Page 1

Valgbrosjyre Rødt Vest-Agder

r e g n e l t t i Se l i t d ø R m e t S – ! r e d g A t Ves

— Ikke til salgs


Rødts mål

Se litt lenger - Stem Rødt i Vest-Agder! Rødt er alternativet for alle som er skuffa over de rødgrønne, men som ikke ønsker Siv eller Erna som statsminister. Vi er det systemkritiske partiet som tror at vi sammen med flertallet av menneskene på jorda kan skape en rettferdig verden uten miljøødeleggelser, undertrykking og krig. Rødt har gode muligheter til å få plass på stortinget i år. Bjørnar Moxnes, partileder og 1.-kandidat i Oslo har best sjanser til å komme inn. Men vi må bygge den virkelige opposisjonen sterk over alt, så fagbevegelse og andre folkelige bevegelser som jobber for miljø og rettferdighet kan få talerør over hele landet. En stemme til Rødt må sees i en slik sammenheng, og er derfor aldri bortkasta.

Internasjonal solidaritet Rødt arbeider for internasjonal solidaritet og mot imperialisme og krig. Det viktigste nå er å avslutte okkupasjonen av Afghanistan og å få hjem alle norske soldater. Vi vil fortsatt arbeide for en internasjonal boikott av Israel og for en sjølstendig palestinsk stat. Rødt krever at Israel trekker seg ut av alle okkuperte områder og oppfyller forpliktelsene i forhold til folkeretten og FNs vedtak. Norsk innblanding i borgerkriger og angrepskriger bidrar ikke til en mer fredelig verden. Rødt er for en internasjonal rettsorden som ivaretar folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter. Vi er for at Norge har en human og inkluderende flyktningpolitikk. Barn som er født og oppvokst i Norge må selvsagt ha rett til å bli i landet. Rødt er for et nasjonalt forsvar som er uavhengig av NATO og EU. Vi krever at Norge legger vekk planene om å kjøpe angrepsflyene F-35, som på sikt vil koste det norske folk enorme summer. Dette er fly som kun egner seg for angrepskrig utenfor Norges grenser. Rødt mener pengene dels bør brukes til et forsvar utenfor NATO og ellers til nødvendige investeringer i offentlig sektor.


Miljø

Markedet løser ikke klimaproblemer Kasper Espeland Bekkeli er Rødts førstekandidat i Vest-Agder.

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og i tillegg et spørsmål om internasjonal solidaritet. Det trengs ny og annerledes tenkning og handling for å snu utviklingen. Norge må følge FNs anbefalinger og redusere utslippene med 40% innen 2020 og 90% innen 2050. Rødt mener at handel med klimakvoter og energi er avsporinger som ikke vil løse problemene. Planen om å gjøre Agder og Norge til «Europas grønne batteri» er først og fremst en plan for å gjøre Norge til en større krafteksportør og for profitt til energiselskapene. I stedet kan den reine vannkrafta brukes til å bygge nye, grønne industriarbeidsplasser. Dette er en viktig del av løsningen, sånn Rødt ser det. Hvis vi skal redusere utslippene er å la mye av olja ligge på havbunnen. Rødt vil fortsette å slåss mot oljeboring i Skagerrak og vil arbeide for at kompetansen i de oljeretta bedriftene i Vest-Agder brukes til å satse på fornybar energi, f.eks. vindmøller langt til havs. Videre går vi inn for bygging av høyhastighetsbane langs sørlandskysten og mot videre utbygging av firefeltsveier. Rødt vil utbedre veiene til en trygg standard, men satse på lyntog som framtidas transportmiddel. I byene må det satses tungt på kollektivtilbudet og på tilrettelegging for syklister.


Arbeidsliv

Et arbeidsliv som gir trygghet og likestilling Liv Torunn Thele Landa er Rødts andrekanidat i Vest-Agder.

Vi skal ikke leve for å være lønnsarbeidere, men vi må arbeide for å leve. Arbeidslivet må legge til rette så alle kan delta, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Rødt går inn for allmenngjøring av tariffavtaler og mot sosial dumping. Internasjonal arbeidersolidaritet betyr å tilby alle som bor i Norge trygge og gode arbeidsvilkår. Dette gjelder også fattige mennesker med lav utdanning som kommer til Norge. Samtidig vil vi protestere på utflagging av norske arbeidsplasser til lavkostland og nekte å kjøpe importerte varer produsert under livsfarlige og uverdige vilkår. Gode arbeidsvilkår betyr ei lønn å leve av og ei arbeidstid å leve med. Når Vest-Agder ligger dårlig an i forhold til likestilling, er det særlig fordi mange kvinner har jobba kort deltid i underbetalte yrker. Rødt arbeider for at alle skal ha rett til full stilling, samtidig som vi ser at 37,5 timers arbeidsuke kan være for mye med dagens arbeidsintensitet. Ikke minst i krevende omsorgsyrker. Rødt går inn for mange flere forsøk med 6-timersdag, og på kortest mulig sikt for innføring av 6-timers normalarbeidsdag. Et virkelig inkluderende arbeidsliv, og rettferdige pensjonsordninger, er blant de viktigste tiltakene mot fattigdom. De ansatte i NAV må gis muligheter til å gi brukerne god og verdig veiledning og hjelp til selvhjelp.


Helse og omsorg

Helse og omsorg er ikke butikk

Carmen G. Nilsson er Rødts fjerdekanidat i Vest-Agder.

Den såkalte norske modellen har hatt mange gode sider som Rødt støtter. Vi vil slåss for å bevare en velferdsstat som blir betalt ved hjelp av ei rettferdig skatteordning. Dagens system setter profitt foran mennesker, og de seinere årenes helsereformer viser at det fort bærer galt av sted. Sykehusreformen må stilles tilbake slik at norske sykehus igjen kommer under demokratisk styre. Det var mulig i Skottland, og da er det mulig her også. Skadevirkningene av samhandlingsreformen må begrenses. Pasientenes og brukernes behov og de ansattes fagkunnskap skal legges til grunn, ikke bedriftsøkonomiske modeller. Sykehusstrukturen i Vest-Agder må ikke svekkes enda mer. Det må satses på sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand, og i Kristiansand må viktige fagmiljøer holdes samla. Avdelingene for psykiatri, rusbehandling og rehabilitering må styrkes – ikke utarmes og demonteres. Avdelingen for rehabilitering på Kongsgård må holdes samla, ikke bli en kuttpost som følge av samhandlingsreformen. Sterke krefter ønsker å privatisere stadig flere helse og omsorgstjenester. Rødt vil arbeide sammen med fagbevegelsen og brukere for at det ikke skal skje. Rødt mener at tillit og tilstrekkelig bemanning gir langt bedre kvalitet i omsorgstjenestene enn konkurranse og profittjag. Rødt vil gå mot strømmen og legge flere oppgaver til offentlig sektor. Tennene er en del av kroppen, og gratis tannhelsetjeneste må innføres raskt.


Skole

En skole for alle Øyvind Andresen er Rødts tredjekanidat i Vest-Agder.

I dag er skolen med på å gjenskape klasseforskjeller. Rødt vil ha utdanning som reduserer utslagene av sosial ulikhet. Alle utdanningsnivå, fra barnehage til universitet, må ha en strategi for i å gi alle, også barn fra innvandrergruppene, like muligheter. En god offentlig skole skal være en møteplass for barn og ungdom fra alle samfunnslag og etniske grupper. Vi ønsker ikke en skole med standardiserte prøver og nivådeling, der dagene preges av konkurranse mellom elevene og skolene. Rødt er mot karakterbasert skolevalg. Det vil skape A- og B-skoler. Rødt arbeider for en skolestruktur og et tilbud som gir alle i Vest-Agder likeverdig rett til videregående utdanning. Yrkesutdanninga må ha mer praksis, og det må være tydeligere yrkesretting av allmennfagene på yrkesfaglige linjer. Det offentlige må sikre gode lærlingplasser til alle og sørge for rådgivning og karriereveiledning som møter elevene der de er. Minoritetselever må sikres god norskopplæring. Rødt ønsker leksefri skole. Ungdom som har foreldre med lav utdanning, får ofte ikke den hjelpa de trenger hjemme og taper dermed på å måtte gjøre en stor del av skolearbeidet utenfor skolen. Det er statens ansvar å sørge for nok penger til å drive en oppdatert offentlig skole med høy lærertetthet. Lærerne trenger tid til for- og etterarbeid. Rødt går derfor mot endringer i lærernes arbeidstidsavtaler. I videregående skole presses rektorene til å telle bort undervisningstid for å spare penger. Rødt mener dette er i strid med opplæringsloven. Lærernes profesjonalitet og samarbeid er en hjørnestein i norsk skole. Rødt vil gi lærerne tillit til å utføre yrket. Bruk av lokale og individuelle lønnstillegg vil svekke lærerfellesskapet.


Matproduksjon/Kultur

Miljøvennlig og mangfoldig matproduksjon Rødt er for et sterkt landbruk i Vest-Agder, som baserer seg på lokale ressurser, og som driver innenfor forsvarlige rammer. I en verden med sult og behov for matsikkerhet, er vi mot å bruke gode jordbruksområder til vei- og boligbygging, eller annen virksomhet som reduserer matproduksjonen. Vi vil styrke landbruket og arbeide for å bli mer selvforsynte når det gjelder mat. Bøndene må sikres inntektsutvikling på linje med andre bransjer i samfunnet, og dagens gap må lukkes. En framtidsrettet landbrukspolitikk må sørge for at staten stimulerer til økt produksjon og kortreist mat. Vi går inn for gode støtteordninger både for små og store produsenter. Byråkratiske hindringer må fjernes. For eksempel er bedre utnyttelse av beiteressursene viktig. Da må de statlige overføringene endres slik at bøndene tjener på å ha dyrene ute på beite om sommeren. Dette vil føre til bedre ressursutnyttelse, og bevaring av det flotte norske kulturlandskapet. Rødt ønsker ikke GMO-modifisert mat på det norske markedet. Rødt jobber for bærekraftig, demokratisk og langsiktig forvaltning av fiskeriressursene utenfor Norskekysten. Kunst og kultur - bredde og profesjonalitet Kultur og kunst er livsviktig for enkeltmenneskene og samfunnet. Satsing på kulturskoler og det frivillige kultur- og idrettslivet kan knapt overvurderes. Rødt vil også sikre kunstnerne og de profesjonelle kunstinstitusjonene gode betingelser. Vi støtter de offentlige investeringene i kulturbygg i Vest-Agder de seinere åra. Samtidig vil vi peke på at bibliotekene samt arenaer for breddeidrett er noen av de viktigste kulturbyggene og møteplassene vi har i vårt flerkulturelle fylke. Rødt er for et mangfold av kulturelle uttrykk og for bredde både i kulturliv og idrett. Vi vil bremse kommersialiseringen av kulturlivet og samarbeide med kunstnere og kulturarbeidere om å åpne størst mulig rom for kunstens og kulturens egenverdi. Rødt vil slåss for fortsatt kommunalt eierskap til kinoen i Kristiansand.


Valgbrosjyre Rødt Vest-Agder

å d e Bli m s a d i t m a r f e p ska ! e g r No Våre kandidater 1) Kasper E. Bekkeli, Kristiansand (1987) 2) Liv T. Thele Landa, Flekkefjord (1959) 3) Øyvind Andresen, Søgne (1951) 4) Carmen G. Nilsson, Kristiansand (1968) 5) Snorre Log Skage, Flekkefjord (1994) 6) Helene M. Knutsen, Mandal (1983) 7) Arne Røskeland, Lindesnes (1956) 8) Lisbeth Reed, Kristiansand (1958) 9) Tor Lumumba Jones, Kristiansand (1963) 10) Brita Fjermedal, Vennesla (1978) 11) Halvor Fjermeros, Kristiansand (1951) 12) Ellen Rudnes, Kristiansand (1971)

Meld deg inn i Rødt ved å sende sms “Rødt + Navn og adresse” til 2334” Facebook: Rødt Kristiansand www.rødt.no

Se litt lenger - Stem Rødt i Vest-Agder!  
Se litt lenger - Stem Rødt i Vest-Agder!  
Advertisement