Page 1

The Our Father (Matthew 6:9-13) in Aramaic: Syriac, Assyrian, Chaldean, Suryoyo Classical Syriac in (Estrangelo) Syriac Script A\h…CJ jOCŸ :ah„ ƒK}ˆk :al\Cz ŸNMk :^‡O`dg Ÿ‡Ÿ‡ ¯As•AC vŸ A\h…CJ Al`[Ÿ ¯AlgO[ ml~kOoJ AhTc mc BL mlS vŸJ Al`[Ÿ :m\COS mc |OD„N ¯m\D\Tc m~D„ :AkO\plc mds‡ —N :A…\C mg j{w —Ÿ :˜\SN :Ÿ‡O`dg ZL ad[JJ eXg ¯m\hds idtc ŸˆSOD„‡N Modern Assyrian in Roman Script Baban d'b'šmayya, payiš qudša šimmux, atya malkutux, hawÿ äiwyanux, daxi d'b'šmayya up b'arra. Hallan laxma d'sunqanan idyu yuma. U'paxillun xãiyatan, daxi d'up axnan puxillan l'ani d'xãilun illan. U'la mawiritlan l'juraba, illa paäilan min biša, sabab diyux ila malkuta, u'xela, u'tišbuxta l alam almin. Amin.

1/26/02 Baban Dbashmayya.rtf 1

Modern Assyrian in (Eastern) Syriac Script ,BÎym ÜÔ Jjbd OubJb o ,§Kw { JmJj i Bojd{wJqJm TjÀap Ñ

,§Kw { JnJy Î b { c È Bewh Í ,§Kw { t{wJkJlJm ÜÔ BÎytÑa .BÍvVrÓa à b Tp{wa BÎym ÜÔ Jjbd TÓyk Ó aÌd

.BÍmwJy Î M}wJydÆa OÓnÛ Jq o Jnw { Jsd BÍmJxl ÏßÒ OÒl ß Jb { h ÜÔ OÓnÛ Jxa àÓ Tp{wad TÓyk Ó aÌd ,éNt ¶Ò y ÓÎ fx N}whlJx i p àÒ w .OÒl Ïß a Æ N}whlaÀfxd TÓynÑCl OÒl ß Jx i w { Jp

,Bobr Ð w { Jg ¿ l OÒl Ïß tÆrJb i Jvm ÜÔ CÐlw ,BojÓyb Oòm OÒßlJÓycÒàp CÐlÆa

,CÏl Ð Jyx ÞÓ w ,Bµtw { JkJlJm ÜÔ h ó l Ð Jy Ó K § w { Jy Ó d TbJb o Js Í

.OyÁma Ñ .OÓymJlJv Í V MÒl ß Jv Í l Bµtx}wJbJjt i w

Modern Assyrian in Arabic Script is not implemented


Modern Chaldean in (Eastern) Syriac Script

Modern Chaldean in Arabic Script

AÊ[Ahp°C Md[»@J mCAC ¯R±OhÊ o° Ao°JO~g q°[A– :R±OkODHs LNA§ ¯R±O„O`cAg A\„@ :AÊ[Ahp°C Md[»@J R±J ¯Aئ¼AC i§ R±JA§ ¯fO[ K_ jA\}Olo AhT±c mËcA§ :jAÊ[J M§Al£ mcAW |NOo° j˜}Oo° ]lS±@ i§J R±J ¯mËc@ Z˜[KsOXgJ ZAk@ A‰ :AC@‚Hc jAʉ‚\CAg — ¯Ap°\C mg j˜ŒcAT±g Ë—@ :A„"O`dg ˜[@ R±O[Ê J EDpg ¯m[KC@ KCÿ ASOo°N :˜\S±N

BÎym ÜÔ Jjb i helJy Ó d OubJb o

.§Kw { JmJj i Bojd{wJqJm TjÆyp Ñ

,§Kw { Jnw } JbJg ¿ v i V Bewh Í .§Kw { t Ò w { JkJlJm ÜÔ BÎyt Ò a Ñ

,BÎym ÜÔ Jjb i helJy Ó dl Ö yÆad .BÍvVrÓa à b MÔh Ü K § d ÛØ h Í

.M{wJyd{wJk OÓy Ý q}wJnJs BÍmJxl i OÒl Ïß h ÜÔ ,OØy ÓÞ d Bâh Á nÌ JG OÒl ß Jf Í Tq}wJb { Jj

OÒßlJqJ{ÉbJj TÓynJxÓàa MÔÜhd ÖLyÆad ,Bobr Ð w { Jg ¿ l Oîlt ¶Ò r Æ Jy Ó bJvm ÜÔ CÐl

.OÒl Ïß a Æ TyÒl Ïß aÄdJvV{wtmÊd TyÓnÛ a Ñ Bµt .BojÓyb OÇm OÒßÏlcilJÏxm CÐlÆa

,B{t µ w { JkJlJm ÜÔ hÐlJy Ó K § w { Jy Ó d TbJb u Js Í Jm

.OÓydJb o a Ñ dJb u CÑ l B~x Ï b { w { Jjw ,CÏl Ð Jyx ÞÓ w

Modern Chaldean in Roman Script Baban d ilÿ bÿ šmayya payÿš mqudša šÿmmux. Aàya malkuàux. Hawÿ ¡ÿjbonux, dÿx d ilÿ bÿ šmayya, hadax ham b ar¢a. Hallan lÿxma snoqyan kud yum.

2 Baban Dbashmayya.rtf 1/26/02

Šwoq ãalan gnahÿ diyan, dÿx d ham axni šwÿqlan ta anay dÿ mtu¡delay ÿllan. La mabirÿttan l juraba, ÿlla mxalÿälan mÿn biša. Msabab diyux ila malkuàa, w xela, w šu¤a l abad abadin.


Suryoyo in (Western) Syriac Script

Suryoyo in Arabic Script

:A\ÁhÀ„ Z²Mº#CJ mDÀCÀ A[À

:MÆ\¿ho° ]ÁCJ m¿D¿C A¿[

:^²K[ÁÒ ‡²Oð `± dgÀ Z²Lº A[Á‡@² ñ ‘‚ÁW

:U±Æho°»ß@ n°ßK¿~\Ág :R±ÆK±\¿„OÃ`d¿g Z»ß@ MÆ\„Æ@ LÆ‚W

:a²hÁ„@ò ƒKÂ~À\g²

^²K\ÁÒ lÀ\ÁCz N±Lº ‘NÂLº ‘‚ÁW

¯A\ÁhÀ„ Z²Mº#C A[Áˆ\_ÂJ ^²@ AsÁ¢@ð Z²Mº#C

¯AgÀO[À JLºð McÂ@ò AlÀ#\²~lÁpgÂJ AhÁTcÀ mcÀ B²LÀ jKÒ[À M°X ð SÁ Lºð ]pÀTgÀ N

¯mcÀ@ò v—ð m\XÂT#Á _ÁJ akÂM#º cÀ AlÀ#\²pTÀh#_J ^²@ :AkÁO\± pk Z²Mº#C mcÀ ‡‚ÀDtgÀ —ñN

:A…Á\²C N±Mº#g mcÀ Z{ÀxÀg —ñ@ò

˜ñ\SÀ N±LNº ‘‡²Oñ `± dgÀ Z²Lº A[ÁLº ^²K[ÁÒ J² J esÀ ¯m\²hdsÁ idÀtÁ#c :‘ˆÁSO±D„‡ò Z²LºN

R±ÆK±\¿lÆ\Dß‹ NÑ@ LßOƧ LÆ‚W ¯MÆ\¿ho° ]ÁC MÆ\Š\Á_KßS± MÆs¦Ð@ ]ÁC ¯A¿gO¿[JÐ@ Mßcß»@ A¿l\Á~ÆlpßgJ MÆhT¿c m¿c O¿§ j¿K±\¿¨ÆXSÐ@ ]¿p¿TgN ¯m¿c»ß@ y¿c m\ÁXÆTÆ_J aßl¿¨c A¿l\Áp¿Th_J KßS± :MÆkOÃ\pßk ]ÁC m¿d‰¿‚Dt¿g MÆcN :MÆp\° ÁC OÃg m¿c ]¿Œ¿xg MÆc»ß@ MÆd\¿S NÃN MÆ„OÃ`d¿g Z»ß@ MÆ[ R±ÆK±[ÁJJ e¿s ¯m\ÁhdÆs i¿dtÆ c :MÆŠSOÃDp°‰ß ZÁN

Suryoyo in Roman Script Ya baban d bi šmayo, miqadeš ešmox, ãro oàyo i malkuàayðox, ãro howe u äebyonayðox bi ar¡o xed kityo bi šmayo. Haw lan la¤mo d mesnoqina ele adyawma. 1/26/02 Baban Dbashmayya.rtf 3

w m¤asay a ¤ãohayðan xed km¤asina l hanek d ko¤oãin laf elan. W lo ma¡bratlan bi nesyuno, elo mfaäay lan mu bišo, ¡al d diðox yo i malkuào w u ¤aylo w i tešbu¤to, l ¡olam ¡olmin.

Lishana.org - Baban dbashmayya - Padrenuestro en arameo moderno oriental  

Academia Lishana.org Material de difusión.

Lishana.org - Baban dbashmayya - Padrenuestro en arameo moderno oriental  

Academia Lishana.org Material de difusión.

Advertisement