Dizaino indeksas LT2013 Design Index

Page 1


Tądien, Lietuvos dizainerių sąjungos delegacijai grįžtant namo iš Šenžene (Kinija) vykusios parodos, Honkongą nuo ryto dengė tiršto rūko šydas. Tačiau tiek Simonui Savickui, kylančiam į viršukalnę, tiek kitiems, likusiems žemai, miesto šurmulyje, popiet nušvito viltingas pragiedrulis. On the day when the Lithuanian Designers’ Union delegation was coming back from exhibition in Shenzhen (China), Hong Kong was under a thick fog cover. Although Simonas Savickas who was rising up to the peak and others remaining beneath in the city uproar, saw some promising clear ups in the afternoon.


Leidinį parėmė

Sponsored by

Leidinio partneriai:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lithuanian Ministry of Culture

Lietuvos pramonininkų konfederacija Vilniaus dailės akademija Lietuvos inovacijų centras Lietuvos dizainerių profesinė sąjunga

Partners:

Lithuanian Confederation of Industrialists Vilnius Academy of Arts Lithuanian Innovation Centre Lithuanian Designers’ Trade UnionDIZAINO INDEKSAS LT2013 DESIGN INDEX Lietuvos dizainerių sąjungos leidinys A publication of Lithuanian Designers’ Society


UDK 7.05(474.5) Di389

© Tautvydas Kaltenis, 2013 © Asociacija Lietuvos dizainerių sąjunga, 2013

ISBN 978-609-95476-2-6


Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society Vilnius 2013


Almanachas „Dizaino indeksas LT2013”. Sudarytojo žodis

Dizaino ekonomika. Praeitis – ateities pagrindas Lietuva – senos, iš praeities amžių ataidėjusios savitos kultūros, ramaus kraštovaizdžio ir įsimintinos architektūros šalis. Moderniais laikais smarkiai sumažėjusi ir susitraukusi geografiškai, sutelkė savo dvasinius resursus ir palikimą, kaip suspausta spyruoklė pasiruošusi naujam raidos periodui ir naujiems civilizaciniams iššūkiams. Neapleisdama tradicinių ūkio šakų laimėjimų Lietuva suka sumanios ekonomikos keliu, visose srityse pasitelkusi inovacijų plėtrą ir kūrybiškumą. Dizainui, kaip visose ekonomikos šakose pritaikomai sričiai, papildomos motyvacijos būti kūrybingai nereikia – ji iš prigimties yra kūrybinė. Dar daugiau – kalbant apie dizainą kaip holistinį procesą ir būdą sukurti efektyviausias priemones iškeltiems uždaviniams įvykdyti, turime sutikti, kad būtent dizainas yra verslumo veiklos pagrindas, jo kūrybiniai sprendimai leidžia integruoti visus veiklos procesus. Taigi dizainas tampa horizontaliuoju prioritetu, skatinančiu bene visų ūkio šakų veiklą. Sunku pervertinti dizaino reikšmę formuojant civilizacinį gerovės modelį, kuriant racionalius, gyvybingus ir adekvačius ateities vystymosi scenarijus. Kita vertus – tai ir didelė atsakomybė atrandant kelius, kaip pažaboti besaikį visuomenės vartojimą, spręsti regionines, demografines, skurdo ir užimtumo problemas. Lietuva, siekianti atviros ir darnios gerovės ekonomikos, taip pat ieško šio paradigminio balanso. Vertinant globaliai ar tik nedidelės lokalios ekonomikos, tokios kaip Lietuva, kontekste, dizaino industrija pasižymi išskirtiniu poreikiu intelektiniam kapitalui, imlumu naujoms technologijoms ir kūrybinių žinių panaudojimu kuriant didelę pridėtinę vertę visuose ūkio sektoriuose. Todėl dizainas ne tik tampa lemiamu veiksniu konkurencinėje verslo produktų kūrimo grandinėje, bet plėtojasi kaip savarankiška pramonės šaka, orientuota į aukštųjų technologijų eksporto ekonomiką. Bene svarbiausias čia yra laikas, per kurį mokslo išradimą ar inovaciją dizainas paverčia vartojimo produktu. Čia svarbi valstybė – ji ne tik turi saugoti savo rinkas ir subsidijuoti pramonę, bet ir siekti, kad ji taptų konkurencinga pasaulyje. Eko-

8


nomikos, kurios sugebės skirti pakankamai dėmesio mechanizmams, leidžiantiems efektyviai konkuruoti ir gauti pelną pramonei, o visuomenei atiduoti adekvačią grąžą – inovatyvius produktus, darnų vartojimą, gerovės kilimą, ekologišką aplinką, – galų gale laimės ir išliks. Taigi dizaino industrijų balsas šioje visuminėje savireguliacijoje tampa vis stipresnis. Dalyvaujant 2013 metų lapkričio 20–24 dienomis Kinijos Design Week renginiuose Čiongčingo įsiminė Tsinghua (Pekinas) universiteto dizaino profesoriaus Liu Guanzhong’o civilizacines gelmes siekiančios įžvalgos: „suvokime dizainą kaip integracinį veiksnį, jungiantį visuomeninius iššūkius, poreikius ir galimybes. Dizainas yra daugiau nei harmoninga ir patogi daiktinės aplinkos savybė – tai socialinės inžinerijos disciplina ir žmogaus, galinčio būti ne tik profesionaliu, bet ir sąmoningu, empatišku aplinkai, būdas“. Keliantis liftu po konferencijos profesorius Liu prisipažino, kad jis, kaip ir visa jo karta, dizaino profesinius įgūdžius tobulino pagal tuometines sovietines metodikas ir gerai žino Lietuvos dizaino laimėjimus, kurie sovietmečiu turėjo gerą vardą. Padovanojau jam leidinį „Dizaino indeksas LT2012“, sakydamas, kad ir šiais laikais Lietuvos dizaino kūrybinės industrijos kasmet surenka turtingą derlių. Tai įrodo ir nauja rinktinė – „Dizaino indeksas LT2013“, kurioje vėl susitinka gerai žinomi autoriai, netikėti kūrybiniai atradimai ir įstabios techninės naujovės. Atsitiktinumas ar sutapimas – leidinyje, kaip ir praėjusiais metais, vėl 73 Lietuvos dizainerių ar inovatyvių produktų gamintojų projektų pristatymas. Džiaugiamės jų laimėjimais ir dėkojame už pagalbą rengiant šią knygą. O ant dizainerių darbo stalų – nauji sumanymai, jų galvose sukasi naujos idėjos. Lietuva kasmet žengia didelį žingsnį pirmyn spręsdama iššūkius tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 2013 metų antrąjį pusmetį sėkmingai pirmininkauta Europos Sąjungos Tarybai, o štai nuo 2014 metų pradžios Lietuva – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nenuolatinė narė. Be abejo, dalyvavimas pasauliniuose politiniuose forumuose aukščiausiu lygiu yra įrodymas, kad Lietuva teigiamai vertinama kompleksiškai – politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai. Tai reiškia, kad mes „nebesivejam pasaulį“, o esame jo sudėtinė ir neatsiejama dalis. Esame sudėtingo civilizacinio vystymosi mechanizmo dalis ir nuo mūsų visų priklausys, koks jis bus ir kokiame pasaulyje mes gyvensime ateityje. Ateities gerovės pagrindus klojame šiandien, stovėdami ant praeities sukaupto patirčių kapitalo.

Tautvydas Kaltenis Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas 2013, gruodis

9


Almanac “Design index LT2013�. Editorial

Economy of design. The past is the foundation for the future Lithuania is a country of an old distinctive culture, echoing from bygone centuries, a country of calm landscape and memorable architecture. Having drastically shrunk and diminished geographically in modern times, Lithuania summoned up its spiritual resources and heritage and just like a compressed mainspring it is ready to meet the new development period and civilisational challenges. While sticking to its achievements in traditional industries, Lithuania takes the path of smart economy, while drawing upon innovations development and creativity in all areas. Design, as an area which can be tailored for all industries of economy, does not need additional motivation to be creative, as it is inherently creative already. Moreover, when talking about design as a holistic process and a way of creating the most effective tools for implementing set tasks, we have to agree that namely design is the basis of entrepreneurial activity, its creative solutions allow integration of all processes of activity. Therefore, design becomes the horizontal priority, which promotes activity of almost all industries of economy. It is next to impossible to overvalue the importance of design when shaping civilizational well-being model, creating rational viable and adequate prospective development scenarios. On the other hand it is also a great responsibility when discovering ways on how to curb excessive consumption of society, how to solve regional, demographic, poverty and employment problems. Lithuania which seeks open and sustainable welfare economy is also looking for this paradigmatic balance. When looking from a global prospective, we may ask whether only in the context of such small local economy like Lithuania’s, the industry of design has exceptional need for intellectual capital, susceptibility, new technologies and use of creative knowledge when creating added value in all sectors of economy. Therefore, design not only becomes a crucial factor in competitive business products creation chain, but also, it unfolds and develops as an independent industry of economy. Probably here the most important factor is time, during which design turns a scientific invention or innovation

10


into a consumer product. In such situation state plays important role - the state not only has to protect its markets and subsidize industry, but also seek for its industry to become competitive on a global scale. Those economies, which are capable of paying adequate attention upon mechanisms which allow effective competition and receipt of profits for industries and also give adequate returns to society - innovative products, sustainable consumption, rise of welfare, ecological environment, will eventually be winners and survivors. Therefore, the voice of design industries in this aggregate self-regulation becomes increasingly stronger. During the Design Week, events which took place on 20-24 November in Chyong Chinq, China, rather momentous were insights of Tsinghua University’s design Professor Liu Guanzhong: “… let’s perceive the design as an integration element which unites all social challenges, needs and possibilities. Design is much more than a harmonious and comfortable quality of environment - it’s a social engineering discipline and also a temper of the man who can be not only professional, but also conscious and emphatic to environment.” After the conference, when in an elevator, Professor Liu admitted that he, just like all of his generation, perfected his professional skills of design in accordance with the then soviet methodologies and knows well the achievements of Lithuanian design, which in soviet times had a good name. I gave him a publication Design Index LT2012 as a present, saying that even nowadays creative industries of Lithuanian design collect rich harvests. This has been proved by Design Index LT2013 in which well known authors, unexpected creative discoveries and remarkable technical innovations meet again. It’s a coincidence or contingency that the publication, just like last year, yet again has 73 presentations of Lithuanian designers or products created by innovative manufacturers. We are pleased with their achievements and thank them for their help in publishing this book. Meanwhile, there are new undertakings on designers’ work tables and new ideas are popping up in their heads. Every year Lithuania makes a step forward when coping with challenges both on national and international scale. During the second half year of 2013, Lithuania successfully took Presidency of the Council of the European Union and in the beginning of 2014 Lithuania became a non-permanent member of the United Nations Security Council. Undoubtedly, participation at global political forums at the highest level serves as proof that Lithuania is positively valued as a complex - politically, economically, and culturally. This means that we are “not chasing after the world”, instead we are an integral and concurrent part of the world. We are a part of a complex mechanism of civilizational development and it will depend on us all what shape the development will take and in what world we will live in the future. It is today when we are laying foundations for our future wellbeing, while standing upon the capital of experiences accumulated in the past.

Tautvydas Kaltenis Chairman of Lithuanian Designers’ Society December 2013

11


TURINYS / CONTENT

Kotryna Zilinskienė, Simona Mikolaitytė Vytautas Puzeras Audrius Klimas Rimas Bačkys Audimas Marex Boats Gražina Komarovska Juozas Statkevičius Saulius Juozas Jarašius Martynas Valevičius Edvardas Kavarskas Liudas Parulskis Rytis Mikulionis Gintas Lapėnas, Mindaugas Grušnys Remigijus Kriukas Tautvydas Kaltenis Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė Jolanta Vazalinskienė Tomas Jasiulis NEW! agency Mindaugas Žilionis Tauras Blaževičius Vilmas Narečionis Simona Gluškevičiūtė ACME Europe Gamtos virtuvė Tomas Ivaškevičius Algis Beržiūnas Vitalis Čepkauskas Gaumina Gintautas Natkevičius Irtas Žmuida Robert Kalinkin Živilė Lukšytė Austė Stiklerytė Arkadijus Varanka Dalia Mauricaitė Rasa Baradinskienė Giedrius Šiukčius Darius Čekanauskas Romualdas Martinkus FridayLab Orinta Petružytė Robertas Jucaitis Viktorija Emde Ričardas Kabelis Rūta Valušytė Brača Sport Julija Janulaitytė Rūta Šipalytė Aušra Lisauskienė Vilija Raguckienė Denis Orlenok Asta Grigaitytė Nauris Kalinauskas Smiltė Bagdžiūnė, Elvita Brazdylytė Titas Simanonis Evelina Kudabaitė Aidas Kalinauskas, Vaidas Tamošiūnas Emilija Užukauskienė Indrė Stulgaitė-Kriukienė JCDecaux Lietuva Algirdas Jazbutis Jurgita Januškevičiūtė Konstantin Markin Egidijus Gužauskas Asta Sadauskaitė Audrius Ambrasas Juozas Brundza Vakaris Bernotas Sportinė Aviacija ir Ko Jolanta Rimkutė, Ieva Ševiakovaitė TBWA Vilnius

14 20 24 28 30 34 40 42 46 48 52 54 56 60 64 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 92 100 102 104 106 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 136 138 140 142 144 146 150 152 154 156 158 162 164 166 168 170 176 178 180 182 184 186 190 192 194 196 198 200 204 206


Lietuvoje kuriamos ir gaminamos motorinės jachtos kelis metus iš eilės pripažintos geriausiomis Eurpoje savo klasėje

14 p.

Motor boats, designed and produced in Lithuania, several consecutive years are nominated as Europe’s best in their class

34 p.

42 p.

Juozo Statkevičiaus 2014 pavasario-vasaros kolekciją demonstravo pusšimtis top-manekenių Few dozens of top models demonstrated Juozas Statkevičius collection Spring/Summer 2014

64 p.

2013 metais stiklo menininkas Remigijus Kriukas dalyvavo 18-oje tarptautinių parodų Glass artist Remigijus Kriukas participated in 18 international exhibitions in 2013

92 p.

Nors Tomo Ivaškevičiaus kurti gaminiai sulaukė pasaulinio pasisekimo, “Nokia” užleido lyderio pozicijas “Apple” ir “Samsung” Although Tomas Ivaškevičius works gained global success, “Nokia” has lost market leadership to “Apple” and “Samsung”

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipas antrame 2013 metų pusmetyje tapo neoficialiu Europos Sąjungos herbu In the second half of 2013 the logo of Lithuanian Presidency of the Council of the EU became unofficial EU coat of arms

54 p.

Apyvartoje cirkuliuoja 1 mln. proginių 1 lito monetų - “krepšinio kamuolių”, gražiausių pasulio monetų 2011 m. Circulation of 1 litas coins, titled the world’s most beautiful coins of 2011 and called “basket balls”, is 1 million pieces

86 p.

Inovatyvus produktas susižėrė visą eilę prizų, tame tarpe - prestižinį apdovanojimą „iF” už dizainą Innovative product scooped plenty of awards, including prestigious design award “iF”

Šie irklai padėjo iškovoti 264 aukso, 279 sidabro ir 280 bronzos medalius olimpiadose ir pasaulio čempionatuose 264 gold medals, 279 silver medals and 280 bronze medals have been claimed with these paddles in World championships and Olympic Games

130 p.

Palengvinti žvejybą sonaru labiausiai pamėgo amerikiečiai Americans especially prefer fishing made easier with the help of sonars

144 p.

150 p.

Nuotaikingi Rūtos Šipalytės arbatinukai geriausiai perkami tradicinėje keramikos šalyje - Kinijoje Convivial teapots created by Rūta Šipalytė are best sold in China – the country of traditional ceramics

“Lunokhod”, kaip ir priklauso pagal pavadinimą, pabuvojo stratosferoje, buvo išbandyti dykumos ir arkties sąlygomis, nėrė į 100 metrų gylį. Veikia puikiai! As the title says, “Lunokhod” was sent to stratosphere, it was also tested in desert and Arctic conditions. And it works fine!

170 p.

Gyvenamojo namo pakaunėje apdailai sunaudota 1550 kvadratinių metrų oksiduoto plieno dangos

1550 square meters of oxidized steel facing was used for living house decoration near Kaunas.

186 p.

192 p. Dizaino katedros absolventės A.Sadauskaitės amžinybės vietos koncepcinis pasiūlymas atnešė konkurso nugalėtojai 25,000 EUR prizą Design department senior A. Sadauskaitė claimed EUR 25,000 prize with concept idea for eternity place

200 p. Sklandytuvo LAK-18B sparnų mostas - 18 metrų Glider LAK-18B has 18 meters wingspan


Fotografija / Photo: Robertas DaÄ?kus. LRPKSimona Mykolaitytė pavadinimas / name

EU2013.LT

apibūdinimas / type

korporatyvinis stilius / corporative identity

užsakovas / client

LR užsienio reikalų ministerija / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

metai / year

2011

kontaktai / contacts

mykolaitytesimona@gmail.com

2011 metais portale delfi.lt buvo paskelbtas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipo idėjos konkursas, kuriame galėjo dalyvauti ir neprofesionalai. Buvo pateikta daugiau kaip 600 logotipo idėjų. Konkursą laimėjo grafikos dizaino studentės Simonos Mykolaitytės pateiktas daugiasluoksnis apskritimas, simbolizuojantis, kad Lietuva atvira naujovėms, modernumui, tobulėjimui ir dirba sutartinai su Europos Sąjunga.

Ideas for the logo and voted were offered in an open competition 2011 By both the general public and design professionals. Over 600 ideas for the logo were submitted. The winning idea was presented by the student of graphic design Simona Mykolaitytė – a multilayered circle representing that the EU protects Lithuania and works with it for the common good.

Kotryna Zilinskienė pavadinimas / name

EU2013.LT

apibūdinimas / type

Vizualinis identitetas / Visual Identity

užsakovas / client

LR užsienio reikalų ministerija / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

metai / year

2012

kontaktai / contacts

kotryna@primprim.lt; www.primprim.lt

Oficialų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipą sukūrė grafikos dizainerė Kotryna Zilinskienė. Ji išplėtojo logotipo konkurso nugalėtojos pasiūlytą ženklą ir sukūrė vizualinio identiteto vadovą.

Kotryna Zilinskienė is the author of the official logo and the brand book for the Lithuanian Presidency of the Council of the EU. She has developed the logo idea which had won an open competition. Fotografija / Photo: eu2013.lt

16


Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipą sudarantis ratas – bendrumo simbolis, rodantis, kad Lietuva bus sąžiningas tarpininkas ir sieks suderinti skirtingas pozicijas. Logotipas kalba apie vieningą Europos Sąjungą, kurios šalys nori ir geba dirbti drauge, puoselėja bendraeuropietiškas vertybes ir yra pajėgios įveikti visus kylančius iššūkius. Logotipo spalvos primena Lietuvos ryšius su Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regionu, o mėlyna Europos Sąjungos vėliavos juosta simbolizuoja bendras vertybes ir darbus. Logotipo ratą sujungia Lietuvos tautinės vėliavos spalvų – geltonos, žalios ir raudonos – pynė. Ši jungtis rodo, kad antrąjį 2013 m. pusmetį atsakomybė už vadovavimą ES Tarybai yra patikėta Lietuvai.

17

The circle making up the logo of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union is the symbol of unity representing that Lithuania will be an honest broker seeking to harmonise different positions. The logo refers to the united European Union whose countries want and can work together, foster values shared by Europeans, and are able to overcome all the arising challenges. The colours of the logo remind of Lithuania’s relations to the Baltic region and the Northern Europe region while the blue bow of the EU flag represents universally shared values and activities. The plait of the Lithuanian national flag colours – yellow, green and red – complete the logo circle This link symbolises the responsibility for the Presidency of the Council of European Union in the second half of 2013 that is assigned to Lithuania.


18Vytautas Puzeras pavadinimas / name

NDG

apibūdinimas / type

baldai / furniture

užsakovas / client

LR užsienio reikalų ministerija / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

metai / year

2013

kontaktai / contacts

info@puzero.lt; www.puzero.lt; tel. +370 686 09009

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Spaudos centras veikė vykstant neformaliems Europos Sąjungos šalių ministrų susitikimams ir kitiems aukšto lygio renginiams Lietuvoje, tad teko daug dėmesio teikti erdvių, skirtų konferencijoms, kūrimui. Užsienio reikalų ministerija buvo paskelbusi viešąjį konkursą pritaikyti Nacionalinės dailės galeriją pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiams. Pasak vilniečio dizainerio, vieno to konkurso nugalėtojų, Vytauto Puzero, galimybė dirbti su profesionalia komanda ir prisidėti prie unikalaus projekto labai nudžiugino. Jau

20

daugiau kaip penkiolika metų V. Puzeras kuria baldų ir interjero dizainą. Patyrusiam baldų specialistui buvo patikėta suprojektuoti spaudos centro baldus ir parinkti jų spalvas. Pasak dizainerio, formuojant pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtas erdves svarbiausia buvo sukurti europietiškus standartus atitinkančią darbo vietą. Meno ekspozicijų centro patalpos buvo išmaniai suplanuotos delegatų susitikimams, poilsio pertraukėlėms, spaudos komandų darbui ir kitoms reikmėms. Pirmajame ir antrajame galerijos

aukštuose buvo įrengtos net kelios posėdžių salės, taip pat aukščiausio lygio svečių poilsio zona – kavinė, žurnalistų darbo vietos su poilsio zona ir pagalbinėmis erdvėmis. Cokoliniame pastato aukšte įrengta pagrindinė plenarinių posėdžių salė reikalavo ypatingo atidumo. Šioje salėje, kaip ir kitose galerijos erdvėse, autorius stengėsi sukurti minimalistines darbo vietas. Didžiausią dėmesį skirdamas žmogaus darbo aplinkai autorius rinkosi šaltų tonų spalvas, lygius, simetriškus paviršius. Interjere buvo panaudoti ir tautiniai motyvai.Plenarinių posėdžių salėje Vytautas Puzeras suprojektavo stalus, kėdes, kabančiuosius sodus. Beje, kabantieji sodai yra tarsi viso projekto pagrindinis akcentas, jų motyvas atkartojamas jungiant stalus tarpusavyje, o stalų kojų sujungimas – tarsi kabančiojo sodo viena detalių. Pabrėždamas tautiškumą autorius išmaniai dekoravo ir plenarinių posėdžių salės kėdžių atlošus. Tautiniai raštai interjere – tarsi nuoroda į Lietuvos praeitį. „Kiekvienas interjeras reikalauja tam tikrų specifinių sprendimų. Įrengdami šį mes ne tik sumaniai priderinome biuro ir poilsio baldus prie aplinkos, bet ir stengėmės nenutolti nuo tiesioginės jų funkcijos. Kaip vieną sėkmingiausių vertinčiau spalvų ir formų dermę”, – teigia Vytautas Puzeras. Siekiant atskirti darbo vietas nuo poilsio zonų buvo stengtasi varijuoti spalvine gama. Pavyzdžiui, plenarinėje posėdžių salėje vyrauja šalti pilkos, mėlynos spalvos tonai. Tokie tonai nereikalauja daug dėmesio, jie nekrinta į akis ir leidžia susikaupti. Štai žurnalistų darbo vietose spalvos pasirinktos kur kas aktyvesnės – oranžinė, geltona, rusva. Poilsio zonose vyrauja žalios spalvos tonai. „Po intensyvaus darbo, ypač kompiuteriu, patariama akis pailsinti žiūrint į žalią spalvą. Pats tai išbandžiau ne kartą ir tai tikrai veikia”, – sako autorius.

22

Media center functioned when Lithuania held informal EU ministerial meetings and other high level meetings; therefore attention was focused towards conference spaces. Ministry of Foreign Affairs had announced public tender to adjust National Art Gallery for events of EU Council Presidency. According to Vytautas Puzeras, Vilnius native designer, who is one of the tender winners, he was very satisfied with the opportunity to work with the team of professionals and contribute to this unique project. Vytautas Puzeras has been the designer of furniture and interiors for over 15 years. The experienced furniture professional had a task to design furniture for media center and select colours. According to the designer, creating working space of European standards was the most important in forming spaces for EC Council Presidency events. Art exposition center’s premises were rationally allocated for delegates’ meetings, breaks, work of press teams and other needs.


Several meeting halls were equipped on the first and second floors, as well as VIP relaxation zone – café, working spaces for journalists with relaxation zone and additional spaces. Major plenary meeting hall was designed on the ground

23

floor and it required special care. In this hall, the author succeeded in creating minimalistic working spaces, like in other gallery spaces. The author selected cold-coloured tones, smooth and symmetric surfaces focusing on working space environment. Ethnic elements were also used. In the plenary meeting hall, Vytautas Puzeras designed tables, chairs and hanging gardens. Moreover, hanging gardens were like a key accent of the project and their motive was repeated in conjoining tables, while conjoined table legs were like one of the details of the hanging garden. The author wisely decorated chair backrests in plenary meeting hall, highlighting the ethnic elements. Ethnic

elements in the interior represented the links to the Lithuanian history. “Every interior requires some specific solutions. While creating this interior, we were able to match office and leisure furniture with the environment, but we also retained the functionality. I would say that shape and colour consistency is one of the biggest achievements here”, - Vytautas Puzeras says. Chromatic scale was used as a tool in separating working spaces and relaxation zones. For example, cold tones of grey and blue colours dominate in plenary meeting hall. These tones do not distract attention and help concentrating. Significantly more active colours were selected for journalists working spaces – orange, yellow, brownish. Green colour tones dominate in relaxation zones. “It is advisable to have a look at green colour after intensive work, especially after working on a computer. This helps to refresh your eyes. I tried it myself many times and it really works”, - the author says.


Audrius Klimas pavadinimas / name

Lietuvos valdovų rūmai / Palace of the Grand Dukes of Lithuania

apibūdinimas / type

logotipas ir vizualinės informacijos sistema / logotype and visual information system

užsakovas / client

Nacionalinis muziejus LVR /

metai / year

2013

kontaktai / contacts

audrius.klimas@vda.lt; tel. +370 686 09009

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Lietuvos Valdovų rūmų logotipas Logo of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

24

Žinomas lietuvių grafikos dizaineris prof. Audrius Klimas sukūrė Vilniuje atstatytų Lietuvos Valdovų rūmų logotipą ir suprojektavo vizualinės informacijos sistemą. Dabar čia veikia Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, vyksta reprezentaciniai renginiai. Čia taip pat vyko renginiai, susiję su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Šiuo metu Valdovų rūmuose galima apžiūrėti dvi nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas. Autentiški įvairių laikotarpių rūmų mūrai, gausūs ir unikalūs archeologiniai kartu su rūmų istorijos maketais, ikonografine medžiaga ir tekstiniais komentarais rodomi Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicijoje. Atkurtų istorinių interjerų ekspozicija lankytojus kviečia į reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjerais, taip pat į specialią Lobyno salę.

Atstatytieji Lietuvos Valdovų rūmai atvėrė vartus lankytojams 2013 metais In 2013 the rebuilt Palace of the Grand Dukes of Lithuania was opened for public.


Lietuvos Valdovų rūmų vizualinės informacija išgarviūruota „Corian” plokštėse Visual information of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania is engraved in the “Corian” plates

25


A famous Lithuanian graphic designer Prof. Audrius Klimas designed the logo of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, recently rebuilt in Vilnius, and a visual information system. The palace now accommodates the National Museum - the Palace of the Grand Dukes of Lithuania and various promotional events. Some events during Lithuania’s presidency of the European Council were also held here. At the moment two permanent expositions can be visited here – represent-

ing functions of historical residence. Authentic masonry of various periods, numerous and unique archaeological findings together with historical models of the palace, iconographic material and textual comments could be found at the exhibition of historical and architectural development of the palace. Exhibition of re-created historical interiors invites visitors to representational halls with re-created historical Late Gothic, Renaissance and Early Baroque interiors, as well as to the special Treasure Hall.

Lietuvos Valdovų rūmų svečių maršrutai ne nuobodūs, tuo pačiu aiškūs ir patogūs. Visitors’ routes in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania are not monotonous and at the same time they are clear and convenient.

26Rimas Bačkys pavadinimas / name

Snaigė Glassy Cooler & Freezer 2 in 1

apibūdinimas / type

šaldytuvas / refrigerator

gamintojas / manufacturer

Snaigė, AB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

rimas.backys@snaige.lt; www.snaige.lt

Sukurti šį gaminį įkvėpė mūsų klientų iš Prancūzijos įpročiai. Tai jiems patinka vietoj šaldytuvo su šaldymo kamera virtuvėje turėti du gaminius - vienų durų šaldytuvą be šaldymo kameros ir šaldiklį. Nusprendėme vartotojams pasiūlyti prabangesnę šios kombinacijos versiją. Šaldiklio ir šaldytuvo duris padengėme juodu grūdintu stiklu, prisukome prabangias chromuotas rankenas, sujungėme juos jungimo juosta ir gavome prabangų, elegantišką, analogų neturintį gaminį, kuris nepalieka abejingų, net ir tų, kuriems ši kombinacija nėra įprasta. Toks šaldytuvas papuoš bet kurią virtuvę, puikiai derės bendroje virtuvės ir svetainės erdvėje. Šis gaminys, ne tik išskirtinio dizaino bet ir funkcionalus bei ekonomiškas. Tiek šaldiklis, tiek šaldytuvas yra itin taupios А++ energijos suvartojimo klasės, tad elektros energijos sąnaudos bus minimalios. Nors gaminys yra palyginus neaukštas – tik 145 cm, bet labai talpus: šaldiklyje yra šeši skaidrūs ištraukiami stalčiai, vienas jų – padidinto talpumo, vadinamasis „Big Box“, kuriame galima laikyti didelį tortą ar visą kalakutą. Šaldiklyje yra „Fast Freeze“ funkcija, padedanti sušaldyti maisto produktus per itin trumpą laiką.

28

Nauja sandarinimo juostos konstrukcija New sealing tape construction

Metalizuoti lentynų rėmeliai. Chromuota butelių lentyna Metallized shelf frames. Chrome bottle shelf

LED apšvietimas LED Lighting

Padidinto tūrio šaldiklio stalčius Increased volume of the freezer drawer

Uždengiamas skyrius durelėse Chapter covered door

Greito sušaldymo FAST FREEZE skyrius Quick freezing FAST FREEZE Chapter


When creating this product, habits of our French clients served us as an inspiration. Instead of one fridge with a freezer they like to have two products: one-door fridge without a freezer and a separate freezer. We decided to offer a more luxurious version of this combination. We have covered the doors of the freezer and the fridge with a black tempered glass, attached luxurious chrome plated handles, connected these two products with a connecting strip and

29

voila - we have a luxurious, elegant product, which has no analogues. It would be difficult to find persons who could look at this new product with indifference, even those for whom such a combination is unusual. Such a fridge will be a decoration of any kitchen and it will blend in a common space combined of a kitchen and a living room. This product not only has exceptional design, it is also functional and economical. Both the freezer and the fridge

have А++ energy efficiency class, therefore your electricity bill will be minimal. Even though the product is comparatively low - its height reaches only 145 cm however it has sufficient space inside: the freezer has six transparent drawers, one of which has increased capacity - it is so called “Big Box” in which you can store a large cake or the whole turkey. The freezer also has „Fast Freeze“ function which helps you to freeze food products especially quickly.


dizainas / design

Audimas, AB

pavadinimas / title

Sočio olimpinė kolekcija / Sochi Olympics Collection

apibūdinimas / type

sportinė apranga / sportswear

gamintojas / manufacturer

Audimas, AB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

www.audimas.lt

Įkvėpti kalnų sporto dvasios sukūrėme stilingą, patogią ir funkcionalią kolekciją, skirtą Lietuvos rinktinei 2014 metų žiemos olimpinėms žaidynėms Sočyje (Rusija)

Inspired by the spirit of mountain sports, we have created a collection for Lithuanian team Sochi (Russia) 2014 Winter Olympics combining style function and comfort

30


Vienybėje gimsta pergalės, pergalės kuria istoriją, istorija vienyja tautą. Lietuvos olimpinės rinktinės nariai biatlonininkai Diana Rasimovičiūtė ir Tomas Kaukėnas Unity born of Victory, Victory create History, History unite the Nation. Biathletes Diana Rasimovičiūtė and Tomas Kaukėnas, Members of Lithuania’s Winter Olympic team


Tikri Lietuvos patriotai šią žiemą galės didžiuotis vilkėdami tuos pačius rūbus kaip ir Lietuvos sporto elitas, atstovausiantis Lietuvai žiemos olimpiadoje. Stipri vienybės idėja, naujai pateikta baltų ženklų simbolika, tarsi į austines juostas sudėlioti ženklai tapo 2014 m. olimpinės kolekcijos pagrindu, kurioje senieji praeities simboliai sujungti su šiuolaikiška ornamentika. Pergalingi praeities ženklai nepavaldūs laikui. Tūkstančiai metų juos grūdina ir stiprina. Protėvių kovos ir pergalės, viltis ir tikėjimas,

32

mintys ir darbai šiandien kalba su mumis per senuosius baltų simbolius. Jie įkvepia, suteikia jėgų ir ryžto, primena nepaprastą vienybės galią. Parenkant kolekcijos spalvinę paletę išlaikytos tradicijos naudoti su Lietuva siejamus, skirtingų žalių atspalvių derinius. Kuriant olimpinę kolekciją ypatingas dėmesys skiriamas gaminio inžinerijai. Visi sprendimai – naujos kartos medžiagos, modelių funkcionalumas – skirti maksimaliam patogumui ir apsaugai nuo bet kokių žiemos klimato išdaigų, kad padėtų olimpiečiams siekti užsibrėžtų tikslų. Kolekcijai naudojamos lengvos medžiagos, nevaržančios judesių,

greitai sugeriančios ir išgarinančios drėgmę, šiltos ir gerai išlaikančios formą. Pūkinės striukės, „Primaloft“ pašiltinimo užpildas, frysai iš aukšto atsparumo vandeniui medžiagos. Gaminiuose naudojamos klijuotos siūlės, daugybė funkcionalių detalių, kišenių.


This winter, the true patriots of Lithuania will have an opportunity to celebrate their roots by wearing the same apparel worn by the Lithuanian sports elite representing Lithuania in the Winter Olympic Games. A powerful idea of unity, the redefined Baltic symbolism and the signs as if emblazoned on woven sashes, have become the basis for the 2014 Olympics collection fusing together ancient symbols with the modern ornaments. The victorious symbols of the past are timeless. Having stood the test of thousands of years, they have grown even stronger. The battles and victories of ancestors, their hopes and beliefs, thoughts and actions speak to us through the ancient Baltic symbols.

33

They inspire us and give us strength and will power. They remind us of the remarkable power of unity. When selecting the colour palette for the collection we have continued the tradition of using combinations of different green tones which have associations with Lithuania. When creating the Olympic collection, a particular attention was paid to the product technology. All solutions from the next-generation fabric to functional design of the models are designed to ensure maximum comfort and protection against any challenges winter throws at you, in this way helping the Olympic athletes achieve their goals.

The collection features lightweight fabrics which ensure freedom of movement and warmth, wicks away and evaporates moisture quickly and maintain shape. Down jackets, Primaloft thermal filling, fleece, high water-resistance fabrics. The products feature sealed seams, multiple functional details, pockets, etc.


dizainas / design

Marex Boats, UAB; Espen Aalrud; E.Thorup

pavadinimas / title

Marex 370 Aft Cabin Cruiser

apibūdinimas / type

motorinis kateris / motorboat

gamintojas / company

Marex Boats, UAB

metai / year

2009

kontaktai / contacts

sp@marex.lt; tel. +370 37 261500; www.marex.eu

Luxury boats, made by Norwegian-Lithuanian capital company “Marex Boats”, operating in Kaunas Region, are sold in all Europe and other regions (mostly in Norway, Sweden, Finland, Russia and Estonia). The boats are adapted for our climate and they are suitable for driving in sunny, as well as sleety air. “Marex Boats” built a reputation in

Kauno rajone veikiančios norvegiško ir lietuviško kapitalo bendrovės „Marex Boats“ pagaminti prabangūs kateriai parduodami visoje Europoje ir už jos ribų (daugiausia - Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir Estijoje). Jie skirti mūsų klimatui, nes pritaikyti plaukioti ir saulei šviečiant, ir darganotu oru. “Marex Boats” gerai žinoma visoje Europoje kaip kokybiškų ir modernių laivų gamintojas, todėl buvo nuspręsta sukurti šiuolaikišką, pažangių technologijų pramoginį katerį, skirtą šeimai. Marex 370 ACC katerio priekyje ir gale suprojektuotos dvi atskiros kajutės, kajutkompanijoje – didelis stalas, prie kurio gali susėsti 7–9 žmonės. Čia integruota buitinė įranga ir viskas yra po ranka – nuo šaldytuvo iki orkaitės. Kūrybinis kolektyvas gerai išmano, ko reikia maloniam gyvenimui ant vandens – patys yra plaukioję jūroje, o įmonės generalinis direktorius ir bendrasavininkis Saulius Pajarskas – žinomas buriuotojas, vienas kapitonų jachtos „Ambersail”, apkeliavusios aplink pasaulį Tūkstantmečio odisėjoje „Vienas vardas – Lietuva” (2008–2009). Laivų dizaino mados neatsilieka nuo automobilių pramonės. Tad ir šis laivas apvalesnis ir grakštesnis už ankstesnius, be to, ekologiškesnis. Kiekviena jo dalis – nuo korpuso iki smulkiausių vidaus detalių – pagal atskiras formas sluoksnis po sluoksnio išlietos iš stiklo pluošto. Jos lengvos, tačiau tvirtos ir atsparios. Skoningai parinkti patogūs tiko medienos baldai, apmušalai. Modernių plastiko apdorojimo technologijų panaudojimas yra vienas būdų palengvinti laivo svorį ir sumažinti degalų suvartojimą.

34

Europe with its quality and modern style; therefore it was decided to build an innovative technology driven and modern boat for family entertainment. Marex 370 ACC has two separate cabins designed in the front and in the back; wardroom features a big table, which can sit from 7 to 9 persons. It includes integrated household appliances and


Marex 370 ACC

Marex 370 ACC

Ilgis: 11,37 m Plotis: 3,50 m Svoris: 7500-8000 kg Variklio galia (AJ): 375-435 Greitis (mazgais): 26-28

Length: 11,37 m Beam: 3,50 m Weight: 7500-8000 kg Engine power (HP): 375-435 Speed (knots): 26-28 everything is within a hand’s reach – from a fridge to an oven. The creative staff knows exactly what is necessary for an enjoyable life on water – they have experience of driving in the sea, while the CEO and co-owner of the company Saulius Pajarskas is a famous yachtsman. He was one of the captains of “Ambersail” yacht, which travelled around the world in the Millennium Odyssey “One name: Lithuania” (20082009). Trends of boat design keep abreast of car industry. Therefore, this boat is more round-curved and elegant than the previous ones. Besides, it is more naturefriendly. Every part of it – from the body to smallest interior details – is separately moulded, layer after layer, and made of glass fiber. They are light, but at the same time strong and resistant. Sophisticated and comfortable upholstered furniture is made of teak wood. Innovative plastic processing technologies enable to reduce the boat’s weight and fuel consumption.


Motorinis kateris „Marex 320 ACC” Motorboat “Marex 320 ACC”dizainas / design

Marex Boats, UAB; Espen Aalrud; E.Thorup

pavadinimas / title

Marex 320 Aft Cabin Cruiser

apibūdinimas / type

motorinis kateris / motorboat

gamintojas / company

Marex Boats, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

sp@marex.lt; tel. +370 37 261500; www.marex.eu

2013 metais Marex 320 ACC savo Trawler Yacht ATT & Cabin kategorijoje laimėjo Europos prizą „Power Boat” (Diuseldorfe) ir prizą „Europos metų kateris” (Londone). Marex 320 ACC vertinamas už grakštumą, salono erdvę, puikias eksploatacines savybes. Jis turi daugelį tų pačių sprendimų, kaip ir sėkmingasis Marex 370 ACC. Marex 320 ACC turi didelę priekinę kajutę, kurioje pro langus atsiveria puikus panoraminis vaizdas. Patogi salono erdvė dera su puikia kabinos apdaila, laivas atrodo mažesnis nei yra iš tikrųjų. Didelis stumdomas kajutkompanijos stogas keleiviams leidžia mėgautis saule ir patikimai apsaugo blogu oru.

In 2013 Marex 320 ACC received European award “Power Boat” (Dusseldorf) in the category Trawler Yacht ATT & Cabin and award “European Boat of the Year” (London). Marex 320 ACC is appreciated for its grace, cabin space and excellent operational features. This model has many of the solutions implemented in the successful big sister Marex 370 ACC. Marex 320 ACC has a large front cabin with amazing panoramic views. Comfortable cabin space complements an excellent cabin finish and the boat looks smaller than it actually is. A large sliding wardroom roof enables passengers to enjoy the sun and serves as a reliable protection under bad weather conditions.

38


39

Marex 320 ACC

Marex 320 ACC

Ilgis: 9,99 m Plotis: 3,30 m Svoris: 5200-5600 kg Variklio galia (AJ): 260-370 Greitis (mazgais): 24

Length: 9,99 m Beam: 3,30 m Weight: 5200-5600 kg Engine power (HP): 260-370 Speed (knots): 24


Gražina Komarovska pavadinimas / name

Kristijonui Donelaičiui - 300 metų / Kristijonas Donelaitis – 300th Birth Anniversary

apibūdinimas / type

logotipas / logotype

konkursas / competition

Kristijonui Donelaičiui - 300 metų / Kristijonas Donelaitis – 300th Birth Anniversary

metai / year

2011

kontaktai / contacts

grazinakom@gmail.com; tel. +370 65 24 2232

Konkursas: 1 vieta logotipo „Kristijonui Donelaičiui - 300 metų” konkurse, organizuotame Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro”. Vilnius, 2011 m. Competition: 1st prize in the logo competition “Kristijonas Donelaitis – 300th Birth Anniversary”, organized by Design Innovation Center of Vilnius Academy of Arts. Vilnius, 2011. Lietuvių grožinės literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis (1714–1780), žinomas kaip lietuvių identiteto savastis, o jo svarbiausias kūrinys poema „Metai“ – tautos kultūrai ir tapatybei svarbus paveldo paminklas, be kurio skurdesnė būtų ne tik lietuvių, bet ir tarptautinė bendruomenė. „Metai“ įtraukti į Europos literatūros šedevrų sąrašą. 2014-ieji, kai minimos rašytojo gimimo 300-osios metinės, Lietuvoje paskelbti Kristijono Donelaičio metais.

Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780) – Lithuanian classic fiction author, who is integral part of the Lithuanian identity. His fundamental piece is a poem “The Year”, which is an important and monumental heritage for national culture and identity. It enriched Lithuanian and international community. “The Year” was included in the list of masterpieces of European literature. In Lithuania 2014 is announced to be the year of Kristijonas Donelaitis, thus commemorating 300th birth anniversary.

Oficialus K.Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo programos logotipas, naudojamas pažymėti šios sukakties renginių programos spaudinius. Logotipo forma – gotikinė D raidė (Kristijono Donelaičio inicialas), į kurią integruotas abstrahuotas skaičius 300. Logotipe pavaizduotas Donelaičio profilis (pagal archeologo Vytauto Urbanavičiaus rekonstrukcija). Logotipe sujungti „istoriškumo“ ir „šiuolaikiškumo“ elementai. Istoriniai simboliai ir elementai įvaizdinti pasitelkiant šiuolaikiško ženklinimo konstruktą. Darbo vadovas: profesorius Audrius Klimas.

40

Official logo of K.Donelaitis 300th birth anniversary is used on the occasional printings. Form of the logo is gothic letter “D” (drop cap of Kristijonas Donelaitis), which incorporates abstract number “300”. Logo also depicts profile of Donelaitis (using the reconstruction of archeologist Vytautas Urbanavičius). The logo integrates “historical” and “modern” elements. Historical symbols and elements are outlined using constructs of modern marking. Supervisor: professor Audrius Klimas.


41


Juozas Statkevičius pavadinimas / name

Pavasaris-vasara 2014 / Spring-Summer 2014

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

gamintojas / producer

Juozo Statkevičiaus mados namai / Juozas Statkevičius Couture

metai / year

2013

kontaktai / contacts

juozas@statkevicius.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

...galbūt geri dalykai gyvenime turi ateiti laiku? ...perhaps good things come to those who wait?

42

Turbūt nėra nė vieno svarbesnio dizainerio ar mados namų, kurių niekada nebūtų įkvėpusi Japonija. Japonizmas kaip mados tendencija vis sugrįžta vėl ir vėl, pradedant nuo XX a. pradžios ir Art Deco meilės kimono; pastaraisiais dešimtmečiais pakanka garsaus filmo pasirodymo ar parodos pasaulio muziejuje, ir parduotuvėse sumirga japoniški motyvai. „Niekaip nesuprantu, kodėl į Japoniją nenuvykau anksčiau” – sakė Juozas Statkevičius po šiemetinės kelionės. Tačiau galbūt geri dalykai gyvenime turi ateiti laiku? Galbūt anksčiau, kai dizainerį žavėjo senovinio haute couture technologija, įkvėpė rokoko (prieš dvejus metus) ar renesanso (pernai) stiliai – dar nebuvo tas laikas. Taigi, japoniška kolekcija pagal Juozą Statkevičių: tik nesitikėkite čia atvirukinių geišos memuarų...

There is probably no prominent fashion designer or label who would have never referred to Japan. Japonism as the trend returns over and over again, starting with the 20th century and Art Deco’s love of kimono; in more recent years a blockbuster film or a an exhibition in a prominent museum of art is enough to revoke Japanese motifs in fashion stores all over the world. “I do not understand why I have not visited Japan earlier” – said Juozas Statkevičius after travelling there this year. Perhaps good things come to those who wait? Perhaps earlier when he was fascinated with the old techniques of haute couture or was inspired by rococo costume (two years ago), or by Renaissance (last season) the time was not yet right. So, this season we have a Japanese collection by Juozas Statkevičius: just do not expect any memoirs of a geisha...


Whilst travelling across the Land of the Rising Sun he was trying to guess the riddle of its wonderful culture and aesthetics. “I was astonished by the contradictions: it is a culture which stands on one leg on the archaic antiquity and milleniums of the tradition, whereas the other leg steps forward to the distant future and the use of technologies that will be available to the rest of the world just after several decades”. One of the landmark impressions was the rite of the Inari Fox: the archaic temple, he says, looked as if created by extraterestrial visitors – its visual impact was so futuristic. At the same time his sharp eye noted a contradiction – even the kitsch, neon coloured packaging of cheap goods in Japan may have the subtle and unexpected colour combinations deriving from the ancient culture. The Japanese use the miraculous, the most inovative technologies of the future yet unheard to the Westerners, but many of them refuse to connect to the internet... “They grieve like sages and they rejoice like children” – admires Juozas Statkevičius.

43

Fotografija / Photo: Paulius Gasiūnas

Keliaudamas po Tekančios Saulės šalį jis bandė įminti jos nuostabios kūltūros ir estetikos paslaptį. „Stebino prieštaringumas: tai kultūra, kuri viena koja remiasi gilia senove ir tūkstantmetėmis tradicijomis, o kita – žengia toli į ateitį ir naudojasi technologijomis, kurios likusį pasaulį pasieks tik po kelių dešimtmečių”. Vienas stipriausių kelionės įspūdžių jam buvo simbolinės lapės garbinimo vienoje Inari dievybės šventyklų ceremonija: tradicinė archaiška šventykla, pasak jo, atrodė taip, tarsi būtų sukurta ateivių iš kosmoso – jos vaizdinis poveikis buvo tiesiog futuristinis. Čia pat – prieštaringas jo akylos akies pastebėjimas: netgi kičinės, neonu tviskančios pigių prekių pakuotės Japonijoje gali turėti nepaprastai subtilius spalvų sąskambius, ateinančius iš senosios kultūros. Japonai naudojasi stebuklingomis, keisčiausiomis kasdienybės technologijomis apie kurias Vakarų vartotojas dar nieko nėra girdėjęs, bet daugelis jų pasirenka neprisijungti prie interneto... „Jie moka liūdėti kaip seni išminčiai ir džiaugtis kaip vaikai” – žavisi dizaineris.


Kur japonų estetikos ir mados paslaptis? Nereikia būti dideliu žinovu, kad mados savaičių šurmulyje plika akimi atskirtum kinę nuo japonės: pastarosios drabužių ansamblis bus.... na, visiškai kitoks. Jis bus suderintas kaip puiki abstraktaus meno kompoziciją, kaip ikebana, ne tiek dėmesį kreipiant į mados vardus ar brangumą, kiek į rūbų ir aksesuarų spalvų sąskambius, faktūras, audinius... Keista blyškiai žalia kojinė netikėtai gali būti tarsi taškas ant „i”, lakinę odą atsverti moheris, plastiką – šilkas. Tai nesuprantama ir nepaaiškinama, bet veikia. Kaip ir visiškai kitoks požiūris į kūną ir jo gaubimą rūbu: „gitaros” figūra ir prigludę drabužiai yra visiška svetimybė, juk prieš rengiantis kimono liemens linkiai panaikinami tvarstant audinio juosta; o šiuolaikinių kostiumų ir kasdienių rūbų funkcija – kad juos vilkint būtų patogu dirbti ilgas valandas... Lietuviai, pažvelgę į archaišką japonų keramiką ar apsamanojusią medinę architektūrą, kartais mėgsta sakyti, kad esame kažkuo panašūs su japonais. Ar tikrai? Naujoji Juozo Statkevičiaus 2014 m. kolekcija – tai mados įspūdžių atvirukas, atsiųstas mums iš Japonijos, kur garbinama Inari, siaučia gotikinės lolitos ir biurų darbuotojai uniformiškai vilki per didelius kostiumus, garbinama ne tik kaligrafija, bet ir manga, klijuojami šiluminiai pleistrai ir maudomasi mediniuose kubiluose, kur sugyvena sakuros atspalviai ir neoninės spalvos, Kabuki ir rockabilly fanai... Šiemet 45-metį švenčiantis Juozas Statkevičius, sutiksite, yra truputį japonas: jis moka stebėti ir stebinti, dirba kaip patyręs senas meistras, bet šįkart žvelgia į ateitį.

So where lays the secret key to the fashion aesthetics of the Japanese? You do not have to be a fashion connoisseur to notice the difference between a Chinese and a Japanese fashionista in a whirlwind of international fashion week: the outfit of a Japanese will be... just very different. It will be composed like a magnificent work of the abstract art, like an ikebana, paying the attention not to the labels or their prices, but to the combinations of colour in clothing and accessories, their textures, the fabrics... A peculiar pale green stocking suddenly can become like a dot on “i”, patent leather can be balanced with the mohair, the plastic – with the silk. It is incomprehensible, unexplainable, but it works. Just like the entirely different outlook to the body and its coverage: the sexy guitar shape and skin-tight clothing is very alien to the Japanese: before putting on a kimono the body is cocooned with fabric stripes to eliminate the curves, whereas the contemporary office and casualwear nod to one function – to be comfortable working the long hours... Sometimes, after admiring the archaic Japanese ceramics or the moss covered wooden architecture the Lithuanians like to compare and to pronounce that they are similar in some ways to the Japanese. Are we really? The new 2014 collection from Juozas Statkevičius is a postcard of his travel inspirations, sent to us directly from Japan: where Inari is celebrated, the Goth-Lolitas rave and the office workers wear the uniform of loose suits; where the caligraphy is admired as well as manga, where heat plasters are applied and the wooden bath-tubs are used, where the shades of sakura blossoms go along the neon, and Kabuki actors – along the Rockabilly fans... You must agree: Juozas Statkevičius, who this year celebrates his 45th birthday is a little bit Japanese: he knows how to observe and overwhelm, works like an old master, but this time towards the future.

Dr. Kristina Sabaliauskaitė

Dr Kristina Sabaliauskaitė

44


45


Saulius Juozas Jarašius Jonas Venckūnas pavadinimas / name

CityCharge

apibūdinimas / type

įkrovimo stotelė / charging station

užsakovas / client

Elinta, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

sauliusdesign@yahoo.com; tel. +370 687 20334

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Elektrinių Society

transporto priemonių įkrovimo stotelė CityCharge, tai infrastruktūros elementas, kuris tiekia elektros energiją įkraunamoms transporto priemonėms. CityCharge įkrovimo stotelė gali būti dviejų modifikacijų: montuojama ant žemės arba atramos. Skirta viešam sektoriui ir naudojama šalia prekybos centrų, parkavimo aikštelėse, biurų pastatų. Įkrovimo stotelės CityCharge korpusas gaminamas iš dviejų komplektuojančių dalių: aliuminio apvalaus vamzdžio ir juodai anoduoto ekstrudinto aliuminio profilio. Stotelės būsena indikuojama LED juostos raudonu/mėlynu apšvietimu. Technologiškai surinkta įkrovimo stotelė atitinka IP54 dulkių/ drėgmės apsaugos klasę, o stiprus korpusas apsaugo nuo vandalizmo.

46

CityCharge charging points are wellsuited for any commercial or public location. The sleek design and product features are perferct for spaces such as: retail locations, restaurants, hotels, public parking areas, schools, apartmennts, office buidings or airports. The CityCharge charge is classified as a Mode 2 and Mode 3 charging station. The top quality CityCharge charging station is manufactured with hihgquality materials to guarantee a lasting, problem free use. Available as stand-alone model and equipped with CEE 7/4 socket. Schuko and IEC 62196 Type-2 socket. Also user-friendly identification and LED status indication. The CityCharge have been designed to last: it‘s robust and specifically designed enclosure offers the highest protection against vandalism, oxidation and weathering.Martynas Valevičius Mečislovas Valevičius pavadinimas / name

Gintaras / Amber

apibūdinimas / type

parodos paviljonas / exhibition pavilion

užsakovas / client

LR aplinkos ministerija / Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

metai / year

2012

kontaktai / contacts

martynas@valevicius.com

Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje EXPO‘2012 Yeosu (Pietų Korėja) mieste įvertintas sidabro medaliu mažųjų paviljonų kategorijoje už atskleistą pagrindinę temą „Gyvieji vandenys ir pakrantės“. Parodoje dalyvavo 106 valstybės ir 10 tarptautinių organizacijų. Tai dešimtoji pasaulinė paroda, kurioje oficialiai dalyvavo mūsų šalis ir pirmoji, kurioje pelnytas toks garbingas įvertinimas.

48Lietuvos paviljonas, įrengtas pagal architektų Mečislovo ir Martyno Valevičių sumanymą, išsiskyrė neįprasta gintarine šviesa, kurią skleidė šviečiančios plokštumos, nes visa ekspozicijos erdvė buvo padengta gintaro tekstūrą primenančia puošyba. Bet labiausiai – originaliais vertingais eksponatais iš Lietuvos dailės muziejaus ir privačių kolekcijų – gintaro inkliuzais ir dirbiniais bei gidų tautiniais juodo lino drabužiais, papuoštais paviljono logotipu – Kotrynos Zilinskienės gintaro amuletu. Drabužių dizainerės – Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševakovaitė. Ekspozicija buvo sukurta siekiant paro-

50

dyti Lietuvą kaip gintaro kraštą, o lankytojams sudaryti įspūdį, kad jie tarsi inkliuzai yra didelio gintaro viduje. Lankytojai išvydo Kuršių nerijos, Trakų, Kryžių kalno ir kitus mūsų gamtos ir kultūros paveldo vaizdus, apžiūrėjo meninės fotografijos, susijusios su parodos tematika, kolekcijas. Taip pat buvo pristatyti svarbiausi mūsų šalies verslo, aplinkosaugos, turizmo, jūrų transporto, literatūros ir kitų sričių laimėjimai. Lietuvos paviljone apsilankė apie 600 tūkstančiai lankytojų. Paviljono išorinio apipavidalinimo autorius - dizaineris Gediminas Lašas.


The Lithuanian pavilion in EXPO 2012, Yeosu (Korea) received silver medal within the category of small pavilions for a creative approach to the exposition’s main theme “The Living Ocean and Coast”. 106 countries and 10 international organizations participated at this event. This was the 10th time that Lithuania participated in world’s fair and the 1st time it receive this honorary reward. The Lithuanian pavilion, designed by architects Mečislovas and Martynas Valevičiai, distinguished by unusual amber light, coming from lighting surfaces. The whole exposition space was covered by amber-like textured decorations. But

51

it was even more distinguished by original precious exhibits from Lithuanian Art Museum and private collections – amber inclusions and artwork, and guides’ black linen clothes, decorated by logo of the pavilion – amber amulet by Kotryna Zilinskienė. Clothes were designed by Jolanta Rinkutė and Ieva Ševakovaitė. The exposition was created to present Lithuania as an amber region and to make visitors feel like they are inclusions in amber. Visitors had a chance to see natural and cultural heritage pictures from the Curonian Spit, Trakai, Hill of Crosses and others. They also reviewed collections of artistic photography, related to the exposition’s main theme. Lithuania’s major achievements in business, environmental protection, tourism, sea transport, literature and other fields were also presented. Lithuanian pavilion received more than 600,000 visitors. The author of the pavilion’s exterior design – designer Gediminas Lašas.


Edvardas Kavarskas pavadinimas / name

Biržų duona – Grissini

apibūdinimas / type

pakuotė / package

užsakovas / client

Biržų duona, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

edvardas.kavarskas@lgda.lt; tel. +370 652 78 428

Apdovanojimas: Award: A’Design Award. A’Design Award. Winner 2013 Auksas pakuotės kategorijoje (2013 m.)

Fotografija / Photo: Robertas Daskevičius Nuotraukų stilius / Style: – „Virtuvės mitų griovėjai“

52

Kuriant pakuočių dizainą buvo galvojama, kad jos būtų jaukios ir modernios, patrauklios jaunatviškiems pirkėjams, kurie ieško naujų skonių ir vertina natūralumą bei sveiką gyvenimo būdą. Pakuočių dizaino ašimi tapo šriftų žaismas ir nuotaikingos ingredientų istorijos, kurias papildo įdomūs grafikos elementai bei ryškios spalvos. Greta pagrindinių pakuočių produktams buvo sukurta ir deranti antrinė pakuotė, taip pat popierinis puodelis, skirtas degustacijoms gurmaniškų maisto produktų krautuvėlėse, vyninėse, restoranuose ir kulinarijos studijose.

During the creation of package design we tried to create homelike and modern design, attractive for young customers looking for new tastes and appreciating naturalness and healthy life-style. The axes of package design became the game of typography and merry stories of ingredients supplemented with interesting graphical elements and bright colors. Beside the major packages the secondary package for the products was designed and approved. Furthermore, paper cup for tasting of gourmet food in shops, wine-bars, restaurants and culinary studios was designed.Liudas Parulskis pavadinimas / name

2011 Europos krepšinio čempionatas / European Basketball Championship 2011

apibūdinimas / type

monetos / coins

užsakovas / client

Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania

metai / year

2011

kontaktai / contacts

liudas.parulskis@gmail.com

2011 metais Lietuvoje vyko 37-tas vyrų Europos krepšinio čempionatas. Lietuva antrą kartą organizavo Europos krepšinio čempionatą (pirmąjį kartą tai įvyko 1939 m. Kaune, kai Lietuva vėl tapo Europos krepšinio čempione). Šiems įvykiams pažymėti Lietuvos bankas išleido 1 lito ir 50 litų nominalo monetas. Grafinio projekto autorius dizaineris Liudas Parulskis (skulptorius Giedrius Paulauskis). Abi monetos nukaldintos UAB „Lietuvos monetų kalykla“.

In 2011 Lithuania hosted 37th men’s European Basketball Championship. It was the second time when Lithuania organized European Basketball Championship (the first time it took place in 1939 in Kaunas, when Lithuania again became European basketball champion). In commemoration of these events the Bank of Lithuania issued coins in 1 litas and 50 litas denominations. The author of the graphic project is a designer Liudas Parulskis (sculptor Giedrius Paulauskis). Both coins were produced by The Lithuanian Mint UAB.

Nominalas / denomination 1 litas / 1 Litas Lydinys / alloy varis ir nikelis / copper and nickel (Cu 75 %, Ni 25 %) Skersmuo / diameter 22, 30 mm Masė / mass 6, 25 g Tiražas / circulation 1 000 000 vnt. / units

Ši moneta pelnė gražiausios apyvartinės proginės monetos apdovanojimą 2012 m. Vienoje (Austrija) vykusioje Pasaulio monetų kalyklų direktorių asociacijos konferencijoje (Mint Directors Conference). Be to, ši moneta pripažinta geriausia nominacijoje ,,Apyvartos moneta“ (Best Trade Coin) numizmatinių katalogų leidyklos ,,Krause Publications” (JAV) 2013 m. surengtuose ,,Metų monetos“ (Coin of the Year - COTY) rinkimuose. Monetos averse – stilizuotas krepšinio kamuolys ir Lietuvos Respublikos herbo simbolis Vytis, užrašas LIETUVA, 1 LITAS, 2011. Monetos reverse – stilizuotas krepšinio kamuolys ir užrašas EUROPOS KREPŠINIO ČEMPIONATAS 2011.

This coin has received The Most Beautiful Commemorative Coin award in 2012 at Mint Directors Conference in Vienna (Austria). Furthermore, the coin was recognized as the Best Trade Coin by Krause Publications (US), a publisher of numismatic catalogs, during the Coin of the Year election. The coin’s averse has a stylized basketball and Vytis, a symbol of the coat of arms of the Republic of Lithuania, inscription LITHUANIA, 1 LITAS, 2011. The reverse of the coin has a stylized basketball and inscription EUROPEAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2011.

54


Fotografija / Photo: Rolandas Ginaitis

50 litų moneta pripažinta geriausia metų moneta 2012 m. Maskvoje, Rusijoje, surengtame tarptautiniame proginių monetų konkurse „Monetų žvaigždynas“ (Coin Constellation). Monetos averse– stilizuotas krepšinio kamuolys ir Lietuvos Respublikos herbo simbolis Vytis, užrašas LIETUVA, 50 LITŲ, 2011. Monetos reverse – stilizuotas krepšinio kamuolys ir užrašas 2011, EUROPOS KREPŠINIO ČEMPIONATAS. 50 litas coin was recognized as the Best Coin of the Year 2012 in Moscow, Russia at an international competition of commemoration coins - the Coin Constellation. The averse of the coin has a stylized basketball and the symbol of the coat of arms of the Republic of Lithuania - Vytis, inscription LITHUANIA, 50 LITAS, 2011. The reverse of the coin has a stylized basketball and inscription 2011, EUROPEAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP.

55

Nominalas / denomination 50 litų / 50 Litas Lydinys / alloy auksas / gold (Au 999,9) Skersmuo / diameter 16, 25 mm Masė / mass 3, 10 g Tiražas / circulation 5 000 vnt. / units


Rytis Mikulionis Gytis Vaitkevičius pavadinimas / name

Pixelmator Team biuras / Pixelmator Team office

apibūdinimas / type

interjeras/ interior

užsakovas / client

Pixelmator Team

metai / year

2013

kontaktai / contacts

www.plazma.lt

300 kv.m. biuras suprojektuotas jaunai komandai, daug laiko praleidžiančiai darbe. Dėl to ypatingas dėmesys skirtas socialinėms darbuotojų erdvėms – poilsio/virtuvės zonoje natūraliomis medžiagomis, minkštais baldais kuriama namų atmosfera. Pagrindinis erdvės per du aukštus ir viso interjero akcentas – pirmą kartą Lietuvoje įgyvendinta gyvų augalų siena, su savaiminio laistymo sistema.

Fotografija / Photo: Leonas Garbačauskas

56

Kitos pirmame aukšte išsidėsčiusios patalpos – pasitarimų kambarys ir media salė, su patogiais, autorinio dizaino sėdimais baldais. Antrame lygyje suplanuotos individualios darbo kabinos ir kabinetai skirti maksimaliam susikaupimui. Tam pasitarnauja platus akustinių sprendimų panaudojimas ir atidžiai parinktos apšvietimo sistemos.300 square meters office is designed for a young team spending a lot of time at office. Therefore major focus is shifted towards social areas for staff – only natural materials are used in the relaxation and kitchen zones, while soft furniture helps to create “feels like home” atmosphere. The most important accent of the two-floor space and the whole interior is the first ever in Lithuania wall of live plants with self-watering system. Other rooms on the first floor include a meeting room and media hall with comfortable and signature seating furniture. On the second floor individual working cabins and cabinets are planned, ensuring worker’s maximum concentration. Sight worthy acoustic solutions and carefully selected light systems contribute to this purpose.

58


59


Mindaugas Griušys reklamos agentūra / advertising agency

Lukrecija BBDO

pavadinimas / title

Air Lituanica

apibūdinimas / type

korporatyvinis identitetas /corporate identity

užsakovas / client

Air Lituanica, UAB

dizainas / design

metai / year

2013

Gintas Lapėnas

kontaktai / contacts

gintas@lukrecija.lt; tel. +447990694011

2013 m. sukurtas korporatyvinis identitetas naujam Lietuvos oro vežėjui „Air Lituanica“. Prekės ženklą įkvėpė Lietuvos istorija ir aviacijos tradicija, todėl skrydžių bendrovės veidu tapo stilizuoti valstybingumo simboliai. Kompanijos pavadinimas įprasmina lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą lėktuvu „Lituanica“ 1933 metais. „Air Lituanica“ ženkle istorinis didžiojo kunigaikščio Jogailos dvigubas kryžius sumodernintas ir tapo stilizuotomis lėktuvo propelerio mentėmis. Skydas raudono šilko fone simbolizuoja apsaugą ir įmonės paslaugų patikimumą. „Air Lituanica“ prekės ženkle naudojami ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto Didžiojo bei Kęstučio antspaudai. Romantizuoto valstybės žydėjimo meto simbolių pritaikymas šiandieninėje aviacijoje simbolizuoja lietuvišką kilmę ir yra svarbi tapatybės dalis.

60In 2013 corporate identity was designed for newly established national air carrier “Air Lituanica”. This brand was inspired by the Lithuanian history and aviation history, therefore stylized symbols of statehood were chosen as features of the company’s face. The company’s title commemorates airplane “Lituanica” flight across the Atlantic Ocean by pilots S. Darius and S. Girėnas ir 1933. “Air Lituanica” logo has a modern version of historical double cross of Grand Duke Jogaila and it was turned into stylized propeller blades. A shield in the red silky background symbolizes protection and credibility of company’s services. “Air Lithuanica” brand also incorporates seals of the Grand Dukes of Lithuania Vytautas Magnus and Kęstutis. This symbol of romantic period when the state was prosperous, applied in the modern aviation, symbolizes the Lithuanian origin and is important part of identity.

Air Lituanica suvenyrai Air Lituanica souvenirs

Air Lituanica ženklo skydas gali būti naudojamas kaip atskiras grafinis elementas. Spalviškai skydas rodomas vandens ženklo principu Shield of “Air Lituanica” logo can be used as a separate graphic element. Chromatically this shield is displayed as a watermark.

62


Korporatyvinio stiliaus taikymo pavyzd탑iai Corporatyve identity application examples

63


Remigijus Kriukas

64

pavadinimas / title

Marso akmenys / The Stones of Mars

apibūdinimas / type

meninis stiklas / art glass

įmonė / company

Glasremis, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

glasremis@takas.lt; www.glasremis.lt; tel. +370 686 66844

Gamyba iš stiklo yra vienas seniausių amatų Europoje, tačiau tik nuo XX a. vidurio stiklas įgavo meninę išraišką ir tapo čia populiarus bei madingas. Kurti meno kūrinius iš stiklo nemažas iššūkis – darbas reikalauja jautrumo, lakios vaizduotės, taip pat medžiagos suvokimo ir didelės kantrybės. Todėl šalia formos bei kūrinio idėjos estetikos techninis atlikimas bei simbolinės stiklo charakteristikos buvo vienas pagrindinių vertinimo kriterijų.

Remigijus Kriukas – puikus novatorius stiklo pasaulyje, sukūręs savitą autorinę technologiją. Daugiausia tai stiklo liejimas, karšto stiklo formavimas, pūtimas ir liejimas, derinimai su akmeniu ar metalu. Taip pat jis mėgsta optinį stiklą derinti su lietu, pjaustytu, šlifuotu ar poliruotu. R. Kriuko stiklo skulptūros, stiklinės bei kombinuotos interjero ir eksterjero dalys, stilizuoti prizai ir dovanos, vardinės verslo dovanos sukuria jausmingą, kupiną energijos ir džiaugsmo, prabangos atmosferą – tokie kūriniai gali papuošti bet kurias interjero erdves.

Panevėžiečio menininko darbai nuolatos eksponuojami parodose daugelyje pasaulio šalių. Jo autorinius darbus yra įsigiję Vilniaus, Maskvos, Budapešto, Frauenau (Vokietija), Lvovo, Evald Okas (Haapsalu, Estija) dailės muziejai, Latvijos ir Suomijos stiklo muziejai.


Fotografija / Photo: Aleksandr Sidorenko

65


66

Fotografija / Photo: Aleksandr Sidorenko


Glass production is one of the oldest handicrafts in Europe, but it was only in the mid-20th century when glass was used for artistic expression and became popular as well as fashionable. Glass art is quite a challenge – it requires tenderness, imagination, material consciousness and a lot of patience. Therefore, besides form and idea, one of the most important evaluation criteria was technical implementation of esthetics and symbolic characteristics of glass. Remigijus Kriukas is a great innovator in the world of glass and he has created his own unique technology. Mostly it is glass casting and formation, blasting and casting of hot glass and combinations with stone and steel. He also prefers combining optic glass with casted, cut, polished or burnished glass. His glass sculptures, plain glass and combined details of interior and exterior, stylized prizes and gifts, nominal business gifts create emotional atmosphere that is full of joy, energy and luxury. His works would decorate any interior spaces. Works of the artist, who is native of Panevėžys, are continuously exhibited in many countries. Some of his works were acquired by art museums in Vilnius, Moscow, Budapest, Frauenau (Germany), Lvov, Evald Okas (Haapsalu, Estonia) and also by glass museums in Latvia and Finland.

67


Tautvydas Kaltenis konstruktorius / constructor

Algimantas Navaslauskas

pavadinimas / title

Umega Series

apibūdinimas / type

krosnelė / iron fireplace

užsakovas / client

Vienybė, AB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

tautvydas@kaltenis.com; www.kaltenis.com; tel. +370 699 24521

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Interjerinė kieto kuro krosnelė „Umega 1“ yra vienas iš penkių naujos serijos modelis. Serijos krosnelės pasižymi tiek puikiomis ekspoatacinėmis savybėmis, tiek išmaniai sukonstruota ovalia forma su unikalia rankena, neišsikišusia iš korpuso. Po durelėmis esančiame stalčiuje galima sudėti priežiūros priemones ar malkas. Visi serijos modeliai turi tą pačią vidinę degimo konstrukciją, įgalinančią patogiai kontroliuoti liepsnos intensyvumą ir stiklo apiplovimą oru – tai leidžia langą išlaikyti švarų ilgą laiką. Krosnelės kurtos žmonėms, vertinantiems šiuolaikinį dizainą, pažangias technologijas ir gyvos ugnies jaukumą.

Umega 4

Umega 2

68

Umega 1

„Umega 2“ krosnelės modeliu paprasta naudotis, kai ji sumontuota patalpos viduryje. Ugniavietė pakylėta nuo žemės paviršiaus ant kolonos, atkartojančios krosnelės korpuso kreivę. „Umega 3“ modelis skirtas kabinti ant sienos. Dėl muilinio akmens plokščių, sumontuotų ant bazinio modelio, krosnelė „Umega 4“ išlaiko ir skleidžia šilumą dar ilgai užgesus ugniai. Dekoruotos moderniu ažūru „Umega 5“ modelio šoninės sienelės degant liepsnai sukuria įspūdingą vaizdą. Visos „Umega” serijos krosnelės suteikia jaukumo žmonių, turinčių išskirtinį skonį, namams.

Umega 1 is a part of the new Umega Series which consists of five main models. The series combines a great specifications and a beautiful rounded shape. It was made for people who appreciate modern design, intelligent functions and cosiness of real fire. With sleek and contemporary styling Umega 2 offers an exceptional ease of use. Umega 3 is a wall mounted model. Great features and easiness of use makes this model exceptional. It has one touch control of fire combustion and airwash system which will help the window to stay clean for a long time. With Umega 4 and a soapstone on top of it you will enjoy the warmth even after the fire is gone. The exceptional industrial design and advanced features of Umega Series lets create a cosy atmosphere for every home. Decorative cuttings on Umega 5 creates a spectacular view which will impress everyone. All the features from Umega Series and great design creates a perfect solution for people with exceptional taste.


Umega 5

69

Umega 3


Portretinė fotografija / Photo: Marius Žičius

Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė pavadinimas / name

Vandenyno gelmėse / Ocean depths

apibūdinimas / type

mados ir juvelyrikos kolekcija / fashion and jewellery collection asmeninis projektas / personal project

metai / year

2011

kontaktai / contacts

ruta.jurkunaite@yahoo.com; www.rutajurkunaite.com; tel. +370 615 50292

Paroda: „VIII Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda”, Vilnius, 2011 m. Exhibition: VIII International Baltic Jewellery Show, Vilnius, Lithuania (2011).

Pagrindinis šios kolekcijos tikslas drabužio ir papuošalo vientisumo idėja. Keičiantis meno srovėms, kryptims ir stiliams, toks spontaniškas ir ekscentriškas kostiumo istorijos prisilietimas! Jis visoks – įkvėptas mitologinių būtybių, hipių eros, klasikinės elegancijos ir medicininių artefaktų, susijusių su negalia. Drąsiai derinami taurieji metalai ir brangakmeniai su bižuteriniu metalu ir plastiko detalėmis, tankiu fetru ir voratinkliniu nėriniu. The main idea of this collection is to unite a garment and a piece of jewelry. It is a spontaneous and eccentric touch of the costume history, a link between the fashion and art. One part of the creation is inspired by mythological creatures and the era of hippies; the other - by classic elegance and medical notes portraying disability. Precious metals are combined with stones, imitation jewelry, plastic as well as dense felt and spidery lace.

70


Fotografija / Photo: Greta GedminaitÄ— Modelis / Model: Viktorija Michailova


Jolanta Vazalinskienė pavadinimas / name

Termo

apibūdinimas / type

drabužių kolekcija, audinys / fashion collection, fabrics asmeninis projektas / personal project

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

metai / year

2013

kontaktai / contacts

jolanta.vazalinskiene@gmail.com

,,Termo” kolekcija atskleidžia naujas išmaniosios tekstilės galimybes. Modeliai kinta reaguodami į aplinkos ir kūno skleidžiamą

NARYS / MEMBER of: Dėl temperatūrų svyravimų, pavyzdžiui, įėjus į patalpą iš lauko ar patiriant stiprias emocijas, drabužiai keičia savo temperatūrą.

Lithuanian spalvą, ant jų gali išryškėti iki tol nepastebėtas ornamentas. Designers’ Society Į aplinką ir žmogaus nuotaiką, savijautą reaguojantys audiniai – nuostabi saviraiškos, neverbalinės komunikacijos priemonė.

Palyginus su tradiciniais audiniais, išmanioji tekstilė – visiškai naujas saviraiškos lygmuo. Šie audiniai drabužių gamintojams, dizaineriams ir galutiniam vartotojui suteiks naujų kūrybos ir drabužių dėvėjimo galimybių. Pažangus audinys tenkina ir praktinius, ir vertybinius šiuolaikinės visuomenės poreikius. Drabužiai iš chameleoniškai besikeičiančių audinių suteiks žmogui galimybę atrodyti vis kitaip ir šitaip mažinti vartojimą. Nauja lėtosios mados kryptis atitinka darnią visuomenės raidą.

72


“Termo� collection reveals new opportunities of smart textiles. Models react to changes of environment and body temperature. For instance, in case of temperature changes when a person enters into a room from outside or due to strong emotions, clothes change colour or may emphasize some decoration, which earlier was invisible. Fabrics that react to environmental changes or human reactions are amazing ways of self-expression and non-verbal communication. Compared to traditional fabrics, smart textile is an absolutely new level of self-expression. These fabrics will bring new production, design, as well as wearing and creativity opportunities. The innovative fabric meets practical and value needs of modern society. The clothes made of chameleonstyle fabrics will provide opportunity for a constant personal change and thus will reduce consumption. This new trend of slow fashion meets developments of harmonious society.

73


Tomas Jasiulis pavadinimas / name

Ricochete

apibūdinimas / type

apdailos plytelės / decoration tiles asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

kontaktai / contacts

tomas@yasiulis.lt; www.yasiulis.lt; tel. +370 682 45628

Betoninės apdailos plytelės naudojaGalimi įvairūs nesikartojantys raštai mos vidaus ir lauko sienoms. Reljefinis bei deriniai. Betono paviršius gali būti paviršius suteikia sienai dekoratyvumo ir natūralus arba nudažomas. dinamiškumo. Matmenys: 195x262x25 mm

74


Concrete decoration tiles are suitable Various unique designs and combinafor use on internal and external walls. tions are available. Concrete surface can Embossed surface makes walls look dec- be natural or painted. orative and dynamic. Dimensions: 195x262x25 mm

75


dizainas / design

NEW! agency

reklamos agentūra / advertising agency

Rokas Šmigelskas, Paulė Čyžaitė pavadinimas / title

Vilniaus viešojo transporto sistemos stilius / Vilnius public transport corporate identity

apibūdinimas / type

korporatyvinis stilius / corporate identity

metai / year

2013

kontaktai / contacts

goodnews@newisnew.lt

IŠŠŪKIS Viešojo transporto reforma Vilniui buvo būtinas dalykas: popieriniai talonėliai, liūdni, lėti autobusai, užsieniečiams nesuprantami žymėjimai ir specifinio kvapo taksi. Visa tai turėjo pasikeisti.

76

SPRENDIMAS Sukurėme aiškų identitetą – vizualinę sistemą, kuri būtų moderni ir keltų nuotaiką. Bendras spalvinis kodas naudojamas vilniečio kortelei, taksi automobilių dizainui, viešojo transporto numeriams, tvarkaraščiams bei maršrutams. Prioritetai buvo aiškumas ir funkcija – smarkiai išdidinome numerius, piktogramas, o sudėtingus viešojo transporto mazgus pavaizdavome metro tiesės principu. Tobulinome sistemą kartu su funkciniais viešojo transporto sistemos pokyčiais, kad būtų malonu akiai ir galėtum suprasti viską iš karto – net jei esi senjoras ar užsienietis.

KAS NAUJA Spalvomis atsinaujinęs ir modernesnis Vilnius, kuriame lengva orientuotis ir nesunku naudotis viešojo transporto sistema. Grožis, kurį miestiečiai giria ir su kuriuo susiduria kasdien.


CHALLENGE Vilnius public transport reform was inevitable: paper tickets; gloomy and slow buses; announcements, that foreigners could not understand and smelly taxis. It all had to change.

SOLUTION We created a clear identity – a visual system that would be modern and convivial. United chromatic code used for Vilnius citizen’s card, design of taxi cars and public transport boards, timetables and routes. Priorities were clarity and function – we enlarged numbers, renewed pictogram figures (icons), and complex connections of public transport were depicted in the principle of subway straight. We improved the system accordingly to functional changes of public transport system, thus making it attractive and easy to understand – whether you are a senior citizen or a foreigner.

WHAT’S NEW Renewed in colours and more modern Vilnius - easy to orientate oneself in with a public transport system simple to use. Beauty that Vilnius citizens are faced with and appreciate daily.


Mindaugas Žilionis pavadinimas / name

Bolero

apibūdinimas / type

baldų kolekcija / furniture collection

įmonė / company

Bevargo, UAB

metai / year

2010

kontaktai / contacts

mindaugas@zhilionis.com; www.zhilionis.com; tel. +370 659 99007

„Bolero” baldų kolekcijos dizaino koncepcijos pagrindas – universalus, kokybiškas, patogus, vizualiai patrauklus produktas, atitinkantis ekonominį kainų lygį. „Bolero” sudaro patys reikalingiausi namų baldai: miegamojo lova, stalai, kėdės, taburetės. Baldai pagaminti iš drėgmei atsparios geros kokybės faneros, dengtos aukšto slėgio laminatu arba ąžuolo lukštu. Autorius sukūrė savo baldams ypatingą tvirtinimo mazgą, suteikiantį jų konstrukcijai ilgaamžiškumą. Kolekcija pasižymi elegancija, patvarumu, gaminiai lengvai surenkami ir paprastai transportuojami. Prireikus visos kėdės ir taburetės lengvai susineria viena ant kitos, todėl patalpoje užima mažai vietos. „Bolero” stalas – 2010 metais LITEXPO parodų rūmuose surengto konkurso prizininkas. Konkurso tikslas buvo atrasti ir išskirti geriausius naujus baldų dizaino sprendimus, novatoriškas idėjas, skatinti gero dizaino panaudojimą baldų pramonėje, dizainerių ir gamintojų bendradarbiavimą.

78

The design concept of “Bolero” furniture collection is based on the background that it has to be a universal, of a good quality, comfortable and visually attractive product consistent with the standards of the economy class. “Bolero” includes basic home furniture: bedroom bed, tables, chairs, stools. Furniture is made of waterproof and high quality plywood, covered with high pressure laminate or oak husk. The author designed special fixing junction for the furniture, which makes this construction long-lasting. This collection is featured by elegance, steadiness, pieces are easy to assemble and easily transportable. If necessary, chairs and stools can be stacked on each other, thus occupying very little space. In 2010 “Bolero” table was the prize winner in the exhibition competition organized by LITEXPO. This competition aimed to identify the best new design solutions, innovative ideas, and to promote good design practices in furniture industry and cooperation between designers and producers.Tauras Blaževičius pavadinimas / name

Taurus

apibūdinimas / type

juvelyrika/ jewelry

įmonė / company

Taurus, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

Etmonų g. 4, 01124 Vilnius; tauras@taurusjewels.com; tel. +370 614 21433

TAURUS papuošalai yra šiuolaikinio minimalizmo ir klasikos sintezės rezultatas, pasiektas rankų darbu, naudojant tauriuosius metalus, brangakmenius, deimantus bei perlus. Tauriųjų metalų faktūravimas, minimalistinė elegancija ir subtilumas yra pagrindiniai Tauro Blaževičiaus kūrybos bruožai. Ilgametė juvelyro darbo patirtis ir žinios, įgytos mokantis iš geriausių Vakarų Europos auksakalių, leidžia paversti papuošalą išskirtiniu kūriniu, skirtu konkrečiai asmenybei.

80

“TAURUS” jewellery is the result of synthesis between modern minimalism and classics, achieved by handcrafting and precious metals, gemstones, diamonds and pearls. Key features of Tauras Blaževičius creative work are processing of precious metals, minimalistic elegance and delicacy. Extensive experience and knowledge in jewellery, gained through work with the best Western European goldsmiths, enable him to turn every piece of jewellery into a unique work, created for certain personality.


81


Vilmas Narečionis pavadinimas / name

Reggae Alpha Boys’ School

apibūdinimas / type

plakatas /poster

konkursas / competition

The First International Reggae Poster Contest 2012

metai / year

2012

kontaktai / contacts

http://newspagedesigner.org/profile/VilmasNarecionis

Šiame konkurse dalyvavo 678 dizaineriai iš 80 šalių. Komisijos vertinimui buvo pateikti 1142 plakatai. Keturi Vilmo Narečionio sukurti plakatai pateko tarp 100 laimėtojų. Šie plakatai buvo eksponuojami Kingstone (Jamaika) ir Atėnuose (Graikija).

This competition included 678 designers from 80 countries. 1142 posters were presented for the board. Four posters, designed by Vilmas Narečionis, were among TOP 100. These posters were exhibited in Kingston (Jamaica) and Athens (Greece).

82


83


Simona Gluškevičiūtė pavadinimas / name

BZ-4

apibūdinimas / type

kvadrokopteris / quadrocopter magistro diplominis darbas, VDA / master’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

84

metai / year

2013

kontaktai / contacts

gluskeviciute@gmail.com

Kvadrokopterio projektas kartu yra ir „Atverk – Ateities verslo komanda“ projekto dalis. „Atverk“ projekto tikslas – stiprinti dalyvių žinias ir gebėjimus, kurti, plėtoti ir įgyvendinti inovatyvių produktų verslo idėjas. „Atverk“ projekte taikoma inovatyvi verslumo ugdymo sistema jau keletą metų sėkmingai veikia „Demola“ centre Suomijoje. Projekte dalyvauja visų Lietuvos aukštųjų mokyklų I ir II studijų pakopų studentai bei dėstytojai iš KTU, LKKA, VDA, VIKO, VGTU ir VTDK. Projektą kuravo UAB „Aedilis“. Projekto esmė – unikalaus produkto sukūrimas. Produktas turi būti technologiškai pagrįstas ir atitinkantis rinkos poreikius. Kvadrokopterio tema buvo pasirinkta dėl projekto unikalumo ir inovatyvių galimybių. Populiariausia kopterių panaudojimo sritis – filmavimas. Tokia filmavimo rūšis tampa vis populiaresnė, nes gali atstoti brangius filmavimo kranus arba lėktuvų nuomos išlaidas.

Autonominė skraidyklė skirta filmavimui, fotografavimui ir stebėjimui. Ji priklauso elektrinių skraidyklių klasei. Autonominę skraidyklę galima naudoti vietovėse, kurias sunku arba neįmanoma pasiekti nuo žemės, taip pat jeigu yra poreikis vietovės vaizdą pateikti iš paukščio skrydžio. Autonominėje skraidyklėje įmontuota speciali kamera leidžia nufotografuoti aukščiausios raiškos vaizdą.

Skraidyklė bus valdoma per joje integruotą tinklalapio sąsają. Tai leidžia ją valdyti iš bet kokio naršyklę turinčio prietaiso – kompiuterio, planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono. Modernioje naršyklėje įvedamos skraidyklės krypties bei trajektorijos koordinatės, kuriomis skraidyklė turi nuskristi numatytą atstumą. Filmuojamas vaizdas stebimas kompiuterio arba išmaniojo telefono ekrane. Skraidyklės korpusas pritaikytas transportuoti. Kojos susilenkia ir prisiglaudžia prie korpuso. Kvadrokopterį galima lengvai įsidėti į kuprinę ir keliauti nuo vieno filmavimo objekto prie kito.


Quadrocopter project is also part of the project “Open – Future Business Team”. The project “Open” aims to improve participants’ knowledge and skills, create, develop and implement business ideas on innovative products. The enterprise education system, which is implemented in this project, already successfully operates in “Demola” center (Finland). The project participants are graduate and postgraduate students from all Lithuanian universities as well as lecturers from Kaunas University of Technology, Lithuanian Sports University, Vilnius Academy of Arts, Vilnius University of Applied Sciences, Vilnius Gediminas Technical University and Vilnius College of Technologies and Design. The project was patronized by JSC “Aedilis”. Major

point of the project – creating unique product. Product must be technologically based and meeting the needs of market. Quadrocopter theme was selected due to its uniqueness and innovative opportunities. The most common field where copters are used is filming. This is an increasing trend, because they can replace expensive filming cranes or aircraft rental expenses. Autonomous hang-glider is made for filming, photography and surveillance. It belongs to electric hang-gliders class. Autonomous hang-glider can be used in locations, which are hard or impossible to reach from the ground, as well as for bird’s eye views. Autonomous hangglider has special camera that enables taking high definition pictures. Hang-glider will be controlled through integrated web interface. This enables the control of the device with any web

tool – computer, tablet, smart phone. Destination and trajectory coordinates are entered in modern hang-glider, giving directions, where it has to fly. Camera view can be seen on computer or a smart phone screen. Hang-glider’s body is easily transportable. Legs can be folded and attached to the body. Quadrocopter can be easily put into a backpack and transported from one filming site to another.


dizainas / design

ACME Europe, UAB

pavadinimas / title

ACME “PEANUT Mouse”

apibūdinimas / type

belaidė įkraunama kompiuterio pelė / wireless rechargeable computer mouse

gamintojas / manufacturer

ACME Europe, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

info@acme.eu; www.peanutmouse.eu; tel. +370 37 333533

Apdovanojimai: iF product design award 2013; Plus X Award 2012; Inovacijų prizas 2012 Awards: iF product design award 2013; Plus X Award 2012; Inovation Prize 2012

Belaidė įkraunama pelė ACME „PEANUT mouse” savo forma primena žemės riešutą, todėl itin traukia išskirtinių kompiuterių aksesuarų mėgėjų akį. Simetriškos formos pelė idealiai tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams vartotojams. Žemės riešuto energinė vertė susijusi su šiame įrenginyje integruota ličio polimerų baterija, kuri visiškai įkraunama vos per keletą valandų ir nepertraukiamai veikia visą mėnesį! Taigi, kasdien naudodami ACME „PEANUT mouse” patenkinsite tiek estetinius, tiek technologinius lūkesčius.

86

Wireless rechargeable ACME “PEANUT mouse” echoes the shape of a peanut, which immediately attracts the eye of those who love distinctive IT accessories. This symmetrically-shaped accessory is perfect for both right-handed and left-handed users. Three sutle colour options are available. Its integrated lithium

polymer battery parallels the energy value of a peanut: it is fully charged within a few hours and is operational for a whole month. ACME “PEANUT mouse” is therefore able to meet aesthetic, as well as technological expectations.


87


dizainas / design

Gamtos virtuvė, UAB

idėja / idea

Indrė Kuklytė

pavadinimas / title

Forest

apibūdinimas / type

korporatyvinis identitetas, interjeras /corporate identity, interior

įmonė / company

Gamtos virtuvė, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

kuklyteindre@gmail.com

Restorano dizaino koncepcijos idėja gimė jos autorei mokantis gastronomijos universitete Italijoje, Pjemonto regione, kuriame teko matyti labai daug skirtingų restoranų. Jie, kaip įprasta Italijoje – geri arba labai geri. A restaurant design’s conceptual idea was born while the author was studying gastronomy in Italy, Piedmont region, where she had an opportunity to visit many different restaurants. As usual in Italy – the restaurants were good or very good.

88

Kodėl FOREST? Miškas daugeliui asocijuojasi su nuostabiai praleistu laiku geroje draugijoje, pasivaikščiojimu, atsipalaidavimu, pikniku, mėsos kepimu, grybavimu, uogavimu, o beveik visa tai susiję su maistu ar jo gaminimu. Būtent šią nuotaiką ir malonias emocijas siekiama perteikti FOREST restoranuose ir tai atsispindi jų interjere: daug gamtos, miško, sodybos elementų, atvirai eksponuojami meniu naudojami ingredientai, tokie kaip prieskoniniai augalai, vynai, daržovės, konservuoti produktai, vaisiai, uogienės ir kita. Grafinį FOREST logotipą sukūrė reklamos agentūra „Milk”.

Why FOREST? For majority forest associates with wonderful time in a good company, walking, relaxation, picnics, barbeques, picking mushrooms and berries. Generally speaking, almost all of these activities are related to food or cooking. Namely this kind of mood and good emotions were attempted to be rendered in FOREST restaurants and interiors: a lot of elements of nature, forest and homestead; openly demonstrated ingredients that are used for cooking, like herbal spices, wine, vegetables, pickled products, fruits, jams and others. Graphic logo “FOREST” was created by the advertising agency “Milk”.Iš šalies atrodo, kad patiekalai pakankamai paprasti, susideda iš ne daugiau kaip 3–5 ingredientų, tačiau pasigilinus paaiškėja, kad italai ypatingą dėmesį skiria keliems dalykams: aukščiausios kokybės ingredientų atrankai ir modernių technologijų taikymui gaminant maistą. Būtent šie keli dalykai ir yra paslaptis, kodėl italai pirmauja pasaulyje restoranų versle. Ten didžiausias dėmesys skiriamas ingrediento atsiradimo istorijai, tradicijų išlaikymui ir moderniai gaminimo technologijai, kuri leidžia išsaugoti geriausias, naudingiausias ingrediento savybes patiekale. Šios kelios paslaptys pritaikytos ir naujuose FOREST restoranuose.

90

Geriausiai FOREST koncepto idėją atspindi žodžiai: šviežia, iš vietos ūkininkų, sezoniška. Tai ir yra raktiniai žodžiai, pagal kuriuos viskas sukurta. FOREST meniu kinta pagal metų laikus, restoranuose naudojami tik geriausi atrinkti ingredientai, dalis jų – iš Lietuvos ūkininkų, gaminimo procesas natūralus, jam skiriamas didelis dėmesys, siekiama išlaikyti aukščiausią patiekalų kokybę. Visuose restoranuose atviros grill zonos, atviros virtuvės, kurios leidžia stebėti patiekalo atsiradimo istoriją. Meniu įdedamos beveik visų patiekalų nuotraukos, kuriose atsispindi ir FOREST dėmesys maisto patiekimui. Interjero autorė – architektė Dovilė Milašiūtė-Juškienė.


It might seem that meals are quite simple, consisting of 3-5 ingredients, but after a closer look it appears that Italians pay a lot of attention towards a few things: selection of high quality ingredients and modern cooking technologies. This is the secret how Italians dominate in global restaurants’ business. Attention is focused towards history of ingredients, keeping traditions alive and modern cooking technology, enabling to save the best and most useful features of the ingredient. These secrets are implemented in new FOREST restaurants. FOREST’S conceptual idea could be expressed by the following words: fresh, from local farmers, seasonal. These are the key words supporting the concept. FOREST menu is based on a particular season. Restaurants use only the best selected ingredients and some of them are from Lithuanian farmers. To achieve the best quality of meals, a lot of attention is paid for natural cooking process. All restaurants have open grill zones and open kitchens, allowing to observe the process of cooking. The menu includes pictures of almost all meals, reflecting attention in FOREST restaurants for serving culture. The author of the interior – architect Dovilė Milašiūtė – Juškienė.

91


Tomas Ivaškevičius pavadinimas / name

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-221

apibūdinimas / type

mobilaus telefono aksesuaras/accessory of mobile phone

gamintojas / producer

Nokia

metai / year

2012

kontaktai / contacts

2010 metais perėjau į „Nokia Gear“ dizaino komandą, su kuria dirbome prie įvairių projektų – kūrėme BT mono- ir stereo- ausines, „Nokia“ audio produktus, kurie papildė ir sustiprino „Nokia UX“ produktų ekosistemą. Vienas tokių projektų – „NOKIA Bluetooth“ stereofoninė laisvų rankų įranga BH-221, kurią naudodami galite tvarkyti skambučius, mėgautis savo mėgstamiausia muzika klausydamiesi radijo kelyje. BH-221 lengva subendrinti su kitais suderinamais prietaisais, o muzikos perjungimas į pokalbius yra maloniai sklandus.

92


Since I joined “Nokia Gear” design team in 2010, we worked together in various projects – we designed BT mono and stereo headphones and “Nokia” audio products, which heightened and added to the ecosystem of “Nokia UX” products. One of the projects was “Nokia Bluetooth” stereophonic hands free set BH221 enabling to manage phone calls and enjoy your favourite music on the radio. BH-221 is easily compatible with other devices and switching from music to phone conversation is pleasantly fluent.

93
dizainas / design

Tomas Ivaškevičius

pavadinimas / title

Nokia 21M-01

apibūdinimas / type

USB modemas / USB modem

gamintojas / producer

Nokia

metai / year

2012

„Nokia USB“ modemų dizainas buvo kurtas ypač atsakingai, nes produktas turėjo būti išskirtinis, labai aukštos kokybės, bet ir pigus. Kartu su grupe inžinierių surasta unikali antenos ir LED indikacijos idėja. 21M-01 modeme ertmės išorinę sieną sudaro GSM antena, o vidinėje įmontuotas LED indikatorius, kuris užsidega įstačius modemą į kompiuterį. Spalva nurodo vartotojui interneto greitį: raudona – neaktyvuotas modemas arba vartotojas yra ne ryšio zonoje, žalia – 2G ryšys, mėlyna – 3,5G ryšys. “Nokia USB” modems are designed especially carefully, since it had to be an exceptional, of a very high quality, although cheap product. Together with a group of engineers we managed to develop a unique idea of antenna and LED indication. In 21M-01 model modem external wall is GSM antenna and internal wall has integrated LED indicator, which activated as soon as the modem connected to a computer. The colour indicates speed of internet: Red – a non-active modem or a user is out of coverage area; Green – 2G connection; Blue – 3.5G connection.

96


97


dizainas / design

Tomas Ivaškevičius

pavadinimas / title

Nokia 21M-04

apibūdinimas / type

USB modemas /USB modem

gamintojas / producer

Nokia

metai / year

2012

Modemas 21M-04 – dar vienas stilingas „Nokia” aksesuaras. Tai produktas, turintis keturių dažnių anteną, skirtas siekiantiems aukšto darbo produktyvumo ir ypač greito interneto ryšio. Išskirtinis šio modemo dizaino elementas – plieninis USB konektorius, kuris sukasi aplink savo ašį 180 laipsnių kampu. Tai leidžia modemą pakreipti patogiu kampu. Būdamas nedarbo režime modemas saugiai pasislepia korpuse. Modem 21M-04 is yet another stylish accessory from Nokia. Solid design cover hides the power of a four frequencies antenna. It‘s a product for those who seek high efficiency work and especially fast internet connection. Exceptional design element of this model is a steel USB connector, which turns around its axis at 180 degrees, which allows flexing the modem at a desired angle. When in inactive position, the modem is safely hidden in its housing form.

98


99


Algis Beržiūnas pavadinimas / name

Lofty

apibūdinimas / type

baldinė sistema / furniture system

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

kontaktai / contacts

algioprojektai@gmail.com

Šio projekto tikslas – pasiūlyti šiandieninei mobiliai visuomenei mobilią baldų sistemą, kurios primityvi pramoninė estetika suteiktų ilgaamžiškumo įspūdį besikeičiančių dizaino madų fone. Sudėtis: nesudėvimas karkasas, keičiamos darbo paviršių plokštės. Sistemai surinkti ar išrinkti nereikalingi tvirtinimo elementai. Medžiagiškumas pasirenkamas pagal numatomą funkciją, kuri gali kisti nuo vadovo baldo iki turgaus prekystalio funkcijos. Sistema turi šias papildomas variacijas: lovos aukštis, sėdimo stalviršio aukštis, stovimo stalviršio aukštis, viršutinės lentynos aukštis. Tikslai: pasiūlyti daugkartinį produktą vienkartinių išėjusių iš mados daiktų šiukšlynus kaupiančiai vartotojų visuomenei, mobilumas, ilgaamžiškumas, funkcionalumas, paprastumas.

100

The goal of this project is to offer a mobile furniture system to a mobile society of today. In the context of changing design fashions, its primitive industrial esthetics would grant impression of durability. Composition: non-wearable frame and replaceable plates of working surfaces. No fixing elements are needed to assemble the system. Materials could be selected accordingly to the function, which may wary from manager’s furniture to market counter’s function. The system has additional options: height of bed, height of seating table surface, height of standing table surface, height of upper shelf. Goals: to offer multiplex product for society that accumulates piles of disposable and unfashionable items. Mobility, durability, functionality, simplicity.Vitalis Čepkauskas pavadinimas / name

Žaislų kolekcija / Toys Collection

apibūdinimas / type

Meditatyviniai žaislai /meditative toys

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

kontaktai / contacts

vitaliscepkauskas@gmail.com

Žaislas. Žaislas – pirmasis draugas ir pašnekovas, toks gyvas vaizduotėje, įkūnijantis didžias svajones ir lūkesčius, ir tuo pačiu skaudus priminimas apie tolstantį mūsų gyvenimo pavasarį, simbolis, neišvengiamai kalbantis apie tai, kas brangiausia. Žaislas tampa priežastimi perprasti esmę - gyvenimą.

A Toy. A Toy - first friend and best company, so alive in one’s fantasies, embodying the greatest dreams and expectations, and , at the same time, painfully reminding about our childhood passing away; a symbol, inevitably talking about the most valuable. Toy becomes a reason to grasp the essence-the life.

Žaislas? Kodėl skulptoriui, dizaineriui, juvelyrui Vitaliui Čepkauskui norisi kurti žaislus? Nors kita vertus – nenuostabu, nes objektiškumas ir skulptūriškumas visose Vitalio kūrybos sferose buvo ir yra ta medija, kuria jam kalbėti yra lengviausia. Lėlės-žmogaus motyvas yra esminis jo darbuose: pradedant nuo belyčio žmogeliuko motyvo naudojimo juvelyrikoje, skulptūrų iš daikčiukų, parsivežtų iš Paryžiaus sendaikčių turgaus, žmogaus figūrėlėmis drožinėtų rakečių rankenų, pamėkliškų nertų ir siūtų žmogaus kaukių fotografijų, ir baigiant drabužių kolekcijomis, kurių demonstravimo metu modeliai praranda žmogiškąjį pavidalą, ir su kaukėmis ant veidų, lyg sakralizuotos mimijos, slysta podiumu.

A Toy? Why does the sculptor, designer and jeweler Vitalis Cepkauskas feel the urge to create toys? On the other hand, it should not be surprising at all, since objectiveness and sculpturism have always been the medium through which his creativity has been finding its most lucid expression. The motif of a toy-human being is essential in his works, ranging from the motif of a genderless homunculus in jewellery, sculptures made of tiny tingies that were brought from Paris flea markets, carved grips of sports rackets with humanlike figures, apparitional photographs of laced and embroidered human masks, to clothing collections, during the demonstration whereof the models lose their human form and, wearing masks on their faces, float along the podium.

Žaislas! Visuose kontinentuose ir senosiose kultūrose lėlės ir kaukės buvo susijusios su religija, meditacija, apsivalymo ritualais. Žaislų kūrimui Vitalis naudoja daiktus iš įvairiausių pasaulio vietų, kurie savy kaupia skirtingas istorijas, laikmečius, klimato juostas, kultūras. Jungiant daiktus, turinčius skirtingą naratyvą ir energetiką į vieną bendrą žaislą-lėlę, Vitalis suteikia jai meditatyvinę prasmę. Lėlės tampa ikonomis: guodžiančiomis, jungiančiomis ir šildančiomis.

102

Jungiant daiktus, turinčius skirtingą naratyvą ir energetiką, į vieną bendrą žaislą-lėlę, Vitalis suteikia jai meditatyvinę prasmę. By merging things that convey diverse narratives and energies into a single toy-puppet, Vitalis bestows a meditative meaning upon it.

A Toy! On all continents and in all ancient cultures puppets and masks were related to religion, meditation and cleansing rituals. For the creation of toys Vitalis utilizes things from various places of the world, that absorb different stories, times, climate conditions and cultures. By merging things that convey diverse narratives and energies into a single toy-puppet, Vitalis bestows a meditative meaning upon it. The toys become icons: soothing, uniting and warming.dizainas / design

Gaumina, UAB Darius Bagdžiūnas (digital planning), Rokas Grigaliūnas (art directing), Paulius Čiučelis (design)

pavadinimas / title

Riadom

užsakovas / client

Riadom, UAB

apibūdinimas / type

logotipas, įvaizdinė reklama spaudoje, tinklalapis / logo, image campaign, website

metai / year

2013

kontaktai / contacts

darius@gaumina.co.uk; www.gaumina.co.uk

Išskirtinės kokybės nekilnojamo turto prekinis ženklas. Įmonės tikslas – pritraukti pagyvenusius turtingus vyresnio amžiaus žmones, kurie iškeistų savo gyvenimą Rusijos didmiesčiuose į prabangų būstą Lietuvoje. Šiai tikslinei auditorijai komunikuojame strategiškai subalansuotą derinį: šiltas bendravimas, aukščiausia kokybė, kultūrinis bei geografinis artumas tarp Rusijos ir Lietuvos.

Real estate brand of an exceptional quality. The goal of the company – to attract elder and rich people, who would wish to leave big Russian cities and move to luxurious apartments in Lithuania. We present strategically balanced composition for this target audience: warm communication, the best qualiSukurtas naujas prekės ženklas ty, cultural and geographic proximity of RIADOM, kuris pasiturintiems Lithuania and Russia. klientams Rusijoje perteikia ne tik dizaino sprendimu komunikuojamą Newly developed brand “RIADOM”, išskirtinę pasiūlymo vertę, bet ir which presents an exceptional product geografiškai šiltą produkto artumą. in terms of design and geographical Mes paraidžiui kartojame „esame “closeness” for rich Russian clients. We arti, esame čia pat, esame šalia“. literally repeat “We are close, we are Sprendimas įgyvendintas trijuose right here, so close”. Solution is implematmenyse: sukurtas naujas pre- mented in three dimensions: a newly kinis ženklas, įvaizdinė reklama spaudo- developed brand, visual advertisement je ir tinklalapis internete. in media and on internet website.

104Gintautas Natkevičius A.Rimšelis pavadinimas / name

Krematoriumas / Crematorium

apibūdinimas / type

eksterjeras-interjeras /exterior-interior

užsakovas / client

K2, UAB

metai / year

2011

kontaktai / contacts

info@natkevicius.lt

Fotografija / Photo: G.Česonis

Lietuvoje tai pirmoji veikianti palaikų kremavimo įmonė. Nors mintis pastatyti krematoriumą ruseno jau tarpukariu, tačiau tuo metu buvo pastatyta ir iki šių dienų veikianti Kauno klinikų medicininių atliekų deginimo krosnis. Kremavimo tradicijoms įsigalint vis labiau, lietuviai artimųjų palaikus veždavo kremuoti į Latviją ar Lenkiją. Pirmasis krematoriumas Lietuvoje kelią skynėsi nelengvai. Nors entuziazmo buvo daug, katalikiška mąstysena, politikų veidmainystė, aplinkosauginių ir kt. įstatymų nebuvimas ir netobulumas buvo įveiktas tik 2011. Du Kėdainių krematoriumo savininkai – gydytojas ir aplinkosaugininkas įrodė turintys stuburą. Statinio vieta – pats Lietuvos centras, pramoninis Lietuvos miestelis Kėdainiai, turintis 31000 gyventojų. Sklypo vieta – pramoninis parkas, taigi naująjį statinį supa chaotiška, antiestetiška pramoninė statyba: cukraus fabrikai, trąšų gamyklos ir jų rūkstantys kaminai, vieta net nekve-

106

pianti sakralumu. Projektavimo proceso pradžioje buvo studijuojama kitų šalių patirtis, įkvepiantis pavyzdžiai: Treptow krematoriumas Berlyne, Dresdeno krematoriumas ir Toyo Ito projektuotas krematoriumas Japonijoje Gifu mieste. Tačiau tai įspūdingi, dideli, monumentalūs statiniai su savo įkvepiančiu naratyvu, o Kėdainių krematoriumas – mažutis vos 770 m2 pastatas, kuriame sakralaus scenarijaus beveik nebuvo iš ko sukurti. Antiestetiška pramoninė aplinka išprovokavo pasirinkti savo kuriamam statiniui minimalistinę, netgi asketišką išvaizdą. Tai vieno aukšto betoninis statinys, kuriame išorės-vidaus kokybę ir vienybę kuria apdailinio betono paviršius. Siekiant atsiriboti nuo pramoninės aplinkos, pastatas uždaras, tarsi žmogus intravertas. Net išdavikas kaminas, sukeliantis blogas emocijas, paslėptas pastato tūryje. Pagrindinis kuriamo scenarijaus akcentas – vidinis

japoniško stiliaus kiemelis su augančia svyruokline guoba prieš pagrindinį įėjimą. Kiemelis sukuria intymią erdvę, susikaupimo zoną prieš patenkant į liūdnos paskirties pastatą. Tai tarsi emocinis filtras, siekiant sumažinti žmonių patiriamą stresą. Būnant pastato viduje šis kiemelis vizualiai išplečia erdvę. Krematoriumo interjero erdvės: kiemelis-vestibiulis su poilsio zona, dvi atsisveikinimo salės, kremavimo salė ir kremavimo įrangos salė su kaminu. Interjeras kuriamas keturiomis paviršių dangomis: betonu, medžio faneruote, stiklu ir aliuminiu, baltu gipso-kartonu. Tokia asketiška aplinka leidžia palydintiems artimiesiems susikaupti iškilmingai liūdną valandą, jų netrikdo spalvų ir detalių gausa. Kiekvienas žmogus ir jo veidas tampa labai svarbia interjero detale. Trijų pakopų moderniausią kremavimo ir išmetamo oro valymo įrangą, atitinkančia griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus, sumontavo žinoma vokiečių firma IFZW. Pastate yra numatyta įrengti dvi kremavimo linijas.


107


This is the first crematorium in Lithuania. The idea to build a crematorium was born in the interwar period, but at that time only furnace to reduce medical waste in Kaunas hospital was built. Increasing cremation traditions Lithunians use cremation services in Latvia and Poland. To make a path for the first crematorium in Lithuania wasn’t easy. Despite the big enthusiasm, the catholic mind and political hypocrisy, the lack and imperfections of environmental and other laws were overcome only in 2011. The owners of Kedainiai crematorium, doctor and environmentalist, showed the strength. Building site-industrial town Kėdainiai with 31000 inhabitants in the center of Lithuania. The area for the building was chosen in industrial park. New building is surrounded by a chaotic, unaesthetical industry: sugar mills, fertilizer factories with smoky chimneys. So the surroundings don’t even have a smell of sacred place.

At the beginning of design process we analyzed the experience of other countries: inspiring examples of crematoriums such as Treptow crematorium in Berlin, Dresden crematorium and crematorium designed by Toyo Ito in Japan, Gifu. These examples were impressive, large monumental buildings with inspiring scenario however crematorium in Kedainiai- small building of 770 m2 and there were almost no place to create sacred script. Unaesthetical industrial environment provoked to create minimalistic and even ascetic scenario. It is one storey concrete building which external and internal quality and unity was created with concrete surfaces. In order to distance itself from the industrial environment the building was designed closed like a human introvert. Even the chim-

ney, which cause bad feelings, is hidden in the volume of building. The main goal of the script- to create the inner Japanese style courtyard with a growing pendulum elm before the main entrance. Yard creates an intimate space, the accumulation zone before entering the building. Being inside the yard visually expands the space. It creates like an emotional filter to reduce human’s experience of stress. Crematorium interior scenario: courtyard- lobby with resting area- two final disposition halls- cremation hall, cremation equipment room with chimney. The interior is created with four surfaces: concrete, wood veneer, glass with aluminum and white plaster. The ascetic inside allows families to concentrate on a solemnly sad hour with no interference of a colors and details. Every man and his face become very important part of the interior. Three levels of modern cremation and exhaust air cleaning equipment, conforming to the strictest environments requirements was produced by known German firm IFZW. The building is fully equipped for two line cremation.


109


Irtas Žmuida pavadinimas / name

Rossi

apibūdinimas / type

bilijardo stalas / billiard table

gamintojas / manufacturer

Bilijardai, UAB

metai / year

1999-2012

kontaktai / contacts

irtas@praktis.lt; tel. +370 652 34718

1999-ieji. „Rossi“ biliardo stalo dizainas skirtas istorinio pobūdžio interjerams, kuriuose of:gausu dekoratyvių detalių. NARYS / MEMBER Rytai – Vakarai idėjos paieška – nuo Lithuanian Talino stačiatikių cerkvės iki Valstybinio Designers’ Society istorijos muziejaus Kremliaus aikštėje architektūrinių detalių. Šio, reikšmingoje Rusijos vietoje stovinčio, V. O. Šervud ir A. A. Semionov kūrinio stilius geriausiai atitiko užsakovų lūkesčius. Po biliardo stalo „Rossi“ pristatymo modelis buvo toliau tobulinamas. Dizaino keitimo poreikį formavo įvairiuose Europos regionuose kuriami ir atkuriami interjerai, „Rossi“ pristatymas Amerikos rinkoje (dizaino įvertinimas prizu BCA Tarptautinėje biliardo parodoje Las Vegase), žurnalo “Billiards Digest” atsiliepimai. Ypač įsimintinas šio mažaserijiniu būdu gaminamo stalo tobulinimas yra susijęs su užsakovais iš Pietų Korėjos, kurie atvykę į Lietuvą daug dėmesio skyrė dizaino įvertinimui ir suderinimui. Biliardo stalo „Rossi“ modelis tobulintas 14 metų, pagaminta daugiau kaip 30 vienetų. Užsakovai – Europos Sąjungos šalys, Rusija, Pietų Korėja, JAV. „Rossi“ stalas taip pat nufilmuotas ir keliose garsaus filmo „Da Vinčio kodas“ scenų (rež. Ron Howard, 2006, JAV).

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

110

The year 1999. Rossi - the billiard table designed to challenge historical and luxuriously decorated interiors. The bridge between East and West. The creative process amalgamated the inspirational ideas from the style of Orthodox church in Tallinn to the details of State Historical Museum in Red Square, Moscow. This masterpiece located in the center of Russia, created by V. O. Shervud and A. A. Semionov, as the style icon genuinely reflected the expectations of the client. Even after the launch of the ROSSI production, the design evolution continued. The call for changes sparked from adaptions to the new or renovated interiors across Europe, the debut of Rossi in USA market (its design was rewarded with a prize in BCA international billiard exhibition in LasVegas and recognized by professional comments in magazine “Billiards Digest”). The most memorable alteration of this distinctive billiard table was incited by South Korean customers which visited Lithuania to assess and confer the final design. Over the 14 year of Rossi model developments more than 30 copies were produced that diverged across EU countries, Russia, South Korea, USA. The Rossi billiard table also appears in several scenes of famous movie “The Da Vinci Code” (dir. Ron Howard, 2006, USA).Robert Kalinkin pavadinimas / name

Pavasaris-vasara 2014 / Spring-Summer 2014

apibūdinimas / type

„ready-to-wear“ drabužių kolekcija / “ready-to-wear“ fashion collection

įmonė / company

Robert Kalinkin mados namai / Robert Kalinkin fashion house

metai / year

2013

kontaktai / contacts

press@robertkalinkin.com; www.robertkalinkin.com

„Make a Statement” (liet. –padaryk įspūdį) – toks yra „Robert Kalinkin” mados namų moto. „Ir būsimąjį sezoną pasistengsime, kad taip jaustųsi ir atrodytų kiekviena mūsų klientė”, – sako dizaineris Robertas Kalinkinas. Ši kolekcija kitokia, nei įprasta šiltajam sezonui. Ji pakankamai sunki bei tamsi – į būsimąjį pusmetį pažvelgta per kiek kitokią prizmę. Naujoji kolekcija dvelkia didelio miesto gyvenimo ritmu, drabužiuose daug geometriškumo ir tikslumo, tiesių linijų. R. Kalinkino kūrinių siluetai atpažįstami iš tolo. Asimetriški kirpimai, sudėtingos konstrukcijos, švelnus militaristinis braižas. Tik šįkart spalvos dar nuosaikesnės, o medžiagos – prabangesnės. “Make a Statement” – this is the motto of Robert Kalinkin fashion house. “And in the upcoming season we will do our best to make every client feel and look this way”, - the designer Robert Kalinkin says. This collection is a bit unusual for cold season. It is quite “hard” and dark – it is a look from a different point of view towards the coming half-year. The new collection breathes the rhythm of a big city life, it is comprised of a number of geometrical elements, precision and straight lines. Characteristic profile of R. Kalinkin’s works can be recognized from a distance. Asymmetric cutting, complex construction and soft militaristic features. Only this time colours are even more moderate and materials – more luxurious.

112Živilė Lukšytė pavadinimas / name

Taburetė

apibūdinimas / type

baldas / furniture

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

kontaktai / contacts

luksyte.zivile@gmail.com; tel. +370 678 09489

Sąsagos formos geležinės detalės sumuštinio principu, fiksuojančiu kojas, sukabina du sėdimosios dalies diskus. Teikta reikšmė funkcionalumui iki smulkių aspektų – sėdimosios dalies briaunoje esantis iškandimas pirštui leidžia lengvai išimti fiksuojančias geležines detales, išardyti taburetę. Galimybė keliauti su taburete kuprinėje – tai galimybė bet kokioje vietoje prisėsti pailsėti. Universalūs baldai „kalba žmonių kalba“, prisiderina, veikia išvien ir išplečia galimybes.

Cufflink-shaped metal parts connect two disks of seating part using the sandwich principle, which fixes legs. Functionality to the smallest pieces was highlighted – cut in the brim of the seating part enables easily removing by finger fixing metal parts and dismantling stool. Opportunity to travel with stool in your backpack – it’s an opportunity to sit back and take some rest anywhere. Universal furniture “speak human language”, adopt, work together and expand opportunities.

114

Taburetė surenkama nenaudojant klijų, išrenkama nenaudojant jėgų ir vistiek visavertiška sėdėjimui. Stool is assembled without any glue, dismantled without any force and still fully-fledged for sitting.Austė Stiklerytė pavadinimas / name

Airpin

apibūdinimas / type

Oro valytuvas – sagė / personal air cleaner Kursinis darbas, VDA / term paper

metai / year

2013

kontaktai / contacts

austeja.stikleryte@gmail.com

Konkursas: Electrolux Design Lab 2013 Top 50. 2013 m. Competition: Electrolux Design Lab 2013 Top 50. (2013). Oras yra vienas svarbiausių gamtinių išteklių. Manoma, kad žmogus kiekvieną dieną įkvėpia jo 20000 litrų. Didžiausia šių dienų problema yra ta, kad miestuose, kuriuose gyvename, oras užterštas ir užterštumas vis didėja. Niekam ne paslaptis, kad kuo labiau užterštas oras, tuo daugiau cheminių medžiagų mes

116

įkvepiame į savo plaučius. Tai reiškia, kad jei norime išlikti sveiki, turime turėti kažką, kas aplink mus valytų orą. „Airpin“ yra mažas aksesuaras, kuris valo orą ir naikina bakterijas žmogaus asmeninėje erdvėje visą laiką. Jis gerina sveikatą – segint jį nebereikia bijoti vaikščioti smogo užterštomis teritorijo-

mis arba leisti laiką savo rūkančių draugų kompanijoje. Viskas, ką reikia padaryti, tai jį suspausti ir prilipinti ten, kur norite. Projektas buvo sukurtas kaip II kurso užduotis Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedroje. Projekto vadovas – Povilas Juškaitis.


Air is one of the most important natural resource. It is estimated that you breath 20,000 liters of air each day. The problem is that the air in the cities we live are really polluted. And te more polluted the air is, the more chemicals we breathe into our lungs. This means that if we want to stay healthy, we need something that cleans the air around us. Airpin is a small accessory that clans the air and kills bacterias on your personal space all the time. It improves your health and you don‘t need to be afraid to walk around smog polluted areas or be in a group of your smoking friends. All you need to do is to compress it and stick it to any cloth you want. The project has been designed when implementing a II-year project ath the Vilnius Academy of Arts Industrial Design Department. Project‘s supervisor – Povilas Juškaitis.

117


Arkadijus Varanka pavadinimas / name

Mart Inn

apibūdinimas / type

korporatyvinis identitetas /corporate identity

užsakovas / client

Glera Market, IZAO

metai / year

2013

kontaktai / contacts

arkadijus.varanka@vda.lt; tel. +370 698 11020

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

118


Naujas prekybos tinklas Baltarusijoje MART INN – šiuolaikiškas, modernus, atitinkantis europinius standartus. Parduotuvių moderni įranga pritaikyta pirkėjo patogumui, greitam aptarnavimui ir prekių kokybei. Pagrindinis tikslas buvo suprojektuoti tipinę parduotuvę, kuri turėtų savitą charakterį ir išskirtinį stilių. Parduotuvių tinklas plėtojamas visoje Baltarusijoje, todėl išlaikant stilistinį vientisumą numatyti keli skirtingi konstrukciniai pastato formavimo principai. Vienas konstrukcinis variantas yra mūrinis pastatas šlaitiniu stogu, kitas – iš daugiasluoksnių sendwich tipo plokščių su horizontaliu sutapdintu stogu. Tie architektūriniai skirtumai tik išoriški, parduotuvės technologija ir įranga yra identiškos, tai supaprastina įrangos komplektavimą ir eksploataciją.

119

MART INN is a new retail market in Belarus – it is contemporary, modern and meets European standards. Modern shopping equipment is developed for convenience of a client, quick service and ensures quality of goods. The major goal was to design a standard store with its own unique character and exceptional style. The retail network is developed all around Belarus, therefore a few different building construction types were designed, maintaining the integral style. One of the construction types is masonry building with sloped roof; the other is constructed of sandwich type boards with horizontal roof. The mentioned architectural differences are only observable on the outside, while business technologies and equipment are identical. This enables simplifying equipment collection and maintenance.


Dalia Mauricaitė Nauris Kalinauskas

120

pavadinimas / name

Design+Pets

apibūdinimas / type

daiktai naminiams gyvūnams / accsessoires for pets

užsakovas / client

Contraforma

metai / year

2013

kontaktai / contacts

nauris@contraforma.com; www.contraforma.com

„Milano dizaino savaitė – 2013“ renginiuose pasisekimą turėjo vilnietės dizainerės pristatyta kolekcija, skirta naminiams gyvūnams. Ypač didelį susidomėjimą sukėlė didžiojo pudelio veislės augintinės Abra Kadabra šukuosena ir karoliai, pagaminti iš ekologiškų medinių burbuliukų. Tie karoliai nėra vien puošmena – prie jų galima prisegti pavadėlį. Kartu sėkmingai demonstruoti nameliai gyvūnams – buveinė šuneliui ar katytei. Kai juose niekas nemiega, ši funkcionali interjero detalė, labai lengvai sudedama ir išardoma, gali tapti žaislu vaikams. Lietuvių išmonę aukštai įvertino vienas labiausiai pripažintų dizainerių Marselis Wandersas, apsilankęs stende. Tai, kad šuo ir šuns būda taip traukė žiūrovų dėmesį, buvo didelis Lietuvos dizainerių pripažinimas, bet kartu ir iššūkis. „Mes kuriame pirmiausia funkcionalų daiktą,– sako Dalia Mauricaitė,– kuris gyvūnui ar jo priežiūrai yra reikalingas. Aksesuarus, reikmenis nesiejame su veisle, tačiau pritaikome konkrečiam gyvūnui ar interjerui. Kaip

žmogus renkasi paltą, jo spalvą, modelį, taip turėtų rinktis ir pavadėlį. Tas daiktas turi būti estetiškas, kartu ir funkcionalus. Antkakliai gali būti ne tik mediniai, gali būti ir gintariniai, nes gintaras veikia kaip parazitus atbaidanti medžiaga. Jie tinka ir katėms.“ Psichologai jau seniausiai yra pastebėję, kokį teigiamą poveikį žmogui daro susigyvenimas su naminiais gyvūnais. Tai svarbu suprasti ypač dabar,kai esame pernelyg nutolę nuo gamtos ir natūralumo, susirūpinę tik darbais ir buitimi.


“Milan Design Week 2013” witnessed huge success of Vilnius-native designer collection for pets. Standard Poodle Abra Kadabra achieved sensational attention because of its hairstyle and beads that were made of natural wooden bubbles. The beads were more than just a decoration – they were designed to attach a leash to it. Pet homes also gained success – a habitat for a puppy or a kitten. When it is empty, this functional decorative detail is easy to assemble or dismantle, or it may be used as a toy for kids. Well known designer Marcel Wanders, who visited the stand, highly appreciated Lithuanians’ artifice. The fact that the dog and the dog’s house received so much attention was recognition as well as a challenge for Lithuanian designers. “Our major goal is to create a functional item”, - Dalia Mauricaitė says. “It is necessary for a pet and is handy when taking care of it. We do not link accessories and outfits with certain breeds, we create it for a certain pet and interior. Like human being chooses a coat, its colour and model, the same should be applied when choosing a pet leash. The item must be esthetic and functional at the same time. Pet leashes can be not only wooden, but also made of amber, since amber deters parasites. It’s good for cats too.” Psychologists have noticed long ago the positive effect of pets on human beings. It is essential to take into account nowadays, when we are so distant to nature and disengagement and anxious only about business and routine.

121


Rasa Baradinskienė pavadinimas / name

ORO

apibūdinimas / type

veidrodžių kolekcija / collection of mirrors

gamintojas / manufacturer

Tradux

metai / year

2013

kontaktai / contacts

info@rasadesign.lt; www.rasadesign.lt; tel. +370 685 53055

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

ORO – tai kelių skirtingų diametrų, išgrynintų geometrinių formų veidrodžiai-šviestuvai, turintys subtiliai įkomponuotas šviesą skleidžiančias matinio stiklo juosteles. Speciali konstrukcija leidžia šviesą nukreipti pasirinkta kryptimi. Šio gaminio idėja kilo stebint veidrodžių paviršius, nušvintančius vis kitomis spalvomis nuo nuolat kintančios aplinkos. Galvojant apie veidrodžio ir šviesos bendrystę kilo mintis į vieną sujungti atspindį ir šviesą. Kolekcijos pavadinimas ORO pradžioje buvo labiau grafinė išraiška, nes dvi „O“ labai tiko pabrėžti ir nusakyti kolekcijoje vyraujantį apskritimo motyvą. Vis dėlto ORO veidrodžiai dar turi sąsają ir su oru – ta neregima substancija, kuri palaiko mūsų gyvybę. Nematerialiam šviesos ruoželiui susiliejant su veidrodžio materija bet koks atspindys – tarsi gaivaus oro dvelksmas, o rami šviesa pripildo erdvę atgaivos. Taip tampa lengviau kvėpuoti ir į gyvenimo bei savo atspindžius galima pažvelgti tarytum naujoje šviesoje. ORO veidrodžiai-šviestuvai gaminami 3 skirtingų diametrų (70, 55, 42 cm). Jie gali būti naudojami tiek visuomeninėse, tiek privačiose erdvėse. Interjere galima naudoti kaip kelių apskritimų kompoziciją arba kaip vieną objektą.

122

ORO – its mirrors-lights of purified geometric shapes and different diameters, with nicely arranged and lighting opaque glass strips. Special construction enables turning the light to any preferable direction. The idea of this product emerged while observing mirror surfaces, reflecting different colours every time the environment changed. Thinking of mirror and light community, an idea came to connect reflection and light. At the beginning the collection title ORO was more like a graphic expression, since two letters “O” served to highlight the motive of a circle that dominated in

the collection. However, ORO mirrors also have connections with air – that invisible substance, supporting our lives. When non-tangible ray of light meets the mirror material, then any reflection is like a breath of a fresh air, and peaceful light fills the space with revival. Breathing becomes easier and one may look to reflections of life and self in a different light. ORO mirrors-lights are produced in three different diameters (70, 55 and 42 centimetres). They can be used in public and private spaces. In interior they might be used as a composition or as single objects.Giedrius Šiukčius pavadinimas / name

Ženklai / Signs

apibūdinimas / type

Teminiai fotoplakatai / featured posters

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

kontaktai / contacts

dizinas@splius.lt; tel.+370 699 21 765

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

124

Teminių plakatų cikle apibendrintai perteikiami grafikos vaizdai – nuojauta persunktų vizijų ir pasąmoninių būties refleksijų atspindžiai, įkūnyti analogine ir skaitmenine fotografine technika. Autorius, neapsiribodamas vien tik dokumentiniu aplinkos fiksavimu, pasitelkdamas vizualinių simbolių kodus ir apeliuodamas į žiūrovo savimonę, savita menine kalba stengiasi atkreipti dėmesį į egzistencines problemas – būties iliuzoriškumą, realybės ir vizijų pasaulio santykių dviprasmiškumą.

Dauguma menininko darbų yra ironiški, satyriški ar net sarkastiški, bet visuose atsiskleidžia autoriaus pilietiškumas, atsakomybės jausmas. Išryškinama žmogaus ir gamtos, visuomeninių ir socialinių konfliktų esmė.


Cycle of thematic posters generally conveys graphic views: its reflections of suspicious visions and subconscious being, materialized by analogy and digital photography techniques. The author does not set limits for himself with documentary observation of environment. He tries focusing the attention towards existential problems – illusionary being, ambiguous connection between the real

125

world and a world of dreams – by invoking codes of visual symbols and appealing to the viewer’s self-conscious. Most of the artist’s works are ironic, satiric or even sarcastic, though they all reveal the author’s public spirit and responsibility. His works highlight conflicts between human and nature, as well as public and social conflicts.


Darius Čekanauskas

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

pavadinimas / name

Prekybos centras / Trade Centre

apibūdinimas / type

interjeras, šviestuvai / interior, lighting

užsakovas / client

Baltishes Haus, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

info@industrialds.com; www.industrialds.com; tel. +370 5 2623972; +370 687 32622

The second floor of this shopping mall was always occupied by administration NARYS / MEMBER of: staff and it never had any connections with traders’ canons. Eventually, new Lithuanian Designers’ Society commercial spaces were attached to the building, but the second floor remained unintegrated to the overall concept without any clear vertical connections and without thought of building’s maximum integrity. The interior aimed to fuse non-funcŠio prekybos centro antrajame tional spaces on the second floor with aukšte visada buvo įsikūrusi admin- newly developed commercial spaces. istracija, jis neturėjo jokio ryšio su prekybininkų kanonais. Ilgainiui pastatas apaugo prekybinėmis patalpomis ir patalpėlėmis, bet antrasis aukštas taip ir liko neintegruotas į vientisą centro koncepciją, be jokių aiškių vertikalių ryšių, negalvojant apie viso pastato maksimalų naudingumą. Interjero tikslas buvo sulydyti nefunkcionalias antrojo aukšto erdves su laikui bėgant „įdirbtomis” prekybinėmis erdvėmis. Užduotį apsunkino sudėtinga ir įvairi pastato konstrukcija – jis buvo renovuotas kelis kartus. Idėjos ašimi tapo unikali apšvietimo koncepcija – pirkėjo kelias (clients path), kuris eina trimis nenutrūkstančiomis 300 m gijomis, besidriekiančiomis skirtingame aukštyje. Jos prasideda nuo vieno įėjimo į pastatą, pereina į antro aukšto erdves ir vėl nusileidžia prie kitoje pastato pusėje esančio įėjimo į prekybos centrą. Lakoniška kompozicija papildyta apvalios formos dekoratyviniais šviestuvais. Idėjos esmė – ne tik parodyti kelią, bet ir sukurti intrigą „o kas už kampo?“. Šios gijos taip pat yra ir pagrindinis šviesos šaltinis bendrose erdvėse. Neįprastas ir tausojantis aplinką lubų, sienų dekoravimas – tam buvo panaudotos jau buvusios „Armstrong“ tipo lubų plokštės, ant jų šilkografijos būdu atspausdintas modulinis linijinis raštas. Šis sprendinys padėjo išryškinti šviesos akcentus, vizualiai niveliavo montažinius lubų profilius. Linijinis piešinys tekstūroje atsikartoja pirmajame aukšte, interjero detalėse. Bendraautoris arch. Marius Mateika.

126

Complex and diverse construction of the building just made it harder; the building has been renovated several times. The unique lighting concept became a pivotal idea: it is clients’ path, going straight in three strands on different heights. They start with one entrance into the building, then rise to the second floor and descend at the next entrance on the other side of the building. A neat composition is supplemented with round-shaped lights. The essence of the idea is not just showing the way,


but creating some intrigue – “what’s behind the corner?”. The strands are also a major source of light in common spaces. Ceiling and wall decorations are unusual and nature-friendly: the retained “Armstrong” type ceiling plates were covered with screen printed modular linear pattern. This solution enabled sustaining accents of light and visually levelled ceiling montage profiles. Linear pattern is repeated in interior details on the first floor. Co-author arch. Marius Mateika.

127


Romualdas Martinkus Aras Martinkus pavadinimas / name

Klaipėdos saulės laikas / Sun Clock of Klaipėda

apibūdinimas / type

saulės laikrodis / sun clock

užsakovas / client

Rimanto Ulevičiaus labdaros ir paramos fondas / Rimantas Ulevičius charity and aid fund

metai / year

2013

kontaktai / contacts

artcentras@gmail.com; tel. +370 687 32 460

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

Horizontalus NARYS / MEMBER of: saulės laikrodis-suoliukas, kuris yra vidutinis daugybės kilometrų

A horizontal sun clock and bench built in

sukurtas Martyno Mažvydo alėjoje, pločio laiko juostos laikas. O dar mūsų Martynas Mažvydas Avenue in Klaipėda Lithuanian Designers’ Society skirtas prieš 15 metų laikrodžiai sukinėjami pagal vasaros ir in memory of a local politician, member Klaipėdoje, tragiškai žuvusio uostamiesčio politiko, sąjūdininko ir vieno Lietuvos skautų sąjungos atkūrėjo Rimanto Ulevičiaus atminimui. Suoliukas stovi Martyno Mažvydo alėjos ir Šaulių gatvės sankirtoje pasuktas į Rytus ir Vakarus. Vieta parinkta atsižvelgiant į saulės apšvietimą. Ant akmeninės suolelio plokštumos sumontuota saulės laikrodžio kompozicija rodo šios vietos saulės laiką. Projektuojant saulės laikrodį buvo išmatuotos tikslios objekto koordinatės: 55 laipsniai 42 min. 51,96164 sek. šiaurės platumos ir 21 laipsnis 07 min. 57,34853 sek. rytų ilgumos. Tikrasis gamtos diktuojamas vietos laikas skiriasi nuo sutartinio laiko,

žiemos laiką… Taigi tuo metu, kai įprastų laikrodžių rodyklės rodo 13 val. 41 min., Martyno Mažvydo alėjoje saulės spindulys skelbia tikrąjį vidurdienį.

of the Reform Movement of Lithuania and one of the re-creators of Lithuanian Scouts Union Rimantas Ulevičius, who died tragically 15 years ago.

Gnomonas – rodyklė: granitas bordo ir ochros spalvos, šonai matiniai, priekinė briauna ir ažūrinės lelijos vidus poliruoti. Kadranas – skalė: nerūdijantis matinis plienas, grafiniai elementai – kiauraraštis. Įrašytas skautų devizas: Dievui, Tėvynei, Artimui. Suoliuko viršutinės plokštumos sėdimoji dalis padengta kietmedžio „Cumoru“ lentelėmis. Memorialinė lentelė, kaip ir skalė, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Grafiniai elementai išgraviruoti juoda spalva.

The bench is on the intersection of Martynas Mažvydas Avenue and Šaulių Street, oriented to the eastwards and westwards. The location was selected taking into account the sun light. The sun clock composition is installed on the stone surface of the bench, showing the local sun time. Exact coordinates were measured in the stage of designing: 55 degrees 42 minutes 51.96164 seconds latitude North and 21 degrees 07 minutes 57.34853 longitude East. The actual natural time is different than the standard time, which is set for many kilometres’ width time zones. And now we shift between winter time and summer time… Therefore, when regular clocks show 13:41, sun clock in Martynas Mažvydas Avenue shows the actual noon.

Gnomon is an indicator: Bordeaux and ochre coloured granite. Sides are opaque and frontal brim and inside of openwork lily are polished. Cadran is a scale: stainless opaque steel, graphic elements – openwork. Scouts motto is engraved: “For God, For Country and for Akin”. Upper seating surface is covered with hardwood plates “Cumoru”. Memorial plate, like scale, is made of stainless steel. Graphic elements are engraved in black.

128dizainas / design

Fridaylab, UAB

pavadinimas / title

Deeper

apibūdinimas / type

žvejybos sonaras / fishing sonar

gamintojas / company

Fridaylab, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

www.fridaylab.com

„Deeper“ išmanusis sonaras žvejams. Aurelijaus Lubino ir Rolando Sereikos (UAB „Friday Lab“) sukurtas įrenginys – lokatorius, skirtas stebėti žuvų srautus per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Veikimo nuotolis siekia kelias dešimtis metrų. Produktas sertifikuotas „Apple“. “Deeper” (Deeper Smart Fishfinder) is a smart sonar for fishermen. This device, created by Aurelijus Lubinas and Rolandas Sereika (“Friday Lab”, JSC) is a locator, which helps observing fish flows through a smartphone or a tablet. Operating distance is several dozens of meters. Product is certified by “Apple”.

130


131


Orinta Petružytė

132

pavadinimas / name

Kempinski Residence-Dubay

apibūdinimas / type

interjeras / interior

užsakovas / client

privatus asmuo / private

metai / year

2011

kontaktai / contacts

orintta@gmail.com; www.modainterni.com

Įvairių tradicijų ir šiuolaikišku, bet nesudėtingu, tik kiek paryškinančiu detales stiliumi sukurta rami elegancija ir gera savijauta. Vyrauja simetrija ir harmonija, švarios linijos, spalvų ir tekstūrų deriniai. Aplinka tarsi atspindi kliento asmenybę, atrodo, kad patenkinti dideli ir maži jo poreikiai. Tai vieta, kurioje žmogus gali jaustis saugiai ir patogiai. Orinta Petružytė, Dubajuje kurianti interjero dizainą prabangiems būstams ir siekianti paskutinio mados šauksmo in-

terjero srityje, naudoja prabangius medienos dirbinius, marmurą, kurį galima apšviesti, kitas brangias medžiagas. Jos sėkmė sakyte sako, kad dizainerė perpratusi Dubajaus specifiką, darbą šiame kultūrų katile. Jungtiniuose Arabų Emyratuose vietinių gyventojų yra penktadalis ar net šeštadalis, kiti – užsieniečiai: indai, iraniečiai, rusai, Vakarų europiečiai ar amerikiečiai, britai, kone 200 įvairių tautų ir tautybių žmonės. Jie visi skirtingi, skiriasi jų kultūra, patirtis, skonis. Retas kuris žino, ko nori. Tenka išklausyti ir apibendrinus pateikti savo viziją. Beje, inovatyvūs sprendimai, šviežios mintys, visos intelektinės paslaugos čia gerai vertinamos.

„Laikausi principo,– sako dizainerė, – neparduoti žmogui to, kas man pačiai nepatinka, bet vis dėlto šiame darbe reikia lankstumo, kompromisų ir pagarbos klientui“.It is a peaceful elegance and wellbeing, created in mixed traditions, modern, and simple style that highlights details. It is dominated by symmetry and harmony, clear lines, and combinations of colours and textures. Environment purportedly reflects a client’s personality, satisfying his/her major and minor needs. It’s a place, where human being can feel safe and comfortable. Orinta Petružytė designs interiors in Dubai for luxury apartments and always

134

follows the latest trends in interiors. She prefers luxury wooden artware, marble that can be illuminated and other luxurious materials. Her success speaks for herself, saying that designer grasped Dubai peculiarities and working particularities in this melting pot of cultures. Only one fifth or even one sixth of population in United Arab Emirates is local. The rest are foreigners: Indians, Iranians, Russians, Western Europeans or Americans, British and almost 200 other nations. They are all different, with different cultural backgrounds, experiences and preferences. Only few know what they really want. First you have to listen carefully and then summarize and


present your own vision. By the way, innovative solutions, fresh thoughts and all intellectual services here are well appreciated. The designer says: “I follow the principle that I do not sell what I don’t like myself. Although this job requires flexibility, compromises and respect for a client.”

135


Robertas Jucaitis

136

pavadinimas / name

LPK

apib큰dinimas / type

korporatyvinis identitetas /corporate identity

u탑sakovas / client

Lietuvos pramoninink킬 konfederacija / Lithuanian Confederation of Industrialists

metai / year

2013

kontaktai / contacts

www.matahari.lt


Įsimenamas, gerai valdomas prekės ženklas, geba pakeisti visuomenės požiūrį, sukurti reputaciją ir formuoti teigiamą nuomonę apie organizaciją, kompaniją ar net valstybę. Prekės ženklo reikšmė XXI, visuotinės komunikacijos, amžiuje aktuali kaip niekada anksčiau. Lietuvos pramonininkų konfederacija įkurta 1993 metais. Ji yra Lietuvos pramonės kompanijų ruporas, kuris sustiprina jų balsą Lietuvoje, Europoje ir tarptautiniuose forumuose. Konfederacijai buvo sukurtas naujas, atitinkantis laiko dvasią, įsimenantis ir aiškiai suprantamas identitetas, atspindintis šiuolaikines konfederacijos vertybes – aiškumą, tvarumą, principingumą.

137

A well-memorable and easily manageable brand is capable of changing society’s attitudes, building reputation and forming positive opinion about organization, company or even a country. In the 21st century, the age of universal communications, branding is as important as never before.

The Lithuanian Confederation of Industrialists was established in 1993. It is a megaphone of Lithuanian industrial companies, delivering their stronger voice in Lithuania, Europe and international forums. A brand new, modern, well-memorable and easily understandable identity was created for the Confederation, representing modern values of the Confederation – openness, stability and integrity.


Viktorija Emde pavadinimas / name

Nidos vėtrungių įkvėpta / Inspired by Nida Weathercocks

apibūdinimas / type

dekoratyvinė interjero pertvara / decorative wall

užsakovas / client

privatus asmuo / private

metai / year

2013

kontaktai / contacts

info@viktorijadesign.lt; tel +370 687 80017

Fotografija / Photo: Leonas Garbačiauskas

138


Kuriant interjerą labai svarbu yra kontekstas, t.y. koks žmogus ten gyvens, kokia patalpų paskirtis, kur yra patalpos, kas aplinkui, kuo ypatinga ta vieta. Nuo to viskas ir prasidėjo – sukurtas mažas vasaros butas nuostabiojoje Nidoje. Interjeras turėjo būti lengvas, šviesus, modernus, o jo išskirtine detale tapo dekoratyvinė pertvarėlė, skirianti bendrą erdvę nuo miegamojo zonos. Ieškant grafinio motyvo kilo mintis panaudoti Neringos vėtrunges. Nuo seno tai buvo Kuršių laivų žymėjimas, kad žvejai nepažeidinėtų žvejybos plotų ribų. O tik vėliau tapo puošybos elementu, pagal kurį galima buvo spręsti apie kurėno savininko šeimą, jo turtinę padėtį, tai tapo lyg šeimos herbas. Šiandien mes grožimės jomis, o prasmė vis dar aktuali: „Kad gamtos jėgos būtų palankios žvejui, jis droždavo savo ‘vilčių ir gero susiklausymo’ simbolį ...” Todėl šiuose namuose modernus „vilčių ir susiklausymo” simbolis tapo dekortyvine sienute tarp svetainės ir miegamojo.

The context is very important for the interior design – who lives there, what the premises are like, how unique is that place. Here you see a small summer residence in the authentic Curonian spit, namely Nida. While searching for a graphic motive, the idea came to me to use a distinctive symbol of Neringa – weathervane. Since time immemorial it was the marking in the Curonian ships defining fishermen the area they are allowed to fish. And only later it became a decoration element, which describes the owners‘ family, his financial status. Over time it has become like a family insignia. Today we admire them, but the meaning is still relevant: “That the forces of nature would be friendly for fisherman, he carve his hopes and good concord symbol ... “ Therefore, in this apartament modern hopes and concord symbol became decorative wall installation between the living room and the bedroom.

139


Ričardas Kabelis pavadinimas / name

Erdvinio garso sistemos / Spatial Sound Systems

apibūdinimas / type

Ambisonika / Ambisonics

užsakovas / client

LMTA Muzikos inovacijų studijų centras / LMTA Music Innovation Studies Centre

metai / year

2014

kontaktai / contacts

inovacijos@lmta.lt

Prizas: Europos Komisijos informacinių technologijų, mokslo bei inovacijų parodos ICT 2013 „Geriausias parodos meninis eksponatas”, „Litexpo” Vilnius. 2013 11 06 – 08. Reward: “Best Art Exhibit Award” in European Commission’s exhibition of information technologies, science and innovations ICT 2013, “Litexpo” Vilnius. 6-8 November 2013.

Erdvinė garso spiralė / Spatial Sound Spiral

XXI amžiaus Erdvinės garso sistemos, grįstos skaitmeninėmis ir analoginėmis garso technologijomis, skatina naujas muzikos komponavimo strategijas ir akusmatinio erdvėlaiko patirtis. Čia pristatomos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų centre įdiegtos trys Erdvinės garso sistemos.

140

21st century Spatial Sound Systems, based on digital and analogue sound technologies, encourage new music composition strategies and acousmatic time-space experiences. It presents three sound systems that are set up Music Innovation Studies Centre in Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Erdvinė garso įstrižainė / Spatial Sound Diagonal


ErdvinÄ— garso sfera / Spatial Sound Sphere


Rūta Valušytė pavadinimas / name

Dviratininkas / Cyclist

apibūdinimas / type

suoliukas / bench

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2011

kontaktai / contacts

Laisvės al. 73-7, Kaunas; ruta@dizainodraugai.lt; tel. +370 652 59522

Konstruktyvu ir funkcionalu – centrinėje suolelio dalyje įrengta vieta atsisėsti, suolelio galuose rėmai skirti pasistatyti dviratį. Suolelio dizainą ir estetiką diktuoja funkcija ir nesudėtingos gamybos sprendiniai. Medžiagos – metalas dažytas milteliniu būdu, metalinės jungiamosios detalės.

142


Constructive and functional – central part of the bench is designed for sitting, while the ends are designed for bicycle parking. Function and simple production solutions dictate design and esthetics. Materials: powder painted metal, metal connectors.

143


Brača Sport, UAB

dizainas / design

Brača Sport, UAB

pavadinimas / title

Brača III

apibūdinimas / type

sportiniai irklai / paddle sports

metai / year

2012

kontaktai / contacts

www.braca-sport.com

1665 mm

gamintojas / company

Irklo ilgis reguliuojamas pagal poreikį, o sugriebimo rankenėlė gaminama individualiai pagal sportininko plaštaką Paddle length can be adjusted and handle is produced individually to a sportsman’s hand. Lietuvos bendrovė „Brača-Sport” – absoliuti pasaulio plastikinių sportinių irklų gaminimo lyderė. Pastarąjį dešimtmetį per 15 baidarių ir kanojų irklavimo pasaulio čempionatų ir 5 olimpines žaidynes su „Brača-Sport” irklais buvo iškovota 264 aukso, 279 sidabro ir 280 bronzos medalių. 2010 m. pasaulio čempionate su šios įmonės irklais laimėta bemaž du trečdaliai visų medalių. „Brača-Sport” buvo pasirašiusi sutartis su Atėnų, Pekino, o 2012 metais – su Londono olimpinių žaidynių rengimo komitetais dėl teisės atstovauti ir teikti servisą per olimpines žaidynes. Sportininkui geras irklas – labai individualus dalykas, nes kiekvieno žmogaus kūnas skirtingas. Valtyje sportininkas yra tarsi variklis, o irklas – kaip pavarų dėžė. Įmonė gamina 60 modelių irklus pagal sportininkų pageidavimus. Jų pasirinkimas labai didelis. Tai baidarių ir kanojų, baidarių ir kanojų irklavimo slalomo, masinio irklavimo, akademinio irklavimo (pavienio ir porinio) irklai. Akademinio irklavimo srityje „Brača-Sport” konkuruoja su amerikiečių ir australų bendrovių gaminiais.

144

„Nuolat tobuliname savo gaminius. Diegdami pačias naujausias technologijas suteikiame irklui sudėtingiausių mechaninių ypatybių“, – sako įmonės vadovas, daugkartinis šalies irklavimo čempionas Arūnas Tomkevičius. „Brača-Sport” irkliai tapo populiarūs dėl netradicinio menčių sprendimo, jų unikalaus dizaino ir patvarumo. Dizainas kuriamas remiantis labai tikslia sudėtingų skaičiavimų hidrodinamine analize, todėl irklas gerai subalansuotas. Gaminamas jis iš įmonėje parengtos žaliavos – aukšto modulio anglies pluošto, kuris naudojamas karinėje pramonėje ir kosmosui tyrinėti. Naudojamas specialus atsparaus gelio sluoksnis, kuris apsaugo irklą nuo intensyvaus saulės spindulių poveikio.

Lithuanian company “Brača-Sport” is an absolute global leader in plastic sporting paddles. Over the last decade 264 gold medals, 279 silver medals and 280 bronze medals have been claimed with “Brača-Sport” paddles in 15 World canoe and kayak rowing championships and 5 Olympic Games. In 2010 World championships almost two thirds of medals have been claimed with this company’s paddles. “Brača-Sport” had contracts with the Organizing Committees for the Olympic Games in Athens, Beijing and London, regarding the rights to be represented and provide services during the Olympic Games. A good paddle for a sportsman is an individual thing, because every sportsman’s body is different. A sportsman in a canoe is like an engine and the paddle is like a gear box. Following sportsmen needs, the company produces 60 different paddle models. The assortment is very wide. It includes paddles of canoes and kayaks, canoes and kayaks slalom, mass rowing, academic rowing (single and pairs). In the field of academic rowing “Brača-Sport” competes with American and Australian companies. “We never stop improving our products. We use the latest technologies and implement the most complex mechanical


characteristics”, - Arūnas Tomkevičius says, the head of the company and multiple national rowing champion. “Brača-Sport” paddles became popular due to the unusual blade solutions, unique design and endurance. Paddles are designed according to hydrodynamic analysis of very precise and complex calculations. This enables to achieve good balance of paddle. Paddles are produced of locally prepared materials: high-level carbon fiber, which has been used in military industry and space explorations. A resistant gel layer is also applied, which makes paddles sun-proof.

Brača III irklas padėjo Jevgenijui Šuklinui laimėti Londono olimpinių žaidynių sidabro medalį Brača III paddle helped Jevgenijus Šuklinas to win silver medal in London Olympics


Julija Janulaitytė pavadinimas / name

Mano virtuvės matrica / My Kitchen Matrix

apibūdinimas / type

drabužių kolekcija / clothing collection

įmonė / company

Mados namai Julija / Fashion House Julija

metai / year

2013

kontaktai / contacts

julijazy@gmail.com; julija@julija.lt; www.julija.lt; www.juliajanus.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Kaip žinia, matrica yra stačiakampė elementų lentelė, naudojama atliekant tiesines transformacijas, pavyzdžiui, kompiuterinėje geometrijoje. Ši elementų lentelė įkvėpė naująją Julios Janus kolekciją. Kurdama šešių dalių kolekciją „Mano virtuvės matrica”, dizainerė daugiausia dėmesio skyrė moderniems XXI amžiaus drabužių moDizainerė taip pat siekė naujų deliams, netradicinėms medžiagoms, technologijų ir gamtos dermės. Tai mapatogumui ir transformacijoms. tyti bet kuriame drabužyje – novatorišką pasiuvimą pagyvina švelnios, gamtos įkvėptos spalvos, o natūraliems, dailiai krentantiems audiniams įdomumo suteikia futuristinės detalės. Dalis moters gyvenimo persikėlė į virtualią realybę, tačiau ji vis tiek siekia išlaikyti artimą ryšį su gamta.

146Kiekviena iš šešių „Mano virtuvės matricos” dalių skirta tam tikrai aplinkai ar progoms. „Valgyk. Skaityk. Miegok“ – tai šilti, malonūs dėvėti mezginiai, drabužiai iš šilko ir vilnos. Jie skirti būti jaukiuose namuose, kai už lango siaučia pūga. „Trečioji Akis“ – laisvalaikio darbužiai, patogūs ir namuose, ir gamtoje, ir net jogos užsiėmimuose. „Atgal prie dviračio“ – jaunatviškiausia ir sportiškiausia kolekcijos dalis, miesto kultūros ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjoms skirti drabužiai. Kitos trys kolekcijos dalys – rafinuotesnės ir įspūdingesnės. „Dama“ – tai XXI amžiaus elegancija, paremta klasikinių audinių ir futuristinių drabužių formų kontrastu. Trofėjus skirtas ryžtingoms ir drąsioms moterims, kurios nori būti pastebėtos ir nebijo novatoriškų audinių bei drabužių modelių. Na, o kokie rūbai slepiasi po „Matricos“ pavadinimu turbūt jau aišku – tai asimetriškų, griežtų formų drabužiai, žvilganti oda, užtrauktukai ir kišenės.

As it is known, matrix is rectangle chart of elements, which is used for line transformations in computer geometry and elsewhere. This chart inspired a new collection of Julia Janus. Creating six-piece collection “My kitchen matrix” designer focused towards modern clothes models of the 21st century, unconventional materials, comfort and transformations. The designer also seeks tuning innovative technologies and nature. This can be seen in any piece of the collection: innovative sewing is brightened up by soft and nature inspired colours; natural and neatly falling fabrics include futuristic details. Some part of a woman’s life has moved to virtual reality, still she tries to keep close relation to nature.

148


Every piece of “My kitchen matrix” is designed for some certain environment or occasion. “Eat. Read. Sleep” – it is warm and cosy knitwear, apparel of silk and wool. They are designed to wear in a cosy home, when blizzard blusters behind the window. “The Third Eye”- its casual clothes, comfortable for home, nature and even yoga exercises. “Back to the Bicycle” is the most youthful and sporty piece of the collection. These clothes are for city culture and active leisure lovers. The other three parts are more sophisticated and impressive. “Madam” is 21st century elegance, based on the contrast of classic fabrics and futuristic forms. “Trophy” is designed for determined and courageous women, who want to be noticed and are not afraid of innovative fabrics and models. Finally, the piece called “Matrix” makes it clear, its asymmetric clothes of strict forms, glossy leather, zippers and pockets.

149


Fotografija / Photo: Ilona Kukenytė

Rūta Šipalytė pavadinimas / name

Kinų metai / Chinese Year

apibūdinimas / type

arbatinukai / teapots

užsakovas / client

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2007-2013

kontaktai / contacts

sipalyte@gmail.com; www.sipalyte.blogspot.com; tel. +370 686 11673

Arbatinukai-gyvūnėliai sukurti parodų ciklui Šanchajuje, Kinijoje. Pagal tenykštę tradiciją, kiekvienus kinų naujuosius metus simbolizuoja vis kitas zodiako ženklas, pasikartojantis kas dvylika metų: Žiurkė, Jautis, Tigras, Triušis, Drakonas, Gyvatė, Arklys, Ožka, Beždžionė, Gaidys, Šuo ir Kiaulė. Parodos organizatorių idėja – pakviesti autorius sukurti ir eksponuoti arbatinuką-gyvūnėlį simbolizuojantį atitinkamus metus. Parodų ciklas buvo pradėtas 2007, Kiaulės, metais ir iki 2013-ųjų, Gyvatės, metų esu sukūrusi septynių tipų arbatinukus.

Arbatinukai “Įsimylėję drakonai”. Baltas molis, bespalvė glazūra, 1000°C Teapots “Dragons in Love”. White clay, colorless glaze, 1000°C

Arbatinukas “Baltasis tigras”. Baltas molis, poglazūriniai dažai, įvairios glazūros, 1000°C Teapot “White Tiger”. White clay, underglazes, various glazes, 1000°C

150

Arbatinukas “Užsisvajojęs triušiukas”. Baltas molis, įvairios glazūros, poglazūriniai dažai, 1000°C Teapot “Dreaming Rabbit”. White clay, underglazes, various glazes, 1000°C

Arbatinukas “Auksaragė karvutė”. Baltas molis, įvairios glazūros, poglazūriniai dažai, auksas, 1000°C Teapot “Golden Horn Ox”. White clay, various glazes, underglazes, gold, 1000°C


Zoomorphic teapots are created for a series of exhibitions in Shanghai, China. According to Chinese tradition, each year in a twelve-year cycle corresponds to an animal of the Chinese zodiac: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog and pig.

The idea behind the event is to create zoomorphic teapots that represent or symbolize the respective animal for that year. These exhibitions were started in 2007, the year of the Pig. From then until 2013, the year of the snake, I have created seven types of unique teapots inspired by these traditional themes.

Arbatinukas “Laimingas drakonas”. Baltas molis, įvairios glazūros, 1000°C Teapot “Happy Dragon”. White clay, various glazes, 1000°C

151


Aušra Lisauskienė pavadinimas / name

M.Šaliamoras „Architektūrinė kompozicija” / M.Šaliamoras “Architectural composition”

apibūdinimas / type

knygos dizainas / book design

užsakovas / client

Vilniaus dailės akademijos leidykla / Vilnius Academy of Arts

metai / year

2012

kontaktai / contacts

ausralisauskiene@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Knyga pateko tarp penkiasdešimties gražiausių 2012 metų pasaulio knygų. Konkursą organizuoja portalas „Design Observer“, JAV. This book can be found among the World’s 50 best book covers of 2012. This competition is organized by the website “Design Observer”, USA. Mokomoji knyga „Architektūrinė kompozicija“ skirta architektūros, kraštovaizdžio architektūros, dizaino specialybės studentams ir visiems, besidomintiems menu bei kompozicijos dėsniais. Knygos struktūrą ir grafinio dizaino sprendimą padiktavo knygos turinys – tekstas lietuvių bei anglų kalbomis, gausiai iliustruotas piešiniais, brėžiniais ir fotografijomis. Visa medžiaga suskirstyta į 10 skyrių, kuriuos skiria architektoniški atvartai su skaičiais, angliškas tekstas komponuojamas kairiojoje atvartų pusėje, lietuviškas – dešiniojoje. Iliustracijos laisvai komponuojamos per visą atvartą. Knyga atspausdinta ant „Munken Polar“ 150 g/m popieriaus „PF Square Sans Pro“ šriftu.

Katalogas / Catalog

152


The training manual “Architectural Composition” is intended for students of architecture, landscape architecture and design, and for everyone who has an interest in art and principles of composition. The content of the book figured its structure and graphic design: the text is presented in Lithuanian and English, it includes numerous illustrations, drawings and pictures. All material is divided in ten parts, separated by architectonic turn-ups with numbers. The English text is on the left side and the Lithuanian one is on the right side of the turn-ups. Illustrations are freely arranged all over the turn-up. The book is printed on “Munken Polar” 150 g/m paper, in “PF Square Sans Pro” font.

153


Vilija Raguckienė pavadinimas / name

Gėlės / Flowers

apibūdinimas / type

tapyba ant stiklo ir šilko / painting on the glass and silk asmeninis projektas / personal project

metai / year

2013

kontaktai / contacts

vilijatekstile@info.lt; tel. +370 610 24 071

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Menininkė, atitrūkusi nuo saviraišką varžančių pramoninės tekstilės technologijų panoro išbandyti kitas medžiagas bei formas ir spalvų polėkį. Naudodama stiklą ir natūralų šilką surado savitą stilių, naujų priemonių šioms medžiagoms dekoruoti. Tapyba ant stiklo tai ir potepiai teptuku, ir liejimas tarsi akvarele, ir grafinis štrichas specialiais dažais. Tapytas natūralus šilkas tinka proginiams drabužiams, užuolaidoms; ant šilko tapyti paveikslai lengvai tampa spalvinga interjero dalimi.

This artist detached from self-expression limiting industrial textile technologies and wished to try other materials, forms and chromatic drive. Using glass and natural silk she developed unique style and new ways for decorating these materials. Glass painting includes paintbrush, watercolour techniques and line-drawing with special paints. Painted natural silk could be used for making clothes and drapery. Pictures painted on silk may be easily turned to colourful piece of interior.

154Denis Orlenok pavadinimas / name

The Vinci

apibūdinimas / type

protokolų analizatorius ir keitiklis / protocol analyzer and converter

gamintojas / manufacturer

Elseta

metai / year

2013

kontaktai / contacts

mail@id-orlenok.com; www.the-vinci.lt

THE VINCI yra protokolų analizatorius ir universalus keitiklis, skirtas aukščiausio lankstumo reikalaujančioms aplikacijoms, kuriose naudojamos nuoseklaus ryšio sąsajos. Gaminio pramoninis dizainas įkvėptas Leonardo da Vinči paveikslo „Vitruvijaus žmogus”, kuris atspindi tobulas žmogaus kūno proporcijas pagal aukso pjūvio santykį. Įrenginio elementų išdėstymas vizualiai pratęsia žmogaus figūros linijas ir suteikia ergonomišką formą


THE VINCI is protocol analyzer and universal converter for applications requiring the highest versatility of physical serial communication interfaces. Industrial design is inspired by Leonardo da Vinci’s illustration “Vitruvian Man�, which represents the golden ratio of the human body. The elements are positioned so that they would prolong the lines of the drawn figure and create a perfectly ergonomic shape of the device, convenient to handle every day.


Asta Grigaitytė pavadinimas / name

gentleMANLY

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

konkursas / competition

WHO’S NEXT Paris 2013

metai / year

2013

kontaktai / contacts

grigaityte.asta@yahoo.com; tel. +370 623 70102


„gentleMANLY“ yra konceptuali drabužių bei aksesuarų kolekcija, kurios esminė idėja ir atspirties taškas – pakitęs mo-ters įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje, dažnas moters ir vyro vaidmenų susikei-timas socialinėje ir išorinėje plotmėse. Šiandieninės moterys yra stiprios, „superherojės”, siekiančios karjeros, išlaikančios save, kartu labai moteriškos ir subtilios. Toks susidvejinimas, kai išorėje dominuoja valdžia, karjera, stiprybė – pakankamai vyriški ženklai, o viduje – jautrus moteriškumas, analizuojamas kolekcijoje „gentleMANLY“. Pasitelkiant lengvus, trapius audinius klasikinio vyriško kostiumo-frako-transformacijai, ieškomas naujas siluetas ir forma.


160


Collection gentleMANLY reflects a contemporary image of the modern woman that has been changing significantly since the turn of the 20th century. A today’s woman is strong, career-orientated, financially independent and yet very subtle and feminine. Combining menswear tailoring with so-called feminine fabrics such as silk chiffon, sheer organza in cooler pale colours, a sophisticated and original look for a contemporary woman is born.

161


Nauris Kalinauskas pavadinimas / name

Kėdė Nr.004 / Chair No. 004

apibūdinimas / type

kėdė / chair

gamintojas / manufacturer

Venta LT, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

nauris@contraforma.com; www.contraforma.com; tel. +370 659 99000

Minimalaus dizaino kėdės skirtos daugiausia viešosioms erdvėms – kavinėms, viešbučiams, biurams. Gaminamos iš uosio arba beržo masyvo su minkšta, gobelenu arba dirbtine oda traukta sėdyne. Didelis dėmesys skiriamas gaminio tvirtumui – dėl to atsirado dideli kampiniai mazgai, leidžiantys spręsti masyvo jungimo problemas. Šioje baldų serijoje Nr 004 taip pat planuojama gaminti sudedamą vieną i kitą kėdę, kėdę su porankiais bei panašios konstrukcijos stalus.

162

Minimalistic design chairs are designed mainly for public spaces - cafes, hotels and offices. Made from solid ash or birch, with an upholstery seat in eco leather. Much attention is paid to the strength of the product - chair strength lies in the enlarged corners circuits. This furniture series No. 004 also plans to produce stackable chair, a chair with armrests, and a similar design tables.


163


dizainas / design

Elvita Brazdylytė

Smiltė Bagdžiūnė pavadinimas / title

Tu-tu

apibūdinimas / type

natūralūs rankų darbo saldainiai / natural handmade candy

metai / year

2011

kontaktai / contacts

info@tutu.lt, www.tutu.lt tel. +37060608202, +37061014850;

Suradę „TU-TU” apsikabinam vaikystę. Koks saldus jausmas! Rankų darbo „TU-TU“ ledinukus žmonės pasaulyje pamėgsta iš pirmo karto. Prisiminimas apie vaikystę mus nukelia į natūralių šypsenų, nepavargstančio smalsumo ir saldžių paslapčių laikus. To ilgimės visą gyvenimą. Natūralūs „TU-TU“ ledinukai atrodo kaip išmaniųjų telefonų aplikacijos ir jas galima laižyti. „Gaivus obuolys“ – saldžiarūgštė klasika Taip laiko spiralė sukasi aukštyn vėl sujungdama natūralumo siekiančias gamtos išsiilgusiems miestiečiams. šeimas su modernioje aplinkoje „Sodo uogos“ – vitaminas C visiems su augančiais vaikais. Ragaudami „TU-TU” tikromis džiovintomis juodųjų serbentų žmonės užsimerkia ir vėl atsimerkia į savo vidinę laisvę būti laimingiems. uogomis. „Geros nuotaikos užtaisai ant pagaliu„Saldi pupelė“ – desertas romantiškoms ko“ niekada nebus identiški, o „TU-TU” skonių nuotykiai priverčia nusišypsoti ir asmenybėms. didžiausius skeptikus. „Įžūlus cinamonas“ – drąsiems Štai grįžta meilė ir energija į mūsų šmaikštuoliams specifinis tirštas skonis. gyvenimus ...

164


When we find “TU-TU”, we embrace the childhood. What a sweet feeling! Handmade “TU-TU” lollipops that people all over the world start to like from the very first time after they try them. Childhood memories take us to the times of natural smiles, untiring curiosity and sweet secrets. Natural “TU-TU” lollipops look like smart phone apps and they can be licked. “Fresh apple” – sweet and sour classic for nature-sick townspeople. “Garden berries” – vitamin C for everyone with natural dried black currants. “Sweet bean” – a desert for romantic personalities. “Cheeky cinnamon” – special deep taste for brave quipsters. This is the way that time spiral turns up, connecting disengagement seeking families with their kids, growing in modern environment. People close their eyes when they taste “TU-TU” and open their eyes towards internal freedom to be happy. “Good mood charged on a stick” will never be identical, and “TUTU” taste adventures will make smiling even the biggest doubters. Here love and energy comes back to our lives…


Titas Simanonis pavadinimas / name

Nr.120615-01

apibūdinimas / type

žiedas / ring

užsakovas / client

private

metai / year

2012

kontaktai / contacts

titas@simanonis.com; www.simanonis.com; tel +370 686 86 777

Juvelyrų Simanonių šeimos tradicija ir unikalia technika pagamintas žiedas. Panaudotas geltonas arba baltas auksas, smaragdas ir briliantai. The ring is made using a unique method and tradition of Simanoniai jewellers’ family. Yellow gold, white gold, emerald and diamonds.

Lydinys / alloy Smaragdas / emerald Briliantai / diamonds Masė / mass

166

Geltonas ir baltas auksas / yellow and white gold 750 (18K) 3,25 ct. 1 vnt. / 1 psc. 0,02 ct. 200 vnt. / 200 psc. 21,12 gEvelina Kudabaitė pavadinimas / name

CookCloth

apibūdinimas / type

gaminimo paviršius / cooking surface kursinis darbas, VDA / term paper

168

metai / year

2013

kontaktai / contacts

evelina.kudabaite@yahoo.com

„CookCloth“ – tai sensoriniu būdu valdomas daugiafunkcis gaminimo paviršius, inspiruotas staltiesės. Staltiesė – tai stalo puošmena, kuri asocijuojasi su svečiais: giminėmis, draugais, todėl mėginau išgauti staltiesės medžiagiškumą, lengvumą ir jaukumą. Ploną ir iš smulkių elementų sukonstruotą lankstų paviršių galima naudoti kaip pjaustymo lentą, kaitlentę, taip pat apgobiant juo išlaikyti maistą šiltą arba jį pašildyti. Tokį paviršių su jame užprogramuotais raštais galima pasitelkti kaip foną kuriant teminį vakarėlį. Panaudotą prietaisą paprasta nuvalyti ir saugoti sulanksčius kaip staltiesę.

Konkursas: Electrolux Design Lab 2013 Top 50, 2013 m. Competition: Electrolux Design Lab 2013 Top 50 (2013).

“CookCloth” is a portable and foldable cook top concept that allows you to cook and cut on the same surface. It also keeps/makes your food warm when it is covered with it. The concept features the induction technology and sensors that enable users choose the heating area with bare hand touch on the surface. Thin and separate elements give flexibility to the object and makes it more alike to a tablecloth. To make cooking even more fun you can choose a visual pattern which will appear on the surface while you cook or eat, e.g. henna patterns for an Indian party. When cooking is done, the system can be easily cleaned and stored safely in a compact place by bending/rolling it like a tablecloth.Vaidas Tamošiūnas Aidas Kalinauskas

170

architektų studija / architects studio

Studija Archispektras

pavadinimas / name

Autografas tarp pušų / An Autograph Among the Pine Trees

apibūdinimas / type

namas / house

užsakovas / client

privatus asmuo / private

metai / year

2012

kontaktai / contacts

Puodžių g. 12-1, Kaunas; www.archispektras.lt, tel. +37069830916

Atsisakyta stereotipų. Į pirmąjį susitikimą užsakovas atsinešė jam patikusį kartotinio namo projektą, o pamatai jau buvo išlieti. Iš pradžių pageidauta tik pakoreguoti projektą – pristatyti baseiną. Bet po keleto diskusijų architektams pavyko įkalbėti užsakovą keisti projektą iš pagrindų. Architektai pasiūlė suprojektuoti namą pagal individualius šeimos poreikius. Tam buvo išgriauti esami pamatai ir viskas pradėta „nuo nulio”. Formuodami fasadus ir aplinką architektai išryškino laužytų linijų grafiką. Ne tik išorei, bet ir interjerui buvo panaudotos natūralios, bet netradicinės apdailos medžiagos ar net palikti matomi konstrukciniai elementai, pvz., monolitinės betono sienos.

Išraiškingi fasadai. Vertikaliai dalintas „Cor-Ten” plienas kompozicijoje su didžiuliais vitrininiais langais, dvišlaičio stogo dalyje suformuojančiais įspūdingą įstrižą liniją, suteikė namui išskirtinę išvaizdą. „Surūdijęs” plienas buvo lankstomas ir montuojamas vertikaliais segmentais prisiderinant prie šalia augančių pušų kamienų. Nors plienas yra gana rafinuota ir šalta medžiaga, ryškūs ochros atspalvių dryžiai, tarsi plačios lentos, išpjautos iš ką tik nukirsto medžio, suteikia namui vizualinės šilumos. „CorTen” plienas pasirinktas neatsitiktinai. Betonas ir medis. Projekte pavyko sėkmingai įgyvendinti keletą drąsių modernaus interjero sprendimų. Interjere eksponuojamos monolitinio betono

sienos ir lubos yra pagrindinės namo laikančiosios konstrukcijos. Grublėta medinių klojinių, pašalintų išliejus betoną, tekstūra tapo pagrindiniu daugelio namo patalpų raiškos elementu. Greta jų architektai nepagailėjo skaidrių ir lygių stiklinių paviršių. Negana to, iš antro aukšto matomoje baseino erdvėje atspindžius meta ir melsvas baseino vanduo. Svetainėje per visą patalpos ilgį prie lubų pritvirtintas fotostudijos ar filmavimo aikštelės nuotaiką kuriantis funkcionalus šviestuvas su keletu prožektorių, nukreipiančių šviesą į norimą vietą – valgomąjį stalą, poilsio kampą. Todėl kaip atsvarą bei siekį sušildyti gyvenamojo namo interjerą ir visiškai nepaversti jo buvusioje kino studijoje įsikūrusiuloftu, architektai gausiai naudojo natūralaus medžio elementus. Ąžuolo masyvo apstu visur – juo apdailintos laiptinės sienos antrajame aukšte, šio aukšto grindys, monumentalūs virtuvės baldai ir spintos bei durys. Jų paviršius šiek tiek grublėtas, tarsi pagamintas iš neobliuotų lentų, o šį grubaus minimalizmo įtaigumą sustiprina šiuolaikinė nematoma baldinė furnitūra – tiksliau, jos nebuvimas. Spintos – tarsi masyvios medžio dėžės – be rankenėlių, vyrių ar kitų minimalistinį stilių griaunančių elementų. Interjero kūrėjai dėmesį telkia į svarbesnius dalykus – esminį natūralių medžiagų grožį. O prie tokių dar nuo XX a. pradžios šlovingojo Bauhauso laikų priskiriamas ir betonas. Jų fone išryškėja autoriniai meno kūriniai: Konstantino Žardalevičiaus tapyba – triptikas ir dekoratyvus grafitis vaiko miegamajame antrjame aukšte – Tado Vincaičio-Plūgo darbas. Šie drąsūs ir įtaigūs architektų sprendimai yra labai organiški ir nedisponuoja su gamta. Daug stiklo fasaduose ir interjere leidžia neprarasti ryšio su aplinka, o pastato tūriai palengvinami fasaduose apgalvotai skaidant stiklo ir metalo plokštumas. Namo aplinkos elementų kompozici-

172

jos, išdėliotos pagal tą patį braižą, sukuria vizualinį pastato ir gamtinės aplinkos vientisumą, tarsi plėtoja sąsajas su lieknais pušų kamienais. Tad galima teigti, jog tikslingas architektų „autografas“ palankioje gamtinėje aplinkoje tik pabrėžia jos natūralumą.The house is situated on the river shore. The envelope of the building is composed of glass and rusted steel planes which were mounted in vertical segments in order to have a metaphorical relation with growing pine trees on site. Even though steel is quite refined and cold material, its bright ocher colour hues like wide planks cut from a fresh wood and gives a visual warmth to the house. The project has successfully implemented a number of bold modern design solutions. After remowing the wooden formwork, rough concrete texture ap-

174

peared and became the main interior expression element. In addition, transparent and smooth glass surfaces were widely used which made the interior staying in touch with nature. Another interesting detail in the interior is the lighting siting through the entire length of the living room in the style of a film studio where the functional light can be spotted to the desired location – lounge corner or dining table. As a counterbalance to the factory-like interior, the natural wood elements were abundantly used. Solid oak appears everywhere - it dominates in a

monumental kitchen on the ground floor, as well as stairwell walls, floors, ceilings, cabinets and doors on the first floor. Cabinets - like solid wood boxes – designed without handles, hinges or other destructive elements in order to completely keep a minimalist style. Attention here is focused on more important things – the essential beauty of natural materials. The bright surface gives a background and highlights the painting- triptych by Konstantinas Žardalevičius in the living room and decorative Graffiti in child‘s bedroom by Tadas Vincaitis- Plūgas.


175


Emilija Užukauskienė pavadinimas / name

Antalis-2013

apibūdinimas / type

sieninis kalendorius / wall calendar

užsakovas / client

Antalis, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

emilija.uzukauskiene@gmail.com

UAB „Antalis“ 2013-ųjų metų vieno lapo sieninis kalendorius, sukurtas ir pagamintas kaip dovana esamiems klientams bei verslo partneriams. Kalendoriui buvo sukurta pakuotė, kuriai panaudota kartoninė tūta su firminiu lipduku. Kalendoriaus dydis – 320x580 mm. Plačiaformatė spauda ant drobės (COALA CANVAS).

176

UAB Antalis-2013 one page wall calendar was made as a present for clients and partners. Cardboard tubes with branded stickers were used as a packaging for the calendar. Size - 320x580 mm. Wide format printing on canvas (COALA CANVAS).Indrė Stulgaitė-Kriukienė pavadinimas / name

Laivai / Boats

apibūdinimas / type

meninio stiklo kolekcija / artistic glass works collection

gamintojas / company

Glasremis, UAB

metai / year

2010-2013

kontaktai / contacts

glasremis@takas.lt; www.glasremis.lt; tel. +370 688 54473

Indrė Stulgaitė-Kriukienė savo darbuose stengiasi išgryninti idėją, emociją, būseną, tam tikrą formą. Jai būdinga šalto stiklo apdirbimo technika, liejimas. Stiklo skulptūras ji formuoja rankomis tik iš aukštos kokybės medžiagų. Pasak menotyrinnkės Raimondos KogelytėsSimaitienės, autorė „kūryboje vadovaujasi egzistenciniu, filosofiniu idėjos suvokimu, pasvertu esminių gyvenimo vertybių , moralinių bei dvasinių atspirčių

apmąstymu. Minėti aspektai jaučiami dailininkės kūrinių pavadinimuose, motyvuose ir jų meninėje formoje.[...] Temoms atskleisti čia dažniausiai pasitelkiama stiklo medžiaga, paveikta išradingais technologiniais procesais ir praturtinta įvairiomis asociacijomis: tarkime, šiurkštus, prigęsęs, faktūriškas, inkliuzais „užterštas“ lietas stiklas yra

tinkamas nykstančios, žūstančios materijos pavidalui išreikšti.“ Atskleisdama stiklo trapų grožį – skaidrumo harmoniją, spalvų žaismą, sklindančią jėgą ir ramybę, menininkė žiūrovui suteikia atradimo ir pažinimo džiaugsmą.

Saulėlydžio laivas Sunset Boat

Fotografija / Photo: Aleksandr Sidorenko

Sutemų laivas Twilight Boat

Laivu į naktį Boat in the Night Rausvas mėnulio laivas Pink Moonlight Boat

178


In her works Indrė Stulgaitė – Kriukienė tries to purify idea, emotion, condition and some certain form. Cold glass processing technique and casting is a major characteristic of her works. Only high quality materials are used for her handmade glass sculptures. According to the art expert Raimonda Kogelytė – Simaitienė, the artist “follows existential and philosophic concept of idea and

179

balanced reflection of basic life values, moral and spiritual pillars. These aspects are found in the artist’s work titles, motives and artistic forms. […] To develop themes the author mostly uses glass, affected by inventive technological processes and enriched with various associations: for instance, rough, flagged and “polluted” glass with inclusions is suitable to express a vanishing and dying material shape.” The artist presents a viewer with the joy of discovery and cognition by revealing fragile beauty of glass: harmony of clarity, chromatic plays, pervasive power and peace.

Sutemų laivas Twilight Boat


dizainas / design

JCDecaux Lietuva, UAB

pavadinimas / title

Velocycle

apibūdinimas / type

dviračių nuomos sistema / bike rental system

užsakovas / client

Susisiekimo paslaugos, SĮ / Municipal enterprise “Susisiekimo paslaugos”

metai / year

2013

kontaktai / contacts

info@jcdecaux.lt

2013 metų vasarą Lietuvos sostinėje Vilniuje ėmė veikti nauja viešojo transporto rūšis – miesto dviračiai. Tai pirmoji Rytų Europoje „CycloCity“ dviračių savitarnos sistema. 24 specialiose stotelėse paruošta 200 oranžinės spalvos dviračių. Jiems ir stotelėms naudojami itin tvirti mechanizmai, o stovai su specialiai šiai paslaugai sukurta užraktų sistema. Patys dviračiai surinkti Prancūzijoje, visos detalės pirktos iš geriausių gamintojų. Graži ir patogi trijų bėgių transporto priemonė teikia pasitikėjimo, pritaikyta važiuoti mieste. Startas buvo labai sėkmingas. Visą vasarą oranžinė spalva mirgėjo visame centre ir senamiestyje. Per parą, kai oras geras dviračiais važiuota nuo 800 iki 1500 kartų. Taigi, vienas dviratis išnuomojamas bent 5 kartus. Nuomojasi dažniausiai aktyvus verslo žmogus, kuris nenori tupėti tansporto kamščiuose arba žmogus, propaguojantis sveiką gyvenseną. Praverčia ir turistui, norinčiam geriau pažinti miestą ir iš vienos vietos į kitą patekti greičiau. Sistema pritaikyta „CycloCity Vilnius“ ilgalaikės nuomos kortelės, Vilniečio

kortelės ir 3 dienų bilieto naudotojams. Organizatoriai tikisi, kad kartą oranžinis dviratis, taip linksmai sumirgėjęs sostinėje, kas vasarą tik populiarės, padės vilniečiams gyventi sveikiau ir sumažins išmetamųjų dujų kiekį mieste. In the summer of 2013 new kind of public transport started operating in Lithuanian capital Vilnius – city bicycles. It is the first “CycloCity” bicycle selfservice system in Eastern Europe. 200 bicycles were distributed in 24 special stations. Bicycles and stations are made of strong materials, and terminals include specially developed lock system. Bicycles were assembled in France; all parts were procured from the best producers. Good looking and comfortable triplegear transport injects self-confidence, it is adopted for riding in the city. The beginning was very successful. All summer long the city center and old town was glimmering with orange colour. In good weather bicycles were used 800-1500 times a day. This means that a single bicycle was rented at least five times a day. Majority of clients were active business people, who do not want to get stuck in traffic jams or advocates of a healthy life style. It is also handy for tourists, who want to know the city better and can travel faster from one place to another. The “CycloCity Vilnius” system is tailored for long-term rent cards, Vilnius citizen’s cards and three-day public transport ticket users. Organizers expect that a successful debut of orange bicycles will make them more and more popular every summer, help people live healthier life and reduce gas emissions.Algirdas Jazbutis pavadinimas / name

Lietuvos Respublikos monetos / Lithuanian coins

apibūdinimas / type

pakuotė / packaging

užsakovas / client

Lietuvos bankas / The bank of Lithuania

metai / year

2011-2013

kontaktai / contacts

algirdas@daba.lt; www.dabaexpo.lt; tel. +370 5 2341040

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Ekonomisto akimis pinigai savaime yra vertybė, todėl papildomai jos kurti tarsi ir nereikia. Tačiau gali būti ir kitas vertės aspektas. Nors monetų pakavimas atlieka dvi pagrindines – apsaugos ir rėminimo – funkcijas, tačiau nemažos investicijos skiriamos rinkinių grafinio dizaino kūrimui. Fizinio monetų „kūno“ pakuotė tampa produkto identifikavimo priemone. Pakuotė suteikia proginėms monetoms papildomo identiteto. Todėl monetų pakuotės reikšmingumas beveik prilygsta piniginio vieneto svarbai. Lietuvos banko užsakymu 2000 metais teko sukurti pirmąjį apyvartinių monetų rinkinio įpakavimą. Pakuotės dizainui skiriamas ypatingas dėmesys – ji pateikiama kaip komunikacijos ir savitos kultūros saviraiškos priemonė. Grafinis dizainas apima pakuotės informaciją, jos vizualinę raišką, estetiką, visa tai yra objekto pažintinės vertybės. Supakavus pirmąjį rinkinį į dar neegzistuojantį popierinį ir plastiko dėklą, svarbu buvo sukurti ir funkcionalų jo dizainą. Pastebėta, kad kolekciniai rinkiniai pasaulyje yra išskirtiniai per tam tikrus simbolius, nepamirštant nacionalinių kultūrinių sąsajų. Rinkinio pakuotės grafikai buvo parinktos lietuviško gintaro inkliuzų išdidintos fotografijos. Jų išskirtiniai vaizdai primena teiginį „gintaras – antroji nacionalinė valiuta“. Monetos sudėtos į dėklą, kuriam dar buvo suprojektuotas ir pagamintas atskiras vokas. Voko (pakuotės medžiaga plastikas ir popierius) plokštumose iškirsti atviri langai – tai galimybė apžiūrėti monetų aversą ir reversą. Monetos į pakuotę įdedamos – per voko dešinįjį kraštą. Dvigubas monetų įpakavimas papildomai saugo nuo išorės veiksnių. Pakuotė visų pirma yra numizmatinio rinkinio tam tikro istorinio fakto

182

įamžinimo idėjos grafinė išraiška. Dėl rinkinio „suvenyriškumo“ jam keliami tam tikri specifiniai grafinio dizaino reikalavimai. Svarbu buvo rasti spalvų derinius, kurie sukurtų kuo geresnes asociacijas, kad monetų pakuotė perteiktų paties produkto patrauklumą. Kuriant kitų rinkinių įpakavimo dizainą buvo išlaikomas vizualinis rinkinių identitetas. Pasiūlyta pakavimo sistema ir grafinė raiška, kuri sukuria laipsnišką perėjimą į naują temą. Siekiama kuo didesnės monetų pakuotės ir dizaino elementų harmonijos. Ypač svarbu kuriant įpakavimo grafinį projektą išlaikyti klasikinę monetų dizaino tradiciją. Be metalinių monetų, paskutiniu metu pakuotėje atsirado papildomas proginis atminimo ženklas, kuris priskiria rinkinį tam tikrai datai arba svarbiam įvykiui. Svarbi 2008 metų pakuotė, kuri turėjo pasirodyti euro įvedimo išvakarėse, ir pažymėti lito, kaip nacionalinės valiutos, išėmimą iš apyvartos (kaip žinome, to neįvyko). Čia panaudotas prieškario ir šių dienų Lietuvos pinigų grafikos piešinio sug-

retinimas, kuris minimalistiškai atskleidė lito raidos istoriją. 2013 metais pateikta kompleksinė pakuotė S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti, skirta numizmatiniam apyvartinių monetų rinkiniui. Grafiniam dizainui panaudotos archyvinės vienspalvės ir šiuolaikinės spalvotos fotografijos – taip įprasminta praėjusio laiko sąvoką. Šis spalvinis fotografikos montažas asociatyviai susijungė su skulptoriaus dvimetalės monetos idėja į vieną visumą: monetos plastika, metalų dvi spalvos ir voko grafinis sprendimas. Lietuvos banko išleidžiamuose monetų rinkiniuose įamžinami svarbūs mūsų valstybės ir istorijos įvykiai. Įpakavimo funkcinė ir meninė vertė monetų suvenyrui suteikia papildomos pridedamosios vertės. Prabangiems gaminiams pakuotės forma yra ne mažiau svarbi už produkto turinį. Monetų įpakavimo grafinių maketų bendraautoriai: R. Galinis, A. Cicėnas, R. Aleksandravičius, M. Jonikas.


The Bank of Lithuania issues coin sets to commemorate landmark events in our state’s and world’s history. Functional and artistic value of packaging creates additional value for coin souvenirs. Regarding luxurious products, the packaging is as important as the content. In 2000 magnified pictures of Lithuanian amber inclusions were used to create the first packaging for circulating coins set, ordered by Bank of Lithuania. These exceptional views remind the saying that “amber is our second national currency”. Coins were in special case, with specially designed and produced separate envelope. On surfaces of the envelope (made of plastic and paper) open windows are cut out – giving an opportunity to look at coins’ reverses and obverses. The right side of the envelope is open for inserting coins. Double packaging of coins protects them from external factors. While creating graphic project of packaging, it was essential to maintain the classic coin design tradition. Apart from metal coins, the package recently included an additional commemorative sign, attributing set to some landmark date or event.

It is worth mentioning the package of 2008, which had to be issued just before joining the Euro zone, thus commemorating withdrawal of national currency litas (as we know, it failed to happen in 2008). This package includes collation of prewar and modern Lithuanian monetary graphics, thus marginally representing history of litas. In 2013 the Bank of Lithuania presented complex package for numismatic circulating coins set, commemorating 80th

anniversary of S. Darius and S. Girėnas flight over the Atlantic Ocean. The graphic design includes archival monochrome and modern colourful pictures. This significantly embodies the concept of the past time. This chromatic montage of pictures associatively connects with the author’s idea of bi-metallic coin and create single unit: coin’s plastic, two colours of bi-metallic coin and graphic solution of envelope.


Jurgita Januškevičiūtė www.jjurgita.lt; tel. +370 698 17313 pavadinimas / name

SAT

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

įmonė / company

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2011

kontaktai / contacts

Didžioji g. 13–10, Vilnius; januskeviciute@gmail.com; tel. +370 698 17 313

išraišką suteikia autorės itin mėgstami minkšti, lengvi audiniai: sugrįžta prie kašmyro, vilnos, šilko, medvilnės, aksomo. Dažnos dekoratyvios siuvinėtos detalės, subtilūs spalvų akcentai sukuria lengvumo ir paslapties įspūdį. Moteris vilkinti tokiu drabužiu gali pasijausti nepriklausoma, didinga asmenybė, tikėtis būti pastebėta, bet išlikti subtili ir neiššaukianti.

Mados kolekcija „SAT” lyriška ir jausminga, nes buvo kuriama tikint, kad žmogų veikia ne konkretus drabužis, o jo sužadinamos asociacijos, jausmai ir vizijos. Drabužį vertingą daro ne tik novatoriškos idėjos, bet ir dizaino bei apdailos sprendimų sudėtingumas. Dizainerės modeliai dažniausiai asociuojasi su istoriniais stiliais ir klasika, o jiems naują

Fotografija / Photo: Nerijus Paluckas

184


The fashion collection “SAT” is lyric and sentimental. The author believes that a person is affected not by certain clothes, but associations, feelings and emotions that the clothes arouse. It is not only innovative ideas that make clothes valuable, but also complexity of design and decorations. The designer’s models usually associate with historical styles and classics. New expression is achieved through the author’s favourite soft and light fabrics: she turns to cashmere, wool, silk, cotton and velvet. Frequent decorative embroidery details and subtle chromatic accents create impression of lightness and secrecy. Woman wearing these clothes shall feel like an independent and sublime personality. She will get noticed, but remain subtle and peaceful.

185


Konstantin Markin pavadinimas / name

Lunokhod 2

apibūdinimas / type

laikrodis / watch

gamintojas / manufacturer

Koliz Vostok, UAB

metai / year

2012

kontaktai / contacts

kosta@vostok-europe.com; www.vostok-europe.com

Laikrodžio dizainas buvo įkvėptas Sovietų mėnuleigio “Lunokchod 2”, kuris kaip kosmoso tyrimo programos sudėtinė dalis, nusileido mėnulyje 1973 metų sausio 15 dieną. Iš Žemės valdomas savieigis robotas, per 4 mėnesius įveikęs 37 kilometrus kraterių nusėto reljefo, atliko mėnulio paviršiaus mechaninius tyrimus, lazerinius matavimus ir kitus eksperimentus, atsiuntė tūkstančius nuotraukų. The watch design was inspired by Lunokhod 2 which was more advanced and the last of two unmanned lunar rovers landed on the Moon by the Soviet Union as part of the Lunokhod program on January 15, 1973. Lunokchod 2 operated for about 4 months, covered 37 km of terrain, including hilly upland areas and rilles, and sent back panoramic images and thousands TV pictures.Mant mechanical tests of the surface, laser ranging measurements, and other experiments were completed during this mission.

186


187


Automatinis spyruoklinis vienos krypties helio vožtuvas yra integruotas į laikrodžio korpusą. Tai naudinga komerciniams narams, pasinerentiems į didelius gylius, naudojant nardymo varpus.

The automatic helium release valve is a spring-loaded one-way valve integrated into case of the watch. It is useful for commercial divers operating at great depths using diving bells.

Laikrodis „Lunokchod 2” kartu su papildomu dirželiu pateikiamas supakuotas į atsparią vandeniui ir smūgiams plastiko dėžutę, kuri gali būti naudojama vertingų daiktų saugojimui ekstremalios veiklos metu. Dirželiai keičiami atsuktuvu, kuris taip pat yra dėžutėje. The watch with an additional strap is packed into an original VE waterproof and shock-resistant plastic box, which can be used during extreme activities to keep valuable possessions safe. The straps are interchangeable by screw driver.

188


Laikorodžio specifikacija • • • • • • • • • • • • • • •

Chirurginio nerūdijančio plieno korpusas Skersmuo 49 milimetrai, storis 17,8 milimetrų Atsparumas vandeniui iki 300 metrų Aukščiausio lygio fizinis padengimas garais (tik padengtiems korpusams) 15 tričio dujomis pripildytų vamzdelių ant ciferblato ir rodyklių Vienkryptis sukamasis bezelis su minučių skaičiuokle Sustiprintas, neatspindinčiu apvalkalu padengtas 3,5 milimetrų storio K1 mineralinis kristalas Automatinis helio paleidimo vožtuvas Pagal užsakymą pagamintos silikoninės apyrankės su originalaus dizaino tvirto nerūdijančio plieno sagtimi Šveicarijoje pagamintas TM TM36.03VE Soprod daugiafunkcinis mechanizmas, specialiai sukurtas Vostok-Europe prekės ženklui Dviejų laiko juostų rodymas Automatinis kalendorius Atgalinis laiko skaičiavimas (valandos, minutės ir sekundės) Atgalinis dienų skaičiavimas (nuo 31 dienos) Chronografas su tarpinio laiko funkcijomis (iki 31 dienos)

189

Watch specifications • • • • • • • • • • • • • • •

Surgical grade stainless steel case. 49 mm siameter, 17.8mm thickness Water resistant up to 300 meters A-grade PVD plating (for plated cases) 15 tritium gas filled tubes on the dial and hands Uni-directional rotating bezel with minute counter Enhanced, anti-reflective coated, 3.5 mm thick K1 mineral crystal Automatic helium release valve Custom silicon straps with heavy duty stainless steel buckle of original construction Swiss-made TM36.03VE Soprod multifunctional movement designed exclusively for Vostok-Europe brand 2 time zones indication Perpetual calendar Countdown of time (hours, minutes and seconds) Countdown of days (from 31 days) Chronograph with split time functions (up to 31 days)


Egidijus Gužauskas pavadinimas / name

Rythm of speed

apibūdinimas / type

automobilio dekoravimas / car decoration

konkursas / competition

Dunlop Art Car 2012. Organizatoriai / organizers: Dunlop

metai / year

2012

kontaktai / contacts

ok.bimok@gmail.com; www.bimokpro.com

Legendinių Le Mano (Prancūzija) lenktynių trasoje 24 valandas riedėjo JMW Motorsoort komandos automobilis „Ferrari F 459 GT2“ , kurį išpuošė dizaineris Egidijus Gužauskas, laimėjęs „Dunlop“ organizuotą tarptautinį automobilių dizaino konkursą „Dunlop Art Car“. Konkurse dalyvavo 175 menininkai iš trylikos valstybų. Automobilio grafika sukurta panaudojant kompanijos spalvas, padangų protektoriaus rašto bei nuo greičio ištryškusių dažų motyvus. Atsižvelgta į tai, jog automobilis trasoje matomas praskriejantis dideliu grečiu, vengta smulkių detalių, pakreiptomis, storomis juodomis bei geltonomis linijomis sukurtas konktrastingas ir dinamiškas ritmas, pabrėžiantis automobilio greitį. „Dunlop“ prekės ženklo vadovo Sanjay Khannos manymu, buvo nuostabu pamatyti, kiek lenktynių entuziastų ir dizaino profesionalų priėmė iššūkį sukurti dizainą lenktynėse dalyvausiančiam „Ferrari“. Egidijaus Gužausko projektas išsiskyrė dinamika ir originaliu požiūriu į spalvą.

190

Apdovanojimas: Didysis prizas konkurse „Dunlop Art Car”, 2012 m. 175 dalyvių iš 13 pasaulio šalių. Reward: Grand Prix. Competition “Dunlop Art Car” (2012).


In the legendary Le Mans (France) racing track 24 hours spent Ferrari F 459 GT2, representing team “JMW Motorsport”. This car, decorated by designer Egidijus Gužauskas, won the international car design competition “Dunlop Art Car”, organized by “Dunlop”. 175 artists participated in this competition, representing 13 countries.

The car design was created using the company colours and elements of tire tread and bursting paint. Considering the fact that car in the track drives very fast, author decided to avoid small elements. Contrasting and dynamic rhythm, highlighting car’s speed, was created through fat black and yellow lines. “Dunlop” brand manager Sanjay Khanna said it was wonderful to see how many racing enthusiasts and design professionals have accepted the challenge to create design for Ferrari, participating in the race. Egidijus Gužauskas project is characterized by dynamics and original attitude towards colours.


Asta Sadauskaitė Loucas Papantoniou pavadinimas / name

Family Tree

apibūdinimas / type

kolumbariumas / columbarium

konkursas / competition

Design for death, 2013. Organizatoriai / organizers: Designboom, NFDA

metai / year

2013

kontaktai / contacts

asta_sd@yahoo.com

Apdovanojimas: Didysis prizas konkurse „Design for death”, 2013 m. 2050 dalyvių iš 96 pasaulio šalių. Reward: Grand Prix. Competition “Design for death” (2013).

Dizainerė, kurdama virtualią kapavietę „Family Tree“, pagrindiniu kūrinio motyvu pasirinko bičių medaus korį – tai lengvo betono urnos su šviečiančiais OLED (organinės kilmės šviesos diodu) ekranais, kuriuose šviečia mirusiųjų vardai ir trumpa atminimo informacija. Šią informaciją galima keisti telefonu iš bet kurio pasaulio taško ar pasikeisti su kitais šeimos nariais. Giminės amžinojo poilsio vietą – visą geneologinį medį kiekviena šeima gali turėti netoli savo namų.

192


Family Tree ensures that the love, family members share for each other in life, will continue for eternity. The tree consists of a cluster of honeycomb shaped urn vaults. Each honeycomb, belongs to a deceased family member. Combined, the urns form the Family Tree, which serves as a final resting place for families. The urn vault is made of wood, with an OLED display cap. The display emits a serene, pulsing light that conveys spirituality and displays the name of the deceased with a short memorial message. At any time, family members can amend or change the message from their mobile phones. Every Family Tree has at least one honeycomb shelf, made of light-concrete, which serves as a case for memorabilia and flowers. The Family Tree is also useful for families living far away from each other; where family members can not visit the resting place of their loved ones. In this case, family members can distribute ashes amongst themselves, so that each family unit can create its own family tree close to the place they live.

193


Audrius Ambrasas

Ambraso architektūros sudija

Mindaugas Reklaitis, Vilma Adomonytė pavadinimas / name

RUPERT meno ir edukacijos centras

apibūdinimas / type

pastatas, interjeras / building, interior

užsakovas / client

VšĮ „Šiuolaikinio meno asociacija“

metai / year

2013

kontaktai / contacts

info@ambrasas.lt; www.ambrasas.lt

Vilniuje, Valakampiuose, prie antrojo paplūdimio, vietoje buvusios parduotuvės prie buvusio troleibusų žiedo, Vaidilutės gatvės ašyje stovi Menų inkubatorius. Kurortinė aplinka ir meno kūrimo paslaptis buvo pagrindinės architektūrinės idėjos inspiracijos. Medžio apdaila vizualiai tirpina pastatą pušyne, o vienintelė anga akliname pagrindiniame fasade traukia lankytoją tarsi pro rakto skylutę pažvelgti į menininkų pasaulį. Pirmame aukšte yra universali salė, skaitykla, administracijops patalpos. Rūsyje – kompiuterinio meno dirbtuvės. Antrame aukšte apie pagrindinę pastato ašį išdėstytos reziduojančių menininkų studijos. Jos yra dviejų tipų – su lauko terasomis arba su antresolėmis viduje. Iš antrojo aukšto koridoriaus atvirais laiptais akimirksniu galima nusileisti tiesiai į lankas. Rūsys ir pirmas aukštas perdengti 12 m ilgio surenkamomis gelžbetoninėmis plokštėmis. Antro aukšto laikanti konstrukcija - plieno profilių karkasas. Fasadai apkalti termiškai apdorotomis pušinėmis lentomis, vidaus apdailai naudojamos balintos pušinės dailylentės.

194


Arts Incubator is located in Vilnius, Valakampiai, next to the second beach. It was built instead of the shop near the former trolley ring, in the axis of Vaidilute street. Resort environment and the art creation mystery were the main sources of architectural inspiration. Wooden facing makes the building to visually dissolve in a pine forest, and the only opening in the main facade allows the visitor to look at the artists’ world like through the keyhole. The ground floor has a hall, library and administration. In the basement - the space for computer art workshops. Around the main building axis on the second floor - studios for the artists. There are two types of these - with an outdoor terrace or with a mezzanine inside. One can get from the second floor corridor directly to the meadow through an open staircase. The ceilings of basement and first floor are contructed from 12 meters long prefabricated reinforced concrete panels. Supporting contruction of the second floor - steel profiles frame. Heat-treated pine boards are used for the facade cladding and bleached pine paneling for the interior.


Juozas Brundza pavadinimas / name

Luna

apibūdinimas / type

raktinė / key holder

įmonė / company

Ltd Studio, UAB

metai / year

2010

kontaktai / contacts

Nočios g. 3-1, LT-03103, Vilnius; info@ltdstudio.lt; www.ltdstudio.lt; tel. +370 687 55004

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Pakabinami aksesuarai iš blizgių metalų pripildo namus paslaptingų romantiškų atspindžių. Raktinė – patogi spintelė raktams, kartu tai ir aptakus modernaus dizaino kūrinys, išraiškingas interjero Suspension accessories from glittering elementas. Spalvos: juoda, balta, nike- metals make home full of mysterious romantic reflections. Key rack is a comliuota; matmenys 255 x 70 mm. fortable board for keys and streamlined peace of modern design, expressive element of interior. Colours: black, white, plated. Measurements: 255 x 70 mm.

196


197


Vakaris Bernotas pavadinimas / name

Vitruvijaus žmogus / Vitruvian Man

apibūdinimas / type

dekoratyvinė kompozicija /decorative composition

užsakovas / client

Respublikinė Klaipėdos ligoninė / Republican Klaipėda Hospital

metai / year

2013

kontaktai / contacts

Žiedų skg. 4A LT-91227 Klaipėda; vakaris@kdc.lt; www.kdc.lt; tel. +370 698 34310

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

Paprasta ir labai efektyvi praktika - kuo daugiau šypsotis. Šypsena nestorina, neteršia, ji neapmokestinama, nuolat atsinaujinanti, užkrečianti džiaugsmu, jai nereikia akumuliatoriaus, kuro ar specialios priežiūros...

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Leonardo da Vinčio Vitruvijaus žmogaus pratimas Jis skirtas: sujungti protą, kūną ir dvasią; harmonizuoti ir padėti atgauti pusiausvyrą; padėti pajausti visovės ir vieningumo jausmą; tai globaliholistinio gydymo piktograma. Vitruvijaus Žmogaus pratimas – tai „keturių viename“ piešinys. Keturios skirtingos šio pratimo stovėsenos atspindi energijos būvį keturiuose lygmenyse: fiziniame; astraliniame; kauzaliniame; dvasiniame. Šios keturios pozos (kaip jogos asanos) padeda suderinti kūną harmoningesniam energijos dažniui, kūno vidun įsilieja integruojanti energija. Atliekant šį pratimą, gilesnioji žmogaus dalis atpažįsta ryšį su aukštesniąja sąmonės vibracija ir nervų sistema susiderina su nauju lygmeniu. Kaip atlikti šį pratimą? pradinėje padėtyje stovime įprastai, kairę pėdą pasukame šonu į išorę, rankas laikome horizontaliai ištiestas į šonus delnais į priekį; pirma padėtis: dešine koja žengiame į šoną taip, kad pražergtomis kojomis ūgis sumažėtų maždaug 1/14; antra padėtis: rankas pakeliame tiek, kad didieji pirštai būtų viršugalvio lygyje; trečia padėtis: grįžtame į pradinę stovėseną pritraukdami dešiniąją koją prie kairiosios, rankas palikdami viršugalvio lygyje; ketvirta padėtis: rankas grąžiname į horizontalią padėtį ir pažiūrime į Vitruvijaus žmogaus paveikslėlį. Viską kartojame 7 kartus, kiekvieną pozą išlaikydami nuo 3 iki 5 sekundžių. Atliekant šį pratimą, bandome pajausti lyg stebėtume save iš šalies. Šis pratimas - tai Sielos – Kūno – Proto – Dvasios vienovės simbolis.

198


Simple and really effective practice – smile as much as you can. Smiling doesn’t make you fat, it doesn’t pollute nature, it’s free of charge, it’s always renewable, it spreads joy, it doesn’t need battery, fuel or special care… Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man exercise It is intended to: - Join intelligence, body and spirit; - Harmonize and recover balance; - Help feeling the wholeness and unity;

- This is the pictogram of global-holistic treatment. Vitruvian man exercise is “four in one” painting. Four different stands of this exercise reflect energetic existence in four levels: - Physical; - Astral; - Causal; - Spiritual. Four different positions (like Yoga’s Asana) help balancing body for better harmonized energy rate, integrated energy flows into body. This exercise helps deeper self-part recognizing connec-

tion with higher vibration of conscious, thus nervous system adjusts to a new level. How to do this exercise? - At the initial position we stand normally, turn the left foot inside, hands are in a horizontal position with palms looking forward. - The first position: move the right leg sideways, so that your height would reduce approximately 1/14 when legs are spread; - The second position: raise hands until middle fingers are in the same level as crown; - The third position: pull back the right leg to the initial position, while hands remain in the crown level; - The fourth position: lay down hands to horizontal position and look at the Vitruvian man picture. Repeat this exercise seven times, holding every position for 3-5 seconds. When performing this exercise, we should try to imagine observing ourselves from aside. This exercise is symbol of Spirit – Body – Mind unity.

199


dizainas / design

Sportinė aviacija ir Ko, UAB

konstruktorius / constructor

Klemas Juočas

gamintojas / manufacturer

Sportinė aviacija ir Ko, UAB

pavadinimas / title

LAK 17B

apibūdinimas / type

sklandytuvas/ glider

metai / year

2012

kontaktai / contacts

Debesų g. 16, Pociūnai LT-59327, Prienai; director@lak.lt; www.lak.lt; tel. +370 319 60567

2012 metais Pasaulio sklandymo čempionate, kuris vyko Uvaldėje, JAV, Lietuvos rinktinės pilotai Vytautas Mačiulis ir Mindaugas Žaliukas pasirodė lietuviškais naujos konstrukcijos 18 m klasės skandytuvais LAK 17B-FES, pagamintais UAB „Sportinė aviacija ir ko“.

Įmonėje šiuo metu gaminami LAK 17, LAK 19 ir LAK 20 įvairių modifikacijų sklandytuvai iš kompozicinių medžiagų. Jais sklando ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pilotai. LAK 17B jau įsigijo sklandytojai Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Itali-

joje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Pietų Afrikos Respublikoje. Du sklandytuvus nupirko JAV bei Kanados lietuviai ir davė juos išbandyti mūsų pilotams 2012 metų Pasaulio sklandymo čempionate.

18 m


„Sklandytuvas labai grakštus, tikras lenktyninis bolidas, – apie šį modelį atsiliepia pilotas Artūras Klimašauskas, – vizualiai lengvas – iš karto matai, kad nereikės kankintis stumdant ir surinkinėjant. Tvirta sparno konstrukcija, atrodo labai patikimas. Mūsų sėkmę lemia dešimtmečiais gaminamų lietuviškų sklandytuvų kokybė ir mūsų aerodromuose puoselėjamos sklandymo tradicijos”.

0.63 m 6.55 m


LAK-17B-FES naujausio dizaino aukštos kokybės produktas. Sklandytuvas yra pagamintas iš modernių kompozicinių medžiagų (stiklo, anglies ir kevlaro pluoštų). Sparno lonžeronas yra pagamintas iš orientuotų anglies strypelių GRAPHLITE SM315 ir turi dvigubos „T” formos profilį. Oro stabdžiai yra sumontuoti ant viršutinio sparno paviršiaus. Sklandytuvo liemuo yra monokokinės konstrukcijos. Sklandytuvo kabina su reguliuojama piloto sėdyne ir optimaliai išdėstytomis valdymo rankenomis ilgų skrydžių metu leidžia pilotui jaustis komfortiškai. Sklandytuvo gaubtas atsidaro į priekį. Itraukiama važiuoklė su amortizatoriais ir hidrauliniais stabžiais yra 350x135mm dydžio. Visi valdymo įtaisai, įskaitant vandens balasto valdymą, prisijungia automatiškai sklandytuvo surinkimo metu. Buksyravimo kablys įrengtas šalia pagrindinės važiuoklės. „T” formos uodega (stabilizatorius su kiliu) LAK-17B suteikia geras valdymo charakteristikas. Sklandytuvai su elektriniais varikliais sparčiai populiarėja pasaulyje. Tokio sklandytuvo pilotas pats gali įsijungti elektrinį variklį ir grįžti į aerodromą, užuot rizikavęs tupti į laukus ir laukti savo komandos pagalbos. Sklandytuve variklis sumontuotas liemens priekyje, įjungus jį išsiskleidžia 1 m skersmens propeleris. Išjungus elektros variklį, propeleris priglunda prie liemens.


LAK-17B – the newest 18 meter class high quality design glider. Compared to its predecessors it has many novelties: middle wing composite plastic construction with turn-ups, retractable undercarriage chassis, and water ballast reservoir. Altered construction of wings optimizes the wings, which helps when seeking better results and when the pilot needs to overcome sleety weather and thermals. Tail and fuselage sections have undergone improvements too. Gliders with electric engines are gaining popularity all over the world. Pilot of such a glider may start the electric engine himself and return to his airfield instead of taking the risk of landing in the fields and having to wait for help of his team. The glider’s electric engine has been mounted in the nose of the fuselage. When the motor is switched on its 1 meter wide propeller unfolds. When the engine is switched off the propeller safely nestles against the fuselage.


Jolanta Rimkutė Ieva Ševiakovaitė pavadinimas / name

Baltai

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

gamintojas / producer

VšĮ „LT-identity“

metai / year

2011

kontaktai / contacts

jolanta@studijalt.eu; tel. +370 686 04 609; ieva@studijalt.eu; tel. +370 686 04 607

Mintis. Gamtos traukos ir asmenybės šaknų ieškoma urbanistinėje XXI a. erdvėje. Keliamas klausimas – kas yra šiuolaikinis baltas, naujausias technologijas naudojantis, natūralumo ieškantis komunikaciniame chaose? Kolekcijoje naujomis formomis pristatyti senovės baltų ženklai: Sparnuotas žaltys, trys devynetai, Laimos pėdutės, mėnulio ženklas, žalčio ženklas. Medžiagos. Natūralūs audiniai: viskozė, trikotažas, linas, medvilnė, lietpaltinis audinys. Rezultatai. Funkcionalūs ir organiški žemės spalvų tonų marškinėliai, apsiaustai, džemperiai, kelnės, universalūs krepšiai.

Idea. The project searches for the origins of the longing for nature and Baltai* ethnic identity in the 21st century urban space. The project asks the question: who are they, the contemporary Baltai, who uses the newest technology to find authenticity in the midst of communicational chaos? The collection presents newly interpreted ancient Baltic symbols: the winged grass-snake, three nines, the goddess Laima’s footsteps, the moon symbol, the grass-snake symbol. Materials. Natural fabrics: linen, cotton, viscose, stockinette, raincoat cloth. Results. Functional and original earth-like toned shirts, hoodies, cloaks, trousers, universal bags. *the ancestors of modern day Lithuanians

204dizainas / design

TBWA reklamos agentūra / advertising agency

pavadinimas / title

LRT

apibūdinimas / type

korporatyvinis identitetas /corporate identity

užsakovas / client

Lietuvos radijas ir televizija / The Lithuanian Radio and Television

metai / year

2012

kontaktai / contacts

info@tbwa.lt

Suformavus Lietuvos Nacionalinio Transliuotojo poziciją ir įvardinus esmines komunikacijos gaires, LRT logotipų paieškoms buvo nubrėžtos dvi strateginės kryptys. Pirma – reikėjo rasti visus ženklus vienijantį elementą, kurio pagalba būtų tvirtai ir aiškiai deklaruojama visų medijų priklausomybė esminiam ženklui – LRT. Tai atliepė esminį strateginį tikslą – pristatyti visuomenei ne naujus LRT kanalų ženklus, o atsinaujinusį LRT, kuris vienija net septynias masinės žiniasklaidos priemones. Įvardinus naują transliuotojo poziciją, raidėms LRT buvo pasiūlyta nauja, labiau korporacijos esmę išreiškianti šifruotė – iš seno „Lietuvos Radijas ir Televizija“ į „Lietuvos Respublikos Transliuotojas“. Siekiant išreikšti aiškią ženklų priklausomybę vienai korporacijai, šis akronimas buvo pridėtas prie visų ženklų ir dar iškeltas į pirmą planą. Siekiant dar labiau užtvirtinti vieningumo įspūdį, visi ženklai buvo papildyti tokios pat formos pusrėmiu. Taip visuose ženkluose atsirado vieninga tekstinė-grafinė dominantė – priklausomybės vienai korporacijai išraiška. Antra – iššūkis atrasti darnią ir vieningą raišką „dvilypei“ LRT misijai. Kaip visuomeninis transliuotojas, LRT turi misiją „puoselėti ir gerbti“ – remtis bendražmogiškomis,

206

nacionalinėmis ir valstybinėmis vertybėmis ir savo veikla puoselėti jas. Tokiai korporacijai tiktų „rimta“ ir gal net konservatyvi raiška. Kita vertus, LRT įsipareigojęs „įkvėpti ir kurti“ – būti šiuolaikišku, atviru ir progresyviu visuomeniniu transliuotoju. Toks aspektas prašosi modernios, dinamiškos raiškos – beveik priešingos minėtai konservatyviai raiškai. Todėl ženklų visumoje, kuri turėjo išreikšti stiprią priklausomybę vienai korporacijai, reikėjo atrasti ne tik „dvilypės“ LRT misijos išraišką, bet ir konkretaus ženklo nuorodą į kurį nors misijos aspektą. Šis iššūkis buvo išspręstas pavadinimų korekcijomis, spalvomis ir pusrėmio simbolika bei kompozicija. Kiekvienai medijai buvo atrastas funkcinis ar simbolinis pavadinimas, einantis po akronimu, o korporacijos pavadinimas išvalytas nuo bet kokių papildų, paliekant tik tai, kas dominuoja visuose ženkluose – LRT ir pusrėmis. Visiems ženklams buvo priskirta jų misiją ir poziciją simboliškai išreiškianti spalva ir tonas. Korporacijos ženklas mėlynas ir pats tamsiausias, taip suteikiant jam solidumo, ilgaamžiškumo įspūdį ir dominavimo virš visų kitų ženklų jausmą. Pati „jauniausia“ LRT medija yra portalas, todėl šis ženklas yra šviesiausias, bet atsižvelgiant į jo informacinę ir archyvinę funkcijas, jam taip pat priskirta


ramybe ir patikimumu dvelkianti mėlyna. Pagrindinis radijo kanalas yra „karščiausių“ žinių medija didžiausiai Lietuvos auditorijai, todėl šiam ženklui nepabijota priskirti raudoną spalvą. Nors LRT Kultūra ir LRT Klasika puoselėja labiau klasikines vertybes, šie kanalai turi ir pakankamai daug modernaus bei pramoginio turinio. Todėl šių kanalų ženklai pasižymi sodrumu ir taurumu dvelkiančiais atspalviais, sukurtais iš energingos raudonos ir solidžios mėlynos mišinio. LRT Lituanica pasižymi visai kitokia paskirtimi – tai Lietuvos kanalas užsieniui ir išeiviams. Šiam ženklui buvo pasirinkta spalva, kurią spontaniškai susieja su Lietuva absoliuti dauguma šalies gyventojų ir svečių – žalia. LRT medijų krepšelyje pats progresyviausias ir jauniausią auditoriją turintis kanalas yra radijas LRT Opus, todėl jam buvo priskirta karščiu ir energija spinduliuojanti oranžinė spalva. Įvairialypei ir daugiafunkcinei LRT misijai išreikšti buvo pasirinktas visus ženklus lydintis grafinis elementas. Primenantis anksčiau naudotą LRT televizijos rėmelį, šis pusrėmis buvo išgrynintas iki abstraktaus simbolinio elemento. LRT yra patikimiausia ir didžiausia medijų korporacija, todėl jai tinka save išreikšti per kubą – stabilumo, tobulumo, pastovumo simbolį. Kita vertus, tai – progresyvi ir naujoms idėjoms atvira korporacija, todėl grafinis elementas kuria užuominą į kubą ir, tuo

207

pačiu, palieka šį kubą „atidarytu“, tarsi primindamas kvietimą „think outside the box“. LRT stipriai akcentuoja savo, kaip patikimo žinių suteikėjo poziciją – ar tai būtų dienos žinios, ar edukacinė laida. Tai pabrėžti, grafiniam elementui buvo suteiktos lanksčios formos, kuriančios asociacijas su atversta knyga. Siekiant pabrėžti LRT, kaip solidžios, bet modernios ir patikimos, bet atviros, dinamiškos

korporacijos įvaizdį, buvo išsaugotas seno LRT akronimo pasvirimas ir raidžių forma. Tačiau šriftas buvo atnaujintas, pritaikant jį šio laikmečio reikalavimams, o „knyga“ buvo „pakelta“ taip, kad taptų asociatyviu vektoriumi, primenančiu sparnus ar tiesiog rodyklę kilimui pozityviausia kryptimi – į viršų ir dešinėn, kas suvokiama, kaip į priekį.


Two strategic directions were traced for identifying LRT logo, after position of Lithuanian national broadcaster was formed and major communication guidelines were identified. First, a uniting element for all brands had to be found that could be used to strongly and clearly declare subordination of all media to major LRT brand. This followed major strategic goal: presenting not new brands of LRT channels, but renewed LRT, which unites seven mass media tools. When the broadcaster’s position was newly identified, the letters “LRT” were offered a new code, which better presents the corporate essence: from old “Lithuanian Radio and Television” to new “Lithuanian Republic Broadcaster”. This acronym was added to

all brands and highlighted, thus expressing a clear subordination of brands. In order to achieve even stronger impression of unity, similar shape half-frame was added to all brands. This enabled to create single textual – graphic dominant in all brands – an expression of belonging to single corporation. Second, the challenge of discovering harmonious and united expression of “ambivalent”

208

LRT mission. Since it operates as a public broadcaster, LRT has a mission to “cherish and respect”: respect general human, national and statehood values and cherish them. Corporation like this would require “serious” and even conservative expression. Otherwise, LRT has committed to “inspire and create” by being modern, open and progressive public broadcaster. This aspect requires a modern and dynamic expression, namely different than previously mentioned conservative expression. Therefore it was essential not just identifying expression of “ambivalent” LRT mission, but also identifying certain brands reference to some certain aspect of the mission. This challenge was accepted by adjusting titles, colours and half-frame symbolism and


compositions. A functional or symbolic title was created for every single media, written under the acronym. Meanwhile the corporation title was cleaned from any additives, remaining only dominant pieces among all brands: LRT and half-frame. Every brand was given a colour and shade, expressing their mission and position. The corporation brand is blue and darkest of all, thus making it solid, durable and dominant over other brands. The “youngest” LRT media is website; therefore this brand has the lightest shade. Although, considering its informative and archival functions it was also given the blue colour, spreading peace and confidence. Major radio channel is the media of “hottest” news, receiving major Lithuanian audience; therefore this brand was given red colour. Although “LRT Culture” and “LRT Classics” focus more on classic values, these channels also have fairly modern and entertaining content. Therefore, these channels brands are painted in deep and noble colours, mixing energetic red and solid blue. “LRT Lituanica” has absolutely different mission, since this is a channel for expats and foreign countries. This brand was given a colour that majority of Lithuanians and foreign visitors spontaneous-

209

ly associate to Lithuania – green. The most progressive media in LRT basket and with the youngest audience is radio “LRT Opus”; therefore this brand was given orange colour, pulsating heat and energy. Graphic element, uniting all brands, was selected to express diverse and multifunctional LRT mission. Reminding previously used LRT TV frame, this half-frame was purified to an abstract symbolic element. LRT is the most reliable and biggest media corporation; therefore it should express itself through cube, which symbolizes stability, perfection and permanence. Otherwise, it is progressive and innovative corporation; therefore graphic element suggests cube and

at the same time leaves it open, thus reminding invitation to “think outside the box”. LRT strongly accentuates its position as a reliable source of news, whether it would be daily news or educational programme. To highlight this aspect, the graphic element was given flexible forms, associating with open book. Remaining shape of LRT letters and cant from the old acronym develop the image of a solid, but modern and reliable, although open and dynamic corporation. Nevertheless, the font was updated and “the book” was “lifted” to make it associative vector, reminding wings or simply an arrow for positive take-off – up and to the right, which is perceived as “forward”.


Elena Šniras pavadinimas / name

Žuvinė

apibūdinimas / type

visuomeninis interjeras / public interior design

užsakovas / client

Palangos tauras, UAB

metai / year

2013

kontaktai / contacts

elena.sniras@gmail.com; www.zuvine.lt; tel. +370 695 71711

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Menų sintezė, jautrus mentalinis santykis tarp dizaino vartotojo ir jo paties gerėjimosi menu – man visad buvo siekiamybė, pristatant visuomenei bet kurį iš mano sukurtų interjero projektų. Erdvė, saikas, funkcija – toks trejybės balansas atitinka šių dienų interjero dizaino tikslus ir eurovartotojo lūkesčius. Šiame projekte atkreiptinas dėmesys į nedidelės visuomeninės erdvės transformacijas, panaudojant veidrodinius paviršius. Vienas iš mano tikslų buvo sukurti tapybiškos visumos skambesį interjere, apjungiant atskirus lubų, grindų, šviestuvų ir baldų plastikos elementus. Pirmą kartą panaudojau tapybos darbo spaudą ant šviestuvo: sėkmingas eksperimentas tapo pastovia vaizduojamojo meno ekspozicija restorano interjero kontekste. Art synthesis as the evolutionary approach to the design has always been the aspirational point of any project I have ever designed. The space, the function, the moderation - that balance of the trinity completely meets today’s interior design goals as well as users expectations. In this project I was paying attention to the small public space transformations by using the mirror surfaces. One of my goals was to combine all single elements of the interior - the ceiling, the floor, the lamps and the furniture, to create one pictorial consonance between them. It was the first time I used the painting print on the lamp‘s surface. A successful experiment became a permanent visual art exhibition in the context of interior design of the restaurant.

210

Fotografija / Photo: Paulius Gvildys Tapyba / Painting: Rytas Jurgelis


211


DIZAINERIŲ INDEKSAS / DESIGNERS’ INDEX info@acme.eu; www.peanutmouse.eu; tel. +370 37 333533

Ambrasas Audrius

info@ambrasas.lt; www.ambrasas.lt

Audimas

www.audimas.lt

30

Bačkys Rimas

rimas.backys@snaige.lt

28

Bagdžiūnė Smiltė

info@tutu.lt, www.tutu.lt

164

Baradinskienė Rasa

info@rasadesign.lt; www.rasadesign.lt; tel. +370 685 53055

122

Beržiūnas Algis

algioprojektai@gmail.com

100

Bernotas Vakaris

vakaris@kdc.lt; www.kdc.lt; tel. +370 698 34310

198

Blaževičius Tauras

tauras@taurusjewels.com; tel. +370 614 21433

80

Brača Sport

www.braca-sport.com

144

Brazdylytė Elvita

info@tutu.lt; www.tutu.lt

164

Brundza Juozas

info@ltdstudio.lt; www.ltdstudio.lt; tel. +370 687 55004

196

Čekanauskas Darius

info@industrialds.com; www.industrialds.com; tel. +370 5 2623972

126

Čepkauskas Vitalis

vitaliscepkauskas@gmail.com

102

Emde Viktorija

info@viktorijadesign.lt; tel +370 687 80017

138

FridayLab

www.fridaylab.com

130

Gamtos virtuvė

kuklyteindre@gmail.com

Gaumina

darius@gaumina.co.uk; www.gaumina.co.uk

Gluškevičiūtė Simona

gluskeviciute@gmail.com

Grigaitytė Asta

grigaityte.asta@yahoo.com; tel. +370 623 70102

Grušnys Mindaugas

gintas@lukrecija.lt; tel. +447990694011

Gužauskas Egidijus

ok.bimok@gmail.com; www.bimokpro.com

194

88 104 84 158 60 190 92

Ivaškevičius Tomas

212

86

ACME Europe

Janulaitytė Julija

julijazy@gmail.com; julija@julija.lt; www.julija.lt; www.juliajanus.com

146

Januškevičiūtė Jurgita

januskeviciute@gmail.com; tel. +370 698 17 313

184

Jarašius Saulius Juozas

sauliusdesign@yahoo.com; tel. +370 687 20334

46

Jasiulis Tomas

tomas@yasiulis.lt; www.yasiulis.lt; tel. +370 682 45628

74

Jazbutis Algirdas

algirdas@daba.lt; www.dabaexpo.lt; tel. +370 5 2341040

182

JCDecaux Lietuva

info@jcdecaux.lt

180

Jucaitis Robertas

www.matahari.lt

136

Jurkūnaitė-Bruožienė Rūta

ruta.jurkunaite@yahoo.com; www.rutajurkunaite.com

Kabelis Ričardas

inovacijos@lmta.lt

140

Kalinauskas Aidas

www.archispektras.lt, tel. +37069830916

170

Kalinauskas Nauris

nauris@contraforma.com; www.contraforma.com

162

Kalinkin Robert

press@robertkalinkin.com; www.robertkalinkin.com

112

Kaltenis Tautvydas

tautvydas@kaltenis.com; www.kaltenis.com; tel. +370 699 24521

68

Kavarskas Edvardas

edvardas.kavarskas@lgda.lt; tel. +370 652 78 428

52

70


24

Klimas Audrius

audrius.klimas@vda.lt; tel. +370 686 09009

Kudabaitė Evelina

evelina.kudabaite@yahoo.com

Komarovska Gražina

grazinakom@gmail.com; tel. +370 65 24 2232

40

Kriukas Remigijus

glasremis@takas.lt; www.glasremis.lt; tel. +370 686 66844

64

Kriukienė -Stulgaitė Indrė

glasremis@takas.lt; www.glasremis.lt; tel. +370 688 54473

178

Lapėnas Gintas

gintas@lukrecija.lt; tel. +447990694011

Lisauskienė Aušra

ausralisauskiene@gmail.com

152

Lukšytė Živilė

luksyte.zivile@gmail.com; tel. +370 678 09489

114

Markin Konstantin

kosta@vostok-europe.com; www.vostok-europe.com

186

Martinkus Romualdas

artcentras@gmail.com; tel. +370 687 32 460

128

Mauricaitė Dalia

nauris@contraforma.com; www.contraforma.com

120

Mikolaitytė Simona

mykolaitytesimona@gmail.com

16

Mikulionis Rytis

www.plazma.lt

56

Narečionis Vilmas

http://newspagedesigner.org/profile/VilmasNarecionis

82

Natkevičius Gintautas

info@natkevicius.lt

NEW! agency

goodnews@newisnew.lt

Orlenok Denis

mail@id-orlenok.com; www.the-vinci.lt

Parulskis Liudas

liudas.parulskis@gmail.com

Petružytė Orinta

orintta@gmail.com; www.modainterni.com

Puzeras Vytautas

info@puzero.lt; www.puzero.lt; tel. +370 686 09009

Raguckienė Vilija

vilijatekstile@info.lt; tel. +370 610 24 071

154

Rimkutė Jolanta

jolanta@studijalt.eu; tel. +370 686 04 609

204

Sadauskaitė Asta

asta_sd@yahoo.com

192

Sportinė aviacija ir ko

director@lak.lt; www.lak.lt; tel. +370 319 60567

200

Statkevičius Juozas

juozas@statkevicius.com

Stiklerytė Austė

austeja.stikleryte@gmail.com

116

Simanonis Titas

titas@simanonis.com; www.simanonis.com; tel +370 686 86 777

166

Ševiakovaitė Ieva

ieva@studijalt.eu; tel. +370 686 04 607

204

Šipalytė Rūta

sipalyte@gmail.com; www.sipalyte.blogspot.com

150

Šiukčius Giedrius

dizinas@splius.lt tel.+370 699 21 765

124

Šniras Elena

elena.sniras@gmail.com tel.+370 686 42812

210

Tamošiūnas Vaidas

www.archispektras.lt, tel. +37069830916

170

TBWA Vilnius

info@tbwa.lt

206

Užukauskienė Emilija

emilija.uzukauskiene@gmail.com

176

Valevičius Martynas

martynas@valevicius.com

Valušytė Rūta

ruta@dizainodraugai.lt; tel. +370 652 59522

142

Varanka Arkadijus

arkadijus.varanka@vda.lt; tel. +370 698 11020

118

Vazalinskienė Jolanta

jolanta.vazalinskiene@gmail.com

72

Zilinskienė Kotryna

kotryna@primprim.lt; www.primprim.lt

16

Žilionis Mindaugas

mindaugas@zhilionis.com; www.zhilionis.com; tel. +370 659 99007

78

Žmuida Irtas

irtas@praktis.lt; tel. +370 652 34718

213

168

60

106 76 156 54 132 20

42

48

110


ŽANRINIS INDEKSAS / INDEX BY GENDRE Aksesuarai, juvelyrika / accessories, jewelry

1. 2. 3. 4. 5.

Blaževičius Tauras Jurkūnaitė-Bruožienė Rūta Mauricaitė Dalia Parulskis Liudas Simanonis Titas

80 70 120 54 166

Grafinis dizainas, korporatyvinis stilius / graphic design

1. Gaumina, UAB 2. Gužauskas Egidijus 3. Jazbutis Algirdas 4. Jucaitis Robertas 5. Kavarskas Edvardas 6. Klimas Audrius 7. Komarovska Gražina 8. Lapėnas G.; Grušnys M. (Lukrecija BBDO) 9. Lisauskienė Aušra 10. Narečionis Vilmas 11. NEW! agency, UAB 12. Šiukščius Giedrius 13. TBWA Vilnius, UAB 14. Užukauskienė Emilija 15. Varanka Arkadijus 16. Zilinskienė Kotryna; Mykolaitytė Simona

104 190 182 136 52 24 40 60 152 82 76 124 206 176 118 14

Architektūra, interjero; ekspo, aplinkos dizainas / interior, architectural design, expo, environmental design

1. Ambrasas Audrius 2. Čekanauskas Darius 3. Emde Viktorija 4. Gamtos virtuvė, UAB 5. JCDecaux Lietuva, UAB 6. Kalinauskas Aidas, Tamošiūnas Vaidas 7. Mikulionis Rytis 8. Natkevičius Gintautas 9. Petružytė Orinta 10. Sadauskaitė Asta 11. Šniras Elena 12. Valevičius Martynas

194 126 138 88 180 170 56 106 132 192 210 48

Mados dizainas, tekstilė / fashion design, textile

1. Grigaitytė Asta 2. Janulaitytė Julija 3. Januškevičiūtė Jurgita

214

158 146 184


4. 5. 6. 7.

Kalinkin Robert Rimkutė Jolanta, Ševiakovaitė Ieva Statkevičius Juozas Vazalinskienė Jolanta

112 204 42 72

Meniniai objektai / art objects

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bernotas Vakaris Čepkauskas Vitalis Kabelis Ričardas Kriukas Remigijus Kriukienė-Stulgaitė Indrė Martinkus Romualdas Raguckienė Vilija Šipalytė Rūta

198 102 140 64 178 128 154 150

Produkto dizainas / product design

1. ACME Europe, UAB 2. Audimas, AB 3. Bačkys Rimas (Snaigė, AB) 4. Bagdžiūnė Smiltė, Brazdylytė Elvita 5. Baradinskienė Rasa 6. Beržiūnas Algis 7. Brača Sport, UAB 8. Brundza Juozas 9. FridayLab, UAB 10. Gluškevičiūtė Simona 11. Ivaškevičius Tomas 12. Jarašius Saulius Juozas 13. Jasiulis Tomas 14. Kalinauskas Nauris 15. Kaltenis Tautvydas 16. Kudabaitė Evelina 17. Lukšytė Živilė 18. Marex Boats, UAB 19. Markin Konstantin 20. Orlenok Denis 21. Puzeras Vytautas 22. Sportinė aviacija ir Ko, UAB 23. Stiklerytė Austė 24. Valušytė Rūta 25. Žilionis Mindaugas 26. Žmuida Irtas

215

86 30 28 164 122 100 144 196 130 84 92 46 74 162 68 168 114 34 186 156 20 200 116 142 78 110


GAMINTOJŲ, UŽSAKOVŲ INDEKSAS / MANUFACTURERS, CLIENTS INDEX ACME Europe

86

Ambraso architektūros studija

194

Antalis

176

Audimas

30

Baltishes Haus

126

Bevargo

78

Bilijardai

110

Biržų duona

52

Brača Sport

144

Contraforma

120

Designboom

192

Dunlop

190

Elinta

46

Electrolux Elseta

156

FridayLab

130

Gamtos virtuvė

88

Gaumina

104

Glasremis

64, 178

Glera Market

118

JCDecaux Lietuva

180

Juozas Statkevičius Couture

42

K2

106

Koliz Vostok

186

Lietuvos bankas

54, 182

Lietuvos pramonininkų konfederacija

136

Lietuvos radijas ir televizija

206

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

48

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

216

116, 168

14, 20

LMTA Muzikos inovacijų studijų centras

140

LTD studio

196

LT-identity

204

Lukrecija BBDO

60

Mados namai Julija

146

Moda Interni

132

Marex Boats

34

Nacionalinis muziejus Lietuvos Valdovų Rūmai

24


National Funeral Directors Association

192

NEW! agency

76

Nokia

92

Palangos tauras

210

Plazma

56

Reggae Alpha Boys’ School

82

Respublikinė Klaipėdos ligoninė

198

Rimanto Ulevičiaus labdaros ir paramos fondas

128

Robert Kalinkin mados namai

112

Snaigė

28

Sportinė aviacija ir Ko

200

Studija Archispektras

170

Susisiekimo paslaugos, SĮ

180

Taurus

80

TBWA reklamos agentūra

206

Tradux

122

Tu-tu

164

Venta LT

162

Vienybė

68

Vilniaus dailės akademija

40, 116, 152, 158, 168

Vostok Europe

186

Žuvinė

210

217


Didžioji g. 10-9; LT-01128 Vilnius; Lithuania tel.: +370 5 260 9393 info@ldis.eu www.ldis.eu

LIETUVOS DIZAINERIŲ SĄJUNGOS INDEKSAS / LITHUANIAN DESIGNERS’ SOCIETY INDEX

218

1

Adomaitienė Teresė

2

Aleknavičiūtė-Dučinskienė Eglė

3

Almenova Tamara

4

Anikinas Simonas

5

Bagackas Tomas

6

Bagdzevičienė Jolanta

7

Baginskas Tadas

8

Baradinskienė Rasa

9

Barevičius Jonas

10

Bautrėnienė Snaigė

11

Berenienė Rasuolė

12

Bernotas Vakaris

13

Bičiūnienė Regina

14

Bizauskienė Jūratė

15

Bytautas Eduardas

16

Brundza Juozas

17

Butrimas Vladas

18

Butrimienė Loreta

19

Cicėnas Viskantas

20

Čekanauskas Darius

21

Čeponis Gintaras

22

Šniras Elena

23

Dainiutė Gitana

24

Dambrauskas Vilmantas

25

Digrienė Jolanta

26

Dmuchovskis Antanas

27

Domereckas Albertas

28

Drejeris Jonas

29

Dzimidas Linas

30

Fledžinskienė Giedrė

31

Gaižauskienė Eglė

32

Gerulaitienė Loreta

33

Gerulaitis Jonas

34

Giedraitis Stasys

35

Girdvainienė Vilija

36

Gružas Remigijus

37

Gudas Romas

122

198

196

126 210


38

Guigo Romualdas

39

Ivaškevičius Henrikas

40

Jakovlevas-Mateckis Konstantinas

41

Janulaitytė Julija

42

Janulienė Nora

43

Jarašienė Gintarė

44

Jarašius Saulius Juozas

45

Jarmalytė Kristina

46

Jasanauskas Viktoras

47

Jazbutis Algirdas

48

Jonelienė Danutė Ona

49

Juozapaitis Arūnas

50

Jurginienė Dalia

51

Kaltenis Tautvydas

52

Karatajus Romanas

53

Kasakaitis Viktoras

54

Kasevičienė Violeta

55

Kaupelienė Rita

56

Kibildienė Miglė

57

Kibildis Marijus

58

Kibildis Tomas

59

Kibildis Vytautas

60

Kibildytė Daiva

61

Klimas Alvydas

62

Klimas Audrius

63

Klumbytė Ksavera

64

Kudaba Vladas

65

Kungytė Romana

66

Lašas Gediminas

67

Lataitis Mantas

68

Laurutis Rimvydas

69

Lekavičienė Rasa

70

Linkevičius Darius

71

Lisauskienė Aušra

72

Lukoševičius Rimantas

73

Lukšys Alfonsas

74

Maciulevičius Jonas

219

146

46

182

68

24

152


220

75

Makaraitienė Dalia

76

Makaraitis Stasys Leonas

77

Malinauskas Jonas

78

Martinkus Romualdas

79

Matiukaitė Virginija

80

Mažeikaitė Loreta

81

Mickevičius Kęstutis

82

Mickevičius Valdas

83

Milinavičius Mindaugas

84

Mizaras Ingas Andrius

85

Naujokaitė Ieva

86

Navardauskienė Lina

87

Navasaitienė Ramutė Ona

88

Nikitinas Valerijus

89

Norvaišaitė Neringa

90

Novikova Ina

91

Pakėnas Romas

92

Paulauskienė Lina

93

Petkavičienė Marija Danutė Violeta

94

Polikša Vladas

95

Pulokas Valerijus

96

Pumputytė Kristina

97

Puronas Vilius

98

Puzeras Vytautas

20

99

Raguckienė Vilija

154

100

Ramanauskas Gintaris

101

Ramelienė Živilė

102

Ramonas Kęstutis

103

Reimeris Giedrius

104

Ridikas Rimantas

105

Ridikienė Jūratė

106

Rozytė Rita Jonė

107

Savickas Simonas

108

Selmistraitienė Danutė Marija

109

Sirusienė Aurelija

110

Skrebnevskis Vladimiras

111

Smalakienė Beata

128


112

Stakėnienė Ramutė

113

Stasiukaitytė Eglė

114

Stasiulis Gintautas

115

Statkevičius Juozas

116

Stoškus Gediminas

117

Surblienė Eglė

118

Ščepanova Alevtina

119

Šeikienė Raimonda

120

Šidlauskienė Rūta

121

Šimoliūnienė Gražina

122

Šiukščius Giedrius

123

Šiupšinskas Gintautas

124

Šlektavičius Šarūnas

125

Šukys Saulius

126

Šulska Elvyra

127

Talandzevičienė Aldona

128

Tamošaitienė Danutė

129

Tamošaitis Mindaugas

130

Taurinskienė Margarita

131

Toleikis Adas

132

Urbelienė Rūta

133

Vaičekauskienė Loreta Vita

134

Vaičiūnas Albinas

135

Varanka Arkadijus

136

Varankienė Rimantė

137

Vazalinskienė Jolanta

138

Venckūnas Jonas

139

Vroblevičius Jurgis

140

Zalatoriūtė-Juškė Aistė

141

Zovė Norbertas

142

Zulonas Egidijus

143

Žilys Jurginas

144

Žmuida Irtas

221

42

124

118 72

110


Lietuvos dizainerių sąjunga Di389

„Dizaino indeksas LT2013 Design Index“/Tautvydas Kaltenis. Lietuvos dizainerių sąjunga. – Vilnius, 2013. – 222 p. : iliustr. liet., angl. ISBN 978-609-95476-2-6 Tradicinis metinis Lietuvos dizaino pasiekimų almanachas „DIZAINO INDEKSAS LT2013“ užbrėžia naujų siekių horizontus. Tampa akivaizdu, kad dizainas yra bet kokios mokslinės ar inžinerinės inovacijos virsmo galutiniu vartojimo produktu įrankiu, svarbia dimensija, formuojant žmogiškuosius ryšius, vystymosi bei elgesio scenarijus. Į „DIZAINO INDEKSĄ LT2013“ vėl atrinkti 73 autorių projektai – tarp jų šį kartą ir žinomi dizaineriai, ir pirmuosius tvirtus žingsnius žengiantys debiutantai. Plečiasi ir dizaino sąvokos aprėptis – knygoje pristatomi kulinarinės kultūros ir net garsinių technologijų dizaino objektai. Leidinys „DIZAINO INDEKSAS LT2013“ yra teminė platforma, tikslingai ir plačiai pristatanti lietuviško dizaino produktus.

UDK 7.05(474.5) Sudarytojas Tautvydas Kaltenis Redaktoriai: Vytautas Kaltenis Irena Stankevičienė Vertėjai: Monika Vickun Arūnas Bagdonas

Spausdino Tiražas

„Balto print“, UAB

1 000 egz.