Lithuanian Shorts 2015-2016

Page 1

2 0 1 5 2 0 16S AV E S TIME FOR WA S T I N G TIME

3S AV E S TIME FOR MAKING A SNOWMAN

5SAVE S TI M E FO R R E A D I N G TH I S CATA L O G U E 7SAVE S TI M E FO R TH E N E XT STA R WA R S E P I S O D ELITHUANIAN SHORTS 2015 - 2016

COLD SPRINGS / ŠALTI ŠALTINIAI 21 DROUGHT / SAUSRA 23 WOODS / MIŠKAS 25 BRIDGES / TILTAI 29 DOGGONE / SOBAKA 31 IGLOO / IGLU 33 INTERROGATOR / TARDYTOJAS 35 THE LOVELY SAVAGES / LAUKINIAI 37 THE MORNING AFTER / RYTAIS 39 SUBLINGUA / POKALBIAI 41 THE TROLLEYBUS-MAN / ŽMOGUS VIELABRAUKIS 43 THE AMATEURS / MĖGĖJAI 47 ANTHOLOGY OF THE PLOT / SUOKALBIO ANTOLOGIJA

49

COMING SOON BACK / NAMO 53 THE BOY WHO NEVER CUT HIS HAIR / BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ DOWNFALL / NUOPUOLIS 57 RUNNING LIGHTS / BĖGANČIOS ŠVIESOS 59 WATCHKEEPING / BUDĖJIMAS 61

11

55


LITHUANIAN SHORTS 2015 - 2016

DIRECTORS

GIEDRĖ NARUŠYTĖ BOOTS 21 AGNĖ KUPŠYTĖ 23 IGNAS MEILŪNAS 25 AUSTĖJA URBAITĖ 29 DOMAS PETRONIS 31 MARIJA KAVTARADZĖ, VYTAUTAS KATKUS 33 JURGIS MATULEVIČIUS 35 VYGANTAS BACHMACKIJ 37 IRMA PUŽAUSKAITĖ, TOMAS VENGRIS 39 ANDRIUS ŠARAPOVAS 41 JONAS TRUKANAS 43 AUDRIUS ANTANAVIČIUS 47 ARTŪRAS JEVDOKIMOVAS 49 GABRIELĖ URBONAITĖ 53 TOMAS TAMOŠAITIS 55 URTĖ OETTINGER, JOHAN OETTINGER 57 ANDRIUS KIRVELA, GEDIMINAS ŠIAULYS 59 KAROLIS KAUPINIS 61


For the fifth year Lithuanian short film agency presents a new catalogue and DVD compilation Lithuanian Shorts 2015-2016. With this selection of the newest and just upcoming Lithuanian short films we draw a panoramic view of what the youngest Lithuanian cinema stands for today. Lithuanian Short Film Agency Lithuanian Shorts celebrates its fifth year in the industry as well and that inevitably makes us look at what has been done recently. We are happy to continue organizing our annual projects -Vilnius International Short Film Festival, Baltic Short Film Projects Event Baltic Pitching Forum, National Short Film Stand Lithuanian Shorts at ClermontFerrand International Short Film Market and a special selection of the newest Lithuanian short films in the form of catalogue and DVD Lithuanian Shorts 2015-2016. Last year we organized a short

Šiais metais ir vėl Lithuanian Shorts suteikia galimybę visiems lietuviško trumpo kino mylėtojams apčiuopti stipriai tvinkčiojantį kino kūrėjų pulsą ir pajausti nuotaiką, kuria šiandien gyvena lietuvių filmų autoriai. Netikėčiausios temos, visuomenės tabu, naujos išraiškos formos, dramatiškos, komiškos ir kartais net absurdiškos istorijos -- visai tai ir dar daugiau šiųmetinėje rinktinėje Lithuanian Shorts 2015-2016. Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shorts švenčia jau penktus metus industrijoje ir tai neišvengiamai skatina peržiūrėti, kas nuveikta. Mes džiaugiamės tęsdami įgyvendinimą kasmetinių projektų -- Vilniaus tarptautinį trumpųjų filmų festivalį, Baltijos šalių trumpametražių projektų renginį Baltic Pitching Forum, nacionalinį trumpametražių filmų stendą Lithuanian Shorts tarptautinėje trumpų filmų mugėje ClermontFerrand bei naujausių lietuviškų

13


trumpametražių katalogo ir DVD Lithuanian Shorts 2015-2016 leidybą. Taip pat kasmet netrūksta ir naujų iniciatyvų. Praėjusiais metais rengėme nacionalinį naujausių lietuviškų trumpametražių filmų turą LT trumpai skirtinguose šalies miestuose, taip pat pristatėme lietuviškus trumpus filmus Baltijos šalių filmų programoje 7-ajame tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje GO SHORT (Nyderlandai) ir 31-ajame tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje Interfilm Berlin (Vokietija). Ir tai dar ne sąrašo pabaiga. Specialios lietuviškų trumpametražių filmų programos buvo pristatytos tokiuose tarptautiniuose festivaAll the Agency’s activities and liuose kaip FEST New Directors initiatives cannot be successfully / New Films Festival 2015, Short implemented without sponsors, Film Corner 2015, Curtas Vila do partners, and colleagues and, of course, the filmmakers. Thank you Conde 2015 ir daugelyje kitų. all for supporting us and giving Visos agentūros veiklos ir inicia motivation to go on! atyvos negalėtų būti sėkmingai įgyvendintos be rėmėjų, partnerių, kolegų ir, žinoma, filmų kūSincerely Yours, rėjų. Tad dėkojame visiems reLithuanian Shorts miantiems mus ir suteikiantiems motyvaciją nesustoti. film tour with the selection of the newest Lithuanian short film production in different Lithuanian cities, we presented Lithuanian short films as a part of Baltic short film programs at 7th International Short Film Festival GO SHORT (The Netherlands) and 31st International Short Film Festival Interfilm Berlin (Germany). And this is not the end of the list. Special Lithuanian short film programs were presented at the international film festivals such as FEST New Directors / New Films Festival 2015, Short Film Corner 2015, Curtas Vila do Conde 2015 and many others.

Nuoširdžiai, Lithuanian Shorts komanda


15S H O RT S’ANIMATION


ŠALTI ŠALTINIAI

2015 | animation/animacinis | colour/spalvotas | no dialogues/be dialogų | Lithuania, Belgium / Lietuva, Belgija


“Cold Springs” is a nostalgic interpretation of “Litauische Geschichte” (1917) (“Lithuanian Stories”) by Hermann Sudermann. After the winter comes the outbreak of spring, melting snow, broken ice, rising water blurring all edges and borders. Floating pictures are accompanied by authentic sounds of the frozen lake in Cold Springs village (Šaltų Šaltinių kaimas), Lithuania.

Šalti šaltiniai” -- tai nostalgiška ” Hermano Zudermano Lietuviškų ” apysakų” (1917 m.) interpretacija. Po žiemos sukaustymo prasiveržia pavasaris. Tirpstantis sniegas, skeldėjantis ledas, kylantis vanduo panaikina aiškias ribas ir ištirpdo kontūrus. Plūduriuojančius vaizdus palydi autentiški užšalusio ežero garsai, įrašyti Šaltų Šaltinių kaime, Lietuvoje.

Giedrė Narušytė Boots is a scenographer, theatre maker, audio-visual artist, animation director and animator. In 1995 she graduated in Scenography at Vilnius Academy of Arts, Lithuania and moved to Belgium, where she continued her studies at KASK Ghent (Royal Academy of Fine Arts). For two decades she took part in different interdisciplinary art projects. During later years Giedrė Narušytė Boots focused on children’s theatre. In 2013 she started studying animation film at the School of Arts in Ghent.

Giedrė Narušytė Boots yra scenografė, kuria spektaklius, audiovizualinį meną, yra animacijos režisierė ir animatorė. 1995 m. ji baigė scenografijos specialybę Vilniaus dailės akademijoje Lietuvoje ir išvyko į Belgiją, kur tęsė studijas Gento Karališkoje dailės akademijoje. Per paskutinius du dešimtmečius ji dalyvavo įvairiuose tarpdisciplininiuose meno projektuose. Vėliau Giedrė Narušytė Boots visą dėmesį skyrė vaikiškiems spektakliams. 2013 m. ji pradėjo studijuoti animaciją Gento Aukštojoje menų mokykloje (School of Arts).

Director/Režisierius Giedrė Narušytė Boots Screenplay/Scenarijus Giedrė Narušytė Boots Editing/Montažas Giedrė Narušytė Boots Sound designer/ Garso režisierius Giedrė Narušytė Boots

Filmography/Filmografija — Hidden/Uždengtas, 2013, short animation/ trumpametražis animacinis — Synopsis of Love/Meilės santrauka, 2014, short animation/trumpametražis animacinis — Famous x Anonymous/Įžymus x anonimiškas, 2015, short animation/trumpametražis animacinis — Sinterklaas kapoentje/Santa Klauso vaikis, 2015, short animation/trumpametražis animacinis — Sausage/Dešrelė, 2015, short animation/ trumpametražis animacinis — Campo Santo, 2015, short animation documentary/trumpametražis animacinis dokumentinis

5 ’

Producer/Prodiuseris Rasa Miškinytė Production company/ Gamybos kompanija KASK Gent, ERA FILM Contacts/Kontaktai ERA FILM Rasa Miškinytė rasa@erafilm.lt

21


SAUSRA

2015 | animation/animacinis | colour/spalvotas | no dialogues/be dialogų | Lithuania/Lietuva


“Drought” is a stop motion animation short film. It is a universal story based in an abstract setting. Drought is a take on humanity, picking at our core values. The players are put in a concrete space, they are powerless over the influences of ever present forces, they are bound to act in uncosciously dictated patterns. One of the players refuses to act according to the norms and thus undergoes a metamorphosis. The scenery changes surrealy. But does the man become different after changing his surroundings?

Sausra” -- stop motion technika ”sukurtas trumpametražis animacinis filmas. Tai universali istorija, pasakojanti apie žmogiškumą, nagrinėjanti pamatines vertybes abstrakčioje situacijoje. Filmo herojai patalpinti uždaroje betoninėje erdvėje, jie bejėgiai prieš juos veikiančias galias, jų veiksmai nulemti nerašytų taisyklių. Vienas veikėjų atsisako veikti pagal priimtas normas ir jam tenka išgyventi metamorfozę. Filmas persikelia į kitą siurrealistinę aplinką. Tačiau ar pakeitęs aplinką žmogus pasikeičia pats?

Agnė Kupšytė was born in 1988. Studied set and costume design at Vilnius Academy of Arts. Agnė works in the fields of theatre and film.

Agnė Kupšytė gimė 1988 m. Baigė scenografijos studijas Vilniaus dailės akademijoje 2013 m. Dirba teatro ir kino srityse.

Director/Režisierius Agnė Kupšytė Screenplay/Scenarijus Agnė Kupšytė Balys Kumža Cinematographer / Operatorius Vika Petrikaitė Animation/Animatorius Jonas Sutkus

Filmography / Filmografija — Drought / Sausra, 2015, short animation / trumpametražis animacinis

5 ’

Editing/Montažas Balys Kumža Sound designer/ Garso režisierius Balys Kumža Producer/Prodiuseris Balys Kumža Contacts/Kontaktai Balys Kumža balys.kumza@gmail.com

23


MIŠKAS

2015 | animation/animacinis colour/spalvotas no dialogues/be dialogų | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


The old hermit scientist tries to catch the mythical creature, who lives in the forest and glows in the dark, in order to fill his Exclusive Collection. He constructs a trap but soon gets into the uncomfortable situation himself.

Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.

Ignas Meilūnas was born in 1985, in Vilnius. In 2008 he graduated from Vilnius Gediminas Technical University (Computer Engineering studies). After that, he worked with O. Koršunovas and G. Varnas theatre troupes as a sound designer and video projection operator. Since 2011, he started working as a freelance 3D and stop-motion animator. Since 2012 he worked in post-production company "WRKS" as animator and director.

Ignas Meilūnas gimė 1985 m. Vilniuje. 2008 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą (inžinerinės informatikos specialybę). Po studijų baigimo dirbo su O. Koršunovo ir G. Varno teatrų trupėmis garso dizaineriu ir video projekcijų operatoriumi. Nuo 2011 m. pradėjo dirbti laisvai samdomu 3D ir stop-kadro animatoriumi. Nuo 2012 m. dirbo UAB WRKS" animatoriumi ir ” režisieriumi.

Director/Režisierius Ignas Meilūnas Screenplay/Scenarijus Ignas Meilūnas Cinematographer/ Operatorius Simonas Glinskis Animation/Animacija Ignas Meilūnas Editing/Montažas Ignas Meilūnas Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis Cast/Vaidina Norvydas Birulis

Filmography / Filmografija — Woods / Miškas, 2015, short animation / trumpametražis animacinis

12 ’

Producer/Prodiuseris Ingrida Kolytė - Stašinskė Ignas Meilūnas Kristina Ramanauskaitė Ramojus Petrauskas Aurimas Pukevičius Marija Razgutė Production company/ Gamybos kompanija WRKS, Čiobreliai Contacts/Kontaktai WRKS, ingrida@wrks.eu Čiobreliai marija@criobreliai.lt |

25FICTION


TILTAI

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Two young people, old friends Olivija and Matas go on a kayak trip in late autumn. Neither is aware of each other’s plans and everything works out just fine until one of them says 'I love you'. As the kayak seems to be as fragile as their friendship they now have to face wild nature and their choices.

Filmas Tiltai" pasakoja apie ” žmones, geriausius du jaunus draugus -- Oliviją ir Matą, kurie vėlų rudenį išplaukia baidare. Dviejų žmonių galvose sukasi itin kankinančios mintys dėl svarbių pokyčių gyvenime, tikslai išsiskiria. Tačiau staiga jie tampa izoliuoti nuo viso pasaulio ir gamta juos įkalina kovoti dėl vieno troškimo. Tai nuotaikinga istorija apie bandymą surasti tiltą tarp žmonių ir mokymąsi gyventi čia ir dabar, nes niekada nežinai, kas laukia už kito upės vingio.

Austėja Urbaitė was born in 1991. In 2015 graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Austėja Urbaitė gimė 1991 m. 2015 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

Director/Režisierius Austėja Urbaitė Screenplay/Scenarijus Austėja Urbaitė Vėjūnė Tamuliūnaitė Cinematographer / Operatorius Julius Sičiūnas Editing/Montažas Austėja Urbaitė, Jurgis Matulevičius Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography/Filmografija — Shame/Gėda, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — This is Reality, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Etude/Etiudas, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Ina/Ina, 2014, short fiction/trumpametražis vaidybinis

26 ’

Cast/Vaidina Clotilde Rigaud Gediminas Rimeika Producer/Prodiuseris Lina Murinaitė Production company/ Gamybos kompanija UAB Tremora Contacts/Kontaktai Lina Murinaitė lina.murinaite@gmail.com

29


SOBAKA

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


“Doggone” is a story of a messed up couple trying to put down their dog. They go back and forth without making any decision, but arguing and blaming each other for everything what happened in their life.

Sobaka” -- tai istorija apie ”nevykusią porą, kuri vieną dieną nusprendžia užmigdyti savo ligotą šunį. Lakstydami pirmyn ir atgal, jie nesugeba priimti sprendimo, kaltindami vienas kitą viskuo, kas ne taip įvyko jų gyvenime ir santykiuose.

10 ’ Domas Petronis was born in 1992 in Vilnius. He graduated from Vilnius Užupis Gymnasium and went to study in Berlin. After two years of Film and Media Studies at Freie Universität Berlin he quit and got back to Vilnius to study Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. Currently D. Petronis works in film and advertising field as a director and editor.

Director/Režisierius Domas Petronis Screenplay/Scenarijus Domas Petronis Cinematographer / Operatorius Zbigniev Bartoševič Editing/Montažas Domas Petronis Sound designer/ Garso režisierius Artiomas Penkevičius

Domas Petronis gimė 1992 m. Vilniuje. Baigęs Vilniaus Užupio gimnaziją išvažiavo studijuoti į Berlyno laisvąjį universitetą. Po dviejų metų kinotyros ir medijų mokslo, D. Petronis studijas nutraukė ir grįžo į Lietuvą. 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pradėjo studijuoti vaizdo režisūrą. Šiuo metu jis daugiausia dirba kaip filmų ir reklamų režisierius bei montuotojas.

Cast/Vaidina Filmography/Filmografija Gelminė Glemžaitė — Gagarin, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis Simas Kvintas — Kids/Vaikiai, 2015, short fiction/trumpametražis Zigmantas Butautis vaidybinis Producer/Prodiuseris — Polar Party/Poliarinis vakarėlis, 2015, short fiction/ Giedrė Burokaitė trumpametražis vaidybinis Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Giedrė Burokaitė giedrei.burokaitei@gmail.com 31


IGLU

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


A young woman Greta returns to Lithuania from abroad and finds out that her mother turned Greta's room into a hair salon. Unsure where to go, Greta sees a TV episode on igloos and decides to build one outside her mother‘s apartment building. Greta's igloo becomes the main issue of the neighborhood -- not because it causes any inconvenience for the residents but simply because it annoys them.

Jauna mergina Greta po ilgo laiko grįžta į Lietuvą. Čia ji atranda, kad jos kambarys mamos namuose yra paverstas nuosava mamos kirpykla. Nežinodama, kur jai dėtis, televizijos laidoje pamačiusi reportažą apie eskimų namelius iglu, Greta sugalvoja pasistatyti pati sau tokį, kuriame ir apsigyvena. Niekam kelio neužtveriantis namelis tampa pagrindine rajono gyventojų problema -- ne dėl to, kad jis jiems trukdo, bet dėl to, kad jis juo erzina.

Marija Kavtaradze was born in 1991. She started studying Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre, TV and Film faculty, in 2010. Now she continues the Master degree studies at the same Academy. Her graduate work short film "I'm Twenty Something" was awarded for the best student work by Lithuanian Film Academy association “Silver Crane 2015” awards.

Marija Kavtaradzė gimė 1991 m. 2014 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Marija Kavtaradzė baigė vaizdo režisūros studijas, jos baigiamasis darbas, trumpametražis filmas Man ” dvim keli" laimėjo Sidabrinės gervės kiaušinį" už ” geriausią studento darbą, Lietuvos kino akademijos apdovanojimuose Sidabrinės gervės 2015". ”

20 ’

Vytautas Katkus was born in 1991. He started studying Cinematography in Lithuanian Academy of Music and Theatre, TV and Film faculty, in 2010. In 2014 he graduated with two short films “After Rave” and “Floor Scrapers” wich was awarded by Lithuanian cinematographer association for the best student work. Now Vytautas is working as a freelance cinematographer and camera assistant.

Director/Režisierius Marija Kavtaradzė Vytautas Katkus Screenplay/Scenarijus Marija Kavtaradzė Vytautas Katkus Cinematographer / Operatorius Vytautas Katkus Editing/Montažas Akvilė Gelažiūtė Sound designer/ Garso režisierius Lina Semaškaitė

Cast/Vaidina Greta Patrovskytė Gediminas Rimeika Aldona Vilutytė Producer/Prodiuseris Klementina Remeikaitė Production company/ Gamybos kompanija Afterschool production Contacts/Kontaktai Afterschool production | Klementina Remeikaitė | k.remeikaite@gmail.com

Vytautas Katkus gimė 1991 metais. Jis baigė operatorinio meistriškumo studijas, jo diplominis darbas Parketo skutėjai" laimėjo 'Gilę 2015' ” Lietuvos kino operatorių asociacijos apdovanojimuose Ąžuolas 2015" už geriausią studento ” darbą.

Filmography / Filmografija — Youngblood / Pasakyk, kad neskaudės, 2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis — I’m Twenty Something / Man dvim keli, 2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis — Igloo / Iglu, 2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis

33


TARDYTOJAS

2015 | fiction/vaidybinis | b&w/nespalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


A KGB officer is responsible for watching over and controlling opposers of the regime -- writers, musicians and other artists. He is rehearsing one's interrogation. Through digging into his life, analyzing every detail of his personality, the officer starts to identify himself with the imaginary suspect.

Už sunkiai kontroliuojamų įtariamųjų skyrių -- rašytojus, muzikantus ir kitus kūrėjus -atsakingas KGB darbuotojas, repetuoja sučiuptojo tardymą. Jis leidžiasi į jo gyvenimo detales, gilinasi į jo asmenybę ir nejučia ima tapatintis su juo.

Jurgis Matulevičius was born in 1989 in Moscow, Russia. He graduated from Vilnius Antakalnis high school in 2008. He also finished Balys Dvarionas School of Music. 2008-2009 studied History at Vilnius University. 2010-2014 studied Film Directing studies at Lithuanian Academy of Music and Theatre. At the moment he is working with one of the famous Lithuanian director Šarūnas Bartas.

Jurgis Matulevičius gimė 1989 m. Maskvoje, Rusijoje. 2008 m. baigė Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą ir Balio Dvariono muzikos mokyklą. 2008-2009 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete, bet 2010 m. perstojo į kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Director/Režisierius Jurgis Matulevičius Screenplay/Scenarijus Vytautas Matulevičius Jurgis Matulevičius Cinematographer / Operatorius Narvydas Naujalis Editing/Montažas Gintarė Sokelytė Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis Cast/Vaidina Aleksas Kazanavičius Darius Gumauskas

Filmography/Filmografija — Absurd People/Absurdo žmonės, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Anima Animus, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Victim/Auka, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis

21 ’

Irmantas Jankaitis Producer/Prodiuseris Klementina Remeikaitė Stasys Baltakis Production company/ Gamybos kompanija FILM JAM Contacts/Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com

35


LAUKINIAI

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai | Lithuania/Lietuva


Romantic cinematographer Martynas, who is seeking for love, is shooting a movie about the artists Mindaugas Jankauskas and suddenly becomes the main character of his own movie.

Romantiškas, meilės ieškantis operatorius Martynas filmuoja filmą apie menininką Mindaugą Jankauską ir nejučiom pats tampa savo filmo pagrindiniu personažu.

11 ’ Vygantas Bachmackij was born in 1986, in Siberia, Krasnoyarsk Krai. He graduated from Vytautas Magnus university Rasa gymnasium and studied theology for a year. After that he studied law at Vilnius University for four years. Also, he worked for designer Julia Janus as a representative for Eastern markets (Kiev, Baku). Later on he started his own photo production company RedSquare pictures. In 2015 he graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre Film directing course.

Director/Režisierius Vygantas Bachmackij Screenplay/Scenarijus Vygantas Bachmackij Cinematographer / Operatorius Martynas Matuliavičius Editing/Montažas Vygantas Bachmackij Sound designer/ Garso režisierius Gabrielė Griciūtė Cast/Vaidina Martynas Matuliavičius Mindaugas Jankauskas

Vygantas Bachmackij gimė 1986, Sibire, Krasnojarske. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnaziją, metus mokėsi teologiją, vėliau 4 metus mokėsi teisę Vilniaus universitete. Dirbo dizainėrės Julia Janus atstovu rytų rinkose (Kijevas, Baku). Vėliau įkūrė foto produkcijos įmonę RedSquare pictures. 2015 m. baigė režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Producer/Prodiuseris Filmography/Filmografija Viktorija Astrauskaitė — Kids/Vaikai, 2015, short fiction/ Production company/ trumpametražis vaidybinis Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Vygantas Bachmackij bach.vygantas@gmail.com

37


RYTAIS

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English language/anglų kalba Lithuania, USA / Lietuva, JAV


The morning after Megan boyfriend's birthday party, she tries to help her younger sister Emma to figure out what has happened to her after she blacked out. Sisters are trying to recreate events of last night, until Megan faces the truth, which becomes more than she can handle.

Ryte, po savo vaikino gimtadienio vakarėlio, Megan padeda alkoholio padauginusiai jaunesniajai seseriai Emmai išsiaiškinti, kas jai atsitiko tą naktį. Seserys bando atkurti nakties įvykius, kol Megan susiduria su tiesa, kuriai nebuvo pasiruošusi.

Irma Pužauskaitė was born in Vilnius, Lithuania. She studied Communication Science and worked at the Lithuanian Ministry of Culture, specializing in film financing. Afterwards, she decided to dive into the creative side of filmmaking and has received numerous donations to study in Los Angeles. She graduated from Loyola Marymount University with her Masters Degree in Fine Arts. She also works as an editor. She is located in Los Angeles, but continues to work with the Lithuanian company IN SCRIPT.

Irma Pužauskaitė gimė Vilniuje, Lietuvoje. Ji studijavo komunikaciją ir dirbo Lietuvos kultūros ministerijoje, kur specializavosi filmų finansavime. Po to ji nusprendė pasinerti į kūrybinę filmų gamybos pusę ir gavo paramą studijoms Los Andžele. Irma baigė Loyola Marymount universitetą ir įgijo vaizduojamojo meno magistrą. Ji taip pat dirba montažo režisiere. Šiuo metu ji gyvena Los Andžele, tačiau tęsia darbą su lietuviška kino kompanija IN SCRIPT.

Director/Režisierius Irma Pužauskaitė Tomas Vengris Screenplay/Scenarijus Eglė Vertelytė Irma Pužauskaitė Cinematographer/ Operatorius Mark Mannschreck Editing/Montažas Irma Pužauskaitė Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography/Filmografija — Home/Namai , 2012, short/trumpametražis Gary, 2013, short/trumpametražis — The Cutting Room (part II)/ Kambarys (II dalis), 2013, web series/internetinis serialas — 118 Rhythm Street/ 118 Ritmo gatve, 2013, short/ trumpametražis

17 ’

Cast/Vaidina Katie Wallack Stacey Danger Micheal Finn Producer/Prodiuseris Lukas Trimonis Mike Sitnikov Production company/ Gamybos kompanija iN SCRiPT Contacts/Kontaktai Lukas Trimonis | lukas@inscript.lt

39


POKALBIAI

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Couples from two generations love in their own individual contexts but they do come up againts the same problems, and they deal similarly with their feelings. The film deals with human inability to pass on accumulated wisdom of offspring, reflecting impossibility of intergenerational communication. The heroes look for the right words, share their thoughts and feelings, seek to understand one another, and try to find themselves in one another. But with every generation each person has to come up with his own worldview.

Dviejų kartų poros gyvena savuose kontekstuose, tačiau susiduria su identiškomis problemomis, panašiai išgyvena jausmus. Filme nagrinėjamas žmogaus negalėjimas perduoti atžaloms sukauptą išmintį, atspindima kartų komunikacijos negalimybė. Herojai ieško tinkamų žodžių, dalinasi mintimis bei jausmais, siekia suprasti vienas kitą, bando atrasti save kitame. Tačiau kiekvienai kartai, kiekvienam žmogui pasaulėvoką tenka kaupti iš naujo.

Andrius Šarapovas was born in 1980. The scope of his creative interests is broad. His body of work is comprised of inter-disciplinary art projects, cine-dance, video art, music videos, and music for a selection of diverse projects. The artist's works have been shown in various international and domestic festivals.

Andrius Šarapovas gimė 1980 m. Jo kūrybinių interesų laukas ganėtinai platus. Tarp menininko darbų -- tarpdisciplininiai, cine-dance projektai, eksperimentiniai filmai, muzikiniai video klipai bei muzika įvairiems projektams. Menininko darbai yra rodyti įvairiuose festivaliuose užsienyje bei Lietuvoje.

Director/Režisierius Andrius Šarapovas Screenplay/Scenarijus Andrius Šarapovas Cinematographer / Operatorius Šarūnas Burža Evaldas Musteikis Tomas Riūka Editing/Montažas Andrius Šarapovas Sound designer/ Garso režisierius KATEDRA

Filmography / Filmografija — Sublingua / Pokalbiai, 2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis

14 ’

Cast/Vaidina Agnietė Lisičkinaitė Valentin Novopolskij Anatolijus Jakimovas Inga Nausėdienė Laimonas Juzumas Producer/Prodiuseris Olga Radčenko Lina Murinaitė Production company/ Gamybos kompanija Some Films Contacts/Kontaktai Some Films | Lina Murinaitė | lina@somefilms.net

41


ŽMOGUS VIELABRAUKIS

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai | Lithuania, Estonia / Lietuva, Estija


Vilnius Trolleybus Park is sold to a young investor, who wants to change trolleybuses to more convenient high-tech, wireless, pilotless vehicles. Needless to say, that this high-tech wonder will require very little maintenance, so the drivers and supporting staff will be fired. But it is way more than that. Without the old trolleybuses the city is never going to be the same. And in this darkest hour the hero arises. An ex-mechanic who shall fight the technical revolution to save the heritage of trolleybuses.

Vilniaus troleibusų parkas yra parduodamas jaunam investuotojui, kuris yra pasiruošęs pakeisti senuosius troleibusus į visiškai naujas, modernias, bepilotes transporto priemones. Joms nereikės nei vairuotojų, nei mechanikų, todėl didelė dalis troleibusų parko darbuotojų bus atleista. Vilniaus miestas niekada nebebus toks pat. Bet šiuo tamsiu metu pasirodo herojus. Buvęs troleibusų mechanikas, kuris yra pasiruošęs kovoti už senąją tvarką. Jis padarys viską, kad senieji troleibusai sugrįžtų į Vilniaus gatves.

Jonas Trukanas was born in 1990 in Vilnius. Jonas graduated from Simonas Daukantas gymnasium in Vilnius and left to study film directing in United Kingdom, UCA academy. During the times of study Jonas also had his share in acting. After graduating Jonas came back to Lithuania and started to work for film and TV production company "Dansu". In 2013 he has participated in Berlinale Talent Campus and in TransAtlantic Talent Lab, Reyjkavik.

Jonas Trukanas gimė 1990 m. Vilniuje, baigė Simono Daukanto gimnaziją ir išvyko į Didžiąją Britaniją studijuoti kino režisūros UCA akademijoje. Pabaigęs studijas, Jonas sugrįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti drauge su kino ir reklamos gamybos kompanija Dansu”. 2013 metais dalyvavo ” Berlinale Talent Campus, taip pat TransAlantic TalentLab.

Director/Režisierius Jonas Trukanas Screenplay/Scenarijus Jonas Trukanas Barbora Pankė Cinematographer / Operatorius Meelis Veeremets Editing/Montažas Dominykas Kilčiauskas Sound designer/ Garso režisierius Andrius Kauklys

Filmography/Filmografija — Arrows in the Dark/Strėlės tamsoje, 2009, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Donny, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Behind the Big Top/Po didžiaja palapine, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Booksmugler/Knygnešys, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Forge, 2012, short documentary/ trumpametražis dokumentinis — Radviliada, 2014, documentary - director of recreational part — Ghost I don't Remember/Vaiduoklis, kurio neprisimenu, 2015, short fiction/ trumpametražis vaidybinis   43

15 ’

Cast/Vaidina Vytautas Kupšys Šarūnas Datenis Karina Stungytė Liubomiras Laucevičius Gabija Siurbytė Producer/Prodiuseris Monika Sakalauskaitė Gabija Siurbytė Production company/ Gamybos kompanija Dansu films Contacts/Kontaktai Dansu films| Monika Sakalauskaitė | monika@dansu.euDOCUMENTARY

45


MĖGĖJAI

2015 | documentary/dokumentinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Dentist Vitolis Laumakys and engineer Adolfas Morėnas have met accidentally in the street, while Adolfas was repairing his motorcycle. During a short chat, they found out about each other’s admiration for the cinema. Adolfas revealed he had got a 8 mm film camera -- so, they’ve started filming. Meanwhile, by chance, they found out about empty spaces in Kėdainiai Culture Centre -- bit by bit, the men installed there everything what they needed for the professional filmmaking. In 1962 the amateur film studio called “The Amateur” was established. In some years it has become the most successful and famous Lithuanian amateur film studio.

Odontologas Vitolis Laumakys ir inžinierius Adolfas Morėnas susipažino atsitiktinai gatvėje, kai Adolfas tvarkė savo motociklą. Jie pasidalino abipusiu susidomėjimu kinu. Adolfas pasisakė turįs mėgėjišką 8 mm kino kamerą -- ir jie pradėjo filmuoti. Taip pat atsitiktinai vyrai išgirdo apie laisvas patalpas Kėdainių kultūros centro rūsyje -- jie jas susitvarkė ir įsigijo minimaliai reikalingą techniką profesionalesniems filmams kurti. Taip 1962 m. įsikūrė Mėgėjo“ ” kino studija, laikui bėgant tapusi produktyviausia ir žinomiausia Lietuvoje mėgėjiško kino studija.

Audrius Antanavičius was born in 1987 in Kėdainiai. In 2006 started Philosophy studies in Vilnius University. In 2009 changed study field by getting into Lithuanian Music and Theatre Academy, Television and film directing. Studied master’s degree in Sarajevo Film Academy in Sarajevo Science and Technology University, course manager -- Hungarian film director Bela Tarr.

Audrius Antanavičius gimė 1987 m. Kėdainiuose. 2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto filosofijos studijas, tačiau 2009 m. perstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kurioje baigė televizijos ir kino režisūrą. Magistro studijas pradėjo Sarajevo Filmų akademijoje, Sarajevo mokslo ir technologijų universitete. Kurso vadovas -- vengrų kino režisierius Bela Tarr.

Director/Režisierius Audrius Antanavičius Cinematographer/ Operatorius Eitvydas Doškus Editing/Montažas Ieva Veiverytė Sound designer/ Garso režisierius Sigita Dabriškienė Ignas Lungevičius Producer/Prodiuseris Marija Razgutė

Filmography/Filmografija — Bridge/Tiltas, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Moonlanding, 2012, short fiction/ trumpametražis vaidybinis — The Rite of Passage, 2013, short experimental/ trumpametražis eksperimentinis

23 ’

Production company/ Gamybos kompanija Čiobreliai Contacts/Kontaktai Čiobreliai | Marija Razgutė +370 601 07 802 | marija@criobreliai.lt www.ciobreliai.lt

47


SUOKALBIO ANTOLOGIJA

2015 | documentary/dokumentinis | b&w / juodai baltas English subtitles/angliški subtitrai | Lithuania/Lietuva


This film is about a time that is lost forever. In 1995-1996, the cult cafe “Suokalbis” (meaning The Plot) in Vilnius, was already losing its splendour, but still served as a gathering place for artists of every age, recognised and unknown, students of all kinds and, of course, random visitors. Back then, ashtrays were overflowing with cigarette butts, bottles were quickly drained, and stormy discussions and dances lasted until dawn. Come the 21st century, cafécommunities like “Suokalbis” were pushed aside by the rising club culture, and disappeared like alcohol vapours and tobacco smoke.

Filmas apie laiką, į kurį niekada nebegrįšime. 1995-1996 metais kultinės Vilniaus kavinės Suokalbis” spindesys jau blanko, ”tačiau joje vis dar rinkdavosi menininkai -- skirtingo amžiaus, pripažinti ir nežinomi, studentai ir, žinoma, eiliniai užklydėliai. Nuorūkos virto per peleninių kraštus, padavėjai nespėdavo keisti butelių, audringos diskusijos ir šokiai kartais trukdavo iki paryčių. XXI a. suklestėjo klubų kultūra, Suokalbio” ir panašių ” kavinių bendruomeniškumas išnyko alkoholio garuose ir tabako dūmuose.

Artūras Jevdokimovas was born in 1966, Vilnius, Lithuania. Studied TV Direction at Vilnius Conservatory (Lithuania), graduated Film Direction at Tbilisi Theatre and Film Institute (Republic of Georgia), internship at Anthology Film Archieves (New York).

Artūras Jevdokimovas gimė 1966 m. Vilniuje. Studijavo TV režisūrą Vilniaus Konservatorijoje ir kino režisūrą Tbilisio teatro institute (Gruzija), stažavosi Anthology Film Archieves (Niujorkas).

26 ’

Director/Režisierius Artūras Jevdokimovas Cinematographer / Operatorius Rimvydas Leipus Editing/Montažas Artūras Jevdokimovas Sound designer/ Garso režisierius Vladimir Golovnitsky

Producer/Prodiuseris Jurga Dikčiuvienė Production company/ Gamybos kompanija Studija Kinema Contacts/Kontaktai Studija Kinema | Jurga Dikčiuvienė studija@kinema.lt www.suokalbis.lt

Filmography/Filmografija — Walking in the Zone/Pasivaikščiojimas zonoje, 1990, short documentary/trumpametražis dokumentinis — The Idylls of Kirtimai/Kirtimų idilės, 1991, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Up by the River/Aukštyn upe, 1992, short documentary/trumpametražis dokumentinis — One Question/Vienas klausimas, 1995, short documentary/trumpametražis dokumentinis — The Nets/Tinklai, 1995, short documentary/ trumpametražis dokumentinis — In the Memory of the Film gone by/Praėjusio filmo atminimui, 1998, short documentary/trumpametražis dokumentinis — In Vogue. The Film/ In Vogue. Filmas, 1999, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Complicated Matter/Komplikuotas reikalas, 2004, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Teritory of Freedom/Laisvės teritorija, 2015, documentary/dokumentinis 49COMING SOON


NAMO

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Ieva, 22, comes back to her hometown Vilnius, Lithuania, after four years in Hollywood. During her first twelve hours at home, Ieva sees her mom and friends who project their false expectations on her, picturing Ieva as a successful actress and America as the land of opportunity. Ieva only reveals her doubts about her future to her ex-boyfriend Tadas. As they walk down the streets of Vilnius, Ieva notices how much her city has changed. In order to reconnect with the people and the city Ieva has to accept the fact that nothing stays the same.

Ieva, 22 metų aktorė, grįžta į gimtąjį Vilnių iš Los Andželo. Per pirmąsias dvylika valandų namuose Ieva susiduria su tuo, kaip jos namai -- žmonės ir pats miestas -- pasikeitė. Jos draugai ir net mama įsivaizduoja Ievą kaip sėkmingą aktorę, o Ameriką -- kaip galimybių šalį. Tik savo buvusiam vaikinui Tadui Ieva atskleidžia, kad jos lūkesčiai neatitiko realybės, kad ji jaučiasi pasimetusi ir netikra dėl ateities. Einant naktinio Vilniaus gatvėmis, Ieva pastebi kaip pasikeitė jos gimtasis miestas. Tam, kad atkurtų ryšį su žmonėmis ir miestu, Ieva turi pripažinti, kad niekas, įskaitant ir ją pačią, nestovi vietoje.

Gabrielė Urbonaitė was born in Vilnius, 1993. She started making short films at the age of fourteen. In 2012, she participated at Berlinale Talents. Since Fall 2013, Gabrielė has been living and studying Film Production at Emerson College, Boston, MA. In 2013, she became a member of the Lithuanian Film Academy (LiKA).

Gabrielė Urbonaitė gimė Vilniuje, 1993 m. 2009-2010 m. gyveno Kembridže, Masačiusetse, kur įgavo naujos patirties būdama M. Gondry filmavimo aikštelėje. 2011 m. baigusi Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją, metus gyveno Paryžiuje, kur Sorbonos universitete studijavo filosofiją ir atliko praktiką filmų kūrėjo Eyal Sivan’o gamybos kompanijoje. 2012 m. Gabrielė dalyvavo Berli” nale Talent Campus”. Nuo 2012 m. rudens ji studijuoja kino gamybą Emersono Koledže, Bostone, JAV.

20 ’

Director/Režisierius Gabrielė Urbonaitė Screenplay/Scenarijus Gabrielė Urbonaitė Cinematographer / Operatorius Pal Ulvik Rokseth Editing/Montažas Gabrielė Urbonaitė Sound designer/ Garso režisierius Jonas Jocys Cast/Vaidina Severija Bielskytė Šarūnas Zenkevičius Viola Klimčiauskaitė

Eglė Lekstutytė Petras Kuneika Dainius Jankauskas Aistė Diržiūtė Vytautas Rašimas Producer/Prodiuseris Ieva Bužinskaitė Jonas Špokas Production company/ Gamybos kompanija Apricot films Contacts/Kontaktai Apricot films | Ieva Bužinskaitė ieva@apricotfilms.lt

Filmography/Filmografija — Swimmer/Plaukikė, 2013, short fiction/ trumpametražis vaidybinis — Goodbye/Atsisveikinimas, 2014, short fiction/ trumpametražis vaidybinis — Broken Soil, 2014, short documentary/ trumpametražis dokumentinis

53


BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ

2016 | animation/animacinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


7-year-old Tim remembers his past life. He has never cut his hair because he is convinced that his only friend Blue Cat still lives in his locks. Other children bully him for looking different. Tim hides inside a big wardrobe in his room. One day Tim’s mother receives a mysterious call and Tim is forced to step outside his wardrobe.

Septynmetis Timas galvoja, kad prisimena savo gyvenimą prieš jam gimstant, kuriame sutiko savo vienintelį draugą Mėlynąjį Katiną. Timas niekada nesikirpo plaukų, nes įsivaizduoja, kad Katinas gyvena juose. Kiti vaikai šaiposi iš Timo, todėl jis daugiausiai laiko praleidžia užsidaręs spintoje savo kambaryje. Tačiau vieną dieną Timo mama sulaukia paslaptingo skambučio ir Timui tenka išlipti iš spintos.

Tomas Tamošaitis was born in 1980. He gained Film Education in the Theatre and Film Department of the Lithuanian Academy of Music and Theater, then continued his studies at the European Film College in Denmark and at Andrzej Wajda Master School of Film directing in Poland. Tomas is a co-owner of the JONI ART production company, where he is working on the development and production of various documentary, animation and TV projects.

Tomas Tamošaitis gimė 1980 metais. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o vėliau tęsė studijas Europos kino koledže Danijoje (Ebeltoft), Lenkijoje režisieriaus A. Vaidos kino mokyklos Dokumentinio kino magistro studijas, vadovaujamas garsių Lenkijos dokumentinio kino kūrėjų M. Lozinskio ir J. Blawuto. Buvo Berlyno kino festivalio Talentų stovyklos dalyviu. Produkcijos kompanijos JONI ART bendrasavininkas, dirbantis su įvairiais dokumentiniais, animaciniais ir kino projektais.

Director/Režisierius Tomas Tamošaitis Screenplay/Scenarijus Tomas Tamošaitis Olga Voytenko Animator/Animatorius Rasa Joni Producer/Prodiuseris Tomas Tamošaitis Production company/ Gamybos kompanija Joni Art Contacts/Kontaktai Joni Art | Tomas Tamošaitis tomastamos@yahoo.es

Filmography/Filmografija — Quartet/Kvartetas, 2004, short fiction/ trumpametražis vaidybinis — More Strange Return, 2004, short documentary/ trumpametražis dokumentinis — A Journey/Kelionė, 2008, short documentary/ trumpametražis dokumentinis — Spanish for Adults/Ispanų suaugusiems, 2008, short documentary/trumpametražis dokumentinis — 10 Lessons in Tolerance/10 tolerancijos pamokų, 2001, mini-series — Lithuanian Children's Book Illustrators/ Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai, 2012, tv miniseries

12 ’

55


NUOPUOLIS

2016 | animation/animacinis | colour/spalvotas | English language/anglų kalba Lithuania, Denmark/ Lietuva, Danija


A puppet animation film tells a story of downfall and rise, humiliation and sacrifice. A proud eagle flies to its last journey and experiences the fateful battle between good and evil.

Lėlinės animacijos filmas, pasakojantis nuopuolio bei pakilimo, nusižeminimo bei pasiaukojimo istoriją. Išdidus erelis skrenda į savo paskutinę kelionę, kurioje patiria lemtingą gėrio ir blogio susidūrimą.

Urtė Oettinger in her creative work experiments a lot with a different animation techniques, including stop motion, rotoscoping, hand drawn and painted animation. “Downfall” is Urtės debut in puppet animation.

Urtė Oettinger kūrybinėje veikloje eksperimentuoja skirtingomis animacijos technikomis, tokiomis kaip stop motion, rotoskopija, pieštinė bei tapyta animacija. Filmas Nuopuolis” yra ” režisierės debiutas lėlinės animacijos technika.

Johan Oettinger specialises in a stop-motion puppet animation. His first professional film “Seven Minutes in the Warsaw Ghetto” has been shown at many festivals and was plenty awarded, including The Special Mention at Annecy IAFF, France and The Kingbonn Award, at CSFF in China.

Johan Oettinger specializuojasi lėlinėje stop motion animacijoje. Jo pirmas profesionalus filmas Septynios minutės Varšuvos gete” buvo paro” dytas daugelyje festivalių ir gausiai apdovanotas tokiuose festivaliuose kaip Tarptautinis Annecy animacinių filmų festivalis Prancūzijoje.

Director/Režisierius Urtė Oettinger Johan Oettinger Screenplay/Scenarijus Urtė Oettinger, Johan Oettinger Cinematographer / Operatorius Johan Oettinger Editing/Montažas Johan Oettinger Sound designer/ Garso režisierius

Filmography/Filmografija

5 ’

Adomas Žvirzdinas Producer/Prodiuseris Agnė Adomėnė Johan Oettinger Production company/ Gamybos kompanija Art Shot (LT), WiredFly (DK) Contacts/Kontaktai Art Shot | Agnė Adomėnė agne@artshot.lt

Urtė Oettinger — Song of Songs/Giesmių giesmė, 2010, short animation/trumpametražis animacinis — Independence Day/Nepriklausomybės diena, 2012, short animation/trumpametražis animacinis Johan Oettinger — Seven Minutes in the Warsaw Ghetto/Septynios minutės Varšuvos gete, 2012, short animation/ trumpametražis animacinis — Walk With Me/Eik su manimi, 2014, short animation/trumpametražis animacinis 57


BĖGANČIOS ŠVIESOS

2016 | animation/animacinis | colour/spalvotas | no dialogues/be dialogų | Lithuania/Lietuva


This is a story about the eternal miracle of life and death. The unfortunate death of a wild hare turns into a remarkable experience for children who find his body and bury it in a sand box. Now buried, the hare’s life fades away and dozens of magical creatures that lived inside him leave his body in search for a new home. The hare’s life ends by merging with nature, but is reborn in the plants and animals around it. This fairy-tale for children encourages us to think about what death is.

Trumpa istorija pasakoja apie niekada nenutrūkstantį gyvybės pradžios ir pabaigos stebuklą. Nelaiminga kiškio žūtis tampa nepaprastu išgyvenimu jį radusiems ir smėlio dėžėje palaidojusiems vaikams. Kiškio kūnelį apleidžia gausybė iki tol jame besiglaudusių stebuklingų būtybių, kurios dabar nerimastingai ieško naujų namų. Jo gyvybė pasibaigia ištirpdama aplinkoje ir įsikūnydama naujai užgimstančiuose augaluose ir sutvėrimuose. Tai liūdna, tačiau šviesi pasaka vaikams, skatinanti pamąstyti, kas yra mirtis.

Andrius Kirvela and Gediminas Šiaulys are a creative artist collaboration called PetPunk, based in Vilnius, Lithuania. Their primary areas of interest lie in animation and tactile crafts. Their creative goal is to produce authentic work that is visually and aesthetically challenging, yet peculiarly subtle. They tend to experiment, play and explore amongst conventional subjects. Their work is widely recognized and awarded by the American Art Directors Club “Young Guns”, selected in the categories of the “Top 6 New Wave Designers” (“Boards”, Canada), "The 10 Best Designers You Need To Know About" (“Computer Arts“, UK), and many more.

Andrius Kirvela and Gediminas Šiaulys yra kūrybinis menininkų tendemas, pasivadinęs PetPunk, įsikūręs Vilniuje. Juos labiausiai domina animacija ir tactile crafts. PetPunk kūrybinis tikslas - kurti autentišką produktą, kuris būtų ne tik vizualiai ir estetiškai reiklus, bet ir savitai subtilus. Jie linkę tyrinėti, eksperimentuoti ir žaisti su paprastomis temomis. Jų darbai yra plačiai pripažinti ir apdovanoti Amerikos meno režisierių klubo Young Guns", taip pat buvo išrinkti tokiose ” kategorijose kaip Top 6 New Wave Designers" ” ( Boards", Kanada), The 10 Best Designers You ” ” Need To Know About" ( Computer Arts", JK) ir ” daug kitų.

Director/Režisierius Gediminas Šiaulys Andrius Kirvela Screenplay/Scenarijus Andrius Kirvela Cinematographer / Operatorius Sound designer/ Garso režisierius Denis Zujev Producer/Prodiuseris Miglė Pelakauskė Vitalijus Žukas

Filmography/Filmografija Andrius Kirvela — Giant/Milžinas, 2007, short animation/ trumpametražis animacinis - segment no.2 — The Magnificent Town of Vilnius/Didingas miestas Vilnius, 2008, short/trumpametražis — Woos, 2008, short animation/trumpametražis animacinis — Legends/Legendos, 2009, short animation/ trumpametražis animacinis - segment no.1 — Concerned Kittens/Susirūpinę kačiukai, 2012, animation mini-series/animacinis — Climate Change – Negotiations/Klimato kaita – Derybos, 2012, short animation/ trumpametražis animacinis

11 ’

Co-producer Ambar Nair Production company/ Gamybos kompanija PetPunk, OKTA, BFX CGI Contacts/Kontaktai PetPunk | Miglė Pelakauskė migle@petpunk.com

59


BUDĖJIMAS

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Late hours of a hot summer evening. Darius brings a special anti-ulcer mattress to his terminally ill mother's ward. While Darius and his father wait for the matress to turn on, casual street noise appears behind the window. Both men decide to transfer mother to a new ward, but the switch doesn't change much as the new one faces the stadium. An international football match is about to start. Darius and father try to persuade each other that the situation is improving anyway.

Į ligoninę, kurioje kartu su tėvu slaugo mamą, karštą vasaros vakarą Darius atgabena čiužinį nuo pragulų. Abiems vyrams laukiant, kol čiužinys pradės veikti, už lango vis daugėja triukšmo. Bandydami pagerinti sąlygas mamai Darius su tėvu perkelia motiną į naują palatą, tačiau padėtis ten labai panaši -- už langų plytinčiame stadione tuoj prasidės futbolo rungtynės. Darius ir tėvas įtikinėja vienas kitą, kad taip, kaip yra -- vis tiek geriau, negu buvo.

Karolis Kaupinis was born in 1987 in Vilnius, he graduated from Vilnius University with an MA in Comparative Politics. Since the end of his studies Kaupinis has been working a presenter and editor of a weekly show devoted for current political affairs in Lithuanian National TV. His first short first short fiction film "The Noisemaker" was selected to Pardi di domani competion in Locarno film festival and has been travelling successfully around film festivals ever since.

Karolis Kaupinis gimė 1987 m. Vilniuje., baigė Lyginamosios politikos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Po studjų pradėjo dirbti žurnalistu bei laidos, skirtos užsienio politikos apžvalgai, vedėju Lietuvos nacionalinio transliuotojo kanale. Pirmasis Karolio Kaupinio trumpametražis filmas Triukšmadarys” buvo ” atrinktas į Locarno kino festivalį, Pardi di domani konkursinę programą, ir itin sėkmingai keliauja po kino festivalius iki šiol.

Director/Režisierius Karolis Kaupinis Screenplay/Scenarijus Karolis Kaupinis Cinematographer / Operatorius Simonas Glinskis Editing/Montažas Ieva Veiverytė Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography/Filmografija — The Noisemaker/Triukšmadarys, 2014, short fiction/trumpametražis vaidybinis

15 ’

Cast/Vaidina Darius Meškauskas Donatas Želvys Producer/Prodiuseris Marija Razgutė Production company/ Gamybos kompanija Čiobreliai Contacts/Kontaktai Čiobreliai | Marija Razgutė +370 601 07 802 | marija@ciobreliai.lt | www.ciobreliai.lt

61


Managing Director / Projekto vadovė Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė info@filmshorts.lt Project Coordinator / Projekto koordinatorė Marija Razgutė marija@filmshorts.lt Assistant / Asistentė: Raminta Spėčiūtė raminta@filmshorts.lt Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.ilegal.nl DVD mastering / DVD paruošimas Madstone www.madstone.eu

Supported by / Katalogo leidybą remia Lithunian Film Centre


LITHUANIAN SHORTS

LITHUANIAN SHORT FILM AGENCY A. SMETONOS STR. 7A-24 01104, VILNIUS LITHUANIA INFO @FILMSHORTS.LT +370 673 16548, +370 601 07802 WWW.LITHUANIANSHORTS.COM


All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The DVD is reserved for preview purposes only. The DVD is a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2015-2016 catalogue. The purpose of the DVD is supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.