Page 1

CanadaSat mar e în l imbaj ul indian

I EPURA? UL DE PA? TE

K öSEM SUL TAN

C?s?t or i i în H igh -Life

-Su l tan a in im il or

TREND ?I SENZUALITATE

Dr agost ea p l u t e?t e î n aer ... (n e)con di?ion at

S? fi i român!, de Dan Puri c

RÂNDURIBC U D IC H IS Y LITERATURAPETOCURI

Nr . 6/ Apr ilie 2017


STYL E & TEN DI N ?E 25.ACCESORII TRENDY PENTRU CATI-PERSONAJ CU STIL

STR? DU?A CU I L UZI I 28. AVENTURILE UNEI CITITOARE PE TOCURI

AUTOR & CARTE 30. SULTANA KÖSEM DE ASLÎ EKE (EDITURA CORINT) -FRAGM ENT-

Model: Orinta Ma?iulskytê MU: Egle's Make up Studio Accessories: ?ia p?pso laim? Copyright: Axe Photography

31.LA SUD DE GRANI?? , LA VEST DE SOARE DE H ARUKI M URAKAM I (EDITURA POLIROM ) -FRAGM ENT-

PUBL I CI TATE 33.DRAGOSTEA PLUTE?TE ÎN AER ... (NE)CONDI?IONAT

Cuprins Apr ilie

35.M EREU LA ÎN? L?IM E, PE TOCURI SAU F? R? TOCURI! 38.GAI?ELE PC

C? R?I TI M P L I BER: I N CURSI UN I 4.KÖSEM SULTAN ? SULTANA INIM ILOR 7.CANADA-SAT M ARE ÎN LIM BAJUL INDIAN

DI N L I TERATUR? 10.TREND ?I SENZUALITATE ? M ODA ?I ACCESORIILE ÎN LITERATURA UNIVERSAL? ?I CLASIC? 13.OVIDIU (PUBLIUS OVIDIUS NASO)?43 I.H R.?17 SAU 18 D.H R. 15.5 C? R?I CIUDATE ?I P? RERI PE M ? SUR? 17. POVESTEA TÂRFELOR M ELE TRISTE SAU ÎNTÂLNIREA CU DRAGOSTEA / POVESTEA TÂRFELOR M ELE TRISTE DE GABRIEL GARCIA M ARQUEZ

40.GH ICI CE-I ÎN CUTIE DE M . J. ARLIDGE -RECENZIE44.S? FII ROM ÂN! DE DAN PURIC -RECENZIE-

CREA?I E 46. LA GRANI?A DINTRE VECH I ? I NOU DE SORINA CIOCÂRLAN -CAPITOLUL II

CUL I N AR 52.IEPURA?UL DE PA?TE 53.NEGRES? CU GEM ? I BEZEA

Redac?ie Edi tori

L I FE

Iasm i na Com an ?i Mi li ca Dr?gan

19.C? S? TORII ÎN H IGH -LIFE 21. TEROARE LA PRIVEGH I-ANII`50, POVESTE ADEV? RAT? 23.CUM M -AM APUCAT DE CITIT-POVESTITORUL M EU INFINIT!

Contact: randuri cudi chi s@gmai l.com Blog: randuri cudi chi s.wordpress.com


PA? TE FERI CI T! - EditorialFie ca lum ina ?i c?ldur a Pa?telui s? v? aduc? în suflete lini?te, s? v? lum ineze m in?ile, s? v? deschid? inim ile spr e iubir e, ?i ier tar e. S? fim m ai buni, s? ne bucur ?m din plin de fr um use?ea tutur or lucr ur ilor car e ne înconjoar ? ?i s? d?r uim bucur ie si iubir e celor dr agi. Pa ? t e Fer i ci t ! To?i copiii azi se îm br ac? Cu ce au ei m ai fr um os ?i p?r in?ii lor le cânt? Î nvier ea lui Chr istos. ?i la m as? ciocnesc ast?zi To?i copiii cei cum in?i, Ou? r o?ii ?i pestr i?e, Cu iubi?ii lor p?r in?i. To?i copiii azi sunt dar nici C?ci ei ?tiu c? lui Chr istos, Î i sunt dr agi num ai copiii Cei cu sufletul m ilos. ?i copiii buni la suflet, Azi cu bucur ie dau, Cozonaci ?i ou? r o?ii La copiii car e n-au. (Î n zi ua de Pa ?t i de Elena Fa r a go) Fonda t or i r evi st ? : I asm ina Com an ?i M ilica Dr ?gan


KöSEM SULTAN ? SULTANA INIMILOR Avân d în veder e c? pr odu c?ia tu r ceasc? despr e su l tan a Kösem a deven it u n fen om en ?i în Rom ân ia, m -am gân dit c? ar fi o idee bu n ? s? facem cu n o?tin ?? ?i cu adev? r ata Kösem , per son aju l istor ic pe car e casa de pr odu c?ii Tim s Pr odu ction s (su b con du cer ea l u i Tim u r Savci) l -a r eîn su fl e?it ?i l -a adu s în aten ?ia pu bl icu l u i. Ser ial u l în sin e este o in ter esan t? l ec?ie de istor ie, c? ci dezv? l u ie aspecte al e u n ei l u m i despr e car e, în gen er al , n u ?tim pr ea m u l te. Ar e toate in gr edien tel e n ecesar e pen tr u a n e fascin a ?i pen tr u a n e deter m in a s? l ? s? m deopar te pr eju dec? ?il e l egate de cu l tu r a ?i via?a otom an il or. Este adev? r at c? m u l te even im en te, m u l te per son aje su n t pu r fictive, în s? pr odu c? tor ii n u au f? cu t al tceva decât s? u m pl e l acu n el e istor iei pen tr u a ofer i u n pl u s de str ? l u cir e ?i coer en ?? pove?tii. Pr otagon ista este in ter pr etat? , pe r ân d, de tr ei actr i?e m ar cân d cel e tr ei per ioade sau , m ai bin e zis, cel e tr ei ipostaze al e acesteia: cadân a An astasia, deven it? M ah peyk er , su l tan a Kösem ?i su l tan a-m am ? Kösem . În acest m od pu tem r ezu m a via?a acestei fem ei u im itoar e, apr eciat? ?i adm ir at? de con tem por an ii s? i ?i n u n u m ai. An astasia s-a n ? scu t în an u l 1590, fiin d fiica u n u i pr eot or todox din in su l a gr eceasc? Tin os. La doar tr eispr ezece an i este obl igat? s? r en u n ?e l a stil u l de via?? pe car e-l ?tia din totdeau n a ?i este tr im is? l a Istan bu l dr ept dar su l tan u l u i Ah m ed I, pr oasp? t în cor on at. Odat? aju n s? în h ar em u l de l a Topk apî, pe din ain tea och il or i se desf? ?oar ? o l u m e difer it? , gu ver n at? de l egi pr opr ii, în car e iu bir ea este cea car e face r egu l il e. Cu cer e?te în tr -u n tim p destu l de scu r t in im a tân ? r u l u i padi?ah , iar în 1605 îi ofer ? u n pr in ?, M eh m et, ceea ce-i adu ce statu tu l de su l tan ? . Din acest m om en t, in fl u en ?a sa se r âsfr ân ge asu pr a în tr egu l u i ser ai, în tr u cât fosta Su l tan ? -m am ? , Safiye, se r etr ? sese n u dem u l t l a Esk i Sar ay (Vech iu l Pal at), iar actu al a Val ide, H an dan , c? zu t? pr ad? u n ei bol i, m oar e în acel a?i an . (Sultana Kösem ?i unul dintre fii ei ? Pictur? apar?inând ?colii austriece, secolul al XVII-lea)


TIMP LIBER-INCURSIUNI Kösem (l ider a, con du c? toar ea, c? l ? u za) n a?te 7 copii, din tr e car e 4 pr in ?i ?i 3 su l tan e, deven in d, pe bu n ? dr eptate, h asek i (favor it? ). Dr agostea m ar e din tr e ea ?i Ah m ed I l -a deter m in at pe acesta s-o ia în c? s? tor ie, cu m n u m ai su l tan el e H ü r r em ?i Nu r ban u avu seser ? n or ocu l cu câteva decen ii în u r m ? . În s? Kösem n u se opr e?te aici, am bi?iil e sal e n u se l im iteaz? l a con du cer ea h ar em u l u i. Dac? a r eu ?it s? cu cer easc? in im a su l tan u l u i, atu n ci ar e cal ea desch is? spr e via?a pol itic? a im per iu l u i.

an i în m om en tu l u r c? r ii sal e pe tr on în 1623, Kösem devin e r egen t? , con du cân d oficial Im per iu l Otom an , du p? pr opr ia voie.

Cea m ai m ar e r eal izar e a sa, dac? o pu tem n u m i a?a, dar pe car e m u l ?i istor ici o n eag? , este sch im bar ea su ccesiu n ii din astice. Pân ? la în cor on ar ea l u i Ah m ed I, fiecar e pr in ? aju n s pe tr on r ecu r gea l a fr atr icid, l a u cider ea fr a?il or car e i-ar fi pu tu t pu n e în per icol pozi?ia. Astfel su ccesiu n ea se r eal iza str ict din tat? în fiu . Copil ? r ia l u i Ah m ed a fost m ar cat? de ven ir ea în fr u n tea im per iu l u i a tat? l u i s? u ?i de dr am a ce i-a u r m at. M eh m et al III-l ea n u a ezitat n ici m ? car o cl ip? cân d a dat fir m an u l m or ?ii cel or 19 fr a?i ai s? i. Ah m ed, în sch im b, n u a pu tu t accepta u cider ea fr atel u i s? u m ai m ic, M u stafa, cel car e va avea par te, m ai târ ziu , de dou ? dom n ii scu r te, n esem n ificative. Kösem este con sider at? r ? spu n z? toar e de l ? sar ea în via?? a pr in ?u l u i ?i de con tr ibu ?ia la sch im bar ea l egil or ?i a tr adi?iil or. Astfel , pr in ?u l cel m ai vâr stn ic deven ea m o?ten itor , tr on u l pu tân d fi m o?ten it ?i de fr a?ii su l tan u l u i, n u n u m ai de fiii acestu ia. Ren u n ?ar ea l a fr atr icid a r epr ezen tat o adev? r at? r efor m ? , de o m ar e im por tan ?? pen tr u con tin u itatea din astiei. În an u l 1617, su l tan u l Ah m ed se stin ge din via?? , l ? sân d u n gol în su fl etu l l u i Kosem , u n gol pe car e n im ic n u -l va m ai pu tea u m pl e n iciodat? . Du p? dom n iil e scu r te al e l u i M u stafa ?i al e l u i Osm an , fiu l su l tan ei H atice M ah fir u ze, ven ea r ân du l ei s? -?i ocu pe pozi?ia de Val ide Su l tan . Pr im u l fiu , M eh m et, fu sese u cis de Osm an cel Tân ? r , a?a c? tr on u l îi r even ea l u i M u r ad al IV-l ea. Acesta avân d doar 11

(Sultana Kösem în interpretarea de excep?ie a actri?ei Beren Saat ? Surs? foto)

Din 1640 ?i pân ? în 1648, tr on u l a fost ocu pat de Ibr ah im I, u n al t fiu de-al su l tan ei Kösem . ,,Su l tan atu l ? ei a con tin u at, r eu ?in d s? ?in ? fr âiel e Im per iu l u i din u m br ? , in cl u siv în tim pu l n epotu l u i s? u M eh m ed al IV-l ea.


TIMP LIBER-INCURSIUNI Din n efer icir e, în an u l 1651 î?i g? se?te sfâr ?itu l , fiin d u cis? din por u n ca n u r or ii sal e H atice Tu r h an , actu al a Val ide Su l tan . Se zvon e?te c? ar fi fost spân zu r at? cu pr opr iu l p? r , în s? n u exist? dovezi car e s? con fir m e aceast? ipotez? . În titl u l ar ticol u l u i, du p? cu m pu te?i vedea, Kösem apar e ca ?i ,,Su l tan a in im il or ?. Aceast? ,,m am ? m agn ific? ?, ,,m am ? u cis? ? ?i ,,m am ? m ar tir izat? ? a r epr ezen tat, f? r ? doar ?i poate, o figu r ? em bl em atic? a pr im ei ju m ? t? ?i a secol u l u i al XVII-l ea. Cea m ai pu ter n ic? su l tan ? , cea car e în cepe faim oasa epoc? cu n oscu t? dr ept ,,Su l tan atu l fem eil or ?, de?i n u l a fel de cel ebr ? ca H u r r em , a avu t n en u m ? r ate m er ite. Ch iar dac? r eal iz? r il e din via?a pol itic? n u îi su n t în total itate r ecu n oscu te, u n l u cr u este cl ar : a cu cer it in im il e tu tu r or. M ai al es, in im il e oam en il or de r ân d. Pe tot par cu r su l vie?ii a în tr epr in s o vast? activitate fil an tr opic? , spr ijin in d fem eil e, copii, bol n avii, ofer in du -l e m ân gâier e ?i aju tor n econ di?ion at... Un su fl et gen er os car e n u a u itat n iciodat? de u n de a pl ecat... Fiin dc? n u pu team în ch eia acest ar ticol f? r ? n i?te r ecom an d? r i l iter ar e, u ita?i dou ? titl u r i de bel etr istic? pe car e vi l e r ecom an d cu dr ag ?i car e, sper eu , v? vor desch ide apetitu l pen tr u acest su biect, pen tr u istor ia Im per iu l u i Otom an ?i n u n u m ai: - ,,Sultana Kösem ? de Asl î Ek e (Editu r a Cor in t, 2017) -,,Kösem ? de Sol m az Kâm u r an (Editu r a Pol ir om , 2017) ?i n u u ita?i de ser ial u l ,,Kösem ?, o m odal itate in edit? de a în v? ?a ceva n ou ?i, cel m ai im por tan t, de a te destin de, de a evada din via?a cotidian ? ! Pe d at a v i i t oar e!

Au t or : Cosm i n L az?r


Canada- Sat mar e în l imbaj ul indian Can ada este u n stat situ at în extr em itatea n or dic? a con tin en tu l u i am er ican . Ca ter m in ol ogie, Can ada r epr ezin t? ?Sat m ar e?, ter m en ce pr ovin e din l im baju l in dian . În cepu tu r il e existen ?ei Can adei n e vor besc despr e popu l ar ea ei în excl u sivitate de c? tr e abor igen i. Fon dat? su b for m a u n ei u n iu n i de col on ii br itan ice, Can ada ar e ca for m ? de or gan izar e statal ? , în cepân d cu an u l 1867 de dom in ion br itan ic. ?Î n pr ezent, Canada este un stat independent, car e func?ioneaz? c? o dem ocr a?ie par lam entar ? ?i m onar hie constitu?ional? bine ar ticulat?, ?ef al statului fiind r egina Elisabeta a I I -a, al c?r ei r epr ezentant local este Guver nator ul Gener al al Canadei? su r sa W ik ipedia Can ada este u n t? r âm al con tr astel or absol u te defin it? de o r em ar cabil ? diver sitate cu l tu r al ? . Aici în tâl n im vech i ?i n ou , u r ban izar e in cr edibil ? ?i s? l b? ticia n atu r ii, con str u c?ii ce spor esc m oder n ism u l or a?el or , dar ?i vech il e cl ? dir i con ser vate cu gr ij? r espectân d tr adi?ia. ?Sc?ldat? de oceane, br ?zdat? de m un?i ?i r âur i, str ?b?tut? de p?dur i, pr es?r at? cu oglinzile de ap? ale lacur ilor , Canada constituie un par adis pentr u iubitor ii de natur ?.?

Or i gi n ea n u m el u i ? Can ad a ?În 1535, doi tin er i Nativi In dien i i-au spu s l u i Jacqu es Car tier despr e dr u m u l spr e "k an ata". Ace?tia s-au r efer it l a satu l Stadacon a; "k an ata" a fost u n cu vân t m ai sim pl u în dial ect H u r on -Ir oqu ois pen tr u "sat" sau "a?ezar e". Dar pen tr u dor in ?a de a fol osi u n al t n u m e, Car tier a fol osit "Can ada" pen tr u a se r efer i n u n u m ai l a Stadacon a (l ocu l u n de se afl ? ast? zi or a?u l Qu ebec), dar de asem en ea l a în tr eag? zon a a c? r ei con du c? tor er a, Don n acon a. Nu m el e a fost în cu r ân d fol osit pen tr u o zon ? m u l t m ai m ar e: h ? r ?i din 1547 desem n au tot ce er a l a n or d de St. Lawr en ce River dr ept "Can ada." Car tier de asem en ea a n u m it r âu l St. Lawr en ce River "r ivier e de Can ada", u n n u m e fol osit pân ? l a în cepu tu l secol u l u i al 16-l ea. În 1616, de al tfel în tr eaga r egiu n e er a cu n oscu t? ca New Fr an ce (Nou a Fr an ?? ), zon a în l u n gu l m ar el u i r âu al Can adei ?i gol fu l u i St. Lawr en ce a fost n u m it? tot Can ada. La scu r t tim p, expl or ator ii ?i n egu stor ii de bl ? n u r i au desch is ter itor iil e în spr e vest ?i su d ?i zon a cu n oscu t? dr ept "Can ada" a cr escu t. La în cepu tu l secol u l u i al 17-l ea, n u m el e se r efer ea l a toate ?in u tu r il e în car e se afl ? ast? zi zon a den u m it? M idwest ?i pân ? l a Lou isian a din Statel e Un ite în pr ezen t.? su r sa em igr ar ecan ada.r o


TIMP LIBER-INCURSIUNI Cu r i ozi t ??i d esp r e Can ad a ?Cu 9,9 m il ioan e de k m p? tr a?i, Can ada este cea de-a dou a cea m ai m ar e ?ar ? din l u m ea, du p? Ru sia.? ?Pe ter itor iu l Can adei su n t 6 fu su r i or ar e.? ?Sim bol u l de pe steagu l Can adei este o fr u n z? de ar ?ar cu u n spr ezece col ?u r i.? ?De?i ar e o su pr afa?? im en s? , popu l a?ia Can adei este de doar 34.6 m il ioan e de l ocu itor i, cu o den sitate de 3.4 l ocu itor i/ k m p? tr at;? ?În pr ezen t Can ada este for m at? din zece pr ovin cii ?i tr ei ter itor ii; for m a de gu ver n ar e este m on ar h ie con stitu ?ion al ? (m on ar h ? Regin a El isabeta a ÎI-a).? ?Can ada ?i-a pr im it n u m el e din gr e?eal ? , cân d ex p l or at or u l f r an cez Jaqu es Car t i er a fost în tâm pin at de b? ?tin a?ii n oii l u m i car e l -au in vitat în ?k an ata? l or (sat), Car tier cr ezân d c? a?a se n u m e?te în tr eg ter itor iu l .? ?Can ada este cas? ?i cel ei m ai l u n gi str ? zi din l u m e, Yon ge Str eet, ce por n e?te din On tar io ?i m er ge spr e M ar il e Lacu r i din n or d, avân d o l u n gim e de 1.896 k m .? ?În statu l can adian Al ber ta se afl ? o r ezer va?ia n atu r al ? cu o su pr afa?? m ai m ar e decât cea a El ve?iei.?

?Gr an i?a din tr e Can ada ?i Statel e Un ite al e Am er icii este den u m it? ?I n t er n a?i on al Bou n d ar y ? ?i ar e o l u n gim e de 8.891 k m , fiin d cea m ai l u n g? gr an i?a în tr e dou ? state.? ?H otel u l de Gl ace din Qu ebec este r econ str u it an u al , pr oces în car e se fol osesc în ju r de 400 de ton e de gh ea?? ?i 12.000 de ton e de z? pad? ; în fiecar e var a h otel u l se tope?te ?i iar n ? con str u c?ia se ia de l a zer o. ? ?Sain t-Lou is-du -H a! H a! este sin gu r u l or a? din l u m e car e ar e în n u m e dou ? sem n e de excl am ar e.? ?Jocu l de basch et a fost in ven tat în Can ada în 1891 de c? tr e an tr en or u l Jam es Naism ith .? ?Pl ? cu ?el e de în m atr icu l ar e de pe m a?in il e din ter itor iil e situ ate în n or du l Can adei su n t în for m ? de u r s pol ar.? ?Can ada a in ter zis, din 1992, con cu r su r il e n a?ion al e de fr u m u se?e, pe m otiv c? acestea su n t con sider ate degr adan te pen tr u con di?ia ?i dem n itatea fem eii. ? ?În Can ada exist? peste 4.500 r âu r i.? ?SUA au in vadat Can ada de dou ? or i, în 1775 ?i în 1812, de fiecar e dat? f? r ? r ezu l tat.? ?Can ada n u ar e n ici o fabr ic? de au totu r ism e au toh ton ? .? ?Gr an i?a din tr e SUA ?i Can ada este cea m ai m ar e din l u m e.? ?Can adien ii au cr eat m u l te in ven ?ii im por tan te, in cl u siv k er osen u l , m icr oscopu l el ectr on ic, or g? el ectr on ic? , in su l in ? , sistem u l de pr oiec?ie IM AX, sn owm obil u l , ?i gam a apar atel or de g? tit el ectr ice.? ? Can ada de?in e 9% din r ezer vel e de ap? du l ce al e l u m ii.? ?Cu toate c? Nova Sco?ia sau Nou a Sco?ie a pr im it pen tr u pr im a dat? steagu l Im per iu l u i Br itan ic l a or din u l Regel u i Ch ar l es I în an u l 1625, Can ada n u a avu t steag n a?ion al pân ? l a 15 febr u ar ie 1965, cân d steagu l cu fr u n z? de ar ?ar a fost adoptat de c? tr e Par l am en t. În ain te de asta a fost fol osit? in sign ? r o?ie a steagu l u i m ar itim br itan ic.?


TIMP LIBER-INCURSIUNI ?Can ada de?in e r ecor du l pen tr u cel e m ai m u l te m edal ii de au r câ?tigate l a Jocu r il e Ol im pice de iar n ? ? 14 m edal ii l a Jocu r il e Ol im pice de iar n ? din Van cou ver , 2010.? ?Cea m ai în al ta cascad? din Can ada n u e foar te cu n oscu t? : e vor ba de Del l a Fal l s, situ at? în Str ath con a Pr ovicin al Par k ? în in ter ior u l m u n tos al in su l ei Van cou ver. Este accesibil ? doar cu h idr oavion u l sau pr in tr -u n tr aseu de dr u m e?ie foar te dificil . A fost descoper it? de Joe Dr in k water , u n c? u t? tor de au r , ?i a fost n u m it? Del l a du p? so?ia sa.? ?Par cu l W ood Bu f f al o ocu p? cam dou ? tr eim i din del ta Ath abasca ? cel m ai pr odu ctiv h abitat de r ate s? l batice din Can ada. Pe l ân g? faptu l c? e cel m ai m ar e par c n a?ion al din Can ada, ar e ?i al te su per l ative: su s?in e cea m ai m ar e popu l a?ie l iber ? de bizon i din l u m e, u l tim el e exem pl ar e în l iber tate de cocor i str ig? tor i, ?i cea m ai n or dic? col on ie de pel ican i al bi din Am er ica.? ?Par cu l W ood Bu f f al o ocu p? cam dou ? tr eim i din del ta Ath abasca ? cel m ai pr odu ctiv h abitat de r ate s? l batice din Can ada. Pe l ân g? faptu l c? e cel m ai m ar e par c n a?ion al din Can ada, ar e ?i al te su per l ative: su s?in e cea m ai m ar e popu l a?ie l iber ? de bizon i din l u m e, u l tim el e exem pl ar e în l iber tate de cocor i str ig? tor i, ?i cea m ai n or dic? col on ie de pel ican i al bi din Am er ica.? În ch ei acest ar ticol cu o cu r iozitate despr e m ar el e in ven tator al tel efon u l u i: ?Al exan der Gr ah am Bel l , in ven tator u l tel efon u l u i, n u ?i-a su n at n iciodat? so?ia sau m am a pen tr u c? am bel e er au su r de.?

Autor: Ili u?a Radu?i Su r se: topu .r o/ 15, www.por tal tu r ism .com / , babyl on con su l t.r o, viajoa.r o/


Tr en d ?i sen zu al i t at e ? m oda ?i accesor iil e în l iter atu r a u n iver sal ? ?i cl asic? F?r ? î n d oi al ?, m od a t r ece, p er son ajel e r ?m ân . De l a Pr ou st l a Tol st oi p ân ? l a r om an el e con t em p or an e, accesor i i l e ?i v e?m i n t el e p oar t ? u n r ol esen ?i al î n con t u r ar ea a n u m er oase p er son aje r ?m ase r ep er e î n i st or i a l i t er at u r i i u n i v er sal e. E ad ev ?r at : l i t er at u r a se n a?t e d i n t r -u n cu m u l d e sen t i m en t e, d e em o?i i , t oat e p r es?r at e cu i u bi r e ?i p asi u n e, i ar d i n t oat e acest ea au î n f l or i t cel e m ai cel ebr e p er son aje d i n l i t er at u r a u n i v er sal a, î n sp eci al cea cl asi c?. N u ex i st ? f em ei e car e s? n u -?i ex p r i m e p er son al i t at ea p r i n t r -o r och i e sen zu al ?, asor t at ? cu n i ?t e accesor i i p e m ?su r ?. F?r ? acest e r och i i , f ?r ? acest e accesor i i , n i ci u n p er son aj d i n l i t er at u r ? n u ar m ai f i l a f el d e bi n e con t u r at , l a f el d e sen zu al ? ?i d e cel ebr u . Î n p l u s, u n p er son aj l a m od ? aju n ge m u l t m ai r ep ed e l a i n i m a ci t i t or i l or . Dac? pr over bu l spu n e c? h ain a n u -l face pe om , ei bin e? în l u m ea per son ajel or l iter ar e, tocm ai stil u l vestim en tar ?i accesor iil e con tr ibu ie în tr -o m ? su r ? destu l de m ar e l a defin ir ea car acter u l u i. ?Î n c?u t ar ea t i m p u l u i p i er d u t ? în cepe cu r om an u l ?Sw an n ?, u n de per son aju l pr in cipal Od et t e, depar te de a fi o fr u m u se?e r ? pitoar e, î?i fol ose?te far m ecu l fem in in pen tr u a cu cer i? ?i în special r och iil e vapor oase, l a car e accesor iza în totdeau n a, pen tr u u n pl u s de sedu c?ie, o fl oar e de cattl eya: ?Ea avea în m ân? un buchet de cattleya ?i Swann v?zu c? sub e?ar fa de m ?tase, ea avea ?i în ?uvi?ele de p?r petale din aceast? or hidee?. Roch iil e pu r tate de c? tr e Odette, dar ?i de c? tr e cel el al te per son aje fem in in e din aceast? ser ie su n t im pr egn ate cu o in ten s? n ot? de r om an tism . Dac? n e am in tim de An n a K ar en i n a, atu n ci r och iil e sal e ogl in desc car acter u l vu l can ic ?i pasion al al acestu i cel ebr u per son aj, fiin d r och ii car e ie?eau din tipar u l m odei tim pu l u i s? u ? sem n c? An n a er a u n ic? , pr in tr ? ir il e sal e, dar ?i

pr in aspectu l exter ior. Sfin dân d ten din ?el e bu r gh eziei r u se din an ii 1800, în m ater ie de vestim en ta?ie, An n a al ege cu l or i car e o defin esc, în detr im en tu l cu l or il or l a m od? : ?Anna conver sa înconjur at? de fem ei ?i b?r ba?i. N u er a îm br ?cat? într -o r ochie liliachie cum ?i-ar fi dor it neap?r at Kitty, ci într -una neagr a, de catifea, car e îi l?sa dezgoli?i um er ii per fec?i, sculpta?i în filde? vechi, pieptul ?i br a?ele r otunde, cu palm ele m ici ?i fine. Toat? r ochia er a gar nisit? cu dantel? vene?ian?. Pe cap, în p?r ul negr u car e er a al ei, f?r ? m e?e, avea o m ic? ghir land? din panselu?e. M ai avea o ghir land? la fel pe panglica neagr ? a cor donului, pr ins? într e dantele albe. Coafur a tr ecea neobser vat?. Se obser vau doar înfr um use?ând-o, acei m ici câr lion?i r ebeli car e-i ap?r eau pe ceaf? ?i pe tâm ple. La gâtul vigur os, sculptur al, avea un colier sub?ir e din per le?. De l a ve?m in tel e sim pl e cu car e er a îm br ? cat? Beat r i ce Por t i n ar i atu n ci cân d a v? zu t-o Dan t e pen tr u pr im a dat? , pân ? l a ve?m in tel e tin er e?ii sal e, totu l e cu l oar e ?i iu bir e.


DIN LITERATUR? Pe aceast? su bl im ? fiin ?? , Dan te a v? zu t-o pr im a oar ? pe cân d er au am ân doi copii, l a vâr sta de n ou ? an i: ?M i-a ap?r ut înve?m ântat? într -o culoar e sim pl? ?i dem n?, încins? ?i îm podobit? în chipul în car e-i ?edea bine vâr stei ei.? A fost m om en tu l car e i-a în col ?it l u i Dan te sâm bu r el e iu bir ii, iar acesta a cr escu t odat? cu cei doi iu bi?i. Beatr ice m ai apar e apoi în ?Cân tu l XXX al Pu r gator iu l u i? în car u l tr as de u n gr ifon (o cr eatu r a m itol ogic? , u n m on str u cu ar ipi ?i tr u p de l eu ). Fr u m oasa Beatr ice poar t? o r och ie r o?ie, acoper it? de u n voal al b ?i u n ?al ver de. ?M an t au a? l u i Gogol vor be?te despr e ve?m ân t ca expr esie a con di?iei u m an e. A r ? m as cel ebr ? r em ar ca l u i Dostoievsk i: ?Suntem to?i ie?i?i de sub m antaua lui Gogol?, f? cân d r efer ir e l a per son aju l pr in cipal Ak ak i Ak ak ievici, l a via?a m on oton ? a acestu ia, dar m ai al es l a m odu l în car e acesta este catal ogat de c? tr e societate, du p? car acter isticil e h ain ei pe car e o poar t? : ?Tr ebuie s? ?ti?i c? ?i m antaua lui Akaki Akakievici er a subiect de batjocur ? pentr u func?ionar i: o deposedaser ? pân? ?i de r espectabilul num e de m anta ?i-i spuneau capot. Î ntr -adev?r , avea o alc?tuir e ciudat?: guler ul i se m ic?or a de la un an la altul, c?ci ofer ea m ater ial pentr u câr pir ea altor por ?iuni. Câr pir ea nu dovedea ar ta cr oitor ului, a?a c? m antaua er a ur ât? ca un sac?. Du p? ce ?i-a l u at o n ou ? m an ta, Ak ak i a fost pr ivit cu al ?i och i de c? tr e cei din ju r u l s? u . Din p? cate, h ain a sch im b? per cep?iil e cel or l al ?i, în s? Ak ak i n u s-a adaptat l a n ou l stil de via?? , pl in de h aos ?i l ipsit de m on oton ia cal cu l at? , din vr em ea m an tal ei pon osite. Tot h ain a este ?i m otivu l c? r ?ii ?Cr oi t or easa d e l a Dach au ?, scr is? de M ar y Ch am ber l ai n , car e pr ed? istor ia l a Oxfor d ?i car e, în var a an u l u i 2014, a fost fascin at? , u itân du -se l a n i?te fotogr afii, de u n a din r och iil e Evei Br au n .

A?a a descoper it c? r och iil e Evei er au con cepu te de c? tr e o n ecu n oscu ta? iar de aici pân ? l a apar i?ia r om an u l u i ?Cr oitor easa de l a Dach au ? n -a m ai fost decât u n pas. Er oin a c? r ?ii este o tân ? r ? de 18 an i car e cr ede în visel e sal e, dar m ai al es în ideal u l s? u de a deven i cr oitor eas? . Se în tâm pl a u n deva în Lon dr a an u l u i 1939, iar Ada aju n ge s? viziteze Par isu l , u n de m ir aju l de a atin ge cel e m ai fin e stofe, devin e r eal itate. Din cau za r ? zboiu l u i, tân ? r a r ? m ân e în Fr an ?a ?i aju n ge s? fie depor tat? în l ag? r u l de con cen tr ar e de l a Dach au . Pen tr u a face fa?? sch im b? r il or m ajor e car e apar în via?a sa, Ada se aga?? de visu l s? u , ia acu l ?i a?a ?i dovede?te c? este capabil ? s? -?i m en ?in ? visu l , ch iar dac? cir cu m stan ?el e er au acu m difer ite. Pen tr u c? er a foar te iscu sit? , Ada coase r och ii pen tr u so?iil e de com an dan ?i, iar cu r ân d devin e foar te c? u tat? pen tr u m ? iestr ia sa. În s? ?i Eva Br au n afl ? de existen ?a acestei tin er e ?i cer e s? i se fac? n u doar o sim pl ? r och ie? ci cea m ai fr u m oas? r och ie pe car e tân ? r a o va face vr eodat? . Nu e de m ir ar e c? cel ebr ii cr eator i de m od? au ca su r se de in spir a?ie cel ebr el e per son aje din l iter atu r ? . Un astfel de per son aj r ? m as cel ebr u în l iter atu r ? este L ol i t a l u i N abu k ov , car e a fost su r sa de in spir atie pen tr u m u l ti cr eator i de m oda din afar ? , dar ?i din Rom ân ia. În an u l 2012, Dan a Bu dean u ?i-a l an sat pr im a col ec?ie vestim en tar ? car e avea ca su r s? de in spir a?ie acest per son aj, iar cr ea?iil e r ezu l tate au fost u n su av am estec de cu l oar e, el egan ?? , stil ?i or igin al itate. În septem br ie 2016, casa de m oda Bu r ber r y a pr ezen tat ? în cadr u l even im en tu l u i ?S? pt? m ân a M odei l a Lon dr a? ? o col ec?ie vestim en tar ? toam n ? -iar n ? in spir at? din cel ebr u l r om an ?Or l an d o? al Vi r gi n ei W ool f.

În con cl u zie, l iter atu r a? cea de bu n ? cal itate, desigu r , d? n a?ter e al tor idei fol osite cu m ? iestr ie ?i în al te dom en ii al e fr u m osu l u i.

Au t or : Rod i ca Pu ?ca?u


Ov i d i u (Pu bl i u s Ov i d i u s N aso)?43 i .H r .?17 sau 18 d .H r . Poet r om an n ? scu t în tr -o fam il ie car e apar ?in ea p? tu r ii bogate a caval er iei. A fost edu cat în per ioada îm p? r atu l u i Au gu stu s, cân d du p? ter m in ar ea r ? zboaiel or civil e a cr escu t m u l t bu n ? star ea n egu stor il or ital ici ?i a l atifu n diar il or. În cr ea?ia sa pe pr im u l l oc se afl ? tem el e er otice ?jocul ingenios ?i de efect cu m otive liter ar e tr adi?ionale?. Cu l tivân d poezia in dividu al ist? , poetu l , în poem el e sal e tim pu r ii, aici vor bim de ,,Ar ta iu bir ii ?i Rem ediil e iu bir ii", n e ofer ? sfatu r i în dom en iu l r el a?iil or de dr agoste ?i pr ezin t? scen e din via?a r om an il or tim pu l u i. M atu r itatea cr ea?iei sal e este m ar cat? de com pu n er ea poem u l u i M et am or f oze, gân dit ca o epopee ?i car e con ?in e u n n u m ? r im pr esion an t de l egen de m itol ogice ?i fol cl or ice despr e tr an sfor m ar ea oam en il or în diver se an im al e, pl an te ?i con stel a?ii. În u l tim ii an i ai vie?ii, Ovidiu scr ie Elegii tr iste ?i Scr isor i de la Pontus Euxinus, cel e dou ? cr ea?ii con ?in scr isor ii adr esate fam il iei ?i pr ieten il or. În l u n a decem br ie a an u l u i 8 d.H r., Ov i d i u este exil at de îm p? r atu l Au gu stu s în or a?u l Tom is (por tu l Con stan ?a de ast? zi) u n de a m u r it câ?iva an i m ai târ ziu . M otivu l exil u l u i m ar el u i poet r ? m ân e u n m ister deoar ece n u exist? docu m en te doveditoar e în acest sen s. Al u ziil e f? cu te de poet în u l tim el e cr ea?ii, scr isor il e tr im ise de el îm p? r atu l u i ?i pr ieten il or n e ofer ? in dicii n u cer titu din i. Cea m ai pr obabil ? ipotez? , spu n cer cet? tor ii în dom en iu , este pr el u at? din biogr afia îm p? r atu l u i Au gu stu s atr ibu it? l u i Sextu s Au r el iu s Victor (secol u l al IV-l ea e.n .) u n de vor bin du -se despr e por n ir il e spr e desfr âu al e îm p? r atu l u i, se ar at? c? el n u tol er a acest viciu l a al ?ii, pedepsel e apl icate fiin d destu l de aspr e ?i u n de con tin u ? , ca exem pl ificar e: ?C?ci a pedepsit cu exilul pe poetul Ovi di u? pent r u c? a scr i s t r ei c? r ?i despr e a r t a i ubi r i i ?. Ci t at e: ?Este în g? du it s? în ve?i ch iar ?i de l a du ?m an .? ?Tim pu r il e se sch im b? ?i n oi n e sch im b? m odat? cu el e.? ?O ac?iu n e n u poate fi ju stificat? decât pr in tr -o r efer in ?? l a o tabl ? de val or i.? ?? an s? este tot tim pu l pu ter n ic? , câr l igu l t? u s? fie tot tim pu l ar u n cat, în bal t? în car e te a?tep?i cel m ai pu ?in , vei g? si peste.? ?În ?el epciu n ea vin e o dat? cu an ii.? ?Nu -i n evoie de vor be, pu n e?i-v? n ? dejdea în fapte.? ?Fer icit cel car e cu teaz? s? aper e cu pu ter e ceea ce iu be?te.? ?Totu l se pr esch im b? , n im ic n u dispar e.? ?Povar a devin e u ?oar ? cân d o por ?i cu su pu n er e.?


DIN LITERATUR? ?Fr u ctu l

in ter zis este du l ce.? ?? i in el u l se ?ter ge cu tim pu l .? ?O tr eab? se ju dec? du p? r ezu l tat.? ?Or ice poate fi bogat în pr om isiu n i.? ?Cel car e a tr ecu t pr in tr -u n n au fr agiu se tem e ?i de ap? st? t? toar e.? ?Pe cel în dr ? zn e?îl aju t? ?i Ven er a, ?i în tâm pl ar ea.? ?Lacr im il e au u n eor i pu ter ea pr opr ie cu vin tel or.? ?Dac? ai pr om is, f? .? ?Cl ipel e ve?n ic se în l ocu iesc u n a pe al ta.? ?S? n u -?i tr eac? pr in cap s? -i ar ? ?i fem eii ce defecte ar e.? ?M ai devr em e sau m ai târ ziu to?i aju n gem în acel a?i por t.?

Pen t r u p i at r ? sa f u n er ar ? p oet u l a com p u s u r m ?t or u l v er s: ?Sub a st ? pi a t r ? za ce Ovi di u, câ nt ? r e?ul I ubi r i lor gi nga ? e, r ? pus de-a l s? u t a lent , O, t u, ce t r eci pe-a i ce, da c-a i i ubi t vr eoda t ? , Te r oa g? pent r u da nsul: s? -i fi e som nul li n.?

Au t or : I l i u ?a Rad u ?i


5 c?r ?i ci u d at e ?i p ?r er i p e m ?su r ? Da? su n t em , cu si gu r an ?? d i f er i ?i . N u d egeaba se sp u n e c? l u m ea e u n cu r cu beu d e car act er e, f i ecar e av ân d d r ep t u l (at ât d e p r eam ?r i t ast ?zi , î n p l i n ? er ? a t eor et i z?r i i con cep t u l u i d e com u n i car e) l a op i n i a sa. E p l i n i n t er n et u l d e r eac?i i aci d e l a r ecen zi i l e u n or c?r ?i , d e com en t ar i i d e cel e m ai m u l t e or i d ep l asat e sau ch i ar r ?u t ?ci oase. De v i n ? e soci et at ea con f l i ct u al ? î n car e t r ?i m , t en d i n ?el e i n d i v i d u al i st e, d ar ?i p u bl i ci t at ea ex cesi v ? a u n or t i t l u r i , p r oces car e d ecl an ?eaz? ?i asp ect e n egat i v e. Dar ... n u d esp r e m ar k et i n gu l c?r ?i l or v r eau s? v ? v or besc ast ?zi ... ci d esp r e cât ev a c?r ?i d esp r e car e i n t u i esc o p ?r er e gen er al ? m ajor i t ar ?, c?r ?i ad u n at e î n t r -u n cl asam en t ... m ai al t f el d ecât su n t em obi ?n u i ?i .

1. ?Th e zen of f ar t i n g?, d e Reep ah Gu d W an Vor be?te despr e u n m an u scr is m en it s? r evol u ?ion eze tot ceea ce se ?tia despr e zen . C? u tân d al te c? i decât cel e cl asice, pr in car e s? -?i im pu l sion eze el evii s? p? tr u n d? în tain el e în v? ?? tu r il or bu diste, m aestr u l Reepah a în fiin ?at u n n ou cu r en t, n u m it ?Th e zen of Far tin g?, m en it s? -i distr eze pe adep?i. Se spu n e c? du p? ce i-a ven it aceast? in edit? idee, m aestr u l Reepah a deven it foar te ocu pat, m ii de adep?i fiin d in ter esa?i de aceast? pr actic? . M an u scr isu l c? r ?ii, apar ?in ân d u n u i

pescar din Taiwan , este vech i de secol e... de atu n ci l u m ea a evol u at... ?i totu ?i, câteva r ecen zii scr ise de cititor i am er ican i, su n ? cam a?a: ?Î ntotdeauna m i-am dor it un ghid spir itual al flatulen?ei. Adesea, dup? ce m âncam ar dei iute, m ? sim ?eam foar te r ?u ?i star ea m ea gener al? se deter ior a vizibil. Dup? ce am aflat de zenul flatulen?ei ?i am citit m ult despr e asta, m? sim t m ult m ai eliber at?. ?Car tea este extr aor dinar ?. Am pr im it-o cadou de ?Ziua Tat?lui? ?i vr eau s? v? spun c? m i-a schim bat într eaga viziune despr e flatulen???.


DIN LITERATUR?

2. ?H ow t o sh i t i n t h e w ood s?, 4. ?L ear n i n g t o p l ay w i t h t h e d e K at h l een M ey er l i on ?s t est i cl es?, d e M el i ssa Da... tot ce pot s? spu n este c? n e H ay n es în dr ept? m vizibil c? tr e o l iter atu r ? cu gr ave accen te pr actice, dar e str ict p? r er ea m ea... pen tr u c? r ecen ziil e l a aceast? car te su n ? cam a?a: ?Î n ciuda titlului vulgar , car tea e plin? de infor m a?ii utile. Î n cazul în car e pleca?i într -o excur sie ?i dr um ul pân? la destina?ie e foar te lung, v? sf?tuiesc s? lua?i car tea ?i s-o citi?i cu ochii m ar i. O s? v? fie util?? sau ?Dac? v? plac p?dur ile, dar vr e?i ca cel car e vine din ur m a voastr ? s? aib? aceea?i p?r er e, atunci tr ebuie s? citi?i aceast? car te?. Un el e voci spu n c? aceast? car te s-a vân du t în peste 2,5 m il ioan e de exem pl ar e, fiin d u n adev? r at best sel l er.

Da... du p? cu m v? spu n eam , n e în dr ept? m spr e o l iter atu r ? pr actic? , de u n de în v? ?? m l u cr u r i u til e, car e s? n e fol oseasc? în via?? . Iat? ?i p? r er il e despr e aceast? car te: ?Am avu t câteva exper ien ?e în ju n gl ? ?i vr eau s? v? sf? tu iesc s? n u în cer ca?i n iciodat? s? v? ju ca?i cu testicu l el e u n u i l eu , dac? n u a?i citit aceast? car te? sau ?Am citit car tea, dar u n pr ieten m i-a spu s c? n u tu tu r or l eil or l e pl ace asta?. Nu ?tiu ce s? zic... am al te h obby-u r i.

5. ?Cr af t i n g w i t h cat h ai r ?, d e K aor i Tsu t ay a

Da... dac? pisica ta l as? p? r pr in 3. ?Does God ev er Sp eak s cas? , aceast? car te î?i pr opu n e o sol u ?ie: con fec?ion eaz? l u cr u r i din el . t h r ou gh cat s?? Cu m adic? ?din ce?? Din p? r u l de Da, e o în tr ebar e bu n ? , l a car e pisic? ! Exist? oam en i car e au citit au tor u l David Evan s cau t? car tea ?i au în v? ?at de acol o o r ? spu n su r i, iar cititor ii vin cu m u l ?im e de l u cr u r i u til e. Iat? câteva r ecen zii pe m ? su r ? : ?Da, Du m n ezeu m ? r tu r ii: ?Am descoper it c? , citin d a vor bit de m ai m u l te or i pr in pisica aceast? car te în m etr ou , oam en ii n u m ea. M i-a spu s c? n u e bin e s? fii m ai stau atât de apr oape de m in e? ateu ?i c? tr ebu ie s? m ? în dr ept spr e sau ?Cu aju tor u l acestei c? r ?i, so?ia cel e sfin te? sau ?Nu ?tiu dac? m ea a con fec?ion at dar u r i de Du m n ezeu vor be?te pr in pisici, dar Cr ? ciu n pen tr u pr ieten ii n o?tr i. A pe Br oadway am v? zu t odat? u n gr u p f? cu t patr u per ech i de ?osete, dou ? de pisici car e n u se m ai opr eau din e?ar fe, tr ei p? l ? r ii, o per ech e de vor bit? sau ?Du m n ezeu în totdeau n a papu ci de cas? , o jach et? de iar n ? ?i vor be?te cu m in e pr in pisica m ea. u n covor pen tr u cam er a copiil or ?. În cepe la cin ci dim in ea?a. Acestea fiin d spu se, m ai c? m -a? M ister ioase su n t c? il e l u i apu ca ?i eu ... dar n -am pisic? . Du m n ezeu ?. În tr -adev? r...

Ei... acestea su n t doar cin ci din tr e su tel e de c? r ?i ?m ai al tfel ?, pe car e u n ii din tr e sem en ii n o?tr i l e g? sesc in ter esan te ?i al e c? r or titl u r i, din r espect pen tr u sen su l in i?ial , n u l e-am tr adu s.

Au t or : Rod i ca Pu ?ca?u


Pov est ea t âr f el or m el e t r i st e sau Î n t âl n i r ea cu d r agost ea Pov est ea t âr f el or m el e t r i st e d e Gabr i el Gar ci a M ar qu ez Tr a ducer ea : Tudor a ?a ndr u M ehedi n?i Edi t ur a : Ra o N um ? r pa gi ni : 128 An a pa r i ?i e: 20 14 Rom an u l l u i M ar qu ez r epr ezin t? u n im n dedicat iu bir ii-sen tim en t com pl ex car e se poate m an ifesta or icân d (?N iciodat? nu m -am gândit la vâr st? ca la o cr ?p?tur ? de pe tavan pr in car e plou? ?i car e î?i ar at? cât ?i-a m ai r ?m as de tr ?it.?) în tr -o via?? de om . Per son aju l pr in cipal , u n ziar ist ?u r ât, tim id ?i an acr on ic?, car e ?Î n a nul î n ca r e a m î m pli ni t nou? zeci de a ni , a m vr ut s? -m i d? r ui esc o noa pt e de dr a gost e nebun? cu o a dolescent ? feci oa r ? .?, va cu n oa?te pen tr u pr im a oar ? dr agostea. Ch iar dac? in ten ?ia sa fu sese im or al ? (??i m or ala e o chestiune de tim p, spunea, cu un zâm bet r ?ut?cios, ai s? vezi.?) ?i apr oape fan tastic? , evol u ?ia dr am atic? a în tâl n ir ii din tr e cei doi va fi depar te de or ice u r m ? a ban al u l u i pe car e pr otagon istu l îl exper im en tase decen ii l a r ân d (?N i ci oda t ? nu m -a m culca t cu o fem ei e f? r ? s? o pl? t esc.?). Via?a, h azar du l , destin u l sau al t? for ?? m ister ioas? îi joac? o fest? ter ibil ? . El se va în dr ? gosti (?A fost începutul unei noi vie?i, la o vâr st? la car e m ajor itatea m ur itor ilor sunt m or ?i.?) de acea copil a car e avea ?un cusur , abia dac? m er ge pe paispr ezece ani?, aju n gân d astfel , în tr -u n m od al am bicat, s? gu ste din pocal u l n esecat al iu bir ii (?Am ajuns s? fiu con?tient c? for ?a invicibil? car e a îm pins lum ea inainte nu e iubir ea fer icit?, ci aceea neîm plinit?.?), tr ecân d pr in toate fazel e, con for tabil e ?i m ai pu ?in con for tabil e al e acesteia. Astfel , b? tr ân u l gazetar se r edescoper ? (?Gr a?ie ei m -am confr untat pentr u pr im a oar ? cu felul m eu fir esc de a fi, în vr em e ce m i se scur geau cei nou?zeci de ani. Am descoper it c? obsesia m ea ca fiecar e lucr u s? fie la locul lui, fiecar e tr eab? la tim pul ei, fiecar e cuvânt s? aib? tonul potr ivit nu er a r ?splata cuvenit? a unei m in?i or donate, ci dim potr iv?, un într eg sistem de sim ular e inventat de m ine ca s? ascund neor ânduir ea natur ii m ele. Am descoper it c? nu sunt disciplinat din vir tute, ci ca o r eac?ie îm potr iva neglijen?ei m ele; c? par gener os pentr u a-m i m asca m icim ea de suflet, c? exager ez cu pr uden?a din neîncr eder e, c? sunt toler ant ca s? nu m ? las pr ad? acceselor de fur ie pe car e abia m i le st?pânesc, c? sunt punctual num ai ca s? nu se afle cât de pu?in m ? inter eseaz? tim pul altor a.?) , iar su b ir ezistibil a for ?? a iu bir ii î?i r em odel eaz? per son al itatea ( ?? am schim bat f?r ? um br ? de r ea-voin?? spir itul ar ticolelor m ele dum inicale. Or icar e ar fi fost subiectul, le scr iam pentr u ea, pe ea voiam s-o fac s? r âd? sau s? plâng?, ?i în fiecar e cuvânt îm i puneam într egul suflet.?), tr ? gân d con cl u zia c? e ?nebun de dr agoste.? ?i c? ?Vâr sta nu e cea pe car e o ai, ci aceea pe car e o sim ?i.?.


TIMP LIBER-INCURSIUNI Iu bir ea îl face exu ber an t ?i îi d? en er gie (?Î n s?pt?m âna aceea, în chip de om agiu pentr u luna decem br ie, am scr is alt ar ticol îndr ?zne?-Cum s? fii fer icit pe biciclet? la nou?zeci de ani.?), fer icir ea îl în v? l u ie (?Er am atât de fer icit, încât o s?r utam pe pleoape?) , g? sin d fascin an t? per spectiva vie?ii de cu pl u . Din n efer icir e, u n even im en t str ? in de cei doi, ar e u n r ol m ajor în desf? ?u r ar ea idil ei (?Zbucium ul a pus cap?t disciplinei zilelor m ele.?, ?A?a am aflat în ce hal m ? afectase sufer in?a?, ?Î ntotdeauna consider asem c? a m ur i din dr agoste nu er a decât o licen?? poetic?. Î n sear a aceea? m i-am dat seam a nu num ai c? er a posibil s? m or i, ci ?i c? eu însum i, b?tr ân ?i singur cuc, er am gata s? m or din dr agoste.?) , desp? r ?in du -l de Del gadin a ?i deter m in ân du -l s-o cau te ?ca tur bat ?i uneor i ca un car aghios.? ?i gân din d c? ?N u m i-a? fi închipuit niciodat? ca o copil? ador m it? ar putea pr ovoca asem enea r avagii în via?a unui b?r bat.?. Dar pen tr u a în tr egi tabl ou l iu bir ii, au tor u l îi desch ide pr otagon istu l u i ?i poar ta h im er ic? a gel oziei (?Î ntotdeauna m i-am zis c? gelozia e m ai puter nic? decât adev?r ul.?) , acesta ap? r ân d ?tor tur at de focul viu ce-m i ar dea m ?r untaiele.?, u r m at? de du l cea?a îm p? c? r ii (?Bi a t a copi l? t e i ube? t e ca o nebun? . Am i e? i t î n st r a d? r a di os ? i pent r u pr i m a oa r ? m -a m r ecunoscut pe m i ne î nsum i î n za r ea î ndep? r t a t ? a celui di nt â i vea c a l m eu.?. Pov est ea t âr f el or m el e t r i st e este o car te tu l bu r ? toar e, o pl edoar ie pen tr u dr agoste, iar stil u l in con fu n dabil ?i fer m ec? tor a l u i M ar qu ez ascu n de par c? , pe fiecar e pagin ? în dem n u l tan dr u , u n eor i sfâ?ietor : I ubi ?i !

Au t or : Dor i n a Geor gescu


C?s?t or i i î n H i gh -L i f e Er am adol escen t? cân d am cu n oscu t o per ech e a c? r ei poveste de via?? m -a f? cu t s? visez ?i s? vr eau ?i eu o dr agoste ca a l or. Er au o per ech e în vâr st? (aveau în ju r de 60 de an i, dar pen tr u m in e atu n ci p? r ea ceva m atu sal em ic). Am l ocu it l a ei câteva zil e, cân d am m er s l a Bu cu r e?ti, ?i Il on a m i-a spu s povestea l or. Ea er a o cr oitor eas? de l u x în or a?u l ei din M ol dova, u n gu r oaic? , c? s? tor it? cu u n su bofi?er ch ipe?. S-au iu bit m u l t, dar a ven it r ? zboiu l , el a pl ecat pe fr on t ?i n u s-a m ai în tor s. A pr im it vestea, a pl ân s m u l t, dar s-a l u at cu m u n ca ?i tim pu l a tr ecu t. Nu avea pe n im en i, ai ei m u r iser ? , a?a c? n u avea pr ea m u l t tim p de jel it. La vr eu n an du p? ter m in ar ea r ? zboiu l u i i-a b? tu t l a u ?a u n ofi?er , u n b? r bat fr u m os, car e i-a adu s l u cr u r il e so?u l u i ?i o m edal ie. La o cafea (doar n u pu tea s? n u fie o gazd? bu n ? ) i-a povestit u l tim a b? t? l ie, în car e fu sese ?i el r ? n it destu l de gr av, a tr ecu t o vr em e pân ? l a ter m in ar ea r ? zboiu l u i ?i în sfâr ?it aju n sese acas? . Au povestit f? r ? s? -?i dea seam a cu m a tr ecu t tim pu l , el a pl ecat cu r egr et cer ân du -i per m isiu n ea s? m ai tr eac? pe l a atel ier , spu n ân du -i c? dac? ar e n evoie de ceva s? -l cau te. Îl ch em a Al exan dr u . Il on a n ici n u se gân dea s-o fac? , ?tia c? el e din tr -u n n eam vech i boier esc, ea doar o sim pl ? cr oitor eas? , n u avea n ici u n r ost. Gân di?i-v? c? er au al te vr em u r i, al te m en tal it? ?i ?i r egu l i în gu ste, dar asta er a societatea? Dar Al exan dr u n u ?i-a pu tu t-o scoate din m in te pe Il on a ?i f? cea ce f? cea ?i m ai tr ecea s-o vad? . Beau o cafea, povesteau , doar in im il e l or ?tiau ce-?i spu n eau . ? i-n tr -o sear ? n -a m ai r ezistat, a pl ecat de l a o sin dr ofie pl icticoas? or gan izat? de m am a l u i, dir ect l a Il on a. I-a spu s c-o iu be?te ?i-o va l u a de so?ie. Il on a a în cer cat s? -i expl ice c? n u se poate, în pr im u l r ân d este difer en ?a social ? , fam il ia l u i n u ar fi de acor d cu m ezal ian ?a. Apoi ea er a s? r ac? ?i f? r ? titl u iar u n ofi?er , în acel e tim pu r i, n u pu tea face decât o c? s? tor ie în ?în al ta societate?. Toat? l u m ea ar fi con sider at-o o in tr u s? , iar ar gu m en tu l su pr em a fost c? ea er a cu câ?iva an i m ai m ar e ca el (l u cr u iar ? ?i de n eacceptat în acel e vr em u r i). ? i totu ?i cu toate ar gu m en t? r il e l ogice, în tr e ei a în cepu t o fr u m oas? poveste de dr agoste, de?i Il on a n u -?i f? cea il u zii. Nor m al c? s-a afl at ?i m am a l u i Al exan dr u a f? cu t u n scan dal m on str u cu fiu l ei ?i apoi cu Il on a pe car e a am en in ?at-o c? n u va m ai avea de l u cr u . A in ter ven it ?i r estu l fam il iei, m ai al es c? fr atel e l u i doar ce se c? s? tor ise cu fiica u n u i boier. Pr ieten el e m am ei ?i cu m n atei l u i Al exan dr u au r efu zat s? -?i m ai coas? r och iil e l a atel ier u l Il on ei. Il on a a l u at o h ot? r âr e dr astic? - a în ch is atel ier u l , s-a desp? r ?it de Al exan dr u ?i a pl ecat din or a? f? r ? a spu n e cu iva u n de, a disp? r u t pu r ?i sim pl u . La Bu cu r e?ti s-a an gajat l a u n atel ier m icu ??i fiin d o cr oitor eas? des? vâr ?it? ?i-a f? cu t r epede cl ien tel a. Patr oan a atel ier u l u i, o doam n a m ai b? tr ân ? , a pr in s dr ag de ea ?i cu m n u m ai avea pe n im en i se pu r ta cu ea ca ?i cu m ar fi fost fiica ei. În tr -u n an au m ? r it atel ier u l , au an gajat per son al pen tr u c? Il on a atr ? gea cu stil u l ei cl ien tel e.


LIFE

Pe de al t? par te, pier zân d-o pe Il on a, Al exan dr u a cedat pr esiu n il or fam il iei, or icu m n u -i m ai pasa de n im ic, s-a c? s? tor it cu fiica u n u i boier pr ieten de fam il ie cu p? r in ?ii l u i. O tip? cu fu m u r i, r ? sf? ?at? ?i egoist? , de car e n u s-a pu tu t n ici m ? car ata?a cât de cât, n ecu m s? o ia par ten er a de pat. La în cepu t a în cer cat, dar o vedea doar pe Il on a în fa?a l u i, iar fu m u r il e, aer el e ?i pr ostia tipei îl dezgu stau . Ei n u -i pasa, f? cu se o c? s? tor ie bu n ? ?i asta er a tot ce o in ter esa, î?i l u ase discr et u n am an t (a?a er a h igh -l ife-u l pe atu n ci) ?i er a m u l ?u m it? . La vr eo doi an i du p? even im en tel e acestea Al exan dr u a fost ch em at l a Bu cu r e?ti l a m in ister pen tr u n i?te acte. Ter m in ase ?i se pl im ba pe str ad? cân d i s-a p? r u t c-o vede pe Il on a in tr ân d în tr -u n atel ier. In i?ial a ezitat cr ezân d c? viseaz? , dar apoi s-a h ot? r ât. A in tr at im ediat ?i cea car e l -a în tâm pin at ?pe cl ien t? a fost ch iar Il on a. Au r ? m as în cr em en i?i, par c? tim pu l ar fi fost su spen dat, apoi Il on a l -a ch em at în bir ou i-a dat o cafea ?i s-au pr ivit l a n esfâr ?it. Al exan dr u a povestit ca u n ?u voi tot ce a p? ?it, ce a sim ?it, ce sim te ?i acu m . I-a spu s ?i Il on a despr e via?a ei, apoi el a l u at-o în br a?e ?i din n ou tim pu l s-a opr it. Il on a a pl ân s ?i i-a spu s c? tr ebu ie s? pl ece acas? , dar Al exan dr u i-a cer u t s? -l a?tepte. A pl ecat, dar acu m avea u n scop ?i pe dr u m a r edeven it c? pitan u l car e con du cea b? t? l ii. A f? cu t pl an u r i ?i l e-a în depl in it pas cu pas. ? i-a an u n ?at so?ia c? pl eac? în tr -o apl ica?ie m il itar ? , dar a pân dit-o ?i îm pr eu n ? cu u n avocat ?i doi m ar tor i a pr in s-o cu am an tu l . A?a c? ea a fost n evoit? s? -i acor de divor ?u l f? r ? com en tar ii, pen tr u a n u se face de r âsu l târ gu l u i n ici pe ea ?i n ici pe am an t. S-a cer tat cu fam il ia l u i, m ai al es cu m am a ?i cu m n ata l u i, dar n u i-a p? sat de el e, n u er a via?a l or. A m er s l a Bu cu r e?ti l a m in ister l a ?efu l l u i c? r u ia i-a povestit tot ?i i-a spu s c? e h ot? r ât s? dem ision eze din ar m at? . Cân d a v? zu t c? n u -l poate face s? r en u n ?e, col on el u l , car e-l apr ecia foar te m u l t i-a spu s c? -i accept? dem isia, dar îl r ecom an d? l a u n bu n pr ieten de-al l u i l a m in ister u l cu l tel or. Al exan dr u s-a pr ezen tat l a m in ister , pr ieten u l col on el u l u i a citit r ecom an dar ea acestu ia, i-a ver ificat pr eg? tir ea, ?col il e u r m ate ?i i-au pl ? cu t. Dar cr ed c? ?i m ai m u l t i-a pl ? cu t sin cer itatea cu car e Al exan dr u i-a vor bit despr e povestea vie?ii l u i, a?a c? l -a an gajat.


LIFE A dou ? zi Al exan dr u a m er s l a Il on a cu gean ta cu l u cr u r il e l u i ?i cu u n in el ?i i-a spu s: ?ga t a de a zi vr ei nu vr ei sunt a l t ? u? apoi i-a povestit tot. Peste o s? pt? m ân a s-au c? s? tor it ?i au tr ? it fer ici?i toat? via?? . ? i du p? ce au ven it al te vr em u r i ?i-au v? zu t de ser viciu am ân doi. Cân d i-am cu n oscu t eu er au de câ?iva an i l a pen sie, dar l a fel de fer ici?i. Nu au avu t copii, dar au fost tot tim pu l u n u l pen tr u al tu l . Par tea am u zan t? a fost c? du p? ce a m u r it tat? l l u i Al exan dr u , m am a l u i a fost n evoit? s? l ocu iasc? cu n or a pe car e n -a dor it-o, pen tr u c? ceal al t? , boier oaica, n ici n -a vr u t s? au d? de a?a ceva. La în cepu t a în cer cat s? fie r ea ?i ir on ic? cu Il on a, dar Al exan dr u i-a r etezat-o fer m ?i a an u n ?at-o c? dac? n u -i r espect? so?ia ?i ce face ea poate s? pl ece u n de vr ea, pe el n u -l in ter eseaz? . Cân d am stat eu l a ei er au cu m spu n eau am ân doi r âzân d ?în vacan???. Al exan dr u o tr im itea pe m am a l u i în fiecar e an 1-2 l u n i în sta?iu n e, apoi pl ecau ei a?a c? m ai aveau ?i câte u n pic de vacan ?? .

Au t or : Ar ci d al i a Gh en of

Ter oar e l a pr ivegh i-An i i `50, p ov est e ad ev ?r at ? În ar ticol u l tr ecu t, v? vor beam de u n ch iu l tat? l u i m eu , car e ven ea din Ol ten ia cu tot fel u l de pove?ti. Pr in zân d gu stu l , îl tot b? team l a cap s? -m i spu n ? pove?ti de gr oaz? petr ecu te în sat. Un el e er au adev? r ate, tr ? ite pe pr opr ia piel e, al tel e in ven tate ch iar de el , pen tr u c? tot îl în n ebu n eam cu ?cer er il e? de pove?ti? O s? v? m ai îm p? r t? ?esc câteva:

Ch i p d e d i av ol : câi n e sau h âr t i e? O poveste tr ? it? de cel ? l al t u n ch i, fr atel e cel u i car e poveste?te. Se în tor cea în tr -o n oapte de l a u n bal . Er a vr em ea bal u r il or , n u ca acu m , a cl u bu r il or. În tor cân du -se, pe u l i?? er a în tu n er ic, cân d vede u n câin e al b u r m ? r in du -l . Peste pu ?in tim p, n u m ai vede câin el e, ci u n r otocol de h âr tie. Atu n ci îl fu l ger ? u n gân d: dac? este diavol u l ? Nu ?tiu u n de au zise el c? diavol u l î?i sch im b? în f? ?i?ar ea. A fu git cât l -au ?in u t picioar el e, dar pân ? l a u r m ? a disp? r u t ?i r otocol u l de h âr tie. Au zin d povestea, n i se par e pr ostu ?? , cu m s? cr ezi c? u n sim pl u c? ?el sau u n r otocol de h âr tie ascu n de u n diavol ? În s? a?a gân dim cu m in tea de acu m , din secol u l XXI. Atu n ci, pe vr em u r i, str ? zil e n u er au l u m in ate, pove?til e cu fan tom e ?i du h u r i se au zeau peste tot, n u exista in for m ar ea de acu m , n u exista In ter n etu l . În pl u s, s? l u ? m în con sider ar e vâr sta cel or ce au tr ? it în tâm pl ? r il e: m ai m ici decât m in e acu m , n i?te tin er i l ipsi?i de exper ien ?? , de abia ie?i?i din adol escen ?? .


LIFE

Ter oar e l a p r i v egh i ...An i i `50, p ov est e ad ev ?r at ?. Un pr ivegh i, m or tu l în co?ciu g, babel e cu r ioase, ca de obicei, pe l ân g? . Deodat? , m or tu l m i?c? u n deget. Toate babel e au l u at-o l a fu g? afar ? din cas? , îm bu l zin du -se spr e u ?? ?i ch ir ? in d cât l e ?in eau pu ter il e. Ce s-a în tâm pl at de fapt: cin eva pu s pe ?otii a l egat degetu l cadavr u l u i cu o sfoar ? ?i l a u n m om en t dat a tr as de ea. ?tiu , poate p? r ea o gl u m ? pr oast? ?i m acabr ? , în s? ch iar ?i în ziu a de ast? zi, a? da or ice ca s? l e v? d pe acel e fem ei bâr fitoar e ?i cu r ioase, pen tr u car e pr ivegh iu l ?i în m or m ân tar ea n u su n t decât even im en te de bâr f? ?i de ?stu dier e? a cel or pr ezen ?i, fu gin d sper iate, cât l e ?in picioar el e, con vin se c? m or tu l se scoal ? din co?ciu g ?i l e u r m ? r e?te.

Cop i l u l d i n ci m i t i r Deja cam secase r eper tor iu l , îm i spu sese toate pove?til e de gr oaz? adev? r ate, m i l e r epetase de su te de or i, a?a c? s-o fi gân dit el s? vin ? cu ceva n ou . O fi fost din fol cl or , o fi fost in ven tat? de el , din p? cate n u voi ?ti n iciodat? , n u m ai am pe cin e în tr eba acu m ? . Cic? u n copil m u r ise, avân d pr obl em e cu u n picior. Dac? te du ceai n oaptea pr in cim itir l a m or m ân tu l l u i, au zeai de u n deva: - M ? doar e picior u ?! M ? doar e picior u ?! M ? doar e picior u ?! ?tia el cu m s? te ?in ? captivat în poveste, in du cea ten siu n ea, vor bea cu o voce egal ? , iar cân d er ai cu toat? aten ?ia acol o, în m ijl ocu l ac?iu n ii, str iga ?M ? doar e picior u ?!? ?i te pr in dea de picior. La în cepu t m -am sper iat, am ?ipat, apoi îl r u gam de fiecar e dat? cân d ven ea pe l a n oi s? -m i spu n ? povestea. Îm i pl ? cea s? m ? sper ii, ch iar dac? ?tiin d poan ta, efectu l n u m ai er a acel a?i?

St r i goai ca d i n p od u l bi ser i ci i Aceasta este o poveste spu s? fiu l u i s? u , adic? u n ch iu l u i m eu . De fapt, de l a el am afl at-o, du p? m oar tea tat? l u i s? u ?i ch iar m -am m ir at c? am r atat-o, m ie n u m i-o spu sese. Este in ven tat? , desigu r , pr obabil u n ch iu l m eu , pe cân d er a copil , se ?in ea de capu l l u i l a fel ca m in e pen tr u a-i spu n e pove?ti de gr oaz? ?i bietu l u i om îi s? r ? cise r eper tor iu l , a?a c? a în cepu t s? in ven teze. Îi spu sese c? în podu l biser icii exista o ?str igoaic? ? car e ie?ea n oaptea de acol o ?i sper ia cr edin cio?ii. Sau ?tiu ?i eu , n -am fost n iciodat? n oaptea în biser ica din sat, a?a c? n u pot ju r a c? n u u m bl a pe acol o vr eo str igoaic? ?

Au t or : Sor i n a Ci ocâr l an


Cu m m -am ap u cat d e ci t i t -Pov est i t or u l m eu i n f i n i t ! Di n cop i l ?r i e, s? sp u n em . N u v oi u i t a n i ci od at ? m om en t u l , car e a d ev en i t p ân ? l a u r m ? u n m od d e v i a??. Fa?? d e al t e p er soan e d i n ju r u l m eu , eu m -am ap u cat d e ci t i t d est u l d e t âr zi u , p e l a 13 an i . Pân ? at u n ci ci t eam ce er a obl i gat or i u l a ?coal ?, ?i cam at ât . Î n sch i m b î m i p l ?cea s? ascu l t p ov e?t i . Er am f am i l i ar i zat ? cu m u l t e d i n su bi ect el e c?r ?i l or , ast a p en t r u c? av eam v ocea p ov est i t or u l u i , ad i c? m ?t u ?a m ea, f em ei a car e m -a cr escu t ?i m -a i u bi t n econ d i ?i on at t oat ? v i a?a ei . Î i p l ?cea s? ci t easc? ?i î m i p ov est ea, p r i n cu v i n t e si m p l e, d e m u l t e or i ad ap t a s? f i e p e î n ?el esu l m eu d e cop i l . Dar esen ?a er a aceea?i . Am l u at con t act cu p ov e?t i l e p e l a v âr st a d e 7 an i , cân d , p e l ân g? cel e d e gen u l : Scu f i ?a Ro?i e ?i Al b?-ca-Z?p ad a, ?t i am ?i p ov e?t i l e d i n op er el e L acu l L ebed el or , Rom eo ?i Ju l i et a, Sp ?r g?t or u l d e n u ci , Ai d a, et c. M ? tu ?a m ea l u cr a ca ?i cr oitor eas? ?i costu m ier ? l a Oper a Rom ân ? , ?i pr in tr e cu s? tu r i ?i costu m e, pr ivea din cu l ise ceea ce se ju ca pe scen ? . Îm i povestea fiecar e oper ? , în fr u m u se?ân d cu m va ceea ce n u tr ebu ia s? fie au zit de u r ech il e m el e de copil , dar esen ?a r ? m ân ea, ?i n u distor sion a cu n im ic povestea în sin e. Er a fascin an t, ?i în tim pu l cât îm i povestea er am de fiecar e dat? u n per son aj, tr ? iam în l u m ea l or ?i ador m eam cu vocea cal d? ?i m ol com ? a m ? tu ?ii m el e ce m ? pu r ta în l u m ea visel or. În cet, în cet, cu cât tim pu l tr ecea, m i-am dor it ca pove?til e din c? r ?il e citite de m ? tu ?a m ea s? vr eau s? l e descop? r , asta pen tr u c? , m ? gân deam eu atu n ci, ceva n u m i-a fost spu s. De m u l te or i o în tr eb? -M i-ai spus tot? -Scum pa m ea, dac? vr eodat? ai s? vr ei s? ?tii tot, va tr ebuie s? cite?ti c?r ?ile povestite de m ine. Sper s? vr ei, pentr u c? va fi altfel atunci când tu vei citi, ?i poate vom ajunge într -o zi când tu vei fi cea car e îm i va povesti. Va veni o zi când eu nu voi m ai avea puter ea s? povestesc.

scade, veder ea sl ? be?te, bol il e î?i fac sim ?it? pr ezen ?a, ?i avem o l im ita de existen ?? , n u su n tem n em u r itor i, decât pr in ceea ce l ? s? m în u r m ? . La 13 an i am citit pr im a car te m ai ser ioas? : "Ul tim u l m oh ican " de Fen im or e Cooper , n an a m ea m i-a pu s-o în br a?e ?i m i-a zis: A venit tim pul s? descoper i singur ? ceea ce nu ?i-am spus.... ? tiam povestea, o au zisem de câteva or i, er a pr efer ata m ea. A fost destu l de gr eu pen tr u c? n u aveam r ? bdar e s? citesc fiecar e pasaj, dar dor in ?a de-a ?ti cât m ai m u l te, m -a f? cu t s? m er g m ai depar te ?i cr ed c? , cel m ai im por tan t, m -a discipl in at ca ?i cititor ?i am pr in s gu stu l l ectu r ii. S? ?ti?i c? exist? o difer en ?? m ajor ? în tr e a ascu l ta o poveste ?i a citi o poveste. Tr ? ir il e su n t m ai in ten se, în ?el egi cu m u l t m ai m u l te, su n t l u cr u r i ce î?i r ? m ân im pr egn ate în m em or ie, an al izezi ceea ce cite?ti, ?i în ve?i din fiecar e car te câte ceva.

De atu n ci s-a decl an ?at pasiu n ea m ea pen tr u l ectu r ? , am citit în per ioada adol escen ?ei m el e com u n iste tot ceea ce în sem n a-Kar l M ay, Zevaco, Al exan dr e Du m as, Ju l es Ver n e, H or ten sia Papadat-Ben gescu , M ar in Pr eda, ?i cu fiecar e car te citit? descoper eam l u m i în Nu ?tiu de ce, dar în m in tea m ea de car e eu m ? în vâr team în im agin a?ia m ea, copil , n u acceptam s? povestesc eu , tr ? iam al ? tu r i de per son aje, pl ân geam , cr edeam c? m ? tu ?a m ea va fi pu ter n ic? r âdeam , sau pu r ?i sim pl u oftam . Da, ?i ve?n ic? , va fi povestitor u l m eu in fin it. m ? tu ?a m ea avu sese dr eptate-er a Dar ? via?a ar e pr opr iil e r egu l i. Pu ter ea al tceva.


LIFE În tim p, gu stu r il e m el e l iter ar e s-au diver sificat, am în cepu t s? citesc destu l de m u l t tr ecân d pr in toate gen u r il e l iter ar e, asta pen tr u c? voiam s? îm i g? sesc pr opr iu l gen pr efer at, ca u n fel de dr u m al m eu , ca o gr ? din ? pl in ? de fl or i u n de s? îm i g? sesc r el axar ea, s? evadez din cotidian ?i s? u it de gr eu t? ?il e vie?ii.

dovad? , ast? zi, îm pr eu n ? cu pr ieten a m ea avem u n bl og de car te, u n de în cer c? m s? îl facem pe cât m ai m u l ?i cititor i s? se al ? tu r e pasiu n ii n oastr e, s? descoper e u n iver su l acestei l u m i.

A fost o per ioad? cân d n u existau pr ea m u l te op?iu n i pe pia?a de car te, fiin d per ioada com u n ist? , m u l te er au in ter zise, cen zu r ate, n u aveam atu n ci o pal et? atât de l ar g? , dac? pot spu n e a?a, în m ater ie de c? r ?i. Ast? zi, avem de u n de al ege, pu tem s? citim din or ice dom en iu , atât c?r ?i n oi , c?r ?i d e bel et r i st i c?, etc.?in e de n oi s? vr em s? citim , s? descoper im pasiu n ea pen tr u l ectu r ? , s? n e îm bu n ? t? ?im cu l tu r a, vocabu l ar u l , ?i n u în u l tim u l r ân d s? n e con str u im u n m od de via?? , car e poate fi extr em de pl ? cu t ?i r el axan t. De?i îm i pl ac c? r ?il e, cu vin tel e, pove?til e, n u am u r m at cu r su l u n ei car ier e în dom en iu , sau stu dii l iter ar e. Pa?ii m i-au fost în dr epta?i în al t? dir ec?ie, dar n u s-a stin s ?i n ici n u se va stin ge iu bir ea m ea fa?? de c? r ?i, dr ept M u l ?u m esc m ? tu ?ii m el e pen tr u c? m -a în dr u m at s? g? sesc dr u m u l c? r ?il or , ?i de?i ast? zi n u se m ai afl ? pr in tr e n oi, ?tiu c? de acol o de u n deva de su s m i-a fost al ? tu r i în fiecar e secu n d? ?i este m ân dr ? de m in e, de ceea ce am aju n s ast? zi, de faptu l c? acu m eu su n t povestitor u l feti?ei m el e, a?a cu m ea a fost povestitor u l m eu , ?i sper ?i eu l a fel cu m sper a ?i ea, s? r eu ?esc s? îi dezvol t copil ei m el e pasiu n ea pen tr u aceast? l u m e m in u n at? -c? r ?il e.

M u l ?u m esc, N an a m ea! Pov est i t or u l m eu i n f i n i t !

Au t or : I asm i n a Com an


Accesor i i t r en d y p en t r u Cat i -Per son aj cu stil C?r ?i l e n e st âr n esc i m agi n a?i a ?i n e d u c cu gân d u l d ep ar t e. De m u l t e or i n e-am i m agi n at cu m ar at ? cad r u l î n car e se d esf ??oar ? ac?i u n ea, d ar ?i cu m se com p or t ? p er son ajel e p r ef er at e. N e p l ac accesor i i l e i n ed i t e, p ar f u m u r i l e p u t er n i ce ?i cu at i t u d i n ea p ot r i v i t ?, el e p ot f i scoase î n ev i d en ??.

Zi l el e ?i N op ?i l e am an ?i l or d e Cor i n a Ozon Cati per son aju l pr in cipal fem in in din tr il ogia Am an ?ii de Cor in a Ozon ar e pr ivil egiu l de a fi accesor izat? a?a cu m n e im agin ? m n oi Liter atu r ? pe tocu r i. Este o am an t? , o fem eie stil at? ?i facem u n exer ci?iu de im agin a?ie cr eân d o m ic? poveste în ju r u l ei. Cati se pr eg? te?te pen tr u o petr ecer e, acol o u n de îl va în tâl n i pe M ir cea. Vr ea s? epateze, s? fie în cen tr u l aten ?iei, dar în special în cen tr u l aten ?iei l u i. Va pu r ta par fu m u l sexy deja pr epar at pen tr u ea, l a gât u n col ier fr apan t, ?i eviden t n el ipsi?ii pan tofi r o?ii, sexy, cei car e te du c cu gân du l l a gestu r i p? c? toase ?i ce-?i stâr n esc im agin a?ia. M ai al es im agin a?ia l u i.


STYLE & TENDIN?E Ar e apr oape 30 de an i, stu dii su per ioar e, u n post de asisten t m an ager l a o fir m a de im por t-expor t. El egan t? , sen zu al ? , cu poft? de via?? , pl in ? de u m or , dr agoste, pasiu n e, pe al ocu r i egoist? ?i dom in atoar e: Am an ta per fect? . "Chestia e c? e bun? r ?u Cati. M ? face s? m ? sim t ca la 20 de ani. Fr ate, asta n-ar e par don deloc" Cati em an ? sexu al itate, toate pr ivir il e se vor a?in ti c? tr e ei, dar ea n u vede decât u n sin gu r b? r bat, M ir cea. Cu m va r eac?ion a l a apar i?ia ei, v? l ? s? m pe voi s? v? ju ca?i cu povestea. Voi ce cr ed e?i c? s-ar p ot r i v i l u i Cat i ? Cu m o v ed e?i accesor i zat ?? Î l v a sed u ce p e M i r cea? Col ier sou tach e h an dm ade by Al in a Em an di Ph oto cr edit: Ivascu Cr istin a M odel : M on ica W asp M UA: Oxan a Bocan cea M ak e Up H air : An dr eea-Dan iel a Nicol a Par fu m Cati (su av ?i ver satil ) (sh op.m ar cm an .r o)-36 l ei Par fu m M ir cea (in sin u an t ?i sedu c? tor ) (sh op.m ar cm an .r o)-36 l ei Pan tofi Sau er r o?ii (depu r tat.r o)-105 l ei

Voi ce a?i al ege p en t r u p er son ajel e p r ef er at e? V? p l ac ?i n u t el e sex y , t ocu r i l e î n al t e ?i accesor i i l e i n ed i t e sau v ? d or i ?i si m p l i t at e ?i n at u r al e?e?


AVENTURILE UNEI CITITOARE PE TOCURI


STR? DU? A CU I L UZI I Av en t u r i l e u n ei ci t i t oar e p e t ocu r i M i er cu r i , 30 au gu st Iat? c? r evin l a tin e, dr ag? ju r n al . Cr edeam c? o s? r ? m ân în acea star e zen pe veci, dar m -am ?i în ?el at. Se par e c? n ici m ? car în Gor des n u m ? pot ascu n de de Jean Lu c. Ce n aiv? am fost! Ce s? m ? aper e aici? Lavan da? Cer u l ? Cei doi b? tr ân ei sim patici, dom n u l ?i doam n a Sem bat? Ce-i ?i m ai ciu dat e c? a în cepu t s? -m i tr im it? fl or i. În fiecar e dim in ea?? Lou is de l a fl or ? r ie îm i bate l a u ?? cu câte u n tr an dafir al b sau r o?u . Azi m i-a spu s: ?dom n u l acel a sigu r te iu be?te m u l t, n u ?tiu ce-a f? cu t, dar sigu r m er it? o ?an s? ? ? O ?an s? ? Du p? ce m i-a f? cu t in im a fr an ju r i pe car e l e-a ar u n cat în Sen a ?i-apoi a por n it s? defil eze pr in cen tr u l Par isu l u i n ou a cu cer ir e? Abia acu m cân d scr iu asta r eal izez cât de cl i?eic su n ? , dar ce pot face? Su n t fem eie, e n or m al s? am pe post de c? l câi al l u i Ah il e u n b? r bat. În cer c s? m ? r efu giez de toate gân du r il e car e m ? n ? p? desc în l ectu r ? ? Piotr m i-a spu s c? m -am r el axat destu l ?i m i-a tr im is u n m an u scr is spr e a-l an al iza. M i l -a descr is dr ept ?fascin an t, u im itor , viitoar ea sen za?ie? ?i al te adjective bom bastice. Ce-i dr ept, r om an u l e bu n , ch iar m -a pr in s ?i abia su n t l a în cepu t. Joi , 31 au gu st Un detal iu din car tea pe car e o citesc n u -m i d? pace. Totu l se potr ive?te pân ? -n cel m ai m ic detal iu . Fem eia aceea seam ? n ? destu l de bin e cu m in e. M om en tu l desp? r ?ir ii e povestit în detal iu . ?St?team pe Podul Alexandr u. Tur i?ti ?i m a?ini tr eceau pe lâng? noi. Ochii ei er au goi. N u m ai aveam ce s?-i spun. M ? sper iasem de per fec?iunea ei a?a c? am ales im per fec?iunea Sandr ei. ?i totu?i? sufletul m eu a r ?m as la ea, chiar dac? nu-m i place s-o r ecunosc? ? Jean Lu c? S? fie el au tor u l ? Ce joc m ai e ?i ? sta?

Va u r m a Au t or : Di an a El en a N ea??


AUTOR & CARTE

Su l t an a K ösem d e Asl î Ek e (Ed i t u r a Cor i n t ) -fr agm en t,,Su p? r ar ea m ea er a în cr e?ter e, dar cân d am obser vat c? ten u l al b ca m ar m u r a al Rü veydei deven ea cen u ?iu m -am în gr ijor at. În tr -u n a din n op?il e cal m e de m ai s-a ar u n cat pe o sofa din cam er a r ece. ?i-a u m ezit p? r u l , du p? car e a în cepu t s? -l descu r ce fol osin d u l ei de iasom ie ?i s? vor beasc? cu voce r ? gu ?it? : - În l u m ea asta su n tem con dam n a?i l a sin gu r ? tate, a în cepu t ea. Dân du -?i l a o par te br eton u l l u n g ce-i acoper ea fr u n tea ?i-a l ipit de per ete bu zel e r o?ii. - Kösem , n ici pu ter ea ?i n ici iu bir ea n u te vor în so?i pân ? l a cap? t. Sin gu r ? tatea n u o po?i îm p? r t? ?i ?i n ici n u o po?i sacr ifica. Pen tr u c? ea este m er eu acol o, ch iar ?i în ziu a cea m ai fer icit? ?i l ipsit? de gr iji. Str ecu r ân du -se l ân g? m in e m -a apu cat de m ân ? , r even ise l a via?? , iar och ii aveau o str ? l u cir e diabol ic? . - Dar cei m ai sin gu r i din tr e n oi su n t cei car e în cear c? s? -?i con su m e sin gu r ? tatea pe tr u pu r il e al tor a, pen tr u c? aceia î?i h r ? n esc or gol iu l cu r espon sabil it? ?il al tor tr u pu r i sin gu r atice. În fin e..., a în ch eiat ea, ?in ân d în m ân ? u n pah ar pl in cu l apte de l eu .?


AUTOR & CARTE

L a su d d e gr an i ??, l a v est d e soar e d e H ar u k i M u r ak am i (Ed i t u r a Pol i r om ) -fr agm en tM -am n ? scu t pe 4 ian u ar ie 1951, deci în pr im a s? pt? m ân ? din pr im a l u n ? a pr im u l u i an din cea de a dou a ju m ? tate a secol u l u i XX. Nu cr ed c? data ar e o im por tan ?? deosebit? , dar din cau za ei p? r in ?ii m -au botezat H ajim e, car e în seam n ? ?în cepu t? în l im ba japon ez? . În afar ? de asta n u cr ed c? n u m el e m eu ar pu tea avea vr eo al t? sem n ifica?ie. Tata l u cr a l a o m ar e agen ?ie de bu r s? , iar m am a er a casn ic? . Tata fu sese r ecr u tat în c? din vr em ea stu den ?iei ?i tr im is s? l u pte pe fr on tu l din Sin gapor e, iar du p? ter m in ar ea r ? zboiu l u i a m ai r ? m as u n tim p în l ag? r. Casa m am ei a ar s pân ? -n tem el ii în 1945, în u r m a u n u i r aid B-29. Gen er a?ia l or a su fer it m u l t din pr icin a r ? zboiu l u i ce p? r ea f? r ? sfâr ?it. Cân d m -am n ? scu t eu , u r m el e r ? zboiu l u i se ?ter seser ? : n u se m ai z? r eau n ici r u in e ar se pân ? -n tem el ii, n ici tr u pe de ocu pa?ie. Locu iam în tr -u n or ? ?el l in i?tit, în tr -o cas? pu s? l a dispozi?ie de agen ?ia l a car e l u cr a tata. Casa er a cam vech e, e adev? r at, pen tr u c? fu sese con str u it? în ain te de r ? zboi, dar er a destu l de în c? p? toar e. Ce m ? în cân ta în s? cel m ai m u l t er a faptu l c? aveam pin i în gr ? din ? , ba ch iar ?i u n iaz ?i câteva fel in ar e din piatr ? . Locu iam în tr -o su bu r bie tipic? pen tr u cl asa de m ijl oc. To?i col egii m ei de ?coal ? st? teau în c? su ?e coch ete. Poate u n el e er au m ai m ar i decât a m ea, dar toate aveau in tr ? r i el egan te ?i pin i în gr ? din ? . Ta?ii n o?tr i l u cr au l a diver se fir m e sau er au special i?ti în difer ite dom en ii; cât despr e m am e, r ar eor i se în tâm pl a ca acestea s? fie an gajate u n deva. ? i apr oape toat? l u m ea avea u n câin e sau o pisic? . Nu cu n o?team n ici m ? car o sin gu r ? per soan ? car e s? l ocu iasc? l a bl oc sau în vil ? , l a com u n . Ne-am m u tat du p? o vr em e în al t? par te a or a?u l u i, dar ?i acol o a fost exact l a fel . În con cl u zie, pân ? n u am pl ecat l a u n iver sitate, l a Tok yo, am fost con vin s c? to?i b? r ba?ii pu r tau cr avat? cân d m er geau l a ser viciu , c? toat? l u m ea l ocu ia în c? su ?e cu gr ? din ? ?i cr e?tea câin i sau pisici. M ? r tu r isesc c? m i-ar fi fost absol u t im posibil s? -m i im agin ez u n al t stil de via?? . Acol o u n de am cr escu t eu or ice fam il ie obi?n u it? avea doi sau tr ei copii, iar pr ieten ii m ei din copil ? r ie f? ceau par te din asem en ea fam il ii tipice, adic? m ai aveau u n u l sau doi fr a?i. Dac? n u er au doi copii în fam il ie, atu n ci er au tr ei, iar dac? n u er au tr ei, atu n ci er au doi. Rar eor i se în tâl n eau fam il ii cu ?ase sau ?apte copii, dar ?i m ai n eobi?n u ite er au cazu r il e în car e copil u l er a sin gu r l a p? r in ?i.Eu n u am avu t n ici fr a?i, n ici su r or i, deci am fost sin gu r l a p? r in ?i. Asta m i-a cr eat u n com pl ex de in fer ior itate pe car e l -am sim ?it toat? copil ? r ia. Aveam sen za?ia c? du c o existen ?? str an ie ?i c? m ie îm i l ipse?te ceea ce au al ?ii.


AUTOR & CARTE Cât am fost m ic, am detestat sin tagm a ?sin gu r l a p? r in ?i?. Or i de câte or i o au zeam , sim ?eam c? -m i l ipse?te ceva, c? n u m ? pot con sider a pe de-a-n tr egu l o fiin ?? u m an ? . Par c? pl u tea u n deva în aer ?i m ? am en in ?a ca u n deget acu zator : ?B? iatu l e, î?i l ipse?te ceva!?p? r ea s? -m i spu n ? . Lu m ea zicea c? to?i copiii sin gu r i l a p? r in ?i su n t gin ga?i, al in ta?i ?i cu m pl it de egoi?ti, iar afir m a?ia se f? cea cu aceea?i n atu r al e?e cu car e s-ar fi spu s c? pr esiu n ea atm osfer ic? scade pe m ? su r ? ce u r ci tot m ai su s pe m u n te sau c? vacil e dau l apte. Nu pu team s? su f? r s? m ? în tr ebe cin eva de fr a?i ?i de su r or i. De în dat? ce au zeau c? su n t sin gu r l a p? r in ?i, pr ecis m ? con sider au gin ga?, al in tat ?i egoist. M ? obosea cu m pl it r eac?ia au tom at? a oam en il or , ba ch iar m ? sim ?eam jign it. Ceea ce m ? der an ja în s? m ai m u l t er a de fapt al tceva: tot ceea ce gân deau sau spu n eau despr e m in e er a adev? r at. Er am în tr -adev? r gin ga?, al in tat ?i egoist. În ?coal a pe car e am u r m at-o n u s-au pr ea în tâl n it cazu r i de copii sin gu r i l a p? r in ?i. De fapt, în cei ?ase an i de ?coal ? pr im ar ? n -am în tâl n it decât u n sin gu r exem pl u ?i de aceea îm i st? r u ie, pr obabil , în m in te. Este vor ba despr e o fat? cu car e m -am îm pr ieten it ?i cu car e vor beam deseor i vr u te ?i n evr u te. Ne în ?el egeam r ecipr oc. A? pu tea spu n e c? m ? în dr ? gostisem de ea. Se n u m ea Sh im am oto. F? cu se pol iom iel it? im ediat du p? n a?ter e ?i de aceea î?i târ a pu ?in picior u l stân g. S-a m u tat l a ?coal a m ea l a sfâr ?itu l cl asei a cin cea. Cu tot h an dicapu l fizic, car e i-ar fi pu tu t afecta psih icu l , ea er a m u l t m ai pu ter n ic? ?i m ai st? pân ? pe sin e decât m in e. În pl u s se com por ta m ai n or m al decât or ice al t copil sin gu r l a p? r in ?i.


PUBLICITATE

Dr agost ea p l u t e?t e î n aer ... (n e)con d i ?i on at Toat? dim in ea?a în otaser ? pân ? l a epu izar e în m ar e, pen tr u a topi dor u l de ap? , n isip ?i val u r i, pe car e n u ?i-l m ai astâm p? r aser ? din vacan ?a tr ecu t? . În tor ?i l a h otel , cân d soar el e deven ise pr ea dogor itor ,au s? r it dir ect su b du ?u l fier bin te ca s? se cu r ? ?e îm pr eu n ? , cu m tr ebu ie, de pel icu l el e n isipii, sar e ?i gu stu l de al ge. Dan iel ter m in ? pr im u l (du ?u l ) ?i ie?in d u m ed ?i ciu fu l it din baie, doar cu pr osopu l în f? ?u r at în ju r u l m ijl ocu l u i, se tr ân ti pe spate cu br a?el e desch ise în patu l r ear an jat cât l ? saser ? cam er a l iber ? , asem en i u n u i pl ic oficial n u m ai bu n de str ecu r at în tr -o cu tie de scr isor i. În ?f? c? tel ecom an da ?i o în dr ept? spr e ap ar at u l d e aer con d i ?i on at . Adier ea izbu cn i în jetu r i pr opu l sate de r ? coar e m ân gâietoar e. - Aaaah , gem u în tr -u n aban don im ediat al sim ?u r il or , cu piel ea în fior at? de al in tu l r ece pe fier bin ?eal a tr u pu l u i. În tr e tim p, ap? r u ?i Adin a ca Afr odita ie?it? din val u r i, îm br obon it? cu pic? tu r i si în r o?it? de soar e ?i biciu ir ea pr ea fier bin te a du ?u l u i. Avea ch iar dou ? pr osopel e, dar l e fol osea ?i m ai pu ?in eficien t ca Dan iel . În s? n ici m ? car scen a par c? despr in s? din tr -o pictu r ? er otic? , n u r eu ?i s? îl fac? pe b? iat s? desch id? och ii de c? zu t în extaz. - Iu bi! Vin o l ân g? m in e s? vezi ce sen za?ie... Îi f? cu l oc pe patu l cu aspect m ai m u l t sau m ai pu ?in m atr im on ial . Cu ch ef de joac? , Adin a se ar u n c? im ediat ?i se r ? sfir ? l a fel de m u l t ca el , în stil u l om u l u i vitr u vian al l u i Da Vin ci.


PUBLICITATE - ? i de ce n e-am r ? stign it a?a? - Taci? . ?i doar savu r eaz? . Fan ta apar atu l u i de aer con di?ion at er a atât de bin e ?in tit? ?i adier ea r ece pr odu s? de tor su l el ectr ic, atât de pl ? cu t? , în cât, in evitabil , Adin a se pier du în acea?i star e de tih n ? fer ice. - M m m m m ! Su bl im ! scân ci ea. ? E m ai m in u n at decât sexu l . - OK, n u -i n evoie s? exager ezi cu su per l ativel e, se tr ezi Dan iel pu ?in ir itat. S? r i din tr -u n sal t voin icesc pân ? l ân g? apar at ?i îl stu die cu r ios: ?aer con d i t i on at 9000 BTU Dai k i n ? ... Bu ch isi el . Apoi obser v? o c? r ?u l ie cu in str u c?iu n i de fol osir e pe m ? su ?a de dedesu bt. De l a .. h ttp:/ / www.aer n econ dition at.r o/

- Ne l u ? m ?i n oi o ch estie din asta, decise. Nu e dr ept ca n u m ai în h otel u r i s? pu tem gu sta din tr -o pl ? cer e r ? cor itoar e cu m avem aici. - Da, iu bi. A?a de fiecar e dat? cân d tu n u ai s? fii acas? , eu am s? stau goal ? ?i am s? l as su fl u l l u i s? -m i în fioar e tot cor pu l . - H ei! Ce e cu pr opr iet? ?iil e astea în l ocu itoar e pe car e i l e tot descoper i? Ch iar vr ei s? m ? r ? zgân desc? - H i, h i! Ce u ?or e?ti de tach in at! H ai, pl on jeaz? aici, l ân g? m in e! Apar atu l de aer con di?ion at con tin u a s? toar c? m ân gâietor.

Su r se foto: Pin ter est ?i Aer N ECONDITIONAT

Ech ipa Lit er at u r ? pe t ocu r i


M er eu l a î n ?l ?i m e, p e t ocu r i sau f ?r ? t ocu r i ! Iu bim c? r ?il e r om an tice ?i tocu r il e în al te, pu n em su fl et în tot ceea ce facem ?i du p? cu m se sim te su n tem fem in in e pân ? în pân zel e al be. Tocm ai aceste com bin a?ii "fatal e" au r eu ?it s? n e adu c? n oi pr ovoc? r i, s? m er gem cu în cr eder e ?i s? n e dor im m ai m u l t. În cazu l în car e n u ?tia?i, pan tofu l cu toc a ap? r u t în c? din Egiptu l An tic fiin d pu r tat de fem ei, dar ?i de b? r ba?i din în al ta societate pe du r ata cer em on iil or. Su n t m en ?iu n i cu m c? ar fi fost fol osit in cl u siv de m ? cel ar i, în c? l ?? m in tea cu tocu r i îi fer eau de sân gel e ?i r ? m ? ?i?el e victim el or. În tim p au evol u at ?i au în cân tat gen er a?ii în tr egi cu for m el e car e au fost adaptate în fu n c?ie de epoc? . În pr ezen t design er ii se în tr ec adu cân d an de an idei n oi m en ite s? stâr n easc? in ter esu l . Su n t atât de fr u m oase în cât vizu al or icin e l e poate pu r ta, dar fiecar e cm în pl u s ar e avan taju l ?i dezavan taju l s? u . Or icâte per ech i am avea în totdeau n a avem n evoie de o al ta n ou ? car e s? n e r epr ezin te ?i c? u t? m n oi opor tu n it? ?i. M agazin el e în car e n e u it? m n u m ai su n t su ficien te, acu m n e pl ace com oditatea de acas? în car e an al iz? m on l in e ofer tel e. De cu r ân d am descoper it site-u l Etien n e Sh oes pen tr u c? atr age pr in cal itate ?i stil , dar m ai al es pr in pr odu sel e pr ezen tate. Ech ipa este for m at? din oam en i cu exper ien ?? de peste 20 de an i în fabr icar ea pan tofil or de dam ? . Î?i po?i al ege cu l oar ea m ater ial u l u i din car e va fi con fec?ion at pr odu su l , iar decizia va fi m ai m u l t u ?oar ? cân d vei fi în v? l u it? de pan tofi stil etto, Oxfor d, de m ir eas? , bal er in i, san dal e sau de sezon -botin e ?i gh ete în fu n c?ie de pr efer in ?el e fiec? r eia. În pr im ? var ? etien n e.r o va l an sa u n con figu r ator 3D m en it s? adu c? cl ien tel or posibil itatea de a al ege cu l oar ea, m odel u l ?i dim en siu n ea tocu l u i în doar câteva m in u te. Îm p? r t? ?im cu voi câteva m odel e pe car e n i l e dor im cu ar doar e. Am al es ceva sexy pen tr u even im en tel e im por tan te l a car te dor im s? par ticip? m an u l acesta, dar ?i ceva com od car e s? n e aju te l a dr u m u r il e fr ecven te pe car e l e facem pen tr u a n e m en ?in e în for m ? m axim ? . :) Ce p? r er e ave?i, voi ce m odel al ege?i? Ce pr efer a?i de obicei, în c? l ?? m in te cu toc sau f? r ? toc? Stil etto decu pat tu r coaz


PUBLICITATE

Pan tofi cu vâr f decu pat ?i fu n d? fu csia Viol a

San dal e stil etto bej desch is

Pan tofi oxfor d com bo gr en a/ l ac cu tal p? gr oas?


PUBLICITATE Gh ete de dam a Ch el sea ar gin tii din piel e

Surs? imagini: Etienne.ro


Gai ?ele PC Pl aca de baz? ?i Pl aca video, l ocu iesc în tr -u n com pl ex n u m it PC. Cel e dou ? , vecin e de al tfel , su n t l a zi cu tot ce se în tâm pl ? , ?tiu totu l , or icân d ?i l a or ice or ? po?i pr im i in for m a?ii din tr e cel e m ai diver se. Par c? l e ?i vezi în fiecar e zi stân d l a o ce?cu ?? de en er gie, bâr fin d ?i dân du -?i cu pr esu pu su l , despr e u n u l , despr e al tu l , sau em itân d teor ii din tr e cel e m ai h il ar e. Pl aca de baz? : Ai au zit vecin ? de tipu l n ou pe car e îl avem pe pal ier ? Pl aca video: Ce cr ezi sor o c? su n t în u r m ? ? Eviden t c? am au zit. Pl aca de baz? : ? tii ce se spu n e?! Este u n m ar e dom n , ?i este d? t? tor de via?? . Ce s? în sem n e asta m ai exact? Pl aca video: P? i, am au zit c? pu l seaz? en er gia în el pr ecu m pu l seaz? in im a. Au zi, tu ? Da' cu m îl ch eam ? , c? n u i-am r e?in u t n u m el e? Pl aca de baz? : Îm b? tr ân e?ti, vecin ? ! ÎI zice Su r sa, seam ? n ? cu u n n u m e con spir ativ, sau ca Jam es Bon d ? l a, Su r sa-Su r sa For tr on . L-am ?i v? zu t! Ar e a?a o? el egan ?? ? ?i ch iar , s? m or dac? te m in t, cân d se u it? l a tin e, par c? în vii nu al ta. Pl aca video (ar an jân du -se): Nu -l v? zu i, da' cr ezi c? pot s? -i atr ag aten ?ia? Pl aca de baz? : Stai l a coad? sor o, eu su n t pr im a. Discu tân d el e a?a...car e m ai de car e s? î?i ar ate cal it? ?il e, bate l a u ?? cin eva. Dom n u l Pr ocesor este am ? r ât, de ceva vr em e par c? n u m ai ar e vl ag? , ?tie c? in im a l u i tr ebu ie r epar at? , ?tie c? ar e n evoie de en er gie. Se ?i gân dise l a o var ian ta: M agazin u l M ar k etOn l in e.r o, au zise c? au ?i r edu cer i l a com pon en te, p r om o?i i si of er t e l a com pon en te, ?i ch iar ar fi avu t n evoie. Dar voia m ai m u l te p? r er i. Au zise c? , de cu r ân d l a ei în com pl ex se m u tase u n dom n d? t? tor de via?? ?i en er gie, oar e ar pu tea s? îl aju te cu pu ter il e l u i? Dar în acel a?i

tim p n u ?tia pr ea m u l te, a?a c? , cea m ai bu n ? var ian t? s? afl e in for m a?ii er au vecin icil e l u i. ? i-a l u at in im a în din ?i ?i a b? tu t l a u ?? .

Pl aca de baz? : Cin e s? fie l a or a asta? Pl aca video: Stai, n u desch ide, s? n e ar an j? m pu ?in , poate c? ? cin e ?tie? n e cau t? cin eva? u n dom n ? Cel e dou ? se ar an jeaz? , par c? a?teptau pe?itor ii, ?i în fin al cu u n m er s de fel in ? pl aca de baz? se în dr eapt? c? tr e u ?? : În pr agu l u ?ii, vecin u l Dom n Pr ocesor , cu o m u tr ? bol n av? de ?i-er a m il ? de el s? r ? cu ?u l . Pl aca de baz? (pisicin du -se): Ce s-a în tâm pl at vecin e? Te pot aju ta cu ceva? Par i cam vl ? gu it. În r o?in du -se tot, Pr ocesor î?i ia o m in ? de cu cer itor ?i îi spu n e: -? tii vecin ico, a? vr ea s? te în tr eb câte u n a, al ta, s? n e cu n o?tem m ai bin e. zise în m in tea ei). Cu ce tr ebu r i pe aci?


PUBLICITATE S? r u tân d m ân u ?i?el e cel or dou ? , în cepe dom n u l M ân dr ? n evoie m ar e c? u n dom n a?a stil at îi d? aten ?ie, îl in vit? în ? u n tr u . Pl aca video, face n i?te och i?or i m ar i, î?i ?u gu ie bu zi?oar el e ?i cu o voce m ier oas? ?i pr ivir i gal e?e îl sal u t? pe dom n u l Pr ocesor. -Oooo! Vecin e, ce bin e ar ? ?i (de?i cam pr ? p? dit, dar bu n ?i ? sta î?i n ostr u s? se în tr e?in ? în tr -o con ver sa?ie de com pl ezen ?? cu cel e dou ? vecin ici. Pl aca de baz? : Cin e s? fie l a or a asta? Pl aca video: Stai, n u desch ide, s? n e ar an j? m pu ?in , poate c? ? cin e ?tie? n e cau t? cin eva ? u n dom n ? Cel e dou ? se ar an jeaz? , par c? a?teptau pe?itor ii, ?i în fin al cu u n m er s de fel in ? pl aca de baz? se în dr eapt? c? tr e u ?? : În pr agu l u ?ii, vecin u l Dom n Pr ocesor , cu o m u tr ? bol n av? de ?i-er a m il ? de el s? r ? cu ?u l .

în tr -o con ver sa?ie de com pl ezen ?? cu cel e dou ? vecin ici. -Ai n evoie vecin e de a?a ceva? M in tea l u i Pr ocesor l u cr eaz? . GATA A G? SIT! Tr ebu ie s? pl ece cât m ai r epede. -V-am spu s doam n el or su n t vivace ca u n cin tezoi. ? i din tr -o dat? se r idic? sim ?in du -se r ? u de l a atâta vor b? r ie ?i pl eac? val vâr tej. În u r m a l u i vecin icil e su r pr in se de viteza pl ec? r ii str ig? : Vecin e u n de zbor i a?a r epede? -Am o în tâl n ir e cu u n Pr odu c? tor de Su r se, acol o îm i g? sesc l in i?tea, ?i via?a în del u n gat? . FSP! Cel e dou ? : Ne dai ?i n ou ? adr esa? Vr em s? r ? m ân em tin er e! H ai s? n e ar an j? m sor o, pl ec? m ?i n oi l a în tâl n ir e. FSP?!! Asta este Jam es Bon d ? l a. Doam n e ce ac?iu n e n e a?tept? ! Via?? n u al ta! Dac? se l as? ?i cu ceva cadou r i ?i m ai bin e.

Pl aca de baz? (pisicin du -se): Ce s-a în tâm pl at vecin e? Te pot aju ta cu ceva? Par i cam vl ? gu it. În r o?in du -se tot, Pr ocesor î?i ia o m in ? de cu cer itor ?i îi spu n e: -? tii vecin ico, a? vr ea s? te în tr eb câte u n a, al ta, s? n e cu n o?tem m ai bin e. M ân dr ? n evoie m ar e c? u n dom n a?a stil at îi d? aten ?ie, îl in vit? în ? u n tr u . Pl aca video, face n i?te och i?or i m ar i, î?i ?u gu ie bu zi?oar el e ?i cu o voce m ier oas? ?i pr ivir i gal e?e îl sal u t? pe dom n u l Pr ocesor. -Oooo! Vecin e, ce bin e ar ? ?i (de?i cam pr ? p? dit, dar bu n ?i ? sta î?i zise în m in tea ei). Cu ce tr ebu r i pe aci? S? r u tân d m ân u ?i?el e cel or dou ? , în cepe dom n u l n ostr u s? se în tr e?in ?

Ech i p a L i t er at u r ? p e t ocu r i


Gh i ci ce-i î n cu t i e d e M . J. Ar l i d ge -r ecen zi eTi t lul or i gi na l: Pop Goes t he Wea sel Tr a ducer e: Luci a n N i culescu Edi t ur a : Tr ei Colec?i a Fi ct i on Connect i on Anul a pa r i ?i ei : August 20 15 N r . de pa gi ni : 40 8 Gen: Thr i ller , M yst er y, Psychologi ca l Thr i ller Ser i a H elen Gr a ce : 1.Ghi ci ci ne m oa r e pr i m ul - Eeny M eeny (20 14); 2. Ghi ci ce-i î n cut i e - Pop Goes t he Wea sel (20 14); 3. The Doll?s H ouse (20 15); 4. Li a r Li a r (20 15) ; 5.Li t t le Boy Blue (20 16) ; 6. H i de a nd Seek (20 16) Cadavr ul unui b?r bat este g?sit într -o cas? goal?. I nim a i-a fost scoas? din piept ?i tr im is? so?iei ?i copiilor lui. E pr im a victim ?, iar inspectoar ea H elen Gr ace ?tie c? nu va fi ultim a. Dar de ce s-ar afla un b?r bat cu o via?? îm plinit? depar te de cas? în toiul nop?ii? Pr esa îl num e?te Jack Spintec?tor ul în sens inver s: un cr im inal în ser ie, vânând b?r ba?i însur a?i car e duc vie?i duble. H elen sim te fur ia din spatele cr im elor . Dar ceea ce nu poate ea s? pr evad? este cât de schim b?tor e cr im inalul - sau ce o a?teapt? la cap?tul cur sei... "Ar lidge cr eeaz? o poveste ce te captiveaz? ?i te însp?im ânt? în acela?i tim p." Dail y M ail "Un thr iller m acabr u pe car e nu-l po?i l?sa din m ân?!" - W om an an d H om e ?Gh ici ce-i în cu tie? este u n th r il l er psih ol ogic extr em de tu l bu r ? tor , în car e situ a?iil e l im it? ?in cititor u l în su span s pân ? l a fin al . Du p? ce am asistat l a even im en tel e din ?Gh ici cin e m oar e pr im u l ? n u cr edeam c? au tor u l va r eu ?i s? m ? m ai ?och eze cu al t scen ar iu m acabr u . Dar a r eu ?it! ?i su r pr in z? tor este faptu l c? acest vol u m m i-a pl ? cu t m ai m u l t decât pr im u l din ser ie. De ce? Pen tr u c? de aceast? dat? s-a pu s accen t ?i pe sen tim en te. Nu asist? m doar l a o an ch et? , ci obser v? m toate fr ? m ân t? r il e, gân du r il e, fr u str ? r il e fiec? r u i per son aj în par te. Vedem via?a an ch etator il or în afar a sec?iei de pol i?iei, descoper im viciil e cel or car e pl ? tesc pen tr u sex ?i p? tr u n dem în l u m ea în tu n ecat? a pr ostitu atel or. ?i m i-a m ai pl ? cu t acest vol u m pen tr u am r eîn tâl n it o H el en Gr ace m u l t m ai bu n ? ! Even im en tel e din ?Gh ici ce-i în cu tie? au l oc în or a?u l Sou th am pton , l a u n an du p? cel e în tâm pl ate în ?Gh ici cin e m oar e pr im u l ?, iar ech ipa de in vestigator i car e se ocu p? de acest caz este for m at? din in spector -detectiv H el en Gr ace, ser gen tu l Ton y Br idges, pol i?ista Ch ar l en e ?Ch ar l ie ?Br ook s, ser gen t For tu n e ?i agen ?ii San der son , M cAn dr ew ?i Gr ou n ds. Data tr ecu t? v? spu n eam c? n u am r eu ?it s? o în dr ? gesc pe H el en Gr ace pen tr u c? m i s-a p? r u t m u l t pr ea r ece, du r ? , m esch in ? , obsedat? de m u n c? . În s? de data aceasta am r em ar cat o sch im bar e în bin e, pr in m odu l cu m în cear c? s? -?i dep? ?easc? tem er il e. Este în con tin u ar e l a fel de secr etoas? (m ai al es în ceea ce pr ivesc r epr izel e sado-m aso al ? tu r i de m ister iosu l Jak e), dar r eu ?e?te cel pu ?in s? fie ceva m ai com u n icativ? , m ai aten t? cu cei din ju r.


C?R?I ?Toate evenim entele zilei au cople?it-o deodat? ?i a podidit-o plânsul. Lucr ur ile luaser ? o întor s?tur ? or ibil?, în m ar e par te din cauza sl?biciunii ?i a neghiobiei sale. Unii o dispr e?uiau, al?ii îi puneau calit??ile la îndoial? sau o consider au cam ciudat?. Dar Jake n-o judecase deloc, ?inuse m er eu la ea, în pofida natur ii cu totul speciale a r ela?iei lor . H elen tânjise toat? via?a dup? dr agoste necondi?ionat?, dar în acest m om ent a în?eles c? exact asta inten?iona Jake s?-i ofer e.? Nu r eu ?ise s? fie o ?ef? bu n ? sau o pr ieten ? bu n ? , dar cel pu ?in ?i-a dor it în u l tim u l ceas s? ?m ai sal veze ceva din tr e r u in e?. Ch iar m -a im pr esion at m odu l cu m ?i-a cer u t scu ze fa?? de Ch ar l ie. ?- I ar t?-m ? Char lie. Am fost o nem er nic?. ?i-m i par e r ?u. Am ?ipat ?i-am ur lat, am fugit unde-am v?zut cu ochii, cu sper an?a c? m ? voi putea descotor osi de am intir i dac? dau totul ?i pe to?i la o par te. Am vr ut s? te dau la o par te pe tine. ?tiam cum te sim ?i, dar nu ?i-am întins o m ân? de ajutor . Te-am lovit când er ai la p?m ânt iar asta-i de neier tat. Dar a? vr ea s? m ? ier ?i dac? po?i.? Pol i?ista Ch ar l en e Br ook s a avu t cel m ai m u l t de p? tim it din cau za even im en tel or de acu m u n an , cân d a fost r ? pit? ?i tor tu r at? . Copil a?u l i-a m u r it în pân tece cât tim p st? tu se în ch is? cu M ar k , iar aceast? dr am ? o îm piedic? acu m s? fie fer icit? al ? tu r i de iu bitu l ei. De?i în c? se m ai iu besc, în u l tim a vr em e r apor tu r il e in tim e au ten tice l ipsiser ? din r el a?ia l or. Du p? u n an de con cediu m edical ?i-a r eîn cepu t m u n ca, dar iu bitu l îi d? u l tim atu m u l : r en u n ?? l a ser viciu !

Un per son aj foar te dr ag m ie este ser gen tu l Ton y Br idges. M -a f? cu t s? -l în dr ? gesc n u pr in ac?iu n il e sal e pe tim pu l an ch etei, ci din cau za devotam en tu l u i s? u fa?? de so?ie. O iu be?te pe Nicol a de cân d er au copii ?i s-au c? s? tor it de tin er i, via?a l or fiin d u n a sen in ? , dar cu dou ? zil e în ain te s? îm pl in easc? 29 de an i, Nicol a a su fer it u n ter ibil acciden t vascu l ar cer ebr al . A su pr avie?u it, dar cr eier u l i-a fost afectat, iar acu m er a pr izon ier ? în pr opr iu l cor p. Vedea ?i er a con ?tien t? , în s? din cau za par al iziei n u pu tea s? -?i m i?te decât och ii. De atu n ci au tr ecu t doi an i, iar Ton y a în gr ijit-o cu devotam en t, în v? ?ân d-o r ? bd? tor s? com u n ice din pr ivir i, an gajân d in fir m ier e cât tim p el er a l a ser viciu . Face pen tr u ea tot ce este om en e?te posibil . În s? este ?i el u n om su pu s gr e?el il or. Atu n ci cân d i se cer e s? fil eze pr ostitu ate, se tr eze?te ispitit de u n a din tr e el e. Nu m i-a fost gr eu s? în ?el eg de ce ?i-a în ?el at so?ia cu o astfel de fem eie. C? u tase în br a?el e acesteia ceea ce so?ia l u i n u avea s? m ai fie n iciodat? în m ? su r ? s? -i ofer e. M ? bu cu r totu ?i c? pân ? l a u r m ? a în ?el es ce con teaz? ?i pe cin e iu be?te! Ac?iu n ea r om an u l u i debu teaz? extr em de in ter esan t. În zon a Em pr ess Road, l oc în car e m i?u n ? pr ostitu atel e, pr oxen etii ?i dr oga?ii, u n b? r bat este în c? u tar ea u n ei par ten er e de sex. De zil e în tr egi n u se m ai gân de?te decât l a asta. G? se?te o fat? car e i se par e c? ar e ceva apar te ?i pl eac? îm pr eu n ? spr e o cas? p? r ? sit? pen tr u par tida m u l t dor it? . În s? ar e l oc ceva n epr ev? zu t!


C?R?I "Deodat? capul i s-a dus pe spate. L-a s?getat o dur er e insupor tabil? ? er a tr as de p?r foar te str âns, tr as înapoi cu for ?a, tot înapoi. Deja nu m ai putea s? r espir e ? o câr p? îi astupa gur a ?i nasul. O duhoar e în?ep?toar e i-a inundat n?r ile, iar r eflexele i s-au declan?at pr ea târ ziu. Se lupta s? tr ?iasc?, dar î?i pier dea deja cuno?tin?a. Apoi s-a f?cut întuner ic." Atu n ci cân d ?i-a r even it, a con statat c? este gol pu ?c? , iar br a?el e ?i picioar el e îi er au str ân s l egate de sch el etu l m etal ic al patu l u i. În ain te s? poat? r eac?ion a, u n soi de gl u g? i-a acoper it och ii, n asu l ?i gu r a. Apoi a sim ?it cu m vâr fu l u n u i cu ?it i s-a opr it pe coaps? . A?a a în cepu t m ? cel u l ! La scu r t tim p, în cas? p? tr u n de u n h o? car e în l oc s? dea peste de ceva val or os, descoper ? cadavr u l b? r batu l u i car e m ai devr em e î?i dor ise o par tid? de sex. Dar ceea ce a u r m at a fost ?i m ai m acabr u . In im a i-a fost scoas? din piept ?i tr im is? so?iei ?i copiil or l u i. ?Cutia vinovat? a r ?m as singur ? în cam er ?. Capacul atâr na alene pe spate, dând la iveal? inscr ip?ia ?N ecur atu? scr ijelit? pe par tea infer ioar ? cu liter e stacojii. Er a intr oducer ea per fect? pentr u con?inutul or ibil al pachetului. A?ezat? în?untr u, într -un cuib de ziar e m ur dar e, se afla o inim ? de om .? In spector -detectiv H el en Gr ace a pr el u at cazu l ?i n ici m ? car n u b? n u ia cu ce se va con fr u n ta. La fa?a l ocu l u i g? se?te u n b? r bat al c? r u i tr u n ch i fu sese despicat pe m ijl oc de l a bu r ic pân ? l a ber egat? , apoi dezgh iocat cu for ?a pen tr u a da l a iveal ? or gan el e in ter n e. Victim a (Al an M atth ews) n u fu sese doar u cis? , ci ?i m asacr at? . Oar e ce an u m e îl m otivase pe u ciga? s? fac? u n a ca asta? Ce a f? cu t victim a ca s? pr ovoace o asem en ea agr esiu n e? Ce c? u ta b? r batu l în tr -o zon ? în car e pr ostitu atel e î?i aga?? cl ien ?ii? Al an M atth ews fu sese u n fam il ist con vin s, om de afacer i, fil an tr op ?i m em br u activ al biser icii. În s? l egi?tii au con fir m at c? acesta su fer ea de bol i ven er ice car e in dicau o activitate sexu al ? foar te vast? . De asem en ea, pol i?i?tii au g? sit în cal cu l ator u l l u i o su m eden ie de dovezi c? avea o pasiu n e m al adiv? pen tr u por n ogr afie ?i pr ostitu ate. Naviga în m od cu r en t pe site-u r i por n o, fiin d activ în cam er a de discu ?ii ?i pe for u m u r i. Nu au tr ecu t n ici dou ? zeci ?i patr u de or e de l a om or âr ea ?i m u til ar ea l u i Al an M atth ews c? al t b? r bat (Ch r is Reid) este u cis pe u n pr om otor iu izol at, faim os pen tr u par tidel e de am or în aer l iber ?i pen tr u pr ostitu ?ie. ?i de aceast? dat? in im a îi fu sese sm u l s? din piept ! ?? or icine ar fi fost, ?tia bine ce face. Ur m ?r ea s? pr ovoace cât m ai m ult? sufer in?? acestor fam ilii nevinovate. Voia s? le îm pinge dincolo de lim itele puter ii om ene?ti de a îndur a, s? le distr ug?.? În tr ebar ea car e se pu n e este de ce i-a al es pe M atth ews ?i pe Reid? Au fost al e?i l a în tâm pl ar e sau asasin u l i-a sel ectat an u m e? S? fie vor ba de o dem ascar e a oam en il or car e l a pr im a im pr esie par a fi ir epr o?abil i? Este ceva per son al ? Leg? tu r a con cr et? din tr e toate victim el e con st? în faptu l c? to?i fr ecven tau u n for u m n u m it Tar fest, for u m u n de l ocal n icii car e apel au l a pr ostitu ate î?i îm p? r t? ?esc exper ien ?el e. Discu t? despr e cu m pot s? dai de an u m ite fete, cu m l e ch eam ? , ce tar ife per cep. Le cl asific? du p? m ? r im ea sân il or , pr iceper ea în m ater ie de sex. Îi in ter esau m ai al es cel e car e acceptau s? fie u m il ite ?i tr atate cu br u tal itate. In ter esan t este faptu l ca m ai m er eu ap? r ea în discu ?ii o pr ostitu at? car e î?i spu n ea În ger a?. Este oar e posibil s? fie aceasta cr im in al a? Or icu m , toate in diciil e du c l a faptu l c? per soan a car e s? vâr ?e?te toate aceste cr im e br u tal e este o fem eie! Se par e c? u ciga?a vizeaz? b? r ba?ii ie?i?i l a vân ? toar ea de sex. Aceasta vr ea s? -?i fac? victim el e de r u ?in e, vr ea s? l e expu n ? opr obiu l u i pu bl ic, s? -?i expr im e dezgu stu l fa?? de el e.


C?R?I ?Ce anum e confer ea unicitate pr im ei sale victim e? Ce-l f?cea pe Alan M atthews special? Er a un per ver s sexual ipocr it ?i cor upt, obsedat de liter a evangheliei ?i pasionat s?-?i bat? fam ilia? ? Nu m ? r u l victim el or cr e?te, iar pol i?ia n u r eu ?e?te s? dea de u r m a cr im in al ei. Ser gen tu l u i Ton y Br idges i se cer e s? fil eze pr ostitu ate ?i astfel o cu n oa?te pe M el issa, fata car e afir m ? c? o ?tie pe În ger a?. Con tr a u n ei su m e de ban i este de acor d s? aju te l a în tocm ir ea u n u i por tr et r obot al asasin ei. Dar de ce n im en i n u o r ecu n oa?te pe fata din poz? ? Cin e este de fapt În ger a?? ?Conducându-l la m oar te, Î nger a? se ab?inea cu gr eu s? nu r âd?. Tot cor pul îi fr em ?ta de adr enalin? ?i em o?ie. Va putea s? se lase vr eodat? de asta? Cum s? r enun?i când er a a?a de bine? Ur m a par tea cea m ai pl?cut?. Lini?tea de dinaintea fur tunii. Îi pl?cea la nebunie toat? aceast? joac? elabor at?.? ?Gh ici ce-i în cu tie? î?i d? fior i pe ?ir a spin ? r ii. În m od sigu r va fi pe pl acu l tu tu r or fan il or car e în dr ? gesc gen u l th r il l er. Nu -m i r ? m ân e decât s? v? in vit s? descoper i?i n ou a poveste cu H el en Gr ace car e h ? itu ie?te iar ? ?i u n cr im in al în ser ie. Nota 10

Su r se foto: pin ter est.com

Au t or : Al i n a Geam ba?u


S? fi i român!, de Dan Puri c -r ecen zi e(O ca r t e r om â nea sc? / cr e?t i nea sc? de î nv? ?? t ur ? ) Edi t ur a : Com pa ni a Da n Pur i c, 20 16 N um ? r pa gi ni : 176 ,,Cine este acest popor r om ân ce-?i contr azice flagr ant destinul necr u??tor , par c? vr ând s?-l de?tepte din oar ba lui m ?sur ?, îm blânzindu-l, îm bunându-l ?i dându-i sens? Cine suntem noi ?i de unde venim , de r ?spundem întotdeauna cu har divin?" Despr e Dan Pu r i c s-a vor bit ?i în c? se vor be?te m u l t în pr esa au toh ton ? ; iu bit de oam en ii sim pl i, cu su fl et cu r at ?i car e m ai au fr ica de Du m n ezeu , ?i h u l it de som it? ?i al e cu l tu r ii au toh ton e, s-a f? cu t cu n oscu t m ai m u l t pr in con fer in ?e su s?in u te ?i c? r ?i scr ise, decât ca actor..., cel pu ?in eu n u au zisem de acest om deven it fen om en n a?ion al , pân ? l a Fi i d em n ! (2011), u n vol u m de m em or ii, cu secven ?e din via?a pr opr ie. S? f i i r om ân ! con str u ie?te u n joc de-a apostol u l cu texte, piese de pu zzl e, car e în cear c? a desch ide och ii popor u l u i r om ân , pe cal e s? -?i piar d? iden titatea. În tâm pl ? tor sau n u , vol u m u l cu pr in de 21 de texte (3×7, n u m er e pr im e, in divizibil e, con sider ate ?m agice?, în l iter atu r a popu l ar ? ), pr oz? scu r t? ?i foar te scu r t? , l a gr an i?a din tr e r eal itate ?i fic?iu n e. Su n t pr ezen tate în tâm pl ? r i din copil ? r ia ?i via?a au tor u l u i (M ar x , En gel s ?i ... m ?m ?i ca, L a f r on t i er a d i n t r e n oi ), eseu r i (Si n gu r ?t at ea ??r i i m el e), o scr isoar e-testam en t (Scr i soar e c?t r e u n p r i et en ), tr an scr ier i ? m ai m u l t sau m ai pu ?in fidel e ? al e u n or in ter viu r i din m edia (Un d e est e p op or u l n ost r u ?, Dr ep t u l ?i d r ep t at ea, Gr an i ?a i n v i zi bi l ?), a u n ei pr efe?e de car te (Poar t ? sp r e su f l et u l n ost r u ), pr oz? , texte car e su r pr in d în n ote de ir on ie ?i au toir on ie m eteh n el e r om ân il or (St a?i a d e t r en ), ban cu r i r om ân esti, su r pr in se în in ter pr etar ea l or tr agic? (Um or u l r om ân esc), fic?iu n e l iter ar ? (Sân gel e H or i i ) ?i o col in d? (Da?i d r u m u l l a cer !). Dan Pu r ic este u n om cr edin cios ?i se m ân dr e?te cu asta. În opin ia l u i, a fi u n bu n r om ân se con fu n d? cu a fi u n bu n cr e?tin ?i-?i în cu r ajeaz? sem en ii s? se com por te l a fel , s? u ite de bar bar ii l u m ii m oder n e ce l e copl e?esc m in ?il e, c?lar e pe vitezele lor uluitoar e ?i s? -i copl e?easc? pr in pu ter ea cr edin ?ei: ,,Fii cur ajos, bunul m eu pr ieten, ai cur ajul s? îngenunchezi lum ea bar bar ?, cea f?r ? Dum nezeu, ce vine peste tine, cu puter ea cr edin?ei tale ?i nu te tem e, c?ci dezor di nea lum ii de azi gândit? în tenebr ele lor suflete?ti poate fi supus? num ai de or di nea fir easc? ?i de neclintit a spir itului t?u înclinat cr edin?ei str ?m o?e?ti. (Scr i soa r e c? t r e un pr i et en, pag. 124-125) " Patr iot con vin s, au tor u l î?i pl ân ge soar ta de r om ân , îi con dam n ? pe cei car e o fu r ? , îi oc? r ? ?te, citeaz? din cl asici ?i r espin ge eu r open izar ea actu al ? , dar o r egr et? pe cea a secol u l u i al XIX-l ea.


C?R?I Cineva m -a într ebat, când s-au îm plinit dou?zeci de ani de la pr ?bu?ir ea zidului Ber linului, dac? sunt fer icit, iar eu am r ?spuns c? nu, pentr u c? s-a d?r âm at peste noi. N oi, cei de ast?zi, suntem înc? sub c?r ?m izile c?zute ale com unism ului, supr avie?uitor i tr agici ai cutr em ur ului, pe car e nu-i ajut? nim eni s?-?i r evin?. N oi, r om ânii, n-am fost, nu suntem ?i nu vom fi niciodat? îm potr iva Eur opei. [...] O Eur op? cu com por tam ent schizoid car e-?i voteaz? zilnic, cu un stupid entuziasm , pr opr ia-i pr ?bu?ir e, pr opr ia-i ie?ir e din istor ie, o Eur op? a patologiilor sexuale, devenit? nor m alitate social?. (Un d e est e p op or u l n ost r u ?, pag. 38-39) Se sim te în toat? car tea u n pesim ism acu t, o tr iste?e cr on icizat? , izvor ât? din exper ien ?e n efer icite (?), c? ci pân ? ?i ban al el e gl u m e r om ân e?ti devin tr iste, cu toat? str ? dan ia au tor u l u i de a l e g? si in ter pr etar e, ca u n or m etafor e. ?T?ticu, lu?m tr enu?? într eb? ?ig?nu?ul pe tat?l lui în dr um ul lor spr e o cale fer at?. ?N u, b?! R?spunse ?iganul. Lu?m ?inele! ?i iat?, cum dintr -o dat? r ?sar e solu?ia genial? îm potr iva tutur or acelor a car e vor ast?zi cu or ice pr e?s? ne devalizeze ?ar a de toate bog??iile ei natur ale. ?i atunci, ca cel m ai bun act de autoap?r ar e, s? le lu?m ?i noi si nele ca s? nu m ai aib? pe ce s? tr anspor te ei vagoanele lor pline cu lem nul din m un?ii no?tr i Apuseni, ?istul pe car e îl caut? ister ic r ?scolind p?m ântul ?i pentr u car e i-au b?tut pe ??r anii no?tr i ca la 190 7, punând istor ia într -o total? confuzie, wolfr am ul ?i aur ul din aceast? ?ar ?. R?spunsul genial al acestui ?igan tr ebuie s? r ecunoa?tem c? ne inspir ?. (Um or u l r om ân esc, pag. 38) Au tor u l n e în deam n ? s? n u n e pier dem sper an ?a. Dar sper an ?a l u i u n de e? Afir m ? c? oam en ii de azi n u m ai su n t r om ân i au ten tici, societatea civil ? fiin d u n dezastr u , u n h aos, o r ? t? cir e, ?i d? ca exem pl u pel er in aju l l a M ? n ? stir ea Pr isl op, l a m or m ân tu l l u i Ar sen ie Boca. Cu Ar senie Boca se întâm pl? ca ?i cu m icul com er ? de fr ontier ? car e se f?cea în 87-88 cu sâr bii. [...] Unde est e H r i st os a colo est e ?i popor ul r om â n!( (Un d e est e p op or u l n ost r u ?, pag.45). Scr is? în stil u l deja con sacr at al l u i Dan Pu r ic, fl u id ?i cu u n vocabu l ar l a în dem ân ? , dar oar ecu m dezor gan izat, S? f i i r om ân ! î?i dor e?te s? l oveasc? ign or an ?a ?i s? in su fl e r om ân il or spir itu l patr iotic, pr in vocea u n u i om r el igios, devotat cr ezu l u i s? u m esian ic. Cr edin?a cr e?tin? este ochiul pr in car e Rom ânia pr ive?te-n lum e. (Un d e est e p op or u l n ost r u ?, pag. 36)

Au t or : An d r eea-Oan a Du d u m an


L a gr an i ?a d i n t r e v ech i ?i n ou d e Sor i n a Ci ocâr l an Cap i t ol u l 1-Un r ev el i on d e n eu i t at Cap i t ol u l 2-Tel ef on u l d i n gean t ? La Ram on a acas? , totu l er a pr eg? tit pen tr u Revel ion . ?Bun, m asa e ar anjat?, fr iptur a ?i salata Boeuf gata, e tim pul s? m ? îm br ac ?i eu.? Doam n a An gel a in tr ? în cam er a ei, cân d o pr ivel i?te o l ovi ca u n tr ? sn et: u ?il e u n u i du l ap cu h ain e vech i, pe car e n u l e îm br ? case de m u l t, er au l a per ete. Pe pat, tot fel u l de r och ii de petr ecer e din tin er e?e, de car e ?i u itase. Nu i-a l u at m u l t s? -?i dea seam a ce l ipsea: o r och ie al bastr ? ?i po?eta asor tat? , m ov, cu paiete. Po?eta car e-i pl ? cea Ram on ei atât de m u l t cân d er a m ic? ! Nu m ai ea ?tia cât de gr eu i-a fost s-o ascu n d? de ea. Iar acu m in evitabil u l s-a pr odu s, a aju n s pe m ân a Ram on ei! An gel a n u m ai pu r tase po?eta de l a Revel ion u l acel a gr oazn ic! Bin e, n u tot Revel ion u l a fost gr oazn ic, doar u n an u m it m om en t, pe car e pr efer ? s? n u ?i-l am in teasc? . ?Tr ebuie neap?r at s? dau de ele! Ram ona nu poate um bla în po?eta aia!? ........................................................ 3? 2? 1! La m u l ?i an i, 2017! - La m u l ?i an i, An dr eea! - La m u l ?i an i! Ai v? zu t-o pe Ram on a? - Fata aia ciu dat? , car e er a cu tin e? - Nu e fat? ciu dat? , e pr ieten a m ea! ?i su n t în gr ijor at? , er a l ân g? m in e ?i a disp? r u t pu r ?i sim pl u ! În s? n im en i n u o m ai au zea, în vacar m u l cr eat de agl om er a?ie, ar tificii, str ig? te ?i u r ? r i de ?La m u l ?i an i!?. Un de s? fi disp? r u t n ebu n a? S-o fi du s s? -?i cau te tel efon u l ? O fi in tr at în cl u b? Se în ?epase în ceva, er a sigu r ? c? ?ipase. O fi bin e? ?A? suna-o, dar m i se ter m in? bater ia. O s? intr u dup? ea când se potole?te nebunia ?i dac? tot n-o g?sesc, o sun.? ............................... Cim en tu l er a tar e ?i r ece, în ju r u l ei l u m ea se bu cu r a, se au zea su n etu l petar del or de peste tot, de ziceai c? se îm pu ?c? m ai ca-n Vestu l s? r batic, str ig? te de ?La m ul?i ani!?? ?Of, petar dele astea ar tr ebui inter zise tot tim pul, inclusiv de Revelion! Dar ce s-a întâm plat? Cum naiba am c?zut?? - Dom n i?oar ? , v-a?i l ovit?


CREA?IE Ram on a er a în tin s? pe jos, în m ijl ocu l str ? zii, cân d u n tip pu s l a patr u ace, cu papion ?i tot tacâm u l , i-a în tin s o m ân ? , s-o aju te s? se r idice. ?Jam es Dean ?sta br unet al zilelor noastr e de unde o m ai fi ap?r ut? O fi vr eo halucina?ie?? - Nu , n u cr ed? M u l ?u m esc fr u m os! spu se ea, în tim p ce se pr in dea de m ân a l u i ?i se r idica. ?H m m m , u n b? r bat in ter esan t? Cu m de n u l -am obser vat m ai devr em e? Or i n u er a în cl u b, or i acu m a ven it? Te pom en e?ti c? o fi ch iar u n pr ieten al An dr eei!? - Nu face n im ic! V-am v? zu t cu m a?i c? zu t ?i am cr ezu t c? vi s-a f? cu t r ? u . Su n te?i bin e? - Da, da? Atu n ci obser v? c? dou ? degete îi sân ger au în tr -o vesel ie. Nu sim ?ea du r er ea, pr obabil din cau za ?ocu l u i ?i a fr igu l u i, dar m an ?eta pal ton u l u i al b al tipu l u i er a pl in ? de sân ge. - Vaaai, îm i par e r ? u , m ? sim t a?a pr ost! V-am m u r d? r it, scu ze, n -am obser vat, n ici n u ?tiam c? su n t r ? n it? ! - N-ave?i de ce s? v? sim ?i?i pr ost, asta se r ezol v? . Par e o t? ietu r ? u r ât? , tr ebu ie s? opr im sân ger ar ea. ?i spu n ân d asta, ?i-a scos u n a din m ? n u ?i ?i pân ? s? se du m ir easc? Ram on a, i-a ?i în f? ?u r at degetel e cu ea. ?Chiar inter esant r ?u tipul! ?i cu o atitudine pe car e n-o vezi în zilele noastr e! Cine dintr e am e?i?ii ??tia de la petr ecer e s-ar fi r epezit s? ajute o necunoscut??? - Nu e cel m ai igien ic m od, dar pen tr u m om en t, este sin gu r a sol u ?ie. Tr ebu ie cu r ? ?at? r an a ?i pu s u n pan sam en t. În ce v-a?i t? iat? - H abar n -am ! Cr ed c? în tr -u n ciob de ogl in d? sau a?a ceva. Îm i c? u tam tel efon u l în gean t? ?i am n im er it în ceva t? ios ?i l u cios, ca o ogl in d? spar t? . - Tel efon u l ? Î?i c? u tai tel efon u l în gean t? ? H a h a h a h a! Ram on a cr ezu c? tipu l din fa?a ei în n ebu n ise pe l oc. În cepu se s? r âd? ca u n apu cat, du p? ce f? cu se och ii cât cepel e. În pl u s, br u sc o tu tu ia. - Ce gl u m ? bu n ? , de cân d n -am m ai r âs a?a! Î?i c? u ta tel efon u l în gean t? ! ?i m er ge f? r ? pr iz? ? H a h a h a h a! ?H m , l-am deocheat! Er a pr ea fr um os s? fie adev?r at! Glum e de m âna a cincea!? - Nu m i se par e am u zan t. Cr ed c? m i-am pier du t tel efon u l . ?i n u ?tiu u n de e An dr eea, n -am cu m s? dau de ea f? r ? tel efon ? Un de e toat? l u m ea? Cân d ar u n c? o pr ivir e în spate, Ram on a avu u n ?oc: cl u bu l disp? r u se! * - Nu , doam n a An gel a, n u v? face?i gr iji! Apar e ea, e foar te m ar e agl om er a?ie, e u ?or s? te pier zi în m u l ?im e. Dar n e g? sim n oi, sta?i l in i?tit? ! - Nu r ? spu n dea l a tel efon , acu m îl ar e în ch is! - Cr ed c? l -a pier du t, îl c? u ta m ai devr em e pr in gean t? ?i n u -l g? sea. Sau l -o fi u itat acas? , l a cât e de n egl ijen t? cu gadget-u r il e? - Zici c? -l c? u ta pr in gean t? ?!... - Da, vede?i dac? n u l -o fi l ? sat acas? , acu m îm i adu c am in te c? în ain te s? vin l a ea, am tot su n at-o ?i n -a r ? spu n s. M i-a spu s c? e pe u n deva, pr in cas? ? Poate n u l -a pier du t, n ici n u l -o fi l u at. Pen tr u m in e ar fi de n econ cepu t, dar o ?ti?i pe Ram on a? Dar pe doam n a An gel a n -o in ter esa pier der ea tel efon u l u i. Ci al t detal iu pe car e An dr eea tocm ai îl m en ?ion ase?


CREA?IE An dr eea, sim ?in d-o în gr ijor at? pe m am a Ram on ei, n u i-a spu s n im ic despr e cu m ?ipase în ain te s? cad? ?i s? dispar ? . Ch iar c? zu se? Sau i s-a p? r u t? N-ar fi pu tu t s? spu n ? , totu l s-a în tâm pl at atât de r epede! Un de o fi n ebu n a asta? S? fi pl ecat? Dar n -ar fi an u n ?at-o? A?a e n or m al , n u ? C? n u avea ch ef s? m ai stea în ?el egea, dar î?i iei l a r eveder e, n u ? Cel m ai ciu dat i se p? r ea c? Ram on ei n u -i st? tea în fir e s? pl ece f? r ? s? -?i ia l a r eveder e. S? se pl ictiseasc? ?i s? pl ece în toiu l petr ecer ii da, i-a m ai f? cu t-o de câteva or i, dar s? pl ece a?a, f? r ? s? an u n ?e? Niciodat? . Dac? i se f? cu se r ? u ?i o zace pe u n deva? O fi r ? n it? de vr eo ar tificie sau petar d? r ? t? cit? ? Im posibil , a tot c? u tat pe afar ? , a în tr ebat l u m ea? Doar s? fi in tr at în cl u b? ?Of, uite cum îm i str ic? m ie Ram ona Revelionul! Î n loc s? m ? bucur de pr im ele m om ente ale anului, o caut disper at?!? * - Nu în ?el eg, u n de e cl u bu l ? Un de e pr ieten a m ea, An dr eea? Un de su n t cu to?ii?! - Cl u bu l ? - Cl u bu l de aici! ?ipa Ram on a, ar ? tân d u n spa?iu vir an . Tu n u din cl u b ai ven it? - An gie, e?ti bin e? N-a?i pl ecat? Ah , m ? scu za?i, v-am con fu n dat! Al tu l r ? s? r ise n aiba ?tie de u n de, vocea sa f? cân d-o s? tr esar ? . - ?tii c? ai dr eptate? Nu m i-am dat seam a l a în cepu t, dar seam ? n ? pu ?in cu ? - Da, din fa?? n u m ai seam ? n ? a?a m u l t. Dar de l a spate ?i de depar te a? fi ju r at c? e ea. - Vr e?i s? n u m ai vor bi?i despr e m in e ca ?i cân d n -a? fi aici? Pu ?in îm i pas? m ie cu cin e sem ? n , vr eau s? -m i g? sesc pr ieten ii! - Ne cer em scu ze! ?ase, Car m en ! - Cin e-i asta, m ? ? Nu ?i-e r u ?in e, pl eci de l a petr ecer e s? te în tâl n e?ti cu ea? Am avu t eu dr eptate, cic? te du ci s? -i zici ?La m u l ?i an i!? m aic? -tii! Ai ie?it s? te în tâl n e?ti cu asta! Dobitocu l e! Ram on a cr edea c? a n im er it l a spital u l de n ebu n i sau c? e în tr -u n vis tâm pit, cu m ar e ea de obicei. O tip? bl on d? , cu h ain ? de bl an ? , abia ap? r u se ?i f? cea ditam ai scan dal u l . Dac? n u ar fi fost în aceast? situ a?ie, s-ar fi am u zat copios. M ai ciu dat? er a sen za?ia c? o cu n oa?te pe tipa bl on d? , dar n u ?tia de u n de s-o ia. ?i figu r a, ?i vocea îi er au fam il iar e. - Car m en , te r og, n u aici! Dom n i?oar a e r ? n it? , în cer cam s-o aju t. Bietu l om er a vizibil jen at. - Da, da, vr ei s? te cr ed! Povestea asta s? i-o spu i al tcu iva! Poar t? ?i m ? n u ?a ta! Dar de ce n -o in vi?i l a petr ecer ea n oastr ? ? Nu m ? su p? r ,s? ?tii! Asta-i m ai l ipsea! O cear t? con ju gal ? din cau za ei! De?i par c? fr u m u ?el u l ? sta n -ar e ce c? u ta cu ister ica asta? Totu ?i, se pu r tase fr u m os cu ea, sim ?ea n evoia s? cl ar ifice situ a?ia: - Ascu l ta?i-m ? ! N-am n icio l eg? tu r ? cu el ! Doar c? m -a aju tat m ai devr em e! M i s-a spar t ogl in da, n -am fost aten t? ?i m -am în ?epat în ea sau m ? r og, în ce a m ai r ? m as din ea. Am ?ipat de du r er e ?i el a ven it s? m ? aju te. Uite! Zicân d acestea, a scos m ? n u ?a, l ? sân d l a veder e degetel e cr estate. - Ar at? m u l t m ai bin e acu m , s-a opr it sân ger ar ea - spu se tipu l . - M u l ?u m esc fr u m os pen tr u aju tor ! spu se ea, în tin zân du -i m ? n u ?a. Îm i par e r ? u c? ?i-o în apoiez în star ea asta? - P? str eaz-o ! Poate m ai ai n evoie. Tr ebu ie n eap? r at s? -?i în gr ije?ti r an a, n -o l ? sa a?a, se poate in fecta!


CREA?IE ?N -o s? m ? apuc acum s? spun c? nu ?tiu cum ?i în ce m -am în?epat ?i cât sunt de confuz?, c? m -am r ?t?cit, c? nu ?tiu nici unde m ? aflu, c? n-o g?sesc pe Andr eea ?i c? m i-am pier dut telefonul. N -ar fi deloc cr edibil. La fel de bine a? putea s?-i spun c?-l g?sesc atr ?g?tor pe iubitul ei!? * - Gata, au scos b? ie?ii ?am pan ia? - Da! S? scot ogl in da de l a bu n ica ta! Se apr opie m om en tu l ! Cu m er a? La m iezu l n op?ii n e pu n em dor in ?a? - Cic? da. S? te u i?i în ea ?i î?i pu i o dor in ?? , în m om en tel e al ea, secu n del e din tr e an i. Se par e c? acel e secu n de, afl ate l a gr an i?a din tr e vech i ?i n ou , su n t m agice. Eu n u cr ed, doar ?tii. D-aia ?i-am ?i f? cu t ogl in da cadou . - Eu cr ed! N-am ce pier de dac? în cer c. - Tr eaba ta! zise Dian a, ie?in d din în c? per e. Fata desch ise po?eta el egan t? ?i scoase de acol o o adev? r at? biju ter ie vin tage: o ogl in d? m icu ?? , cu r am e au r ii, în cr u state cu pietr e ver zi str ? l u citoar e. Nu ?tia cât su n t de pr e?ioase, dar efectu l er a spectacu l os. Er a fascin at? de piesa de col ec?ie. ?Dac? aveam eu a?a ceva în fam ilie, nu-l d?deam pentr u nim ic în lum e! Câteva m inute înainte sau dup?, ce m ai conteaz??? Î?i tr ecu degetu l peste l u ciu l ogl in zii, î?i pr ivi ch ipu l fr u m os m ach iat ?i î?i pu se dor in ?a. Un zâm bet îi în fl or ea în col ?u l gu r ii, cân d ceva str an iu se în tâm pl ? : se pom en i br u sc, ca l a com an d? , pe jos, de par c? cin eva ar fi îm pu ?cat-o, iar în c? der e, ogl in da se ciocn i de col ?u l m esei ?i se spar se. * - Fem eie, l in i?te?te-te, se descu r c? ea, n u m ai ar e 2 an i! - Nu în ?el egi, M ih ai! Acu m cic? n u poate fi con tactat? , m ai devr em e n u r ? spu n dea! Am su n at iar l a An dr eea, e în ch is ?i l a ea! Cr ed c? i s-a ter m in at bater ia, spu n ea ea ceva? - Î?i faci pr ea m u l te gr iji, dr ag? ! Las? fetel e s? se distr eze ?i s? facem ?i n oi l a fel , c? d-aia e Revel ion u l ! Par c? n -ai fi fost ?i tu tân ? r ? ! - Tocm ai, c? am fost! ?i ?tiu pr in ce am tr ecu t ? ad? u g? ea în bar b? . - H ai s? dan s? m , m ai ?tii m el odia asta? Din tin er e?ea n oastr ? ! * - H ai, c? n e pr in de An u l Nou , u n de e?ti? Un de o fi disp? r u t fem eia asta? - M ai e pu ?in , în cepe n u m ? r ? toar ea! Nevast? -m ea u n de e? - M ? i, ch iar voiam s? -?i spu n . Nu ?tiu u n de e! Zici c? a în gh i?it-o p? m ân tu l ! Am l ? sat-o în dor m itor ?i n u m ai e! - O fi l a tel efon ? - Tel efon u l e în h ol , am tr ecu t pe acol o! Nu e n ici în bu c? t? r ie, n ici l a baie, n ic? ier i! - Ciu dat! H ai s? n e m ai u it? m o dat? ! In tr ân d în dor m itor , o sil u et? în al bastr u er a în tin s? pe jos, str ân gân d în m ân ? ceva.


CREA?IE - Ce faci, iu bito, acol o? Ai pier du t ceva pe su b pat? Tân ? r a r idic? pr ivir ea spr e ei, iar b? r batu l în ?el ese c? ceva n u er a în or din e. Er a pier du t? , r ? v? ?it? . - Iu bito, ce-i cu tin e? ?i-e r ? u ? - Un de su n t? Ce s-a în tâm pl at? - Ce-ai p? ?it? în tr eb? Dian a, sper iat? . - Ce-i cu tin e, dr aga m ea? De ce stai pe jos? B? r batu l s-a du s spr e ea, aju tân d-o s? se r idice. Fem eia i s-a ar u n cat în br a?e ?i a în cepu t s? pl ân g? , de par c? n u -l m ai v? zu se de m u l t. - E?ti tu , su n t din n ou aici! În ce an su n tem ? - Aaa, n e iei l a m i?to, r ? spu n se Dian a, pe ju m ? tate u ?u r at? . Dac? m ai stai m u l t aici, o s? pier zi m om en tu l de in tr ar e în n ou l an ! - Ah h h , sl av? Dom n u l u i! M -am în tor s, m -am în tor s, su n t cu voi, su n t în sigu r an ?? ! - Iu bito, ai b? u t pu ?in m ai m u l t? - Dian a, ogl in da! Ogl in da de l a bu n ica ta! - Ce-i cu ea? S-a spar t? E, m ar e pagu b? , ?tii c? n u pu n m ar e pr e? pe? - Nu u u u u ! Nu e vor ba de asta! Ogl in da asta e bl estem at? , n u ?tiu ce e cu ea! - Uite ce e, tr ebu ie s? te l in i?te?ti! Nu ?tiu ce ai p? ?it, dar totu l e su b con tr ol . În tin de-te pu ?in în pat, r espir ? , o s? -?i adu c u n cal m an t? - Nu vr eau n im ic! Nu în ?el egi c? n u vr eau n iciu n cal m an t, n -am n evoie de cal m an t! Ogl in da aia? S? n u te atin gi de ea! S? n u se atin g? n im en i de ea! - Bin e, n u n e atin gem ! Dar ascu l t? -n e, te r og, în tin de-te în pat, da? - Dian a, tr ebu ie s? m ? ascu l ?i, tr ebu ie s? -?i spu n ce e cu ogl in da aia! - Bin e, te ascu l t dac? te în tin zi în pat. Gata, or ice o fi fost, a tr ecu t! Tân ? r a se în tin se în pat, dar ?tia c? n u a tr ecu t? De abia în cepea?

VA URM A


CULINAR

I ep u r a?u l d e Pa?t e Cu foar te m u l ?i an i în u r m ? în tr -o poien i?? a poposit o pas? r e m ir ific? , extr em de fr u m oas? cu pen el e str ? l u cin d în cu l or il e cu r cu beu l u i, tr il u r il e ei an gel ice au zin du -se în toat? p? du r ea, gl asu l ei pu r tat de vân t se au zea pân ? depar te în l u m e. Fr u m oasa pas? r e ?i-a f? cu t cu ib în cel m ai b? tr ân copac din poien i?? , iar toate an im al el e p? du r ii au iu bit-o din pr im a cl ip? ?i ven ea zil n ic s? o ascu l te. În tr -o zi pas? r ea a fost g? sit? r ? n it? l ân g? b? tr ân u l copac, an im al el e au r u gat-o pe Zei?a Lu n ii s? sal veze m in u n ata pas? r e. Zei?a a în gr ijit-o ?i pas? r ea ?i-a r even it, gh in ion u l er a c? n u m ai pu tea s? zboar e. An im al el e s? l batice er au pr im ejdioase ?i Zei?a a în ?el es c? m in u n ata pas? r e n u pu tea su pr avie?u i.. Atu n ci a tr an sfor m at-o în iepu r oaic? . Iepu r oaica n u m ai pu tea zbu r a dar pu tea al er ga foar te r epede, ea ?i-a p? str at obiceiu l de a face ou ? , ?i de atu n ci în fiecar e an de pa?te iepu r oaica-i du ce Zei?ei în dar u n co? cu ou ? vopsite în cu l or il e cu r cu beu l u i a?ezate fr u m os în co?u l e?u l cu iar b? ver de ?i al te dar u r i, în dr u m u l ei se opr e?te l a copii cu m in ?i ?i ofer ? dar u r i, ou ? de ciocol at? ?i ou ? vopsite. În fiecar e an îm pr eu n ? cu R? zvi pr eg? tim biscu i?i, n e am u z? m , n e m u r d? r im , m u n cim ?i r ezu l tatu l este del icios ?i fr u m os. Cel m ai im por tan t e c? petr ecem tim p îm pr eu n ? . V? ofer im r e?eta Pr ? jitu r i?i s? n ? to?i

Tu r t e d e bi scu i ?i -800 gr f? in ? -3 ou ? -1 cu b Ram a (250 gr ) -300 gr zah ? r -1 pr af copt -1 esen ?? van il ie -2 pl icu r i zah ? r van il at -1 l in gu r i?? scor ?i?oar ? -2 l in gu r i u l ei - l apte cât cu pr in de (apr oxim ativ 100 m l ) Se coace l a 200 gr ade C, se decor eaz? cu gl azu r ? sau zah ? r pu dr ? . Spor l a copt ! Poft? bu n ? !

Au t or i : Ver o ?i R?zv an Bu d ea


CULINAR

N egr es? cu gem ?i bezea I n gr ed i en t e: Pen t r u n egr es?: - 420 g. f? in ? al b? de gr âu ; - 250 g. zah ? r al b; - 120 m l . u l ei vegetal ; - 500 m l . cafea pr epar at? ; - 2 l in gu r i?e bicar bon at de sodiu ; - 1 l in gu r i?? o?et; - 30 g. cacao n eagr ? n eÎn du l cit? ; - u n pr af de sar e; - esen ?? de r om .

Pen t r u st r at u l d e gem : - 400 g. gem de vi?in e.

Pen t r u bezea: - 5 al bu ?u r i; - 200 g. zah ? r al b; - u n pr af de sar e.


CULINAR

M od d e p r ep ar ar e: N egr es?: În tr -u n bol în c? p? tor pu n em f? in a cer n u t? , zah ? r u l al b, bicar bon atu l de sodiu , cacaoa n eagr ? n eîn du l cit? ?i sar ea. Am estec? m bin e. Ad? u g? m ?i u l eiu l , cafeau a n eagr ? , o?etu l ?i esen ?a. Om ogen iz? m . Tu r n ? m com pozi?ia în tr -o tav? tapetat? cu h âr tie de copt. In tr odu cem tava în cu ptor u l pr eîn c? l zit l a 180 de gr ade pen tr u 30-40 de m in u te, depin de de cu ptor. St r at u l d e gem : Scoatem pr ? jitu r a de l a cu ptor du p? ce s-a copt ?i tu r n ? m im ediat gem u l de vi?in e peste. L? s? m pu ?in de o par te tava ?i n e ocu p? m de bezea. Bezeau a: Batem al bu ?u r il e spu m ? cu u n pr af de sar e. Apoi, ad? u g? m zah ? r u l ?i m ix? m pân ? ce acesta se tope?te ?i bezeu a devin e l u cioas? . A?ez? m cu gr ij? bezeau a peste bl at ?i gem ?i m ai d? m deser tu l l a cu ptor pen tr u m axim 10 m in u te, cât s? se u m fl e pu ?in bezeau a ?i s? se r u m en easc? . Nu o l ? sa?i m ai m u l t pen tr u c? o s? se pl o?teasc? ?i o s? ar ate u r ât l a fin al . Pr ? jitu r a se taie atu n ci cân d s-a r ? cit com pl et. Din p? cate r ezist? foar te pu ?in în fr igider ,cir ca patr u zil e, n u din cau za bl atu l u i, n ici a gem u l u i, ci a bezel ei. Pof t ? Bu n ?!

Autor: Robert B?di c?


M UL ?UM I M COL ABORATORI L OR COSM IN LAZ? R ILIU?A RADU?I RODICA PU? CA? U DORINA GEORGESCU ARCIDALIA GH ENOF SORINA CIOCÂRLAN DIANA-ELENA NEA?? ANDREEA-OANA DUDUM AN ALINA GEAM BA? U VERO ?I R? ZVAN BUDEA ROBERT B? DIC?


Revista Randuri cu dichis nr. 6, Aprilie 2017  

Revista Rânduri cu dichis este o combinaţie de Lifestyle şi cărţi căreia nu îi poţi rezista. Citeşti, dar eşti interesat şi de stil, noutăţi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you