Page 1

책rsrapport


le de lsesbe retn i ng

3 • 2 011 har været det hidtil bedste år for Danish Agro-koncernen 10 • CSR 14 • Årets begivenheder 18 • Direktionen i Danish Agro 19 • Hoved- og nøgletal

hove daktivitete r 2 0 • 22 • 26 • 31 • 37 • 38 • 39 • 42 • 45 • 48 • 51 • 52 • 54 •

F orretningsområder Planteavl Afgrøder og råvarer Foder og mineraler Økologi Energi Farm Supply Salgskanaler Drift Kvalitet Marketing HR IT

økonomisk u dvi kli ng i aktivitete r 5 6 • 60 • 62 • 64 • 67 • 68 • 70 •

 anish Agro og DLA Group D DLA Group Grovvarer Danmark Grovvarer Udland Grovvarer Supportselskaber Premix og vitaminblandinger m.v. Food Aktiviteter

regnskab 74 • 75 • 76 • 78 • 80 • 81 • 85 • 86 • 94 • 95 •

L edelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Egenkapitalforklaring Noter Selskabsoplysninger Danish Agros bestyrelse


• Fusionen med Nordjysk Andel og Aller Mølle er vel gennemført • De planlagte synergier, effektiviseringer og rationaliseringer er gennemført • Nye ryk er taget i koncernens vision om at udvikle de internationale aktiviteter

Jørgen H. Mikkelsen Bestyrelsesformand

Med et resultat før skat på 363 mio. kr. i 2011 har Danish Agro realiseret koncernens hidtil bedste resultat. I forhold til resultatet for 2010 er der tale om en resultatforbedring på 108 mio. kr. svarende til en vækst på 43 %. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 28,8 %. Resultatet er skabt på baggrund af en omsætning i 2011 på 15,8 mia. kr. imod 13,3 mia. kr. i 2010 svarende til en vækst på 2,5 mia. kr. eller 19 %. Efter skat realiserer Danish Agro et overskud på 325 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 25,8 %.

Christian Junker Adm. direktør

Op imod X af årets resultat er hentet på indtjening fra sideaktiviteter i ind- og udland. Det er meget tilfredsstillende, at det indtjeningsmæssige potentiale uden for kernevirksomheden er blevet styrket. Herudover er der i kerneaktiviteterne løftet 40 mio. kr. af omkostningerne primært fra fusionerne med Nordjysk Andel og Aller Mølle. Kombinationen af sparede omkostninger og forøget indtjening uden for kernevirksomheden styrker samlet set Danish Agros konkurrencekraft, hvilket i sidste ende kommer vores medlemmer og kunder til gode.

l e d e ls esb e r et n i n g

2011 har været det hidtil bedste år for Danish Agro-koncernen

3


Værdi til gavn for vores kunder og medlemmer Der skal ikke herske tvivl om, at Danish Agro ser det som sit vigtigste mål løbende at skabe værdi til gavn for vores kunder og ejere. Det har været en stor opgave at deltage i de mange fusioner på det danske marked igennem de senere år. Det har været udfordrende for ledelsen og har også krævet finansiel robusthed. Vi er lykkedes med at få skabt en meget effektiv virksomhed, som har udviklet sig til et stærkt redskab for dansk landbrug. Desværre må vi erkende, at vækstmulighederne i Danmark er forholdsvist begrænsede. Dette skyldes dels den størrelse, Danish Agro har fået samt det forhold, at de samlede rammebetingelser for vores landmænd gør det vanskeligt at konkurrere med vigtige nabolande som for eksempel Sverige og Tyskland. Det hjemlige totalmarked for grovvarer er derfor faldende.

4

I lyset heraf er vi meget tilfredse med, at vi over de seneste 10 år har involveret os i en række sideaktiviteter i indog udland, som har vist sig at være særdeles profitable for den samlede koncern.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Vi forventer, at denne udvikling fortsætter i årene, der kommer. Vi ejer en række selskaber, som har ledelse og kræfter til at brede deres virksomhed ud til nye markeder, ligesom vi ser mange akkvisitionsmuligheder generelt.

• Grovvarer Supportselskaber – upstream • Specialfoder aktiviteter • Food aktiviteter For at fastholde og udbygge Danish Agros indtjeningskraft fremover, ser vi gerne, at koncernen over tid gennemsnitligt vækster med 10-12 % pr. år. Langt størstedelen af væksten ser vi skabt i udlandet, særligt i landene rundt om Østersøen og i nogle af de øvrige CEE-lande. Herudover vil vi sætte fokus på at udvikle de internationale vitamin- og premixaktiviteter yderligere. I lyset af den lagte vækststrategi er der i starten af 2012 etableret en bredere koncernledelse samt foretaget en udvidelse af direktionen i Danish Agro fra ét til fem medlemmer. Udvidelsen af den overordnede ledelse sker for at styrke koncernens ledelseskraft og sikre den succession, der løbende er fokus på og behov for.

­ rovvarer G Danmark

– downstream

­Grovvarer Support­ selskaber

Koncernens opdeling i forretningsenheder Danish Agro er i dag opdelt i fem forretningsenheder: • Grovvarer Danmark – downstream • Grovvarer Udland – downstream

Nettoomsætning Koncernomsætning

Bruttoavance Udviklingen i koncernens ­bruttoavance (mio. kr.)

(mio. kr.)

Koncernens opdeling i ­forretnings- enheder

– upstream

Specialfoder aktiviteter

Omkostninger Koncernens omkostninger (mio. kr.)

EBITDA Udvikling i koncernens drifts­resultat EBITDA (mio. kr.)

2.500

1.600

650

12.400

2.000

1.280

520

9.300

1.500

960

390

6.200

1.000

640

260

3.100

500

320

130

0 2007 2008 2009 2010

2011

0 2007 2008 2009 2010

2011

– downstream

Food aktiviteter

15.500

0

Grovvarer Udland

0 2007 2008 2009 2010

2011

2007 2008 2009 2010

2011


Mål om overskudsbetaling til medlemmerne for regnskabsåret 2013 I en årrække har vi i Danish Agro ikke været i stand til at deklarere overskudsbetaling til vores medlemmer. Udviklingen af vores virksomhed har krævet, at der blev ført en konsekvent konsolideringspolitik. Alternativt havde vi ikke kunnet deltage så aktivt i konsolideringen af den danske grovvarebranche.

• Driftsresultatet før renter men efter afskrivninger – EBIT – udgjorde 473 mio. kr. mod 405 mio. kr. i 2010.

Selvom vi har holdt indtjeningen i vores samhandel med landmændene på et absolut minimum, er det vores intention fra 2013 igen at påbegynde overskudsdeklarering til vores medlemmer.

• Nettoresultat efter skat og medinteressenters resultatandele blev på 237 mio. kr. imod 250 mio. i 2010.

• Koncernens driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster – EBITDA – androg 658 mio. kr. imod 560 mio. kr. i 2010. En stigning på 98 mio. kr.

Afskrivninger Udvikling i koncernens ­afskrivninger (mio. kr.)

EBIT Udvikling i koncernens drifts­resultat før finansielle poster (mio. kr.)

• Koncernens resultat efter skat udgør 325 mio. kr. imod 325 mio. kr. i 2010.

• Danish Agros egenkapital inklusiv minoritetsinteresser blev øget fra 1.261 mio. kr. til 1.541 mio. kr., svarende til en vækst på 280 mio. kr. • Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 28,8 %. • Koncernens soliditet udgør nu 22,7 % mod 19,6 % året før.

Resultat efter finansiering Udvikling i koncernens resultat før skat inkl. minoritets­ interesser (mio. kr.)

Årets resultat Udvikling i koncernens resultat efter skat inkl. minoritets­ interesser (mio. kr.)

200

500

400

350

160

400

320

280

120

300

240

210

80

200

160

140

40

100

80

70

0

0 2007 2008 2009 2010

2011

0 2007 2008 2009 2010

2011

0 2007 2008 2009 2010

2011

2007 2008 2009 2010

2011

5

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Økonomisk udvikling i 2011 • Som nævnt indledningsvist opnåede Danish Agrokoncernen i 2011 en omsætning på 15,8 mia. kr. imod 13,3 mia. kr. i 2010. En vækst på 2,5 mia. kr. svarende til 19 %.

• Koncernens resultat før skat – EBT – steg fra 254 mio. kr. til 363 mio. kr. i 2011.


• Koncernens leverage udgør ved årets udgang 5,6 mod 6,3 året før. • Koncernens interest coverage udgør ved årets udgang 5,4 mod 3,6 året før.

6

Væsentlige ændringer i koncernens aktiviteter og struktuR Danish Agro har året igennem arbejdet med at få en mere forenklet koncernstruktur.

Pr. 1. august 2011 erhvervede koncernen sammen med Vestjyllands Andel det finske grovvareselskab Yrittäjien Maatalous Oy, som beskæftiger godt 60 medarbejdere og omsætter for cirka 550 mio. kr. Det nye selskab skal sikre en distributionskraft for koncernens produkter til det finske marked. I umiddelbar forlængelse heraf erhvervede Danish Agro og Vestjyllands Andel de resterende aktier i Baltic Agro Holding A/S.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

I løbet af foråret erhvervede selskabet de sidste aktier i Dan Aller Holding A/S. I forlængelse heraf blev aktiviteterne i datterselskabet Aller Mølle A/S overført til Danish Agro a.m.b.a., og selskaberne Dan Aller Holding A/S og Aller Mølle A/S blev herefter likvideret.

De to foreninger besluttede efterfølgende at samle de udenlandske grovvareaktiviteter under et nystiftet selskab DLA International Holding A/S, som nu er nyt moderselskab for vores aktiviteter i Finland, Estland, ­Letland og Litauen.

For så vidt angår selskaberne A/S Sydjydsk Korn og Foderstofkompagni, Chr. Petersen A/S og Landbrugets Storkøb A/S er disse pr. 1. januar 2011 fusioneret med moderselskabet Danish Agro a.m.b.a. Eneste aktivitet i de tre selskaber var udlejning af ejendomme.

I slutningen af året stiftede det nye holdingselskab så endnu et selskab – Swedish Agro AB – hvis opgave bliver at intensivere DLA gruppens placering på det svenske marked. Selskabet vil få adresse i Staffanstorp, hvor et

Nettoresultat Udviklingen i koncernens resultat efter skat ekskl. minoritetsinteresser (mio. kr.)

Balance Udvikling i koncernens balance (mio. kr.)

Forrentning egenkapital Udvikling i koncernens resultat før skat i % af ­egenkapitalen

Forrentning egenkapital Udvikling i koncernens ­resultat efter skat i % af egenkapitalen

250

60 %

60 %

7.000

200

48 %

48 %

5.600

150

36 %

36 %

4.200

100

24 %

24 %

2.800

50

12 %

12 %

1.400

0

0% 2007 2008 2009 2010

2011

0% 2007 2008 2009 2010

2011

0 2007 2008 2009 2010

2011

2007 2008 2009 2010

2011


andet af koncernens datterselskaber Kvarnbyfoder AB er ved at opføre nye lager-, produktions- og kontorfaciliteter. Også vores food-aktiviteter er i årets løb blevet udvidet i Sverige.

I Baltikum har vi igen realiseret meget tilfredsstillende resultater. I 2011 blev omsætningen på 2,1 mia. kr., og det økonomiske resultat blev et overskud på 60 mio. kr.

Egenkapital Udvikling i koncernens ­egenkapital inkl. minoritets­ interesser (mio. kr.)

25 %

1.200

20 %

900

15 %

600

10 %

300

5%

0 2011

Afgrøder Foder

Planteavl

Økologi

Råvarer

Danish Agros forretnings­områder

Premix

Fritid Veterinær­ medicin

2007 2008 2009 2010

Energi

Ass. ­selskaber

0% 2007 2008 2009 2010

2011

7

Det er planen over de kommende år at udbygge vores logistikfaciliteter i de tre baltiske lande.

Tilknyt. selskaber

Soliditet Udvikling i koncernens ­soliditet inkl. minoritets­ interesser i %

1.500

I Letland har vi købt en mindre grovvarevirksomhed i Stende i den vestlige del af landet. Anlægget vil blive drevet sammen med vores bestående grovvareforretning, der er nabo til anlægget.

Pakke­ varer

ledelsesberetning • årsrapport 2011

HEDEGAARD foods A/S, som Danish Agro ejer sammen med en række andre aktionærer, har udvidet forretningsomfanget i 2011. Pr. 1. januar 2011 erhvervede selskabet 70 % af aktierne i Sveriges største ægforretning – Svenska Lantägg AB med produktionsanlæg i Skara og Hässleholm. Den nye virksomhed omsætter for 550 mio. SEK og beskæftiger 100 ansatte. Med tilkøbet af den nye virksomhed er der opnået en række synergimuligheder, som nu vil blive realiseret i den nye samlede ægkoncern, som i 2011 omsatte for 855 mio. kr. og beskæftiger 185 ansatte.

I løbet af året har vi erhvervet et forholdsvist nyt kornanlæg med tilhørende rense- og tørrerifaciliteter i Vilkaviskis i den sydlige del af Litauen. Til anlægget hører også en rapsmølle.


Hovedmål for 2012 Helt overordnet skal 2012 være et år, hvor koncernen igen sætter høje finansielle mål. Målet er at fortsætte den positive strukturelle udvikling, men samtidig fortsat udvikle koncernens finansielle robusthed.

Danish Agro-koncernen har blandt andet følgende finansielle mål for 2012: • En koncernomsætning, der afhængig af blandt andet udviklingen i varepriser og høstudbytter, vil udgøre i niveauet 16-17 mia. kr.

8

cashflow styring, kapitalfremskaffelse, skatteforhold, revisionsforhold etc. • Koncernen har vedtaget en fælles IT strategi, og alle koncernens selskaber vil step by step blive overført til en fælles IT infrastruktur, hvor der samtidig vil være fokus på EDI, E-handel, Intranet, Business Intelligence etc. • Koncernstrukturen vil blive udbygget og harmoniseret på områderne HR, Kommunikation og Marketing.

• Et koncernresultat før minoritetsinteresser og skat i niveauet 350 mio. kr.

• Løbende fokus på tilpasning af det eksisterende serviceapparat, så selskabets operationelle aktiviteter til stadighed matcher de enkelte kundesegmenters behov så effektivt og rationelt som muligt.

• Nyinvesteringer i materielle anlægsaktiver i størrelsesordenen 110 mio. kr.

• Antallet af ”Shoppen”-butikker vil blive øget fra 15 til 20 stk.

• Afskrivninger på materielle anlægsaktiver i niveauet 200 mio. kr.

• Yderligere udbygning af samarbejdet med tilknyttede og associerede selskaber for at hente synergier, forbedre konkurrenceevnen og skabe øget indtjening.

• En koncernbalance pr. 31.12.2012 i niveauet 7.000 mio. kr. • En koncernegenkapital pr. 31.12.2012 inklusiv minoritetsinteresser i niveauet 1.800 mio. kr. • En soliditet pr. 31.12.2012 i niveauet 25-26 %

ledelsesberetning • årsrapport 2011

• En leverage i niveauet 5-6 • En interest coverage i niveauet 6-7 Herudover vil Danish Agro rette fokus mod ­følgende headpoints: • Sikre så optimal en selskabsstruktur som muligt, hvorfor Danish Agro Fyn A/S pr. 1. januar 2012 bliver fusioneret med Danish Agro a.m.b.a. • Sikre, at koncernen løbende kan levere ledelseskraft til koncernselskabernes udvikling. Det vil derfor fortsat være højt prioriteret at tilføre koncernen løbende ledelseskompetencer ved såvel intern som ekstern rekruttering. • Koncernens centrale finans- og økonomiafdeling vil yderligere få styrket sin position over for koncernens selskaber, når det drejer sig om budgettering, løbende opfølgning, business controlling,

• Koncernen vil i de kommende år fortsætte sin positive udvikling ved at forstærke sin position på forskellige markeder. Koncernen satser på en årlig gennemsnitlig vækst i niveauet 10-12 %. • Koncernen vil øge sin position på grovvaremarkedet rundt om Østersøen. • Koncernens premix- og vitaminaktiviteter vil blive udviklet til en mere global business. • Step by step vil koncernens aktiviteter i CEE-landene blive øget. I forbindelse hermed kan salg af maskiner til landbruget også blive en del af den samlede produkt-palette. • Koncernen er parat til at indgå i dybe strategiske alliancer med få udvalgte samarbejdspartnere på områder og markeder, hvor de gavner koncernens samlede styrke. • Vækststrategien uden for landets grænser vil blive søgt gennemført i et fælles ejerskab med Vestjyllands Andel. • Visionen er at udvikle Danish Agro til at være en af de stærkeste og mest betydende agroindustrivirksomheder på nordeuropæisk plan.


Vi er i en branche, hvor der er meget størrelsesøkonomi. Landbruget samler sig i færre og større enheder. Vi skal være skarpe i konkurrencen og dermed meget omkostningseffektive for at være en attraktiv partner. Samtidig er det vigtigt, at vi kan byde ind med en faglig stærk og kompetent organisation, der kan tilbyde kvalitetsvarer til de rigtige priser.

Vores organisation skal derfor til stedse besidde en stor viden og erfaring, som løbende kan komme vores kunder til gode i det daglige samspil.

For at møde koncentrationen på leverandørsiden er det vigtigt, at vi kan tilbyde en stor distributionskraft – også i et internationalt perspektiv.

Samtidig med en stærk konkurrenceevne skal Danish Agro også være i stand til fortsat at konsolidere sin egenkapital, så vi i dagligdagen kan være et godt redskab for vores mange landmandskunder.

Vi vil derfor fortsætte med at internationalisere Danish Agro – det er nøglen til, at vi også på den lange bane kan være en attraktiv partner over for vores mange kunder og ejere.

Både landmændene og vi i følgevirksomhederne er i dag en del af en global konkurrence. Det er således naturligt, at vi søger hen, hvor der er gode vækstmuligheder for at udnytte vores erfaring og knowhow.

Galten hovedkontor

Jørgen H. Mikkelsen Bestyrelsesformand

Karise hovedkontor

Christian Junker Adm. direktør

9

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Det danske marked og øget ­i nternationalisering Vores vision i Danish Agro er at være en konkurrencedygtig grovvarevirksomhed med en størrelse, hvor vi kan reducere flest muligt unødige omkostninger. Samtidig hermed vil vi være garant for en effektiv og rationel drift med fokus på værditilvækst for den enkelte landmand.


CSR Corporate Social Responsibility i Danish Agro Virksomhederne i Danish Agro-koncernen skal leve op til lovgivningen i de lande, hvori der opereres. I Danish Agro har vi vedtaget politikker for integration af samfundsansvar som en del af virksomhedens strategi. Disse politikker bliver løbende implementeret i koncernvirksomhederne. Kvalitets- og processtyring Danish Agro har et veludbygget kvalitetsstyringssystem, som dækker både ledelsessystem, forretningsgange, kvalitetsstyring og reklamationsbehandling. Alle politikker og procedurer er velbeskrevet i kvalitetsstyringssystemet. Revideringer udsendes automatisk til de berørte medarbejdere med krav om refleksion. Medarbejderne bliver således bedt om at reagere på revideringerne og kvittere på, at de læst og forstået dem. Alle medarbejdere har adgang til kvalitetsstyringssystemet fra alle arbejdsstationer og kan altid finde præcis de procedurer, der er relevante for dem. Adgangen er naturligt begrænset i forhold til den enkeltes arbejdsområde.

10

Danish Agro lever op til kravene i hygiejneforordningen og har endvidere valgt at lade sig GMP +B2 og GTP certificere. Certificeringerne er en ekstra garanti for, at procedurebeskrivelser bliver fulgt og sikrer, at Danish Agro sælger gode sunde produkter, der via landbruget, møllerier og malterier ender i fødevarekæden.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

For at mindske brugen af energi, optimerer og udskifter Danish Agro-koncernen løbende produktionsanlæggene

Kristoffer Nielsen, kundeservicemedarbejder

og transportmateriel. Vi anvender friktionsnedsættende produkter, som mindsker energiforbruget i pelleteringen. Derudover optimerer vi vores produktionsplanlægning både i relation til transport og produktionseffektivitet, således at vi anvender mindst mulig energi. Ved at mindske forbruget af vand, el og gas passer vi på miljøet, samtidigt med at vores produkter bliver mere konkurrencedygtige. Medarbejderfokus Danish Agro har været involveret i mange fusioner og har dermed i sagens natur været igennem mange tilpasninger og nedskæringer i forbindelse med, at dobbeltfunktioner er blevet nedlagt. Vi har ved hver fusion tilsikret, at alle medarbejdere hurtigst muligt kom til at kende deres fremtidige situation. Det er aldrig rart at gå i uvished, og den uvished har vi altid forsøgt at få afklaret hurtigst muligt. Medarbejdere, der skal fratræde, bliver tilbudt fritstilling. Er der behov for deres arbejdsindsats, ligger vi typisk en fuldførelsesbonus ind i samarbejdet. Hvis der på et senere tidspunkt opstår ledige stillinger, bliver berørte medarbejdere tilbudt stillingen før end andre. Overenskomstdækkede forhold Danish Agro er medlem af arbejdsgiverforeningen ­GLS-A, og alle ansatte med undtagelse af ledere i Danish Agro er omfattet af en overenskomst indgået mellem GLS-A og enten HK eller 3F. Via overenskomsten er medarbejderne sikret basale løn- og ansættelsesvilkår herunder arbejdsmarkedspension m.v.

Da vi i foråret 2011 købte Aller Mølle, kom Kristoffer Nielsen, tidligere bogholder fra Aller Mølle, i klemme og blev afskediget. Da der i hans opsigelsesperiode blev en ledig plads i vores kundeservicecenter, var det naturligt for os at kontakte Kristoffer og tilbyde ham det ledige job i kundeservice. Som en del af Kristoffers omplacering til nye opgaver, var Kristoffer på et forløb i DLA Academy kaldet ”Service og kundehåndtering i telefonen for kundeservicemedarbejdere”. På den måde fik Kristoffer også en faglig opkvalificering i forbindelse med sin omskoling til nye opgaver.


Via overenskomsten er medarbejderne også sikret retten til at kunne udpege tillidsrepræsentanter. I Danish Agro har vi et tæt og konstruktivt samarbejde med tillidsmandsorganisationen. Pensionsaftale På koncernplan er der indgået en pensionsordning med AP Pension, som alle funktionærer har adgang til at være dækket af. Ordningen indeholder kritisk sygdomsdækning, invaliditetsforsikring samt dødsfaldssikring. Timelønnede medarbejdere er tilsvarende dækket af en ordning med Pension Danmark, som indeholder tilsvarende dækninger. Socialt ansvar ved sygdom Medarbejdere, der har brugt store dele af deres liv i Danish Agro, skal ikke opleve at blive ladt i stikken i forbindelse med svær sygdom. Vi har en uformel politik om altid at vise ekstraordinære hensyn, når medarbejdere rammes af langtidssygdom. Undervejs i sygdomsforløbet er vi i tæt dialog med medarbejderen og eventuelt pårørende. Vi arbejder sammen om at få medarbejderen tilbage på arbejdet, og skal det ske på andre præmisser, er vi åbne for dette.

Vi er stolte af vores lave sygefraværsprocenter. I forhold til andre private og offentlige virksomheder ligger vi på et meget lavt niveau på 1,8-2,8 % alt efter, om det er funktionærer eller arbejdere. Uddannelse I 2010 blev DLA Academy etableret, og siden har vi afholdt mere end 40 forskellige kursusforløb af forskellig karakter. I alt har cirka 450 kursister deltaget i kurserne. DLA Academy har fået et godt fodfæste i organisationen og på tværs af koncernens selskaber styrkes netværket blandt andet via fælles deltagelse i DLA Academy. Akademiet har allerede bevist dets værd, som et godt bindeled imellem medarbejderens udvikling, ledelsernes mål, daglige rutiner og gruppens overordnede strategi.

”DLA Academy – Den strategiske ­paraply for gruppens udvikling”

Ingvaldur Sigurdsson, lagermedarbejder

Vores mangeårige chauffør Ingvaldur Sigurdsson fik efter et sygdomsforløb amputeret sit venstre underben. I samråd med Ingvald fandt vi frem til et nyt job i Danish Agro, som tog de nødvendige hensyn. Det medførte, at vi fortsat kunne beholde Ingvald i vores virksomhed. Ingvald supplerer: ”I et sygdomsforløb, som dét jeg har været igennem, er det en væsentlig psykisk belastning ikke at vide, om man kan beholde sit gode arbejde. I min situation var det en stor lettelse at få den opbakning fra virksomheden, som jeg fik. Det gjorde, at jeg kunne bruge alle kræfterne på at komme ovenpå igen. Jeg er glad for, at vi fandt frem til denne ordning på lageret og kørsel med kemi i den lille bil, så jeg fortsat kan blive i virksomheden” slutter Ingvald.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Vi ønsker at udvise social ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere. Det betyder, at vi også ved korterevarende sygdom holder dialogen med vores medarbejdere for at kunne rette op på eventuelt interne uhensigtsmæssigheder, som kunne have betydning for sygdomsforløbet. Via mulighedserklæringer har vi løbende et billede af mulighederne for tilbagevenden til jobbet.

11


Information og kommunikation I Danish Agro har vi en række informationskanaler, der benyttes til at holde vores medarbejdere orienteret om relevante forhold i virksomheden. Vi har intranet, personaleblade, opslagstavler m.v. Derudover arbejder vi pt. på to informationsprojekter, som skal øge niveauet for information. Det ene projekt hidrører tablets til chauffører, hvorpå de vil have mobil adgang til intranet og beskedtjenester i Danish Agro. Det andet projekt er implementering af infotavler, som til stadighed skal holde medarbejderne opdateret om forhold i virksomheden. Infoskærmene placeres i de afdelinger, hvor der færdes flest medarbejdere, dvs. hovedafdelinger, kantiner m.v. HR Senior Gennemsnitsalderen i Danish Agro er på 46,8 år. Vi har en god blanding af bred erfaring, lang anciennitet og et godt aldersmiks i medarbejderstaben.

12

Cirka 10 % af medarbejderstaben i koncernen er over 60 år. Det betyder, at der er mange, der går med overvejelser om en fremtid uden for virksomheden. Det stiller store krav til, at virksomheden er tæt på medarbejderne for at undgå værdifulde tab af viden og erfaring. Derfor har vi en seniorpolitik, som skal sikre den fornødne dialog om fremtiden samt en hensigtsmæssig indretning af nutiden, så denne forvaltes til gensidig tilfredshed.

Personaleforening Personaleforeningen i Danish Agro har over 99 % af medarbejderne som medlem. Personaleforeningens formål er: • Gennem frivilligt foreningsarbejde at virke for udvidelsen af kulturelle aktiviteter. • At udbygge det faglige og kollegiale sammenhold, for herigennem at udvikle samarbejde, medbestemmelse og ansvar for den enkelte medarbejder. • At medvirke til en organisations- og ledelsesform, hvor åbenhed og tillid kan trives. • At fungere som medlemmernes talerør over for selskabet og omvendt for herved at udvikle samarbejdet med Danish Agro´s ledelse. Sidstnævnte formål bidrager til valg af medarbejderrepræsentant til Danish Agros Bestyrelse. Personaleforeningen har en gavefond, som sammen med virksomheden sørger for, at kollegaer fejres ved jubilæer, runde fødselsdage, barsel og bryllupper.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Da vi i foråret 2011 købte Aller Mølle, kom Birgitte Skov, tidligere debitorchef fra Aller Mølle, i klemme og blev afskediget. Da vores nuværende souschef senere på året meddelte, at han ville fratræde for at gå på efterløn, var det naturligt for os at kontakte Birgitte og tilbyde hende det ledige job i debitorafdelingen.

Birgitte Skov, kreditassistent

Birgitte har de kompetencer, som vi ellers skulle afsøge, og Birgitte takkede heldigvis ja til udfordringerne, selvom hendes nye arbejdssted geografisk lå lidt længere væk end før.


13


Årets begivenheder

Danish Agro opnår i februar 2011 konkurrencemyndighedernes tilladelse til fusion med Nordjysk Andel samt kontrolskifte med en række selskaber i DLA Group.

SIA Baltic Agro i Letland får yderligere faciliteter til kornmodtagelse og opbevaring via købet af en grovvareforretning i Stende. Det nye anlæg ligger i tilknytning til Baltic Agros eksisterende faciliteter i Stende.

14

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Danish Agro Shoppen udvider i forbindelse med fusion med Nordjysk Andel med en fritidsbutik i Gistrup og i december med en butik i Brørup.

Vilomix deltager på landbrugsmesse i Moskva i Rusland.

Danish Agro lancerer kundeportalen – en webshop hvor vores kunder nemt og hurtigt kan bestille varer og søge information. Kundeportalen udvikler sig i løbet af 2011 til en stor succes.

februar

marts


HEDEGAARD foods køber 70% af aktierne i Sveriges største ægpakkeri – Svenska Lantägg AB. HEDEGAARD foods distribuerer nu ca. 1 mia. æg med en omsætning på kr. 855 mio.

Danish Agro udnytter de nye transportregler til at effektivisere vores transport. Reglerne betyder, at vi nu kan køre med 7-akslede lastbiler med en totalvægt på et træk på 54 ton. Vognparken vil løbende blive udskiftet til 7 aksler.

15

Vilomix etablerer kontor i Kina i kontor­ bygning i Shanghai.

april

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Danish Agro overtager alle aktier i selskabet Dan Aller Holding A/S, som ejer Aller Mølle A/S i ­Christiansfeld.

HEDEGAARD foods overtager Møllebjerggård Æg A/S, som er Danmarks 4. største ægpakkeri.

juni

Danish Agro tager verdens største såsædsrenser i brug i Sjølund. Det giver en meget større produktionskapacitet. Samtidig opføres nye lagerhaller i Sjølund, som giver øget lagerplads til distribution.

juli


Vilofarm køber 6.000 m2 jord – og er nu klar til nye udvidelser. Vilovet får Børsens Gazelle.

Danish Agro frasælger fabrikkerne i Roust og Nordenskov. efter aftale med Konkurrencestyrelsen.

Danish Agro flytter IT datacenter fra Karise til Galten i Aarhus og lancerer i samme ombæring Group IT strategi 2012, som skal favne alle koncernens selskaber på længere sigt.

16

DLA Group deltager på årets DHL stafet med 120 medarbejdere.

Danish Agro Shoppen lancerer en ny netbutik – www.danishagroshoppen. dk – til privatmarkedet for hobby- og fritidsfolket.

ledelsesberetning • årsrapport 2011

DLA International Holding A/S køber i august 2011 det finske grov­ vareselskab Suomen Yrittäjien Maatalous Oy (Yrma) med en omsætning på kr. 550 mio. og 30 salgssteder i Finland.

Danish Agro påbegynder etablering af anlæg til gødningsopsækning i Høng.

august

september

oktober


UAB Baltic Agro, Litauen køber i november 2011 kornanlæg i Vilkaviskis fra Arvi Group. Anlægget er fra 2007.

Danish Agro Fyn A/S fusioneres ind i Danish Agro a.m.b.a.

Baltic Agro inviterer 37 estiske nøglekunder med til Danmark. Her besøger de Vilomix og danske mælkeproducenter.

Swedish DLA Agro AB etableres som downstream selskab med salg af gødning og planteværn på det svenske marked.

Danish Agro ombygger Janderupfabrikken til fremtidigt økocenter.

Kvarnbyfoder AB får ny direktør – Björn Skogsberg. Han efterfølger LeifOve Gustafsson, som går på pension. Hedegaard foods lancerer i november 2011 “livskraft æg” med et særligt højt indhold af blandt andet D-vitamin, som mange danskere får for lidt af.

november

december

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Danish Agro bygger nyt planteværnslager og friskvarehal i Galten, således at koncernens logistikopgaver kan samles.

17


Direktionen i Danish Agro

Det er vores vision at u ­ dvikle Danish Agro til at være en af de stærkeste­og mest betydende agroindustrivirksomheder på nordeuropæisk plan

Fra venstre Jacob Tetzlaff Direktør, Husdyrernæring og Energi Henning Haahr CFO - Økonomidirektør Chr. Junker Adm. direktør og Koncernchef Henrik Stilund Direktør, International Handel og Risk Management Henning Fogh Direktør, Vegetabilske Afgrøder og Planteproduktion

18

ledelsesberetning • årsrapport 2011


Hoved- og nøgletal 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RESULTAT (t.kr.) Nettoomsætning

1.242.709

1.672.678

1.247.382

1.225.554

1.334.995

2.867.516

3.467.576

Bruttoavance

213.926

280.911

232.170

250.586

247.229

501.645

605.021

557.814

2.170.664

2.274.309

Omkostninger i alt

146.530

218.163

186.256

193.317

208.095

408.608

452.091

423.338

1.611.056

1.616.650

Resultat før afskrivninger

67.396

62.748

45.914

57.269

39.134

93.037

152.930

134.476

559.608

657.659

Afskrivninger

26.986

25.492

29.622

24.743

22.706

41.016

48.158

49.581

154.755

184.911

Resultat af primær drift

40.410

37.256

16.292

32.526

16.428

52.021

104.772

84.895

404.853

472.748

451

10.120

13.790

13.136

13.238

32.974

26.162

34.536

19.366

20.800

20.949

25.902

15.493

15.600

Resultat ass. selskaber før skat Resultat ass. selskaber efter skat

2.979.843 13.346.521 15.833.459

Netto finansieringsudgifter

14.701

18.413

20.775

22.258

18.342

48.418

54.850

39.761

165.836

125.548

Koncernresultat før skat og ­minoriteter

26.160

28.963

9.307

23.404

11.324

36.577

76.084

79.670

254.510

362.800

Selskabsskat

-4.412

-7.784

-5.730

-4.951

6.863

-5.471

-4.427

-8.480

Koncernresultat før minoriteter Minoritetsinteressernes andel Årets resultat

21.748

21.179

3.577

18.453

18.187

31.106

71.657

71.190

71.055

-37.622

325.565

325.178

-75.573

-88.413

249.992

236.765

BALANCE (t.kr.) Immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

9.417

8.417

7.567

447.832

484.129

Materielle anlægsaktiver

508.759

513.075

536.379

540.061

523.769

1.238.854

1.238.625

1.191.997

2.630.515

2.649.151

Finansielle anlægsaktiver

11.350

94.355

110.524

132.617

162.244

195.286

299.919

406.148

211.923

403.293

Anlægsaktiver i alt

520.109

607.430

646.903

672.678

686.013

1.443.557

1.546.961

1.605.712

3.290.270

3.536.573

Omsætningsaktiver i alt

510.192

400.327

387.995

410.660

392.536

1.053.919

1.003.706

834.969

3.156.631

3.255.272

Aktiver i alt

1.030.301

1.007.757

1.034.898

1.083.338

1.078.549

2.497.476

2.550.667

2.440.681

6.446.901

6.791.845

Egenkapital

172.531

191.207

192.446

208.607

224.839

457.971

524.775

553.771

933.720

1.122.723

Koncernens egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt

327.471

418.243

1.261.191

1.540.966

86.358

39.480

14.831

10.505

198

75.273

47.202

32.202

89.183

34.569

286.784

315.529

421.703

420.701

368.462

872.208

1.097.607

1.054.969

2.065.970

2.742.257

484.628

461.541

405.918

443.525

485.050

1.092.024

881.083

799.739

3.030.557

2.474.053

1.030.301

1.007.757

1.034.898

1.083.338

1.078.549

2.497.476

2.550.667

2.440.681

6.446.901

6.791.845

NØGLETAL Moderselskabet Resultat før skat i % af omsætning

2,1

1,7

0,7

1,9

0,8

1,3

2,2

2,7

2,7

3,2

Årets resultat i % af omsætning

2,8

2,0

0,4

2,1

1,4

1,1

2,1

2,4

4,1

3,6

Resultat før skat i % af egenkap

16,6

16,8

4,9

12,2

5,4

16,3

16,6

15,3

29,2

22,7

Resultat efter skat i % af egenkap

13,8

12,3

1,9

9,6

8,7

13,8

15,6

13,6

45,1

25,4

Soliditetsprocent

24,9

28,0

25,9

27,0

19,7

18,5

20,7

22,9

24,9

25,3

54

30

43

47

43

46

21

21

14

15

Resultat før skat i % af omsætning

2,1

1,7

0,7

1,9

0,8

1,3

2,2

2,7

1,9

2,3

Årets resultat i % af omsætning

1,8

1,3

0,3

1,5

1,4

1,1

2,1

2,4

1,9

1,5

Resultat før skat i % af egenkap

16,6

16,8

4,9

12,2

5,4

16,3

16,6

15,2

46,0

28,8

Resultat efter skat i % af egenkap

13,8

12,3

1,9

9,6

8,7

13,8

15,6

13,6

58,8

25,8

Soliditetsprocent

16,7

19,0

18,6

19,3

20,8

18,3

20,6

22,7

19,6

22,7

49

31

42

47

42

46

21

22

20

16

Kreditdage/varedebitorer Koncernen

Kreditdage/varedebitorer

ledelsesberetning • årsrapport 2011

Minoritetsinteresser

19


20

Forretningsgrundlaget i Danish Agro omfatter en lang række produktområder, som i det følgende vil blive gennemgået med fokus på aktiviteterne i 2011 samt vores forventninger til 2012.

Forretningsområder Kapitlet er struktureret i forhold til vores forretningsområder:

Herudover har vi valgt at beskrive årets udvikling inden for en række supportfunktioner:

• Planteavl • Afgrøder og råvarer • Foder og mineraler • Økologi • Energi • Farm Supply

• Salgskanaler • Drift • Kvalitet • Marketing • HR • IT


h ove da kt ivit et e r

Danish Agro-koncernens omsætning fordelt på forretningsområder i procent.

3% 8%

Planteavl

18%

Afgrøder Råvarer Foder og mineraler Energi

30%

29%

Farm Supply Danish Agro Shoppen

11%

En øget integration af aktiviteterne i DLA Group betyder, at Danish Agro er tæt på en række af supportselskaberne i gruppen, herunder DLA Agro, Scanola, Scanfedt, Nordic Seed, DLA Agro Energy, Vilomix, Vilofarm, Vilovet m.fl. I det daglige arbejde betyder det, at de indkøbsansvarlige i supportselskaberne har tæt kontakt til produktspecialisterne i Danish Agro omkring disponering, logistik m.v.

På de kommende sider vil vi gennemgå hvert produktområde med fokus på, hvordan markedet specifikt har udviklet sig for Danish Agro, samt hvordan det generelt har udviklet sig i et nationalt og internationalt perspektiv, herunder hvilke trends vi imødeser.

21


Planteavl Planteværn I 2011 opnåede Danish Agro sit hidtil største salg af planteværn og øgede således omsætningen med 7,3 % i forhold til 2010 og 106,3 % i forhold til 2009. Omsætningen af planteværnsmidler i Danish Agro i 2011 svarer til en markedsandel i Danmark på ca. 28 %. Den globale planteværnsomsætning er stadig stigende i niveauet cirka 2 % pr. år. Dette forventes ikke at ændre sig de kommende mange år. Stigningen skyldes primært, at man i Asien oplever en højere levestandard. Som følge heraf køber forbrugerne i Asien flere forædlede produkter såsom kød. Det bevirker, at der har været en ændret afgrødefordeling, som kræver mere planteværn.

22

Gennem de senere år har vi fået flere leverandører, da patenter på en række produkter er udløbet. Dette har muliggjort en omfattende global produktion af generiske planteværnsmidler. Danish Agro har i vid udstrækning forhandlet disse produkter, hvilket har medført prisfald til gavn for dansk landbrug. Denne udvikling forventes ikke at forandre sig, da det er blevet væsentligt sværere for producenterne at få godkendt nye produkter, som både er mere effektive og har en bedre miljøprofil end de eksisterende.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

GreenLine-konceptet fortsat stor succes Igen i 2011 oplevede Danish Agro en stor succes med GreenLine-konceptet, som i alt sin enkelthed er Danmarks største bonusklub for indkøb af planteværn. Langt den største del af Danish Agros omsætning på planteværn blev således skabt i GreenLine-konceptet.

Også i 2011 blev vores planteværnsklub GreenLine en stor succes, og mange kunder benyttede sig af muligheden for at få eksklusiv adgang til kampagnevarer, faglige input via mail og sms samt rådgivning med vores produktchefer.

Der er mange fordele for vores kunder ved at være medlem af Indkøbsklubben. Indkøbsklubben er gratis og ud over eksklusiv adgang til kampagnevarer, faglige input om aktuelle emner via mail og sms, får medlemmerne god og gratis sparring med vores produktchefer. For Danish Agro har denne klub de fordele, at det sikrer os en hurtig, sikker og korrekt disponering af varer, en bedre lagerstyring og en større indkøbsvolumen, som i sidste ende kommer alle vores kunder til gode. Med den voksende succes over årene forventer vi en udvidelse af medlemstallet i 2012. Pesticidafgiften udsat til 2012 Folketinget fik mod forventning ikke gennemført en omlægning af pesticidafgiften i 2011, men regeringen har annonceret, at det vil ske i 2012. Formålet er at ændre landbrugets forbrugsmønster, så de mest miljø- og sundhedsbelastende pesticider pålægges den højeste afgift, mens de mere skånsomme pesticider pålægges en relativt lavere afgift. Den totale omsætning af planteværnsmidler i Danmark forventes i 2012 at være lavere end i 2011. Dette skyldes primært et lavere areal af vinterhvede, vinterbyg og vinterraps. Vi budgetterer dog med en mindre omsætningsstigning i 2012, da det forventes, at der vil ske en vis hamstring af planteværn, fordi omlægningen af pesticidafgiften vil medføre en samlet højere afgift på planteværnsmidler. Billige priser igennem DLA samarbejdet Igennem indkøbssamarbejdet i DLA Agro sikres altid billige og konkurrencedygtige priser til gavn for dansk land-


brug. DLA Agro puljer indkøbet for hele Skandinavien og Baltikum og sikrer derved en stor indkøbsvolumen, som presser indkøbspriserne. Disse prisbesparelser kanaliseres direkte ud til vores kunder i form af lavere priser. Gødning Omsætningen af gødning målt i ton har i kalenderåret 2011 udvist en stor stigning i Danish Agro. Dette er for en del begrundet i fusionerne med Nordjysk Andel og Aller Mølle. Generelt set var omsætningen målt i værdi i Danmark 15 % højere i 2011 end i 2010. Dette skyldtes højere priser på gødning. I første halvdel af 2011 var prisudviklingen for NPK- og N-gødning forholdsvis flad, men i forbindelse med opstarten på det nye gødningsår – 2. halvdel af 2011 – havde producenterne held til at tvinge særdeles store prisstigninger igennem. Dette blev særligt udtalt i 4. kvartal 2011. Der er i januar 2012 ingen tendens til, at dette billede vil ændre sig i 1. og 2. kvartal af 2012.

Det internationale gødningsmarked 2010/11 har igen stået i konsolideringens tegn på det internationale gødningsmarked. De to største kaliproducenter i Rusland er fusioneret, og i Polen er der sket en betydelig konsolidering, idet fem gødningsproducenter er blevet til to via fusioner og overtagelser. Fosforproducenterne konsoliderer sig ligeledes i større enheder, og fosfor med et lavt cadmiumindhold er ved at blive en mangelvare på verdensmarkedet. Disse tiltag vil medføre, at gødningsmarkedet i fremtiden vil blive præget at få meget store producenter – og man kan frygte, at tiden med de lave gødningspriser er en saga blot. Indkøbsvolumen vigtig Med baggrund i ovennævnte er det for Danish Agro stadig vigtigt at udvikle og udvide vores indkøbsvolumen gennem DLA Groups gødningsaktiviteter. Således dækker DLA Groups indkøb af gødning ud over Danmark også Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande. Lavere forbrug af gødning i 2011/12 Forventningerne til gødningsforbruget i Danmark i 2011/12 er negativt sammenlignet med 2010/11. Dette skyldes primært aftalen om Grøn Vækst samt et væsentligt lavere areal med vintersæd. Det forventes,

23

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Det danske gødningsforbrug i gødningsåret 2010/11 steg med cirka 3 % i forhold til 2009/10. Forbruget af kvælstof forventes opgjort til ca. 197.000 ton N mod ca. 190.000 året før. Det skyldes primært den positive kvælstofprognose for foråret 2011. Forbruget af P og K har været kraftigt faldende de senere år. Dette fald forventes at være stoppet i 2010/11. Mængdemæssigt

udgjorde NPK-gødning i 2010/11 ca. 30 % mod ca. 50 % for fem år siden.


at forbruget i 2011/12 vil blive reduceret til 175.000 ton N mod 197.000 t N i 2010/11 – en reduktion i kvælstofforbruget på ca. 12 %. Desuden forventes det, at den generelt dårlige økonomiske situation i landbruget vil medføre yderligere reduktion i forbruget af NPK, der vil blive erstattet af en stigning i forbruget af N- og NSgødning. For gødningsåret 2011/12 forventer Danish Agro en stigende omsætning målt på værdi. Dette skyldes primært stigende gødningspriser. Flydende DanGødning Danish Agros salg af flydende DanGødning fortsatte også i 2011 den positive udvikling fra de to foregående år. Således andrager den flydende gødning en stadig stigende del af Danish Agro totale gødningsomsætning. Der er en stadig stigende interesse fra dansk landbrug for at anvende flydende gødning i stort set alle afgrøder.

Prisudvikling for gødning – juni 2008 – januar 2012

24

DAP

1.200

MOP

Ammonia

UREA

1.000 800 600 400

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

200 0 jun 2008

jan 2009

okt 2009

jul 2010

mar 2011

jan 2012

Derfor øgede Danish Agro i 2011 sin udlejning af tankkapacitet til kunder, som ønskede at anvende flydende gødning. Det forventes, at den positive udvikling på flydende gødning vil fortsætte i 2012. Såsæd Danish Agro har i løbet af 2011 for alvor markeret sig på såsædsmarkedet i både ind- og udland. Således er den samlede mængde produceret såsæd på Danish Agros anlæg forøget med 23 % i forhold til 2010 og knap 200 % i forhold til 2009. Den forøgede mængde såsæd i 2011 skyldtes primært fusionen med Nordjysk Andel. Ud af Danish Agros samlede salg af såsæd, udgør detailsalget 60 %, og 40 % sælges således i dag på engrosmarkedet i ind- og udland. Vi har i Danish Agro haft stor fokus på netop at forbedre produktionen af såsæd. Dette gælder både produktiviteten såvel som kvaliteten. Danish Agro har tre såsædsfabrikker fordelt med to i Jylland i hhv. Sjølund og i Skovby samt en fabrik i Dalmose på Sjælland. Alle tre anlæg er netop blevet opgraderet for fremover at være gearet til de udfordringer og krav, som landbruget stiller. I sommeren 2011 installerede vi en ny sædekornsrenser i Sjølund. Det er pt. verdens største renser med en kapacitet på helt op til 50 ton såsæd i timen. Derudover blev der også rejst to nye lagerhaller, så vi kan håndtere den øgede mængde færdigvarer hurtigt og effektivt. På sædekornsanlægget i Skovby er den ene renser skiftet ud, således at de to produktionslinjer nu har en samlet kapacitet på 40-45 ton såsæd i timen.

Nordic Seed arrangerede en sælgerdag for sælgerne i DLA medlemsvirksomhederne i Dyngby (Pajbjerg) i sommeren 2011. Vinterbygsorterne havde et vanskeligt forår og på ­billedet diskuteres overvintring og gødningsstrategi.


Certificeringen er en garanti for ensartethed, sortsrenhed samt korrekt bejdsning, som forebygger udsædsbårne svampesygdomme. Ud over at opfylde industriens krav, er certificeringen også en vigtig faktor for landbruget, da det har særdeles stor betydning for værdisætningen af kornet ved salg.

Nordic Seed A/S Vores datterselskab, forædlingsvirksomheden Nordic Seed, får derfor stadig større betydning for Danish Agro og for dansk landbrug. Herigennem har vi store muligheder for at forædle nye interessante danske sorter, som er afpasset det danske klima og med specifikke egenskaber.

Den ekstremt våde høst voldte store problemer for avlerne af fremavlskorn. Alle led i processerne krævede øget opmærksomhed. Dette gjaldt såvel høst og tørring, som transport, indtag, rensning, bejdsning og opsækning. Takket være gode sortsvalg, dygtige fremavlere og gode produktionsfolk lykkedes det at komme flot igennem sæsonen. Af det samlede antal producerede partier i efteråret var der således kun 2 %, som blev kasseret pga. spireevner under normen. Ingen af de kasserede sorter havde oprindelse fra Danish Agro.

Igennem Nordic Seed har vi også adgang til en lang række nye spændende sorter fra andre steder i verden gennem forædlingssamarbejde og netværk. Samarbejdet har bevirket, at forædlingen og landbruget er kommet tættere på hinanden til gavn for alle parter – forædlingsleddet får en masse nyttig input til ønskede egenskaber og kvaliteter, og landbruget får sorter, som til stadighed lever op til de ønskede krav til kvaliteter og dyrkningsegenskaber.

Certificeret såsæd For at dansk landbrug kan holde sin status som producent af korn-råvarer af høj kvalitet til ind- og udlandsmarkederne, vil der fremover blive sat yderligere krav til kvaliteterne. Det afgørende parameter for malt- og mølleindustrien er ensartede, sortsrene varer af høj kvalitet, som er fri for svampesporer. Her spiller certificeret såsæd en vigtig rolle.

Nordic Seed er i dag en veletableret forædlingsvirksomhed med store forædlingscentre i Holeby på Lolland og i Dyngby i Østjylland.

25

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Sædekornsanlægget i Dalmose fik i sommeren 2011 installeret et nyt bejdseanlæg, som sikrer en høj produktivitet samtidig med, at Danish Agros høje standarder for sædekorn bibeholdes. Alle disse tiltag betød, at Danish Agro var godt gearet til efterårssæsonen, som endnu en gang skulle vise sig at give udfordringer ud over det sædvanlige.


Afgrøder og råvarer

26

Generelt i 2011 Finanskrise – likviditetskrise – gældskrise. Disse ord har stået øverst på dagsordenen på de finansielle markeder, især i 2. halvår 2011. Den finansielle krise i USA og især i Europa har haft stor indflydelse på markedsudviklingen for korn og de råvarer, som benyttes til foder. Sidst på sommeren var frygt for recession med mindre købekraft og deraf følgende lavere forbrug med til at sænke priserne på stort set alle afgrøder og foderråvarer. I denne periode blev blandt andet schweizerfranc og guld betragtet som de mest sikre investeringer med stigende priser til følge.

Matif møllehvede – årlig high/low

Den seneste opgørelse fra USDA – det amerikanske landbrugsministerium – peger dog ikke på, at kurven for det globalt stigende forbrug af kornafgrøder og olieholdige frø er ved at knække. For kornafgrøder vurderes, at det globale forbrug stiger med ca. 62,0 mio. ton i forhold til året før, hvilket svarer til godt 2,7 %. Vi har over de senere år haft en gennemsnitlig stigning i forbruget på ca. 2 % pr. år. For olieholdige frø forventes, at forbruget stiger med 13,9 mio. ton svarende til en stigning på 3,7 % i forhold til året før.

Høsten i Danmark Høsten af kornafgrøder i Danmark blev på 8,8 mio. ton. Det er på niveau med høsten i 2010, der blev på 8,7 mio. ton. Arealet med vinterhvede var en smule mindre end i 2010, men på niveau med arealet i 2009, hvor vi i Danmark høstede godt 10 mio. ton kornafgrøder. Arealet med vårbyg er opgjort til 472.000 ha, hvilket er det største areal siden 2008. Udbytterne i vinterhveden skuffede. Det gennemsnitlige udbytte er opgjort til 6,57 ton pr. ha. Det er en smule lavere end sidste år, men markant under gennemsnittet for de foregående 5 år på 7,26 ton pr. ha, og rekordudbyttet på 8,09 ton pr. ha i høsten 2008. Til gengæld leverede vårbyg et særdeles flot gennemsnitsudbytte på 5,6 ton pr. ha. Det er det højeste i mange år og markant over gennemsnittet for de foregående fem høstår på 4,91 ton pr. ha.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Samlet set har der i 2011 været mange og meget forskelligartede udfordringer inden for afsætning af afgrøder og indkøb af korn og råvarer til anvendelse i foder. Som i 2010 oplevede vi året igennem meget volatile priser samt flere perioder af varierende varighed, hvor nogle fysiske markeder gik helt i stå. Under de til tider svære markedsforhold har vi arbejdet med en konsekvent styring af og holdning til risiko. I 2012 vil vi fortsætte arbejdet med at forbedre og udvikle styringsværktøjer for risiko.

EUR 265 230 195 160 125 90 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2011 blev en høst, som vil blive husket i mange år!

Korn Efter endnu en kold vinter med meget sne fulgte et solrigt og varmt forår, som var forholdsvist tørt, indtil der i maj faldt pæne mængder nedbør. Høsten tegnede lovende, især for vårafgrøderne.

En meget langstrakt høstperiode og en til sidst meget våd og besværlig høst gjorde høsten 2011 enorm vanskelig at få i hus samt meget udfordrende at håndtere.

Index 2011

Produktion af korn i Danmark Sojaskrå

130

Hvede

Raps

Guld

CHF

120

10

110

8

100

6

90

4

80

2

70

Vinterhvede

Mio. ton

Vårbyg

Andet korn

0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011


Der var store forskelle i tidspunkter for og mængde af nedbør inden for selv meget små geografiske områder. Det gav anledning til store kvalitetsmæssige forskelle. Afgrødeafregningen Afgrødeafregningen blev i 2011 marginalt mindre end i 2010. Dog var afregningsraten i 2. halvdel af 2011 på niveau med 2010. Der blev således afregnet mindre mængder i især første halvdel af 2011. Dette skyldes primært den noget mindre høst i 2010 som nævnt ovenfor. Prisniveauet i 2011 var højt på stort set alle afgrøder. Det var især 1. halvdel af 2011, som var præget af meget høje priser, som hen imod høsten faldt lidt i niveau. Dog ikke mere end at 2. halvdel af 2011 stadig var præget af pæne afregningspriser set i forhold til, hvad landbruget tidligere har måttet afregne deres afgrøder til.

Danish Agro havde besøg af en række internationale malterier og bryggerier i august, som kom til Danmark for at få indtryk af den danske høst af maltbyg.

Høsten i udlandet I flere af landene omkring os var der ligeledes meget vanskelige vilkår for høsten. Ligesom i Danmark drillede vedvarende nedbør i Sverige og specielt i den nordlige del af Tyskland. På trods af de svære betingelser i flere af landene i EU-27 blev den samlede høst af hvede, byg og majs i 2011 på knapt 247 mio. ton. Det er ca. 12 mio. ton mere end høsten i 2010 og 2 mio. ton mindre end høsten 2009. Der blev høstet gode udbytter af hvede og især af majs. Efter den meget lille høst i Ukraine, Rusland og Kasakhstan i 2010, høstede disse lande rigtig godt i 2011. Med udsigt til den gode høst tilbød Rusland igen mængder til eksport, og efter en del rygter og usikkerhed ophævede Ukraine deres eksportforbud, og dermed oplevede EU-landene igen skarp konkurrence på eksportmarkederne. Arealforventninger til høst 2012 Den meget våde sensommer og start på efteråret gjorde tilsåningen med vinterafgrøder meget vanskelig i Danmark, og der er en markant nedgang i arealet tilsået med vinterafgrøder.

Sommer 2011 – den næstvådeste siden 1874! Med en gennemsnitlig nedbør i Danmark på 321 mm blev sommeren 2011 – og dermed høstperioden – den næstvådeste, siden de registrerede nedbørsmålinger startede i 1874. Den vådeste sommer havde vi i 1980 registreret med 323 mm, altså 2 mm mere end sommeren 2011.

27

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Udenlandsk interesse for dansk maltbyg Frankrig, Storbritannien og Danmark er traditionelt de lande i Europa, der leverer de største eksportoverskud af maltbyg. Der er derfor stor interesse fra malterier og bryggerier for at følge den danske høst af maltbyg. Danish Agro var igen i 2011 vært for en gruppe personer fra forskellige internationale malterier og bryggerier, som kom til Danmark midt i høsten for at samle deres egne indtryk. Gruppen besøgte denne gang kun Sjælland og Falster. I løbet af to regnfulde dage så de lagre med tidligt høstet pæn byg, marker hvor det stadig så lovende ud, samt uhøstede marker hvor der stod vand, og hvor det så nærmest håbløst ud.

Maltbygsorten PROPINO er b ­ levet ­rigtig godt modtaget hos den ­europæiske malteri- og bryggeri­ industri. PROPINO bliver Danish Agros største maltbygsort i 2012!


I EU er arealet med hvede og majs stort set uændret i forhold til sidste år, hvorimod arealet med byg forventes at stige med ca. 370.000 ha., heraf over 100.000 hektar i Danmark Raps Det meget våde høstvejr særligt i det nordlige Europa og Skandinavien gav store udfordringer i høsten 2011. Efterfølgende blev tilsåningen af vinterraps voldsomt påvirket særligt i Danmark og det nordlige Tyskland med et markant mindre tilsået areal. Trods meget store udsving har priserne på rapsfrø ligget på meget høje niveauer året igennem, og prisen på Matif børsen på de mest handlede terminer har konstant ligget over 400 EUR året igennem – en historisk set meget god pris for rapsfrø. Dette skyldes primært en relativt dårlig høst i EU med et udbytte på godt 19 mio. ton rapsfrø mod over 20,5 mio. ton i høsten 2010.

28

Kvaliteten af frøene har med regionale afvigelser været god, og andelen af spirede frø var langt lavere end i høsten 2010 til trods for det våde høstvejr.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Forventningerne til høsten 2012 er meget blandede. I Danmark forventes de dårlige tilplantningsforhold at medføre et dansk vinterrapsareal på under 100.000 ha, ligesom der også forventes en arealreduktion i det nordlige Tyskland. Dette blev dog modsvaret af ideelle betingelser for tilsåningen i såvel Frankrig, Polen og Storbritannien, og totalt set forventes det samlede rapsareal i Europa at blive på cirka samme størrelse som høsten 2011. De meget kolde temperaturer i Øst- og

Oliemøllen Scanola i Aarhus, som er Danish Agros datterselskab, oparbejder rapsfrø til vegetabilsk olie og rapskager i en høj, ensartet kvalitet. Hovedparten af rapsolien sælges som neutraliseret rapsolie, der anvendes til produktion af biodiesel. Den resterende del sælges på det europæiske marked som rå rapsolie. Rapskagerne bruges i foderblandinger til kvæg og svin. I 2011 omsatte Scanola A/S for 769 mio. kr. mod ca. 696 mio. kr. i 2010. Den høje omsætning skyldes primært de meget høje priser på rapsolie og rapsprotein i hele 2011.

Centraleuropa giver anledning til spekulationer om udvintring. Der er derfor stor usikkerhed om størrelsen på den europæiske høst af rapsfrø i 2012. Rapsolie Priserne på rapsolie har været meget høje i 2011. Efterspørgslen efter olie særligt til biodiesel har imidlertid ikke været påvirket i negativ retning. Dette skyldes særligt de meget høje energipriser, vi har set i 2011. Krise, uro i mange olieproducerende lande med Libyen i spidsen samt den forværrede politiske situation i forholdet mellem Iran og Vesten var alle medvirkende faktorer

Scanola A/S i Aarhus


Udvikling i produktion og forbrug af ethanol i EU

CBOT sojaskrå – årlig high/low USD

Mio m3

400

12

340

Produktion

Forbrug

9

280 6

220

3

160

0

100 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

til at fastholde høje energipriser. Efterspørgslen efter biobrændstoffer var derfor også stærk i 2011. På vores oliemølle, Scanola A/S i Aarhus, blev et nyt tankanlæg færdiggjort i 2011. Fabrikken råder nu over olielagre på 12.000 ton, hvilket muliggør en optimeret produktionsplanlægning og giver bedre muligheder og større fleksibilitet i afskibningerne af rapsolie. Rapsprotein Efterspørgslen på rapsprotein har været god i hele 2011. Med de høje oliepriser har særligt rapskager været en populær vare på grund af det høje fedtindhold i kagerne i forhold til rapsskrå. Udbuddet af rapskager har været noget varierende året igennem, fordi de oliemøller, der producerer rapskager, har haft meget svære økonomiske forhold.

På Danish Agros oliemølle, Scanola A/S, blev et nyt tankanlæg færdiggjort i 2011. Fabrikkeren råder nu over olielagre på 12.000 ton.

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Group. DLA Group forsynes med foderråvarer fra stort set hele verden. Nøgleord som forsyningssikkerhed og kvalitet er kendetegnende for den daglige fokus, når det drejer sig om råvarer til foder. Oversøiske varer importeres primært via dybvandshavnene i Aarhus og Fredericia. Råvarer med oprindelse fra det europæiske kontinent tilføres med mindre skibe, der losses i en række mindre havne i Danmark og det øvrige Skandinavien. 2011 viste os kun alt for tydeligt, at markedet er alt andet end faldet til ro. Således var året særdeles volatilt. De finansielle op- og nedture – nok mest det sidste – har i den grad påvirket råvaremarkedet. Der var store udsving på futures-markedet samtidig med store udsving i valutakurserne. Der var her tale om store udsving på meget kort tid – nogle dage – time for time! Det gjorde det meget udfordrende, og alt andet end let at agere på råvaremarkedet.

29

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Råvarer Forsyningen af råvarer til foder foretager Danish Agro via DLA Agro sammen med de øvrige selskaber i DLA

2005


Den globale produktion af energi på basis af afgrøder og ­vegetabilske olier er fortsat s­ tigende. Biprodukter fra produktion af energi til anvendelse i foder bliver mere ­betydende. I­ EU-27 anvendes årligt ca. 10 mio. ton korn­afgrøder til­ ­produktion af ethanol. Danish Agro øgede sin detailomsætning til landbruget på vegetabilske råvarer med over 48 % i 2011 i forhold til 2010.

30

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Vegetabilske olier spiller en stadig stigende rolle ved energifremstilling. Biodiesel-produktionen i Europa – primært baseret på rapsolie og i USA på sojaolie – er stigende. Det påvirker selvfølgelig andre olietyper samt olieholdige frø i særdeleshed. Politik og subsidier er her ikke uvæsentligt. Vi mærker det tydeligt i markedet for biprodukterne som blandt andet rapsskrå, sojaskrå, solsikkeskrå. Efterspørgslen efter kornafgrøder og melasse til produktion af ethanol er ligeledes stigende. Dette påvirker selvsagt prissætningen på melasse, men betyder samtidig en øget mængde af bl.a. korndestillers, som udbydes i markedet.

Vi har i øjeblikket en ganske komfortabel forsyningssituation af sojabønner på verdensplan. I USA blev høsten af sojabønner i efteråret 2011 på godt 83 mio. ton, hvilket var en markant nedgang i forhold til de to foregående år, hvor USA begge år høstede over 90 mio. ton. Nedgangen i høststørrelsen var en kombination af et mindre areal forårsaget af konkurrencen fra majs, samt et mindre gennemsnitligt udbytte end de to foregående år. Der var ved indgangen til høståret 2011/2012 en opbygning af overgangslageret på verdensplan på godt 9 mio. ton. Med en forventet produktion i 2012 i Argentina og Brasilien på tilsammen 120,0 mio. ton og et øget forbrug på godt 6 mio. ton vil det estimerede overgangslager fra høståret 2011/2012 falde til 60,0 mio. ton, hvilket er ca. 8,5 mio. ton lavere end året før. Afgørende bliver størrelsen af sojahøsten i Sydamerika, hvor tørre forhold i Argentina og den sydlige del af Brasilien og Paraguay præger vækstsæsonen, og vi må forvente en yderligere nedjustering af høsten. Verden er dog velforsynet med sojabønner på kort sigt. Men afhængig af størrelsen på yderligere nedjusteringer af høsten i Sydamerika stiger behovet for størrelsen på det areal, der skal tilsås med soja i USA her i foråret 2012, for at verden fortsat kan forblive velforsynet med sojabønner og dermed sojaskrå og sojaolie.

Losning af sojaskib ved Danish Agros anlæg på Aarhus Havn.


Foder og mineraler Fodermarkedet generelt Med de to vellykkede fusioner med henholdsvis Nordjysk Andel og Aller Mølle i 2011 kom der yderligere tre foderfabrikker ind i Danish Agro-koncernen. Det gav mulighed for, at vi kunne effektivisere vores foderproduktion i endnu højere grad.

I 2011 havde Danish Agro sin hidtil største foderproduktion på over 1 mio. ton. Danish Agro har i 2011 haft en stigning i fodersalget på over 4 % i forhold til året før. Det er er et resultat, vi er tilfredse med – ikke mindst set i lyset af at især de svære økonomiske vilkår for svineproducenterne betød et generelt faldende fodermarked. Foderfabrikken i Aller blev lukket i forbindelse med fusionen, og sidst på året blev fabrikkerne i Otterup og Dronninglund lagt i mølpose. Efter frasalget af fabrikkerne i Roust og Nordenskov, som var et krav fra Konkurrencerådet, besluttede vi at omdanne Janderup-fabrikken til en ren økologisk foderfabrik. Det betød, at vi på de tilbageblevne fabrikker fik en væsentlig større og mere effektiv produktion.

Svinebestanden blev opgjort til 12,3 mio. pr. 1. januar 2012, hvilket er det samme som for et år siden. I 2011 var eksporten ca. 8,5 mio. svin, og ca. 95 pct. var smågrise. Antallet af smågrise (fravænnede svin under 50 kg) er i 2011 steget med 2,5 pct. til 5.337.000, og antallet af slagtesvin (svin over 50 kg) er faldet 2 pct. til 3.299.000.

(Kilde: Danmarks Statistik)

I 2011 indgik Danish Agro desuden et samarbejde med Danish Crown om konceptet ”alt ind alt ud produktion”. Konceptet går ud på at forbedre svineproducenternes økonomiske resultat ved at følge en række anbefalinger. Det omfatter blandt andet at tømme og rengøre stalden efter hvert hold på ejendomsniveau, at følge op på sidste holds e-kontrol samt udvælge det foderkoncept, som sikrer svineproducenten gode produktionsresultater. Danish Crown og Danish Agro fokuserer på dækningsbidraget pr. gris. Målet er at øge svineproducentens indtjening med op til 40 kr. pr. slagtesvin. I Danish Agro har vi endvidere fokus på at reducere importen af sojaskrå. Der arbejdes derfor i øjeblikket med forsøg, hvor der anvendes et større indhold af dansk producerede rapskager fra vores Scanola-fabrik i Aarhus. De seneste forsøg viser, at raps er en god proteinkilde og velegnet i svinefoder. Smågrisefoder Vi arbejder løbende med at udvikle smågrisefoder af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Som nogle af de eneste på det danske marked optimerer Danish Agro på de første 11 aminosyrer. Det sikrer, at vi kan

31

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Markedet for svinefoder Slagtesvinefoder Danish Agro har i en årrække arbejdet på at sænke proteinindholdet i vores slagtesvinefoder. I slutningen af

2011 startede vi nye forsøg op i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere, der gik ud på at reducere proteinindholdet i slagtesvinefoderet yderligere. Det er vores vision, at indholdet skal reduceres i endnu højere grad, uden at det vil få indflydelse på produktionsresultaterne i stalden. Fordelen for landmændene er blandt andet, at de kan fastholde eller øge deres produktion inden for deres eksisterende miljøgodkendelse.


vækst, hvor den nærmeste konkurrent havde en daglig tilvækst på 170 gram og en foderudnyttelse på 1,45 kg foder pr. kg tilvækst. Sofoder Danish Agro har også videreudviklet sofoder med lavt protein. De seneste egne forsøg har vist, at vi kan nedsætte råproteinet med 10 gram pr. FEso, uden at det går ud over mælkeproduktionen til smågrisene. Effektiviteten i de danske sobesætninger er stigende, og i topbesætninger forventes der et godt stykke over 30 grise pr. årsso, hvilket stiller store krav til både management i de enkelte besætninger samt kvaliteten og ­sammensætningen af foderet.

Fravænningsblandinger 2011 (før mellemvejning - 0-11 dage)

32

Daglig ­tilvækst (gr)

Foder­ optagelse FEsv

Foder­ udnyttelse FEsv/kg ­tilvækst

Kontrol

181

0,22

1,28

Danish Agro

191

0,24

1,3

Firma 1

170

0,23

1,45

Firma 2

151

0,22

1,58

Firma

Kilde: VSPs firmaafprøvning 2011. Se http://vsp.lf.dk – meddelelse 901.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

nedsætte råproteinindholdet i blandingerne uden at gå på kompromis med tilvæksten. Det lave proteinindhold sikrer landmanden sunde smågrise og dermed bedre trivsel og tilvækst i stalden uden unødig brug af medicin eller andet. I 2011 var fravænningsfoder fra Danish Agro igen med i VSP’s firmaafprøvning (Videncenter for Svineproduktion). Endnu en gang kom vores fravænningsfoder ud som nr. 1 (se tabel ovenfor). Daglig tilvækst var på 191 gram, og foderudnyttelsen var 1,30 kg foder pr. kg til-

1. januar var der 1.036.000 søer i den danske svinebestand (ikke korrigeret for sæsonudsving). Det er 2 pct. færre end på samme tidspunkt sidste år. (Kilde: Danmarks Statistik)

Professionelle løsninger på alle mineraltyper til både svin og kvæg På mineralsiden er Danish Agro-koncernen stærk, og vi kan nu tilbyde professionelle løsninger på alle mineral- og tilsætningsstof-blandinger i samarbejde med Vilomix. Danish Agro har haft en positiv udvikling på mineralsalget. Vi har øget vores salg i 2011 med over 60 % i forhold til året før. En stigning svarende til en fremgang på 7.500 ton. Det er et forretningsområde, der er i vækst i Danmark, og det vil Danish Agro fortsat have fokus på og udvikle i samarbejde med Vilomix i det kommende år. Markedet for kvæg- og kalvefoder Fodring af drøvtyggere og malkekøer i særdeleshed er en mere kompliceret opgave end fodring af enmavede dyr. Langt størstedelen af køernes foder består af grovfoder, som varierer en del fra bedrift til bedrift. Kendskab til grovfoderets næringsstofindhold er en forudsætning for at kunne lave en velfungerende afstemt foderplan. I 2011 har vi i samarbejde med Bllg Agroexpertus sat prøvetagning og analyser af grovfoder i system og har her opfyldt et behov, da der allerede er mange landmænd, der benytter sig af denne service. Årets grovfoderhøst er generelt af en bedre kvalitet end 2010-høsten, mens udbytterne visse steder har skuffet. Der er selvfølgelig variationer både i udbytte og kvalitet, men i mange foderplaner vil grovfoderdelen kunne udgøre en større andel end sidste år. I lyset af de seneste fusioner har vi i 2011 arbejdet med at trække synergierne ud af de respektive selskabers erfaringer med foderrådgivning. I 2012 vil vi forsat have fokus på vores foderrådgivning, således at vi får forenet det bedste fra alle de samfusionerede selskaber til én fælles platform for foderrådgivning.


Rådgivning om foderplaner

g – Foderplan Kvæ

1

Besætningen

2+3 Foderet

Den samlede kvægbestand 30. september 2011 var på 1.637.000 stk., hvilket er 1 pct. færre end på samme tidspunkt året før. Den danske kvægbestand er meget stabil, hvilket hænger sammen med den nationale mælkekvote, der tildeles af EU. (Kilde: Danmarks Statistik)

I 2012 vil vi fortsætte med at ­introducere flere unikke p ­ rodukter til gavn for ­produktionen og sundheden i ­kvægbesætningerne. Året har budt på flere stigninger i mælkeprisen, så økonomien i kvægholdet er blevet forbedret. Det afholder selvfølgelig ikke mælkeproducenterne fra at optimere på deres indtjening. Foderområdet giver visse steder mulighed for at realisere besparelser, men det er også muligt at spare for meget på indsatsen af både energi, mineraler og andre næringsstoffer. Typisk straffer en sådan strategi sig ved at give flere sygdomstilfælde, dårligere reproduktion og større udskiftningsprocent

Beskrivelse af grovfoderdelen Herudfra beregner vi optagelsen af grovfoder: • Fylde • Tyggetid • Struktur • Øvrige næringsstof-analyser

Tilpasning af kraftfoderdelen Dette gør vi ved at arbejde med bl.a. følgende næringsstoffer: • Protein (AAT, PBV) • Fedtsyrer • Cellevægge • Kulhydrater • Mineraler (makro, mikro) • Tilsætningsstoffer

i besætningerne. Det er vores overbevisning, at højtydende besætninger skal have tilbudt de næringsstoffer, der er nødvendige for at sikre en stabil produktion. I Danish Agro har vi erfaringen til at vurdere hvilket indsatsniveau, der lønner sig i hver enkelt besætning. Kalvefoder af høj kvalitet På kalvefoderområdet er der sket en yderligere koncentration af producenter, idet en del kalveproducenter er i gang med at afvikle deres produktion. Produktionen overtages primært af store specialiserede producenter, der stiller store krav til kalvefoderets kvalitet.

33

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

2011 har været præget af forskellige opgaver, der blandt andet har bestået i at introducere et fælles kvægfodersortiment i hele landet, så vi nu tilbyder et landsdækkende standardsortiment. Ud over standardsortimentet tilbyder vi på visse betingelser kundespecifikke løsninger.

Vurdering af besætningen Ud fra bl.a. nedenstående faktorer fastlægger vi krav til ­foderet: • Race (vægt) • Ydelse (den aktuelle ydelse samt fremtidigt mål for ydelsen) • Opstaldning • Fodringsprincip


Markedet for fjerkræfoder 2011 Danish Agro har haft et godt år med afsætning af fjerkræfoder i 2011. Den producerede tonnage viser en fremgang på 10 % i målt i forhold til 2010, og det er dermed den største tonnage, Danish Agro nogensinde har haft inden for fjerkræsegmentet. At fremgangen er sket i et fjerkræmarked, der generelt ikke har haft fremgang, gør det ikke mindre tilfredsstillende.

I 2011 havde Danish Agro en fremgang på 10 % inden for fjerkræsegmentet. Vi har haft en mindre fremgang inden for produktion af hønsefoder, men især inden for produktgruppen kyllinge­foder har der været positiv fremgang. Som man kan se nedenfor, udgør kyllingefoderet langt den største del af Danish Agros samlede fjerkræfoder tonnage.

34

Økonomien i slagtekalveproduktionen er forbedret i løbet af 2011. Det er en kombination af stigende afregningspriser for kød, faldende udgifter til foder og en forbedret foderudnyttelse. På trods af de faldende tilskud (handyrpræmier) fra EU er der optimistiske toner for fremtiden.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Nøgleordet i kalvefoderblandingerne er kontinuitet forstået sådan, at blandingerne er ens sammensat over længere perioder. Vi er fuldt bevidst om, at en vellykket fodring af slagtekalve er en hårfin balance mellem de tre hovednæringsstoffer; stivelse, protein og fordøjelige cellevægge. I Danish Agros sortiment findes blandinger med et let differentieret indhold af disse tre næringsstoffer. Herved opnås muligheden for at vælge en kombination, der vil kunne fungere under de varierende forhold, der findes hos kalveproducenterne. Også på kalveområdet udnytter vi i høj grad de synergier, der ligger i koncernens selskaber til at udvikle nye produkter til kalve. Det kan være mælkeerstatninger, syrningsprodukter til brug af egen overskydende mælk, elektrolytter m.m.

Ved at samle indkøb og viden sikres, at hele Danish Agro-koncernen har adgang til de rigtige produkter til gavn for ­kalvene og kalve­ producenterne.

Fordeling af produktgrupper inden for fjerkræfoder

7% Kyllingefoder

17%

Hønsefoder

54%

Økologisk foder And og kalkun

22%


Forbruget af fjerkrækød og æg i Danmark er stigende:

Kg. pr. indbygger

Stk.

20

200

15

150

10

100

5

50

Vidensudveksling I årets løb har vi fået tilført ny viden til vores fjerkræfoder – overvejende fra input fra vores udenlandske leverandører og samhandelspartnere. Vi har i 2011 fået dette samarbejde sat i mere faste rammer, og det er en væsentlig del af vores fortsatte udvikling.

0

0 1990 1996 2002 2008 2010

Nordjysk Andel havde ikke fjerkræfoder, som en del af produktporteføljen, men i forbindelse med fusionen med Danish Agro blev det en del af produktsortimentet, som nu kunne tilbydes kunder i Nordjylland.

1990 1996 2002 2008 2010

Kilde: LF Erhversfjerkræsektionen og Danmarks Statistik

Den øgede tonnage i kyllingesegmentet skyldes, at vi har fastholdt vores strategi om at producere foder i en stabil og ensartet, høj kvalitet. Effektiviteten har ligeledes slået rekord i 2011. Det var positivt, at vi i et af vores nyhedsbreve sidst på året for første gang kunne berette om en producent, der havde opnået en kyllingevægt på 2.714 g ved 38 dage blandt andet via fodring med Danish Agros foder.

Arrangementet blev rigtig godt modtaget af deltagerne, som et lærerigt input til at se en anden tilgangsvinkel til fjerkræproduktionen. I takt med Danish Agros internationaliseringsproces, vil dette bestemt være en god fremtidig mulighed for fortsat at få tilført viden både for Danish Agro og for vores kunder. God forankring i dansk fjerkræproduktion Danish Agro-koncernen er via vores food-aktiviteter en stor spiller i den danske fjerkrækæde. Blandt andet via vores medejerskab af DanHatch. Danish Agro leverer foder til DanHatch’s rugeæghøner, som leverer de daggamle kyllinger til flere af Danish Agros foderkunder.

Studietur til Holland Danish Agro arrangerede i juni 2011 en studietur til Holland for 10 danske slagtekyllingeproducenter. Programmet indeholdt blandt andet besøg hos en hollandsk foderstofvirksomhed, primær producenter, rugeægsproducenter og slagteri. Derudover blev der besøgt mere alternative produktioner som f.eks. slagtekyllingestald med udeareal og som på billedet en æglæggerstald med besøgsafsnit og direkte salg til forbrugere.

35

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Den gode kvalitet sammenholdt med en øget aktivitet i det nordjyske i forbindelse med fusionen med Nordjysk Andel har gjort, at vi har oplevet forøget interesse og afsætning af vores foder i dette område.

Disse internationale kontakter var også medvirkende til, at 2011 blev året, hvor vi for første gang havde mulighed for at organisere en studietur for en gruppe kunder til Holland.


Danish Agro-koncernens med­ ejerskaber i både HEDEGAARD agro og HEDEGAARD foods gør, at vi som helhed er stærkt forankret i den ­samlede danske f­ jerkræproduktion.

Den økonomiske situation for fjerkræsektoren Mens de generelle indtjeningsmuligheder har været fornuftige inden for slagtefjerkræsektoren, har økonomien i konsumægssektoren været mere under pres.

36

Omlægningen fra traditionelle bure til berigede bure er nu færdiggjort. Omlægningen har ikke været helt uden problemer. Der har været udfordringer med beskidte æg, og omlægningen har vist sig at have ført til en overproduktion i Europa med pres på priserne til følge. Det skyldes, at tempoet, hvori de nye berigede bure er blevet bygget, har været højere, end tempoet hvormed de gamle er blevet skrottet. Mens burægsproduktionen har været presset i 2011, har der været gode afsætningsmuligheder inden for økologiske æg. Her er der faktisk pt. basis for yderligere tilgang af producenter.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Hvordan økonomien i konsumægsbranchen vil udvikle sig i 2012, vil i høj grad være påvirket af, hvordan overproduktionen bliver nedbragt og af prisrelationerne mellem foder og afregningspriser.

Danish Agro-koncernen er via vores ­food-aktiviteter en stor spiller i den danske fjerkrækæde. Blandt andet via vores medejerskab af DanHatch. Danish Agro leverer foder til DanHatch’s rugeæghøner, som leverer de daggamle ­kyllinger til flere af Danish Agros foder­ kunder.


Økologi Økologi er stadig i en rivende udvikling, ikke mindst hjulpet godt på vej af politiske tiltag. Danish Agro ønsker at være en del af denne udvikling og ønsker tillige at være det økologiske landbrugs foretrukne samarbejdspartner. Markedet for økologisk såsæd I Danish Agro har vi en stor produktion af økologisk såsæd, som spænder vidt. Ud over de traditionelle kornarter, har vi også stor succes med fremavl af ærter og hestebønner – alternative afgrøder, som kan være med til at sikre de økologiske landmænd en bedre afregningspris. Markedet for økologisk foder Vi har mere end 15 års erfaring i at producere økologisk foder. Dette kommer os ofte til gode ved vurdering af råvarekvaliteter, vurdering af samhandelspartnere m.m. Vi forventer i løbet af foråret 2012 at kunne samle vores økologiske foderproduktion på ét anlæg – nemlig fabrikken i Janderup. Det vil blandt andet give en bedre udnyttelse af lagrene, så det bliver nemmere at gennemføre vores egenkontrol for indhold af uønskede stoffer som GMO og aflatoxin.

Økologi er stadig i en rivende udvikling, ikke mindst hjulpet godt på vej af politiske tiltag. Danish Agro ønsker at være en del af denne udvikling og ønsker tillige at være det økologiske landbrugs foretrukne ­samarbejdspartner.

Økologisk mælkeproduktion – supplering af de rigtige råvarer og kraftfoder Den økologiske mælkeproduktion ligger på et stabilt niveau, og der er god efterspørgsel efter produkterne. Der er en tydelig tendens til, at de økologiske mælkeproducenter arbejder på en meget høj grad af selvforsyning, så vores rolle er at supplere med de rigtige råvarer/kraftfoderblandinger, der optimerer produktionen. Økologisk ægproduktion – tilpassede fuldfoderblanding og tilskudsfoder Produktionen af økologiske æg er en betydelig del af den samlede ægproduktion og et område, hvor vi står meget stærkt. Der er god afsætning af de økologiske æg, og produktionen udvides flere steder. Vi tilbyder både fuldfoderblandinger og tilskudsfoder tilpasset hver enkelt producents forhold, så vi har igen oplevet et spændende år med udfordringer i at få produktionen af økologiske æg helt i top. Økologisk kødproduktion – større efterspørgsel Den økologiske produktion af kød – det være sig slagtekyllinger eller svin – har haft et godt år og har udvidet produktionen betydeligt. Vi har desuden taget markedsandele, så vores produktion af foder til disse dyregrupper har været stigende over året. En udvikling vi vil fastholde i 2012.

37

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

2011 var præget af en vis usikkerhed om reglerne for økologisk foder. Oprindeligt var det meningen, at alt foder skulle være økologisk fra 1. januar 2012. Der er brugt en del energi på at beregne foderblandinger, der overholder dette krav. På grund af usikkerheden om forsyningen af proteinafgrøder med den rette aminosyresammensætning, blev der ultimo november givet dispensation til at fortsætte med maximum 5 % kon-

ventionelle råvarer til enmavede dyr. Det forventes, at der kommer en endelig afklaring i løbet af foråret 2012.


Energi Efter fusionen med Nordjysk Andel i 2011 blev Danish Agro ”landsdækkende” via otte salgsregioner. Vi har i 2011 brugt tid og ressourcer på at koordinere landsdækkende kampagner inden for diesel, fyringsolie og smøreolie til fordel for den enkelte landmand. Disse tiltag er blevet godt modtaget i landbruget, hvilket blandt andet har udmøntet sig i et godt salg af smøreolie i hele landet i slutningen af 2011. For at videreudvikle og forny energiforretningen i Danish Agro er der i 2011 lavet en markedsandelsanalyse, som skal være med til at kortlægge landbrugsmarkedets potentiale inden for diesel- og fyringsolie. Vi kan konstatere, at fyringsoliemarkedet i Danmark er nedadgående – også inden for landbrugsmarkedet. Årsagen til dette er, at oliefyret løbende bliver udskiftet med alternative energiformer. Danish Agro øgede sin omsætning på agrodiesel og fyringsolie med 24 % i 2011 i forhold 2010.

38

Markant kundetilgang på energiområdet også i 2011 Flere og flere kunder har set fordelen i at købe diesel-, fyrings- og smøreolie gennem Danish Agro, da det kommer på samme faktura som købet af grovvarer – det sparer tid og administration for den enkelte landmand. Det samme gør sig gældende ved bestillingen af træpiller, som ofte bestilles sammen med de gængse grovvareprodukter.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Danish Agro har haft en tilfredsstillende salgsudvikling på træpillemarkedet. Det skyldes ikke mindst vores store produktion af sækkevarer på vores opsæknings-

Flere og flere kunder ser fordelen i at købe diesel-, fyringsog smøreolie samt træpiller sammen med deres grovvarer – det sparer tid og administration.

terminaler i henholdsvis Kolding og Vrå. En stor del af vores træpiller i sække sælges gennem vores kæde af fritidsbutikker – Danish Agro Shoppen – som henvender sig til privatkunder m.fl samt via Shoppens netbutik – www.danishagroshoppen.dk – hvor kunderne selv via internettet kan gå ind og købe og betale for varerne, som efterfølgende bliver leveret direkte til døren. Fokusområdet i 2012 Aktiviteterne inden for diesel-, fyrings- og smøreolie samt træpiller vil fortsætte med fornyet kraft i 2012. Danish Agro besidder sammen med Statoil den nødvendige faglige og kommercielle rådgivning.

Danish Agro bliver betragtet som en naturlig partner på energiområdet i landbruget. Vi vil fortsat fokusere på ”hel-kundesalg” i Danish Agro. Vi vil prioritere salget af energi til de kunder, som endnu ikke handler deres energiprodukter gennem os, men som indtil videre ”kun” handler de gængse grovvarer. Danish Agro vil fortsætte med at udbrede kendskabet til samarbejdet med Statoil på kontokort-delen. Vi tilbyder Statoil-kontokort til erhvervsdrivende på favorable vilkår. Kortet kan benyttes på alle Statoil stationerne i Danmark og i resten af Skandinavien.


Farm Supply I Danish Agro omfatter Farm Supply en række løsninger og produkter inden for blandt andet katalogvarer, fodertilskud, hygiejnemidler, veterinærmedicin, ensileringsmidler, plastfolie, strækfilm og bindegarn til landbruget. Produkterne har en central betydning i det moderne landbrug, og vores kunder benytter i stigende grad rammeaftaler til at sikre forsyningen. Danish Agro samler og koordinerer forsyningen af Farm Supply via datterselskaberne Vilofarm og Vilovet. Det betyder, at vores kunder tilbydes løsninger og koncepter, der skaber en naturlig sammenhæng og effektivitet i værdikæden.

Katalogvarer Foder­ tilskudsprodukter

Hygiejne­ midler

Ensileringsmidler

Farm Supply

Plastvarer

Stor synergi via datterselskaber Danish Agros målrettede strategi om at skabe værdi via ejerskab af selskaber, der komplementerer vores produkter og ydelser, har særlig betydning inden for Farm Supply-området. Strategien bringer stor værdi til vores kunder inden for landbruget, fordi den giver Danish Agro muligheden for direkte og målrettet at optimere processerne inden for hele værdikæden, blandt andet omkring udviklingen af produkter, løsninger og logistik.

omkring indkøb, knowhow, webshop og logistikløsninger for denne produktgruppe i Vilofarm.

Forretningskoncepterne inden for Farm Supply-området er udviklet og strømlinet til det danske marked. Men samtidig ser vi gode muligheder for eksport af koncepterne til andre lande i Europa.

Det giver mulighed for at udnytte synergien mellem øvrige selskaber i DLA Group og derved fungere som et samlende og effektivt kraftcenter med salg og distribution i ind- og udland.

Løsninger og koncepter samlet i Vilofarm A/S Danish Agro har via datterselskabet Vilofarm opbygget stor erfaring og kompetence inden for gruppen af katalogvarer, fodertilskud, hygiejnemidler og problemløsere. Vi har valgt at koncentrere en række funktioner

Vores omfattende program inden for rengøring, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse har vi tilsvarende valgt at samle i Vilofarm under hygiejnekonceptet CleanLine. Herved opnår vi også synergi og effektivitet omkring distribution og markedsføring.

Problem­ løsere

Bindegarn Veterinær­ medicin

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Vores datterselskaber Vilofarm og Vilovet spiller en central rolle i forsyningen og rådgivningen omkring produkter inden for Farm Supply-området. Begge virksomheder har mange års ekspertise inden for rådgivning, salg og distribution.

39


Vi har også stor fokus på langsigtede og værdiskabende ­partnerskabsaftaler med vores ­vigtigste leverandører. Her er vores effektivitet og distributionskraft et stærkt kort til at skabe vækst og udvikling.

40

FarmInTime-konceptet hitter i landbruget Antallet af FarmInTime-aftaler er vokset betydeligt i 2011 – leveringskonceptet hitter, og mange landmænd oplever øgede besparelser i både tid og penge. Som landmand er det vigtigt, at varer som f.eks. sæbe, papirvarer, vitamintilskud og lysstofrør er på lager, når man står og skal bruge dem. Det er også vigtigt at kunne beregne og levere et troværdigt årsbudget for omkostningerne af disse forbrugsvarer. Samtidig er det en fordel for landmanden ikke at skulle have en stor kapital bundet i forbrugsvarerne. Det vil ofte være tilfældet, når varerne indkøbes enkeltvis, fordi man skal købe store mængder for at få varen til en lav pris. For Danish Agro og Vilofarm er det rationelt og omkostningsbesparende, når leveringen af forbrugsvarerne både kan planlægges og kombineres.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

FarmInTime-konceptet bygger på en rammeaftale om faste leveringer, ”just in time”, til konkurrencedygtige priser og med bonusordning. Inden leveringen kan

FarmInTime Koncept: Landmanden laver en ramme­ aftale om faste leveringer af forbrugsvarer. Landmanden kan supplere eller reducere mængden af forbrugsvarer inden hver levering. Fordele for landmanden: • Bedre likviditet • Altid max rabat • Altid det rigtige på lager til tiden • Effektiv mulighed for ændring i levering • Spar tid – mere fritid

kunden supplere eller reducere mængden og antallet af forbrugsvarer. Der er således ikke tale om en kontrakt med pligt til at aftage en fast mængde. For at kunne tilbyde de bedste FarmInTime-løsninger har Danish Agro udnævnt FarmInTime-specialister, der er tilknyttet vores salgsregioner. Specialisterne bliver løbende trænet i at rådgive kunderne om, hvilke produkter der skaber de bedste løsninger. CleanLine hygiejnekoncept – en naturlig del af ­FarmInTime Løsninger omkring rengøring, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse har vi samlet i CleanLine hygiejnekonceptet. Specialister fra Danish Agro og Vilofarm sikrer løbende sortiments- og produktudvikling samt rådgivning og udarbejdelse af handlingsplaner, der er tilpasset forholdene i nutidens landbrugsbedrifter. Hygiejneprodukterne indgår i stigende omfang som en naturlig del af FarmInTime-konceptet. Det betyder, at vores kunder også her oplever ”en rød tråd” med samlet og effektiv logistik samt de bedste og mest økonomiske løsninger i bedriften. Vilovet veterinærmedicin Via Vilovet sælger vi veterinærmedicin til husdyrproducenterne. Vilovet fik Børsens Gazelle i 2011, hvorved vi oplever, at stadig flere landmænd vælger at indkøbe veterinærmedicin via Vilovet. Øget konkurrence på medicin har generelt betydet lavere priser. Der er på markedet opstået nye prismodeller, der har betydet et mere uigennemskueligt marked for landmanden.


Den korte distributionsvej fra Vilovet direkte til landmanden uden om apoteket betyder, at vi via Vilovet i dag kan tilbyde veterinærmedicin til særdeles konkurrencedygtige priser og med en gennemskuelig beregning og udbetaling af årsbonus. Samtidig er der i Vilovet et stærkt, kompetent og udbygget serviceapparat, der sikrer hurtig levering af alle type præparater. De leverede præparater er ”friske” og har passende tid til udløbsdato. Plastvarer og bindegarn Danish Agro fremstår via et koordineret samarbejde i DLA Group som en stærk og værdiskabende organisation inden for indkøb, salg og distribution af plastvarer og bindegarn på det europæiske grovvaremarked. Der er i dag etableret samarbejde i Danmark, Sverige, Norge, Baltikum, Finland, Island og Tyskland. Herved er der mulighed for på bedste måde at opnå stordriftsfordele og udnytte synergien både på tværs af selskaber og landegrænser. Danish Agro tilbyder dansk landbrug et bredt program af plastvarer og bindegarn af højeste kvalitet til konkurrencedygtige priser. Salget har sat ny omsætningsrekord i 2011. Således blev den samlede omsætning inden for dette forretningsområde tæt ved 100 mio. kr. i 2011.

2011

Pr. tønde USD

2010

2009

125 100 75 50 25 0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Produktpriserne er i høj grad afhængig af olieprisen (se tabel). I 2011 oplevede vi generelt høje priser, der var stigende i 1. og 2. kvartal og svagt faldende i 3. og 4. kvartal. Billedet for 2012 viser igen stigende priser. Sikkerhed for forsyning og rettidig disponering har i dag langt større betydning end tidligere. Overgangsbeholdningerne er som udgangspunkt begrænsede fra råvareproducenter til færdigvareproducenter. Produktionen og tilførslen til markedet styres effektivt, blandt andet for at styre prisen og optimere indtjeningen.

41

I Danish Agro forventes der i 2012 fortsat vækst inden for plast og bindegarn. Det koordinerede indkøb betyder, at vi står stærkt og er en særdeles interessant samarbejdspartner for alle producenter. hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Danish Agro tilbyder blandt andet: • Afdækningsfolie til ensilering • Strækfilm til ensilering • Ensileringsmidler • Bindegarn • Rundballenet

Olieprisudvikling 2011

Danish Agro har et bredt sortiment af plastvarer og bindegarn af højeste kvalitet og til konkurrencedygtige priser.


Salgskanaler Med henblik på at sikre løbende effektivisering og tilpasning til markedet fokuserer vi på udviklingen af ­følgende salgskanaler: • Opsøgende salgs- og produktkonsulenter • Ordremodtagende telefonsælgere – kundeservice • Webshop målrettet B2B (Kundeportalen) og B2C (Shoppens netbutik) • Shoppen-konceptet til landboere og fritidsfolket Salgs- og produktkonsulenter Salgs- og produktkonsulenterne genererer i dag hovedparten af salget i Danish Agro. Denne sælgergruppe vil også fremadrettet arbejde både fra kontoret og i marken og vil skabe salget til de professionelle landbrug for alle de ”tunge” produktområder som afgrøder, udsæd, gødning, planteværn, foder og råvarer. Salgs- og produktkonsulenterne har en specialiseret produktfaglig indsigt og en god markedsindsigt.

42

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

For at bruge vores salgskræfter fornuftigt vil vi fremover også benytte phonersælgere. I dag gennemfører vi allerede phoner kampagnetiltag for udvalgte produkter, dels af salgs- og produktkonsulenterne og dels af det administrativt orienterede personale. Fremover vil vi udvikle denne salgsform i højere grad, da den er væsentlig mindre omkostningstung og samtidig frigør noget af salgs- og produktkonsulenternes tid.

Kundeservice – “Landmandsservice” Landmandsservice er klar ved telefonerne: Mandag-torsdag kl. 7.30-16.00 Fredag kl. 7.30-15.30. Vi opfordrer vores kunder til at bestille i rigtig god tid og helst oplyse mindst to mulige leveringsdage (hverdage). Kundeservice kan hjælpe med: • Bestilling af varer. • Oplysning om leveringsmuligheder. • Kornafhentning. • Vejledning i brug af kundeportalen. • Oplysning om medio og ultimo faktura. • Information vedrørende produkter og ydelser. • Diverse driftsopgaver i relation til håndtering af ordrer m.v. • Viderestilling til produktspecialister og den øvrige organisation.

kundeservice Vores kundeservicecenter, som vi i Danish Agro kalder Landmandsservice, er samlet i Sjølund for hele landet. Vi forventer, at flere og flere kunder vil benytte Landmandsservice og kundeportalen (se beskrivelse herunder). Kunderne kan også bestille pr. mail eller via fax. Landmandsservice sætter en stor ære i at yde en god og professionel service. Det er vigtigt, at kunderne føler sig velkomne og betjent på den bedste måde, når de kontakter Landmandsservice. Kundeportalen – landmandens nye værktøj I starten af marts 2011 lancerede vi vores nye kundeportal med en ambition om at give vores kunder en bedre oplevelse med selvbetjening – døgnet rundt – herunder hente bilag, bestille varer, adgang til sortiment, produktblade og informationer om samhandel med Danish Agro. Kundeportalen binder hele Vilofarm-sortimentet sammen med udvalgte dele af Danish Agros varesortiment. Man kan blandt andet bestille kontraktvarer, afgrøder, planteværn og pakkevarer fra Vilofarm. Systemet sørger selv for at fordele logistikken af bestilte pakkevarer mellem Vilofarm og Danish Agro.


Når man som kunde bevæger sig rundt på kundeportalen, får man præsenteret sine kontaktpersoner hos Danish Agro, så man nemt kan komme i kontakt med dem. Samtidig har man mulighed for at opdatere sine egne staminformationer, hvilket mange benytter sig af. I det år kundeportalen har eksisteret, er den blevet godt modtaget og udbredt både blandt kunderne og i Danish Agro. Mængden af foder bestilt via kundeportalen er f.eks. øget fra 600 ton til 5.000 ton om ugen. Andelen af kunder, der benytter selvbetjening til at bestille er tredoblet. Godt 50 % af varebestillingerne på kundeportalen kommer uden for Danish Agros normale åbningstid. Omkring 30 % af Danish Agros kunder benytter regelmæssigt ­kundeportalen via landmand.dk eller danishagro.dk – et tal, der fortsætter med at stige. Kundeportalen er en gevinst for både kunder og Danish Agro, da den forenkler en del arbejdsgange betydeligt. Teknisk spiller kundeportalen sammen med de øvrige IT-systemer i Danish Agro – en integration, der er helt nødvendig og har kørt fuldstændigt gnidningsløst.

• Bestille foder, planteværn, pakkevarer, fodertilskud, hygiejnemidler, problem­ løsere og meget mere døgnet rundt. • Få overblik over køb: Ordrehistorik, købsog salgskontrakter, oplagte afgrødebeholdninger, gødningsoverblik, statistikker og fakturaer. • Fuld fleksibilitet ift. supplerende bemærkninger (leveringsdata, -adresse, silonummer m.v.). • Hente produktkort på kontraktblandinger. • Oprette flere brugere til din konto. • Få et stamdataoverblik samt mulighed for at redigere disse. • Integreret løsning på Landmand.dk – kræver kun ét login.

43 Lancering af Landmands-App i 2012 I 2012 vil vi fortsætte arbejdet med kundeportalen og øge udbuddet af muligheder samt øge brugen af den i det daglige arbejde. Herudover vil vi i foråret lancere en App til smartphones og tablets, som skal understøtte både kundeportalen og Danish Agro som foretrukken leverandør.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Hos Danish Agro er kundeportalen forankret både i Landmandsservice og i salgsorganisationen, som også gennem fokus og løbende indsats har været med til at hjælpe kunderne i gang med det nye tilbud. Kunderne har været gode til at kvittere positivt med både ros og inputs til nye tiltag. Kundeportalen er blevet et værdifuldt værktøj for kunderne i samhandlen med Danish Agro.

På kundeportalen kan kunderne:


Danish Agro Shoppen

og drift af netbutikken. Netbutikken gik i luften i 2011 og har fået et godt fundament. Netbutikken vil blive videreudviklet i 2012 og bliver dermed en endnu bedre mulighed for hobbyfolket og landboere over hele landet til at handle i Danish Agro Shoppen døgnet rundt via nettet og dankortet. Efter indkøringen af Nordjysk Andel og Aller Mølle indgår afdelingerne i Gistrup og Brørup naturligt som en del af Danish Agro Shoppen. Herved omfatter kæden i dag 15 fysiske butikker fordelt rundt om i landet. I de fysiske butikker er der blevet arbejdet intenst med at videreudvikle vareudvalget, ligesom der forøget markedsføring har øget kundestrømmen i butikkerne.

44

Danish Agro Shoppen og Shoppens netbutik 2011 blev igen et fremgangsrigt år for Danish Agro Shoppen. På trods af den udeblevne vinter i årets sidste måneder med svigtende salg af ”vintervarer” til følge, nåede Shoppen alligevel et meget fint omsætningsresultat målt i forhold til 2010.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

I årets løb har der været fokus på udvikling af samarbejdet med Vilofarm for herigennem at optimere omkostningerne til lagerbinding, logistik, katalogudgivelser samt vores netbutik www.danishagroshoppen.dk, hvor Vilofarm står for en række funktioner omkring logistik

Vi har stor succes med vores ”foderbonus”, som belønner loyale kunder, selvom der kun købes små mængder ad gangen. Indførelsen af foderbonus er blevet godt modtaget af vores kunder, ikke mindst af de mindre landbrug, som kan have stor gavn af ordningen. Vi vil fremadrettet arbejde for, at endnu flere ”landboere” vil benytte vores butikker, da en stærk butik i et lokalområde vil kunne bidrage økonomisk positivt til den samlede drift i Danish Agro. Danish Agro Shoppen vil i 2012 lægge endnu mere vægt på uddannelse af medarbejderne og derved øge det faglige niveau, således at Danish Agro Shoppen altid vil fremstå som det rigtige valg for forbrugeren, der ønsker vejledning. Derudover planlægger vi at øge antallet af butikker i 2012.

www.danishagroshoppen.dk På www.danishagroshoppen.dk kan hobbyfolket og landboere over hele landet handle døgnet rundt. Netbutikken omfatter en stor del af det, der også er i de fysiske butikker, samt en lang række øvrige produkter til hobby- og fritidsfolket. Handler du i Danish Agro Shoppen, handler du det samme sted som den professionnelle landmand!

Sortimentet dækker f.eks. træpiller, foder til blandt andet hunde, heste, høns og vildtfugle, gødning og arbejdstøj.


Drift Driftafdelingen i Danish Agro Vores fabriksstruktur gennemgik i 2011 en del omstruktureringer som følge af sammenlægningerne med Nordjysk Andel og Aller Mølle. Vi overtog tre foderfabrikker: En i Aller og to i Nordjylland.

Danish Agro foder- og såsædsfabrikker

I forbindelse med sammenlægningen med Nordjysk Andel skulle vi efter aftale med Konkurrencestyrelsen frasælge to foderfabrikker. 1. oktober 2011 frasolgte vi derfor vores to økologiske fabrikker i henholdsvis Roust og Nordenskov. I stedet samles vores økologiske foderproduktion på Janderup-fabrikken, som tidligere producerede smågrisefoder. Janderup-fabrikken er ved udgangen af året i gang med at blive bygget om, så den kan bliver fremtidens økocenter i Danish Agro og blive fremtidssikret til mange års produktion. Som følge af ændringerne i fabriksstrukturen, var det nødvendigt at foretage en større ombygning af Sjølundfabrikken, så den kan producere alt smågrisefoder med og uden medicin til hele Danmark samt sofoder med valset korn og cops. Her i starten af 2012 fremstår Sjølund-fabrikken som en ny og moderne fabrik.

Danish Agros fabriksstruktur gennemgik en del omstruktureringer i 2011 som følge af sammenlægningerne med Nordjysk Andel og Aller Mølle samt et faldende totalmarked for foder. Billedet viser produktionsstyringen på fabrikken i Galten.

Såsædfabrik

45 Ved årsskiftet har vi i alt otte foderfabrikker: Fem i Jylland (heraf 1 økologisk), en på Fyn og to på Sjælland. En samlet produktionskapacitet på cirka 1,3 mio. ton. Sædekornsproduktion 2011 blev året, hvor der blev sat fokus på vores sædekornsanlæg. I Sjølund blev der bygget til med to nye lagerhaller på i alt 2.800 m2 til færdigvarer, og uden-

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Da totalmarkedet for foder er faldende i Danmark, har vi valgt at lukke tre foderfabrikker. Fabrikken i Aller blev lukket i forbindelse med sammenlægningen af Aller og Danish Agro. Otterup-fabrikken blev lukket ved årsskiftet, og produktionen blev flyttet til Skamby-fabrikken. Ved årsskiftet er fabrikken i Dronninglund desuden sat på stand-by. Det er en god fabrik, men p.t. er der ikke behov for den. Produktionen fra Dronninglund er flyttet til fabrikkerne i Vrå og Galten.

Foderfabrik


Friskvareterminal Der er i 2011 blevet bygget et nyt planteværnslager i Galten, så vi kan samle alt planteværn for hele DLA Group i Galten. Derudover er vi i gang med at bygge en friskvarehal mere, så vi kan samle flere varer i Galten. Det drejer sig om opbevaring af for eksempel plastik, majsfrø, markfrø, raps-udsæd, brændsel og mineraler.

Danish Agros afdelingsnet

Vores lagerareal bliver udvidet med yderligere cirka 3.000 m2 under tag. I alt andrager vores friskvareterminal nu 15.000 m2 under tag. Planlægningsafdelingen og lagerpersonalet sørger for, at varerne leveres ud til kunderne til den aftalte tid.

Hovedkontor

46

Afdeling

Sæsonafdeling

Fritidsbutik

Markedscenter

omsarealerne blev asfalteret, så der også her kan opbevares færdigvarer, samtidig med at det giver plads til at læsse bilerne.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Renseren blev udskiftet til en af verdens største med et soldareal på 60 m2. En forøgelse på 25 % af kapaciteten. Den bestående renser blev flyttet til Skovby, så her blev kapaciteten også forøget med 25 %. Produktionen i Dalmose bliver hævet i 2012, så den samlede kapacitet i Danish Agro kommer op på ca. 100.000 ton.

Transport I juli 2011 trådte der nye regler i kraft om drivakseltryk og vægte for lastvogne, som betød, at vi nu må køre med 7 aksler og en vægtforøgelse på 6 ton, dvs. en totalvægt på et træk på 54 ton. Vi har indkøbt de første træk. Der vil løbende ske udskiftninger af vognparken til 7-akslede biler. Med 125 rullende enheder er det dog ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. I stedet vil bilerne blive udskiftet løbende i forbindelse med køb af nyt materiel. Det betyder på længere sigt, at bilparken bliver reduceret. Afdelingsnettet Afdelingsnettet er igen i 2011 blevet udvidet, så vi ved udgangen af 2011 havde 64 afdelinger i Danmark fordelt med 35 i Jylland, 11 på Fyn/Langeland og 18 på Sjælland og Lolland/Falster. Heraf er der 14 afdelinger, som kun bruges til modtagelse af afgrøder i høsten og 6 afdelinger og havneanlæg, der kun bruges af driftsorganisationen.


Høsten 2011 Høsten i 2011 var en høst med store kvalitetsforskelle især lokalt men også på landsplan. Det betød store udfordringer logistikmæssigt. Rapshøsten blev i lighed med sidste års høst våd og kom forholdsmæssigt sent i hus. Maltbyggen på Fyn, Sjælland og Lolland/Falster blev en meget blandet fornøjelse, hvor høsten blev delt i tre perioder. Den første periode indeholdt pæn maltbyg, så kom regnen, som vi aldrig troede holdt op igen. Efter regnen kom anden periode – med spirede kerner, bugsprængte kerner, afskallede kerner og ikke mindst fusarium. Så regnede det igen og herefter kom tredie periode, hvor varen blev høstet på nærmest ufremkommelige marker og med meget høje vandprocenter. Varerne var på kanten af gode sunde varer.

Havneanlæg Aarhus og Fredericia får hver måned anløb af sojaskrå fra Sydamerika. Lasterne varierer fra 20.000-55.000 ton. I efteråret 2011 satte vi rekord på Aarhus Havn, da vi på én dag lossede mere end 13.000 ton sojaskrå. Dette kræver en god planlægning og et godt samarbejde med transportafdelingen, havnen og vores lokale samarbejdspartnere og ikke mindst vores medarbejdere.

Vi håndterer årligt 2,5 mio. ton korn, gødning og råvarer. Det svarer til, at vi dagligt har tre skibe, og at der dagligt ekspederes ca. 10.000 ton varer via kaj.

Rug- og hvedehøsten kom i hus samtidig med maltbyggen, men der blev dog høstet hvede og rug af god kvalitet, som blandt andet kan afsættes til de danske møller. Også her kom varen i hus med høje vandprocenter – tørrerierne kørte i døgndrift fra august til langt ind i oktober. Vores medarbejdere knoklede i kamp med tiden for at få reddet afgrøderne, inden de ville gå til, idet afgrøderne kom ind med vandprocenter på over 20 %. Takket være Danish Agros store lager- og håndteringskapacitet til tørring, rensning og lagring lykkedes det at redde værdierne.

47

Danish Agros soja- og gødningsterminal på Aarhus havn.

Vores havneanlæg består med udgangen af 2011 af følgende anlæg: • Nakskov • Bandholm • Nykøbing F. • Køge • Kalundborg • Rudkøbing • Kolding • Fredericia • Aarhus

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Havneanlæg


Kvalitet Fabrikker Danish Agros kvalitetsstyringssystem blev i 2011 udvidet med to fabrikker i forbindelse med fusionen med Nordjysk Andel, og flere korntunge afdelinger kom til. Alle var GMP+B2-certificerede. Det blev en spændende udvidelse med fabrikken i Vrå, der har to linier – en til kvæg og en til svin. Som en konsekvens af fusionen med Nordjysk Andel skulle Danish Agro afstå fabrikkerne i Nordenskov og Roust. Det betød, at der skulle findes en anden fabrik til at overtage produktionen af økologisk foder. Valget faldt på fabrikken i Janderup, der har gode lagerfaciliteter til at kunne håndtere de mange partier af råvarer, der skal ligge i karantæne inden anvendelse, og som kunne omdannes til at have to linier; en til fjerkræ og svin og en anden til kvægfoder.

48

Laboratorierne Vores laboratorier blev styrket med et laboratorium i Vrå og to nye kollegaer. Laboratoriet har udstyr til både kemiske analyser og kornanalyser. Laboratoriet blev omstruktureret til at være et centralt laboratorium for salgsregion Nordjylland og analyserer alle kornindgange for dette område.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Høsten 2011 var som året før en meget udfordrende høst. Kornet var både spiret, vådt og beskidt. Så ”hurtig”-analyserne var ikke så hurtige, som de plejede. Totalt er der i 2011 analyseret 63.075 enkelt partier korn, og totalt er der udført 75.261 analyser fordelt på nit/ rens, faldtal, meldrøjer og rent frø.

Danish Agro har seks laboratorier fordelt i Danmark.

Høst 2011 var som året før en meget udfordrende høst. Kornet blev høstet fra slut juli til midt oktober – den længste høst som laboranterne kan huske. Inden høsten sluttede, startede prøveudtagningen til toksinscreeningen af årets høst. Lagre, hvor kornet var gjort lagerfast, fik udtaget prøver til kontrol af zeralenon, vomitoksin, T2, Ht2 toksiner. Først midt i november blev prøveudtagningen afsluttet, og toksinanalyserne blev afsluttet mellem jul og nytår. Straks i starten af januar 2012 påbegyndte prøvetagningen af kornlagerne til lagertoksinet ohratoksin, som oftest først viser sig tre måneder efter høst. Spirehvilen – Dormancy – blev forlænget to gange: Først fra 15. november til 15.december og igen til 15. januar. Det gav udfordringer i forhold til kontrol af oplagt og indlagret maltbyg, da analysetiden bliver forlænget, når spirehvilen skal ophæves kunstigt. Råvarer På råvaresiden har vi fokus på kvalitet og sikring af, at der ikke er uønskede stoffer i de indkøbte varer. Desuden er der stor fokus på analyseplaner. Fund af farlige salmonellatyper i sojaskrå fra Sydamerika har givet store udfordringer, da det ikke kan udleveres direkte til landbrug uden varmebehandling. Dette har medført ændringer i analyseplanen for at forsøge at hindre at

Danish Agro har kemisk laboratorium i Skamby.


en hel skibslast ”falder” på salmonella. Samtidigt har vi indgået øget dialog med leverandørerne for at sætte fokus på problemet. Scanfedt er igen startet op for fuld styrke i Aarhus med egen import af palmeolie direkte fra østen. Derudover er der også påbegyndt salg af lecitin fra tankanlægget i Aarhus. Dette har medført besøg hos lecitinleverandører i Europa for at sikre, at de har passende kvalitetsstyringssystemer. Dioxin-skandalen i Tyskland satte igen fokus på kvalitetsstyring og dermed risikoanalyser og analyseplaner. Scanfedt havde ikke handlet med nogle af de berørte parter. Bæredygtig raps er ikke blevet mindre aktuel. Derfor er der på Scanola indført et system, som skal sikre, at rapsfrø til Scanola fra danske leverandører for størstedelens vedkomne er bæredygtige. Scanola forventer at blive ISCC certificeret i 1. kvartal 2012.

Scanolas og Scanfedts laboratorium benyttes til analyse af olie og fedtstoffer. Her kan blandt andet analyseres for vand, fosfor, og som billedet viser, frie fedtsyrer (FFA).

Leverandørernes kvalitetsstyring og produktionsproces vurderes omhyggeligt, før en vare godkendes. I 2011 har DLA Group styrket indsatsen i forhold til at vurdere leverandørerne ved at etablere en kinesisk organisation i Shanghai. Det har betydet, at vi på denne måde har væsentlig bedre mulighed for at besøge virksomhederne og diskutere detaljer i risikostyring hos de enkelte leverandører. Kontrol af råvarer Kontrollen af råvarerne er defineret i en analyseplan. Råvarerne vurderes ud fra en risikovurdering på både leverandøren, produktionsprocessen og på de meldinger om uønskede stoffer, som udsendes af EU’s Rapid Alert System. De prøver, som skal udtages til analyse, styres af et EDB- system. Det sikrer, at den planlagte analyseplan også føres ud i virkeligheden. I nogle situationer findes der højest overraskende fund af uønskede stoffer i råvarer. Vilomix blev i begyndelsen af året involveret i en af disse sager. Der blev fundet Chloramphenicol i nogle vitaminer. Det blev hurtigt fastlagt, hvilke varer og kunder der var berørt, og der blev fastlagt et handlingsforløb efter retningslinjer fra

49

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Mineraler og vitaminer Leveringen af mineraler og vitaminer til foderproduktion og til landbruget varetages af Vilomix. De vigtigste råvarer er mineraler, vitaminer, aminosyrer og enzymer. Råvarerne indkøbes fra det meste af verden, og der er mange forskellige typer. Nogle af råvarerne produceres i højteknologiske procesanlæg, mens andre produceres ud fra minedrift, biprodukter eller affaldsprodukter fra andre industrier.

Det giver naturligvis store udfordringer i forhold til at udvælge de dygtige leverandører og til at udføre en målrettet kontrol af råvarer ved modtagelse på fabrikken, så Vilomix til fulde kan opfylde kravene til fødevaresikkerhed.


myndighederne. Den store opgave var at finde årsagen til forureningen af vitaminet. Det viste sig at stamme fra returemballage til en af råvarerne, som blev brugt i produktionen af vitaminet. Årsagen blev kendt, og problemet løst. Det viser, hvor vigtigt det er at have et godt kendskab til og god dialog med sine leverandører.

Risikoen for uønskede stoffer kan have store konsekvenser. Heldigvis oplever vi meget sjældent, at der er problemer med indholdet af de aktive stoffer i vores råvarer. Med andre ord er der det E-vitamin i varen, der skal være. Det betyder, at budgettet til kontrol af uønskede stoffer stiger i større takt end budgettet til kontrol af de aktive stoffer. Det afspejler den stadigt større fokus, der er på uønskede stoffer og fødevaresikkerhed.

50

Blandingerne skal opfylde kundens krav Foderblandinger og mineralblandingerne produceres i moderne og avancerede produktionsanlæg, hvor alle vægte styres elektronisk. Nogle af de små komponenter tilsættes med under 50 gram pr. ton. Det svarer til en lille kop vitaminer i en bigbag.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Fejl i blandeprocessen overvåges elektronisk. Det giver en meget høj grad af sikkerhed for, at foderblandinger og mineralblandingen produceres i overensstemmelse

Danish Agro, DLA Agro og Vilomix har til sammen følgende certificeringer: GTP-certificering: Good Trading Practice. GMP+B2-certificering: Good Manufacturing/Management Practice – Quality control of feed material. ISO 9001: Quality management system. FAMI-QS: Feed Additives and Premixtures Quality ­System. KAT-certificering: Et tysk kvalitetsmærke for æg. Certificeringen vedrører vores levering af økologisk foder til æglæggere, hvor æggene skal eksporteres til Tyskland.

med specifikationerne. Men vi vil gerne være bedre. Derfor forbedres produktionsanlæggene løbende som for eksempel styring og overvågning af blandeprocessen. Der udtages mange prøver for at kontrollere indholdet i en blanding. Men det er faktisk problematisk at tage en prøve fra et charge og genfinde den mængde D3-vitamin eller selen, som man forventer. En batchlog og en korrekt udtaget prøve er stærke kort til at validere indholdet i varen.

I DLA Group har vi et tæt samarbejde inden for kvalitetsområdet. På billedet ses bagerst: Egon Kvist, kvalitetschef Vilomix, Jacob Kronborg Nielsen, kvalitetschef DLA Agro og Henrik Steen, IT- og kvalitetsansvarlig Vestjyllands Andel. Forrest: Charlotte Frandsen, kvalitetschef Danish Agro og Erik Dam, chefkonsulent HEDEGAAARD agro.


Marketing Ny DLA Group hjemmesideplatform I 2011 etablerede DLA Group en ny, fælles hjemmesideplatform, hvor blandt andet DLA Agro, DLA Group, Nordic Seed, Vilomix, Vestjyllands Andel, HEDEGAARD agro og Danish Agro i løbet af efteråret 2011 lancerede nye individuelle hjemmesider med fælles ”look and feel”, som viser familieskabet i gruppen. Hjemmesiderne blev godt modtaget af både medarbejdere og kunder. Flere kommunikationskanaler I 2011 så vores kundeportal dagens lys, hvor kunderne kan bestille varer, se bilag og meget mere. Den giver derudover mulighed for målrettet kommunikation til kunderne om aktuelle emner i samspil med vores øvrige markedsføring. Som en del af vores nye hjemmesideplatform og nye CRM-system vil vi i 2012 kunne sende målrettede, elektroniske nyhedsbreve ud til vores kunder pr. email. Det gør det muligt at målrette vores budskaber meget præcist. Landmændenes øgede brug af smartphones og tablets betyder desuden, at vi i 2012 også vil tage disse kommunikationskanaler i brug.

I 2011 lancerede en række selskaber i DLA Group, herunder Danish Agro, nye hjemmesider. Hjemmesiderne bygger på samme CMS-platform. For at vise den fælles gruppeidentitet har hjemmesiderne en række fælles grafiske elementer.

Som en del af vores k­ommunikationsstrategi arbejder vi i skrivende stund på at lancere et ­kundemagasin i slutningen af maj 2012. Magasinet bliver henvendt til den professionelle landmand og vil være præget af høj faglighed og høj visuel kvalitet. I 2012 ønsker Danish Agro desuden at være mere proaktive i medierne. Danish Agro er efterhånden blevet et vidtforgrenet og international koncern, som hele tiden udvikler nye produkter og tiltag over for kunderne, indgår nye samarbejder, skaber synergi på tværs af organisationer og landegrænser. Dette arbejde ønsker vi at formidle endnu stærkere i 2012, så det synliggøres, hvilke fordele der er forbundet med at handle med Danish Agro.

51

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Ny kommunikationsstrategi Danish Agro har i en årrække haft fokus på at fusionere og ad denne vej styrke virksomheden for at kunne stå stærkt i den nationale og globale konkurrence. Nu er tiden kommet til at fokusere på at skabe et tydeligere billede af Danish Agro som virksomhed. Derfor påbegyndte vi i slutningen af 2011 arbejdet med en ny kom-

munikationsstrategi for Danish Agro. Strategien skal blandt andet være med til at definere vores corporate brand, og beskrive hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem Danish Agros image, vision og kultur med udgangspunkt i Danish Agros identitet. Dette arbejde er en proces og vil løbende være et fokuspunkt.


HR Danish Agro-koncernen har igen i år taget store ryk inden for HR og kompetenceudvikling. Organisationen bliver stadig bredere, og flere kompetencer styrkes eller opbygges. I Danish Agro bakker vi fuldt og helt op omkring DLA Academy og bidrager aktivt til at udvikle en række kursustilbud, som matcher den udvikling, som vi har behov for. Sygefravær For at holde fokus på sygefravær afholder vi sygefraværssamtaler med personer, som inden for de seneste tre måneder har haft mere end to sygefraværsperioder. Dvs. eks. 3 x 1 dag udløser en samtale med nærmeste leder. Det samlede sygefravær i Danish Agro er på et tilfredsstillende lavt niveau. Funktionærer har i gennemsnit en sygefraværsprocent på 1,8 %, mens de timelønnede medarbejdere ligger på 2,8 %. Forklaringen skal formentlig findes i et hårdere fysisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder løbende på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, så hårde belastninger undgås mest muligt.

52

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Fællestillidsvalgt I 2011 har Danish Agros medarbejdere valgt en fællestillidsrepræsentant. Det er fællestillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for virksomheden at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Fællestillidsrepræsentantens opgaver er at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Fællestillidsrepræsentanten kan fungere som koordinerende faktor over for både sit bagland og over for virksomhedens ledelse.

Danish Agro har grundstenene til at skabe branchens bedste arbejdsplads.

Gennemsnitsalderen for en Danish Agro medarbejder er på 46,8 år med en gennemsnitsanciennitet på 10,8 år. Gennemsnitsancienniteten afspejler således en erfaren medarbejderstab.

Deltagere på DLA Academy Mellemleder-kursus “Spillende træner”: ”Kurset var meget relevant og gav mig et godt billede af, at der er andre end mig med lignende ledelsesmæssige udfordringer. Jeg fik gode redskaber til at løse opgaverne, og det opfølgende forløb forpligtede mig til at foretage forandringer i min egen andedam.” Salgskursus “Erfarne sælgere”: ”Det er ikke nemt at lære en gammel travhest nye tricks, og det tror jeg heller ikke lykkedes på dette kursus, men jeg fik da vækket nogle af de numre til live, som jeg tidligere har kunnet. Derudover fik vi også billede af, hvor vores område bevæger sig hen. God underviser, som kunne relatere til vores virkelighed.”

Harmonisering Oven på alle de fusioner Danish Agro har været igennem i de seneste år, har det i 2011 været en stor opgave at få lokalaftaler fra de indfusionerede og tilkøbte virksomheder harmoniseret, således at der i dag reelt kun er ét sæt regler ud over overenskomsten, som der skal leves op til.


Samarbejdsudvalg 2012 er udpeget til samarbejdsudvalgets år i Danish Agro – vi ønsker at højne niveauet for det arbejde, der udføres i dette regi. Dette gøres blandt andet ved at sikre en god opbakning til SU i hele organisationen. SU skal konstant arbejde på at sikre et godt samarbejde i virksomheden. De skal være med til at skabe et miljø, hvor konkurrenceevne og arbejdstilfredshed kan gå hånd i hånd, hvor potentialet på alle områder bliver udviklet på en konstruktiv måde, og hvor målet er at øge værdien af samarbejdet i virksomheden til gavn for alle. Danish Agros samarbejdsudvalg er repræsenteret af henholdsvis fem medarbejderrepræsentanter og fem ledelsesrepræsentanter.

HR Kommunikationsstrategi Internt I 2012 kommer vi til at arbejde med et koncernprojekt, der indbefatter Infoboards, som er decentralt placerede skærme med centralt styret indhold. På skærmene vil relevant information om vedkommende emner blive distribueret til koncernen. I 2012 går vi målrettet efter at automatisere en række processer og udnytte teknologien til at bringe medarbejderne tættere på virksomheden. Dette skal blandt andet ske via et større tablet-projekt, som har til formål at bringe virksomhedens informationskanaler helt ud til vores lastbilchauffører samt gøre relevante realtidsinformationer tilgængelige for både kørselsplanlæggere, chauffører og kunder. Eksternt Vi ønsker at optimere kontakten/netværket til relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe den nødvendige interesse og opmærksomhed for vores virksomhed.

Vi ønsker at forankre Danish Agros kultur og værdier helt ned hos den enkelte medarbejder. Dette gør vi bedst ved at tage os tid til at kommunikere med medarbejderne og samtidig orientere dem, så de kan identificere sig med vores fælles virksomhed.

Ved at blive mere synlige over for uddannelsesinstitutionerne øger vi rekrutteringsgrundlaget og optimerer vores muligheder for at komme i dialog med de rigtige kandidater. Godt grundlag til at blive en af branchens bedste arbejdspladser I Danish Agro både køber og udvikler vi de nødvendige værktøjer til vores medarbejdere. Vi investerer mange penge i udvikling af vores medarbejdere. Vi har en stærk personaleforening, som gør et godt stykke arbejde. Vi har nogle super gode faciliteter til vores medarbejdere. Vi har en erfaren, forandringsvillig og motiveret medarbejderstab, som har deltaget i mange fusioner. Det betyder, at der er en kæmpe bruttomasse af god virksomhedskultur at tage fra, når vi skal opdyrke den bedste. Disse forhold er samlet set dem, vi skal bygge på i arbejdet på at skabe en af branchens bedste arbejdspladser.

I 2012 har Danish Agro særlig fokus på intern kommunikation. Det betyder blandt andet, at der bliver opsat Infoboards i de afdelinger, hvor der færdes flest medarbejdere. På skærmene vil vi kunne formidle centralt styret information.

53

hovedaktiviteter • årsrapport 2011

Danish Agros personalepolitikker skal være med til at afspejle de værdier og den kultur, Danish Agro som virksomhed ønsker at være kendetegnet ved. I 2012 kommer vi til at arbejde tættere sammen med organisationen omkring udviklingen af et fælles værdisæt.


IT IT er et vigtigt omdrejningspunkt i koncernen Igennem året har Danish Agro investeret mange penge i IT-løsninger. Investeringerne foretages kun, såfremt det kan være med til enten at optimere processer eller bibringe effektiviseringer. Fremadrettet vil vi fortsat investere mange penge i IT. I 2012 færdiggør vi implementeringen af et ambitiøst CRM-projekt, som har til formål at øge kendskabet til vores kunder, således at vi kan medvirke til gode løsninger for dem. Dette gør vi bedst, hvis kendskabet til kunderne er i top. Mobile enheder Smartphones og tablets bliver et stadig mere og mere centralt værktøj i landmandens værktøjskasse. Derfor skal vi også kunne tilbyde ham optimale vilkår i samarbejdet med Danish Agro fra disse enheder. I skrivende stund er Danish Agros bud på en fornuftigt dækkende landmandsløsning ved at blive færdiggjort. Vi håber, at der tages godt imod løsningen, og at den bliver et godt redskab til gavn for vores kunder.

54

Implementering af Group IT-strategi 2012 For at trække flest mulige synergier ud til gavn for vores samlede gruppe har vi etableret en IT-strategi. Den har til formål at bane vejen for den rejse, som Danish Agro-koncernens selskaber skal ud på for at udnytte de IT-relaterede synergier, som den nye koncernstruktur åbner op for både nationalt og internationalt.

hovedaktiviteter • årsrapport 2011 Igennem vores Group IT-strategi vil vi etablere en fælles IT-platform på udvalgte strategiske områder i koncernen. Det giver os mulighed for at gennemføre fælles udviklingsaktiviteter, som hvert selskab i koncernen ellers hver især skulle forestå.

For at give projektet rodfæste har vi navngivet den fælles ­målsætning Group IT

Etablering af nyt datacenter i Galten Som beskrevet under årets begivenheder flyttede Danish Agro i efteråret datacenter fra Karise til Galten. Galten vil fremover rumme datacentret for hele koncernen. Flytningen blev succesfuldt udført henover en weekend. Kun infrastruktur – ikke forretningssystemer! Group IT-projektet vil i første omgang omhandle ITinfrastruktur – altså motorvejen og maskinrummet. De respektive forretningssystemer i virksomhederne er ikke en del af dette projekt. IT kan være med til at gøre afstanden mellem virksomhederne kortere. Det er et redskab til at forkorte og forbedre kommunikationsvejene, og ved at have en fælles IT-platform på udvalgte strategiske områder åbnes der samtidig op for fælles udviklingsaktiviteter, som vi ellers hver især skulle forestå.


Ny organisation Vi har i forbindelse med etableringen besluttet at samle de respektive IT- medarbejdere fra DLA, Vilomix og Danish Agro omkring en fælles IT- organisation. Dette er allerede sket i 2011. Group IT skal løfte IT-niveauet i koncernen til højeste standard og være en teknologisk forsvarlig løsning, der generelt set skal inspirere de øvrige selskaber til at være en del af miljøet, fordi det bibringer dem en række IT relaterede fordele, som de måske ikke har i dag. En analyse baseret på input fra de øvrige selskaber viser, at der på en række udvalgte områder, såsom licenser, telefoni, WAN-forbindelser og hardware er store fordele, også økonomiske fordele, ved at lave et fælles IT-miljø. Fordelene ved Group IT Vi vil med projektet opleve besparelser i form af bedre aftaler og lavere ressourceforbrug hos tilknyttede konsulenter. Hvis vi tager det lange lys på, vil dette også være døren til at kunne realisere en række yderligere synergier i form af eksempelvis implementering af shared servicefunktioner ud over IT.

• Fælles IT styrker sammenhængskraften og koncernoplevelsen • Fantastisk mulighed for realisering af synergier • Optimal udnyttelse af IT-organisationen • IT-supportere, der kender organisationen, og egenhændigt kan foretage den nødvendige og korrekte prioritering af opgavernes vigtighed • Allerede udviklede systemer kan udnyttes i et bredere perspektiv • Realisere væsentlige effektiviseringer og besparelser

Vi ser frem til at implementere den nye Group IT-platform og ser samtidig frem til at levere en god service til koncernens brugere fremadrettet. 55

hovedaktiviteter • årsrapport 2011


56

Danish Agro har i en årrække fulgt en f­ orretningsstrategi, der hviler på tre hovedelementer: • Fortsat udvikling og konsolidering af vores kerneaktiviteter. • Fortsat investering i og drift af selskaber med relation til vores forretningsområder. • Fortsat internationalisering af vores gruppe.

Danish Agro og DLA Group På basis af vores kerneaktiviteter har vi investeret i en række selskaber, der med profitabilitet og lønsomhed for øje er med til at støtte vores produktpalette og skabe merværdi. For disse selskaber er strategien derfor, at de skal gå dybere ned i værdikæden på de forskellige produktområder og støtte udviklingen af vores detailaktiviteter. Endelig er selskaberne med til at understøtte etablering og forretningsudvikling på de internationale markeder.

Investeringer i selskaber Danish Agro har investeringer i både tilknyttede selskaber og associerede selskaber med relation til vores forretningsområder. I de tilknyttede selskaber har vi en ejerandel på over 50%, og i de associerede selskaber ligger vores ejerandel på 20-50%. I inderopslaget til årsrapporten ses en oversigt over Danish Agros investeringer i både tilknyttede og associerede selskaber.


Premix

Vegetabilske afgrøder

Såsæd

Veterinær­ medicin

Brændstof & træpiller

DLA Groups forretnings­områder

Planteværn

Forsik­ringer

Pakkevarer

Gødning Landbrugsmaskiner

Gennem et tæt samarbejde mellem vores egne selskaber og partnerne i DLA Group søger vi løbende at udnytte synergier og udviklingsmuligheder. Derudover ønsker vi at effektivisere og forbedre vores produktportefølje, således at vi kan tilbyde vores landmandskunder det bedst mulige sortiment. Der er knyttet tætte relationer mellem vores kerneaktiviteter og vores selskabsinvesteringer. Vi er ikke i tvivl om, at en stor del af den vækst og indtjening, vi har oplevet i de senere år, kan tilskrives denne strategi.

Plast & bindegarn

øko n om isk u d vi k l i n g i akt ivit et e r

Foder Råvarer

Forudsætningerne for investeringerne er, at det er sunde, veldrevne virksomheder med gode forretningsplaner og et godt potentiale. Det er endvidere vigtigt, at selskaberne har en vis størrelse, så en engageret og professionel ledelse kan tiltrækkes. Danish Agros direkte og indirekte ejerandele i virksomhederne svinger fra selskab til selskab. Det er dog vores målsætning at have en væsentlig ejerandel i de selskaber, vi involverer os i. Danish Agros mål er gennemsnitligt at generere et årligt afkast på 15 % af vores investeringer.

57


Internationalisering Danish Agros aktiviteter udføres i højere og højere grad på de internationale markeder, og vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Via engagementer i selskaber i DLA Group øger vi omfanget af vores aktiviteter i selskaber i Norden, Baltikum, samt i landene omkring Østersøen i øvrigt. Vi får dermed adgang til internationale markeder med øget potentiale og profitabilitet i forhold til eksisterende markeder. Vi kan desuden med fordel kombinere vores kompetencer fra kernevirksomhederne med mulighederne i de selskaber, hvor vi har investeringer. Lønsomheden i nye markeder og segmenter kompenserer i en række tilfælde for en del af de vanskelige indtjeningsforhold, vi oplever på hjemmemarkedet. Modellen er derfor med til at sikre, at Danish Agro også fremover kan være en stærk partner til vores ejere – de danske landmænd.

58

Samarbejdet i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. Igennem årene er dette samarbejde blevet udvidet til også at omfatte investeringer i en række selskaber i ind- og udland, som alle har til formål at understøtte kerneaktiviteterne og forstærke gruppens markedsposition.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011 I 2011 opførte Danish Agro et nyt såsædsanlæg i Sjølund.

DLA Groups samlede aktiviteter har nu passeret kr. 20 mia., hvoraf langt størstedelen er konsolideret i Danish Agro og Vestjyllands Andel, som er de to absolut største ­medlemmer af gruppen. Virksomhederne i DLA Group er selvstændige forretninger, der markedsfører sig i eget navn i hver sine regionale områder. Trods dette har medlemmerne i en årrække stået skulder ved skulder og truffet store, fælles beslutninger om investeringsprojekter til gavn for fællesskabet. Vi er enige om mål og retning, og det understreges af de resultater, vi i årenes løb har opnået, og den position gruppen har opnået i dag. For Danish Agro er samarbejdet i DLA Group en vigtig parameter for fortsat at kunne styrke vores position og markere os som en effektiv, seriøs og konkurrencedygtig partner til fremtidens landmænd, også i et internationalt perspektiv. Selvom konsolideringen i branchen har været markant i de senere år, tror vi ikke udviklingen stopper her. Der vil fortsat ske markedsmæssige tilpasninger nationalt som internationalt, og her ser vi samarbejdet i DLA Group som et vigtigt redskab til at gennemføre forandringerne smidigt og effekivt.


59


DLA Group Selskaberne i DLA Group har også i 2011 oplevet en god udvikling, og gruppen står som helhed styrket ved indgangen til 2012. Det skyldes primært et øget aktivitetsomfang i de internationale aktiviteter. Gruppens samlede detailomsætning nåede i 2011 cirka 22,0 mia. kr. mod cirka 19,0 mia. kr. i 2010. Etablering af en bredere koncernledelse Primo 2012 er der etableret en koncernledelse. Det er sket for at styrke gruppen i forbindelse med den øgede internationalisering og den tiltagende konsolidering på det danske marked samt for at sikre den succession, der løbende er fokus på og behov for. DLA Group består i dag af en række selskaber med aktiviteter i mange lande. For at understøtte denne internationale udvikling bedst muligt er det besluttet at etablere en formel koncernledelsesstruktur. Den skal samlet set fungere som det overordnede styreorgan for alle gruppens aktiviteter og på den måde sikre, at udviklingen i gruppens selskaber sker i tråd med de lagte strategier.

60

DLA Groups vigtigste koncerner: DLA Agro inkl. supportselskaber opnåede en omsætning på godt 5,9 mia. kr. i 2011 mod cirka 5,3 mia. kr. i 2010. Vilomix-koncernen omsatte for cirka 1,4 mia. kr. i 2011 mod cirka 1,3 mia. kr. i 2010. DLA International Holding A/S omsætning steg fra cirka 1,7 mia. kr. i 2010 til cirka 3,0 mia. kr. i 2011. Dan Agro Holdings omsætning nåede cirka 3,0 mia. kr. i 2011 mod godt 2,2 mia. kr. i 2010.

Med op imod 2.500 medarbejdere og en samlet gruppeomsætning på cirka 22 mia. kr. i ind- og udland er det afgørende, at vi i koncernens selskaber har en stærk ledelseskraft. Den lokale ledelse skal i samspil med koncernledelsen sikre, at virksomhederne i gruppen udvikler sig såvel strategisk som strukturelt.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

De syv personer i koncernledelsen Den overordnede ledelsesgruppe i DLA Group består af syv personer. Chr. Junker, adm. direktør i Danish Agro og Carsten Lauridsen, adm. direktør i Vestjyllands Andel udgør i fællesskab formandskabet i alle væsentlige selskaber i DLA Group. Som øverste ansvarlig for gruppens økonomifunktion er Henning Haahr udnævnt som Group CFO i alle holdingselskaber i DLA Group. Henning Haahr er ansvarlig for gruppens samlede økonomiske styring via regnskab, budgettering samt løbende rapportering. Herudover er han ansvarlig for gruppens finansielle rapportering og likviditetsstyring samt revision og juridiske forhold. Peter Torssell Iversen er udnævnt som ansvarlig for koncernens internationale aktiviteter. Peter Torssell Iversen er fortsat CEO i Vilomix Holding A/S og Vilomix A/S, men har også ansvaret for videreudviklingen af de internationale aktiviteter som CEO i DLA International Holding A/S, der i dag har væsentlige grovvareaktiviteter i Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen. Søren Rathcke er udnævnt som ny CEO for upstreamaktiviteterne i DLA Agro a.m.b.a. og ansvarlig for såsæds-

Den nye koncernledelse i DLA Group består af (fra venstre): Henrik Stilund, Peter Torssell Iversen, Peter Andersen, Henning Haahr og Søren Rathcke. Derudover består koncernledelsen af Chr. Junker og Carsten Lauridsen.

aktiviteterne i Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S samt energiaktiviteterne i DLA Agro Energy A/S. Søren Rathcke er forsat administrerende direktør i HEDEGAARD agro. Henrik Stilund, direktør i Danish Agro, får ansvaret for koncernens samlede risikostyring samt international handel med korn, rapsfrø, råvarer og vegetabilsk fedt. Henrik Stilund er udnævnt til COO i DLA Agro a.m.b.a. samt CEO i selskaberne Scanola A/S og Scanfedt A/S. Peter Andersen, HR og IT direktør i Danish Agro, er udnævnt som koncernansvarlig for HR, IT, Kommunikation og Marketing i alle gruppens selskaber. Peter Andersen har ansvaret for, at disse områder på tværs af selskaberne implementeres i henhold til koncernens strategier.


DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejdet blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. Igennem årene er dette samarbejde blevet udvidet til også at omfatte investeringer i en række selskaber i ind- og udland, som alle har til formål at understøtte kerneaktiviteterne og styrke gruppens markedsposition. Danish Agro er igennem de seneste år blevet den væsentligste aktør i DLA Group. Derudover består medlemskredsen i DLA Group af en række detailselskaber i de nordiske lande, som i denne sammenhæng ikke vil blive omtalt.

1. Grovvarer Danmark Indbefatter Danish Agro a.m.b.a. og HEDEGAARD agro A/S. Her beskæftiges cirka 850 medarbejdere med en samlet omsætning i 2011 på 9,3 mia. kr. 2. Grovvarer Udland Grovvarer Udland er samlet i selskabet DLA International Holding A/S, som består af selskaberne Finnish Agro Oy, Finland (herunder Suomen Yrittäjien Maatalous Oy), Swedish Agro AB, Sverige og Baltic Agro Holding A/S (herunder selskaberne Baltic Agro AS, Estland, SIA Baltic Agro, Letland og UAB Baltic Agro,Litauen).

4. Premix og vitaminblandinger m.v. Indbefatter selskaberne Vilomix A/S, Kvarnbyfoder AB, Normin AS, Melica Oy, Vilofarm A/S og Vilovet A/S. Vilomix-koncernen med fabrikker og anlæg i Danmark, Norge, Sverige og Finland sælger deres vitamin- og premixprodukter over hele Europa. På veterinærsiden går det godt i Vilovet A/S, og Vilofarm A/S viser også gode takter. Sammenlagt realiserer Vilomix-koncernens 180 medarbejdere i år en omsætning i niveauet 1,4 mia. kr. med det bedste resultat nogensinde. 5. Food Aktiviteter Indbefatter selskaberne HEDEGAARD foods A/S, Svenska Lantägg AB, Starup Æg K/S, DanHatch A/S, Hama Plus s.a. og DPL Invest A/S. På de efterfølgende sider beskriver vi de enkelte selskaber inden for ovenstående fem forretningsenheder.

­ rovvarer G Danmark

– downstream

­Grovvarer Support­ selskaber – upstream

I disse selskaber beskæftiges 315 medarbejdere, og der er en årlig omsætning på 3 mia. kr. med et meget tilfredsstillende resultat. 3. Grovvarer Supportselskaber Indbefatter selskaberne DLA Agro a.m.b.a., DLA Agro Sverige AB, Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S, DLA Agro Energy

Specialfoder aktiviteter

Koncernens opdeling i ­forretningsenheder

Grovvarer Udland

– downstream

Food aktiviteter

61

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

DLA Group er bygget op omkring fem forretningsenheder, som alle har et solidt forretningsmæssigt fundament:

A/S, DanGødning A/S og DGF Sikring a.m.b.a. Her beskæftiges cirka 85 medarbejdere.


Grovvarer Danmark Ud over Danish Agro a.m.b.a. omfatter forretningsenheden Grovvarer Danmark selskabet HEDEGAARD agro A/S.

HEDEGAARD Agro

HEDEGAARD agro HEDEGAARD agro ejes af Dan Agro Holding A/S og er koncernens grovvaredivision – omfattende foder, rapsolie og såsædsproduktion samt handel med foderstoffer, korn, gødning, såsæd, plantebeskyttelse og andre landbrugsartikler. HEDEGAARD agro ejer 15 % af DanGødning, som producerer flydende gødning til dansk landbrug. Endvidere ejes knap 16 % af selskabet Nagro A/S, som oplagrer og blander vegetabilske olier til foderstofproduktionen. Herudover ejer HEDEGAARD agro 50 % af Nomus A/S, som er en virksomhed inden for bekæmpelse af skadedyr på såvel landbrugsbedrifter som i industrien. Sluttelig ejer HEDEGAARD agro 5 % af DanHatch A/S, som er en af Europas største rugerivirksomheder.

62

Resultat HEDEGAARD agro har realiseret et resultat før skat på 34,1 mio. kr. og efter afskrivninger på 15,1 mio. kr. Omsætningen udviser en fremgang på 325 mio. kr. til i alt 2.161 mio. kr. I et konkurrencepræget foderstofmarked har der været hård kamp om tonnagerne. Alligevel har der specielt på kvægfodersegmentet været en positiv udvikling – igen med yderligere udbygning af salget til kalveproducenter.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

En meget bevidst fokusering på indsalg af kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger fra Vilomix A/S har

Dan Agro Holding A/S Ejerandel 35,3 % Hedegaard Agro A/S 100 % DanGødning A/S 14,3 %

Nomus A/S 50 %

Nagro A/S 15,7 %

DanHatch A/S 5%

også vist markant fremgang. Denne bevidsthed er en fast indarbejdet strategi i det løbende salg af de forskellige foderblandinger.


HEDEGAARD står som virksomhed meget stærkt i markedet som en producent med et stort kvalitetsansvar. Positive audits på vores fabrikker fra diverse inden- og udenlandske fødevarevirksomheder understreger dette faktum. Året har været med stor omsætning af markafgrøder. Specielt er omsætning af kvalitetsafgrøder øget i forhold til tidligere og samlet er den største tonnageomsætning af markafgrøder nogensinde i HEDEGAARD opnået i 2011. Ligeledes er den største kornindgang i høst 2011 også blevet opnået – hvilket danner forventninger om en fortsat høj omsætning af markafgrøder i tiden, som kommer. Generelt har høsten i HEDEGAARDs markedsområde været af en meget god og sund kvalitet, som lover godt for afsætningsmulighederne i det fortsatte høstår. Maltbyg er blevet en stor artikel, og der blev i høst brugt mange ressourcer på at sikre kvaliteten af de indkomne afgrøder. De tiltag, som blev iværksat, er også lykkedes, og de lagerholdende afdelinger er meget bevidst om deres ansvar.

Salget af såsæd har været en meget positiv aktivitet. Sorter fra Nordic Seed udviser generelt meget stærke kvaliteter og udbytter, hvilket gør salgsarbejdet mere effektivt. Adskillige sorter er også kommet stærkt ud af årets landsforsøg, hvilket giver positive forventninger til fremtiden. Der har ufortrødent været stærk fokus på salg af mange forskellige specialprodukter. Igen et stort salg af desinfektionsprodukter fra Vilofarm A/S og igen et øget salg af veterinærprodukter fra Vilovet A/S. Der vil fortsat være fuld fokus på disse produkter. HEDEGAARD skiftede fra årets start olieleverandør til Statoil, som er DLA Agro Energy A/S’ samhandelspartner. Der er blevet arbejdet målrettet med at implementere olieskiftet, og det er blevet indarbejdet tilfredsstillende. Vi ser positivt på det nye fremadrettede samarbejde. HEDEGAARD har også i året bakket stærkt op omkring de personaleudviklingsmuligheder, som etableres via DLA Academy. Mange målrettede kursustilbud har givet deltagerne en positiv oplevelse, som er taget med tilbage i det daglige arbejde i virksomheden. Kurserne vil også fremover blive tildelt fuld opmærksomhed. Den økonomiske situation i landbruget har i året betydet flere svære situationer for nogle landbrug. HEDEGAARD har gennem året øget hensættelsen til eventuelle tab, en samlet hensættelse, som afspejler forretningsomfanget i virksomheden. Forventet udvikling 2012 Der er mange indikationer, som peger i retningen af en fortsat hård tid for landbruget og dets partnere. Der kommer konstant nye forslag og nye økonomiske vurderinger – alt sammen med til at give mange usikkerheder for landbrugs- og landbrugsrelaterede virksomheder. Selskabet forventer fortsat at kunne holde deres markedsandel i branchen og forventer også i 2012 at være aktive på markedet for handel med afgrøder i ind- og udland. Resultatet før skat forventes efter en skarp omkostningsfokusering af kunne bibeholdes på niveau med det i 2011 opnåede resultat.

63

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Omsætningen af handelsgødning udviser en lille fremgang i forhold til året før. Det bør dog nævnes at salget i et gødningsår løber i perioden 1. juli – 30. juni, hvilket kan afstedkomme diverse forskydninger i gødningssalgets månedsvise salgsmønster. Generelt er der solgt mindre handelsgødning i 4. kvartal end normalt.

Salget af plantebeskyttelse er steget meget. Dette skyldes primært stor tilgang af kundemæssige handelsaftaler gældende for en sæson ad gangen. En samhandelsform og et tillidsforhold med kunderne, som forsøges udbygget fremover.


Grovvarer Udland Forretningsenheden Grovvarer Udland er samlet i selskabet DLA International Holding A/S, som består af selskaberne Finnish Agro Oy, Finland (herunder Suomen Yrittäjien Maatalous Oy), Swedish Agro AB, Sverige og Baltic Agro Holding A/S (herunder selskaberne Baltic Agro AS, Estland, SIA Baltic Agro, Letland og UAB Baltic Agro,Litauen). I 2011 erhvervede Danish Agro og Vestjyllands Andel de resterende aktier i Baltic Agro Holding A/S, hvorefter foreningerne er eneaktionærer af disse aktiviteter. De to foreninger besluttede efterfølgende at samle de udenlandske grovvareaktiviteter under et nystiftet selskab DLA International Holding A/S, som herefter er nyt moderselskab, også for de baltiske aktiviteter i Estland, Letland og Litauen.

64

Suomen Yrittäjien Maatalous Oy, Finland DLA Group styrkede i 2011 sin markedsposition i Finland gennem opkøbet af det finske grovvareselskab Suomen Yrittäjien Maatalous Oy og skabte dermed yderligere fundament for DLA Groups position på de internationale markeder.

DLA International H ­ olding A/S Ejerandel 83,8 % Swedish Agro Holding AB 100 % Swedish DLA Agro AB 100 % Finnish Agro Holding Oy 100 % Yrittäjien Maatalous Oy 100 %

Baltic Agro Holding A/S 100 % Baltic Agro AS, Estland 90 % Pöllumajandu­ steenuste OÜ 100% SIA Baltic Agro Letland 90 % Saldus Labiba 95 % Sia Agro Stende 100 % UAB Baltic Agro, Litauen 90 %

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

For DLA Group var det naturligt at udvide investeringerne i Finland, hvor der hidtil kun har været en beskeden omsætning via selskabet Melica Oy i Vaasa, som blev erhvervet i 2007.

Vi får adgang til et nyt marked og vil være i stand til at udnytte en række synergier i forhold til vores øvrige aktiviteter i Finland.

Med købet af Suomen Yrittäjien Maatalous Oy, som er Finlands tredjestørste grovvareselskab, fik vi en stærk distributionskraft via 30 afdelinger godt fordelt ud over det ganske land. Det giver os mulighed for at styrke en række af vores fælles selskaber i DLA Group.

Med DLA Groups samlede indkøbsvolumen i ryggen kan vi tilbyde finsk landbrug en bred produktportefølje på attraktive vilkår. Det forventes, at vores finske forretningsomfang inden for de nævnte produkter vil vokse over de kommende år.


Swedish DLA Agro, Sverige I 4. kvartal 2011 blev Swedish DLA Agro etableret i Sverige. Formålet med etableringen af selskabet er ønsket om at gå kraftigere ind i downstream-aktiviteter i Sverige. Der er blevet arbejdet på at få etableret en effektiv salgs-, markeds- og logistikorganisation, hvilket vi må sige er lykkedes. Tanken er, at selskabet skal supplere DLA Agro’s øvrige medlemmer, og tilsammen styrke markedspositionen i Sverige, hvilket medvirker til at sikre gruppen og dermed det svenske landbrug en stærk og konkurrencedygtig forsyning af de nyeste og bedste produkter over hele landet. AB Kvarnbyfoders kontor i Staffanstorp er blevet hovedkontor for det nye selskab. Herigennem samles de svenske aktiviteter på ét sted og under én ledelse. Fremtid Med en klar strategi skal vi sammen med de øvrige DLA medlemmer i Sverige styrke DLA Groups position på detailmarkedet i Sverige og være repræsenteret i alle geografiske områder med aktiviteter inden for alle ­gruppens produktområder.

Resultatet er skabt på baggrund af en samlet omsætning i 2011 på 2,1 mia. kr. imod 1,7 mia. kr. i 2010. Både aktivitet og resultat afviger positivt i forhold til budgetterne. Selskaberne har samlet set stærke kompetencer og har markedsledende positioner i flere af de respektive markeder. Baltic Agro AS, Estland I Estland har vi realiseret en omsætning på 890 mio. kr. og dermed fastholdt vores markedsposition med en total markedsandel på mellem 45-50 %. Primo 2011 investerede selskabet i egne lagerfaciliteter på 10.000 m2, der skal bruges til gødning, planteværn, såsæd, foderråvarer og korn. I 2012 budgetteres der med udbygning af faciliteterne med yderligere silokapacitet til korn og rapsfrø. SIA Baltic Agro, Letland I Letland har vi realiseret en omsætning på 600 mio. kr. og har dermed udbygget vores markedsposition til at

65

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

DLA Agro skal gennem sin forbedrede markedsposition og organisation kunne tilbyde sine medlemmer og samarbejdspartnere forbedrede indkøbspriser, tilgængelighed og support.

Baltic Agro Holding A/S, Baltikum I Baltikum har vi igen i 2011 realiseret meget tilfredsstillende resultater. Resultatet fra de baltiske aktiviteter udgør 60 mio. kr. I forhold til resultatet for 2010 er der tale om en resultatforbedring på 30 mio. kr. eller en fordobling.


Besøg på en af vores forsøgsmarker i Baltikum.

66

være én af de to største grovvareselskaber på det lettiske marked med en total markedsandel på mellem 35-40 %. I løbet af 2011 har selskabet investeret i yderligere faciliteter til kornmodtagelse og opbevaring. Det nye anlæg ligger i tilknytning til vores eksisterende faciliteter i Stende og vil blive samkørt hermed.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

UAB Baltic Agro, Litauen I Litauen har vi realiseret en omsætning på 620 mio. kr. og dermed udbygget vores markedsposition med en total markedsandel på mellem 15-20 %.

Baltic Agro i Litauen købte i 2011 et kornanlæg og rapsmølle i Vilkaviskis i det sydvestlige Litauen.

Selskabet har i november måned 2011 investeret i et moderne kornanlæg og rapsmølle i Vilkaviskis i det sydvestlige Litauen. Anlægget er bygget i 2007 og rummer derfor nye og moderne faciliteter, der ud over kornlagerkapacitet også omfatter tørreri, renseri, rapsmølle, råvarelager, laboratorium, kontor m.v. Herudover har vi opkøbt et jordtilliggende omkring virksomheden, der giver god mulighed for senere udvidelser. En væsentlig del af Litauens korn- og rapsfrøproduktion er koncentreret i dette område, og vi ser derfor store muligheder i at udvide vores aktiviteter netop her. I 2011 har selskabet herudover erhvervet den tredje mobile foderproduktionsenhed, der ude på bedrifterne blander foder baseret på råvarer, premix, mineraler m.v., som er leveret af UAB Baltic Agro. Selskabets markedsandel på dette produktområde er steget markant og ligger nu på cirka 40 %.


Grovvarer Supportselskaber Forretningsenheden Grovvarer Supportselskaber omfatter DLA Agro a.m.b.a., DLA Agro Sverige AB, Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S, DLA Agro Energy A/S, DanGødning A/S, DGF Sikring a.m.b.a og Danish Grain Terminals A/S. Nedenfor har vi beskrevet udviklingen i DanGødning, DGF Sikring og Danish Grain Terminals A/S, da de øvrige selskaber er blevet beskrevet via afsnittet om Danish Agros hovedaktiviteter. DanGødning A/S DanGødning A/S er en af Europas førende producenter af flydende gødning til alle formål: Land-, have- og sportsbrug. Selskabet har nogle af de mest moderne flydende gødningsanlæg i Europa, hvor Ammoniumthiosulfat indgår som inhibitor for at forhindre N-fordampning. I 2011 oplevede DanGødning en omsætningsstigning, som skyldtes en aktiv indsats fra ejerkredsen på at udbrede den flydende gødning, hvilket er blevet godt modtaget i landbruget på grund af den præcise tildeling med miljøfordele samt en god virkning.

DGF Sikring A.m.b.A. For at skaffe optimal forsikringsdækning med højest mulige grad af fleksibilitet samt til konkurrencedygtige

DanGødning har en række udleverings­ steder med følgende kapacitet: Rødbyhavn 10.000 ton med 2 udleverings­ linier på 500 t/time. Aalborg 25.000 ton med 2 udleveringslinier på 500 t/time. Fredericia 38.000 ton med 3 udleverings­ linier på 750 t/time.

DGF Sikring genforsikrer risiciene via captive selskabet DGF Reinsurance SA, der selv påtager sig en del af genforsikringsrisikoen og forsikrer den resterende del i det internationale forsikringsmarked. DGF Reinsurance SA administreres i samarbejde med Topdanmark. I regnskabsåret 1/7 2010 - 30/6 2011 er der i DGF Sikring realiseret et resultat på 6,1 mio. kr. Egenkapitalen udgør pr. 30/6 2011 38,6 mio. kr. Danish Grain Terminals A/S Danish Grain Terminals A/S er et terminalselskab, som ejes på 50/50 basis sammen med DLG. Selskabet håndterer korneksport primært til oversøiske destinationer. Herudover anvendes anlægget i stigende grad til oplagring, knusning og udlevering af sojaskrå, som importeres til Fredericia havn fra oversøiske destinationer. Anlægget bidrager således væsentligt til at optimere sojadistributionen effektivt over for vores landmandskunder. Anlægget i Fredericia ligger ved en dybvandskaj og har en lagerkapacitet på ca. 60.000 ton og dertil hørende tørrings- og rensningsfaciliteter til afgrøder. Danish Grain Terminals A/S har desuden et stort terminalanlæg i Hasselager med en lagerkapacitet på 80.000 ton og dertil hørende tørrings- og rensningsfaciliteter. Anlægget bliver udnyttet hele året rundt til lagring af afgrøder. I 2011 kørte begge tørrerier nonstop i to måneder – kapacitet 2.500 ton i døgnet.

67

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Omsætningen steg i 2011 fra 82.000 ton til 110.000 ton flydende gødning med en tilsvarende omsætningsstigning i kroner fra 124 mio. kr. til 182 mio kr. Resultatet før skat steg fra 4,7 mio. kr. til 11,2 mio. kr. DanGødning forventer en uændret omsætning i 2012 med indtjening i samme niveau som 2011.

priser har Danish Agro samlet sine forsikringer i selskabet DGF Sikring A.m.b.A. Danish Agro-koncernen har en ejerandel i DGF Sikring A.m.b.A. på 72,6 %.


Premix og vitaminblandinger m.v. Forretningsområdet Premix og vitaminblandinger indbefatter selskaberne Vilomix A/S, Vilofarm A/S, Vilovet A/S, Kvarnbyfoder AB, Normin A/S og Melica Oy, som alle er samlet i Vilomix Holding A/S. Vilomix Holding A/S Vilomix Holding A/S består af seks operationelle virksomheder, der varetager en række up- og downstreamaktiviteter i DLA Group. De primære forretningsområder er produktion og salg af premix til foderfabrikkerne i koncernen samt til det stigende hjemmeblandermarked, hvor Dansk Vilomix A/S i dag indtager en signifikant markedsposition på det danske marked. Produktionen af premix foregår i dag på fem fabrikker i Norden, hvoraf to befinder sig i Danmark, en i Sverige, en i Norge og en i Finland. Derudover er der salg af Farm Supply-produkter i Vilofarm-selskabet og veterinærmedicin i Vilovet-selskabet.

68

Rekordindtjening i Vilomix-Gruppen Ligesom 2010 udviklede 2011 sig positivt for Vilomix Holding A/S. Forventningerne til året var høje, og vores primære fokus var organisk vækst både på det danske marked, men også på de andre nordiske markeder samt primære eksportmarkeder.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Alle selskaber i gruppen udviklede sig uden undtagelse i en positiv retning i 2011, hvilket resulterede i en rekordomsætning på 1.405 mi0. kr. sammenlignet med

en omsætning i 2010 på 1.275 mio. kr. Dette svarer til en omsætningsfremgang på 130 mio. kr. eller en vækst på 9 %. I 2011 nåede gruppens bruttoresultat 164 mio. kr. til sammenligning med et resultat i 2010 på 152 mio. kr. Gruppens resultat før skat var på niveau med 2010 og androg 83 mio. kr. målt op mod et resultat før skat i 2010 på 77 mio. kr. Et meget tilfredsstillende resultat trods de vanskelige markedsbetingelser, og det meget volatile råvaremarked specielt inden for vitaminer og aminosyrer. Driftselskabernes aktiviteter – Vilofarm og Vilovet Gruppens fem fabrikker har i 2011 haft en tonnagemæssig fremgang. Vilofarm er blevet mere integreret i forsyningen af pakkevarer både til Danish Agros fritidsbutikker (Danish Agro Shoppen) og andre medlemmer i DLA gruppen, hvilket har medført en naturlig stigning i aktiviteterne. Veterinærselskabet Vilovet A/S har formået at bevare sin stærke position i markedet, selvom seneste undersøgelser viser, at medicinforbruget i øjeblikket er faldende. Produktnyheder i 2011 Nye tiltag inden for foder og tilsætningsstoffer hos Vilomix i 2011 afspejler det generelle øgede fokus på reduktion i medicinforbruget samt bedre husdyrsundhed. Serien af syrekombinationer kaldet Bio*Pro® er udvidet med et nyt medlem Bio*Pro® Smart, som indeholder smørsyre i kombination med andre organiske syrer. Bio*Pro® Smart har vist god effekt på frekvensen af diarré i den vanskelige periode omkring og efter fravænning.


Vilomix investerede i 2011 i en ny opsækningslinie på fabrikken i Sjølund, ligesom udvejningseffektiviteten blev øget. Herudover er der flyttet yderligere produktion til fabrikken i Sjølund. Det har samlet øget den gennemsnitlige døgnproduktion med 22 % fra 74 ton til 90 ton.

Dansk Vilomix A/S har ligeledes med stor succes introduceret mikroindkapslet zinkoxid og en ny generation af probiotika. Begge produkter har vist forbedrede produktionsresultater hos svineproducenter, der ellers tidligere har haft vanskeligt ved at styre grisenes mave-/ tarmsundhed.

I 2011 er der løbende implementeret en del nye forbedrede tilsætningsstoffer til erstatning af eksisterende gamle. Vilomix følger nøje udviklingen af de nyeste procesteknologier inden for fremstilling af tilsætningsstoffer. Vigtige egenskaber som biologisk udbytte og optagelighed samt stabilitet ved varmebehandling er afgørende parametre. Forventet udvikling i 2012 I Vilomix-koncernen ser vi med stor forventning frem til 2012. De sidste par år har vi fokuseret på at konsolidere opkøbte aktiviteter ind i gruppen. Dette arbejde er vi nu færdige med, og vi er derfor på udkig efter aktiviteter, der understøtter og kan være med til at udbygge gruppens position. Specielt vil der være fokus på at udvikle salg og produktion af premix på de markeder, vi allerede i dag er aktive på.

Normin AS På det norske marked har Vilomix Holding A/S gennem investeringen i Normin AS fået skabet et stærk position inden for premix- og mineralblandinger til landbrugsog aquasegmentet. 2011 blev et spændende og godt år for Normin. Omsætningen blev 20 millioner over budget, og resultatet blev på niveau med budget. Året blev i høj grad præget af opkøbet af Kirk AS og implementeringen af Kirks organisation i Normin. Kirk AS blev i løbet af 2011 fusioneret ind i Normin AS. Dette arbejde er der gået mange ressourcer til og har haft stor fokus i organisationen. Mange medarbejdere har gjort et stort og godt arbejde i denne proces. Vi fik i løbet af året fem nye kolleger, som vil bidrage til en fortsat positiv udvikling. I høsten 2011 etablerede vi en ny handelsafdeling i Normin, som skal håndtere alle handelsvarer (detail) i Normin og Kirk. Vi har store forventninger til udviklingen af denne afdeling. I foråret 2011 blev vi som første selskab i Norge Fami-Qs certificeret – noget som vil bidrage positivt til vores position og udvikling som leverandør til foderindustrien i Norge. I 2011 blev vi for første gang nomineret til Gazelle virksomhed. Vi har i 2011 arbejdet videre med projekter inden for mælkeerstatninger og premikser til petfood. Disse projekter ser positive ud, og vi forventer, at disse vil kunne realiseres i løbet af 2012.

69

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Til mælkeproducenterne har Dansk Vilomix A/S i 2011 haft stor fokus på at finde løsninger, der forbedrer foderudnyttelsen, mælkeproduktionen og sundheden. Specielt har tilsætning af gær-produkter vist god effekt med sidegevinst i form af forbedringer af celletallet. I 2011 har vi desværre også set dramatiske stigninger på prisen på naturligt E-vitamin, hvilket har betydet, at vi nu afprøver alternative antioxidanter, som et billigere supplement til E-vitamin.

Vi forventer, at Vilomix kan vokse organisk i både indog udland, og på trods af markedssituationen hos de danske svineproducenter forventes i 2012 et resultat i samme niveau som 2011.


Food Aktiviteter

70

Forretningsenheden Food Aktiviteter indbefatter selskaberne HEDEGAARD foods A/S (herunder Svenska Lantägg AB, og Starup Æg K/S) og DanHatch A/S (herunder Hama Plus s.a. og DPL Invest A/S).

Årets resultat HEDEGAARD foods har i 2011 realiseret et resultat før skat, men efter minoritetsandele, på 25 mio. kr. mod et resultat i 2010 på 18,8 mio. kr.

HEDEGAARD foods A/S Levnedsmiddelvirksomheden HEDEGAARD foods A/S ejes af Dan Agro Holding A/S og producerer, markedsfører og sælger friske skalæg samt pasteuriserede og kogte ægprodukter. HEDEGAARD foods-koncernen består af tre selskaber: HEDEGAARD foods A/S, Starup Æg KS og Svenska Lantägg AB.

I 2011 udgjorde nettoomsætningen 855 mio. kr. mod 387 mio. kr. i 2010. Omsætningen er således steget med 468 mio. kr. svarende til en omsætningsfremgang på 221 %. Den markante fremgang skyldes først og fremmest købet af Svenska Lantägg AB, men også en pæn organisk vækst i Danmark og Sverige på 5 % har bidraget til den markante omsætningsfremgang.

Svenska Lantägg AB I april 2011 erhvervede HEDEGAARD foods 70 % af aktierne i Svenska Lantägg. Svenska Lantägg er det største ægpakkeri i Sverige. Virksomheden er markedsleder i Norden inden for varekategorien. Et bredt og dybt sortiment under konstant udvikling sikrer en fortsat organisk vækst i kategorien. Der eksporteres til Færøerne, Finland, Tyskland, Holland og Tjekkiet.

I 2012 forventer HEDEGAARD foods et resultat på 25-27 mio. kr. Fokusområderne vil være konsolidering af aktiviteterne i Sverige og fortsat organisk vækst ved hjælp af nye marketingtiltag og produktudvikling. Strategisk vil HEDEGAARD foods efter konsolideringsfasen igen være fokuseret på akkvisitioner, primært med fokus på de skandinaviske lande.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Hedegaard foods har fire pakkerier; to i Danmark og to i Sverige. Ud over ægpakkeri er der i Skara og i Hadsund også ægproduktfabrik, hvor der fremstilles pasteuriserede og kogte ægprodukter. I Sverige er der et anlæg til fremstilling af diverse pulverblandinger. Der håndteres ca. 1 mia. æg årligt.

DanHatch A/S DanHatch-koncernens danske rugerier realiserede i 2011 en afsætning på 132,9 mio. daggamle kyllinger, hvilket var 2,2 mio. stk. færre end i 2010. Den samlede volumen fordelte sig med 119,6 mio. stk. til hjemmemarkedet og 13,3 mio. stk. på eksportmarkederne. Tilbagegangen i afsætningen hidrørte


udelukkende fra det danske marked, mens selskabets eksportaktiviteter udviste en mindre fremgang. Eksporten af rugeæg var i året på 24,4 mio. stk. og udgjorde på trods af en lang periode med meget ugunstige internationale markedskonjunkturer en stigning på 7,7 mio. stk. i forhold til 2010. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Slagtekyllingeproduktionen i Danmark har gennem året oplevet en mindre reduktion. Det kan blandt andet henføres til en igangværende strukturtilpasning på slagterisiden, hvor et mindre anlæg er blevet nedlagt, samtidig med at de resterende fabriksanlæg moderniseres, og slagtekapaciteten gradvist udvides. Ligeledes

DanHatch A/S Ejerandel 47,5% Hama Plus S.A. Polen 70 %

DanHatch Polska Sp. z.0.0 100%

Binadan A/S 100 %

HRP Kyllingefarme I/S 50 %

Rumænien Invest A/S 48,8 %

HRP A/S 50 %

DPL Invest A/S 100 %

har knaphed på produktionskvadratmeter til opfedning af slagtekyllinger været en begrænsende faktor, der primært er forårsaget af øgede krav til nye miljøtilladelser samt begrænsninger i finansieringsmulighederne. Der har i 2011 været et fornuftigt indtjeningspotentiale for de danske slagtekyllingeproducenter, og dette har været med til at skabe grundlaget for flere planlagte nybyggerier af slagtekyllingestalde i 2012. Produktionsvolumenen for slagtekyllinger i Danmark forventes derfor at ville ligge på et uændret niveau inden for den nærmeste tidshorisont.

Egen rugeægsproduktion Ekstern rugeægsproduktion Eget opdræt Rugeri

Ekstern opdræt Kyllingefarm Gødningsfabrik, forarbejdning og pakning

Produktionen af rugeæg i forældredyrsleddet har gennem året ligget på et fornuftigt niveau, ligesom den gennemsnitlige klækbarhed har fremvist en stigning. Denne tendens har skabt grundlaget for et stabilt indtjeningsniveau i rugeægsproduktionen og danner udgangspunkt for renoveringer og udvidelser af produktionsfaciliteterne hos flere eksterne rugeægsleverandører.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Produktionsselskaber 55-100 %

DanHatch A/S

71


72

Tilfredsstillende resultat i Hama Plus, Polen DanHatch A/S’ polske datterselskab, Hama Plus S.A., realiserede i 2011 en afsætning på 55,6 mio. daggamle kyllinger. Denne volumen betragtes på trods af et mindre fald i forhold til 2010 som et tilfredsstillende resultat, idet det polske marked for daggamle kyllinger har været særdeles volatilt og presset gennem hele 2011. Via et intensiveret samarbejde med moderselskabet er det således i året blandt andet lykkedes at forbedre kvaliteten af de leverede daggamle kyllinger – dels ved at allokere flere danske rugeæg til Hama Plus og dels ved et stærkt fokus på managementmæssige forbedringer blandt de dygtigste lokale rugeægsleverandører. Det øgede samarbejde

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

DPL Invest A/S Produktionsselskaber

har ligeledes resulteret i en styrkelse af både Hama Plus’ og DanHatch’s markedsposition på det polske marked, idet der med baggrund i kvaliteten af den daggamle kylling har kunnet gennemføres en målrettet indsats mod markedssegmentet af større, resultatorienterede og professionelle private polske slagtekyllinge-producenter. Der er på denne baggrund skabt yderligere grundlag for en fortsat udvikling af DanHatch-koncernens internationale fjerkræaktiviteter. DPL Invest Koncernens svineaktiviteter i datterselskabet DPL Invest A/S har gennem 2011 præsteret en pæn fremgang i produktivitetsniveauet, hvilket kan relateres til en løbende og fokuseret indsats omkring hver produktionsenhed baseret på ”best practise” og vidensdeling på tværs af enhederne. Med henblik på at overholde lovgivningen om faciliteter til løsgående drægtige søer, der træder i kræft pr. 1. januar 2013, har der gennem 2011 med succes været anvendt betydelige ressourcer på at udvikle en række projekter til gennemførelse i 2012. Dette er sket med fokus på et begrænset investeringsniveau og fastholdelse af besætningsstørrelser. I året har der ligeledes været arbejdet med kapital- og ejerstrukturen i enkelte produktionsselskaber, og DPL Invest A/S er via denne proces blevet eneaktionær i yderligere tre selskaber. DPL Invest A/S’ aktiviteter har gennem en stor del af året været underlagt et ugunstigt bytteforhold, som mod årets slutning dog har ændret sig i en markant positiv retning som følge af stigende afregningspriser på smågrise og slagtesvin. Udviklingen i prisrelationerne samt en fortsat stigning i produktiviteten skaber begrundet forventning om en betydelig resultatfremgang i 2012.


73


Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 for Danish Agro a.m.b.a.

pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karise, den 6. februar 2012 Direktion

Christian Junker Adm. direktør

74

Bestyrelse

regnskab • årsrapport 2011

Jørgen H. Mikkelsen

Lauge Klarskov Jakobsen

Formand

Viceformand

Lars Svenning Bach

Jørgen Damgaard

Hans Bonde Hansen

Brian Vinther Jensen

Niels Ladegaard Jensen

Peter Kristiansen

Esben Knudsen

Kurt Landtved

Kaj Ivan Larsen

Peder Laustsen

Michael Lundgaard

Heino Mølholm

Erik Mosegaard Pedersen

Klaus Pedersen

Søren Smalbro

Lars Springborg

Charlotte Stamp Frandsen

Ole Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Bertel Stenkjær Knud J. Vest

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling den 5. marts 2012.


Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Danish Agro a.m.b.a Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Danish Agro a.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregn­ skabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejl­ information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Odense, den 6. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Oldau Gjelstrup

Nikolaj Møller Hansen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

75

regnskab • årsrapport 2011

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.


Resultatopgørelse Pr. 1. januar - 31. december

Koncern

2011 t.kr.

note 1

Nettoomsætning

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

15.833.459

13.346.521

6.630.442

6.046.142

-14.221.201

-11.930.374

-5.972.398

-5.411.602

Bruttoresultat

1.612.258

1.416.147

658.044

634.540

2,3

Distributionsomkostninger

-852.332

-816.884

-515.679

-493.238

2,3

Administrationsomkostninger

-346.579

-308.894

-144.783

-146.279

413.347

290.369

-2.418

-4.977

Produktionsomkostninger

Dækningsbidrag 4

Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før finansiering

5

76

Moderselskab

6

7

Andre finansielle indtægter

59.401

114.484

51.053

91.538

472.748

404.853

48.635

86.561

0

0

218.055

160.723

15.600

15.493

23.001

7.228

488.348

420.346

289.691

254.512

55.587

69.242

25.301

36.055

regnskab • årsrapport 2011

Finansielle omkostninger

-181.135

-235.078

-103.181

-128.998

Finansielle poster, netto

-125.548

-165.836

-77.880

-92.943

Resultat før skat

362.800

254.510

211.811

161.569

Skat af årets resultat

-37.622

71.055

24.954

88.423

KONCERNENS RESULTAT

325.178

325.565

236.765

249.992

Minoritetsinteressernes andel

-88.413

-75.573

0

0

ÅRETS RESULTAT

236.765

249.992

236.765

249.992


Moderselskab

note

2011 t.kr.

2010 t.kr.

236.765

249.992

2.685

7.985

239.450

257.977

30

128

Resultatdisponering Årets resultat Overført fra tidligere år Til disposition Som foreslås fordelt således: Forrentning af andelskapital III og IV Overført til andelskapital Overført til dispositionsfond Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år

0

0

79.381

96.000

158.892

159.164

1.147

2.685

239.450

257.977

77

regnskab • årsrapport 2011


Balance

Pr. 31. december Koncern

2011 t.kr.

note

Moderselskab

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

Aktiver

8

Goodwill

484.129

447.832

16.097

17.733

Immaterielle anlægsaktiver

484.129

447.832

16.097

17.733

2.012.572

1.987.031

1.381.296

1.339.868

552.847

627.277

269.224

287.557

71.600

0

25.184

19.220

Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse 9

Materielle anlægsaktiver

10

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

10

Kapitalandele i associerede virksomheder

10

Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender

12.132

16.207

11.613

7.341

2.649.151

2.630.515

1.687.317

1.653.986

0

0

1.209.100

682.348

146.569

147.257

128.587

100.416

66.243

0

66.243

6.447

154.636

63.433

35.388

38.835

35.845

1.233

0

0

403.293

211.923

1.439.318

828.046

ANLÆGSAKTIVER

3.536.573

3.290.270

3.142.732

2.499.765

Varebeholdninger

1.968.745

1.802.122

695.400

694.171

11

Varebeholdninger

1.968.745

1.802.122

695.400

694.171

12

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

898.169

941.598

346.108

299.180

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

0

3.527

12.039

Tilgodehavende hos associerede virksomheder

5.622

0

5.534

0

Andre tilgodehavender

101.175

147.417

846

56.993

Udskudt skatteaktiv

208.007

172.681

206.163

187.144

Finansielle anlægsaktiver

78

regnskab • årsrapport 2011

7

Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender

0

0

7.654

0

32.909

12.949

24.887

6.470

1.245.882

1.274.645

594.719

561.826

Andre værdipapirer

23.005

22.402

0

0

Værdipapirer og kapitalandele

23.005

22.402

0

0

Likvide midler

17.640

57.462

214

321

OMSÆTNINGSAKTIVER

3.255.272

3.156.631

1.290.333

1.256.318

AKTIVER

6.791.845

6.446.901

4.433.065

3.756.083


Koncern

note

Moderselskab

2011 t.kr.

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

151.545

120.083

151.545

120.083

30

128

30

128

Passiver 13

Indbetalt andelskapital Forrentning af andelskapital III og IV Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

50.372

215.779

439.487

254.336

Dagsværdireg. af sikringsinstrumenter

-141.994

-115.161

-129.425

-64.194

Dispositionsfond

1.061.000

710.649

660.000

620.682

969.408

811.395

970.092

810.952

Reserver Overført til næste år

2.242

1.086

2.685

933.720

1.122.723

933.720

Minoritetsinteresser

418.243

327.471

0

0

Minoritetsinteresser

418.243

327.471

0

0

1.540.966

1.261.191

1.122.723

933.720

Andre hensatte forpligtelser

34.569

89.183

25.000

78.959

Hensatte forpligtelser

34.569

89.183

25.000

78.959

1.328.425

1.091.494

1.010.607

792.228 105.000

Egenkapital

KONCERNENS EGENKAPITAL INKL. MINORITETSINTERESSER 14

15

Gæld til realkreditinstitutter Ansvarlig lånekapital

15

0

199.887

0

Andre kreditinstitutter

1.413.832

774.589

867.007

543.829

Langfristede gældsforpligtelser

2.742.257

2.065.970

1.877.614

1.441.057

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

151.059

167.974

79.775

75.100

Kreditinstitutter

579.463

1.104.226

401.104

348.392

Modtagne forudbetalinger fra kunder

687.648

580.216

507.195

457.752

Leverandører af varer og tjenesteydelser

572.714

682.798

263.221

316.063

0

0

0

18.622

Gæld til associerede virksomheder

12.656

4.652

12.656

4.652

Selskabsskat

37.477

7.491

0

1.417

Anden gæld

380.044

483.200

96.777

55.349

Gæld til tilknyttede virksomheder

Periodeafgrænsningsposter

52.992

0

47.000

25.000

Kortfristede gældsforpligtelser

2.474.053

3.030.557

1.407.728

1.302.347

GÆLDSFORPLIGTELSER

5.216.310

5.096.527

3.285.342

2.743.404

PASSIVER

6.791.845

6.446.901

4.433.065

3.756.083

16

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

17

Leje- og leasingforpligtelser vedr. operationel leasing m.v

18

Revisionshonorar

19

Nærtstående parter

79

regnskab • årsrapport 2011

1.770 1.122.723


Pengestrømsopgørelse Koncern

2010 t.kr.

Årets resultat før skat

362.800

254.510

Tilbageføring af afskrivninger

184.911

154.755

Tilbageføring af fortjeneste ved salg af anlægsaktiver

-21.632

-96.161

Tilbageføring af resultat i associerede virksomheder mv.

-15.600

-15.493

Tilbageføring af hensatte forpligtelser

-27.614

4.532

Betalt selskabsskat mv.

-18.405

-5.572

Driftens likviditetsbidrag efter skat

464.460

296.571

-166.623

-116.163

Tilgodehavender fra salg

43.429

259.509

Øvrige omsætningsaktiver

55.362

54.927

-67.832

198.273

-110.084

-39.808

107.432

40.605

Varebeholdninger

Ændring i omsætningsaktiver Leverandørgæld Forudbetalt fra kunder

80

2011 t.kr.

Øvrige gældsposter

68.205

-14.882

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

65.553

-14.085

Ændring i arbejdskapitalen

-2.279

184.188

462.181

480.759

-68.469

-13.802

Likviditetsvirkning fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver, netto Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

-149.743

54.155

Investeringer i finansielle anlægsaktiver og værdipapirer, netto

-174.014

-23.455

regnskab • årsrapport 2011

Modtaget udbytte fra associerede virksomheder Likviditet fra investeringer Udbetalt/opløst andelskapital m.v.

0

5.755

-392.226

22.653

-8.791

-4.071

Nettobevægelse på langfristede gældsforpligtelser m.v

423.777

-189.620

Ændring i langfristet finansiering

414.986

-193.691

Årets ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ved virksomhedkøb og -sammenslutning Likvide beholdninger ultimo

484.941

309.721

-1.046.764

-213.585

0

-1.142.900

-561.823

-1.046.764

Specificeres således: Likvide beholdninger

17.640

57.462

Kreditinstitutter

-579.463

-1.104.226

Likvide beholdnigner ultimo

-561.823

-1.046.764


Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Danish Agro a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder.

Den forholdsmæssige andel af indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder indgår i resultatopgørelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet.

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncern­ interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Regnskabstal for dattervirksomhederne, som indgår i koncernregnskabet, er opgjort i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Dattervirksomhedernes regnskabsposter indregnes 100% i koncernregnskabet. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og egenkapitalen præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen.

Fusioner samt kontrolskifte i nye dattervirksomheder er alle behandlet efter overtagelsesmetoden. Sammenligningstal fra tidligere år korrigeres ikke. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til trans­ aktions­dagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og ­kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis ”andre tilgodehavender” og ”langfristet gæld”. Ændres dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af indregnede aktiver eller forpligtelser, indregnes ændringen i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændres dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes ændringen i tilgodehavender eller gæld samt direkte på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev

81

regnskab • årsrapport 2011

Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Danish Agro a.m.b.a. samt de tilknyttede virksomheder, hvori selskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af aktiekapitalen. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.


indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

82

Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt udviklingsomkostninger og afskrivninger.

regnskab • årsrapport 2011

Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer og til salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 - 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20 - 50 år 4 - 12 år 4 - 12 år

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.


Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under noterne. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode i moderselskabets regnskab til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris af handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af direkte og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skatteaktiv, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil det forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter besluttede omstruktureringer mv. Disse indregnes og måles som den på balancetidspunktet bedste vurdering af de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelserne. Ved erhvervelse af virksomheder hensættes til omkostninger vedrørende omstruktureringer i den overtagne virksomhed, som er besluttet på overtagelsestidspunktet. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

83

regnskab • årsrapport 2011

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder overføres i moderselskabets regnskab under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelses­ omkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.


Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Andelskapital samt udbetalinger til andelshavere Personlige medlemmer samt foreninger, selskaber og institutioner, der ønsker at være medlemmer, forpligter sig, i henhold til selskabets vedtægter § 5, til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 6 % af gennemsnittet af de sidste 3 års omsætning med foreningen, dog minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 100.000. I det omfang der udloddes overskud, hensættes beløbet til andelskapital. Når et medlem fylder 65 år, kan udbetaling finde sted over en 5 årig periode med lige store beløb.

84

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

regnskab • årsrapport 2011

Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld med videre. Likvider Likvider omfatter alene likvide beholdninger.

Definition af hoved- og nøgletal Følgende nøgletal er anvendt: Årets resultat i % af omsætningen: Årets resultat efter skat i forhold til Nettoomsætning Resultat før skat i % af egenkapitalen: Årets resultat før skat i forhold til egenkapitalen primo Resultat efter skat i % af egenkapitalen: Årets resultat efter skat i forhold til egenkapitalen primo Soliditetsprocent: Egenkapitalen ultimo i procent af aktiver i alt Kreditdage/varedebitorer: Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser excl. moms omregnet til år / nettoomsætningen


Egenkapitalforklaring Reserve for nettoopskrivIndbetalt ning ­efter andels-­ ­indre værdis kapital ­metode

Saldo 1. januar

120.084

254.336

Dagsværdi af sikrings­ instru­ menter

Disposi­ tionsfond

Forrentning af andels­ kapital

Overført til næste år

Ialt

-64.195

620.682

128

2.684

933.719

Korrektion i forbindelse med fusion

492

Disponeret til renter andelskapital

-128

Andelskapital fra Danish Agro Holding a.m.b.a.

40.532

Udbetalt i årets løb

-9.101

Forrentning af andelskapital III og IIII

492 -30

-40.532

0 -9.101

30

-30

Regulering af finansielle instrumenter med fradrag af skat

-65.230

Andelskapital overført til medlemmer af tidligere Aarhusegnens Andel

-23

26.259

Årets resultat

26.259

158.892 151.545

439.487

0 -65.230

-23

Egenkapitalbevægelser i datterselskaber

-158

-129.425

79.381

30

-1.538

236.765

660.000

30

1.086

1.122.723

85

regnskab • årsrapport 2011


Noter koncern

note 1.

Moderselskab

2011 t.kr.

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

15.633.315

13.114.224

6.523.633

5.938.525

Nettoomsætning Varesalg Produktionsindtægter m.m.

200.144

232.297

106.809

107.617

15.833.459

13.346.521

6.630.442

6.046.142

Af konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningens fordeling på produkter og segmenter ikke vist.

2.

Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger udgør: Gager og løn

601.362

557.751

261.206

254.717

Pensionsbidrag

49.721

49.230

21.031

24.816

Andre omkostninger til social sikring

37.559

21.455

2.914

2.685

688.642

628.436

285.151

282.218

Produktionsomkostninger

175.855

143.083

21.121

21.103

Distributionsomkostninger

320.047

298.357

176.163

172.150

Administrationsomkostninger

192.740

186.997

87.867

88.965

688.642

628.436

285.151

282.218

14.095

10.568

11.362

9.066

1.586

1.436

592

580

Personaleomkostningerne er fordelt således:

86

Løn og vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitlig antal ansatte regnskab • årsrapport 2011

3.

Afskrivninger Goodwill

32.172

11.403

1.636

1.636

Ejendomme

42.060

38.151

24.599

22.073

Produktionsanlæg og maskiner

90.270

105.201

38.010

44.420

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20.409

0

7.012

0

184.911

154.755

71.257

68.129

Produktionsomkostninger

128.827

103.864

31.303

29.830

Distributionsomkostninger

40.529

37.134

31.304

29.831

Afskrivningerne er fordelt således:

Administrationsomkostninger

4.

15.555

13.757

8.650

8.468

184.911

154.755

71.257

68.129

Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver

21.632

96.161

20.167

76.256

Andre driftsindtægter

37.769

18.323

30.886

15.282

59.401

114.484

51.053

91.538

Andre driftsindtægter


koncern

note 5.

Øvrige renteindtægter og lignende indtægter

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

0

0

2.164

415

55.587

69.242

23.137

35.640

55.587

69.242

25.301

36.055

Finansielle udgifter Renteudgifter, tilknyttede virksomheder Øvrige renteudgifter og lignende udgifter

7.

2011 t.kr. Andre finansielle indtægter Renteindtægter, tilknyttede virksomheder

6.

Moderselskab

0

0

870

61

181.135

235.078

102.311

128.937

181.135

235.078

103.181

128.998

43.519

30.835

-5.935

15

-5.897

-101.890

-19.019

-88.438

37.622

-71.055

-24.954

-88.423

Selskabsskat Beregnet selskabsskat Regulering af udskudt skat

Koncern

Goodwill t.kr.

Goodwill t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver Kostpris primo

461.968

22.102

Regulering til tidligere år

43.082

0

Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion

29.559

0

Tilgang i årets løb

33.472

0

Afgang i årets løb

-3.300

0

564.781

22.102

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

14.136

4.369

Regulering til tidligere år

36.316

0

Kostpris ultimo

Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion Årets af- og nedskrivninger

1.328

0

32.172

1.636

Tilbageførte afskrivninger, afhændede aktiver

-3.300

0

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

80.652

6.005

484.129

16.097

Bogført værdi ultimo

87

regnskab • årsrapport 2011

8.

Moderselskab


Koncern

note 9.

Moderselskab

Grunde og Bygninger t.kr.

Grunde og Bygninger t.kr.

2.159.483

1.485.755

Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Regulering til tidligere år Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion

225.619

5.271

16.480

51.690

Tilgang i årets løb

74.081

37.968

Afgang i årets løb

-30.337

-19.286

2.445.326

1.561.398

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

172.452

145.887

Regulering til tidligere år

215.356

5.271

6.199

4.763

Årets af- og nedskrivninger

42.060

24.599

Tilbageførte afskrivninger, afhændede aktiver

-3.313

-418

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

432.754

180.102

2.012.572

1.381.296

Produktionsanlæg og maskiner t.kr.

Produktionsanlæg og maskiner t.kr.

Kostpris primo

878.284

500.785

Regulering til tidligere år

159.979

-64.288

Kostpris ultimo

Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion

Bogført værdi ultimo

88

regnskab • årsrapport 2011

Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion

58.818

0

Tilgang i årets løb

98.517

26.091

Afgang i årets løb

-58.515

-24.944

1.137.083

437.644

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

251.007

194.008

Regulering til tidligere år

232.332

-45.068

35.369

0

Kostpris ultimo

Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion Årets af- og nedskrivninger

90.270

38.010

Tilbageførte afskrivninger, afhændede aktiver

-24.742

-18.530

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

584.236

168.420

Bogført værdi ultimo

552.847

269.224


Moderselskab

note 9.

Moderselskab

Andre­ anlæg, drifts­ materiel og inventar t.kr.

Andre­ anlæg, drifts­ materiel og inventar t.kr.

0

58.402

Materielle anlægsaktiver (fortsat) Kostpris primo Regulering til tidligere år Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion

202.410

0

22.107

0

Tilgang i årets løb

29.007

13.174

Afgang i årets løb

-37.059

-16.110

Kostpris ultimo

216.465

55.466

0

39.182

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo Regulering til tidligere år Tilgang ved virksomhedskøb og -fusion Årets af- og nedskrivninger

138.167

0

17.065

0

20.409

7.012

Tilbageførte afskrivninger, afhændede aktiver

-30.776

-15.912

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

144.865

30.282

71.600

25.184

Bogført værdi ultimo

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder t.kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder t.kr.

Andre værdipapirer t.kr.

Andre værdipapirer t.kr.

532.923

-46.303

79.915

54.788

-102.896

128.428

18.842

0 0

Finansielle anlægsaktiver Kostpris primo Regulering vedrørende tidligere år Tilgang ved virksomhedskøb

0

0

198

Tilgang i årets løb

487.893

2.759

93.531

0

Afgang i årets løb

-120.033

0

-27.072

-3.447

Kostpris ultimo

797.887

84.884

165.414

51.341

Værdireguleringer primo

149.425

146.719

-16.482

-15.953

Regulering vedrørende tidligere år

106.282

-126.017

7.524

0

Udloddet udbytte

-96.517

0

0

0

32.430

0

0

0 0

Andel af egenkapitalbevægelser Regulering til ændret ejerandel Resultat efter skat Tilbageførsel vedrørende afgang Værdireguleringer i alt Bogført værdi ultimo

1.488

0

0

218.055

23.001

1.593

0

50

0

-3.413

0

411.213

43.703

-10.778

-15.953

1.209.100

128.587

154.636

35.388

89

regnskab • årsrapport 2011

10.

Koncern


note 10.

Hjemsted

Ejerandel

Resultat før skat t.kr.

Egenkapital t.kr.

Finansielle anlægsaktiver (fortsat) Specifikation af kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Danish Agro Fyn A/S

Karise

100%

81.690

201.096

Danish Agro Trading A/S

Karise

100%

-63

12.698

Danish Agro Byggecenter A/S

Karise

100%

-414

5.664

Vilomix Holding A/S

Lime

74,5%

81.379

268.017

Dan Agro Holding A/S

Lime

35,3%

31.076

328.623

DLA International Holding A/S

Galten

83,8%

51.302

484.414

DLA Agro a.m.b.a.

Galten

70,2%

103.128

162.384

Scanola A/S

Galten

75,2%

9.440

88.274

Scanfedt A/S

Galten

80,4%

4.993

24.940

Nordic Seed A/S

Galten

57,4%

6.041

47.958

Nordic Seed International A/S

Galten

75,0%

2.422

w3.546

DLA Agro Energy A/S

Galten

81,0%

5.283

11.687

DGF Sikring a.m.b.a.

Galten

72,6%

6.254

38.623

København

9%

Christiansfeld

50,0%

Karise

50,0%

Specifikation af kapitalandele i associerede virksomheder:

90

Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet Aller Ejendomsselskab A/S Danish Grain Terminals Holding A/S DanHatch A/S

regnskab • årsrapport 2011

11.

Vrå

47,5%

DanGødning A/S

Fredericia

21,9 %

Nagro A/S

Fredericia

9,9%

Varebeholdninger Alle varer betragtes som færdigvarer og handelsvarer, idet de kan videresælges i den foreliggende form.

Koncern

12.

Moderselskab

2011 t.kr.

2011 t.kr.

873.506

294.224

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender, detail Tilgodehavender, engros Varetilgodehavender i alt Hensat til imødegåelse af tab

96.901

80.196

970.407

374.420

-72.238

-28.312

898.169

346.108


Moderselskab

I t.kr.

note 13.

II t.kr.

III t.kr.

IV t.kr.

74.108

43.647

1.032

1.432

4.840

-4.840

32.553

7.980 30

0

-3.563

-5.371

-53

-122

107.938

41.416

881

1.310

Andelskapital Saldo primo Overførsel mellem andelskapital I og II For meget hensat forrentning Overført ved fusion og tilkøb

-128

Forrentning af andelskapital III og IV Udbetalt i regnskabsåret

Den tegnede andelskapital I udgør i alt t.kr. 228.718. Koncern

14.

2011 t.kr.

2011 t.kr.

Andre hensatte forpligtelser Saldo primo

78.960

3.725

0

Tilgang i årets løb

1.729

0

Overført til skyldige omkostninger

-27.000

-27.000

Anvendt i årets løb

-34.434

-26.960

33.204

25.000

1.658.188

1.320.382

99.763

79.775

1.328.425

1.010.607

976.895

739.414

Gæld til realkreditinstitutter Restgæld Afdrag prioritetsgæld i 2012

Restgæld efter 5 år udgør

91

regnskab • årsrapport 2011

89.184

Tilgang ved virksomhedskøb

Saldo ultimo

15.

Moderselskab


note 16.

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v. Moderselskabet Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er deponeret ejerpantebreve og skadeløshedsbreve for i alt kr. 1.089 mio. med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 udgør kr. 1.378 mio. Til sikkerhed for tilknyttede virksomheders gæld til kreditinstitutter har moderselskabet afgivet selvskyldnerkaution for i alt kr. 150 mio. Der er stillet sædvanlig bankgaranti vedrørende EU markedsordninger for landbrugsvarer m.v. Koncernen Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er deponeret ejerpantebreve og skadeløshedsbreve på i alt kr. 1.430 mio. med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 udgør 1.858 mio. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på 42 mio. har tilknyttede virksomheder i koncernen givet pant i grunde og ­bygninger og tilgodehavender fra salg på kr. 64 mio. og virksomhedspant på kr. 11 mio.

Der er stillet sædvanlig bankgaranti vedrørende EU markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

92

regnskab • årsrapport 2011


koncern

note 17.

Leje- og leasingforpligtelser i alt Leje- og leasingforpligtelser der forfalder senere end 5 år

2010 t.kr.

2011 t.kr.

2010 t.kr.

225.669

170.806

182.571

93.480

35.363

31.706

23.722

15.500

100.948

41.970

97.833

14.432

Revisionshonorar Honorar for revision

19.

2011 t.kr. Leje- og leasingforpligtelser vedr. operationel leasing m.v. Leje- og leasingforpligtelser der forfalder indenfor 1 år

18.

Moderselskab

3.263

3.455

635

658

Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed

108

97

75

73

Honorar for skatterådgivning

220

94

124

84

Honorar for andre ydelser

649

613

201

207

4.240

4.259

1.035

1.022

Nærtstående parter Danish Agro a.m.b.a. har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets direktion og bestyrelse.

93

Al samhandel foregår på markedsvilkår.

regnskab • årsrapport 2011


Selskabsoplysninger Selskabet Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise

94

Telefon: Telefax:

70 30 21 11 56 76 99 75

Hjemmeside: E-mail: CVR-nr.: Hjemsted: Regnskabsår:

www.danishagro.dk mail@danishagro.dk 59 78 93 17 Karise 1. januar - 31. december

regnskab • årsrapport 2011

Bestyrelse Jørgen H. Mikkelsen, formand Lauge Klarskov Jakobsen, viceformand Lars Svenning Bach Jørgen Damgaard Hans Bonde Hansen Brian Vinther Jensen Niels Ladegaard Jensen Peter Kristiansen Esben Knudsen Kurt Landtved Kaj Ivan Larsen Peder Laustsen Michael Lundgaard Heino Mølholm Erik Mosegaard Pedersen Klaus Pedersen Søren Steen Smalbro Lars Springborg Bertel Stenkjær Knud J. Vest Charlotte Stamp Frandsen, medarbejderrepræsentant Ole Sørensen, medarbejderrepræsentant

Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5 5000 Odense C

Direktion Christian Junker, Adm. direktør Henning Haahr, CFO Henrik Stilund, Direktør Henning Fogh, Direktør Jacob Tetzlaff, Direktør

Ledende medarbejdere Salgsdirektør, Kaj Vestergaard IT- og HR direktør, Peter Andersen Driftsdirektør, Keld Nielsen Logistikchef, Jens Toft Økonomichef, Annette Arup Kreditchef, Mette Bonde Kvalitetschef, Charlotte Stamp Frandsen Marketingchef, Lise Vølund Detaildirektør Sjælland, Palle Greiersen Detailchef Vestsjælland, Christian Hjerpsted Detailchef Østsjælland, Bjarne Carlsen Detailchef Lolland, Falster og Møn, Sie Bencard Detaildirektør Fyn, Michael Lorentzen Detailchef Sønderjylland, Peder Pedersen Detaildirektør Sydjylland, Kent Mathiesen Detaildirektør Midtjylland, Christian Laursen Detaildirektør Nordjylland, Jan Vanggaard Kædechef, Michael Kruse Kundeservicechef, Alice Vestergaard Driftschef, Alvin Justesen Driftschef, Jens Erik Kyed Terminalchef, Hans Henrik Staal Produktionschef, Brian Grønbæk Transportchef Øst, Kurt Jensen Transportchef Vest, Heidi Friis Larsen


Bagerst fra venstre: Niels Ladegaard Jensen Søren Steen Smalbro Hans Bonde Hansen Esben Knudsen Kaj Ivan Larsen Lauge Klarskov Jakobsen Ole Sørensen I midten fra venstre Heino Mølholm Klaus Pedersen Lars Springborg Brian Vinther Jensen Peter Kristiansen Jørgen Damgaard Michael Lundgaard Knud J. Vest Forrest fra venstre Charlotte Stamp Frandsen Erik Mosegaard Pedersen Lars Svenning Bach Jørgen H. Mikkelsen Bertel Stenkjær Kurt Landtved Peder Laustsen

fotos Steffen Roland, Jan Juhl, JW Luftfoto, Cphotography, Ole Brikner, Jens Tønnesen • grafisk design Papmaché • tryk Buchs A/S

Danish Agros bestyrelse


Det er vores vision at u ­ dvikle Danish Agro til at være en af de stærkeste­og mest betydende agroindustri-virksomheder på nordeuropæisk plan

hovedkontor Danish Agro a.m.b.a Køgevej 55 4653 Karise CVR-nr. 59 78 93 17 Tlf. 70 30 21 11 Fax 56 76 99 75 mail@danishagro.dk www.danishagro.dk landmandsservice Tlf. 72 15 80 00 Fax 72 15 83 41 ordre@danishagro.dk

Danish Agros årsrapport 2011  

Læs Danish Agros årsrapport for 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you