Page 1

ĂǰïǰĂčŠǰî Āǰǰúĉǰǰü


×ĂÜéĊ âĊ ę ð č ś î ĕöŠ ê š Ă ÜđĀĘ î đĂÜ ÖĘ ø Ď š ÿ ċ Ö ĕéš


Ēúš ü îĆ ę î ĔÙøÖĆ î đøćøĎ š Ý Ć Ö ÖĆ î ĀøĂ đíĂÝąöĊ ø Ď ð ÞĆ î ĕéš ÷ Ć Ü ĕÜ


óüÖđ×ćìĈĔĀš ÞĆ î Ùĉ é ëċ Ü óüÖđíĂ


ìĈ÷Ć Ü ĕÜéĊ ĕöŠ Ă ÷ćÖ ĕð ēøÜđøĊ ÷ î


ÿĂÜÙîîĊ Ě ĔÝéĊ ߊ ü ÷đĀúČ Ă ÙîĀöéĀîìćÜ


ǰ×ĂÞĆ î ĔÿŠ ï š ć Ü Ă÷ćÖ đðŨ î Ýč é ÿîĔÝ


ëš ć ĕöŠ Ă Š ć îđúŠ ö îĊ Ě đüúćĂ÷Ď Š ì Ċ ę î Ċ Ě ÞĆ î ÝąìĈĂąĕøúŠ ą


Ăć÷č đøĉ ę ö đ÷Ăą îĂîđ÷Ăą đìŠ ć ĕĀøŠ ÖĘ đ ĀöČ Ă îĕöŠ ó Ă


éĊ Ý Ć Ü Ă÷ćÖĔĀš ø ëĕô×ïüîîĊ Ě ÷ćüÖüŠ ć îĊ Ě üĆ î îĊ Ě ú ööĆ î ĒøÜ


òř Ö ĀîĆ Ö øĎ š ö Ć Ě ÷ Ùüćöó÷ć÷ćöĂ÷Ď Š ĕ Āî Ă÷Ď Š ì Ċ ę î Ċ ę ìĊ ę Þ Ć î đĂÜ


ĒöŠ øĂĀîĎ ĀîŠ Ă ÷ ĀîĎ Ă š ü î


ÞĆ î đúŠ î đÖö×ĂÜîć÷ ÿĉ ï đÖö đÖöîĊ Ě đ ÖöđéĊ ÷ ü×ĂÜÞĆ î ×ĂĕöŠ ĕ éš Ā øĂ


óŠ à ך ć öĕðđëĂą ÝąÙĉ é Ăąĕø đ÷ĂąĒ÷ą


đéĘ Ö îĊ ę é Ċ ĕöŠ ê š Ă ÜêøĂÜđ÷Ăą đéĘ Ö ëċ Ü öĊ Ùüćöÿč ×


ĒöŠ ìĊ ę ĕ Āî ÖĘ Ù Č Ă ĒöŠ


đøćÿĂÜÙî øĆ Ö ÖĆ î öćÖ ÙŠ ą


óĊ ę ă ą ñö Ă÷ćÖ ïĉ î ĕéš


ĕôĒéÜđøćĀ÷č é ĒîŠ î Ăî ĕôđ×Ċ ÷ üđøćĕð đøćêćöÖã


ÿĉ ï üĆ î ÞĆ î Ùĉ é ëċ Ü đíĂ

Besides - อบอุ่น  

Photobook talks about optimistic mind for a little thing in a day of japanese people routine life.

Besides - อบอุ่น  

Photobook talks about optimistic mind for a little thing in a day of japanese people routine life.