Page 1

Den blå lagune Årsavis for Waingunga-stammen - Nr. 17/2009

Er du rigtig spejder?

Tag testen på bagsiden og find ud af det.

Det gode folks festival Hvordan ser spejderlivet ud udefra? En amatør er taget på Blå Sommer. Læs skrækhistorien på side 20 - 23

Hvad skal vi nu?

Tjek kalenderen side 24 - 25

Har vi nogen penge? Se budgettet side 2

Hvordan så vi ud? Masser af billeder inde i bladet

Et år med forandringer Nyt fra Spildopperne side 23

Stor opmærksomhed.... ...blev rettet mod det forgangne års store begivenhed, Blå Sommer. Her har nogle af Waingungaerne sikret sig en god plads foran scenen. Læs hvordan Blå Sommer blev oplevet fra de forskellige grene i årsberetningerne.


22.000

2


DET

DANSKE SPEJDERKORPS

Waingunga-Stammen, Viborg Der indkaldes hermed til ordinært Grupperådsmøde i WaingungaStammen mandag den 22. februar 2010 kl. 18.00 – 20.30 på Poulholm Fællesspisning (kl. 18.00 – 19.00): Vi starter aftenen med fællesspisning. Der vil senere komme nærmere information til forældre og spejdere.

Dagsorden til Grupperådsmødet (19.00 – 20.30): 1. 2. 3. 4. 5.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2009 til godkendelse. Behandling af indkomne forslag x). Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:

a) Forelæggelse af planer for 2010 b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. c) Vedtagelse af budget 2010, herunder fastlæggelse af kontingent inkl. betaling af gruppens egne weekendture.

6. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg til bestyrelsen (antallet er afhængig af beslutning under pkt. 6). a) Valg af xx forældrerepræsentanter. b) Valg af xx ungdomsrepræsentanter. c) Valg af xx lederrepræsentanter.

8. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet. 9. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. 10. Valg af revisor og suppleant. Alle kan deltage, også uden at føle dig forpligtet til at stille op til valg. Under Grupperådsmødet serveres kaffe/te og kage.

x)

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordnens pkt. 4. skal være formanden Jens Grønbæk, Egeskovvej 24, Hald Ege, 8800 Viborg i hænde senest søndag den 7. februar 2010. Forslag kan sendes på mail jgr@niras.dk.

Med spejderhilsen BESTYRELSEN

3


Børn og unge vil gerne være spejdere Vækst og stigende interesse for spejderlivet kan mærkes i Waingunga-stammen. Læs et kvalificeret bud på hvorfor og om, hvorfor vi skal huske at bakke op om Spildopperne. Læs det i årets

BERETNING FRA BESTYRELSEN Af: Jens Grønbæk Bestyrelsesformand

D

en Blå Lagune er igen fyldt med spændende beretninger om endnu et godt spejderår 2009 for WaingungaStammen. Jeg må starte med den samme indgang til årets beretning, som jeg plejer, for det kan ikke fremhæves tit nok: Gruppen er fortsat en stor og attraktiv spejdergruppe med en meget stor, aktiv og synlig ledelse. Ledergruppen er ambitiøs og har stort overskud, hvilket skaber de fantastiske rammer for eventyrlige og store spejderoplevelser. Gruppen ligger nu på 115-120 spejdere og 20-25 ledere og er

4

derfor blandt de helt store grupper i Danmark. Når behovet er opstået, har gruppen igen i år formået at skaffe nye ledere, så aktiviteterne i alle grene kan fastholdes på det høje niveau. Men nu er den øvre grænse for gruppens størrelse også nået. Som gruppeleder Erik har fortalt bestyrelsen, har man tidligere haft en uheldig erfaring, hvor gruppen simpelthen blev for stor. Det blev for svært at fastholde overblikket og sammenhængskraften. På bestyrelsens vegne vil jeg igen i år takke hele ledergruppen for den store frivillige indsats og alle forældre og spejdere, som bakker op om de mange aktiviteter. Det er ikke kun Waingunga-Stammen, der oplever vækst og interesse for spejderlivet blandt børn og unge. I løbet at de sidste par år er Det Danske Spejderkorps vokset med godt 1000 spejdere. Det lyder måske ikke af så meget, men det bemærkelsesværdige er, at en årelang medlemsnedgang er

>> En årelang

medlemsnedgang er vendt, og meget tyder på, at væksten tilsyneladende har bidt sig fast. vendt, og at meget tyder på, at væksten tilsyneladende har bidt sig fast. Det er altså ikke kun i vores gruppe, der tilbydes et attraktivt fritidstilbud børn og unge vil gerne være spejdere. Generalsekretæren i DDS har givetvis ret, når han begrunder det med, at vi giver børn og unge et frirum i et ellers meget voksenstyret liv. De unge bliver taget alvorligt og får tidligt ansvar for projekter, som de selv udvikler og får til at lykkes. Og så bliver de unge selvfølgelig også tiltrukket af vores fællesskab, som bygger på et mobbefrit miljø med plads til alle vore forskellige børn. Vi ser de unge som en ressource, og de oplever at blive anerkendt for deres bidrag og engagement. Unge, som melder sig

ind i en velfungerende spejdergruppe som Waingunga-Stammen, får en meget sund, sjov og udfordrende fritidsinteresse med godt kammeratskab og friluftsliv. De får succes-oplevelser. Bestyrelsen oplever, at ledergruppen har en rigtig god holdånd, fin kommunikation både internt og eksternt og stor mødeaktivitet, så vi kan blot endnu engang konstatere, at gruppen ledes i meget fin overensstemmelse med formål, arbejdsgrundlag og værdier for spejderarbejdet. Ifølge DDS’s love skal gruppelederen vælges blandt gruppens ledere hvert 2. år. Det er måske ikke lige den vigtigste §, når en gruppe kører godt, men loven skal holdes, så jeg har som formand gennemført et valg her sidst på året. Resultatet blev et klart genvalg af Erik, hvilket igen er en bekræftelse på gruppens meget stabile situation. Gruppen deltager aktivt i Steen-Blicher Divisionens aktiviteter og på landsplan, hvor det er nødvendigt for at følge, hvad der rører sig i DDS.


De unge bliver taget alvorligt og får tidligt ansvar for projekter, som de selv udvikler og får til at lykkes. Det er ét bud på den stigende interesse og medlemsfremgang, som Det Danske Spejderkorps har oplevet de senere år. Billedet her er fra Blå Sommer 2009.

Og i Viborg har vi igen et godt forhold til nabogruppen 1. og 3. Viborg. Samarbejdet om vores fælles Spejderhytte Blokhuset fungerer. Hytten bruges af begge grupper, og udlejes i øvrigt i et omfang, så økonomien næsten balancerer. Gruppen har sit helt eget pragtfuldt beliggende Fort Knox, så der mangler aldrig et godt sted at tage hen, og traditionen tro har der da også været mange ture hertil i det forløbne år. Der blev i efteråret gennemført en tiltrængt renovering af Poulholm. Kommunen havde bevilliget 400.000 kr. hertil. Repræsentanter fra gårdstyrelsen besluttede at hjælpe lidt til, hvilket betød, at håndværkerne fik ”lidt tid til overs”. Denne situation benyttede vi

>> Da årets regnskab ser meget positivt ud, blev det hurtigt besluttet, at ledergruppen kunne indkøbe en pejs så projektet kunne blive afsluttet i år. os straks af, og det lykkedes at få disse timer omsat i en skorsten, så efter et par års stilstand i pejseprojektet kom vi nu et skridt videre. På bestyrelsesmødet kort tid efter var der enighed om, at sidste etape – opførelsen af selve Pejsen i Lagunen - ikke skulle hænge på lederes eller forældres frivillige arbejdskraft. Da årets regnskab ser meget positivt ud, blev det hurtigt besluttet, at ledergruppen kunne indkøbe en pejs så projektet kunne blive afsluttet i år. Primært større tilskud fra Spildop end budgetteret, men

også mindre udgifter til materiel og øvrig drift, betyder igen i år et regnskab med luft. Derfor blev der økonomisk plads til pejsen. Spildop giver således igen et stort og afgørende tilskud til gruppens økonomi, så Bestyrelsen kan kun opfordre alle forældre til at bakke op om de store spejderes deltagelse på indsamlingsdagene. Gruppens økonomi er stabil, og vi har fortsat en lille formue og dermed en ”buffer” til uforudsete udgifter eller ekstraordinære tilskud til aktiviteter. Men da fremtiden fortsat byder på mange

store og dermed også bekostelige aktiviteter, som korpslejre, Blå Somre, udlandsture og jubilæumsaktiviteter, hensætter vi både i år og i næste års budget et beløb hertil. Og netop i år havde vi jo én af disse store aktiviteter, som stort set alle gruppens spejdere deltog i, uden at lejren var væsentligt dyrere end normale sommerlejre, netop fordi, gruppen havde afsat et stort beløb hertil. Blå Sommer blev igen den helt store spejderoplevelse for vore børn, og Bestyrelsen vil også som forældre benytte lejligheden til at sige tak for ledernes indsats. På Bestyrelsens vegne ønsker jeg spejdergruppen et godt nyt spejderår 2010.

5


Udskiftning og fremgang i gruppen Trods farvel til ”gamle” ledere, har der i 2009 været fremgang i gruppens medlemstal. Mange gode kræfter har været medvirkende til, at idéer er fuldført i det forgangne år.

BERETNING FRA GRUPPELEDEREN Af: Erik

Liseborg, gruppeleder

2

009 blev året hvor gruppen ikke blot fastholdt sit medlemsantal, men også voksede sig større. Ved årets afslutning kunne vi konstatere, at vi var vokset til ca. 148 medlemmer, hvilket også er ved at være gruppens smertegrænse. Vi har meget store grene på alle fronter og en god dækning på ledersiden. I 2009 har vi måtte sige farvel til ledere, hvilket altid er træls, da det er frivillige kræfter der har gjort et godt stort stykke arbejde. Vi har dog også været i stand til at få nye og (gamle ledere) ind i gruppen. At der kommer tidligere ledere tilbage må jo være et tegn på at vores gruppe er spændende og værd at være en del af. Gruppen har i 2009 haft et højt ambitionsniveau hvad angår program og ture, hvilket også gav sig udslag i stor deltagelse

på Blå Sommer i år. Vi var repræsenteret med alt, hvad der kunne samles af spejdere, ledere og materiel. Vores mikroer deltog for første gang, hvilket bare var super. Vores venskabsgruppe fra Waidhofen an der Ybbs deltog med os på lejren med 23 spejdere og klanmedlemmer. Op til Blå sommer boede østrigerne på Poulhom i fire dage før selve lejren. Fort Knox og arbejdsweekender, ja det er jo efterhånden et fast punkt på beretningen, men Fort Knox bliver aldrig færdig, og heldigvis, for det, da dette skønne sted altid skal og vil være rammen om Waingunga-Stammen som fristed. Fort Knox skal altid være det sted, man kan tage hen, både som spejder og som leder, for at kunne slappe af og føle en anden fred i hverdagen. Igen tak til de ”gamle” der brænder for at være med til at trække dette læs. Der vil altid være noget at lave her. Jeg vil gerne opfordre forældre til at hjælpe disse 2 gange om året. Det kræver man kan bruge en hammer, pensel, sav, osv….. Gå eventuelt ind på vores hjemmeside under ”Hytter” og læs her, hvad der skal laves. Gruppens hjemmeside www.waingunga-stammen.dk vil vi gerne have lidt mere gang i, forstået på den måde, at gennem det seneste år har

>> I 2009 har vi

måtte sige farvel til ledere, hvilket altid er træls, da det er frivillige kræfter der har gjort et godt stykke arbejde. Vi har dog også været i stand til at få nye og gamle ledere ind i gruppen.

troppen forsøgt sig med at have program og tilmeldingssider til ture her, så vi er fri for at printe alle de sider papir, der bare kommer til at ligge rundt omkring. Det er til dels lykkes, men vi vil gerne have flere til at benytte sig af hjemmesiden. Sluttelig vil jeg lige fremhæve, at efter flere års spekulationer om en pejs i Lagunen, er det nu lykkedes. Vi har købt en pejs der dog lige skal sættes op. Skorstenen er muret op. Dejligt. Tak til alle ledere, “gamle” såvel som nye for det store arbejde, der er blevet lagt i gruppen. Også en stor tak til alle spejderne, som jo er skyld i, at vi andre også er der. En stor tak til seniorerne for deres altid store hjælpsomhed, når jeg lige har brug for nogle ekstra hænder.

>> Gruppen har i 2009 haft et højt ambitionsniveau hvad angår

program og ture, hvilket også gav sig udslag i stor deltagelse på Blå Sommer i år. Vi var repræsenteret med alt, hvad der kunne samles. 6


En stolt Mikro-flok på vej med toget til det sønderjyske.

Mikroer med på Blå Sommer Det er hårdt at tage 5 km-mærket, men der findes en kur mod trætte ben. Selvom man er Mikro, kan man godt tage med på Blå Sommer, men det kræver noget særligt at tage Klima-mærket. Det og meget mere kan I læse om i

BERETNING FRA MIKRONERNE Af: Thomas, John, Jill, Annemette og Niels

V

i startede året med 14 mikrospejdere og lagde ud med et forløb om fugle. Vi var bl.a. på skovtur for at

samle kogler, vi lavede fuglemad og havde besøg af Gustavs far, der fortalte om fugle. Han havde nogle udstoppede fugle med, som vi kunne røre ved. I marts måned forberedte vi os på at skulle på forårslejr, og den gik til hytten i Skringstrup. Vi skulle lege, hygge os, tage 5 km mærket og lave mad over bål. Vi var heldige med vejret og var ude det meste af tiden. Alle fik deres 5 km’s mærke, selvom der sommetider var langt hjem. Det hjalp, da vi holdt pause og fik saft og kage. Og da vi kort efter kom til en gård, hvor vi kiggede

på - og klappede dyrene, klatrede i halmen og smagte på mælken, var alle friske igen. I april var vi med til Sct. Georgs Dag sammen med alle de andre spejdere fra Waingunga-Stammen på Hald hovedgård. Vi aflagde vores spejderløfte, og vi var på et lille løb, hvor alle var blandede på holdene. Vi sluttede af ved ruinen med saft og kage. April måned var lidt speciel, fordi der løbende kom spejdere, der lige så stille blev integreret i gruppen. Vi nåede dog at blive klar til divisionsturneringen, hvor vi desværre kun

havde syv spejdere i to patruljer med, men de gjorde det rigtig flot. De fik en andenplads i Pirat opgaveløbet og to delte 1. pladser i Turn out (god opførsel på patruljeløbet) og samlet vandt de Mikrotrolden (bedste flok), som vi har på Poulholm til næste divisionsturnering. Det var rigtig flot gået. Resten af foråret gik med at få gruppen rystet godt sammen, og det blev til bålhygge, skovtur og en tur langs søen. I løbet af foråret blev det også besluttet, at mikroerne kunne komme med på Blå Sommer for første gang. Det var en

7


god beslutning, og vi havde otte mikrospejdere, der havde mod på at komme med på den store korpslejr i Kliplev. Det betød, at vi den sidste gang inden ferien skulle plante et træ for hver spejder, der skulle med på Blå Sommer. Det var for at udligne CO2forbruget ved at holde så stor en lejr. Den 15. juli stod vi så klar på Viborg Banegård. Otte mikrospejdere og fire ledere med sommerfugle i maven sammen med cirka 111 andre spejdere og ledere fra WaingungaStammen. Efter en lang og meget varm, kombineret togtur, bustur og gåtur kom vi endelig til lejren. Der var heldigvis nogle ledere, der allerede var dernede, og de havde stillet vores telte op. Det var vi meget glade for. Mikroerne hyggede sig meget på

8

vores egen lejrplads sammen med minierne, og vi var også rundt på den store lejr. Vi fik taget to mærker til uniformen. Vi fik det nye Klimamærke ved blandt andet at prutte i en tønde for at samle CO2, prøve en lortelabyrint, lave papirvindmøller og lave faldskærme af stof, snor og møtrikker. Det andet mærke var Friendshipmærket, som vi fik ved blandt andet at lave en aktivitet sammen med en anden spejdergruppe. Søndag var de fleste mikroer klar til at tage hjem, og forældrene kom og hentede os, samtidig med at de så lejren. Det var en stor oplevelse at have mikrospejdere med på Blå Sommer, og det er ikke sidste gang vi gør det! Efter en velfortjent sommerferie mødtes vi igen 10. august,


hvor vi skulle sige farvel til de mikroerne, der skulle rykke op til minierne. Det gjorde de ved en ceremoni den følgende lørdag eftermiddag på Oprykkerweekenden på Poulholm. Resten af weekenden gik med masser af vandaktiviteter, vandrutsjebane, leg, hygge og vi sluttede af med et løb på blandede hold søndag. Mandagen efter sagde vi så goddag til de nye mikrospejdere. Vi har været en meget stabil flok på 18 mikroer her i efteråret. Desværre har vi kun tre piger, så dem kunne vi godt bruge nogle flere af. I efteråret har vi arbejdet på at få mikrospejderne rystet godt sammen, og vi har lavet en introduktion til forskellige spejderting. Vi har været i skoven, lavet mad over bål, øvet førstehjælp, arbejdet med dolk og øvet os på at lave knob og sløjfer.

Endelig har vi introduceret begrebet ”patruljer”, og spejderne er nu inddelt i fire patruljer. De fik afprøvet deres færdigheder i november på vores mikrotræf, hvor vi var i Kompedal lejren sammen med mikrospejdere fra Skive og Bavnehøj. Det var en weekend i Troldenes tegn, og vi fik endnu et flot mærke til vores uniform. Traditionen tro sluttede vi året af med juleafslutning for spejderne og deres forældre. Det var et par hyggelige timer, hvor vi klippede julepynt, lavede juledekorationer og fik gløgg/saft og æbleskiver. Vi passerer årsskiftet med en god, stabil mikroflok, og vi fem ledere vil gerne takke alle både spejdere og forældre for det forgangne år.

9


Bjørneunger med Året har blandt andet stået i naturens tegn. Træer er blevet plantet og passet, natur-mærket er taget og klimaet plejet. 2009 bød oven i købet på en sejr i divisionsturneringen. Men der har da også været tid til kage.

BERETNING FRA MINIERNE Af: Rikard, Jan, Pia Rasmus og Kirsten

M

iniflokken har i år været rimelig stor. Specielt efter sommerferien, hvor mange mikroer rykkede op. Endvidere startede flere nye børn efter sommerferien, og for første gang har vi mange piger – dog ikke helt så mange som drenge, men det giver en mere homogen flok. Lederstaben har været stabil på 5 hele året, og vi håber selvfølgelig det fortsætter i det nye år. De første måneder af året handlede meget om natur, blandt andet plantede vi træer omkring bålpladsen, og vi har med jævne mellemrum passet og vandet dem, og set hvor meget de er vokset. Men det bedste var

10

selvfølgelig at få naturmærket. I marts var vi på tur med divisionen med en masser sjove aktiviteter, og som sædvanlig sluttede vi af med et kæmpe kagebord. Senere på foråret var vi på divisionsturnering, og endelig efter mange år fik vi en præmie med hjem. Som altid er sommerlejren årets højdepunkt. I år var der landslejr Blå Sommer, som holdes hvert 5. år med spejdere fra hele verden - I alt ca. 20.000 spejdere. Temaet var klima og miljø, som jo er meget aktuelt i disse dage. Det betød blandt andet at alt affald skulle sorteres, så det der kunne genbruges, blev det. Overalt på lejren var der flere forskellige aktiviteter, der satte fokus på klimaet. Man kunne afgive et klimaløfte, prutte i en pruttemaskine, se hvor meget et ton CO2 fylder og meget mere, så både børn og voksne kunne blive opmærksomme på, hvor lidt hver enkelt kan gøre for at hjælpe klimaet. En af de aktiviteter, vi havde tilmeldt os hjemmefra, var en aktivitet fra Danfoss Univers, hvor vi

skulle lave vandraketter, fyre dem af og se hvor langt, de kunne komme. Dette syntes børene var vældigt sjovt, og inden de selv skulle lave raketter, var der et spændende show med forskellige fysik- og kemiforsøg. Vi deltog også i ”Jagten på spejderånden” og på rundtur på pladsen så man virkelig, hvor stor en begivenhed Blå sommer er. Desuden hyggede børnene sig med at fange små frøer, som det vrimlede med i vores lejr, og når de havde ”frikvarter”, tilbragte flere af dem tid i et ”forbudt for voksne”-telt, som nogle medhjælpere og seniorer stod for. Hvad de foretog sig derinde må I høre dem om, men det var vist noget med Anders And-blade, guitarspil og sang. Alt i alt var det en rigtig god lejr, og jeres unger var skønne at have med. Lige efter sommerferien havde vi vor årlige oprykker/badetur, som også i år var på Poulholm. Desværre havde vi ikke det samme gode vejr som året før, men der var alligevel en del, der trodsede det kølige sommervejr, trak i badetøj og spillede

sæbefodbold. Vores årlige tur til Fort Knox fandt sted i september, og som sædvanlig var vi på løb med Jens Langkniv og efterfølgende besøg i Daugbjerg Kalkgruber. Vejret var rigtigt godt, så de dejlige omgivelser blev brugt til både leg og mad over bål. Årets sidste tur, juleturen, gik til Dalhytten, som vi ikke før har benyttet. Det var et godt valg. Der var rigelig plads både inde og ude – og meget bakket. Det var lidt hårdt at komme op og ned ad bakkerne i mørke, vi skulle nemlig ud og gå efter reflekser og finde julemanden. Og sørme om vi fandt ham! Tak for et godt spejderår og tak til de forældre, der har deltaget i turene og møderne. Også en tak til de mange forældre, der bager kager i den helt store stil.


fokus p책 naturen

Se flere billeder p책 www.waingungastammen.dk

11


Ledere i Waingunga-stammen

12


Paw

Martin

Regitze

Jan

Jørgen

Foto mangler: John - Keld - Rasmus

Mikkel

Anette - Jane

13


Et udfordringernes år 2009 har budt på op til flere uforudsete hændelser hos Juniorerne. Udfordringer som ledere såvel som juniorer har taget med oprejst pande og kampgejst.

BERETNING FRA JUNIORERNE Af: Regitze Christophersen Grenleder

E

ndnu et år er gået. Det er bare gået alt, alt for hurtigt! Året startede som sædvanligt med Polar- turen, som gik helt som den skulle. Der må ikke skrives for meget, da det er en lidt hemmelig tur. Vores marts- tur startede ud på Poulholm hvor vi overnattede til lørdag. Om morgenen skulle vores unger så op og have taskerne på ryggen og vandre ned til stationen ved hjælp af koder. På stationen tog de et tog til Stoholm, hvor de gik rundt i byen og området omkring, og løste de opgaver, som vi gav dem som poster rundt omkring. Vi var så heldige at vi fik lov til at låne Birkes hytte, og der endte løbet. Der skulle vi samtidigt

14

overnatte, og lave vores egne pizzaer... på bål. Det lykkedes og alle fik da noget at spise. Vi legede, hyggede og spiste hjemmebagt kage inden vi søndag igen drog mod Viborg. Den næste tur vi skulle på, var divisionsturneringen. Da vi i nogle år har haft et samarbejde med spejderne fra Thisted, blev det i år besluttet, at den skulle foregå i Vester Vandet. Temaet skulle være pirater. Solen skinnede og humøret var højt, da vi alle drog af sted i bus. Teltene blev rejst, bålpladserne blev gravet og ellers stod den bare på hygge hele fredag aften. Lørdag morgen/formiddag startede vi hårdt ud med madlavningskonkurrence. Menuen stod på Piratgryde. Efter indtag af den varme frokost, blev piratløbet sat i gang med vilde papegøjer, skattekort, træben og piratskibe. Da juniorpiraterne langt om længe kom i land, blev der serveret aftensmad, og så var det ellers tid til lejrbål. Det havde de farlige seniorpirater lavet på en ø i en sø. Der var sejlskib, tømmerflåde, ild og kamp

til stregen. Rigtig flot lejrbål. Søndagen gik med at pakke sammen og overrække præmier. Og pludselig var Divisionsturneringen overstået, lige så hurtigt som den var kommet. Så kom turen, vi alle havde ventet på, de sidste fem år… BLÅ SOMMER! Det blev, ligesom så mange andre gange, en kæmpe oplevelse. I år var temaet klima. Det havde alle spejderne taget til sig. Der var ”klimamaskiner” overalt, klimamærker der kunne tages, økologiske madvarer blev serveret og der blev udledt så lidt co2, så I tror det er løgn. Det var en kæmpe oplevelse for vores juniorer, men det havde nu ikke så meget med klimaet at gøre. Vi var 19.000 mand samlet under den blå himmel, og det kunne ikke undgås, at nye venskaber måtte opstå, især når der

blev taget friendship mærker. Vi levede i ni dage på rigtig spejdermanér! Mad over bål, sove i telt, ingen bad og primitoilet. Det var herligt! At sidde både til åbningen og afslutningen var en kæmpe oplevelse! Vi havde jo jubilæum, og det var der lagt rigtig meget vægt på til afslutningen, og vi fik fortalt historien om, hvordan vores kære Lord Baden Powell fik startet det hele. Det sluttede af med et brag af en koncert med Hej Matematik. Den sidste nat sov vi i bivuakker under silende regn, men det var nu altså det hele værd. Det var til


tider en overvældende oplevelse, og der forekom et par svipsere, f.eks. plandøgn… Men alt i alt, fik vi oplevelser, erfaringer, venskaber og minder med hjem. Vi glæder os til næste gang. Hen i august skulle vi på den årlige oprykkertur. Det foregik som sædvanligt på Poulholm. Ungerne kom lørdag morgen, og så var der ellers vandkrig, kamp og leg, næsten resten af dagen. Hen på eftermiddagen skulle vi så endelig til det. Vi skulle have nye juniorer. Selvom det altid er dejligt at få nye, er det nogle gange meget svært at sige farvel til de gamle, Men tiden står desværre ikke stille, og vi må jo lære at for at få, må man give. Det var en rigtig hyggelig tur, og vi fik nogle rigtig dejlige børn op i grenen. Nu var vi en mellemstor juniorflok, og det forløb som det plejede, lige indtil et af de første møder, hvor der

>> Nu var det meningen, at de skulle sejle i kano fra Nørresø til Ødalen. Det viste sig bare, at den søsagkyndige mente, at bølgerne gik alt for højt.

pludselig stod syv helt friske børn, der gerne ville påvirkes i hvad vi mener er en sund retning. Vi blev selvfølgelig glade, men skulle overveje hvorvidt vi kunne påtage os opgaven. Vi blev enige om i grenen, at ingen opgave er for stor til os. Så nu kører vi for fuldt tryk med 27 juniorer (og vi vil selvfølgelig gerne have flere). Så kom weekenden, jeg havde glædet mig mest til, fællestur med Rødkjær – i kano! Fik jeg sagt at det var første weekend i oktober? Alle ungerne kom fredag aften, ud på Poulholm, hvor de spiste masser af kage og lærte hinanden at kende. Næste morgen skulle de patruljevis ud og tage deres 10 km. mærke. De gik fra PH til Borgvold, hele vejen rundt om Søndersø og hele vejen ned til enden af Nørresø, hvor vi spiste frokost.

Nu var det så meningen, at de skulle sejle i kano fra Nørresø til Ødalen. Det viste sig bare, at den søsagkyndige vi havde med mente, at bølgerne gik alt for højt, den kolde lørdag eftermiddag i oktober. Så var gode råd dyre. Vi tog en beslutning. De skulle gå tilbage til enden af Søndersø, hvor der var meget mere læ. Der kunne de så komme ud i kanoerne, dog med enten Mikkel eller Paw ved deres side. Det viste sig at blive en våd fornøjelse… mest for Paw og Mikkel. Da vi var færdige der, pakkede vi sammen og kørte op til Blokhuset, børnene gik dog. Da dette var kulminationen på sø og vandforløbet, kunne de nu endelig få deres mærke. Det viste sig efter den lille beslutning, at de også skulle have et 20 km mærke, i stedet for et 10 km mærke. Efter vi havde spist aftensmad i Blokhuset, var børnene trætte. Det fik lederne ødelagt ved at sende dem på natløb. Da de kom tilbage var de meget trætte. Søndagen gik med kagespisning, oprydning, rengøring og hjemsendelse. Årets juletur gik til Karuphytten, som vi

havde fået lov til at låne. Det viste sig at være en god ide at tage derud, da det er en meget dejlig hytte. De kære juniorer kom klokken otte fredag aften, og så var der ellers dømt hygge, lejrbål, kagespisning og fællessang. Hele temaet for turen var bare hygge, så lørdag formiddag drog vi til Karupspejdernes julebasar. Der var æbleskiver i lange baner, også de hjemmelavede af slagsen, men det lykkedes ikke helt, og i stedet blev vi underholdt af en ildebrand. Hele eftermiddagen, lavede vi julepynt, skrællede kartofler, pyntede juletræ, købte nisser, lavede pandekager og juledekorationer til vores minijuleaften. Vi fik spist os tykke og fede, danset om juletræ, sunget julesange, leget opvasketerningespil og aftenen sluttede med underholdning som ungerne selv havde lavet. Søndag var det som sædvanlig oprydning og rengøring. Jeg synes vi har forsøgt at give spejderne varierede og spændende oplevelser. Jeg håber de har lært en masse, for det har vi. Godt nytår.

15


Trop Med arbejdsbukserne trukket op Godtfolket i Troppen har haft travlt med arbejdsweekender og udskiftning i tropsledelsen i det forgangne år. Men der har også været plads til “fri leg”.

BERETNING FRA TROPPEN Af: Erik, Nette, Claus, Marie, Finn, Jane, Keld, Olivia, Carl, Gustav & Bailey

J

a så er endnu et år gået. Det har været et år, hvor der er sket rigtig mange ting i Troppen.

planlagt aktiviteterne og lavet en madplan. Det blev en rigtig god tur med hygge, pindturnering, lege og lagkageløb.

I april var vi på den første af to årlige arbejdsweekender til Fort Knox. Vi er i gang med at skifte yderbeklædningen på Vi startede hårdt ud hytterne. Derfor tager med et arrangement vi én hytte ad gangen, allerede den 9 – 11. da det er et stort og januar. Her deltog vi i divisionsarrangement- omfattende arbejde. Indtil videre er yderet RALOP. RALOP er beklædningen skiftet en tur for alle på Glentehytten, og tropsspejdere i divivi er godt i gang med sionen. Spejderne Platfødders hytte. Fort kan frit vælge sig på Knoxs venner er i fuld en række forskellige gang med at opføre spejderaktiviteter, der en ny toilet/brændekører gennem hele bygning. Bygningen weekenden. Turen ligger bag ved forsluttede med en samlingshuset og vil spacefest lørdag aften. komme til at indeholde to tørklosetter og et I slutningen af marts stort brænderum. var vi på tropstur til Derudover er der Gammelstruplejren. mange andre opgaver Spejderne havde selv

16

der skal laves, så vi kan kun opfordre alle - også forældre - til at deltage på de to årlige arbejdsweekender. Man kan på gruppens hjemmeside se hvilke opgaver, der skal løses. Sammen med resten af gruppen var vi i maj måned med på Divisionsturneringen. Fra den 7. – 10. juni stod den på kollektiv uge… eller uge er måske så meget sagt… Fire dage med overnatning på Poulholm. Spejderne og lederne tager i skole og arbejde fra Poulholm. Når man har fri, tager man direkte ud på Poulholm igen. Resten af dagen går med lektielæsning, madlavning og diverse spejderaktiviteter. En god måde at lære hinanden bedre at kende på.

Så kom det, vi alle sammen havde ventet på længe, Blå Sommer 2009! Vores venskabsgruppe fra Østrig Waidhofen an der Ybbs tog med os på lejren. De ankom nogle dage før vi skulle af sted, så de havde lidt tid til at lege turister i, og fik set det meste af byen. Mange af vores spejdere var forbi Poulholm under besøget, hvor østrigerne holdt til. Sammen med de østrigske spejdere var vi over 50 tropsspejdere og ledere med, så vi fyldte godt i underlejren. Lejren bød på mange sjove aktiviteter, og der blev knyttet mange tætte bånd, både mellem vores egne spejdere, østrigerne og spejdere fra andre grupper. Desværre var det ikke alle aktiv-


iteter der var lige godt planlagt, hvilket gav lidt ventetid og nogle aflyste arrangementer, men alt i alt en rigtig god lejr. August måned startede med oprykningsog badetur. Denne foregik som sædvanlig på Poulholm. Vi måtte sige farvel til ni af vores store spejdere, hvilket førte til, at der skulle findes nogle nye patruljeledere og assistenter. Samtidig fik vi otte nye tropsspejdere, så vores antal forblev stort set uændret. Vi måtte desværre også sige farvel til Bodil og Ole, som valgte at stoppe som ledere i Troppen. Vi vil gerne sige tak for det arbejde I har gjort. Derved er Keld Lisby Hansen blevet ny tropsleder. Derudover har vi i år fået følgende nye ledere: Claus Liseborg, Marie Jønsson og Finn Johansen, så nu er vi syv ledere, tre børn og en hund i Troppen. Jane og Keld har i øjeblikket barselsorlov, og deltager derfor kun en gang i mellem. Efteråret bød på årets anden arbejdsweekend i Fort Knox, hvor arbejdet fra sidst fortsatte. Jeg skal igen opfordre alle forældre til at være med. Vi har brug for alt den hjælp

vi kan få, og så er det også hyggeligt at være med. I efterårsferien havde vi 11 spejdere på PLAN. PLAN er et kursus for patruljeledere og assistenter fra alle troppe i landet. Her arbejder man intensivt med spejderaktiviteter og man møder en masse andre tropsspejdere fra hele landet. Det har som altid været en kæmpe succes, og spejderne har tydeligvis fået en masse ud af det, både socialt og spejdermæssigt. Sølvøkseløbet er endnu et af efterårets faste punkter. Et natløb arrangeret af klanen. Troppen deltager altid og kæmper om den store sølvøkse. Årets sidste arrangement er som altid juleturen i Fort Knox. Programmet er som det altid har været. Ankomst og hygge fredag aften, madlavningskonkurrence lørdag formiddag, lørdag aften med risengrød og mandelgave, underholdning, pustebold, ”tag dit krus min ven”-sangleg og en masse julehygge. Vi siger tak for året der er gået, og glæder os meget til det kommende spejderår.

17


Klanen har kvalificeret sig Året har stået på mange og opfindsomme arrangementer for Klanen, som de alle har haft en aktiv del i. Og når der ikke har været arrangementer på programmet, så har flere af Klanens medlemmer brugt tiden op at kvalificere- og uddanne sig.

BERETNING FRA KLANEN Af: Martin Drejer Andersen

Å

ret 2009 var igen et meget begivenhedsrigt år. Vi startede hårdt ud med et helt nyt initiativ for divisionens klaner fra Klanen i Skives side, nemlig en super hyggelig julefrokost allerede den 3. januar, desværre kun med deltagelse fra os og Skive selv. De første møder efter juleferien, stod på de sidste forberedelser til Kampen Om De Sorte Støvler (KODSS), hvor vi igen i år skulle stå post på løbet. Et par af os deltog i forberedelsesweekenden den 10.-11. januar, inden løbet blev afholdt den 16.18. januar.

18

Her stillede vi næsten fuldtalligt op med hele 10 mand. Temaet var Flugten fra Alcatraz med Venø som baggrund for fængslet. Vi havde selv tre poster på løbet. Først startposten, hvor spejderne skulle forberedes på fængslingen. De skiftede til fangedragter, der blev taget mugshots og deres tasker blev tjekket for alt, man ikke måtte medbringe til fængslet. Herefter spillede vi vagter og fanger i fængslet. Efter spejderne flygtede fra fængslet havde vi vores sidste post, nemlig en førstehjælpspost, der indbragte os præmien for årets bedste post.

Efter KODSS brugte vi møderne på hygge og forberedelse til de forskellige weekendarrangementer, vi skulle deltage i. Vi var med til forberedelsesweekenden til årets Divisionsturnering, herefter deltog en flok af os som hjælpere på årets Minitræf for divisionens minispejdere. Niels blev fodret med kiks en hel dag, fordi han skulle spille trold. Minierne kunne nemlig slippe for troldene ved at fodre dem med mariekiks, som de fik

udleveret hver gang de havde klaret en post.

På årets Divisionsrådsmøde fik vi endnu en klanspejder fra gruppen ind i Divisionsledelsen, nemlig Christian, der blev valgt til Divisionschef, så nu sidder vi tre klanspejdere. Christian, Rolle og jeg. I Påsken var vi på påskelejr på Stevninghus spejdercenter. Det var en super hyggelig måde at bruge ferien på, og vi mødte klanspejdere fra hele landet. I april blev det tid til et nyt initiativ for seniorspejdere i DDS, nemlig seniorseminariet Refleks, hvor der med seniorer fra resten af landet, blev hygget og arbejdet på at fremme arbejdet i landets klaner. I år skete der også det, at ti af os blev ”rigtige” klanspejdere. Vi gennemgik den hemmelige klanoprykningscermoni, så vi kunne blive fuldbyrdede klanspejdere. Senere på foråret kom vi til årets første arbejdsweekend i Fort Knox, hvor der blev

skiftet beklædning på tropshytterne og bygget på det nye toiletog brændehus. Endelig blev det tid til årets Divisionsturnering, hvor der i år var pirattema. Vi havde det store show sammen med resten af klanspejderne i divisionen, hvor vi havde flydende scene, dykkere og lejrbål på vandoverfladen. Her havde vi super opbakning, ikke kun fra vores egen klan men også mange fra de andre klaner deltog.

Efter Divisionsturneringen forberedte vi os på årets sommerlejr, som i år var korpslejren ”Blå Sommer”, men inden lejren blev der lige tid til at holde et løb for børnene på Møllehøj Skole, som tak for lån af den flydende scene som vi brugte på Divisionsturneringen. Så kom Blå Sommer hvor nogen var på forlejr, og hjalp med at bygge op og gøre klar inden alle landets spejdere kom vrimlende. Andre fra Klanen underholdt i de dage vores østrigske venskabsgruppe. På lejren var vi deltagermæssigt i Klanen oppe på siden af de


Knox. Igen blev der skiftet beklædning på nogle af de resterende hytter.

andre grene med omkring 23 deltagere med den østrigske klan. På Blå Sommer blev der hygget og vi nød det store fællesskab, også med klanspejdere fra resten af landet, blandt andet på det vellykkede SeniorDøgn, med to aktivitetsrige dage kun for klanspejdere. Efter sommerferien og Blå Sommer, var vi to klanspejdere, der efter et halvt års deltagelse på Projektlederkursus tog vores eksamen og blev uddannede projektledere. En uddannelse, der også giver pluspoint i erhvervslivet. Uddannelsen blev udbudt af DDS og de projekter, vi var til eksamen i, blev udført under Blå Sommer. Så nåede vi til gruppens oprykningstur

med den store vandkrig mellem alle gruppens spejdere. Under oprykningen måtte vi i Klanen desværre sige farvel til et par at de ”gamle”, men kunne også sige velkommen til 11 nye klanspejdere, hvilket betød, at vi næsten blev fordoblet i antallet af aktive klanspejdere. Efter oprykningen brugte vi møderne på forberedelser til årets Sølvøkseløb for divisionens tropsspejdere, imens weekenderne fortsat gik med mange arrangementer. Kort tid efter oprykningen var et par stykker fra Klanen afsted til ScoutRock, en ”festival” for seniorspejdere, hvor musikerne var spejdere. I september blev den anden årlige arbejdsweekend holdt i Fort

Sidst i september holdt vi en hyggelig Kollektiv uge, hvor vi boede på Poulholm. Denne uge blev blandt andet brugt på at holde postmandskabsmøde før årets Sølvøkseløb, og derudover deltog vi på postmandskabsmøde til KODSS 2010. I oktober var vi en folk der tog ind for at gentage succesen fra sidste år, at se Anders Matthesens nye show Bytte Bytte Købmand med Thomas Hartmann. I efterårsferien havde vi to deltagere på efterårskurserne SPARK Gillastig og SPARK Snedig og vi var tre som deltog på efterårskurset Forlev. I november nåede vi endelig til årets mest ventede begivenhed, nemlig årets Sølvøkseløb. Her blev tropsspejderne udfordret på helt nye måder under temaet Jorden rundt i 60 dage. På løbet fik de både

stjålet deres tasker af mafiaen, var ude og sejle i kano på den nattemørke Søndersø, og senere havde vi lejet klatrevæggen på gymnastikhøjskolen, hvor spejderne skulle klatre, og det foregik i mørket, kun oplyst af enkelte lamper. Efter løbet havde vi selv en fornemmelse af, at løbet var gået som smurt, og fik kun gode tilbagemeldinger fra både deltagere og postmandskab. Ugen efter Sølvøkseløbet vendte vi stærkt tilbage, da vi holdt et lille natløb for gruppens juniorspejdere. I december skulle vi have deltaget på planlægningsweekend med KODSS, men det blev desværre aflyst på grund af for lavt deltagerantal. Derudover er vi på møderne begyndt på et nyt rafteprojekt i søen på Poulholm, som bliver spændende at se, hvad fører med. Nu glæder vi os bare til et nyt og indholdsrigt år, for nogen med sommerlejr i Skive på de Grønnes Landslejr, for andre på Finlands Landslejr.

19


Det gode folks festival Blå sommer set udefra – Med undren, åbent sind og flade sko.

BERETNING FRA EN UFORSTÅENDE Af: Maiken M. Dyrvig

D

et ville være forkert at sige, at jeg ikke bryder mig om naturen. Det er mere naturen, der ikke bryder sig ret meget om mig. Hver gang jeg befinder mig i den, ender jeg op med våde fødder, fugtigt tøj, kolde ben og klistret hud. Blæst, regn, sne, kulde og mudder nyder jeg derfor bedst fra indersiden af et vindue, og generelt indeholder naturen flere insektog dyrearter end jeg bryder mig om at identificere, endsige tage konsekvensen af, med alt hvad dertil hører af stik, bid, kløen og kradsen. At overnatte i et telt vil for mig ende med spændinger i nakken, irritation over manglende plads til toiletsager, makeup-grej og passende

20

mængder af alsidigt skiftetøj, og vi kan ikke komme uden om, at mit generelle ubehag ved fugt, kulde og nye slags insektbid igen vil spille ind her. Alt i alt må jeg erkende, at jeg vil udgøre en ualmindelig dårlig spejder. I ville simpelthen synes, at jeg var topmålet af irriterende dødvægt uden sans for naturens glæder og mad over bål. Og I ville have fuldstændig ret. Jeg har bare ikke øje for det.

Det ved min kære veninde udmærket. Hun er inkarneret spejder, og det kan ikke tælles på firs hænder, hvor ofte hun har stukket i en rungende latter over min manglende lyst og evne til at gebærde mig i naturen. Omvendt synes jeg hun burde have en guldbelagt medalje med dertilhørende indrammet diplom og en hymne af sig egen personlige troubadour, hver gang hun trækker i uniformen og begiver sig af sted til lejre, arrangementer, planlægningsmøder, forberedelsesmøder, ledermøder og ophold

diverse steder i landet – I Spejderkorpsets hellige navn. Ganske frivilligt og med smil på læben hver eneste gang. Hun vil så gerne dele det med mig – hendes natur-tungnemme ven – og jeg vil så gerne forstå, hvad det er, der driver hende til at lægge så mange timer, så megen glæde i noget, der for mig blot resulterer i våde fødder og kolde ben. Derfor accepterede jeg hendes ønske. Regitze ville, at jeg skulle med på Blå Sommer – essensen og samlingspunktet for Det Danske Spejderkorps - og skrive om oplevelsen. Måske for at få mig til at forstå… Eller måske blot for at få lov til at smågrine lidt af min manglende

forståelse for spejderlivet. Jeg tog ikke desto mindre imod udfordringen, iførte mig mine fladeste sko, pakkede notesbogen og kuglepennen og drog af sted mod Blå Sommer med en mission. Jeg ville lære at forstå. Finde det, der driver Regitze og hundredevis af mennesker landet over til at lægge ufattelige mængder af timer, arbejde og kræfter i at få hjulene til at køre rundt i denne kæmpe organisation. Og det ganske frivilligt. Man er spejder En kæmpe ballon tårnede sig op foran os som et symbol på temaet for dette femteårs Blå Sommer. En visuel demonstration af, hvor


Far-Allyn kunne i år fejre sit 50 års jubilæum i korpset, mor-Anegrethe havde selv været spejder i årtier og de havde i tidens løb trukket deres tre piger i uniformen og puffet dem ud i naturen så snart de var gamle nok. Hvorfor var det så vigtigt for jer at jeres børn skulle blive spejdere, havde jeg spurgt. Svaret kom næsten enstemmigt: Man bliver ikke spejder. Man er spejder.

Der er ingen grund til at være imponeret. Jeg fik aldrig øksen op af træstammen.

meget et ton CO2 fylder - taktisk placeret lige ved parkeringspladserne og dermed et stik til alle besøgende bilisters samvittighed. At 8000 af de 19.000 deltagende spejdere havde valgt at tage toget til Blå Sommer for at spare på CO2udslippet sagde mig også lidt om, at de tog konsekvensen af deres egen dagsorden.

overalt omkring os. En stemning af leg, glæde og frihed. Blåklædte unge mennesker hoppede rundt i stakke af halmballer, susede i wiren fra en svævebane og samledes om et projekt, der lignede et kommende klatretårn. Nogle gik rundt med megafoner og skrålede uforståeligheder ud over forsamlingen, andre stod bare og betragtede opmærksomt.

Det var søndag den 19. juli og solen skinnede allernådigst ned på os, da vi vandrede ad stien fra parkeringspladsen mod Nordbyen. Jeg var ved godt mod. Der var en leben

Desuden var jeg i ualmindelig godt selskab. Jeg var kørt med Regitzes familie til Stevninghus, og hvis nogen i denne verden kunne hjælpe mig til at forstå spejderlivets glæder, så var det dem.

Glæden og loyaliteten Der var stadig en del tilbage for mig at forstå, da vi trådte ind i gruppens lejr. Bål-dunsten var umiskendelig, alt var bygget af træ-stænger og presenning, og jorden var stadig mudder-splattet efter det seneste regnskyl. Vi blev vist ind til gruppens køkkenbord. Ikke overraskende var dette bygget af træstenger, presenning og reb. Det ville være en udfordring for de fleste voksne mænd at stå oprejst i denne anordning, men det

tjente dog sit formål som overdækket køkkenbord. Så langt var jeg med. Regitze havde et lusket smil på læben, da hun sneg sig ind med en firkantet pakke, løftede papiret og stillede den foran Allyn. Han lyste op i det varmeste, mest taknemmelige smil jeg længe har set, ved synet af den grønne 50-års jubilæumskage der stod der til ham. Det var virkelig noget særligt. Der sad han med hele familien omkring sig, med gamle venner og bekendte gående rundt i lejren og med en symbolsk, taknemmelig tilkendegivelse af hans mange år i korpset. En tak. Stadig var han så taknemmelig. Og kagen... den var til deling. Hvordan er man spejder? Man er loyal. Og man har overskud til at tænke på – og hjælpe andre end sig selv. Et overskud til at gøre gavn og til at glæde andre. Tjek.

>> Det var virkelig noget sær-

ligt. Der sad han med hele familien omkring sig, med gamle venner og bekendte gående rundt i lejren og med en symbolsk, taknemmelig tilkendegivelse af hans mange år i korpset. 21


Du begynder at blive træls nu, Maiken....

Legen og fællesskabet Lejren var enorm og spredt over et kæmpe areal. De havde været så venlige at sætte skilte op med gruppeog vejnavne på stier og gruppelejre, men jeg mistede hurtigt orienteringen. Alting var lavet af træ og alle var klædt i blåt. Jeg indrømmer gerne, at nogle af træ-bebyggelserne var temmelig originale og ikke uden humor. En mølle, der producerede energi til opladning af mobiltelefoner, en prut-maskine der gemte prut-gasser til gavnlige formål og en kæmpe… Var det en bæver med en café i? Det var i sandhed smart, og min forbløffelse blev ikke mindre, da jeg begyndte at regne lidt på det; Blå Sommer tog sin begyndelse onsdag. I dag var søndag. Efter sigende stod der ikke meget andet end fornødenheder på pladsen,

22

>> Alt dette

viser hvad de kan, når bare de er sammen om det. da grupperne gjorde deres indtog, og nu var hele byer blomstret op overalt, som om de havde været her i flere halve år. Sikken en fart. Allyn satte ord på det for mig. ”Alt dette viser hvad de kan, når de er sammen om det”. Der var en god spredning på folk. Én stod og huggede brænde. En anden sad og så på imens en tredje kravlede op i et træstativ. Nogle sad i mindre flokke og sludrede imens andre var travlt beskæftiget med praktisk arbejde. Pludselig slog det mig. Der var ingen der søgte fællesskabet som sådan. De var bare i det. Hvilede i, at de var en del af en

samlet flok. De behøvede ikke at søge noget, som de vidste, de havde. Det gav en ro og en plads til at beskæftige sig med nyttige opgaver eller bare leg og afslapning. En meget sjælden stemning at være vidne til, da jeg først fik øje for det. Hvorfor var det så vigtigt for Allyn og Anegrethe at give spejderværdierne videre til deres børn? Hvad er spejdernes værdier? Det er at løfte i samlet flok og opleve, hvor langt man når. Det er at lægge dovenskaben på hylden, få hænderne op af lommerne og mærke fællesskabet. Bidrage til – og leve i fællesskabet. Tjek. Respekten og naturen Pludselig begyndte det at stå ned i stive stænger. Hele min krop trak sig sammen til en utilfreds pukkel, imens jeg gav mig selv

en tavs skideballe over ikke at have medbragt andet tøj end det jeg stod og gik i. Inden jeg nåede at blive rigtig vrissen rakte Regitzes søster mig en ekstra trøje så jeg kunne holde mig varm. Hun smilede, men hun behøvede ikke at sige noget. Maiken, dit anti-natur-fjols. Alle andre omkring mig virkede forholdsvis uanfægtet af dråberne. Nogle tøffede ind under en presenning, andre fandt et regnslag og nogle fortsatte bare med det, de var i gang med. Den smule vand var såmænd ikke noget, de ikke var vant til. Stierne der førte os mod udgangen fra Midtbyen, gennem Sydbyen og Nordbyen, forbi de multinationale og multisociale gruppe-lejre var pæne og ryddelige. En sikker indikation på, at der er mennesker i nærheden,


er affald. Sådan har det alle dage været. Men her, i en lejr med 19.000 mennesker, var der intet at komme efter. Ikke så meget som et cigaretskod eller en plasticflaske var at finde nogen steder. Tvært imod var der stillet sirlige stande op til affaldssortering, som blev benyttet flittigt og korrekt. Dette var mennesker, der virkelig levede efter naturens regelsæt. Skulle de benytte naturen, så skulle de også behan-

>> Hvis alle levede som en

spejder i sit es, havde der ikke været behov for at spare på CO2-udslippet. dle den med respekt. Her levede man efter de regler, som vi alle burde. Så da Allyn lærte mig den gyldne sætning, så jeg rundt på landskabet af træbyer, bål, telte og tårne.Forbløffet, men ikke vantro. ”Det eneste du må efterlade på en lejrplads, er mindet”.

Så hvad er en spejder? Det er et menneske, der viser respekt. Han tager ikke mere, end han kan give tilbage. Han bruger ikke mere, end han har behov for, og han afleverer det tilbage, som han har lånt. I fin og ubrugt stand. Hvis alle levede som en spejder i sit es,

havde der ikke været behov for at spare på CO2-udslippet. Møllen og forståelsen Et par dage senere ringede jeg til Regitze. Hun var stadig på Blå Sommer. Jeg fik svar på de praktiske spørgsmål, jeg ringede om, inden hun afsluttede; ”Jeg bliver nødt til at smutte nu, for jeg er i gang med at bygge en mølle.” ”Ja,” svarede jeg. ”Jeg forstår det godt.”

Et År med ændringer for Spildopperne KORT NYT FRA SPILDOPHALLEN Af: Susanne Hedegaard, Jeppe Winther og Helle Drejer

S

å er der gået endnu et år i Spildophallen, et år som har bragt ændringer med. I foråret sagde 1. og 3. Viborg deres måneder i hallen fra. Det betyder, at vi nu kun deler arbejdet i tøjet med Baunehøj-gruppe fra Løgstrup. Det betyder også, at vi nu skal passe tøjet hver anden måned i stedet for hver tredje måned. Det har ikke skabt de store problemer, da vi jo er en stor gruppe og dermed har en stor forældregruppe til at dele arbejdet. Det er dejligt med alle de gamle og trofaste forældre, som kommer og giver en hånd med, ligesom det er dejligt at møde jer nye forældre, og høre, at I

hygger jer med hinanden og med arbejdet i hallen. Vi bliver meget glade, når vi hører jer give udtryk for, at I med glæde står til rådighed en anden gang. Ligeledes har vi haft god brug af jer forældre som har hjulpet på lørdagene som chauffør. Vi har nu den sædvanlige byrute samt Hald Ege som vores faste indsamlingsrute. Dog kan det ofte knibe med at få chauffører, så vi vil gerne opfordre til at flere forældre melder sig som chauffør. Tilmelding kan evt. ske via hjemmesiden. I år har vi også haft mødre, som har kørt bilerne, så det er for alle. ;-) Så der er rigtig mulighed for

at tage en lørdag af sted hele familien, og bruge et par timer på indsamlingen. Det er nogle gode penge vi tjener i hallen. I første halvår ´09 tjente vi knap 50.000 kroner, næsten det beløb vi havde forventet at tjene på hele året. I andet halvår tjente vi knap 40.000 kroner. Indtjeningen i Spildophallen var også medvirkende til, at det ikke blev dyrere end det gjorde at sende spejderne på Blå Sommer og at vi ikke behøver at opkræve mere i kontingent end vi gør. RIGTIG MANGE TAK FOR HJÆLPEN OG HYGGELIGE TIMER SAMMEN MED JER.

23


Spejderkalenderen 24

Spejderkalender

April 2010 T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maj 2010

Skærtorsdag Langfredag Påskedag Påske

Spildopper

Fort Knox Fort Knox Fort Knox 16

Sct. Georgsdag ? Divisionsturnering Divisionsturnering Divisionsturnering 17

Bededag

L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juni 2010

Spildopper 18

Skovens dag 19

Kristihimmelfartsdag

Pinse 1. pinsedag.

950 år Viborg 950 år Viborg 22

T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Spildopper 23

Tømmerflåde - Trop Tømmerflåde - Trop Tømmerflåde - Trop 24

Valdermarsdag parade

25

26

Mini sommerlejr


T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L

August 2010

3 Mikro, mini sommerlejr 4 Mikro, mini, trop s.lejr 5 Trop sommerlejr 6 Trop sommerlejr 7 Trop sommerlejr 8 Trop sommerlejr 9 Trop sommerlejr 10 Trop sommerlejr 11 12 28 13 14 15 16 17 18 19 29 20 21 22 Spejderkalender 23 24 25 26 30 27 28 29 30

31

T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

September 31

Junior, Trop starter Minier starter

Mikroer starter

Oprykning Oprykning 34

35

31

Oktober

O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

November

F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T

1 Juniortur Fort Knox M T 2 Juniortur / Spildop 3 Juniortur Fort Knox O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 O 41 T 11 12 F 13 L 14 S 15 M 16 T 17 O 18 42 T 19 F Spejderkalender 20 L 21 S 22 M 23 T 24 O 25 43 T 26 F 27 L 28 S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

F L S

29 30 31

29 30

M T

Spildopper 36

Ralop - Trop Ralop - Trop Ralop - Trop 37

Fort Knox Fort Knox Fort Knox 38

Minitur Fort Knox Minitur Fort Knox 39

December 44

Spildopper 45

46

Sølvøkseløb - Trop Sølvøkseløb - Trop

mini, junior juletur mini, junior juletur mini, junior juletur 48

O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O T

29 30

F

31

Spildopper 49

FK juletur FK juletur FK juletur 50

Juleafslutning trop

51

52

For året 2010

Juli 2010 1 Mikro, mini sommerlejr S 2 Mikro, mini sommerlejr M

25


Og lidt af det, der i

Der er flere billeder p책 stammens hjemmeside www.waingungastammen.dk

26


ikke blev plads til...

Resultat for bagsidetesten (Nu ikke snydekigge...) Pointudregning: 1: Svar 1 = 3 point Svar 2 = 2 point Svar 3 = 1 point

2: Svar 1 = 1 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 2 point

6: Svar 1 = 2 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 1 point

7: Svar 1 = 2 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 1 point

3: Svar 1 = 2 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 1 point 8: Svar 1 = 2 point Svar 2 = 1 point Svar 3 = 3 point

4: Svar 1 = 1 point Svar 2 = 2 point Svar 3 = 3 point

5: Svar 1 = 1 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 2 point

9: Svar 1 = 1 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 2 point

10: Svar 1 = 2 point Svar 2 = 3 point Svar 3 = 1 point

Resultat: 0-10 point: Har du taget det her blad fra din bror? Du ved godt man ikke må stjæle ikk? Nej, det er nok ikke sikkert, for du er i hvert fald ikke spejder! Når folk siger telt og bål siger du: føj og ? Du kan bedst lide at spille computer, wii, playstation eller se fjernsyn. Så længe det ikke har noget med natur at gøre! Hvis du er pige, skulle du måske overveje ballet eller syning på aftenskole. Under alle omstændigheder skal du aflevere bladet tilbage fra den du end tog det fra! Og husk at være en go kammerat! Spørg din bror hvordan! 11- 20 point: Du har gået til spejder i noget tid nu, men er ikke spejder. Du kan godt lide livet i det fri, men det er nu ligeså sjovt at gå til fodbold! Du bør finde ud af om du er tosset med bolde eller rafter! Vi har brug for folk som dig, som kan omvendes, så det er med at komme i gang med at bygge i det fri, sove i posen, lave mad over bål, have belægning på tænderne og rende rundt i det samme klamme, fedtede, beskidte, ulækre og våde tøj i en uge i træk. Man skal mærke det på egen krop før man ved hvor fedt det er, så bliv ved, også selv om din mor siger: det der tøj, det må du selv vaske, jeg gør det ikke!! 21- 30 point: Du er over, mega, super, psykospejderen! Dit liv går med at forberede, være på eller evaluere ture, og finde på nye spændende ting dig og dine spejderkammerater kan lave. Du bliver sur og irriteret hvis din mor og far vil have dig med til familie tamtam, så du ikke kan komme på weekendtur, og alle de venner du har, er spejdere. Du syntes alt vejr er fedt, for du har udstyret til at være i det. Du er spejder til fingerspidserne og din gruppe er heldig at have dig!

27


Lagune-testen

- Er du en rigtig spejder?

1.

Hvor mange tændstikker skal du bruge for at tænde et bål?

2.

Hvad gør du en regnfuld lørdag eftermiddag når du ikke ved hvad du skal?

3.

Du har sommerferie og skal selv bestemme hvor du vil hen.. hvad vælger du??

4.

Hvad er stang, dug og pløk en del af?

5.

En eller anden råber BULLDOG! Hvad gør du?

1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2)

1 26 Har vi ingen lighter?!

Ser fjernsyn, spiller computer og piller næse med min lillebror Går 30 km hike med vennerne, får vabler og bliver gennemblødt (bare så du kan få mærket) Lørdag?! Spiller da fodbold! Lalandia med min faster, onkel og 7 kusiner og fætre Toggerbo Spejdercenter med Martin, Jørgen, og 26 andre spejdere. Shoppingtur til London… alene En sofa Et sæt tøj Et telt

3)

Står helt stille og håber den går væk Løber som en gal og klamrer mig til græsset hvis jeg bliver fældet Danser videre

6.

Hvad står BP for?

7.

Din patrulje har vundet tøndetjansen, hvad gør du?

1) 2) 3)

1) 2) 3)

British Petrol Baden Powell Børge Pedersen

Melder mig hurtigst muligt, og siger hurtigt: Jeg graver!! Tager en for holdet og tømmer tønden Patrulje…? Tøndetjans….? Hvad?!

8.

360, 90, 180, 270 er?

9.

Hvad er spadepatrulje?

10.

Fuldend linjen: spejderbror, her er min hånd

1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)

Nyeste tilbud i Bestseller Antallet af gange din mor har råbt af dig De fire verdenshjørner Den patrulje der altid bærer alle spaderne Når man skider i skovbunden Når hele patruljen virkelig dummer sig Fast de kæden slutter Fast vi kæden slutter Faster Lene prutter

Lagunen 2009  

Årsberetning fra Waingunga-Stammen