Page 1

Esej 2016 Priprave na maturo Napotki in predlogi za lažjo pripravo na pisanje eseja na maturi

Helena Liberšar www.literarnica.si


Uvodna beseda

Pričujoča knjižica je nastala na podlagi objav, ki sem jih objavlja na spletni stani www.literarnica.si v letih 2013 do 2015, z namenom ponuditi dijakom dodatno pomoč pri pripravah na pisanje eseja na maturi. Pred vami je brezplačni del priročnika. Prav tako je bila moja želja ponuditi obravnavo del izven šolskega okolja, kjer branje in pisanje ne bi bila kot del šolskega učnega sistema ter morda spodbuditi veselje do pisanje skozi proces pisanja eseja, ki ne bi delovala kot šolska obveznost. Knjižica ne predstavlja čudežne rešitve oziroma odgovorov, ki se jih bi lahko naučili na pamet. Ponuja koristne napotke in usmeritve za pripravo na pisanje eseja po korakih. Čarobnost, po mojem mnenju, pa se skriva ravno v procesu priprav in nastajanja pisnega izdelka, do katerega učenec pri sam. Prav tako priprave ob rednem delu na ta način ne terjajo veliko časa, četudi se zdijo na prvi pogled zahtevne. Objave so nastale na podlagi lastnih izkušenj (čeprav je od njih minilo že kar nekaj časa) in tudi pogovorov z dijaki, ki branje domačega branja in knjig na splošno dojemajo kot še eno obveznost, ne pa navdušenja, izkušenj in znanja, ki ga branje lahko ponudi. Sama sem strastna bralka, zato si prizadevam, da bi branje postalo prijetno in tudi način preživljanja prostega časa čim večjemu številu mladih, ki jim branje predstavlja delo ali učenje, ker morajo brati. Prav tako ugotavljam, da se mladi ogibajo pisanju, saj je njihovo pisanje skozi šolski proces podvrženo nenehnemu ocenjevanju in popravljanju, 2


kar jim jemlje voljo, da bi pisanje, ne samo šolskega eseja, uporabili kot način izražanja in predstavljanja svojih misli, mnenj, tudi želja in občutkov. Želim jim prikazati, da pisanje in branje nista povezana samo s šolo, jim približati ustvarjalno plat procesa pisanja in branja ter jih tako morda navdušiti, da bodo pisanje spisov, esejev, branje domačega čtiva jemali kot znanje, ki si ga lahko ustvarijo sami in jim bo koristilo kasneje v življenju, hkrati pa jim bo ponudilo tudi veliko zabave. V knjižici predstavljam način priprav na pisanje eseja, ki je po mojem mnenju najbolj učinkovit in s katerim bodo lahko dijaki dosegli lepe rezultate, hkrati pa upam, bodo spoznali, da jim lahko različno znanje ponuja mnogo možnosti. Namenjena je vsem dijakom zaključnih letnikov in tudi drugim, ki bodo v letošnjem letu opravljali maturo. Prispevki se bodo dotikali predvsem koristnih in praktičnih nasvetov o pisanju eseja, njegovih značilnostih, obliki, sestavi. Upam, da vam bodo moji predlogi v pomoč in da bodo zaradi njih priprave veliko bolj prijetne in vas spodbudijo k nadaljnjemu pisanju. Helena Liberšar december 2015

3


O eseju

Esej se uvršča med polliterarna zvrsti, ker ni niti čisto leposloven, niti čisto strokoven in ima svoje značilnosti. Je oseben, njegov slog je lahko umetniški, hkrati pa je po tematiki bližje razpravi. Za začetnika eseja, kot samostojne zvrsti, velja Michel de Montaigne (1533-1592), ki se je proti koncu svojega življenja odmaknil v okrilje družinskega dvorca, v samoto bogate knjižnice, ki mu jo je zapustil oče. Ob prebiranju knjig je razmišljal o različnih temah. Prebrano je osvetlil z lastnimi izkušnjami in tako prebranemu dodal osebno noto, lastne vtise, razmišljanja o temi, ki jo je obravnaval z različnih strani, sproti raziskoval in odkrival ter podajal subjektivne odgovore. Te zapise je Montaigne poimenoval essais - francosko poskus. Poskus odkrivanja samega sebe skozi odkrivanje teme, osebnega pristopa in opredeljevanja do obravnavane teme. Esej pa ni le skupek idej, misli in mnenj avtorja, saj se esejist vedno opredeljuje do izbrane teme na podlagi preverjenih dejstev oziroma podatkov. Esej je tudi polemičen. Avtor lahko v svojem razmišljanju o tematiki menja mnenja, ki si lahko v besedilu tudi nasprotujejo, saj njegovo razmišljanje temelji na odkrivanju novih dejstev, novih odgovorov in tudi novih problemov, ki jih nato zagovarja ali pa tudi ne. Z novimi spoznanji o temi lahko tako stališču, ki ga je prej zagovarjal, v nadaljevanju nasprotuje. Montaigne je v svojih esejih uporabljal veliko citatov, npr. Horaca, Properca, Anakreona in drugih, s pomočjo katerih je utemeljeval svoja mnenja oziroma na podlagi katerih je svoje mnenje šele oblikoval.

4


Še najbolje značilnosti eseja opiše Montaigne sam: "Kot sem ustvaril svojo knjigo, tako je tudi knjiga ustvarila mene." Esejistično obliko je po Montaigneu prvi prevzel Francis Bacon (15611626), angleški filozof, ki je eseju pridal svoj slog, tako imenovan znanstveni esej, ki je osebno stališče do problema, nadomestil z racionalnim opazovanjem in logičnim sklepanjem. Ta oblika eseja se je uveljavila tudi pri nas in je podlaga za maturitetni esej. Kaj pa vi mislite o eseju?

5


Priprave na esej

Preden se lotite pisanja eseja, je priporočljivo, če ne celo nujno, da se nanj dobro pripravite. Priprave pa v prvi vrsti zajemajo branje. Veliko branja! Vam priprave ne dišijo več? Brez skrbi, z nekaj dobre volje je lahko branje tudi zabavno. Predvsem pa vam bo celotni proces priprav vzel veliko manj časa, kot boste na začetku mislili. Za maturo 2016 sta bili izbrani deli Ločil bom peno od valov Ferija Lajnščka in Ana Karenina Leva N. Tolstoja. Najprej obe deli preberite. V tej prvi fazi vam še ni treba razmišljati, kaj in zakaj ali kako sta avtorja pisala, o slogovnih elementih, tematiki itd. Na koncu lahko vsebino obeh del strnete v kratko obnovo ali napišete povzetek. Če se vam med branjem preveč "vsiljujejo" lastne misli in ideje, se lahko takoj lotite druge faze, ki zajema vodenje tako imenovanega dnevnika branja, ko si med branjem zapisujete lastna razmišljanja o prebranem, pisateljeve misli, ki se vam še posebej zasidrajo v spomin, vaša občutja o prebranem in tudi vse misli, ki se vam ob branju utrnejo pa na videz nimajo nobene povezave s prebrano vsebino. Hkrati pa lahko delo razčlenite po zgradbi in si sproti zapisujete kratke povzetke poglavij. To naj bodo nekaj stavčni povzetki, ki zajemajo tisto, kar se vam zdi bistvo poglavja. Zapisujete si tudi glavne like, njihove značilnosti, njihova dejanja in prepričanja, zaradi katerih ravnajo kot ravnajo. Razmislite tudi, kako pripomorejo k poteku zgodbe ali razvijanju, razpletanju konflikta, kako vplivajo na končni izid, razplet zgodbe (ali zgod, če jih je več).

6


Priporočljivo je tudi, da razen omenjenih del, še ne raziskujete ozadja napisanih del, obdobja, življenja pisateljev itd. Naj bodo vaše misli le vaše. Naj izhajajo iz vašega doživljanja obeh romanov, ne da bi se vam vsiljevala priučena literarna kritika. V tretji fazi - da, to pomeni tudi tretje branje, se lotite poglobljenega, razčlenjujočega branja. Tokrat imejte v mislih tudi izbran tematski sklop: "Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje" (L. N. Tolstoj). Osredotočite se na like, zgodbo, povezave, vrednote, odnose, ki se kažejo v posamezni zgodbi z gledišča omenjenega tematskega sklopa nato primerjajte te odnose v obeh delih. V svojem raziskovanju zajemite vse pomembnejše like, njihove družinske odnose in odnos do družine, ne le tistih osrednjih. Kasneje lahko na podlagi tematskega sklopa in vaše razčlenitve posameznih del, obe deli primerjate. Kako je družina pojmovana v enem in kako v drugem delu. V čem lahko potegnete vzporednice in kje so nasprotja. Pa tudi ali Tolstojeva trditev velja za obe deli oziroma za vse družine? Kakšno pa je vaše mnenje? V četrti fazi se lahko posvetite širšemu raziskovanju del. To pomeni, da preberete avtorjeva življenjepisa, deli umestite v ustrezno literarno obdobje, preučite zgodovinsko ozadje, v katerem sta deli nastali ter to novo pridobljeno znanje povežite z že usvojeno literarno teorijo, ki ste jo obravnavali pri pouku. Se sliši zapleteno? Verjemite, da ni. Res pa je, da takšne priprave od vas terjajo nekaj vztrajnosti in zavzetosti.

7


Značilnost eseja

Verjetno ste že dodobra seznanjeni z deli, ki ju obravnavamo za letošnji maturitetni esej. Večkrat ste jih prebrali, si ob branju tudi zapisovali misli o prebranem. Nekateri ste verjetno skušali že napisati kakšen esej na izbrano temo. Zato se lotimo nadaljnjih korakov. Če ste sledili štirim fazam priprav, boste mimogrede opravili tudi s peto, ki zajema podrobnejšo obnovo in/ali krajši povzetek. Oboje napišite ne da bi si pomagali z gradivom, bodisi z romanoma, bodisi z lastnimi zapiski. Peta faza vam bo dala vpogled, koliko ste si od prebranega zapomnili in katere podrobnosti. Ste si zapomnili pravo zaporedje dogodkov? Mešate imena literarnih junakov? Se katerih ne morete spomniti? Dejanja ene literarne osebe pripisujete drugemu? Vse to vam bo pri pisanju eseja na maturi prišlo še kako prav. Šesta faza bo pisanje eseja, zato se še enkrat pomudimo pri njegovih značilnostih, ki smo jih že nakazali v poglavju O eseju. Značilnosti eseja Za esej je značilno, da je pisanje o tematiki izrazito subjektivno. Pisec o obravnavani temi izraža svoje osebno stališče in je lahko tudi zelo kritičen. Vseeno pa esejist dopušča tudi nasprotna mnenja. Nemalokrat nasprotna mnenja skozi pisanje eseja izpostavi kar sam. Bodisi sam pride do nasprotnega stališča, bodisi nakaže nasprotna mnenja drugi in jih izrabi za potrditev svojega nasprotnega stališča ali pa kot utemeljitev enakega mnenja, do katerega je prišel z nadaljnjim raziskovanjem tematike. Zato pravijo, da je esej polemičen in dialoški, kjer se v "pogovoru" izmenjavajo različna mnenja ali pogledi na tematiko. Esejist je razgledan, s poglobljenim branjem in raziskovanjem si je pridobil obširno in poglobljeno poznavanje teme, ki jo obravnava. Značilno za dobrega esejista je tudi, da razvije svoj osebni stil pisanja in 8


pri tem vešče uporablja jezik. Pazljiv je tudi pri uporabi objektivnih podatkov, kjer gre za natančno, preverjeno podajanje informacij. Le te obravnava po lastni presoji, da doseže namen, ki ga skuša z esejem doseči.

9


Esej na maturi

Veliko smo že govorili o sami naravi eseja, njegovih začetkih in značilnostih. In čeprav je šolski esej preprostejši od pravega, se od vas zahteva, da pokažete znanje, ki ste ga pridobili v šoli ter to znanje pri pisanju eseja tudi uporabite in pokažete, da ste sposobni, na podlagi usvojenega znanja, obravnavano temo osebno interpretirati. Kot že verjetno veste, boste pri pisanju eseja na maturi tudi časovno omejeni. Na voljo boste imeli 120 minut, ki pa jih morate zelo dobro izkoristiti. Prav tako ste omejeni pri številu besed, ki jih sme vaš esej vsebovati, in sicer od 700 do 1000 besed. Minimalna odstopanja od te norme ne bodo "kaznovana" z odbitkom točk. Pri prekomerni prekoračitvi ali uporabi premalo besed, pa se lahko zgodi, da boste po nepotrebnem izgubljali točke. Esej predstavlja kar 50% skupne ocene iz slovenščine, zato je smiselno, da se nanj dobro pripravite. Priprava pa je možna le z vajo. Verjamem, da bo vaš izdelek, temelječ na osebnih prepričanjih in spoznanjih, ki ste si jih pridobili z vajo, veliko boljši, kot reprodukcija na pamet naučenega znanja, ki ga ne boste znali dobro predstaviti. Kako vaditi pisanje eseja? Za vajo je najbolje odmisliti, da morate napisati pravilen šolski esej, z vsemi značilnostmi in zahtevami, ki se pri pisanju pričakujejo od vas. Da boste na koncu usvojili časovno in dolžinsko komponento pisanja eseja, se za začetek vadite le v pisanju. Izberite si poljubno temo, misel, ki vam je všeč, dogodek, ki se vam je vtisnil v spomin, nastavite uro - in pišite!

10


Prvič morda pišite brez navodil, po navdihu, vendar v esejističnem stilu. Ne omejujte se z zgradbo besedila ali s številom besed. Ko končate, preverite, koliko časa ste pisali in preštejte besede. Verjetno ste v dokaj kratkem času napisali kar veliko. Sedaj pride na vrsto že bolj natančno pisanje. Vzemite že napisan tekst, ga preberite, nato pa se lotite ponovnega pisanja. Tokrat poskusite besedilo bolj strukturirati. Razmislite o vsebini. Je povezana? Ima "rep in glavo" ali je mešanica hitro menjajočih si in različnih idej? Se misli preveč ponavljajo? Kakšni so stavki, povedi? So razumljivi? Jasno izražajo vaše misli? Ali so povedi zapletene, polne vrinjenih stavkov in dolgih odvisnikov? Naredite si osnutek, miselni vzorec, kako bi besedilo napisali drugače, nato pa ga tudi napišite. Tudi tokrat si nastavite štoparico! Namig: vaje lahko izvajate tudi skupaj s prijatelji, a se jih lotite resno, tako boste imeli od njih največ. Verjamem pa tudi, da se boste ob tem tudi zelo zabavali. Po koncu pisanja si ponovno zabeležite čas, ki ste ga porabili in število besed. Sedaj ste verjetno porabili veliko več časa za manj besed. Še niste zadovoljni z napisanim? Bi lahko še kaj popravili, dodali, odvzeli, da bi bilo besedilo jasno in razumljivo. Z vajo boste dobili občutek, koliko časa boste imeli na dejanskem izpitu na voljo in kakšna je zahtevana dolžina eseja, da se na izpitu ne boste obremenjevali s štetjem besed in prisilnim dodajanjem novih, da bi zadostili kriterijem. Oziroma da ne boste na silo krajšali dobro strukturiranega, jasnega in povezanega eseja, ker bo ta predolg. Dobili boste občutek tudi koliko časa potrebujete za zasnovo eseja in koliko za dejansko pisanje. Ker vam prečrtane besede, spreminjanje vrstnega reda beseda ali stavkov 11


ne bodo v korist, imejte v mislih tudi, da boste na koncu napisati še čistopis. Prepišite vsako besedilo, ki ste ga napisali za vajo in dobili boste približen čas, koliko vam mora na koncu ostati, da ne boste hiteli in boste lahko esej v miru prepisali.

12


Zgradba eseja

Ena od pomembnih sestavin eseja je tudi njegova zgradba. Sama se v pričujoči obravnavi poslužujem »francoskega« načina pisanja i.i. dissertation, ki jo pišejo francoski dijaki ob zaključku srednje šole. (Za lažje razumevanje bom v nadaljevanju bom uporabljala izraz esej, ne glede na to ali fre za francoski način ali slovenskega.) Esej, ki jo pišejo v francoskih šolah je v veliki meri enakovredna šolskemu eseju slovenske mature. A tudi pristopi k eseju, ki ga pišejo v Franciji lahko različni. V šoli zgradba eseja v večji meri izhaja iz zgradbe spisa in se deli na: 1. uvod, 2. jedro, 3. zaključek. Ta razdelitev je nekoliko poenostavljena, saj ne nakaže tudi že na vsebinsko zasnovo eseja. Vseeno pa nam bo pri naši razčlenitvi zgradbe služila za osnovno zgradbo. Za naš primer in obravnavno se mi zdi veliko bolj primeren t.i. dialektični pristop, ki zgradbo eseja prav tako deli na tri dele: tezo, antitezo in sintezo, ki pa že bolj opredelijo tudi sam vsebinski očrt eseja. 1. Uvod Delitev na uvod, jedro in zaključek ni enaka delitvi na tezo, antitezo in sintezo. Uvod sam po sebi ni ekvivalent teze. Pri šolskem eseju v uvodu izpostavimo problem ali temo, ki jo bomo obravnavali v eseju. Po navadi je uvod dolg en odstavek in zajema nekako dva do tri povedi. Problem lahko izpostavimo v obliki 13


vprašanja - da se vprašamo o utemeljenosti izpostavljenega problema, lahko pa v trdilni obliki - da utemeljenost problema (po)trdimo ali zanikamo. Vprašanje oz. trditev vedno izhajata iz danega naslova eseja ali kratkih navodil, ki jih dobite na izpitu. 2. Teza in antiteza (jedro) Tako imenovano jedro vsebuje dva elementa: tezo in antitezo. Zelo poenostavljeno bi to pomenilo, da pod tezo spadajo vsi elementi, s katerimi nakažete strinjanje z izpostavljenim problemom, antitezo pa vsi argumenti, s katerimi pokažete, da se s problemom ne strinjate, ga ne podpirate. Torej, navedete argumente za in proti. Zgradba jedra je odvisna tudi od vaših argumentov. Nekako gre v tej smeri, da vsak argument (za ali proti) izpostavite v svojem odstavku. Tako ta del eseja lahko vsebuje tudi od tri do pet (lahko tudi več ali manj) odstavkov. V tem delu analizirate obravnavani problem. Pojasnjujete, razlagate, utemeljujete, primerjate, izpeljujte posamezne dele, ključne elemente ali odnose. Če ima zgradba neke svoje zakonitosti, pa jih nima vrstni red. Ni treba, da vedno najprej izpostavite strinjanje s problemom in nato nestrinjanje. Ta vrstni red lahko tudi zamenjate in je odvisen predvsem od vašega stališča do izpostavljenega problema. Če problem zastavite na način, da ne izraža ali potrjuje vašega mnenja, potem boste najprej argumentirali proti problemu in s tem izrazili vaše stališče do njega. Šele nato boste navajali dejstva za. V tem primeru se s temi dejstvi ne boste strinjali. 3. Sinteza (zaključek) Sinteza je neke vrste zaključek, vendar ni samo povzetek prej spisanega teksta, temveč je predvsem združitev teze in antiteze. V sintezi na kratko povzamemo izpostavljen problem, argumente za in argumente proti, nato pa ju povežemo v sklep. Sinteza lahko poda ali odpre tudi nek nov problem, ki si ga zastavite v 14


obliki vprašanja. Tega problema nadalje ne opredeljujete, saj je že stvar druge razprave. Novega problema pa ne odpirajte na silo. Izpostavite ga res le, če se vam utrne med raziskovanjem argumentov in utemeljevanjem le-teh. Tudi sinteza je napisana v enem odstavku, je pa nekoliko daljša od uvoda (lahko tudi do 10 povedi). Pazite pa na dolžino uvoda in zaključka, ki morata biti po dolžini sorazmerno krajša od dolžine jedra. Če imate jedro, ki je dolgo eno stran, potem naj uvod in zaključek zavzameta prostor le nekaj vrstic. Vaja Oba romana ste prebrali. Če ste upoštevali korake za pripravo na esej, ste ju prebrali večkrat in jih sedaj vsebinsko in strukturno zelo dobro poznate. Če ste ob branju vodili dnevnik branja, lahko za temo pobrskate v zapiskih, drugače pa se osredotočite na misel, dogodek, odnos, sporočilo, ki se vam je ob branju najbolj vtisnilo v spomin. Zastavite si vprašanje, to vam bo hkrati služilo tudi kot problem, ki ga izpostavljate, nato pa skušajte nanj odgovoriti. Odgovore lahko najprej podate v obliki alinej, miselnega vzorca ali krajšega osnutka. Si začrtate zgradbo oz. potek eseja. Navedite argumente za in proti ter sklep. Ko imate pripravljen osnutek, se lotite še pisanja celotnega eseja. Pri tem bodite pozorni tudi na strukturo stavkov, slovnično pravilnost in slog. Imejte v mislih: če ste med pisanjem navajeni veliko popravljati in prečrtavati, boste potrebovali nekaj časa tudi za čistopis. Ponovno si lahko nastavite uro in upoštevate predpisano dolžino eseja. Preračunajte, koliko časa ste porabili za pisanje osnutka oz. za prepoznavanje vaših idej in stališč o problemu, preračunajte, koliko časa ste porabili za pisanje eseja, na koncu pa si vedno pustite 15 do 20 minut časa za čistopis. Med pisanjem se boste gotovo motili, predvsem pa 15


skušali popravljati svoje mnenje oz. način, kako ste ga izrazili, zato je dobro, da imate na voljo še nekaj časa, če boste morali napisano še enkrat prepisati. Imate sami drugačen pristop do pisanja eseja? Kako se ga lotite pisati? Kakšni so vaši nasveti za čim boljše priprave?

16


Razčlenitev vsebine dela

Na tem mestu ne bomo govorili o vsebini zgodbe, ki jo verjetno že zelo dobro poznate. Razčlenili pa bomo notranjo zgradbo romana, temo in motive, like, predvsem pa bomo razčlenili njihove odnose. Notranja zgradba Kakšna je notranja zgradba romana? Na koliko delov, poglavij je roman razdeljen? Koliko poglavij zajema posamezen del? Kateri so ključni dogodki posameznega poglavja/dela? Tema in motivi Katera je glavna tema romana? Katere motive pisatelj še obravnava v romanu? Dogajalni čas in prostor Določite dogajalni čas in prostor. Literarno obdobje V katerem literarnem obdobju je roman napisan? Kaj je za to obdobje značilno? Kakšno je zgodovinsko ozadje v tem obdobju? Pripovedna tehnika Kakšne pripovedne tehnike se pisatelj v svojem delu poslužuje? Katere slogovne prvine uporablja pisatelj in kakšen je njihov učinek? Literarne osebe Naštejte literarne osebe, ki se pojavijo v romanu in vsako od njih na kratko opišite. Kakšne so značajske lastnosti posameznih likov? Kako vplivajo na ostale like, na potek zgodbe? Kakšni so v odnosu do drugih?

17


Cilji eseja na maturi

Preden se lotimo obeh tipov eseja na primerih, velja povedati tudi nekaj o splošnih ciljih eseja na maturi: kaj se od dijaka pričakuje, kaj bi moral dijak ob pisanju eseja pokazati, dokazati. Ti cilji naj vam bodo smernice, na kaj se pri vaji pisanja eseja in kasneje na dejanskem izpitu osredotočiti. To ne pomeni, da morate vse to vključiti v esej, so pa vam ti cilji lahko dragocene oporne točke, kako zastaviti in strukturirati besedilo eseja na izpitu. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za slovenščino opredeljuje, da ob pisanju šolskega eseja o besedilih izbranega tematskega sklopa kandidat v razpravljalnem šolskem eseju dokaže, - da pozna besedila, avtorje, obdobja in poetiko znotraj predpisane tematike, - da je na podlagi predpisanega tematskega sklopa iz književnosti zmožen predstavljati, povzemati, razčlenjevati, primerjati, razvrščati, pojasnjevati, povezovati in posploševati spoznanja o književnih pojavih, - da je zmožen samostojno vrednotiti prebrana besedila in utemeljevati trditve, - da pozna primerne strokovne vire, - da zna uporabljati ustrezno strokovno izrazje, - da zna esejsko besedilo ob predloženih smernicah oblikovati koherentno, jasno, jedrnato in jezikovno pravilno, - da si pri izražanju prizadeva za izviren in živ slog,

18


- da je ustrezno kulturno razgledan; v razlagalnem/interpretativnem šolskem eseju v skladu s postavljenim naslovnim problemom dokaže, da je zmožen poglobljeno brati in razlagati krajša literarna besedila oziroma odlomke, to je, - da prepozna tipične vsebinske in oblikovne posebnosti danih besedil, - da te posebnosti ustrezno poimenuje, - da razlaga svoje doživljanje in razumevanje njihovega pomena in vloge ter besedila vrednoti, - da zna besedila na podlagi njihovih značilnosti uvrstiti v širše sobesedilo oziroma v literarnozgodovinske okoliščine, znane iz učnega načrta, - da je zmožen svoje besedilo oblikovati sklenjeno (koherentno), s smiselnim zaporedjem trditev in presoje ter jezikovno pravilno. Se sliši zapleteno? Verjemite, ni. Podrobnejšo razčlembo in smernice, kako slediti zgornjim ciljem, bomo sicer naredili pri obravnavi posameznega tipa eseja, na tem mestu pa bomo podrobneje pogledali, kaj nekateri izrazi, ki označujejo miselne procese, pomenijo. Zahteve, ki jim mora dijak pri pisanju eseja zadostiti, so: PREDSTAVLJANJE: jasno predstavite svoje stališče, temo, ki ji boste sledili, skupaj z utemeljitvami. POVZEMANJE: ko se le da in ko je to primerno, svoje stališče zagovarjajte s povzemanjem dogodkov, lastnosti oseb iz obravnavanega besedila. PRIMERJANJE: izrazite svoje mnenje na način, da primerjate drugačne pojave, v njih najdite podobnosti ali razlike.

19


RAZVRŠČANJE: književne pojave ali elemente, ki vam bodo služili pri razvijanju vašega stališča razvrstite glede na pomembnost, časovno zaporedje. UVRŠČANJE: posamezne elemente uvrstite v celoto, npr. roman uvrstite v literarno obdobje, pri razlagalnem eseju odlomek, ki ga dobite na izpitu, umestite v dogajalni prostor in čas literarnega dela. POJASNJEVANJE: pojasnite svoje stališče. Tukaj se boste posluževali predvsem vzročno-posledičnih razmerij (uporabite veznike kot so: zakaj, zato, ker, torej, kajti ...) RAZČLJENJEVANJE: izpostavljen problem razčlenite na trditve, ki jih boste v nadaljevanju argumentirali, od splošnega preidite h konkretnemu. POSPLOŠEVANJE: s posameznih, konkretnih elementov preidite k splošnemu imenovalcu, najdite skupne značilnosti vseh teh elementov. VREDNOTENJE: vrednotenje pomeni, da se opredelite do zastavljenega problema, izrazite svoje mnenje, izrazite svoje stališče do tega problema. Do problema se lahko opredelite tudi na podlagi lastnih izkušenj, s povezovanjem znanja, ki ste ga pridobili med šolanjem (ne samo pri slovenščini, temveč tudi pri drugih predmetih: geografiji, zgodovini, sociologiji, psihologiji in drugih). Vendar pa to ne pomeni, da lahko vsako trditev utemeljite na podlagi svojih izkušenj. Vseeno morajo biti argumenti konkretni, torej od vas zahtevajo določeno mero objektivnosti. UTEMELJEVANJE: svojo opredelitev pa nato tudi utemeljite, svoje stališče argumentirate, z argumenti, tudi protiargumenti pa svoje trditve tudi dokažete, jih podkrepite z dokazi. Argumenti/protiargumenti naj slonijo na nečem znanem, npr. na dogodku, odločitvi literarnega junaka iz obravnavanega romana. Poleg naštetega pa mora esej izražati tudi:

20


JASNOST: jasno in razumljivo izražajte svoje misli, trditve in znanje, raje uporabljajte kratke, jasne stavke, kot pa dolge zapletene povedi. Tako vaše besedilo ne bo samo bolj jasno, tudi manj slovničnih napak boste naredili. Vsak stavek naj ima svoj namen, izogibajte se mislim, ki delujejo kot mašila. JEDERNATOST: svoje misli izražajte jedrnato, to pomeni, da izražene trditve ne opisujete na dolgo in široko, temveč z nekaj besedami, stavki predstavite, utemeljite svojo trditev. Kar pa ne pomeni, da naj vsak vaš stavek vsebuje samo dve ali tri besede, besedilo pa skoraj nobene povedi. Prav tako ne ponavljajte neke trditve skozi celotno besedilo eseja! Uporaba ene in iste misli na malo drugačen način, bo ocenjevalcu dala vedeti ne samo, da se ne znate izražati, ampak tudi, da besedila sploh niste prebrali, kar vam zagotovo ne bo prineslo dodatnih točk. ŽIV SLOG: ne uporabljajte samo enih in istih besed, besednih zvez, uporabljajte sinonime, uporabljajte različne veznike in z njimi izrazite posledičnost, nasprotje ali vzrok, vseeno pa ne pretiravajte in se ne poslužujte pretirani uporabi npr. metafor ali preveč "kičastega" sloga, kot bi želeli pokazati ves svoj besedni zaklad. Ponovno se preprostost stavkov izplača. Živ slog, lahkotnost branja sta lahko izražena tudi na preprost, jedrnat način. POVEZANOST: preprosto povedano naj ima vaš esej rep in glavo, naj bo smiselno strukturirano, vsak del oziroma odstavek naj bo pomensko razmejen, zaključek pa naj celotno besedilo celostno zaokroži. Pazite, da zaključek ne bo le nadaljevanje in razvijanje misli, temveč naj povzame prej napisano. JEZIKOVNA PRAVILNOST: smatra se, da je obvladanje osnovnih zakonitosti slovnice za dijaka 4. letnika srednje šole samo umevno, pa vemo, da je malokrat tako, vseeno pa pazite na osnovne jezikovne pravilnosti kot so vrstni red besed, pravilno črkovanje, pravilna raba izrazov, slovničnih prvin. Tudi nekaj manjkajočih vejic vam sicer ne bi smelo odbiti prav veliko točk, vseeno pa pazite, da to ne bo prepogosto oziroma, da vejice ne bodo stale na napačnih mestih. 21


Predvsem pa se izplača držati nasveta: če nečesa ne poznate, tega v eseju ne uporabite! Če ne poznate pomena besede, je ne uporabite, pa naj zveni še tako učeno. Če niste prepričani, kako se kakšna beseda, ime junaka itd. napiše, tega ne uporabljajte. Stavek skušajte zastaviti po drugem vrstnem redu ali preoblikovati tako, da besede ali imena ne boste potrebovali omenjati. Izberite enega od esejev, ki ste jih napisali za vajo (če tega do sedaj niste naredili, je sedaj dober trenutek), in ga preberite, nato pa skušajte razmisliti, kaj bi morali spremeniti (črtati stavek, spremeniti vrstni red besed, stavkov, odstavkov, zmanjšati uporabo določenih besed (katero drugo besedo bi lahko uporabili, da bi pomen ostal isti?) itd.), tako da upoštevati zgoraj naštete cilje, ki jim morate na izpitu zadostiti. Kakšni pa so vaši cilji pri pisanju eseja na maturi?

22


Razpravljalni esej

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za slovenščino določa, da pri pisanju razpravljalnega eseja dijak dokaže svojo zmožnost razpravljanja o književnosti, problemskega, raziskovalnega in ustvarjalnega branja književnih besedil, njihovega primerjanja, vrednotenja in uvrščanja v kontekst. Več o tem smo pisali v prejšnjem poglavju, tokrat pa se bomo posvetili samemu tipu razpravljalnega eseja, kaj lahko na maturitetnem izpitu pričakujete in kako se razpravljalnega eseja lahko lotite. Primer, ki ga bomo obravnavali je primer, ne dejanska tema, ki jo lahko pričakujete na izpitu, vsekakor pa bo dobra vaja, da boste na izpitu, še posebej če ste napotkom za pisanje eseja sledili do zdaj, znali pisati o kateri koli temi, ki jo boste dobili. Kot že samo ime pove, razpravljalni esej od vas zahteva, da o določeni temi, problemu, vprašanju razpravljate, pa tudi primerjate, pojasnjujete, razvrščate, vrednotite itd. Na samem izpitu boste za razpravljalni esej dobili naslov in do pet smernic, kako vsebinsko esej zastaviti. Te smernice naj vam bodo vodilo, da v svojem razmišljanju ne zaidete od predlagane teme. Najprej natančno preberite naslov in navodila za pisanje eseja. V navodilih si lahko podčrtate ključne besede, ki vas bodo usmerjale pri pisanju, predvsem pa vas opominjale, o čem pisati. Vsekakor ne boste pisali o nečem, česar navodila od vas ne zahtevajo. Pomembno je, da se držite predlagane teme, saj vsa odstopanja od navodil pri ocenjevanju pomenijo odbitek točk.

23


Ko si dobro preberete naslov in navodila, se lotite osnutka. Najlažje se boste držali zastavljene teme, če si boste odgovorili na posamezne postavke navodil. Z odgovori na postavke navodil boste dobili smernice za pisanje eseja. Odgovore si zapišite v alinejah, v obliki miselnega vzorca ali na kakršen koli drug način, ki vam bo najlažje služil za nadaljnje pisanje. Osnutek ste napisali, sedaj pa vas čaka pisanje eseja. Najlažje bi bilo, da bi usmeritve iz osnutka le zapisali v povedi, vendar pa mora biti besedilo eseja tako vsebinsko kot po zgradbi smiselno povezano in oblikovano. Verjetno se vam bo že med pisanjem osnutka zastavil problem, katerega boste želeli utemeljiti in zagovarjati. Drugače o njem razmislite in si ga zastavite. Problem boste izpostavili v uvodu, nato pa se boste v osrednjem delu (teza in antiteza) do njega opredelili, ga razčlenili, argumentirali, postavili tudi protiargumente, in ga v zaključku smiselno zaokrožili, ga potrdili ali ovrgli. Smernice iz navodil so vam lahko vodilo za zgradbo jedra, se pravi da boste vsako postavko obravnavali v svojem odstavku. Ker pa je za esej pomembno, da deluje kot smiselna celota in ne samo kot skupek nepovezanih idej, je pomembno, da svoje misli, stališča, smiselno povežete, da se misli skozi besedilo eseja razvijajo, druga drugo potrjujejo, dokazujejo in se nazadnje zaokrožijo v zaključku oziroma sintezi. Povezanost boste najlažje dosegli, če boste problem zastavili, oblikovali na način, da bo, kot ključni element celotne vsebine, povezoval vse nadaljnje trditve, ki jih boste v jedru opredelili. Konkretni primer razpravljalnega eseja z razčlenitvijo navodil bo na voljo v celotni knjižici (več o tem na koncu).

24


Razlagalni esej

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za slovenščino določa, da pri pisanju razlagalnega eseja dijak dokaže svojo zmožnost interpretacije književnih del, in sicer tako, da izraža svoje doživljanje, razumevanje, aktualizacijo in vrednotenje besedil. Posvetimo se torej še tipu razlagalnega oziroma interpretativnega eseja, kaj lahko na maturitetnem izpitu pričakujete in kako se razpravljalnega eseja lahko lotite. Kot že samo ime pove, razlagalni esej od vas zahteva, da razlagate krajše književno besedilo. To pa zavzema razlago vašega doživljanja besedila, se pravi, da ste pri pisanju veliko bolj osebni, to osebno doživljanje besedila pa znate tudi izraziti, pojasniti in utemeljiti, hkrati pa besedilo tudi vrednotiti. Prav tako boste razlagalni esej pisali lažje, če boste dobro poznali literarno teorijo, saj je pri tem tipu eseja potrebno besedilo ne le vsebinsko, temveč tudi slogovno opredeliti. Na samem izpitu boste za razpravljalni esej dobili odlomek iz izbranega literarnega dela in do pet smernic, kako vsebinsko esej zastaviti. To tudi pomeni, da boste svojemu eseju morali naslov postaviti sami. Čeprav so načini pisanja lahko različni, saj so interpretacije in s tem doživljanje literarnega besedila različne, pa naj vam bodo to smernice, da v svojem razmišljanju ne zaidete od predlagane teme. Najprej natančno preberite odlomek in navodila za pisanje eseja. Pisanja razlagalnega eseja se boste lotili, če ste roman zelo dobro prebrali, predvsem pa, če so se vam ob branju odlomka utrnili posebni občutki, doživljanja. Če vas je vsebina odlomka pustila hladne in ob branju niste občutili ničesar ali so ti občutki medli in vas ne navdihnejo, potem je boljše, da na izpitu izberete razpravljalni esej.

25


V odlomku si označite besede, ki so se vas najbolj dotaknile. V navodilih si lahko podčrtate ključne besede, ki vas bodo usmerjale pri pisanju, predvsem pa vas opominjale, o čem pisati. Ko dobro preberete odlomek in navodila, se lotite osnutka. Najlažje se boste držali zastavljene teme, če si boste odgovorili na posamezne postavke navodil. Z odgovori na postavke navodil boste dobili smernice za pisanje eseja. Kot pri razlagalnem eseju si odgovore zapišite v alinejah, v obliki miselnega vzorca ali na kakršen koli drug način, ki vam bo najlažje služil za nadaljnje pisanje. Smernice iz navodil so vam lahko vodilo, kako boste vsebino svojega eseja zasnovali. In tudi pri tem tipu eseja velja, da deluje kot smiselna celota in ne samo kot skupek nepovezanih idej, je pomembno, da svoje misli, stališča, smiselno povežete, da se misli skozi besedilo eseja razvijajo, druga drugo potrjujejo, dokazujejo in se nazadnje zaokrožijo v zaključku. Povezanost boste najlažje dosegli, če boste svoje občutke, razmišljanja oblikovali na način, da si bodo smiselno sledile. Izogibajte se preskakovanju misli, stališč. In če eno misel že opišete v enem odstavku, je ne ponavljajte v drugem, razen če vam služi kot argument drugemu stališču.

26


Merila za ocenjevanje eseja

Nekaj besed bomo namenili še merilom za ocenjevanje eseja. Čeprav so merila za ocenjevanje eseja namenjena ocenjevalcem, je vseeno dobro, da ste seznanjeni z načinom in postopkom, kako bodo ocenjevalci ocenjevali vaš esej. To vam lahko pomaga pri samem pisanju, saj boste bolj pozorni, kako pisati, da boste dosegli čim višje število točk. Esej vam bo prinesel kar 50 odstotkov ocene na izpitu iz slovenščine, ki je sestavljen iz treh delov, zato je še toliko bolj pomembno, da se na tem delu res dobro izkažete. Z nekaj vaje in prizadevnosti to niti ne bo tako težko. Predmetni izpitni katalog določa, da se bo pri eseju ocenjevalo 1.) poznavanje in problemska obravnava izhodiščne teme s pripovedovanjem, z opisovanjem in označevanjem (v deležu od 20 -30 % ocene eseja), 2.) poznavanje in problemska obravnava izhodiščne teme z vzročno-posledičnim razvijanjem, dokazovanjem trditev in razlaganjem ter s posploševanjem primerjalnih ugotovitev (v deležu 50 – 60 %) in 3.) poznavanje in problemska obravnava izhodiščne teme z razlaganjem in utemeljevanjem vrednostnih meril (20 – 30 % ocene eseja). Šolski esej se ocenjuje celostno in analitično. S celostnim ocenjevanjem se preverja splošni vtis eseja. Torej, ali je obravnavanje izhodiščne teme zanimivo, prepričljivo, tudi izvirno. Preverjalo se bo ali ste k temi pristopili z različnih gledišč (svojih ali strokovnih), z argumenti, ali izpeljujete ustrezne zaključke. Prav tako se bo ocenjevalo ali obvladate primerjavo z analizo, sintetiziranje in vrednotenje. Pomembno je tudi ali vaše besedilo koherentno, z ustrezno zgradbo, ali uporabljate bogato besedišče, ne samo nekaj besed, ki jih obračate na različne načine ter da znate uporabljati tudi zahtevna skladenjska in besedilotvorna pravila, jezikovnih napak pa ni veliko. 27


Če boste zadostili zgoraj opisanim merilom, boste prejeli oceno odlično. Vsako odstopanje od meril, vam bo celotno oceno znižalo. Ko bo ocenjevalec prebral vaš esej in ga na podlagi zgornjih meril celostno ocenil, bo z analitično metodo to oceno še preveril. Pri analitičnem ocenjevanju bo ocenjevalec besedilo ovrednotil s točkami na vsebinskem (do 30 točk) in jezikovnem (do 20 točk) področju, ki se nadalje deli na jezik, slog in zgradbo. Merila veljajo za šolski esej v predpisanem obsegu, torej najmanj 700 besed. Če besedilo presega predpisano zgornjo mejo besed, v večini primerov ne boste deležni odbitka točk. Ravno nasprotno pa bo, če ne boste dosegli spodnje meje predpisanih besed. V tem primeru bodo besedila z manj kot 600 besedami ocenjevana po posebnem točkovniku, kjer je število možnih doseženih točk sorazmerno s številom besed. Manj, ko boste napisali besed, manj točk boste imeli priložnost usvojiti. Ste pripravljeni?

28


Kaj sledi…

Tu se konča brezplačni del knjižice Esej 2016 - Priprave na maturo. Upam, da so se vam napotki in predlogi zdeli uporabni in da vam bodo pomagali napisati vaš najboljši esej. V začetku prihodnjega leta bo na voljo celotni priročnik, ki bo vseboval tudi vsebinsko razčlenitev obeh del in primere razpravljalnega in razlagalnega eseja. Za več informacij o priročniku mi lahko pišete na helena@literarnica.si ali sledite novostim na spletni strani www.literarnica.si. Prav tako mi lahko pišete, če imate dodatna vprašanja v zvezi s pripravami na pisanje eseja.

Želim vam uspešne priprave in odlično opravljeno delo na samem izpitu.

29

Esej 2016, priprave na maturo brezplacni del  

Esej 2016, priprave na maturo brezplacni del  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded