Page 1

RNI NO. MAHHIN2013/47600

ªfb»ffBÊX 2013 ¸fc»¹f: " 25

U¿fÊ: 1, AaIY: 7

JÞ¶fSX WX¸ffSXe, ×R`YÀf»ff Af´fIYf

AüSX IYSXfZ ´fiIYd°f È ÀfZ dJ»fUfOÞX E¢Àf¢»fcdÀfU..14

·fcJÞf kAÖfQf°ffl dªfÞ¸¸fZQfSX IYü³f?..28

À´ffgMX dRYd¢Àfa¦f ´fSX ¸fSXWX¸f..46

¨fIYf¨füÔ²f IYf À¹ffWX Àf¨f..54


Cover &


AfÀ±ff WX¸ffSXe ªfOÞXûÔ ¸fmÔ WXÜ`Ô ¹fm ýmVf °f¸ff¸f ÀfÔIYMXûÔ AüSX WX¸f»fûÔ IZY ¶ffý ¶ffSX-¶ffSX A´f³fm ´f`SXûÔ ´fSX ¸fªf¶fc°fe Àfm JOÞXf WXû ªff°ff WX` ¹fWX ·f¦f½ff³f IZY ·fSXûÀfm WXe °fû WXû°ff WX`Ü ªfWXfÔ °fIY ÀfSXIYfSXe ´fi¶fÔ²f AüSX ¹fûªf³ffAûÔ IYe ¶ff°f WX` °fû ¹fWX °fû WX¸f Àf¶f ªff³f°fm WX`Ô dIY §fMX³ff §fMX³fZ IZY ¶ffý SXfWX°f AüSX ¶f¨ff½f IYf¹fÊ ¸fmÔ ªfbMX³ff WX¸ffSXe Afý°f ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü CØfSXfJÔOX IZY d½f³ffVf IZY ¶ffý WXý °fû °f¶f WXû ¦fBÊ ªf¶f SXfªf³fm°ff WXe ³fWXe,Ô ¸füÀf¸f d½f·ff¦f AüSX Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f d½f·ff¦f Af´fÀf ¸fmÔ WXe C»fÓf ¦fEÜ ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm ýf½ff dIY¹ff dIY Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f AüSX CØfSXfJÔOX ÀfSXIYfSX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû BÀf d½f³ffVf»fe»ff IZY ÀfÔIZY°f ým dýE ¦fE ±fmÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d½fªf¹f ¶fWXb¦fb¯ff Àfm ·fe BÀf ¸fbïm ´fSX ¸fmSXe ¶ff°f WXbBÊ, C³WXû³Ô fm °fû ÀffRY WXe IYWX dý¹ff ªff³fIYfdSX¹ffÔ B°f³fe ÀfMXeIY ³fWXeÔ WXû°fe dIY ¶ffý»f IYWXfÔ RYMXm¦ff AüSX dIY°f³fe °f¶ffWXe WXû¦fe? ¸fWX°½f´fc¯fÊ ´fiV³f ¹fm WX` dIY IZYýfSX³ff±f ¸fÔdýSX ªf`Àfe ªf¦fWX ´fSX ¢¹ff Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f IZY d½fVfm¿f BÔ°fªff¸f ³fWXeÔ WXû³fm ¨ffdWXE ±fm? IYûBÊ E¢Vf³f ³fWXeÔ d»f¹ff ªff³ff ¹fm ªf°ff°ff WX` dIY WX¸ffSXm dÀfÀMX¸f IZY A»f¦f-A»f¦f d½f·ff¦fûÔ ¸fmÔ I`YÀff °ff»f¸fm»f WX`Ü BÀf ¸fbïm ´fSX AfÔýû»f³fIYfSXe ÀfbýÔ SX»ff»f ¶fWXb¦fb¯ff ªfe Àfm ·fe ¶ff°f WXbBÊ 86 ½f¿feʹf ¶fWXb¦fb¯ff ªfe Afªf ·fe IYWX SXWXm WX` dIY d³f¸ffʯf IZY ³ff¸f ´fSX ´fWXfOÞXûÔ IYû °f¶ffWX dIY¹ff ªff SXWXf WX` AüSX ªfû WXbAf BÀfIYf AüSX d½fIYSXf»f øY´f Af³fm ½ff»fm dý³fûÔ ¸fmÔ ýmJ³fm IYû d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ÀfOÞXIYûÔ, ¶ffÔ²fûÔ AüSX B¸ffSX°fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE ´fWXfOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ AüSX C³fIYf IY¸fªfûSX WXû³ff IYûBÊ Afªf IYe ¶ff°f ³fWXeÔ WX` »fmdIY³f »fÔ¶fm Àf¸f¹f Àfm BÀfIZY d»fE Af½ffªf CNXf SXWXm AfÔýû»f³fIYfdSX¹fûÔ IYe ¶ff°fûÔ IYe A³fýmJe IYe ªff SXWXe WX`Ü CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AüSX JfÀf °füSX ´fSX d½f³ffVf ´fi·ffd½f°f B»ffIYûÔ ¸fmÔ IYBÊ LXûMXm-LXûMXm ¦ffÔ½f WX`Ô ªfWXfÔ ¶fOÞXe °ffýfý ¸fmÔ »fû¦f SXWX°fm ±fmÜ BÀfed»fE ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ ¦ffÔ½f IZY ¦ffÔ½f BÀf Àf`»ff¶f ¸fmÔ ¶fWX ¦fE WXÜ`Ô WX¸f ýVfʳffͱf¹fûÔ AüSX ¶ffWXSX Àfm AfE ´f¹fÊMXIYûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ drpraveentiwari@gmail.com

°fû IbYLX ªff³fIYfdSX¹ffÔ WXfdÀf»f IYSX ´ffE »fmdIY³f ¹fWXfÔ IYBÊ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYf A°ff-´f°ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸fmSXm d»fE BÀf ýýÊ IYû ¶f¹ffÔ IYSX ´ff³ff ¸fb¸fdIY³f ³fWXe,Ô BÀfed»fE ¸f`Ô EIY ´fWXfOÞXe ¸fc»f IZY ´fÂfIYfSX AüSX A¶f CØfSXfJÔOX IZY »fûWXf§ffMX ¸fmÔ A²¹ff´fIY ßfed³f½ffÀf Aû»fe IZY Vf¶ýûÔ ¸fmÔ BÀf ¶ff°f IYû SXJ SXWXf WXÜcÔ Àf`»ffd³f¹fû, Af´fIYf VfbdIiY¹ffÜ °fe±fʹffÂff ´fSX AfE ßfðf»fbAûa, Af´fIYf ·fe VfbdIiY¹ffÜ Af´f Àf·fe IYf VfbdIiY¹ff dIY, Af´fIYe ¸füªfcý¦fe Àfm WXe ÀfWXe, WX¸ffSXf ýýÊ ýbd³f¹ff IYû dýJ³fm °fû »f¦ff WX`Ü IbYLX ¸fWXe³fûÔ IZY ¶ffý ¹ffÂff Àfeªf³f J°¸f WXû ªffE¦ffÜ CÀfIZY ¶ffý, WX¸f ·fe B³f °f¶ffWX Jm°fûÔ IZY ¶fe¨f dRYSX Àfm A´f³fm Àf´f³fûÔ IYe RYÀf»fmÔ SXû´fmÔ¦fmÔ, ¶f¶ffÊý WXû ¨fbIZY AÀ´f°ff»fûÔ ¸fmÔ dªfaý¦fe IYe C¸¸feý JûªfmÔ¦fm AüSX JÔOXWXSX³fb¸ff ÀIcY»fûÔ ¸fmÔ ¶f¨¨fûÔ IZY ¸ffÀfc¸f Àf½ff»fûÔ IZY ªf½ff¶f Àfû¨fmÔ¦fmÜ ¢¹fûÔdIY, Af´f Àf·fe IZY »füMX³fm IZY Àff±f WXe ¹fm °f¸ff¸f °ff¸fÓff¸f AüSX ¨f¸fIY°fm I`Y¸fSXm ·fe ¹fWXfÔ Àfm d½fýf »fm »fmÔ¦fm, WX¸fmVff IYe °fSXWXÜ ¹fWXfÔ C´fªfm BÀf AÔ²fmSXm IYû ýcSX IYSX³ff IbYLX ¸fbdVIY»f ªføYSX WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY SXûVf³fe IZY d»fE ´fWXfOÞXûÔ IYe ýmWX IYû LX»f³fe IYSX ÀfbSXÔ¦fûÔ IYf ªff»f ¶f³ff³fm IYe AüIYf°f WX¸ffSXe ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXm ´ffÀf ý`°¹ffIYfSX ¸fVfe³fmÔ ³fWXeÔ, ¶fd»IY ¸ff¸fc»fe Àfe IbYýf»fmÔ WXe WX`ÔÜ ´fWXfOÞXûÔ IYû ÀfePXÞe³fb¸ff Jm°fûÔ ¸fmÔ ¶fý»f³fm ¸fmÔ WXe WX¸ffSXe IYBÊ ´fedPXÞ¹ffÔ ¦fbªfSX ªff°fe WX`ÔÜ BÀfÀfm ´fWX»fm dIY ½fWXfÔ Àfm ýû ¸fb™e A³ffªf WX¸ffSXm §fSXûÔ °fIY ´fWXbÔ¨fm, Àf¶f IbYLX ¸f»f¶fm IZY PXmSX ¸fmÔ ¶fý»f ªff°ff WX`... AüSX EmÀff ¹fWXfÔ IY·fe-IY·fe ³fWXeÔ ¶fd»IY A¢ÀfSX WXû°ff WX`Ü A¶f Af´f ¹fWX ³ff IYWX³ff dIY, dRYSX ·fe ¹fWXeÔ SXWX³ff ¢¹fûÔ ªføYSXe WX`? ¶fÀf ¹fcÔ Àf¸fÓf »fû dIY ¹fWX WX¸ffSXf §fSX WX`, NXeIY ½f`Àff WXe §fSX ªfWXfÔ ´fWXbÔ¨f³fm IYf Af´f Àf·fe IYû ¶fmÀf¶fie Àfm BÔ°fªffSX WX`Ü PXmSX ÀffSXe Vfb·fIYf¸f³ffAûÔ IZY Àff±f Af´fIYf EIY ¶ffSX dRYSX Àfm VfbdIiY¹ffÜ n

Àfe.E¸f.OXe.,Àf¸fÈî ªfe½f³f : ¸fWXZVf ¸ffZ°fZ½ffSX ÀfeBÊAfZ, ¶feAfBÊE»f : Àfbd´fi¹ff IY¯fÀfZ ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : OXfg. ´fiUe¯f d°fUfSXe ÀfWX¹fû¦fe Àfa´ffQIY : ´faIYþ Vf¸ffÊ CX´f Àfa´ffQIY : SX¯fd½fªf¹f IbY¸ffSX AûÓff ÀfaUfQQf°ffY: Vffýf¶f dÀfïeIYe, Af¸fûQ SXf¹f, dÀfðf±fÊ Vf¸ffÊ, SXüVf³f d¸fßff, ÷Yd¨f SXf¹f, IbY¸ffSX ¦füSXU, Àfbªff°ff, ´faIYªf Vf¸ffÊ, Àfbd¸f°f ¨fü²fSXe ¶¹fcSXû ´fi¸fbJ : AWX¸fQf¶ffQ - ¸fZWbX»f Óff»ff, ªf¹f´fbSX - SXfªfZVf AÀf³ff³fe ´fMX³ff - Ad¸f°f IbY¸ffSX dÀfaWX, IYû»fIYf°ff - ªfZ. Àff¦fSX ·fû´ff»f - ·fSX°f VffÀÂfe, IY³ffÊMXIY - ´fi¸fûQ SXf§fU³f ßfe³f¦fSX - AfdSX¿f d¶f»ff»f, ¸fba¶fBÊX - dUªf¹f VûJSX ·fbU³fZäSX - AVfûIY ´fMX³ff¹fIY, IY»´f°føY Ad°fd±f ÕXZJI : SXfWbX»f QZU, ÀfaªfeU ßfeUfÀ°fU, ´fe ÀffBËX³ff±f, E¸f.EÀf.ÀUf¸fe³ff±f³f, SXfªfZ³ýi dÀfaWX, AøYd¯f¸ff dÀf³WXf, SXfWbX»f SXfg¹f, ¨fZ°fZäSX ´fbªffSXf AfMÊX OXf¹fSZX¢MXSX : dUVffÕX þ`³f ¦fifdRYIY dOXþfB³fSX : Ad¸f°f IbY¸ffSX ¦füOÞX , Àfb³fe»f IbY¸ffSX ¨feRY BX»fÀMZÑMXSX : SXfWXb»f ·ffÀIYSX ÀfIbÊY»fZVf³f WZXOX : ªf¦fU³°f IbY¸ffSX (91-9818966112) ÀfIbÊY»fZVf³f MXe¸f : ¸f³fûªf IbY¸ffSX, ¦füSXU, d¶faQb »ffa¶ff Àf¸fÈð þeU³f BadOX¹ff dÕXd¸fMXZOX IZY dÕXE ´fiIYfVfIY AüSX ¸fbQiIY ¸fWXZVf dIYVf³f ¸fû°fZUfSX õfSXf ´fb¯fZ ÀfZ ¸fbdQi°f °f±ff ´fb¯fZ ÀfZ ´fiIYfdVf°f Àfa´ffQIY - OXfg0 ´fiUe¯f d°fUfSXe ¸fb£¹f IYf¹ffÊÕX¹f - Àf¸fÈð þeU³f IYf¹ffÊÕX¹f, ´fb¯fZ Àfa´ffQIYe¹f IYf¹ffÊÕX¹f - 1 ¸fadQSX ¸ff¦fÊ ³fBÊ dQne 110001 liveindiamag@gmail.com

ffBÊXX 2013 2013 II 11 ªfbªfb»»ffBÊ


2013 IZY QûWZX

Af´fQf IiZYdOMX MXÑfgRYe

¸ff³fÀfc³f IZY ¸fm§f ³f·f, ¦fSXªfm ¦f¦f³f ´fi¨f¯OX ¸fWXfd½f³ffVfIYfSXe WXbBÊ, ´fi»f¹f CØfSXfJ¯OX ¨ffSX²ff¸f ¸fmÔ Af ´fOÞXe, ´fifIÈY°f Af´fýf Af³f d¦fð-¶ffªf COÞX³fm »f¦fm, ým½f·fcd¸f V¸fVff³f SXfªf³fed°f ¸fmÔ ¸f¨f SXWXe, ´fi»f¹f ´f¹fÊMX³f ²fc¸f »ffJûÔ-ªf³f ¶fm¶fÀf WXbE, ªfe½f³f Àfm ¸fWXøY¸f ³f·f-½ffWX³f Àfm IYSX ¨f»fm, ³fm°ff ¦f¦f³f-dUWXfSX ÂffÀfý §fMX³ff ·fe ¶f³fe, ½fûMXûÔ IYf Af²ffSX ßfeSXf¸f d°fUfSXe 2 I ªfb»ffBÊX 2013


BXÀf AaIY ¸fZÔ AfUSX¯f IY±ff 28

·fcJÞf kAÖfQf°ffl

E¢Àf¢»fcdÀfU...

dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³f ³fm ¨fm°ff½f³fe ýe WX` dIY A¦fSX ýmVf IZY dIYÀff³f IYe ¸ffÔ¦fm ³fWXe ¸ff³fe ¦fBÊÔ °fû ½fû A´f³fm WXf±fûÔ ...

»ffVfûÔ IZY ´fWXfO...

12

IYWX°fm WX`Ô dIY IZYýfSX³ff±f ¸fmÔ ·f¦f½ff³f VfaIYSX À½f¹fÔ...

14

CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AfBÊ ·fe¿f¯f °f¶ffWXe ´fWXfOÞXûÔ IZY Àff±f... ¸fûQe ¸fÀ°f... 20

¦fbªfSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXýÔm i ¸fûýe ¦fû½ff ¶f`NXIY ¸fmÔ ´fi¨ffSX... ªf³¸fdQ³f ¸fb¶ffSXIY...

46

E¢Àf¢»fcdÀfU...

48

WXSX AaIY ¸fZÔ

MXe¸f BÔdOX¹ff IYe ¹fÔ¦f BaX¦»f`ÔOX ¸fZÔ ¨f`Ôd´f¹f³f ¶f³fIYSX £ÞfbQ IYû dQ¹ff d¶fi¦fimOX IYû C³fIYe Vff³fýfSX ªfe°f ´fSX... °fûWXRYf.. ³fIY»fe ´f`SX AüSX ...

d³f:Vf¶ý dªf¹ff...

52

54

¸f`Ô °fb¸fÀfm ¶fm´f³ffWX ¸fbWX¶¶f°f IYSX°fe ±fe, ¶fý»fm ¸fmÔ ¸fbÓfm...

¨fb³füd°f¹fûÔ ·fSXm SXfÀ°fm ³f ªff³fm dIY°f³fm »fû¦fûÔ IYe SXfWX ¸fmÔ øYIYf½fM... 58 dRY»¸fe ´fýmÊ ´fSX IYBÊ dÀf°ffSXm ¨f¸fIY°fm WX`Ô »fmdIY³f ªf¶f...

¦fb¸f³ff¸f dÀf°ffSZX

¨ff¹f ½ff»ff...

66

A¶f BÀfm ·ffSX°f IYe ¶fýdIYÀ¸f°fe IYdWXE ¹ff JbVfdIYÀ¸f°fe...

Ad°fd±f »fZJIY

05

¶f¹ff³fûÔ IZY ¶ff¯f

06

¶fWXÀf-°f»f¶f

08

Af¹fbUZÊQ

62

°f³f IYe VfdöY

64

¸f³f IYe VfdöY

65

ªfSXf WXMX IZY

66

Àfaªf¹f QÈd¿MX

67

»f¬fe¬f BaXdOX¹ff

68

IY»f Afªf AüSX IY»f

70 ªfb»ffBÊX 2013 I 3


ªf³f°ff ¶fû»fZ... IYfd¶fªf WX`Ô °f·fe °fIY ²fû³fe EÔOX IaY´f³fe C³fIZY Àff¸f³fm ³f°f¸fÀ°fIY WX`Ü ´fý Àfm WXMXm AüSX Àf·fe ¸fbÔWX RZYSX »fmÔ¦fmÜ d»fWXfªff ªfe-°fûOÞX IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`Ô dIY ¶f¨fZ SXWXmÔÜ ým½fmVf ¶fûWXSXm, ´fb¯fm

8 SXfªf³fed°fIY IbY´fi¶fÔ²f³f AüSX Vfûd¿f°f ½f¦fÊ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX»f ³ff IYSX ´ff³fm ÀfZ ´f³f´f SXWXf WX` ³f¢Àf»f½ffý, ýýʳffIY ´fWX»fc ¹fm WX` dIY ¹fm ³ffÀfcSX A¶f ¶fÀ°fSX Àfm Af¦fm ¶fPÞ°ff WXbAf ´fcSXm LXØfeÀf¦fPXÞ ¸fmÔ R`Y»f SXWXf WX`Ü A¦fSX Àf¸f¹f SXWX°fm BÀf §ff½f IYf B»ffªf ³ff dIY¹ff ¦f¹ff °fû WX¸fmÔ A´f³fm WXe ·ffBʹfûÔ Àfm ¦fÈWX¹fbð IYSX³ff WXû¦ffÜ ¶fmWX°fSX WXû¦ff A¦fSX SXfªf³fed°fIY ý»f Af´fÀfe ¸f°f·fmýûÔ Àfm DY´fSX CNXIYSX BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f JûªfmÜÔ WX¸ffSXe Àfm³ff,AüSX AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ¶f»f BÀf Àf¸fÀ¹ff IYû IYf¶fc ´ff³fm ¸fmÔ Àf¸f¹f ³fWXeÔ »f¦ffEÔ¦fmÜ  ¶fWXfýbSX dÀfaWX °fû¸fSX, 8 ³f¢Àf»fe Àf¸fÀ¹ff IYû ´fWX»fm d½fIYfÀf IZY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ WXe ýmJf ªff°ff SXWXf WX`Ü »fmdIY³f ªf¸fe³fe WXIYeIY°f ¹fm WX` dIY ¹fm d½fIYfÀf IZY d»fE ³fWXeÔ ¶fd»IY ¹fZ ¸ffAû½ffQ »fùf ÀfZ ·fMXIY ¦f¹ff W`X, ¹fZ A´f³fe SXfªf³fed°fIY ÀfØff AüSX °ff³ffVffWXe ¨f»ff³ff ¨ffWX°fm WX`Ô, ¸ffAû½ffQe A´fSXf²fe WXû ¦fE W`ÔXÜ ¦fû´ff»f ´fiÀffý ¶fûWXSXm, SXf¹f´fbS X 8 ¸fWXmÔýi IY¸ffÊ IZY ´ffÀf ªfmOX ´»fÀf ÀfbSXÃff ±fe »fmdIY³f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fm E IZYMXm¦fSXe IYf ´»ff³f ¶f³ffIYSX C³fIYe WX°¹ff IYe WX`Ü ¹fm ¶f°ff°ff WX` dIY WX¸ffSXf ÀfbSXÃff °fÔÂf dIY°f³ff ¸fªf¶fc°f WX`, ªf¶f WX¸f EIY SXfª¹f IZY B°f³fm ¸fWX°½f´fc¯fÊ ³fm°ff IYe ÀfbSXÃff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fm WX`Ô °fû Af¸f Afdý½ffÀfe IYe ¢¹ff

JfIY ÀfbSXÃff WXû¦feÜ

ÀfbSXmVf ¸fWXf´ffÂf,ªf¦fý»f´fbSX

8 ßfeVffÔ°f, ¨fÔýe»ff AüSX AÔdIY°f ¨f½WXf¯f ³fm Jm»f IYe Af°¸ff Àfm dJ»f½ffOÞX dIY¹ff WX`, CÀfIZY d»fE C³fIYû ¸fü°f IYe ·fe IY¸f WX`Ü ½f`Àfm ýû¿fe °fû ¶feÀfeÀfeAfBÊ ·fe WX`,dªfÀf³fm dIiYIZYMX IZY ¸f`ýf³f IYû VffdÔ´f¦f ¸ffg»f ¶f³ff dý¹ff WX`Ü Àf¶f IbYLX °fû WX` BÀf Jm»f ¸fmÔ ¦»f`¸fSX IYf °fOÞXIYf, ªfûVf, C°ÀffWX, VfSXf¶f, ¦fÔý¦fe °fû Af³fe WXe ±feÜ Àfû³fc Vf¸ffÊ ¦fb½ffWXfMXe 8 ßfed³f½ffÀf³f EIY Côû¦f´fd°f WX`Ô, ½fû A¨LXm Àfm ªff³f°fm WX`Ô dIY ªf¶f °fIY ½fû ¶feÀfeÀfeAfBÊ ´fSX

8 dIiYIZYMX ¸fmÔ ¦»f`¸fSX IYf °fOÞXIYf »f¦ff¹ff »fd»f°f ¸fûýe ³fm, Uû dªfÀf ¨fdSXÂf IZY ½¹fdöY WX`Ô CÀfÀfm AÔýfªff »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX` dIY ½fû BÀf ´ff½f³f Jm»f IYû ¢¹ff Vf¢»f ým³ff ¨ffWX SXWXm ±fmÜ A¶f ªffÔ¨f EªfmÔdÀf¹fûÔ Àfm ·ff¦f IYSX »fÔý³f ¸fmÔ ¶f`NXm BÀf ³fm°ff IYû ýýÊ WXû SXWXf WX` ªf¶f ¸f»ffBÊ CÀfIZY ÀfSXeJm ³fm°ff ¹fWXfÔ Jf SXWXm WX`ÔÜ SXfªfe½f AdWXaÀff, °fZÔQcJZOÞXf,¸f²¹f´fiýmVf 8 ÀfÔªf¹f ýØf EIY ¶ffSX dRYSX Àf»ffJûÔ ¸fmÔ WX`Ü A¶fIYe ¶ffSX ½fû ÀffPÞm °fe³f Àff»f IZY d»fE ªfm»f IYe dªfaQ¦fe IYfMXmÔ¦fmÜ ÀfÔªf¹f ýØf IYe dªfaQ¦fe EIY ³ff¹fIY IYe °fSXWX ·fe WX` °fû C³WXûÔ³fm A³fªff³fm ¸fmÔ WXe ÀfWXe »fZdIY³f J»f³ff¹fIY ·fe SXWZX, ýmJ³ff WXû¦ff dIY ªfm»f Àfm LXcMX³fm IZY ¶ffý BÀf dRY»¸fe ·ffBÊ IZY ªfe½f³f ¸fmÔ dIYÀf °fSXWX IYe °f¶ýe»fe Af°fe WX`Ü dUIYfÀf AfWcXªff, ²f³f¶ffQ ¶ff¶ff SZX ¶ff¶ff!

kªÞfSXf WXMX IZYl

·ffSX°f IZY SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f¶f ¸fbJªfeÊ ¹fcÔ °fû Vff»fe³f AüSX ¦fÔ·feSX ½¹fdöY°f°½f IZY ²f³fe WX`Ô, »fmdIY³f C³fIZY BÀf ½¹fdöY°½f IZY °f»fm EIY ÀfWXªf AüS ÀfSX»f BÔÀff³f ·fe LXb´ff WX`, ªfû ¹fQf-IYQf Àff¸f³fm Af°ff SXWXf WX`Ü EmÀfm WXe Àfü¸¹f ´fi¯f¶f ýf IYf EIY ¨fmWXSXf Afªf Àfm 13 Àff»f ´fWX»fm ýmJ³fm IYû d¸f»ff ±ff ªf¶f ½fû AûOXeÀff IZY ¶ffPXÞ ´fi·ffd½f°f B»ffIYûÔ IYf ýüSXf IYSX³fm ¦fEÜ AûOXeÀff ýüSXm IZY Àf¸f¹f ´fi¯f¶f ýf EIY ¦ffÔ½f IZY ÀfSX´fÔ¨f IYfÔªfe»ff»f IZY Àff±f ¸fûMXSXÀffBdIY»f ´fSX Jc¶f §fc¸fm AüSX IY¨¨fm ³ffdSX¹f»f JfIYSX ·fcJ d¸fMXfBÊÜ

B³fIYe ýdSX¹ffdý»fe

IYû Àf»ff¸f

»fªfÞeªfÞ BadOX¹ff

IYe½fe E´´f»f ¸fû¢MXm»f Àfbd¨fÂff Àfb²feSX dÀfOX³fe

1999 : AûOXeÀff ¸ûÔ AfBÊ Àfc³ff¸fe IZY ¶ffý ´fi¯f¶f ¸fbJªfeÊ ³fm IYfÔªfe»ff»f IYe ¸fûMXSX ÀffBdIY»f ´fSX ¶f`NXIYSX ´fi·ffd½f°f ÃfmÂfûÔ IYf ýüSXf dIY¹ffÜ

IYe ¦fûý ¸fmÔ Àfû ¦fE ±fmÜ ´fi¯f¶f ¸fbJªfeÊ ³fm °f¶f dªf»fm IZY °fcRYf³f ´fi·ffd½f°f ¦ffÔ½fûÔ IYf ýüSXf IYSX³fm IYe B¨LXf ªf°ffBÊ, °f¶f EIY ¹fb½fIY IYfÔªfe»ff»f ³fm ´fi¯f¶f ýf IYû A´f³fe ¸fûMXSX ÀffBdIY»f ´fSX ¶f`NXfIYSX °fcRYf³f ´fi·ffd½f°f ¦ffÔ½fûÔ ¸fmÔ §fb¸ff¹ffÜ ´fi¯f¶f Qf A´f³fZ BÀf Àf¸f±fÊIY IZY Àff±f ³ff IZY½f»f ¸fûMXSX ÀffBdIY»f ´fSX §fc¸fmÜ ¶fd»IY CÀf ýüSXf³f IYfÔªfe»ff»f IZY §fSX IZY IY¨¨fm ³ffdSX¹f»f ·fe JfEÜ Àff»fûÔ ¶ffý ªf¶f ´fi¯f¶f ýf SXf¿MÑX´fd°f ¶f³fm °fû C³WXûÔ³fm A´f³fm AûOXeÀff ýüSXm IZY ýüSXf³f IYfÔªfe»ff»f IYû d½fVfZ¿f °füSX ´fSX d¸f»f³fZ IZY d»fE ¶fb»ff¹ff, CXÀfIZY ´fdSX½ffSX ½ff»fûÔ AüSX ¦ffa½f ½ff»fûÔ IYf WXf»f-¨ff»f ªff³ffÜ IYfaªfe»ff»f IZY Àff±f Af²fm §fÔMXm IYe ¸fb»ffIYf°f IZY ýüSXf³f ´fi¯f¶f ýf ³fm CXÀfÀfZ ÀfWXªf ÀfZ ¶ff°f IYeÜ ´fi¯f¶f Qf ³fZ IYfaªfe»ff»f ÀfZ ½ff¹fýf dIY¹ff dIY ªf¶f ·fe IYûBÊ dýæY°f WXû, ¶fmdWX¨fIY ½fû CX³WZÔX RYû³f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü IYfÔªfe»ff»f dªf³WXûÔ³fm IY·fe Àf´f³fm ¸fmÔ ³fWXeÔ Àfû¨ff ±ff dIY ½fû IY·fe ·ffSX°f IZY SXf¿MÑX´fd°f Àfm ¸fb»ffIYf°f IYSX ÀfIY°ff WX` ½fû ´fi¯f¶f ýfýf IYe ¸fWXf³f°ff AüSX ýdSX¹ffdý»fe Àfm ¦fý¦fý WX`Ü n

8 ´fi¯f¶f QfQf IZY ½¹fdöY°½f IYe JfdÀf¹f°f WX` dIY ½fû ÀfWXªf WX,`Ô ¦fÔ·feSX°ff IYe ¨ffýSX AûPÞZX WX¸ffSmX SXf¿MÑX´fd°f Àf¸ffªf IZY Àf·fe °f¶fIYûÔ Àfm d¸f»f³fm-ªfb»f³fm IYû Af°fbSX SXWX°fZ WX,`Ô ´fi¯f¶f ýf IYe ¹fWXe JfdÀf¹f°fmÔ C³WXmÔ SXfªf³fed°f ¸fmÔ ÀfRY»f°ff dý»ff³fm ¸fmÔ ¸fWX°½f´fc¯fÊ SXWXe WXÜ`Ô A´f¯ffÊ ¦ffÔ¦fb»fe, d¶f»ffÀf´fbSX 2013: AûOXeÀff SXfªf·fU³f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f¶f ýf ÀfZ d¸f»f°fZ IYfÔªfe»ff»fÜ

66 I ªfc³f 2013

4 I ªfb»ffBÊX 2013

4 IYe½feRiYcMX - 6 4 IYe½fe IZY ¦fû»ffIYfSX IYMXm WXbE ´feÀf-1 Àfªff³fm IZY d»fE 4 ¦fie³f E´´f»f - 1 4 WX³fe (À½feMX³fm¢MXSX)-2-3 ¨f¸f¸¨f 4 AfBÀf¢¹fc¶f -1 IY´f ¹ff Af½fV¹fIY°ff ³fbÀffSX

»fedªf¹fm ¦f¸feÊ Àfm SXfWX°f ´fWXb¨ff³fm ½ff»fe, Af¹f³f AüSX RYfBʶfSX Àfm ·fSX´fcSX ÀfmWX°f¸fÔý ¸fû¢MXm»f IYfÜ ³fûMX :½f`Àfm °fû RY»fû ¸fZÔ A´f³fe d¸fNXfÀf WXû°fe WX`, ´fSX A¦fSX Af´f ¸feNXf ª¹ffýf ´fÀfÔý IYSX°fm WX` °fû WX³fe IZY Àff±f ¨fe³fe ·fe d¸f»ff ÀfIY°fm WX`Ü

d½fd²f: IYe½fe IYf dLX»fIYf C°ffSXIYSX LXûMXmLXûMXm ´feÀfmÀf IYSX »fedªf¹fm AüSX ¦fie³f E´´f»f IYû dLX»fIZY IZY Àff±f WXe IYfMXIYSX LXûMXm -LXûMXm OXfBÊÀfmÀf ¸fZÔ IYfMX »fedªf¹fmÜ A¶f AfBÀf¢¹fc¶f AüSX VfWXý IYû d¸f¢Àfe ¸fZÔ OÞXf»fIYSX ¶»fmÔOX IYSX »fedªf¹fmÜ BÀf d¸fßf¯f IYû EIY IYfÔ¨f IZY d¦f»ffÀf ¸fZÔ d³fIYf»f »fedªf¹fm AüSX A¶f EIY IYe½fe IZY ¦fû»ffIYfSX IYMXm WXbE ´feÀf ¸fZÔ EIY IYMX »f¦ffBE AüSX BÀfm ¦»ffÀf ¸fZÔ Àfªff »fedªf¹fm, AüSX Af³fÔý

IY»´f°f÷Y, ÀfaUfQQf°ff, ·fbU³fZäSX

Afªf Àfm IYSXe¶f °fZSXWX Àff»f ´fbSXf³fe ¶ff°f W`X, ªf¶f ´fi·ffd½f°f B»ffIYûÔ IYf ýüSXf IYSX³fm ¦fE ±fmÜ ½fû ´fi¯f¶f ýf AûOeÀff IZY IZÔYýi´ffOÞXf dªf»fm IZY °fcRYf³f °f¶ffWXe IYf ·f¹ff³fIY ¸fÔªfSX ±ffÜ WXªffSXûÔ »fû¦f ¸fü°f

Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie

d½fd²f: ªfcÀfSX ¸fmÔ ÀfÔ°fSXm AüSX A³ffSX IYf ªfcÀf A»f¦f A»f¦f d³fIYf»f »fedªf¹fmÜ

BÀfIZY ¶ffý d¸f¢Àfe ¸fmÔ AfBÀf¢¹fc¶f IYe½fe AüSX VfWXý d¸f»ff IYSX ¶»fmÔOX IYdS¹fZÜ BÀfm EIY ¶f°fʳf ¸fmÔ d³fIYf»f IYSX A»f¦f SXJ »fedªf¹fm, AüSX A¶f EIY d¦f»ffÀf »fZIYSX CÀf¸fmÔ ÀfÔ°fSXm IYf ªfcÀf OXfd»f¹fm, dRYSX ²feSXm Àfm ¨f¸f¸¨f IYe ¸fýý Àfm IYe½fe AüSX AfBÀf IYf d¸fßf¯f WX»IZY WXf±fûa Àfm OXfd»f¹fZ, dRYSX A³ffSX IYf ªfcÀf OXfd»f¹fZ, Àf¶f Àfm DY´fSX ÀfûOXf ½ffMXSX OXfd»fE, AüSX ÀfÔ°fSXm IZY À»ffBÀf ¸fmÔ IYMX »f¦ff IYSX ÀfªffBE AüSX BXÀfZ NXÔOXf-NXÔOXf ´fSXûdÀf¹fZÜ

68 I ªfc³f 2013

Final Set 2_30-72.indd 68

¦fÞSXe¶f ýmVf IZY

A¸feSX ¶ff¶ff —Ad¸f°f IbY¸ffSX ¦füOÞX

8 »fªfeªf BÔdOX¹ff ¸fmÔ BÀf ¶ffSX dOXVfmªf IYfRYe f MXmÀMXe ±fe, ´fPXÞIYSX WXeÀf³fSX ¸fbÔWfBªf X ¸fmÔ IYe½fe ´ff³fe¸fû¢MX Afm»ªff°ff WX`Ü B°f³ff ªff¹fIZYýfSX Jf³ff IZY½f»f WX¸ffSXm A´f³fm ¸fmÔ WXe d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü Af´fÀfm d½f³f¸fi A³fbSXû²f WX` dIY IbYLX ·ffSX°fe¹f ½¹fÔªf³fûÔ IYû ¶f³ff³ff dÀfJfEÔÜ Ad·f»ff¿ff NXfIbYSX, ´fbøYd»f¹ff Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie 4 ÀfÔ°fSXm -3 4 A³ffSX IZY ýf³fm - 1 IY´f 4 IYe½fe - 2 4 VfWXý-3-4 ¨f¸f¸¨f 4 AfBÀf¢¹fc¶f -1IY´f (¹ff Af½fV¹fIY°ff A³fbÀffSX) 4 ÀfÔ°fSXm IZY À»ffBÀf Àfªff³fm IZY d»fE

Q ¹fWXe ½fªfWX IYe ·fcd¸f WX`Ü Vff¹f ·ffSX°f Af²¹ff°¸f Y BÀf ýmVf ¸fmÔ ¶f¨f´f³f Àfm WXe ´fSXÔ´fSXf IZ ³fm »f¦f°fe WX`Ü WX` dIY Àf³ff°f³f ûÔ ¸fmÔ ¶f¨¨fûÔ IYû d¸f»f f ·fe ªfûSXûÔ f ª¹ffýf°fSX §fSX ¨f»f³ Af²¹ff°¸f IYe dVfÃf YfÔOX AüSX ¶ff¶ffAûÔ IYû ´fcªf³fZ IYf ¸fmÔ IYWXf dIY IY¸fÊI Àfm JfÀf ¶ff°f¨fe°f dIY³f ¹fm ·fe BÀf dVfÃff IZY Àff±f À½føY´ff³fÔý ³fm »ffB½f BÔdOX¹ff eÔ WXû°fm »fm Ê À½ff¸fe m ¦fb÷Y RYªfeÊ ³fWX IZY ´fSX WX`Ü VfÔIYSXf¨ff¹f Àfm ´fSXJ³ff ¨ffdWXEÜ ¹ffd³f ÀffSX m-·ff»fm »fû¦f dIYÀfe ¨f¸f°IYfSX SX¯f ·fû»f m AûÔ IZY Af¨f Y Z ½ff»f Vf³fm CÀfI fm ¸fmÔ WX¸f B³f ¶ff¶ff ¦fb÷Y IYû ¸fmÔ ÀfbIcY³f °f»ff IYSX »fm°fm WX`ÔÜ EmÀ Ô §fc¸f³fm ½ff»fm, ªf¸fe³fûÔ ýüOÞX IYe dªfaý¦fe ªf°ff Àfm À½feIYfSX ÞX¹fûÔ ¸fm Àf¨f WX` dIY ·ff¦f m IYe ¶ff°f IYû ÀfWX IYSX ým°fm WX`ÔÜ ¶fOÞXe-¶fOÞXe ¦ffdO EIY °fÀ½feSX ªff³f IYe f AûÔ ¶fý» ³f ¶ff¶ff ªfdSXE ªfe½f ·fe ³fªfSX AÔýfªf fBMX IYf Jm»f Jm»f³fm ½ff»fm B³f IYSX »fû¦fûÔ WX³f-ÀfWX³f IYû ½WX dIY³f ýbIYf³fmÔ Àfªff Af¨fSX¯f AüSX SX Àfm¢Àf SX`IZYMX AüSX ¶»f`IY EÔOX eÊ ³fWXeÔ WXû°fZ WX`Ô »fm ³fm ½ff»fm, Àf¶f ¶ff¶ff RYªf ´fSX IY¶ªff IYSX X`Ü ÀffRY IYS QZÔ dIY Wa X e dRYS ·fû¦f f ¶ff°f ¸fWX a e ³fWX `Ü EIY ÀfÔ³¹ffÀfe ¹fû¦fe ¹fWXfÔ ·fe ´fmVf WX f°fSX ª¹ffý m ½ff»f fm ³ IYû AfIYd¿fÊ°f IYSX

6/4/2013 11:57:02 AM

WX¸ffSXe ¦fSXe¶fe IYf SXû³ff ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ SXû¹ff ªff°ff WX`Ü »fmdIY³f IYü³f IYWX°ff WX` dIY ·ffSX°f ¸fmÔ ´f`Àfm IYe IY¸fe WX`? ¦fSXe¶f Àfm ¦fSXe¶f AüSX ²f³fe Àfm ²f³fe ·ffSX°fe¹f, ¶ff¶ffAûÔ IZY d»fE A´f³fe ÀfÔ´fdØf IbY¶ffʳf IYSX ým³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ýSXAÀf»f AfÀ±ff AüSX AÔ²fd½fäfÀf IZY ¶fe¨f ¶fWXb°f ¶ffSXeIY »fIYeSX WXû°fe WX` dªfÀfm d¸fMXfIYSX EmÀfm ¶ff¶ff A´f³ff IYf¸f d³fIYf»f°fm WX`ÔÜ ¶ff¶ffAûÔ IYZ d³fVff³fZ ´fSX WX` ¸f²¹f¸f½f¦fÊ, ªfû ¸fVfWcXSX »fû¦fûÔ AüSX Côû¦f´fd°f¹fûÔ IYe B³fIZY ´fid°f ßfðf ýmJIYSX B³f ¶ff¶ffAûÔ IYe VfSX¯f ¸fmÔ Af ªff°ff WX`Ü B³f ¶fOÞXm »fû¦fûÔ ³fm ªff³fm-A³fªff³fm WXe BÀf AÔ²fd½fäfÀf IYû ¶f»f dý¹ff WX`Ü BÀfed»fE B³f ¶ff¶ffAûÔ IZY ´fü-¶ffSXWX WX`ÔÜ ¶fe°fm ªf¸ff³fm ¸fmÔ ·fe ¶ff¶ff ±fm, Äff³fe ±fmÜ RYæYOÞX IY¶feSX IYû ýûWXm Àfb³ff³fm IZY d»fE dÀfaWXfÀf³f IYe

ªføYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞXeÜ ¦fb÷Y ³ff³fIY ³fm ·f½¹f Afßf¸f ³fWXeÔ ¶f³f½ffEÜ Afªf IZY ¶ff¶ffAûÔ IYe °fû Jbý IYe AfÔJûÔ ´fSX EmVf-Aû-AfSXf¸f, Àfm¢Àf AüSX °ffIY°f IYf ´fýfÊ ´fOÞXf WX`, dRYSX EmÀfZ ¶ff¶ff dIYÀfe IYû ¢¹ff SXfWX dýJfEÔ¦fmÜ Afªf IYûBÊ ¶ff¶ff Àfm¢Àf SX`IZYMX ¸fmÔ RaYÀf SXWXf WX` °fû IYûBÊ »ff»f¨f ¸fmÔ AfIYSX ¸fOXÊSX IYe Àfb´ffSXe »fm SXWXf WX`Ü Àf¶fÀfm °ffªff ¸ff¸f»ff ¨fÔýiVfmJSX À½ff¸fe IYf Af¹ff WX`Ü ´fmVfm Àfm ª¹fûd°f¿fe »fmdIY³f NXfNX EIY ý¸f SXfªff-¸fWXfSXfªffAûÔ ªf`ÀfmÜ ¶fmÔ¦f»fb÷Y IZY ´ffÀf ¸fb»fIYe ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm ª¹fûd°f¿fe AüSX IYfSXû¶ffSXe ¨fÔýiVfmJSX ·f˜ IZY §fSX ´fSX ªf¶f Af¹fIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fm LXf´ff ¸ffSXf °fû ½fû WX`SXf³f SXWX ¦fEÜ À½ff¸fe IYf ¶fÔ¦f»ff Af»feVff³f WXe ³fWXeÔ ±ff ¶fd»IY AÔýSX ·fe Àf¶f IbYLX

8 ²f¸fÊ IYû »fmIYSX dªf°f³fe AÔ²fe AfÀ±ff WX¸ffSXm ¹fWXfÔ ýmJe ªff°fe WX` C°f³fe IYWXeÔ ³fWXe WX`Ü B³f ¶ff¶ffAûÔ IYû A¨LXe ³fÀfeWX°f ¹fWXe WXû¦fe dIY B³fIZY IYf»fm IYfSX³ff¸fûÔ IYf ´fýfÊRYfVf IYSXIZY Àf¸ffªf IZY Àff¸f³fZ SXJf ªffE, dªfÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû ³fÀfeWX°f d¸f»fZÜ d³fd°f³f d¸fSXf³fm, dVfSXOXe, ¸fWXfSXf¿MÑ 48 I ªfc³f 2013

Final Set 2_30-72.indd 48

6/4/2013 11:53:08 AM


JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ÀfbÔýSX»ff»f ¶fWXb¦fb¯ff , Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ

d³fýf RYfªfÞ»fe Vff¹fS

CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AfBÊ Af´fýf IZY d»fE dªf¸¸fmýfSX WX¸f Jbý WX,`Ô BÀf ´fWXfOÞXe SXfª¹f ¸fmÔ ªfÔ¦f»fûÔ IYû ¶f¨ff³fm ¸fmÔ »fÔ¶fm Àf¸f¹f Àfm ÀfdIiY¹f ¶fWXb¦fb¯ff ªfe ³fm Af¦ffWX dIY¹ff WX` dIY A¦fSX A¶f ·fe ³ff ¨fm°fm °fû d½f³ffVf d³fd›°f WX`Ü

¸fVfWXcSX Vff¹fSX AüSX ÀffdWX°¹fIYfSX d³fýf RYfªfÞ»fe IYû dRYIiY WX` dIY SXfªf³fed°f Àfm IYfg¸f³f ¸f`³f IYWXeÔ Jû Àff ¦f¹ff WX`, ½fû IYWX°fm WX`Ô dIY d½fIYfÀf IYf ´f`¸ff³ff IZY½f»f VfWXSXûÔ IYe ¨f¸fIY-ý¸fIY SXWX ¦fBÊ WX`Ü

Ad°fd±f SXfWXb»f ým½f

ÀfÔªfe½f ßfe½ffÀ°f½f

´fe.ÀffBËX³ff±f

½fdSXâ ´fÂfIYfSX

½fdSXâ ´fÂfIYfSX

½fdSXâ ´fÂfIYfSX

¸fûýe IYû Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ ¶feªfm´fe IZY Àf½fÊßfmâ ³fm°ffAûÔ ¸fmÔ Vfb¸ffSX dIY¹ff WX`, SXfWXb»f ªfe IZY ¸fb°ffd¶fIY ¶feªfm´fe ¸fmÔ ³fSXýmÔ i ¸fûýe Àfm ¶fmWX°fSX ¸ffÀf »feOXSX ³fWXeÔ WX`Ü

ªfmOXe¹fc AüSX ¶feªfm´fe IYe SXfªf³fed°fIY ªfbýfBÊ IZY A´f³fm JfÀf ¸ff¹f³fm WX`ÔÜ BÀf ªfbýfBÊ IZY ¶ffý ¶f³f³fm ½ff»fm SXfªf³fed°fIY Àf¸feIYSX¯fûÔ IYf ÀfÔªfe½f ªfe ³fm d½fãm¿f¯f dIY¹ff WX`Ü

·ffSX°fe¹f Jm°fe IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe °fSXRY ²¹ff³f dý»ff°fm WXEb ´fe ÀffB˳ff±f ³fm dIYÀff³fûÔ ¸fmÔ Jfôf³³f RYÀf»fûÔ IYe ªf¦fWX ³fIYýe RYÀf»fûÔ IYe WXûOÞX IYû »fmIYSX A´f³fm d½f¨ffSX ½¹föY dIYE WXÜÔ`

E¸f EÀf À½ff¸fe³ff±f³f

SXfªfmÔýi dÀfaWX

°ffdSXIY A³f½fSX

IYÈd¿f ½f`Äffd³fIY

Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ

IYÈd¿f ¸faÂfe

·ffSX°fe¹f Jm°fe IYe ¸fbdVIY»fûÔ AüS ¶fPÞX°fe Af¶ffýe IYf ´fmMX ·fSX³fm IYe ¨fb³fü°fe IYû »fmIYSX E¸f EÀf À½ff¸fe³ff±f³f ªfeX ³fm A´f³fe ¶fm¶ffIY SXf¹f SXJe WX`Ü

ªf»f ÀfÔSXÃf¯f Afªf IZY Àf¸ffªf IYe EIY ªføYSX°f WX`Ü ´ff³fe IYû I`YÀfm ÀfWXmªfma BÀfIZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶f°ff SXWXm WX,`Ô k´ff³fe ½ff»fm ¶ff¶ffl IZY ³ff¸f Àfm ¸fVfWXcSX SXfªfmýÔ i dÀfaWX ªfeÜ

Jm°fe AüSX Jfô ÀfbSXÃff IYe SXfWX ¸fmÔ ¢¹ff WX` ·ffSX°f IYe ¨fb³füd°f¹ffÔ? BÀf ´fSX IYÈd¿f SXfª¹f ¸fÔÂfe, °ffdSXIY A³f½fSX ³fm A´f³fe ¶ff°f SXJe WX`Ü

A÷Yd¯f¸ff dÀf³WXf

SXfWXb»f SXfg¹f

¨fZ°fZäSX ´fbªffSXf

E±f»feMX

dRY»¸f Ad·f³fm°ff

dIiYIZYMXSX

WXüÀf»fm ´f`SXûÔ IZY ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WXû°fm WXÔ` ½fû ªfת¶fm IZY ´fÔJ »f¦ffIYSX A´f³fe ¸fÔdªf»f WXfdÀf»f IYSX°fZ WX,Ô` A÷Yd¯f¸ff ¶f°ff SXWXe WXÔ` dIY ¸ff³fdÀfIY ¸fªf¶fc°fe ÀfZ E½fSXÀm MX ´fSX d½fªf¹f WXfdÀf»f IYeÜ

¢¹ff ¸fbRYd»fÀfe IYf ªfe½f³f dIYÀfe dÀf°ffSXm IZY d»fE Af°¸fWX°¹ff IYf IYfSX¯f ¶f³f ÀfIY°ff WX`Ü A´f³fZ ªf¸ff³fm ¸fmÔ Àfb´fSXÀMXfSX SXWXm SXfWXb»f SXfg¹f IYZ dU¨ffSXÜ

¨f`dÔ ´f¹faÀf MÑXfRg Ye ªfe°fIYSX MXe¸f BadOX¹ff ³fZ Àffd¶f°f IYSX dQ¹ff W`X dIY ½fû d½fV½f ¨f`dÔ ´f¹f³f W`XÔÜ ¢¹ff W` MXe¸f IYe ¸fªf¶fc°fe IYf IYfSX¯f? ¶f°ff SXWXZ W`XÔ,MZXÀMX dIiYIZYMXSX ¨fZ°fZV½fSX ´fbªffSXfÜ

ªfbªfb»»ffBÊ ffBÊX X2013 2013 I 5


¨f»ffAû ³ff ¶f¹ff³fûa IZY ¶ff¯f SZX...

¶ff°fûÔ IZY °feSX

6 I ªfb»ffBÊX 2013

³fSZX³ýi ¸fûQeX, ¸fb£¹f¸faÂfe, ¦fbªfSXf°f

IZYýfSX³ff±f ¸fÔdýSX IZY ªfe¯fûÊðfSX IYf IYf¸f ¦fbªfSXf°f IYû ÀfüÔ´f dý¹ff ªff¹fÜ WX¸f ·f½¹f AüSX Af²fbd³fIY ¸fÔdýSX ¶f³ffIYSX ýmÔ¦fmÜ

dVfUSXfªf dÀfaWX ¨füWXf³f, ¸fb£¹f¸faÂfe, ¸f²¹f ´fiQZVf

´fWX»fm CØfSXfJÔOX ¸fmÔ RaYÀfm »fû¦fûÔ IYû d³fIYf»ff ªff¹fÜ ½fm dªfaýf BÊäSX WX`ÔÜ dRYSX ¸fÔdýSX IZY ´fb³fÊd³f¸ffʯf IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Àfû¨ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ

AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX ¶f¹ff³fûa IYe SXfªf³fed°f A¶f WX¸ffSZX d»fE Af¸f WXû ¨fbIYe W`XÜ ÀfØff´fÃf IYe ªfb¶ff³f dRYÀf»f°fe W`X °fû dU´fÃf IZY d»fE Uû ¶fOÞXf ¸fbïf WXû ªff°ff W`X AüSX A¦fSX dU´fÃf »fOÞXJOXfÞ °ff W`X °fû ´fid°fdIiY¹ff QZ³fZ ¸fZÔ ÀfØff´fÃf QZSXe ³fWXeÔ IYSX°ff W`XÜ ¶f¹ff³fûÔ ¸fZÔ IYBÊX ¶ffSX Af¸f AfQ¸fe IZY ÀfSXûIYfS Q¶f ªff°fZ W`XÔÜ WX¸ffSZX ³fZ°ff ¸ff¸f»fûÔ IYû Àfb»fÓff³fZ VfSXý ¹ffý½f, ªfmOXe¹fc A²¹fÃf IZY ¶fªffE ªf¶ff³feX °feSX ¨f»ff³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf dUäfÀf IYSX³fZ »f¦fZ W`XÔÜ ÀfWXe IYWXf, ¦f»f°f IYWXf BXÀfIYf R`YÀf»ff Af´f IYedªfE WX¸f °fû ¶fÀf BX³f ¶f¹ff³fûÔ IYû ªfÀf IYf °fÀf Af´fIZY Àff¸f³fZ SXJ SXWXZ W`XÔÜ

¸f³fe¿f d°f½ffSXe, Àfc¨f³ff ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe, ·ffSX°f ÀfSXIYfSX

¶feªfm´fe ¶f³ff¸f »ff»fIYÈ¿¯f AfOX½ff¯fe ªfeÜ dVf½fSXfªf dÀfaWX ¨füWXf³f ¶f³ff¸f ³fSXmÔýi ¸fûýe ¶f³ff¸f SXfªf³ff±f dÀfaWX ¶f³ff¸f A÷Y¯f ªfmMX»fe ¶f³ff¸f ¦fOXIYSXe ªfeÜ AfSXEÀfEÀf ¶f³ff¸f ¶feªfm´feBÀf ´fdSX½ffSX ¸fmÔ ¦fÈWX¹fbð WX` ªfeÜ

»ff»fc ´fiÀffý, AfSXªfZOXe ´fi¸fbJ

AfªfIY»f Àf°fe ´fi±ff ¶fÔý WXû ¨fbIYe WX`Ü ³fWXeÔ °fû ³fe°feVf AüSX VfSXý ¹ffý½f AfOX½ff¯fe IZY d»fE Àf°fe WXû ªff°fmÜ


SXm¯fbIYf ¨fü²fSXe, IYfa¦fiZÀf ³fZ°ff

dýd¦½fªf¹f dÀfaWX, SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨f½f, IYfÔ¦fimÀf

¶feªfm´fe ³fm°ffAûÔ IYû k³f¸fûld³f¹ff WXû ¦f¹ff »f¦f°ff WX`Ü ½fm °fbSXÔ°f A´f³ff B»ffªf IYSXfEÔ ½fSX³ff EmÀff ³f WXû dIY ¹fWX ¶fe¸ffSXe R`Y»f ªffEÜ

A¦fSX AfOX½ff¯fe ·fe¿¸f d´f°ff¸fWX WX`Ô °fû ¶feªfm´fe IZY ¸fWXf·ffSX°f ¸fmÔ ýb¹fûʲf³f, VfIbYd³f AüSX ²fÈ°fSXf¿MÑX IZY dIYSXýfSX ¸fmÔ IYü³f WX` ?

ªf¹fSXf¸f SX¸fmVf, ½fdSXâ ³fm°ff, IYfÔ¦fimÀf

Aªfe°f ªfû¦fe, IYfa¦fiZÀf ³fZ°ff

³fSXmÔýi ¸fûýe ·fÀ¸ffÀfbSX WX`ÔÜ ¸fûýe ³fm AfOX½ff¯fe IYû dNXIYf³fm »f¦ff dý¹ff, ´fi½fe¯f °fû¦fdOÞ¹ff IYû dNXIYf³fm »f¦ff dý¹ffÜ ½fWX C³f »fû¦fûÔ IYû WXªf¸f IYSX ªffEÔ¦fm dªf³f »fû¦fûÔ ³fm C³WXmÔ Af¦fm ¶fPXÞf¹ff WX`Ü

´fi°ff´f¦fPÞX×, ³fªfRY¦fPXÞ ¹ff dIYÀfe AüSX ¦fPXÞ Àfm Af³fm ½ff»fm ³fm°ff LXØfeÀf¦fPXÞ IYf ·f»ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fmÜ ªfû »fû¦f Àfe³fm ¸fmÔ ¦fû»fe Jf³fm IYf ý¸f SXJ°fm WX`Ô, ½fWXe ·f»ff IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ

VfSXQ ¹ffQU, ªfZOXe¹fc A²¹fÃf ³fe°feVf IbY¸ffSX, ¸fb£¹f¸fÔÂfe, d¶fWXfSX

¢¹ff WX¸f ýbIYf³fýfSX WX`Ô ? A·fe °fIY SXfªf³fed°fIY ý»fûÔ IYf EIY ¶ffgÀf ±ff ¨fb³ff½f Af¹fû¦f, A¶f ýû AfIYf WXû ¦fE WX`Ô- ¨fb³ff½f Af¹fû¦f AüSX Àfc¨f³ff Af¹fû¦fÜ

ýbAf ým°fm WX`Ô ªfe³fm IYe, ý½ff IYSX°fm WX`Ô ¸fSX³fm IYeÜ ýbäfSXe IYf Àf¶f¶f WX` ¹fmÜ ýSXAÀf»f Àf¸fÀ¹ff IYe ªfOÞX ¹fWXe WX`Ü

ªfb»ffBÊX 2013 I 7


¶fWXÀf-°f»f¶f

»ffBXU BaXdOX¹ff ¨f`³f»f ´fSX OXfg0 ´fiUe¯f d°fUfSXe ÀfZ ×JfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f

Af´fýfAûÔ Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ WX¸ffSXm ´fi¹ffÀf ³ffIYfRYÞe : E¸f. VfdVf²fSX SXmçe CØfSXfJÔOX IZY ÀfeE¸f d½fªf¹f ¶fWXb¦fb¯ff ³fm ¶ffPXÞ IYe Af´fýf Àfm d³f¶fMX³fm IYZ Àfa¶fa²f ¸fZÔ ªfû ªff³fIYfdSX¹ffÔ ýe WX`Ô,C³fÀfm ¸f`Ô ÀfWX¸f°f WXcÔÜ C°°fSXfJÔOX ·fü¦fûd»fIY øY´f Àfm ¶fmWXý ªfdMX»f WX`,¹fWXfÔ Af³fm-ªff³fm IZY SXfÀ°fm ¶fWXb°f ÀfÔIYSXm AüSX J°fSXûÔ Àfm ·fSXm WX`ÔÜ EmÀfm ¸fmÔ SXfWX°f AüSX ¶f¨ff½f IYf¹fÊ ¸fmÔ ¶ff²ffEÔ Af³ff À½ff·ffd½fIY WX`Ü IYBÊ ¦ffÔ½fûÔ Àfm ÀfÔ´fIYÊ ´fcSXe °fSXWX MXcMXf WXbAf WX`,¹fm B°f³fe ¶fOÞXe Af´fýf WX` dIY ªff³f¸ff»f IYf ³fbIYÀff³f dIY°f³ff WXbAf WX`, BÀf Af´fýf IYf Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ´fSX dIY°f³ff AÀfSX WXû¦ff, BÀfIYf AfÔIY»f³f IYSX³fm ¸fmÔ Àf¸f¹f »f¦fm¦ffÜ ¹fWX ´fifIYÈd°fIY Af´fýf EIY ¶fOÞXe ½f ¦fÔ·feSX ¨fb³fü°fe WX`Ü WX¸ffSXf Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f ³ffIYfRYe Àffd¶f°f WXû SXWXf WX`Ü dIYÀfe VfWXSX ¸fmÔ 20-25 Àff»f ´fWX»fm ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe d³fIYf»f³fm IYe ªfû Ãf¸f°ff ±fe, A¦fSX ½fWX A¶f ·fe ½fWXe WX` °fû ´fSXmVffd³f¹ffÔ ´f`ýf WXû³ff °f¹f WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô ¹fm ¶ff°f ¸ff³f°ff WXcÔ dIY WX¸fmÔ A´f³fe Af²ffSX·fc°f Àfbd½f²ffAûÔ IYû AüSX ¶fmWX°fSX ¶f³ff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ªff´ff³f IYf CýfWXSX¯f ýmdJE, ¹fm ýmVf ³ff IZY½f»f AfͱfIY øY´f Àfm ¶fd»IY ´fiüôûd¦fIYe IZY ÃfmÂf ¸fmÔ ·fe d½fIYdÀf°f ýmVf WX`, ªf¶f 2011 ¸fmÔ Àfb³ff¸fe AfBÊ °fû ½fWXfÔ 8 I ªfb»ffBÊX 2013

IYe ÀffSXe ½¹f½fÀ±ffEÔ ²½fÀ°f WXû ¦fBÊÔÜ ªf¶f ´fiIYÈd°f °ffÔOX½f IYSX°fe WX` °fû dRYSX dIY°f³fe WXe ½¹f½fÀ±ffEÔ ¢¹fûÔ ³f WXûÔ, Àf¶f ²fSXe IYe ²fSXe SXWX ªff°fe WX`ÔÜ WXfÔ ¹fm ¶ff°f ÀfWXe WX` dIY ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe ·fd½f¿¹f½ffd¯f¹ffÔ C°f³fe ÀfMXeIY ³fWXeÔ WX`ÔÜ ¸füÀf¸f d½fÄff³f d½f·ff¦f ³fm ¶ffdSXVf IYe AfVfÔIYf ªføYSX ªf°ffBÊ »fmdIY³f WX¸fmÔ A´f³fm d½fÄff³f AüSX °fIY³feIYe Ãf¸f°ff IYû AüSX ¶fmWX°fSX IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX` °ffdIY ÀfMXeIY ·fd½f¿¹f½ffd¯f¹ffÔ IYe ªff ÀfIZYaÜ ¶ffdSXVf dIY°f³fe °fmªf WXû¦fe, ¢¹ff ¶ffý»f RYMX ÀfIY°ff WX`, ¹ff Àff¸ff³¹f ¶ffdSXVf WXû¦fe, IYWXfÔ dIY°f³fe ¶ffdSXVf WXû¦fe, BÀf °fSXWX IZY °f±¹fûÔ IYf ÀfMXeIY AfÔIY»f³f WXû ÀfIZYÜ ªff³fIYfSXe d¸f»fe ªføYSX »fmdIY³f ½fWX B°f³fe ´f¹ffÊ~, À´fá AüSX ÀfMXeIY ³fWXeÔ ±fe dIY CÀf ´fSX ¹ffÂff SXûIY³fm ªf`Àfm ¶fOÞZX R`YÀf»fm d»fE ªff ÀfIY°fmÜ Af´f ýmdJE ªf¶f A¸fSX³ff±f ½f ½f`¿¯fû ým½fe IYe ¹ffÂff WXû°fe WX` °fû WXSX Àfb¶fWX ¨ffSX ¶fªfm ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû EIY ¶fb»fmdMX³f ým°ff WX` dªfÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¹fWX °f¹f dIY¹ff ªff°ff WX` dIY CÀf dý³f ¹ffÂff WXû ¹ff ³f WXû ¹ff dýæY°f WXû¦fe ¹ff BÀf °fSXWX IYe dýæY°f WXû¦feÜ »fmdIY³f ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm ¹fWXfÔ BÀf °fSXWX

IYe ªff³fIYfSXe ³fWXeÔ ýe ±feÜ BÀf Af´fýf Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ IZÔYýi, SXfª¹f AüSX dªf»ff À°fSX ´fSX °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fmÔ Jfd¸f¹ffÔ W`Ô ½fWXX Cªff¦fSX WXû SXWXe WX`ÔÜ SXfª¹f À°fSX ´fSX ·fe Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f ¹fûªf³ffEÔ ¶f³f°fe WX`ÔÜ dRYSX dªf»fm À°fSX ´fSX ·fe WXû°fe WX`ÔÜ »fmdIY³f BÀf¸fmÔ »f¦ff°ffSX Àfb²ffSX dIYE ªff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü A·fe CØfSXfJÔOX ¸fmÔ ªfû dÀ±fd°f C·fSXIYSX Àff¸f³fm AfBÊ WX`, CÀf¸fmÔ WX¸ffSXe ªfû ·fe IYd¸f¹ffÔ Cªff¦fSX WXbBÊ WX`Ô CÀfm Àfb²ffSXf ªffE¦ffÜ ¸f`Ô³fm BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ E³fOXeE¸fE AüSX ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe ¸fedMaX¦f ¶fb»ffIYSX NXûÀf ´fiÀ°ff½f ¸ffa¦ff WX`Ü IYûdVfVf WX` dIY À±ff³fe¹f Àf¸fbýf¹f IYû ·fe Af´fýfAûÔ Àfm d³f´fMX³fm IYf ´fidVfÃf¯f dý¹ff ªff¹f dªfÀfÀfZ dIYY EmÀfe d½f´fSXe°f ´fdSXÀ±fd°f¹fûÔ Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE ½fû ´fi·ff½fe IYý¸f CNXf ÀfIZÔYÜ WX¸f ¨ffWX°fm WX`Ô dIY ýmVf IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fmÔ dOXªffÀMXSX dSXÀ´ffÔÀf RYûÀfÊ (Af´fýf IYfSXʽffBÊ ¶f»f) ¶f³fmÜ °ffdIY WXSX SXfª¹f Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f ¸fmÔ ÀfÃf¸f AüSX IbYVf»f WXûÔÜ IbYLX SXfª¹f BÀf dýVff ¸fmÔ Af¦fm ·fe ¶fPÞZX WX`ÔÜ WX¸f SXf¿MÑXe¹f Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f ´fifd²fIYSX¯f IYe IbYVf»f°ff ¶fPXÞf³fZ IYû »fmIYSX ·fe »f¦ff°ffSX ´fi¹ffÀfSX°f WX`ÔÜ n


CØfSXfJÔOX ¸fmÔ SXfWX°f AüSX ¶f¨ff½f IYf¹fÊ ¸fmÔ ¶ff²ffEÔ Af SXWXe WX`Ô, WX¸ffSXm Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f IZY °f¸ff¸f ´fi¹ffÀf ³ffIYfRYe Àffd¶f°f WXbE WX`ÔÜ E¸f VfdVf²fSX SZXçe, WX CX´ff²¹fÃf, E³fOXeE¸fEX ¸fmÔ A´f³fe Af²ffSX·fc°f Àfbd½f²ffAûÔ IYû AüSX ¶fmWX°fSX ¶f³ff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü WXf»ffÔdIY ªf¶f ´fiIYÈd°f °ffÔOX½f IYSX°fe WX` °fû dRYSX dIY°f³fe WXe ½¹f½fÀ±ffEÔ ¢¹fûÔ ³f WXûÔ, Àf¶f ²fSXe IYe ²fSXe SXWX ªff°fe WX`ÔÜ WX¸fmÔ A´f³fm d½fÄff³f AüSX °fIY³feIYe Ãf¸f°ff IYû AüSX ¶fmWX°fSX IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX` °ffdIY ÀfMXeIY ·fd½f¿¹f½ffd¯f¹ffÔ IYe ªff ÀfIZYaÜ

SXfª¹f ¸fmÔ AfBÊ ·fe¿f¯f ¶ffPXÞ ·ffSXe °f¶ffWXe »fmIYSX AfBÊ WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fbIYÀff³f IYf AfaIY»f³f IYSX SXWXe W`X`Ü IbYLX À±ff³fûÔ ´fS ´fedOÞX°fûÔ IYûX dUªf¹f ¶fWbX¦fb¯ff, ÀfWXf¹f°ff ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYe WX`Ü ¸fb£¹f¸faÂfe, CXØfSXfJaOX BÔOXû-d°f¶¶f°f ¶ffgOXÊSX ´fbd»fÀf AüSX E³fOXeAfSXERY IZY ªf½ff³fûÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ SXfª¹f IZY ¶fbd³f¹ffýe PXfÔ¨fm IYû ¶f³ff³fm ¸fmÔ Àf¸f¹f »f¦f ªffE¦ffÜ A·fe WX¸fmÔ ´fcSXe Àfc¨f³ffEÔ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXe WX`Ô dIY dIY°f³fe ¸fü°fmÔ WXbBÊ WX`Ô, dIY°f³fm WX°ffWX°f WXbE WX`ÔÜ ¸füÀf¸f IZY ¶ffSmX ¸fZÔ À´fá A»fMXÊ ³fWXeÔ d¸f»fm ±fm dIY ¶ffý»f RYMXm¦ffÜ SXfª¹f IYe ·fü¦fûd»fIY ªfdMX»f°ff IZY ¨f»f°fm IYfRYe ´fSXmVff³fe WXû SXWXe WX`Ü

ªf¶f 14 ªfc³f Àfm ¶ffdSXVf IYf A»fMXÊ ±ff °fû SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¢¹ff IYSX SXWXe ±fe, ÀffRY °füSX ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYf¸fe WXÜ` ARYÀfûÀf dIY ÀfSXIYfSX ³fm dÀfðf±fÊ d¸fßff, B³f ¶ff°fûÔ IYf ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ UdSX¿NX ´fÂfIYfSX A¶f ªf¶f Af´fýf dÀfSX °fIY Af ¦fBÊ AüSX ¸fedOX¹ff ³fm °f°´fSX°ff dýJfBÊ °f¶f ¹fm »fû¦f ªff¦fmÜ SXfª¹f Àfm A¨LXm Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´f»ff¹f³f WXû ¨fbIYf WX,` Àf¶f IZYÔ ýi ¸fmÔ IYf¸f IYSX SXWXm WXÜÔ` ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶fWX¦b fb¯ff IYf ª¹ffýf°fSX Àf¸f¹f A´f³fe WXe ´ffMXeÊ IZY »fû¦fûÔ IZY VfWX-¸ff°f Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ ¶fe°f°ff WXÜ` BÀfIZY ¨f»f°fm ½fWX ´ffMXeÊ Af»ffIY¸ff³f IZY Àf¸fÃf ÀfRYfBÊ ým³fm A¢ÀfSX dýne ´fWX¨Ôb fm SXWX°fm WXÜÔ`

´fedOÞX°fûÔ IYû SXfWX°f ´fWX¨Ôb ff³fm IYe WXSX ÀfÔ·f½f IYûdVfVf ªffSXe : d½fªf¹f ¶fWX¦b fb¯ff CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AfBÊ BÀf ´fifIYÈd°fIY Af´fýf ³fm WX¸ffSXm dý»fûÔ IYû ÓfIYÓfûSX IYSX SXJ dý¹ff WX`Ü ýcÀfSXm SXfª¹fûÔ AüSX IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe ¸fýý IZY Àff±f SXfª¹f ´fiVffÀf³f ´fedOÞ°fûÔ IYû SXfWX°f dý»ff³fm IYe IYûdVfVf ¸fZÔ ªfbMXf WbXAf WX`Ü Àfm³ff AüSX AfBÊMXe¶fe´fe IZY ªf½ff³fûÔ IYf WX¸f dý»f Àfm VfbdIiY¹ff Aýf IYSX°fm WX`Ô dIY C³WXûÔ³fm °f¸ff¸f J°fSXûÔ IZY ¶ffý ·fe ¸fbÀfe¶f°f ¸fmÔ RaYÀfm »fûÔ¦fûÔ IYû d³fIYf»ffÜ ªfû RaYÀfm WXbE WX`Ô C³fIYû SXfWX°f ´fiQf³f IYSX³fZ AüSX ¶f¨ff½f IYf¹fÊ IZY d»fE RYüSXe °füSX ´fSX ÀfZ³ff AüSX d³fªfe WXm»feIYfg´MXSX »f¦fm WXbE WX`ÔÜ ¨f˜f³fam dJÀfIY³fm Àfm IYBÊ SXfÀ°fm ¶fÔý WXû ¦fE WX`Ô, B³f SXfÀ°fûÔ IYû Jû»ff ªff SXWXf WX`Ü SXfª¹f IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ IYf ÀfÔ´fIYÊ ýcÀfSXm dªf»fûÔ Àfm MXcMX ¦f¹ff WX`, B³f Àfa´fIYûËÔ IYû ¶fWXf»f dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü ´fcSXm ýmVf Àfm ßfðf»fb ým½f·fcd¸f ýVfʳf IZY d»fE AfE ±fm, B³f ·fcJm-´¹ffÀfm ßfðf»fbAûÔ °fIY ¸fýý ´fWXbÔ¨ff³fm IZY d»fE ÀfSXIYfSX ´fcSXm ¸f³fû¶f»f IZY Àff±f ªfbMXe WXbBÊ WX`Ü JSXf¶f ¸füÀf¸f IZY IYfSX¯f ¶ffSX-¶ffSX J»f»f ´f`ýf WXû SXWXe WX` dRYSX ·fe SXfWX°f-¶f¨ff½f IYf¹fÊ »f¦ff°ffSX ¨f»f SXWXf WX`Ü A¦fSX ¸füÀf¸f ¸fmWXSX¶ff³f SXWZX °fû ÀfSXIYfSX Af´fQf ´fi·ffd½f°f »fû¦fûÔ IYû ªf»Q d³fIYf»f »fZ¦feÜ ´fiVffÀf³f ´fcSXm SXfª¹f ¸fmÔ WXbE ³fbIYÀff³f IYf

»fû¦f W`ÔX ½fû A´f³fZ §fSXûÔ IYû ÀfIbYVf»f »füMZÔX,SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY Ad²fIYfSXe ´f°ff »f¦ff SXWZX W`ÔX dIY dIY°f³fZ À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ¸fü°f WbXBÊ W`,dIY°f³ff ¹fWX ÀfWXe WX` dIY ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm ³fbIYÀff³f WbXAf W`XÜ ´fcSXe Àfc¨f³ffEÔ A·fe d¸f»f ³fWXeÔ ¶ffdSXVf IYe AfVfÔIYf ªf°ff¹fe ±fe, »fmdIY³f ÀfIYe WX`ÔÜ BÀfd»fE dIY°f³fe ¸fü°fam WXbBÊ WX`Ô AüSX dIY°f³fm ·fd½f¿¹f½ff¯feX ±fe dIY ¶ffdSXVf WXû ÀfIY°fe WX°ffWX°f WXbE WX`Ô BÀfIYf EIY Àfbd³fd›°f AfÔIYOÞXf ým ´ff³fm ¸fmÔ Àf¸f¹f »f¦fm¦ffÜ WX`Ü A¶f ¶ffdSXVf IYû dIYÀf ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ ¹fWX ÀfWXe WX` dIY ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm ¶ffdSXVf d»f¹ff ªff¹fÜ ·ffSXe ¶ffdSXVf, ¶ffý»f RYMX³fm IYe AfVfÔIYf ªf°ff¹fe ±fe, »fmdIY³f ·fd½f¿¹f½ff¯fe ªf`Àfe §fMX³ff IZY øY´f ¸fmÔ ¹ff dIY Àff¸ff³¹f BÀf °fSXWX ±fe dIY ¶ffdSXVf WXû ÀfIY°fe WX`Ü A¶f ¶ffdSXVf, ªfû dIY BÀf ´fWXfOÞXe SXfª¹f IZY ¶ffdSXVf IYû dIYÀf ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ d»f¹ff ªff¹fÜ A¦fSX d»fWXfªf Àfm Àff¸ff³¹f ¶ff°f WX`Ü ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ±fûOÞXm Àfm ·fe Àfbd³fd›°f ÀfÔIZY°f d¸f»f°fm °fû ªføYSX IYý¸f CNXf¹ff ªff°ffÜ dRYSX, ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe A¸fc¸f³f EmÀfm A»fMXÊ ým°ff SXWX°ff WX`Ü Àfc¨f³ff Af³fm IZY ´fWX»fm »ffJûÔ ¹ffÂfe ´fiýmVf ¸fmÔ Af ¨fbIZY ±fmÜ AüSX ´fiýmVf IYe ·fü¦fûd»fIY ªfdMX»f°ff IZY ¨f»f°fm B°f³fe °ffýfý ¸fmÔ AfE d¶fJSXm WXbE »fû¦fûÔ IYû, A¨ff³fIY SXûIY³ff, C³fIZY d»fE ½¹f½fÀ±ff ªff¹fªff »fm³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü WX¸ffSXe IYSX³ff ¶fmWXý IYdNX³f WXû ªff°ff WX`Ü dRYSX ·fe ¸ff³f A±fʽ¹f½fÀ±ff °fe³f Àff»f ´fbSXf³fe WXf»f°f ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊ »fedªfE dIY A¦fSX C³WXmÔ SXûIYf ·fe ªff°ff °fû ·fe W`XÜ SXfª¹f IYe A±fʽ¹f½fÀ±ff ¶fbSXe °fSXWX ´fi·ffd½f°f WbXBÊ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ NXWXSX³fm IYf BÔ°fªff¸f °fû IYSX³ff WXe W`XÜ A·fe WX¸ffSXf ²¹ff³f IZY½f»f Af´fQf ´fSX W`XÜ WX¸f ´fOÞX°ff ªf¶fdIY d½f´fýf ´fi·ffd½f°f dªf»fm ¶fbSXe °fSXWX IYûdVfVf IYSX SXWZX W`ÔX dIY ªfû ·fe SXfª¹f ÀfZ ¶ffWXSX IZY ´fi·ffd½f°f WXbE WX`ÔÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 9


d½f´fýfAûÔ Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ ³ffIYf¸f SXWXe SXfª¹f ÀfSXIYfSX : dÀfðf±fÊ d¸fßff

CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AfBÊ BÀf ´fifIYÈd°fIY Af´fýf Àfm ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYf¸fe C·fSXIYSX Àff¸f³fm AfBÊ WX`Ü ¨ffSX ²ff¸f IYe ¹ffÂff ¨f»f SXWXe WX`, ¹fZ LXbd˜¹fûÔ IYf Àf¸f¹f ¨f»f SXWXf WX`, EmÀfm ¸fmÔ »ffJûÔ »fû¦f CØfSXfJÔOX AfEÔ¦fmÜ dRYSX ÀfSXIYfSX ³fm EmÀfe WXf»f°f ¸fmÔ dIYÀfe ÀfÔ·ffd½f°f Af´fýf Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE ¢¹ff °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX SXJe ±feÔ ? Af¸f°füSX ´fSX ¹fWX Àf¸f¹f ´fie-¸ff³fÀfc³f IYf Àf¸f¹f WXû°ff WX`Ü ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm 14 ªfc³f IYû SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû A»fMXÊ ªffSXe IYSX dý¹ff ±ff dIY ·ffSXe ¶ffdSXVf WXû ÀfIY°fe WX`Ü °f¶f ·fe ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ ¨fm°fe A³¹f±ff ¹ffÂff IYû SXûIY dý¹ff ªff°ff AüSX Vff¹fý d½f³ffVf IYf B°f³ff d½fIYSXf»f øY´f ³f ýmJ³ff ´fOÞX°ffÜ ARYÀfûÀf dIY ÀfSXIYfSX ³fm B³f ¶ff°fûÔ IYf ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ A¶f ªf¶f Af´fýf dÀfSX ´fSX Af ¦fBÊ AüSX ¸fedOX¹ff ³fm °f°´fSX°ff dýJfBÊ °f¶f ¹fm »fû¦f ªff¦fmÜ 15-16 ªfc³f Àfm CXØfSXfJaOX ¸fZÔ ·f¹fÔIYSX ¶ffdSXVf WXû SXWXe WX`, »fZdIY³f 17 ªfc³f °fIY SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWXûý¹f ¸ff¸f»fm IYe ¦fÔ·feSX°ff Àfm A³fd·fÄf ³fªfSX AfEÜ Àf¨f ¹fWX WX` dIY BÀf Àf¸f¹f CØfSXfJÔOX IYf ´fiVffÀf³f ´fcSXe °fSXWX ´fÔ¦fb WX`Ü d½fd¨fÂf ¶ff°f WX` dIY BÀf Àf¸f¹f EIY dSXMXf¹fOXÊ Ad²fIYfSXe IYû ¸fb£¹f Àfd¨f½f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¦fSX °fWXIYeIYf°f IYSXmÔ °fû 10 I ªfb»ffBÊX 2013

´f°ff ¨f»fm¦ff dIY SXfª¹f Àfm A¨LXm Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´f»ff¹f³f WXû ¨fbIYf WX`, ½fû IZÔYýi ¸fmÔ IYf¸f IYSX SXWXm WX`ÔÜ EmÀfm dÀ±fd°f ¸fmÔ ªfWXfÔdIY ´fiVffÀfd³fIY A¸f»fm IYe SXePÞ MXcMXe WXbBÊ WXû, ¢¹ff C¸¸feý IYe ªff ÀfIY°fe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶fWXb¦fb¯ff IYe WXf»f°f ¹fm WX` dIY C³fIYf ª¹ffýf°fSX Àf¸f¹f A´f³fe WXe ´ffMXeÊ IZY »fû¦fûÔ IZY VfWX¸ff°f Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ ¶fe°f°ff WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fm ½fWX ´ffMXeÊ Af»ffIY¸ff³f IZY Àf¸fÃf ÀfRYfBÊ ým³fm A¢ÀfSX dýne ´fWX¨bÔ f°fZ SXWX°fm WXÜ`Ô EmÀfm ¸fmÔ Ad²fIYfSXe dIYÀfIYû ªff³fIYfSXe ým¦Ô fmÜ BÀf Àf¸f¹f ªføYSX°f WX` dIY CØfSXfJÔOX ¸fmÔ Af´fýfAûÔ Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE EIY Àf°fIYÊ ´fiVffÀf³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ SXf¿MÑXe¹f Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f ´fifd²fIYSX¯f Àfm ¸f`Ô ´fcLX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY CØfSXfJÔOX ¸fmÔ EWXd°f¹ff°f ¶fSX°f³fm Àfm C³WXmÔ dIYÀf³fm ¸f³ff dIY¹ffÜ ¸f`Ô CØfSXfJÔOX IZY B³f Àf·fe ´fi·ffd½f°f B»ffIYûÔ ¸fmÔ §fc¸f ¨fbIYf WXcÔÜ ªf¶f JÔOXcSXe ÀffWX¶f ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXbAf IYSX°fm ±fm °fû E³fOXeE¸fE CX´ff²¹fÃf dªf³f EdWX°f¹ff°fûÔ IYf dªfIiY dIY¹ff, ½fû Àf£°fe Àfm dIiY¹ffd³½f°f dIYE ªff°fm ±fmÜ ªffÔ¨f ½f¦f`SXWX Àfm IYBÊ ¶ffSX »fû¦fûÔ IYû »f¦f°ff ±ff dIY WX¸fmÔ ªf¶fSXýÀ°fe SXûIZY SXJf ¦f¹ff WX`, °f¶f ·fe d³f¹f¸fûÔ IYf Àf£°fe Àfm ´ff»f³f WXû°ff ±ffÜ ªf¶fdIY Afªf WXIYeIY°f BÀfIZY C»fMX WX`Ü JÔOXcSXe

IYe Àf£Þ°fe IYf Af»f¸f ¹fm ±ff dIY C³WXûÔ³fm ªfe´f ¸fmÔ Àf½ffdSX¹fûÔ IYe OX¦¦ff¸ffSXe SXûIY³fm IZY d»fE OÑXfB½fSX IZY ¶f¦f»f IYe ÀfeMX ¸fmÔ »fûWXm IYf OXÔOXf »f¦f½ff dý¹ff ±ff °ffdIY Àf½ffdSX¹fûÔ IYe Aû½fSX»fûdOXa¦f ³f WXû, ÀfeMX Àfm ª¹ffýf Àf½ffdSX¹ffÔ ³f ¶f`NXfBÊ ªff ÀfIZÔYÜ CÀf OXÔOXm IYû »fû¦f kJÔOXcSXe IYf OXÔOXfl IYWX³fm »f¦fm ±fmÜ A¦fSX ³fm°fÈ°½f IbYVf»f WXû, CÀfIZY AÔýSX SXfªf³fed°fIY B¨LXf VfdöY WXû, IYf¸f IYSX³fm IYf ªfªÞ¶ff WXû dRYSX CÀfm IYf¸f IYSX³fm Àfm IYûBÊ SXûIY ³fWXeÔ ÀfIY°ff WX`Ü ¹fm d½f´fýfEÔ ´ffgd»fdMXIY»f BIYû³ffg¸fe ªf³fSXmMX IYSX°fe WX`ÔÜ IZÔYýi ³fm WXªffSX IYSXûOÞX ÷Y´fE dýE, A³¹f SXfª¹fûÔ ³fm ·fe IYBÊ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm dýEÜ A¶f B³fIYf dIY°f³ff Cd¨f°f C´f¹fû¦f WXû°ff WX`, ¹fm ýmJ³fm ½ff»fe ¶ff°f WX`Ü CØfSXfJÔOX ¸fmÔ ¸ffSXm ¦fE »fû¦f ª¹ffýf°fSX ýmVf IZY A³¹f dWXÀÀfûÔ IZY ¹ffÂfe WX`ÔÜ ªfû SXfª¹f IYe A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fmÔ ¹fû¦fýf³f ým°fm WX`Ô »fmdIY³f ½fWXfÔ IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ ³fWXeÔÜ BÀfed»fE SXfªf³fed°fIY °f¶fIYf ½f ´fiVffÀf³f ÀfÔ½fmýWXe³f ³fªfSX Af SXWXf WX`Ü WXSX Àff»f ¹fWXfÔ d½f´fýfEÔ Af SXWXe WX`Ô »fmdIY³f EWXd°f¹ff°fe IYý¸f dÀfRYSX WX`ÔÜ ¶fWXb°f ¶ffSX °fû EmÀff WXû°ff WX` dIY ¹fdý ¸ff¸fc»fe §fMX³ff WXû °fû dSX´fûMXÊ °fIY ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX`Ü n


ªfb»ffBÊX 2013 I 11


°f¶ffWX ´fWXfOÞX

»ffVfûÔ IZY ´fWXfOÞX ¸fmÔ ¶fý»ff

CØfSXfJÔOX IYWX°fm WX`Ô dIY IZYýfSX³ff±f ¸fmÔ ·f¦f½ff³f VfaIYSX À½f¹fÔ ´fi¦fMX WXbE WX`ÔÜ Afdý VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ³fm ½f°fʸff³f IZYýfSX³ff±f ¸fÔdýSX IYf ªfe¯fûÊQвffSX IYSXf¹ff ±ffÜ AfNX½feÔ Àfýe ¸fmÔ ¶f³fm BÀf ¸fÔdýSX ¸fmÔ dVf½f IYe ¸fcÍ°f ªf¸fe³f Àfm IYSXe¶f AfNX RbYMX DY´fSX À±ffd´f°f WX`Ü ¸ff³¹f°ff W`X XdIY ªfû ½¹fdöY ¶ff¶ff IZYýfSX³ff±f IZY ýVfʳf ³fWXeÔ IYSX°ff dRYSX CX³fIYe ¨ffSX²ff¸f ¹ffÂff ´fcSXe ³fWXeÔ ¸ff³fe ªff°fe WX`Ü ¶ffSXWX ª¹fûd°fÊd»fa¦f ¸fmÔ Àfm EIY IZYýfSX³ff±f IZY ýVfʳf IZY d»fE ýmVf·fSX IZY ßfÈQвff»fbAûa IYe ·feOÞX C¸fOÞX°fe WX`Ü »fmdIY³f 16 ªfc³f IYe SXf°f ¶ffý»f RYMX³fm AüSX ªfûSXýfSX ¶ffdSXVf IZY ¶ffý ¹fWXfÔ ¸fü°f IYf ¸fÔªfSX WX`Ü IYÈd¿f ¸fÔÂfe WXSXIY dÀfaWX SXf½f°f ªfû JbQ IZYQfSX³ff±f ¸fZÔ RaYÀf ¦fE ±fZ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fcSXf IZYýfSX³ff±f IYd¶fiÀ°ff³f ¸fmÔ °f¶ýe»f WXû ¦f¹ff WX`Ü ªfWXfÔ°fWXfÔ IZY½f»f Vf½f ´fOÞXm WXbE WX`Ô, ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff dIY°f³fe WX`, IYûBÊ ³fWXeÔ ¶f°ff ÀfIY°ff WX`Ü ¨fV¸fýeýûÔ

12 I ªfb»ffBÊX 2013

IYf IYWX³ff WX` dIY ¶ffPXÞ AüSX ¸f»f¶fm ¸fmÔ PXmSXûÔ »fû¦f ¶fWX ¦fE WX`ÔÜ dªf³f »fû¦fûÔ ³fm IbYýSX°f IZY ×IYWXSX IYû A´f³fe AfÔJûÔ Àfm ýmJf WX` C³fIYf IYWX³ff WX` dIY dªfÀf ªf¦fWX Àfm ·fe °f¶ffWXe ¦fbªfSXe , ½fWXfÔ dªfaQ¦fe IYf ³ff¸fû-d³fVff³f °fIY ³fWXeÔ ¶f¨ffÜ ´fWXfOÞXûÔ IZY ¶fe¨f ¶fÀfm LXûMXm-LXûMXm ¦ffÔ½f ´ff³fe IZY ¶fWXf½f ¸fmÔ ¶fWX ¦fE WX`Ô, d»fWXfªff dIY°f³fm »fû¦f ¸ffSXm ¦fE WX`Ô BÀfIZY IZY½f»f IY¹ffÀf WXe »f¦ffE ªff ÀfIY°fm WX`ÔÜ ÷Yýi´fi¹ff¦f dªf»fm ¸fmÔ Àf¶fÀfm ª¹ffýf °f¶ffWXe WXbBÊ WX`Ü dÀfRYÊ ¦füSXeIbaYOX ¸fmÔ 40 WXûMX»f ¶fWX ¦fE WX`ÔÜ BÀf Àf¸f¹f IZYýfSX³ff±f ¸fmÔ ýVfʳfûÔ IZY d»fE ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ ýVfʳff±feÊ ªff°fm WX`Ô, d»fWXfªff ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYf ÀfWXe AfÔIYOÞXf ´f°ff »f¦ff³ff ¶fWXb°f IYdNX³f WX`Ü dý³f ¶fe°f³fm IZY Àff±f ´ff³fe Àfm WXbBÊ ¶fSX¶ffýe IYf ¸fÔªfSX »fû¦fûÔ IZY Àff¸f³fm Af SXWXf WX`Ü ÷Yýi´fi¹ff¦f, ¨f¸fû»fe AüSX CØfSXIYfVfe IZY IYBÊ B»ffIZY ªf`ÀfZ J°¸f WXû ¦fE WX`ÔÜ ¹fWXfa ¸fü°f IYf Àf³³ffMXf ´fÀfSXf W`XÜ ÀfOÞXIY, d¶fªf»fe, ´ff³fe IYf IYûBÊ ½fªfcQ ³fWXeÔ W`XÜ CXØfSXfJaOX QÀf Àff»f ´feLZX ¨f»ff ¦f¹ff W`XÜ ¶fbd³f¹ffýe PXfÔ¨ff JaOX-JaOX WXû ¨fbIYf WX`Ü ªff³f-¸ff»f IYf B°f³ff ³fbIYÀff³f WXbAf WX` dIY dIYÀfe IYû


IbYLX ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»f ´ff SXWXf WX` dIY dIY°f³fe ¸fü°fmÔ WXbBÊ WX`Ô, dIY°f³fm §ff¹f»f WX`Ô AüSX dIY°f³fm »ff´f°ff WX`ÔÜ Àf¶fIZY A´f³fm-A´f³fm AfÔIYOÞXm AüSX A³fb¸ff³f WX`ÔÜ CØfSXfJÔOX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe d½fªf¹f ¶fWXb¦fb¯ff ³fm IYWXf WX` dIY IZYýfSX³ff±f IZY SXf¸f¶ffOÞXf ¸fmÔ Àf¶fÀfm ª¹ffýf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü ½fWXeÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû EIY »fÔ¶fm Àf¸f¹f °fIY BÀf Af´fýf Àfm WXbE d½f³ffVf IYû Ófm»f³ff WXû¦ffÜ EIY Àf½ff»f ¹fm ·fe WX` dIY d´fLXOÞXm WXbE ´fWXfOÞXe B»ffIYûÔ ¸fmÔ B³f ¶fbd³f¹ffýe Àfbd½f²ffAûÔ IYf ´fb³fÊd³f¸ffʯf A¶f I`YÀfm WXû¦ffÜ

°f¶ffWXe IYf dªÞf¸¸fmýfSX IYü³f ¶ffý»f RYMX³fm AüSX ¶ffdSXVf ´fSX dIYÀfe IYf ¶fÀf ³fWXeÔ WX` »fmdIY³f ÀfSXIYfSX, ´fiVffÀf³f AüSX Af¸f ªf³f°ff BÀfÀfZ A´f³ff ´fnf ³fWXea ÓffOÞX ÀfIY°fm WXÜ`Ô ¢¹ff BÔÀff³f IYe dªfaý¦fe B°f³fe ÀfÀ°fe WX` dIY AÀfbSXdÃf°f AüSX ÀfÔ½fmý³fVfe»f B»ffIYûÔ ¸fmÔ SXWX SXWXm »fû¦fûÔ IZY ´fb³f½ffÊÀf IYf Àf½ff»f ÀfSXIYfSX IZY ¸fWX°½f´fc¯fÊ IYf¹fûÊÔ IYe Àfc¨fe ¸fmÔ AfdJSXe ´ff¹fýf³f ´fSX ·fe ³fWXeÔ WX`Ü IZYýfSX³ff±f

AüSX DYJe¸fNX ¸fmÔ Af´fýfAûÔ IYf dÀf»fdÀf»ff ³f¹ff ³fWXeÔ WX`, ¶feÀf Àff»f ¸fmÔ ¹fWXfÔ ýû ýªfʳf Àfm ª¹ffýf ¶fOÞXe ´fifIYÈd°fIY Af´fýfAûÔ ¸fmÔ Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f ¸ffSXm ªff ¨fbIZY WXÜ`Ô ·fc¦f·feʹf A²¹f¹f³fûÔ ¸fmÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY DYJe¸fNX, IZYýfSX§ffMXe AüSX ¸fý¸fWXmäSX ¶fSXÀff°f IYe údá Àfm J°fSX³ffIY WX`ÔÜ AWX¸fýf¶ffý IYe SXf¿MÑXe¹f ·füd°fIY d½fÄff³f A³fbÀfÔ²ff³f IZÔYýi (´feAfSXE»f) ³fm ¸fý¸fWXmäSX Aü`SX DYJe¸fNX §ffMXe IYf A²¹f¹f³f IYSX ¶f°ff¹ff WX` dIY ÀfmÔMÑX»f ±fiÀMX IZY d³fIYMX WXû³fm IZY IYfSX¯f BÀf ÃfmÂf IYe ²fSX°fe »f¦ff°ffSX ¦fd°fVfe»f WX`, ¹fWXfÔ ªf¸fe³f ¸fmÔ ýSXfSXmÔ ´fOÞX SXWXe WX`Ô, AüSX ¨f˜f³fmÔ MXcMXIYSX dJÀfIY SXWXe WX`Ô, ¹fWXfÔ IZY ´fWXfOÞX ´ff³fe IYe °fmªf ¶füLXfSXûÔ IYû ÀfÔ·ff»f ³fWXeÔ ´ff°fm WX`Ô dªfÀfÀfm ·fcÀJ»f³f WXû°ff WX`, ªfû °fmªfe Àfm ¸f»f¶fm ¸fmÔ °f¶ýe»f WXûIYSX °f¶ffWXe ¸f¨ff°ff WX`Ü ½f`Äffd³fIYûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ dÀ±f°fY ¦ffÔ½f ·fcIaY´fûÔ AüSX ¨f˜f³fûÔ Àfm MXcMXIYSX ¶f³fm ¸f»f¶fm ´fSX ¶fÀfm WX`ÔÜ ¹fm ª¹ffýf ÀfÔ½fmý³fVfe»f WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX °fIY BÀfIYe ªff³fIYfSXe WX` »fmdIY³f CÀf ´fSX IYûBÊ IYý¸f ³fWXeÔ CNXf¹ff ¦f¹ffÜ

A²¹f¹f³f IZY ¸fb°ffd¶fIY SXfª¹f IZY 1,200 ¦ffÔ½fûÔ IYû ´fb³f½ffÊÀf IYe ªføYSX°f WX`, »fmdIY³f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¹fWX ÀfÔ£¹ff 233 ¶f°ff SXWXe WX` AüSX C³fIYf ·fe ´fb³f½ffÊÀf ²f³f IYe IY¸fe IZY ¨f»f°fm ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü

Af´fýf ´fi¶fÔ²f³f IYf³fc³f IYf WXe ´fi¶fÔ²f³f ³fWXea CXØfSXf¨a f»f ¸fmÔ Af´fýfAûa ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE Af´fQf ´fi¶fÔ²f³f IYf³fc³f ·fe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff W`X, »fmdIY³f BÀf IYf³fc³f IYf IYWXeÔ AÀfSX dýJfBÊ ³fWXeÔ ým°ffÜ Af´fQf ´fi¶fa²f³f IYf³fc³f IZY °f¹f ¸ff³fIYûÔ IYû ³ff °fû d³fªfe d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ²¹ff³f SXJf ªff°ff W`,X ³f WXe ÀfSXIYfSXe d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ ¸fZ,Ô CØfSXIYfVfe ¸fmÔ RYf¹fSX d¶fi¦fmOX IZY IYf¹ffÊ»f¹f Àf¸fm°f ýªfʳfûÔ ÀfSXIYfSXe ·f½f³f ÀfÔ½fým³fVfe»f B»ffIYûÔ ¸fmÔ ¶f³f SXWXm WXÜ`Ô Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY ¸fb°ffd¶fIY VfbøY Àfm IYf³fc³f IYf IYOÞXfBÊ Àfm ´ff»f³f WXbAf WXû°ff °fû ´fWX»fm CØfSXIYfVfe AüSX A¶f IZYQfSX³ff±f B»ffIZY ¸fmÔ IYBÊ ªff³fmÔ ¶f¨ffBÊ ªff ÀfIY°fe ±feÔÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 13


E¢Àf¢»fcdÀfU

ÀfbÔýSX »ff»f ¶fWXb¦fb¯ff EIY ´fdSX¨f¹f 4 ªf³¸f: 9 ªf³f½fSXe 1927 ¸fSXûOXf dªf»ff MXWXSXe 4 13 Àff»f IYe C¸fi ¸fmÔ Àf¸ffªf Àfm½ff VfbøY IYe 4 Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ, ¦ffÔ²fe½ffýe, ´f¹ffʽfSX¯fd½fQÐ 4 LXbAfLXc°f AüS ´fWXfOÞXûÔ ¸fmÔ ³fVfm IYe »f°f IYû WXMXf³fm IZY d»fE AfÔýû»f³f 4 C°°fSXfJÔOX ¸fmÔ ´f¹ffʽfSX¯f IYû ¶f¨ff³fm IZY d»fE ´ffÔ¨f WXªffSX dIY¸fe IYe ¹ffÂff IYe 4 ªfÔ¦f»fûÔ IYû ½f³f ¸ffdRY¹ffAûÔ Àfm ¶f¨ff³fm IZY d»fE 1973 ¸fmÔ d¨f´fIYû AfÔýû»f³f ¨f»ff¹ff

¶fWXb°f WXû ¦f¹ff...·f¦f½ff³f IZY d»fE ªffd¦fE...´fWXfOÞXûÔ IYû °f¶ffWXe Àfm ¶f¨ffBE CØfSXfJÔOX ¸fmÔ AfBÊ ·fe¿f¯f °f¶ffWXe ´fWXfOÞXûÔ IZY Àff±f ¸ff³f½fe¹f LXmOÞXLXfOÞX IYf ³f°feªff WX`Ü ´fiIYÈd°f WX¸fmÔ CÀfIYf ýÔOX ým SXWXe WX`, ¢¹fûÔdIY BÔÀff³f A´f³fe WXýmÔ ´ffSX IYSX SXWXm WX`Ü d½fIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX ´fWXfOÞXûÔ IYû LX»f³fe dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü Ad³f¹fÔdÂf°f °fSXeIZY Àfm C³f ´fSX ÀfOÞXIZÔY ¶f³ffBÊ ªff SXWXe WX`ÔÜ ³fdý¹fûÔ IZY ´fifIYÈd°fIY À½føY´f ¸fmÔ ýJ»fÔýfªfe IYSX d½f³ffVfIYfSXe ¶ffÔ²fûÔ IYf d³f¸ffʯf WXû SXWXf WX`, ³fdý¹fûÔ IYe ²ffSXf IYû ¸fûOÞXf ªff SXWXf WX`Ü AfdJSX ´fiIYÈd°f IY¶f °fIY ÀfWX³f IYSXm¦feÜ ´fiIÈYd°f IYe ³ffSXfªf¦fe IYf EIY ¶fOÞXf IYfSX¯f WX¸ffSXf ÀfÔ½fmý³fWXe³f ½¹f½fWXfSX, WX¸ffSXf »ff»f¨f AüSX d¶f³ff ªff³fm-Àf¸fÓfm dI E ¦fE d½fIYfÀf IYf¹fÊ W`ÔXÜ A¶f WX¸fmÔ BÀfIZY ´fdSX¯ff¸f °fû ·fb¦f°f³fm WXûÔ¦fm WXeÜ ¸f`Ô³fm B°f³fe ·f¹ff³fIY ´fifIYÈd°fIY Af´fýf IY·fe ³fWXeÔ ýmJe WX`Ü A¦fSX WX¸f A¶f ·fe ³fWXeÔ ÀfÔ·f»fm °fû ¹ffý SXdJE ¹fm ÀfbÔýSX ²fSX°fe ¶f¨f ³fWXeÔ ÀfIZY¦feÜ 14 I ªfb»ffBÊX 2013 2013


BÀf °fSXWX IYe Af´fýf IYe AfVfÔIYf ´fWX»fm Àfm WXe ±feÜ dWX¸ff»f¹f IYû ¶f¨ff³fm IZY WX¸ffSXm ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX IY·fe ¦füSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfSXIYfSXmÔ AfBÊÔ AüSX ¦fBÊÔ »fmdIY³f dIYÀfe ³fm ·fe BÀf °fSXRY ²¹ff³f ³fWXeÔ dý¹ffÜ WX¸ffSXm AfÔýû»f³f d³f¿RY»f SXWXmÜ dMXWXSXe ¶ffÔ²f ´fdSX¹fûªf³ff IYf d½fSXû²f IYSX³fm IZY d»fE, ´fZOÞXûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE WX¸f³fm d¨f´fIYû AfÔýû»f³f ¨f»ffE »fmdIY³f WX¸ffSXe ¶ff°fûÔ IYû dIYÀfe ÀfSXIYfSX ³fm ¦fÔ·feSX°ff Àfm ³fWXeÔ d»f¹ffÜ WXf»ffÔdIY WX¸f d³fSXfVf ³fWXeÔ WX`Ü A´f³fe AfdJSXe ÀffÔÀf °fIY BÀf °fSXWX IZY d½f³ffVfIYfSXe d½fIYfÀf IYf d½fSXû²f IYSX°fm SXWXmÔ¦fmÜ Àf½ff»f WX` dIY IYSXmÔ ¢¹ff? d½fIYfÀf ªføYSXe WX`Ü Af²ffdSXIY ÀfÔSX¨f³ff ªføYSXe WX`, »fmdIY³f d½fIYfÀf IYû A¸f»feªff¸ff ´fWX³ff³fm IZY ´fWX»fm ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff dIY ´fWXfOÞXûÔ IYf IbYýSX°fe À½føY´f ¶fSXIYSXfSX SXWXmÜ ´fWXfOÞXûÔ IYû °f¶ffWX IYSX³fm ½ff»fe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ´fSX Ad½f»fÔ¶f SXûIY »f¦ff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ ´fSX SXûIY IZY Àff±f B³fIZY ³f`Àfd¦fÊIY À½føY´f IYû ¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE IYQ¸f CXNXfEa ªffEaÜ ¹fWXfÔ ªfÔ¦f»fûÔ IYû ÀfÔSXdÃf°f IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX ´fmOÞX »f¦ff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ªfû ¶f¨fm WXbE ´fmOÞX WX`Ô C³fIZY IYfMX³fm ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff¹ff ªff¹f BÀfÀfm ýû °fSXRYf »ff·f WXû¦ffÜ EIY °fû À±ff³fe¹f »fû¦f ÀfÔ´f³³f WXûÔ¦fm ½f C³fIYe Jf³f-´ff³f IYe ªføYSX°fmÔ ´fcSXe WXû¦feÜ ýcÀfSXe °fSXRY ³fdý¹fûÔ IYf ªf»f¨fIiY Àfb¨ff÷Y øY´f Àfm Af¦fm ¶fPÞZ¦ff dªfÀfÀfZ ýmVf½ffdÀf¹fûÔ IYû ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ ´ff³fe d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ ½fÈÃf WX¸ffSXm ´fWXfOÞXûÔ IYf IYMXf½f SXûIY°fm WX`ÔÜ

´fWXfOXûÔ IZY ·fcd¸f C´f¹fû¦f IYû ¶fý»f³ff WXû¦ffÜ EmÀfm ´fmOÞX »f¦ff³fm WXûÔ¦fm ªfû IYMXf½f IYû SXûIZYaÜ ´f`Àff IY¸ff³fZ IZY d»fE ¹fWXfa Aa²ff²fba²f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ dIY¹fZ ªff SXWZX W`ÔXÜ ªf¶fdIY ªf¸fe³fe Àf¨¨ffBÊ ¹fm WX` dIY d½fIYfÀf IYf dªf°f³ff dPaXPXûSXf ´feMXf ªff SXWXf WX` C°f³fm d½fIYfÀf IYe ¹fWXfÔ Af½fV¹fIY°ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü d½fIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX »fû¦fûÔ ³fm ým½f·fcd¸f IYû J³f³f-·fcd¸f ¶f³ff dý¹ff WX`Ü ³fdý¹fûÔ IYe LXf°fe ´fSX d³f¸ffʯf IYf¹fÊ dIYE ¦fE W`ÔX, ¶ffÔ²f ¶f³ffE ¦fE WX`ÔÜ dRYSX IYe¸f°f °fû ¨fbIYf³fe WXe ´fOÞXm¦feÜ WX¸f IZY½f»f ÀfSXIYfSX Àfm ¦fbªffdSXVf IYSX ÀfIY°fm WX`Ô, ·f¦f½ff³f IZY d»fE, BÀf ²fSX°fe IZY d»fE, BÀf Àf¸ffªf IZY ÀfSXûIYfSXûÔ IZY

d»fE, IbYLX °fû B¨LXfVfdöY dýJfBE, ÀfSXIYfSXe WX»fIYûÔ ¸fmÔ ¶f`NXm »fû¦fûÔ Àfm ´fif±fʳff WX` dIY ³fed°f¹ffÔ ¶f³ffBE »fmdIY³f À±ff³fe¹f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJIYSXÜ dªfÀfÀfm d½fIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX d½f³ffVf IYe AÔ²fe ýüOÞX ´fSX SXûIY »f¦f ÀfIZYÜ d¶f»OXSX AüSX R`Y¢MXSXe ¸ffd»fIY A±fʽ¹f½fÀ±ff ½f d½fIYfÀf IZY A´f³fZ-A´f³fZ °fIYÊ ¦fPÞ°fZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY C³fIZY d»fE °fû ¹fZ ´fWXfOÞX Àfû³fm IYf AÔOXf ým³fm ½ff»fe ¸fb¦feÊ WX`ÔÜ A¦fSX ÀfSXIYfSX B³f ´fSX SXûIY ³fWXeÔ »f¦ff°fm, BÔÀff³f IbYýSX°f IZY Àff±f LXmOÞXLXfOÞX IYSX³ff ¶fÔý ³fWXeÔ IYSX°ff, ´fiVffÀf³f IbaY·fIY¯feÊ d³fýif Àfm ³fWXeÔ ªff¦f°fe WX`Ô °fû A·fe ¹fWX °f¶ffWXe ¨fm°ff½f³fe ·fSX WX`Ü Af¦fZ BÀfÀfm ·fe ·f¹ff³fIY d½f´fýfEÔ AfEÔ¦feÜ ým½f·fcd¸f Af³fm ½ff»fm ´f¹fÊMXIYûÔ Àfm ´fif±fʳff IYSX³ff ¨ffWX¦cÔ ff dIY ·ffSX°f IZY Àf·fe »fû¦f ¹fWXfÔ AfEÔ »fmdIY³f ¸f³f IYe VffÔd°f WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fEÜ °fe±fʹffÂfe ¹fWXfÔ AfIYSX ´fifIYÈd°fIY ÀfüÔý¹fÊ IYf Af³fÔý CNXfEÔ »fmdIY³f ±fûOÞXe d¨fa°ff ¹fWXfÔ IYe ·fe IYSXÜmÔ ½fû ¹fWXfÔ IZY ´fifIYÈd°fIY ÀfüÔý¹fÊ IYû Àf¸ff~ IYSX³fm IZY d»fE ³ff AfEÔÜ ´fWXfOÞXûÔ IYe Jc¶fÀfcSX°fe IYû ¶fSXIYSXfSX SXJ³ff ´f¹fÊMXIYûÔ AüSX ÀfSXIYfSX IYe ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 15


°fÀUeSXûÔ ¸fZÔ °ffaOXU

1

2

3

kdVfU IYe ªfMXfAûal ÀfZ Jb»fe 1

A´f³fûa IYû Jû³fZ IYf QQÊ ÀfZ³ff ³fZ Àfa·ff»ff ¸fû¨ffÊ

3

´fWXfdOÞX¹fûÔ ´fSX RaYÀfZ »fû¦fûÔ IYû d³fIYf»ff IY·fe ¹fWXfa ·fe ÀfOÞXIY ±fe

5

6

ªff³f WX±fZ»fe ´fSX IbYQSX°f ÀfZ dJ»f½ffOÞX ¶f³ff °ffaOX½f IYe ½fªfWX

16 I ªfb»ffBÊX 2013 2013

4

´ff³fe ¸fZÔ Àf¸ff ¦fBÊa B¸ffSX°fZÔ ±f¸f ¦fE ´fdWXE, ¶fWX ¦fBÊa ¦ffdOÞX¹ffa

7

2

8


4

5

¦fa¦ff Àf¶f IbYLX ¶fWXf »fZ ¦fBÊX 6

8

7

ªfbªfb»»ffBÊ ffBÊX X2013 2013 I 17


¶feªfZ´fe ¸fZÔ ³f¸fû-³f¸fû

¶feªfm´fe A¶f ³fSXmÔýi ¸fûýe ¹fb¦f ¸fmÔ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX` ¶feªfZ´fe IZY ¶fbªfb¦fÊ ³fm°ff E»f IZY AfOX½ff¯fe ¸ff¦fÊýVfÊIY AüSX d¨fa°fIY IYe ·fcd¸fIYf ¸fmÔ ´fWXbÔ¨f ¦fE WX`ÔÜ ¶feªfm´fe IZY Àff¸f³fm A¶f ³fBÊ ¨fb³füd°f¹ffÔ WX`Ô, ³fBÊ °fSXWX IYe ´fid°fõadQ°ff WX`Ü EIY ³f¹ff Àf¸ffªf AüSX ³fE °fSXWX IYf ¸f°fýf°ff d´fLX»fm ýÀf Àff»fûÔ IZY QüSXf³f °f`¹ffSX WXû ¨fbIYf WX`Ü ´ffMXeÊ JbQ IYû ³fE IY»fZ½fSX ¸fZÔ PXf»f SXWXe W`XÜ SXfWXb»f ým½f UdSX¿NX ´fÂfIYfSX

Af¸f ¨fb³ff½f IZY d»fE EIY Àff»f Àfm ·fe IY¸f Àf¸f¹f ¶f¨ff WXbAf WX`Ü Àf·fe SXfªf³fed°fIY ý»f A´f³fe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fmÔ ªfbMXm WX`ÔÜ ¸fb£¹f d½f´fÃfe ý»f ¶feªfm´fe ·fe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fmÔ ªfbMXe WX`Ü ¦fû½ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe ¶f`NXIY ¸fmÔ ´fi¨ffSX Àfd¸fd°f IYf ¸fbdJ¹ff ¶f³ffIYSX ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû EIY °fSXWX Àfm IY¸ff³f ým ýe WX`Ü ´ffMXeÊ BÀf Àf¸f¹f ÀfÔIiY¸f¯f IYf»f Àfm ¦fbªfSX SXWXe WX`Ü ´fbSXf³fe ´fePXÞe ªff SXXWXe WX`, AüSX ýcÀfSXe ´fePX×Þe A¶f CÀfIYf À±ff³f »fm SXWXe WX`Ü

18 I ªfb»ffBÊX 2013

¶feªfm´fe IZY ýcÀfSXe ´fePXÞe IZY ³fm°ffAûÔ ¸fmÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe Àf¶fÀfm Af¦fm WX`ÔÜ ½fû Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ SXf¿MÑXe¹f ¨fb³ff½f ´fi¨ffSX IZY IYf¸f ¸fmÔ ªfbMXmÔ¦fmÜ ¶feªfm´fe ¸fmÔ C³fIYf IYý ýcÀfSXm ³fm°ffAûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fm ¶fWXb°f Af¦fm WX`Ü ³fSmÔXýi ¸fûýe dªfÀf ´fiIYfSX SXf¿MÑXe¹f ´fdSXýÈV¹f ´fSX LXfE WXbE WX`Ô, ½fû A´f³fm Af´f ¸fmÔ EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¶ff°f WX`Ü B°f³fe ¨f¨ffÊ °fû WX¸ffSXm ´feE¸f AüSX Àfûd³f¹ff ¶feªfm´fe ¸fmÔ ³f¸fû-³f¸fû ¦ffÔ²fe IYe ·fe ³fWXeÔ WXû°fe WX` dªf°f³fe dIY ³fSXmÔýi ¸fûýe ¶feªfm´fe IZY ´ffÀf ³fSXmÔýi ¸fûýe ªf`Àff IYfd¶f»f IYe WXû SXWXe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`Ü ¸fûýe IZY½f»f ¶feªfm´fe ¸fmÔ ³fWXeÔ ¶fd»IY ¸fûýe IYe ¸fbdVIY»f WXªffSX ýmVf IZY Àf·fe ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ¸fmÔ Àf¶fÀfm Af¦fm WX`ÔÜ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYf ³ff¸f ªf¶f ´feE¸f ´fý IYe SXmÀf ¸fmÔ ·fe ³fWXeÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYe »fûIYd´fi¹f°ff ´ffMXeÊ ¸fmÔ °fû ¶fWXb°f ¨f»f SXWXf ±ff, CÀf Àf¸f¹f ·fe ½fû ýmVf IZY Àf½ffÊd²fIY WX` »fmdIY³f ´ffMXeÊ IZY ¶ffWXSX C³WXmÔ A´f³fm ÀfWX¹fû¦fe ¨fd¨fÊ°f ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ¸fmÔ Vfb¸ffSX SXWXm WX`ÔÜ ÀfbÍJ¹fûÔ ¸fmÔ Jûªf³fZ ¸fZÔ IYfRYe ¸fVfæY°f IYSX³fe WXû¦feÜ ¸fûýe SXWX³ff ¸fûýe IYe Afý°f WX`Ü IYe ¨fb³fü°fe WX` dIY ½fû JbQ IYû ¶feªfm´fe IZY ¶ffWXSX ¶feªfZ´fe ¸fZÔ ¸fûýe IYe °ffªf´fûVfe A¨ff³fIY ³fWXeÔ I`YÀfZ À½feIYf¹fÊ ¶f³ffEÔÜ E³fOXeE IYf AfIYfSX ¶fPÞX³fZ WXbBÊ WX`Ü BÀfIZY ´feLXm d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»fûÔ IYû ýmJ³ff IZY ¶fªffE §fMX WXe SXWXf W`XÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX ªf`ÀfZ WXû¦ffÜ ¸fûQe IZY »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fZ ÷Y°f¶fZ IYû ·fe ²¹ff³f ´fbSXf³fZ Àff±fe ·fe E³fOXeE ÀfZ A»f¦f WXû ¦fE W`ÔXÜ SXJ³ff WXû¦ffÜ ¹fm ·fe ¹ffý SXJ³ff ¨ffdWXE dIY dIYÀfe ¸fbÓfZ »f¦f°ff W`X dIY ¸fûýe IZY ³ff¸f ´fSX ¶feªfm´fe ³fm ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû B°f³fe Af»fû¨f³ff AüSX d³faýf IYf IZY»fIbY»fmMXmOX dSXÀIY »fe WX`Ü ¸fûýe IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXf WXû¦ff dªf°f³ff ³fSXmÔýi ¸fûýe ´ffMXeÊ IYû ªfû RYf¹fýf WXû³fm IYe C¸¸feý WX`, ½fû ³fm d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»f ¸fmÔ dIY¹ff WX`Ü C³WXmÔ ÀffÔ´fiýfd¹fIY ¦fNX¶fa²f³f IYe dIYÀfe ´ffMXeÊ IZY Àff±f LXûOÞX³fm IZY §fȯff R`Y»ff³fm,WX°¹ffEÔ IYSX½ff³fm ½ff»fm VffÀfIY IZY ³fbIYÀff³f IZY ¸fbIYf¶f»fm IYWXeÔ ª¹ffýf WX`Ü °füSX ´fSX ´fmVf dIY¹ff ªff°ff SXWXf WX`Ü BÀfIZY ¶ffý ·fe ³fm´f±¹f ¸fmÔ AfOX½ff¯fe C³fIYf A´f³ff EIY Àf¸f±fÊIY ½f¦fÊ Àf¸ffÔ°fSX øY´f Àfm ¶f³f°ff SXWXf WX`Ü ¹fb½ff ½f¦fÊ ,ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¦fû½ff IYe SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe ¶f`NXIY ¸fmÔ ´fSX ÀfdIiY¹f ½f¦fÊ, ½¹f½fÀffd¹fIY °f¶fIYf, WX¸fmVff AfOX½ff¯fe ªfe IYf ³ff ªff³ff,´ffMXeÊ IZY A²¹fÃf IYû Àfm ¸fûýe IYf ¸fbSXeý SXWXf WX`Ü ¶ffªffSX IZY Àf¸f±fÊIY J°f d»fJIYSX °¹ff¦f´fÂf ým³ff AüSX dRYSX °¹ff¦f´fÂf »fû¦f ³fSXmÔýi ¸fûýe IZY d»fE Jb»fIYSX ´f`SXûIYfSXe IYSX ½ff´fÀf »fm³ff Àf¸fÓf IZY ´fSXm WX`Ü BÀf ´fcSXm §fMX³ffIiY¸f Àfm SXWXm WX`ÔÜ BÀf °fSXWX d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»fûÔ ¸fmÔ ¸fûýe ¶feªfm´fe IYû °fû ³fbIYÀff³f WXbAf WXe,AfOX½ff¯fe IYe IYe ´fWX¨ff³f AüSX Àf¸f±fÊIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff SXf¿MÑXe¹f A´f³fe LXd½f ·fe IYfRYe JSXf¶f WXbBÊ WX`Ü AfOX½ff¯fe ³fm°ffAûÔ Àfm ·fe ª¹ffýf WXû ¦fBÊ WX`Ü Afªf ¶feªfm´fe IZY ªfe Vff¹fý Jbý IYe ýf½fmýfSXe ´fZVf IYSX³ff ¨ffWX SXWXm IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû IYûBÊ EIY ³fm°ff A¦fSX ´fi·ffd½f°f ±fmÜ C³WXmÔ »f¦f SXWXf ±ff dIY ýû¶ffSXf EmÀff ¸füIYf ³fWXeÔ IYSX°ff WX` °fû ½fû ³fSXmÔýi ¸fûýe WX`ÔÜ C³fÀfm ª¹ffýf ¸ffÔ¦f d¸f»fm¦ffÜ ´ffMXeÊ ¸fmÔ dªfÀf Vfbd¨f°ff AüSX A³fbVffÀf³f ´ffMXeÊ ¸fmÔ dIYÀfe IYe ³fWXeÔ SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀfm IYe ¶ff°f ½fû ´fWX»fm IYSX°fm WX`Ô, CÀfe IYû »fmIYSX WX¸f ³fSXmÔýi ¸fûýe ¹fb¦f ³fWXeÔ IYWX ÀfIY°fm WX`Ô,¸fûýe ¹fb¦f C³WXûÔ³fm ¦fÔ·feSX Àf½ff»f CNXfE, WXf»ffÔdIY AfOX½ff¯fe EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¶ff°f IYWXe ªffE¦fe,WXfÔ BÀfm WX¸f ªfe ³fm A´f³ff BÀ°feRYf EIY WXe dý³f ¶ffý ½ff´fÀf ¸fûýe Ãf¯f IYWX ÀfIY°fm WX`ÔÜ »fm d»f¹ffÜ BÀfIYf ¸f°f»f¶f ·fe ¶fWXb°f ÀffRY WX` dIY


¸fûýe IYe ´ffMXeÊ IZY ³fm°ff IZY °füSX ´fSX °ffªf´fûVfe A¨ff³fIY ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü BÀfIZY ´feLXm d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»fûÔ IYû ýmJ³ff WXû¦ffÜ ¹fm ·fe ¹ffý SXJ³ff ¨ffdWXE dIY dIYÀfe ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû B°f³fe Af»fû¨f³ff AüSX d³faýf IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXf WXû¦ff dªf°f³ff ³fSXmÔýi ¸fûýe ³fm d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»f ¸fmÔ dIY¹ff WX`Ü

½fû ´ffMXeÊ ¸fmÔ A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ ªfû »fû¦f C³fIZY Àf¸f±fʳf ¸fmÔ ±fm ½fû ·fe IY¸fªfûSX ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ AfOX½ff¯fe ªfe A¶f ¶feªfZ´fe ¸fZÔ AIZY»fZ dQJ°fZ W`ÔXÜ ýcÀfSXe ´fePX×e IZY ª¹ffýf°fSX ³fm°ff ³fSmÔýi ¸fûýe IZY Àff±f WX`ÔÜ ¸fûýe IYe A¦fbAfBÊ ¸fmÔ ¶feªfm´fe IYf Af¦fm ¶fPXÞ³ff EIY ÀfWXªf À½ff·ffd½fIY ´fidIiY¹ff IYe °fSXWX ýmJf ªff SXWXf WX`Ü ¶feªfZ´fe IYû Vfc³¹f ÀfZ dVfJSX °fIY »fZ ªff³fZ IYf ßfZ¹f AMX»f d¶fWXfSXe ½ffªf´fm¹fe AüSX AfOX½ff¯fe IYû ªff°ff W`XÜ ¹fm ýû³fûÔ ³fm°ff BÀf ´ffMXeÊ IZY Af²ffSX SXWXm WX`ÔÜ »fmdIY³f A¶f ½fû QüSX J°¸f WXû ¦f¹ff W`XÜ AMX»f ªfe JSXf¶f ÀfmWX°f IZY ¨f»f°fm ´ffMXeÊ ¸fmÔ ÀfdIiY¹f ³fWXeÔ W`ÔX °fû AfOX½ff¯fe ªfe WXfd»f¹ff d½f½ffý IZY ¶ffý ²feSXm-²feSXm SXfªf³fed°f IZY WXfdVfE ´fSX ´fWXbÔ¨f³fm »f¦fm WX`ÔÜ

¶ffQ ÀfZ ´ffMXeÊ IYf ´fiýVfʳf »f¦ff°ffSX JSXf¶f WXû°ff ¦f¹ff WX`Ü 2004 IZY ´fWX»fm °fû AMX»f-AfOX½ff¯fe ³fm ´ffMXeÊ ¸fmÔ EIYLXÂf SXfªf IYf¹f¸f IYSX SXJf ±ff,C³fIYf IYý,÷Y°f¶ff AüSX À°fSX B°f³ff ¶fOÞXf ±ff dIY ÀfÔ§f C³WXmÔ ý¶ff³fm ¹ff C³f ´fSX WXf½fe WXû³fm IYf ÀffWXÀf ³fWXeÔ IYSX ÀfIYf,»fmdIY³f 2004 IYe WXfSX AfSXEÀfEÀf IZY AfýmVf Àfm ¸fmÔ AMX»f-AfOX½ff¯fe IZY ³fm°fÈ°½f IYe ³ffIYf¸fe ¨f»f SXWXe ¶feªfm´fe ´fi¦fMX WbXBÊ dRYSX 2009 IYf »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f WXfSX d´fLX»fZ QÀf Àff»fûÔ IZY QüSXf³f ¶feªfm´fe ´fSX ÀfÔ§f ¦fEÜ d»fWXfªff A¶f AfSXEÀfEÀf AfOX½ff¯fe ´fSX IYf ´fi·ff½f »f¦ff°ffSX ¶fPÞXf WX`Ü E³fOXeE IYe WXfSX IZY ·fSXûÀff ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX`Ü AfSXEÀfEÀf ³fZ ´fWX»fm

¦fOXIYSXe AüSX ¶ffý ¸fmÔ SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû ´ffMXeÊ A²¹fÃf ¶f³ff¹ffÜ ³fSmÔXýi ¸fûQe IYû »ffIYSX EIY ´fiIYfSX ÀfZ ¶feªfm´fe ¨fb³ff½fe ¸fûOX ¸fZÔ Af ¦fBÊ W`XÜ »fmdIY³f ýmJ³ff WXû¦ff dIY ¢¹ff ³fSXmÔýi ¸fûýe IYf d³fªfe IYdSXV¸ff ýmVf IYe SXfªf³fed°f IZY Àf·fe Àf¸feIYSX¯fûÔ IYû C»fMX IYSX ¨fb³ff½fûÔ ¸fmÔ d½fªf¹f ´f°ffIYf RYWXSXf »fZ¦ffÜ ¹fm EIY ¶fOÞXf ´fiV³f WX`, dªfÀfIYf ªf½ff¶f ³fSXmÔýi ¸fûýe AüSX C³fIYe ´ffMXeÊ IYû ·fe ³fWXeÔ ¸ff»fc¸f WX`Ü × JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n ªfb»ffBÊX 2013 I 19


Jb»f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ

¸fûýe

°fû AfOX½ff¯fe ¦fbªfSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXmÔýi ¸fûýe ¦fû½ff ¶f`NXIY ¸fmÔ ´fi¨ffSX ´fi¸fbJ IYf ´fý WXfdÀf»f IYSX ¸fÀ°f WX`Ô, °fû E»f.IZY. AfOX½ff¯fe SXfªf³fed°fIY ½f³f½ffÀf ¸fmÔ ªfe SXWXm WX`ÔÜ ´ffMXeÊ IZY BÀf ¶fbªfb¦fÊ ³fm°ff IYû Afªf ³ff °fû A´f³fm ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYf ÀfWXfSXf W`, ³ff WXe ÀfÔ§f C³fIYe ¸fýý IYSX SXWXf WX`Ü

kk¶fû¹ff ´fmOÞX ¶f¶fc»f IYf °fû Af¸f IYWXfÔ Àfm WXû¹fll AfOX½ff³fe IYe IbYLX EmÀfe WXe ýfÀ°ffÔ WX`Ü ¦fû½ff ¸fmÔ ¶feªfm´fe IYf¹fÊÀfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ¸fmÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû ¨fb³ff½f ´fi¨ffSX IYe IY¸ff³f ýmIYSX ´ffMXeÊ ³fm EIY ´fiIYfSX Àfm C³fIYe °ffªf´fûVfe °f¹f IYSX ýe, »fmdIY³f ¹fm ·fe ÀfÔ¹fû¦f WX` dIY dªfÀf ¦fû½ff ¶f`NXIY ¸fmÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû ´ffMXeÊ IYe ´fi¨ffSX Àfd¸fd°f IYf ´fi¸fbJ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff, CÀfe ¦fû½ff ¸fmÔ ýÀf Àff»f ´fWX»fm ³fSXmÔýi ¸fûýe IYe IbYÀfeÊ ¶f¨ff³fm ¸fmÔ AfOX½ff¯fe ³fm ½feMXû ´ff½fSX IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff ±ffÜ ¦fbªfSXf°f ýÔ¦fûÔ IZY ¶ffý IYSXe¶f-IYSXe¶f °f¹f ±ff dIY ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû IbYÀfeÊ LXûOÞX³fm IZY d»fE IYWXf ªffE¦ff, »fmdIY³f Em³f ¸füIZY ´fSX AfOX½ff¯fe ªfe IZY d½fSXû²f IZY ¨f»f°fZ CXÀf Àf¸f¹f ³fSmÔXýi ¸fûQe IYe IbYÀfeÊ ¶f¨fe SXWX ¦fBÊÜ ´ffMXeÊ ´fi¸fbJ SXfªf³ff±f dÀfaWX IYû d»fJm A´f³fm JÞ°f ¸fmÔ AfOX½ff¯feªfe ³fm A´f³fm ¦fbÀÀfm IYf BªfÞWXfSX dIY¹ffÜ ¦fû½ff ¶f`NXIY IZY ¶ffý AfOX½ff¯fe A¶f SXfªf³fed°fIY °füSX ´fSX AIZY»fZ ´fOÞX ¦fE W`XÔÜ WXf»ffÔdIY ÀfÔ§f AüSX ¶feªfZ´fe IZY ³fZ°ffAûa ³fZ C³WXmÔ ¸f³ff³fm IYe IYûdVfVf IYe W`XÜ »fZdIY³f ´ffMXeÊ IZY d´f°fÈ-´fb÷Y¿f B°f³fe ªf»ýe WXfSX ¸ff³f³fm ½ff»fm ³fm°ffAûÔ ¸fmÔ ³fWXeÔ WX`, ÷YNX³fm AüSX ¸ffÔ¦fm ¸f³f½ff³fm IYf C³fIYf A´f³ff °fSXeIYf SXWXf WX`Ü AfSXEÀfEÀf ³fZ E»f IZY AfOX½ff¯fe IYû ·fSXûÀff dý¹ff WX` dIY C³fIYe Àfb³fe ªffE¦feÜ 20 I ªfb»ffBÊX 2013


¢¹fûÔ ³ffSXfªf W`ÔX AfOX½ff¯fe 1. ¶feªfm´fe V¹ff¸ff ´fiÀffý ¸fbJªfeÊ, ýe³f ý¹ff»f C´ff²¹ff¹f, ³ff³ffªfe ýmVf¸fbJ AüSX AMX»f d¶fWXfSXe ½ffªf´fm¹fe IYe AfýVfÊ ´ffMXeÊ ³fWXeÔ SXWXeÜ 2. ¶feªfm´fe IYe d¨fa°ff ¸fZÔ ýmVf AüSX BÀfIZY »fû¦f Vffd¸f»f ³fWXeÔ 3. ´ffMXeÊ ³fm°ff A´f³fm d³fªfe EªfmÔOZ IYû Af¦fm ¶fPÞXf SXWXm WX`ÔÜ

¸fûýe ¶f³ff¸f AfOX½ff¯fe (ýû³fûÔ IYe °fb»f³ff°¸fIY JfdÀf¹f°f) ³fSXmÔýi ¸fûýe

E»f IZY AfOX½ff¯fe

¶feªfm´fe ¸fmÔ Àf½ffÊd²fIY »fûIYd´fi¹f ¦fbªfSXf°f IZY d½fIYfÀf IYf Qf½ff ¶ff°fûÔ ¸fZÔ ÀfMXeIY, À´f¿MX IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ Àfm Àfe²ff ÀfÔ´fIYÊ AfSXEÀfEÀf Àfm d³fIYMX°ff CXôû¦f´fd°f¹fûÔ ÀfZ d³fIYMX°ff AfIY¿fÊIY ½¹fd¢°f°½f

¶feªfm´fe IZY Àf¶fÀfZ ¶fbªfb¦fÊ ³fm°ff ´ffMXeÊ IYû Vfc³¹f Àfm dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨ff³fm ½ff»fm ýcÀfSXm ý»fûÔ Àfm ¶fmWX°fSX Àf¸f³½f¹f Àf¸ffªf IZY Àf·fe °f¶fIYûÔ Àfm ªfbOÞXf½f ¸fûQe IZY d½fSXû²fe ³fZ°ffAûa IYf Àff±f

AfSXEÀfEÀf ´fi¸fbJ ¸fûWX³f ·ff¦f½f°f Àfm AfOX½ff¯fe ³fm A´f³fe ¸fb»ffIYf°f ¸fmÔ Àf»ffWX ýe WX` dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f E³fOXeE IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ WXe »fOÞX³ff ¨ffdWXEÜ dIYÀfe EIY Vf£ÞÀf IYû Af¦fm IYSX³fm Àfm ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ ¸fmÔ ¦f»f°f ÀfÔýmVf ªffE¦ffÜ AfOX½ff¯fe ³fm ÀfÔ§f ´fi¸fbJ Àfm CÀfIZY ýû À½f¹fÔÀfm½fIYûÔ SXf¸f

»ff»f AüSX ÀfbSXmVf Àfû³fe IYe ·fe dVfIYf¹f°f IYe WX`Ü ÀfÔ§f ÀfcÂf ¶f°ff°fm WX`Ô dIY ªf»ýe WXe B³f ³fm°ffAûÔ IYû ½ff´fÀf ÀfÔ§f ¸fmÔ ¶fb»ff¹ff ªffE¦ffÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ÀfbSXmVf Àfû³fe ¶feªfm´fe IYe ¦fû½ff ¶f`NXIY ¸fmÔ ¸füªfcý ±fmÜ ³fSmXÔýi ¸fûQe IYû ´fi¨ffSX Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³ff³fZ ¸fZÔ Àfû³fe IYe JfÀf ·fcd¸fIYf ¶f°ffBÊ ªff SXWXe

³fSXmÔýi ¸fûýe IYe Jfd¸f¹ffa 4 AWXÔIYfSXe ½¹fdöY°½f 4 2002 IZY ¦fbªfSXf°f ýÔ¦fm 4 dWaXýb½ffýe SXfªf³fed°f IYSX³fm IYf AfSXû´f 4 d½fSXûd²f¹fûÔ IYû SXfªf³fed°fIY °füSX ´fSX J°¸f IYSX³ff E»f IZY AfOXUf¯fe IYe Jfd¸f¹ffa 4 ¶feªfm´fe ¸fmÔ Àf½fÊÀ½feIYf¹fÊ ³fWXeÔ 4 C¸fi IYe ¶ff²ff 4 ´ffMXeÊ ¸fmÔ Af¸f °f¶fIZY Àfm Àfe²ff ³ff°ff ³fWXeÔ 4 2009 IYe WXfSX IYf NXeIYSXf W`XÜ SXfªf³fed°f IZY JfÔMXe dJ»ffOÞXe AfOX½ff¯fe ´fÀ°f ªføYSX WXbE WXûÔ¦fm, »fmdIY³f ´fSXfÀ°f ³fWXeÔ WXbE WX`ÔÜ SX±f ¹ffÂffAûÔ IYe SXfªf³fed°f IYSX³fm ½ff»ff ¹fm ¸fWXfSX±fe B°f³fe ªf»ýe WXfSX ¸ff³f³fm ½ff»ff ³fWXeÔ WX`Ü ýmSX-Àf¶fmSX ´ffMXeÊ ¸fmÔ ³fBÊ SXfSX NX³f ÀfIY°fe WX`Ü AfdJSX ·fd½f¿¹f dIYÀf³fm ýmJf WX`Ü n ªfb»ffBÊX 2013 I 21


°f»ffIYÞ..°f»ffIYÞ..°f»ffIYÞ

IY·fe Ad²fIYfSX SX»` fe IZY ªfdSXE °fû IY·fe BVffSXû-Ô BVffSXûÔ ¸fmÔ ³fe°feVf ¶feªfm´fe IYû ²f¸fIYf°fm SXWXm dIY Àff»fûÔ ´fbSXf³ff dSXV°ff MXMc X ªffE¦ff, A¦fSX ¸fûýe IYû 2014 IYe IY¸ff³f ÀfüÔ´f ýe ¦fBÊÜ ªf`Àff dIY °f¹f ¸ff³ff ªff SXWXf ±ff ¸fûýe IZY WXf±fûÔ ¸fmÔ IY¸ff³f Af ·fe ¦fBÊÜ ³fe°feVf IZY ´ffÀf E³fOXeE Àfm A»f¦f WXû³fm IZY A»ff½ff IYûBÊ ¨ffSXf ·fe ³fWXeÔ ±ffÜ A»f¦f WXû°fm WXe ¶f¹ff³fûÔ IYf ýüSX VfbøY WXû ¦f¹ff AüSX IY»f °fIY ªf¹f-½feøY IYe °fSXWX dýJ³fm ½ff»fm ¶feªfm´fe AüSX ªfmOXe¹fc EIY ýcÀfSXm IYû JMXIY³fm »f¦fm WXÜÔ`

°f»ffIYÞ IZY ¶ffý ¢¹ff WX` ³fE WX¸fÀfRYSX IYe °f»ffVf? BÀf ÀfÔ¶fÔ²f d½f¨LXmý IZY ¶ffý Àf¶f AÀf¸fÔªfÀf ¸fmÔ WX`Ô, d¶fWXfSX IYe ªf³f°ff dªfÀf³fm ¶feªfm´fe-ªfmOXe¹fc IYû A»f¦f Àf¸fÓff WXe ³fWXeÔ, Jbý ³fe°feVf IbY¸ffSX ªfû ªff³f°fm WX`Ô dIY d¶fWXfSX ¸fmÔ AIZY»fm SXfWX AfÀff³f ³fWXeÔÜ AÀf¸fÔªfÀf ¸fmÔ ¶feªfm´fe ·fe WX` ¢¹fûÔdIY ³fe°feVf WXe °fû C³fIYf ¨fmWXSXf ±fm, Jbý C³fIYe ´ffMXeÊ Àfm IYûBÊ ·fe ¨fmWXSXf B°f³ff ¨f¸fIY ³fWXeÔ ´ff¹ffÜ d¶fWXfSX IZY ¸fûýe ¹ffd³f ÀfbVfe»f ¸fûýe B°f³fm AÀfSXýfSX ³fWXeÔ °fû dýne IZY ¸fûýe ¹ffd³f ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû °fû d¶fWXfSX °fIY ¶fb»ff³fm Àfm ³fe°feVf IY°fSXf°fm SXWXmÜ C³WXmÔ »f¦f°ff ±ff ¸fûýe AfE °fû ¶fÔMXf²ffSX WXû³ff °f¹f WX` ¢¹fûÔdIY ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fýf°ff C³fIZY dJ»ffRY WXû ªffE¦ffÜ E³fOXeE Àfm SXfWXmÔ ªfbýf IYSX³fm IZY ¶ffý ´feE¸f ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX ³fm IYWXf dIY ³fe°feVf ²f¸fÊd³fSX´fmÃf WX`Ô AüSX dRYSX ³fe°feVf ³fm C³fIYf Af·ffSX ªf°ff¹ffÜ ¹ffd³f dIY ªfý¹fc ³fm A·fe ÷YJ ÀffRY ·f»fm ³fWXeÔ dIY¹ff WX` »fmdIY³f IYfÔ¦fimÀf Àfm ¶ff°f ¶f³f ªffE °fû WX`SXf³fe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀf ¶f¹ff³f¶ffªfe IZY ¶fe¨f AÀf¸faªfÀf ¸fZÔX »ff»fc ·fe WX`ÔÜ dªfÀf IYfÔ¦fimÀf IYf ýf¸f³f ±ff¸fm WXbE WX`Ô CÀfe ³fm d½fäfÀf¸f°f ªfe°f³fm ¸fmÔ ³fe°feVf IYf Àff±f ým dý¹ffÜ ³fBÊ dJ¨fOÞXe IZY ´fIY³fm Àfm C³fIYf ¸ff±ff ·fe NX³fIYf WXbAf WX`Ü IYfÔ¦fimÀf SXfª¹fûÔ ¸fZÔ 2014 IZY ´fWX»fm Jbý IYû ¸fªf¶fc°f IYSX³fm ¸fmÔ »f¦fe W`X, °fû 22 I ªfb»ffBÊX 2013

À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX ³fe°feVf IbY¸ffSX IYf Àff±f »fZ³ff ¨ffWZX¦feÜ ¶feªfm´fe ³fZ Àff»f 2010 ¸fmÔ ³fe°feVf IYe ¶ff°f ¸ff³f »fe AüSX ¸fûýe IYû d¶fWXfSX ¸fmÔ ´fi¨ffSX IYSX³fm IZY d»fE ³fWXeÔ ·fmªff ¦f¹ffÜ BÀfÀfm ¶feªfm´fe IYû dýæY°f ¹fm WXbBÊ dIY ³fe°feVf A´f³fm ý¸f ´fSX ÀfSXIYfSX ¶f³ff »fm ¦fE AüSX ¶feªfm´fe IZY WXf±f IbYLX ³fWXeÔ Af¹ffÜ ¦fNX¶fÔ²f³f ²f¸fÊ IYf ´ff»f³f °fû WXbAf »fmdIY³f ¶feªfm´fe IYf A´f³ff ÀfÔ¦fNX³f ³fe°feVf IZY ¨fmWXSXm IYe AfOÞX ¸fmÔ dLX´f ¦f¹ffÜ ¶ff°f ªf¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IZY ýf½fmýfSX IYe AfBÊ °fû ¸fûýe IYe ¶fifadOaX¦f ýmJ°fm WXbE ³fe°feVf ³fm A´f³fe ýf½fmýfSXe ·fe ¶fb»fÔý IYSX ýeÜ SXf¸f»fe»ff ¸f`ýf³f ¸fmÔ Ad²fIYfSX SX`»fe IZY ýüSXf³f WXe ³fe°feVf ³fm d¶fWXfSX IYû ýmVf IYe °fSXæYe IYf ¸ffgOX»f ¶f°ffIYSX A´f³fm BSXfým ÀffRY IYSX dýE ±fmÜ ¶feªfm´fe ·fe ªff³f°fe ±fe dIY A¶f ¶ff°f d¶fWXfSX IYe ³fWXeÔ ´fcSXm ýmVf IYe WX` AüSX ³fe°feVf IYf ªf»f½ff dÀfRYÊ d¶fWXfSX °fIY Àfed¸f°f WX`Ü J`SX ¸fûýe IYf ªf»f½ff ¦fbªfSXf°f IZY ¶ffWXSX dIY°f³ff WX` IYWX³ff ¶fWXb°f ¸fbdVIY»f WX`Ô ¢¹fûÔdIY IY³ffÊMXIY ¨fb³ff½f IZY ³f°feªfûÔ ³fm ªfWXfÔ IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ªff³f RcaYIY ýe ½fWXeÔ d¶fWXfSX IZY ¶fý»fm Àf¸feIYSX¯fûÔ ¸fmÔ ¸fûýe BRZY¢MX IYû »fmIYSX Jbý ¶feªfm´fe ³fm°ff ·fe EIY ¸f°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ ³fe°feVf ³fm AfOX½ff¯fe IYf Jb»fIYSX Àf¸f±fʳf °fIY IYSX dý¹ff

°fû AfOX½ff¯fe IZY ¶f¦ff½f°fe °fm½fSX ·fe Jb»fIYSX Àff¸f³fm Af ¦fE, »fmdIY³f BÀf Àf¶f IZY ¶ff½fªfcý ¶feªfm´fe A¶f °f¹f IYSX ¨fbIYe WX` dIY ¨ffWXm ªfû WXû BÀf ¶ffSX °fû ¸fûýe ´fSX ýfÔ½f »f¦ff³ff WXe WXû¦ffÜ ½f`Àfm ¶feªfm´fe-ªfmOXe¹fc IZY °f»ffIY IYe ´fMXIY±ff ´fWX»fm WXe °f`¹ffSX WXû ¨fbIYe ±feÜ BÔ°fªffSX ±ff EIY ¸füIZY IYf AüSX ¦fû½ff ¸fmÔ ¸fûýe IYû Àff¸f³fm SXJ³ff, dRYSX AfOX½ff¯fe BÀ°feRYf ´fiIYSX¯f IZY Àff±f WXe ªfmOXe¹fc IYû ¹fm ¸füIYf ·fe d¸f»f ¦f¹ffÜ ½fdSXâ ´fÂfIYfSX ´fi¸fûý ªfûVfe IYWX°fm WX`Ô dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f-2014 IYû »fmIYSX dªfÀf °fSXWX IZY ´fdSXQÈV¹f C·fSX SXWXm WX`Ô, CÀf¸fmÔ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ½fWX ÃfmÂfe¹f ý»fûÔ ¹ff ·fd½f¿¹f ¸fmÔ IYfÔ¦fimÀf ½f ½ff¸f´fÔ±fe ý»fûÔ IZY ÀfWXfSXm BÀf ¸faÀfc¶fm IYû ´fcSXf IYSX³fm IYe B¨LXf ý¶fe dýJ°fe WX`Ü ªfZOXe¹fc IYf A°fe°f IYfÔ¦fimÀf d½fSXû²fe SXWXf WX`, EmÀfm ¸fmÔ ªfý¹fc IZY ´ffÀf d½fIY»´f Àfed¸f°f W`ÔXÜX A¦fSX ³fe°feVf EIY»ff ¨f»fû IYe SXfWX ´fSX ¨f»f ´fOÞXmÔ °fû ·fe WX`SXf³fe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY C³fIZY A´f³fm SXfª¹f IZY Àf¸feIYSX¯f IZY d»fWXfªf Àfm C³WXmÔ ¦fNX¶fÔ²f³f Àfm ¶fWXb°f ª¹ffýf RYf¹fýf WXû°ff ³fWXeÔ dýJ°ffÜ AüSX ¨fb³ff½f ¶ffý °f¸ff¸f SXfWXmÔ WXûÔ¦feÜ QZJ³ff WXû¦ff dIY Àf¸ffªf½ffQ IYf ¹fZ ´fbSXû²ff SXfªf³fed°f IYe ´f±fSXe»fe SXfWX ´fSX dIYÀf °fSXWX A´f³fZ IYQ¸f SXJ°ff WX`Ü n


E³fOXeE ³fWXeÔ JbQ IYû ¸fªf¶fc°f IYSX SXWXe ¶feªfZ´fe d¶fWXfSX ¸fmÔ ³fe°feVf-¸fûýe IZY °f»ffIY IZY ¶ffý SXfªf³fed°f IYe ¨füÀfSX ´fSX IYü³f Àfe ¨ff»fmÔ ¨f»fe ªffEÔ¦fe,¹fWX IYWX³ff AüSX Àf¸fÓf³ff dRY»fWXf»f ¶fWX°b f ¸fbdVIY»f WXÜ` BÀf MXMc X Àfm E³fOXeE IY¸fªfûSX WXû°ff dýJ SXWXf WX` ½fWXeÔ ¶feªfm´fe IYe ´fif±fd¸fIY°ff Jbý IYf dIY»ff ¸fªf¶fc°f IYSX³fm ´fSX WXÜ` ¶feªfm´fe AüSX ªfmOXe¹fc IYf ¦fNX¶fÔ²f³f McXMX³fZ IZY Àff±f WXe A¶f Qû³fûÔ Q»f A´f³fZ-A´f³fZ SXfÀ°fZ ¨f»f dýE WX`ÔÜ ¦fNX¶fÔ²f³f MXcMX³fm IZY IYBÊ IYfSX¯f WXû ÀfIY°fm WX`ÔÜ ¸fmSXm dWXÀff¶f Àfm E³fOXeE IZY MXcMX³fm IZY ýû IYfSX¯f WX`Ô, EIY °fû dÀfðfÔ°f IYf ¸fbïf WX`,E³fOXeE IZY §fMXIY Q»f AüSX IYBÊ ³fm°ff ³fSXmÔýi ¸fûýe Àfm Àf`ðfÔd°fIY Af²ffSX ´fSX ¸fm»f ³fWXeÔ SXJ°fm WX`ÔÜ ¦fNX¶fa²f³f McXMX³fZ IZY IbYLX SXfªf³fed°fIY IYfSX¯f ·fe WX`Ô, IbYLX §fMXIY Q»fûÔ IYû AüSX ³fZ°ffAûa IYû »f¦f°ff WX` dIY BÀf ¦fNX¶fÔ²f³f Àfm A»f¦f WXû³fm ´fSX C³WXmÔ SXfªf³fed°fIY »ff·f WXû¦ffÜ d»fWXfªff ½fû A»f¦f WXû SXWXm WX`ÔÜ E³fOXeE IYe ÀfRY»f°ff BÀf ¶ff°f ´fSX d³f·fÊSX IYSXm¦fe dIY ¶feªfm´fe A´f³fm ¶fc°fm ´fSX dIY°f³fe ÀfeMXmÔ »ff ÀfIY°fe WX`Ü dRY»fWXf»f ªfû SXfªf³fed°fIY ²fib½feIYSX¯f WXû SXWXf WX` CÀf¸fmÔ ¦fNX¶fÔ²f³f IZY ¸fû¨fmÊ ´fSX E³fOXeE AüSX ¶feªfm´fe IY¸fªfûSX dýJ SXWXe WX` »fmdIY³f ´ffMXeÊ IYe d³fªfe °f`¹ffdSX¹ffÔ IYfRYe WXý °fIY ýVffÊ SXWXe WX`Ô dIY ½fû A´f³fe ÀfeMXûÔ ¸fmÔ BªffRYf IYSX³fm IYe IYûdVfVf ¸fmÔ WX`Ü A¦fSX E³fOXeE dLX³³f-d·f³³f WXû SXWXf WX`Ü °fû IY¸fe ³fm°ff IYe WX`,ýSXAÀf»f AMX»f d¶fWXfSXe ½ffªf´fm¹fe IZY ´ffÀf »fû¦fûÔ IYû Àff±f »fmIYSX ¨f»f³fm IYe ªf`Àfe Ãf¸f°ff ±fe ½f`Àfe Ãf¸f°ff Afªf IYe ¶feªfm´fe IZY dIYÀfe ³fm°ff ¸fmÔ ³fWXeÔ WX`Ü ½ffªf´fm¹feªfe IYe °fb»f³ff dIYÀfe ·fe ¸füªfcýf ¶feªfm´fe ³fm°ff Àfm ³fWXeÔ IYSX WXû ÀfIY°fe WX`, ½fû ´ffMXeÊ Àfm DY´fSX IZY ³fm°ff ±fmÜ IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ ½fm Àf·fe ý»fûÔ ¸fmÔ À½feIYf¹fÊ ±fmÜ C³fIYe LXd½f, ½¹fdöY¦f°f À½f·ff½f ·fe ½f`Àff ±ff dIY SXfªf³fed°fIY ý»fûÔ IYû C³fIZY Àff±f IYf¸f IYSX³ff ¦fNX¶fÔ²f³f IYSX³ff NXeIY »f¦ffÜ Afªf ¶feªfm´fe IYe WXf»f°f ½f`Àfe WX` ªf`Àfe IY·fe 80 AüSX 90 IZY ýVfIY ¸fmÔ WXbAf IYSX°fe ±feÜ CÀf ýüSX ¸fmÔ ·fe ¶feªfm´fe Àfm IYûBÊ ·fe SXfªf³fed°fIY ý»f ªfbOÞX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ±ffÜ dRYSX AfOX½ff¯fe AüSX AMX»f IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ ¶feªfm´fe IYf SXfªf³fed°fIY A»f¦ff½f Àf¸ff~ WXbAf AüSX E³fOXeE IYf ¦fNX³f WXbAfÜ WXf»ffÔdIY ²f¸fÊd³fSX´fmÃf°ff AüSX IYBÊ ýcÀfSXm

ÀfaªfeU ßfeUfÀ°fU UdSX¿NX ´fÂfIYfSX

¸fbïûÔ ´fSX ¶feªfm´fe Àfm ½f`¨ffdSXIY °füSX ´fSX d·f³³f d½f¨ffSX SXJ³fm ½ff»fm ý»fûÔ IZY ¨f»f°fm ¶feªfm´fe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX A»f¦f-±f»f¦f dýJe WX`Ü IbYLX EmÀff WXe ¸ffWXü»f Afªf ·fe ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXf WX` ªf¶f ³fSXmÔýi ¸fûýe IZY ¸fÀf»fm ´fSX ¶feªfm´fe SXfªf³fed°fIY ALXc°fûÔ IYe Àfe ßfm¯fe ¸fmÔ Af SXWXe WX`Ü »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IZY ´fWX»fm ¶feªfm´fe Àfm ÃfmÂfe¹f ý»fûÔ IZY ªfbOÞX³fm IYe ÀfÔ·ff½f³ff IYfRYe IY¸f WX`Ü ¸f°f»f¶f ÀffRY WX` dIY ³fSXmÔýi ¸fûýe IZY Af³fm Àfm ´fWX»fm °fû E³fOXeE IY¸fªfûSX WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY C³fIYe ´ffMXeÊ IYe Àfû¨f ¹fm WX` dIY A¦fSX 2014 IZY ¨fb³ff½f ¸fmÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû Af¦fm IYSXIZY ýmVf ·fSX ¸fmÔ ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf »fûIYÀf·ff ÀfeMXmÔ »fm Af°fm WX`Ô, °fû ¨fb³ff½f ¶ffý C³fIZY Àff±f IYBÊ ý»f ªfbOÞX ªffEÔ¦fmÜ ¶feªfm´fe IYf ¹fm AfÔIY»f³f dIY°f³ff ÀfWXe WX` AüSX ¹f±ff±fÊ ´fSX Af²ffdSX°f WX` ,¹fm ¸ff»fc¸f ³fWXeÔ »fmdIY³f C³fIYe ´fWX»fe IYûdVfVf Jbý IYe °ffIY°f ¸fmÔ BªffRYf IYSX³fm IYe WXû¦feÜ BÀf IYf¸f IZY d»fE ¶feªfm´fe IZY ´ffÀf ³fSXmÔýi ¸fûýe Àfm ¶fmWX°fSX d½fIY»´f ³fWXeÔ WX` AüSX dRY»fWXf»f ¶feªfm´fe A´f³fm °fb÷Y´f IZY BæYm IYû Afªf¸ff³fm IZY d»fE ª¹ffýf B¨LXbIY WX`Ü ½fWXeÔ A¦fSX ªfmOXe¹fc IYe ¶ff°f IYSXmÔ °fû ³fe°feVf IbY¸ffSX IYû ³fSXmÔýi ¸fûýe dIYÀfe WXf»f°f ¸fmÔ À½feIYf¹fÊ ³fWXeÔ WX`Ü ³fe°feVf AüSX ¸fûýe IZY ¶fe¨f IY·fe ³fWXeÔ ¶f³fe WX`Ü E³fOXeE IYe MXcMX d¶fWXfSX IZY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ WXû ªff°fe WX`Ü ªfmOXe¹fc IZY E³fOXeE

Àfm A»f¦f WXû³fm IZY ¶ffý ³fE SXfªf³fed°fIY Àf¸feIYSX¯f ¶f³f ÀfIY°fm WX`ÔÜ »ff»fc ´fiÀffý ¹ffý½f d´fLX»fm ýÀf Àff»fûÔ Àfm Àf°°ff Àfm A»f¦f WX`Ô AüS WXf»f WXe ¸fmÔ ¸fWXfSXfªf¦fÔªf ¨fb³ff½f ªfe°fIYSX ½fû dRYSX Àfm ¨fb³fü°fe ´fmVf IYSX SXWXm WX`ÔÜ ½fWXeÔ IYfÔ¦fimÀf dªfÀfIYe d¶fWXfSX ¸fZÔ WXf»f°f IYfRYe IY¸fªfûSX W`X, d¶fWXfSX ¸fmÔ ³fe°feVf IbY¸ffSX IYû ¨ffSXf RZÔYIY SXWXe W`XÜ QZJ³ff W`X dIY ³fe°feVf IbY¸ffSX IYfÔ¦fimÀf Àfm ¦fNX¶fÔ²f³f IYSXm¦fmÔ ¹ff dRYSX »ff»fc´ffÀf½ff³f AüSX IYfÔ¦fimÀf IYf ¦fNX¶fa²f³f ¶f³ff SXWX°ff W`XÜ ¹fm IbYLX EmÀfm SXfªf³fed°fIY Àf¸feIYSX¯f WXûÔ¦fm dªf³f´fSX Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ IYfRYe IbYLX ¶fý»ff½f ýmJ³fm IYû d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü WX¸ffSmX QZVf ¸fZÔ ÃfmÂfe¹f ý»f ´ffÍMX¹fûÔ Àfm ª¹ffýf ³fm°ffAûÔ IYe d³fªfe LXd½f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü ªfmOXe¹fc IYû ³fe°feVf IbY¸ffSX AüSX VfSXý ¹ffý½f ³fm d¸f»fIYSX JOÞXf dIY¹ff WX`Ü ªffªfÊ RY³ffÊOXeªÔ f IZY ³fm°fÈ°½f ¸fmÔ JOÞXe WXbBÊ Àf¸f°ff ´ffMXeÊ ¸fmÔ ýû³fûÔ WXe ³fm°ff Àff±f ±fm AüSX A¶f ªfmOXe¹fc ¸fmÔ ýû³fûÔ IYe SXfªf³fed°fIY ýûÀ°fe ªffSXe WX`Ü d¶fWXfSX IZY ªffd°f¦f°f Àf¸feIYSX¯fûÔ IYû ýmJ°fm WXbE ·fe ªfmOXe¹fc IZY ¹fm ýû³fûÔ ³fm°ff A´f³fe ´ffMXeÊ IZY d»fE IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ WXÜ`Ô WXf»ffÔdIY ýû³fûÔ ¸fmÔ IYü³f ³fÔ¶fSX EIY WX` AüSX IYü³f ³fÔ¶fSX ýû ´fSX ¹fm IYWX³ff IYfRYe ¸fbdVIY»f WX`Ü ªfmOXe¹fc IYe ÀfRY»f°ff ¶fWXb°f IbYLX ³fe°feVf IbY¸ffSX AüSX VfSXý ¹ffý½f IZY BýÊ-d¦fýÊ §fc¸f°fe WX`, Af³fm ½ff»fm ¨fb³ff½fûÔ ¸fmÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfRY»f°ff B³WXeÔ ýû³fûÔ ³fm°ffAûÔ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX WXe d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü ªfmOXe¹fc-¶feªfm´fe IZY A»f¦f WXû³fm IZY ¶ffý ýmVf IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ IYfRYe ¶fý»ff½f ýmJ³fm IYû d¸f»f ÀfIY°fm WX`ÔÜ °feÀfSXm ¸fû¨fmÊ IYe ÀfÔ·ff½f³ff WXf»ffÔdIY IYfRYe IY¸f WX`, »fmdIY³f ³fe°feVf IbY¸ffSX AüSX VfSXý ¹ffý½f IYû A´f³fm SXfªf³fed°fIY ½fªfcý IYû ¶f¨ffE SXJ³fm IZY d»fE dRY»fWXf»f d¶fWXfSX ¸fmÔ A´f³fe °ffIY°f ¶fPÞXf³fe WXû¦feÜ ½fWXeÔ ¶feªfm´fe IYû Àffd¶f°f IYSX³ff WXû¦ff dIY E³fOXeE IYe MXcMX-RcYMX CXÀfIZY d¸fVf³f ´fSX JfÀf AÀfSX ³fWXeÔ OXf»f ÀfIY°fZ W`ÔXÜ JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n ªfb»ffBÊX 2013 I 23


AfdJÞSXe RZYSX¶fQ»f!

ÀfSXIYfSX IYf ¨fmWXSXf ¨f¸fIYf³fm IYe AfdJSXe IYûdVfVf

IZYd¶f³fmMX ¸fÔÂfe ÀfeÀf SXf¸f Aû»ff - ßf¸f

d¦fdSXªff ½¹ffÀf - Af½ffÀf E½fÔ ¦fSXe¶fe C³¸fc»f³f

IZYEÀf SXf½f IY´fOÞXf

AfgÀIYSX RY³ffÊOXeªf - ÀfOÞXIY ´fdSX½fWX³f E½fÔ SXfªf¸ff¦fÊ

³fE SXfª¹f ¸fÔÂfe

¸ffd¯fIY SXf½f ¦fd½f°f ßfe0 ÀfÔ°fû¿f ¨fü²fSXe BÊE¸fEÀf ³fd¨f¹f´´f³f ªfmOXe Àfe»f¸f d½f°°f ¸faÂff»f¹f ½ffd¯fª¹f E½fÔ Àff¸ffdªfIY ³¹ff¹f À½ffÀ±¹f E½fÔ Côû¦f E½fÔ Ad²fIYfdSX°ff ´fdSX½ffSX IY»¹ff¯f

EIY ³fªfSX 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f AüSX ýcÀfSXe ³fªfSX Af³fm ½ff»fm d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ ´fSX SXJ°fm WXbE ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX ³fm A´f³fm AfdJSXe IZYd¶f³fmMX d½fÀ°ffSX ¸fmÔ ÀfÔ°fb»f³f IYf AQзfb°f Jm»f Jm»f³fm IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü BÀf d½fÀ°ffSX ¸fmÔ AfgÀIYSX RY³ffÊOXeªf, ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff, d¦fdSXªff ½¹ffÀf AüSX IZYEÀf SXf½f Àf¸fm°f IbY»f ¨ffSX I`Yd¶f³fmMX ½f ¨ffSX SXfª¹f ¸fÔÂfe ¶f³ffE ¦fEÜ ½fWXeÔ ßf¸f ¸fÔÂfe ¸fdnIYfªfbʳf JOÞX¦fm A¶f SXm»f ¸fÔÂff»f¹f ýmJmÔ¦fmÜ BÀf d½fÀ°ffSX IZY ¶ffQ ¸f³f¸fûWX³f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ÀfýÀ¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff A¶f 77 WXû ¦fBÊ WX`Ü IZYd¶f³fmMX ¸fmÔ SXfªfÀ±ff³f, IY³ffÊMXIY AüSX AfÔ²fi ´fiýmVf IYû JfÀf °f½fªªfû ýe ¦fBÊ WX`Ü SXfªfÀ±ff³f Àfm 24 I ªfb»ffBÊX 2013

ýû ³fE I`Yd¶f³fmMX ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû À±ff³f dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü 86 Àff»f IZY ªffMX ³fm°ff ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff IYû ¸fÔÂfe ¶f³ffIYSX ªffMX Àf¸feIYSX¯f ÀfÔ°fbd»f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ½fWXeÔ d¨f°°füOÞX ¦fPÞX Àfm ÀffÔÀfý d¦fdSXªff ½¹ffÀf IYû Af½ffÀf E½fÔ VfWXSXe ¦fSXe¶fe C³¸fc»f³f ¸fÔÂff»f¹f IYe dªf¸¸fmýfSXe ýe ¦fBÊ WX`Ü IY³ffÊMXIY ¸fmÔ ýd»f°fûÔ IZY ¶fe¨f IYfÔ¦fimÀf IYf Àf¶fÀfm ¶fOÞXf ¨fmWXSXf SXWXm ¸fd»»fIYfªfbʳf JOÞX¦fm IYf IYý ¶fPXf× IYSX C³fIYf Àf¸¸ff³f ·fe ¶fSXIYSXfSX SXJf ¦f¹ffÜ ½fWXeÔ AfgÀIYSX RY³ffÊOXeªÔ f IYû ÀfOÞXIY ´fdSX½fWX³f ¸fÔÂff»f¹f ±f¸ffIYSX ³fm°fÈ°½f ³fm C³WXmÔ ÀfÔ¦fNX³f Àfm ´f`ý»f IYSX dý¹ff WX`Ü AfÔ²fi IZY A´f³fm PXWX°fm dIY»fm IYû ¶f¨ff³fm IYe AfdJSXe IY½ff¹fý IZY °füSX ´fSX IYfÔ¦fimÀf ³fZ ½fWXfÔ

Àfm ·fe ¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXfBÊ WX`Ü IZYEÀf SXf½f IYû IZYd¶f³fmMX, °fû ªfmOXe Àfe»f¸f IYû SXfª¹f ¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfª¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ ¸fmÔ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¸ffd¯fIY SXf½f ¦fd½f°f IYe ·fe ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fmÔ ½ff´fÀfe WXbBÊ WX`Ü C³WXmÔ Àff¸ffdªfIY ³¹ff¹f E½fÔ Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂff»f¹f ýmIYSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ ªff°fe¹f ÀfÔ°fb»f³f Àff²f³fm IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf RZYSX¶fý»f ¸fmÔ ¨fü²fSXe ¶feSXmÔýi dÀfaWX IYf ´fØff IYMX ¦f¹ffÜ ¶feSXmÔýi dÀfaWX IYû IZYd¶f³fmMX ¸fmÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ªff³ff ±ff, »fZdIY³f ·fc´fmÔýi dÀfaWX WXbçf Àfm °f»Je IZY ¨f»f°fm ½fû IZYd¶f³fmMX ¸fmÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹fm ªff ÀfIZYÜ ¸ff³ff ªff SXWXf W`X dIY ¹fc´feE -2 IYf ¹fZ AfdJSXe IZYd¶f³fZMX d½fÀ°ffSX W`XÜ n


SXfWbX»f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¹fbUf WXû°fe IYfa¦fiZÀf ¨fb³ff½fe Àff»f ¸fmÔ IYfÔ¦fiÀm f ´ffMXeÊ ³fm A´f³fm ÀfÔ¦fNX³f IYû ÓffOÞX ´fûÔLXIYSX ³f¹ff IYSX³fm IYe IYûdVfVf IYe WXÜ` »fûIYÀf·ff AüSX ¨ffSX SXfª¹fûÔ ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fm d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IZY ¸fïm³fªfSX MXe¸f SXfWXb»f °f`¹ffSX WXbBÊ WXÜ` BÀf MXe¸f ¸fmÔ A³fb·f½f IYû ·fe ´fif±fd¸fIY°ff ýe ¦fBÊ WXÜ` RZYSX¶fQ»f IZY ¶ffQ IYfa¦fiÀZ f Àfa¦fNX³f ¸fZÔ 12 ¸fWXfÀfd¨f½fûÔ IZY Àff±f 42 Àfd¨f½f ¶f³ffE ¦fE WXÜÔ` IZYÔ ýie¹f ¸fÔÂfe ´fý Àfm BÀ°feRYf ým³fm ½ff»fm Aªf¹f ¸ffIY³f AüSX Àfe´fe ªfûVfe IYû ´fWX»fe ¶ffSX ¸fWXfÀfd¨f½f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WXÜ` Aªf¹f ¸ffIY³f ´ffMXeÊ IYf ¸fedOX¹ff ´fi·ffSX Àfa·ff»fZ¦Ô fZÜ ½fWXeÔ Àfe´fe ªfûVfe IYû SXfªfÀ±ff³f ¸fmÔ Àf¸feIYSX¯fûÔ IYû ýmJ°fm WXbE ¸fWXfÀfd¨f½f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WXÜ` ¦füSX°f»f¶f WX` dIY SXfª¹f IYe SXfªf³fed°f ¸fmÔ Àfe´fe ªfûVfe AVfûIY ¦fWX»fû°f IZY d½fSXû²fe ¸ff³fm ªff°fm WXÜÔ` ÀfÔ¦fNX³f ¸fmÔ ¸fb¶Ô fBÊ IYfÔ¦fiÀm f IZY ´fc½fÊ A²¹fÃf ¦fb÷YýfÀf IYf¸f°f, »fbdªf³fû RY»fmSXû, ¸fûWX³f ´fiIYfVf, VfIYe»f AWX¸fý

IYû ·fe ´fWX»fe ¶ffSX ¸fWXfÀfd¨f½f ´fý IYe dªf¸¸fmýfSXe ýe ¦fBÊ WXÜ` ¦fb÷YýfÀf IYf¸f°f »fÔ¶fm Àf¸f¹f Àfm WXfdVfE ´fSX ¨f»f SXWXm ±fmÜ ´fbSXf³fm ¨fmWXSXûÔ ¸fmÔ AÔd¶fIYf Àfû³fe IYe ¸fWXfÀfd¨f½f IZY øY´f ¸fmÔ dRYSX ½ff´fÀfe WXbBÊ WXÜ` ¦fb»ff¸f ³f¶fe Afªffý, AfgÀIYSX RY³ffÊOÔ Xeªf, AüSX d½f»ffÀf SXf½f ¸fb°°fm¸f½ffSX IYe ¶f°füSX ¸fWXfÀfd¨f½f ´fý Àfm LXb˜e WXû ¦fBÊ WXÜ` A¦f»fm Àff»f WXû³fm ½ff»fm »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f IZY d»fWXfªf Àfm ¶f³fe SXfWXb»f IYe MXe¸f IYe AüÀf°f C¸fi IYSXe¶f 55 Àff»f ¶f°ffBÊ ªff SXWXe WXÜ` ÀfÔ¦fNX³f ¸fmÔ dýd¦½fªf¹f dÔÀfWX Àfm C°°fSX ´fiýVm f, ¸fbIbY»f ½ffÀfd³fIY Àfm SXfªfÀ±ff³f, WXdSX´fiÀffý Àfm ¸f²¹f ´fiýVm f, WXSXeVf ¨fü²fSXe Àfm ´fÔªff¶f IYf ´fi·ffSX »fm d»f¹ff WXÜ` ¸f²fbÀfcý³f d¸fåe IYû CØfSX ´fiýVm f IYf ´fi·ffSX ÀfüÔ´ff ¦f¹ff WXÜ` dýd¦½fªf¹f, ªf³ffýʳf dõ½fmýe, ¸fbIbY»f ½ffÀfd³fIY AüSX ¶fe IZY ´fiÀffý ¶f°füSX ¸fWXfÀfd¨f½f A´f³fe IbYÀfeÊ ¶f¨ff³fm ¸fmÔ ÀfRY»f SXWXm WXÜÔ`

MXe¸f SXfWXb»f IZY ÀfýÀ¹f

Aªf¹f ¸ffIY³f ÀfÔ¨ffSX, ´fi¨ffSX, ´fiIYfVf³f

AÔd¶fIYf Àfû³fe dWX¸ff¨f»f, ªf¸¸fc, CØfSXfJÔOX, IYfÔ¦fimÀf A²¹fÃf IYf¹ffÊ»f¹f

ªf³ffýʳf dõ½fmýe »fbBdªf³WXû RY»fmdSX¹fû A÷Y¯ff¨f»f ´fiýmVf, ¸fd¯f´fbSX, EAfBÊÀfeÀfe ¶f`NXIY, EAfBÊÀfeÀfe d½f·ff¦f, Àf¸f³½f¹f ¸fm§ff»f¹f, d¸fªfûSX¸f, ³ff¦ff»f`ÔOX, dÀfdæY¸f, dÂf´fbSXf

¶feIZY WXdSX´fiÀffý Àfe´fe ªfûVfe LX°°feÀf¦fPX,Þ ÓffSXJOÔ X, AÀf¸f, d¶fWXfSX, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AÔOX¸ff³f d³fIYû¶ffSX õe´f Àf¸fcWX AûdOXVff

dýd¦½fªf¹f dÀfaWX AfÔ²fi ´fiýmVf, ¦fû½ff, IY³ffÊMXIY

¦fb÷YýfÀf IYf¸f°f ¦fbªfSXf°f, SXfªfÀ±ff³f, ýfýSX ³f¦fSX WX½fm»fe, ý¸f³f õe½f

¸f²fbÀfcý³f d¸fåe CØfSX ´fiýmVf, IZÔYýie¹f ¨fb³ff½f Àfd¸fd°f

¸fbIbY»f ½ffÀfd³fIY IZYSX»f, ´fbOXb¨fmSXe, °fd¸f»f³ffOXb, »fÃfõe´f

VfIYe»f AWX¸fý dýne, WXdSX¹ff¯ff, ´fÔªff¶f, ¨fÔOXe¦fPXÞ

¸fûWX³f ´fiIYfVf ¸f²¹f ´fiýmVf, ¸fWXfSXf¿MÑX

IYfÔ¦fimÀf IYf¹fÊÀfd¸fd°f IZY ÀfýÀ¹f 1- Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe 2- OXfg. ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX 3- SXfWXb»f ¦ffÔ²fe 4- EIZY EÔMX³fe 5- AWX¸fý ´fMXm»f 6- Aªf¹f ¸ffIY³f 7- AÔd¶fIYf Àfû³fe

8- ¶feIZY WXdSX´fiÀffý 9- Àfe´fe ªfûVfe 10- dýd¦½fªf¹f dÀfaWX 11- ¦fb»ff¸f ³f¶fe Afªffý 12- ¦fb÷YýfÀf IYf¸f°f 13- WXm¸ff ´fiû½ff Àf`dIY¹ff 14- ªf³ffýʳf dõ½fmýe

15- »fbBdªf³WXû RY»fmdSX¹fû 16- ¸f²fbÀfcý³f d¸fåe 17- ¸fûWX³f ´fiIYfVf 18- ¸fû°fe»ff»f ½fûSXf 19- ¸fbIbY»f ½ffÀfd³fIY 20- VfIYe»f AWX¸fý 21- ÀfbVfe»ff d°fdSX¹ff ªfbªfb»»ffBÊ ffBÊX X2013 2013 I 25


SZXUdOXÞ¹ffa ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff IZY ªfdSXE SXfªfÀ±ff³f IZY ªffMX ½fûMXûÔ ´fSX ³fªfSX

¸fÔÂfe ´fý d¸f»f³fm Àfm ½fûMXSXûÔ ´fSX RYIYÊ ªføYSX ´fOÞXm¦ff: ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff SXfªfÀ±ff³f IZY JfÔMXe ªffMX ³fm°ff ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff EIY ¶ffSX dRYSX ¸fÔÂfe´fý Àfm ³f½ffªfm ¦fE WX`ÔÜ A´f³fe Àff¸ffdªfIY Àfm½ffAûÔ IZY d»fE ´fòßfe IZY Àf¸¸ff³f Àfm ³f½ffªfm ¦fE ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff IYe SXfªfÀ±ff³f ¸fZÔ A¨LXe ´fIYOÞX W`XÜ Aû»ff IYû d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ IYû ýmJ°fm WXbE I`Yd¶f³fmMX d½fÀ°ffSX ¸fmÔ ªf¦fWX d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff ¹fc´feE-1 I`Yd¶f³fmMX ¸fmÔ ·fe ¸fÔÂfe SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ ÀfeÀfSXf¸f Aû»ff Àfm Àfa½ffQQf°ff Àfbd¸f°f ¨fü²fSXe IYe ¶ff°f¨fe°f

¸faÂfe ¶f³f³fZ IYe dIY°f³fe JbVfe W`X? ªf½ff³f IYfÔ¦fimÀf IYe ¶fcPXÞe ÀfSXIYfSX

X·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf IYf À¹ffWX ´fWX»fc 4 AfdJSXe RZYSX¶fý»f ¸fmÔ Vffd¸f»f ¨ffSX IZYd¶f³fmMX ¸fÔdÂf¹fûÔ IYe AüÀf°f C¸fi 73 Àff»f 4 ¹fc´feE-2 IZY ÀfýÀ¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX WXbBÊ 77

¹fc´feE -1

ßf¸f ¸faÂff»f¹f IYe ¢¹ff Àf¶fÀfm ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ffEÔ WX`Ô? ¸f`Ô ´fWX»fm ·fe BÀf d½f·ff¦f IYf ¸fÔÂfe SXWX ¨fbIYf WXcÔ, ¸fbÓfm ÀffSXe Àf¸fÀ¹ffEÔ ´fWX»fm Àfm ´f°ff WX`Ü Àf¶fÀfm ª¹ffýf ´feERY IYf ´fif½f²ff³f BÀfe ¸fmÔ WX`Ü 8.30 RYeÀfýe IYf ¶¹ffªf ¸f`Ô³fm WXe dIY¹ff ±ffÜ ¸f`Ô Af¦fm ·fe EmÀfe WXe IYf¸f IYSX°ff SXWXcÔ¦ffÜ n ªfb I 26 26»ffBÊ I ªfbX 2013 »ffBÊX 2013

61 Àff»f AMX»f d¶fWXfSXe ½ffªf´fm¹fe I`Yd¶f³fmMX IYe AüÀf°f C¸f

SXfªfÀ±ff³f IYe SXfªf³fed°f ´fSX AÀfSX ªføYSX ´fOÞXm¦ff, WX¸ffSXm ½fûMXSXûÔ ´fSX AÀfSX ´fOÞXm¦ff, ´ffMXeÊ IYf ªf³ff²ffSX ¶fPXZ¦Þ ff, ´ffMXeÊ IYû RYf¹fýf d¸f»fm¦ffÜ

¹fc´feE -2

67 67 Àff»f

Àff»f

¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX I`Yd¶f³fmMX IYe AüÀf°f C¸f

SXfªfÀ±ff³f IYe SXfªf³fed°f ´fSX AÀfSX ?

¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX I`Yd¶f³fmMX IYe AüÀf°f C¸f

¨fü±fe ¶ffSX ¸fÔÂfe ¶f³f SXWXf WXcÔÜ 70 IZY ýVfIY ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX ¸fÔÂfe ¶f³ff ±ffÜ dRYSX ým½f¦füOÞXf AüSX BÔýi IbY¸ffSX ¦fbªfSXf»f IYe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ ¸fÔÂfe SXWXf WXcÔÜ ¹fc´feE-1 ¸fmÔ ·fe ¸fÔÂfe SXWX ¨fbIYf WXcÔÜ ¸fbÓfm SXfª¹f´ff»f ´fQ IYf AfgRYSX ±ff »fmdIY³f ¸f`Ô A´f³fm ÃfmÂf IYe Àfm½ff IYSX³ff ¨ffWX°ff WcaXÜ ¸f`a³fZ WX¸fmVff Àfm A´f³fZ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE IYf¸f dIY¹ff WX` AüSX IYSX°ff SXWXcÔ¦ffÜ


A³fb·fU ¸fWX°U´fc¯fÊ W`X, CX¸fi ³fWXea: d¦fdSXªff ½¹ffÀf »fa¶fZ Àf¸f¹f °fIY ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f ¸fmÔ IYf¸f dIY¹ff, ¸fÔÂfe ¶f³f³fm IZY ¶ffý SXfªf³fed°fIY Àfa½ffQQf°ff,VffQf¶f dÀfQÐQeIÞYe ÀfZ JfÀf ¶ff°f¨fe°f

I`Yd¶f³fmMX ¸fmÔ ½ff´fÀfe ´fSX ´fid°fdIiY¹ff? ¸fÔÂfe ¶f³f³ff WXe ¸fWX°½f´fc¯fÊ ³fWXeÔ WX`, ´ffMXeÊ ªfû IYf¸f ým, CÀfm Bʸff³fýfSXe AüSX d³fâf Àfm d³f·ff³ff ¨ffdWXEÜ

SXfªfÀ±ff³f ÀfZ Qû-Qû ¸faÂfe? ¹fc´feE 2 IYf AfdJÞSXe RZYSX¶fQ»f

SXfªf³fed°f ¸fmÔ SXfªf³fed°fIY d»fWXfªf Àfm R`YÀf»fm WXû°fm WX`Ô, U`ÀfZ ¸f`Ô ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔÂfe WXcÔ, SXfªfÀ±ff³f IYe ³fWXeÔÜ

·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´fûÔ IYf ¢¹ff? dªf³f SXfª¹fûÔ IYû I`Yd¶f³fmMX ¸fmÔ ´fid°fd³fd²f°½f d¸f»ff dªf³f SXfª¹fûÔ IYe WXbBÊ C´fmÃff ´fÔªff¶f dýne

ÓfcNXm ¸fbïm CNXfIYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf BÀ°feRYf ¸ffÔ¦f³ff ¶feªfm´fe IYe Afý°f WX`Ü ¶feªfm´fe QZVf IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe B¸fmªf ´fSX IYûBÊ ýf¦f ³fWXeÔ WX`Ü

Aû»ff 86 IZY QcÀfSXm ¸fÔÂfe ·fe 65 IZY ´ffSX?

SXfªfÀ±ff³f ÓffSXJÔOX

¸f²¹f´fiýmVf LXØfeÀf¦fPXÞ ¸fWXfSXf¿MÑX

AfÔ²fi´fiýmVf

dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYf ¸fc»¹ffÔIY³f dÀfRYÊ C¸fi Àfm ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fm WXÜ`Ô ´fiVffÀfd³fIY IYf¸f-IYfªf IYf A³fb·f½f Bʸff³fýfSX LXd½f, Àf·fe ¶ff°fûÔ ´fSX ¦füSX dIY¹ff ªff°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ¸fmÔ ¹fb½ff ¸fÔÂfe ·fe WXÜ`Ô ´feE¸f AüSX Àfûd³f¹ff ªfe ³fm ¹fb½ff IZY Àff±f-Àff±f A³fb·f½f IYû °fSXªfeWX ým³fm IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü

¦fWX»fû°f ´fSX WXfUe dQJ°fea ½fÀfb²Ô fSXf? SXfªfÀ±ff³f IYe ªf³f°ff ½fÀfb²Ô fSXf SXfªfm IYe Àf¨¨ffBÊ ªff³f°fe WXÜÔ` C³fIYf IbYVffÀf³f,·fiáf¨ffSX IYû ªf³f°ff ·fc»fe ³fWXeÔ WXÜ` ªf³f°ff ýb¶ffSXf ÓffÔÀfm ¸fmÔ ³fWXeÔ AfE¦feÜ n ffBÊX X2013 2013 I 27 ªfbªfb»»ffBÊ


AfUSX¯f IY±ff

·fcJÞf kAÖfQf°ffl

d´fL»fZ ¸ffWX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYf EIY ÀfÔ¦fNX³f A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fmIYSX ·fû´ff»f ¸fZÔ ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXf SXWXfÜ ÀfÔ¦fNX³f ³fm ¨fm°ff½f³fe ýe WX` dIY A¦fSX ýmVf IZY dIYÀff³f IYe ¸ffÔ¦fm ³fWXe ¸ff³fe ¦fBÊÔ °fû ½fû A´f³fm WXf±fûÔ ¸fmÔ ¶fÔýcIY »fm³fm ´fSX ¸fªf¶fcSX WXûÔ¦fmÜ ·ffSX°f IZY dIYÀff³f A¶f kIYûWXSXf¸fl ¸f¨ff³fm ´fSX Af¸ffýf WX`ÔÜ B³f dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fmIYSX SXfª¹f IYe ¶feªfm´fe ÀfSXIYfSX IYe ÀffÔÀfm RcY»fe, °fû IYfÔ¦fimÀf IYe ¶ffÔLXm dJ»fe WX`ÔÜ ¸ff¸f»ff SXfªf³fed°f IYf ªfû WX`Ü ýSXAÀf»f dIYÀff³fûÔ IYû dªfÀf °fSXWX Àfm ¨fü°fSXRYf ÀfWXf³fb·fcd°f AüSX Àf¸f±fʳf d¸f»f SXWXf WX`, ½fû ¨fb³ff½fe SXfªf³fed°f Àfm ª¹ffýf IbYLX ³fWXeÔÜ »ffB½f BÔdOX¹ff ¸f`¦fªfe³f IZY A´fi`»f ¸fWXe³fm IZY AÔIY ¸fmÔ k12 ¸fWXe³fm,12 IYý¸fl ¸fmÔ WX¸f³fm ýmVf IZY dIYÀff³fûÔ IZY ¸fbïm IYû ªføYSXe AüSX ´fi·ff½fIYfSXe ¸fbïf ¸ff³ff WX`Ü ýSXAÀf»f BÀf ýmVf IYe 65 RYeÀfýe Af¶ffýe Afªf ·fe ¹ff °fû dIYÀff³fe ¸fmÔ ªfbMXe WX` ¹ff dIYÀff³fe Àfm ªfbOÞXm °f¸ff¸f ²fÔ²fûÔ ¸fmÔ ¸fVføYRY WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY SXfªf³fed°fIY ý»f AüSX dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³f WX¸ffSXm B³f A³³fýf°ffAûa IZY ´fÃf²fSX ¶f³f³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXm WX`ÔÜ ýSXAÀf»f dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX B³fIZY d³fýf³f IZY d»fE Àf·fe ÀfSXIYfSXûÔ ³fm ´f¹ffÊ~ IYý¸f CNXf³fm IYf ýf½ff dIY¹ff, »fmdIY³f ÀfSXIYfSXe ýf½fm JûJ»fm AüSX A´fmÃffAûÔ ´fSX IY·fe JSXm ³fWXeÔ C°fSXmÜ Àf°°ff ¸fmÔ ³fü ¶fSXÀf ´fcSXm IYSX³fm ½ff»fe ¹fc´feE ÀfSXIYfSX ³fm Jm°fe IZY d½fIYfÀf IZY d»fE IYªfmÊ ¸fmÔ ¶fPXÞû°fSXe IYe ¶ff°f IYWXe WX` °fû ½fWXeÔ Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f (E¸fEÀf´fe) »f¦ff°ffSX ¶fPÞf³fm IYf ýf½ff ·fe dIY¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY d»fE IYªfÊ ¸ffRYe IYe ¹fûªf³ff IZY ýf¹fSXm ¸fmÔ ·fe ¶fý»ff½f IYSX³fm ªff SXWXe WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ A¶f ÀfSXIYfSX ¶fWXb´fi°fedÃf°f ·fcd¸f Ad²f¦fiWX¯f d½f²fm¹fIY »ff³fm IYe ¶ff°f ·fe IYSX SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX Jm°fe IYû »fmIYSX A¶f B°f³fe ´fid°f¶fï WX` dIY ½fû ¶fÔý ´fOÞXe ´ffÔ¨f SXfÀff¹fd³fIY C½fÊSXIYûÔ IYe R`Yd¢MÑX¹fûÔ

28 I ªfb»ffBÊX 2013 2013

4 °fIYSXe¶f³f 27 RYeÀfýe dIYÀff³f Jm°fe IYSX³ff ³ff´fÀfÔý IYSX°fm WX`ÔÜ 4 IbY»f dIYÀff³fûÔ ¸fmÔ 40 RYeÀfýe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY d½fIY»´f WXû °fû ½fm Jm°fe LXûOÞXIYSX IYûBÊ AüSX ²fÔ²ff IYSX³ff ´fÀfÔý IYSXmÔ¦fmÜ 4 ´fÔªff¶f ¸fmÔ ³ffBMÑXûªf³f ªfd³f°f C½fÊSXIY AüSX IYeMX³ffVfIYûÔ IZY ·ffSXe BÀ°fm¸ff»f Àfm ´ff³fe, Jfôf³³f AüSX ´fVfb¨ffSXm ¸fmÔ ³ffBMÑXZMX AüSX IYeMX³ffVfe A½f¹f½fûÔ IYf À°fSX J°fSXm IYe Àfe¸ff Àfm DY´fSX ¶fPXÞ ¦f¹ff IYû ýû¶ffSXf Vfb÷Y IYSX³fm ªff SXWXe WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ A¶f IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYû ýmVf ¸fmÔ d¦fSX°fm ·fcªf»f À°fSX AüSX ³fdý¹fûÔ IZY ´fiýc¿f¯f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfaÄff³f ¸fmÔ Af ¦fBÊ WX` d»fWXfªff Àff»f 2013 IYû ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ½f¿fÊ IZY øY´f ¸fmÔ ¸f³ff¹ff ªff SXWXf WX`Ü ¹fc´feE ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ AüSX Jm°fe IZY »ff·f IYû »fmIYSX dªf°f³fe ·fe ¹fûªf³ffEÔ »ff SXWXe WX,` ¢¹ff ½fû Àf·fe ¨fb³ff½fe ÀMXMÔ X ³fWXeÔ WX? Ô` AfdJSX d´fLX»fm ´ffÔ¨f Àff»f Àfm WX¸ffSXm dIYÀff³f Jm°fe IYe dIY°f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ Àfm ´fSXVm ff³f WX,Ô` »fmdIY³f ÀfSXIYfSX ¨fb³ff½fe ¸füÀf¸f ¸fmÔ WXe dIYÀff³fûÔ IYû »ff»fe´ffg´f ým³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WXÜ` WXf»ffÔdIY IZYÔ ýi ÀfSXIYfSX ³fm dIYÀff³fûÔ IYe dÀ±fd°f Àfb²ffSX³fm IZY d»fE ¹fûªf³ffEÔ °fû ¶fWX°b f ¶f³ffBÊ »fmdIY³f


¹fc´feE 2 IZY ýüSXf³f IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fm IYBÊ ÀffSXe ¹fûªf³ffAûÔ IYû Vfb÷Y IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IYe 4 4 4 4

·fcd¸f Ad²f¦fiWX¯f d½f²fm¹fIY »ff³ff ·fûªf³f IYf Ad²fIYfSX SXf¿MÑXe¹f IYÈd¿f d½fIYfÀf ¹fûªf³ff ªf`d½fIY Jm°fe IZY d½fIYfÀf IZY d»fE ´fi¸fûVf³f IYSXm¦fe ÀfSXIYfSX

Af°¸fWX°¹ff IYS°fZ dIYÀff³fûa IYf OXfMXf 2000

2005

2010

15964

17131

16603

10720

1995

½fû IYfSX¦fSX Àffd¶f°f ³fWXeÔ WXBb ÜÔÊ ¶fmVfIY ÀfSXIYfSX ýf½ff IYSX ÀfIY°fe WX` dIY ýmVf ¸fmÔ IYÈd¿f C°´ffý³f ¸fmÔ °fmªfe Àfm ½fÈdï WXBb Ê WXÜ` A´f³fm Àff»ff³ff dSX´fûMXÊ IYfOXÊ ¸fmÔ C°´ffý³f IYû ¶fPÞXf½ff ým³fm IZY d»fE LXûMXm dIYÀff³fûÔ IYû ¸fýý IZY ³ff¸f ´fSX ´ffÔ¨f ¦fb³ff Ad²fIY IYªfÊ ým³fm IYe ¶ff°f IYWXe WXÜ` ½fWXeÔ IYÈd¿f C°´ffýûÔ IZY ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE Jbý IYe ´feNX ±f´f±f´ffBÊ WXÜ` ¶ffSXeIYe Àfm ýmJf ªffE °fû Af¸f Afý¸fe WXû ¹ff dIYÀff³f ¹ff IbYMXeSX Côû¦f ÀfSXIYfSX IYû B³f Vf¶ýûÔ IYe ´fWX¨ff³f

4 IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fm IYÈd¿f d½fIYfÀf IYe SXf¿MÑXe¹f ¹fûªf³ff Vfb÷Y IYe 4 BÀfIZY A»ff½ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE OXm¹fSXe AüSX ´fVfb´ff»f³f IZY C°±ff³f IZY d»fE ·fe OXeBÊOXeEÀf ¹fûªf³ff Vfb÷Y IYeÜ

¨fb³ff½fe ¸füÀf¸f ¸fmÔ WXe Af°fe WXÜ` ¨fb³ff½f Àfm ´fWX»fm ÀfSXIYfSX IYû Jm°fe IYe ¹ffý AfBÊ WXÜ` ¶fOÞXf ´fiV³f WX` dIY ýmVf IYf dIYÀff³f Àff»fûÔ Àfm B³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ Àfm ´fSXVm ff³f WX` Ü Afªf ýmVf IZY dIYÀff³fûÔ IZY Àff¸f³fm ¨fb³füd°f¹ffÔ IYfRYe WXÔ` ªffdWXSX WX` IYf¸f IYdNX³f WXÔ` »fmdIY³f ³ff¸fb¸fdIY³f ³fWXeÔ ÀfSXIYfSX AüSX ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ýû³fûÔ IYû A´f³fe úPÞX B¨LXfVfdöY dýJf³ff WXû¦feÜ WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ Jm°fe IYe ¹fûªf³ffEÔ °fû ¶fWX°b f WX,Ô` A¶f B³WXÔm dIiY¹ffd³½f°f dIYE ªff³fm IYe ªføYSX°f WXÜ` Jm°fe IYe ¹fûªf³ffAûÔ ¸fmÔ ªf¦f-ªffdWXSX WXû°fe Jfd¸f¹ffÔ ¹fm ¶f°ff³fm IZY d»fE ´f¹ffÊ~ WXÔ` dIY ¹fûªf³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³½f¹f³f CÀf °fSXeIZY Àfm ³fWXeÔ WXA b f dªfÀfIZY ¨f»f°fm »ffJûÔ dIYÀff³f Afªf ·fe ÀfSXIYfSXe »ff·fûÔ Àfm ½fÔd¨f°f WXÜÔ` WXf»ff°f ¹fm WX` dIY ýmVf IYf A³³fýf°ff Afªf BÀf WXf»f ¸fmÔ WX` dIY ½fû Jbý IYû dªfaýf SXWX³fm IZY »ff¹fIY ³fWXeÔ ´ff SXWXf WXÜ` EIY dSX´fûMXÊ ¸fmÔ ´ff¹ff ¦f¹ff dIY 1995 Àfm 2010 IZY ¶fe¨f ·ffSX°f ¸fmÔ ýû »ffJ LX´´f³f WXªffSX Àfm ª¹ffýf dIYÀff³fûÔ ³fm Af°¸fWX°¹ff IYe WXÜÔ` Af³fm ½ff»ff Àf¸f¹f IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX`,ýmVf ¨fb³ff½fe ¸fûOX ¸fmÔ ªff SXWXf WX`Ü EIY °fSXRY °fû ¨ffSX

Afªf IZY dIYÀff³f IYe ¨fb³füd°f¹ffÔ

4 IYÈd¿f ªf¸fe³f IYû ¶f¨ff³fm IYf ÀfÔIYMX »f¦ff°ffSX ·fcd¸f IYf Ad²f¦fiWX¯f ªffSXe WX` 4 ¸fWXÔ¦fm ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY ¨f»f°fm Jm°fe IYe ¶fPXÞ°fe »ff¦f°f IYû IY¸f IYSX³ff 4 SXfÀff¹fd³fIY JfýûÔ Àfm WXû SXWXm ³fbIYÀff³f IYû SXûIY³fm IZY d»fE ªf`d½fIY Jm°fe ´fSX ªfûSX 4 Jfïf³³f RYÀf»fmÔ AüSX ³fIYýe RYÀf»fûÔ IZY ¶fe¨f ÀfÔ°fb»f³f 4 ýmVf IYe ¶fPX°× fe Af¶ffýe IZY ¸fïm³fªfSX Jfïf³³f Af½fV¹fIY°ff IYû ´fcSXf IYSX³ff 4 d¦fSX°fm ·fcªf»f À°fSX IYû SXûIY³ff ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe SXfª¹fûÔ ¸fmÔ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f WXû SXWXm WX`Ô AüSX B³fIZY NXeIY ¶ffý »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f WXû³fm WX`ÔÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ ¹fc´feE AüSX E³fOXeE ýû³fûÔ IZY d»fE Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe ¹fWXe WXû¦fe dIY I`YÀfm dIYÀff³fûÔ IYû C³fIZY ´ff»fm ¸fmÔ dSXÓff¹ff ªffEÜ n

4 dIYÀff³fûÔ IZY d¦fSX°fm ªfe½f³f-À°fSX IYf Àf¶fÀfm ýýʳffIY ¶f¹ff³f C³fIZY I`Y»fûSXe-C´f·fû¦f IZY AfÔIYOÞXmÔ IYSX°fm WX`ÔÜ Àff»f 1983 ¸fmÔ ¦fif¸fe¯f Af¶ffýe ¸fmÔ ´fid°f ½¹fdöY ´fid°fdý³f I`Y»fûSXe-C´f·fû¦f IYe ¸ffÂff 2309 dIY»fû I`Y»fûSXe ±fe ªfû Àff»f 1998 ¸fmÔ §fMXIYSX 2011 dIY»fû I`Y»fûSXe WXû ¦fBÊ ¹ff³fe 15 Àff»fûÔ ¸fmÔ I`Y»fûSXe C´f·fû¦f IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ 15 RYeÀfýe IYe d¦fSXf½fMX Af¹feÜ 4 ·ffSX°f ¸fmÔ IYÈd¿f-¹fû¦¹f ·fcd¸f IYf 60 RYeÀfýe dWXÀÀff dÀfa¨ffBÊ IZY d»fE ½f¿ffÊ ªf»f ´fSX d³f·fÊSX WX` AüSX BÀf ªf¸fe³f ´fSX A·fe WXdSX°f IiYfÔd°f ³fm A´f³fe ²ff³fe ¨fc³fSX ³fWXeÔ »fWXSXf¹fe WX`Ü 4 Jfôf³³f C°´ffý³f IYe ªfû ½fÈdð ýSX AÀÀfe IZY ýVfIY ¸fmÔ 3.5 RYeÀfýe ±fe ½fWX §fMXIYSX ³f¶¶fm IZY ýVfIY ¸fmÔ 1.8 RYeÀfýe SXWX ¦fBÊÜ 4 ·ffSX°f ¸fmÔ dIYÀff³fûÔ IYû Àfd¶ÀfOXe ýe ªff°fe WX` AüSX BÀf ´fSX ¶fOÞXe °feJe dMX´fd¯¯f¹ffÔ IYe ªff°fe WX`Ô »fmdIY³f Afg¦fʳffBªfmVf³f RYfgSX ¹fûSXû´fe¹f³f BIYfg³ffgd¸fIY IYû-Afg´fSXmVf³f IZY ýmVfûÔ ¸fmÔ dIYÀff³fûÔ IYû dªf°f³fe Àfd¶ÀfOXe WXfdÀf»f WX` CÀfÀfm °fb»f³ff IYSXmÔ °fû ´f°ff ¨f»fm¦ff dIY ·ffSX°f IZY dIYÀff³f IYû d¸f»f³fm ½ff»fe Àfd¶ÀfOXe B³f ýmVfûÔ IZY dIYÀff³fûÔ IYû d¸f»f³fm ½ff»fe Àfd¶ÀfOXe IZY Vf°ffÔVf ·fe ³fWXeÔ WX`Ü 4 ·ffSX°f ¸fmÔ ´fid°f dIYÀff³f Àfd¶ÀfOXe 66 OXf»g fSX WX` ªf¶fdIY ªff´ff³f ¸fmÔ 26 WXªffSX OXf»g fSX, A¸fmdSXIYf ¸fmÔ 21 WXªffSX OXf»g fSX AüSX Afg¦fʳffBªfmVf³f RYfgSX ¹fûSXû´fe¹f³f BIYfg³ffgd¸fIY IYû-Afg´fSXVm f³f IZY ýmVfûÔ ¸fmÔ 11 WXªffSX OXf»g fSX ªfbªfb»»ffBÊ ffBÊX X2013 2013 I 29


AfUSX¯f IY±ff

´fe.ÀffBËX³ff±f

WX¸ffSXf ýmVf dIYÀff³fûÔ IYf ýmVf WX`, A¦fSX BÀf ýmVf IYf dIYÀff³f JbVf ³fWXeÔ WX` °fû ·ffSX°fe¹f Àf¸ffªf JbVf ³fWXeÔ ¸ff³ff ªff ÀfIY°ff, ³ff WXe BÀf ýmVf IYf d½fIYfÀf ÀfWXe A±fûÊ ¸fmÔ RY»fe·fc°f ¸ff³ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü d»fWXfªff ªføYSXe WX` dIY WX¸f ýmVf IZY dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX C³fIZY ÀfWXe d³fýf³f IYe AûSX ²¹ff³f ýmÔÜ

·ffSX°fe¹f dIYÀff³fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff ¹fZ W`X dIY dIYÀff³f ³f¦fýe RYÀf»fûÔ IYû BÀfd»fE ´f`ýf IYSX°fm WX`Ô ¢¹fûÔdIY ½fû C³WXmÔ ª¹ffýf ýf¸f dý»ff°fe WX`ÔÜ A¦fSX dIYÀff³fûÔ IYû Jfïf³³f IYe RYÀf»fûÔ IYf Cd¨f°f ýf¸f d¸f»f³fm »f¦fm °fû À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX ½fû Jfô RYÀf»fmÔ ´f`ýf IYSX³fm ¸fmÔ ÷Yd¨f »fmÔ¦fmÜ WXf»ffÔdIY ¸fmSXf AfÔIY»f³f WX`Ô dIY A¦fSX dIYÀff³f ¦f³³fm IYe RYÀf»f IZY À±ff³f ´fSX Jfô RYÀf»f ´f`ýf IYSX³fm »f¦fm °fû CÀfm IYSXe¶f 50 RYeÀfýe °fIY Af¹f ¸fmÔ ³fbIYÀff³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ³fbIYÀff³f IYû ·fSX³fm IYe dªf¸¸fmýfSXe ÀfSXIYfSX IYû »fm³fe ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô ¹fm ýf½fm Àfm IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY ªf`Àfm Afªf ´fmMÑXû»f C°´ffýIY ýmVf ýbd³f¹ff IYû A´f³fe ¸fªfeÊ Àfm ¨f»ff°fm WX`Ô,Afªf Àfm 10 Àfm 15 Àff»f ¶ffý ýbd³f¹ff IZY ½fû ýmVf ªfû Jfôf³³f C°´ffý³f IYSX³fm ¸fmÔ ÀfÃf¸f WXûÔ¦fm ½fû ýbd³f¹ff IYû ¨f»ff³fm IZY d»fE ÀfÃf¸f WXûÔ¦fmÜ ·ffSX°f ³fm d´fLX»fm 20 Àff»f IZY ýüSXf³f Jfýf³³f RYÀf»fûÔIZY C°´ffý³f IYû IY¸f IYSX dý¹ff WX` AüSX BÀfIZY À±ff³f ´fSX ¹fWXfÔ A³¹f RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f ´fSX ªfûSX dý¹ff ªff°ff WX`Ü ¹fWXfÔ IYe ÀfSXIYfSX AüSX dIYÀff³f ýû³fûÔ WXe Jfô RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f IZY ´fid°f Ad³f¨LXbIY dýJ°fm WX`ÔÜ A¦fSX ÀfSXIYfSX A´f³fe ¹fûªf³ffEÔ ³fWXeÔ ¶f³ff°fe WX` °fû AIYf»f AüSX ·fbJ¸fSXe ªf`Àfe WXf»f°f ýû¶ffSXf ýmJ³fm IYû d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü dIYÀff³f IYû Jfô RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f IZY d»fE ´fiû°ÀffWX³f dIY¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY E½fªf ¸fmÔ dIYÀff³f ªfû ³fbIYÀff³f WXû°ff WX` CÀfIYe dªf¸¸fmýfSXe ÀfSXIYfSX IYû

dIYÀff³fûÔ IZY d½fIYfÀf IZY d¶f³ff ·ffSX°f IYf

d½fIYfÀf ³fWXeÔ

´fe. ÀffBʳff±f

30 I ªfb»ffBÊX 2013

»fm³fe ¨ffdWXEÜ dIYÀff³fûÔ IYe ´f`ýf½ffSX IYû Cd¨f°f ýf¸f d¸f»fm BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû Af¦fm Af³ff WXû¦ff,³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fm ¶fPX×û°fSXe IYSX³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü

SXf¿MÑXe¹f dIYÀff³f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ ´fSX A¸f»f WXû Àff»f 2007 ¸fmÔ ¸fWXf³f IYÈd¿f ½f`Äffd³fIY E¸fEÀf À½ff¸fe³ff±f³f IYe A²¹fÃf°ff ¸fmÔ ¶f³fm SXf¿MÑXe¹f dIYÀff³f Af¹fû¦f ÀfSXIYfSX IYû ýe Àf»ffWX ¸fmÔ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fmÔ ¶fPX×û°fSXe IYSX³fm IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYe WX`Ü ÀfSXIYfSX Àfm A´fe»f WX` dIY BÀf Af¹fÞû¦f IYe Àf»ffWX ´fSX A¸f»f IYSXmÜ Af¹fû¦f IYe Àf»ffWX WX` dIY RYÀf»f IYe »ff¦f°f ¸fc»¹f IZY Àff±f ´f¨ffÀf RYeÀfýe Ad°fdSXöY ªfûOÞXIYSX dIYÀff³f IYû ¸fc»¹f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ ýb·ffʦ¹f Àfm dIYÀff³f Af¹fû¦f IYe ¹fm Àf»ffWX A¶f °fIY IcYOÞXmýf³f ¸fmÔ WXe WX`Ü ýb·ffʦ¹f ´fc¯fÊ ¶ff°f WX` dIY ·fûªf³f IZY Ad²fIYfSX dý»ff³fm IYf ýf½ff IYSX³fm ½ff»fe ÀfSXIYfSX WXe SXf¿MÑXe¹f dIYÀff³f Af¹fû¦f IYe Àf»ffWXûÔ IYû ÀfÔÀfý ¸fmÔ ´fmVf ·fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe WX`Ü


ÀfWXIYfSXe AfÔýû»f³f IYû ³fm°ffAûÔ Àfm ¸fböY IYSXf¹ff ªffE ýmVf IYf ÀfWXIYfdSX°ff AfÔýû»f³f dªfÀfIZY ªfdSXE dIYÀff³fûÔ IZY d½fIYfÀf IYe ¶ff°fmÔ IYe ªff°fe ±feÔ ½fû ÀfWXIYfSXe ÀfÔÀ±ffEÔ Afªf ¶fOÞXm ³fm°ffAûÔ IYe ¶fÔ²fIY ¶f³f ¦fBÊ WX,`Ô ÀfWXIYfdSX°ff IYf AfÔýû»f³f ¨fÔý ³fm°ffAûÔ IYf Jf³fýf³fe ´fmVff ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ¹fm ¶fWXb°f Af›¹fÊ IYe ¶ff°f WX` dIY ýmVf IZY ÀfWXIYfdSX°ff IZY AfÔýû»f³f IYû ¸fWXªf 12 Àfm 15 ´fdSX½ffSX A´f³fm IYf¶fc ¸fmÔ SXJ°fm WX`Ô AüSX A´f³fe ¸fªfeÊ Àfm ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX°fm WXÜ`Ô ÀfWXIYfdSX°ff AfÔýû»f³f ¸fmÔ AfÔýû»f³f IYWXeÔ ³fWXeÔ ¶f¨ff WX` IZY½f»f ·fiáf¨ffSX ¸fmÔ ÀfWXIYfdSX°ff ¶f¨fe WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ÀfWXIYfdSX°ff AfÔýû»f³f IYe WXf»f°f °fû ¹fm WX` dIY ¹fWXfÔ IZY ¶fOÞXm-¶fOÞXm ³fm°ff dIYÀfe ³ff dIYÀfe ÀfWXIYfSXe ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf ¶f³fm ¶f`NXm WX`Ô AüSX Ad²fIYfÔVf ÀfÔÀ±ffEÔ ¹ff °fû §ffMXm ¸fmÔ ¨f»f SXWXe WX` ¹ff dRYSX dý½ffd»f¹ff WXû ¨fbIYe WXÜ`Ô

ªf¸fe³f IYf Ad²f¦fiWX¯f dIYÀff³f IYe ¸fªfeÊ Àfm WXû Afªf ÀfSXIYfSX Côû¦f »f¦ff³fm IZY ³ff¸f ´fSX »ffJûÔ EIYOÞX ªf¸fe³f dIYÀff³fûÔ Àfm WXOÞX´f SXWXe WX`Ô ¸fmSXf ¸ff³f³ff WX` dIY ÀfSXIYfSX IYû dIYÀff³fûÔ IYe ¸fªfeÊ IZY d¶f³ff Ad²f¦fiWX¯f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX dIYÀff³f IYû ¶ffdªf¶f ýf¸f ³fWXeÔ

d¸f»f°ff WX` °fû Ad²f¦fiWX¯f IYf IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX`Ü ¶fd»IY dIYÀff³f IYe ªf¸fe³f IYf Ad²f¦fiWX¯f ³ff IYSXIZY CÀfÀfm IbYLX Àf¸f¹f IZY d»fE ªf¸fe³f IYû »feªf ´fSX d»f¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ ÀfSXIYfSX IYû dIYÀff³fûÔ IZY d»fE BÀfm °f`¹ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE °ffIY°f IYf BÀ°fm¸ff»f IYSX³ff ¦f»f°f WX`Ü ¦fif¸f Àf·ff IZY ªfdSXE dIYÀff³fûÔ IYe ÀfWX¸fd°f »fe ªff ÀfIY°fe WX`Ü

´ff³fe IYf WXû Cd¨f°f C´f¹fû¦f ´ff³fe IYf Àfýb´f¹fû¦f ¶fWXb°f ªføYSXe WX`,´ff³fe EIY Àff½fʪfd³fIY ÀfÔ´fdØf WX` BÀfIYf d³fªfeIYSX¯f ³fWXeÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ¸füÀf¸f AüSX d¸f˜e IZY dWXÀff¶f Àfm RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f IYû dIY¹ff ªffE,ªf`Àfm dIY ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ÀfcJf¦fiÀ°f B»ffIYûÔ ¸fmÔ ¦f³³fm IYe ´f`ýf½ffSX ¶fÔý WXû³fe ¨ffdWXEÜ ·ffSX°f BÀf Àf¸f¹f ´ff³fe IYe ¶fWXb°f ª¹ffýf IY¸fe Àfm ªfcÓf SXWXf WX`Ü ýmVf IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ ¸fmÔ Af¸f »fû¦fûÔ IZY d»fE ´fe³fm IYf ´ff³fe ³fÀfe¶f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü RYÀf»fûÔ IZY d»fE °fû ´ff³fe d¸f»f³ff ýcSX IYe ¶ff°f WX`Ü ¹fm ýb·ffʦ¹f IYe ¶ff°f WX` dIY dªfÀf ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ IYBÊ dªf»fm ·fe¿f¯f ´fm¹fªf»f ÀfÔIYMX Àfm ªfcÓf SXWXm WX`Ô CÀfe ¸fWXfSXf¿MÑX IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fmÔ ´ff³fe IZY ¶fm°fWXfVff ýb÷Y´f¹fû¦f IYe J¶fSXmÔ Af°fe WX`Ü WX¸f ¹fm ýf½fm Àfm IYWX ÀfIY°fm WX`Ô dIY ýmVf ¸fmÔ ´ff³fe IYe ªfû IY¸fe WX` ½fû WX¸ffSXm õfSXf WXe ¶f³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fm ýmVf ¸fmÔ Àff¸ff³¹f ¸ff³fÀfc³f SXWX³fm IYe ¶ff°f IYWXe WX` »fmdIY³f A¦fSX WX¸f ´ff³fe IZY C´f¹fû¦f IZY d»fE ³fWXeÔ ¨fm°fm °fû ·fe ÀfcJf AfE¦ff WXeÜ WX¸ffSXm ¹fWXfÔ ´ff³fe IYf ýb÷Y´f¹fû¦f ¶fWXb°f WXû°ff WX`Ü ªf¸fe³f IZY ³fe¨fm IYf ´ff³fe JeÔ¨f³fm IZY d»fE WXûOÞX Àfe »f¦fe WX`Ü ´fWX»fm ªfû MÐX¹fc¶f½fm»f 50-60 RbYMX ¸fmÔ ´ff³fe ým°fm ±fm ½fû Afªf 800 Àfm 1000 RbYMX °fIY ¦fWXSXm dIYE ªff SXWXm WXÜ`Ô ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ ¹fm 500-600 °fIY ¦fWXSXm WXû SXWXm WXÜ`Ô ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfSXeJf SXfª¹f ªfWXfÔ IYe 93 RYeÀfýe ªf¸fe³f WXfOXÊ SXfgIY WX`Ü IYBÊ dªf»fûÔ ¸fmÔ ªf¸fe³fe ´ff³fe ½f`Àfm WXe IY¸f WX`Ü ¹fm ´ff³fe dSX¨ffªfÊ ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX` AüSX ´ff³fe IZY C´f¹fû¦f IYSX³fm ½ff»fm BÀfIZY ýûWX³f dIY¹fm ªff SXWXm WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX ªf`Àfm SXfª¹f ªfû ´ff³fe IYe IY¸fe Àfm WX¸fmVff ªfcÓf°fm SXWX°fm WX,`Ô ½fWXfÔ ´fSX ¦f³³fm IYe RYÀf»f »fe ªff SXWXe WX`Ü BÀfÀfm ª¹ffýf WXfÀ¹ffÀ´fý ¶ff°f IYûBÊ AüSX WXû WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fe WX` dIY ªfWXfÔ Af´fIZY ´ffÀf Àff¸ff³¹f dÔÀf¨ffBÊ

IZY d»fE ´ff³fe ³fWXeÔ WX` ½fWXfÔ ´fSX ¦f³³fm ªf`Àfe RYÀf»f ªfû IYfRYe ´ff³fe »fm°fe WX` IYf C°´ffý³f dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü EIY EIYOÞX ¦f³³fm IZY C°´ffý³f IZY d»fE 1.8 IYSXûOX »feMXSX ´ff³fe IYe ªføYSX°f WXû°fe WX`Ü Àfûd¨fE A¦fSX EIY EIYOÞX ¦f³³fm IYe Jm°fe IZY d»fE B°f³ff ´ff³fe ªføYSXe WX` °fû »ffJûÔ EIYOÞX ¦f³³fm IYe Jm°fe IZY d»fE dIY°f³ff ´ff³fe ªføYSXe WXû¦ffÜ »fmdIY³f SXfª¹f ¸fmÔ ²fOÞXnm Àfm ¦f³³fm IYe Jm°fe IYe ªff SXWXe WX`Ü BÀf SXfª¹f ¸fmÔ ÀfWXIYfSXe »ffg¶fe WX` ªfû VfæYSX IYe R`Yd¢MÑX¹ff ¨f»ff°fe WX`Ü BÀf °fSXWX IYe R`Yd¢MÑX¹fûÔ IZY d»fE »ffJûÔ MX³f ¦f³³fm IYe Af´fcÍ°f SXfª¹f IZY dIYÀff³f IYSX°fm WXÜ`Ô B°f³fm ´ff³fe ¸fmÔ IYSXe¶f °fe³f WXªffSX ´fdSX½ffSXûÔ IZY ´ff³fe IYe ¸ffÔ¦f IYû ´fcSXf dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü CÀ¸ff³ff¶ffý AüSX ¶feOX IZY IY»fm¢MXSXûÔ ³fm IYBÊ ¶ffSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX Àfm ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ IYe ¦f³³fm IYe RYÀf»f IYf C°´ffý³f ¶fÔý IYSX½ffEÔ »fmdIY³f IY»fm¢MXSXûÔ IYe ³fWXeÔ Àfb³fe ¦fBÊÔ ¢¹fûÔdIY BÀf SXfª¹f IYû ¦f³³ff IYf ¸ffdRY¹ff ¨f»ff°ff WX`Ü ýÀf Àff»fûÔ Àfm ´ff³fe IYf d³fªfeIYSX¯f WXû SXWXf WX`Ü ªf¶f ´ff³fe IYf d³fªfeIYSX¯f WXû¦ff °fû A¸feSX °fû JSXeý IYSX ´ff³fe ´fe »fm¦ff »fmdIY³f BÀf ýmVf IYf ¦fSXe¶f ´¹ffÀff WXe SXWX ªffE¦ffÜ ´ff³fe IYe IY¸fe IZY d»fE ´fiIYÈd°f IYû ýû¿f ým³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY d»fE ´ff³fe IZY C´f¹fû¦f IZY °fSXeIZY AüSX WX¸ffSXm Jm°fe IZY °fSXeIZY AüSX ´fdï°f¹ffÔ Àf·fe dªf¸¸fmýfSX WXÜ`Ô ´fWX»fm dªf³f B»ffIYûÔ ¸fmÔ IY¸f ´ff³fe ¸fmÔ ´f`ýf WXû³fm ½ff»fe RYÀf»fmÔ ªf`Àfm ª½ffSX,¶ffªfSXf ´f`ýf IYe ªff°fe ±fe Afªf ½fWXfÔ ª¹ffýf ¸fb³ffRYf »fm³fm IZY d»fE IYfgMX³f,Àfû¹ff¶fe³f, AüSX ¦f³³fm IYe ³f¦fýe RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f IYû ´fiû°ÀffWX³f dý¹ff ªff SXWXf WX`Ü ´ff³fe IYe ¶f¨f°f IZY d»fE WX¸ffSXm Jm°fe IYe ´fðd°f IYû ¶fý»f³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ´ff³fe IZY dSX¨ffªfÊ IYû ´fiû°ÀffWX³f dý¹ff ªff³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ´ff³fe IYû ¶f¨ff³ff WX` °fû WX¸ffSXm »fû¦fûÔ IZY SXWX³f ÀfWX³f IZY À°fSX IYû ¶fý»f³ff WXû¦ffÜ IY¸f ´ff³fe ¸fmÔ ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf RYÀf»fmÔ AüSÞX A¨LXe RYÀf»fmÔ I`YÀfm ´f`ýf IYSXmÔ BÀfIYe ªff³fIYfSXe WXû³ff ·fe ªf÷YSXe WX`Ü ´ff³fe IZY d³fªfeIYSX¯f IYû SXûIY³ff ·fe ªføYSXe WX`Ü dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX SXfªf³fed°f ¨f¸fIYfBÊ ¶fWX°b f ªff°fe WX` »fmdIY³f ¨fb³ff½f ªfe°f³fm IZY ¶ffý ½fWXe dIYÀff³f NX¦ff ªff°ff WXÜ` ýSXAÀf»f WX¸ffSXf dIYÀff³f ÀfÔ¦fdNX°f ³fWXeÔ WXÜ` ¶fWX°b f WXe IY¸f dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³f WXÜÔ` dIYÀff³fûÔ IYû A´f³fe ¸ffÔ¦fû IYû ¸f³ff³fm IZY d»fE ÀfÔ¦fdNX°f WXû³ff ¶fWX°b f ªføYSXe WXÜ` BÀf ýmVf IYû Af¦fm »fm ªff³fm ½ffÀ°fd½fIY d½fIYfÀf IYSX³fm IZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYf d½fIYfÀf IYSX³ff ¶fWX°b f ªføYSXe WXÜ` ªfbªfb»»ffBÊ ffBÊX X2013 2013 I 31


AfUSX¯f IY±ff

´ff³fe IYf Àfýb´f¹fû¦f A¨LXe Jm°fe IYe ´fWX»fe

Af½fV¹fIY°ff E¸f. EÀf. À½ff¸fe³ff±f³f

·ffSX°fe¹f dIYÀff³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ Àfm ·fSX´fcSX WX`Ü dÀfa¨ffBÊ, Jfý, ¶feªf AüSX dRYSX RYÀf»f ´fIY ªff³fm ´fSX RYÀf»f IZY d¶fIY³fm IYe Àf¸fÀ¹ff..ýSXAÀf»f WX¸ffSXe Jm°fe ¸fmÔ ¶fWbX°f Àf¸fÀ¹ffEa W`ÔXÜ Afªf ·fe ¹fm EIY ¸ff³fÀfc³fe ªfbAf Àfm ª¹ffýf d½fIYdÀf°f ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ WX`Ü

32 I ªfb»ffBÊX 2013

ýmVf IYe 60 RYeÀfýe Jmd°fWXSX ªf¸fe³f ´fSX Afªf ·fe dÀfa¨ffBÊ IYe ½¹f½fÀ±ff ³ff IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü EmÀfe ªf¦fWXûÔ ´fSX dIYÀff³fûÔ IYû ¶fmWX°fSX Jm°fe IZY d»fE ¶ffdSXVf IZY ´ff³fe IYû ÀfWXmªf³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe ÀfWXmªf³fm IZY d»fE ´fSXÔ´fSXf¦f°f °ff»ff¶fûÔ AüSX ´fûJSXûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ ´ff³fe IZY d¶f³ff ªfe½f³f IYe IY»´f³ff ·fe ÀfÔ·f½f ³fWXeÔ WX`Ü RYÀf»fûÔ IYe A¨LXe ´f`ýf½ffSX IZY d»fE dÀfa¨ffBÊ EIY AWX¸f IYfSXIY WX`Ü ´ff³fe IYf ÀfÔSXÃf¯f Afªf IZY Àf¸f¹f IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ªføYSX°f WX`Ü ´ff³fe WXSX dIYÀff³f AüSX Jm°fe IYe ´fif±fd¸fIY Af½fV¹fIY°ff WX`, ´ff³fe IYf ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf C´f¹fû¦f Àfbd³fVd¨f°f IYSX³fm IZY d»fE ªf»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂff»f¹f ³fm IYÈ¿fIY ÀfWX·ffd¦f°ff IYf¹fÊIiY¸f IYû Vfb÷Y dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY ªfdSXE ´ff³fe IYe WXSX EIY ¶fcÔý Jm°fe AüSÞX dIYÀff³fûÔ IYe Af¸fý³fe ¸fmÔ I`YÀfm ÀfWXf¹f°ff IYSX

ÀfIY°fe WX` BÀfIYf ´fidVfÃf¯f dý¹ff ªff°ff WX`Ü ¸fmSXf ÀfbÓff½f WX` dIY BÀf °fSXWX IZY IYf¹fÊIiY¸f SXf¿MÑX½¹ff´fe À°fSX ´fSX ¨f»ffE ªff³fZ ¨ffdWXEÜ ·ffSX°f ¸fmÔ AIYf»f AüSX ¸fWXf¸ffSXe WX¸fmVff Àfm EIY ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff SXWXe WX`Ü ýmVf ³fm IYBÊ ¶ffSX AIYf»f ¹ff AIYf»f ªf`Àfe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff WX`Ü 1973 ¸fmÔ ÀfSXýfSX ´fMXm»f ¸fm¸fûdSX¹f»f ·ff¿f¯f ¸fmÔ BÀf Àf¸fÀ¹ff Àfm C¶fSX³fm IZY d»fE dIYE ªff ÀfIY³fm ½ff»fm C´ff¹f ÀfbÓffE WX`ÔÜ WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ AIYf»f IYûOX d½fIYdÀf°f dIY¹fÞf ªff³fm ¨ffdWXEÜ °ffdIY EmÀfm B»ffIYûÔ ¸fmÔ ´fWX»fm Àfm SXfWX°f IZY IYf¸f Vfb÷Y dIYE ªffEÔÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSXûÔ AüSX IYÈd¿f ½f`Äffd³fIYûÔ IYû ´fWX»fm Àfm d½fä»fm¿f¯f AüSX SXûIY±ff¸f IZY C´ff¹f Vfb÷Y IYSX³ff WXû¦fmÔÜ WX¸ffSXm ýmVf IZY dIYÀff³f ¶ffPÞX, ÀfcJf, ÀfSXeJe ¸fWXf¸ffdSX¹fûÔ Àfm d³f¶fMX³fm IZY d»fE A´f³fm Af´fIYû °f`¹ffSX IYSX³fm IZY


d»fE IYBÊ ÀffSXm C´ff¹f IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f IYÈd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fý ³fm ´fcSXm ýmVf IYû 127 IYÈd¿f ªf»f½ff¹fb C´f ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ d½f·ffdªf°f dIY¹ff WX`Ü B³f Àf·fe B»ffIYûÔ ¸fmÔ RYÀf»fûÔ IYe ´fi¯ff»fe AüSX ýmVf IZY ¸füÀf¸f IZY d¸fªffªf, IZY ¸fb°ffd¶fIY EIY ªf»f½ff¹fb ªfûdJ¸f ´fi¶fÔ²f³f A³fbÀfÔ²ff³f E½fÔ d½fÀ°ffSX IZÔYýi IYe À±ff´f³ff IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ ÀfcJf, ¶ffPXÞ AüSX C¨¨f °ff´f¸ff³f AüSX A³¹f ´fifIYÈd°fIY Af´fýfAûÔ IZY Àf¸f¹f WX¸fmÔ ½f`IYd»´fIY RYÀf»f ´f`MX³fÊ IYû A´f³ff³fm IZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff WXû¦ffÜ dIYÀff³fûÔ IYû BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ ªff³fIYfSXe ým³fm IZY d»fE ªføYSXe WX` dIY ýmVf ·fSX IZY 127 IZÔYýiûÔ ´fSX IYÈd¿f d½fVfm¿fÄfûÔ IYf EIY ´f`³f»f C³fIYe ÀfWXf¹f°ff AüSX ¸ff¦fÊýVfʳf IZY d»fE ¸füªfcý SXWXmÜ ·ffSX°fe¹f AÔ°fdSXÃf A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔ¦fNX³f IYe ¸fýý Àfm ÀfSXIYfSX IYû ýmVf IZY 127 IZÔYýiûÔ ´fSX EIY ¦fif¸fe¯f ÀfÔÀff²f³f IZÔYýi (½feAfSXÀfe) À±ff´f³ff IYSX³ff WXû¦feÜ E¦fiû ¢»ffB¸fmMX ÀfmÔMXÀfÊÊ IYû SXf¿MÑXe¹f ¸ff³fÀfc³f d¸fVf³f Àfm IY³fm¢MX dIY¹ff ªffE, BÀfÀfm ¸füÀf¸f IZY ´fc½ffʳfb¸ff³fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶fmWX°fSX ªff³fIYfSXe, RYÀf»fûÔ IYe dÀ±fd°f, IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ´f°ff ¨f»f ÀfIZY¦ffÜ ýmVf IZY dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ¸füÀf¸f IYe ÀfMXeIY ªff³fIYfSXe WXû³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü °ffdIY ½fû ·fd½f¿¹f IYe ¸fbdVIY»fûÔ IZY d»fE Jbý IYû °f`¹ffSX IYSX ÀfIZÔYÜ BÀfIZY d»fE ·ffSX°fe¹f ·fc-d½fÄff³f ¸fÔÂff»f¹f AüSX ·ffSX°fe¹f ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe ¸fýý Àfm ´fi°¹fmIY dSXÀf¨fÊ AüSX E¢ÀfMXmÔVf³f ÀfmÔMXSX ´fSX EIY IYÈd¿f ¸füÀf¸f ÀMXmVf³f IYe À±ff´f³ff IYe Vfb÷YAf°f IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ WX¸ffSXm ýmVf IYf ¸füÀf¸f d½fd½f²f°ffAû ·fSXf WX`Ü BÀf ¸füÀf¸f IYf ¶ffSXeIYe Àfm A²¹f¹f³f WXû³ff ¶fWXb°f Af½fV¹fIY WX`Ü Àff±f WXe Àff±f BÀf d½fd½f²f°ff ·fSXm ¸füÀf¸f Àfm WX¸ffSXm RYÀf»f ¨fIiY ´fSX ¢¹ff ´fi·ff½f WXû¦ff, Àff±f WXe ¢¹ff RYÀf»fûÔ IYû IYûBÊ ³fbIYÀff³f IYe AfVfÔIYf WXû ÀfIY°fe WX`, B³fIYe ªff³fIYfSXe WXû³ff ¶fWXb°f Ad²fIY Af½fV¹fIY WX`Ü ¸füÀf¸f IZY ÀfÔ·ffd½f°f ýb¿´fi·ff½fûÔ IYû ýmJ°fm WXbE WX¸fmÔ ¶feªf AüS A³ffªfûÔ IZY ¶f`ÔIY ¶f³ff³fm IYe ¶fWXb°f Ad²fIY ªføYSX°f WX`Ü ¦»fû¶f»f ½ff͸fÔ¦f IZY ´fi·ff½fûÔ Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE WX¸fmÔ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX AIYf»f AüSX ¶ffPXÞ IZY d»fE IYûOX d½fIYdÀf°f dIYE ªff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ¦»fû¶f»f ½ff͸fÔ¦f IZY ¨f»f°fm AfªfIY»f WX¸ffSXm

Àf¸fbýi °fMXe¹f B»ffIYûÔ IYf ªf»fÀ°fSX »f¦ff°ffSX ¶PÞX SXWXf W`XÜ BÀfÀfm WX¸ffSXe Àf¸fbýie¹f B»ffIYûÔ ¸fmÔ IYfRYe J°fSXf WXû ¦f¹ff WX`, BÀfIZY d»fE °fMXûÔ IYe ÀfbSXÃff IYSX³fe WXû¦feÜ Àf¸fbýi °fMXûÔ ´fSX ªf`d½fIY ÀfbSXÃff d½fIYdÀf°f IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ °fMXe¹f B»ffIYûÔ ¸fmÔ ¸f`Ô¦fiû½f IZY ½fÈÃf »f¦ff³fm ¶fWXb°f ªføYSXe WX`ÔÜ ýmVf ¸fmÔ ªf»fe¹f Jm°fe ´fSX A·fe °fIY JfÀf ²¹ff³f ³fWXeÔ dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·fd½f¿¹f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX ¸füÀf¸f IYe ¸fbÀfe¶f°fûÔ Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE Àff¸fbdýiIY Àfe¸ff IZY BýÊ-d¦fýÊ ªf»fe¹f Jm°fe IZY °fSXeIYûÔ ´fSX ²¹ff³f ým³ff WXû¦ffÜ °fMXûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE Àff¸fbdýiIY Jm°fe IYf d½fIYfÀf AüS ´ff³fe IZY ³fe¨fm Jm°fe ´fSX IYf¸f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀf °fSXWX IYe Jm°fe IZY d»fE A³fbÀfÔ²ff³f ´fSX ª¹ffýf ²¹ff³f ým³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ¦ffÔ²feªfe ³fm WX¸fmÔ IYWXf ±ff dIY Àf¸fbýiX EIY Àff¸ffdªfIY ÀfÔ´fdØf WX`Ü Àf¸fbýi IZY ´ff³fe ¸fmÔ 97 RYeÀfýe ³f¸fIY WXû°ff WX`Ü BÀf ³f¸fIYe³f ´ff³fe IYû ´fe³fm IZY ¹fû¦¹f ¶f³ff³fm IZY d»fE WX¸fmÔ ¶fOÞXm À°fSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f ¶f³ff³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü °fd¸f»f³ffOXc IZY ½fmýSX¯¹f¸f B»ffIZY ¸fmÔ JfSXm ´ff³fe ¸fmÔ ´f³f´f³fm ½ff»fm EIY ´fü²fm WXm»fûRYf¹fMÐXÀf IYf ªfm³fmdMXIY ¦ffOXʳf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ªf»f½ff¹fb A³fbøY´f IYÈd¿f AüSX WX¸ffSXe ¶fPÞ°fe Af¶ffýe IYe Jfô ÀfbSXÃff IZY d»fE ªf`½f-d½fd½f²f°ff IYf ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fmÔ WXû³ff ªføYSXe WX`Ü AIYf»f AüSX ¸füÀf¸f IYe IYdNX³ffB¹fûÔ Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³ff ªføYSXe WX`Ü ýmVf IYe WXSX EIY ´fÔ¨ff¹f°f Àfm EIY ´fb÷Y¿f AüSX EIY ¸fdWX»ff IYû ªf»f½ff¹fb IZY ªfûdJ¸f Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE °f`¹ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ WX¸ffSXm dIYÀff³fûÔ IYû ªf»f½ff¹fb ªfûdJ¸f IZY d½fÄff³f AüSX IY»ff IYû Àf¸fÓf³ff ¶fWXb°f

ªføYSXe WX`Ü ªf»f½ff¹fb ¸fmÔ ´fdSX½f°fʳf IYû »fmIYSX WX¸ffSXm ´ffSX´Ô fdSXIY ´fbSXf°f³f Äff³f IYû Af²fbd³fIY d½fÄff³f IZY Àff±f d¸f»ffIYSX Àf¸fÓf³ff Afªf IYe ´fePÞXe IZY d»fE ¶fWXb°f Af½fV¹fIY WX`Ü ªf»f½ff¹fb ªfûdJ¸f ´fi¶fÔ²fIYûÔ IYû ¦fif¸fe¯f Äff³f ÀfmMÔ XSX IZY Àff±f BÔMXSX³fmMX IZY Àff±f IY³fm¢MXmOX WXû³ff ¶fWXb°f Af½fV¹fIY WX`Ü ýmVf IYf dIYÀff³f IZY½f»f Jm°fe IYe Af¹f IZY ÀfWXfSXm ¦fbªffSXf IYSX SXWXf W`XÜ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE Af¹f IZY QcÀfSmX Àff²f³f WXû³fm ¶fWbX°f ªføYSXe WX`ÔÜ ¹fm ÀfÔÀff²f³f Jm°fe AüSX ¦f`SX Jm°fe IZY ·fe WXû ÀfIY°fm WX`ÔÜ AfBÊÀfeEAfSX AüS QZVf IZY IYÈd¿f d½fäd½fôf»f¹f d¸f»fIYSX ¦fif¸fe¯f A³fbÀfÔ²ff³f IYf¹fÊIiY¸f °f`¹ffSX IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ BÀfÀfm ÀfZ½ff AüSX d½fd³f¸ffʯf IZY ÃfmÂf ¸fmÔ ¶ffªffSX IYe ¶fOÞXe ÀfÔ·ff½f³ffEÔ ´f°ff ¨f»f ÀfIZÔY¦feÜ dªf³fIZY Af²ffSX ´fSX dIYÀff³fûÔ IYû QcÀfSmX SXûªf¦ffSX d¸f»f ÀfIY°fZ W`ÔXÜ Àff±f WXe Àff±f Jm°fe IYe ³fBÊ °fIY³feIYûÔ ªf`Àfm ¸ffBIiYû dÀfa¨ffBÊ AüSX ªf¸fe³f IYe »fmªfSX »fm½fd»fa¦f IYf C´f¹fû¦f IYSX³ff ¶fWXb°f Af½fV¹fIY WX`Ü ªf¸fe³f ¸fmÔ ¸füªfcQ ³f¸fe IZY ¸fb°ffd¶fIY RYÀf»fûÔ AüSX RYÀf»fûÔ IZY ¶feªf WXû³ff ¨ffdWXEÜ IY¸f ³f¸fe ½ff»fe ªf¦fWX ¸fZÔ ÀfcSXªf¸fbJe ªf`Àfe RYÀf»fûÔ IYe Jm°fe WXû³fe ¨ffdWXEÜ ýmVf IYf ¸füÀf¸f AüSX Jm°fe À±ff³f-À±ff³f IZY dWXÀff¶f Àfm ¶fý»f°ff SXWX°ff WX`, d»fWXfªff WXSX SXfª¹f IYû Jm°fe IYe ¶fmWX°fSXe IZY d»fE AüSX C³³f°f RYÀf»fûÔ IYe ´f`ýf½ffSX IZY d»fE A´f³fm ÃfmÂfûÔ IZY dWXÀff¶f Àfm IYý¸f CNXf³fm WXû¦Ô fmÜ QZVf IYe dIYÀff³fe IZY ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ EIY ¶ff°f Àf¶fÀfm ª¹ffýf ªføYSXe WX` dIY WX¸f Jm°fe ¸fmÔ ³fbIYÀff³f Àfm ¶f¨f³fm IZY C´ff¹fûÔ IZY ¶fªff¹f CÀf¸fmÔ »ff·f Aͪf°f IYSX³fm IZY C´ff¹fûÔ ´fSX ¦füSX IYSX³fm ´fSX ª¹ffýf ²¹ff³f ýmÜÔ JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n ªfb»ffBÊX 2013 I 33


AfUSX¯f IY±ff ·ffSX°f ¸fZÔ ªf»f IYf Àfbd³f¹fûdªf°f CX´f¹fû¦f ³fWeÔ WXû°ff W`X AüSX A¦fSX WX¸f³fm ªf»f ´fi¶fÔ²f³f IYû Àff¸fbýfd¹fIY À°fSX ´fSX Vfb÷Y ³fWXeÔ dIY¹ff °fû Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ d¶f³f ´ff³fe WXû ªffEÔ¦fm,WX¸ffSXm ¦ffÔ½f AüSX VfWXSX ´ff³fe IZY d»fE ¸ffSXm ¸ffSXm dRYSmÔX¦fZmÜ BÀf Àf¸f¹f IYe ªføYSX°f WX` dIY ¶ffý»f Àfm d³fIY»fe WXSX ¶fcÔý IYû ÀfWXmªf³fm IYe ½¹f½fÀ±ff IYe ªffEÜ ÀfcSXªf ¸feNXm ªf»f IYû ½ff¿´feIYÈ°f ³ff IYSX ÀfIZYÜ ÀfcSXªf IZY½f»f Àf¸fbýi IZY JfSXm ´ff³fe IYû ½ff¿´feIYÈ°f IYSXm AüSX dRYSX WX¸fm ¸feNXf ´ff³fe C´f»f¶²f IYSXfE, Àf¸f¹f IYe ¹fWXe ¸ffÔ¦f WX`Ü

´ff³fe IZY ÀfÔSXÃf¯f IYf IYf¸f ªf³f°ff IZY WXf±f ¸fmÔ ým³ff WXû¦ff : SXfªfmÔýi dÀfaWX ´ff³fe IYe IY¸fe IZY ´fi¸fbJ IYfSX¯f ¹fm EIY d¶fOXÔ¶f³ff WX` dIY dªfÀf ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ ýmVf IZY Àf¶fÀfm ª¹ffýf ¶ffÔ²f ¶f³ffE ¦fE ½fWXe ¸fWXfSXf¿MÑ X¦f¸feÊ IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ªf»f ÀfÔIYMX IZY ýüSX Àfm ¦fbªfSX°ff WX`, WX¸ffSXm ýmVf IZY 40 RYeÀfýe ¶ffÔ²f ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ ¶f³fm WX`ÔÜ »fmdIY³f ¦f¸feÊ Af°fZ-Af°fZ Àf¶f SXe°f ªff°fZ WÔX`Ü ýmJ³fm IYû ´ff³fe ³fWXeÔ d¸f»f°ff WX`Ü ¶ffÔ²f ¨fÔý ¶fOÞXm »fû¦fûÔ ¹ff ¶fOÞXm VfWXSXûÔ IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJIYSX ¶f³ffE ªff°fm WX`ÔÜ BÀf¸fmÔ C³fIYe SXfªfZ³ýi dÀfaWX Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfWXcd»f¹f°f AüSX C³fIYe ¸fªfeÊ IYû ª¹ffQf °fSXªfeWX Qe ªff°fe WX`Ü ¶fOÞXm ¶ffÔ²f ¶f³f°fm WX`Ô °fû BÀf¸fmÔ ¶fOÞZX ´f`¸ff³fm ´fSX ´ff³fe IYf ½ff¿´feIYSX¯f WXû°ff WX`Ü WX¸ffSXf ýmVf ´ff³fe IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Àf¸fÈð ¶f³f ÀfIY°ff WX` ¹fWXe ½ff¿´feIYSX¯f WX¸fmÔ ¶fm´ff³fe IYSX°ff SXWX°ff WX`Ü A¦fSX WX¸f ýmVf ¸fmÔ C´f»f¶²f ´ff³fe IYû ÀfWXmªf³fm AüSX BÀfd»fE WX¸ffSXf ªfû A·fe °fIY IYf ´ff³fe IYf ÀfÔSXÃf¯f IYSX³fm IZY Àff±f Àff±f ¶fbdð¸ff³fe Àfm CÀfIYf ´fi¶fÔ²f³f WX` ½fû d³f¨f»fZ À°fSX ´fSX JfÀf ²¹ff³f ³fWXeÔ C´f¹fû¦f IYSX³ff ÀfeJ ªffEÔÜ BÀf Àf¸f¹f ·ffSX°f IYf ým°ff WX`Ü ´ff³fe IYf d³f¹fûªf³f IYSX³fm ½ff»fe ÀfÔÀ±ffEÔ dIY ÀfSXIYfSX ´ff³fe ´ffB´f »ffB³fûÔ,³fWXSXûÔ ¸fmÔ ³ff»fûÔ ¸fmÔ ¶fWX SXWXf WX`Ü ¹ff IYWXmÔ ÀfSXIYfS IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY ³fýe ªfûOÞX,³fWXSX ªfûOÞX AüSX ´ffB´f »ffB³f ªfûOÞX³fm Àfm ´ff³fe IYe IY¸fe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû³fm ½ff»fe WX`Ü ¶fd»IY ¶ffdSXVf IZY ´ff³fe IYû Àff¸fcdWXIY ªf»f ´fi¶fÔ²f³f IZY ªfdSXE ·ffSX°f IYû ´ff³fe IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Af°¸fd³f·fÊSX ¶f³ff ÀfIY°fm WX`ÔÜ 34 I ªfb»ffBÊX 2013

AüSX BÔªfed³f¹fdSa¦f d½f·ff¦f ´ff³fe IYf ÀfWXe ´fi¶fÔ²f³f ³fWXeÔ IYSX°ff WX` ª¹ffQf°fSX ´ff³fe ÀfWXmªf³fm IZY ¶ffý ÀfcSXªf IYe AfÔ¨f ¸fmÔ ½ff¿´feIYÈ°f WXû°ff WX`, ´fbSXf³fZ ªf¸ff³fZ ¸fZÔ ªf¸fe³f IZY ³fe¨fm ªf»ffVf¹f ¶f³ff³fm IYe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX`Ü WX¸ffSXm ¹fWXfÔ ´fWX»fm ¶ff½fdOÞX¹ffÔ AüSX ´fûJSX ¶f³ff°fZ SXWZX W`ÔXÜ ¹fWX EmÀfe ªf¦fWXmÔ WXû°fe W`ÔX ªfWXfÔ ÀfcSXªf IYe SXûVf³fe ·fe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°fe WX`Ü EmÀfe ªf¦fWXûÔ ´fSX ´ff³fe IYf ÀfÔSXÃf¯f AfÀff³fe Àfm SXûIYf ªff ÀfIY°ff WX`Ü WX¸ffSXf Àf¸ffªf ·fcd¸f¦f°f ªf»f IYf C´f¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWf W`XÜ WX¸f ´ff³fe ÀfWZXªf ³fWXe SXWZX ,¶fd»IY CXÀfZ ´fiýcd¿f°f IYSX SXWZX W`aXÜ ¶fPXÞ°fZ Aüôû¦feIYSX¯f ³fm ª¹ffýf°fSX ªf»ffVf¹fûÔ IYû ªf¸fe³f IZY ³fe¨fm ´ffB´f d¶fLXfIYSX C³WXmÔ J°¸f WXû³fm IYe IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨ff dý¹ff WX`Ü WX¸f B°f³fm ¶fbSXm ýüSX Àfm ¦fbªfSX SXWXm WX`Ô dIY ³ff °fû WX¸f ªf¸fe³f ´fSX AüSX ³ff WXe ªf¸fe³f IZY ³fe¨fm ´ff³fe IYû ÀfWXmªf ´ff SXWXm WX`ÔÜ »fmdIY³f Afªf ·fe WX¸ffSXm ´ffÀf ´ff³fe IZY IbYLX pû°f ¶f¨fm WXbE WX`Ô dªf³WXmÔ SXeX¨ffªfÊ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü B³f pû°fûÔ ¸fZÔ ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe Àfa¦fiWXe°f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü B³f pû°fûÔ ¸fmÔ ´ff³fe IYf ³fbIYÀff³f ¶f¨ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ´ff³fe ´fSX dIYÀfe IYf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¹fm EIY Àff¸ffdªfIY ÀfÔ´fdØf WX`Ü ªf»f ´fi¶fÔ²f³f ÀfSXIYfSX d³f¹fûdªf°f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE ¶fd»IY ´ff³fe IYf ´fi¶fÔ²f³f ªf³f°ff IZY WXf±fûÔ ¸fmÔ WXû, BÀfIYf ´fi¶fÔ²f³f d½fIZÔYýieIYÈ°f WXû, °f·fe WX¸f ´ff³fe IYû ÀfWXe ÷Y´f ¸fmÔ C´f¹fû¦f IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ


´ff³fe IZY ´fi¶fÔ²f³f ¸fmÔ ªf³f°ff IYe ÀfWX·ffd¦f°ff

Af°fe ±fe, Afªf CÀfÀfm IYWXeÔ ª¹ffýf B»ffIZY ¶ffPXÞ AüSX ÀfcJf ÀfZ ´fedOÞX°f W`ÔXÜ ¹fWX ÀfSXIYfSX IYf d¸fÀf¸f`³fmªf¸fmÔMX WX`ÔÜ ýSXAÀf»f ´ff³fe IZY ´fi¶fÔ²f³f ¸fmÔ ªf³f°ff WX¸fmVff A´f³fm Ad²fIYfSXûÔ IYe ¶ff°f Àff¸ffdªfIY ÀfWX·ffd¦f°ff WXû³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü IYSX°fe WX` »fmdIY³f C³WXmÔ ¹fm ·fe ýmJ³ff WXû¦ff dIY BÀf ´ff³fe ¶f¨ff³fm IYf IYf¸f Àf¸ffªf IYf WX`Ü ªfû Àf¸ffªf ýmVf BÀf Àf¸ffªf IZY d»fE C³fIZY IbYLX IY°fʽ¹f ·fe ´ff³fe IYf C´f¹fû¦f IYSX°ff WX` ½fWXe CÀfIYf ¶fmWX°fSX WX`Ü ªf³f°ff IYû A´f³fm C°°fSXýfd¹f°½fûÔ IYf Af·ffÀf ´fi¶fÔ²f³f IYSX ÀfIY°ff WX`,WX¸f C³WXmÔ IZY½f»f Àf»ffWX WXû³ff ¶fWXb°f ªf÷YSXe WX`Ü WX¸f³fm SXfªfÀ±ff³f ¸fmÔ EIY QZ ÀfIY°fZ W`ÔXÜ LXûMXe Àfe IYûdVfVf IYe ±fe WX¸f³fZ ªf³f-ªf»f ªfûOÞXûÔ ÀfSXIYfSX ýmVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû AWXÀffÀf Ad·f¹ff³f Vfb÷Y dIY¹ff WX`Ü ªfû BÀf ½föY ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ IYSXfE dIY ´ff³fe IZY ´fi¶fÔ²f³f IYf IYf¸f ýSXAÀf»f ¨f»ff SXWXm WX`ÔÜ WX¸fm WX¸ffSXm Àf¸ffªf IYf ýfd¹f°½f AüSÞX Àf¸ffªf IYf WX`Ü »fmdIY³f A¶f °fIY ÀfSXIYfSX ³fm ´ff³fe ýcÀfSXe °fSXRY WX¸ffSXZ Ad²fIYfSX IYf Af·ffÀf WXû³ff IYf ´fi¶fÔ²f³f A´f³fm WXf±fûÔ ¸fmÔ d»f¹ff WbXAf W`XÜ ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü BÀfe Ad²fIYfSX AüSX CØfSXýfd¹f°½f IYf Af·ffÀf IYSXf³fm IZY d»fE WX¸f³fm ªf³f-ªf»f ªfûOÞXû Ad·f¹ff³f Vfb÷Y dIY¹ff WX`Ü ¹fm Ad·f¹ff³f 11 SXfª¹fûÔ ¸fmÔ °f`¹ffSX IYSX ¨fbIYf WX`Ü A¶f BÀfm A¦f»fm ¸fWXe³fm Àfm ´ff³fe ´fSX dIYÀfe IYf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WXû ýmVf IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fmÔ ¨f»ff³fm IYe °f`¹ffSXe WXû SXWXe ÀfIY°ff WX`Ü ¹fm EIY Àff¸ffdªfIY ÀfÔ´fdØf WX`Ü ¸fbÓfm C¸¸feý WX` dIY Af³fZ ½ff»fZ ¸fWXe³fûÔ Àfm ¹fm ÀffSXm WX`Ü ²fSX°fe ´fSX ªfû ´ff³fe WX` ½fû ´fcSXm ¸ff³f½f ýmVf ¸fmÔ ¨ff»fc WXû ªffE¦ffÜ

ÀfSXIYfSX IYf R`YÀf»ff À½ff¦f°f ¹fû¦¹f WXf»f WXe ¸fZÔ IZYÔ ýi ÀfSXIYfSX ³fm Àff»f 2013 IYû SXf¿MÑXe¹f ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ½f¿fÊ IZY øY´f ¸fmÔ ¸f³ff³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü IZYÔ ýi ÀfSXIYfSX IYf ¹fm R`YÀf»ff À½ff¦f°f ¹fû¦¹f WX`Ü ¹fm ¶fWXb°f Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f WX` dIY ÀfSXIYfSX ³fm Àff»f 2013 IYû ´ff³fe IZY d»fE Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff WX`Ü CX³WZXÔ ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff dIY ¹fWX IZY½f»f Aü´f¨ffdSXIY°ff ³ff ¶f³f ªffEÜ WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ BÀf Àf¸f¹f ªf»f¹fbð IZY WXf»ff°f WXÜ`Ô ´ff³fe IYe EIY-EIY ¶fcýÔ IZY d»fE Jc³f ¶fWXf³fm IYe ³fü¶f°f Af ªff°fe WX`, »fmdIY³f ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ½f¿fÊ §fûd¿f°f IYSX³fm IYf CïmV¹f °f·fe ÀfRY»f WXû ´ffE¦ff, ªf¶f WX¸ffSXm ýmVf IZY WXSXY ½¹fdöY IZY ¸f³f ¸fmÔ ¹fWX ¨fm°f³ff ªff¦fÈ°f WXû ªffE¦fe dIY ´ff³fe EIY Àff¸ffdªfIY ÀfÔ´fd°°f WX` AüSX BÀfIYf ÀfÔSXÃf¯f IYSX³ff Àff¸fcdWXIY dªf¸¸fmýfSXe WX`,ªf¶f ´fcSXf Àf¸ffªf ¹fWX Àf¸fÓf ªffE¦ff dIY ªf»f ÀfÔSXÃf¯f EIY Àff¸ffdªfIY ýfd¹f°½f WX` °f·fe ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ½f¿fÊ §fûd¿f°f IYSX³ff A´f³fZ AÀf»fe ¸fbIYf¸f IYû ´ff ÀfIZY¦ffÜ

´ff³fe IYû ÀfWXmªf³ff ÀfSXIYfSX Àfm ª¹ffýf Àf¸ffªf IYf ýfd¹f°½f Afªffýe IZY ¶ffý dªf°f³fm B»ffIYûÔ ¸fmÔ ¶ffPXÞ

Àf¸ffªf IYf WX` »fmdIY³f BÀf ýmVf IYf ýb·ffʦ¹f WX` dIY dªfÀf IYd¸fMX¸fmÔMX IZY Àff±f ýmVf IYû BÀf IYf¸f ¸fmÔ »f¦f³ff ¨ffdWXE ±ff ½fû A¶f °fIY ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`,dªfÀfIZY ¨f»f°fm ýmVf ¸fmÔ ´ff³fe IYf ýb÷Y´f¹fû¦f WXû SXWXf WX`Ü

´ff³fe IYf ´fi¶fÔ²f³f ªf³fÀfWX·ffd¦f°ff IZY d¶f³ff A²fcSXf WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY AÔ¦f ¶f³fm SXfªf³fm°ff ´ff³fe IYû ½fûMX IYf ªfdSX¹ff ¶f³ff°fm WX`Ô, BÀfd»fE AIZY»fm ªf³f°ff IYe ¦f»f°fe ³fWXeÔ WX`, ¨fcIY ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY Àfm ·fe WXû SXWXe WX`Ü

SXf¿MÑXe¹f ªf»f ³fed°f ¦fb¸fSXfWX IYSX³fm ½ff»fe SXf¿MÑXe¹f ªf»f ³fed°f 2012 Àf¸ffªf IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fm ½ff»fe WX`ÔÜ BÀf¸fmÔ ÀfSXIYfSX ³fm ¹fm ½¹f½fÀ±ff J°¸f IYSX ýe dIY ´fWX»fm ´fe³fm IYe ´ff³fe IYe ½¹f½fÀ±ff IYSX³fe ¨ffdWXE, CÀfIZY ¶ffý Jm°fe, Côû¦f AüSÞX ´f¹fÊMX³f Àf¸fm°f ýcÀfSXm ²fÔ²fûÔ IZY d»fE ´ff³fe IYe

½¹f½fÀ±ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜ »fmdIY³f ÀfSXIYfSX ³fm B³f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ IYû °fSXªfeWX ³ff ýmIYSX ´ff³fe IYf ¶ffªffSXeIYSX¯f IYSX dý¹ffÜ 2002 ¸fmÔ ªfû ªf»f ³fed°f ¶f³fe ±fe, CÀf¸fmÔ Af¸f ªf³f°ff IZY d»fE ´fe³fm IZY ´ff³fe IYe ½¹f½fÀ±ff IYû ´fif±fd¸fIY°ff ýe ¦fBÊ ±feÜ ³fBÊ ³fed°f ¸fmÔ ´ff³fe ´fSX Àff¸fbýfd¹fIY Ad²fIYfSX J°¸f IYSXIZY CÀf ´fSX ¶ffªffSX AüSX Côû¦fûÔ IYf Ad²fIYfSX IYSX dý¹ffÜ ¹fWX ·ffSX°f ªf`Àfm »fûIY°ffÔdÂfIY ýmVf IZY d»fE A¨LXf ³fWXeÔ WX`Ü ªf»f ´fSX WXe ªf¶f WX¸ffSXf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WXû¦ff, °fû WX¸ffSXm ÀfÔd½f²ff³f ¸fmÔ ´fiý°°f ªfe³fm IZY ¸füd»fIY Ad²fIYfSX IYe SXÃff I`YÀfm WXû¦fe?

³fdý¹fûÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f SXf¿MÑXe¹f ªføYSX°f ³fdý¹fûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IYf ¸fÀf»ff Afªf IYfRYe AWX¸f WX`Ü ¹fm EIY SXf¿MÑXe¹f ¸fbïf WXû³ff ¨ffdWXE,ASX¶fûÔ ÷Y´fE J¨fÊ IYSX³fm IZY ¶ffý ·fe Afªf WX¸ffSXe ³fdý¹ffÔ ¸f`»fe WXû°fe ªff SXWXe WX`,´fiýc¿f¯f IYf À°fS ¶fPXÞ°ff WXe ªff SXWXf WX`Ü B³f ³fdý¹fûÔ IYû ´fiýc¿f¯f ¸fböY IYSX³fm IZY ³ff¸f ´fSX ªf¶fSXýÀ°f °fSXeIZY Àfm »fcMX ¸f¨fe WX`Ü CÀf ·fiáf¨ffSX IYû Àfýf¨ffSX ¸fmÔ ¶fý»f³ff WXû¦ffÜ ªf¶f WX¸f Àfýf¨ffSXe ¶f³fmÔ¦fm, °f¶f WX¸ffSXe ³fdý¹ffÔ ´fiýc¿f¯f ¸fböY WXûÔ¦fe AüSX Vfbð Àfýf³feSXf ¶f³fIYSX ¶fWXmÔ¦feÜ ³fdý¹fûÔ ´fSX ¶fOÞXm-¶fOÞXm ¶ffÔ²fûÔ ³fm WX¸fmÔ OXb¶fû dý¹ff WX`Ü

³fdý¹fûÔ IYû ªfûOÞX³ff ¦f»f°f ³fdý¹fûÔ IYû ªfûOÞX³ff Àf¶fÀfm J°fSX³ffIY IYý¸f WX` ªfû AfªfIY»f ÀfSXIYfSXmÔ ªfûSX-VfûSX Àfm ´fi¨ffSX IYSX SXWXe WX`ÔÜ BÀfÀfm WX¸ffSXe ´ffdSXdÀ±fd°fIYe AüSX ´f¹ffʽfSX¯f ´fSX ¶fWXb°f ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Àf¸fb¨¨f SXmJf ´fSX ¶fWX³fm ½ff»fe ³fdý¹fûÔ IYf ªfûOÞX dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`,»fmdIY³f BÀfIZY d»fE ·fe À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ,´fÔ¨ff¹f°f IYe ÀfWX¸fd°f AüSX SXªff¸fÔýe WXû³ff ªføYSXe WX`Ü ýmVf IYe SXfªf³fed°fIY ½¹f½fÀ±ff d³fSXfVff ´f`ýf IYSX³fm ½ff»fe WX`Ü dIYÀfe ·fe ý»f Àfm AfVff IYSX³ff ½¹f±fÊ WX`Ü BÀf Àf¸f¹f ýmVf ¸fmÔ ý»f ¸fböY SXfªf³fed°f IYe ªføYSX°f WX`Ü ¹fm °f·fe WXû ´ffE¦ff ªf¶f BÀf ýmVf IYf Àf¸ffªf ªff¦fÈ°f WXû¦ff,ýmVf IYf ¹fb½ff ýmVf IZY d»fE A´f³fm IY°fʽ¹fûÔ IYû Àf¸fÓfm¦ffÜ °f¶f ªffIYSX IYWXeÔ ýmVf ¸fmÔ Àff¸fcdWXIY d½fIiYmÔdýi°f ªf»f ´fi¶fÔ²f³f IYû ¶fPÞXf½ff d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n ªfb»ffBÊX 2013 I 35


E¢Àf¢»fcdÀfU

ýmVf IYû Jfô ÀfbSXÃff ým³fm IZY d»fE ´f`ýf½ffSX ·fe ¶fPXÞf³fm IYe ªføYSX°f: °ffdSXIY A³f½fS (IYÈd¿f SXfª¹f¸faÂfe)

¹fc´feE -2 ýmVf IZY ¦fSXe¶f ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»fE Jfô ÀfbSXÃff IYf d¶f»f ´ffdSX°f IYSXf SXWXe WX`, ¦fSXe¶fûÔ AüSX Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ·fûªf³f IYf Ad²fIYfSX d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ BÀf ¹fûªf³ff IZY d»fE »ffJûÔ MX³f A³ffªf IYe ªføYSX°f WXû¦feÜ d»fWXfªff A³ffªf IYf I`YÀfm ª¹ffýf C°´ffý³f WXû, BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX °f¸ff¸f C´ff¹f IYSX SXWXe WX`Ü IYÈd¿f ¸fÔÂff»f¹f ³fm ýmVf ¸fmÔ BÀf Àff»f Jfôf³³f C°´ffý³f IYf ªfû »fùf SXJf ±ff ½fû dIYÀff³fûÔ ³fm WXfdÀf»f dIY¹ff WX`Ü ´ff³fe IYe IY¸fe Jm°fe IZY d»fE EIY Àf¸fÀ¹ff WX`, BÀfd»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ´ff³fe IZY ÀfÔSXÃf¯f AüSX IY¸f ´ff³fe ¸fmÔ Af½fV¹fIY°ffAûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fm IZY d»fE ¦fÔ·feSX WX`Ü EÀfûdÀfEMX EdOXMXSX ´faIYªf Vf¸ffÊ ÀfZ JfÞÀf ¶ff°f¨fe°f ÀfSXIYfSX ³fm BÀf Àff»f IYû ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ½f¿fÊ IZY øY´f ¸fmÔ ¸f³ff³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü WX¸ffSXm IYÈd¿f ½f`Äffd³fIY EmÀfm ¶feªf d½fIYdÀf°f IYSX SXWXm WX`Ô, ªfû IY¸f ´ff³fe ¸fmÔ A¨LXe RYÀf»f ým ÀfIZÔYÜ Àff±f WXe IY¸f ´ff³fe ¸fmÔ A¨LXe Jm°fe IZY d»fE A³¹f °fIY³feIY ´fSX ·fe IYf¸f dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü Afªf ·fe WX¸f ¨fe³f ÀfdWX°f ýbd³f¹ff IZY ýcÀfSXm d½fIYdÀf°f ýmVfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fmÔ Jfô C°´ffý³f ¸fmÔ IYfRYe ´feLXm WX`ÔÜ WX¸fmÔ A³ffªf C°´ffý³f ¶fPÞXf³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü d½fIYdÀf°f ýmVfûÔ IZY À°fSX °fIY ´fWXbÔ¨f³fm IZY d»fE A·fe IYfRYe IbYLX dIY¹ff ªff³ff ¶ffIYe WX`Ü

³f¹ff dSXIYfgOXÊ ¶f³ff WX`, »fmdIY³f dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f IbYLX dIY¹ff ªff³ff A·fe ¶ffIYe WX`Ü 2004 ¸fmÔ dIYÀff³fûÔ IYû ªfû Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f d¸f»f°ff ±ff ½fû ¶fPXIÞ YSX A¶f ýû¦fb³ff WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfm dIYÀff³fûÔ ¸fmÔ C°ÀffWX Af¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY ¸fWX¦Ô ffBÊ IZY ¨f»f°fm ¹fm Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ·fe IYfRYe IY¸f WX`Ü dIYÀff³fe IYe »ff¦f°f »f¦ff°ffSX ¶fPXÞ SXWXe WX`Ü RYÀf»fûÔ IYe E¸fEÀf´fe ÀfÔ°fû¿fªf³fIY ³fWXeÔ WX`Ü VfSXý ´f½ffSX ÀffWX¶f EIY dIYÀff³f ´fdSX½ffSX Àfm Af°fm WX`Ô AüSX C³WXmÔ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf IYfRYe WXý °fIY AÔýfªff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe ´feOÞXf AüSX ýýÊ IYû ½fû Àf¸fÓf°fm WXÜ`Ô

³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fmÔ ¶fPÞXû°fSXe WXû³ff ªføYSXe

E¸fEÀf À½ff¸fe³ff±f³f IYe dÀfRYfdSXVfmÔ »ff¦fc IYSX³ff ¸fbdVIY»f

ýmVf ¸fmÔ A³ffªfûÔ IZY C°´ffý³f ¸fmÔ d´fLX»fm Àff»f 36 I ªfb»ffBÊX 2013

½fdSXâ IYÈd¿f ½f`Äffd³fIY E¸fEÀf À½ff¸fe³ff±f³f

³fm SXf¿MÑXe¹f IYÈd¿f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ ¸fmÔ RYÀf»fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IYû ¶fPÞXf³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYe WX`, ½fû dÀfRYfdSXVf »ff¦fc ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feaÜ IZÔYýie¹f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ³fm BÀfm À½feIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü WX¸fmÔ ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff dIY ¶ffªffSX ¸fmÔ Jfôf³³f IZY ýf¸f ³ff ¶fPÞZX, dIYÀff³fûÔ IYû C³fIYe RYÀf»fûÔ IYf ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf ýf¸f d¸f»fm, ¹fm Àf·fe ¨ffWX°fm WX`Ô »fmdIY³f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¶fPÞX³fZ Àfm ¶ffªffSX ¸fmÔ A³ffªfûÔ IZY ýf¸f ¸fmÔ ·fe CLXf»f AfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX IZY d»fE Àfd¶ÀfOXe ¶fPXÞ ªffE¦feÜ BÀfIYû ¸f`³fmªf IYSX³ff IYfRYe ¸fbdVIY»f WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY WX¸fÀfm dªf°f³ff ÀfÔ·f½f WXû ÀfIYf WX` RYÀf»fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¶fPXÞf¹ff ¦f¹ff WX`, BÀfÀfm dIYÀff³fûÔ ¸fmÔ C°ÀffWX Af¹ff WX` AüSX ´f`ýf½ffSX ¸fmÔ ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü


dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ¨fb³füd°f¹ffÔ WXe ¨fb³füd°f¹ffÔ WX¸ffSXm ýmVf IZY dIYÀff³f IZY d»fE ¨fb³füd°f¹ffÔ IYe ·fSX¸ffSX WX`Ü Jm°fe Afªf ·fe EIY ¸ff³fÀfc³fe ªfbAfÔ WX`ÔÜ IZY½f»f 30 RYeÀfýe dIYÀff³fûÔ IZY ´ffÀf dÀfa¨ffBÊ IZY Àff²f³f WX`ÔÜ 70 RYeÀfýe dIYÀff³f Afªf ·fe ¶ffdSXVf ´fSX d³f·fÊSX WX`ÔÜ ¨ffWZX ÀfcJf WXû ¹ff ¶ffPÞX Qû³fûÔ WXeÔ WXf»f°f ¸fmÔ dIYÀff³f ¸ffSXf ªff°ff WX`Ü WX¸f dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ Àfm ½ffdIYRY WX`Ô AüS dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»f ¶fe¸ff ¹fûªf³ff IZY ªfdSXE ·fSX´ffBÊ IYSX³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWZX WX`ÔÜ

Jm°fe Àfm ªfbOÞXm ýcÀfSXm ²fÔ²fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f

WX¸f³fm ¨ff½f»f AüSX ýf»f IYf d³f¹ffÊ°f ·fe dIY¹ff WX`Ü ·fÔOXfSX¯f IYe IY¸fe IYû ýcSX IYSX³fm IZY d»fE ýcSX¦ff¸fe IYý¸f CNXfE WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY IYBÊ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fm ¶ffSXýf³fûÔ IYe IY¸fe IYf ¸fbïf CNXf¹ff WX`, »fmdIY³f BÀf ¸fbïm ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû SXfªf³fed°f ³ff IYSX dIYÀff³fûÔ IYe ·f»ffBÊ IZY IYý¸f CNXf³fm ¨ffdWXEÜ A³ffªf SXJ³fm IZY d»fE ¶fûSXûÔ IYe IY¸fe IYf NXeIYSXf IZÔYýi IZY dÀfSX ´fSX RYûOÞX³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü ¶fûSXm ´fif¹f½fmMX ªfcMX d¸f»fmÔ ¶f³ff°fe WX`Ü C³fIZY ´ffÀf dªfÀfIYf AfOXÊSX ´fWX»fm Af°ff WX`, ½fû ´fWX»fm C³WXeÔ IYf IYf¸f IYSX°fe WX`ÔÜ d»fWXfªff ÀfSXIYfSXûÔ IYû AfSXû´f »f¦ff³fm IZY ¶fªff¹f IYf¸f IYSX³fm ´fSX ²¹ff³f ým³ff ¨ffdWXEÜ

Jfô ÀfbSXÃff AüSX ªf»f ÀfÔSXÃf¯f ¨fb³ff½fe ¸fbïf ³fWXeÔ ¹fc´feE -2 IYf Jfô ÀfbSXÃff d¶f»f ¨fb³ff½f IZY ¸fïm³fªfSX ³fWXeÔ WX`, ¹fm ªføYSX WX` dIY WXSX ´ffMXeÊ BÀfIYf SXfªf³fed°fIY C´f¹fû¦f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü WXSX IYûBÊ BÀfIYf RYf¹fýf »fm³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ªføYSX°f IZY ¸fb°ffd¶fIY WXSX ÀfSXIYfSX A´f³fe ³fed°f d³f²ffÊdSX°f IYSX°fe WX`Ü ýmVf IYe EIY ¶fOÞXe Af¶ffýe IYû IbY´fû¿f¯f Àfm ¶f¨ff³ff WX`, WX¸ffSXe ªf³f°ff IZY À½ffÀ±¹f IYf £¹ff»f SXJ³ff ·fe WX¸ffSXf IY°fʽ¹f WX`Ü ªf³f°ff IYû ·fûªf³f IYf Ad²fIYfSX ým³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ªf»f ÀfÔSXÃf¯f dIY°f³ff Af½fV¹fIY WX` ¹fm ¶f°ff³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ, EmÀfm ¸fmÔ BÀfm dÀfRYÊ ¨fb³ff½fe ¸fbïf IYWX³ff NXeIY ³fWXeÔ WXû¦ffÜ

dIY¹ff ±ffÜ dIYÀff³fûÔ IZY IaY²fm Àfm ¶fWbX°f ¶fPÞXf ¶fûÓf WXMXf¹ff ±ff, ¹fc´feE ÀfSXIYfSX ³fm Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ýmVf ¸fmÔ LXûMX ªfû°f IZY dIYÀff³f ¶fWXb°f ª¹ffýf ´fSX dIYÀff³fûÔ Àfm ªfbOÞXm ¸fbïûÔ IYû WX»f IYSX³fm IYe WX`Ô, B³f dIYÀff³fûÔ IZY d»fE Jm°fe EIY »ff·f IYf IYûdVfVf IYe WX`, »fmdIY³f dRYSX ·fe ¹fm ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ ²fÔ²ff ³fWXeÔ ¶f³f ÀfIYf WX`Ü ÀfSXIYfSX EmÀfm dIYÀff³fûÔ WX`Ü ýmVf IYe 60 RYeÀfýe Af¶ffýe Afªf ·fe IYe Af¸fý³fe ¸fmÔ BªffRYf IYSX³fm IZY d»fE ýcÀfSXm pû°f Jm°fe ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü Jm°fe IYû ÷Yd¨fIYSX PXcÔPXÞ³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü Jm°fe IZY Àff±f- ½¹f½fÀff¹f ¶f³ff³fm IYe IYûdVfVf IYe ªff SXWXe WX`Ü Àff±f dIYÀff³f IYû ýc²f OXm¹fSXe, ¸fb¦feÊ´ff»f³f, ¸fLX»fe- ÀfSXIYfSX IYe AûSX Àfm ¶fWXb°f Àfe ¹fûªf³ffEÔ AüSX ´ff»f³f, ´fVfb´ff»f³f ÀfSXeJm ýcÀfSXm ²fÔ²fûÔ IYe °fSXRY Àfd¶ÀfOXe ýe ªff SXWXe WX`Ô dªfÀfÀfm dIYÀff³fûÔ IYû ¸fûOÞX³fm IYe IYûdVfVf IYe ªff SXWXe WX`, °ffdIY C³WXmÔ ª¹ffýf Àfm ª¹ffýf »ff·f d¸f»f ÀfIZYÜ °fmªfe Àfm Ad°fdSXöY Af¸fý³fe WXû ÀfIZYÜ dIYÀff³fûÔ IYû ³fIYýe WXû°ff VfWXSXeIYSX¯f AüSX dIYÀff³fûÔ IYf ´f»ff¹f³f ·fcd¸f Ad²f¦fiWX¯f IYe Àf¸fÀ¹ff RYÀf»fûÔ IZY »fû·f Àfm ¶f¨fIYSX EmÀfe RYÀf»fûÔ IYf Jm°fe IZY d»fE ¶fWXb°f ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff ¶f³ff WXbAf C°´ffý³f IYSX³fm ´fSX ªfûSX ým³ff WXû¦ff ªfû B»ffIZY AüSX WX`, BÀfm SXûIY³fm IZY ´fi¹ffÀf ·fe WX¸ffSXm d»fE EIY Aüôûd¦fIY d½fIYfÀf IZY d»fE ªf¸fe³f IYf ¶fOÞ X e ¨fb ³ fü°fe WX ` Ü d¸f˜e IZY A³fbIcY»f WXûÔÜ AIYÀfSX dIYÀff³f ³fIYýe Ad²f¦fiWX¯f Afªf IZY Àf¸f¹f IYe ªføYSX°f WX`, »fmdIY³f RYÀf»fûÔ IZY C°´ffý³f ¸fmÔ ¶fWXb°f C°ÀffWX dýJf°fm WX`ÔÜ AIYÀfSX dIYÀff³fûÔ IYe ·fcd¸f Ad²f¦fidWX°f IYSX°fm A³ffªf ÀfÔ¦fiWX¯f IYe ½¹f½fÀ±ff WX¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ·fSXûÀff dý»ff³ff WXû¦ff dIY C³fIYe Àf¸f¹f C³fIYe ÀfWX¸fd°f-AÀfWX¸fd°f IYf £¹ff»f ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ RYÀf»fûÔ IYf ¶ffdªf¶f ýf¸f WXSX WXf»f ¸fmÔ d¸f»fm¦ffÜ WX¸f ³fWXeÔ SXJf ªff°ff WX`Ü ´fiÀ°ffd½f°f ·fcd¸f Ad²f¦fiWX¯f SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f Àfm dIYÀff³fûÔ IYû d¸f˜e AIYÀfSX ýmJ³fm ¸fmÔ Af¹ff dIY ýmVf ¸fmÔ Jfôf³³f d½f²fm¹fIY dIYÀff³fûÔ IYe B³WXeÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû AüSX ´ff³fe IYe C´f»f¶²f°ff IZY dWXÀff¶f Àfm RYÀf»fûÔ C°´ffý³f °fû ¶fWXb°f WXû°ff WX` »fmdIY³f ÀfÔ¦fiWX¯f IYe J°¸f IYSX³fm IYe dýVff ¸fmÔ EIY IYûdVfVf WX`Ü °ffdIY IZY C°´ffý³f IZY d»fE ´fimdSX°f IYSX³fm ´fSX ªfûSX ým SXWXm WX`ÔÜ ½¹f½fÀ±ff ³fWXeÔ WXû ´ff°fe WX`Ü ýmVf ¸fmÔ A³ffªf ·fÔOXfSX¯f ÀfSXIYfSXmÔ dIYÀff³fûÔ IYf d½fäfÀf WXfdÀf»f dIYE ¶f¦f`SX ¨fb³ff½f ¸fmÔ Jm°fe EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXf ¸fbïf IYe ´f¹ffÊ~ ½¹f½fÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f C³fIYe ªf¸fe³f IYf Ad²f¦fiWX¯f ³ff IYSX ÀfIZÔYÜ ¸fÔÂff»f¹f AüSX ·ffSX°fe¹f Jfô d³f¦f¸f ýmVf·fSX ¸fmÔ ·fcd¸f Ad²f¦fiWX¯f IYf³fc³f IZY ¶ffQ dIYÀff³f IYû Af¦ff¸fe ¨fb³ff½f ¸fmÔ Jm°fe EIY ¶fOÞXf ¸fbïf ½fm¹fSX WXfCÀf IYe À±ff´f³ff IZY d»fE A´f³fe IYûdVfVf A´f³fe ªf¸fe³f IYf ¶ffdªf¶f Qf¸f ·fe d¸f»f ´ffE¦ffÜ WX`Ü d´fLX»fe ¶ffSX WX¸f³fmÔ dIYÀff³fûÔ IYf IYªffÊ ¸ffRY IYSX SXWXm WX`ÔÜ A³ffªf IYe ¶f¶ffÊýe ³ff WXû BÀfIZY d»fE JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n

ªfb»ffBÊX 2013 I 37


38 I ªfb»ffBÊX 2013


WXüÀf»fm IZY WX»f Àfm ªfû°fe ÀfRY»f°ff IYe ªf¸fe³f ¹fca °fû ·ffSX°fe¹f Jm°fe IYû ¸ff³fÀfc³f IYf ªfbAf IYWXf ªff°ff WX`, A¦fSX ´ff³fe ¶fSXÀff °fû NXeIY AüSX A¦fSX ³fWXeÔ ´ff³fe ³fWXeÔ ¶fSXÀff °fû RYÀf»fûÔ IYf ¢¹ff WXf»f WXû¦ff ¹fZ °fû ·f¦f½ff³f WXe ªff³f°fm WX`ÔÜ ýSXAÀf»f IZY½f»f ´ff³fe AIZY»fe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ WX`,A¨LXm ¶feªf, A¨LXe d¸f˜e, A¨LXe Jfý Àfm »fmIYSX Jm°fe ¸fmÔ d³f½fmVf IYSX³fm IZY d»fE ´f`Àfm IYe ·fe dýæY°f WXû°fe WX`Ü »fmdIY³f ýmVf IZY IbYLX WXb³fSX¸fÔý AüSX ªfe½fMX ½¹fdöY°½f EmÀfm ·fe WX`Ô ªfû ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³fm IZY d»fE WXe ´f`ýf WXbE WX`ÔÜ »fmdIY³f ¹fm ÀffWXÀfe »fû¦f IZY½f»f ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff WXe ³fWXeÔ IYSX°fm WX`Ô ¶fd»IY ÀfRY»f°ff ·fe WXfdÀf»f IYSX°fm WX`ÔÜ A´f³fe ¸fmWX³f°f AüSX A´f³fm ÀfÔ§f¿fÊ ¸fmÔ ·fSXûÀff IYSX³fm ½ff»fm EmÀfm WXe EIY ½¹fd¢°f°½f WX`Ô SXf³ffSXf¸f ªfe, ªfû SXfªfÀ±ff³f IZY ªfû²f´fbSX dªf»fm ¸fmÔ d´fLX»fm 40 Àff»f Àfm ´fü²fm »f¦ff³fm AüSX C³WXmÔ ÀfÔSXdÃf°f IYSXIZY BÀf B»ffIZY IYû WXSXf-·fSXf ¶f³ff³fm ¸fmÔ ªfbMXm WX`Ô,¹fm SXf¯ffSXf¸f ªfe IYe ¸fmWX³f°f IYf WXe ³f°feªff WX` dIY ªfû²f´fbSX dªf»fm IYf EIY LXûMXf Àff dWXÀÀff WXSXf-·fSXf WXû ¦f¹ff WX`Ü ½fû BÀf ³fmIY IYf¸f ¸fmÔ ¦ffÔ½f IZY ¶f¨¨fûÔ Àfm ¸fýý ·fe »fm°fm WX`Ô »fmdIY³f A´f³fm ªfm¶f Àfm C³WXmÔ EIY ¹ff ýû ÷Y´fE ·fe JbVfe-JbVfe ým°fm WX`ÔÜ JfÀf ¶ff°f ¹fm WX` dIY SXf¯ffSXf¸f ªfe IYe BÀf IYûdVfVf IYû

ÀfSXIYfSXe ÀfWXf¹f°ff °fû ýcSX IYe ¶ff°f Afªf °fIY dIYÀfe ÀfSXIYfSX ³fm ÀfSXfWX³fm IYe ·fe ªføYSX°f ³fWXeÔ Àf¸fÓfe WX`Ü »fmdIY³f SXf¯ffSXf¸f ªfe IYû B³f Àf¶fIYe ´fSX½ffWX IYWXfÔ WX`, ½fû ¦ffÔ½f ¸fmÔ ´fü²fm »f¦ff³fm AüSÞX C³fIYe ÀfbSXÃff IYf IYf¸f ¶fýÀ°fcSX IYSX°fm WX`ÔÜ IbYLX BÀfe °fSXWX IYe IYWXf³fe WX` d¶fWXfSX IYe dIYÀff³f ¨ff¨fe IYe,ªfe WXfÔ ½fû d¶fWXfSX IYe ¨ff¨fe WXe WX`Ô,AfdJSX C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff WX` dIY EIY ¸fdWX»ff A´f³fm ´fdSX½ffdSXIY ÀfWX¸fd°f AüSX SXªff¸fÔýe Àfm §fSX IZY ¶ffWXSX IZY IYf¸fûÔ IYû

·fe ÀfRY»f°ff ´fc½fÊIY IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ´fd°f ³fm ÀfWX¹fû¦f dIY¹ff °fû dIYÀff³f ¨ff¨fe ¹ff³fe SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ³fm §fSX Àfm ¶ffWXSX IYý¸f SXJm ´fWX»fm WX»f ¨f»ff¹ff,Àf¶ªfe ´f`ýf IYe AüSX dRYSX Àfd¶ªf¹fûÔ AüSX RY»fûÔ IYe ´fiûÀfmdÀfa¦f Vfb÷Y IYSX ýeÜ Afªf d¶fWXfSX ¸fmÔ SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe IYû IYBÊ ´fbSXÀIYfSXûÔ Àfm ³f½ffªff ªff ¨fbIYf WX`, B°f³ff WXe ³fWXeÔ ½fû Àf`ÔIYOÞXûa ¶fe´feE»f ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE Afd±fÊIY øY´f Àfm ÀfVföY IYSX³fm IYf IYf¸f ·fe IYSX SXWXe WX`ÔÜ n ffBÊX X2013 2013 I 39 ªfbªfb»»ffBÊ


SXûVf³fe IYe dIYSX¯f

¶fb»fÔý WXüÀf»fûÔ IYf IY¸ff»f, ¸f÷YÀ±f»f ¸fmÔ LXf¹fe

WXdSX¹ff»fe

SX°m f IZY MXe»fm dªf³WXmÔ dMX¶¶fm IYWXf ªff°ff WX`, ªfWXfÔ SXm°f ³fWXeÔ ±f¸f°fe WX` ½fWXfÔ ´fSX dIYÀfe ´fmOXÞ IYe ªfOÞXmÔ ªf¸ff³ff EIY MXmPXÞe JeSX WX`Ü »fmdIY³f SXf¯ffSXf¸f ªfe IZY ¶fb»fÔý WXüÀf»fm AüS ªfªÞ¶fZ IZY Af¦fm SXm°f IYf Àf¸fÔýSX ·fe WXfSX ¸ff³f SXWXf WX`Ü ¶fb»fÔý WXüÀf»fm IYe dIYV°fe ´fSX Àf½ffSX WXûIYSX d³fIY»fm SXf¯ffSXf¸f ªfe ³fm ªfû²f´fbSX SmX°f IZY MXe»fûÔ IYû ¶fOÞXm¶fOÞXm ¶f¦fe¨fûÔ ¸fZÔ ¶fQ»f dQ¹ff

C³WXûÔ³fm d¶f³ff ´fPÞZX-d»fJm WXe ½fû IYSX dýJf¹ff ªfû IYf¸f ÀfSXIYfSXmÔ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE J¨fÊ IYSX³fm IZY ¶ffý ·fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe WX`ÔÜ 72 Àff»f IYe C¸fi ¸fmÔ SXf¯ffSXf¸f d¶fV³fûBÊ IYf ªfûVf AüSX C°ÀffWX EmÀff WX` dIY A¨LXm A¨LXm ªf½ff³f C³fIZY Àff¸f³fm ´ff³fe ·fSXmÔÜ ±ffSX IZY ¸f÷YÀ±f»f ¸fmÔ C³fIZY ¦ffÔ½f EIY»fJûSXe IYû SXm°f IYf ¸f`ýf³f ¸ff³ff ªff°ff ±ff,ªfWXfÔ ýmJû ½fWXfÔ SXm°f, AüSX AfÔ²fe ¨f»fm °fû SXm°f WXe SXm°f COÞXmÜ SXf¯ffSXf¸f ªfe ³fm BÀf SXm°f ¸fmÔ WXdSX¹ff»fe ´f`ýf IYSX³fm IYe NXf³f »feÜ °feÀf d¶f³ff ´fPÞZX-d»fJm Àf¸ffªf AüSX Àff»f IYe C¸fi Àfm C³WXûÔ³fm A´f³fm ¦ffÔ½f EIY»fJûSXe ÀfSXIYfSX IYû ´fPÞXf¹ff ´ffNX ¸fmÔ ´fmOÞX-´fü²fm »f¦ff³fm IYf IYf¸f Vfb÷Y dIY¹ff ±ff, ªfû SXf¯ffSXf¸f ªfe ´fPÞX-d»fJ ³fWXeÔ ´ffE,ÀIcY»f Afªf ·fe ¶fýÀ°fcSX ªffSXe WX`Ü d¶f³ff dIYÀfe ÀfSXIYfSXe C³fIZY ¦ffÔ½f Àfm IYSXe¶f 33 dIY¸fe ýcSX ±ff, d»fWXfªff ÀfWXf¹f°ff IZY d´fLX»fm 40 Àff»fûÔ Àfm SXf¯ffSXf¸fªfe ´fPXÞ³fZ IYe ¨ffWX ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fe ´fOÞXeÜ »fmdIY³f ³fm A´f³fm ¸fmWX³f°f IYe ý¸f ´fSX WXªffSXûÔ ´fmOÞX ´fü²fûÔ

40 I ªfb»ffBÊX 2013


´fmOÞX ´fü²fm ¸fmSXm d»fE ·f¦f½ff³f IZY Àf¸ff³f WX`Ô dªf³fIYe ¸f`Ô SXûªf ´fcªff IYSX°ff WXcÔ, BÀf ´fcªff Àfm ¸fbÓfm AÀfe¸f Af³fÔý d¸f»f°ff WX`Ü B»ffIZY ¸fmÔ ´ff³fe IYe IY¸fe WX` d»fWXfªff ´ff³fe IYû ¶f¨ff³fm IZY d»fE SXm°f IZY MXe»fm IZY ´ffÀf EIY ¦fçf ·fe ¶f³ff¹ff WX` ªfWXfÔ ´ff³fe IYû ½ff¿´feIYÈ°f WXû³fm Àfm ¶f¨ff³fm IZY d»fE ´ffg»fed±f³f IYf BÀ°fm¸ff»f IYSX°fm WX`ÔÜ BÀf IYf¸f ¸fmÔ ¦ffÔ½f IZY »fû¦f ·fe ÀfWX¹fû¦f IYSX³fm »f¦fm WX`ÔÜ §fSX IYe ¸fdWX»ffEÔ ·fe AüSX ¦ffÔ½f IYe ¶fd¨¨f¹ffÔ ·fe ´fü²fûÔ IYû ´ff³fe ým³fm ¸fmÔ ¸fýý IYSX°fe WX`ÔÜ BÀfIZY E½fªf ¸fmÔ ½fû ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû ªfm¶f ÀfZ 2 ÷Y´fE ým°fm WX`Ô AüSX CX³WZÔX ·fSXûÀff WX` dIY EIY dý³f ½fû SXm°f IZY BÀf MXe»fm IYû WXdSX¹ff»fe Àfm ªføYSX ·fSX ýmÔ¦fmÜ

AüSX ½f³¹f ªfe½fûÔ IYe SXÃff IYe WX`Ü Afªf C³fIZY »f¦ffE ´fmOÞX ´fü²fûÔ ³fm BÀf B»ffIZY IYû WXdSX¹ff»fe AüSX JbVf³fb¸ff ¸ffWXü»f Àfm ÀfSXf¶fûSX IYSX dý¹ff WX`Ü SXf¯ffSXf¸f ªfe ³fm A´f³fm IYf¸f ¸fmÔ IbYLX EmÀfe ²fb³f dýJfBÊ dIY ¦ffÔ½f IZY »fû¦f C³WXmÔ SX¯fªfe°ff SXf¸f (ªfû SX¯f ¸fmÔ d½fªf¹f WXfdÀf»f IYSXm) IYWX³fm »f¦fm WX`ÔÜ C¸fi IZY BÀf ´fOÞXf½f ´fSX ·fe ½fû ¶ffWXSX Àfm ¶feªfûÔ IYû »ffIYSX A´f³fe ªf¸fe³f ´fSX ´fü²fm °f`¹ffSX IYSX°fm WX`ÔÜ Jm°f-Jd»fWXf³f, ¸fÔdýSX, ÀIcY»f AüSXX ¦ffÔ½f ªfWXfa ·fe A¨LXe ªf¸fe³f d¸f»f°fe WX`, ½fû CÀfm SXû´f ým°fm WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ CÀfIYe ýmJ·ff»f AüSX ÀfbSXÃff IZY d»fE ½fû ´fü²fm IZY ¨ffSXûÔ °fSXRY ¶ffOÞX »f¦ff³fm IYf IYf¸f ·fe IYSX°fm WX`ÔÜ B»ffIZY ¸fmÔ ´ff³fe IYe IY¸fe WX`,d»fWXfªff ½fû DYÔMX ¦ffOÞXe Àfm ´ff³fe »ffIYSX C³WXmÔ ÀfeÔ¨f°fm ·fe WX`Ü C³fIZY »f¦ffE ´fmOÞX-´fü²fm dIYÀfe ¶f¨¨fm Àfm IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü A¶f °fIY ½fû 25 WXªffSX Àfm ª¹ffýf ´fü²fm »f¦ff ¨fbIZY WX`ÔÜ A´f³fm ¦ffÔ½f ½ff»fûÔ IYû ½fû BÀf IYf¸f IZY d»fE ´fimdSX°f IYSX³fm IYf IYf¸f ·fe IYSX°fm WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm ¹fWXfÔ ´fSX EIY ³fÀfÊSXe ·fe °f`¹ffSX IYe WX`Ü dªfÀf¸fmÔ ½fû ´fü²fûÔ IZY ¶feªf d½fIYdÀf°f IYSX°fm WX`ÔÜ d´fLX»fm 12 Àff»fûÔ Àfm ½fû EIY MXe»fm ³fb¸ff B»ffIZY IYû WXSXf-·fSXf IYSX³fm ¸fmÔ ªfbMXm WX`ÔÜ ¹fm B»ffIYf ¶ff»fc IYf MXe»ff WX`, ªfWXfÔ ´fSX SXm°f WXe SXm°f SXWXe

WX`Ü IYSXe¶f 500 ¸feMXSX DYÔ¨ff AüSX °fe³f ¶fe§ff ¸fmÔ R`Y»fm BÀf B»ffIZY ¸fmÔ ´fü²fm »f¦ff³fm AüSX C³fIYe ýmJ·ff»f IZY d»fE ªfe-ªff³f Àfm ªfbMXm WX`ÔÜ ½fû WXSX dý³f °fe³f dIY¸fe ¨f»fIYSX BÀf dMX¶¶fm °fIY ªff°fm WX`Ô AüSX ´fü²fûÔ IYû ´ff³fe ým°fm WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm BÀf B»ffIZY ¸fmÔ ³fe¸f,JmªfSXe SXûdWXOÞXf,IYfÔIZYSXe,¶f¶fc»f ÀfSXeJm ´fmOÞX d½fIYdÀf°f dIYE WX`ÔÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¹fm ½fû ½fÈÃf WX`Ô ªfû ´ff³fe IYû ÀfWXmªf³fm IYf IYf¸f IYSX°fm WX`ÔÜ AüSX dªf³fIZY ´f³f´f³fm Àfm ªf¸fe³f ¸fZÔ ´ff³fe IZY pû°fûÔ IYf d½fIYfÀf WXû°ff WX`Ü ªf¶f ½fû A´f³fm IYf¸f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶ff°f IYSX°fm WX`Ô °fû ¨fmWXSXm ´fSX A´ffSX ÀfÔ°fû¿f Óf»fIY Af°ff WX`Ü ½fû IYWX°fZ W`ÔX dIY ´fü²fm ¸fmSXm d»fE ·f¦f½ff³f IZY Àf¸ff³f WX`Ô dªf³fIYe ¸f`Ô SXûªff³ff ´fcªff IYSX°ff WXca BÀf ´fcªff Àfm ¸fbÓfm AÀfe¸f Af³fÔý d¸f»f°ff WX`Ü ªfû²f´fbSX ¸fmÔ ´ff³fe IYe IY¸fe WX`, d»fWXfªff SXf¯ffSXf¸f ªfe ³fZ ´ff³fe IYû ¶f¨ff³fm IZY d»fE SXm°f IZY MXe»fm IZY ´ffÀf EIY ¦fçf ·fe ¶f³ff d»f¹ff WX`, ªfWXfÔ ´ff³fe IYû ½ff¿´feIYÈ°f WXû³fm Àfm ¶f¨ff³fm IZY d»fE ½fû ´ff»fed±f³f IYf BÀ°fm¸ff»f IYSX°fm WX`ÔÜ C³fIZY BÀf IYf¸f ¸fmÔ ¦ffÔ½f IZY »fû¦f ·fe ÀfWX¹fû¦f IYSX³fm »f¦fm WX`ÔÜ ¶fIYü»f SXf¯ffSXf¸f ªfe C³fIZY §fSX IYe ¸fdWX»ffEÔ ·fe BÀf IYf¸f ¸fmÔ C³fIYe ¸fýý IYSX³fm »f¦fe WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ A¶f ¦ffÔ½f IYe ¶fd¨¨f¹ffÔ ·fe SXf¯ffSXf¸f ªfe IZY

Àff±f ´fü²fûÔ IYû ´ff³fe ým³fm ¸fmÔ C³fIYe ¸fýý IYSX°fe WX`ÔÜ BÀfIZY E½fªf ¸fmÔ ½fû ¶fd¨¨f¹fÞûÔ IYû ªfm¶f Àfm 2 ÷Y´fE ým°fm WX`ÔÜ SXf¯ffSXf¸f d¶fV³fûBÊ IYû ·fSXûÀff WX` dIY EIY dý³f ½fû ªføYSX SXm°f IZY BÀf MXe»fm IYû WXdSX¹ff»fe Àfm ·fSX ýmÔ¦fmÜ C³WXûÔ³fm ´fWX»fe ¶ffSX 1998-99 ¸fmÔ SXm°f IZY BÀf MXe»fm ´fSX ´fü²fm »f¦ffE ±fm,IbY»f WXªffSX ´fü²fûÔ IYû SXû´f³fm IZY ¶ffý AüSX C³fIYe °f¸ff¸f ýmJ·ff»f IYSX³fm IZY ¶ffý ·fe AfÔ²fe ¸fmÔ IbYLX WXe ´fü²fm ¶f¨f ´ffE,»fmdIY³f SXf¯ffSXf¸f ªfe ³fm WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³fe AüSX ýb¶ffSXf ´fü²fûÔ IYf SXû´f¯f dIY¹ff, 2007 ¸fmÔ C³WXûÔ³fm ¹fWXfÔ 200 ´fü²fm »f¦ffEÜ AfÔd²f¹fûÔ ¸fmÔ dRYSX IYSXe¶f 150 ´fü²fm CJOÞX ¦fEÜ »fmdIY³f SXf¯ffSXf¸f ªfe ªf`Àfm NXf³f ¨fbIZY WX`Ô dIY ½fû BÀf B»ffIZY IYû ¸f÷YÀ±f»f IZY °f¸f¦fm Àfm WXMXfIYSX WXe ý¸f »fmÔ¦fm d»fWXfªff C³WXûÔ³fm 700 ´fü²fûÔ IYf dRYSX SXû´f¯f dIY¹ff AüSX C³fIYe ýmJ·ff»f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ªfe½fMX ½¹fdöY°f°½f IZY ²f³fe AüSX A´f³fm ²fb³f IZY ´fæYm SXf¯ffSXf¸f ªfe IZY d»fE A´f³fm ´fü²fm dIYÀfe ´fdSX½ffSX Àfm IY¸f ³fWXe WX`ÔÜ Afªf ¹fm C³fIYf WXe ´fi°ff´f WX` dIY ªfû²f´fbSX IYf ¹fm B»ffIYf WXdSX¹ff»fe Àfm ·fSX´fcSX WX`Ü ½fm Jbý IYf¸f IYSX°fm WX`Ô Àff±f WXe ¦ffÔ½f ½ff»fûÔ IYû ·fe BÀf IYf¸f IZY d»fE ´fimdSX°f IYSX°fm WX`ÔÜ ¹fm ¶ff°f A»f¦f WX` dIY ÀfSXIYfSX AüSX ´fiVffÀf³f IYe °fSXRY Àfm A·fe °fIY C³fIZY IYf¸f IYû ÀfSXfWX³ff ·fe ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYe WX`Ü AfͱfIY ¸fýý AüSX Àf¸¸ff³f IYSX³ff °fû ýcSX IYe ¶ff°f WX`Ü

I`YÀfm WXbBÊ Vfb÷YAf°f ¶feIYf³fmSX ¸fmÔ d½fV³fûBÊ Àf¸ffªf IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fmÔ Àf¶fÀfm ´fWX»fm ´fü²ff »f¦ff¹ff ±ff, dRYSX ¹fm dÀf»fdÀf»ff ¨f»f d³fIY»ffÜ

ÀfSXIYfSX IYf ÀfWXfSXf ³fWXeÔ SXf¯ffSXf¸f ªfe CÀf Àf¸ffªf Àfm ÀfÔ¶fÔð WX`Ô ªfû A´f³fm ´fiIYÈd°f ´fim¸f IZY d»fE WX¸fmVff Àfm ªff³ff ªff°ff SXWXf WX`Ü SXf¯ffSXf¸f ªfe IZY BÀf ³fmIY IYf¸f IYû ýmVf AüSX d½fýmVf ¸fmÔ °fû ÀfSXfWX³ff d¸f»fe WX` »fmdIY³f dªfÀf ÀfSXIYfSX AüSX ´fiVffÀf³f Àfm C³WXmÔ Àf¸¸ff³f d¸f»f³ff ¨ffdWXE ±ff ½fû A¶f°fIY C³WXmÔ ³fWXeÔ dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXf¯ffSXf¸f ªfe IZY ¨ffWX³fm ½ff»fûÔ IYû ýSXIYfSX WX` dIY IY¸f Àfm IY¸f ÀfSXIYfSX C³fIZY IYf¸f ¸fmÔ AfͱfIY ¸fýý ³ff ým »fmdIY³f C³fIZY IYf¸f IYe ÀfSXfWX³ff °fû IYSXmÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 41


SXûVf³fe IYe dIYSX¯f

d¶fWXfSX IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE AfýVfÊ ¶f³feÔ

dIYÀff³f ¨ff¨fe IYWX°fm WX`Ô, d½f´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ Àfm »fOÞXIYSX BÔÀff³f IbYLX ·fe WXfdÀf»f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¶fÀf dWX¸¸f°f AüSX ªfªÞ¶ff ¨ffdWXE AüSX BÀfe dWX¸¸f°f AüSX WXüÀf»fZ ³fm EIY Af¸f ¸fdWX»ff IYû ´fcSZX ýmVf ¸fmÔ ¸fVfWXcSX IYSX dý¹ff WX`, CX³WZÔX »fû¦fûÔ IYf EmÀff ´¹ffSX d¸f»ff dIY Afªf Uû A´f³fm ³ff¸f Àfm ³ff ªff³fIYSX dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY ³ff¸f Àfm ªff³fe ªff°fe WX`Ô, ¹fZ WaX` 60 ½f¿feʹf SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe Ü

Ad¸f°f IbY¸ffSX dÀfaWX, ´fMX³ff SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ªf¶f ¶¹ffWX IYSX ÀfÀfbSXf»f AfBÊ ±fe °fû EIY Af¸f ¶fWXc IYe °fSXWX §fSX IYe ¨füJMX °fIY Àfed¸f°f ±feÔ, C³fIZY DY´fSX ÀfÀfbSXf»f IYe ¶fÔdýVf AüSX Àf¸ffªf IYe ¶fm°fbIYe »føf¯f-SXmJf ´ffSX IYSX³fm IYf OXSX ±ffÜ

´fd°f IYf d¸f»ff ÀfWX¹fû¦f ²feSXm-²feSXm SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ³fm Àf¸ffªf IYe ´fSX½ffWX ³ff IYSX ´fWX»fm A´f³fm ´fd°f A½f²fmVf IbY¸ffSX ¨fü²fSXe IYû d½fäfÀf ¸fmÔ d»f¹ff, dRYSX §fSX IZY

42 I ªfb»ffBÊX 2013 2013

¶fOÞXm-¶fbªfb¦fûÊÔ IYf AfVfe½ffÊý ´ffIYSX Jm°fûÔ ¸fmÔ WX»f ¨f»ff³ff VfbøY IYSX dý¹ffÜ SXfªfIbY¸ffSXe ¨ff¨fe ³fm EIY ¶ffSX ªfû §fSX IYe ¨füJMX ´ffSX IYe °fû Af¦fm WXe ¶fPÞ°fe ¦fBÊÜa C³WXû³Ô fm ³ff °fû ´feLXm ¸fbOXÞIYSX ýmJf, ³ff WXe Àf¸ffªf IYe d¨fa°ff IYe WX`Ü SXfªfIbY¸ffSXe ªfe IYû BÀf IYf¸f ¸fmÔ A´f³fm ´fd°f A½f²fmVf ¨fü²fSXe IYf ´fcSXf ÀfWX¹fû¦f d¸f»ffÜ A½f²fmVf ªfe IYû Afªf RYIiY WX` dIY ½fû CÀf ¸fdWX»ff IZY ´fd°f WX`Ô dªfÀf³fm ýmVf-d½fýmVf ¸fmÔ A´f³fm WXb³fSX AüSX IYfd¶fd»f¹f°f IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXf¹ff WX`, ýmVf-d½fýmVf IZY »fû¦f C³WXmÔ ¨ffWX°fm WX`Ô C³fIZY IYf¸f IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fm WXÜ`Ô Afªf SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ´fcSXm d¶fWXfSX ¸fmÔ dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY øY´f ¸fmÔ ¸fVfWXcSX WXÜ`Ô WXb³fSX IYe ²f³fe BÀf ¸fdWX»ff ³fm IZY½f»f A´f³fm ´fdSX½ffSX IYf ·f»ff WXe ³fWXeÔ dIY¹ff, ¶fd»IY ¦ffÔ½f IYe Àf`IYOÞXûÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ·fe EIY ³fBÊ ´fWX¨ff³f ýeÜ ¹fm Àf·fe ¸fdWX»ffEÔ Afªf dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY Àff±f IYý¸f-Àfm-IYý¸f d¸f»ffIYSX Jm°fûÔ ¸fmÔ IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ô


³fe°feVf IbY¸ffSX A¦fSX ¸fbªfµRYSX´fbSX IYf ýüSXf IYSX°fm WX`Ô °fû ½fû dIYÀff³f ¨ff¨fe Àfm ªføYSX d¸f»f°fm WX`ÔÜ EIY ¶ffSX °fû C³WXûÔ³fm dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY ¦ffÔ½f ¸fmÔ dIYE ¦fE ´fi¹fû¦fûÔ IYû ·fe ³fªfýeIY Àfm ýmJf AüSX ªff³ff, dRYSX °fû ½fû IYf¹f»f WXe WXû ¦fE Ü ¹fm SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe IYe »f¦f³fVfe»f°ff WX` dªfÀfIZY ¨f»f°fm C³WXmÔ EmÀfe ´fWX¨ff³f d¸f»fe WX` dIY Àf·fe »fû¦f dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY øY´f ¸fmÔ ª¹ffýf ªff³f³fm »f¦fm WX`ÔÜ

IYBÊ ´fbSXÀIYfSXûÔ Àfm Àf¸¸ffd³f°f dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY d´f°ff ´fmVfm Àfm dVfÃfIY ±fmÜ Vffýe IZY ¶ffý ½fWX A´f³fm ÀfÀfbSXf»f ¸fbªfµÞRYSX´fbSX dªf»fm IZY ¦fif¸f ÀfSX`¹ff AfBÊa, °fû ½fWXfÔ C³WXûÔ³fm IYfRYe ªf¸fe³f ¶fmIYfSX ýmJeÜ C³fIZY ¸f³f ¸fmÔ £¹ff»f Af¹ff dIY ½fû B³f ¶fmIYfSX ªf¸fe³f IYû WXe C´fªffDY ¶f³ffEÔ¦fe, »fmdIY³f ¶fe¨f ¸fmÔ Àf¸ffªf Af ¦f¹ff, EIY °fû AüSX°f dRYSX ÀfÀfbSXf»f IYe ¶fadQVf ¸fmÔ SXWXIYSX ¸fýûÊÔ ½ff»fm IYf¸f Jm°fe IYSX³ff, ¹fWX SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe IZY d»fE EIY ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe ±fe,»fmdIY³f IYWX°fm WX`Ô ³ff dIY A¦fSX ¸f³f ¸fmÔ IbYLX IYSX³fm IYe B¨LXfVfdöY WXû °fû IYûBÊ ·fe ¨fb³fü°fe LXûMXe ´fOÞX ªff°fe WX`Ü WXbAf ·fe EmÀff-WXe, SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ³fm C³f Jm°fûÔ ¸fmÔ ´fWX»fm J`³fe IYe Jm°fe IYe, J`³fe ¸fZÔ CX³WZÔX ªf¶fSXýÀ°f ¸fb³ffRYf WXbAf, »fmdIY³f ªf¶f C³WXûÔ³fm ¸fedOX¹ff ¸fmÔ J`³fe IZY ýb¿´fdSX¯ff¸f IYe J¶fSX ýmJe °fû °fbSXÔ°f J`³fe IYe Jm°fe IYSX³ff- ¶fÔý

IYSX ýeÜ BÀfIZY ¶ffý SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe Àfd¶ªf¹ffÔ C¦ff³fm »f¦feÔ, BÀfIYe ·fe Jm°fe ý¸fýfSX WXbBÊÜ dRYSX EIY IYý¸f AüSX Af¦fm ¶fPÞXIYSX A¸føYý,IZY»ff AüSX Af¸f IYe Jm°fe ·fe VfbøY IYSX ýe, A¶f CÀfe ¶fmIYfSX ªf¸fe³f Àfm RY»f-Àfd¶ªf¹fûÔ IYû CX¦f°fm ýmJ ¦ffÔ½f½ff»fûÔ AüSX B»ffIZY IZY »fû¦fûÔ IYe ´fcSXe Af¶ffýe WX`SX°f ¸fmÔ ±fe, dIY AfdJSX EIY Af¸f ¸fdWX»ff ³fm EmÀff ¢¹ff IYSX dý¹ff ªfû WX¸f Àf¶f ³ff IYSX ´ffEÜ ¹fWX Jm°fe ¨f»f°fe SXWXe AüSX BÀfÀfm IY¸ffBÊ ·fe WXû³fm »f¦fe, »fmdIY³f dIYÀff³f ¨ff¨fe IYû BÀf Jm°fe ¸fmÔ »ff¦f°f ª¹ffýf AüSX Af¸fý³fe IbYLX JfÀf ³fWXeÔ dýJ SXWXe ±fe, Àfû C³WXûÔ³fm EIY-¶ffSX dRYSX A´f³fe Jm°fe ¸fZÔ IbYLX AüSX Àfb²ffSX dIY¹fZÜ C³WXmÔ ªf¶f ¹fWX »f¦ff dIY RY»f,Àf¶ªfe Àf·fe ¨feªfmÔ ¸füÀf¸fe WX`Ô, °fû C³WXûÔ³fm B³fIYe ´fiûÀfmdÀfa¦f VfbøY IYSX ýeÜ A¶f BÀfIZY d»fE ªfWXfÔ ·fe IYÈd¿f-¸fm»ff »f¦f°ff SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe ½fWXfÔ ÓfMX-Àfm ´fWXbÔ¨f ªff°feÔ, C³f dý³fûÔ ¦ffÔ½fûÔ ¸fmÔ ¦ffdOÞX¹ffÔ IY¸f ¨f»f°fe ±fea BÀfd»fE ½fû JbýA´f³fe ÀffBdIY»f ¨f»ffIYSX ¸fm»fûÔ ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ°fe ±feÔ, VfbøY-VfbøY ¸fmÔ °fû ¹fm ýmJ ¦ffÔ½f ½ff»fm C³fIYf ¸fªffIY ¶f³ff¹ff IYSX°fm ±fm, »fmdIY³f dIYÀfe IYe ´fSX½ffWX ³ff IYSX Àf¶f ³fªfSXAÔýfªf IYSX SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe Af¦fm ¶fPXÞ°fe ¦fBÊa Ü dIYÀfe ·fe ³fBÊ ÀfSXIYfSXe

¹fûªf³ff IYe J¶fSX Àfb³f°fm WXe ½fû ýüOÞX ´fOÞX°feÔ ±feÔ Ü Afªf ½fWX À½f¯fʪf¹fÔ°fe ¦fif¸f À½fSXûªf¦ffSX ¹fûªf³ff Àfm ªfbOÞXIYSX 36 Àf¸fcWXûÔ IYeÔ 360 ¶fe´feE»f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fVfb´ff»f³f,¸fb¦feÊ ´ff»f³f,¶fIYSXe ´ff»f³f,¸fLX»fe ´ff»f³f ¸fcÍ°f d³f¸ffʯf IYe IY»ff dÀfJf³fm IZY Àff±f AfͱfIY øY´f Àfm ÀfVföY ¶f³ff³fm IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ô Ü BÀf ÃfmÂf ¸fmÔ C°IYÈá IYf¸f IYSX³fm IZY d»fE WXe C³WXmÔ kdIYÀff³f ßfe IYe C´ffd²f Àfm ³f½ffªff ¦f¹ff WX`Ü ½fû SXfª¹f IZY IYBÊ dIYÀff³f AüSX Côû¦f ¸fm»fûÔ ¸fmÔ Àf¶fÀfm A¨LXm Cô¸fe IZY ´fbSXÀIYfSX Àfm ·fe ³f½ffªfÞe ªff ¨fbIYe WX`Ü

³fe°feVf IbY¸ffSX ·fe WXbE ¸fbSXeý dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY ¸fbSXeýûÔ ¸fmÔ ÀfeE¸f ³fe°feVf IbY¸ffSX ·fe Vffd¸f»f WXÜ`Ô ³fe°feVf IbY¸ffSX A¦fSX ¸fbªfµRYSX´fbSX IYf ýüSXf IYSX°fm WX`Ô °fû ½fû dIYÀff³f ¨ff¨fe Àfm ªføYSX d¸f»f°fm WXÜ`Ô ¹fm SXfªfIbY¸ffSXe ým½fe IYe »f¦f³fVfe»f°ff WX` dªfÀfIZY ¨f»f°fm C³WXmÔ EmÀfe ´fWX¨ff³f d¸f»fe WX` dIY Àf·fe »fû¦f dIYÀff³f ¨ff¨fe IZY øY´f ¸fmÔ ª¹ffýf ªff³f³fm »f¦fm WXÜ`Ô EIY Àff²ffSX¯f ¸fdWX»ff IYf ÀfRYSX ÀffSXe IYdNX³ffB¹fûÔ IYû Ófm»f°fm WXbE CÀf ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f³ff, ´fbøY¿fûÔ IZY IaY²fûÔ Àfm IaY²ff d¸f»ffIYSX IYf¸f IYSX³ff ýmVf IYe »ffJûÔ »ffJ d³f:ÀfWXf¹f ¸fdWX»ffAûÔ

ªfb»ffBÊX 2013 I 43


44 I ªfb»ffBÊX 2013


¸fWXmVf Vfm»ffSX ¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

SXfUÀffWX¶f ´fUfSX Af³faQSXfU ¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

ªfm. ½¹fÔIYMXmVf,

Àfed³f. ªfû³f»f AfgdRYÀfSX

¸fføY°fe ½fçm³fûSX,

Ed¢ªf¢¹fcdMX½f BÔÀ´fm¢MXSX

d½fäfÀf ´f¦ffSX ¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

ßfe ³fd¸f°f d½f³ff¹fIYX

ÀUSXfªf ´ffd¯f¦fiWX E¸f

(ÀffÔBÊ E³MXSX´fifBªfmÀf) ¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

(ÀffÔBÊ E³MXSX´fifBªfmÀf) ¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

AfSX°fe Qf°ffSX

Àfb³fe»f EIY³ff±f IYfIYOZX

A¸fû»f ³f»ff½fOXmX,

ßfe EaU ßfe¸f°fe SXXfªfZVf IbY¸ffSX Ed¢ªf¢¹fcdMX½f ¸f`³fmªfSXX

dVfUSXfªf

ßf½f¯f IbY¸ffSX,

¢»f¶f ¸fmÔ¶fSX

ªfû³f»f AfgdRYÀfSX

´fmçfNXûMXf ¸fnmVf¸fX,

Àfed³f. Ed¢ªf¢¹fcdMX½f Afg¦fmʳffBªfSX

ßfe ªf¦fýe´f d½f³ff¹fIY

¢»f¶f ¸fmÔ¶fSXX

SXeªf³f»f AfgdRYÀfSX

¸fû. ¸faÀfcSX A»fe

Àfed³f. Ed¢ªf¢¹fcdMX½f Afg¦fmʳffBªfS

Ed¢ªf¢¹fcdMX½f ¸f`³fmªfSX

WXSXeVf IYû˜SXe,

´fiQe´f QZÀffBÊX,

OXm½f»f´f¸fmÔMX AfgdRYÀfSX

Àfed³f. Ed¢ªf¢¹fcdMX½f BÔÀ´fm¢MXSX

ßfðf QZUe

ªf¹ffßfe IYQ¸f dVfUfªfe

Ed¢ªf¢¹fcdMX½f RYe»OX AfgdRYÀfS

Àfm»Àf Ed¢ªf¢¹fcdMX½fX

X

WXmOX AfgdRYÀf: »f`ÔOX¸ffIYÊ d¶fd»OXa¦f, ERY. ´fe. 576/2 ¶fe., °feÀfSXe ¸fÔdªf»f, dVfSXû»fm SXûOX, RY¦¹fcÊÀf³f IYfg»fmªf IZY Àff¸f³fm, dVf½ffªfe ³f¦fSX, ´fb¯û-411004, RYû³f ³fa0- 020-66235300/66235343, ¸fû0- 9373066622, 9373026699, 9373228886 ªfb»ffBÊ 2013 I 45


dRYSX ¶f³fZ ¨f`Ôd´f¹f³f C³WXmÔ Àffd¶f°f IYSX³ff ±ff dIY ½fû d½fä ¨f`Ôd´f¹f³f WX`Ô, C³WXmÔ ýbd³f¹ff IYû dýJf³ff ±ff dIY ½fû ýbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX ½f³f MXe¸f WX`ÔÜ dRYd¢Àfa¦f IZY AfSXû´fûÔ IYe AfÔ¨f IZY ¶ffý ¶fý³ff¸f dIiYIZYMX ´fSX Àfm IY»fÔIY IYf ýf¦f ²fû³ff ±ffÜ d»fWXfªff ½fû Jm»fm AüSX EmÀff Jm»fm dIY Àf¶fIYe LXb˜e IYSX ýeÜ BÀf ³fBÊ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe AüÀf°f C¸fi IZY½f»f 26 Àff»f WX`,»fmdIY³f ªfûVf EmÀff dIY A¨LXm A¨LXûÔ IYe LXb˜e IYSX ýmÔ,AüSX dIY¹ff ·feÜ ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ªfe°fIYSX ½ffIYBÊ ¶fý»f ¦fBÊ WX` MXe¸f BÔdOX¹ffÜ

ªfe°fIYSX ¶fý»f ¦fBÊ MXe¸f BÔdOX¹ff AfBÊÀfeÀfe ¨f`Ôd´f¹f³f MÑXfgRYe ¸fmÔ ·ff¦feýfSXe IZY d»fE BÔ¦»f`ÔOX SX½ff³ff Àfm ´fWX»fm ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¶fbSXe °fSXWX ¸fbSXÓffBÊ WXbBÊ ±feÜ À´ffgMX dRYd¢Àfa¦f ´fiIYSX¯f Jb»ffÀfm IZY ¶ffý ¨ffSXûÔ °fSXRY Àfm ¦ffd»f¹ffÔ AüSX dÀfRYÊ ¦ffd»f¹ffÔ d¸f»f SXWXe ±feÜ ½fWXeÔ d½fýmVfe d´f¨fûÔ ´fSX IY¸f A³fb·f½fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f ªff³ff Àf½ff»f JOÞXm IYSX SXWXf ±ffÜ »fmdIY³f MXe¸f ³fm Àffd¶f°f IYSX dý¹ff dIY ½fû d½fä ¨f`Ôd´f¹f³f WX`ÔÜ BÀf IYf¸f¹ff¶fe IZY B°fSX ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfRYe ³fm ·ffSX°f IYû IYBÊ ³fE ¨f`Ôd´f¹f³f ·fe dýE WX`ÔÜ Aû´fd³fa¦f IZY °füSX ´fSX dVfJSX ²f½f³f ½f SXûdWX°f Vf¸ffÊ IZY øY´f ¸fmÔ ¶fmWX°fSXe³f ªfûOÞXe d¸f»fe WX`Ü dVfJSX AüSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fm ´fcSXe ÀfeSXeªf ¸fmÔ Vff³fýfSX ´fiýVfʳf dIY¹ffÜ ´fcSXe ÀfeSXeªf ¸fmÔ ýû³fûÔ ¶fnm¶ffªf LXfE SXWXmÜ A´f³fe ¸fcLXûÔ IZY d»fE ¸fVfWXcSX dVfJSX ²f½f³f IYe ¶fnm¶ffªfe ³fm dýJf¹ff dIY ½fû »fÔ¶fe SXmÀf IZY §fûOÞXm WX`ÔÜ ³fü Àff»f RYÀMXÊ ¢»ffÀf dIiYIZYMX Jm»f³fm IZY ¶ffý dVfJSX ²f½f³f 2010 ¸fmÔ A´f³fe ´fWX»fe ½f³fOXm ´ffSXe ¸fmÔ AfgÀMÑXmd»f¹ff IZY dJ»ffRY Vfc³¹f ´fSX AfCMX WXûIYSX MXe¸f Àfm ¶ffWXSX WXû ¦fE ±fm ýû¶ffSXf ¸füIZY IZY d»fE dVfJSX IYû »fÔ¶ff BÔ°fªffSX IYSX³ff ´fOÞXf, »fmdIY³f ªf¶f C³WXmÔ ¸füIYf d¸f»ff °fû ½fWX EIY ÀMXfSX IZY øY´f ¸fmÔ ½ff´fÀf AfE dVfJSX ³fm ¶f°ff¹ff WX` dIY ½fû IZY½f»f ·ffSX°fe¹f d´f¨fûÔ IZY WXeSXû ³fWXeÔ WX`Ô,d½fýmVfe d´f¨fûÔ ´fSX ·fe C³WXmÔ A´f³fe ¸fcÔLXûÔ ´fSX °ff½f ým³ff Af°ff WX`Ü ½fWXeÔ SX½feÔýi ªfOXmªff ·fe »f¦ff°ffSX d³fJSX°fm ªff SXWXm WX`ÔÜ ¹fb½fSXfªf dÀfaWX IYe ªf¦fWX Vffd¸f»f dIYE ¦fE BÀf dJ»ffOÞXe ³fm C³fIYe IY¸fe IYe ªf¶fSXýÀ°f ·fSX´ffBÊ IYe WX`Ü ÀfSX SX½feÔýi ªfOXmªff ³fm dýJf dý¹ff dIY IY~f³f ²fû³fe ¹fcÔ WXe kÀfSXl ³fWXeÔ IYWX°fm WX`ÔÜ SX½feÔýi ªfOXmªff ³f IZY½f»f A¨LXe ¦fmÔý¶ffªfe IYSX SXWXm WX`Ô ¶fd»IY ´ffÔ¨f½fm-LXNX½fmÔ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶fmWX°fSXe³f ¶fnm¶ffªfe ·fe IYSX SXWXm WX`ÔÜ 46 I ªfb»ffBÊX 2013

BÊVffÔ°f Vf¸ffÊ IYe A¦fb½ffBÊ ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f ¦fmÔý¶ffªfe ·fe Jc¶f ´f`³fe dýJeÜ ¹fb½ff ¦fmÔý¶ffªf ·fb½f³fmäSX IbY¸ffSX ³fm A´f³fe ¦fmÔý¶ffªfe Àfm JfÀff ´fi·ffd½f°f dIY¹ff WX`Ü BÀf °fSXWX ýmJf ªff¹f °fû BÀf ÀfeSXeªf ¸fmÔ SXûdWX°f Vf¸ffÊ, dVfJSX ²f½f³f, SX½feÔýi ªfOXmªff ½f ·fb½f³fmäSX IbY¸ffSX ªf`Àfm dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf C·fSX³ff ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IZY d»fE Vfb·f ÀfÔIZY°f WX`Ü À´ffgMX dRYd¢Àfa¦f ´fiIYSX¯f ¸fmÔ d§fSX³fm IZY ¶ffý ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ¸fmÔ d¸f»fe IYf¸f¹ff¶fe ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY d»fE ¸fe»f IYf ´f°±fSX WX`Ü ¨f`Ôd´f¹fÔÀf ÀfeSXeªf IY¶ªff³fm Àfm ªfWXfÔ MXe¸f IYf MXcMXf ¸f³fû¶f»f ´fcSXe °fSXWX ½ff´fÀf d¸f»f ¦f¹ff WX` ½fWXeÔ ³ffSXfªf dIiYIZYMX´fim¸fe EIY ¶ffSX dRYSX Àfm ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IYe AûSX ¸fbOÞXmÔ¦fmÜ n


dVfJSX ²f½f³f

MXe¸f BÔdOX¹ff IYf ªf»f½ff

¸f`³f AfgRY ý ÀfeSXeªf ¦fû»OX³f ¶f`MX 363 SX³f ýû Vf°fIY EIY AðÊVf°fIY ¹fWX ªfe°f ¶fWXb°f ¸ff¹f³fm SXJ°fe WX`Ü '¸f`Ô JbVfdIYÀ¸f°f WXcÔ dIY ·ffSX°f ³fm ¸fmSXe IY~f³fe ¸fmÔ MXe-20 ½f»OXÊ IY´f, 50-50 Aû½fSXûÔ IYf ½f»OXÊ IY´f AüSX ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ªfe°feÜ 2015 ½f»OXÊ IY´f ¸fmÔ dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJ³fm IYe ¶ff¶f°f dRY»fWXf»f ³fWXeÔ Àfû¨f SXWXfÜ B³f¸fmÔ Àfm ª¹ffýf°fSX dJ»ffOÞXe 2015 ½f»OXÊ IY´f Jm»fmÔ¦fmÜ WX¸f³fm Àffd¶f°f dIY¹ff WX` dIY WX¸f ýbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX EIY ½f³f OXm MXe¸f WX`Ô

MXfg´f ±fie ·ffSX°fe¹f ¶fnm¶ffªf 1. dVfJSX ²f½f³f - 363 SX³f, AüÀf°f - 90.75 Àf½fûʨ¨f ÀIYûSX - 114 SX³f (ýû Vf°fIY, EIY A²fÊVf°fIY) 2. SXûdWX°f Vf¸ffÊ - 177 SX³f AüÀf°f - 35.40 Àf½fûʨ¨f ÀIYûSX - 65 SX³f 3. d½fSXfMX IYûWX»fe - 176 SX³f AüÀf°f - 58.66 Àf½fûʨ¨f ÀIYûSX - 58 SX³f, ³ff¶ffý

SX½feÔýi ªfOXmªff

¸f`³f AfgRY ý ¸f`¨f, ¦fû»OX³f ¶ffg»fX 12 d½fIZYMX 47 SX³f ³ff¶ffý C¨¨f°f¸f ÀIYûSX, 148.14 IYf ÀMÑXfBIY SXmMX

MXfg´f ±fie ·ffSX°fe¹f ¶ffg»fSX 1. SX½feÔýi ªfOXmªff- 5 ¸f`¨f, 12 d½fIZYMX AüÀf°f - 3.75, 2. BÊVffÔ°f Vf¸ffÊ-5 ¸f`¨f 10 d½fIZYMX AüÀf°f - 5.73 ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³fe 3. AfSX. Adä³f- 5 ¸f`¨f 8 d½fIZYMX AüÀf°f - 4.41 ªfb»ffBÊX 2013 I 47


E¢Àf¢»fcdÀfU

MXe¸f BÔdOX¹ff ³fm Àffd¶f°f IYSX dý¹ff ½fû ½f»OXÊ ¨f`Ôd´f¹f³f WX`Ô: ¨fm°fmäSX ´fbªffSXf MXe¸f BÔdOX¹ff IYe ¹fÔ¦f d¶fi¦fiOm X IYû C³fIYe Vff³fýfSX ªfe°f ´fSX ¸fmSXe °fSXRY Àfm ¶fWX°b f ¶f²ffBÊÜ ¨f`dÔ ´f¹fÔÀf MÑXfRYe ¶fWX°b f ¶fOÞXe ªfe°f WXÜ` BÔ¦»f`OÔ X IYû §fSX ¸fmÔ WXSXf³ff ¶fWX°b f ¶fOÞXe ¶ff°f WXÜ` Àf·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fm ¶fmWX°fSXe³f ´fiýVfʳf dIY¹ff Ü RYe»OX ¸fmÔ MXe¸f ³fm Af»fSXfCÔOXSX ´fiýVfʳf IYSX IYfRYe ´fi·ffd½f°f dIY¹ff WXÜ` MX³c ffʸfmMÔ X IYe Vfb÷YAf°f Àfm WXe MXe¸f SX¦Ô f ¸fmÔ SXWXe WXÜ` MXe¸f IYe RYed»OX¦a f »ffªf½ff¶f SXWXeÜ Àf·fe 11 dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe RYed»OX¦a f ýmJ³fm »ff¹fIY ±feÜ IYBÊ ¶ffSX MXe¸f IYe ¶ffd»fa¦f A¨LXf ´fiýVfʳf ³fWXeÔ IYSX°fe WX` °fû ¶fnm¶ffªfe ¸fmÔ A¨LXm SX³f ¶f³ffIYSX ªfe°ff ªff ÀfIY°ff WX` ½fWXeÔ IYBÊ ¶ffSX ªf¶f MXe¸f IZY dJ»ffOÞXe A¨LXm SX³f ³fWXeÔ ¶f³ff ´ff°fm WX`Ô °fû ¶ffg»fÀfÊ IYe ªf½ff¶fýmWXe WXû ªff°fe WX` dIY ½fû 48 I ªfb»ffBÊX 2013

MXe¸f IYû dªf°ffEÔ, »fmdIY³f BÀf ¶ffSX ´fcSXe MXe¸f ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfRYe ªfe°f ÀfIZY WX`ÔÜ ³fm ¶fnm¶ffªfe AüS ¦fmÔý¶ffªfe ¸fmÔ Af»fSXfCÔOX ¶fmd¸fÀff»f ²fû³fe ´fiýVfʳf dIY¹ffÜ RYf¹f³f»f ¸fmÔ WX¸ffSXe ¦fmÔý¶ffªfe ¶fmWX°fSXe³f ±feÜ RYf¹f³f»f ¸fmÔ ¶fmWX°fSXe³f ¶ffd»fa¦f BÀf ªfe°f ¸fmÔ IY~f³f IYf ¶fWXb°f SXû»f WX`Ü AüSX RYed»OaX¦f IYf ³f°feªff WX` dIY Afªf WX¸f ¸fWXmÔýi dÔÀfWX ²fû³fe EIY ³fm¨fbSX»f IY~f³f WX`ÔÜ


C³f¸fmÔ IY~f³fe IZY ¦fb¯f IcYMX-IcYMX IYSX ·fSXm WX`ÔÜ ¸ffWXe ³ff °fû WX°fû°ÀffdWX°f WXû°fmÔ WX`Ô ³ff WXe dJ»ffOÞXe ´fSX ý½ff¶f Af³fm ým°fm WX`ÔÜ ¸ffWXe ³fm MXe¸f IZY Àf·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX Àfm ý½ff¶f WXMXf³fm ¸fmÔ IYfRYe ¸fýý IYe WX`Ü ²fû³fe A´f³fe MXe¸f IYe ¸fªf¶fc°fe AüSX d½fSXû²fe MXe¸f IYe Jfd¸f¹fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶fWXb°f A¨LXm Àfm ªff³f°fm WX`Ô BÀfÀfm ½fû A´f³fm d³f¯fʹf Jb»fIYSX »fm ´ff°fm WX`ÔÜ

kÀfSl SX½feÔýi ªfOXmªff BÀf dJ»ffOÞXe IYe dªf°f³fe °ffSXeRY IYe ªffE IY¸f WX`, ¨ffWXm ½fû ¶fnm¶ffªfe WXû ¹ff ¦fmÔý¶ffªfe SX½feÔýi ªfOXmªff ³fm IYfRYe A¨LXf ´fiýVfʳf dIY¹ff WX`Ü ½fû MXe¸f IZY d»fE Àff°f½fmÔ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶fnm¶ffªfe IYSX°fm WX`Ô, d´fLX»fm IYfRYe Àf¸f¹f Àfm ªffOXmªff ³fm IYfRYe A¨LXe dIiYIZYMX Jm»fe WX`Ü ¸fmSXm £¹ff»f Àfm BÀf ÀfeSXeªf ¸fmÔ MXe¸f BÔdOX¹ff IYû SX½feÔýi ªfOXmªff IZY øY´f ¸fmÔ EIY A¨LXf Af»fSXfCÔOXSX d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü MXe¸f BÔdOX¹ff IYû BÀfIYe ªføYSX°f ±fe, ªf¶f ªf¶f MXe¸f IYû ¶f`dMXa¦f ¹ff ¶ffd»f¦fÔ ¸fmÔ A¨LXf ´fiýVfʳf IYe ýSXIYfSX SXWXe WX` C³WXûÔ³fm BÀfIYe ·fSX´ffBÊ IYe WX`Ü ªfOXmªff IYfRYe ¸fmWX³f°f IYSX³fm ½ff»fm dJ»ffOÞXe WX`Ô, ¶f¨f´f³f Àfm WXe A¨LXe dIiYIZYMX Jm»fe WX`Ü ¸ffÔ IZY ýmWXf½fÀff³f IZY ¶ffý dIiYIZYMX ´fSX RYûIYÀf IYSX³ff C³fIZY d»fE IYfRYe ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff ±ff,»fmdIY³f dIiYIZYMX ³fm WXe CÀfm dÀfJf¹ff WX` dIY IYBÊ ¶ffSX ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ B°f³fe d½f´fSXe°f WXû°fe WX`Ô dIY Af´f ¶fm¶fÀf WXû ªff°fm WX`ÔÜ C³fIYe ¸ffÔ IYe ·fe B¨LXf SXWXe WXû¦fe dIY SX½feÔýi ªfOXmªff EIY ¶fmWX°fSXe³f ´»fm¹fSX IZY °füSX ´fSX C·fSXmÔÜ WX¸f³fm ªfcd³f¹fSX dIiYIZYMX EIY Àff±f Jm»fe WX`Ü C³fIYe ¸ffÔ SX½feÔýi IZY ´fiýVfʳf ´fSX IYfRYe JbVf ±feÜ

¸fcÔLXûÔ ´fSX °ff½f ým³ff dÀfJf¹ff dVfJSÞX ²f½f³f ³fm dVfJSX ²f½f³f ¸fmWX³f°fe dJ»ffOÞXe WX`aÜ ¸f`ýf³f ´fSX ¸fcÔLX ´fSX °ff½f ým°ff ¹fm dJ»ffOÞXe °fIY³feIY AüSX Jm»f ´fSX ¶fWXb°f ¸fmWX³f°f IYSX°ff WX`ÔÜ dVfJSXX ÀfeJ³fm IZY d»fE WX¸fmVff C°ÀfbIY SXWXm WX`ÔÜ EIY A¨LXf dIiYIZYMXSX ½fWXe WXû°ff WX` ªfû ¶fmWX°fSX Jm»f IYe °fIY³feIYûÔ IYû ÀfeJ³fm IZY d»fE C°ÀfbIY SXWXmÜ ²f½f³f IZY ´ffÀf Af°¸fd½fäfÀf ±ff dIY ½fû ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY d»fE Jm»f ÀfIY°fm WX`ÔÜ §fSXm»fc MXc³ffʸfmÔMX ¸fmÔ IYBÊ ¶ffSX dVfJSX Àfm ¶ff°f WXû°fe SXWXe WX` ½fû

BÀf ªfe°f ¸fmÔ IY~f³f IYf ¶fOXÞf SXû»f WX`Ü ¸fWXmÔýi dÀfaWX ²fû³feY ³fm¨fbSX»f IY~f³f WX`ÔÜ C³f¸fmÔ IY~f³fe IZY ¦fb¯f IcYMX-IcYMX IYSX ·fSXm WX`ÔÜ ¸ffWXe ³ff °fû WX°fû°ÀffdWX°f WXû°fm WX`Ô ³ff WXe dJ»ffOÞXe ´fSX ý½ff¶f Af³fm ým°fm WX`ÔÜ ¸ffWXe ³fm MXe¸f IZY Àf·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ Àfm ý½ff¶f WXMXf³fm ¸fmÔ IYfRYe ¸fýý IYe WX`Ü ²fû³fe A´f³fe MXe¸f IYe ¸fªf¶fc°fe AüSX d½fSXû²fe MXe¸f IYe Jfd¸f¹fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ¶fWXb°f A¨LXm Àfm ªff³f°fm WX`Ô, ½fû A´f³fm d³f¯fʹf Jb»fIYSX »fm ´ff°fm WX`ÔÜ A´f³fm ´fiýVfʳf IZY ¶ffSXm ¸fmÔ AüSX AüSX MXe¸f BÔdOX¹ff ¸fmÔ ªf¦fWX IZY ¸fÀf»fm ´fSX WX¸fmVff ´ffªfedMX½f Àfû¨f SXJ°fm ±fmÜ dVfJSX ²f½f³f ³fm Afªf Jbý IYû Àffd¶f°f dIY¹ff WX`Ü ½fû »f¦ff°ffSX BÔdOX¹ff E MXc³ffʸfmÔMX, §fSXm»fc dIiYIZYMX, ½f³f OXm MXe¸f ¸fmÔ SX³f ¶f³ff SXWXm WX`ÔÜ ¹fWXe A³fb·f½f C³WXmÔ IYf¸f Af SXWXf WX`Ü MXe¸f BÔdOX¹ff ¸fmÔ EÔMÑXe IZY ¶ffý Àfm ½fû A´f³fm Jm»f ´fSX AüSX ª¹ffýf RYûIYÀf IYSX SXWXm WX`ÔÜ §fSXm»fc dIiYIZYMX Jm»f³fm IYf A³fb·f½f C³fIZY ´ffÀf IYfRYe ª¹ffýf WX`Ü BÀfIYf »ff·f C³WXmÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ½ffIYBÊ Afªf ½fû SX³fûÔ IZY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ dVfJSX ´fSX WX`ÔÜ dVfJSX ²f½f³f AüSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fm ´fcSXm MXc³ffʸfmÔMX IZY ýüSXf³f IYfRYe A¨LXe ÀffÓfmýfdSX¹ffÔ d³f·ffBÊÜ SXûdWX°f Vf¸ffÊ C¸ýf ¶fnm¶ffªf WX`Ô AüSX AfBÊ´feE»f Àfm C³fIYf ¶fnf »f¦ff°ffSX ¨f»f SXWXf WX`Ü AfBÊ´feE»f IYe ´ffdSX¹fûÔ ¸fmÔ SXûdWX°f ³fm Vff³fýfSX ¶fnm¶ffªfe IYe ±feÜ ¶f°füSX Aû´f³fSX C³WXûÔ³fm A´f³fm ¶fmWX°fSXe³f VffMÐXÀf »f¦ffE WX`ÔÜ

Àfm Jm»f ¸fmÔ d³fJfSX »ff ´ff SXWXm WX`ÔÜ

·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fmÔ ¨f¹f³f IZY d»fE A¨LXf ´fiýVfʳf EIY¸ffÂf Af²ffSX ¸füªfcýf MXe¸f ¸fmÔ dIYÀfe ·fe dJ»ffOÞXe IZY d»fE ªf¦fWX ¶f³ff³ff ¶fWXb°f ¸fbdVIY»f WXû°ff WX`Ü »fmdIY³f ¹fm ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IZY d»fE IYfRYe A¨LXf WX`Ü ªf¶f ¨f¹f³f IZY ¶fWXb°f ÀffSXm d½fIY»´f WXûÔ °fû À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX BÀfÀfm MXe¸f IYû RYf¹fýf WXû°ff WX`Ü MXe¸f BÔdOX¹ff ¸fmÔ ªf¦fWX ¶f³ff³fm IZY d»fE dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû §fSXm»fc ¸fû¨fmÊ ´fSX IYfRYe ¸fmWX³f°f IYSX³fe WXû¦feÜ ¹fb½ffAûÔ IYû ¸füIZY d¸f»f SXWXm WXÜ`Ô

AfBÊ´feE»f ³fm A¨LXm dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¸füIZY dýE WX`Ô...

AfBÊ´feE»f Àfm ¹fb½ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû IYfRYe ¸füIZY d¸f»f SXWXm WXÜ`Ô ¹fm EmÀff ´»fmMXRYf¸fÊ WX`Ô ªfWXfÔ ´fSX Af´f ýbd³f¹ff IZY Àf½fÊßfmâ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f Jm»f³fm IYf A³fb·f½f »fm°fm WXÜ`Ô ¶fmWX°fSXe³f ¦fmýÔ ¶ffªfûÔ AüSX ¶fnm¶ffªfûÔ ¦fmÔý¶ffªfe ¶fmd¸fÀff»f IYû IYSXe¶f Àfm ýmJ³fm AüSX C³fIZY Jm»f IYf A³fb·f½f ·ffSX°fe¹f ¦fmÔý¶ffªfûÔ ³fm A¨LXf ´fiýVfʳf dIY¹ff »fm³fm IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX`Ü ²ffSXýfSX ¦fmýÔ ¶ffªfe AüSX WX`,¶ffgd»fa¦f IYû¨f ªfc»fe OXmd½fOXÀf³f AüSX ¸fb£¹f IYû¨f d½fÀRYûMXIY ¶fnm¶ffªfûÔ IZY Àff±f Jm»f³fm IYf BÀfÀfm OXÔIY³f µ»fm¨fSX ³fm MXe¸f IZY d»fE IYfRYe ¸fmWX³f°f IYe Àfb³fWXSXf ¸füIYf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü WX`Ü d´fLX»fe ÀfeSXeªf Àfm BÀf ¶ffSX IYe ÀfeSXeªf °fIY ¦fmÔý¶ffªfe ¸fmÔ IYfRYe d³fJfSX Af¹ff WX`Ü IYBÊ ¹fb½ff d½fä IY´f IYe MXe¸f ýcSX IYe IYüOÞXe ¦fmÔý¶ffªfû IYû ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü ·fb½f³fmäSX IbY¸ffSX ¹fm MXe¸f ¸fªf¶fc°f WX`,A¨LXm dJ»ffOÞXe BÀf MXe¸f WX¸fmVff Àfm ´fi·ffd½f°f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ¦fmÔý IYû dÀ½fa¦f ¸fmÔ Af SXWXm WX`Ô, BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fm ³fWXeÔ WX` dIY MXe¸f IYSXf³fm IYe C³f¸fmÔ ¦fªf¶f IYe Ãf¸f°ff WX`Ü BÔdOX¹ff E IYe 2015 d½fä IY´f IZY d»fE ¶f³f SXWXe WX`Ü 2015 MXe¸f ¸fmÔ ½fû ¸fmSXm Àff±f Jm»fm WX`ÔÜ ½fmÀMXBÔOXeªf ýüSXm ´fSX d½fä IY´f IYe MXe¸f IYf ¨f¹f³f WXû³ff A·fe ýcSX IYe BÀf ¹fb½ff dJ»ffOÞXe ³fm ¶fWXb°f ´fi·ffd½f°f dIY¹ff ±ffÜ IYüOÞXe WX`Ü »fmdIY³f BÀf MXe¸f ³fm ·fSXûÀff dý»ff¹ff WX` ª¹ffýf Jm»f IYf A³fb·f½f C³fIZY IYf¸f Af SXWXf WX`Ü dIY A¦fSX ´fiýVfʳf EmÀff WXe SXWXf WX¸ffSXf °fû d½fä IY´f ýSXAÀf»f MXe¸f ¸fmÔ ¹fb½ff ¦fmÔý¶ffªfûÔ IYû ¸füIZY d¸f»f³fm »ff³ff IYûBÊ ¸fbdVIY»f IYf¸f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ n ªfb»ffBÊ 2013 I 49


Àf¶fÀfZ ¶fOZ Þ »fOÞBXʹff SZX...

ªf³¸fdQ³f ¸fb¶ffSXIY

´fi¸fûý SXf§f½f³f , ÀfÔ´ffýIY, »ffB½f-BÔdOX¹ff ( IY³³fOXÞ )X

50 I ªfb»ffBÊX 2013

28 Àff»f ¶ffý ½f³fOXm ½f»OXÊIY´f Àfm ·fe Vff¹fý IYWXeÔ ª¹ffýf ¸fWX°½f ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ªfe°f³fm IYf ¸ff³ff ªff ÀfIY°ff WX` ...½fªfWX ·fe WX` ... ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ¸fm ªff³fm Àfm ´fWX»fm MXe¸f BÔdOX¹ff IZY Àff¸f³fm À´ffgMX dRYd¢aÀf¦f ªf`Àff ÀfÔIYMX Af³f JOXf WXbAf ±ff....IYBÊ Àf½ff»f Jbý ²fû³fe IZY Àff¸f³fm ±fmÜ BÀf ýüSXm IZY ¶ffý IY~f³fe ·fe ýfÔ½f ´fSX ±feÜ »fmdIY³f ²fû³fe ³fm °f¸ff¸f Àf½ff»fûÔ IYf ªf½ff¶f Vff¹fý ªff³f°fm WXbE ·fe IZY½f»f ¹fm IYWXIYSX MXf»f dý¹ff dIY ¸füIYf Af³fm ´fSX ½fû ªføYSX A´f³fe ¶ff°f IYWXmÔ¦fm Ü ¢¹ff B³f C´f»fd¶²f¹fûÔ IZY ¶ffý IYûBÊ ¦fbªffBÔVf SXWX ªff°fe WX` dIY SXfÔ¨fe ªf`Àfm LXûMXm VfWXSX Àfm d³fIY»f dIiYIZYMX IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ ²fc¸f ¸f¨ff³fm ½ff»ff 5 dRYMX ,9 BÔ¨f IYý SXJ³fm ½ff»fm ¸fWXm³ýi dÀfaWX ²fû³fe dªfÀfm C³fIZY ¨ffWX³fm ½ff»fmÜ ¸ffWXe IZY ³ff¸f Àfm ¶fb»ff°fm WX`Ü C³WXmÔ IYûBÊ dIYÀfe °fSXWX IYe ¨fb³fü°fe ým ÀfIZY Ü ¸fWXm³ýi dÔÀfWX ²fû³fe ³fm ½fû ½föY ·fe ýmJf WX`, ªf¶f dIiYIZYMX ´fimd¸f¹fûÔ ³fm ¦fbÀÀfm ¸fmÔ AfIYSX CX³fIYf §fSX °fûOÞX dý¹ff ±ff AüSX °f¶f ²fû³fe ³fm IYWXf ±ff dIY dªf³f »fû¦fûÔ ³fm §fSX °fûOÞXf WX`, ½fû WXe C³WXam ¹ffý IYSXmÔ¦fm AüSX EIY dý³f ½fWXe »fû¦f C³fIZY §fSX IYû ¶f³ffEÔ¦fm ·feÜ Afªf ¶fý»ff ½föY Àf¶fIZY Àff¸f³fm WX`Ü ¸fWXm³ýi dÀfaWX ²fû³fe ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ ÀfüSX½f ¦ffÔ¦fb»fe IZY ¶ffý EmÀff IY~f³f WX`,dªfÀf³fm ¸f`ýf³f IZY ¶ffWXSX Àfm »fmIYSX ¸f`ýf³f IZY ýSX °fIY A´f³fe Àfû¨f,A´f³fm ³fªfdSXE A´f³fm IZY»fIbY»fmVf³f IZY ¸fb°ffd¶fIY dJ»ffdOX¹fûÔ IYû MXe¸f ¸fmÔ ªf¦fWX ým³fm IZY d»fE ¨f¹f³fIY°ffÊAûÔ Àfm ´fÔ¦ff d»f¹ff, ¶fûOXÊ °fIY Àfm ýû-ýû WXf±f dIYEÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY IY´°ff³fe LXûOXÞ³fm IYe ²f¸fIYe °fIY ýeÜ dIYÀfe ³fm Àf¨f IYWXf WX` dIY dÀf°ffSXm CÀfe IYf Àff±f ým°fm WX`Ô ªfû dIYÀ¸f°f IZY Àff±f IY¸fÊ ´fSX ·fe d½fäfÀf SXJ°ff WXû AüSX ²fû³fe EIY CýfWXSX¯f WX` dªf³fIYe C´f»fd¶²f¹fûÔ IYû ýmJm °fû ÀffRY WXû ªff°ff WX` dIY IYBÊ ¶ffSX ¸fmWX³f°f AüSX IbYLX ·fe ´ff³fm IYe »f»fIY dIYÀ¸f°f IYû ·fe ÓfbIY³fm ´fSX d½f½fVf IYSX ým°fe WX` Ü ²fû³fe IZY BÀf AÔýfªf IYû BÀf °fSXWX Àfm ·fe Àf¸fÓff ªff ÀfIY°ff WX` dIY ²fû³fe

½fû ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IYf Àf¶fÀfm ¶fOXf dJ»ffOXe ·f»fm WXe ³f WXû »fmdIY³f ªfe WXfÔ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IYf Àf¶fÀfm ¶fOXf IY~f³f ½fû ªføYSX WX` ¹ff A¦fSX IYWXm dIY dIiYIZYMX IYe ýbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfm IY~f³f Vff¹fý ¹fm ·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff ½fªfWX ¶fOÞXe Àfe²fe AüSX ÀffRY WX`, 2007 IYf 20-20 ½f»OXÊ IY´f 2011 ¸fmÔ ½f³fOXm ½f»OXÊIY´f 2013 ¨f`Ôd´f¹fÔÀf MÑXfgRYe ½f³fOXm AüSX MXmÀMX dIiYIZYMX ¸fmÔ ³fÔ¶fSX ½f³f IZY °ffªf °fIY MXe¸f IYû ´fWXbÔ¨ff³ff dIYÀfe ·fe ýmVf IZY dIYÀfe ·fe IY~f³f IZY ´ffÀf EmÀfe ¶fOXe C´f»fd¶²f ³fWXe WX` ¹fm dÀf»fdÀf»ff IZY½f»f ¹fWXeÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü IYfg¸f³f½fm»±f ¶f`ÔIY ÀfeSeªf AüSX ¶ffgOXÊSX-¦ff½fÀIYSX MÑXfgRYe ¸fmÔ AfgÀMÑXmd»f¹ff IYû WXSXf³ff, ³¹fcªfe»f`ÔOX ½f ßfe»fÔIYf ¸fmÔ Jm»fe ¦fBÊ EIY dý½fÀfe¹f ßfÈÔJ»ff ¸fmÔ ·ffSX°f IYe ªfe°f, 2008 ¸fmÔ AfBÊÀfeÀfe ½f³fOXm ´»fm¹fSX AfgRY ý BʹfSX, 2009 ¸fmÔ C³WXmÔ ´fóßfe AfBÊ´feE»f ¸fmÔ ¨fm³³fBÊ Àfb´fSX dIYa¦Àf IZY ³ff¸f Àf¶fÀfm ª¹ffýf °ffªfÜ


³fm ªf¶f ·fe dIYÀfe IYû A´f³ff Àf¸fÓff, ¨ffWXm ½fû ýûÀ°f WXûa ¹ff dRYSX d³fªfe dªfaý¦fe CÀf ½ffým IYû CÀfm R`YÀf»fm IYû CÀf ¨ffWX°f IYû ´fcSXe dVfï°f AüSX ·fSXûÀfm IZY Àff±f d³f·ff¹ffÜ ¶f¨f´f³f IYe ýûÀ°f ÀffÃfe IZY Àff±f IYe dªfaý¦fe IYû ²fû³fe ³fm Vffýe WXû³fm °fIY ´fcSXe °fSXWX Àfm d³fªfe SXJfÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY ¸fedOX¹ff IYû ·fe Vffýe IYSX³fm IZY R`YÀf»fm IZY EIY dý³f ´fWX»fm ¸ff»fc¸f ´fOÞXfÜ °f¸ff¸f ýbd³f¹ff,°f¸ff¸f dý¦¦fªf °f¶f IY¹ffÀf »f¦ff°fm SXWXm dIY ²fû³fe EmÀfe Vffýe IYSXmÔ¦fm,½f`Àfe Vffýe IYSXmÔ¦fm, LXWX ¸fWXe³fm ¶ffý Vffýe IYSXmÔ¦fmÜ »fmdIY³f ¹fm °f¸ff¸f ¶ff°fmÔ IY¹ffÀf ±fea AüSX ½fWXe °fIY dÀf¸fMXe SXWX ¦fBÊa,¢¹fûadIY ²fû³fe ³fm A´f³fe d³fªfe dªfaý¦fe IYf Àf¶fÀfm ¶fOÞXf R`YÀf»ff ·fe CÀfe ÓfMXIZY ¸fmÔ, CÀfe AÔýfªf ¸fZÔ

dIY¹ff ªf`Àfm ¸f`ýf³f ´fSX C³fIZY R`YÀf»fm IYe EIY ³fWXeÔ IYBÊ ¶ff³f¦fe dIiYIZYMX IYe ýbd³f¹ff ³fm ýmJe Ü IYü³f ·fc»f ÀfIY°ff WX` 20-20 ½f»OXÊIY´f IYf AfdJSXe Aû½fSX ªfûd¦faýSX Vf¸ffÊ IYû ±f¸ff ým³ff,½f³fOXm d½fä IY´f ¸fmÔ AfCMXAfgRY RYf¸fÊ ¨f»f SXWXm ¹fb½fSXfªf dÀfaWX IYû ¸füIYf ým³ff ¹ff dRYSX ½f»OXÊIY´f 2011 IZY RYfB³f»f ¸fmÔ ³fÔ¶fSX °fe³f ´fSX ¶f`dMXa¦f IYSX³fm C°fSX³ffÜ ¹fm Àf¶fIbYLX C³f °f³ff½f ·fSXm Ãf¯fûa ¸fmÔ AfÀff³fe Àfm IYSX ým³ff ²fû³fe ªf`Àfm IY~f³f IZY d»fE ¶ffEa WXf±f IYf IYf¸f W`ÔXÜ ¶fmWXý Àfe²ff Vf¸feÊ»ff IY¸f ¶fû»f³fm ½ff»ff dÀf¸fMXf -dÀf¸fMXf Àff SXWX³fm ½ff»ff AüSX C°°fSXfJÔOX IZY ¶fmWXý Àff¸ff³¹f ´fdSX½ffSX Àfm °ffnbIY SXJ³fm ½ff»ff dJ»ffOÞXe Afªf ýbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfm A¸feSX dJ»ffdOXÞ¹fûÔ IYe RZYWXdSXÀ°f ¸fmÔ Vffd¸f»f WXû¦ff dIYÀfe ³fm AÔýfªf »f¦ff³ff °fû LXûdOXE IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe ±feÜ ²fû³fe IYe dªfaý¦fe ¸fm IYBÊ EmÀfm ¸füIZY ·fe Af¹fm ªf¶f ½fû AIZY»ff ´fOX°fm dýJmÜ ´fc½fÊ ¨f¹f³fIY°ffÊ ¸fûdWX³ýSX A¸fSX³ff±f ³fm ·ffSX°f IZY BÔ¦»f`ÔOX Àfm §fSXm»fc MXmÀMX ÀfeSXeªf WXfSX³fm IZY ¶ffý ¹fWXfÔ °fIY IYWX dý¹ff ±ff dIY ²fû³fe IY~f³fe IYSX³ff °fû ýcSX MXe¸f ¸fmÔ SXWX³fm »ff¹fIY ³fWXeÔ WX`Ô, AüSX ýmVf ¸fmÔ C³fÀfm ¶fmWX°fSX IYBÊ d½fIZYMXIYe´fSX ¶fnm¶ffªf ¸füªfcý WX`Ô Ü ´fc½fÊ IY~f³f Àfb³fe»f ¦ff½fÀIYSX ³fm ²fû³fe IYû IY~f³fe Àfm WXMXfIYSX d½fSXfMX IYûWX»fe IYû IY~f³fe ÀfüÔ´f³fm IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ ´fc½fÊ IY~f³f d¶fVf³f dÀfaWX ¶fmýe ÀfdWX°f IbYLX ´fc½fÊ dIiYIZYMXSXûÔ ³fm EIY Àf½fmÊ ¸fmÔ ·ffSX°fe¹f MXmÀMX MXe¸f ¨fb³fe ±fe AüSX BÀf¸fmÔ ²fû³fe IYf ³ff¸f °fIY ³fWXeÔ ±ffÜ BÀfIZY ¶ff½fªfcý ²fû³fe ¨fb´f SXWXm, ¸f`ýf³f ´fSX OXMXm SXWXm, ²feSXm -²feSXm Af¦fm ¶fPXÞ°fm ¦fE d¶f³ff IbYLX ¶fû»fZ,d¶f³ff ±f¸fmÜ 2004 ¸fmÔ ªf¶f ²fû³fe IYû MXe¸f ¸fmÔ ªf¦fWX d¸f»fe ±fe °fû ´fWX¨ff³f d½fIZYMXIYe´fSX ¶fnm¶ffªf IYe ±feÜ °f¶f »fÔ¶fm-»fÔ¶fm ¶ff»f SXJ³fm ½ff»fm ²fû³fe Àfm dIYÀfe IYû ·fe IYûBÊ ¶fOXm IYdSXV¸fm IYe C¸¸feý ³fWXeÔ ±feÜ VfbøYAf°fe IYBÊ ¸f`¨fûa ¸fm ²fû³fe IYf ´fiýVfʳf IbYLX JfÀf ³fWXeÔ ±ffÜ »fmdIY³f 2005 ¸fmÔ ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY ýû ²fbAfa²ffSX ´ffdSX¹fûÔ ³fm ¸ffWXe IYe dªfaý¦fe ¶fý»f ýe Ü ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY ²fû³fe ³fm 123 ¦fmÔýûÔ ´fSX 148 SX³fûÔ IYe EmÀfe °fcRYf³fe ´ffSXe Jm»fe dIY WXSX IYûBÊ ¸ffWXe IYf ¸fbSXeý ¶f³f ¦f¹ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ

BÀf ´ffSXe IZY IbYLX dý³fûa ¶ffý ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY ¸ffWXe ³fm dIiYIZYMX IYe ýbd³f¹ff IZY °f¸ff¸f d½fIZYMXIYe´fSX ¶fnm¶ffªfûÔ IYû ´feLXm LXûOXÞ dý¹ffÜ ²fû³fe ³fm ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY ³fÔ¶fSX °fe³f ´fSX ¶fnm¶ffªfe IYSX°fm WXbE 183 SX³fûÔ IYe EmÀfe ²f¸ffIZYýfSX ´ffSXe Jm»fe, ªfû dIYÀfe ·fe d½fIZYMXIYe´fSX ¶fnm¶ffªf IYf A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfm ¶fOXf ÀIYûSX WX` Ü B³f ýû³fû ´ffdSX¹fûÔ ³fm SXm»½fm ¸fmÔ dMXIYMX IY»fm¢MXSX IYe ³füIYSXe IYSX³fm ½ff»fm ²fû³fe IYû ÀMXfSX ¶f³ff dý¹ffÜ dRYSX ¢¹ff ±ff,²fû³fe IZY WXSX VfüIY ³fm »fOXÞdIY¹fûÔ IZY ¶fe¨f ·fe ²fû³fe IYû EIY A»f¦f ´fWX¨ff³f ýeÜ dRYSX ¨ffWXm ½fû ªffg³f A¶fifWX¸f IYû ýmJIYSX »fÔ¶fm-»fÔ¶fm ¶ff»f SXJ³fm IYf VfüIY WXû,¹ff dRYSX Àfb´fSX ¶ffB¢Àf IYf VfüIY WXûÜ Àfb´fSX ¶ffB¢Àf IZY VfüIY IZY ¨f»f°fm °fû ²fû³fe ³fm ¶ffBIY SXmÎÀf¦f IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ ¸ffWXe IZY ³ff¸f Àfm ¶ffBIY SXmÎÀf¦f MXe¸f WXe ¶f³ff OXf»feÜ ¹fm ¶ffBIY SXmdÀfa¦f MXe¸f ·fe ²fû³fe IYe °fªfÊ ´fSX ³ff¸f SXûVf³f IYSX SXWXe WX` Ü ²fû³fe IZY 7 ³fÔ¶fSX IZY VfüIY IYe ½fªfWX IYû ·fe ¶fWXb°f IY¸f »fû¦f ªff³f°fm WX`Ü ²fû³fe IYf ªf³¸f 7 ªfb»ffBÊ IYf WX`Ü ¹fWXe ½fªfWX WX` dIY ¸f`ýf³f IZY AÔýSX Àfm »fmIYSX ¸f`ýf³f IZY ¶ffWXSX °fIY 7 ³fÔ¶fSX IZY VfüIYe³f WX`Ô ²fû³feÜ ²fû³fe IYû IY~f³f ¶f³ff³fm ¸fmÔ Àfd¨f³f °famQb»fIYSX IYe ·fcd¸fIYf IYû Àf¶f ªff³f°fm WaX`Ü ¹fm ¶ff°f ¶fWXb°f IY¸f »fû¦f ªff³f°fm WX`a dIY ²fû³fe IYe dIYÀf Jc¶fe IZY ¨f»f°fm Àfd¨f³f ³fm C³fIYf ³ff¸f Af¦fm dIY¹ffÜ Afªf ²fû³fe IZY ¨ffWX³fm ½ff»fûa IYû ¹fm ¶f°ff³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY ¢¹ff ±ff ½fû SXfªf, ½fû °fÀ½feSXmÔ ¹ffý IYedªfE ªf¶f ²fû³fe ¸fWXªf d½fIZYMXIYe´fSX ±fm, AüSX Àfd¨f³f dÀ»f´f ¸fm RYed»aOX¦f dIY¹ff IYSX°fm ±fmÜ BÀfe ýüSXf³f A¢ÀfSX EmÀff WXû°ff ±ff dIY ²fû³fe ´ffÀf JOÞZX Àfd¨f³f IYû A¢ÀfSX Àf»ffWX ým°fm ±fm dIY dIYÀfe d½fSXû²fe ¶f`MÐXÀf¸fm`³f IZY d»fE RYed»aOX¦f I`YÀfe WXû³fe ¨ffdWXEÜ IY¶f IYü³f Àff ¦fmÔý¶ffªf ¶ffd»fa¦f ´fSX »ff¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ ²fû³fe IYe EmÀfe Àf»ffWX IYû Àfd¨f³f IY~f³f °fIY ´fWXbÔ¨ff ým°fm ±fZÜ BÀfIYf AÀfSX ¸f`ýf³f ´fSX A¢ÀfSX dýJf EmÀfm ¸fmÔ Àfd¨f³f IYû AWXÀffÀf ±ff dIY IY~f³f IZY °füSX ´fSX ²fû³fe A¨LXm Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fm WX` Ü Afªf ýbd³f¹ff BÀf ¸fWXf³f IY~f³f IYû Àf»ff¸f NXûIY SXWXe WX` Ü AfdJSX ¸fmÔ ²fû³fe IZY d»fE ¶fÀf B°f³ff WXe IYWX³ff Vff¹fý IYfRYe WXû¦ffÜ AQзfb°f...AIY»´f³fe¹f... ¹fm IY~f³f A´f³fm BÀfe AÔýfªf ¸fmÔ 2015 IZY ½f»OXÊIY´f ªfb»ffBÊX 2013 I 51


Àf»ff¸f BaXdOX¹ff

³fIY»fe ´f`SX AüSX AÀf»fe WXüÀf»fm IZY ÀfWXfSXm ³ff´f dý¹ff E½fSXmÀMX ¨fb³füd°f¹fûÔ ·fSXm SXfÀ°fm ³f ªff³fm dIY°f³fm »fû¦fûÔ IYe SXfWX ¸fmÔ øYIYf½fMX ¶f³f C³fIZY WXüÀf»fm IYû ¨fcSX ¨fcSX IYSX ým°fm WX`Ô, »fmdIY³f IbYLX QÈPXÞ d³f›¹fe Vfd£Àf¹f°f EmÀfe ·fe WX`Ô ªfû WXSX °fSXWX IYe ´fdSXdÀ±f°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff OXMX IYSX IYSX°fm WX`ÔÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY A´f³fe VffSXedSXIY ýb¶fÊ»f°ffAûÔ IYû ·fe ÀfRY»f°ff ¸fmÔ ¶ff²ff ³fWXeÔ ¶f³f³fm ým°fmÜ EmÀfe WXe EIY Vfd£Àf¹f°f WX,`Ô A÷Yd¯f¸ff dÀf³WXf dªf³WXû³Ô fm ¶fb»fÔý WXüÀf»fm ½f QÈPX d³f›¹f IZY ¨f»f°fm 21 ¸fBÊ, 2013 IYû Àfb¶fWX 10 ¶fªf IYSX 55 d¸f³fMX ´fSX ¸ffCÔMX E½fSXmÀMX ´fSX ·ffSX°fe¹f d°fSX¦Ô ff »fWXSXfIYSX Bd°fWXfÀf ¸fmÔ ³f¹ff A²¹ff¹f d»fJfÜ SXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe ´fc½fÊ ½ff»fe¶ff»f dJ»ffOÞXe A÷Yd¯f¸ff dÀf³WXf E½fSXmÀMX ¨fPX³Þ fZ ½ff»fe EmÀfe ´fWX»fe ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff WX`Ô dªf³fIYf EIY ´f`SX ³fWXeÔ WX`Ü 12 A´fi`»f 2011 IYû A÷Yd¯f¸ff IYû »fJ³fDY Àfm dýne Af°fm Àf¸f¹f IbYLX C´fýid½f¹fûÔ ³fm ¨f»f°fe MÑXm³f Àfm ²fæYf ým dý¹ff ±ff, BÀf WXfýÀfm ¸fmÔ A÷Yd¯f¸ff ³fm ýfÔ¹ff ´f`SX ¦fÔ½ff dý¹ff ±ffÜ dªfaQfdQ»fe IYe d¸fÀff»f ¶f³fIYSX A÷Yd¯f¸ff ³fm EmÀfe IYBÊ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ªfe³fm IYe ³fBÊ dýVff 52 I ªfb»ffBÊX 2013

dýJfBÊ WX`, ªfû ªfe½f³f IYe ªfdMX»f°ffAûÔ Àfm §f¶fSXfIYSX ªfe³fm IYe B¨LXf °fIY LXûOÞX ¨fbIYe WX`ÔÜ A÷Yd¯f¸ff IYe dªfaQ¦fe IYf RY»fÀfRYf WXe ¹fm WX` dIY A´f³fe AÀfe¸f Ãf¸f°ff IYû ÀfÔIYd»f°f IYSXû,A´f³fm CïmV¹f IZY d»fE IYNXûSX ¸fmWX³f°f IYSXûÜ C³WXûÔ³fm ³ff IZY½f»f E½fSXmÀMX ¶fd»IY ªfe½f³f IYe ¨fb³füd°f¹fûÔ ´fSX ´ffSX ´ff³fm IYe ·fe ¨fPXÞfBÊ IYe WX`Ü A÷Yd¯f¸ff ¸ff³f°fe W`ÔX dIY ·fSXûÀff B°f³ff ¸fªf¶fc°f WXû³ff ¨ffdWXE dIY OXMXIYSX A´f³fm Àf¸fÃf AfBÊ ÷YIYf½fMXûÔ IYû ýSXdIY³ffSX IYSX ÀfIZYÜ »f¦ff°ffSX ÀfÔ§f¿fÊ IZY BÀf ªfe½f³f ¸fmÔ A÷Yd¯f¸ff ÀfSXeJe ¸fdWX»ffAûÔ ³fm ªfe³fm IYe ³fBÊ SXfWX dýJf¹fe WX`Ü Vff¹fQ BÀfe IYû IYWX°fZ W`ÔX ªfe³ff BÀfe IYf ³ff¸f WX`Ü


dVfJSX LXc³fm IYe IYWXf³fe....A÷Yd¯f¸ff IYe ªfb¶ff³fe IYWX°ff ±ff, »fmdIY³f ´feNX ´feLXm IYWX°fm ±fm dIY EIY ´f`SX °fû WX` ³fWXeÔ, CÀf¸fmÔ SXfgOX WX` AüSX DY´fSX Àfm ¹fm E½fSXmÀMX IYf Àf´f³ff ýmJ SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY ¸fmSXm ¨ffWX³fZ ½ff»fZ,QûÀ°f WX¸fmVff ¸fmSXe WXüÀf»ff-AfRYªffBÊ IYSX°fm SXWXmÜ dRYSX ¸f`Ô³fm NXf³f d»f¹ff dIY ¸f`Ô IYSXIZY SXWXcÔ¦fe, AüSX EIY dý³f EmÀff AfE¦ff ªf¶f dJne COÞXf³fm ½ff»fm ¸fmSXe ´fiVfÔÀff IYSXmÔ¦fmÜ

EIY ´f`SX IZY ÀfWXfSXm ÀfRY»f°ff IZY AfÀf¸ff³f °fIY ªff³ff ¸fmSXm d»fE dªfaý¦fe IYe IYdNX³f ¨fb³fü°fe ±fe, E½fSXmÀMX IYf dVfJSX WXfdÀf»f IYSX³ff ªfe½f³f IYf CïmV¹f ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ ýSXAÀf»f ¹fm DYÔ¨ffBÊ ¸fbÓfm ´fbIYfSX°fe SXWXe WX`, dý³f-SXf°f BÀf dVfJSX IYû LXc³ff ¸fmSXm d»fE ªfe½f³f IYf CïmV¹f ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ ¸fmSXm ¶fb»fÔý BSXfýûÔ IYû IYûBÊ LXc ³fWXeÔ ÀfIY°ff WX`,IYûBÊ ¸fbÓfm SXûIY ³fWXeÔ ÀfIY°ff WX`Ü ¸fmSXm ´f`SXûÔ ³fm BÀf¸fmÔ ´fcSXf Àff±f dý¹ffÜ WXfÔ ¶ff¹ffÔ ´f`SX A´f³ff ³fWXeÔ WX` »fmdIY³f BÀf³fm ´fSXfE´f³f IYf AWXÀffÀf ³fWXeÔ WXû³fm dý¹ffÜ MÑXm³f E¢ÀfeOXmÔMX IZY ¶ffý ¸fZSmX ´fdSX½ffSX ½ff»fZ dSXV°fZQfSX, QûÀ°f Àf·fe ¸fbÓfm ¶fm¨ffSX¦fe IYe ³fªfSX Àfm ýmJ°fZ ±fZÜ Àf·fe ¹fWXe Àfû¨f°fm dIY ¸fmSXf A¶f ¢¹ff WXû¦ffÜ E¢ÀfeOXmÔMX WXû³fm IZY ¶ffý ½ffÀ°f½f ¸fmÔ ¶fWXb°f ý¹f³fe¹f dÀ±fd°f ±feÜ »fmdIY³f »fû¦fûÔ ¸fbÓfZ ¶fm¨ffSXe Àf¸fÓfZ ¹fZ ¸fbÓfZ ¦fa½ffSXf ³fWXeÔ ±ffÜ ¶fÀf ¹fWXeÔ Àfm ¸f³f ¸fªf¶fc°f WXû°ff ¦f¹ff dIY EIY ¶ffSX dRYSX CNXIYSX JOÞXm WXû³ff WX`Ü ¸f`Ô d¦fSXe AüSX dRYSX CNXIYSX JOÞXe WXû ¨fbIYe WXcÔ WXf»ffadIY ¸fZSmX ªf`ÀfZ AüSX ·fe W`ÔXÜ dªf³WXûÔ³fZ d½f´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûZÔ ¸fZÔ WXüÀf»ff ³fWXeÔ Jû¹ff W`XÜ

MÑXm³f E¢ÀfeOXmÔMX IZY ¶ffý WXSX IYûBÊX ¸fbÓfm ¶fm¨ffSX¦fe IYe ³fªfSX Àfm ýmJ°ff ±ffÜ Àf·fe ¹fWXe Àfû¨f°fm dIY ¸fmSXf A¶f ¢¹ff WXû¦ff? E¢ÀfeOXmÔMX WXû³fm IZY ¶ffý ½ffÀ°f½f ¸fmÔ ¶fWXb°f ý¹f³fe¹f dÀ±fd°f ±feÜ »fmdIY³f »fû¦fûÔ IYf ¶fm¨ffSXe ÀfÔ¶fû²f³f ¨fb·f°ff ¶fWX°b f IYdNX³f ÀfRYSX SXWXf WX` E½fSXÀm MX IYf E½fSXmÀMX IYe ¨fPXÞfBÊ ¸fmÔ VffSXedSXIY IYdNX³ffB¹fûÔ ±ffÜ dIYÀfe IZY ÀfWXfSXm SXWX³ff ¦f½ffSXf ³fWXeÔ ±ff, ¶fÀf ¹fWXeÔ Àfm ¸f³f ¸fªf¶fc°f WXû°ff ¦f¹ff dIY EIY IZY Àff±f ¸ff³fdÀfIY ¸fªf¶fc°fe ¶fOÞXf Àf½ff»f ±ffÜ ªf¶f ¨fPÞX³ff VfbøY dIY¹ff °fû EIY-EIY IYý¸f ¨f»f ´ff³ff ¶ffSX dRYSX CNXIYSX JOÞXm WXû³ff WX`Ü ¸f`Ô d¦fSXe AüSX ¸fmSXm d»fE ¸fbdVIY»f Àffd¶f°f WXû SXWXf ±ff, »fmdIY³f dRYSX CNXIYSX JOÞXe WXû ¨fbIYe WXcÔ, »fmdIY³f ¸f`Ô BÀf Àfû¨f d»f¹ff ±ff dIY IbYLX ·fe WXû ªff¹f, ÀfRYSX ´fcSXf IYSXIZY WXe SXWXcÔ¦feÜ AfÍMXdRYdVf¹f»f ´f`SX WXû³fm IZY °fSXWX IYe IYûBÊ BIY»fü°fe ³fWXeÔ WXcÔÜ

¶fPÞXf³ff VfbøY IYSX dý¹ffÜ ´ffdSX½ffdSXIY ÀfýÀ¹fûÔ ³fm ¸fmSXm R`YÀf»fm IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fm WXbE IYWXf dIY °fb¸WXfSXf ªfªÞ¶ff AüSX ªfb³fc³f dªfÀf dýVff ¸fmÔ »fm ªff³ff ¨ffWXm, CÀf °fSXRY Af¦fm ¶fPÞXûÜ BÀf °fSXWX E½fSXmÀMX IYf ÀfRYSX WXbAfÜ ¸f`Ô³fm Àffd¶f°f IYSX dý¹ff dIY ¹fWX IYf¸f ´»fm¹fSX WXe IYSX ÀfIY°ff WX`,X ¸f`Ô ´»fm¹fSX ±fe, Afªf ·fe WXcÔ AüSX WX¸fmVff EIY ´»fZ¹fSX WXe SXWXcÔ¦feÜ

ªfe½f³f AÔ²fmSXm IZY ¦f°fÊ ¸fmÔ OX¶c f ¨fbIYf ±ff...

d½fôf»f¹fe³f À°fSX IYe SXf¿MÑXe¹f ½ffg»fe¶ff»f dJ»ffOÞXe SXWXe WXcÔÜ ¶ffg»fe¶ff»f IZY ÀfWXfSXm WXe ·fd½f¿¹f ªf¶f Af´f ¸fmÔ A´f³fe ¸fÔdªf»f ´ff³fm IYû »fmIYSX ÀfÔªfû¹ff ±ffÜ IbYVf»f ýüOÞX ½f ¶fmWX°fSX dIYIY IZY d»fE ªfûVf-ªfb³fc³f WXû°ff WX` °fû ÀffSXe IYf¹f³ff°f Af´fIZY ´f`SX WXû³ff ÀffÔÀf IYe °fSXWX WX`Ü ´f`SXûÔ Àfm »ff¨ffSX WXû³fm IZY Àff±f JOÞXe WXû ªff°fe WX`Ü Àf¨f ¹fWXe WX` dIY BÊäSX ¶ffý dªfaQ¦fe ¸fmÔ d³fSXfVff LXf ¦fBÊÜ IYWXfÔ ¸f`Ô ¨f`d¸´f¹f³f IYe ¸fªfeÊ WXe ±fe dIY ¸f`Ô E½fSXmÀMX IYf ÷YJ IYSX ¶f³f³fm IYf Àf´f³ff ÀfÔªfû¹fm WXbE ±fe AüSX IYWXfÔ ¸fmSXf ÀfIYe AüSX RY°fWX IYSX ÀfIYeÜ 2011 ¸fmÔ d½fIY»ffÔ¦f ´fcSXf ªfe½f³f WXe AÔ²fIYfSX IZY ¦f°fÊ ¸fmÔ OXc¶f ¦f¹ffÜ EIY WXû³fm IZY ¶ffý ¸f`Ô³fm EIY Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fmÔ E½fSXmÀMX ½f ¶ffSX °fû ¸fbÓfm EmÀff »f¦ff dIY A¶f Àf¶f IbYLX J°¸f BÀfIZY øYMX Àfm ªfbOÞXe ªff³fIYfdSX¹fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ ´fPXÞf, ¨fbIYf WX`Ü ´fdSX½ffSX IYf WXe Àf¸f±fʳf AüSX ÀfWX¹fû¦f °f¶f ¸f`Ô³fm A´f³fm §fSX½ff»fûÔ Àfm BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ dªfIiY SXWXf WX` dIY ¸f`Ô ýû¶ffSXf CNXIYSX dªfaQ¦fe IZY ÀfÔ§f¿fÊ ¸fmÔ dIY¹ffÜ §fSX½ff»fm ¸ff³fdÀfIY øY´f Àfm MXcMX ¨fbIZY ±fm, ¸fmSXm JOÞXe WXû ÀfIYeÜ E½fSXmÀMX IYe ¨fPXÞfBÊ IYSX³fm IZY R`YÀf»fm ´fSX IYBÊ ·fd½f¿¹f IYû »fmIYSX ¶fmWXý d¨fad°f°f SXWX°fm ±fmÜ »fmdIY³f ¸fmSXe ªfe½fMX°ff IYû ýmJIYSX ¸fmSXm ´fdSX½ffSX ³fm WXüÀf»ff »fû¦fûÔ ³fm dJne COÞXfBÊÜ Àff¸f³fm IYûBÊ IbYLX ³fWXeÔ

¸f`Ô dJ»ffOÞXeX ±fe, WXcÔ AüSX SXWXcÔ¦fe

¨f»f°fm EIY ªfOÞX°ff Àfe Af ªff°fe ±fe, dRYSX Jû»fJû»f IYSX ýmJ°fe ±fe, ´f`SX ¶fbSXe °fSXWX ýbJ³fm »f¦f°ff ±ffÜ §ff½f ·fSX Af°fm, ¶»fOX d³fIY»f³fm »f¦f°ff ±ffÜ »fmdIY³f dRYSX A¦f»fm ´f»f ¸f`Ô ¹fm Àfû¨f³fm »f¦f°fe dIY ¢¹ff BÀfIZY ¨f»f°fm ¸f`Ô ¨fPÞXfBÊ ³fWXeÔ IYøYÔ¦feÜ Àf´f³ff I`YÀfm ´fcSXf WXû¦ffÜ AÔ°f°f: ¸f`Ô³fm ´f`SX Jû»fIYSX ýmJ³ff WXe ¶fÔý IYSX dý¹ffÜ MÑZd³fa¦f IZY ýüSXf³f »fû¦f ¸fbÓfÀfm ´fWX»fm WXe »fùf °fIY ´fWXbÔ¨f ªff°fm ±fm, ¸f`Ô ´feLXm SXWX ªff°fe, ¸fbÓfm Jbý IYû »fmIYSX ¶fWXb°f ¨fb·f³f WXû°fe ±feÜ »fmdIY³f ²feSXm-²feSXm ¸f`Ô C³f Àf¶fIZY Àff±f IYý¸f°ff»f IYSX³fm »f¦feÜ °f¶f ªffIYSX ¸fbÓfm ÀfbIcY³f d¸f»ff dIY WXfÔ, A¶f ¸fmSXe dÀ±fd°f ·fe NXeIY WX`Ü E½fSXmÀMX IYe ¨fPÞXfBÊ dªfaý¦fe IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe SXWXeÜ ¸f`Ô³fm A´f³fe IY¸fªfûSXe IYû A´f³ff WXd±f¹ffSX ¶f³ff¹ffÜ AÔ°f°f: EIY dý³f A´f³fm Àf´f³fm IYû ´fcSXf dIY¹ffÜ

WXfdSX¹fZ ³f dWX¸¸f°f d¶fÀffdSX¹fZ ³f SXf¸f IYû... LXûMXe-LXûMXe ¶ff°fûÔ ´fSX WXfSX ¸ff³f »fm³fm ½ff»fm »fû¦fûÔ Àfm ¸f`Ô EIY ¶ff°f IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦fe dIY WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³f³ff ¨ffdWXE, ¶fd»IY CÀfIYû EIY ¨fb³fü°fe IZY øY´f ¸fmÔ »fm°fm WXbE ¸fbIYf¶f»ff IYSX³ff ¨ffdWXEÜ A´f³fm ªfe½f³f IYf EIY »fùf °f¹f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ X CÀfIYû ´fcSXf IYSX³fm IZY d»fE °f³f-¸f³f Àf¸fd´fÊ°f IYSX ým³ff ¨ffdWXEÜ IYf¸f¹ff¶fe °f·fe d¸f»f°fe WX` ªf¶f Af´f Àf´f³ff ýmJmÔ AüSX ½fWX Àf´f³ff Af´fIYû Àfû³fm ³f ýmÜ JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n ªfb»ffBÊ 2013 I 53


¹fZ I`YÀfe ³ffIYf¸fe?

d³f:Vf¶ý WXû ¦fBÊ dªf¹ff ¸f`Ô °fb¸fÀfm ¶fm´f³ffWX ¸fbWX¶¶f°f IYSX°fe ±fe, ¶fý»fm ¸fmÔ ¸fbÓfm °fb¸fÀfm ´¹ffSX IYSX³fm IYf ¢¹ff dÀf»ff d¸f»ff.. ¦ffd»f¹ffÔ, ´fi°ffOÞX³ff, SXm´f AüSX ¶fm÷YJe...¶ff½fªfcý BÀfIZY ¸f`Ô Àf¶f ÀfWX°fe SXWXe, °fb¸fÀfm ´¹ffSX ªfû dIY¹ff ±ff...¶fý»fm ¸fmÔ °fb¸f³fm ¢¹ff dý¹ff...¶fm½fRYfBÊ, ¶fm÷YJe AüSX ÷YÀ½ffBÊ...ªfWXfÔ °fb¸WXfSXe ýbd³f¹ff ´ffÍMX¹fûÔ AüSX WXÀfe³f »fOÞXdIY¹fûÔ IZY Af¦fûVf °fIY Àfed¸f°f ±fe, ½fWXeÔ ¸fbÓfm ¸fmSXm IYf¸f Àfm »f¦ff½f ±ffÜ ¸fmSXe dªfaý¦fe ¸fmÔ °fû IZY½f»f °fb¸f WXe ±fm AüSX ¸fmSXf IYdSX¹fSX...¸f¦fSX A¶f ¸f`Ô EmÀfm §fbMX-§fbMXIYSX AüSX ³fWXeÔ ªfe ÀfIY°fe...¸f`Ô A´f³fm 10 Àff»f IZY IYdSX¹fSX IYû A»fd½fýf IYWX°fm WXbE BÀf ýbd³f¹ff Àfm ýcSX ªff SXWXe WXcÔÜ ªf¶f °fb¸f BÀfm ´fPÞXû¦fm, °f¶f °fIY Vff¹fý ¸f`Ô ¶fWXb°f ýcSX ªff ¨fbIYe WXûDYÔ¦fe...dªf¹ff LXWX ´f³³fûÔ ¸fmÔ dªf¹ff IZY ¹fm ªfת¶ff°f CÀfIYe ¸fü°f IZY Àf¨f IYû ¶f¹ffÔ IYSX³fm IZY d»fE IYfRYe WX`ÔÜ ¶ffg»fe½fbOX ¸fmÔ °fe³f ÀfRY»f dRY»¸fûÔ IZY ¶ffý °fe³f Àff»f °fIY dIYÀfe IY»ffIYfSX IYû IYf¸f ³ff d¸f»fm °fû ´fSXmVff³f WXû³ff À½ff·ffd½fIY WX`Ü »fmdIY³f dªfÞ¹ff IYe ´fSXmVff³fe IYf IYfSX¯f ¹fm ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü CÀfIZY ½ff»fmMX Àfm d³fIY»f°fm J°f CÀfIYe ýýʳffIY AÔ°f IYe IYWXf³fe IYWX SXWXm WX`Ô dIY dªfÞ¹ff ³fZ dIY°f³fe ´feOÞXf AüSX A³¹ff¹f ÀfWX³f dIY¹ff WX`Ü 54 I ªfb»ffBÊX 2013


ÀfcSXªf AüS dªf¹ff IYf ÀfÔ¶fÔ²f dªf¹ff AüSX ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe IYe ¸fb»ffIYf°f IYSXe¶f ýû Àff»f Àfm WX` ½fû ýû³fûÔ ¦fWXSXm dSXV°fmÔ ¸fmÔ SXWXmÜ 3 ªfc³f IYû Af°¸fWX°¹ff IYSX³fm IZY ´fWX»fm dªf¹ff JÞf³f AüSX ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe ¦fû½ff ¸fmÔ ýû SXf°f EIY Àff±f SXWXmÔ ±fm dªf¹ff A´f³fm dSX»fmVf³fdVf´f IYû »fmIYSX IYfRYe dOX´fimÀOX ±feÔÜ C³fIZY IYSXe¶fe ÀfcÂf ¶f°ff°fm WX`Ô dIY dªf¹ff ³fm ¦fû½ff ¸fmÔ A´f³ff ¦f·fÊ´ff°f ·fe IYSXf¹ff ±ffÜ Af°¸fWX°¹ff IYSX³fm Àfm IbYLX ýmSX ´fWX»fm dªf¹ff ³fm ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe Àfm RYû³f ´fSX ¶ff°f IYe ±feÜ ÀfcSXªf ¸fVfWXcSX ¶ffg»fe½fbOX E¢MXSX Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe IYf ¶fmMXf WX`Ü dªf¹ff ³fm d³f:Vf¶ý, ¦fªf³fe AüSX WXfCÀfRbY»f ªf`Àfe ¨fd¨fÊ°f dRY»¸fûÔ ¸fmÔ IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ Af°¸fWX°¹ff IZY ¶ffý LXWX ´f³³fûÔ IYf J°f dªf¹ff IYe AÀf»f WXf»f°f IYû ¶f¹ffÔ IYSX°ff WXÜ` dªf¹ff ³fm dIYÀfe WX°ffVff ¹ff Af½fmVf ¸fmÔ ¸fü°f IYû ¦f»fm ³fWXeÔ »f¦ff¹ff, ¶fd»IY ½fWX ªf¶fSXýÀ°f ¸ff³fdÀfIY AüSX VffSXedSXIY ´fi°ffOÞX³ff IZY ýüSX Àfm ¦fbªfSX SXWXe ±feÜ ÀfcSXªf IZY »f¦ff°ffSX ²fûJm AüSX ´fi°ffOÞX³ffAûÔ Àfm ½fû MXMc X ¨fbIYe ±feÜ ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe IYe ¶fm÷YJe ³fm CÀfm Af°¸fWX°¹ff IZY d»fE ¸fªf¶fcSX IYSX dý¹ff ±ffÜ dªf¹ff IYe ¸ffÔ SXfd¶f¹ff Jf³f IYWX°fe WXÔ` dIY A¦fSX WX¸f Jbý ´fSX IaYMÑXû»f IYSX »fmÔ °fû ¶ffWXSXe ýbd³f¹ff WX¸f ´fSX ´fi·ff½f ³fWXeÔ LXûOÞX¦m fe,»fmdIY³f C³fIYe ¹fWX ¶ff°f Vff¹fý C³fIYe ¶fmMXe WXe ³fWXeÔ ªff³f ÀfIYeÜ ýSXAÀf»f dªf¹ff AüSX ÀfcSXªf IYe ýûÀ°fe EIY EmÀfm ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ ±fe ªfWXfÔ ´fSX dªf¹ff IYf Jbý ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ³ff SXWXf AüSX ¹fWXe ·fc»f CÀfIZY ªfe½f³f IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ·fc»f ¶f³f ¦fBÊÜ J¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY dªf¹ff JÞf³f ÀfcSXªf IZY ¶f¨¨fm IYe ¸ffÔ ¶f³f³fm ½ff»fe ±fe »fmdIY³f ÀfcSXªf IZY IYWX³fm ´fSX CÀf³fm ¦f·fÊ´ff°f IYSXf d»f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffý dªf¹ff IYf Af°¸fÀf¸¸ff³f AüSX Af°¸fd½fäfÀf MXcMX ¦f¹ffÜ

IYe Vff³fýfSX Vfb÷YAf°f CXÀf ½f¢°f WXbBÊ ªf¶f C³WXmÔ SXf¸f¦fû´ff»f ½f¸ffÊ IYe dRY»¸f d³fVf¶ý Àfm Ad·f³f¹f IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ IYý¸f SXJ³fm IYf ¸füIYf d¸f»ffÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ C³WXûÔ³fm Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f IZY Àff±f IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ d³f:Vf¶ý ¸fZÔ dªf¹ff IYû C³fIZY d½fäfÀf, Vf`»fe AüSX Àfm¢Àf A´fe»f IZY d»fE ´fWX¨ff³f d¸f»fe Ü ¹fWXfa °fIY dIY ½fû dRY»¸fRZY¹fSX IZY d»fE ³ff¸ffÔdIY°f IYe ¦fBÊ ±feÔÜ BÀfIZY ¶ffý ½fû Afd¸fSX Jf³f IZY Àff±f ¦fªf³fe ¸fmÔ ³fªfSX AfBÊÔÜ 2010 ¸fmÔ ½fûX Àffdªfý Jf³f IYe IYfg¸fmOXe dRY»¸f WXfCÀfRbY»f ¸fmÔ ÀfWX Ad·f³fmÂfe IZY øY´f ¸fmÔ ³fªfÞSX AfBÊaÜ WXû°fe WX` ªfWXfÔ dÀfRYÊ IYf¸f¹ff¶fe, VfûWXSX°f IZY ¸ff¹f³fm WXû°fm ¹fWX C³fIYe AÔd°f¸f dRY»¸f ±feÜ WXÜ` ¨fPÞX°fZ ÀfcSXªf IYû ¹fWXfÔ Àf¶f Àf»ff¸f IYSX°fm WXÔ` AüSX OX¶c f°fm IYü³f WX`Ô ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe ÀfcSXªf IYe AûSX IYûBÊ ýmJ°ff ·fe ³fWXeÜÔ dRY»¸f ¹ff dRYSX ÀfcSXªf ´fSX dªf¹ff Àfm ²fûJf IYSX³fm AüSX CÀfIYf R`YVf³f ªf¦f°f IYe ¶ff°f IYSXÔm °fû ¹fWXfÔ ¨fÔý JbVfdIYÀ¸f°f »fû¦f VffSXedSXIY C°´feOÞX³f IZY AfSXû´f »f¦fm WX`ÔÜ ¸fSX³fm Àfm WXû°fm WXÔ` ªfû »fÔ¶fm Àf¸f¹f °fIY SXfªf IYSX°fm WXÜÔ` IY¸f »fû¦f ´fWX»fm ·fe dªf¹ff Jf³f ³fm ÀfcSXªf Àfm WXe AfdJSXe ¶ffSX WXû°fm WXÔ` dªf³fIYe ¶fb»fÔdý¹fûÔ IYf dÀf°ffSXf ¹fWXfÔ »fÔ¶fm Àf¸f¹f ¶ff°f IYe ±feÜ dªf¹ff Jf³f ³fm dªfÀf ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe Àfm °fIY ¨f¸fIY°ff WXÜ` dªf¹ff Jf³f ªf½ff³fe IZY BÀf Jc¶fÀfcSX°f dý»f »f¦ff¹ff ±ff, ½fû A´f³fm d´f°ff Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe RY»fÀfRZY IYû Vff¹fý Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ffBÊÜ CÀf³fm dªfaý¦fe IYe °fSXWX SXÔ¦fe³f d¸fªffªf AüSX SXdÀfIY ´fi½fÈd°f IYf SXWXf IYû Jc¶fÀfcSX°fe Àfm ªfe³fm IYe ¶fªff¹f CÀfm ªf»ff dý¹ff AüSX WX`, Vf½ff¶f AüS VfSXf¶f IZY VfüIYe³f ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe IYf JbýIbYVfe IYSX A´f³fe ªfe½f³f»fe»ff Àf¸ff~ IYSX »feÜ n A·fe I`YdSX¹fSX ¶f³f³fm IYe SXfWX ´fSX ±ff, ¶f°ff¹ff ªff SXWXf W`X dIY Àf»f¸ff³f JÞf³f CX³WZÔX »fZIYSX dRY»¸f ¶f³ff³fZ ªff SXWZX ±fZÜ ÀfcSXªf IZYY¨fdSXÂf IYe °fÀýeIY dªf¹ff IYf ½fû JÞ°f ·fe IYSX°ff WX` dªfÀf¸fmÔ ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe IZY »fOÞXdIY¹fûÔ Àfm A³f`d°fIY ÀfÔ¶fÔ²f AüSX SXÔ¦fe³f d¸fªffªfe IZY dIYÀÀfûÔ IYû ¶f¹ffa dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶ffg»fe½fbOX ¸fmÔ ¨f¸fIY³fm IYf £Þ½ff¶f ÀfÔªfû¹fm ¶f`NXm ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe WXeSXû ¶f³f³fm Àfm ´fWX»fm WXe d½f»fm³f ¶f³f ¦fEÜ dRY»fWXf»f BÀf dÀf°ffSXf ´fbÂf IYf ÀfcSXªf ¦fdQÊVf ¸fmÔ W`XÜ

d½f½ffýûÔ IYf ´fdSX½ffSX

Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe IYf ´fcSXf ´fdSX½ffSX d½f½ffýûÔ ¸fmÔ SXWXf WX`Ü ¶fmMXf ÀfcSXªf ´fÔ¨fû»fe SXÔ¦fe³f d¸fªffªf AüSX VfSXf¶f-Vf¶ff½f IYf VfüIYe³f WX`, °fû Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe IYe ¶fmMXe Àf³ff ´fa¨fû»fe ³fVfmOÞXe WX`Ü ½fû OÑX¦Àf »fm³fm IZY d»fE SXm½f ´ffÍMX¹fûÔ ¸fmÔ AIYÀfSX ÀfbÍJ¹fûÔ ¸fmÔ SXWXe WX`Ü BÀfe ¨fæYSX ¸fmÔ ½fû EIY ¶ffSX ªfm»f IYe WX½ff ·fe Jf ¨fbIYe WX`Ü ¶fý³ff¸fe Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE Àf³ff ³fm BÔdOX¹ff LXûOÞX dý¹ff ±ffÜ Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe ´fSX Jbý ¶f»ff°IYfSX AüSX IaY¦f³ff SXf³ff½f°f IYû ´fSXmVff³f IYSX³fm IZY AfSXû´f »f¦f ¨fbIZY WX`ÔÜ Afdý°¹f ´fÔ¨fû»fe ´fSX ¹fm AfSÞXû´f ·fe SXWXf WX` dIY ½fû AÔOXSX½f»OXÊ IZY ·ffBÊ ¶f³fIYSX LXWX Àff»f, °fe³f dRY»¸f RYû³f IYSXIZY »fû¦fûÔ IYû ´fSXmVff³f IYSX°fm WX`ÔÜ ¦»f`¸fSX ½f»OXÊ IYe ¨fIYf¨füÔ²f A»f¦f WXe »fÔý³f Àfm AfBÊ 19 Àff»f IYe dªf¹ff IZY I`YdSX¹fSX ªfb»ffBÊX 2013 I 55


dªf¹ff £fÞf³f ªf`ÀfZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ ´fdSX½ffSX IYe ·fcd¸fIYf AWX¸f: SXfWXb»f SXfg¹f dªf¹ff JÞf³f IYf ¹fcÔ ¨f»fm ªff³ff IYfRYe AJSX SXWXf WX`Ü 6 Àff»f IZY LXûMXm Àfm I`YdSX¹fSX ¸fmÔ dªf¹ff ³fm Vff³fýfSX Ad·f³f¹f dIY¹ff WX`Ü ¸fbÓfm »f¦f°ff WX` dIY ½fû I`YdSX¹fSX IYû »fmIYSX ´fSXmVff³f ³fWXeÔ ±feÔÜ ½fû A·fe IZY½f»f 25 Àff»f IYe ±fe, ªffdWXSX WX` A·fe IYfRYe I`YdSX¹fSX ¶f¨ff WXbAf ±ff C³fIYfÜ ¸ff¹ff³f¦fSXe ¸fmÔ ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f IYSX³fm IYe ¨ffWX°f SXJ³fm ½ff»fûÔ IZY d»fE dý¸ff¦f ¸fmÔ VffÔd°f AüSX ²f`¹fÊ ¶f³ffE SXJ³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü EmÀfm IY»ffIYfSX ªfû Ad°f ¸fWX°½ffIYfÔÃfe WXû°fm WX`Ô, C³WXmÔ ýcÀfSXûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fm ²f`¹fÊ AüSX Af°¸fd½fäfÀf WXû³ff ª¹ffýf ªføYSXe WX`Ü ¹fm I`YÀfm ÀfÔ·f½f WX`, ¹fWXe CÀf IY»ffIYfSX IYe d½fVfm¿f°ff WXû°fe WX`Ü ªffdWXSX WX` BÀfIZY d»fE ´fdSX½ffSX IYf Àff±f WXû³ff ªf÷YSXe WX`Ü ´fdSX½ffSX ¸fmÔ ªf¶f ÀfýÀ¹f Af´fIYû PXfPXÀf ¶fa²ff°fZ WX`Ô °fû °ffIY°f d¸f»f°fe WX`Ü dªf¹ff JÞf³f ªf`Àfm ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ ´fdSX½ffSX IYe ·fcd¸fIYf IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ WXû°fe WX`Ü CÀfIZY dOX´fimVf³f IYf IYfSX¯f ¢¹ff SXWXf WX`, ¹fm EIY A»f¦f d½f¿f¹f WX` »fmdIY³f dOX´fimVf³f IYe WXf»f°f ¸fmÔ ´fdSX½ffSX IYf Àff±f AüSX Àf¸fÓffBVf ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ´fWX»fm IZY ªf¸ff³fm ¸fmÔ ¶f¨¨fm A´f³fm ¸ff°ffd´f°ff Àfm ¶ff°f IYSX°fm ±fm, »fmdIY³f Afªf IZY ¹fb½ff d½f¨ffSXûÔ ¸fmÔ ª¹ffýf ¸fbJSX AüSX À´fá WX,`Ô ½fû ±fûOÞXe Àfe AÀfRY»f°ff Ófm»f ³fWXeÔ ´ff°fm WX,`Ô ¹fm ¶fWXb°f J°fSX³ffIY WX`Ü ªf¶f Af´f Jbý IYû ¸ff³fdÀfIY °füSX ´fSX ±fIYf WXbAf ¸fWXÀfcÀf IYSXmÔ °fû A´f³fm ´fdSX½ffSX IYe ¸fýý »fm³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü C³fÀfm A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Vfm¹fSX IYSX³ff ªføYSXe WX`Ü BÀfÀfm ¸f³f IYf ¶fûÓf WX»IYf WXû°ff WX` AüSX WX»IZY WXûIYSX ³fE dÀfSXm Àfm A´f³fm IYf¸f ¸fmÔ ªfbMX ªff°fm WXÜ`Ô »f¦ff°ffSX ¸fmWX³f°f IZY ¶ffý ·fe A¦fSX ¶ffg»fe½fbOX ¸fmÔ ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f ³fWXeÔ WXû°fe WX` °fû Af´fIYû I`YdSX¹fSX IZY ýcÀfSXe RYe»OX ¸fmÔ ªfb³»fffBÊ2013 X 2013 56 I ªfc

²¹ff³f »f¦ff³ff WXû¦ff B³f Àf¶f ¸fÀf»fûÔ ´fSX ´fdSX½ffSX IYf Àff±f ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü ¸f`³fm WX¸fmVff ´fdSX½ffSX IYû °fSXªfeWX ýe WX`, BÔOXÀMÑXe ¸fmÔ AÀfRY»f WXbAf °fû ¸f`³Ô fmÔ A´f³fm ´fbV°f`³fe ²fÔ²fm AüSX IYfSXû¶ffSX IYe ¶ffSXedIY¹fûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ Afªf ¸f`Ô BÀfZ A¨LXm Àfm ¨f»ff SXWXf WXÜcÔ ¸f`Ô IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY A¦fSX Afªf SXfWXb»f SXf¹f JOÞXf WX` °fû BÀfIYf Af²ffSX ¸fZSXf ´fdSX½ffSX WX`Ü BÔOXÀMÑXe ¸fmÔ Af³fm ½ff»fm ¹fb½ffAûÔ IYû ¸fc»¹fûÔ Àfm Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ JbQ IYû dIYÀfe Àfm IY¸f°fSX ³fWXeÔ AfÔIY³ff ¨ffdWXEÜ IYf¸f ¸fmÔ Bʸff³fýfSXe AüSX dÀfSX CNXfIYSX IYf¸f IYSX³fm IYe IYûdVfVf IYSX³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX ¹fb½ff dRY»¸f BÔOXÀMÑXe ¸fmÔ ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû°fm WX`Ô °fû BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fm ³fWXeÔ dIY RZY»f WXû ¦fE WX`Ô, BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY ¹fm Af´fIYe ¸fÔdªf»f ³fWXeÔ WX`Ü Af´f dIYÀfe ýcÀfSXe RYe»OX ¸fmÔ ªffIYSX Jbý IYf ¶fZWX°fSX d½fIYfÀf IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ ¹fb½ffAûÔ IYû °f¸ff¸f d½fIY»´f Jb»fm SXJ³fm ¨ffdWXE, Jbý IYû Àfed¸f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ C¸¸feýûÔ IZY Jb»fm AfÀf¸ff³f ¸fmÔ Jb»fm dý¸ff¦f Àfm COÞX³fm IYe IYûdVfVf IYSX³fe ¨ffdWXEÜ d½fRY»f°ff AüSX dOX´fimVf³f Àfm WXMX³fm IYf BÀfÀfm C¸ýf IYûBÊ C´ff¹f ³fWXeÔ WX`Ü JÞfÀf ¶ff°f¨fe°f ´fSX Af²ffdSX°f n


ªfb»ffBÊ 2013 I 57


³fû »ffBMX.. I`Y¸fSXf.. EZ¢Vf³f.. dRY»¸fe ´fýmÊ ´fSX IYBÊ dÀf°ffSXm ¨f¸fIY°fm WX`Ô »fmdIY³f ªf¶f °fIY ¹fm ´fýmÊ ´fSX WX`Ô B³fIYe dªfaý¦fe ¶fWXb°f »fb·ff½f³fe WXû°fe WX` AüSX ´fýmÊ Àfm ¶ffWXSX IYe dªfaý¦fe Àfm WX¸f Àf¶f AÔªff³f SXWX°fm WX`ÔÜ WXf»f ¸fmÔ ýmVf IZY ´fWX»fm Àfb´fSX ÀMXfSX SXfªfmVf J³³ff IYf d³f²f³f WXbAfÜ C³fIYe Vf½f ¹ffÂff ¸fmÔ ¶fOÞXe °ffýfý ¸fmÔ R`ÔYÀf Vffd¸f»f WXbE »fmdIY³f ¶fWXb°f IY¸f »fû¦f ªff³f°fm WX`Ô dIY A´f³fm ÀMXfSXOX¸f IZY JÞ°¸f WXû³fm IZY ¶ffý BÀf Àfb´fSXÀMXfSX ³fm dIYÀf °fSXWX ¸fbRYd»fÀfe IYe dªfaý¦fe ªfeÜ ´fSX½fe³f ¶ffg¶fe ªf`Àfe Jc¶fÀfcSX°f AýfIYfSXf IZY AÔ°f ³fm ·fe BÀf ¨fIYf¨füÔ²f ýbd³f¹ff IZY À¹ffWX ¨fmWXSXm Àff¸f³fm SXJfÜ BæYf ýbæYf IYWXfd³f¹ffÔ ³fWXeÔ ¶fd»IY EmÀfe IYWXfd³f¹fûÔ IYe »fÔ¶fe RZYWXdSXÀ°f WX` ªfWXfÔ IbYLX dý³fûÔ, ¸fWXe³fûÔ ¹ff Àff»fûÔ IYf ÀMXfSXOX¸f WX` AüSX dRYSX RYMXmWXf»f ¹ff °f³WXf dªfaý¦fe IYf ýýÊÜ ¶fOÞXm dÀf°ffSXûÔ ¸fmÔ °fû Vff¹fý BæYf-ýbæYf WXe ³ff¸f WXûÔ¦fm »fmdIY³f B³fÀfm B°fSX A¦fSX dRY»¸fûÔ IZY ¨fdSXÂf Ad·f³fm°ffAûÔ ¹ff Àfed¸f°f IYf¸f IYSX ´ff³fm ½ff»fm IY»ffIYfSXûÔ IYe ¶ff°f IYSXmÔ °fû IYBÊ IYWXfd³f¹ffÔ BÀf ¨fIYf¨füÔ²f BÔOXÀMÑXe IZY À¹ffWX ´fÃf IYû dýJf°fe WX`ÔÜ

58 I ªfb»ffBÊX 2013

¦fb¸f³ff¸f Ad¸f°f IbY¸ffSX ¦füOÞX

dÀf°ffSZX

»ffB½f BÔdOX¹ff ÀfÔ½ffýýf°ff SXfªfmVf AÀf³ff³fe ³fm WXf»f ¸fmÔ ªf¹f´fbSX IZY EIY AÀ´f°ff»f ¸fmÔ B»ffªf IZY d»fE ´f`ÀfûÔ IYe ¸fýý IYf BÔ°fªffSX IYSX SXWXm EIY IY»ffIYfSX IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Àfb³ffÜ ªf¶f ½fû BÀf AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fm °fû ¸fSXeªf IYf ¨fmWXSXf ªff³ff ´fWX¨ff³ff ±ffÜ ¹fm ±fm ßfe½fn·f dªf³WXmÔ Af´f Afd¸fSX Jf³f IYe »f¦ff³f IZY BÊäSX IYfIYf IZY °füSX ´fSX ªff³f°fm WX`ÔÜ C³WXmÔ »fIY½ff ¸ffSX ¦f¹ff AüSX §fSX IZY WXf»ff°f ¹fm SXWXm dIY B»ffªf IZY ´f`Àfm °fIY ³fWXeÔ ±fmÜ ´f}e AüSX ¶f¨¨fm ´fSXmVff³f WXû°fm SXWXm AüSX IYûBÊ C³fIYe ¸fýý IZY d»fE Af¦fm ³fWXeÔ Af¹ffÜ WXf»f ¸fmÔ »f¦ff³f IZY BÊäSX IYfIYf IYe ¶fe¸ffSXe IYe J¶fSX AfBÊ °fû BÀfÀfm ´fWX»fm E IZY WXÔ¦f»f ÀffWX¶f IZY AÔd°f¸f Àf¸f¹f IYû ·fe Àf¶f³fm ýmJfÜ IbYLX EmÀfe WXe IYWXf³fe A´f³fm ªf¸ff³fm IZY ¸fVfWXcSX IY»ffIYfSXûÔ ·f¦f½ff³f ýfýf, ´fiýe´f IbY¸ffSX AüSX »fd»f°ff ´f½ffSX IYe ·fe SXWXe WX`Ü BÀf BÔOXÀMÑXe ¸fmÔ ªf¶f °fIY ¹fm »fû¦f dýJ°fm WX`Ô °f¶f °fIY °fû Àf¶f ÀfWXe SXWX°ff WX` »fmdIY³f CÀfIZY ¶ffý °fû ªf`Àfm B³fIYf IYûBÊ ÀfWXfSXf WXe ³fWXeÔ SXWX ªff°ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f ³ffMÐX¹f d½fôf»f¹f

Àfm ´fidVfdÃf°f ßfe½fn·f ³fm °fIYSXe¶f³f 60 dRY»¸fûÔ AüSX IYBÊ MXe½fe ÀfedSX¹f»Àf ¸fmÔ IYf¸f dIY¹ff WX`Ü VffWXøYJ IZY Àff±f ¸ff¹ff ¸fm¸fÀff¶f, Afd¸fSX IZY Àff±f ÀfSXRYSXûVf AüSX »f¦ff³f, Ad·f¿fmIY IZY Àff±f ¶fÔMXe AüSX ¶f¶f»fe, ¨ffÔý³fe ¶ffSX AüSX d½føYð ªf`Àfe dRY»¸fûÔ ³fm C³WXmÔ A¨LXe ´fWX¨ff³f dý»ff¹feÜ dIYÀ¸f°f IYf DYÔMX IbYLX BÀf IYSX½fMX ¶f`NXf dIY ßfe½fn·f A¶f d¶fÀ°fSX ´fIYOÞX ¨fbIZY WX`Ô AüSX AfͱfIY ¸fýý IZY d»fE J¶fSXmÔ ´fPXÞ³fm IZY ¶ffý Afd¸fSX WXe Àff¸f³fm AfEÜ A¦fSX Af´f C³fIYe IbYLX ¸fýý IYSX³ff ¨ffWX°fm WX`Ô °fû C³fIYe ´f}e ßfe¸f°fe Vfû·ff ªfe Àfm 07665406689 /07665406689 BÀf ³fÔ¶fSX ´fSX ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ ¹fm IYWXf³fe dÀfRYÊ ßfe½fn·f IYe WXe ³fWXeÔ WX`Ü »ffB½f BÔdOX¹ff ¨f`³f»f ³fm WXf»f WXe ¸fmÔ dý½fÔ¦f°f WXbE E. IZY. WX¦Ô f»f ÀffWX¶f IYe ¸fýý IZY d»fE ·fe ¸fbdWX¸f ¨f»ffBÊ ±feÜ ½fû EIY IY¸fSXm ¸fmÔ ¶fýWXf»fe IYe dªfaý¦fe ªfe³fm IYû ¸fªf¶fcSX ±fmÜ ·f¦f½ff³f ýfýf, ´fiýe´f IbY¸ffSX, ·ffSX°f ·fc¿f¯f, »fd»f°ff ´f½ffSX, ´fSX½fe³f ¶ffg¶fe AüSX ªff³fm dIY°f³fm ¦fbªfSXm ªf¸ff³fm IYe WXdÀ°f¹ffÔ SXWXe dªf³fIYf AÔ°f »f¦f·f¦f ½f`Àff WXe WXbAf ªf`Àff WX¦Ô f»f ÀffWX¶f IYfÜ ¶fOÞXm dÀf°ffSXm d¶fªf³fmÀf IYû ·fe Àff±f ¸fmÔ


A´f³ff°fm ªff°fm WX`Ô AüSX A´f³fm ·fd½f¿¹f IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ°fm WX,`Ô »fmdIY³f LXûMXm dÀf°ffSXm ¹ff EmÀfm ¨fdSXÂf Ad·f³fm°ff A´f³fm Ad·f³f¹f IZY ·fSXûÀfm SXWX°fm WX`Ô AüSX ªf¶f EIY Àf¸f¹f C³WXmÔ IYf¸f d¸f»f³ff ¶fÔý WXû ªff°ff WX` °fû WXf»f°f ¢¹ff WXû°fe WX` BÀfIYf AÔýfªff »f¦ff³fm IYe ªføYSX°f ³fWXe,Ô ¢¹fûÔdIY IYBÊ CýfWXSX¯f WX¸ffSXm Àff¸f³fm ¸füªfcý WXÜ`Ô dªf¹ff Jf³f IYe JbýIbYVfe WXû ¹ff ³fRYeÀff ªfûÀfmRY AüSX ÀffC±f IZY ÀMXfSX SXWXm AüSX IbYLX dWaXýe dRY»¸fûÔ ¸fmÔ IYf¸f IYSX³fm ½ff»fm IbY¯ff»f WXû B³f Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ d³fªfe dªfaý¦fe IZY C°ffSX ¨fPÞf½f IZY Àff±f-Àff±f dRY»¸fûÔ ¸fmÔ IYf¸f ³fWXeÔ d¸f»f³ff ·fe °f³ff½f IYû ¶fPÞf³fm ½ff»ff R`Y¢MXSX SXWXf WX`Ü ÀffRY WX` ¨fIYf¨füÔ²f IYe ýbd³f¹ff ¸fmÔ C¸¸feýmÔ ¶fWXb°f ¶fPXÞ ªff°fe WX` AüSX ªf¶f IYf¸f ³fWXeÔ d¸f»f°ff WX` ´fWX¨ff³f Jû³fm »f¦f°fe WX`, °fû °f³ff½f dIYÀf WXý °fIY WXû°ff WX` BÀfIYf AÔýfªff »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü B³f °fe³fûa WXe IY»ffIYfSXûÔ ³fm ¨fIYf¨füÔ²f IYe ýbd³f¹ff IYf ¹fm À¹ffWX Àf¨f ·fe Àff¸f³fm SXJf dIY ªf¶f °fIY IYf¸f WX`, VfûWXSX°f WX` AüSX ªf¶f IYf¸f ³fWXeÔ WX` °fû d³fªfe dªfaý¦fe ·fe JSXf¶f WXû ªff°fe WX`Ü B³f °fe³fûÔ WXe ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ IYf¸f ³fWXeÔ d¸f»f³ff AüSX dRYSX ´¹ffSX IYf ´fMXSXe Àfm C°fSX ªff³ff IYfg¸f³f ¶ff°fmÔ WX`ÔÜ JûªfmÔ °fû EmÀfe IYBÊ AüSX IYWXfd³f¹ffÔ d¸f»f ªffEÔ¦fe ¢¹fûÔdIY ¹fm °fû ½fû ¨fmWXSXm ±fm ªfû ¸fSX³fm IZY ¶ffý ·fe J¶fSX ¶f³f ¦fEÜ ³f ªff³fm dIY°f³fm dÀf°ffSXm BÀf

OXfg Àf¸feSX ´ffdSXJ ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY, dýne

Àfmd»fd¶fiMXe IZY Àff½fʪfd³fIY ªfe½f³f ¸fmÔ IYfRYe C°ffSX-¨fPX×f½f WXû°fm WX`Ô, ªf¶f ½fû dªfaý¦fe ¸fmÔ C°ffSX ´fSX WXû°fm WX`Ô °fû À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX C³WXmÔ A´f³fe IYf¸f¹ff¶fe AüSX dVfJSX ´fSX WXû³fm IYf Àf¸f¹f ¹ffý Af°ff WX`Ü Af¸f BÔÀff³f WXû ¹ff Àfmd»fd¶fiMXe BÀf ¸ff¹f³fm ¸fmÔ Àf¶f EIY ªf`Àfm WX`ÔÜ Àfû¨f ÀfIYfSXf°¸fIY SXJmÔ¦fm °fû BÀf ýVff Àfm C¶fSX³fm ¸fmÔ ÀfWXcd»f¹f°f WXû°fe WX`Ü

ªfb»ffBÊX 2013 I 59


JÞfÀf ¸fb»ffIYÞf°f ÀffdWX°¹f ¸fmÔ ¦fªf»f AüS VfmSXû-Vff¹fSXe IYf A´f³ff EIY JfÀf ¸fbIYf¸f SXWXf WX` AüSX ÀffdWX°¹f IYe BÀf d½f²ff ¸fmÔ d³fýf RYfªfÞ»fe ÀffWX¶f dIYÀfe ´fdSX¨f¹f IZY ¸fûWX°ffªf ³fWXeÔ WX`ÔÜ d³fýf RYfªfÞ»fe ÀffWX¶f IYf A´f³ff EIY JfÀf ¸fbIYf¸f WX`Ü WXf»f WXe ¸fmÔ ÀfSXIYfSX ³fm C³WXmÔ ´fóßfe IYe C´ffd²f Àfm Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff WX`Ü

´fÔIYªf Vf¸ffÊ ÀfZ JfÀf ¶ff°f¨fe°f

SXfªf³fed°f Àfm IYfg¸f³f ¸f`³f Jû

¦f¹ff WX`: d³fýf RYfªfÞ»fe WX¸ffSXm ýmVf IYe SXfªf³fed°f Af¸f Afý¸fe IYû »fmIYSX °fû IYe ªff°fe WX` »fmdIY³f ¨fb³ff½f IZY ¶ffý BÀf Af¸f Afý¸fe IYû IYWXeÔ ýcSX RZÔYIY dý¹ff ªff°ff WX`Ü Afªffýe IZY ¶ffý Àfm ¹fm ´fSXÔ´fSXf ¨f»fe Af SXWXe WX` AüSX Afªf ·fe ¶fýÀ°fcSX ªffSXe WX`Ü dªfÀf IYfg¸f³f ¸f`³f IYe ¶ff°f IYe ªff°fe WX` ½fû SXfªf³fed°f IZY Àff±fÀff±f dRY»¸fûÔ AüSX ÀfedSX¹f»fûÔ Àfm ·fe ¦ff¹f¶f WXû ¦f¹ff WX`Ü ´fim¸f¨fÔý AüSX ¸fWXfäm°ff ým½fe IZY ÀffdWX°¹f IYf IYfg¸f³f ¸f`³f A¶f Jû ¨fbIYf WX`Ü ýSXAÀf»f ÀffdWX°¹f ·fe ¶ffªffSX½ffý IYe SXfWX ´fSX WX`, »fmJ³f IYf IYûBÊ ¸fWX°½f ³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX`Ü EIY 60 I ªfb»ffBÊX 2013

¦fÔýf C´f³¹ffÀf WXªffSXûÔ IYe Àfa£¹ff ¸fmÔ LX´f°ff WX` AüSX d¶fIY°ff WX`Ü ½fWXeÔ ¶fbSXe Àfm ¶fbSXe dRY»¸f ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ §fc¸f ªff°fe WX` °f¶f ªffIYSX dSX»feªf WXû°fe WX` AüSX ªfûSXýfSX dWXMX WXû°fe WX`Ü

AJ¶ffSX ¸fmÔ ÀffdWX°¹f IYû »fmIYSX ¦fÔ·feSX d½f¸fVfÊ ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ¸fedOX¹ff ¸fmÔ d³fSXf»ff,´fÔ°f ¸fWXfým½fe ¹ff ¦ffd»f¶f IZY ÀffdWX°¹f ´fSX IYûBÊ ¨f¨ffÊ ýmJ³fm IYû ³fWXeÔ d¸f»f°fe WX`Ü BÀfIYf IYfSX¯f ¹fm WX` dIY WX¸ffSXm ýmVf ´fSX ªfû SXfªf IYSX SXWXm WX`Ô ½fû ¦ffÔ²fe AüSX ³fmWXøY Af¸f Afý¸fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYe °fSXWX IZY ³fm°ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYf IZÔYýi ¸fmÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ? A±fÊVffå Af¸f Afý¸fe Àfm ªfbOÞXf ±ff ½fû AÔd°f¸f Àf¶fÀfm ¶fOÞXf IYfSX¯f ¸fedOX¹ff WX` ªfû IZY½f»f Afý¸fe °fIY d½fIYfÀf IYû ´fWXbÔ¨ff³ff ¨ffWX°fm ±fmÜ ½fû dIiYIZYMXSXûÔ, SXfªf³fed°fÄfûÔÔ, AüSX §fûMXf»fûÔ IYf EIY ¦ffÔ½fûÔ °fIY d½fIYfÀf IYe SXµ°ffSX ´fWXbÔ¨ff³ff ¨ffWX°fm ±fm ¸fûWXSXf ¶f³fIYSX SXWX ¦f¹ff WX`Ü °f¸ff¸f AJ¶ffSXûÔ »fmdIY³f IYfÔ¦fimÀf ³fm C³fIYe ³fWXeÔ ¸ff³fe Ü d»fWXfªff ¸fmÔ C»MXe-Àfe²fe J¶fSXmÔ Af°fe SXWX°fe WX`Ü dIYÀfe WX¸ffSXm VfWXSXûÔ IYf »f¦ff°ffSX d½fIYfÀf WXû°ff SXWXf WX`


§fSX Àfm ¸fdÀªfý WX` ¶fWXb°f ýcSX, ¨f»fû ¹fca IYSX »fmÔ, dIYÀfe SXû°fm WXbE ¶f¨¨fm IYû WXÔÀff¹ff ªffE IZY½f»f ¨fb³ff½fe dVf¦fcRYf WX`Ü SXfªf³fm°ff A´f³fmA´f³fm dWX°fûÔ IZY dWXÀff¶f Àfm d½fIYfÀf IYe SXfªf³fed°f IYSX°fm WX`ÔÜ AfOX½ff¯fe ªfe ¸f´fi IZY d½fIYfÀf IYe ¶ff°f IYSX°fm WX`Ô, °fû ³fe°feVf IbY¸ffSX d¶fWXfSX IZY d½fIYfÀf IYe ¶ff°f IYSX°fm WX`Ô, ½fWXeÔ ³fSXmÔýi ¸fûýe ¦fbªfSXf°f IZY d½fIYfÀf IYf ¸ffgOX»f dýJf°fm SXWX°fm WX`ÔÜ ¹fm ÀffSXm »fû¦f IZY½f»f ªf³f°ff IYû ¸fcJÊ ¶f³ff³fm IYe IYûdVfVf IYSX°fm WX`ÔÜ Af¸f Afý¸fe IZY ³ff¸f ´fSX ÓfÔOXf, OXÔOXf AüSX ³ffSXf Àf¶f ¶f³f°ff WX` »fmdIY³f CïmV¹f IZY½f»f ªf³f°ff IYû ¸fcJÊ ¶f³ffIYSX ½fûMX WXfdÀf»f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü d´fÀf°ff IZY½f»f Af¸f Afý¸fe WX`Ü ½fû Af¸f Afý¸fe ¸fWXfäm°ff ým½fe IZY C´f³¹ffÀf ¸fmÔ I`Yý WX`Ü Af¸f Afý¸fe ÀffdWX°¹f IYe I`Yý Àfm IY·fe ¶ffWXSX WXe ³fWXeÔ d³fIY»f ÀfIYf WX`Ü »fmdIY³f ¦ffÔ½fûÔ °fIY d½fIYfÀf IYe SXµ°ffSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYe WX`Ü d½fIYfÀf IYf ´f`¸ff³ff IZY½f»f VfWXSXûÔ IYe ¨f¸fIY-ý¸fIY Àfm ¸ff´ff ªff³fm »f¦ff Ü WX¸ffSXm ³fb¸ffBÔým CÀf °fe³f ¨fü±ffBÊ dWaXýbÀ°ff³f IYe ªf³f°ff IYû ·fc»f ªff°fm WX` ªfû Afªf ·fe ¦fSXe¶fe IYe SXmJf IZY ³fe¨fm A´f³ff ªfe½f³f ªfe SXWXe WX`Ü ªfWXfÔ IZY ³ff¦fdSXIY WXSX dQ³f d¶fªf»fe IYe IY¸fe, ´ff³fe IYf A·ff½f ÀfWX³f IYSX°fZ W`ÔX ýSXAÀf»f WX¸ffSXf Àf¸ffªf Af¸f Afý¸fe IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ¶fWbX°f Àff¸ff³¹feIYÈ°f PaX¦f ÀfZ ýmJ³fm IYf Afýe WXû ¦f¹ff WX`Ü

¨fb³ff½fe ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ °f¸ff¸f Jfd¸f¹ffÔ WX¸ffSXm ³fm°ff IbYÀfeÊ IZY ´feLXm ·ff¦f³fm ½ff»fm »fû¦f WX`Ô, ´ffÍMX¹fûÔ ¸fmÔ kB»fm¢Vf³f AûdSX¹fÔMXmOX IY»¨fSXk Af ¦f¹ff WX`Ü dªfÀf¸fZÔ A´f³fe ¶fbSXfBʹffÔ ³fWXeÔ ýmJe ªff°fe WX`Ô ¶fd»IY ýcÀfSXûÔ IYe ¶fbSXfBʹffÔ ýmJ³fm ¸fmÔ ª¹ffýf ÷Yd¨f WXû°fe WX`Ü IYfÔ¦fimÀf ´ffMXeÊ ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû 2000 ¸fbdÀ»f¸fûÔ IYû ¸ffSX³fm IYe §fMX³ff ´fSX °fû ¶fWXb°f IYûÀf°fe WX` »fmdIY³f 1984 ¸fmÔ °fe³f WXªffSX dÀfJûÔ IZY ³fSXÀfÔWXfSX ´fSX ¨fb´´fe Àff²f »fm°fe WX`Ü A»´fÀfÔ£¹fIY AüSX ¶fWXbÀfÔ£¹fIY IYf ´fi¨ffSX

»f¦ff³ff ¶fWXb°f ªføYSXe WX`Ü WX¸ffSXm ýmVf ÀfZ ýbd³f¹ff ¸fZÔ A³ffªf IYf d³f¹ffÊ°f dIY¹ff ªff SXWXf WX` BÀfIZY ¶ffý ·fe ÎWXýbÀ°ff³f ¸fmÔ ·fbJ¸fSXe WX`Ü ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ÀfWXe d½f°fSX¯f WXû³ff ¨ffdWXEÜ

´fó ´fbSXÀIYfSXûÔ IYf IYûBÊ ´f`¸ff³ff ³fWXeÔ ÀfSXIYfSXe ´fbSXÀIYfSXûÔ IYf A¶f IYûBÊ ´f`¸ff³ff ³fWXeÔ WX`Ü Afªf IZY ªf¸ff³fm ¸fmÔ §fdMX¹ff Afý¸fe IYû ·fe ´fb÷YÀIYfSX d¸f»f ÀfIY°ff WX`, AüSX ¶fdPÞX¹ff Afý¸fe ·fe Àf¸¸ffd³f°f WXû°ff WX`Ü A¶f ½fû ªf¸ff³ff ³fWXeÔ WX`, ªf¶f A¶fb»f IY»ff¸f Afªffý ÀfSXeJm ´fPÞZX-d»fJm »fû¦f ýmVf IZY dVfÃff ¸fÔÂfe WXû°fm ±fm, ÀfSXIYfSX IZY d»fE ÀffdWX°¹f IYe »fmJ³f IYe IYûBÊ IYýi ³fWXeÔ WX`Ü

ÀffdWX°¹f IYf ¶fbSXf WXf»f ¢¹fûÔ?

¶f¨¨fm IYe ¸fbÀIYSXfWXMX Àfm ª¹ffýf Vff¹fSXf³ff IbYLX ³fWXeÔ kdIiYIZYMX ¸fWXdRY»f E¢MXSX WXSX ¸fWXdRY»f IYe

Vff³f, SXïe ¸fmÔ d¶fIY³fm »f¦ff ¦ffd»f¶f IYf ýe½ff³fk ¸f³fûSXÔªf³f IZY ¶fWXb°f Àfm Àff²f³f WXû ¦fE WX`ÔÜ d»fWXfªff A¶f Vf¶ý IYf ¸fWX°½f IYf ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü Vf¶ý AfdJSXe IY°ffSX ¸fmÔ WX`Ü ´fWX»fe IY°ffSX ¸fmÔ dIiYIZYMX WX` dRYSX SXfªf³fm°ff AüSX dRYSX Ad·f³fm°ff WX`ÔÜ Àf¸ffªf ¸fmÔ ÀffdWX°¹f IZY d»fE ªf¦fWX ³fWXeÔ ¶f¨fe WX`Ü ¹fm d¶fOXÔ¶f³ff WX` dIY B°f³fm ¸fWXf³f ²f¸fûÊÔ ½ff»fm BÀf ýmVf ¸fmÔ Vf¶ý AüSX ÀffdWX°¹f IYf d³fSXfýSX WXû SXWXf WX`Ü Vf¶ý IYWXeÔ ´feLXm SXWX ¦f¹ff WX`Ü

ýmVf IZY d½fIYfÀf IZY d»fE Af¶ffýe ´fSX SXûIY ªføYSXe ¶fPXÞ°fe Af¶ffýe ³fm d½fIYfÀf IYe °f¸ff¸f ´fdSX·ff¿ffEÔ ¦f»f°f Àffd¶f°f IYSX ýe W`ÔX`Ü ÀfSXIYfSXmÔ IZY½f»f AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f ¸fmÔ »f¦fe SXWX°fe WX`,½fû d½fIYfÀf ³fWXeÔ IYSX°fe WX`ÔÜ IZY½f»f AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f IYe SXfªf³fed°f WXe ¨f»f°fe SXWX°fe WX`Ü ¶fPÞ°fe Af¶ffýe IZY d½fIYfÀf IZY °f¸ff¸f C´ff¹f ªfbMXfIYSX ým³ff ÀfSXIYfSX IYe ´fif±fd¸fIY°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ Af¶ffýe ´fSX SXûIY

¸fmSXm d»fE CÀf ¶f¨¨fm IYe ¸fbÀIYfSXWXMX Afªf ·fe Àf¶fÀfm Vff¹fSXf³ff »f¦f°fe WX` ªfû ³ff °fû dWaQb IYe WXû°fe WX` ³ff ¸fbÀf»f¸ff³f IYe WXû°fe WX`Ü CÀf ¶f¨¨fm IYe IZY½f»f ¸fbÀIYSXfWXMX WXû°fe WX` dªfÀfIYû d»fJ³fm IYe ¸f`Ô d´fLX»fm ´f¨ffÀf Àff»fûÔ Àfm IYûdVfVf IYSX SXWXf WXcÔÜ »fmdIY³f CÀf ¶f¨¨fm IYe ¸fbÀIYSXfWXMX ªf`Àfe IYd½f°ff ³fWXeÔ d»fJ ´ff¹ff WXcÔÜ

·fiáf¨ffSX ´fSX ¢¹ff Àfû¨f°ff WX` Vff¹fSX? WXf»ff°f EmÀfm WX`Ô dIY Äff³f IZY WXû°fm WXbE ·fe Af´f AÄff³f°ff IZY §fmSXm ¸fmÔ WX`ÔÜ ·ffSX°f IYe °fe³f ¨fü±ffBÊ ªf³fÀfÔ£¹ff ¸fWXfäm°ff ým½fe IZY C´f³¹ffÀf ¸fmÔ WX`, dªf³WXmÔ E¢Àf´»ffBMX IYSX³fm IZY d»fE ÀffSXm WX±fIaYOXm A´f³ffE ªff°fm WX`ÔÜ »fmdIY³f Afªffýe IZY B°f³fm Àff»fûÔ ¶ffý ·fe ¹fWX °fe³f ¨fü±ffBÊ ·ff¦f ³fÔ¦ff WX` ·fcJf WX`Ü ·fiáf¨ffSX EIY d½fä½¹ff´fe ¸fbïf WX`Ü A¸fmdSXIYf ªf`Àfm d½fIYdÀf°f ýmVf ·fe BÀfIYe d¦fSXµ°f ¸fmÔ WX`Ü WX¸ffSXm ¹fWXfÔ dýæY°f ¹fm WX` dIY ¹fWXfÔ WXSX ¨feªf IYf SXfªf³fed°fIYSX¯f WXû ¦f¹ff WX`Ü n ªfb»ffBÊ 2013 I 61


Af¹fb½fmÊý AüSX ½f¿ffÊ F °fb OXfg ÀfUÊ´fie°f dÀfaWX Af¹fbUZÊQf¨ff¹fÊ

ýdÃf¯f ·ffSX°f IZY SXfÀ°fm ´fi½fmVf IYSX°fm WXbE ¸ff³fÀfc³f Àf¸´fc¯fÊ ·ffSX°f½f¿fÊ IYû ½f¿ffÊ IYe RbYWXfSXûÔ Àfm d·f¦fû³fm IYe ýWX»feªf ´fSX WX`Ü ¦f¸feÊ IYe °fd´fVf Àfm ÂfÀ°f ´fifd¯f¹fûÔ ½f ½f³¹f ªfe½f-ªfÔ°fbAûÔ IYû ´fiRbYdn°f IYSX°fm WXbE ¸ff³fÀfc³fe WX½ffEÔ Af¦fm ¶fPXÞ SXWXe WX`ÔÜ BÀf FY°fbb IYû Af¹fb½fmÊý ¸fmÔ kl½f¿ffÊ FY°fbll IZY ³ff¸f Àfm ªff³ff ªff°ff WX`Ü BÀf FY°fbb ¸fmÔ À½ffÀ±¹f IYû ¶f³ffE SXJ³fm IZY d»fE °f±ff SXû¦fûÔ Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE Af¹fb½fmÊý ¸fmÔ klFY°fb¨f¹ffÊll IYf ½f¯fʳf ·fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 62 I ªfb»ffBÊX 2013

½f¿ffÊ FY°fb ¸fmÔ À½ff·ffd½fIY °füSX ´fSX ½ff°fýû¿f IYf ´fiIYû´f SXWX°ff WX` °f±ff dIaYd¨f°f d´f°°f ·fe ¶fPÞXf SXWX°ff WX`Ü BÀfd»fE BÀf FY°fbb ¸fmÔ ´ff¨f³f VfdöY ¸fÔý WXû³fm IZY IYfSX¯f EdÀfdOXMXe, A´f¨f, ARYSXf, C»MXe, ýÀ°f B°¹ffdý SXû¦f A¢ÀfSX WXû°fm WX`ÔÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY BÀf FY°fbb ¸fmÔ SXû¦f ´fid°fSXû²f Ãf¸f°ff ½f VffSXedSXIY ¶f»f ·fe Ãfe¯f SXWX°ff WX`Ü ½f¿ffÊ FY°fbb ¸fmÔ Ed¦ªf¸ff, RYûOÞXm-RbaYÀfe ªf`Àfm °½f¨ff SXû¦f °f±ff VfSXeSX ½f ÀfÔd²f¹fûÔ ¸fmÔ ýýÊ B°¹ffdý SXû¦f WXû³fm ¹ff ¶fPXÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü ¹fdý Af´f Àf¨f¸fb¨f BÀf FY°fbb IYf Af³fÔý »fm³ff ¨ffWX°fm WX`Ô °fû Af¹fb½fmÊýûöY d³f¸³f ¶ff°fûÔ IYf Àff½f²ff³fe´fc½fÊIY ´ff»f³f IYSXmÔÜ 4 Àff¸ff³¹f ¸ffÂff ¸fmÔ ½f Àfb´ff¨¹f ·fûªf³f IZY øY´f ¸fmÔ ´fIYe ½f C¶f»fe Àfd¶ªf¹fûÔ IYf C´f¹fû¦f IYSXmÔÜ Àf»ffý ½f IY¨¨fm ·fûªf³f IYf C´f¹fû¦f IY¸f IYSXmÔÜ 4 ª¹ffýf °f»fm WXbE ·fûªf³f, A°¹fd²fIY NXOÔ Xm ·fûªf³f ½f ¶ffÀfe ·fûªf³f Àfm ´fSXWXmªf IYSXÜmÔ 4 VfSXeSX IYe ¨fbÀ°fe IZY d»fE ½¹ff¹ff¸f IYSXmÔ, °f±ff Àf~fWX ¸fmÔ EIY ¶ffSX d°f»f IZY °fm»f Àfm VfSXeSX IYe ¸ffd»fVf A½fV¹f IYSXmÔÜ ¸ffd»fVf IZY d»fE ±fûOÞXf ³fe¸f IYf °fm»f ·fe d°f»f IZY °fm»f ¸fmÔ d¸fdßf°f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ¸ffd»fVf IZY ¶ffý DY¿¯f ªf»f Àfm êf³f dWX°fIYSX WX`Ü 4 DY¿¯f ªf»f ´fe³fm Àfm ´ff¨f³f dIiY¹ff ·fe ýb÷YÀ°f

SXWX°fe WXÜ` Àfc´f ·fe d»f¹ff ªff ÀfIY°ff WXÜ` 4 ¸f²fbSX, A¸»f ½f »f½f¯f SXÀf ¹fböY ´fm¹f ´fýf±fûÊÔ IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü ¹f±ff-¨fe³fe, ³f¸fIY ½f ³feÔ¶fc SXÀf Àfm ¶f³fe dVfIaYªfeÜ BÀf¸fmÔ IYf»fe d¸f¨fÊ ·fe d¸f»ff¹fe ªff ÀfIY°fe WX`Ü 4 ´fcSXm ¶ffªfc IZY IY´fOÞXm ´fWX³fmÔ °f±ff ´f`SXûÔ ¸fmÔ ªfc°ff ´fWX³fIYSX SXWXmÔÜ ´f`SXûÔ IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJmÔ d½fVfm¿fIYSX ¸f²fb¸fmWX IZY SXû¦fe IYû ´f`SX IYû ¶ffSX-¶ffSX ¦fe»ff WXû³fm Àfm ¶f¨ff³ff ¨ffdWXEÜ 4 ªfWXfa Jf³ff JfEa ½fWX ªf¦fWX AüSX ·fûªf³f ÀffRY-Àfb±fSXf E½fÔ À½f¨LX WXûÜ 4 Af¹fb½fmÊý BÀf FY°fbb ¸fmÔ ´fÔ¨fIY¸fÊ d¨fdIY°Àff IYSXf³fm IYf d³fýmÊVf ·fe ým°ff WX`Ü 4 IiYû²f, BÊ¿¹ffÊ, ½f õm¿f Àfm ¶f¨fmÔ °f±ff BÀf FY°fb IYf ·fSX´fcSX Af³fÔý »fmÔÜ n


¸ffdÀfIY Vfb»IY - ¸ffÂf ` 25/Ufd¿fÊIY Vfb»IY - ¸ffÂf ` 275/-

Àf¸fÀff¸fd¹fIY ¸fbôûÔ ´fSX d³fIY»f³fZ Uf»fe ¸ffdÀfIY Àf¸ff¨ffSX ´fdÂfIYf

www.issuu.com/liveindiamag ³ff¸f - ßfe/ßfe¸f°fe ..............................................................................................................ªf³¸f d°f±fe ....................................... ´f°ff - ................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ¸fû¶ffBÊX»f - .................................................................... BÊX- ¸fZ»f - ........................................................................................ ¨f`IY ³fa0 / OXe. OXe. ³fa0 ........................................................................................................................................................... ¶f`ÔIY IYf ³ff¸f - ..................................................................................................................................................................... ---WXÀ°ffÃfSX---

Brainworks Media Pvt. Ltd.

RYf¸fÊ ·ûªf³fZ IYf ´f°ff: »ffBU BaXdOX¹ff, 1 ¸fadQSX ¸ff¦fÊ, ³fBÊX dQ»»fe 110001

d³f¹f¸f AüSX Vf°fZË ªfb»ffBÊ 2013 I 63


°f³f IYe

VfdöY

¦f÷YOÞX EIY Àf¶fÀfm ¶fOÞXm ´fÃfe IZY øY´f ¸fmÔ ´fidÀfð WXÜ` ¹fWX dWaXýc E½fÔ ¶füð IYe ´füSXfd¯fIY IY±ffAûÔ ¸fmÔ À±ff³f SXJ°ff WXÜ` ¦f÷YOÞX IYû ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IZY ½ffWX³f IZY øY´f ¸fmÔ ·fe ýmJf ªff°ff WXÜÔ` BÀfIYf ÀfRZYý ¨fmWXSXf VffÔd°f IYf ´fi°feIY, »ff»f ´fÔJ, COÞX³fm ¸fmÔ °fmªfe, ¶ffªf IYe AfÔJ,Ôm ÀfWXe d³fVff³ff ½f ¸fbIYb MX ´fWX³fm Afdý IYe ·fe °fSXWX dýJf¹ff ¦f¹ff WXÜ` ¦f÷YOÞX ³ff¦f IYf IY˜SX ýbV¸f³f WXû°ff WXÜ` ÀffÔ´f IZY ªfWXSX IYû d³fIYf»f³fm IZY d»fE ¦f÷YOÞX ¸fÔÂf IYf C´f¹fû¦f dIY¹ff ªff°ff WXÜ`

¦f÷YOÞXfÀf³f Àfm d¸f»f°fe WX` ýüOÞX³fm IYe °ffIY°f

·f¦f½fýЦfe°ff ¸fmÔ ßfeIYÈ¿¯f ³fm Aªfbʳf ýcÀfSXm WXf±f ¸fmÔ »f´fmMXmÔÜ BÀfIZY d»fE ¶ff¹fmÔ Àfm IYWXf WX` dIY ½fWX ´fdÃf¹fûÔ ¸fmÔ ¦f÷YOÞX WXf±f IYû IYûWX³fe Àfm ¸fûOÞX°fm WXbE A´f³fm ¨fmWXSXm IZY Àff¸f³fm Àfe²ff SXJmÔÜ A¶f ýf¹fmÔ IZY Àf¸ff³f WX`Ü ³fSXIYfÀfbSX IYû ¸ffSX³fm IZY d»fE ·fe ßfeIYÈ¿¯f ³fm ¦f÷YOÞX IYe Àf½ffSXe WXf±f IYû IYûWX³fe Àfm ¸fûOÞX°fm WXbE ¶ff¹fmÔ WXf±f IZY DY´fSX Àfm BÀf ´fiIYfSX »f´fmMXmÔ IYe ±fe, ¦fªfmÔýi WXf±fe IYû ¶f¨ff³fm OX f g ³f½fýe´f ªfûVfe dIY ýû³fûÔ WXf±f ´fif±fʳff IYe ¸fbýif ¸fmÔ Af IZY d»fE ·fe ¦f÷YOÞX IYe Àf½ffSXe IYe U`»f³fZÀf ¦fbøY Af½fV¹f¢°ff ±feÜ ªffEÔ AüSX ýû³fûÔ WXf±fûÔ IYe AÔ¦fbd»f¹fûÔ IYf A¦fi ·ff¦f Af´fIYe AfaJûÔ ¨fe³fe Àf·¹f°ff ¸fmÔ RY³f¦fbWXf³f EIY ´fd½fÂf Vf¶ý WX`Ü d¨f³f AüSX ¹ffÔ¦f IZY d¸f»f³f IYf IZY Àff¸f³fm WXûÜ SXePÞ IYe WXçe IYû Àfe²ff SXJmÔ AüSX ´fi°feIY WX`Ü BÀfm OÑX`¦f³f IZY Àff±f ¸fmÔ ¸ff³¹f°ff ýe WX`, ²¹ff³f Àff¸f³fm IYe AûSX WXûÜ BÀf dÀ±fd°f BÀfm RYûd³f¢Àf (¦f÷YOÞX) IYWXf WX`Ü ªfû ´fd°f E½fÔ ´f} e IZY ´fd½fÂf ÀfÔ¶fÔ²f IYû ¸ff³f°ff WX`Ü ¹fWX SXf¿MÑXe¹f ¸fmÔ Vfb÷YAf°f ¸fmÔ 20-30 ÀfmIZÔYOX ¹ff ´fÃfe IZY øY´f ¸fmÔ ·ffSX°f, BÔOXû³fmdVf¹ff, ±ffBÊ»f`ÔOX E½fÔ Ãf¸f°ff³fbÀffSX ÷YIZÔY °f±ff ²feSXm²feSXm A·¹ffÀf IZY Àf¸f¹f IYû ¸fÔ¦fûd»f¹ff IYf ´fi°feIY d¨f³WX WX`Ü ¹fWX AfÀf³f VfSXeSX ½f ¸f³f ÀfÔ°fbd»f°f IYSX³fm ¶fPXÞf°fZ ªffEÔÜ BÀfe A·¹ffÀf IYû ½ff»ff WX`Ü VfSXeSX IYe ¨fm°f³f°ff, ²¹ff³f E½fÔ dÀ±fSX°ff ¸fmÔ ýcÀfSXe °fSXRY Àfm ·fe ýûWXSXfEÔÜ Àfb²ffSX »ff°ff WX`Ü ½fe¹fÊ IYû VfSXeSX ¸fmÔ SXûIYIYSX ¦f÷YOÞX »ff·f- ¹fWX AfÀf³f ´fcSXm IYe °fSXWX COÞX³fm IYe VfdöY E½fÔ dÀ±fSX°ff ¶fPX×f°ff WX`Ü VfSXeSX IZY ªfûOÞXûÔ IZY ýýÊ ½f I`YÀfm IYSXmÔ ¦f÷YOÞXfÀf³f WXf±f-´f`SX IYe IY¸fªfûSXe ýcSX IYSX³fm IZY d»fE »ff·f´fiý WX`Ü d½fd²f— Àf½fÊ´fi±f¸f ýû³fûÔ ´f`SXûÔ IYû d¸f»ffIYSX Àfe²ff JOÞXm WXûÜ dRYSX A´f³ff ²¹ff³f Àff¸f³fm dIYÀfe EIY Af±fÊSXfBdMXÀf ½f ¦fdNX¹ff d¶faýb ´fSX IZÔYdýi°f IYSXmÔÜ BÀfÀfm VfSXeSX IYû ÀfÔ°fbd»f°f d½fIYfSX, WXf±f ½f ´f`SXûÔ ¸fmÔ WXû³fm IYSX³fm ¸fmÔ AfÀff³fe WXû°fe WX`Ü A¶f ýû³fûÔ ´f`SXûÔ IYû ½ff»fe Àfcªf³f BÀf AfÀf³f IYe ¸fýý WX»IYf Àff ¸fûOÞXmÔ AüSX ýf¹fmÔ ´f`SX IYû CNXfIYSX ¶ff¹fmÔ Àfm ýcSX IYe ªff ÀfIY°fe WX`Ü IaY²fûÔ ½f ´f`SX IYe ªfÔ§ff Àfm »fm ªff°fm WXbE BÀf ´fiIYfSX Àfm WXf±fûÔ ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fe ªfIYOÞX³f, ªfû »fÔ¶fm »f´fmMXmÔ dIY ýf¹fmÔ ´f`SX IYe AÔ¦fbd»f¹ffÔ ¶ff¹fmÔ ´f`SX IYe Àf¸f¹f °fIY SXWX ªff°fe WX`Ü BÀf AfÀf³f d´faOXd»f¹fûÔ ¸fmÔ RaYÀf ªff¹fmÔÜ A¶f Af´fIYf ´fcSXf IYû IYSX³fm Àfm SXöY ÀfÔ¨fSX¯f IZY ¶fPÞ³fm ½fªf³f ¶ff¹fmÔ ´f`SX ´fSX Af ªffE¦ffÜ BÀfm Af´fIYû Àfm NXeIY WXû ªff°fe WX`Ü EmÀfm ½¹fdöY ÀfÔ°fbd»f°f IYSX³ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX Àfm EIY WXf±f IYû dªf³fIYf IYf¸f dý³f·fSX ¨f»f³ff WX`, ªf`Àfm 64 I ªfb»ffBÊX 2013

¸ffIZÊYdMaX¦f AfgdRYÀfSX E½fÔ ¸fmdOXIY»f dSX´fimªfmÔMXmdMX½f Afdý, »f¦ff°ffSX JOÞXm WXû³fm ½ff»fm ªf`Àfm ´fbd»fÀf, MÑX`dRYIY ´fbd»fÀf, ¦ffgOXÊ ¨f´fSXfÀfe Afdý ¸fmÔ SXöY IYf ´fi½ffWX ´f`SXûÔ ¸fmÔ ¹ff °fû Ad²fIY WXû ªff°ff WX` ¹ff A½¹f½fdÀ±f°f WXû ªff°ff WX`Ü BÀf AfÀf³f IYû IYSX³fm Àfm ¸ffÔÀf´fmdVf¹fûÔ ¸fmÔ ¸fªf¶fc°fe Af°fe WX` E½fÔ ´f`SXûÔ ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fe ±fIYf½fMX ·fe ýcSX WXû ªff°fe WX`Ü ¸ffÔÀf´fmdVf¹fûÔ ¸fmÔ dVfd±f»f°ff Af³fm Àfm IY¸fSX ýýÊ E½fÔ SXePÞX IYe WXçe ¸fmÔ WXû³fm ½ff»ff ýýÊ IY¸f WXû°ff WX`Ü ªfÔ§ffAûÔ ¸fmÔ ý¶ff½f IZY IYfSX¯f ªf³f³f AÔ¦fûÔ ¸fmÔ SXöY ´fi½ffWX ¶fPÞX ªff°ff WX`Ü ªf³f³f AÔ¦fûÔ ¸fmÔ ³ffdOÞ¹fûÔ IZY ý½ff¶f Àfm ´fif¯f DYªffÊ IYf ´fi½ffWX ÀfÔ°fbd»f°f WXû ªff°ff WX`Ü ¹fWX MXmÀMXûÀMXmSXû³f (´fb÷Y¿f WXf¸fûʳf) AüSX AûEÀMÑXûªfm³f (åe WXf¸fûʳf) IYû Àff¸ff³¹f IYSX°ff WX`Ü dªfÀfÀfm ¹fb½fIY, ¹fb½fd°f¹fûÔ ¸fmÔ C°°fmªf³ff E½fÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f, CýfÀfe Afdý ·ff½f³ff°¸fIY d½f¨ffSX Àff¸ff³¹f SXWX°fm WX`ÔÜ °f±ff ½fe¹fÊ E½fÔ SXªf IYe VfdöY IYû ·fe ¶fPÞXf°ff WX`Ü Àff½f²ff³fe- dªf³f ½¹fdöY¹fûÔ IZY §fbMX³fm ½f ´f`SXûÔ ¸fmÔ »fÔ¶fm Àf¸f¹f Àfm ýýÊ WXû ½fWX ¹fû¦f d¨fdIY°ÀfIY Àfm ´fSXf¸fVfÊ IYSXmÔÜ ´fifSXÔd·fIY ¹fû¦fÀff²fIY Àf½fÊ´fi±f¸f BÀf AfÀf³f IYf A·¹ffÀf IYSX°fm Àf¸f¹f ýe½ffSX IYf ÀfWXfSXf »fmIYSX VfSXeSX IYû ÀfÔ°fbd»f°f IYSXmÔÜ ÏXý¹fSXû¦fe ½f C¨¨f SXöY¨ff´f IZY


BÊäSX ³fm WX¸ffSXf d³f¸ffʯf dIY¹ff WXÜ` »fmdIY³f WX¸f CÀf¸fmÔ AfÀ±ff ³f SXJ,ÔZ A´f³ff ³f ¸ff³fmÔ °fû ¢¹ff ¹fWX ¶ff°f ²fS°fe IZY d³f¸ffÊ°ff IYû ´fÀfÔý AfE¦fe? IY·fe ´fÀfÔý ³fWXeÔ AfE¦feÜ dªfÀf³fm WX¸fmÔ ¶f³ff¹ff WX,` CÀf³fm WX¸fmÔ ¹fm Àff¸f±¹fÊ ´fiýf³f dIY¹ff WX` dIY WX¸f CÀfIYû A´f³ff ¸ff³fm,Ô CÀf¸fmÔ WX¸ffSXe Af°¸fe¹f°ff WXûÜ Af°¸fe¹f°ff WXû³fm Àfm ÀRcYÍ°f ªff¦fÈ°f WXû°fe WX,` d´fi¹f°ff Cý¹f WXû°fe WXÜ` °fû ¢¹ff A³fÔ°f IYû A´f³fe d´fi¹f°ff ³ff´fÀfÔý WXû¦fe, A¨LXe ³fWXeÔ »f¦fm¦fe? A½fV¹f »f¦fm¦feÜ

¸f³f IYe

VfdöY

ªfû d¸f»fm CÀfIYf AfýSX´fc½fÊIY À½ff¦f°f IYSXû

ªf¶f Af´fIYf ¶ff»fIY, Af´fIZY ¶f³ffE Àf¸fÓf°fm WX`Ô dIY »fû·f Àfm ýdSXýi°ff ³ffVf WXe AÔ°fSX A´fi¹f} AüSX AIY¸fʯ¹f°ff ¸fmÔ WX`Ü ·fûªf³f IYû WXf±f Àfm »fmIYSX Af´fIZY ¸fbWÔ X WXû¦fe, ½ffÀ°f½f ¸fmÔ EmÀff IY·fe ³fWXeÔ Af´f A´fi¹f} WXû°fm WXe Ad·f³³f WXû ªff°fm WXÜÔ` ¸fmÔ ým°ff WX` °fû CÀfIYe ¸ffÔ Àfm ´fcdLXE dIY WXû¦ffÜ BÀfd»fE Af´fIYû BÊäSX ´fSX ¢¹fûÔ? AWXÔ °fbdá ¸fmÔ WXe Àfed¸f°f AWX¸f ·ff½f IYû CÀfm dIY°f³fe ´fiÀf³³f°ff WXû°fe WX`? ¸ff»fc¸f WXû d½fäfÀf IYSX³ff WXe WXû¦ffÜ Afªf »fû¦f ªfed½f°f SXJ°ff WX` AüSX Àfed¸f°f AWX¸f ·ff½f Àfm WXe ªffE¦ff dIY dªfÀf³fm WX¸ffSXf d³f¸ffʯf dIY¹ff IYWX°fm WX`Ô dIY WX¸f ¶fOÞXm A·ff¦fm WX,`Ô ¢¹fûÔ, A³fmIY ´fiIYfSX IZY ·fmý C°´f³³f WXEb WXÜÔ` À´fá WX` dIY WX`, ½fû Àf½fÊÀf¸f±fÊ WX`, CÀfIYû ·fe AÀfe¸f ¢¹fûÔdIY ªfû WX¸f ¨ffWX°fm WX`Ô ½fû WXû°ff WXe A´fi¹f} ¸fmÔ Ad·f³³f°ff WX,` Ad·f³³f°ff ¸fmÔ A¦ff²f d´fi¹f°ff ÀUf¸fe VfSX¯ff³faQ ´fiÀf³³f°ff WXû°fe WX`, °f¶f ªf¶f WX¸f CÀfm A´f³ff ³fWXeÜÔ ASXm ¶ff¶fc Af´f ªfû ¨ffWX°fm WX,`Ô WX,` A¦ff²f d´fi¹f°ff ¸fmÔ A³fÔ°f SXÀf WXÜ` BÀf QÈdá Àfm ªf¶f ¸ff³f°fm WXÜ`Ô ¸f`Ô Af´fÀfm ªff³f³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY ½fû ³fWXeÔ WXû°ff, BÀfd»fE A·ff¦fm ³fWXeÔ WX`Ô Af´f d½f¨ffSX IYSX¦Ôm fm °fû Af´fIYû ¹fm À´fá d½fdý°f WXû¦ff ´fSX¸ff³fÔý IYe ´fifd~ IZY d»fE ¢¹ff C´ff¹f WX`a Af´fIZY ¶fd»IY Af´f ¨ffWX°fm WX`Ô BÀfd»fE A·ff¦fm WXÜ`Ô ªf¶f Af´f dIY Af´fIYf ¸ff³f½f ªfe½f³f AÀfRY»f°ff, d³fSXfVff ¸fmÔ ´ffÀf ? BÊäSX IYf VfSX¯ff¦f°f WXû³fm Àfm Af´f d³f¿IYf¸f WXû ªff°fm WX`Ô dªfÀfÀfm AVffÔd°f ³fá WXû³fm IZY Àff±f ¸f³f BÊäSX ¸fmÔ AfÀ±ff IZY d¶f³ff Af´f d³fͽfIYfSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fmÜ d¶f³ff d³f»fûÊ·fe ¶f³fm d³fͽfIYfSX IYû VffÔd°f d¸f»f°fe WX`Ü ªf¶f ´fSX¸ff³fÔý ´fifd~ Af´fIYf WXû³ff ÀfÔ·f½f ³fWXeÔ ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY d³f»fûÊ·f°ff WXEb d¶f³ff ýdSXý°i ff ³fWXeÔ d¸fMX ÀfIY°fe WXÜ` »fùf WXû°ff WX`, °fû ¸ff³f³ff WXe ´fOÞXm¦ff dIY CÀf »fùf ¹fdý ªfe½f³f ¸fmÔ d³f»fûÊ·f°ff Af ªff¹f °fû ýdSXý°i ff SXWX ³fWXeÔ ÀfIY°feÜ d³f»fûÊ·f°ff IYf A±fÊ IYe ´fcÍ°f Af°¸fe¹f°ff ¸fmÔ WX`, A¦ff²f d´fi¹f°ff ¸fmÔ WX` AüSX d´fi¹f°ff °f¶f Af°fe WX`, ªf¶f Af´fIYû CÀf ´fSX WX,` ´fif~ ¸fmÔ ¸f¸f°ff ³f WXû, ÀfÔ¦fiWX IYe ÷Yd¨f ³f WXû, d¸f»fm WXE b IYf ýb÷Y´f¹fû¦f ³f WXû, A´fif~ IYe ·fSXûÀff WXûÜ ¶f¦f`SX ªff³fm-Àf¸fÓfm d½fäfÀf IYSX¦mÔ fm °fû IYf¸f³ff ³f WXûÜ ªf¶f ¹fm ÀffSXe ¶ff°fmÔ ªfe½f³f ¸fmÔ Af ªff°fe WX,Ô` °f¶f d³f»fûÊ·f°ff Af°fe WXÜ` ²fûJf JfEÔ¦fmÜ d½fäfÀf IZY ´fWX»fm ªff³f³ff ªføYSXe WX`Ü dªfÀfIZY d½f¿f¹f ¸fmÔ Af´f A²fcSXf ªff³f°fm WX,`Ô CÀf ´fSX d½fäfÀf ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fmÜ dªfÀfIZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ A²fcSXf ¹fm ªff³f°fm W`Xa dIY ªfû ¨ffWX°fm WX`Ô ½fû ³fWXeÔ WXû°ff W`X °fû OX¶c f³fm AüSX ´fSXf²fe³f°ff ¸fmÔ Af¶fð WXû³fm IZY d»fE ³fWXeÔ ªff³f°fm WX,`Ô CÀfIZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ dªfÄffÀff WXû°fe WX`Ü ´fcSXf dRYSX ¨ffWX°f ¢¹fûÔ WX? `Ô ªf¶f °fb¸f ªff³f°fm WXe WXû, dIY WXÜ` WX¸f A´fif~ IYf d¨fa°f³f IYSX°fm SXWX°fm WXÜÔ` ´fif~ IYf ªff³f°fm WX`Ô °fû dªfÄffÀff IYe ´fcÍ°f WXû°fe WX`Ü ªfû ¸f`Ô ¨ffWX°ff WXcÔ ½fû ³fWXeÔ WXû°ff dRYSX EmÀfe ¨ffWX IYf AfýSX´fc½fÊIY À½ff¦f°f ³fWXeÔ IYSX°fm, C´f¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX°fmÜ BÊäSX ¸fmÔ AfÀ±ff IZY d¶f³ff Af´f d³fͽfIYfSX ³fWXeÔ ¢¹ff ¸f°f»f¶fÜ ASXm ªf¶f WX¸f ªff³f°fm WXe WX`Ô dIY ªfû WX¸f Af´f ªff³f°fm WX,Ô` AIY°fʽ¹f IYf ¸fc»f ¢¹ff WX-` ´fif~ IYf WXû ÀfIY°fmÜ d¶f³ff d³f»fûÊ·fe ¶f³fm d³fͽfIYfSX WXû³ff ÀfÔ·f½f ¨ffWX¦mÔ fm Àfû ³fWXeÔ WXû¦ff °fû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ A¨ffWX WXû ªff°fmÜ AfýSX ³f IYSX³ff, ´fif~ IYf Àfýb´f¹fû¦f ³f IYSX³ff AüSX ³fWXeÔ ¹fm ·fe Àf¨f WX` dIY d³f»fûÊ·f°ff WXbE d¶f³ff ýdSXýi°ff A¦fSX WX¸f A¨ffWX WXû ªffEa , ªf¶f Af´f IbYLX ³fWXeÔ A´fif~ IYf d¨fa°f³f IYSX³ffÜ A´fif~ IYe ´fifd~ IY·fe ³fWXeÔ d¸fMX ÀfIY°fe WX`Ü ¹fdý ªfe½f³f ¸fmÔ d³f»fûÊ·f°ff Af ¨ffWX°fm WX,`Ô °f¶f A´fi¹f}Vfe»f WXû ªff°fm WX,`Ô AIY¸fʯ¹f WXû¦fe ·fe ³fWXeÜÔ d³f°¹f ´fifd~ IYe ´fifd~ WXû°fe WXÜ` ´fi·fb ªff¹f °fû ýdSXýi°ff SXWX ³fWXeÔ ÀfIY°feÜ d³f»fûÊ·f°ff IYf ³fWXeÔ WXû ªff°fmÜ A´fi¹f} AüSX AIY¸fʯ¹f°ff ¸fmÔ EIY A´fif~ ³fWXeÔ WX,Ô` ´fi·fb d³f°¹f ´fif~ WXÜ` VffÔd°f d³f°¹f ´fifd~ A±fÊ WX`, ´fif~ ¸fmÔ ¸f¸f°ff ³f WXû, ÀfÔ¦fiWX IYe ÷Yd¨f ³f WXû, ¶fOÞXf AÔ°fSX WX`Ü AIY¸fʯ¹f °fû ½fû WXû°ff WX`, ªfû ýcÀfSXûÔ WX,` À½ff²fe³f°ff d³f°¹f ´fif~ WX,` °¹ff¦f AüSX ´fi¸m f Af´fIYû d¸f»fm WXbE IYf ýb÷Y´f¹fû¦f ³f WXû, A´fif~ IYe IYf¸f³ff ³f IZY IY°fʽ¹f ´fSX údá SXJ°ff WX` AüSX A´fi¹f} ½fû WXû°ff d³f°¹f ´fif~ WXÜ` ¹fm A´fif~ ³fWXeÔ WXÜ` °fû ªfû d³f°¹f ´fif~ WXûÜ ªf¶f ¹fm ÀffSXe ¶ff°fmÔ ªfe½f³f ¸fmÔ Af ªff°fe WX,`Ô °f¶f WX` ªfû d³f¿IYf¸f°ff IYû A´f³ff°ff WX`Ü A´fi¹f} ¶fWXb°f WX,` CÀfe IYe ´fifd~ WXû¦fe, ªfû A´fif~ WX,` CÀfIYe IY·fe d³f»fûÊ·f°ff Af°fe WX`Ü ¶fOÞXf Àff²f³f WX`, AIY¸fʯ¹f°ff ¶fWXb°f ¶fOÞXf AÀff²f³f ´fifd~ ³fWXeÔ WXû¦feÜ BÀfd»fE Af´fIYû ªfû ·fe d¸f»ff WX,` Afªf ¸ff³f½f Àf¸ffªf »fû·f ¸fmÔ OXc¶ff WX`,»fû¦f WX`Ü Àff²f³f AüSX AÀff²f³f ¸fmÔ dªf°f³ff AÔ°fSX WX` C°f³ff CÀfIYf AfýSX´fc½fÊIY À½ff¦f°f IYedªfEÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 65


kªÞfSXf WXMX IZYl

¨ff¹f ½ff»ff ÀffdWX°¹fIYfSX ´faIYªf Vf¸ffÊ, ÀfaUfQQf°ff

IYe SXfªf²ff³fe dýne ¸fmÔ SXûªff³ff IYBÊ »fû¦f Af°fm WX`ÔÜ C³f¸fmÔ Àfm IbYLX IZY Àf´f³fm MXcMX³fm ´fSX ½fû A´f³fm §fSX WXSX d¸f±fIY IYû °fûOÞX°fe EIY A³fÀfb³fe ýfÀ°ff³f WXû°fe WX` »füMX ªff°fm WX`Ô AüSX IbYLX dIYÀ¸f°f Àfm WXfSX ¸ff³fIYSX §fbMX³fm MXmIY ým°fm WX`ÔÜ »fmdIY³f IbYLX d½fSX»fm EmÀfm ·fe WX`Ô ¶fm´fSX½ffªf×ûÔ IYe ·fe A´f³fe EIY COÞXf³f WXû°fe WX` ªfû WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³f°fm ¶fd»IY ¨ff¹f ¶fm¨f°fm WX`ÔÜ A¶f IYü³f IYWX°ff WX` COÞX³fm IZY d»fE ´fÔJûÔ ¨ffdWXE Af´f ªføYSX Àfû¨f SXWXm WXûÔ¦fm dIY dýne ¸fmÔ °fû IYBÊ WXüÀf»fûÔ IYe COÞXf³f Àf¶fÀfm ¶fb»fÔý COÞXf³f WXû°fe WX` ¨ff¹f½ff»fm WX`ÔÜ °fû ªf³ff¶f Afªf WX¸f Af´fIYû dªfÀf EmÀfe WXe EIY ýfÀ°ff³f AüS WXüÀf»fûÔ IYe COÞXf³f ¨ff¹f½ff»fm Àfm d¸f»f½ff³fm ªff SXWXm WX`Ô...C³fIYe ¨ff¹f IYe IYWXf³fe WX` »føf¯f SXf½f IYeÜ A¶f BÀfm ·ffSX°f ¸fmÔ »fmJ³f IYe AýSXIY, ÀffdWX°¹f IYe ¨fe³fe AüS IYe ¶fýdIYÀ¸f°fe IYdWXE ¹ff JbVfdIYÀ¸f°fe »fmdIY³f dªfaý¦fe IYe IYOÞX½ffWXMX IYe ´fØfe OX»fe WX`Ü d½fOXÔ¶f³ff ¹fm WX` dIY dWaXýe ·ff¿fe SXf¿MÑX IYe SXfªf²ff³fe d¸fd»fE »fmJIY, C´f³¹ffÀfIYfSX AüSX IZY dWaXýe ·f½f³f IZY ¶ffWXSX ´fMXSXe ´fSX ¶f`NXIYSX, dWaýe ÀffdWX°¹fIYfSX ¨ff¹f½ff»fm »føf¯f SXf½f Àfm.. IZY C´f³¹ffÀf ¶fm¨f°ff WX` EIY ¨ff¹f½ff»ff Ü ¹fWX ´fPÞIYSX Af´fIYû »f¦f SXWXf WXû¦ff dIY IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ, ¸f»MXe »føf¯f SXf½f IYf ªf³¸f 22 ªfb»ffBÊ 1954 À´fmVf`d»fMXe IYf ªfÞ¸ff³ff WX`, °fû ¢¹ff WXbAf A¦fSX IYû ¸fWXfSXf¿MÑX IZY EIY LXûMXm Àfm ¦ffÔ½f °fOÞXm¦ffÔ½f EIY ¨ff¹f½ff»fm ³fm ¨ff¹f IZY Àff±f AJ¶ffSX ³fWXeÔ, ýVffÀfSX ¸fmÔ WXbAfÜ ¸fSXfNXe ·ff¿fe WXû°fm WXbE ·fe C´f³¹ffÀf ¶fm¨f³fm VfbøY IYSX dýEÜ C³fIYf dWaýe IZY ´fid°f d½fVfm¿f AfIY¿fʯf ±ffÜ AfÔJûÔ ¸fmÔ »ffJûÔ Àf´f³fm d»fE A´f³fm ¦ffÔ½f Àfm »føf¯f SXf½f 1973 ¸fmÔ ýÀf½feÔ IYe ´fPXÞfBÊ IYSX³fm A½fÀfSXûÔ IYe Jf³f IZY ¶ffý SXûªfÞe-SXûMXe IY¸ff³fm IZY d»fE A¸fSXf½f°fe Àfe dýJ³fm ¸fmÔ Àfc°f d¸f»f ¸fmÔ MXm¢ÀfMXfB»f ¸fªfýcSX IZY øY´f ¸fmÔ ½ff»fe IYf¸f IYSX SXWXm ±fm, »fmdIY³f ½fWXfÔ d¸f»f ¶fÔý WXû³fm IZY ýmVf ¶ffQ C³WXmÔ dýne Af³ff ´fOÞXfÜ A´f³fe ²fb³f IZY ´fæYm »føf¯f ³fm d»fJ³ff-´fPÞ³ff ³fWXeÔ LXûOÞXfÜ ´fPXfB× Ê IYû ªffSXe SXJ³fm IZY d»fE ½fû ýdSX¹ff¦fÔªf IZY SXd½f½ffSXe¹f ´fbÀ°fIY ¶ffªffSX Àfm dIY°ff¶fmÔ JSXeýIYSX »ff°fm ±fmÜ 66 I ªfb»ffBÊX 2013

WXf»ffÔdIY »føf¯f SXf½f ³fm A´f³ff ´fWX»ff C´f³¹ffÀf kSXf¸fýfÀfl A´f³fm EIY ´fSXmVff³f ýûÀ°f IYe ¸fü°f Àfm AfWX°f WXûIYSX, CÀfe §fMX³ff ´fSX d»fJf ±ff, »fmdIY³f 1979 ¸fZÔ dWaXýe ¸fmÔ ´fiIYfdVf°f WXû³fm ½ff»ff C³fIYf ´fWX»ff C´f³¹ffÀf ¶f³ff k³fBÊ ýbd³f¹ff IYe ³fBÊ IYWXf³felÜ dªfÀfIYf dSX½¹fc EIY Aa¦fiZªfe AJ¶ffSX ¸fmÔ LX´ffÜ ¨ff¹f½ff»fm »føf¯f ³fm ³f dÀfRYÊ °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdýSXf ¦ffÔ²fe IZY Àff¸f³fm C³f´fSX dIY°ff¶f d»fJ³fm IYe B¨LXf ªf°ffBÊ ¶fd»IY BÔdýSXf IZY VffÀf³fIYf»f ´fSX EIY ³ffMXIY ·fe d»fJfÜ »føf¯f SXf½f IYe ¸fb»ffIYf°f 27 ¸fBÊ 1984 IYû °fe³f ¸fcÍ°f ·f½f³f ¸fmÔ CÀf Àf¸f¹f IYe ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdýSXf ¦ffÔ²fe Àfm WXbBÊÜ BÔdýSXf ³fm »føf¯f IYû A´f³fm ªfe½f³f IZY ¶fý»fm ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹fÊIYf»f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ d»fJ³fm IYf ÀfbÓff½f dý¹ffÜ »føf¯f ³fm k´fi²ff³f¸fÔÂfel ³ff¸f Àfm ¹fm ³ffMXIY d»fJfÜ BÀfIZY ¶ffý kSXf¸fýfÀfl dRYSX 2001 ¸fm k³f¸fÊýfl AüS dRYSX EIY IZY ¶ffý EIY IYBÊ C´f³¹ffÀf d»fJmÜ »føf¯f A´f³fe dIY°ff¶fûÔ IZY Jbý WXe ´fiIYfVfIY AüSX d½fIiZY°ff WX`ÔÜ ¨ff¹f IZY Àff±f d»fJ³fm IYe Afý°f °fû »f¦f·f¦f WXSX »fmJIY IYû WXû°fe WX`, »fmdIY³f ¨ff¹f ¶f³ff³fm IZY Àff±f d»fJ³fm AüS A´f³fe SX¨f³ffAûÔ IYû ¶fm¨f³fm ½ff»fm »fmJIY »føf¯f SXf½f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ªf¶f °fIY ´fiIYfVfIYûÔ IYf ¸fIYÀfý IZY½f»f IY¸ffBÊ IYSX³ff WXû¦ff, ¦fÔ·feSX AüSX A¨LXm ÀffdWX°¹f IYû IYûBÊ ³fWXeÔ ´fcLXm¦ffÜ n


kÀfaªf¹f QÈd¿MlX

kkA±f ßfe AfOX½ff¯fe IY±ffll Àfaªf¹f ´ff¯OZX¹f UdSX¿NX ´fÂfIYfSX

k¸fbÓfm ·fe dJ»ffAû ³fWXe °fû Jm»f IYf ·fÔOXf RYûOcÞa¦ffl IYe °fªfÊ ´fSX ßfe »ff»f IYÈ¿¯f AfOX½ff¯fe IZY ¶fe¸ffSX WXû³fm IYf ÀfÔýmVf ¦fû½ff °fIY ´fWXbÔ¨ff, BÀf C¸¸feý ¸fmÔ dIY ¸fûýe IYf SXfªfd°f»fIY øYIY ªff¹fm¦ff ´fSX ³ffÀf¸fÓf ¶feªfm´fe »feOXSXf³f ¸fûýe IZY ¦fb¯f¦ff³f ¸fmÔ B°f³ff ½¹fÀ°f ±fm dIY AfOX½ff¯fe ªfe IZY ¶fe¸fføY ÀfÔýmVf IYf d³fdWX°ff±fÊ Àf¸fÓf WXe ³f ÀfIZY AüSX Àf¨f¸fb¨f ¸ff³f d»f¹ff dIY AfOX½ff¯fe ªfe Àf£°f ¶fe¸ffSX WX` AüSX °fû AüSX SXfªf³ff±f dÀfaWX ³fm EIY B¸fmªf³fSXe OXfg¢MXSX ·fe Bʪffý IYSX d»f¹ff...

....¸fedOX¹ff IYû ¶f°ff dý¹ff ¦f¹ff dIY OXf¢MXSX IYe Àf»ffWX ´fSX AfOX½ff¯fe ªfe ¨f»f dRYSX ³fWXe ´ff SXWXm BÀfd»fE JfMX ´fSX ´fOÞXm WXbE WX`Ô, ¶fÀf ¹fWXe ¶ff°f AfOX½ff¯fe ªfe IYû ¨fb·f ¦fBÊ ªfû »fû¦f B°f³fe LXûMXe Àfe ¶ff°f ³fWXe Àf¸fÓf ÀfIY°fm ½fû ýmVf I`YÀfm ¨f»ffE¦fmÔÜ ASXm ¸f`Ô IYûBÊ ¶fe¸ffSX d½f¸ffSX ³fWXe WXcÔ , Àfû¨ff ±ff ¸fûýe EÔOX ´ffMXeÊ ¸fmSXe ³ffSXfªf¦fe Àf¸fÓf ªff¹fm¦fe AüSX ýüOÞXe ¨f»fe Af¹fm¦fe ´fSX IY¸f¶f£°fûa ³fm °fû ¸fbÓfm AMX»f ªfe Àfm ·fe ª¹ffýf ¶fe¸ffSX NXWXSXf dý¹ff ªf`Àfm dIY ¶fÀf ¸fmSXf ªf³ffªff CNX³fm IYû WXe WXûÜ ´ffMXeÊ AüSX ·fcSXm d³fæYSX ½ff»fû IYe BÀf ¶fmøYJe ´fSX AfOX½ff¯fe ªfe A´f³fm A¦f»fm IYý¸f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Àfû¨f WXe SXWXm ±fm dIY ³f ªff³fm IYWXfg Àfm ¶f`³fSX ´fûÀMXSX »fm IYSX k¸fûýe Af¸feÊl IZY ªf½ff³f Af MX´fIZY ½fû °fû ¸fbýfʶffý... ¸fbýfʶffý IYSX°fm WXbE ¨f»fm ¦fE ´fSX AfOX½ff¯fe ªfe IZY Àfû¹fm WXbE À½ffd·f¸ff³f IYû ÓfIYÓfûSX ¦f¹fm, ¢¹ff dý³f ±fm ½fû ·fe ªf¶f SXf¸f SX±f ´fSX Àfm³ff´fd°f IYe °fSXWX Àf½ffSX WXû ´fcSXf ýmVf §fc¸ff ±ffÜ kÀfe³fm ´fSX ¦fû»fe JfEÔ¦fm ´fSX ¸fÔdýSX ½fWXea ¶f³ffEÔ¦fml ªf`Àfm ³ffSXû ´fSX »fû¦fûa IYf Jc³f CX¶f»f ªff¹ff IYSX°ff ±ffÜ SXf¸f ¸fÔdýSX d³f¸ffʯf ¶fÀf WXû³fm IYû WXe ±ff ´fSX »ff»fc ªfe ³fm ·ffÔªfe ¸ffSX ýe, ´fSX ³f°feªff ¢¹ff d³fIY»ff....³f °fû kAfOX½ff¯fe Af¸feÊl WXe ¶f³f ÀfIYe AüSX ³f SXf¸f ¸fÔdýSXÜ »fm-ým IYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fm IYe C¸¸feý ¶ffIYe ±fe Àfû ½fû ·fe ¨fm»fm (¸fûýe) ³fm RY¨¨fSX RaYÀff dý¹ffÜ ¶ffWXSX ½ff»fm °fû ´fSXf¹fm WXû°fm WXe WX` A¶f °fû ¶fmMXe (C¸ff ·ffSX°fe) ³fm ·fe ´ff»ff ¶fý»f d»f¹ffÜ ¶fÀf A¶f °fû IbYLX IYSX³ff WXe WXû¦ff! ¢¹ff IYøaY ¨f»fû BÀ°feRYf WXe ým ým°ff WXcÔ , ´fSX ¹fm ³ffÀf¸fÓf ...... dRYSX ·fe ³f Àf¸fÓfm °fûÜ SXfªf³ff±f IYWXea dRYSX Àfm ¸fmSXe ¶fe¸ffSXe IZY ¶fWXf³fm ¸fmSXm BÀ°feRZY IYû ªff¹fªf NXWXSXf³fm

»f¦fm °fû ¢¹ff WXû¦ff? AüSX WXû ÀfIY°ff WX` dIY B³fIYf ´f`ýf dIY¹ff WXbAf B¸fmªf³fSXe OXfg¢MXSX ¸fbÓfm dý¸ff¦fe ¸fSXeªf WXe ³f ¶f°ff ým, IbYLX AüSX Àfû¨f³ff WXû¦ff... Af²fm Vf°fIY Àfm ª¹ffýf SXfªf³fed°fIY Äff³f IZY Af²ffSX ´fSX AfdJSXIYfSX AfOX½ff¯fe ªfe ³fm ¶fWXb°f WXe dÀf»fmd¢MX½f BÀ°feRYf d»fJf AüSX ½fû ·fe »fmMXSX ¶f¸f IYe Vf¢»f ¸fmÔ °ffdIY C³fIZY ¸ff³fdÀfIY À½ffÀ±f¹f ´fSX IYûBÊ ³fBÊ AfVfÔIYf ´f`ýf ³f IYe ªff ÀfIZYÜ ¶feªfm´fe IYe ýVff-dýVff IYû IYûÀf³fm IZY d»fE C³WXûÔ³fm A´f³fm BÀ°feRZY ¸fmÔ WXSX CÀf Vf£Àf IYf ³ff¸f d»fJf dªfÀfIYû ³fIYfSX³fm IYe dWX¸¸f°f ³f °fû ¶feªfm´fe IZY dIYÀfe ³fm°ff ¸fmÔ WX` AüSX ³f WXe AfSXEÀfEÀf IZY ¶fÀf ¶f³f ¦f¹ff IYf¸fÜ PXû»f ³f¦ffOÞXm ¶fªff°fm ¶feªfm´fe IYf¹fÊIY°ffÊAû IZY WXf±fû ¸fmÔ ¶fimIY »f¦f ¦f¹fm AüSX ¸fbÔWX ¸fmÔ NXcÔÀfe d¸fNXfBÊ ¦f»fm ¸fm WXe AMXIY ¦fBÊ, ¸fedOX¹ff ¸fmÔ WXOÞXIY¸´f ¸f¨f ¦f¹ff, ¶fm¸f³f Àfm WXe ÀfWXe ¶feªfm´fe IZY Àfed³f¹fSX ³fm°ff A´f³fm Àf¶fÀfm Àfed³f¹fSX ³fm°ff IYû ¸f³ff³fm d³fIY»f ´fOÞXmÜ 2004 IYf ½fû ¸fÔªfSX Af´fIYû ¹ffý WXû¦ff ªf¶f IYfÔ¦fimÀf IYe AûSX Àfm Àfûd³f¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fm IYe ýf½fmýfSX ±fe AüSX Àfb¿f¸ffªfe ³fm ´fi¯f d»f¹ff ±ff dIY EmÀff IbYLX WXbAf °fû ½fû ¶ff»f IYMXfIYSX ¦fÔªfe dªfaý¦fe dªf¹fm¦feÔÜ AfOX½ff¯fe ªfe IYû IbYLX EmÀfm WXe Àf¸f±fʳf IYe C¸¸feýmÔ ±feÜ ¶ffdIY¹fû IYe °fû LXûOÞXû Àfb¿f¸ffªfe ·fe ¹fWX IYWX°fm WXbE AfOX½ff¯fe IZY §fSX ¸fmÔ §fbÀfe dIY ¸fbÓfm d½fäfÀf WX` dIY WX¸f CX³WaXm ¸f³ff »fm¦fmÔÜ AfOX½ff¯fe ªfe IYf ¸ffÀMXSX ÀMÑXûIY ·fe ¸fûýe IYf °f£°ff ³fWXe ´f»fMX ÀfIYfÜ IYf¹fÊIY°ffÊAûa IYû ·fe ÀffÔ´f ÀfcÔ§f ¦f¹ff......³f °fû dIYÀfe ³fm ¶feªfm´fe ¸fmÔ ¦fÈWX ¹fbð IYe §fû¿f¯ff IYe AüSX ³f WXe AfOX½ff¯fe ªfe IZY ´fÃf ¸fmÔ IYWXe ¹fÄf-WX½f³f WXbAfÜ A´f³fe WXe ¶f³ffBÊ ´ffMXeÊ ¸fmÔ Af°fm ¶fý»ff½f IYû AfOX½ff¯fe ³fWXe ´fIYOÞX

ÀfIZYÜ C³fIZY d»fE A¶f EIY WXe SXfÀ°ff ¶f¨ff ±ff, SXfªf³fed°fIY d³f½ffÊÀf³f ¶fWXb°f WXe Àfû¨f Àf¸fÓf IYSX dÀf»fmd¢MX½f BÀ°feRYf WXbAf ±ff, BÀfIZY Àff±f WXe ¹fWX Af·ffÀf ·fe WXû ¦f¹ff ±ff dIY ýmSX Àf¶fmSX AfOX½ff¯fe ªfe IYf BÀ°feRYf ½ff´fÀf WXû³ff WXe WX` ´fSX AfdJSX AfOX½ff¯fe IYf d½fSXû²f ¢¹ff ±ff AüSX dIYÀfÀfm ±ff, ¶feªfm´fe ³fm°ff Àf¸fÓf IYSX ·fe ³ffÀf¸fÓf ¶f³fm SXWXÜ ´fWX»fm BÀ°feRYf WXbAf, dRYSX ½ff´fÀf ·fe WXbAf AüSX ªf`Àff dIY WXSX EIY°ff IY´fcSX IZY OÑXf¸fm ¸fmÔ WXû°ff WX` dIY dIYÀfe IYû AÔ°f °fIY Àf¸fÓf ³fWXe Af°ff dIY AfdJSX WXbAf ¢¹ff ±ff, øYNX³fm ¸f³ff³fm IZY A¦f»fm Ed´fÀfûOX IYf BÔ°fªffSX IYedªfE ªf³ff¶fÜ n

ªfb»ffBÊ 2013 I 67


Àfbd¨fÂff Àfb²feSX, dÀfOX³fe

»fªfÞeªfÞ BadOX¹ff

dMXÑ´f»f µ»fZ¹fSX RicYMX ¸ffgIYMZX»f

Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie : ¨ffSX- ´ffa¨f d¦f»ffÀf VfmIY ¶f³ff³fm IZY d»f¹fm - 2 IY´f 4´ffB³f E´´f»f - 1 IY´f 4IYe½fe - 1 IY´f 4ÀMÑXfg¶fmSXe - 15-20 4AfBÀf ¢¹fc¶Àf - ¹fdý ª¹ffýf ¸feNXf ¨ffdWXE 4WX³fe ¹ff VfæYSX 4´ffB³f E´´f»f, IYe½fe, ÀMÑXfg¶fmSXe À»ffBÀfmÀf - Àfªff³fm IZY d»fE

f A»f¦f LXûMXm MXbIYOXû ¸fZÔ IYfMX »fedªf¹fmÜ d½fd²f : ´ffB³f E´´f»f, IYe½fe, ÀMÑXfg¶fmSXe À»ffBÀfmÀf °fe³fûa IYû A»f¦ A»f¦f-A»f¦f d¸f¢Àfe ¸fZÔ ¦fifBÔOX IYSX »fedªf¹fm ÀMÑXfg¶fmSXe,IYe½fe, ´ffB³f E´´f»f , 5-5 AfBÀf ¢¹fc¶Àf OXf»f IYSX ¹fmÜ dRYSX EIY »f¸¶fm d¦f»ffÀf ¸fZÔ ´ffB³f E´´f»f IiYVf AüSX B³f d¸fßf¯fûÔ IYû A»f¦f-A»f¦f d¦f»ffÀf ¸fZÔ d³fIYf»f »fedªf Y IYû³fûa Àfm WX»fIZY WXf±fûa Àfm IYe½fe IYf IiYmVf OXf»f IYû OXf»f ýedªf¹fm, A¶f EIY ¨f¸¸f¨f IYe ÀfWXf¹f°ff Àfm d¦f»ffÀf IZ WXf±fûÔ Àfm ´fûSX IYSX°fm WXbE ÀMÑXfg¶fmSXe IYf IiYVf OXf»f »fedªf¹fm, AüSX A¶f BÀfe °fSXWX ¨f¸¸f¨f IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ WX»IZY f Àfm ÀfªffIYSX °fbSXÔ°f Àf½fÊ IYedªf¹fmÜ ýedªf¹fm AüSX BÀfm ´ffB³f E´´f»f, IYe½fe, ÀMÑXfg¶fmSXe IZY À»ffBÀfmÀ ·fe A¦fSX Af´fIYû ¸feNXf ª¹ffQf ´fÀfÔý WXû °fû ³fûMX : ¹fab °fû RY»fûÔ ¸fZÔ Jbý IYe d¸fNXfÀf WXû°fe WXe WX` A¦fSX dRYSX fm WX`Ü n RiYcMÐXÀf IYe ¦fifBÔOX IYSX°fm Àf¸f¹f CÀf¸fmÔ WX³fe ¹ff VfæYSX d¸f»ff ÀfIY°

¸f`Ô¦fû d¸f»IY VûIY Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie : ¨ffSX- ´ffa¨f d¦f»ffÀf VfmIY ¶f³ff³fm IZY d»f¹fm 4´fIZY Af¸f (d¶f³ff SXmVfm ½ff»fm) - 3 Af¸f (400¦fif¸f) 4ýc²f - 500 ¦fif¸f ( 2 d¦f»ffÀf) 4¨fe³fe - 8-9 LXûMXe ¨f¸¸f¨f 4¶fRYÊ IZY ¢¹fc¶Àf - 12-15 AfBÀf ¢¹fc¶Àf d½fd²f : ýc²f IYû C¶ff»f IYSX NXÔOXf IYSX »fedªf¹fmÜ Af¸f ²fû »fedªf¹fm, AüSX A¶f Af¸f IYe ¦fbNX»fe AüSX dLX»IYf WXMXfIYSX Af¸f IYû ¢¹fc¶Àf ¸fZÔ IYfMX »fedªf¹fm A¶f d¸f¢ÀfSX ªffSX ¸fZÔ Af¸f IZY MXbIYOÞXm ¨fe³fe ¶fRYÊ IZY À»ffBÀf ½fd³f»ff AfBÀfIiYe¸f OXf»f IYSX ¦fifB³OX IYSX »fedªf¹fm AüSX IYfÔ¨f IZY ¦»ffÀfmªf ¸fZÔ d³fIYf»fIYSX °fbSXÔ°f Àf½fmÊ IYedªf¹fm NXÔOXf-NXÔOXf d¸f»IY VfmIY Ü ³fûMX : ¶f¨¨fû IYû ½fd³f»ff AfBÀfIiYe¸f ¶fWXb°f ´fÀfÔý WXû°fe WX` BÀfd»fE Vfm¢Àf ¸ûÔ ½fd³f»ff AfBÀf IiYe¸f IYf BÀ°fm¸ff»f dIY¹ff WX`Ü A¦fSX ½fd³f»ff AfBÀfIiYe¸f ³fWXeÔ OXf»f³ff ¨ffWX°fm °fû BXÀfIZY d¶f³ff ·fe VfmIY ¶f³ff ÀfIY°fm WX` ¹ff d¸f»IY IiYe¸f IZY Àff±f ·fe VfmIY ¶f³ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü n 68 I ªfb»ffBÊX 2013


´f´fe°ff WX³fe VfmIY ´f´fe°ff EIY ´ff¨fIY RY»f WX`, ¹fm ´fmMX IZY d»fE ¶fWXb°f RYf¹fým¸fÔý WXû°ff WX`Ü ´f´fe°ff d¸f»IY VfmIY ¶fWXb°f WXe À½ffdýá AüSX DYªffÊ ým³fm ½ff»ff ´fm¹f W`XÜ ´f´fe°ff WX³fe AüSX ýc²f IYf d¸fßf¯f ¶f¨¨fm-¶fOÞXm Àf·fe IZY À½ffÀ±¹f IZY d»f¹fm ¶fWXb°f WXe C´f¹fû¦fe WXû°ff WX`Ü Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie 4 °ffªff ´f´fe°ff - 500 ¦fif¸f ( 2 IY´f IYMXm WXb¹fm) 4 ¨fe³fe - 3-4 LXûMXe ¨f¸¸f¨f 4 WX³fe - EIY IY´f 4 ýc²f - d¦f»ffÀf NXÔOXf 4 ¶fRYÊ IZY ¢¹fc¶Àf - 1 IY´f d½fd²f : ´f´fe°ff IYû ²fûB¹fm AüSX LXe»f IYSX MXbIYOÞXm ¸fmÔ IYfMX »fedªf¹fm, ¶feªf d³fIYf»f IYSX A»f¦f IYSX ýedªf¹fm. AüSX LXûMXm-LXûMXm MXbIYOXûa ¸fZÔ IYfMX »fedªf¹fmÜA¶f ´f´fe°ff IZY MXbIYOÞXm AüSX ¨fe³fe, ýc²f AüSX ¶fRYÊ IZY ¢¹fc¶Àf OXfd»f¹fm AüSX d¸f¢ÀfSX ¨f»ff IYSX A¨LXe °fSXWX ¶»fmÔOX IYSX »fedªf¹fmÜ B°f³ff ¶»fmÔOX IYdSXE dIY ¶fRYÊ IZY MXbIYOÞXm ³fWXeÔ dýJfBÊ ýmÔÜ A¶f BÀf¸fmÔ 4-5 ¨f¸f¸¨f VfWXý OXf»f IYSX EIY ¶ffSX AüSX d¸f¢ÀfSX ¸fZÔ WX»IYf Àff ¶»fmÔOX IYSX »fedªf¹fmÜ A¶f ´f´fe°ff d¸f»IY VfmIY IYû d¦f»ffÀf ¸fmÔ OXfd»f¹fm AüSX EIY ¨f¸¸f¨f IYe ÀfWXf¹f°ff Àfm ¦»ffÀf IZY DY´fSX VfWXý WX»fIZY WXf±fû Àfm BÀf °fSXWX OXfd»fE dIY WX³fe VfmIY IZY DY´fSX ³f¬fSX Af¹fm, ¶fÀf °fû BÀf °fSXWX °f`¹ffSX WX` Af´fIYf ´f´fe°ff WX³fe d¸f»IY VfmIY, NXÔOXf-NXÔOXf ´f´fe°ff WX³fe d¸f»IY VfmIY ´fedªf¹fm AüSX d´f»ffBE ³fûMX : ¹fdý Af´f ¨ffWXmÔ °fû d¦f»ffÀf ¸fmÔ DY´fSX Àfm 1 À´fc³f U³fe»ff AfBÀf IiYe¸f ·fe OXf»f ÀfIY°fm WX`ÔÜ n

IZYÀfSX d´fÀ°ff IbY»RYe Af½fV¹fIY Àff¸f¦fie— 4 ýc²f - 1 »feMXSX (RbY»f IiYe¸f) 4 d´fÀ°fm - 2 MXm¶f»f À´fc³f (´f°f»fm À»ffBÀf dIY¹fm WXbE) 4 ¨fe³fe - 100 ¦fif¸f (Af²ff IY´f) 4 LXûMXe B»ffB¨fe - 4-5 (LXe»f IYSX ´ffCOXSX ¶f³ff »fedªf¹fm) 4IZYÀfSX - 1 ¨fbMXIYe 4d´fÀ°fm - 1 MXm¶f»f À´fc³f (Àfªff³fm IZY d»fE) d½fd²f : ýc²f IYû ·ffSXe °f»fm IZY ¶f°fʳf ¸fmÔ OXf»f IYSX ¦fSX¸f IYSX³fm SXdJ¹fmÜ C¶ff»f Af³fm IZY ¶ffý EIY IY´f ýc²f A»f¦f d³fIYf»f »fedªf¹fm, ¶f¨fm WXb¹fm ýc²f IYû Af²ff SXWX³fm °fIY C¶ffd»f¹fmÜ ±fûOÞXe-±fûOÞXe ýmSX ¸fmÔ ýc²f IYû ¨f¸f¨fm Àfm ¨f»ff°fm SXdWX¹fm °ffdIY ýc²f ¶f°fʳf IZY °f»fm ¸fmÔ ³f »f¦fmÜ ýc²f ¦ffPXXÞf WXû³fm IZY ¶ffý BÀf¸fmÔ ¨fe³fe d¸f»ff »fedªf¹fm AüSX NXeIY BÀfe Àf¸f¹f ¦f`Àf Àfm BÀfm C°ffSX IYSX NXOÔ Xf IYSX »fedªf¹fmÜ ¶f¨ff¹fm WXb¹fm EIY IY´f ýc²f ¸fmÔ IZYÀfSX OXf»fIYSX §fûd»f¹fmÜ IZYÀfSX d¸f»ff ýc²f , B»ffB¨fe ´ffCOXSX AüSX

d´fÀ°fm ¦ffPÞXm WXbE d¸fßf¯f ¸fZÔ OXf»f IYSX ¨f¸f¨fm Àfm A¨LXe °fSXWX ¨f»ff¹fmÜ IZYÀfSX d´fÀ°ff IbY»RYe ªf¸ff³fm IZY d»f¹fm d¸fßf¯f °f`¹ffSX WX`Ü BÀfm AfBÀfIiYe¸f ¸fû»OX ¹ff ¸f³f¨ffWXm ¶f°fʳf ¸fmÔ ªf¸ff ýedªf¹fmÜ IbY»RYe »f¦f·f¦f 6-8 §fÔMXm ¸fmÔ ªf¸f ªff°fe WX`Ü ªf¸f³fm IZY ¶ffý IZYÀfSX d´fÀ°ff IbY»RYe IYû IYfMXIYSX ¹ff ÀIcY´f IYe ÀfWXf¹f°ff Àfm d³fIYfd»fE AüSX IYfÔ¨f IZY ¦fimd³f°ff d¦f»ffÀf ¹ff A´f³fm ¸f³f´fÀfÔýeýf ¶f°fʳf ¸f`Ô d³fIYf»f IYSX ±fûOXf d´fÀ°ff DY´fSX Àfm OXf»fIYSX ´fSXûdÀf¹fmÜ ÀfbÓff½f: A¦fSX Af´fIZY ´ffÀf Àf¸f¹f ³fWXeÔ WX` AüSX Af´f IbY»RYe IYf »fb°RY »fm³ff ¨ffWX°fm WX` I °fû Af´f IY³OXm³ÀOX d¸f»IY Àfm ·fe IbY»RYe ¶f³ff ÀfIY°fm WX`, IY³OXm³ÀOX d¸f»IY Àfm ¶f³fe IbY»RYe IZY d»fE IY³OXm³ÀOX d¸f»IY IYû ¶fÀf ¨fe³fe §fb»f³fm °fIY ¦f¸fÊ IYSX³ff WXû¦ff (IY³OXm³ÀOX d¸f»IY ¸fZÔ ¨fe³fe ·fe IY¸f WXe »f¦fm¦fe ¢¹fûÔ IYe BÀf¸fmÔ ±fûOÞXe d¸fNXfÀf WXû°fe WXe WX`) ¶ffdIY d½fd²f Àff¸ff³¹f IbY»RYe IYe °fSXWX WXe SXWXm¦feÜ n ªfb»ffBÊX 2013 I 69


Àfe¸ff dÀfaWX The Tower

IYfOÊX ¶f°ffE dIYÀ¸f°f ¸fZ¿f

The Star

IY»f Afªf UÈ¿f·f

Four of Pentacles

d¸f±fb³f

Af´fIYe ·ff½fbIY°ff ´fdSXªf³fûÔ, d¸fÂfûÔ A±f½ff dSXV°fmýfSXûÔ IZY ¸f³f IYû À´fVfÊ IYSXm¦feÜ AüSX BÀfÀfm Af´f ÀfbJý øY´f Àfm ´fi·ffd½f°f WXûÔ¦fmÜ ýfÔ´f°¹f ªfe½f³f ¸fmÔ d³fIYMX°ff ¶fPX×m¦feÜ »fIYe SX¦Ô f - ÀfRZYý AüSX dÀf»½fS ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - Àfû¸fUfSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - Qû AüSX Àff°f MXS` Xû Àf»ffWX - ½ff¯fe ´fSX ÀfÔ¹f¸f SXJmÔ King of cups IYIYÊ

¹fWX ¸fWXe³ff Af´fIZY d»fE JbVfWXf»f SXWX¦m ffÜ ½¹ff´ffSX ¸fmÔ ·fe ³fBÊ ¹fûªf³ffAûÔ IYû ÀffIYfSX IYSX¦Ôm fmÜ Af´f Af³fÔý IYe ´fSX¸f A³fb·fcd°f ¸fWXÀfcÀf IYSX¦Ôm fmÜ BÀf ÀfbJý Àf¸f¹f ¸fmÔ Jbý IYû ´fWX¨ff³f³fm IYf ¶fmWX°fSX ¸füIYf d¸f»fm¦ffÜ »fIYe SX¦Ô f - ·fcSXf, ³ffSXÔ¦fe AüSX Àf·fe WX»IZY SXÔ¦f ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - VfbIiY½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - LXW MXS` Xû Àf»ffWX - ´f`Àff C²ffSX ³f ýmÔ ace of cups dÀfaWX

BÀf ¸fWXe³fm d¸f»fe-ªfb»fe ÀfRY»f°ff d¸f»fm¦feÜ Af´fIYf ¸fcOX JSXf¶f WXû ÀfIY°ff WX` A±f½ff dRYªfc»fJ¨fÊ AüSX ´f`Àfm IYf ½¹f¹f Af´fIYû ´fSXVm ff³f IYSX¦m ffÜ ¸ffWX IYf ¸f²¹f Af´fIZY d»fE »ff·fIYfSXe SXWX¦m ffÜ »fIYe SX¦Ô f- ³fe»ff AüSX ´fe»ff ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¶fb²f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - ¨ffSX AüSX ´ffÔ¨f MXS` Xû Àf»ffWX - ¦fWXSXe Àfû¨f IYû BÀ°fm¸ff»f ¸fmÔ »ffEa the fool IY³¹ff

³fBÊ dªf¸¸fmýfdSX¹ffÔ d¸f»f³fm IYf ¹fû¦f WXÜ` ªfû Af´fIYû ÀfRY»f°ff IYe SXfWX ´fSX »fm ªffE¦ff AüSX Af°¸fd½fäfÀf ¸fmÔ ½fÈdð IYSX¦m ffÜ »fû¦fûÔ Àfm ÀfÔ´fIYÊ AüSX ÀfÔ½ffý ¶f³ffE SXJ,Ôm B³f ¶ff°fûÔ IYf d½fVfm¿f ¸fWXØff WXû¦feÜ »fIYe SXÔ¦f- Àfb³fWXSXf AüSX »ff»f ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - SXd½f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - EIY MXS` Xû Àf»ffWX - ªf»ý¶ffªfe ¸fmÔ d³f¯fʹf ³ff »fmÔ

¸fWXe³fm IZY AfSXÔ·f ¸fmÔ Af´f ¶füdðIY ¨f¨ffÊ Àfm ýcSX SXWXmÔÜ d½fôfͱf¹fûÔ IZY d»fE ±fûOÞXf IYdNX³f Àf¸f¹f WX`Ü IYBÊ A¨LXm »fû¦fûÔ Àfm Af´fIYû ÀfIYfSXf°¸fIY DYªffÊ d¸f»fm¦feÜ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY d»fE ¹fWX Àf¸f¹f A³fbIcY»f WX`Ü »fIYe SXÔ¦f- BÔdOX¦fû ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¦fb÷Y½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - °fe³f MXS` Xû Àf»ffWX - ¸fbÀfe¶f°f ½ff»fm d½f¨ffSX-½¹f½fWXfSX Àfm ýcSX SXWXmÔ

IYfOXÊ ¶f°ff°ff WX` dIY ¹fWX ¸ffWX Af´fIZY d»fE A¨LXf SXWX¦m ffÜ A´f³fm d½f¨ffSX, ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ AüSX ¹fûªf³ffAûÔ IYe ¶ffSXeIY ´fOÞX°ff»f IYSXÜÔm dIYÀfe ·fe IYf¹fÊ Àfm ´fWX»fm CÀf ´fSX A¨LXm Àfm d½f¨ffSX IYSXÜÔm »fIYe SXÔ¦f- »ff»f AüSX ¶f`Ô¦f³fe ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¸fa¦f»f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - ³fü AüSX ¨ffSX MXS` Xû Àf»ffWX - ¦fWX³f d½f¸fVfÊ IZY C´fSXfÔ°f Àf¶f IYf¹fÊ IYSXmÔ

the high priest

temperence

the wheel of feature

°fbÕXf

¸fWXe³fm IZY Vfb÷YAf°f ¸fmÔ Àff½f²ff³fe´fc½fÊIY IYý¸f ¶fPX×f³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü A´f³fe ½ff¯fe ¸fmÔ IYNXûSX°ff ³f »ffEÔ A³¹f±ff IYdSX¹fSX AüSX ´ffdSX½ffdSXIY ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ¸fmÔ ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü »fIYe SXÔ¦f- IYf»ff AüSX ·fcSXf ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - Vfd³f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - ¨ffSX MXS` Xû Àf»ffWX - IY¸f AüSX A¨LXf ¶fû»fmÔ NIGHTS OF SWORDS

¸fIYSX

BÀf ¸ffWX Af´f d¨fa°ffAûÔ Àfm d§fSXm SXWX¦Ôm fmÜ dIYE ªff SXWXm IYf¹fûÊÔ ¸fmÔ ·fe d½f»fÔ¶f WXû ÀfIY°ff WXÜ` ´fdSXßf¸f IZY ¸fb°ffd¶fIY RY»f ³fWXeÔ d¸f»fm¦ffÜ d½fôfͱf¹fûÔ IYû Ad°fdSXöY EIYf¦fi WXû³fm IYe ªføYSX°f WXÜ` »fIYe SXÔ¦f- ´fe»ff ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¦fb÷Y½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - °fe³f MXS` Xû Àf»ffWX - ÀffWXÀf AüSX ²f`¹fÊ Àfm IYf¸f »fmÔ 70 I ªfb»ffBÊX 2013

UÈd›IY

´fid°fIcY»f°ffAûÔ AüSX A³fbIYc »f°ffAûÔ IZY ¶fe¨f ¹fWX ¸ffWX Af´fIYû d¸f»fm-ªfb»fm ´fdSX¯ff¸f ým³fm ½ff»ff WXÜ` ÀfÔ°ff³f IYe AûSX Àfm A¨LXf Àf¸f¹f ¦fbªfSX¦m ffÜ A²fcSXm IYf¹fÊ ´fcSXm WXû¦Ô fmÜ ýbV¸f³f A´f³fe ¨ff»f ¸fmÔ ³ffIYf¸f¹ff¶f WXû¦Ô fmÜ »fIYe SXÔ¦f- ´fe»ff AüSX IiYe¸f ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¦fb÷Y½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - °fe³f MXS` Xû Àf»ffWX - dIYÀfe IYû ³fe¨ff ³f dýJfEÔ THE MAGICIAN

IbY¸·f

IYfOXÊ ¶f°ff°ff WX` dIY ¸ffWX IZY Vfb÷Y ¸fmÔ Af´f BÊäSX ·fdöY AüSX ´fcªff-´ffNX ¸fmÔ °fne³f SXWXmÔ¦fmÜ ´fdSX½ffSX ¸fmÔ ¸fÔ¦f»fIYfSXe ¸ffWXü»f ¶f³ff SXWXm¦ffÜ Àfû¨f IZY A³fbÀffSX Af´fIZY IYf¹fÊ ´fcSXm WXûÔ¦fmÜ »fIYe SXÔ¦f- »ff»f AüSX ÀfÔ°fSXe ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - ¸fÔ¦f»f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - ³fü MXS` Xû Àf»ffWX - Àfû¨f-Àf¸fÓfIYSX ½¹f¹f IYSZÔ

²f³fb

¸fWXe³fm IYe Vfb÷YAf°f ¸fmÔ ¸fdWX»ffAûÔ Àfm Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f°fm WXEb IYf¸f »fm³fm IYe ªføYSX°f WXÜ` §fSX ¸fmÔ ¸fdWX»ff ÀfýÀ¹f IYf À½ffÀ±¹f ´fSXVm ff³fe ¶fPXf× ÀfIY°ff WXÜ` ¸ffWX IZY ¸f²¹f ¸fmÔ ¸ff³f-´fid°fâf IYe WXfd³f WXû ÀfIY°fe WXÜ` »fIYe SXÔ¦f- ÀfRZYý AüSX dÀf»½fS ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - Àfû¸f½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - Qû AüSX Àff°f MXS` Xû Àf»ffWX - ¸fdWX»ffAûÔ Àfm ¶ff°f-¨fe°f ¸fmÔ Àff½f²ff³fe ¶fSX°fmÔ seven of cups

¸fe³f

¹fWX ¸ffWX Af´fIZY d»fE Vfb·f RY»fýf¹fe WXû¦ffÜ IYf¹fÊdÀfdð AüSX ÀfRY»f°ff IYf ¹fû¦f WX`Ü ³füIYSXe ¸fmÔ ´fýû³³fd°f ¹ff ½fm°f³f½fÈdð WXû ÀfIY°fe WX`Ü AfͱfIY »ff·f IYe ´fi¶f»f ÀfÔ·ff½f³ff WX`Ü »fIYe SXÔ¦f- WX»IYf ´fe»ff AüSX ³ffSXÔ¦fe ·ff¦¹fVff»fe dQ³fX - VfbIiY½ffSX ·ff¦¹fVff»fe AaIY - LXWX MXS` Xû Àf»ffWX - dIYÀfe §fMX³ff ¹ff ½¹fdöY IYû WX»IZY ¸fmÔ ³f »fZÔ


AüSX IY»f ¸fZ¿f

BÀf ¸fWXe³fm ²ff͸fIY ¹ffÂff IYf ¹fû¦f WX`Ü ÷YIZY IYf¹fûÊÔ IYû d³f¹f°f Àf¸f¹f ¸fmÔ d³f´fMXf³fm IYf ´fi¹ffÀf IYSXmÔÜ ´fdSX½ffSX ¸fmÔ ¶fbªfb¦fÊ ½f ¶f¨¨fûÔ IYe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ Àfm ¸f³f IYû ÀfbIcY³f d¸f»fm¦ffÜ IYf¸f ´fSX EIYf¦fid¨f°f SXWXmÔÜ ³fE IYf¹fÊ VfbøY IYSX³fm IYe údá Àfm ¹fWX ¸ffWX A°¹fÔ°f Vfb·f WX`Ü Vfb·f AÔIY - 23 Vfb·f SXÔ¦f - ªff¸fb³fe IYIYÊ ¦f°f Àf¸f¹f ¸fmÔ dIY¹fm ¦fE IYf¹fÊ BÀf ¸ffWX RY»fe·fc°f WXûÔ¦fmÜ Ad½f½ffdWX°f »fû¦fûÔ IYû Vffýe IZY A¨LXm ´fiÀ°ff½f d¸f»f³fm IZY ¹fû¦f WX`ÔÜ SXfªf³fed°fIY Vfd£Àf¹f°fûÔ IYû ¸ffWX IZY ¸f²¹f ¸fmÔ ´fSXmVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü A´f³fm R`YÀf»fûÔ ´fSX AdOX¦f SXWXmÔ, ÀfRY»f°ff d¸f»fm¦feÜ Vfb·f AÔIY - 35 Vfb·f SXÔ¦f - WXSXf °fbÕXf BÀf ¸ffWX ´fi°¹fmIY ÃfmÂf ¸fmÔ »ff·f IZY ªf¶fSXýÀ°f ¹fû¦f WX`ÔÜ ´fim¸fe-´fimd¸fIYf EIY ýcÀfSXm IYû »ff»f SXÔ¦f IYe ½fÀ°fb C´fWXfS XÀ½føY´f ·fmÔMX IYSXmÔÜ BÀfÀfm ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ¸fmÔ ¸f²fbSX°ff ¶fPX×m¦feÜ ½f`½ffdWXIY C¸fi IYe A½fÀ±ff ½ff»fm »fû¦fûÔ IZY d½f½ffWX ¶fÔ²f³f ¸fmÔ ¶fÔ²f³fm IZY ´fc¯fÊ ¹fû¦f WX`ÔÜ Vfb·f AÔIY - 11 Vfb·f SXÔ¦f - ·fcSXf ¸fIYSX Af´fIZY d»fE ¹fWX ¸ffWX ³fBÊ Àfû¨f ½f ³fBÊ DYªffÊ Àfm ·fSX´fcSX SXWXm¦ffÜ ¶fÈWXÀ´fd°f IYe AÀfe¸f IYÈ´ff SXWXm¦feÜ ³fBÊ ¹fûªf³ffEÔ ÀffIYfSX WXûÔ¦feÜ då¹fûÔ IYû ³fE ½ffWX³f IYf ÀfbJ ´fif~ WXû³fm IYf ¹fû¦f WX`Ü VffSXedSXIY IYá WXû³fm ´fSX OXfg¢MXSXe Àf»ffWX A½fV¹f »fmÔÜ Vfb·f AÔIY - 14 Vfb·f SXÔ¦f - »ff»f

ªff³fZÔ SXfdVf¹fûa IYf WXf»f UÈ¿f·f

¹fWX ¸ffWX ÃfmÂf ´fdSX½f°fʳf IYf ÀfÔIZY°f ým SXWXf WX`Ü ½¹ff´ffdSXIY ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ¸fmÔ »f¦fm »fû¦f A´f³fm ´fi¹ffÀfûÔ IYû ¸fªf¶fc°fe Àfm A¸f»feªff¸ff ´fWX³ffEÔÜ Àfû¨f IYû WX¸fmVff ÀfIYfSXf°¸fIY SXJmÔÜ À½ffÀ±¹f IYe údá Àfm ¸ffWX CØf¸f WX`Ü ªf¶fdIY ¸ffWX IZY ¸f²¹f ¸fmÔ JSXeýfSXe IYSX³ff ª¹ffýf »ff·fýf¹fIY WXû¦ffÜ Vfb·f AÔIY - 15 Vfb·f SXÔ¦f - ¶f`Ô¦f³fe dÀfaWX

BÀf ¸ffWX ¸fWX°½f´fc¯fÊ »fû¦fûÔ Àfm ¸fb»ffIYf°f WXû¦fe ªfû Af´fIZY d»fE A°¹fÔ°f »ff·fIYfSXe dÀfð WXûÔ¦fmÜ AfͱfIY ¸ff¸f»fûÔ ´fSX Àfû¨f-Àf¸fÓfIYSX À½f¹fÔ R`YÀf»fm »fmÔÜ d½fôf±feÊ A´f³fm ´fi¹ffÀf ªffSXe SXJmÔ, ÀfRY»f°ff A½fV¹f d¸f»fm¦feÜ ´fiZ¸fe-´fiZd¸fIYf EIY QcÀfSZX IYû Àf¸f¹f QZÔ, BXÀfÀfZ EIY QcÀfSZX IZY ª¹ffQf ³fªfÞQeIY Af¹fZÔ¦fZÜ Vfb·f AÔIY - 89 Vfb·f SXÔ¦f - IYf»ff UÈd›IY SXfªf³fed°fIY Àfm ªfbOÞXm »fû¦fûÔ IYû Àf¸ffªf ¸fmÔ ¸ff³fÀf¸¸ff³f d¸f»fm¦ffÜ VfÂfb ´fÃf WX°fû°ÀffdWX°f SXWXmÔ¦fmÜ ¹fû¦f E½fÔ ½¹ff¹ff¸f ´fSX ²¹ff³f ýmÔÜ ³fE pû°fûÔ Àfm ²f³f IYe ´fifd~ WXû¦feÜ ¸ffWX IZY AfdJSXe ¨fSX¯f ¸fmÔ C²ffSX »fm³fm ½f ým³fm Àfm ¶f¨fmÔÜ Vfb·f AÔIY - 78 Vfb·f SXÔ¦f - ¦fb»ff¶fe IbY¸·f ´fdSX½f°fʳf IZY Àff±f-Àff±f ´fýû³³fd°f IZY ´fcSXm AfÀffSX WX`ÔÜ ¹fb½ff ½ffWX³f Àff½f²ff³fe´fc½fÊIY ¨f»ffEÔÜ ÀfÔ°ff³f Àfm JbdVf¹ffÔ ´fif~ WXûÔ¦feÜ d¸fÂfûÔ Àfm ¸fb»ffIYf°f WXû³fm IZY ¹fû¦f WX`Ô ªfû ·fd½f¿¹f ¸fmÔ IYfSX¦fSX dÀfð WXûÔ¦fmÜ ²ff͸fIY ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ ¶fPX×mÔ¦feÜ Vfb·f AÔIY - 24 Vfb·f SXÔ¦f - ´fe»ff

Af¨ff¹fÊ ´fe. £fbSXf³ff

d¸f±fb³f ³f½fe³f IYf¹fûÊÔ Àfm »ff·f WXû³fm IYe ÀfÔ·ff½f³ff WX`Ü ´fdSX½ffSX ¸fmÔ ·fcd¸f ¹ff ¸fIYf³f JSXeý³fm IYf ¹fû¦f ¶f³f SXWXf WX`Ü ¸ffWX IZY AfdJSXe Àf~fWX ¸fmÔ Àf°fIYÊ°ff IZY Àff±f dSXV°fm IYf¹f¸f IYSXmÔÜ dIYÀfe IYf¹fÊ IYû IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ Àfû¨f-Àf¸fÓf IYSX R`YÀf»ff IYSZÔX, ÀfRY»f°ff d¸f»fm¦feÜ ¸ffWX d¸f»fm-ªfb»fm »ff·f ým³fm ½ff»ff SXWXm¦ffÜ Vfb·f AÔIY - 45 Vfb·f SXÔ¦f - IiYe¸f IY³¹ff Af¹ff°f-d³f¹ffÊ°f IZY ½¹f½fÀff¹f ¸fmÔ ªfbOÞXm »fû¦fûÔ IYû ´fSXmVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXm¦ffÜ »fmdIY³f ¸ffWX IYf ´fWX»ff Àf~fWX Ad°f RY»fýf¹fe WXû¦ffÜ §fSX ¸fmÔ ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fÊ ÀfÔ´f³³f WXûÔ¦fmÜ dªfÀf ½¹f½fÀff¹f IYe ¶ffSXedIY¹fûÔ IYe Àf¸fÓf ³f WXû, CÀfm BÀf ¸ffWX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSXmÔÜ Vfb·f AÔIY - 67 Vfb·f SXÔ¦f - ÀfRZYý ²f³fb ¹fWX ¸ffWX d¸fdßf°f RY»fýf¹fe SXWXm¦ffÜ ½fÈ¿f SXfdVf IYf ½¹fdöY BÀf ¸ffWX Af´fIYû d½fVfm¿f »ff·f ´fWXbÔ¨ffE¦ffÜ ¹fb½ff ¶ffWXSXe Jf³f-´ff³f Àfm ¶f¨fmÔÜ ¸ffWX IZY ¸f²¹f ¸fmÔ Vfb·f Àf¸ff¨ffSX d¸f»f³fm IZY AfÀffSX WX`ÔÜ ½f ¸ffWX IZY AfdJSXe ¨fSX¯f ¸fmÔ ¸ff³fdÀfIY ´fSXmVffd³f¹ffÔ IY¸f WXûÔ¦feÜ Vfb·f AÔIY - 30 Vfb·f SXÔ¦f - ³fe»ff ¸fe³f Af´fIYû d½fýmVf ¹ffÂff IYSX³fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü BÀf ¸ffWX Af´f ´fSX Àfc¹fÊým½f IYe AÀfe¸f IYÈ´ff SXWXm¦feÜ ¸fdWX»ffEÔ ªfb¶ff³f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJmÔ A³¹f±ff ¸fbÀfe¶f°f ¸fmÔ ´fOÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ¸ffWX IYf AÔd°f¸f Àf~fWX Vfb·f SXWXm¦ffÜ Vfb·f AÔIY - 37 Vfb·f SXÔ¦f - ÀfRZYý ªfb»ffBÊX 2013 I 71


RZYÀf AfgRY Q ¸fa±f

dVfJSX ³fZ ¨f`Ôd´f¹faÀf MXÑfgRYe ¸fZÔ 363 SX³f ¶f³ffIYSX ¸f`³f AfgRY ý ÀfeSXeªf AüSX ¦fû»OX³f ¶f`MX dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f IYSX ´fcSZX QZVf IYfZ ¸fcLXûÔ ´fSX °ffU QZ³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ff

SXfWbX»f ·ffÀIYSX 72 I ªfb»ffBÊX 2013


Cover & back Cover:Layout 1 4/26/2013 4:52 PM Page 3


E mag july  

Uttarakhand tragedy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you