__MAIN_TEXT__

Page 1

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS pristato | LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK presents

Lietuvių muzika: L I T H UA N I A N M U S I C A R E T RO -F L E C T I V E

Naujosios muzikos ciklo „Kompozitorių portretai“ koncertai | Concerts of Contemporary Music Project „Portraits of Composers“

2013 m. lapkričio 18 ir 19 d. | 18 & 19 November 2013 M. K. Čiurlionio namai | M. K. Čiurlionis House Savičiaus g. 11, Vilnius

Kuratorius | Curator ANTON LUKOSZEVIEZE


Lapkričio 19 d., antradienis | 19 November, Tuesday 19 val. | 7 P.M.

RETRO-PORTRETAS IR GARSŲ BLYKSNIAI | RETRO-PORTRAIT AND SOUND FLASHES Antanas Rekašius (1928–2003) – 12 preliudų ciklas Atonika | Cycle of 12 preludes Atonic (1970) Atlieka | Performed by ARŪNAS ŠLAUSTAS (fortepijonas | piano) Šarūnas Nakas (g. 1962) – 4 filmai iš multimedijos instaliacijos 100 istorijų: Nacionalinis muzikos legendų muziejus | Multimedia installation of 4 documentaries 100 Histories: National Museum of Legends of Music: 1. Neaiškiomis aplinkybėmis. Juozas Pakalnis | Suspicious circumstances 2. Gyvenimas Leipcige. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Life in Leipzig 3. Saviįtaigos kortelės. Juozas Gruodis | Cards of autosuggestion 4. Kalbos pamokos. Danielius Dolskis | Language lessons ŠARŪNAS NAKAS – filmų idėjos autorius, scenaristas, režisierius, operatorius, montuotojas, muzikos redaktorius (arba autorius), jam talkina RADVILĖ NAKAITĖ ir KAROLINA JAKAITĖ. Filmuose vaidina: BENAS ŠARKA, ARŪNAS DIKČIUS, RYTIS SALADŽIUS, ROLANDAS BORAVSKIS. Projektą „100 istorijų: Nacionalinis muzikos legendų muziejus“ remia Kultūros rėmimo fondas, įvairūs archyvai, muziejai ir privatūs asmenys. 20.30 val. | 8.30 P.M.

RETRO-EKSPERIMENTAI 2 | RETRO-EXPERIMENTS 2 Jurgis Mačiūnas (1931–1978) – Music for Everyman (1961) Atlieka ansamblio EX TEMPORE muzikantai | Performed by musicians of Ensemble EX TEMPORE: SKIRMANTAS SASNAUSKAS (trombonas | trombone) ARŪNAS ŠLAUSTAS (fotepijonas | piano) ARNOLDAS GURINAVIČIUS (kontrabosas | double-bass) SAULIUS ASTRAUSKAS (perkusija | percussion)


Lietuvių muzika: retro atspindžiai Lietuvos Ansamblių Tinklas pristato projektą, kuriame pinasi dvi meninių objektų trajektorijos – tai 1960–1990 m. laikotarpio Lietuvos kompozitorių muzika ir ją praturtinantys bei plačiau nušviečiantys eksperimentinės muzikos kontekstai bei kino filmų retrospektyva. Dviejuose projekto koncertuose atsigręžiama į muzikos kūrinius, kurie buvo rašomi tada, kai Lietuvos muzikinę kultūrą varžė sovietinės cenzūros apribojimai, tačiau akivaizdžiai buvo juntamos novatoriškos išorinio pasaulio tendencijos, jų įtakai vis plačiau pasiduodavo ir atsiverdavo Lietuvos kompozitorių sumanymai. Taigi minėtų dešimtmečių laikotarpis žymėjo savotišką modernios muzikos etapo Lietuvoje pradžią. Tęsiant„Kompozitorių portretų“ ciklą šiame projekte pristatomi kelių reikšmingų, 1960–1990 m. itin aktyviai kūrusių Lietuvos kompozitorių protretai – naujas technikas ir lietuvių foklorą unikaliai derinęs Vytautas Montvila (1935–2003), lietuviškojo muzikos minimalizmo kryptį atstovaujantis Zigmas Virkšas (1946–2001), akademinės ir lengvosios muzikos žanrų sankirtoje kūręs Benjaminas Gorbulskis (1925–1986) bei inovatyviais ir modernistiniais sumanymais išsiskyręs Antanas Rekašius (1928–2003). Pirmajame koncerte pristatoma jų gana retai skambanti kamerinė muzika styginių kvartetui, o antrą vakarą atliekamas Rekašiaus fortepijoninių preliudų ciklas „Atonika“ skamba tarsi preambulė į lietuviško modernizmo bangai atstovaujančią Šarūno Nako video-dokumentaciją, kurią pristato Lietuvių muzikos istorijai ir aktualijoms skirta laida „Garsai ir blyksniai“. Į XX a. antrosios pusės lietuvių kompozitorių kartos kūrybos prezentaciją įsilieja ir panašiu metu anapus vandenyno, Niujorke, įgyvendintos Jurgio Mačiūno (1931– 1978) fluxus idėjos, o ekperimentinis Arturo Bumšteino ir Antono Lukoszevieze’s projektas „Zarasai“ šį kompozitorių portretą papildo nūdienos modernistinės lietuvių muzikos potėpiais.


Vytautas Montvila. Styginių kvartetas Nr. 1 Rankos-paukščiai (1967) Vienas entuziastingiausių XX a. 7-ojo dešimtmečio lietuvių muzikos modernizatorių Vytautas Montvila naujausias kompozicines technikas – mikropolifoniją, aleatoriką, serializmą jungė su lietuvių folkloru, originaliai naudojo sutartines, išryškindamas jų melodingumą, o ne sinkopinę ritmiką ar disonansinę harmoniją. Lyriškoje Montvilos kūryboje sutinkama programinių lietuvių dailės ir architektūros, poezijos, gamtos ar visatos įvaizdžių. Pirmasis styginių kvartetas buvo sukurtas panašiu metu, kaip ir bene ryškiausia autoriaus partitūra orkestrui „Gotiškoji poema“ (1970), tačiau pirmą kartą atliktas tik 1985 m. Ekspresyvaus, intonaciškai giminingų trijų miniatiūrinių dalių kūrinio pavadinimą „Rankos-paukščiai“ paskatino į saulę pakeltų rankų įvaizdis, o muzikos kalboje akivaizdi Weberno bei to meto lenkų ikompozitorių įtaka. Zigmas Virkšas. Koncertas styginių kvartetui (1982) Anot Zigmo Virkšo, jo estetinius polinkius formavo poezija, dangus ir žemė, šiek tiek Šventasis Raštas, Rytų kultūros atšvaitai (meditacija). Galbūt todėl jo kūryboje pirmenybė teikiama vokalinei-instrumentinei muzikai. Virkšo kūriniams būdingas poetiškumas, subtili charakteringų nuotaikų ir psichologinių būsenų išraiška, o nacionalinė muzikos sfera perteikiama šiuolaikiškai, išryškinant tautosakos simboliką ir lietuvių etnose slypinčios monotonijos grožį. 1982 m. parašytas Koncertas styginių kvartetui atspindi šio kompozitoriaus braižo detales – lineariškumą, polidermiškumą ir polinkį į minimalizmą, jo kūriniuose poliritmikos elementai dažnai jungiami su improvizacija, folkloru. Benjaminas Gorbulskis. Trys autoportretai styginių kvartetui (1983) Pokarinės lietuvių estradinės muzikos pradininkas, kapelmeisteris, atlikėjas-instrumentininkas, dainininkas (baritonas) Benjaminas Gorbulskis buvo pirmasis Lietuvoje, savo Koncerte klarnetui panaudojęs dodekafonines priemones. Bemaž visi jo kūriniai autoriaus organizacinių gebėjimų dėka buvo viešai atlikti, bet labiausiai kompozitorių išgarsino jo melodingos ir įtaigios estradinės dainos (per 600), kuriose atsispindi Gorbulskiui savitas humoro jausmas, nežabota fantazija ir optimizmas. Populiariosios muzikos ritmai ir simfodžiazo elementai girdimi ir kompozitoriaus akademinėje kūryboje, čia jie derinami su lietuvių liaudies dainų intonacijomis, savitais harmoniniais sąskambiais. „Trys autoportretai“ apibūdinami kaip siuita styginių kvartetui.


Antanas Rekašius. Styginių kvartetas Nr. 3 (1976) ir Atonika (1970) Ekspresija, gaivališkas temperamentas ir ryškūs kontrastai, klounada, groteskas ir ironija, šmaikščios ir iššaukiančios ankstesnių epochų muzikos stilizacijos, banalios melodijos ir dažnai primityvi harmonija – visa tai susilieja į spalvingą Antano Rekašiaus muzikos stilių, kuriame buitinė banalybė netikėtai transformuojasi į nuoširdų nerimą ar tragizmą. Rekašius meistriškai manipuliavo aleatorikos, sonorizmo, repetityviškumo, džiazinės skambesio manieros elementais, kūrė teatrališkus garsų spektaklius ir išsiskyrė kaip nonkomformistas, neigiantis socialistinio muzikinio gyvenimo konvencijas ar štampus. Visi minėti bruožai plačiai atsiskleidžia jo stambios apimties kūriniuose, tačiau nesvetimi ir kamerinėse kompozicijose, kaip antai XX a. 8-ajame dešimtmetyje sukurtame Trečiajame styginių kvartete (dedikuotame Valstybiniam Vilniaus kvartetui) ar 12 fortepijoninių miniatiūrų cikle „Atonika“. Anton Lukoszevieze & Arturas Bumšteinas. Zarasai (2009)

Ežerais ir upėmis apsuptas mažas miestelis Šiaurės rytų Lietuvoje įkvėpė prieš 4 metus sukurti tęstinį, įvairias transformacijas bei naujus pavidalus įgaunantį projektą – dviejų menininkų duetą Zarasai. Projekto iniciatoriui Antonui Lukoszevieze, kurio protėvių šaknys kyla iš Zarasų, ši vietovė – nuoširdumo kupina erdvė. Jos inspiruotas performansas skamba tarsi įsivaizduojama senovinė lietuvių muzika. Projekto pagrindu tapo muzikiniai eksperimentai, užfiksuoti XX a. pradžios juostose, kurias seno namo palėpėje atrado Antonas, ir jų perfrazavimas, artimas pseudo do-


kumentikos žanrui mockumentary (sąvokų mock – juokas/pokštas ir documentary – dokumentika junginys; dokumentiniu stiliumi pasakojamos pramanytos istorijos sukuria įvykių parodiją). Tačiau projekte Zarasai kuriama parodija nėra pašaipi, be ironijos, tai – šiuolaikinėmis priemonėmis kuriamas nostalgiškas praeities paveikslas. Šarūnas Nakas. Keturi filmai iš multimedijos instaliacijos „100 istorijų: Nacionalinis muzikos legendų muziejus“ (nuo 2008) Instaliaciją sudaro trumpametražiai filmai (keturių filmų ciklo trukmė 20 min.), fotografijos, tekstai, objektai, pasakojantys apie XX a. lietuvių muzikos istoriją, jos žymiausius, o kartais – ir nežinomus herojus. Remiantis archyvine medžiaga, dienoraščiais, žodiniais pasakojimais, kuriamos nekanoninės (pasak menotyrininko Alfonso Andriuškevičiaus „nu-pakylėtos“) istorijos apie Lietuvos muzikos panteoną. „Filmai atkreipia dėmesį į tuos dalykus, kurie neakcentuojami solidžiose knygose ir enciklopedijose, tačiau yra labai reikšmingi, norint suprasti kūrėjų pažiūras ir jų kūrybą. Meno žmonės nėra šventieji ir jų šiuolaikiniams portretams netinka įprastinės ikoninės priemonės. Renkuosi ne istorijos grimuotojo, o interpretuojančio archeologo kelią, nesibaimindamas akistatos su kartais išnyrančiais „nepatogiais“ dalykais“ (Šarūnas Nakas). Jurgis Mačiūnas. Music for Everyman (1961) Lietuvių kilmės menininkas, vienas iš Fluxus judėjimo pradininkų Jurgis Mačiūnas XX a. 7 dešimtmečio pradžioje Niujorke susitiko ilgainiui jo bendraminčiu tapusį amerikiečių avangardistą ir minimalistą La Monte Youngą, kuris dėl savo iššaukiančių kūrybinių sumanymų tuo metu jau buvo pravardžiuojamas enfant terrible (angl. bauginantis vaikas). Anot Thomaso Kelleino, Mačiūno 1961 m. sukurta kompozicija atskleidžia šio menininko susižavėjimą Youngo kūrybai būdingomis apibrėžtumo (determinuotumo) ir mechaniškumo idėjomis. Music for Everyman (Muzika paprastiesiems) ryški minimalistinė tendencija, manipuliuojama skirtingų harmonijų, garsų sluoksnių pokyčiais. Savotiškos žaismės į muzikinį procesą įlieja dedikacija partitūros pradžioje: for dead and living, human, animate and inanimate composers (angl. gyviesiems ir mirusiems, kompozitoriams žmonėms ir ne žmonėms), šmaikščiai perfrazuojanti kompozitoriaus kilmę bei įkūnijanti hepeningams (Happenings) tipišką sąvokų gyvas ir negyvas (animate | inanimate) suliejimą ir metamorfozes.


Atlikėjai | Performers 1997 m. susibūrio styginių kvarteto CHORDOS pagrindinis tikslas – pristatyti naujausius lietuvių muzikos pavyzdžius Lietuvos ir pasaulio klausytojams, kurių įrašų sukaupta ir Lietuvos radijo fonduose. Kvarteto dėka Lietuvoje pirmą kartą nuskambėjo M. Nymano, M. Feldmano, G. Crumbo, S. Reicho, G. Ligeti ir kt. garsių šiuolaikinių autorių kompozicijos. Taip pat kvarteto repertuare – ankstesnių epochų kompozitorių kūriniai, projektai su roko ir džiazo muzikantais, kolektyvas dalyvavo įrašant muziką kino filmams, teatrui, Lietuvos kompozitoriai sukūrė ir dedikavo kompozicijų šiam kolektyvui. Chordos nuolatos rengia pasirodymų su žymiausiais Lietuvos muzikos atlikėjais, užsienio šalių muzikantais; pasirodė festivaliuose Lietuvoje: „Gaida“, „Vilniaus festivalis“, „Jauna muzika“, „Permainų muzika“, „Muzikos ruduo“, „Vilnius Jazz“ ir kt.; koncertavo Vokietijoje, Švedijoje, Latvijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Anglijoje, pasirodė festivaliuose „MaerzMusik“, „Klangspuren“, „Musicprotocoll“ ir kt. 1999 m. kvarteto nariams skirta Valstybinė Jaunojo menininko stipendija, 2001–2003, 2005, 2006 m. – Lietuvos Kultūros ministerijos Valstybės stipendija. Formed in 1997, CHORDOS String Quartet demonstrates an enduring commitment to promoting the latest in Lithuanian music abroad and bringing the most recent as well as the greatest pieces of contemporary repertoire to wide audiences in Lithuania. Chordos has significantly enriched the musical resources of the Lithuanian National Radio by recording both newly written and classical pieces by Lithuanian and foreign composers. The ensemble was in fact the first in Lithuania to perform quartet pieces by many world-renowned contemporary composers, such as Nyman, Feldman, Crumb, Reich, Ligeti, etc. Its continuous collaboration with the living composers has thus far yielded a number of compositions written and dedicated especially for the group. Apart from contemporary works, its extensive repertoire encompasses a rich variety of different styles, epochs and genres, the joint projects with rock and jazz musicians. Its recent recording credits also include incidental music for films and theatre. Chordos has been regularly performing with many prominent Lithuanian classical musicians and foreign performers. The quartet has participated in a variety of music festivals in Lithuania (Gaida, Vilnius Festival, Jauna muzika, Permainų muzika, Musical Autumn, Vilnius Jazz, etc.). Chordos has been also frequently invited to perform on international tours to various festivals (MaerzMusik, Klangspuren, Musicprotocoll, etc.) and projects in United Kingdom, Germany, France, Austria, Sweden, Belgium, Norway, Poland, Czech Republic, Latvia, Russia. Chordos String Quartet has been recipient of the State Scholarship for Young Artists in 1999 and the State Scholarship of the Lithuanian Ministry of Culture in 2001–2003, 2005, and 2006.


Žymus lietuvių kilmės menininkas iš Didžiosios Britanijos ANTONAS LUKOSZEVIEZE yra vienas įvairiapusiškiausių savo kartos violončelininkų, plačiai žinomas kaip avangardinės, eksperimentinės muzikos atlikėjas, improvizacijų autorius. A. Lukoszevieze pasirodymų surengė įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose Europoje ir JAV (pavyzdžiui, „MaerzMusik“, „Donaueschingen Musiktage“, „Wien Modern“, GAS, „Transart“, „Ultima“, „Aldeburgh festival“ ir kt.), koncertavo tokiose Londono scenose kaip „South Bank Centre“ (koncertų ciklas „Harmonic Series“) ir „Royal Albert Hall“ (koncertų ciklas „BBC Proms“), yra griežęs su Birmingemo, Olandijos radijo simfoniniais orkestrais. A. Lukoszevieze parengė laidų Vokietijos, Anglijos, Skandinavijos šalių radijo stotyse, bendradarbiavo su tokiais kompozitoriais ir atlikėjais kaip Alvinas Lucier, Rytis Mažulis, Karlheinzas Esslis, Helmutas Oehringas, Christopheris Foxas ir kt. 2005–2007 m. A. Lukoszevieze, pelnęs stipendiją, naująją muziką studijavo Kembridžo Karaliaus koledže (King’s College) ir Kettle Yard galerijoje (Kettle Yard Gallery). Šis menininkas yra grupės „Apartment House“ įkūrėjas ir vadovas bei Berlyno grupės „Zeitkratzer“ narys. 2012 m. jo grupė „Apartment House“ pelnė Karališkosios filharmonijos sąjungos (Royal Philharmonic Society) apdovanojimą už nuopelnus kamerinei ir vokalo muzikai. 2003 m. apie šį menininką parengė ir transliavo autorinę laidą Berlyno radijo stotis „Deutschland Radio“. A. Lukoszevieze dalyvavo septyniuose žymios menininkės režisierės Jayne Parker filmuose. Cellist ANTON LUKOSZEVIEZE is one of the most diverse performers of his generation and is notable for his performances of avant-garde, experimental and improvised music. Anton has given many performances at numerous international festivals throughout Europe and the USA (MaerzMusik, Donaueschingen, Wien Modern, GAS, Transart, Ultima, Aldeburgh festival, for example), has performed at London South Bank Centre (Harmonic Series) and Royal Albert Hall (BBC Proms). Anton has also performed concerti with the City of Birmingham Symphony Orchestra at the 2001 Aldeburgh festival and the Netherlands Radio Symphony Orchestra. He has been a producer for radio stations in Germany, England and Scandinavia, and has worked with other composers and performers such as Alvin Lucier, Rytis Mazulis, Karlheinz Essl, Helmut Oehring, Christopher Fox and many others. From 2005-7 he was New Music Fellow at King’s College, Cambridge and Kettle’s Yard Gallery. Anton is the founder and director of the ensemble Apartment House and a member of the Berlin group Zeitkratzer. In 2012 Apartment House received the Royal Philharmonic Society award for outstanding contribution to Chamber Music and Song. Deutschland Radio, Berlin produced a portrait programme about him in September, 2003. Anton is the subject of seven films by the renowned artist-filmmaker Jayne Parker.


Kompozitorius ARTURAS BUMŠTEINAS yra elektroakustinių ir instrumentinių kompozicijų, įvairių instaliacijų, elektroninės muzikos projektų autorius. Jo iniciatyva buvo suburti ansambliai „Quartet Twentytwentyone“, „Works & Days“, „Zarasai“ (kartu su A. Lukoszevieze), „Wolumen“ (kartu su D. Vyšniausku). Nuo 2000 m. A. Bumšteinas bendradarbiauja su įvairiais lietuvių ir užsienio šalių menininkais; jo tarpdalykiniai projektai buvo pristatyti daugiau kaip 30 parodų ir festivalių Europoje (pavyzdžiui, festivaliuose „The Holland Festival“, „Sensoralia / Romaeuropa“, „Angelica“, „Vilnius Jazz“, „Kody“, „Skanumezs“, „Cut & Splice“). A. Bumšteinas yra sukūręs darbų „Deutschlandradio Kultur“ ir įvairių tarptautinių kultūrinių organizacijų užsakymu. Tarp pastarųjų metų darbų: projektas seniesiems muzikos instrumentams Morning and Evening at the Museum (2010), M. K. Čiurlionio chorinės muzikos projektas su saksofonininku L. Mockūnu Voicescapes (2011), garso instaliacija ir akustinis koncertas Gwizdały (2012, kompanijų „Laboratorium CSW“ ir „IBPP“ užsakymu, Varšuva), performansas 6 fortepijonams, vokalui ir elektronikai Scattered Pages (2012, kompanijos „OK Offenes Kulturhaus“ užsakymu, Lincas), menama barokinė opera klavesinui ir teatro triukšmo mašinerijai Epiloghi – Six Ways of Saying Zangtumbtumb (2013). A. Bumšteino kūrinius publikuoja leidyklos „Bolt“, „Cronica“, „Con-v“, „Sangoplasmo“ ir kt. 2013 m. jo kūrinys Epiloghi – Six Ways of Saying Zangtumbtumb („Epilogai – šeši būdai pasakyti Zangtumbtumb“) buvo pripažintas geriausiu kūriniu Europos transliuotojų sąjungos konkurse „Palma Ars Acustica“ ir pelnė pirmąją premiją už radijo meno produkciją. The composer, sound artist ARTURAS BUMŠTEINAS works in the fields of electro-acoustic and instrumental music, installations and experimental electronic music. He is founding member of ensembles Quartet Twentytwentyone, Works & Days, Zarasai (together with Anton Lukoszevieze), and Wolumen (together with Dominykas Vyšniauskas). Since 2000 he collaborated with many international musicians and artists. His interdisciplinary projects were presented in more than 30 exhibitions and festivals around Europe including The Holland Festival, Sensoralia / Romaeuropa, Angelica, Vilnius Jazz, Kody, Skanumezs, Cut & Splice. His work has been numerous times commissioned by the Deutschlandradio Kultur and various other international cultural institutions. Among his recent creations: a recording and performance project with old instruments Morning and Evening at the Museum (2010), a collaborative project with saxophonist Liudas Mockūnas based on Čiurlionis’ choir music Voicescapes (2011), a site-specific sound installation and acousmatic concert Gwizdały (2012, produced by Laboratorium CSW and IBPP, Warsaw), site-specific performance piece for 6 pianos, voices and electronics Scattered Pages (2012, commissioned by OK Offenes Kulturhaus, Linz), an imaginary Baroque opera for harpsichord and theater noise machines Epiloghi – Six Ways of Saying Zangtumbtumb (2013). His music is published by labels such as Bolt, Cronica, Con-v, Sangoplasmo and others. In 2013 he was awarded Palma Ars Acustica first prize for radiophonic art for his composition Epiloghi – Six Ways of Saying Zangtumbtumb.


1991 m. susibūręs ansamblis EX TEMPORE koncertus rengti pradėjo nuo 1992-ųjų. Tuo metu šis kolektyvas buvo bene vienintelis, išimtinai grojęs šiuolaikinę lietuvių autorių muziką. Beveik visi Lietuvos kompozitoriai yra parašę „Ex tempore“ inicijuotus, ansamblio muzikantams dedikuotus kūrinius. Kolektyvas dalyvavo garsiuose daugelio šalių šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Šį vakarą scenoje koncertuoja ansamblio „Ex tempore“ nariai: trombonininkas Skirmantas Sasnauskas, pianistas Arūnas Šlaustas, kontrabosininkas Arnoldas Gurinavičius ir perkusininkas Saulius Astrauskas. Taip pat ansamblio narė yra dainininkė Gintarė Skėrytė. EX TEMPORE ensemble was founded in 1991 and started to give concerts in 1992. It was the only ensemble that performed the music of Lithuanian contemporary composers. Almost all Lithuanian authors have composed or dedicated their music compositions to Ex tempore. The ensemble performed in various festivals of contemporary music in Lithuania and abroad. This evening Ex tempore ensemble is presented by his members: Skirmantas Sasnauskas (trombone), Arūnas Šlaustas (piano), Arnoldas Gurinavičius (double-bass) and Saulius Astraukas (percussion). The other ensemble musician is soprano Gintarė Skėrytė.

Lietuvos džiazo scenoje nuo 1986 m. grojantis trombonininkas SKIRMANTAS SASNAUSKAS garsėja projektais, kuriuose džiazas derinamas su akademine muzika. Atlikėjas su įvairiais kolektyvais nuolat pasirodo festivalyje „Vilnius Jazz“. Taip pat S. Sasnauskas yra dūdmaišininkas, multiinstrumentininkas, kompozitorius, vokalistas. Jo kūrybinė raiška aprėpia tradicinį džiazą, free, fusion, džiazo ir folkloro bei džiazo ir akademinės muzikos sintezę, avangardinius eksperimentus. S. Sasnauskas išradingai naudoja lietuviško folkloro elementus ir tembrus, yra LRT bigbendo solistas. Birštono džiazo festivalis S. Sasnauską apdovanojo Didžiuoju prizu. S. Sasnauskas dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. In 1986 trombonist SKIRMANTAS SASNAUSKAS started to appear on Lithuanian jazz stage. He is famous for his projects on jazz and classical music fusion and performs with various musicians at Vilnius Jazz festival. Sasnauskas is a piper, multi-instrumentalist, composer and vocalist also. His creations include the traditional jazz, free, fusion, jazz and folk, jazz and classical music synthesis and experiments of avant-garde. Sasnauskas is ingenious in the use of Lithuanian folklore and timbres. He is the soloist of Big Band of Lithuanian radio and TV. Sasnauskas was awarded by Grand prix atBirštonas jazz festival and teaches at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.


Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigęs fortepijono specialybę, Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso laureatas, surengęs ne vieną rečitalį ir koncertavęs su Lietuvos kameriniu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestrais, pianistas, klavišininkas ir kompozitorius ARŪNAS ŠLAUSTAS inicijuoja projektus, kuriuose tyrinėja džiazo ir akademinės muzikos jungties galimybes, pasirodymus rengia su ansambliu „Ex Tempore“ (yra šio ansamblio narys ir vienas įkūrėjų), S. Sasnausku, A. Gurinavičiumi, D. Praspaliauskiu. A. Šlausto kūrybinius impulsus ir savitą plėtojimo būdą dažnai inspiruoja ir senoji muzika. 1987 m. šalia akademinės muzikos pradėjo groti džiazą. Pirmiausia – V. Čekasino vadovaujamame Lietuvos muzikos akademijos bigbende, vėliau – A. Gurinavičiaus kvartete „New Lithuanian Trio“, D. Praspaliauskio kvartete ir diksilende. 1991 m. su saksofonininku D. Praspaliauskiu subūrė kvintetą „Contra Jazz“. Kaip solistas ir ansamblių narys A. Šlaustas yra atlikęs nemažai šiuolaikinių kompozitorių kūrinių premjerų, dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose „Varšuvos ruduo“, „Gaida“, „Jauna muzika“, „Marių klavyrai“ ir kt., muzikuoja su laudies muzikos grupėmis. A. Šlaustas dėsto Vilniaus konservatorijoje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Pianist and composer ARŪNAS ŠLAUSTAS, Lithuanian Academy of Music and Theatre graduate and a laureate of the M. K. Čiurlionis International Piano Competition, has given quite a few recitals and has performed with the Lithuanian Chamber Orchestra and the Lithuanian National Symphony Orchestra. In his projects, Šlaustas explores different possibilities of combining jazz and classical idioms. He is a member and one of the founders of the new music ensemble Ex tempore, has performed with the ensemble, Lithuanian musicians Sasnauskas, Arnoldas Gurinavičius, Danielius Praspaliauskis. The classical tradition is the source of his creative impulses and his peculiar way of development of the musical material. In 1987 alongside with academic music, he started playing jazz. First he played in the Lithuanian Academy of Music Big Band, led by Vladimir Chekasin, later with Gurinavičius Quartet, New Lithuanian Trio, Praspaliauskis Quartet and his Dixieland. In 1991 Šlaustas with his constant creative companion, saxophonist Praspaliauskis, founded a quintet Contra Jazz. As a soloist and member of different ensembles, he has performed many premieres of the contemporary composers and has participated in the contemporary music festivals Warsaw Autumn, Gaida, Jauna muzika, Marių klavyrai, and others. The pianist also performs solo, and with folk music groups. Currently Šlaustas teaches at the Vilnius Conservatory and the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

ARNOLDAS GURINAVIČIUS – pirmasis kontrabosininkas, 1973 m. pelnęs Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso laureato vardą. 1991 m. įkūrė „New Lithuanian trio“, su juo grojo džiazo festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Danijoje. Nuo 1992 m. groja šiuolaikinės muzikos ansamblyje „Ex tempore“, nuo 1995 m. – duete„Saga duo“. Su šiais ansambliais A. Gurinavičius dalyvavo festivaliuose Lietuvoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. 1994 m. A. Gurinavičius organizavo unikalų renginį „Kontrabosi-


ninkų fiesta“. 1987 m. pradėjo groti Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre, nuo 1992-ųjų yra kontrabosų grupės koncertmeisteris. Nuo 1997 m. atlikėjas bendradarbiauja su Vilniaus kvartetu. 1993–1996 m. A. Gurinavičius vadovavo kontraboso klasei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. ARNOLDAS GURINAVIČIUS was the first double-bass performer to become a laureate at the State Young Performers’ Competition in 1973. In 1991 he founded the New Lithuanian Trio and took part in jazz festivals in Lithuania, Latvia, Ukraine and Denmark. From 1992 he performs with the contemporary music ensemble Ex tempore, from 1995 – duet Saga duo. As a member of these ensembles he gave concerts in the festivals in Lithuania, France and Poland. In 1994 Gurinavičius has organised a unique Fiesta of Double-basses. In 1987 he became a member of Lithuanian National Symphony Orchestra; in 1992 he was invited to lead the LNSO double-bass group. From 1997 Gurinavičius collaborates with the Vilnius String Quartet. In 1993–1996 he taught at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Perkusininkas SAULIUS ASTRAUSKAS yra šiuolaikinės muzikos ansamblių „Saga duo“ ir „Ex tempore“ narys. Dalyvavo daugelyje tarptautinių šiuolaikinės bei džiazo muzikos festivalių, bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos simfoniniais ir kameriniais orkestrais, Kauno valstybiniu choru, šiuolaikinės muzikos festivalio „Gaida“ ansambliu, ansambliu „Musica humana“, folkloro grupe „Sedula“, Vilniaus kvartetu, fortepijoniniu trio „Kaskados“, Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoniniu duetu; taip pat grojo su žymiais užsienio kolektyvais – tai „Kremerata Baltica“, Levono Chilingiriano kvartetas, vokalinis ansamblis „Sing Circle“, G. Bryarso ansamblis, ansamblis „European Lucero“. S. Astrauskas yra inspiravęs naujų kamerinės muzikos kūrinių mušamiesiems (atliko daugiau kaip 70 kompozicijų premjerų). 1993–2006 m. dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 1988 m. dirba Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre. Percussionist SAULIUS ASTRAUSKAS is a member of contemporary music ensembles Saga duo and Ex tempore. Astrauskas has performed in various international festivals of contemporary music and jazz, collaborates with Lithuanian symphonic and chamber orchestras, Kaunas State Choir, the ensemble of music festival Gaida, Musica humana ensemble, folklore ensemble Sedula, Vilnius string quartet, piano trio Kaskados, Rūta and Zbignevas Ibelhauptai piano duet, etc. The percussionist has performed with famous foreign musicians and orchestras – Kremerata Baltica, Levon Chilingirian quartet, and such ensembles as Sing Circle, Gavin Bryars ensemble and European Lucero. Astrauskas has initiated many new chamber compositions for percussion and performed over 70 premieres. In 1993–2006 he taught at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Astrauskas is a member of the Lithuanian National Symphony Orchestra (from 1988).


PROJEKTO ORGANIZATORIAI | PROJECT ORGANIZERS LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS (LAT), įkurtas Vykinto Baltako, vienija šiuolaikinės muzikos interpretatorius, skiria dėmesį aktualios muzikos atlikimui ir suteikia mūsų šalies muzikantams galimybę specializuotis šioje srityje. LAT siekia remti ir populiarinti naująją lietuvių kompozitorių muziką, kasmet Lietuvos auditorijai pristatyti įdomiausias užsienio moderniosios muzikos kryptis ir kūrėjus bei tapti organizaciškai ir atlikėjiškai stipriu šiuolaikinės muzikos kolektyvu. LAT bendradarbiauja su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos informacijos ir leidybos centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Vilniaus Goethe’s institutu, Berlyne veikiančia Karsten Witt muzikos agentūra, planuoja ir rengia bendrus tarptautinius projektus, bendradarbiauja su įrašų leidybos firmomis. 2011 m. LAT surengė šiuolaikinės muzikos projektą, kuriame pristatė kompozitoriaus Gerhardo Stablerio kūrybą. 2012–2013 m., tęsiant šį projektą, buvo pristatyti kompozitorių B. Kutavičiaus ir L. Berio muzikos autoriniai koncertai. 2013 m. sausio mėn. LAT dalyvavo V. Baltako kamerinės operos „Cantio“ pastatyme festivalyje „Ultraschall“, Berlyno „Konzerthaus“ scenoje. 2012 m. LAT surengė LMTA studijuojančių kompozitorių kūrybos konkursą, skatinant aktyvesnį jų įsiliejimą į profesionaliosios muzikos pasaulį. 2014 m. Europoje bus išleistos dvi naujos LAT kompaktinės plokštelės su Broniaus Kutavičiaus (Megadisc Classics, Belgija) ir Vykinto Baltako (col legno, Austrija) muzika; planuojami nauji Lietuvos ir užsienio kompozitorių portretai, kūrybiniai projektai su LAT partneriais – Pietvakarių Vokietijos radiju SWR (Südwestrundfunk) bei naujosios muzikos ansambliais Het Collectief (Belgija) ir Espai Sonor (Ispanija). www.lithuanian-ensemble.net Initiated by Vykintas Baltakas, the LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK (LEN, artistic director and conductor Vykintas Baltakas) is a Contemporary Music organization connecting professional ensembles, soloists, conductors and composers. LEN stages initiatives as an open platform, open for creative ideas to be professionally realized by the joint efforts of Lithuanian musicians in the form of a united ensemble. The aim of LEN is to cooperate internationally with composers, musicians and organizations, with the mutual interest of introducing fresh ideas into Lithuania and of promoting Lithuanian contemporary music abroad. LEN is working with established institutions of contemporary music in Lithuania and abroad, such as Lithuanian Composers’ Union and Lithuanian Music Information and Publishing Centre, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Goethe-Institut Vilnius, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Cologne, Deutschlandradio Berlin, labels for contemporary music con legno, Megadisc Classics, etc. LAT aims to motivate the young composers’ generation. In 2012 has organized the new music competition for students of Lithuanian Academy of Music and Theatre Composition Department. In 2011 LEN organized the contemporary music project Composers of our time and presented the music by Gerhard Stabler. In 2012–2013 this


PROJEKTO ORGANIZATORIAI | PROJECT ORGANIZERS LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS (LAT), įkurtas Vykinto Baltako, vienija šiuolaikinės muzikos interpretatorius, skiria dėmesį aktualios muzikos atlikimui ir suteikia mūsų šalies muzikantams galimybę specializuotis šioje srityje. LAT siekia remti ir populiarinti naująją lietuvių kompozitorių muziką, kasmet Lietuvos auditorijai pristatyti įdomiausias užsienio moderniosios muzikos kryptis ir kūrėjus bei tapti organizaciškai ir atlikėjiškai stipriu šiuolaikinės muzikos kolektyvu. LAT bendradarbiauja su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos informacijos ir leidybos centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Vilniaus Goethe’s institutu, Berlyne veikiančia Karsten Witt muzikos agentūra, planuoja ir rengia bendrus tarptautinius projektus, bendradarbiauja su įrašų leidybos firmomis. 2011 m. LAT surengė šiuolaikinės muzikos projektą, kuriame pristatė kompozitoriaus Gerhardo Stablerio kūrybą. 2012–2013 m., tęsiant šį projektą, buvo pristatyti kompozitorių B. Kutavičiaus ir L. Berio muzikos autoriniai koncertai. 2013 m. sausio mėn. LAT dalyvavo V. Baltako kamerinės operos „Cantio“ pastatyme festivalyje „Ultraschall“, Berlyno „Konzerthaus“ scenoje. 2012 m. LAT surengė LMTA studijuojančių kompozitorių kūrybos konkursą, skatinant aktyvesnį jų įsiliejimą į profesionaliosios muzikos pasaulį. 2014 m. Europoje bus išleistos dvi naujos LAT kompaktinės plokštelės su Broniaus Kutavičiaus (Megadisc Classics, Belgija) ir Vykinto Baltako (col legno, Austrija) muzika; planuojami nauji Lietuvos ir užsienio kompozitorių portretai, kūrybiniai projektai su LAT partneriais – Pietvakarių Vokietijos radiju SWR (Südwestrundfunk) bei naujosios muzikos ansambliais Het Collectief (Belgija) ir Espai Sonor (Ispanija). www.lithuanian-ensemble.net Initiated by Vykintas Baltakas, the LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK (LEN, artistic director and conductor Vykintas Baltakas) is a Contemporary Music organization connecting professional ensembles, soloists, conductors and composers. LEN stages initiatives as an open platform, open for creative ideas to be professionally realized by the joint efforts of Lithuanian musicians in the form of a united ensemble. The aim of LEN is to cooperate internationally with composers, musicians and organizations, with the mutual interest of introducing fresh ideas into Lithuania and of promoting Lithuanian contemporary music abroad. LEN is working with established institutions of contemporary music in Lithuania and abroad, such as Lithuanian Composers’ Union and Lithuanian Music Information and Publishing Centre, Lithuanian Academy of Music and theatre, Goethe-Institut Vilnius, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Cologne, Deutschlandradio Berlin, labels for contemporary music con legno, Megadisc Classics, etc. LAT aims to motivate the young composers’ generation. In 2012 has organized the new music competition for students of Lithuanian Academy of Music and Theatre Composition Department. In 2011 LEN organized the contemporary music project Composers of our time and presented the music by Gerhard Stabler. In 2012–2013 this

project continues and presents the composers Bronius Kutavičius, Luciano Berio, Wolfgang Rihm and Matthias Pintscher. In 2013 January LEN took part in the new stage of opera Cantio by Vykintas Baltakas in Festival Ultraschall Berlin. In 2014 LEN is going to publish two compact disks with the music by Bronius Kutavičius (Megadisc Classics, Belgium) and Vykintas Baltakas (col legno, Austria) muzika. There are planned new projects on the presentation of Lithuanian and foreign composers and events in collaboration with the partners SWR (Südwestrundfunk, Germany) and modern music ensembles Het Collectief (Belgium) and Espai Sonor (Spain).

Kompozitorius ir dirigentas VYKINTAS BALTAKAS 1990–1993 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1993–1997 m. – Karlsrūjės aukštojoje muzikos mokykloje, 1997 m. stažavo Paryžiaus konservatorijoje, 1998 m. – Paryžiaus muzikos tyrimų institute (IRCAM). V. Baltako kūryba įvertinta premijomis tarptautiniuose Darmštadto kursuose (1996), tarptautiniame konkurse „de Piano XXème siècle d’Orléans“ (2002), 2003 m. jam įteiktas prestižinis Claudio Abbado prizas, o 2007 m. – Ernst von Siemens Grants-in-aid. 2004 m. V. Baltako kamerinė opera „Cantio“ buvo pripažinta geriausia lietuviška muzikinio teatro premjera. Kaip kompozitorius ir atlikėjas V. Baltakas koncertuoja Berlyno filharmonijoje, Vienos „Konzerthaus“, Londono „Queen Elizabeth Hall“, Paryžiaus „Centre Pompidou“, pakviestas į tokius festivalius kaip „Wien Modern Festival“, „Tanglewood Music Festival“, „Maerzmusik Festival Berlin“, Venecijos bienalė, „Varšuvos Ruduo“, „Musica viva München“ ir kt. Reikšmingas jo bendradarbiavimas su Bavarijos radijo, Berlyno, Vakarų Vokietijos radijo simfoniniais orkestrais ir ansambliais „Ensemble Modern“, „Ensemble InterContemporian“, „Klangforum Wien“, „London Sinfonietta“. www.baltakas.net Composer and conductor VYKINTAS BALTAKAS (b. 1972) studied composition with Vytautas Barkauskas at the Lithuanian Academy of Music and Theater, with Wolfgang Rihm (composition), Andreas Weiss and Peter Eotvos (conducting) at the Musikhochschule in Karlsruhe, and at Conservatoire National Superieur and IRCAM in Paris. He was awarded Claudio Abbado Composition Prize (2003) and Ernst von Siemens Grants-in-aid Prize (2007) among others. Baltakas music has been performed at Philharmonic Hall in Berlin, Vienna Konzerthaus, Centre Pompidou in Paris, Queen Elizabeth Hall in London. His compositions have been played by Ensemble InterContemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, London Sinfonietta, Peter Eotvos, David Geringas and others. As conductor Baltakas has worked with Bavarian radio Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchesters Berlin, Radio Symphony Orchestra Berlin, WDR Radio Symphony Orchestra Cologne, Ensemble Modern, Scharoun Ensemble Berlin (Berliner Philharmoniker) and others. Baltakas’ music is published at the Universal Edition Wien.


„Kompozitorių portretai“: Wolfgang Rihm & Matthias Pintscher Vilnius, 2014, vasario mėn.

Rėmėjai | Support: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA Partneriai | In cooperation with: M. K. ČIURLIONIO NAMAI Dėkojame | We are grateful to: M. K. Čiurlionio namų direktoriui Stasiui Urbonui, projekto kuratoriui Antonui Lukoszevieze Projekto koordinatorė | Project coordinator Jurgita Kazarauskaitė Leidinio sudarytoja ir redaktorė | Compiling and editing by RIMA POVILIONIENĖ Parengta pagal | After: www.mic.lt www.lithuanian-ensemble.net www.refusenik.org www.antonlukoszevieze.co.uk Išleido | Published by LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS | LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK Spausdino | Printed by: IĮ Sirma © Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2013 www.lithuanian-ensemble.net

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS kartu su MEGADISC CLASSICS (Belgija) pristato nauja BRONIAUS KUTAVIČIAUS CD Leidybos metai: 2014. Daugiau informacijos www.megadisc-classics.com

LITHUANIAN MUSIC ENSEMBLE is proud to announce: New portrait CD of BRONIUS KUTAVIČIUS released on the renowned label MEGADISC CLASSICS (Begium). Year of production: 2014 More information:www.megadisc-classics.com

Profile for Lithuanian Ensemble Network

2013 Lithuanian Music a Retro-Flective  

Lietuvių muzika: retro atspindžiai Lithuanian Music a RetRo-FLective

2013 Lithuanian Music a Retro-Flective  

Lietuvių muzika: retro atspindžiai Lithuanian Music a RetRo-FLective

Advertisement