Page 1

ROKASGRĀMATA – palīgs FAIRstart lietotājiem Kā izmantot FAIRstart apmācību programmu bērnu aprūpes institūcijās.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

1


Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par programmas izmantošanu Kas var izmantot programmu? FAIRstart ir veidota izmantošanai aprūpes iestādēs, bērnu namos, pagaidu nometnēs un ikvienam aprūpētājam, kurš ir atbildīgs par bērniem vai riska grupas jauniešiem, kā piemēram, vecāku grupās, bērnudārzos utt. Vai programmas izmantošana ir dārga un sarežģīta? Kas ir nepieciešams? FAIRstart profesionālās apmācības un attīstības programma: •

Ir bezpeļņas, tiešsaistē esoša un bezmaksas ikvienam lietotājam.

Prasa tikai pieeju internetam, projektoru un skaļruņi.

Neprasa papildus finanses vai cilvēkresursus. Tā ir veidota izmantošanai bez papildus resursiem.

Jūs varat izmantot katru no 13 nodarbībām divus stundu darbinieku tikšanās reizēs reizi trijās nedēļās, vai arī kad vien jums tam ir laiks. Apmācības ilgst aptuveni vienu gadu.

Apgūto materiālu visi darbinieki starp nodarbībām pielieto praksē.

Kādi ir ieguvumi, izmantojot FAIRstart? •

Jums būs pieeja profesionālai aprūpētāju apmācībai, kas balstīta uz aktuāliem starptautiskiem bērnu aprūpes pētījumu rezultātiem.

Programma ir pilotēta 10 valstīs ar tādiem pašiem profesionāļiem kā jūs. Viņu atziņas:

Tā ir praktiska, pamācoša un veido profesionālas zināšanas un lepnumu institūcijā.

Tā mudina dalībniekus veidot savu aprūpes pieeju caur konstruktīviem dialogiem. Tas dalībniekus padara daudz aktīvākus, radošākus un motivētākus, veicot savu darbu.

Programma akadēmiskā veidā nepasaka priekšā, ko darīt -­‐ tā iedrošina atvērtam dialogam un kompetenču attīstībai, kur dalībnieki paši veido savu praksi!

Programmas ieguvēji ir darbinieki gan ar, gan bez iepriekšējas izglītības pieredzes bērnu aprūpē.

Tā sniedz visiem darbiniekiem kopīgu platformu tam, kā izprast un pielietot praksē kvalitatīvu aprūpi.

Tā uzlabo attiecības starp darbiniekiem un institūcijas vadību.

Tā uzlabo bērnu attīstību un mazina stresu gan darbiniekiem, gan bērniem, veidojot darbavietu kā resursu visu stiprināšanai.

2


CONTENTS I.

A guide for using FAIRstart training ...................................................................................................... ?

II. A short overview of the training sessions ................................................................................................ ? III. What happens when you try to change child care practise? .................................................................. ? Learning approach in FAIRstart training .............................................................................................. ? IV. A new way of learning and developing your professional skills: Learning at the workplace ? V. More about the work of the leader and the instructor ........................................................................... ? VI. Why develop this program? .................................................................................................................... ?

3


I.

FAIRstart programmas izmantošanas vadlīnijas

Šī rokasgrāmata ir uzrakstīta, lai palīdzētu vadītājiem un programmas treneriem/instruktoriem izmantot šo bezmaksas, tiešsaistē esošo viena gada apmācības un attīstības programmu darbiniekiem bērnu aprūpes institūcijās. Mēs iesakām jums izprintēt divus rokasgrāmatas eksemplārus – vienu institūcijas vadītājam, otru – instruktoram. Rokasgrāmatā aprakstīts, kā institūcijas vadītājs var organizēt programmu, un kā izvēlētais instruktors var vadīt apmācību nodarbības un uzraudzīt darbu starp nodarbībām. Tāpat jūs uzzināsiet, ko sagaidīt no mācīšanās, kas notiek darbavietā un kas notiek, mēģinot mainīt bērnu aprūpes praksi. Visbeidzot, jūs uzzināsiet, kāpēc izmantot šo apmācību programmu. NOZĪMĪGĀKĀS LOMAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS VADĪŠANAI Institūcijas vadītājs: Persona, kas ir atbildīga par darbinieku ikdienas aprūpes darbu institūcijā. Vadītājs (un augstāki vadītāji vai vietējā pašvaldība, vai padome) ir atbildīgs par lēmuma pieņemšanu programmas izmantošanai. Vadītājam būtu jāveic praktiska sagatavošanās un jāizveido darba plāns darbinieku apmācību nodarbībām, jāatbalsta instruktors un jāpiedalās pēc iespējas vairāk nodarbībās, īpaši nodarbībās, kas saistītas darba grafikiem un novērtēšanu. Lielās institūcijās vairāki instruktori var sadarboties, lai apmācītu darbinieku grupas. Instruktors(i): Institūcijas vadītājs izvēlēsies vienu vai vairākus instruktorus. Instruktoru uzdevums ir, vēl pirms apmācību uzsākšanas, iepazīties ar nodarbībām, vadīt apmācību nodarbības un atbalstīt darbiniekus programmas satura izprašanai un diskutēt par to. Uzraudzīt, iedrošināt un atbalstīt darbiniekus izmantot to, ko viņi iemācās starp nodarbībām. Kurš var kļūt par instruktoru? Instruktoru izvēlas institūcijas vadītājs un šeit piedāvājam dažas izvēles iespējas: •

Vadītājs pats var kļūt par instruktoru, ja institūcija ir ļoti maza.

Vienojieties ar vadītāju, par instruktoru var kļūt kāds uzticams un cienīts darbinieks.

Profesionālis no malas – skolotājs, psihologs, nevalstiska organizācija u.c. – var būt instruktors. Par instruktoru var kļūt ikviens, kam ir pieredze profesionāļu apmācībā.

Instruktoram un vadītājam cieši jāsadarbojas visas programmas laikā. Darbinieku grupa(s): Darbinieki, kuri ikdienā veic bērnu aprūpi. Ir svarīgi, lai vadītājs un instruktors -­‐ abi kopā -­‐ iepazīstina darbiniekus ar programmu un motivē to izmantot. Darbinieku iesaistīšanās ir jānovērtē, kā arī viņi jāiedrošina aktīvam dialogam par programmas elementiem un to, kā tos ieviest ikdienas darbā. Tagad jūs zināt svarīgākās iesaistītās puses, kas nepieciešamas, lai izmantotu programmu. Apskatīsim materiālus mājas lapā! 4


MATERIĀLI MĀJAS LAPĀ www.institutions.fairstart-­‐train4care.com Kad pirmo reizi atvērsiet šo saiti, http://www.institutions.fairstart-­‐train4care.com/ jūs redzēsiet sekojošus elementus:

5


NOVĒRTĒŠANAS ANKETA INSTITŪCIJU VADĪTĀJIEM UN INSTRUKTORAM

Jūs varat izdrukāt divas novērtēšanas anketas: INSTITŪCIJAS VADĪTĀJA un INSTRUKTORA NOVĒRTĒŠANAS ANKETU. Institūcijas vadītāja novērtēšanas anketa sniegs vadītājam skaidru redzējumu tam, kā sadarbojas darbinieki un vadība. Tas ir svarīgi, jo palīdzošas un harmoniskas profesionālās attiecības ar bērniem var rasties tikai no atbalstošas un harmoniskas sadarbības starp darbiniekiem un vadītājiem. Instruktoru novērtēšanas anketa sniegs skaidru redzējumu par darbinieku ikdienas bērnu aprūpes praksi. Apmācība var rast iedvesmu tam, kā uzlabot un attīstīt šo aprūpes praksi. Kad vadītājs un instruktors ir noskaidrojuši novērtēšanas anketas rezultātus, viņi var diskutēt un plānot, kā programmas izmantošana var atbalstīt sadarbību starp darbiniekiem un vadītāju un kā uzlabot kvalitatīvu aprūpes praksi. Šeit arī ir vieta diskusijai par lieliem attīstības mērķiem.

6


1.

TRĪSPADSMIT APMĀCĪBU NODARBĪBAS

Izvēlnes joslā, dodoties uz sadaļu ”nodarbības”, jūs varat apskatīt 13 apmācību nodarbības. Katrai nodarbībai ir vienāda struktūra: tā sākas ar iepazīšanos ar piedāvāto teoriju, labās prakses piemēriem un jautājumiem diskusijai grupā. Katras nodarbības pēdējā daļa sniedz ieteikumus tam, kā darbinieki, instruktors un vadītājs var strādāt līdz nākamajai nodarbībai. Jūs aktīvi plānosiet, kā vēlaties praksē izmantot to, ko iemācījāties. Kopumā nodarbības sniedz nepieciešamās zināšanas kvalitatīvai bērnu aprūpes praksei. Bērnu aprūpes prakse, balstoties uz šī izstrādātā modeļa, nodrošinās bērnu pamatvajadzības, veselīgu piesaisti aprūpētājiem, kā arī veicinās fiziski un garīgi veselīgas vides veidošanu.

7


2.

CITAS PAPILDU NODARBĪBAS

Izvēlnes joslā jūs atradīsiet sadaļu “resursi”, kas ir programmas papildinājums. Tās var tikt izmantotas, ja jums tās liekas atbilstošas un vajadzīgas. Resursu nodarbību tēmas ir – darbs ar bērnu tiesībām, garīga un fiziska invaliditāte, seksuālā uzvedība un kontracepcija, kā arī pirmās palīdzības ceļvedis (tikai rumāņu valodā).

8


3.

SPĒLES

Šajā sadaļā atradīsiet FAIRship spēli, kas veidota, lai ļautu tās spēlētājiem dažādos veidos piedzīvot un mācīties par droša pamata pieejas pamatprincipiem. Turklāt, jūs atradīsiet virkni ieteikumus citām spēlēm. Spēļu izmantošana ir katra paša izvēle. Šie materiāli būs jums noderīgi, lai veiktu apmācības savā institūcijā. Turpmāk aprakstīts, kā vadīt nodarbības.

9


KĀ IZMANTOT PROGRAMMU – ĪSAS APMĀCĪBU NODARBĪBAS DARBINIEKIEM

Programma ir veidota tā, lai to varētu izmantot pēc iespējas vienkāršāk. Tas nozīmē, ka apmācība būs jūsu ikdienas darba aktivitāte. Jums nav jādodas prom vai arī jāpārtrauc darbs, lai izmantotu apmācību. Programmas pamatideja ir organizēt 13 divu stundu apmācību nodarbības darbiniekiem, piemēram, pagarinātās darbinieku tikšanās reizēs, vai arī tad, kad tas ir iespējams, reizi nedēļā vai reizi mēnesī, atkarībā no jūsu iespējām. Nodarbību starplaikā jūs strādāsiet, lai attīstītu praksi un pielietotu apmācības ieteikumus. Programmas ieviešana ir elastīga. Jebkurā laikā, ja nepieciešams, jūs varat atkārtot nodarbības vai pieņemt lēmumu, cik bieži jūs organizēsiet nodarbības un cik ātri ieviesīsiet apmācību programmu, atkarībā no pastāvošajiem apstākļiem. No apgūtās teorijas un prakses, jūs varat veidot paši savu modeli.

PROTOKOLA VAI DIENASGRĀMATAS VEIDOŠANA NODARBĪBU VADĪŠANAI Ir ieteicams, ka institūcijas vadītājs un instruktors veido protokolu jeb “dienasgrāmatu” izglītošanās laikā, aprakstot, par ko vadītājs un instruktors vienojušies nodarbības vadīšanai, kā uz to reaģēja darbinieki un ko iemācījās nodarbības laikā, kā veicies ar praktisko darbu starp nodarbībām, kā arī jebkuras praktiskas problēmas, kas būtu jārisina. Dienasgrāmatai jābūt pieejamai arī darbiniekiem. INSTRUKTORIEM: KĀ VADĪT APMĀCĪBU NODARBĪBAS Pirms jūs sākat: 1.

Pārliecinieties, ka jums ir dators, tam pievienots projektors, kā arī skaļruņi, lai skatītos video un dzirdētu skaņu. 30 minūtes pirms nodarbības pārbaudiet to un pārliecinieties, ka viss strādā.

2.

Jums būs nepieciešama telpa ar galdiem un krēsliem 3 stundām. Nodrošiniet, ka šajā laikā jūs neviens netraucēs. Dalībnieki var sēdēt mazās grupās ap galdiem, vai arī kā auditorijā. Visiem dalībniekiem ir jāredz uz sienas projecētais attēls.

3.

Ieslēdziet projektoru un atveriet pirmo nodarbību.

Katrai nodarbību ir vienāda struktūra: Virsraksts, kas iepazīstina ar tēmu. Kompetences, ko dalībnieki var iegūt nodarbības laikā, diskutējot un pielietojot praksē starp nodarbībām. Īss nodarbības tēmas apraksts. Nodarbības mērķis apraksta to, kāpēc ir svarīgi strādāt ar šo tēmu. Instruktors to paskaidro un uzdod jautājumus, ja nepieciešams. Pēc tam noklikšķiniet uz nākamā cipara lapas apakšpusē. Nodarbības lapaspusēs teksts un video skaidros tēmu un demonstrēs to praksē. Ļoti bieži būs plānotas diskusijas, instruktoram ir jārada tam telpa. Parādiet video un lūdziet dalībnieku komentārus.

10


Vienmēr esiet gatavi atgriezties, lai pārliecinātos, ka visi saprot nodarbības saturu. Katras nodarbības noslēgumā ir ieteikumi tam, ko katrs var darīt līdz nākamajai nodarbībai, kurš par ko būs atbildīgs, un ko darīs katrs darbinieks. Instruktoram jābūt ļoti iedrošinošam un jāuzklausa ieteikumi tam, kā šis darbs varētu tikt veikts. Programma tikai sniedz ieteikumus, bet darbinieku, instruktora un vadītāja veidotais plāns ir daudz svarīgāks. Apspriediet idejas un palīdziet plānot, līdz ikvienam ir skaidrs, kas jādara līdz nākamajai nodarbībai. PRAKTISKĀ MĀCĪŠANĀS STARP NODARBĪBĀM Starp nodarbībām instruktoram un vadītājam jāatbalsta nodarbības beigās izveidotā plāna ieviešana. Runājiet ar darbiniekiem un palīdziet viņiem sekot izveidotajam plānam, un diskutējiet par radušajām problēmām. Iedrošiniet darbiniekus izmantot kameras vai mobilos telefonus jaunās prakses dokumentēšanai. Glabājiet tos instruktora datorā. Nodrošiniet, lai video materiāli tiek izmantoti tikai apmācību procesā, un izdzēsiet tos no personīgajiem telefoniem tad, kad tie tiek augšuplādēti instruktora datorā. UZSĀKOT NĀKAMO NODARBĪBU

Kad uzsāksiet nākamo nodarbību, parādīsies logs: Lūdzu, izmantojiet 15 minūtes, lai diskutētu par to, kā veicies ar sadarbību starp nodarbībām. Uzdodiet 11


jautājumus un diskutējiet par bažām, uzklausiet argumentus. Izrādiet saprotošu un atbalstošu attieksmi, un skaidrojiet, ka kaut kā jauna uzsākšana prasa laiku. Ja nodarbību starplaikā ir veidoti video, noskatieties tos visi kopā, un diskutējiet par attīstību un uzlabojumiem. Nodarbības sākas ar maziem starp nodarbību uzdevumiem, kas pakāpeniski iepazīstina ar teoriju un lielāku nepieciešamību prakses attīstīšanai. PAMATA INSTRUKCIJAS IR VISS, KAS JUMS JĀZINA, LAI VADĪTU PROGRAMMU! Jūs uzzinājāt, kā jāvada visa apmācību programma. Plānojiet nodarbības iepriekš un izveidojiet darba plānu tā, lai ikviens zina, kad notiks nākamā nodarbība. Nākamajās rokasgrāmatas nodaļās sniegsim jums detalizētāku informāciju, kā veiksmīgi izmantot apmācību programmu: •

Kas notiek, kad izaicināt ikdienas aprūpes ieradumus un attieksmi? Kā tikt gala ar pretestību un bažām?

Mācīties darbavietā. Ko nozīmē pārvērst savu darbavietu par telpu, kur notiek apmācība un attīstība?

Vairāk par vadītāja un instruktora lomu.

Kāpēc izveidota šī programma? Riska grupā esošu bērnu situācija un viņu aprūpētāju darba apstākļi.

Kā tikt gala ar dabisku pārmaiņu pretestību un motivēt iesaistīties.

12


II.

Īss apmācību nodarbību pārskats

Šeit uzzināsiet katras nodarbības īsu aprakstu un nozīmi. Tas sniegs jums pārskatu par apmācību attīstību:

Pirmā nodarbība: Šī nodarbība ir iepazīšanās ar apmācību programmu. Jūs sapratīsiet, kā institūcijas vadītājs, instruktors un darbinieki var sadarboties FAIRstart programmas izmantošanas laikā. Jūs veiksiet intervijas pa pāriem, lai saprastu, kā jūsu pašu dzīves pieredze var kalpot par resursu jūsu profesionālajā bērnu aprūpes praksē. Visbeidzot, jūs izveidosiet pirmo darba plānu, kam sekot starp nodarbībām. Darba plāns ir instruments, lai izmantotu to, ko uzzinājāt nodarbībā.

Otrā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs iepazīsities ar piesaistes teorijas pamatiem. Jūs mācīsities par piesaistes uzvedību, droša pamata aprūpētāja uzvedību un pētīšanas uzvedību. Tas palīdzēs jums sadarboties, lai ļautu bērniem justies droši. Droši bērni ir priecīgāki un ir spējīgi vairāk iemācīties. Jūs mācīsities, kā plānot ikdienas grupu un individuālās aktivitātes, lai radītu drošu pamatu savā ikdienas darbā. Tas mazinās stresu jūsu darbā.

Trešā nodarbība: Šajā apmācību nodarbībā jūs uzzināsiet fiziska kontakta un smadzeņu stimulācijas nozīmi. Jūs uzzināsiet par veidiem, ko izmantot un pielietot savā ikdienas praksē, lai atbalstītu un stimulētu smadzeņu darbību normāliem bērniem, priekšlaicīgi dzimušiem un vārgiem bērniem.

Ceturtā nodarbība: Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsities kā nodrošināt profesionālu aprūpi. Jūs uzzināsiet par jauniem veidiem, kā stiprināt jūsu sociālās un emocionālās attiecības ar bērnu. Jūs mācīsieties veidot jaunu pieeju, kā veicināt šīs attiecības, veicot arī ikdienas darbus. Jūs arī mācīsities to, kā bērni reaģē uz aprūpi, viņu piesaistes pazīmes un to, kā jūs varat uz to reaģēt, lai bērns justos droši.

Piektā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs mācīsities novērot un atpazīt bērnu uzvedību, kas atspoguļo agrīnas piesaistes pazīmes, un to, kā novārtā pamesti bērni nereti attīsta nedrošas piesaistes pazīmes. Jūs mācīsities, kā profesionāli reaģēt uz bērnu nedrošo kontaktu ar jums – izvairīgā, ambivalentā un dezorganizētā piesaistes uzvedība. Grupā jūs varat plānot, kā reaģēt uz bērnu nedrošas piesaistes uzvedību.

13


Sestā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs attīstīsiet veidus, kā palīdzēt bērnam pārvarēt vecāku zaudējumu vai citu pieredzi, kas saistīta ar smagu zaudējumu vai pēkšņu šķiršanos. Jūs mācīsities praktizēt atvērtu un informatīvu dialogu ar bērnu par reakcijām uz zaudējumu. Tāpat jūs mācīsities veidot aktivitātes, kurās bērni var saprast savas dzīves apstākļus, kas padara viņus stiprākus un dzīvesspēcīgākus.

Septītā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs mācīsities, kā palīdzēt bērniem veidot pozitīvu izpratni par to, kas viņi ir, un veidot pozitīvu pašapziņu. Nodarbība piedāvās jums instrumentus, kas palīdzēs bērnam pieņemt atšķirīgo piederību. Tāpat saņemsiet ieteikumus aktivitātēm un dialogiem ar bēriem.

Astotā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs novērtēsiet savu darbu pirmo septiņu nodarbību laikā, un, ja nepieciešams, veiksiet labojumus. Šī nodarbība paredzēta, lai pielāgotu jūsu darbu apmācībām un atbalstītu jūsu profesionālās izaugsmes procesu institūcijā.

Devītā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs mācīsieties saprast divas bērnu pamatvajadzības: personīgas ilgtermiņa attiecības ar dažiem aprūpētājiem un piederības sajūtu vienaudžu un aprūpētāju grupai. Jūs diskutēsiet un, iespējams, pārskatīsiet darba grafikus, lai atrastu labāko balansu starp darbinieku, vadītāja iespējām un bērnu vajadzībām pēc dažiem stabiliem aprūpētājiem dienas laikā. Šajā nodarbībā piedalās cilvēki, kas ir atbildīgi par darba grafiku sastādīšanu.

Desmitā nodarbība: Pētījumi rāda, ka bērniem vissvarīgākais ir labas sociālās attiecības. Šajās nodarbībā jūs iepazīsities ar daudziem praktiskiem piemēriem, kā jūs varat plānot un īstenot attiecību darbu ar bērniem. Praktisku attiecību trīs līmeņi ir: individuāla aprūpētāja un bērna attiecības; attiecības grupā; attiecības visā institūcijā.

Vienpadsmitā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs uzzināsiet, ka kognitīvā mācīšanās (skolas mācību priekšmeti: matemātika, valodas utt.) ir balstīta uz pirmskolas sociālajām prasmēm un emocionālo attīstību. Šīs agrīnās prasmes ir: fokusēšanās un koncentrēšanās, atpazīšana, atcerēšanās, proporciju izjūta, pozitīva motivācija un spēja izturēt stresu. Šīs nodarbības jautājums ir: kā mēs varam radīt sociālo rāmi, kas sniedz bērniem šīs pamata psiholoģiskās prasmes, lai apmeklētu skolu, universitāti vai iekļautos citā izglītības jomā?

14


Divpadsmitā nodarbība: Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsieties atbalstīt bērnu brīdī, kad bērns kļūst par pusaudzi un sāk veidot savu identitāti. Kā rast līdzsvaru starp kontroli un neatkarību, izmantojot vienošanos. Tāpat jūs strādāsiet ar to, kā sagatavoties brīdim, kad bērns/pusaudzis/jaunietis pamet institūciju.

Trīspadsmitā nodarbība: Šajā nodarbībā jūs novērtēsiet līdzdalību programmā un darbu ar FAIRstart programmu. Kopīgi jūs novērtēsiet to, kā programma ir palīdzējusi uzlabot jūsu darbu piecās jomās: • Mūsu aprūpes prakses rezultāti • Bērnu attīstības un bērns-­‐aprūpētājs attiecību rezultāti • Darbinieku kompetenču, kas saistīti ar bērnu aprūpes teoriju un praksi, rezultāti • Vadītāja/instruktora/darbinieku attiecību un sadarbības rezultāti • Attiecību ar vietējo pārvaldību un lēmuma pieņēmējiem rezultāti

15


III. Kas notiek, kad mēģināt mainīt bērnu aprūpes praksi? Pirms jūs uzsākat savas attīstības procesu, sniegsim dažus padomus par dabisko pretestību izmaiņām un attīstībai Ikreiz, kad savā organizācijā ieviešat izmaiņas, cilvēki kļūst nervozi, jūtas nedaudz nekompetenti un var iebilst jūsu priekšlikumiem. Kā institūcijas vadītājam jums ir svarīgi izprast šo tipisko un saprotamo attieksmi. Esiet laipns, bet uzstājīgs pret darbiniekiem saistībā ar programmas ieviešanu, uzsverot programmas ieguvumus un pozitīvos rezultātus. Neizsakiet rājienus un nekritizējiet, ja darbiniekiem ir savs viedoklis vai arī, ja viņi iebilst pret pārmaiņām. Uzklausiet viņus, mēģiniet saprast viņu satraukumu, lūdziet viņu padomu problēmu risināšanā un koncentrējieties uz ikvienu pozitīvu atbildi. Apraksties bērnu aprūpes prakses attīstīšanu, kā vienu no darba profesionālajiem uzdevumiem. Ja ir kāda persona, kas ir svarīga bērnu aprūpē, piemēram, vietējās pašvaldības politiķis vai padome jūsu institūcijā, lūdzu informējiet to par programmu. Panāciet viņu piekrišanu un ieinteresētību, ja iespējams. Programmas nozīmīga daļa ir tā, ka institūcijas darbs lauž jebkādu vietējās sabiedrības izolāciju, un aktīvi veicina bērnu kļūšanu par redzamiem un līdzvērtīgiem partneriem sabiedrības dzīvē.

FAIRstart apmācību mācīšanās pieeja FAIRstart apmācībās darbinieki mācīsies lietas, ko parasti māca izglītības iestādēs. Šīs teorētiskās zināšanās ir nozīmīgas brīdī, kad vērojat bērnu uzvedību un kad jūs un jūsu kolēģi diskutējat par kopīgo bērnu aprūpes praksi. Turklāt FAIRstart programma apvieno teoriju, ko apgūstat, ar jūsu praktisko darbu. Jo, lai mainītu un attīstītu jūsu praksi tā, lai tā būtu saskanīga ar teorētiskajām zināšanām par bērnu veselīgu attīstību, jums jāpraktizē tas, ko mācāties, tieši tur, kur jūs strādājat. Tieši tāpēc mācīšanās notiek jūsu darbavietā. Jūs nedodaties uz izglītības iestādi, kas atrodas tālu prom no jūsu darbavietas, lai mācītos teorijas par piesaisti un bērnu attīstību. Jūs veidojat izglītības iestādi savā darbavietā!

16


IV.

Jauns mācīšanās un jūsu profesionālo prasmju attīstīšanas veids: Mācīšanās darbavietā

FAIRstart apmācību programma ir atšķirīga no tālākizglītības apmācības darbiniekiem vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, apmācības norisinās ciešā saistībā un mijiedarbībā ar darbinieku ikdienas aprūpes praksi, nevis tradicionālās izglītības un apmācības ceļā, ieturot distanci no reālās ikdienas rutīnas. Otrkārt, atšķirībā no tradicionālās izglītības, kur komunikācija ir vērsta virzienā -­‐ pasniedzējs -­‐ > students -­‐, FAIRstart apmācību pieeja ir vērsta uz dalībniekiem. Tas nozīmē, ka apmācību didaktika ir vērsta uz mācīšanos, nevis mācīšanu. Dalībnieki mācās kopīgi diskutējot atspoguļojot jaunās zināšanas un metodes, salīdzinot tās ar līdzšinējo praksi. Treškārt, apmācību programma ir balstīta uz pedagoģiskā darba metodēm, kuras liek uzsvaru uz kopīgu diskusiju un mijiedarbību starp darbiniekiem. Ceturtkārt, darbinieki un vadītājs ir līdzautori savu kompetenču attīstībai, jo apmācības ir veidotas, balstoties uz labi zināmu ikdienas praksi, kā arī tāpēc, ka apmācību materiāli – fotogrāfijas, video ieraksti un attīstības plāni – vienkārši atspoguļo prakses ietvaru, kuru darbinieki atpazīst kā savu. Kā sekmēt darbinieku aktīvu iesaistīšanos Darbinieku aktīvas līdzdalības sekmēšana un iesaistīšanās ir viņu mācīšanās un kompetenču attīstības priekšnosacījums. Tradicionālā mācīšanās atbalsta skolotāja virzītas metodes, savukārt FAIRstart apmācības atbalsta uz dalībniekiem vērstas metodes, kas balstītas uz šāda principa: Jūs mācāties ieraugot jaunas metodes, diskutējot par to, kādas ir jaunās metodes, kā arī, pielietojot tās praksē. Apmācību nodarbībās jūs atradīsiet ieteikumus dažādām metodēm, kā piemēram:

Diskusijas

Atspoguļošana

Dalīšanās ar zināšanām

Grupu darbs

Spēles

Ir svarīgi, lai jūs iepazīstināt darbiniekus ar šīm metodēm, ja viņi ar tām nav pazīstami kā ar mācīšanās metodēm. Katrā apmācību nodarbībā jūs atradīsiet ieteikumus, kā veidot diskusijas, dialogus, grupu darbus un līdzīgas metodes.

17


V.

Vairāk par vadītāja un instruktora darbu

VAIRĀK PAR VADĪTĀJA LOMU Vadītājam ir jāveic nozīmīgi uzdevumi, lai apmācības padarītu par institūcijas veiksmes stāstu: •

Vadītājam jāveic pirmais solis – tas ir: jāpieņem lēmums par apmācību programmas realizēšanu ar mērķi mainīt un attīstīt bērnu aprūpes praksi, kas saistīti ar bērnu drošas piesaistes pamatprincipiem.

Vadītājam jābūt skaidrai un konkrētai komunikācijai ar darbiniekiem par attīstības nepieciešamību, tai skaitā par iemesliem, kāpēc tai jābūt prioritārai.

Visa attīstības procesa laikā, vadītājam jāuzklausa darbinieku viedoklis un reakcija uz apmācību.

Vadītājam jādemonstrē ieinteresētība un jāiedrošina darbinieki un instruktors iesaistīties apmācībā, mācīšanās procesā un sadarbībā, lai mainītu un attīstītu bērnu aprūpes praksi institūcijā.

Vadītājam jāatbalsta instruktors visas apmācības un attīstības procesa laikā, īpaši, ja instruktoram nav formālas autoritātes vai, ja viņam trūkst pieredzes vadīšanās darbā. Dažos gadījumos instruktors var būt kāds no darbiniekiem, ko nozīmējis vadītājs. Tā instruktoram var būt delikāta situācija un viņu nevajadzētu atstāt vienu ar konfliktiem, kas saistīti ar viņa jauno lomu kā kolēģu instruktoram.

VAIRĀK PAR INSTRUKTORA LOMU Instruktors kopā ar vadītāju ir atbildīgi par visu apmācību procesa plānošanu un institūcijas darbinieku kompetenču attīstību. Instruktors nevar par to būt atbildīgs viens pats, jo lēmumi par apmācībām jāplāno saskaņā ar bērnu aprūpes ikdienas praksi. • Instruktors ir atbildīgs par apmācību nodarbību vadīšanu, vadoties pēc katras nodarbības satura, struktūras un uzdevumiem. • Instruktors ir atbildīgs par darbinieku iedrošināšanu diskusijai par droša pamata piesaistes teorijas konceptu, kuru dalībnieki mācīsies programmas laikā, turklāt atbalstīt viņu centienus, pielietot iegūtās zināšanas ikdienas praksē. • Instruktoram jāiedrošina darbinieki iesaistīties nepārtrauktā kompetenču attīstības atspoguļošanā, kā arī mācīties pašiem, darbinieku grupā un sadarbībā ar vadītāju atpazīt jaunās attieksmes un praksi. • Instruktora pienākums ir informēt vadītāju par apmācībām un lūgt vadītāja līdzdalību un iesaistīšanos nepieciešamības gadījumā, lai paspilgtinātu darbinieku kompetenču attīstības nozīmi.

18


VI. Kāpēc izveidota šī programma? Šī programma ir kompetenču attīstības programma darbiniekiem bērnu aprūpes institūcijās. Programma sniedz zināšanas, kā uzlabot profesionālās aprūpes prasmes darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem aprūpes iestādēs. Tā iekļauj gan ikdienas praksi, gan organizatorisku attīstību. Šīs zināšanas īstenoja un pārbaudīja bērnu aprūpētāji Eiropā, kas bija projekta FAIRstart (www.train.fairstartedu.us ) sastāvdaļa un ko finansēja Eiropas Mūžizglītības programma (2008. gada decembris – 2010. gada novembris). Gan Eiropas Komisija, gan lietotāji, programmu novērtēja ļoti augstu, tāpēc tā kļuva par daļu no Inovāciju pārneses projekta tālākai attīstībai un pārnešanai uz citām valstīm, jaunu mērķa grupu, savādākā bērnu aprūpes kontekstā. Šis process notika laika periodā no 2011. gada septembra līdz 2013. gada novembrim. Abu projektu laikā FAIRstart programma tikusi testēta un ieviesta Rumānijā, Itālijā, Spānijā, Kiprā, Turcijā, Bulgārijā, Latvijā, Polijā un Dānijā. Tāpat par programmu lielu interesi izrādījušas valstis ārpus Eiropas, tāpēc programma ir pieejama 26 dažādās valodās (www.fairstartglobal.com ). Galvenokārt tulkošanu veikuši brīvprātīgi tulki, akadēmiķi un aprūpes profesionāļi.

Kāpēc FAIRstart programma izveidota?

Eiropā no ārpusģimenes aprūpes ir atkarīgi 1,5 miljoni bērni un jaunieši. Visā Eiropā 90,000 bērni, kuri ir jaunāki par 3 gadiem, atrodas sabiedrības aizbildnībā institūcijās vai audžuģimenēs. Tā ir augsta riska grupa, kaut arī ne visi no viņiem ir bāreņi. Šo bērnu vecāki, iespējams, ir dzīvi, bet viņi dzīvo nabadzībā, ir spiesti migrēt, atrodas narkotisko vai citu vielu atkarībā, tāpēc nav spējīgi rūpēties par saviem bērniem.

Kā Eiropas Savienības pilsoņiem šiem bērniem ir pamattiesības uz labu profesionālu aprūpi un cilvēciskām attiecībām, drošu pamatu un iespējām mācīties pamat prasmes un emocionālās prasmes.

Labākie aprūpes rezultāti (smadzeņu attīstība, sociālā funkcionēšana, skola un izglītība) tiek sasniegti, ja uzlabojam aprūpes praksi bērniem kopš dzimšanas brīža līdz trīs gadu vecumam. Lai gan, šī programma iekļauj apmācību nodarbības darbam arī ar vecākiem bērniem un jauniešiem.

Daudzas institūcijas un audžuģimenes ir izolētas no sabiedrības. Tajās strādā darbinieki, kuru profesijām ir zems statuss un iestādēm ir ierobežots budžets aprūpes principu profesionālai apmācībai un izglītībai.

• Tieši tāpēc FAIRstart droša pamata modeļa programma koncentrējas uz profesionālu aprūpes nodrošināšanu vismazākajiem bērniem. Tomēr teorijas koncepts un aprūpes nodrošināšanas prakse arī ir noderīgi darbam ar vecākiem bērniem un jauniešiem.

19


Kā programma tika veidota? Programma tika veidota sadarbības projektā kopā ar starptautiski atzītu bērnu aprūpes attīstības ekspertu, Dānijas psihologu Nilsu Pīteru Reiggardu (Niels Peter Rygaard), kura profesionālās zināšanas un darbība balstīta uz zinātniskiem pētījumiem par darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Programmas testēšanā piedalījās profesionāļi kā jūs: • Bērnu aprūpes institūciju vadītāji • Profesionālās aprūpes praktiķi. Viņu profesionālā pieredze un atgriezeniskā saite deva iespēju modificēt programmu un veidot to tādu, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāk izmantojama ikdienas praksē. Sniegtā atgriezeniskā saite ieviesa izmaiņas programmā – tagad tai ir vairākas nodarbības, kas pieejamas divām mērķa grupām – institūcijām un audžuģimenēm. Pirmā programmas versija vairāk koncentrējās uz zīdaiņu un mazu bērnu aprūpētājiem, savukārt šajā versijā iekļautas arī nodarbības darbam ar skolas vecuma bērniem un pusaudžiem. Pateicoties sadarbībai starp Eiropas Savienību, valdībām, izglītības un privātajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem un profesionāliem lietotājiem, programma ir ļoti efektīva, vienkārša un neprasa lielu finansiālu ieguldījumu. Programma sniedz izglītību un apvieno zinātni, lēmumu pieņēmējus un aprūpētājus, lai sniegtu labumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem.

ZINĀTNISKAS UN UZ PIERĀDĪJUMIEM BALSTĪTAS METODES FAIRstart droša pamata modeļa programmas veidotāju izaicinājums bija panākt, ka ieteiktās metodes bērnu attīstības uzlabošanai ir ētiskas un uz pierādījumiem balstītas. Šis mērķis tika sasniegts sadarbībā ar Nilsu Pīteru Reiggardu (Niels Peter Rygaard). Turklāt programmas veidošanā tika pieaicināti arī dažādu valstu universitātes, bērnu psihiatri, psihologi un izglītības profesionāļi. Sadarbība ir radījusi starptautisku zinātnisku ieinteresētību un šobrīd īpašs Zīdaiņu garīgās veselības žurnāla izdevums (Issue of Infant Mental Health Journal) aicina visas pasaules pētniekus bērnu aprūpes jomā aprakstīt, kā pētījumu rezultāti ietekmē politiskas lēmumu pieņēmējus riskā grupā esošu bērnu jomā, un kā viņu pētījumi tiek izmantoti izglītības un intervences programmās.

FAIRSTART APMĀCĪBAS PAMATELEMENTI FAIRstart apmācību programmas pamatelementi ir 10 pamatprincipi, kas apraksta, ko un kāpēc šī programma mēģina palīdzēt jums sasniegt, dodot jums iespēju padomāt par jūsu ikdienas prakses sekām. Programma ir par mazu bērnu aprūpes prakses uzlabošanu un teorētiskajiem iemesliem, kāpēc tā ir jāuzlabo. Šie principi ir:

Nodrošināt programmas īstenotāju aktīvu līdzdalību labās prakses veidošanā.

20


Nodrošināt agrīnu smadzeņu aktivitāti un attīstību ar ikdienas stimulāciju.

Attīstīt vienotu aprūpi, lai veicinātu drošu piesaisti bērnos.

Praktizēt un apzināties katra praktiskā uzdevuma sociālo mijiedarbību.

Palīdzēt bērniem pārvarēt zaudējumu un veidot pozitīvu identitāti, neskatoties uz atšķirīgo piederību.

Attīstīt “ģimenei līdzīgas” grupas bērniem, lai veicinātu adekvātu piesaisti un sociālās prasmes.

Attīstīt vienaudžu attiecības ģimeniskās grupās, piesaistes un sociālās attīstības sekmēšanai.

Nodrošināt bērniem pamata sociālās, emocionālās un kognitīvās mācīšanās iespējas.

Ļaut bērniem piedalīties sabiedrības dzīvē un veidot komunikāciju starp institūciju un vietējo sabiedrību.

Nodrošināt palīdzību pārejai no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, nodrošinot bērniem zināšanas par ANO noteiktajām bērnu tiesībām un to, kā tās izmantot, kā arī informēt ārpusģimenes aprūpē esošos jauniešus par kontracepciju.

PALDIES! transFAIR projekta komanda pateicas jums par jūsu centieniem uzlabot novārtā atstātu bērnu aprūpi Eiropā! Mēs patiesi ceram, ka jūsu institūcija tikai iegūs no šīs apmācību programmas.

21


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.