Page 1


›I am told

there are people who do not care for maps, and I find it hard to believe.‚


—Robert Louis Stevenson Treasure Island


wat is ee


en atlas?

The scholarly quest to find an answer to ‘what is an atlas?’ begins with a plane trip to New York City. The research, notes, journal and mapping of a journey that will form the book of bound maps—an atlas. De wetenschappelijke zoektocht naar het vinden van een antwoord op ‘wat is een atlas’ begint met een vliegtuigreis naar New York City. Het onderzoek, de notities, het tijdschrift en de kaartvorming van een reis die het boek van gebonden kaarten zal vormen—een atlas.

9


Wat is een Atlas?

Dit boek geeft een historische tijdlijn en context voor de atlas, evenals een beoordeling en vergelijking van het gebruik ervan tussen Nederland en de Verenigde Staten. Traditioneel is de atlas een gebonden boek met kaarten met geografische informatie, maar met verloop van tijd is het gebruik uitgebreid tot dat van een communicatiemiddel voor het presenteren van data en informatie in print- en digitale formaten. De BBC documentaire, The Beauty of Maps legde de atlas uit als een combinatie van ‘kunst en wetenschap, samen met topografie, geografie van een plaats en geschiedenis die in een mooie vorm wordt voorgesteld.’ De atlas van de eenentwintigste eeuw is geëvolueerd vanuit de gedrukte versie Van papieren kaarten naar een steeds groeiende digitale interpretatie van het genre. De oorsprong van de atlas begon tijdens de 15e-16e eeuw, toen de Nederlandse esthetiek de mapmakende en kaartdrukkerij virtueel domineerde door hun eigen reizen, handelsondernemingen en wijdverbreide commerciële netwerken. Mapmaking, of cartografie, werd in volle rijkdom gebracht tijdens de Age of Discovery, en vooral de Nederlandse Gouden Eeuw. De atlassen waren uitgebreid versierd en versierd met detail. De kaartenmakers zagen dit als een ongekende kans om hun nieuw verworven kennis van de wereld te laten zien. Nederland in de vroege 16e eeuw was een levendige zeehaven. Ontdekkers en zeelieden verstrekten voortdurend nieuwe en vitale informatie voor de mapping van de wereld, en als uitbreiding van die input waren ze afhankelijk van deze zeer kaarten voor hun voortgezette reizen. Het binden van de individuele kaarten in een boekformaat bleek meer geschikt voor reizen, en zorgde voor meer winst voor de uitgevers. Onder de eerste kaarten van kaarten was het Theater van de Ronde Wereld, in 1570 in Nederland gedrukt door de Vlaamse kartograaf en geograaf Abraham Ortelius. Maar het was enkele jaren later in 1595 dat Gerard Mercator, collega van Ortelius en ook bekend als cartograaf en geograaf, een gebonden boek van kaarten als ‘atlas’ in zijn posthumously gepubliceerde Atlas Sive Cosmo-

10


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae

11


BOARDING PASS

Southwest Airlines Boarding Pass ISSUED BY AND VALID ONLY ON

SOUTHWEST AIRLINES® TSA PRE

1121 MAR 07 BNWTMG

WILLARD/LISA FLIGHT DATE CONF.#

Check Monitors for Gate Number

BOARDING TIME

08:15 AM

RR

20536018296 Boarding Group

Boarding Position

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ FOLD HERE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

LN: WILLARD FN: LISA MN: JAYNE

1121 AUSTIN NEW YORK/NEWARK 08:45 AM N

BNWTMG

33

AMA­10/CH.56graphicae Meditatie van Fabrica Mundi en Fabricati Figura heeft aangewezen. Mercator gebruikte de naam Atlas in verwijzing naar de Griekse mythische god en de kosmoloog Titan Atlas die de wereld op zijn schouders droeg en werd de ‘houder van de kosmos’ genoemd. Kort na de dood van Mercator werden de koperdrukplaten voor zijn atlassen verkocht, maar de publicatie bleef voor vele jaren en tien edities voort, en behoorde nu de uitgever, de MercatorHondius Atlas. Het gebruik van de naam Atlas werd in veel publicaties zo vaak gebruikt, dat het niet langer een goede naam werd beschouwd, maar synoniem was geworden als een metafoor voor een kaartboek en tegen het einde van de 17e eeuw werd het algemeen aanvaard Als de generieke term. Dr. Peter van der Krogt, vooraanstaande Nederlandse geleerde en historikus van de atlas aan de Universiteit van Amsterdam, legde de atlas uit met een traditionele definitie als ‘een systematische, samenhangende verzameling van kaarten, meestal gepubliceerd in gedrukte boekvorm, wat een bepaalde geografische weergave vertegenwoordigt Gebied en behandelt één of meerdere geografische verschijnselen.“ Hij beweerde dat “een atlas wordt gedefinieerd als een boek met kaarten” waarin kaarten het belangrijkste informatiemiddel zijn en waar de bijbehorende teksten dezelfde woorden moeten herhalen of afmaken “en verder uitgelegd: een verzameling gedrukte kaarten in boekvorm of gebonden vergelijkbaar met een boek met een gedrukte titelpagina; in gevallen waar tekst is opgenomen, moet de uitgever de overheersing van grafische elementen (in het bijzonder kaarten, plannen of stadsmeningen) over tekstuele elementen geven duidelijk uit de titel (uitgedrukt in het woord ‘atlas’ of niet) of uit het concept van het werk; De ruwe uniformiteit van kaartformaat, ontwerp en presentatie door het hele werk; En de standaardisatie (in het algemeen), van kopie tot kopie in elke editie, van compositie en arrangement van atlascomponenten.

14


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.� The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer

15
Van der Krogt heeft in een interview sterk naar zijn persoonlijke overtuiging gehouden dat een atlas een gedrukte versie moet zijn, maar hij verklaarde dat de definitie van de atlas veranderd is door middel van digitale formaten en dat zijn misschien zijn oorspronkelijke definitie van een atlas Geldt alleen voor oude Nederlandse atlassen en bij de catalogiering van de werken. Thomas Castro, een hedendaagse Nederlandse ontwerper en principe eigenaar van LUST Studio in Den Haag, Nederland heeft in een alternatief en misschien tegenovergestelde standpunt van van der Krogt in een interview verontwaardigd verklaard dat zijn definitie van de atlas een abstracte weergave is van Iets. ‘Hij legde verder uit dat hij geen atlas had geloven om een gebonden ​​ boek van kaarten te zijn, of zelfs kaarten, maar kunnen experimentele organisaties zijn van data en informatie die als afdruk- of digitale formaten of als installaties kunnen worden voorgesteld. Zijn studio, LUST, beschrijft zichzelf als ‘een ontwerp, typografie en propaganda collectief’. Ze werken in een verscheidenheid aan media, waaronder abstracte cartografie en data visualisaties om het gebruik van nieuwe technologieën en het uitgebreide gebruik van data en grafieken te onderzoeken en ze Wil de manier waarop kijkers informatie weergeven, uitdagen. In lijn met Castro’s filosofie van de toepassing van data en technologie heeft de moderne maatschappij het traditionele ontwerp en gebruik van de atlas herontdekt. Niet langer is het formaat van de atlas strikt gepresenteerd als het gebonden boekformaat van geografische kaarten, maar designers en kaartenmakers gebruiken eerder moderne en experimentele benaderingen die collecties van kaarten, statistieken, populatie-informatie en een breed scala aan andere cartografische gegevens tonen Mapping data onthullen door gebruik te maken van ontwerp en data visualisaties.

18


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.� The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by

19
Vergelijkingen

Het onderwerponderzoek zal zich concentreren op de historische ontwikkeling van de atlas, de evolutie daarvan in de bijna zes eeuwen sinds zijn oprichting en de unieke verschillen in ontwerp en gebruik in Nederland en de Verenigde Staten. Aanvankelijke ideatie voor het vergelijken van het gebruik van de atlas als proefschriftonderwerp was direct geïnspireerd vanuit de boek Metropolitan World Atlas, gemaakt door de Nederlandse ontwerper Joost Grootens, die bekend staat als een ontwerper die de atlas voor de 21ste eeuw herontdekt. Is een prominente bekroonde boekontwerper gevestigd in Amsterdam, en gebruikt de vorm van de atlas als een middel om visueel te vertegenwoordigen complexe gegevens met betrekking tot kaarten, metropolitaanse gebieden en wereldwijde regio’s. De Metropolitan World Atlas is een moderne versie van de wereldatlas, waarin een breed scala aan categorieën, waaronder bevolking, zeehavens, klimaat, vervuiling, economie, misdaad en andere statistieken die relevant zijn voor de geselecteerde steden, visueel gedocumenteerd zijn. De informatie wordt weergegeven in grafieken, grafieken en mappingbeelden waarmee de kijker instinctief en intuïtief kan begrijpen en herkennen. Een vergelijkende onderzoeksmethode wordt gebruikt om waarnemingen te maken in het gebruik en de vorm van de atlas die zich uitstrekt over zes eeuwen en over verschillende landen, met name Nederland en de Verenigde Staten. Hoewel de term ‘atlas’ in de 15e eeuw voor het eerst in Nederland werd gebruikt door de beroemde cartograaf Gerardus Mercator als een naam die op een kaartboek werd toegepast, was het pas in de late 18e eeuw dat de Verenigde Staten hun versie van De atlas, in een formaat die nog steeds de oorspronkelijke definitie past - een boek met geografische kaarten die samen gebonden zijn. Zeker andere landen ontwikkelden en drukken hun eigen versies van de atlas, maar vergelijkende aspecten liggen in de diepe historische verbinding tussen Nederland en de VS en de vroege nederlandse kolonisatie van Amerika in het midden van de 1600’s, vooral in de regio nu bekend als Manhattan.

22


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator

23
26 Het parallelle vergelijkende onderzoek zal worden gebruikt om de stadia van de atlas te tonen sinds de uitvinding, de ontwikkeling en de betekenis van de atlas als een gebonden boek, evenals de bruikbaarheid daarvan als gedrukte of digitale voertuig voor het presenteren van gegevens in de 21e eeuw. De exploratie zal niet alleen de verschillen van de atlas onderzoeken, maar ook de samenhang en het potentieel voor toekomstig gebruik in de moderne samenleving. Een Metaforische Grafische Atlas

Wat is een nieuwe definitie van de atlas zoals toegepast op de 21e eeuw? Wat is het toekomstige gebruik van kaarten in een atlas formaat? Wat zijn de implicaties van de digitale atlas en andere iteraties van wat nu beschouwd kan worden als een atlas? Wat vormt een atlas of onderscheidt een atlas in formaat? Is een boek nog steeds het logische formaat voor een atlas? Wat is het verschil tussen een boek met kaarten en een boek met kaarten? Deze vragen kunnen mogelijke parameters voor het gebruik van de atlas presenteren, maar er is geen overkoepelende, definitieve definitie of unieke kwalificatie voor wat een atlas vormt. De interpretatie van ontwerp en gebruik, het atlas formaat en zelfs de inhoud ervan - wordt bepaald door de ontwerper of de gebruiker van het eindproduct. Is een atlas alles wat we plannen?


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.� The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The

27


mappin


ng london

Research continued in London. The value of maps could not be underestimated. Was GPS an atlas? Visits to the British Library allowed a view into the past with historical atlases from the 15th century. Onderzoek ging voort in Londen. De waarde van de kaarten kan niet onderschat worden. Was GPS een atlas? Bezoeken aan de Britse Bibliotheek lieten een uitzicht op het verleden met historische atlassen uit de 15e eeuw.

29


Geschiedenis van kaarten en cartografie

De essentiële huurder van een atlas is de kaart. De basisbeschrijving van een kaart is een diagrammatische weergave van een gebied van land en een symbolische afbeelding van de relaties tussen objecten, regio’s of thema’s. Een verdere karakterisering van een kaart bevat het harmonieuze ontwerp van data en ruimte. De term cartografie is van de Franse cartografie, gebaseerd op de Latijnse carta of ‘map’. Zelfs voordat er was geschreven, waren er kaarten. Ze waren gebruikt om de realiteit te visualiseren Van het leven, of het nu op grotmuren of in steentabletten is gesneden. Deze overgaven bevatten universele thema’s van kosmologie, hemel, topografie en geografie met afbeeldingen van wegen, waterwegen en steden. Kaarten hebben beïnvloed hoe mensen de wereld waarnemen en hun bestaan ​​bevatte een grafische taal die de historische context van de cultuur geeft en overwogen worden “een van de oudste vormen van menselijke communicatie.” We kunnen het vroegste gebruik van mapmakeren traceren naar de 6e eeuwse babylonische kaarten die op kleitabletten worden gegraveerd. Ongelooflijk zijn deze rudimentaire afbeeldingen vermoedelijk gemaakt met zeer nauwkeurige opmetingstechnieken, en de kaarten tonen symbolische representaties van topologieën en landschappen. De Babylonische Wereldkaart, ook bekend als de Imago Mundi, wordt beschouwd als de vroegste kaart van de wereld, en bevat cuneiform inschrijvingen, of oud schrijven, evenals een schematische kaartvorming van Babylonië. De vakken van geografie en cartografie stegen ook in Griekenland. De eerste weergave van een kaart van de wereld door Anaximander, kan alleen worden omschreven, omdat geen originelen overleven. Zijn kaart was cirkelvormig en vertoonde de bekende landen van de wereld die rond de Egeïsche Zee in het centrum werden gegroepeerd, zoals in de Babylonische Imago Mundi. Een van de belangrijkste Griekse cartografen, Claudius Ptolemy (c.100-178), vond de wereld bolvormig. Zijn kaarten werden door middel van wiskundige berekeningen uitgedacht en hij ontwikkelde het begrip breedtegraad en lengtegraad, dat is een mapping sys-

30


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographi

31


›All maps

are distorted. They are not literal fact.‹ —Paula Scher Pentagramteem dat nog steeds algemeen gebruikt wordt en werd niet alleen de basis voor zijn wereldkaart van Ptolemy’s in de invloedrijke Geographia, maar ook Ook voor de toekomst van mapmaking. Vermoedelijk werd kaartmap of cartografie begonnen als een vorm van oude communicatie en verhaalvertelling die uitgedrukt kon worden in een grafische taal. Mensen wilden dat anderen zouden weten over de plaatsen of ruimtes die ze hadden bezocht en ervaren. Oorspronkelijk waren deze eenvoudige presentaties van mapping kennis die visueel werden getoond, geleid tot rijke en gedetailleerde artistieke vertoningen van de bekende en kosmologische of mythologische werelden. Van grotschilderingen naar oude kaarten van Babylon en Griekenland, hebben maatschappijen kaarten gemaakt en gebruikt als essentiële hulpmiddelen om hen te helpen hun wereld door te definiëren, uit te leggen en te navigeren. Geschiedenis van de Atlas, 15de-17e eeuw, Nederland, De Gouden Eeuw

In de vroege 15e eeuw, aan het begin van de ontdekkingsleeftijd, stonden Europese ontdekkingsreizigers op schepen en zeiden naar onbekende en onbevlekte delen van de wereld. De Nederlanders waren op zoek naar betere routes om handel te verrichten en in de hoop om nieuwe landen te ontdekken waar ze rijkdommen zouden kunnen vinden, zoals zilver, goud, zijde en specerijen. De ontdekkingsreizigers hadden kaarten nodig om ze te navigeren, maar de kaartenmakers waren ook afhankelijk van deze ontdekkers om informatie over vroeger onbekende land- en waterwegen terug te brengen. Dit tijdperk van exploratie leidde tot snelle productie van steeds nauwkeuriger kaarten van de wereld. De grenzen van de geografische kennis groeiden zoals nooit eerder. Er was nog geen volledig ontwikkeld concept van een atlas die een kaartwerk was, maar zeilers hadden kaarten nodig die gemakkelijker kunnen worden gebruikt dan de huidige grote muurkaarten die werden geproduceerd. Door een samenloop van factoren was Nederland de Europese hub van innovatie, met inbegrip van mapmaking. Er waren geleerden van wiskunde en wetenschap aan de Universiteit van Louvain in de Lage Landen die nieuwe methodologieën creëren in kartografie en in-

34


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Medi

35
ventariseren van instrumenten en gereedschappen voor mapmaking en het bestuderen van de praktijk van globe making. De stad Antwerpen was bruisend als het centrum van kaartmakende activiteiten en cartografie-waar drukkers, uitgeverijen, boekhandelaars, kunstenaars en graveurs bloeiden. Het eerste gebonden boek met kaarten van uniform en van hetzelfde ontwerp, dat later een atlas werd genoemd, werd in 1570 gedrukt door Abraham Ortelius, een Vlaamse cartograaf en geograaf. De eerste editie van dit Theatre of the World bestond uit 70 verschillende kaarten, en nog veel meer uitgaven werden herdruk van deze populaire publicatie. Op hetzelfde moment dat Ortelius zijn Theatre of the World voorbereidde, creÍerde Gerardus Mercator een even belangrijke kaart van de wereld. Mercator was misschien wel de meest bekende kaartenmaker van de tijd, en mogelijk vandaag. Hij was niet alleen een inventieve en belangrijke cartograaf, maar een filosoof en wiskundige. Hij gegraveerde en gedrukte kaarten, geconstrueerde globes en geproduceerde meetinstrumenten die worden gebruikt voor nauwkeuriger kaartmakingen. Zijn schaalgebruik en het wiskundig correcte geografische raster was van bijzonder belang voor zeelieden en kaartenmaatschappijen. Zijn Kaart van de Wereld, of de Mercator Projectie, in 1569 bevatte de meest relevante wereldkaart informatie beschikbaar. De Mercator Projection wordt vandaag nog gebruikt in de 21e eeuw als basis voor navigatiekaarten. Ortelius en Mercator zouden moeten worden beschouwd als representatief voor het begin van de Gouden Eeuw van de Nederlandse cartografie. Zij waren rivalen en vrienden, tegelijkertijd in kaart brengen en produceren van kaarten van de wereld in een tijd waarin Nederland een enorme zeehaven was en bloeide als een intellectueel centrum van Europa. In het midden van de 1600’s, op de hoogte van de Nederlandse Gouden Eeuw, was Amsterdam liberaal en democratisch. De nieuwe rijke handelaarsklasse had geld te besparen, en de kunst floreerde met schilders als Rembrandt en Vermeer, en atlassen werden in opdracht gegeven als symbolen van status. Het printen en produceren van kaarten en atlassen bleef steeds populairder in en door de 17e eeuw, en de Nederlandse kaarthandel werd wereldwijd dominante, waardoor cartografie, handel en kunst samen werden.

38


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name

39
Nederland: Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, 1570

De Vlaamse geleerde en geograaf Abraham Ortelius (1527-1598) publiceerde in 1570 de eerste editie van zijn Theatrum Orbis Terrarum of Theater van de Wereld. Het boek bevat 53 kaarten, elk met een gedetailleerde commentaar. Voor productie en drukwerk werden koperplaten specifiek gegraveerd, pagina’s waren met de hand gekleurd en het type werd met de hand geschreven. De 1570 editie van Theatrum werd gevolgd door uitgaven in het Latijn, Nederlands, Frans, Duits en Spaans, elk boek met een steeds groter aantal kaarten. Hoewel het wordt beschouwd als de eerste ware atlas in het moderne zin - dat is een verzameling van uniforme kaartbladen en begeleidende tekst die gebonden is aan een boek - werd het nog niet aangeduid als een ‘atlas’. Nederland: Gerardus Mercator, Atlas Sive Cosmographicae, 1595

Gerardus Mercator (1512-1594) beschouwd als een van de oprichters van de moderne cartografie, de eerste om de term ‘atlas’ in een geografische context te gebruiken om een ​​gebonden verzameling kaarten te beschrijven in een boekformaat. Voor zijn atlaspublikaties compileerde Mercator diverse kaarten uit kopieën van grote muurkaarten van Europa en gebruikte extra kaarten die hij in zijn werkplaats had, evenals zijn eigen Kaart van de Wereld. Hij snij de kaartafdelingen zorgvuldig op en plak ze samen om het atlasboekformaat in te passen. Hij heeft esthetisch gebalanceerde regionale kaarten gemaakt, waarbij tabellen en illustraties werden verwijderd die niet op de pagina passen. Samen met de naam ‘atlas’ gaf hij de wereld ook zijn uitvindingen van telescopen, sextants en kaartmeetinstrumenten. Hij was ook een van de eerste die een nieuw cursief lettertype gebruikt, waardoor de kaart gedrukte tekst leesbaarder werd. Hij beschouwde deze boeken oorspronkelijk als een kosmografie, gewijd aan de hemelen en de aarde in een vijf-delige set atlassen. De eerste van deze boeken werd gepubliceerd tussen 1585-1589, maar er was nog geen woord in de titel ‘atlas’. Het laatste boek in deze set gebruikte het woord atlas prominent - ‘Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mvndi en Fabricati Figvra’, maar het werd pas gepubliceerd tot na de dood van Mercator in 1589 door zijn zoon Rumold.

42


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator

43
Nederland: Joan Blaeu, Atlas Maior, 1662

Opgetekend als de ‘prins van Amsterdamse atlasmakers’, Joan Blaeu (1596-1673), was een prominente uitgever en graveur van kaarten. In 1629 kocht hij en zijn vader Willem koperdrukplaten die ooit bij Mercator van de bekende Amsterdamse printer Jodocus Hondius waren gehoord, en een reeks Mercator’s atlassen herdrukken. Na zijn vader’s dood bleef Joan in 1662 werkzaam in de atlassen, met een definitieve versie van de Atlas Maior of ‘Great Atlas’. Het verscheen met 594 kaarten van de gehele bekende wereld, in vier talen-Latijn, Frans, Nederlands , Duits en later een onvoltooide versie van Spaans - elk met meerdere volumes. Het was het duurste boek dat in de 17e eeuw werd gepubliceerd. In 1672 heeft hij diverse edities verfijnd en gedrukt. Tot meer dan honderd jaar bleef de Atlas Maior van Blaeu de standaard wereldatlas en het voornaamste product van de Nederlandse uitgeverij. Amerika: Nieuw-Netherland

In het begin van de 17e eeuw was Amerika nog steeds een heel nieuw land met verschillende nederzettingen en kolonies bezet door nederlanders, engels en frans, die hoofdzakelijk langs het noord- en het middellandse kus bevonden waren. In het begin van de 1600’s verlieten grote aantallen religieuze groepen Engeland om zich te vestigen in New England. In de jaren 1609 - 1667 coloniseren de Nederlanders Amerikaanse nederzettingen in het noordoosten, en noemden ze New Netherland en New Amsterdam, of wat is nu Manhattan, New York. Het gebied werd ook vaak aangeduid als het Nederlands West-Indië, als verlenging van de scheepvaart- en handelsindustrie van het Nederlands-Indië in Nederland. Deze nieuwe kolonies hadden niet veel gebruik voor de grote geografische atlassen die door Europeërs werden begunstigd, maar hadden eerder nieuwe landkaarten, gebieden en kusten van Amerika nodig. De ontdekkingsreizigers en cartografen begonnen met het karten van de nieuwe gebieden en visueel te vertegenwoordigen de topografische indelingen, grenzen en waterwegen. De koloniale Amerikanen konden de landen opzoeken en kar-

46


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator

47
50 tografische informatie en kaarten voorbereiden, maar aanvankelijk werden kaarten in Europa gegraveerd en gedrukt. De nieuwe enquête informatie en kaarten werden ook gebruikt door Europeanen om hun atlasproducties bij te werken die werden gebruikt door ontdekkers die voortdurend op zoek waren naar de beste verzendhandelroutes. Amerika: John Smith, Kaart van Virginia, 1609

Een van de vroegste kaarten van de nieuwe Amerikaanse nederzettingen is gecreëerd door kapitein John Smith in 1609 en gepubliceerd in 1612. Het was een gedetailleerde kaart van de regio Chesapeake, die de gebieden omvatten van wat nu Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania en Washington DC Een kaart van Virginia: Met een omschrijving van het land was de waren, de mensen, de overheid en de religie tot bijna het einde van de eeuw een nuttige en invloedrijke kaart en werd geacht zeer geografisch accuraat te zijn en veel van de plaatsen die Smith genoemd op de kaart zijn nog steeds in gebruik in de 21e eeuw. Amerika: Adriaen Block, Kaart van Nieuw-Netherland, 1614

In het begin van de 1600’s, rond 1611-1614, adriaen block, een handelaar en ontdekkingsreiziger uit amsterdam, bracht de tijd om het gebied van de nieuwe nederlandse nederlandse nederzetting langs de hudson te verkennen Valley en Long Island Sound waar de bonthandel overvloedig was en voor lucratieve verkoop in Europa werd voorzien. Adriaen Block was niet een cartograaf door de handel, maar hij produceerde een kaart vanZijn reizen in het nieuwe Amerika, samen met relevante informatie van de gebieden die hij heeft gereisd. Hij produceerde de geannoteerde Kaart van Nieuw-Nederland, dat was gebaseerd op een eerdere versie van een kaart van de Nederlandse kartograaf Cornelis Doetsz. Block was de eerste die de naam New Netherland, of “Nieu Nederlandt” toevoegde.


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.� The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish car

51
Amerika: Nicolaes Visscher II, Nieuw-Netherland, 1685

De Visscher-familie waren prominente art dealers en printers in Amsterdam. Hun bedrijf produceerde voornamelijk landschapskaarten en geïllustreerde kaarten voor bijbels. Nicolaes Visscher (1649-1702) werd getraind als tekenaar en kaartenmaker. Op het moment dat er zeer weinig geografische kaarten van Amerika waren, gaf zijn kaart van New Amsterdam levendige en rijke details die gegraveerd en met de hand waren gekleurd. Deze geïllustreerde kaart van de nieuwe Nederlandse kolonie werd beschouwd als een zeer nauwkeurige weergave van het New England-gebied van het midden van de 1600’s. De 15e-17e eeuwen waren jaren van snelle vooruitgang in de wereldwijde gemeenschap. De Nederlandse Gouden Eeuw zag toenemende intellectuele nieuwsgierigheid en gevorderd universitair leren, bekroonde kunst en economisch succes. Er was een voortdurende toename van de verkenning van de wereld. Verkenners in Europa wilden hun rijkdom verhogen door goederen te verhandelen met nog onontdekte en onbekende delen van de wereld en het vinden van snellere vervoersroutes. Dit betekende dat we op durfde verkenningen per schip afzetten, met behulp van de sterren als navigatie. Tijdens deze tijd was verificatie door ontdekkingsreizigers dat de wereld inderdaad rond was en al snel groeide de nauwkeurigheid van de kaarten snel. Het idee van bindende kaarten in gebonden boeken, oorspronkelijk gebruikt door deze zeevaartnavigators, liet voor lucratieve drukbedrijven voornamelijk in Nederland in de steden Antwerpen en Amsterdam. Zelfs als deze Gouden Eeuw van Cartografie begon aan het einde van de 1700’s, is de verkenning van de wereld aanzienlijk toegenomen. Amerika werd in de vroege jaren door het Nederlands en Engels gekoloniseerd en het land groeide snel in een wereldmacht genaamd de Verenigde Staten. Met de uitbreiding en afwikkeling van deze nieuwe landen, creëerden landmeters en printers nieuwe kaarten, en uiteindelijk atlassen. Aanvankelijk werden deze in Europa meestal gedrukt en geproduceerd, maar geleidelijk toen het land groeide, verhuisde de druk naar Amerika-uitgeverijen.

54


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.” The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input, they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the

55
en atlassen bij te werken. Grotere landen, met name Frankrijk en Engeland, die grotere financiële middelen hadden, namen over als de leiders van kaart- en atlasproductie voor de wereld. De uitvinding, het printen en publiceren van kaarten - en vooral atlasen - was in de 16e en 17e eeuw een steeds groeiend deel van de Nederlandse economie. Naarmate Amerika groeide en de nederzettingen in omvang en onafhankelijkheid toegenomen, hadden de Nederlanders minder controle aangezien de Engelse en de Franse competitie hadden voor meer eigendom van dat continent. Minder kaarten werden in Europa afgedrukt, omdat de publicatie van Amerikaanse kaarten steeds vaker werd door middel van uitgeverijen in de Verenigde Staten. Er was een toenemende behoefte aan kaarten van de gebieden die tijdens de onstuimige 1700’s in oorlog werden gebruikt, terwijl Amerika betrokken was bij de Franse en Indiase Oorlog en later de Revolutionaire Oorlog. De uitnodigende versierde kaarten en atlassen met hun hoog niveau van vakmanschap en gravure die in de 17e eeuw voor Hollanders zo waardevol waren, waren niet meer in grote vraag. Gedurende deze periode van afname begon veel van de bekende atlasprinters in Nederland hun voorraad van kaarten en atlassen en koperplaten te vereffen. Deze werden gekocht door kleinere uitgevers, en ze bleven deze materialen in atlassen op te zetten en herdrukken voor verzamelaars. Geen nieuwe of originele kaartwerk voor atlassen van dit genre werd langer geproduceerd, omdat andere Europese kaartenmaatschappijen, vooral de Fransen, hun productie via geavanceerde druktechnieken en de beschikbaarheid van nauwkeuriger kaarten toegenomen. Hoewel de productie van nieuwe atlassen in de 18e eeuw enorm was, in vergelijking met de vaste en lucratieve drukkerij van jaren daarvoor, groeide de vraag van particuliere verzamelaars voor atlassen uit de vorige eeuwen exponentieel. Deze rijke verzamelaars, bibliotheken en musea waren bijzonder geïnteresseerd. Bij het opstellen van decoratieve edities van versierde en geïllustreerde kaarten. Deze werden vaak geproduceerd als een “atlas factuur” of samengestelde onboundte kaarten die werden samengesteld om te bestellen.

58


ders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps, plans or town views) over textual elements, must be clear, either from the title (expressed by the word “atlas” or not) or from the concept of the work; the rough uniformity of map format, design, and presentation throughout the work; and the standardization (generally), from copy to copy in each edition, of composition and arrangement of atlas components. In an interview, van der Krogt held strongly to his personal belief that an atlas must be a printed version, but he relinquished that the definition of the atlas has been changing by the use of digital formats, and that perhaps his original definition of an atlas only applies to old Dutch atlases, and in his cataloging of the works.

59


Atlas in de 18de eeuw, Nederland: 18de eeuw, de periode van afname

Volgens Cornelis Koeman, cartografiehistoricus aan de Universiteit van Utrecht, is de periode tussen 1630-1700 vaak aangeduid als de Gouden Eeuw van de Nederlandse kartografie, terwijl de 18e eeuw wordt beschouwd als de periode van achteruitgang. ‘Nederland was eens de Centrum van de handel in Europa, maar jaren van politieke corruptie, veranderingen in het bestuursleiderschap en lange oorlogen met Spanje, Frankrijk en Engeland hadden geleid tot een vermindering van de financiële stabiliteit voor dit kleine land. Deze economische omstandigheden hebben geleid tot een verlaagde verkenning van de wereld, en minder cartografische input om de inhoud van de nederlandse geproduceerde kaarten en atlassen bij te werken. Grotere landen, met name Frankrijk en Engeland, die grotere financiële middelen hadden, namen over als de leiders van kaart- en atlasproductie voor de wereld. De uitvinding, het printen en publiceren van kaarten - en vooral atlasen - was in de 16e en 17e eeuw een steeds groeiend deel van de Nederlandse economie. Naarmate Amerika groeide en de nederzettingen in omvang en onafhankelijkheid toegenomen, hadden de Nederlanders minder controle aangezien de Engelse en de Franse competitie hadden voor meer eigendom van dat continent. Minder kaarten werden in Europa afgedrukt, omdat de publicatie van Amerikaanse kaarten steeds vaker werd door middel van uitgeverijen in de Verenigde Staten. Er was een toenemende behoefte aan kaarten van de gebieden die tijdens de onstuimige 1700’s in oorlog werden gebruikt, terwijl Amerika betrokken was bij de Franse en Indiase Oorlog en later de Revolutionaire Oorlog.

60


What is an Atlas?

This book will provide an historical timeline and context for the atlas, as well as an assessment and comparison of its use between the Netherlands and the United States. Traditionally, the atlas has been a bound book of maps containing geographical information, but over time the use has broadened to that of a communication tool for presenting data and information in print and digital formats. The BBC documentary, The Beauty of Maps explained the atlas as a combination of “art and science along with topography, geography of a place and history represented in a beautiful form.� The atlas of the twenty-first century has evolved from the printed version of paper maps to an ever-expanding digital interpretation of the genre. The origin of the atlas began during the 15th–16th centuries, when the Dutch aesthetic virtually dominated the mapmaking and map printing industry by virtue of their own travels, trade ventures and widespread commercial networks. Mapmaking, or cartography, was brought into full richness during the Age of Discovery, and the Dutch Golden Age in particular. The atlases were elaborately decorated and ornamental with detail. The mapmakers saw this as an unprecedented opportunity to display their newly acquired knowledge of the world. The Netherlands in the early 16th century was a vibrant seaport. Explorers and sailors provided continuous new and vital information for the mapping of the world, and as an extension of that input,

61


Atlas in de 18de eeuw, Nederland: 18de eeuw, de periode van afname

Volgens Cornelis Koeman, cartografiehistoricus aan de Universiteit van Utrecht, is de periode tussen 1630-1700 vaak aangeduid als de Gouden Eeuw van de Nederlandse kartografie, terwijl de 18e eeuw wordt beschouwd als de periode van achteruitgang. ‘Nederland was eens de Centrum van de handel in Europa, maar jaren van politieke corruptie, veranderingen in het bestuursleiderschap en lange oorlogen met Spanje, Frankrijk en Engeland hadden geleid tot een vermindering van de financiĂŤle stabiliteit voor dit kleine land. Deze economische omstandigheden hebben geleid tot een verlaagde verkenning van de wereld, en minder cartografische input om de inhoud van de nederlandse geproduceerde kaarten

62


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoul

63


Verenigde Staten: 18de eeuw

Tijdens de 18e eeuw groeide Amerika uit de kleine kolonies die ooit door verschillende Europese landen werden bezet, in 1776 volledig onafhankelijkheid van Engeland verklaard en in de macht een nieuwe regeringsvorm en president George Washington, die zelf een bekende cartograaf was, aan de macht kwam. Het was nu de Verenigde Staten, een natie met 13 staten. In de loop van de eeuw, samen met de voortdurende snelle groei van het land en de uitbreiding van de nederzettingen en de verkenning van de grote landen, was er een aanzienlijke behoefte aan betere en nauwkeuriger kaarten voor deze kolonisten en ontdekkingsreizigers. De Amerikaanse kolonies hadden hun kaarten in Europa, vooral in Londen, afgedrukt. Hierdoor werd Londen in het midden van de 1700’s snel een belangrijke en toonaangevende kaartproducent voor de wereld. In die tijd begon Thomas Jefferys, een prominente Engelse kaartprinter, die “één van de belangrijkste kaartverkopers van de midden-achttiende eeuw” werd genoemd, begonnen met het verzamelen van enquêtes, grafieken en kaarten uit Noord-Amerika en hen te integreren in nieuwe kaartenkaarten , Of atlassen, en hij produceerde The American Atlas in 1775. Maar het was bijna een decennium in de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten voordat een atlas specifiek voor de Amerikaanse markt in Amerika werd geproduceerd. Mathew Carey was de uitgever en in 1794 printte hij een Algemene Atlas voor de Huidige Oorlog, en door zijn populariteit werd het snel gevolgd door de Amerikaanse Atlas in 1795. Amerika: Thomas Jefferys, De Amerikaanse Atlas, 1775

Thomas Jefferys (1719-1771) was een productieve internationale kaartmaker en uitgever in Londen, Engeland en is erkend als ‘de toonaangevende kaart en kaartleverancier van zijn dag’. Hij is gecrediteerd met het produceren van enkele van de belangrijkste kaarten van de 18e eeuw in zowel Europa als Amerika. In de jaren 1750-1760 alleen publiceerde hij ten minste 45 kaarten en grafieken van de Vereni-

64


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

65
gde Staten. Daarnaast printte hij geïllustreerde kaarten voor boeken en tijdschriften. Hoewel Jefferys een productieve en welvarende kaartenmaker was, werden veel kaartuitgevers van de tijd gedwongen hun boeken en kaarten voor lage winst te verkopen en hij was failliet toen hij in 1771 overleed. In 1775 werd de Amerikaanse atlas: of een geografische beschrijving van het hele continent van Amerika geproduceerd met 22 kaarten samengesteld door de uitgeverijen Sayer en Bennett, die de kaarten van Jefferys verworven en afdrukken na zijn dood en ze in atlassen verzamelden. Een tweede versie werd in 1776 in een groter formaat met extra kaarten vrijgegeven. Deze en andere atlassen waren financieel succesvol en zij bleven jarenlang de naam van Jefferys gebruiken. De titel ‘atlas’ werd gebruikt, maar Jefferys had nooit de bedoeling om een ​​van deze kaarten te bundelen in één publicatie, maar liever de bedoeling dat de kaarten individueel worden geproduceerd en verkocht. Kaarthistoricus Walter Ristow beschouwde de Amerikaanse atlas van Jefferys om de meest uitgebreide geografische beschrijving van het Amerikaanse continent te bevatten en noemde het ‘de belangrijkste atlas van de 18e eeuw voor Amerika’. Hij voelde verder dat dit belangrijke kartografische referentiewerk werd geraadpleegd door Amerikaanse, Engelse en Franse militaire officieren tijdens de revolutie.“ Amerika: Mathew Carey, een algemene atlas, 1794

Mathew Carey (1760-1839) heeft in zijn vroege jaren als printer en uitgever gewerkt om door middel van diverse inspanningen te leven. Hij richtte kranten op, creëerde en publiceerde een abonnementsgebaseerd tijdschrift, gedrukte medische pamfleten en legde zelfs een boekhandel op. Vaak op de rand van het faillissement, in 1994 printte hij en verkocht volumes van William Guthrie’s Een nieuw systeem van moderne geografie, die een atlas van “50 grote kaarten en grafieken bevat”. Hij vond het snel en kosteneffectief om bestaande kaarten op te zetten

68


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps, plans or town views) over textual elements, must be

69
en samen te stellen die door Amerikaanse graveurs gemaakt werden om atlases te creëren die specifiek op de Amerikaanse markt waren gericht. Cartographer en kaarthistoricus Brian Harley heeft geschreven dat Carey “een meester in de kunst is geweest van het verpakken van dezelfde kaarten voor heruitgave in meerdere van zijn publicaties.” Volgens Ed Redmond bij de Library of Congress, “Mathew Carey, een Dublin-geboren printer en uitgever die in 1784 naar Philadelphia is geïmmigreerd, wordt algemeen gezien als de eerste uitgever van een Amerikaanse atlas in de Verenigde Staten.” Zijn eerste publicatie van een Boek met ‘atlas’ in de titel werd in 1794 in Philadelphia gedrukt, genaamd A General Atlas for the present war. Het is opmerkelijk dat het printen van deze atlas Carey de eer heeft gegeven om de atlas in de Verenigde Staten precies 200 jaar na de dood van zijn ‘uitvinder’, Gerardus Mercator, te introduceren en af ​​te drukken. ‘De atlassen van Carey waren klein en de kaarten van De buitenlandse landen werden meestal gekopieerd van bestaande Europese kaarten, maar veel van de kaarten van de staten waren de werken van opkomende Amerikaanse graveurs en cartografen. Amerika: Mathew Carey, Amerikaanse Atlas, 1795

Carey volgde het succes van een Algemene Atlas voor de Huidige Oorlog met zijn Amerikaanse Atlas in 1795. Deze atlas bevat een samenvatting van een eerder gedrukt geografie handboek dat eerder dat jaar is gepubliceerd uit Guthrie’s Geography (ook bekend als The General Atlas For Carey’s Editie Van Guthrie’s Geografie Verbeterd.) Hoewel zijn vorige A Algemene Atlas voor de Huidige Oorlog ook een atlas werd genoemd, zijn veel historici van cartografie-waaronder David Rumsey, de bekende kaartverzamelaar en oprichter van de David Rumsey Map Collection in Stanford -Carey’s American Atlas wordt beschouwd als dit de “Amerikaans eerste Amerikaanse geografische atlas in Amerika.” Andere Amerikaanse printers zijn snel aangepast aan Carey’s concept van “verpakking van dezelfde kaarten voor heruitgave” of door gebruik te maken van bestaande kaarten om atlases te vormen en ze begonnen met het publiceren van soortgelijke formaten. Vaak zal een kaart die in één publicatie wordt gedrukt, later in meerdere andere optredens verschijnen. Dit is niet in tegenstelling tot de

72


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

73


the dutch


h atlases The Netherlands. Birthplace of the original atlas, created by Gerardus Mercator as a bound book of maps. Scholars of the atlas reside here. Original atlases are numerous. Designers and historians differ on the definition. Nederland. Geboorteplaats van de originele atlas, gecreĂŤerd door Gerardus Mercator als gebonden boek van kaarten. Wetenschappers van de atlas verblijven hier. Oorspronkelijke atlassen zijn talrijk. Ontwerpers en historici verschillen over de definitie.


vroegste dagen van atlascreatie wanneer Mercator beschikbare kaarten gebruikte. Hij zou kunnen assimileren in atlassen. Zoals eerder vermeld, bleek in de tweede helft van de achttiende eeuw een duidelijke afname van de productie van kaarten en atlassen in Nederland en wordt beschreven als de periode van daling. Hoewel er weinig vraag was naar nieuwe versies van atlassen, bleven Nederlandse uitgevers reproduceren van bestaande atlassen die commercieel succesvol waren in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw. Veel van deze publicaties kwamen uit drukhuizen die eigendom waren van uitgeverijen van tweede of derde generatie die in de 16e en 17e eeuw de originele atlassen hadden gedrukt, omdat ze veel van de oorspronkelijke koperen platen en gravures in meer dan een eeuw in de vroegere atlassen hadden geleden. De productie van deze atlassen veranderde karakter in de midden-achttiende eeuw met een terugkeer naar de ‘atlas factuur’ of de op maat gemaakte assemblage van gedrukte kaarten, gebonden of onbonden. Rijke verzamelaars verwerven deze atlassen in meerdere volumes, bekend als een ‘atlas major’, als maatregelen van onderscheid. Atlassen met honderd kaarten of minder waren bekend als een ‘atlas minor’. Hoewel de Nederlanders hun prominentie in de wereld als belangrijkste leveranciers van nieuwe en originele kaarten en atlassen hadden verloren, vond de Verenigde Staten een populariteitstoename in onderzoeken van hun nieuwe landen, samen met de toenemende productie van hun eigen kaarten en cartografie. Thomas Jefferys en Mathew Carey waren van bijzonder belang in hun publicaties van atlassen, en andere Amerikaanse printers volgden snel met het publiceren van atlassen, omdat het een lucratieve en groeiende handel was. Atlas in de 19de eeuw, Nederland: 19e eeuw

In de 17e eeuw waren er honderden Nederlandse uitgevers en “meer boeken werden gedrukt in Nederland dan in alle andere Europese landen.” Onder hen was een van de meest winstgevende Willem Blaeu die bekend

76


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases

77


›People find maps to be magical. They want to see their home.‹

—Reinder Storm University of Amsterdamwas voor zijn uitgaven van kaarten en Atlas met meerdere volumes. De 18e eeuw bracht de periode van afname in atlassen en kaartmakingen, en in de 19e eeuw was de Nederlandse Gouden Eeuw van Cartografie beĂŤindigd. In de jaren 1800 was er weinig of geen vraag naar de grote, elegante producties van wereldatlasen. Nederland stond niet meer in acht als een van de belangrijkste drukproductie steden in de wereld en het was niet het centrum voor de scheepvaart, leer, technologie of de kunst. Mapmaking 19e eeuw is een veel ander proces van vroeger eeuwen geworden, grotendeels door veranderingen in de druktechnologie. Kaarten en boeken kunnen sneller en goedkoper worden afgedrukt, en er was een grotere markt voor relevante kaarten die ware wiskundige schaal en nauwkeurigheid van geografie bevatten - een formele cartografie in plaats van de meer artistieke interpretaties en decoratieve iteraties van de vroegere Nederlandse kaarten en atlassen. Nederland: Bosatlas, 1877

In de late 19de eeuw, hoewel de publicatie van atlassen in Nederland substantieel was gedaald, bestuurden de Nederlanders nog enkele van de mooiste drukkerijen ter wereld. Samen met hun lange geschiedenis in mapmaking en atlasproductie begonnen ze een ander type atlas te ontwikkelen - een schoolgeografieboek. De eerste editie van de Bosatlas werd eerst gepubliceerd in 1877

80


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

81
en vernoemd naar zijn redacteur, geograaf en opvoeder Pieter Roelf Bos. Het werd oorspronkelijk de Bos ‘Schoolatlas der Heilele aarde of Bos’ School Atlas of the Whole World genoemd. De titel werd later geconfigureerd naar Bosatlas, ook bekend als De Grote Bosatlas of de Grote Bosatlas. Het zou uiteindelijk de meest voorkomende atlas worden in het Nederlandse onderwijsstelsel, en een van de bekendste atlassen in de geschiedenis. In 1877 werden er 12 andere atlassen gepubliceerd. In de tweede helft van de 19e en in de 20ste eeuw werden nog veel meer geproduceerd, maar de meest voorkomende was de Bosatlas. Eén schoolatlas in het bijzonder, door de Nederlandse geograaf Anton Albert Beekman, was een grote concurrent en bleef publicatie tot 1924. Maar 150 jaar na de eerste publicatie blijft de Bosatlas de best verkochte atlas in Nederland. De 55ste druk en de eerste digitale editie werden in 2016 uitgebracht. De kaarten in elke opeenvolgende publicatie van de Bosatlas werden voortdurend bijgewerkt met nieuwe geografische informatie en verfijnd met kleurverbeteringen door middel van verbeterde druktechnieken. In een unieke presentatie van de progressie van de Bosatlas creëerde de Universiteit van Utrecht een digitale vergelijking van de gedrukte uitgaven van 1877-1939 in een online gesynchroniseerde kijker, waardoor een vergelijking en evaluatie van de veranderingen in een zijaanzicht mogelijk was. Deze digitale tentoonstelling geeft een overzicht van alle vooroorlogse uitgaven van de Bosatlas, en is bedoeld om te worden gebruikt als verlenging van het leerboek voor scholen en voor historisch onderzoek. Verenigde Staten: 19de eeuw

Hoewel de vroege jaren 1800 een daling van de atlasproductie in Nederland was, was het de Gouden Eeuw van de Amerikaanse Cartografie. Omdat de Verenigde Staten aanzienlijke bevolkingsgroei ondervonden en veranderden, aangezien de natie het westen verder ging verplaatsen, en een uitbreiding van de gebieden en de

84


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound

85
88 ontwikkeling van wegen en spoorwegen, was er een grote behoefte aan meer en verbeterde kaarten. Commerciële cartografie is ook geëvolueerd, samen met de beschikbaarheid van nieuwe geografische gegevens en een grotere interesse in kaarten en atlassen. Uitgevers kunnen deze vraag tegemoet komen met innovaties in drukwerk die voor een snellere en goedkopere productie mogelijk maken. Philadelphia was voor het grootste deel van de 19e eeuw het belangrijkste centrum voor kaartproductie, maar met de overgang naar Midden-Amerika later in de eeuw werd Chicago het epicentrum van Amerika, grotendeels door de economische groei en de snelle expansie van de spoorwegen. De Rand McNally uitgeverij heeft nu de machtspositie van kaartproductie in de Verenigde Staten. Verscheidene nieuwe atlassen werden gepubliceerd in het begin van de eeuw, waaronder diverse samenvattingen van kaarten van het leger en de marine en voor de oorlog van 1812. Andere atlassen van betekenis werden gepubliceerd door Henry Schenck Tanner, die een bekende Amerikaanse cartograaf in New York. Zijn New American Atlas werd in 1823 voor het eerst afgedrukt. Hij veranderde de naam in een Nieuwe Universele Atlas in 1836 en was de standaard Amerikaanse atlas tot 1860. Het werd beschouwd als een oriëntatiepunt in Amerikaanse cartografie voor zijn kaartvertegenwoordigingen van de Verenigde Staten . Het afdrukken van kaarten was verhuisd van het gebruik van koperplaten naar lithografie stenen, die veel minder duur en efficiënter was. De handgekleurde kaarten, uitgebreide grenzen, het gebruik van versieringen en alle decoratieve praktijken die in de vroege Nederlandse atlassen vaak waren, werden ooit gewonnen in de late 19e eeuw in Amerika. Sidney Morse, Cerografische Atlas van de Verenigde Staten, 1842

Een belangrijke innovatie in het afdrukken van kaarten en atlassen in de Verenigde Staten was Sidney Morse’s uitvinding van cerografie, of wasgrav-


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

89


ering. In 1842 gebruikte hij deze methode om zijn Cerographic Atlas van de Verenigde Staten te produceren. Dit proces was veel goedkoper dan koperplaatgravure of lithografie, en werd beschouwd als een ‘belangrijke technologische doorbraak die een bijzonder grote invloed op de Amerikaanse kaartuitgeverij had’. In bijna de volgende honderd jaar gebruikte atlassen die in de Verenigde Staten werden gepubliceerd, deze techniek. De Cerographic Atlas werd voor het eerst gepubliceerd in drie delen als aanvulling op de Observator van New York in 1842, 1843 en 1845, en werd in 1845 opnieuw gepubliceerd als Morse’s North American Atlas, met updates van de kaarten en de toevoeging van kleur. Rand McNally, Nieuwe Standaard Atlas van de Wereld, 1890

William Rand en Andrew McNally vormden een partnerschap en begon als een kleine drukkerij in Chicago in de 1850’s. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op de snel groeiende spoorwegindustrie, printkaarten, dienstregelingen en spoorgeleiders. Hun eerste kaart verscheen in een van deze gidsen, en de populariteit ervan leidde tot een verdere pro-

90


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

91
ductie van kaarten. In 1880 begonnen ze het afdrukken van educatieve kaarten, gevolgd door de productie van geografieboeken en globes. Het bedrijf produceerde bijna 30 verschillende atlassen in de late 19de eeuw in de vroege 20ste eeuw, waardoor vaak de goedkope boeken als promotieartikelen werden afgegeven. In 1890 publiceerden zij de Rand McNally New Standard Atlas of the World, een atlas die een Mercator projectie wereldkaart op de Verenigde Staten heeft uitgezonden en een verscheidenheid aan illustraties, diagrammen, kaarten en beeldvergroting van Amerikaanse presidenten. De laatste verschillende pagina’s waren gereserveerd voor reclame en advertenties. Deze Atlas of the World-formaat werd gebruikt als een sjabloon die vaak voor diverse klanten werd aangepast, maar soms was de enige verandering de titel van de atlas. Samuel Morse’s uitvinding van cerografie, of wasgravering, werd meer ontwikkeld door het Rand McNally-bedrijf, en het was een groot deel van hun succes als printers. Met dit proces bleven de gewatteerde platen langer dan koperplaten, en ze waren gemakkelijk te corrigeren en te updaten, waardoor het bedrijf meer kaarten kon produceren voor veel minder geld. Aan het einde van de 19e eeuw was Rand McNally de grootste massaproducent van kaarten en atlassen in het land. De eens populaire grote decoratieve Nederlandse atlassen waren in de 19e eeuw uit de mode geworden. Hoewel de cartografie in Nederland in een periode van achteruitgang was, waren er verbeterde drukprocessen en nieuwe technologieën die veel goedkoper printen van kaarten en boeken mogelijk maken, en Nederland bleef gewaardeerd voor hun drukkerijen. In de Verenigde Staten groeide de behoefte aan kaarten en atlassen dramatisch toen het land groeide. Amerikaanse drukkerijen profiteerden van de nieuwe drukkerij-innovaties die van koper gegraveerde platen verhuisd naar meer economische wax gravures. Voor het eerst in de geschiedenis creëerde en creëerde Amerika hun eigen atlassen. Atlas in de 20ste eeuw

In de 20ste eeuw was kaartvorming populairder dan ooit in de geschiedenis en ‘er was een explosie van kartering’, aldus Mark Monmonier, de geologiepro-

94


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

95


fessor en redacteur van het boek The History of Cartography, Volume 6: Cartography in the 20ste eeuw. Nu zouden cartografen de wereld van boven kunnen zien, met beelden van vliegtuigen, dan later uit de buitenruimte. Oude kaarten werden omgezet in digitale vorm, aangezien satellieten topografische gegevens opgevangen en kaarten steeds interactiefer werden. Monmonier zei verder: “De elektronische overgang heeft de 20ste eeuw meer bepaald dan iets anders.� Nederland: 20ste eeuw

De late 19de eeuw zag een culturele opleving in Nederland en de wereld, vooral in de 1880s-1890s. Kunst, literatuur, muziek, architectuur en wetenschap bloeiden allemaal. Het Bosatlas schooltekstboek bleef nog steeds hun meest geproduceerde en best verkochte atlas in Nederland. En ondanks de vele technologische vooruitgang in de industrie, machines en drukwerk kwam in de vroege 20ste eeuw tot de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. De impact was diep in Nederland en zelfs tijdens het herbouwen en herstellen van hun land vond de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 plaats. Het land was door oorlogen verwoest en zij hebben de volgende 20 jaar doorgebracht op de wederopbouw na de oorlog. Anton Albert Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland, 1913

De historische geograaf Anton Albert Beekman (1854-1947) staat bekend als een van de Nederlandse pioniers op het gebied van de geschiedenis van de kartografie. In de multi-volume Geschiedkundige Atlas van Nederland of Historische Atlas van

96


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

97
Nederland, waarvoor Beekman zelf kaarten heeft getrokken en veel van de tekst schreef, combineerde hij zijn enthousiasme voor geschiedenis, aardrijkskunde en cartografie. Deze werden gepubliceerd in meer dan 120 tijdschriften 1913-1939. De bronnen voor deze en veel andere publicaties waren uit zijn uitgebreide privé bibliotheek van boeken en kaarten. Hij gaf ook de cartografie voor een schoolatlas van Nederland, Schoolatlas van Nederland (1889-1929), en nog een van de wereld, de Schoolatlas van de Geheele Aarde (1893-1927). Wim Crouwel, De Grote Bosatlas, 1968

De prominente Nederlandse grafische ontwerper en type ontwerper Wim, nu 83, wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste ontwerpers van de 20ste eeuw. Hij is bekend om zijn iconische posters, unieke typografische ontwerpen en postzegels, evenals de catalogi, tentoonstellingen en grafisch ontwerp van het Stedelijk Museum van 1963-1985. Crouwel en zijn studio Associatie voor Total Design NV, of beter bekend als Total Design, hebben de omslag van de Bosatlas, de geliefde schoolatlas van Nederland voor de 46e en 47e edities, gepubliceerd in 1968 en 1971, opnieuw ontworpen. Alle vorige edities van de Bosatlas sinds zijn ontstaan ​​in 1890 had hetzelfde of zeer vergelijkbaar ontwerp met een bruine doekkap. Samen met Crouwel’s opmerkelijke verandering in het omslagontwerp en het gewaagde gebruik van een groot sans serif lettertype, zou de Bosatlas nu bekend staan ​​als De Grote Bosatlas of The Large Bosatlas. Verenigde Staten: 20e eeuw

In de vroege jaren 1900 hadden de Verenigde Staten zich gevestigd als wereldmacht. Zoals de nieuwe eeuw de technologische vooruitgang oplevert, was het een andere gouden tijd van mapmaking, en kaarten en atlassen waren nu een

100


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases

101


alledaags aspect van het Amerikaanse leven. In de loop van de 20e eeuw zijn de veranderingen in de kaarten plaatsgevonden door middel van technologische vooruitgang en gebeurtenissen in de samenleving. Er waren twee wereldoorlogen, maanlandingen en de digitale revolutie. Luchtfoto’s en satellieten leverden afbeeldingen van de Aarde die kartografen toestaan ​​om efficiëntere en nauwkeurige methodes te creëren voor het bijwerken van fysieke eigenschappen, zoals kustlijnen, wegen, gebouwen en topografie. Elektronische technologie heeft bijgedragen aan een revolutie in het maken van kaarten door het gebruik van computers, monitors, plotters, printers en scanners. Over het algemeen vond de kwaliteit en hoeveelheid informatie en gegevens zijn weg naar de kaart. Een belangrijke innovatie was de auto, en het werd snel een van de belangrijkste vervoerswijzen, waardoor de mobiliteit van de bevolking werd vergroot. Naarmate de populariteit van auto’s in de Verenigde Staten en de wereld groeide, groeide ook de productie van wegatlanten, met name de Rand McNally Road Atlas. Met de voortdurende groei van de bevolking in Amerika was er steeds meer vraag naar actuele kaarten, waaronder staats- en regionale atlassen. Ook populair waren provinciale atlassen, die grootschalige muurkaarten waren die werden omgezet in een atlasformaat, of een gebonden boek van kaarten, net als de vroegste samenstellingen van de atlasen van Mercator in de 15e eeuw. Rand McNally, Goode’s School Atlas, 1923

Zoals in het begin van de 20e eeuw in Nederland is gebeurd, bleek dat de schoolhandboekversie van de atlas ook erg populair was in de Verenigde Staten. Goode’s

102


they depended on these very maps for their continued voyages. 103 Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases
School Atlas is vernoemd naar John Paul Goode, een cartograaf en hoogleraar geografie. Hij ontwikkelde de schoolatlas door zijn ervaring in de aardrijkskunde in scholen en universiteiten. Hij zag een behoefte aan een atlas op de Verenigde Staten, omdat de vorige handboeken vanuit Europa waren geïmporteerd en dus zeer centraal in de euro centraal staan. Goode was vooral geïnteresseerd in de leesbaarheid van gegevens op zijn kaarten door gebruik te maken van kleur-, lijn- en omtrekdikte en de grootte en stijl van lettertypes. De eerste editie van Goode’s School Atlas werd in 1923 gepubliceerd, door Rand McNally en later in de World Atlas van Goode. Dit werd een standaardtekst voor middelbare school- en universiteitsgeografie cursussen. Onder de belangrijkste bijdragen van Goode in de presentatie van de atlas is zijn uitvinding en het gebruik van de homolografische projectie. In tegenstelling tot de Mercator projectie, die de afstanden op een kaart toelaat om groter te worden in de hogere breedtegraden, toont de toepassing van de Goode’s Interrupted Homolographic projectie alle aspecten van de kaart in hun ware relatieve grootte. In 2016 is de 23e editie van Goode’s World Atlas uitgegeven in gedrukte en digitale formaten, met de nieuwste technologie en geografisch onderzoek. Herbert Bayer, World Geo-Graphic Atlas, 1953

Ontwerper en kunstenaar Herbert Bayer (1900-1985) was prominent in de Bauhaus-beweging. Hij is door de nazi-regime als ‘degenerate’ gemeten, en vertrok Europa

106


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

107


voor de Verenigde Staten, waar hij een lange carrière in de grafische kunst had. Container Corporation of America Voorzitter Walter Paepcke, een beschermheer van grafische kunst en ontwerp, opdrachtte Herbert Bayer om hun 1936 Atlas of the World te updaten voor zijn 25-jarig bestaan, met een vernieuwde World Geo-Graphic Atlas: Een Composiet van de Mens’s Environment . Bayer heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar atlassen en een boek ontwikkeld dat fysieke en politieke kaarten, tekst, thematische kaarten, illustraties, doorsneden, grafieken en diagrammen bevat. De atlas die in 1953 werd gepubliceerd als een cadeau voor klanten, hogescholen en universiteiten, wordt beschouwd als een ‘triomf van de Bauhaus-ideologie van de duidelijkheid in de praktijk’ en werd gehaald door de geografische recensie als de ‘eerste’ Amerikaanse atlas die behoorlijk behoort tot De categorie van grote wereld atlassen. “ In de World Geo-Graphic Atlas: vooruit, getiteld “Why Container Corporation publiceert een Atlas,” schreef Paepcke. De meeste mensen hebben de gelegenheid om een ​​atlas te gebruiken en te studeren. Het is onze hoop dat deze, die verschillend is van elke andere atlas waarover we weten, informatie en plezier zullen geven ... “en” Het is belangrijk dat we meer weten over de aardrijkskunde en de levensomstandigheden van onze buurman In de wereld, zodat we beter inzicht kunnen krijgen in andere volkeren en naties.“ Richard Saul Wurman, Stedelijke Atlas, 1967

Richard Saul Wurman, geboren in 1935, is een Amerikaanse architect en grafisch ontwerper, en de auteur van

108


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

109


atlas: 21

st


century

111

The scholarly journey to find the answer to ‘what is an atlas’ begins with a plane trip to New York City, thus beginning the metaphorical creation of a map, and many maps, that will form the book of bound maps, an atls. De wetenschappelijke reis om het antwoord te vinden op ‘wat is een atlas’ begint met een vliegtuigreis naar New York City, wavardoor de metaforische creatie van een kaart begint en veel kaarten, die het boek van gebonden kaarten vormen, een atls.


meer dan 80 boeken, waaronder een reeks stadsgidsen en zijn New Road Atlas: Amerikaanse Atlas. Hij kan het best bekend zijn als de oprichter van TED-gesprekken, die in 1984 begon als een forum voor de uitwisseling van ideeën op het gebied van technologie en ontwerp. Vroeg in zijn carrière ontwierp hij de term “informatie architect” als een applicatie van het organiseren van data en complexe informatie en maakt het gemakkelijk begrijpelijk voor zichzelf en anderen. Wurman ontwierp de Urban Atlas: 20 Amerikaanse Steden in 1967 samen met architect Joseph R. Passonneau, en werd beschouwd als de eerste statistische atlas van de Verenigde Staten om te vergelijken met “geografie, landgebruik, inkomen en bevolkingsdichtheid ... op dezelfde schaal. “Traditionele wegatlasjes gebruikten kaarten van elke schaal om de pagina te vullen, maar de Stedelijke Atlas plaatste steden centraal en gebruikte doorlopend een schaal en uniform gegevensnet. Deze uniformiteit van de plattegrondinstructies en het gebruik van kleur en patroon maakte het mogelijk om de data en statistieken tussen de steden te vergelijken. Op 82 werkt hij momenteel aan zijn laatste project, het Urban Observatory, in verband met Esri, de grootste cartografie software producent ter wereld. Het is een web-applicatie waarmee de gebruiker steden via 16 lagen informatie kan vergelijken, waardoor de gegevens van de wereld begrijpelijk en bruikbaar zijn. Atlas in de 21e eeuw

Aangezien digitale en drukkerij innovaties in Nederland en de Verenigde Staten in een snel tempo groeien en deze landen elke

112


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

113
dag alle vormen van technologie en media gebruiken, verandert het 116 gebruik en de functie van de kaarten nog steeds. Het model van papieren kaarten die ooit in de vorm van de atlas doorheen de cartografische geschiedenis was ontstaan, heeft zich ook ontwikkeld tot andere iteraties en toepassingen. Er zijn drastische vooruitgang geboekt bij mapmaking technieken, presentatie methoden en interpretatie van informatie en data. Technologische innovaties hebben veel invloed gehad op de veranderingen in het maken van kaarten en het creëren van atlassen in de evolutie van papier naar web-based en digitale iteraties. Niet langer vereist het creëren van een atlas de betrokkenheid van zeevaartnavigators, landmeters of handgetekende landschappen en topografie, maar laat het een creatieve interpretatie door de kaartmaker toe en een redefinitie van de atlas door de gebruiker. Nederland: 21ste eeuw

Hoewel het maken van kaarten niet in Nederland was ontstaan, was dit kleine land de kern van het kaartmakerij in bijna tweehonderd jaar, beginnend in de 15e eeuw. Zij domineren de mapmakende en commerciële kaartdrukindustrie in die tijd. De Nederlandse kartograaf Mercator begon de term ‘atlas’ die door de eeuwen heen is om een ​​ boek met gebonden kaarten te beschrijven. Naarmate de Nederlandse Gouden Eeuw van kaarten verdwenen en andere Europese landen de leiding namen. In de herformulering en herdruk van de grote uitgebreide atlassen was er een populariteitstoename, en later vond de Nederlanders een nog meer duurzaam gebruik voor hun atlassen in de vorm van het Bosatlas schoolboek. De 21ste eeuw blijkt een tijdperk te zijn waar de Nederlanders het gebruik en het ontwerp van de atlas revitaliseren. Prominente ontwerpers nemen de atlas in nieuwe formaten, gedrukt en digitaal, en staan ​​voor uitgebreide ideeën over wat het gebruik van een atlas volgens het publiek, product of behoefte kan zijn. Joost Grootens, Metropolitan World Atlas, 2005

Door Eye Magazine aangehaald als ‘de atlas voor de 21e eeuw herontdekken’, kan de gewaardeerde Nederlandse grafisch ontwerper,


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

117


Joost Grootens, zo veel een informatieontwerper zijn als boekont- 118 werper. Oorspronkelijk opgeleid als architect, is hij een zelfstudie grafisch ontwerper die bekend staat om zijn bekroonde atlassen. Grootens zegt dat zijn Amsterdamse designstudio zich specialiseert in het “organiseren van complexe informatie” door plattegrondontwerp, dat vaak in de vorm van een atlas wordt gepresenteerd. Hij houdt van het idee om getallen en gegevens te vertalen naar visuals en grafische elementen met behulp van kleur en vormen, waardoor de kijker de data intuïtief kan interpreteren en zei: ‘’ Het is een misvatting dat iets complex is, ook ingewikkeld moet zijn. ‘ Hij ziet de essentie van een atlas als “alles visueel maakt en er dan een soort informatie systeem aan koppelt” en definieert de atlas als “een verzameling kaarten of een verzameling informatie” die in een boekformaat van de gegevens wordt gepresenteerd die Is visueel vertaald. De atlas van Grootens zijn thematisch en behandelen specifieke onderwerpen zoals stadsontwikkeling en politieke of historische kwesties. Wellicht is zijn bekendste werk de Metropolitan World Atlas, die 101 metropolitaanse gebieden analyseert en een combinatie van kaartweergaven en statistieken op dezelfde schaal. De atlas gebruikt informatiegrafiek en kaarten om categoriën en statistieken te vergelijken, waaronder bevolkingsdichtheid, vervuiling, navigatie routes, dataverkeer, luchtvervoer en luchtvervuiling. “ De atlas is opmerkelijk in het gebruik van een zeer leesbare sans-serif lettertype, het schone, abstracte ontwerp en een omslag van een generieke kaart die in oranje Day-Glo inkt wordt gedrukt. De levendige oranje kleur wordt door de atlas gebruikt om belangrijke statistische waarden te markeren door middel van een systeem van oranje stippen van uiteenlopende omvang om visueel te vertegenwoordigen hoe een bepaalde stad in vergelijking met anderen in een categorie vergelijkt. Joost Grootens, Vinex Atlas, 2008


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

119
Toen hij werd gevraagd over zijn aanpak van atlas design, 122 Grootens verklaarde: “Ik ben meer geïnteresseerd in de atlasdan de kaarten, omdat de kaart op zich niets is,gewoon een afbeelding, maar zodra ze [de kaarten]verwant worden en een informatiesysteem worden,dan wordt het interessant, interessanter voor de gebruiker als informatie systeem. ‘Hij erkent dat er veel redenen zijn om geen boeken te maken, omdat websites sneller, zoekbaar zijn en de meest up-to-date informatie hebben, maar boeken zijn superieur omdat van hun tastbare materialiteit en tactiele aard. De Vinex Atlas bevat de belangrijke tactiele aspecten waaraan Grootens vertrouwt in het ontwerp en de creatie van zijn boeken, levendige kleuren die zijn gemaakt met speciale inktmixen die op zorgvuldig geselecteerde papieren worden afgedrukt, met een schone lettertype voor grafische helderheid. Traditioneel bevat een atlas een verzameling kaarten die normaal gesproken bestaan ​​uit kaarten van regio’s vande wereld, maar een atlas zou eventueel kunnen bevattengerelateerde thematische visualisatie van feiten, statistieken en data. De Vinex Atlas ontworpen door Grootens in2008, is een visuele presentatie van kaarten, displays engrafieken van relevante informatie en essays die de unieke ruimtelijke ordeningsoperatie in Nederland voor een bepaalde stadssectie refereren en uitleggen, bekend als het Vinex Housing Programma.

LUST Studio, Noordzee Atlas, 2004

LUST is een design studio gevestigd in Den Haag, Nederland, dat in diverse media werkt, waaronder abstracte cartografie, data visual-


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

123
isaties, interactieve installaties, print-, boek- en typontwerp. Zij zijn 126 geïnteresseerd in het onderzoeken van nieuwe technologieën om de overlap van data, systemen en grafieken te benutten. De Noordzee: Cartografie van een wereldzee of Noordzee: Cartografie van een Wereldzee, is een digitale en printatlas die door LUST in 2004 is opgericht met kaarten die geschiedenis, cultuur en geografische informatie omvatten. De inhoud van de kaarten omvat vissen, religie, etniciteit, scheepswrakken en meer, en de conceptuele visuele representaties worden weergegeven als kleurrijke graphics en patronen. Zoals eerder vermeld in de introductie houdt LUST-partner Thomas Castro zich niet aan het eeuwenoude geloof dat een atlas een gebonden boek is van kaarten, maar hij ziet een atlas als een interpretatie van gegevens en informatie die visueel is. Maar in dit geval bestaat het Noordzeeproject uit een digitale atlas, een oversized gedrukte kaart en een boek met kaarten en kartografische informatie, ook bekend als de atlas in de traditionele beschrijving. De gedrukte kaart en het boek bevatten kaartinformatie met verschillende thema’s, waaronder de zeebodem, een stadskaart, een waterkaart, een vuil kaart en een myth map. De metgezel interactieve digitale atlas maakt gebruik van geïllustreerde visuele essays die meer dan 70 historische en nieuw gecreëerde kaarten tonen. LUST Studio, Glasgow Atlas & Megacities, 2014

In een minder traditionele versie van de atlas is Glasgow Atlas & Megacities het online visualiseringssysteem van LUST, een interactieve map-site waarmee de gebruiker gegevens over de stedelijke omgeving van Glasgow kan bekijken. De gegevens kunnen gecombineerd of geïsoleerd worden om nieuwe verhalen en informatie over de stad en haar bewoners te onthullen. Met de dynamische aard van deze atlas kunnen kaarten, geografische kenmerken, geopolitieke, sociale, religieuze, milieu en economische statistieken worden bijgewerkt met nieuwe informatie, waardoor het een instrument kan worden voor referentie en interpretatie. Verenigde Staten: 21ste eeuw, Peter Hall, Else / Waar: Mapping, 2004

Editors Janet Abrams en Peter Hall presenteren hun boek met een bespreking van de mapping in het kader van een proces om gegevens te analy-


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

127


seren. Ze beschouwen de mapping als een centraal aspect van wat ontwerpers doen en dat het proces de uitvinding toelaat van strategieën voor het visualiseren van informatie om nieuwe interpretaties te maken. Het schreef over de opkomst van het gebruik van nieuwe cartografieën en mapping in de informatie leeftijd: Mapping is ontstaan ​​in de informatie leeftijd als een middel om het complex toegankelijk te maken, het verborgen zichtbare, de niet-mappable mapable. Aangezien we door de stroom van de gegevens worstelen via internet, en onszelf situeren in een wereld waarin handel en gemeenschap zijn vernieuwd in termen van netwerken, is mapping een manier om dingen te maken. Else / Waar: Mapping is geen boek op cartografie en niet een atlas in het traditionele zin, maar is eerder een compilatie van essays, interviews, case studies, discussies en diverse interpretaties van mapping en data visualisatie van zestig medewerkers, waaronder artiesten , ontwerpers, geleerden, architecten, ingenieurs, consultants, critici en curatoren. Elk essay bevat een verkenning van kartografische technieken en combinaties van traditionele mapping toegepast met nieuwe digitale technologieën, variërend van archief houtsneden naar web-gebaseerde kaarten en GPS tekeningen. De auteurs presenteren het idee dat de ontwerper een centrale rol speelt in de hedendaagse kaartenmakers, met of zonder de betrokkenheid van de cartograaf. Het boek voldoet aan de traditionele definitie van een atlas: een gebonden boek met kaarten, maar is een verzameling van nieuwe soorten kaarten, bepaald vanuit het oogpunt van het ontwerp, in plaats van pure cartografie. Else / Waar is een verkenning van de nieuwe realiteiten van een technologie-gedreven wereld, een geleid door GPS, satellieten, internet en mobiele telefoons. Topografische kaarten zijn nuttig voor het visualiseren van ruimtelijke relaties, maar technologie laat toe en vraagt ​​om interactie van driedimensionale kaarten, Google Maps en andere soorten door gebruikers gegenereerde kaarten. De toenemende hoeveelheden wereldwijde gegevens die beschikbaar zijn voor verwerking en visualisatie door computers, creëren een nieuw type dynamiek voor de gebruikers en de makers van kaarten. Deze nieuwe generatie kaartmakers gebruikt technologie om uit te dagen wat een kaart kan of zou moeten zijn, en het verken het belang van kaarten als hulpmiddelen voor navigatie en culturele vertegenwoordiging.

128


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

129
Stamen Design, American Panorama, 2015

Stamen schrijft over zichzelf: “We hebben aangepaste kaarten ontworpen en gebouwd sinds Google Maps een ding was”. Ze hebben een breed scala aan stijlen van online kaarten ontworpen voor een groot aantal bedrijven, waaronder Microsoft, Google, het David Rumsey Map Center, de Olympische Spelen van Londen in 2012 en vele anderen. Stamen creëert aangepaste data-gebaseerde mapping systemen, en ze “brengen een nieuwe aanpak van de oude kunst van mapmaking die technisch savvy combineert met pop-culture flair.” In 2015 werkte Stamen met het Digital Scholarship Lab aan de Universiteit van Richmond om de software te creëren voor American Panorama: een atlas van de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dit is een online versie van een historische atlas van de Verenigde Staten in de 21ste eeuw die gebruik maakt van een combinatie van onderzoek, data en interactieve mapping. De impuls voor het project was gebaseerd op Charles Paullin’s 1932 Atlas van de Historische Geografie van de Verenigde Staten, dat een monument voor historische beurs werd genoemd, met zijn 700 kaarten en geschiedenis van het Amerikaanse leven. American Panorama, genaamd ‘stunning data visualization project’ van de New York Times, brengt de samenwerkingsinformatie tot leven in een data visualisatie van digitaal archief dat interactieve kaarten bevat van de overlandspaden in Amerikaans West, buitenlandse bevolkingsgroepen, de gedwongen Migratie van slaven Amerikanen, kanalen van de oost-Amerikaanse en internationale reizen van presidenten en staatssecretarissen. The Atlas: A New Definition

132


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

133
Wat is een nieuwe definitie van de atlas zoals toegepast op de 21e eeuw? Wat is het toekom- 136 stige gebruik van kaarten in een atlas formaat? Wat zijn de implicaties van de digitale atlas en andere iteraties van wat nu beschouwd kan worden als een atlas? Wat vormt een atlas of onderscheidt een atlas in formaat? Is een boek nog steeds het logische formaat voor een atlas? Wat is het verschil tussen een boek met kaarten en een boek met kaarten? Is de term atlas alleen de naam van een vaartuig van informatie of het een boek, website of andere vorm van een informatiesysteem is? Moet dit formaat het woord atlas als een descriptor bevatten? Deze vragen kunnen mogelijke parameters voor het gebruik van de atlas in de 21e eeuw presenteren, maar er is geen overkoepelende definitieve definitie of unieke kwalificatie voor wat een atlas vormt. De interpretatie van het ontwerp en het gebruik van het atlasformaat - en zelfs de inhoud ervan - kan worden bepaald door verschillende interacties tussen de ontwerper, onderzoeker, klant, stadsplanner, cartograaf en eindgebruiker van het product. De redactie van Else / Where, Janet Abrams en Peter Hall, is van mening dat de act en het gebruik van de kaartvorming in de informatie leeftijd zijn ontstaan ​​als middel om het complex toegankelijk te maken, en ze zien dit proces als een manier om informatie te sorteren. Als we informatie plakken zonder de context van het maken van visualisaties van werkelijke kaarten, dan is dit proefschrift een atlas over de geschiedenis van de atlas. Het paradigma van de atlas is in gebruik over de tijd verschoven. De oorspronkelijke functie was een boek met kaarten voor navigators om te gebruiken in hun zoektocht naar nieuwe landen en waterwegen. De ontwerpfunctionaliteit van dit formaat gaf plaats aan unieke, prachtige en versierde versies van de atlassen, meer kunst dan design, die door rijke patronen werden verzameld. De Nederlanders bleven deze atlases door de 18e eeuw voortzetten. Tijdens de historische ontwikkeling van kaartmakers gaf de Nederlanders niet alleen de naam atlas aan de wereld, zoals toegepast op een kaartboek, maar zij legden de basis voor de groei van de moderne cartografie, grotendeels terwijl zij ook de commerciële kaart en atlasproductie gedurende de 16e en 17e eeuw. Enkele van de vroegste en belangrijkste vooruitgang op het gebied van mapmaking is afkomstig uit Nederland, met inbegrip van de uitvinding en toepassing van de Mercator Projection, gebruik van lengtegraad en breedtegraad, het opstellen van opmetingsinstrumenten en het verzamelen van wereld geografische data van Nederlands en andere Europese navigators. In de vroegste dagen van kaart- en atlasvorming waren kartografie en beeldende kunst nauw verwant. Kunst- en kaartmakerswerk werd gecombineerd door gebruik te maken van beeldmateriaal, toepassing van kleur, het gebruik van typografie en lettering, drukwerk en handgekleurde gravures. De opname van wetenschap in het proces zorgde voor extra nauwkeurigheid bij het maken van kaarten. Een atlas is grotendeels herkend als een verzameling van verschillende kaarten van de aarde of een specifieke regio van de aarde, zoals de Verenigde Staten of Europa, en de kaarten in atlassen bevatten geografische kenmerken, de topografie van een landschap en politieke grenzen. Daarnaast kunnen ze ook klimaat-, sociale, religieuze en economische statistieken van een gebied tonen. Van der Krogt vroeg in zijn essay Commerciële Cartografie in Nederland: “Wat is een atlas echt?” Zijn persoonlijke definitie volgt op de gevestigde traditionele opvatting dat een atlas een “collectie kaarten is die in elkaar zijn gebonden”, maar hij geeft aan dat de kaarten moeten zijn gedrukt en in relatie tot elkaar houden door middel van grootte en artistieke stijl en dat ze geografische beschrijvingen moeten bevatten. Hij ziet verder de atlas als “een boek met kaarten die beschikbaar zijn in een editie van identieke exemplaren.” In de 19e eeuw, toen de Verenigde Staten groeiden tot een groot en machtig volk, begon-


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

137


nen zij ook nieuwe versies van atlassen te creëren. Kaarten zelf werden meer alomtegenwoordig 138 met de vooruitgang van drukwerk en landmetingstechnieken en methodologieën. Ze bevatten meer specifieke en gedetailleerde informatie over steden, bevolking en andere statistieken. De atlas werd een nieuw nuttig instrument voor wegreizen, en in de vroege 20ste eeuw is de wegatlas ontwikkeld als hulpmiddel voor chauffeurs in de nieuwe bloeiende automobiele tijdperk. We vinden overeenkomsten van gebruik tussen deze nieuwe chauffeurs en de vroege zeevaart navigators, elk op zoek naar nieuwe bestemmingen, met behulp van een atlas als gids. De vroegste atlassen werden oorspronkelijk gevormd als functionele containers van relevante kaarten en informatie die door ontdekkingsreizigers gebruikt worden. Een verdere uitbreiding van de in kaart brengen van innovatie en technologie heeft ons geleid tot de digitale leeftijd waar kaarten gemakkelijk toegankelijk zijn als online versies op computers en smartphones. De gebruiker kan snel collecties van persoonlijke gebruikskaarten en hun eigen versies van virtuele atlassen genereren met iteraties van roadmaps en directionele kaarten met behulp van diensten zoals Google Maps, MapQuest en andere mapmaking applicaties. Andere typen creatieve en interactieve kaarten kunnen ook worden geproduceerd via open source-codering, * die gratis online is via bronnen zoals MapBox en OpenStreetMap. Deze gebruikersgegenereerde kaarten kunnen verder worden gebruikt op persoonlijke en zakelijke websites. Omdat we de mogelijkheid hebben om onze eigen persoonlijke richtingkaarten te genereren of apps te gebruiken die navigatie leveren, is de rol van het ontwerp voor de atlas niet meer voornamelijk een van pure en originele betekenis - dat van een gebonden boek met kaarten - maar heeft eerder aangenomen een grotere context waarbij de rol van de gebruiker meer prominent wordt in het proces van het maken van kaarten. De vorm of stijl van de atlas is niet alleen voor gedrukte pagina’s, maar de atlas is eerder de container voor data, geheugen, statistieken en andere informatie. Thomas Castro stelde voor dat omdat er zo veel inhoud nu online beschikbaar is, er een verschuiving is geweest in boekuitgeverijen naar meer specialisatie in distributie met de productie van goedkope en print-on-demand aan het ene einde, en high-end elite publicatie van gespecialiseerde boeken , zoals die ontworpen door Joost Grootens aan de andere kant. Reinder Storm, curator van Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam, legde uit dat het voortdurende succes van dure publicaties van atlassen in direct verband staat met de populariteit van het verzamelen van boeken als ontwerpobjecten. Grootens, die geneigd is te werken aan gespecialiseerde boeken met kleine prints, heeft vermoed dat gedrukte boekenversies van atlassen zoals zijn Metropolitan World Atlas vaker kunnen worden gekocht door ontwerpers of mensen die zeer specifieke informatie nodig hebben. Hij ziet het boek als een luxe in een tijd waarin de informatiestroom snel en vloeiend is. B. Contemporary Mapmaking: 21st Century Applications Is er nog steeds behoefte aan fysieke kaarten en atlassen wanneer een online kaart waarschijnlijk up-to-date is dan de gedrukte versie, die jaren geleden zou kunnen worden gepubliceerd? Kan we Google Maps een atlas noemen? Peter van der Krogt is het niet eens met dat concept, waarin staat: “Google Maps is in feite een enkele kaart van de hele wereld en niet een groep kaarten” en dat een atlas een groep [map] gerelateerde afbeeldingen moet zijn. Hoewel Joost Grootens informatie verzamelt of bewerkt door middel van digitale technologieën, mapping software, ‘open source’ samenwerkingsprogramma’s, mobiele mapping applicaties en geotagging, zijn atlassen gepresenteerd in boekformaten. Hij legde uit dat geen boek dat informatie betreft, een atlas is, maar dat het ook een visuele vertaling nodig heeft. Deze historicus en ontwerper veronderstellen het gebruik van kaarten zoals gepresenteerd


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps,

139


in een boekformaat, in overeenstemming met de meer traditionele definitie van een atlas. 140 Is een atlas in de 21e eeuw verplicht geografische kaarten te hebben? Stamen Design, de voormalige LUST Studio en vele andere ontwerpers en studio’s werken buiten het traditionele atlas formaat door middel van het mappen van data in interactieve, digitale en printformaten, maar ook met de titel atlas in de werken. Het hedendaagse gebruik van de atlas moet een uitbreiding vormen van en zelfs afhankelijk zijn van de deelname van het publiek aan een bredere toepassing van mapping. Deze definitie van de term stelt voor dat de atlas moet worden beschouwd als een type ontwerp, een dat is een open formaat dat kan worden geïnterpreteerd en uitgebreid, waarbij ontwerper- en gebruikersinteractie het eindgebruikerformaat mogelijk maakt. Nicholas Bourriaud, een Franse curator en schrijver, gebruikt voor het eerst de term relationele esthetiek in zijn boek, gepubliceerd in 1998, in de presentatie van een theorie die “ontwerp [dat] berust op een actief, participerend * publiek-een collectieve entiteit die een productieve bestaan ​​in het ervaren van het werk. “Andrew Blauvelt, die eerder als Senior Curator van ontwerp, onderzoek en publicatie in het Walker Art Center in Minneapolis was, schreef in zijn artikel Toward Relational Design,” Ontwerp, door zijn functionele bedoelingen, heeft altijd had een relationele dimensie, “verder uit te leggen dat” relationeel ontwerp zich bezighoudt met de effecten van ontwerpen, die zich buiten de vorm van het voorwerp en de bijhorende betekenissen en culturele symboliek uitstrekken. Het gaat om prestatie of gebruik, niet als het natuurlijke resultaat van sommige beoogde functionaliteit, maar in de palm van het gedrag en oncontroleerbare gevolgen. “In deze context kunnen we de moderne atlas zien als een informatiecontainer die toelaat of zelfs afhankelijk is van de deelname en interactie van gebruikers en een voertuig dat buiten het oorspronkelijke ontwerper-gecreëerde systeem van bindende kaarten samen in een boekformaat gaat. Hierdoor kan de atlas een voertuig worden om “complexe informatie toegankelijk te maken”. Wat is een atlas? Aangezien de functie en vorm van de atlas sinds ruim 400 jaar sinds zijn oprichting van zijn oorspronkelijke boekformaat is veranderd, heeft ook de definitie van een boek en het gebied van boekontwerp. Grootens is van mening dat de rol van de [boek] ontwerper zich heeft ontwikkeld om een ‘tussenpersoon’ ​​ te worden in het faciliteren van het communicatieproces en dat dit de mogelijkheid biedt om specialiteitsboeken te creëren die bekend staan als ​​ atlassen die als referentieinstrumenten dienen op een specifiek onderwerp. Met een tegenstrijdig standpunt ziet Castro de rol van de ontwerper als een die informatie kan verstrekken in contexten die niet noodzakelijkerwijs worden gepresenteerd in de formaten van dure publicaties en boeken die alleen de zeer rijke kunnen veroorloven. Zijn geloof leent uit marxistische idealen die zeggen: “In een gedecentraliseerd systeem is de kracht van de verspreiding van informatie bij de mensen.” In dit voorbeeld verwijst Castro naar de beschikbaarheid van online content in de vorm van open source codering, cloud-based opslag en de mogelijkheid om uw eigen gereedschap te bezitten voor productie en drukwerk. Stamen Design maakt gebruik van data visualisatie - of de visuele weergave van data - als een vorm van communicatie die wordt gecreëerd door een verkenning van cartografie en onderzoek, vooral als online interactieve media. Deze alternatieve toepassing van kaartontwerp wordt gebruikt om interactieve kaarten te maken als een manier om grote hoeveelheden gegevens te presenteren. Ze bieden lessen aan voor het ontwerpen en bouwen van interactieve online kaarten met behulp van hun eigen open source visualisatie tools. In zekere zin bieden ze een platform voor “content appropriation” van data en broncode, waardoor de gebruiker de uitvoer kan controleren. In een commentaar op het ontwerp dat ook zou kunnen toepassen op de evolutie van de


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give the dominance of graphic elements (particularly maps, plans or town views) over textual elements, must be

141


en meer, en de conceptuele visuele representaties worden weergegeven als kleurrijke graphics en patronen. Zoals eerder vermeld in de introductie houdt LUST-partner Thomas Castro zich niet aan het eeuwenoude geloof dat een atlas een gebonden boek is van kaarten, maar hij ziet een atlas als een interpretatie van gegevens en informatie die visueel is. Maar in dit geval bestaat het Noordzeeproject uit een digitale atlas, een oversized gedrukte kaart en een boek met kaarten en kartografische informatie, ook bekend als de atlas in de traditionele beschrijving. De gedrukte kaart en het boek bevatten kaartinformatie met verschillende thema’s, waaronder de zeebodem, een stadskaart, een waterkaart, een vuil kaart en een myth map. De metgezel interactieve digitale atlas maakt gebruik van geïllustreerde visuele essays die meer dan 70 historische en nieuw gecreëerde kaarten tonen. LUST Studio, Glasgow Atlas & Megacities, 2014

In een minder traditionele versie van de atlas is Glasgow Atlas & Megacities het online visualiseringssysteem van LUST, een interactieve map-site waarmee de gebruiker gegevens over de stedelijke omgeving van Glasgow kan bekijken. De gegevens kunnen gecombineerd of geïsoleerd worden om nieuwe verhalen en informatie over de stad en haar bewoners te onthullen. Met de dynamische aard van deze atlas kunnen kaarten, geografische kenmerken, geopolitieke, sociale, religieuze, milieu en economische statistieken worden bijgewerkt met nieuwe informatie, waardoor het een instrument kan worden voor referentie en interpretatie. Verenigde Staten: 21ste eeuw, Peter Hall, Else / Waar: Mapping, 2004

Editors Janet Abrams en Peter Hall introduceren het boek door te zeggen dat “mapping in de informatie leeftijd is ontstaan als middel om het complex toegankelijk te maken, het verborgen zichtbaar, de onmogelijke mappable.” Ze zien mapping in de informatie leeftijd als “een manier van Maken van dingen. “Else / Waar: Mapping is geen boek op cartografie, en misschien niet een atlas in het traditionele zin, maar is eerder een samenstel van essays, interviews, case studies en discussies en interpretaties van mapping van zestig medewerkers van Een verscheidenheid aan kunstenaars, ontwerpers, geleerden, architecten, ingenieurs, consultants, critici en curatoren. Elk essay bevat een verkenning van cartografische technieken en combinaties van traditionele mapping toegepast met nieuwe digitale technologieën, van archiefhoutsneden tot webgebaseerde kaarten en GPS tekeningen. Het boek geeft het idee dat “de ontwerper een centrale rol speelt in de hedendaagse kaartenmakerij, met of zonder de cartograaf.” Het voldoet aan de traditionele definitie van een atlas: een gebonden boek met kaarten. Maar dit is een verzameling van nieuwe soorten kaarten vanuit het oogpunt van het ontwerp in plaats van pure cartografie. Else / Waar verkent de nieuwe realiteiten van een technologie-gedreven wereld, een geleid door GPS, satellieten, het internet en mobiele telefoons. Topografische kaarten zijn nuttig voor het visualiseren van ruimtelijke relaties, maar technologie laat toe en eist interactie van driedimensionale kaarten, Google Maps en door gebruikers gegenereerde kaarten. De toenemende hoeveelheden wereldwijde gegevens die beschikbaar zijn voor verwerking en visualisatie door computers, creëren een nieuw type dynamiek voor de gebruikers en de makers van kaarten. Deze nieuwe generatie kaartmakers gebruiken technologie om uit te dagen wat een kaart kan of

UNITED STATES

lases in the evolution from paper to web-based and digital iterations. No longer does the creation of an atlas necessitate the involvement of seafaring navigators, surveyors or hand-drawn landscapes and topography, but rather it allows for a creative interpretation by the by the mapmaker, and a redefinition of the atlas by the user. Netherlands: 21st Century

Although the making of maps did not originate in the Netherlands, this small country was the hub of mapmaking for nearly two hundred years beginning in the 15th century, and they dominated the mapmaking and commerical map printing industry during that time. The Dutch cartographer Mercator coined the term “atlas” that has held through the ages to describe a book of bound maps. As the Dutch Golden Age of maps faded, and other European countries took the lead. There was a surge of popularity in the reformatting and reprinting of the large elaborate atlases, and later the Dutch found an even more enduring use for their atlases in the form the Bosatlas school textbook. The 21st century is proving to be an era where the Dutch are revitalizing the use and design of the atlas. Prominent designers are taking the atlas into new formats—printed and digital—and are allowing for expanded ideas about what the use of an atlas may be, according to the audience, product or need. Joost Grootens, Metropolitan World Atlas, 2005

Cited by Eye Magazine as “reinventing the atlas for the 21st century,” the acclaimed Dutch graphic designer, Joost Grootens, may be as much an information designer as a book designer. Originally trained as an architect, he is a self-taught graphic designer best known for his award-winning atlases. Grootens says his Amsterdam based design studio specializes in “organizing complex information” through map design, which is often presented in the form of an atlas. He likes the idea of translating numbers and data into visuals and graphic elements using color and shapes, allowing the viewer to interpret the data more intuitively, and said, “‘It’s a misconception that something which is complex should also look complicated.” He sees the essence of an atlas as “making everything visual, and then relating it to a kind of information system,” and defines the atlas as “a collection of maps or a collection of information” presented in a book format of the data that has been visually translated. Grootens’ atlases are thematic and deal with specific topics such as urban development and political or historical issues. Perhaps his best known work is the Metropolitan World Atlas, which documents 101 metropolitan areas through analysis and a combination of same-scale map views and statistics. The atlas uses information graphics and maps to compare categories and statistics including population density, pollution, navigational routes, data traffic, air travel and air pollution.” The atlas is notable in its use of a highly legible sans-serif font, the clean, abstract design and a cover of a generic map printed in orange Day-Glo ink. The vibrant orange color is used throughout the atlas to highlight important statistical values through a system of orange dots in varying in size to visually represent how a given city compares to others in any category. Joost Grootens, Vinex Atlas, 2008

When asked about his approach to atlas design, Grootens stated, “I’m more interested in the atlas than the maps, because the map by itself is nothing, just an image, but as soon as they [the maps] become related and become an information system, then it becomes interesting, more interesting for the user as an information system.” Traditionally an atlas is a collection of maps, normally comprised


Recontextualizing the Form of the Atlas for the 21st Century


hedendaagse atlas, schreef Blauvelt zich verder over experimenten in vorm en inhoud, en hoe ontwerp het mogelijk maakt een verkenning van context en een verscheidenheid van vormen door middel van de interacties van ‘sociale, culturele, politieke, geografische, technologische [en] filosofische “manifestaties. Hij ziet dat deze vormen van ontwerpdenken en ontwerppraktijken de loopbaan van het ontwerp voor de volgende eeuw kunnen toelaten of bepalen. Omdat er geen conventioneel model of proces is voor de vorm en het gebruik van de hedendaagse atlas, worden de verscheidenheid van voertuigen en formaten nog steeds geherformatteerd en gerecontextualiseerd als we in de 21e eeuw bewegen. Aangezien de samenleving in een steeds complexere wereld van de inhoud van onze vingertoppen beweegt, kan een atlas niet langer als een boek met kaarten of zelfs een boek worden opgenomen, maar moet groeien en uitbreiden tot diverse vormen van gebruik. De atlas is een medium dat werkt in een verscheidenheid aan modi, die een mogelijkheid biedt voor meerdere manieren om informatie te bekijken en het zal blijven zoeken naar nieuwe paden en contexten voor relevantie. Future Investigations: Recontextualization Dit onderzoek richt zich op een recontextualisering van de atlas. Nieuwe formulieren en voertuigen voor de presentatie van complexe data en andere materialen, waaronder kaarten, geografische informatie, afbeeldingen, grafieken, grafieken, schriftelijke informatie en meer, zullen toegepast worden op toekomstige onderzoeken. De implementatie zorgt voor ongebonden formaten, maar vraagt ​​om een ​​gemeenschappelijke structuur, met name door het gebruik van atlas in de titel. Het gebruik van de woordatlas als een descriptor creëert een visualisatie van het formulier, en biedt een parameter voor een collectief gebruik van de uitbreidende bruikbaarheid en de definitie van de atlas. De mogelijkheid om de vorm van de toekomstige atlas uit te breiden wordt geactiveerd door een verschuiving in de kracht van mapmaking naar de gewone eindgebruiker. De term kritiese cartografie wordt gebruikt om de act van ‘mapping the unmapped’ te definiëren en als ‘theoretische kritiek op de maatschappelijke relevantie, politiek en ethiek van mapping.’ William Rankin, de auteur van After the Map, bespreekt kritische cartografie als een onderzoek van de theorie dat kaarten eens beschouwd werden voorwerpen van macht, gedomineerd in verspreiding en productie door elite uitgeverijen of de overheid. Hij ziet dubbelzinnigheid in de eerdere processen van het ontwikkelen van kaarten en een machtsverschuiving naar de gebruiker of kaartmaker door de beschikbaarheid van geografische kennis, nieuwe technologieën en de eenvoud van het genereren van kaarten. Een fundamenteel aspect van de atlas in de 21e eeuw is de machtsverschuiving bij het creëren van mapping. Met dit proces kunnen gebruikers experimenteren met nieuwe manieren om gegevens te verzamelen en de informatie te visualiseren. Het gebruik van digitale technologieën-mapping software, open source tools, samenwerking en mobiele en online mapping toepassingen-heeft het mogelijk gemaakt dat alle soorten kaartmakers het veld invoeren om niet-traditionele kaarten te maken. “Kaarten zijn niet langer uitsluitend het product van experts.” Vandaag kunnen we erkennen dat de mogelijkheden voor mapping en mapmaking zo veel zijn als de mensen die ervoor kiezen om kaarten te maken. “ Deze kracht verschuift terug naar de gebruiker als de ontwerper of gebruiker als

144


they depended on these very maps for their continued voyages. Binding the individual maps into a book format proved more suitable for travel, and provided more profits for the publishers. Among those first books of maps was the Theatre of the Round World, printed in the Netherlands in 1570 by the Flemish cartographer and geographer Abraham Ortelius. But it was several years later in 1595 that Gerard Mercator, colleague of Ortelius and also renowned as a cartographer and geographer, designated a bound book of maps as an ‘atlas’ in his posthumously published Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Mercator used the name Atlas in reference to the Greek mythical god and cosmologist Titan Atlas who carried the world on his shoulders, and was called the “holder of the cosmos.” Shortly after Mercator’s death, the copper printing plates for his atlases were sold, but publication continued for many years and ten editions, and now included the name of the publisher, the Mercator-Hondius Atlas. The use of the name Atlas was used so frequently in many publications, that it was no longer considered a proper name, but had become synonymous as a metaphor for a book of maps, and by the end of the 17th century it had become widely accepted as the generic term. Dr. Peter van der Krogt, preeminent Dutch scholar and historian of the atlas at the University of Amsterdam, explained the atlas with a traditional definition as “a systematic, cohesive collection of maps, usually published in printed book form, which represents a certain geographic area and deals with one or several geographical phenomena.” He asserted that “an atlas is defined as a book with maps” in which maps are the main medium of information, and where the accompanying texts must repeat or complete the same information in words,” and further explained: a collection of printed maps in book form or bound similar to a book with a printed title page; in cases where text is included, the publisher’s intention to give

145

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.