ ·fe d³fSXÔ°fSX°ff IYf A·ff½f SXWXf WX`Ü ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY EIY ¶ffSX MXe¸f ªfe°f IZY ¸fcOX ¸fmÔ Af°fe WX` °fû dRYSX BÀf MXe¸f IYû SXûIY ´ff³ff dIYÀfe IZY d»fE ¶fWXb°f ¸fbdVIY»f WXû ªff°ff WX`Ü ýb·ffʦ¹f ½fVf WX¸f ªfe°f IYe »f¹f Àfm ·fMXIY ¦fE WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY ³f¹ff Àff»f ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IZY d»fE AfVff IYe ³fBÊ dIYSX¯f »fmIYSX Af¹ff WX`Ü Àff»f 2013 ¸fmÔ MXe¸f ¸fmÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ EmÀff ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY MXe¸f dªfÀf ´fiýVfʳf IZY d»fE ªff³fe ªff°fe WX` ½fû MXe¸f BÔdOX¹ff BÀf Àff»f ¸f`ýf³f ´fSX dýJf ´ffE¦feÜ ¸fmSXm £¹ff»f Àfm ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe ³fm ªf¶f A´f³ff AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX I`YdSX¹fSX Vfb÷Y dIY¹ff ±ff CÀf ½föY ½fû B°f³fm A¨LXm d½fIZYMX IYe´fSX ³fWXeÔ ±fmÜ »fmdIY³f BÀf Àf¸f¹f C³fIYe IYed´fa¦f IY¸ff»f IYe WX`Ü d³fd›°f WXe »f¦ff°ffSX Jm»f³fm Àfm C³fIYe d½fIZYMXIYed´fa¦f ¸fmÔ IYfRYe Àfb²ffSX Af¹ff WX`Ü ªfWXfÔ °fIY C³fIYe ¶fnm¶ffªfe IYe ¶ff°f WX` °fû ½fû MXe¸f ¸fmÔ A´f³fe ªf¦fWX EIY ¶fnm¶ffªf IZY °füSX ´fSX WXe ÀfbSXdÃf°f SXJ ´ffE WX`ÔÜ ªf`Àfm ªf`Àfm ½fû Jm»f°fm SXWXm WX`Ô C³fIYe d½fIZYMX IYed´fa¦f AüSX ¶fnm¶ffªfe ¸fmÔ IYfRYe d³fJfSX Af¹ff WX`Ü d´fLX»fm Àff»f BÔ¦»f`ÔOX ,ýdÃf¯f ARiYeIYf AüSX AfÀMÑXmd»f¹ff IZY ýüSXm ´fSX C³fÀfm IYfRYe ÀffSXm ¸füIZY


LXcMXm ±fm, ½fû »fOÞXJOÞXf°fm ³fªfSX AfE ±fmÜ ´fSX ·ffSX°fe¹f C´f¸fWXfõe´f ¸fmÔ C³fIYe d½fIZYMXIYed´fa¦f IYfRYe A¨LXe SXWXe WX`Ü ¸f`Ô Vff³fQfSX IY~f³fe IZY d»fE ¸ffWXe IYû ýfý ým°ff WXcÔ ²fû³fe IY¸ff»f IZY IY~f³f WX`ÔÜ EIY ´fdSX´fé IY~f³f, EIY C¸ýf ¶fnm¶ffªf AüSX EIY Vff³fýfSX d½fIZYMX IYe´fSX IZY °füSX ´fSX ½fû ¶fmd¸fÀff»f WX`ÔÜ ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe EIY ³fm¨fbSX»f d½fIZYMX IYe´fSX ³fWXeÔ WX`Ô, »fmdIY³f C³fIYe JfdÀf¹f°f WX` dIY ½fû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ¸fmÔ ¦f»fd°f¹ffÔ IYfRYe IY¸f IYSX°fm WX`ÔÜ AÀfRY»f°ffEÔ A¢ÀfSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE Af»fû¨f³ffEÔ »fmIYSX Af°fe WX`ÔÜ dIiYIZYMX ¸fmÔ ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe IZY Af»fû¨fIY C³fIZY I`YdSX¹fSX IYû »fmIYSX Àf½ff»f CNXf³fm »f¦fm WX`ÔÜ ªfWXfÔ °fIY I`YdSX¹fSX IYf Àf½ff»f WX` °fû ¸ffWXe IYf I`YdSX¹fSX IYfRYe A¨LXf SXWXf WX`Ü C³WXmÔ WXe °f¹f IYSX³ff WXû¦ff dIY ½fû IY¶f dIiYIZYMX Àfm ÀfÔ³¹ffÀf »fmÔ¦fmÜ ¸fbÓfm ´fcSXe C¸¸feý WX` dIY 2015 IYf d½fä IY´f ¸ffWXe IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ WXe Jm»ff ªffE¦ffÜ Afªf IY»f dIiYIZYMX EIY Àfeªf³f IYf Jm»f ³fWXeÔ ¶fd»IY Àff»f ·fSX Jm»ff ªff³fm ½ff»ff Jm»f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f ´fcSXm Àff»f IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ Jm»f°fe SXWX°fe WX`Ü dIiYIZYMX IZY °fe³fûÔ RYf¸fmÊMX ¸fmÔ EIY IZY ¶ffý EIY ¸f`¨f WXû°fm SXWX°fm WX`ÔÜ ªffdWXSX WX`Ô B³f °fe³fûÔ RYf¸fmÊMX ¸fmÔ Jbý IYû dRYMX SXJ³ff Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe WXû°fe WX`Ü ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX »f¦ff°ffSX A¨LXe dIiYIZYMX Jm»f SXWXm WX`ÔÜ ½fû dIiYIZYMX IZY °fe³fûÔ RYf¸fmÊMX ¸fmÔ ÀfRY»f ·fe SXWXm WX`ÔÜ IbYLX ¸füIZY ´fSX ½fû ªføYSX ¨fcIZÔY WX`ÔÜ ªfWXfÔ °fIY dIYÀfe EIY RYf¸fmÊMX Àfm Jbý IYû A»f¦f SXJ³fm IYf Àf½ff»f WX` °fû ¹fm ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe ´fSX WXe LXûOÞX dý¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ ½fû A´f³fe dRYMX³fmÀf IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Àf¶fÀfm A¨LXf ªff³f°fm WX`ÔÜ ½fû dªf°f³fm »fÔ¶fm Àf¸f¹f °fIY °fe³fûÔ RYf¸fmÊMX Jm»f³ff ¨ffWX¦Ôm fm, ½fû Jm»f ÀfIY°fm WXÜÔ` ªfWXfÔ °fIY C³fIYe IY~f³fe IYû »fmIYSX CNX SXWXm Àf½ff»fûÔ IYe ¶ff°f WX` °fû dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe Af»fû¨f³ff WXû³ff ¨f¹f³f ´fSX Àf½ff»f CNX³ff Af¸f ¶ff°f WXû ¦fBÊ WXÜ` WX¸ffSXm ¨f¹f³fIY°ffÊ dÀ±fd°f IZY ¸fb°ffd¶fIY MXe¸f IYf ¨f¹f³f IYSX°fm WX`ÔÜ ¸fmSXm £¹ff»f Àfm WXSX EIY dJ»ffOÞXe IYû ±fûOÞXf Àf¸f¹f ým³ff ªføYSXe WX`Ü °ffdIY ½fû A´f³fm IYû °f`¹ffSX IYSX ÀfIZYÜ AIYÀfSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ IZY ¨f¹f³f ´fSX Àf½ff»f CNXfE ªff°fm WX`Ô Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm WXSX ´»fm¹fSX IYû Àf¸f¹f ým³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü A¨LXe ¶ff°f ¹fm WX` dIY BÀf Àf¸f¹f

·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fmÔ ³fE dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû »f¦ff°ffSX ¸füIZY d¸f»f SXWXm WX`ÔÜ ¸f`Ô ¨ffWXcÔ¦ff dIY WX¸ffSXm ¨f¹f³fIY°ffÊ dIiYIZYMX IZY °fe³fûÔ RYf¸fmÊMÐXÀf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf ¨f¹f³f IYSXmÔ AüSX C³fIYe ´fid°f·ff IYf C´f¹fû¦f IYSXÜÔm BÀfÀfm WX¸f ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¸füIZY ým ÀfIZÔY¦fmÜ Àff±f WXe °fe³fûÔ RYf¸fmÊMX IZY d»fE d½fVfm¿fÄf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ªff ÀfIZY¦ffÜ ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY BÀfÀfm MXe¸f IYf ´fiýVfʳf ·fe d³fJSX IYSX AfE¦ffÜ ªfWXfÔ °fIY IY~f³f ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe IYf Àf½ff»f WX` ½fû dIYÀfe ý½ff¶f ¸fmÔ ³fWXeÔ WX`Ü ½fû A´f³fm DY´fSX dIYÀfe °fSXWX IZY ý½ff¶f IYû WXf½fe WXû³fm WXe ³fWXeÔ ým°fm WX`ÔÜ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY RYf¸fÊ A¨LXm SXWX°fm WX`Ô °fû IY·fe JSXf¶f ·fe WXû ªff°fm WX`ÔÜ ½feSXmÔýi ÀfWX½ff¦f IYf ´fiýVfʳf d´fLX»fm dý³fûÔ NXeIY ³fWXeÔ SXWXf WX` dªfÀfIZY IYfSX¯f C³fIYû AfSXf¸f dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfÀMÑXmd»f¹ff IYe MXe¸f ·ffSX°f ýüSXm ´fSX Af³fm ½ff»fe WX` ¸fbÓfm ·fSXûÀff WX` dIY MXe¸f A¨LXf ´fiýVfʳf IYSXm¦feÜ MXe¸f BÀf Àf¸f¹f d³f¸ffʯf IZY ýüSX Àfm ¦fbªfSX SXWXe WX`Ü IYBÊ ÀffSXm dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fmÔ ªf¦fWX d¸f»f SXWXe WX`Ü WXf»f WXe ¸fmÔ MXe¸f ¸fmÔ ýû ³fE °fmªf ¦fmÔý¶ffªf ·fb½f³fmäSX IbY¸ffSX AüSX Vf¸fe AWX¸fý IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ýû³fûÔ ³fm IYfRYe A¨LXf ´fiýVfʳf dIY¹ff WX`Ü ¹fm EIY A¨LXe Vfb÷YAf°f IYWXe ªff ÀfIY°fe WX`Ü ·fb½f³fmäSX IbY¸ffSX ³fm A´f³fm Jm»f ¸fmÔ Àff»f ·fSX d³fSXÔ°fSX°ff dýJfBÊ WX` AüSX BÀfe IYf B³ff¸f d¸f»ff WX` C³WXmÔÜ ½fû dªf°f³fm ª¹ffýf ¸f`¨f Jm»fmÔ¦fm Uû CX°f³fZ WXe ª¹ffýf A³fb·f½fe WXûÔ¦fm AüSX C³fIYf Jm»f C°f³ff WXe d³fJSX°ff ªffE¦ffÜ Àfd¨f³f IZY ªff³fm IZY ¶ffý ½f³fOXm MXe¸f BÀf Àf¸f¹f A´f³fm ´fb³fÊd³f¸ffʯf IZY ýüSX Àfm ¦fbªfSX SXWXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fmÔ IYBÊ ³fE dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ªf¦fWX d¸f»fe WX`Ü Àfd¨f³f ³fm QZVf IZY d»fE IYfRYe dIiYIZYMX Jm»fe, 22 Àff»f °fIY »f¦ff°ffSX ýmVf IYe Àfm½ff IYe WX`Ü ªffdWXSX WX` C³fIYe ·fSX´ffBÊ IYSX ´ff³ff B°f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX` Vff¹fý BÀfed»fE Àfd¨f³f ·fe EIY Àff»f ´fWX»fm Àfm WXe Jbý IYfRYe IY¸f ½f³fOXm dIiYIZYMX Jm»f SXWXm ±fmÜ Vff¹fý ½fû MXe¸f IYû °f`¹ffSX IYSX SXWXm ±fm dIY A¦fSX ½fû ³fWXeÔ SXWXmÔ¦fm °fû MXe¸f IYf ´fiýVfʳf dIYÀf °fSXWX IYf SXWXm¦ffÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY IYfRYe WXý °fIY ½f³fOXm

MXe¸f d¶f³ff Àfd¨f³f IZY Jm»f³fm IZY d»fE °f`¹ffSX WXû³fm »f¦fe WX`Ü MXe¸f ¸fmÔ IYfRYe ³fE dJ»ffOÞXe AfE WX`ÔÜ WX¸fmÔ Àfd¨f³f IZY BÀf R`YÀf»fm IYf Àf¸¸ff³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ Af³fm ½ff»fm ¸fWXe³fûÔ ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IYû IYfRYe dIiYIZYMX Jm»f³fe WX`Ü AfÀMÑXmd»f¹ff IYe MXe¸f ·ffSX°f Af³fm ½ff»fe WX` WX¸fmÔ C³fÀfm MXmÀMX ¸f`¨f Jm»f³fm WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY ¸f²¹fIiY¸f IYe SXePÞX ¸ff³fm ªff³fm ½ff»fm ýid½f¯f AüSX »føf¯f dSXMXf¹fSX WXû ¨fbIZY WX`Ô d»fWXfªff MXe¸f ¸fmÔ ¸f²¹fIiY¸f °f`¹ffSX WXû³fm ¸fmÔ A·fe ±fûOXÞf Àf¸f¹f »f¦fm¦ffÜ IYBÊ A¨LXm dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fm ¸f²¹fIiY¸f IZY d»fE ýÀ°fIY ýe WX`Ü d½fSXfMX IYûWX»fe IYfRYe A¨LXf Jm»f SXWXm WX`ÔÜ ¨fm°fmäSX ´fbªffSXf IYf ´fiýVfʳf IYfd¶f»fm °ffSXeRY WX`Ü B³WXmÔ »f¦ff°ffSX ¸füIZY ým³fm WXûÔ¦fmÜ A¨LXe MXe¸fûÔ IZY dJ»ffRY Jm»f³fm Àfm B³fIZY Jm»f ¸fmÔ d³fJfSX AfE¦ffÜ BÀf Àf¸f¹f MXe¸f ´fb³fÊd³f¸ffʯf IZY ýüSX Àfm ªføYSX ¦fbªfSX SXWXe WX` »fmdIY³f ª¹ffýf ´fi¹fû¦f ·fe ³fWXeÔ WXûÔ JfÀfIYSX MXmÀMX IYe Aû´fd³fa¦f IYû »fmIYSX ªf»ý¶ffªfe ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX AüSX ÀfWX½ff¦f IYe ªfûOÞXe A¨LXe WX`Ü ½f³fOXm IZY d»fE Adªfa¢¹f SXWXf¯fm °f`¹ffSX WXû SXWXm WX`Ô, WXf»ffÔdIY dRY»fWXf»f ½fû BXÀf Àf¸f¹f A¨LXf ´fiýVfʳf ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXm WX`Ô WXû ÀfIY°ff WX` dIY MXe¸f ¸fmÔ ¸fbSX»fe d½fªf¹f ¹ff dVfJSX ²f½f³f IYû ·fe ¸füIZY d¸f»fmÔÜ ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû Àff»f 2015 ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fm d½fä IY´f IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJIYSX EmÀfe MXe¸f ¶f³ff³ff ¨ffdWXE ªfû d½fä IY´f IYû A´f³fm ´ffÀf ¶fSXIYSXfSX SXJ ÀfIZYÜ BÀf Àf¸f¹f Àf·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¸füIZY dý¹fZ ªff SXWXm WX`ÔÜ C¸¸feý WX` WX¸f Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ 20 Àfm 25 EmÀfm dJ»ffOÞXe ´fif~ IYSX »fmÔ¦fm dªf³f¸fmÔ Àfm WX¸f d½fä IY´f IYe MXe¸f IYf ¨fb³ff½f IYSX »fmÔ¦fmÜ n

RYSXUSXeX 2013 I 59


AfÀ±ff IZY SaX¦f

Ô ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ ¶fOXÞf ¸fZ»ff

Aªf¶f ¶ff¶ffAûÔ IYe ¦fªf¶f ýbd³f¹ff, IbaY·f ¸fmÔ ýcSX-ýSXfªf Àfm AfE ¶ff¶ffAûÔ IYf ªf¸f§fMX

62 I RYSXUSXeX 2013

SXfªfc IZY SXÔ¦f, AfÀ±ff IYe OXb¶fIYe IZY ÀfÔ¦f

Xe IYf VffWXe Àf½ffS f VffWXe AÔýfª


ÀfÔ¦f¸f ´fSX AfÀ±ff IYe OXb¶fIYe, ¸fWXfIbaY·f IYe ¸fWXf¸fdWX¸ff

f¹fSXm Àfm ´ffSX ÀfSXWXýûÔ IZY ý Àffý fi AfÀ±ff IYf ´ ¸fWXfIbaY·f IYe ·f½¹f ¸fWXfAfSX°fe ¨ffIY¨fü¶fÔý ÀfbSXÃff, ¸fm»fm IZY ¨f´´fZ-¨f´´fm ´fSX Àfm³ff IYe ³fªfSX

·fdöY AüSX ÀfÔÀIYÈd°f IZY SXÔ¦fûÔ IYe LX M

Xf d¶fJmSX°ff ¸fWXfIbaY·f RYSXUSXeX 2013 I 63


WZX»±f »ffBXU

Af²fbd³fIY ªfe½f³fVf`»fe Àfm ¹fb½ffAûÔ IYe

d¶f¦fOÞX°fe ÀfmWX°f ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f AüSX Àf·¹f°ff IZY ¨fIYf¨füÔ²f °f±ff A»´fÀf¸f¹f ¸fmÔ WXe ²f³f IY¸ff³fm IYe ¶fPÞ°fe »ff»fÀff ³fm WX¸ffSXm ¹fb½ff ½f¦fÊ IYû EIY AfýVfÊ °f±ff À½fÀ±f Àf¸ffªf Àfm IYfMX dý¹ff WX`, dªfÀfÀfm CÀfIYe ·ff¦f-ýüOÞX ·fSXe dªfaý¦fe Ad³f¹fd¸f°f dý³f¨f¹ffÊ °f±ff Af²fbd³fIY ªfe½f³fVf`»fe ¸fmÔ ªfe³fm IYe Afý°f °f±ff AÀf¸f¹f ·fûªf³f ³fm CÀfm VffSXedSXIY °f±ff ¸ff³fdÀfIY øY´f Àfm ¶fe¸ffSX IYSX dý¹ff WX`, dªfÀfIZY d³f¸³f IYfSX¯f WX`Ô-

¹fb½ffAûÔ IYe d¶f¦fOÞX°fe ÀfmWX°f IZY IYfSX¯f 4 C¨¨fdVfÃff ´fif~ C¨¨f½f¦feʹf ¹fb½ff ½f¦fûË ¸fmÔ AWXa·ff½f °f±ff C¨¨f AfIYfÔÃffAûÔ Àfm ½fWX LXûMXe¸fûMXe ³füIYSXe Àfm ´fSXWXmªf IYSX°ff WX`, dªfÀfÀfm ½fWX ³füIYSXe ³f d¸f»f³fm Àfm AÔýSX WXe AÔýSX JûJ»ff WXûIYSX ¸ff³fdÀfIY °f³ff½f ¸fmÔ ¨f»ff ªff°ff WX`Ü 4 ¸f»MXe³fmVf³f»f IaY´fd³f¹fûÔ °f±ff IYfg»fÀfmÔMXSXûÔ ¸fmÔ 10 Àfm 12 §fÔMXm °fIY IYf¹fÊ IYSX³fm Àfm VffSXedSXIY Àff¸f±¹fÊ Àfm Ad²fIY IYf¹fÊ IYSX³fm Àfm CÀfIYe VffSXedSXIY DYªffÊ IYf ÏXfÀf WXû°ff WX`, dªfÀfÀfm ½fWX ¹fb½ff½fÀ±ff IYe ´fi±f¸f ýWX»feªf ¸fmÔ WXe OXf¹fd¶fMXeªf IYf dVfIYfSX WXû IY¸f C¸fi ¸fmÔ ½fÈð dýJ³fm »f¦f°ff WX`Ü 4 Àf¸ff¨ffSX´fÂfûÔ, B»fm¢MÑXfgd³fIY ¸fedOX¹ff °f±ff ´fid°fâf³fûÔ ¸fmÔ ýmSX SXfdÂf °fIY IYf¹fÊ IYSX³ff dý³f ¸fmÔ Àfû³ff SXfdÂf ¸fmÔ ªff¦f³ff, dý³f IYf ·fûªf³f SXfdÂf ¸fmÔ IYSX³ff Afdý Àfm ¦f`Àf, ¸fûMXf´ff ªf`Àfm SXû¦fûÔ IYf ªf³¸f WXû°ff WX`Ü 4 ´ff›f°¹f ÀfÔÀIYÈd°f IZY IbY´fi·ff½f °f±ff ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f IZY ýbøY´f¹fû¦f Àfm BÔMXSX³fmMX ªf¦f°f ¸fmÔ ¸füd»fIY IY»´f³ffVfdöY ½f °ffÍIYIY Ãf¸f°ff IYû ³fá IYSX CÀfm ¸f³fû½f`Äffd³fIY SXû¦fûÔ IYf dVfIYfSX ¶f³ff dý¹ff WX`, dªfÀfÀfm ¸ff³fdÀfIY ¶füdðIY A´fSXf²fûÔ IYe AûSX ÀfdIiY¹f WXû³fm Àfm ¶fbdð °f°½f ³fá WXû SXWXm WX`ÔÜ 4 C¨¨f´fýûÔ ´fSX ´fid°fdâ°f °f±ff A°¹fd²fIY ²f³fÀfÔ´fýf ´fif~ IYSX³fm ´fSX d¨fa°ff °f±ff ¸ff³fdÀfIY A½fÀffý IYe dÀ±fd°f WXû³fm ´fSX ¨ff¹f-IYfgRYe, VfSXf¶f- dÀf¦fSXMm X, °fÔ¶ffIcY IZY A°¹fd²fIY Àfm½f³f Àfm dQ¸ff¦f ùý¹f, »fÔ¦Àf, dIYOX³fe

64 I RYSXUSXeX 2013

Afdý ´fSX WXfd³fIYfSXIY ýb¿´fi·ff½f Àfm MXe½fe. »fe½fSXÀfûSXf¹fdÀfÀf, ´ff¦f»f´f³f, ¸ff³fdÀfIY d½fIYfÀf IZY d»fE A½fÀffý ªf`Àfe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf ªf³¸f WXû°ff WXÜ` ·fûªf³f ¸fmÔ ´fiûMXe³f A½fV¹f 4 AÀf¸f¹f ·fûªf³f ¸fmÔ d½fd²f d½føYð »fmÔÜ ¹fWX ´fiûMXe³f ýc²f ¸fmÔ 7.65 ´fid°fVf°f Àfm½f³f dIY¹ff ·fûªf³f ªf`Àfm ýc²f IZY Àff±f ½f`ô A¨¹fb°f IbY¸ffSX dÂf´ffNXe Àfû¹ff¶fe³f ¸fmÔ ´ffÔ¨f ´fid°fVf°f, ¶ffýf¸f ¸fLX»fe IYf ´fi¹fû¦f, ýc²f IZY Àff±f ³f¸fIY IYf Af¹fb½fmýÊ ´fÔ¨fIY¸fÊ E½fÔ ¸fcÔ¦fRY»fe ¸fmÔ ýû ´fid°fVf°f °fIY ´fiûMXe³f ³ffOÞXe d½fVfm¿fÄf ´fi¹fû¦f, ýc²f IZY Àff±f VfSXf¶f IYf ´fi¹fû¦f, d¸f»f°ff WX`Ü dRiYªf IYf ¶ffÀff-NXÔOXf ¶ffSX-¶ffSX ¦f¸fÊ dIY¹ff ·fûªf³f, ¢¹ff ³f JfEÔ - RYfÀMX RcYOX, ªfÔIY RcYOX, ³ff³f, ¨ff¹f IYfgRYe IZY ¶ffý IbY»RYe ¹ff SXfdÂf ¸fmÔ ýWXe, COÞXý øY¸ff»fe SXûMXe, Ad²fIY °fm»f¹fböY Jfô ´fýf±fÊ ³f IYe ýf»f IZY Àff±f ¨ff½f»f ¹ff dRYSX ¶ff°f IYSX°fm-IYSX°fm JfEÔÜ ²¹ff³f SXJmÔ dIY °fm»f ¸fmÔ °f»fe WXbBÊ Àff¦f ·fûªf³f IYSX³ff MXe½fe ýmJ°fm-ýmJ°fm ·fûªf³f IYSX³ff ¹ff Àfd¶ªf¹fûÔ IYf Àfm½f³f IY°fBÊ ³f IYSXmÔÜ d¸f¨fÊ IYf A¨ffSX, dRYSX ¦ffOÞXe ¨f»ff°fm ½föY ·fûªf³f IYSX³ff ÀfmWX°f IZY d»fE dOX¶¶ff¶fÔý Àfd¶ªf¹ffÔ dRiYªf IYf ¶ffÀfe Jf³ff, ´fmÀMÑXe, J°fSX³ffIY WX`, dªfÀfÀfm C¨¨fSXöY¨ff´f, SXöYd½fIYfSX, Jf»fe ´fmMX ¨ff¹f , IYfgRYe, ³ffg³f½fmªf ¹ff dRYSX ³ffg³f½fmªf IbYâ °f±ff ¸ff³fdÀfIY SXû¦fûÔ IYf ªf³¸f WXû°ff WX`Ü IZY Àff±f AÔIbYdSX°f Jfôf³³f VfSXf¶f Afdý IYf Àfm½f³f ¢¹ff JfEÔ - ¹fb½ffAûÔ ¸fmÔ ¹fWX ýmJ³ff WX` dIY dIYÀf ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f WXfd³fIYfSXIY WXû°ff WX`Ü ¹fb½ff IYe IYü³f Àfe ´fiIYÈd°f WX` °f±ff dIYÀf ´fiIYfSX IYf AfgdRYÀf IYf IYf¹fÊ W`, RYe»OX IYf IYf¹fÊ WX` ¹ff ²¹ff³f ým³fm ½ff»fe VffSXedSXIY ßf¸f IY¸f °f±ff ¸ff³fdÀfIY ßf¸f ª¹ffýf ¸fWX°½f´fc¯fÊ ¶ff°fmÔ WX`Ü °fý³fbÀffSX ·fûªf³f IYe ½¹f½fÀ±ff IYSX³ff ¨ffdWXEÜ 4 Àfý`½f À½fÀ±¹f °f±ff ýe§ffʹfb IZY d»fE ´fiÀf³³f WX¸f ÀfÔÃfm´f ¸fmÔ CöY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ IbYLX ´fiIYfVf OXf»f d¨f°°f SXWXmÔ, ¸ff³fdÀfIY ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ffIYSX SXJmÔ ¹ffý SXWXm SXWXm WX`Ô..ªf`Àfm -ýb¶f»fm-´f°f»fm RYe»OX IZY IYf¹fÊ IYSX³fm dIY ªf»ýe C°°fmdªf°f ³f WXûÔÜ ½ff»fm ¹fb½ff IYû Àfb¶fWX Jf»fe ´fmMX ³fWXeÔ SXWX³ff 4 ÀffIYfSXf°¸fIY Àfû¨f IZY Àff±f Àfªªf³f A¨LXm ¨ffdWXE ³ffV°fm ¸fmÔ RY»f-ýc²f, ýd»f¹ff Afdý IYf »fû¦fûÔ IYe ÀfûÀff¹fMXe ¸fmÔ ªfû °f³ff½f¹fböY WXû Af°¸fd½fäfÀf IZY Àff±f IYf¹fÊ IYSXmÔÜ ´fi¹fû¦f IYSXmÔÜ ·fûªf³f- ¦fmWhXc ,¨f³ff, ªfüÔ, ¸fcÔ¦f ¸fÀfcSX IYe ýf»f, 4 dý³f¨f¹ffÊ d³f¹fd¸f°f ¶f³ffIYSX Àf¸f¹f ´fSX Jf³fAÔIbYdSX°f ¨f³ff, ¸fcÔ¦fRYd»f¹ffÔ, Àfm¸f, WXSXe Àfd¶ªf¹ffÔÜ ´ff³f IYe IYûdVfVf IYSXmÔÜ IY¸f ¨fSX¶fe ½ff»ff ýc²f, Àfc¹fʸfbJe IYf °fm»f, RY»fûÔ 4 ¹fû¦f-²¹ff³f ´fif¯ff¹ff¸f °f±ff BÊäSX AfSXf²f³ff ¸fmÔ A³ffSX, ´f´fe°ff, ¨feIcY, A¸føYý, ¨fûIYSX¹fböY ¸ff³fdÀfIY VffÔd°f IYf C°°f¸f Àff²f³f WX`Ü AfMXf, ùý¹fSXû¦f °f±ff IYû»fZÀMÑXfg»f Àfm ¶f¨f³fm IZY 4 Af»fû¨f³ffAûÔ Àfm d½f¨fd»f°f ³f WXû, Àfý`½f IYf³fc³f d»fE AýSXIY, »fWXÀfb³f, ÀfûÔNX, IYf»fe d¸f¨fÊ, ²f¸fÊ °f±ff ³f`d°fIY SXed°f-dSX½ffªf IYf ´ff»f³f IYSXmÔ, °f±ff ´fe´f»f, »füÔ¦f, °fmªf´fÂf IYf ´fi¹fû¦f, ³ffdSX¹f»f IYf A´f³fm ¦fb¯f ýû¿fûÔ IYf À½f¹fÔ d½fãm¿f¯f IYSXmÔÜ ´ff³feÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY ¸fcÔ¦fRY»fe-ªf`°fc³f IYf °fm»f ¹fû¦fÀfcÂf ¸fmÔ IYWXf WX` kAfWXfSX Vfbðü, Àf°½f Vfbðü IYû»fmÀMÑXfg»f IYû IY¸f IYSX°ff WX`Ü ýc²f IYf ´fi¹fû¦f ²fib½ff À¸fÈd°f:Ü A±ffÊ°f Vfbð °f±ff Àffd°½fIY AfWXfSX 40 ½f¿fÊ IYe Af¹fb IZY ¶ffý SXfdÂf IYû Àfû³fm Àfm Àfm Àffd°½fIY ¶fbdð IYf ªf³¸f WXû°ff WX`, °f±ff Àffd°½fIY ´fWX»fm »fmÜ ÀfdýʹfûÔ ¸fmÔ ýc²f IZY Àff±f ÀfûÔNX WX»ýe ¶fbdð Àfm À¸fÈd°f °f±ff À¸fÈd°f »ff·f Àfm Àf·fe IYf¹fÊ ßfmâ C¶ff»fIYSX Àfû³fm Àfm ´fWX»fm »fmÔÜ ¹fb½ff ½f¦fÊ VffSXedSXIY °f±ff C³³fd°fVfe»f WXû°fm WX`Ü


¸fcUe ¶f¬f

X O b f ½ e f » g f f ¶ IZY »f½f ¶fOÐXÀfÊ øYd¨f SXf¹f

Ê f ± f ð f À d½fôf d d½fôf dÀfðf±fÊ IYf ´fWX»ff ½fm»fmÔMXfB³f OXmd½fôf ¶ff»f³f AüSX dÀfðf±fÊ SXfg¹f IY´fcSX IZY d»fE ·fe Vffýe IZY ¶ffý ¹fm ´fWX»ff ½fm»fmÔMXfB³f OXm WX` AüSX ªffdWXSX WX` ¶ffIYe Vffýe-Vfbýf ªfûOÞXûÔ IYe °fSXWX C³fIZY d»fE ·fe ¹fm JfÀf SXWXm¦ffÜ ýû³fûÔ WXe WX¸fmVff ¸fedOX¹ff IYe ³fªfÞSXûÔ Àfm ¶f¨f°fm WX`ÔÜ ªfÞfdWXSX Àfe ¶ff°f WX` ¹fm ªfûOÞXf ¸fûWX¶¶f°f IZY BÀf dý³f IYû ·fe IYfRYe Àffým AüSX ¸fedOX¹ff IYe ³fªfÞSXûÔ Àfm ýcSX SXJ°fm WXbE Àfmd»f¶fimMX IYSXm¦ffÜ

f f ³ e X S Y I Y Àf`R ¹fcÔ °fû d´fLX»fm 6 Àff»f ¸fmÔ 6 ¶ffSX Àf`RY A»fe Jf³f AüSX IYSXe³ff IY´fcSX ³fm A´f³ff ½fm»fmÔMXfB³f OXm Àfm»fe¶fimMX dIY¹ff WXû¦ff »fmdIY³f BÀf Àff»f IYf ½f`»faZMXfB³f ýû³fûÔ IZY d»fE WXe Àf¶fÀfm JfÀf WX`Ü Vffýe IZY ¶ffý ¹fm ýû³fûÔ IYf ´fWX»ff ½fm»fmaMXfB³f OXm WX`Ü Àf`RY AüSX IYSXe³ff Vffýe Àfm ´fWX»fm WXe EIY Àff±f SXWX³fm »f¦fm ±fm »fmdIY³f Vffýe IYe ¸fbWXSX »f¦f³fm IZY ¶ffý ýû³fûÔ IZY d»fE ¹fm ½fm»fmÔMXfB³f OXm dIYÀfe ªfV³f Àfm IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü A¶f ýû³fûÔ IZY dSXV°fm IYû ¶fWXb°f WXe Jc¶fÀfcSX°f ³ff¸f ªfû d¸f»f ¨fbIYf WX`

66 I RYSXUSXeX 2013


I`YMXSXe³ffSX¯f¶feSX IY´fcSX B³f dý³fûÔ A¦fSX dIYÀfe IYf ´¹ffSX ¨fûSXe-¨fûSXe AüSX ¨fb´fIZY ¨fb´fIZY ´fSX½ff³f ¨fOÞX³fm IYe SXfWX ´fSX WX` °fû ½fû WX`Ô ¶ffg»fe½fbOX IZY ýû »f½f ¶fOÐXÊÀf I`YMXSXe³ff AüSX SX¯f½feSXÜ C¸¸feý WX` dIY BÀf ½fm»fmÔMXfB³f OXm ´fSX ¹fm ªfûOÞXe ·fe Jb»fIYSX A´f³fm ´¹ffSX IYf BªfÞWXfSX IYSXm¦ffÜ ýû³fûÔ ³fm WXf»f dRY»fWXf»f ¸fmÔ EIY Àff±f ³¹fc¹ffgIYÊ ¸fmÔ A´f³fe LXbd˜¹ffÔ d¶f°ffBÊ WX`ÔÜ SX¯f¶feSX IYe VfcdMa¦f J°¸f WXû³fm IZY ¶ffý ·fe I`YMX IYf BÔ°fªfÞfSX IYSX³ff ªf`Àfe ¶ff°fmÔ BÀf AûSX ÀffRY BVffSXf IYSX°fe WX` dIY ýû dý»f d¸f»f SXWXm WX`Ô..¸f¦fSX ¨fb´fIZY ¨fb´fIZYÜ

ªffg³f-d´fi¹ff ¸ffSX½ff ¶ffg»fe½fbOX ¸fmÔ A´f³fe ´fSXRYZ ¢MX ¶ffgOXe Àfm »ffJûÔ »fOÞXdIY¹fûÔ IZY dý»fûÔ IYû ¨fbSXf³fm ½ff»fm E¢MXSX ªffg³f A¶fifWX¸f IZY ´ffÀf BÀf Àff»f WXû¦ff C³fIYf ³f¹ff ½fm»fmÔMXfB³fÜ BÀf Àff»f ªffg³f A´f³fe WXû³fm ½ff»fe WX¸fÀfRYSX d´fi¹ff ¸ffSX½ff IZY Àff±f ½fm»fmÔMXfB³f OXm Àfmd»f¶fimMX IYSXmÔ¦fm AüSX ýû³fûÔ IYe WXe ¹fm ´fcSXe IYûdVfVf WX` dIY ¹fm ½fm»faZMXfB³f OXm C³fIZY d»fE WX¸fmVff-WX¸fmVff IZY d»fE ¹ffý¦ffSX ¶f³f ªffEÜ

Qed´fIYf SX¯f¶feS X A¶f ªfWXfÔ WX¸ffSXm ¶ffg»fe½fbOX IZY B°f³fm ÀffSXm »f½f ¶fOXÊ ´¹ffSX IZY dý³f IYû A´f³fm Àff±fe IZY Àff±f Àfmd»f¶fimMX IYSXmÔ¦fm °fû ·fBB»ff WXfgMX AýfAûÔ Àfm A´f³fm ¨ffWX³fm ½ff»fûÔ IZY WXûVf COÞXf³fm ½ff»fe E¢MÑXmÀf ýed´fIYf ´ffýbIYû¯f AüSX I`YdÀf³fû½ff B¸fmªf ½ff»fm C³fIZY ³fE ýûÀ°f SX¯f¶feSX dÀfaWX IYf ³ff¸f I`YÀfm ·fc»ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü d´fLX»fm IbYLX ¸fWXe³fûÔ Àfm ýû³fûÔ dÀf°ffSXûÔ IZY ¶fe¨f IbYLX ª¹ffýf WXe ³fªfQedIY¹ffÔ AfBÊ WX`Ô dªfÀfÀfZ »f¦f°ff W`X ýû³fûÔ EIY ýcÀfSXm IZY IYfRYe ¢»fûªf WX`Ô...A¶f EmÀfm ¸fmÔ 2013 IYf ½fm»fmÔMXfB³f OXm ýû³fûÔ IZY d»fE WXe ³f¹ff AüSX JfÀf WXû¦ff...

dSX°fmVf-ªfmd³fd»f¹ff Àff»f 2013 IYf ½fm»fmÔMXfB³f OXm E¢MXSX dSX°fmVf ýmVf¸fbVf AüSX C³fIYe ´f}e ªfm³fmd»f¹ff IZY d»fE IYfRYe JfÀf WX`Ü Vffýe IZY ¶ffý ¹fm C³fIYf ´fWX»ff ½fm»fmÔMXfB³f OXm WX`Ü ¹fcÔ °fû ýÀf Àff»f Àfm dSX°fmVf AüSX ªfm³fmd»f¹ff EIY Àff±f BÀf dý³f IYû ¸f³ff°fm AfE WX`Ô »fmdIY³f Vffýe IZY ¶ffý ¹fm ªfûOÞXe ´fWX»fe ¶ffSX ýbd³f¹ff IZY Àff¸f³fm ¸fûWX¶¶f°f IZY dý³f IYû Àfmd»f¶fimMX IYSX ´ffE¦feÜ

RYSXUSXeX 2013 I 67


SXÀfûBÊX ÀfZ...

»fªÞfeªÞf ¦fû»f¦f´´fm - ´ff³fe´fcSXe Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie Àfbd¨fÂff Àfb²feSX dÀfOX³fe

4 ¦fmWXcÔ IYf AfMXf ¹ff ¸f`ýf - Af²ff IY´f 4 Àfcªfe -1 IY´f 4 °fm»f

d½fd²f4 AfMXf AüSX Àfcªfe IYû EIY ¶f°fʳf ¸fmÔ d³fIYf»f IYSX A¨LXe °fSXWX d¸f»ffEaÜ ¦fb³f¦fb³fm ´ff³fe IYe ÀfWXf¹f°ff Àfm ´fcSXe ªf`Àff AfMXf ¦fac±fZÔÜ 4 ¦fcÔ±fm WXb¹fm AfMXm IYû Àf`MX WXû³fm IZY d»f¹fm PXÞIYIYSX Af²ff §fÔMXf IZY d»f¹fm SXJ ýedªf¹fmÜ 4 AfMXm IYe ¶fOÞXe »fûBÊ ¶f³ffB¹fm, BÀf »fûBÊ IYû ¶fOÞXe SXûMXe IZY AfIYfSX IYe ¶fm»f »fedªf¹fm AüSX ¦fû»f Vfm´f IZY IYMXSX ¹ff ¦fû»f PXæY³f Àfm ¦fû»f ´fcdSX¹ffa ¶f³ff »fedªf¹fm, ¦fû»fm d³fIYf»fIYSX ´»fmMX ¸fmÔ SXdJ¹fm AüSX Ad°fdSXöY AfMXf dRYSX Àfm AfMXm ¸fmÔ d¸f»ffIYSX »fûBÊ ¶f³ffB¹fm, BÀfe °fSXWX Àfm ¶fm»f IYSX ¦fû»fm IYfMX »fedªf¹fm, ÀffSXm ¦fû»f¦f´´fm ¶fm»fIYSX °f`¹ffSX WXû ªff¹fm °f¶f B³WXmÔ EIY Àff±f °f»f ýedªf¹fm 4 IYPXÞfBÊ ¸fmÔ °fm»f OXf»fIYSX ¦fSX¸f IYdSX¹fmÜ IYPXÞfBÊ ¸fmÔ ´fcdSX¹ffÔ OXfd»f¹fm AüSX B³WXmÔ IY»fLXe Àfm °fm»f ¸fmÔ ±fûOÞXf ý¶ffIYSX RbY»ff¹fmÔ, RcY»f³fm ´fSX B³WXmÔ ýû³fûÔ AûSX Àfm ²fe¸fe ¦f`Àf ´fSX °fd»f¹fmÜ ¶fifC³f WXû³fm ´fSX ´»fmMX ¸fmÔ

d³fIYf»fIYSX SXJ°fm ªffEaÜ BÀfe ´fiIYfSX ÀffSXe 4 IYf»fe d¸f¨fÊ - 1/3 LXûMXe ¨f¸¸f¨f 4 ³f¸fIY - À½ffýf³fbÀffSX ´fcdSX¹ffa °f»f »fmaÜ 4 IYf»ff ³f¸fIY - Af²ff LXûMXe ¨f¸¸f¨f

²¹ff³f ým³fm ¹fû¦¹f ¶ff°fmÔ:4 ¦fû»f¦f´´fm IZY d»f¹fm AfMXf Àf£°f ¦fcÔ±fmÜ 4 ªf¶f °f»fmÔ °fû IYSXLXe Àfm ý¶ffIYSX RbY»ff¹fmÔÜ 4 ªf¶f °fIY NXÔOXm ³f WXû ªff¹fm, B³WXmÔ Jb»ff WXe SXJ³ff ¨ffdWXE ½fSX³ff ¹fm ¸fb»ff¹f¸f WXû ªff¹fm¦fmÔÜ

Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie¦fû»f¦f´´fm IZY ´ff³fe ¶f³ff³fm IZY d»f¹fm: 4 WXSXf ²fd³f¹ff - EIY IY´f ´fd°°f¹ffÔ 4 ´fûýe³ff - Af²ff IY´f ´fd°°f¹ffÔ 4 B¸f»fe ¹ff A¸f¨fcSX ´ffCOXSX - 2 LXûMXm ¨f¸¸f¨f (¹ff 2 ³fe¶fc IYf SXÀf) 4 WXSXe d¸f¨fÊ -2 4 AýSXIY - 1 BÔ¨f »f¸¶ff MXbIYOÞXf 4 ·fb³ff ªfeSXf -1 ¨f¸¸f¨f

68 I RYSXUSXeX 2013

d½fd²f¦fû»f¦f´´ff ´ff³fe ²fd³f¹ff, ´fbýe³ff AüSX ÀffSXm ¸fÀff»fm d¸f¢Àfe ¸fZÔ OXf»fIYSX EIY Àff±f ¶ffSXeIY ´feÀf »fmÔÜ d´fÀfm WXb¹fm ¸fÀff»fm IYû 1 »feMXSX ´ff³fe ¸fmÔ §fû»f »fedªf¹fmÜ Af´fIZY WXf±fûÔ Àfm ¶f³ff¹ff WXbAf ªf»fªfeSXf ´ff³fe ´fcSXe IZY Àff±f IZY d»f¹fm °f`¹ffSX WX`Ü

¦fû»f¦f´´fm IYf ·fSXf½f³f4 C¶f»fm IYf¶fb»fe ¨f³fm EIY IY´f ,´¹ffªf 1 ¶ffSXeIY IYMXf WXbAf, 2 Af»fc C¶f»fm AüSX ¶ffSXe IYMXm WXbEÜ 4 ¦fû»f¦f´´fm IYe C´fSXe Àf°fWX IYû ±fûOÞXf Àff °fûOÞXIYSX CÀf ¸fmÔ À½ffýf³fbÀffSX ´¹ffªf, Af»fc, ¨f³ff AüSX ´ff³fe ·fSX IZY Àf½fÊ IYSXmaÜ


BaXdOX¹ff LX`³ff SXÀf¦fbnf »fedªf¹fmÜ ¦fû»fm A´f³fm ÀffB¬f IZY ýû¦fb³fm WXû ªff¹fmÔ¦fm A¶f B³WXmÔ BÀf ´ff³fe Àfm d³fIYf»f IYSX A»f¦f IYSX »fedªf¹fmÜ

¨ffVf³feAf½fV¹fIY Àff¸f¦fie4 4 4 4 4

ýc²f - 1.5 »feMXSX (8IY´f) ³fea¶fc IYf SXÀf ¹ff dÀfSXIYf - 3 ¨f¸f¸¨f, 2 ³fea¶fc ASXfSXûMX - 3 LXûMXe ¨f¸¸f¨f ¨fe³fe - 800 ¦fif¸f (IYSXe¶f5 IY´f) d´fÀ°ff -3-4 d´fÀfm WXbE (Àfªff³fm IZY d»fE)

4 ¨fe³fe AüSX 2 IY´f ´ff³fe dIYÀfe ¦fWXSXm ¶f°fʳf ¸fmÔ OXf»fIYSX ¦fSX¸f IYedªf¹fm, ¨ffVf³fe ¸fmÔ C¶ff»f Af³fm IZY ¶ffý, LX`³fm Àfm ¶f³fm ¦fû»fm ¨ffVf³fe ¸fmÔ OXf»f ýedªf¹fmÜ ¶f°fʳf IYû PXÞIY ýedªf¹fm, AüSX LX`³ff IZY ¦fû»fûÔ IYû ¨f`IY IYSX°fm WXb¹fm 5-8 d¸fd³fMX °fIY °fm¬f Afa¨f ´fSX C¶f»f³fm ýedªf¹fmÜ 4 ¨ffVf³fe ¸fmÔ OXc¶fm SXÀf¦fbnm dRiYªf ¸fmÔ SXJIYSX NXÔOXf WXû³fm ´fSX d´fÀ°fm Àfm Àfªff IYSX ´fSXûdÀf¹fm AüSX JfB¹fmÜ BÀf ´fiIYfSX ¶f³fm SXÀf¦fbnm 10-15 dý³f °fIY Jf¹fm ªff ÀfIY°fm WX`ÔÜ

d½fd²f-

³fûMX-

4 LX`³ff ¶f³ff³fm IZY d»f¹fm ýc²f IYû dIYÀfe ¶f°fʳf ¸fmÔ d³fIYf»fIYSX ¦fSX¸f IYedªf¹fmÜ ýc²f ¸fmÔ C¶ff»f Af³fm IZY ¶ffý, ýc²f IYû ¦f`Àf Àfm C°ffSX »fedªf¹fm, ýc²f IYû WX»IYf Àff NXÔOXf WXû³fm ýedªf¹fm, ýc²f ¸fmÔ ±fûOÞXf ±fûOÞXf ³fe¶fc IYf SXÀf OXf»f°fm WXb¹fm ¨f¸f¨fm Àfm ¨f»ffB¹fm, ýc²f ªf¶f ´fcSXf RYMX ªff¹f, ýc²f ¸fmÔ LX`³ff AüSX ´ff³fe A»f¦f dýJfBÊ ým³fm »f¦fm °fû ³fe¶fc IYf SXÀf OXf»f³ff ¶f³ý IYSX ýedªf¹fmÜ LX`³ff IYû IY´fOÞXm ¸fmÔ LXfd³f¹fm AüSX DY´fSX Àfm NXÔOXf ´ff³fe OXf»f ýedªf¹fm °ffdIY ³fe¶fc IYf À½ffý LX`³ff ¸fmÔ ³f SXWXmÜ IY´fOÞXm IYû ¨ffSXûÔ AûSX Àfm CNXf IYSX WXf±f Àfm ý¶ffIYSX Ad°fdSXöY ´ff³fe d³fIYf»f ýedªf¹fmÜ BÀf °fSXWX LX`³ff °f`¹ffSX WXû ªff¹fm¦ffÜ 4 LX`³ff IYû dIYÀfe ±ff»fe ¸fmÔ d³fIYf»f »fedªf¹fm AüSX 5 Àfm 10 d¸f³fMX LX`³ff IYû ¸fÀf»fIYSX d¨fIY³ff IYSX »fedªf¹fm, A¶f LX`³ff ¸fmÔ ASXfSXûMX d¸f»ffIYSX dRYSX Àfm LX`³ff IYû 5-6 d¸f³fMX A¨LXe °fSXWX ¸f»fIYSX d¨fIY³ff IYSX »fedªf¹fm, LX`³ff IYû B°f³ff ¸f±fmÔ¦fm dIY ½fWX ¸fb»ff¹f¸f ¦fb±fm WXb¹fm AfMXm IYe °fSXWX WXû ªff¹fmÜ SXÀf¦fbnf ¶f³ff³fm IZY d»f¹fm LX`³ff °f`¹ffSX WX`Ü 4 ±fûOÞXf ±fûOÞXf LX`³ff d³fIYf»fIYSX, WX±fm»fe ¸fZÔ SXJIYSX LXûMXm LXûMXm ¦fû»fm ¶f³ff »fedªf¹fmÜ ÀffSXm SXÀf¦fbnm IZY d»f¹fm ¦fû»fm BÀfe °fSXWX ¶f³ff »fmÔ¦fm AüSX dIYÀfe ¦fe»fm IY´fOÞXm Àfm PXÞIY IYSX SXJ ýedªf¹fmÜ 4 A¶f B³f ¦fû»fûÔ IYû EIY ´fimVfSX IbYIYSX ¸fmÔ 3 IY´f ´ff³fe OXf»fIYSX EIY ÀfeMXe (5 Àfm 10 d¸f³fMX ) Af³fm °fIY ´fIYf

4 LX`³ff IZY ¦fû»fûÔ IYû ´fimVfSX IbYIYSX ¸fmÔ ´fIYf³fm IYZ ¶fªffE Àfe²fm ¨fe³fe IYe ¨ffVf³fe ¸fmÔ OXf»fIYSX ·fe ´fIYf ÀfIY°fm WX` AüSX ¨ffVf³fe IZY ¦ffPÞXm WXû³fm ´fSX BÀf ¸fmÔ ¶fe¨f-¶fe¨f ¸fmÔ ´ff³fe IZY LXeaMXm ¸ffSX°fm SXWXmÔ¦fmÜ AüSX ¶fe¨f ¶fe¨f ¸fmÔ ¨fmIY IYSX°fm SXWXmÔ¦fmÜ BÀf °fSXeIZY Àfm SXÀf¦fbnm ¶f³ff³fm ¸fmÔ 30 Àfm 35 d¸f³fMX °fIY IYf Àf¸f¹f »f¦fm¦ffÜ

Àff½f²ffd³f¹ffh4 LX`³ff RbY»f IiYe¸f ýc²f Àfm ¶f³ff¹fmÔÜ 4 LX`³ff Àfm d³f¨fûOÞX IYSX ´ff³fe ´fcSXe °fSXWX d³fIYf»f ým³ff ¨ffdWXE, ³fWXeÔ °fû ¦fû»fm MXcMX ªff¹fmÔ¦fmÜ

RYSXUSXeX 2013 I 69


IY»f Afªf Àfe¸ff dÀfaWX MX`SXû E¢Àf´fMXÊ

IYfOÊX ¶f°ffE dIYÀ¸f°f ¸fZ¿f

UÈ¿f·f

d¸f±fb³f

ý ¸fc³f IYfOXÊ Af´fIZY IYf¹fÊ À±f»f ´fSX ÀfRY»f°ff ýVffÊ°ff WX`Ü ¸ff³f Àf¸¸ff³f ¶f³ff SXWXm¦ff ¸ffWX IZY ¶fe¨f ¸fmÔ À½ffÀ±f¹f ¦fOÞX¶fOÞX WXû ÀfIY°ff WX` ·fc»f ªff³fm IZY IYfSX¯f dIYÀfe ªf÷YSXe IYf¸f Àfm ¨fcIY ÀfIY°fm WX` »fIYe SXÔ¦f - ÀfRYmý, ³fe»ff, ¶f`Ô¦f³fe Àf»ffWX - dIYÀfe A³fªff³f ´fSX ·fSXûÀff ³f IYSXmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX Àfû¸f½ffSX ýc²f IYf ýf³f ýmaÜ

ý RYc»f IYfOXÊ ÀfÔIZY°f IYSX°ff WX` dIY Af´f ýcÀfSXûÔ IYû »fmIYSX ÀfÔIYMX ¸fmÔ Af ÀfIY°fm WXÜÔ` Af´f dªf°f³fm C°°fmdªf°f WXûÔ¦fm Af´fIYf ÷Y°f¶ff C°f³ff WXe IY¸fªfûSX WXû¦ffÜ Af´f d½f½fmIY AüSX ¶fbdð IYf ÀfWXe C´f¹fû¦f IYSXmÔÜ »fIYe SXÔ¦f- IYf»ff, ³fe»ff, ·fcSXf Àf»ffWX - A´f³fe AÔ°fSXf°¸ff ´fSX ·fSXûÀff IYSXmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff -¦fSXe¶f IYû IY´fOÞXm ýf³f IYSXmaÜ

ý d´fiaÀfmÀf AfgRY IY´Àf ¹fWX ¸ffWX Af´fIZY d»fE CªffÊ Àfm ·fSXf WXû¦ffÜ Af´fIZY ÀffSXm ´fmÔdOa¦f IYf¸f ´fcSXm WXûÔ¦fmÜ ½¹f½fÀff¹f ¸fmÔ ´fcSXf »ff·f WXû¦ffÜ »fIYe SXÔ¦f - »ff»f, ¶f`Ô¦f³fe Àf»ffWX - A´f³fm ÀfZ ¶fOÞXûa IYe ¶ff°f ¸ff³fmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX VfbIiY½ffSX IYû »ff»f SXÔ¦f IYf ´fcSXf ´fi¹fû¦f IYSXZÔÜ

IYIYÊ

dÀfaWX

IY³¹ff

ý ÀMXfSX Af´fIZY d»fE ¶fWXb°f ÀffSXe ÀfbJ Àfbd½f²ff IZY õfSX Jû»f SXWXf WX`Ü ªfe½f³f IZY ´fid°f ªfûVf ´f`ýf WXû¦ff BÀf ¸ffWX ¶fWXb°f ÀffSXe JbdVf¹ffa d¸f»fmÔ¦feÜ »fIYe SXÔ¦f - ÀfRYmý, ³fe»ff, AfÀf¸ff³fe Àf»ffWX - A´f³fm IYf¸f ¸fmÔ d½fäfÀf SXJmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff- WXSX ¸fÔ¦f»f½ffSX WX³fb¸ff³f ¨ff»feÀff IYf ´ffNX IYSXmÔÜ

dÀf¢Àf AfgRY ½fOÐXÀfÊ IYfOXÊ IbYLX ¸ff³fdÀfIY AÀ½fÀ±f ¸fWXÀfcÀf IYSXfE¦ffÜ ¸fWXe³fm IYe Vfb÷YAf°f ¸fmÔ ª¹ffýf J¨fÊ WXû¦ff LXfÂfûÔ IYû ÀfRY»f°ff d¸f»fm¦feÜ »fIYe SXÔ¦f - AfÀf¸ff³fe AüSX IYf»ff Àf»ffWX - A´f³fm ¦fbÀÀfm ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJm ýf³f/AfSXf²f³ff- WXSX Vfd³f½ffSX ¦fSXe¶f IYû ´fmMX·fSX ·fûªf³f IYSXfEaÜ

MXc AfgRY À½ffgOÐXÊÀf ¸ffWX IYe Vfb÷YAf°f ¸fmÔ ´fdSX½ffSX AüSX ½¹ff´ffSX ¸fmÔ »ff·f WXû¦ffÜ VffSXedSXIY IYá WXû ÀfIY°ff WX` ýûÀ°fûÔ IZY Àff±f ÀfÔ¶fÔ²f ¸f²fbSX SXWXmÔ¦fmÜ »fIYe SXÔ¦f- ´fe»ff, »ff»f Àf»ffWX- Jf³ff-´fe³ff Àfû¨f IYSX »fmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX ¶fb²f½ffSX IYû ýb¦ffÊ ¨ff»feÀff AüSX ýb¦ffÊ À°fbd°f IYf ´ffNX IYSXmÔ Ü

°fbÕXf

UÈd›IY

²f³fb

ý »f½fÀfÊ IYfOXÊ ´¹ffSX IYf ´fi°feIY WX`Ü Af´fIYf ¸f³f Af´fIZY IYf¸fûÔ ¸fmÔ AüSX §fSX ¸fmÔ »f¦fm¦ff Af´f ÀfIYfSXf°¸fIY ¸fWXÀfcÀf IYSX¦Ôm fm §fSX ¸fmÔ ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fÊ WXû¦Ô fmÜ »fIYe SXÔ¦f - IYf»ff, »ff»f Àf»ffWX - dý»f IYe ¶ff°f dý»f ¸fmÔ SXJmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX VfbIiY½ffSX IYû ´fe»ff SXÔ¦f ´fi¹fû¦f ¸fmÔ »ffEÔ Ü

ý WXfBÊ ´fieMÐXÀf IYfOXÊ ÀfRY»f°ff IYf ´fi°feIY WX,` d¸fÂfûÔ AüSX ´fdSX½ffSX IYe AûSX Àfm IYdNX³ffBÊ Af ÀfIY°fe WX` »fmdIY³f IYûBÊ ´fi·ff½fVff»fe ½¹fdöY Af´fIZY Àff±f AfIYSX IYf¸f AfE¦ffÜ »fIYe SXÔ¦f- ´fe»ff IiYe¸f AüSX AfÀf¸ff³fe Àf»ffWX - A´f³fe ·ff½f³ffAû ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJm ýf³f/AfSXf²f³ff- WXSX ¦fbøY½ffSX IZY»fm IZY ´fmOÞX IYû ªf»f ¨fPÞXf¹fmÔ Ü

ý MXm¸´fimÀf Vfb÷YAf°f °f³ff½f ·fSXm ½ff°ff½fSX¯f Àfm WXû¦fe »fmdIY³f Vfe§fi Àfb²ffSX WXû¦ffÜ BÀf ¸ffWX Af´f IbYLX ¸fWX°½f´fc¯fÊ R`YÀf»fm »fmÔ¦fm dªfÀfÀfm »fû¦fûa ¸fmÔ WX»f¨f»f ¸f¨fm¦feÜ »fIYe SXÔ¦f - »ff»f, ¸fWXøY³f AüSX Àf°fSXÔ¦fe Àf»ffWX- A´f³fe ªfb¶ff³f Àfm IYûBÊ ¶fbSXf Vf¶ý ³f ¶fû»fm ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX Àfû¸f½ffSX dVf½f ¸fÔdýSX ªffEÔÜ

¸fIYSX

IbY¸·f

¸fe³f

½WXe»f AfgRY RYfg¨fc³Ê f IYfOXÊ JbdVf¹fûÔ IYf ´fi°feIY WXÜ` A¦fSX Af´f A·fe AIZY»fm WXÔ` °fû BÀf ¸ffWX ªfe½f³fÀff±fe d¸f»f³fm IYe ÀfÔ·ff½f³ff WXÜ` Af´fIZY ÀffSXm Àf´f³fm ´fcSXm WXû³fm IYf ¹fû¦f WXÜ` d¸fÂfûa IYf ·fe ´fcSXf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fm¦ffÜ »fIYe SXÔ¦f - ¶f`Ô¦f³fe AüSX ÀfRZYý Àf»ffWX - A´f³fm J¨fÊ IYû Àfed¸f°f SXJmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - ¶fb²f½ffSX IYû WXSXf SX¦Ô f ´fi¹fû¦f ¸fmÔ »ffEÔÜ

ée³f AfgRY IY´Àf ªfe½f³f IZY ´fid°f ªfûVf ´f`ýf WXû¦ff Àf¸ffdªfIY £¹ffd°f ¶fPÞXm¦feÜ ¸ffWX IZY AfSXÔ·f ¸fmÔ Af´f IYfRYe CýfSX WXûÔ¦fm ¸f³fû½ffÔdLX°f RY»f d¸f»fm¦ffÜ »fIYe SXÔ¦f - Àf°fSXÔ¦fe AüSX ÀfRZYý Àf»ffWX - J¨ffÊ Àfû¨f Àf¸fÓfIYSX IYSXmÔ ýf³f/AfSXf²f³ff - WXSX SXd½f½ffSX IYû AfMXm IYf ýf³f IYSXmÔÜ

ý OXmd½f»f ¸ffWX Af´fIYû d¸fdßf°f RY»f ým¦ffÜ ½¹ff´ffSX AüSX °fÔ¦fe Àfm ªfbOÞXm »fû¦f AfͱfIY °fÔ¦fe Àfm ¸fböY WXûÔ¦fmÜ ´fdSX½ffSX ¸fmÔ IbYLX IY»fWX WXû ÀfIY°fe WX`Ü dIYÀfe ´fbSXf³fm SXû¦f Àfm ¸fbdöY WXû¦feÜ »fIYe SXÔ¦f - IYf»ff, ·fcSXf, »ff»f Àf»ffWX - ýcÀfSXûÔ ´fSX A°¹fd²fIY ·fSXûÀff ³f IYSXmÔÜ ýf³f/AfSXf²f³ff - ¨fe³fe AüSX ¨ff½f»f ýf³f IYSXÔm

70 I RYSXUSXeX 2013


AüSX IY»f Af¨ff¹fÊ ´fe JbSXf³ff

¢¹ff SXWXZ¦ff SXfdVf¹fûa IYf WXf»f ¸fZ¿f

UÈ¿f·f

d¸f±fb³f

³fE IYf¹fûË IYû VfbøY IYSX³fm IZY d»fE ¸ffWX Vfb·f WX`Ü BÀf ¸ffWX Af´fIYû IYBÊ A½fÀfSX d¸f»fmÔ¦fm ´fdSX½ffSX ¸fmÔ JbVfe IYf ¸ffWXü»f ¶f³ff SXWXm¦ff ³fE dSXV°fm ¶f³fmÔ¦fmÜ Àff¸ffdªfIY Àf¸¸ff³f ¶fPXÞZ¦ff Ü Vfb·f AÔIY- 101 Vfb·f SXÔ¦f- ·fcSXf

BÀf ¸ffWX ª¹ffýf Àfû¨fam ³fWXeÔ Àf¶f IbYLX Af´fIZY A³fbIcY»f WXû¦ffÜ ¸ffWX IZY ´fWX»fm 10 dý³f d¸fdßf°f RY»f ým³fm ½ff»fm WXûÔ¦fmÜ d½fýmVfe d¸fÂfûÔ Àfm ¸fb»ffIYf°f WXû¦fe LXfÂfûÔ IYû Vfd³f ¶fmWX°fSX ´fdSX¯ff¸f ýmÔ¦fm Ü Vfb·f AÔIY- 80 Vfb·f SXÔ¦f- ³fe»ff

AfͱfIY øY´f Àfm ¸ffWX Vfb·f WXû¦ffÜ »f¸¶fe ¹ffÂff IZY d»fE ¸ffWX IYf ´fWX»ff ¨fSX¯f NXeIY WXû¦ffÜ ´fbSXf³fe ¶fe¸ffSXe Àfm LXbMXIYfSXf d¸f»fm¦ffÜ ½¹ff´ffSXe WX`Ô °fû ½¹f½fÀff¹f ¸fmÔ Af´fIYû d½fÀ°ffSX IYe ªf÷YSX°f WXû¦feÜ Vfb·f AÔIY- 47 Vfb·f SXÔ¦f- ªff¸fb³fe

IYIYÊ BÀf ¸ffWX Af¹f IZY ³fE pû°f ¶f³fmÔ¦fm ½f AfͱfIY dÀ±fd°f ª¹ffýf ¸fªf¶fc°f WXû¦feÜ ÀÂfe ½f¦fÊ IZY d»fE ¸ffWX ¨fb³fü°fe ·fSXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü AIYfCÔMX Àfm ªfbOÞXe MÑXmOX ¸fmÔ C³³fd°f IYf ¹fû¦f WX`Ü ³fE dSXV°fm IYf¸f Af¹fmÔ¦fmÜ Vfb·f AÔIY- 89 Vfb·f SXÔ¦f- ³fe»ff

°fbÕXf BÀf ¸ffWX Àf´f³fm ÀffIYfSX WXûÔ¦fm ¸fmWX³f°f ´fSX ²¹ff³f ýmÔÜ ³f½fe³f IYf¹fûË Àfm »ff·f IYe C¸¸feý WX`Ü »fû³f IZY d»fE ¸ffWX IYf ýcÀfSXf ·ff¦f Vfb·f SXWXm¦ffÜ ¹fb½ff BÔMXSX³fmMX ´fSX ¶f³fm dSXV°fûÔ Àfm Àff½f²ff³f SXWXmÔÜ ¸ffWX AÔ°f ÀfbIcY³f ·fSXf SXWXm¦ffÜ Vfb·f Àf¸ff¨ffSX d¸f»fmÔ¦fmÜ Vfb·f AÔIY- 30 Vfb·f SXÔ¦f- ·fcSXf

¸fIYSX BÀf ¸ffWX Af´fIYû A´f³fm ½¹f½fWXfSX ¸fmÔ ³fSX¸fe SXJ³fe WXû¦feÜ Vffýe IYf ´fiÀ°ffU AfE¦ffÜ ÀÂfe-½f¦fÊ Óf¦fOÞXf»fc ´fi½fÈd°°f IYû LXûOÞXmÔÜ ÀfÔ¶fÔ²fû ¸fmÔ ³f¸fi°ff AfE¦feÜ C¨¨f Ad²fIYfSXe Af´fIYe ¶ff°f Àfm ÀfWX¸f°f WXûÔ¦fmÜ ¶fmSXûªf¦ffSX »fû¦fûa IYû ³füIYSXe IYf ´fiÀ°ff½f d¸f»fm¦ffÜ Vfb·f AÔIY- 11 Vfb·f SXÔ¦f- IYf»ff

dÀfaWX ²ff͸fIY ¹ffÂff IYf ¹fû¦f ¶f³f SXWXf WX`Ü ½¹f½fÀff¹f ¸fmÔ C³³fd°f WXû¦feÜ ªfû Af´fÀfm øYNXm WX` C³WXmÔ ¸f³ff »fedªf¹fmÜ ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe ½ff»fûa IYf ½fm°f³f ¶fPXÞZ¦ff AüSX °f¶ffý»ff °f¹f WX`Ü ´f`°fÈIY ÀfÔ´fd°°f Àfm »ff·f WXû¦ffÜ d½fýmVfe IYf¹fûÊÔ ¸fmÔ °fmªfe AfE¦feÜ Vfb·f AÔIY- 47 Vfb·f SXÔ¦f- WXSXf

UÈd›IY Àf¸f¹f IYe ¦fd°f Af´fIYû ´fSXVm ff³fe ¸fmÔ OXf»f ÀfIY°fe WXÜ` ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe ¹fdý A´f³ff ½¹f½fÀff¹f VfbøY IYSX³ff ¨ffWX°fm WX` °fû ¸ffWX Vfb·f SXWXm¦ffÜ ¹fb½fd°f¹ffÔ A³fªff³f ½¹fdöY¹fûÔ Àfm Àff½f²ff³f SXWXÔm ²fûJf d¸f»f ÀfIY°ff WXÜ` ´fdSX½ffSX ¸fmÔ d¸f»fªfb»f IYSX SXWX³fm Àfm ¸ff³f Àf¸¸ff³f ¶fPX¦ZÞ ffÜ Vfb·f AÔIY- 22 Vfb·f SXÔ¦f- ¦fb»ff¶fe

IbY¸·f Af´f ¨fÔ¨f»f WX`Ü BÀfd»fE dIYÀfe IYe ¶ff°fûÔ ¸fmÔ ³f Af¹fm,Af´fIZY Àff±f ²fûJf WXû ÀfIY°ff WXÜ` ªfû »fû¦f 24 Àfm 29 IYe C¸fi IZY WX` C³fIZY d½f½ffWX IYf ¹fû¦f ¶f³ff WXA b f WXÜ` ³füIYSXe ¸fmÔ »ff·f IYe AfVff ¶f³fe WXBb Ê WXÜ` dIYÀfe Àfm ÓfcNXf ½ffýf ³f IYSXÔm ½fSX³ff ´fSXVm ff³fe ¸fmÔ ´fOXXÞ ÀfIY°fm WXÜÔ` Vfb·f AÔIY- 83 Vfb·f SXÔ¦f- »ff»f

IY³¹ff ¸ffWX Vfb·f RY»fýf¹fe SXWXm¦ff LXfÂf ½f¦fÊ IZY d»fE ¸fmWX³f°f IYe ªf÷YSX°f WX`Ü A¨ff³fIY IYûBÊ ¸fmWX¸ff³f AfE¦ff AüSX §fSX ¸fmÔ JbVfe IYf ¸ffWXü»f ¶f³fm¦ffÜ OXfg¢MXSX, ½fIYe»f AüSX AfÍIYMXm¢MX IZY d»fE Àf¸f¹f A³fbIcY»f WX`Ü Vfb·f AÔIY- 22 Vfb·f SXÔ¦f- ·fcSXf

²f³fb ¹fm ¸ffWX Af´fIZY dIY¹fm ¦fE ´fi¹ffÀfûÔ IZY ´fdSX¯ff¸fûa IYû Àff¸f³fm »ffE¦ffÜ ¹fdý §fSX JSXeý³fm IYf Àfû¨f SXWXm WX`Ô °fû ¸ffWX Vfb·f WXû¦ffÜ ªfû »fû¦f Af´fÀfm ýcSX WXû ¦fE WX` C³WXÔm ´ffÀf ¶fb»ff³fm IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` ´fbSXf³fm ÀfÔ¶fÔ²fû ¸fmÔ ³fBÊ DYªffÊ ·fSXmÔÜ Vfb·f AÔIY- 17 Vfb·f SXÔ¦f- ³ffSXÔ¦fe

¸fe³f ¹fWX ¸ffWX »ff·fIYfSXe WX`Ü ªf¸fe³f, ªff¹fýfý JSXeý³fm IYf ¹fû¦f WX`Ü ¸fc»ffÔIY 3 AüSX 9 ½ff»fm ½¹fdöY Af´fIZY d»fE Vfb·f WXûÔ¦fmÜ ´fim¸fe ½f¦fÊ- ´fim¸f d½f½ffWX IYf ¹fû¦f ¶f³ff WXbAf WX`Ü C¨¨f dVfÃff ´fif~ WXm°fb d½fýmVf ªff³fm IYf ¹fû¦f WX`Ü Vfb·f AÔIY- 75 Vfb·f SXÔ¦f- ´fe»ff

RYSXUSXeX 2013 I 71


RZYÀf AfgRY Q ¸fa±f

SXfWbX»f ·ffÀIYSX

72 I RYSXUSXeX 2013


Àf¸fÈî ªfeU³f Rc OÐXÀf BaXdOX¹ff d»fd¸fMZXOX IaY´f³fe IYe ´fWX¨ff³f: IaY´f³fe IYf ´fcSXf ³ff¸f: SZXdªfÀMZXÑVf³f ³fa¶fSX: ¸fb£¹f IYf¹ffÊ»f¹f:

UZ¶fÀffBXMX: BÊX-¸fZ»f: R û³f ³fa¶fSX:

IaY´f³fe IYf IYf¹fÊÃûÂf: ¸f`³fZdªfa¦f OXf¹fSZX¢MXSX: ¨ffMÊXOÊX AIYfDaYMaXMX: ¶f`ÔIYÀfÊ:

IaY´f³fe IYf CXïZV¹f:

IaY´f³fe IYf ½¹fUÀff¹f:

IaY´f³fe IZY ´fiIY»´f: IaY´f³fe IYe IbY»f ªfÞ¸fe³f: IaY´f³fe IYe IYf¹fÊ´fð°fe: JSXeQ-d¶fIiYe IYSXfSX³ff¸fZ IYe dUVû¿f°ff:

Àf¸fÈî ªfeU³f Rc OÐÀf BaXdOX¹ff d»fd¸fMZXOX CINU 15204 PN2002 PLC016950

»f`ÔOX¸ffIÊY d¶fd»OaX¦f, ER . ´fe. 576/2 ¶fe., °feÀfSXe ¸fadªf»f, dVfSXû»fZ SXûOX, R ¦¹fbÊÀf³f IYfg»fZªf IZY Àff¸f³fZ, dVfUfªfe ³f¦fSX, ´fb¯û - 411004 ¸fWXfSXf¿MXÑ www.sjfil.com enquiry@sjfil.com

+9120-66235300 / 66230343 ¸ffIZÊYdMaX¦f dOX´ffMÊX¸fZÔMX: +9120-66235316 +91 9373026699 / +91 9373228886 / +91 9373066622 Àfa´fc¯fÊ ·ffSX°f ¸ff. ßfe ¸fWZXVfªfe ¸fû°fZUfSX EÀf. EÀf. VûMÐXMZX E¯OX AÀfûdÀfEMÐXÀf E¨f. OXe. ER . Àfe. ¶f`ÔIY, ´fb¯û Agd¢ÀfÀf ¶f`ÔIY, OZXæY³f dªf¸fJf³ff, ´fb¯û ÀMZXMX ¶f`ÔIY AfgR BaXdOX¹ff, OZXæY³f dªf¸fJf³ff, ´fb¯û 1. ·üÔÀf/¶fIYSXe JSXeQ-d¶fIiYe IYf ½¹fUÀff¹f Àfa§fdMX°f ÷Y´f ¸fZÔ »ff³ff U CXÀfIYe °fSXR ½¹ff´ffSXe QÈd¿MXIYû¯f IYû ¶fPXÞf³ffÜ 2. £û°fe ´fcSXIY ½¹fUÀff¹f IYû ¶fPXÞfUf QZ³ff, ªf`ÀfZ IZÔY¨fbAf JfQ ´fiIY»´f, ¶ff¹fû¦f`Àf ´fiIY»´fÜ 3. Qc²f AüSX Qb¦²fªf³¹f ´fQf±fûË IYf CX°´ffQ³f EUa d¶fIiYeÜ 4. £û°fe ´fcSXIY ½¹fUÀff¹f VfbøY IYSX IZY ¶fZSXûªfÞ¦ffSXûÔ IYû SXûªfÞ¦ffSX Àfa²fe ´fif~ IYSX IZY QZ³ffÜ 1. ·üÔÀf/¶fIYSXe JSXeQ-d¶fIiYe 2. Qb¦²f ½¹fUÀff¹f AüSX IYÈd¿f ÀfZ ªfbOXZ Þ A³¹f ½¹fUÀff¹f 3. ¶ff¹fû¦f`Àf, IZÔY¨fbAf JfQ 4. dSX¹f»f EÀMZXMX, WXfgMZX»f, dSXÀffgMÊX 5. IYfg»fZªf (dÀfðfa°f ¦fib´f AfgR BaXdÀMXMXëcMXÐÀf) 6. WXfgdÀ´fMX»f (³faQfQe´f WXfgdÀ´fMX»f) ¸fWXfSXf¿MXÑ (¸f»fNX¯f, CXÀ¸ff³ff¶ffQ, AIYû»ff, Àffa¦fû»ff, ¨ff»feÀf¦ffaU, Àfa¦f¸f³fZSX, d¨f´f»fb³f, dªfa°fbSX) SXfªfÀ±ff³f (Aªf¸fZSX), AûOXeVff (AfÀIYf) 5000 EIYOXÞ BXÀf ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ °fÄf »ff¦fûÔ IYû ¨fb³f IYSX AüSX Af²fbd³fIY °faÂf Àff¸f¦fie IYf CX´f¹fû¦f IYSX IZY ½¹fUÀff¹f CX°´ffQ³f Ãf¸f°ff AüSX ³fR f ¶fPXÞf³ffÜ 1. d¶f³ff ¸fc»¹f A´f§ff°fe ¸fÈ°¹fb ¸fQQ - JSXeQQfSX IYe ¹fdQ A´f§ff°feY¸fÈ°¹fb WXû ªff°fe W`X °fû CXÀfIZY UfdSXÀf IYû IaY´f³fe IZY Ra OX ¸fZÔ ÀfZ (CX³fIYe ªf¸ff SXfdVf IZY OZXPXÞ-¦fb³ff ¹ff Ad²fIY°f¸f "1 »ffJ) A´f§ff°fe ¸fÈ°¹fb ¸fQQ Qe ªff°fe W`XÜ 2. ¸fZdOXIY»f ªffa¨f IYe ªføYSX°f ³fWXeÔÜ 3. UfdSXÀf (³ffgd¸f³fe) ¶fQ»f³fZ IYe ½¹fUÀ±ff W`XÜ 4. JSXeQ IYSXfSX³ff¸ff ´fc¯fÊ WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A¦fSX JSXeQQfSX IYe ¸fÈ°¹fb WXû ªff°fe W`X °fû CX³fI f UfdSXÀf ¹fWX IYSXfSX³ff¸ff Af¦fZ ¨f»ff ÀfIY°fZ W`ÔX A±fUf AfÀff³fe ÀfZ ªf¸ff SXfdVf UfdSXÀf IYû d¸f»f³fZ IYe ½¹fUÀ±ff W`XÜ 5. IYSXfSX³ff¸fZ IZY A³fbÀffSX ´fWX»fe dIYV°f ·fSX³fZ IZY ¶ffQ, ¸fbï°f JÞ°¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ SXfdVf d¸f»f ÀfIY°fe W`XÜ 6. IYSXfSX³ff¸ff IYSX³fZ IZY Àf¸f¹f ªf³¸f ´fi¸ff¯f´fÂf IYe ªføYSX°f ³fWXeÔÜ 7. IYSXfSX³ff¸fZ IZY A³fbÀffSX IY¸f SXfdVf ·fSX³fZ ´fSX ·fe Ad²fIY°f¸f »ff·fÜ 8. Ad²fIY°f¸f »ff·f, ¸ffdÀfIY AüSX Ufd¿fÊIY Uf´fÀfeÜ 9. EIY ½¹fdöY dIY°f³fZ ·fe IYSXfSX IYSX ÀfIY°ff W`XÜ


February 2013  
February 2013  

February 2013

Advertisement