Page 1


สารจากผูอ้ านวยการ เคยพูดอยู่เสมอว่า “หากนักเรียนคือเมล็ดพันธ์ไม้ ผู้ปกครองและโรงเรียนก็คงหลีกไม่พ้น ที่จะเป็นดินหรือปุ๋ยที่คอยประคับประคองให้พันธ์ไม้เจริญงอกงาม และก็ได้ย้าอยู่ตลอดเวลาว่า หากพันธ์ไม้ ดิน หรือปุ๋ย ขาดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ, ดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนือ่ ง พันธ์ไม้ที่ ต้องการความเจริญเติบโตคงสู้พนั ธ์ไม้อื่นเขาไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั ซึ่งต้องต่อสู้ ต้องดิ้นรน ต้องแข่งขัน เพือ่ ความอยู่รอดในทุกเรื่อง”แปลความเพิ่มเติมก็หมายความว่า “หากนักเรียน รับความรู้ รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หรือรับการฝึกฝนประสบการณ์ที่ สนใจ ตามที่โรงเรียนจัดให้ แต่เพียงทางเดียว โดยผู้ปกครองขาดการน้านักเรียนไปเสริมความรู้พิเศษ ในสิ่งที่ตอ้ งการปลูกฝังเพิ่มเติมเหมือนกับผู้ปกครองคนอืน่ เขา นักเรียนของเราก็คงไปสู้นกั เรียนอื่นเขา ไม่ได้ เพราะคงไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด ที่มีความสมบูรณ์ในการให้ความรู้และกรอบ ประสบการณ์ตามทีน่ กั เรียนทุกคนสนใจได้อย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง”ก็ถือโอกาสฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง ส้าหรับท่านผูป้ กครองและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ น้าไปพิจารณาเพือ่ ประโยชน์ของบุคคล อันเป็นที่รักหรือนักเรียนทุกคนด้วยความปรารถนาดีจาก


สารจากบรรณาธิการ เคยพูดอยู่เสมอว่า “หากนักเรียนคือเมล็ดพันธ์ไม้ ผู้ปกครองและโรงเรียนก็คงหลีกไม่พ้น ที่จะเป็นดินหรือปุ๋ยที่คอยประคับประคองให้พันธ์ไม้เจริญงอกงาม และก็ได้ย้าอยู่ตลอดเวลาว่า หากพันธ์ไม้ ดิน หรือปุ๋ย ขาดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ, ดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนือ่ ง พันธ์ไม้ที่ ต้องการความเจริญเติบโตคงสู้พนั ธ์ไม้อื่นเขาไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั ซึ่งต้องต่อสู้ ต้องดิ้นรน ต้องแข่งขัน เพือ่ ความอยู่รอดในทุกเรื่อง”แปลความเพิ่มเติมก็หมายความว่า “หากนักเรียน รับความรู้ รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หรือรับการฝึกฝนประสบการณ์ที่ สนใจ ตามที่โรงเรียนจัดให้ แต่เพียงทางเดียว โดยผู้ปกครองขาดการน้านักเรียนไปเสริมความรู้พิเศษ ในสิ่งที่ตอ้ งการปลูกฝังเพิ่มเติมเหมือนกับผู้ปกครองคนอืน่ เขา นักเรียนของเราก็คงไปสู้นกั เรียนอื่นเขา ไม่ได้ เพราะคงไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด ที่มีความสมบูรณ์ในการให้ความรู้และกรอบ ประสบการณ์ตามทีน่ กั เรียนทุกคนสนใจได้อย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง”ก็ถือโอกาสฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง ส้าหรับท่านผูป้ กครองและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ น้าไปพิจารณาเพือ่ ประโยชน์ของบุคคล อันเป็นที่รักหรือนักเรียนทุกคนด้วยความปรารถนาดีจาก


โครงการธนาคารเพชร พลอย ความเป็นมาของ โครงการและปีที่เริ่ม ดาเนินการ เริ่มโครงการภาค เรียนที่ 1/ 2554 เมื่อ ข้ า พเจ้ า พร้ อ มด้ ว ย น า ง พิ ไ ล พ ร ร ณ ธรรมโชโต และนาง มณี มณี ดุ ล ย์ ได้ ร่ ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แนว ทางการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ตามโครงการ จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครั ว ฯ ระหว่ า งวั น ที่ 24-27 กรกฏาคม 2554 ณ โรงแรมริ ช มอนด์ จ.นนทบุ รี โดยในการนี้ มี ก ารเสวนา


ธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคนิค การคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเพิ่มมูลค่าฯขยะรีไซเคิล โดย การดาเนินกิจการเชิงธุรกิจ เพื่อให้ได้กาไร เพื่อเป็น สิ่งจูงใจให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง


โครงการกบดีมืออาชีพ โครงการนี้เป็นโครงการที่จะขึ้นเพื่อ พัฒนางานอาชีพของโรงเรียน ทาให้นักเรียนมี รายได้ระหว่างเรียน สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพหลักได้


โครงการค่ายภาษาอังกฤษ มีการทัศนะศึกษาที่ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ มหานคร นักเรียนในชุมนุมภาษาอังกฤษ ได้มีการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ทาให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ฝึกภาษาและ เป็นคนกล้าแสดงออก


กิจกรรมวันเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกันเข้าวัด ฟังธรรม

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค


กิจกรรมวันพ


พ่อแห่งชาติ

เอกสารประกอบการอบรมประชาสัมพันธ์  

22-23 พฤษภาคม 2557

เอกสารประกอบการอบรมประชาสัมพันธ์  

22-23 พฤษภาคม 2557

Advertisement