Page 1

Effektive produksjonsprosesser for en klimavennlig framtid Industriell fokus Tel-Tek er et nasjonalt FoU-institutt med fokus på energi-

Pulverteknologi

Energi

CCS (Carbon Capture & Storage)

Industriell Innovasjon

effektive produksjonsprosesser og lavutslipp. Vi er en oppdragsorganisasjon og utfører prosjekter for og i samarbeid med industri og virkemiddelapparatet. Gjennom forskning, utvikling, teknologioverføring og rådgiving bidrar vi til å styrke utvikling av et konkurransekraftig næringsliv og stimulere til nyetableringer. Vi kombinerer kompetanse innenfor forskning og forretningsutvikling for å skape nye muligheter og utvikle resultatorienterte løsninger.

Forskning og Utvikling Tel-Tek er et teknisk industrielt FoU-institutt. Vi har erfarne medarbeidere med forskningskompetanse og bransjekunnskap. Sammen med kunden bidrar vi til problemløsning og utvikling. Våre hovedaktiviteter er innenfor:

• Pulverteknologi • Energi • CCS • Industriell Innovasjon I samarbeid med næringsliv og offentlige aktører, nasjonalt og internasjonalt, initierer og utvikler Tel-Tek prosjekter, både faglig og finansielt. Tel-Tek har erfaring innenfor finansieringsordninger for ulike typer prosjekter. Design av utstyrs- og prosessløsninger og teknisk-økonomiske analyser er en del av våre FoU aktiviteter. .

De fleste materialene vi omgir oss med er pulver/partikler minst en gang i livssyklusen. Mange bransjer håndterer store mengder partikulære materialer; råvarer, katalysatorer, tilsatsstoff og sluttprodukt.

Innenfor fagområdet Energi arbeider Tel-Tek med energiutfordringer i et lavutslippperspektiv. Vi utfører studier innen optimal energiutnyttelse.

Forskning og utvikling innenfor pulverteknologi er viktig for nesten all industri, både i et energiperspektiv og for å sikre pulver- og produksjonskvalitet.

• CO

Vi utfører forsknings- og utviklingsarbeider innenfor områdene:

• Transport • Lagring • Bearbeiding • Separering • Karakterisering • Prosess/Utstyrsdesign

Vårt hovedfokus er: fangst kombinert med bioenergi 2

• Biogass • Forbrenning og miljø • Modellering og strømning • Energieffektive prosesser • Effektiv pulverhåndtering • Effektive produksjonsprosesser • Beregning av kostnadsoptimal energiutnyttelse

CCS består av CO2-fangst, transport og permanent lagring av CO2. Tel-Tek arbeider med den totale CO2kjeden, og driver FoU innenfor konkrete problemstillinger knyttet til industriell CCS. Implementering av CCS vil være en avgjørende faktor for om Norge og resten av verden vil kunne oppfylle sine klimaforpliktelser Våre arbeider innbefatter:

• Post-combustion fangstteknologi • Degradering av aminer • Tidligfase kostnadsestimering • Løsninger for kraftproduserende og kraftkrevende industri

• CO -lab • CO transport og infrastruktur 2 2

Industriell Innovasjon har hovedfokus på å få industrien til i større grad å ta i bruk FoU som virkemiddel for smartere produktog prosessutvikling. Viktig i denne sammenheng er:

• FoU-inkubator for

gründere/bedrifter

• Virkemiddel for Regional FoU

og Innovasjon

• Smart Produksjon – et konsept for å

redusere uønsket variasjon og finne resultatdriverne i komplekse industri prosesser


Teknologifokusert forskning og utvikling Tel-Tek – kort fortalt: POSTEC – FoU innenfor karakterisering og håndtering av partikulære materialer, og prosess- og utstyrsdesign. GassTEK – FoU innenfor CCS og bioenergi. NYSKAPING – Smart Produksjon, virkemidler for FoU og for gründervirksomhet. UTLEIE av kontorer.

Teknologisenteret – et utviklende fellesskap! Vi tilbyr kontorer i et offensivt og inspirerende forsknings- og utviklingsmiljø. Det er noe som heter å “spille hverandre gode”. Vi har tro på at det betyr noe hvem man omgås. Derfor ønskes du som vil være en del av et teknologisk miljø hjertelig velkommen til Teknologisenteret – enten du er alene eller bringer med deg flere. Teknologisenteret finner du på Kjølnes i Porsgrunn. Senteret eies og driftes av Tel-Tek.

Pulverteknologi - Energi - CCS - Industriell innovasjon

Tel-Tek - Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn • telefon 35 57 40 00 • www.tel-tek.no • email: tel-tek@tel-tek.no

www.tel-tek.no

Profile for Liv Axelsen

Brosjyre trykk 2011  

Brosjyre trykk 2011  

Profile for livax
Advertisement