Page 1

Inhoudsopgave  Officiële opening Meander

1

 Carréboerderij voor ons allemaal

1

 Welkom burgemeester Sprokkel

2

 Vertellen als passie

3

 Jeugdvereniging Ransdaal JVR Gemeenschapshuis ‟t Wauves  ontvangt €34.400 van Oranjefonds  Speelvoorziening Ransdaal

4

 Openingstijden en Spelregels

5

 Opendag zondag 30 november

6

 Werkgroep zorg

6

 Aanbod vrijwillieger

6

 Jaarkalender

7

 Paul Newman leeft

8

 Filmvoorstelling le Huitième Jour „Blindelings genieten‟ Prikkel je  zintuigen in kleurrijk Ransdaal

8

4 5

8

Wethouder Pierre Verbraak en Voorzitter van de Stichting ‘t Wauves Piet Winthagen als voor

Hoe staat het met onze Carréboerderij (multifunctionele accommodatie) en wat gaan we er voor doen. Stappen In de tweede uitgave van d'r Sjpeegel heeft u kunnen lezen dat we reeds een aantal stappen hebben gezet. We weten inmiddels dat een carréboerderij met plein centraal moet liggen, goed bereikbaar is en een ontmoeting tussen de inwoners stimuleert. Daarvoor moet uiteraard voldoende ruimte zijn, waarbij de locatie van 't Auwershoes het meest geschikt is. De gemeente heeft een principe-afspraak over de aan te kopen grond bij 't Auwershoes. Ook zijn er gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van Innovo. Voor de haalbaarheid van de planontikkeling moet de basisschool namelijk verhuizen. De school wordt geïntegreerd in de carréboerderij waardoor een ontmoetingsfunctie aan deze locatie wordt toegevoegd. Op de vrijkomende locatie van de huidige basisschool worden dan woningen gebouwd. Hiermee komen we aan een van de wensen van het leefbaarheidsproject tegemoet. Tijdspad Bij dit project zijn diverse partijen betrokken. Om alles goed op elkaar af te stemmen, is veel tijd nodig. Op dit moment vergen de problematiek van de Borenburg en het Kunderhoes veel aandacht. Daardoor verloopt de planontwikkeling van de carréboerderij soms langzamer dan verwacht en gehoopt. Draagvlak Onlangs is vernomen dat bij de Ransdaalse verengingen twijfels zijn over het draagvlak voor een carréboerderij. Een reden om pas op de plaats te maken en de Ransdaalse verenigingen in september uit te nodigen om van gedachten te wisselen. Per abuis waren niet alle Ransdaalse verenigingen daarbij uitgenodigd. Tijdens het overleg kwam naar voren dat de verenigingen zich ervan bewust zijn dat voor de leefbaarheid en het behouden van het verenigingsleven voor de toekomst een duurzame accommodatie in de kern van belang is. De verenigingen spreken de zorg uit en vragen nader onderzoek voor een tweetal zaken. Wordt met de Carréboerderij aan alle verenigingen onderdak geboden en wat zijn de financiële consequenties voor de verenigingen. Een tweetal vragen die in het proces van wezenlijk belang zijn. Aanpak Hoe gaan we nu verder. Het verzoek, om een onderzoek in te stellen naar de financiële consequenties (investeringen, exploitatie en kosten voor verenigingen), wordt opgepakt. Tussentijds vindt terugkoppeling naar alle betrokkenen plaats, waarbij contacten met de projectgroep en verenigingen van groot belang zijn. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het beschikbaar stellen van de financiële middelen. Dit betekent dat, voordat wordt overgegaan tot bijvoorbeeld de aankoop van gronden, de raad een besluit moet nemen. Inmiddels vindt ook overleg plaats met de Provincie Limburg voor subsidie van dit project. Stephanie de Gijsel Programma managerLeven en Welzijn koesteren Gemeente Voerendaal 1


De dag voor de aanvaarding van zijn ambt heb ik een gesprek met Ed Sprokkel in zijn smaakvol ingerichte huis in Broekhem. Hij is geboren in 1949 in Maastricht. Tot 1958 heeft hij daar gewoond. Toen zijn pa dat jaar naar de rechtbank in Heerlen vertrok is het gezin meeverhuisd. De lagere school en het vervolgonderwijs heeft hij in Heerlen genoten. Van daaruit had hij reeds heel wat contacten met mensen uit Voerendaal. Hij heeft toen ooit tegen zijn pa gezegd: ik wil boer worden. Waarop die antwoordde: ik ken boer Norbert Huijts in Voerendaal, ik zal hem vragen of je eens bij hem kunt gaan werken. Desgevraagd zij deze toen: laat hem maar komen, maar hij zal er binnen twee dagen wel genoeg van hebben. Ze waren toen net aardappelen aan het rooien. Ed Sprokkel vertelt: dat ging er toen wel iets anders aan toe dan nu; dat ging toen allemaal nog heel handmatig. Al met al heeft hij zeven jaar al zijn vrije tijd gestoken in het boerenbedrijf. Dat ging van koeien melken, stallen schoonmaken, slachten tot tractor rijden. Op de middelbare school had hij contacten met leerlingen uit Voerendaal. En laatstelijk heeft hij nog contact gehad met het zorgcentrum ‟t Brook voor mensen die moeten aansterken na een zware operatie. Kortom, één van de redenen om te solliciteren in Voerendaal was, dat hij iets heeft met deze gemeente. Boer worden zat er niet in. Daar kwam hij achter toen hij zich wilde laten inschrijven bij de Landbouwhogeschool. Daar werd hem verteld: als je geen middelen hebt én geen land, dan moet je er niet aan beginnen. Vervolgens is hij rechten en sociologie gaan studeren in Leiden. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor de bestuurssociologie. Tijdens zijn studententijd, in de jaren 70, is hij lid van de Partij van de Arbeid geworden. Pas na zijn diensttijd is hij actief geworden in die partij. Hij verhuisde toen naar Dalfsen in Overijsel. In die provincie heeft hij acht jaar gewerkt bij het Provinciaal Opbouworgaan. Dat instituut ondersteunde onder andere bejaardenoorden, de provinciale culturele raad en de raad voor het maatschappelijk welzijn. Tevens adviseerde men de provincie over het te voeren beleid. Vervolgens is hij op 1 januari 1982 naar de Universiteit in Maastricht gegaan. Hij was daar acht jaar adjunct secretaris van het College van Bestuur, daarna acht jaar griffier van de Universiteitsraad en tien jaar directeur van de faculteit Psychologie. In 1982 werd hij voorzitter van de PvdA afdeling Valkenburg. Vervolgens in 1986 raadslid en van 1988 tot 1990 wethouder van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Personeel en Organisatie. Tot 1992 was hij weer raadslid, waaraan een einde kwam door zijn verhuizing naar Margraten. Na een omzwerving door Eijsden, waar hij ook nog even in een raadscommissie heeft gezeten, kwam hij in 2000 weer terug naar Valkenburg. In 2002 deed hij weer mee aan de verkiezingen en werd vervolgens weer wethouder, nu van

financiën, tot en met 2006. Tot aan zijn aantreden in Voerendaal is hij weer raadslid geweest in Valkenburg. En nu naar de gemeente Voerendaal als burgemeester. Waarom Voerendaal? Ed Sprokkel vertelt: op de universiteit wil men dat de mensen rouleren. Voor hem betekende dat een verhuizing naar een ander instituut binnen de universiteit. Daar voelde hij niet zo veel voor. Het zou namelijk betekenen dat hij een ander instituut zou moeten gaan managen, terwijl het maar de vraag was of zijn hart daar ook zo zou liggen als bij de Psychologische faculteit met zijn nieuwste uitdagingen. Op dat moment kwam de vacature Voerendaal. Een burgemeesterschap ziet hij toch een beetje als een kroon op zijn politieke carrière. Maar dan moet het voor hem wel een kleinere gemeente zijn waar hij zijn hart in kan leggen. Ja, en dan komt Voerendaal langs! Perfecter kon het niet. Wat kan hij in Voerendaal betekenen? Ed Sprokkel: eerst ga ik me inleven in de lokale problematiek. Hij ziet wel al een aantal accenten. Op de eerste plaats de ambities van de gemeente. Die zijn groot. De vraag is of die financieel zijn waar te maken. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. En dat moeten we met elkaar doen. Op de tweede plaats de vergrijzing. Het wegtrekken van de jeugd is een enorme bedreiging. In Limburg zijn vele goede onderwijsinstellingen. De afgestudeerden daarvan zullen hier werk moeten kunnen vinden. Dat betekent dat dat werk er zal moeten zijn , dat er ook voldoende en betaalbare woningen dienen te zijn. Dat betekent een duidelijke opgave voor alle Limburgse gemeenten. Op de derde plaats dient Voerendaal zelfstandig te blijven. Dat kan ook als kleine gemeente. Ook tegen de verdrukking in. Een verdrukking die voor een deel ontstaat door de extra taken die het Rijk de gemeenten oplegt, vaak zonder voldoende geld mee te geven. De kleinere gemeenten hebben mede daardoor moeite om de kwaliteit van het ambtelijk apparaat op peil te houden. Dat komt ook door de beloningsstructuur en de zuigkracht van de grotere gemeenten en het bedrijfsleven. De kleinere gemeenten kunnen aan dit alles alleen maar weerstand bieden door intensief samen te werken. Een samenwerking zowel richting Parkstad als richting heuvelland. Voerendaal heeft ook iets te bieden. Het landschap, de prachtige dorpen, de monumenten, de gemeenschapszin, de cultuurhistorie, het zijn alle ingrediënten die een belangrijke rol kunnen spelen in het inzetten op toerisme en recreatie. De groep ouderen met een redelijke beurs en bijzondere belangstelling neemt in Nederland de komende jaren alleen maar hard toe. Volgens onder andere de VVV Limburg zal het toerisme en de recreatie zich in Zuid Limburg meer dan kunnen verdubbelen. Er wordt een omzetstijging verwacht van de huidige € 350 miljoen naar € 1 miljard! Kortom, Ed Sprokkel ziet een vruchtbare toekomst voor de gemeente Voerendaal weggelegd. Een toekomst waarin hij een duidelijk stimulerende rol wil spelen. Jules Jurgens

2


De verenigingsruimte van IVN Voerendaal is gelegen aan de Ransdalerstraat 64, onder de bibliotheek van Ransdaal. In de wintermaanden (november t/m maart) is hier elke eerste dinsdag van de maand een lezing, aanvang 19:30 uur. Op 2 december is dit een lezing over wegkruisen door Christ Willems uit Ubachsberg. Daarnaast organiseert het IVN elke derde zaterdag van de maand, zomer en winter, een wandeling. In de zomermaanden is dit een dagwandeling. Hou de huis-aan-huis bladen in de gaten of kijk op www.ivn-limburg.nl voor de vertrektijden en -plaatsen.

Foto: IVN afdeling Voerendaal Onlangs is de wandeling Blindelings Genieten feestelijk geopend. De wandeling met de opvallend wit/oranje bordjes voert rond ons dorp en is in het bijzonder bedoeld voor blinden en slechtzienden. Wiel Curfs (70) was één van de bedenkers van deze route. Het initiatief kwam van de gemeente Voerendaal, die in elke kern van de gemeente een bijzondere bewegwijzerde route wilde uitzetten. Wiel, natuurgids bij IVN Voerendaal, kent de buitengebieden van de gemeente als geen ander. Voor de nieuwe wandeling en het bijbehorende boekje leverde hijdan ook materiaal aan. Maar toch, voor Wiel is het overbrengen van natuurbeleving op papier toch maar behelpen. Volgens Wiel is er maar één goeie manier en dat is door samen met de mensen door de natuur te gaan struinen, er over te vertellen en zo de mensen te laten verwonderen. Als verteller moet je af gaan op de reacties van je luisteraars. “Als ik met een groep de natuur in ga moet ik binnen een paar honderd meter weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Oud of jong, serieus of in voor eine gekke schlaag. Je kunt dan over de meest uiteenlopende dingen vertellen, een paddenstoel of een insect, of het ontstaan van het landschap. En elke keer weer kun je een moment van verwondering oproepen”. Zo ging het ook tijdens de drukbezochte opening van de nieuwe wandeling. “De mensen moeten het boekje maar lezen als ze zelf de wandeling maken. Ik heb gelet op de groep en daar mijn verhaal op aangepast. En nee, ik heb de mensen ook niet gevraagd om op de grond te gaan liggen om te luisteren, zoals in het boekje staat.” Het uitdragen van zijn enthousiasme zit Wiel in het bloed. Al sinds eind jaren ‟60, toen hij met zijn vrouw Els in de Rootveldstraat in Ransdaal kwam wonen, heeft hij zich ingezet voor het jeugdwerk en voor de natuureducatie. Samen met andere vrijwilligers startte hij het jeugdwerk in het dorp, eerst in de Balkenbar, de zolder boven het huidige Auwershoes. Begin jaren ‟70 zorgde die groep er voor dat er een nieuwe accommodatie kwam. De nieuwe accommodatie werd het Wouves, dat nu nog steeds gebruikt wordt door de jeugd en andere verenigingen. Dat had heel wat voeten in aarde volgens Wiel: “het waren toen precies dezelfde discussies als nu met de multifunctionele accommodatie”. In die jaren raakte hij ook betrokken bij de natuureducatie in Voerendaal. Eerst werden er alleen vogeltellingen gedaan, later werd er een officiële afdeling van het IVN in Limburg opgericht. Wiel richtte zich ook hierbij weer vooral op de jeugd, en doet dat nog steeds. Er is een Scholenwerkgroep waarin hij samen met onder andere Ria Senden en Annemie Dormans vier keer per jaar een activiteit organiseert voor groep 6 van alle basisscholen in Voerendaal. In de herfst begint dit altijd met een activiteit „natuurbeleving‟ door middel van een ontdekkingstocht compleet met heks, boswachter en landschap tekenen. “Dat vinden ze prachtig, toen ze daar de laatste keer zaten te tekenen kon je een speld horen vallen, zo geconcentreerd waren ze allemaal bezig”. In de winter gaat de werkgroep een keer snoeien met de jeugd, in de lente gaan ze de natuur bestuderen. In de zomer is als laatste een toets in de vorm van een „triviantspel‟. “Aan de jeugd ligt het niet, er is niet veel nodig om hun te boeien en zodoende respect voor de natuur te laten ontstaan.” Naast de scholenwerkgroep doet het IVN regelmatig activiteiten met de jeugdvereniging, zoals vlaaien bakken van zelf gemalen meel in een oude sjanse-oave. Een paar jaar geleden hebben ze zelfs „Limburgse sjroap‟ gestookt van door de jeugd zelf geraapte appels. Wiel gaat maar door “dat is het allerleukste, om elke keer weer wat nieuws voor ze te bedenken”.

Peter Goltstein 3


De Jeugdvereniging Ransdaal is al bijna 40 actief om de kinderen en jeugd van Ransdaal en omgeving een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. JVR doet dit uitsluitend met de hulp van vrijwilligers die het leuk vinden om hier hun eigen vrije tijd in te steken. Vanuit creatieve ideeën, die aansluiten bij de verschillende leeftijdscategorieën van de clubleden, en de nodige improvisatie proberen we een activiteit van JVR voor iedereen weer opnieuw tot een feest te maken. Clubs De JVR heeft haar leden ingedeeld in zogenaamde Clubs die wekelijks, dan wel twee wekelijks, in ons clubgebouw bij elkaar komen om activiteiten te doen. Waar moet je dan aan denken? Club 1 is de club van de maandag avond (18.15u tot 19.30u) waar onze jongste leden in zijn ingedeeld. De leiding is een heel team van creatievelingen die van alles bedenken op het gebied van knutselen, schilderen en tekenen. Daarnaast gaat deze groep ook wel eens op stap om bijvoorbeeld een ijsje te eten, om buiten sport en spel te doen, of om eens te gaan bowlen of zwemmen. Na Club 1 komen op dinsdagavond de stoere meiden en jongens van Club 2 bij elkaar (18.15u tot 19.30u). Ook bij deze club ligt het accent op het creatief bezig zijn, echter deze groep gaat vaker op stap dan Club 1. De leden van Club 2 komen ook steeds vaker met goede ideeën die uitgevoerd kunnen worden met de groep en op die manier wordt er gehoor gegeven aan hun wensen. Eén keer in de twee weken komt op vrijdag Club 3 bij elkaar. Dit is de oudste groep van JVR en zij bepalen in overleg met de leiding wat er wordt ondernomen. De Club kenmerkt zich door gezelligheid en ontspanning. Een “Movie Marathon” is onderhand vast onderdeel van het seizoen, waarbij de gehele nacht films worden gekeken op een groot scherm. Daarnaast is deze Club het actiefst buiten de deur van het verenigingsgebouw. Enkele leden van deze Club zijn onlangs opgenomen binnen de leiding van JVR en dat is natuurlijk geweldig! Heb je zin om eens mee te komen doen met een Club, kom dan gerust eens kijken of je het leuk vind. Je bent van harte welkom! Andere activiteiten Naast de Clubs organiseert JVR ieder jaar de zeer druk bezochte Jeugdprinseproclamatie, die tot één van de hoogtepunten van het JVR seizoen behoort. Een ander hoogtepunt is het kamp tijdens de hemelvaartsvakantie . Ook met Pasen, Kerstmis en Halloween is JVR actief met de Open activiteiten waar tegen een vergoeding ook niet leden aan kunnen deelnemen. Leiding De leiding is de trots van JVR. Zonder hun creativiteit en -bovenal- improvisatie vermogen zou JVR niet kunnen bestaan. Wil je je creatief helemaal uitleven en ben je niet bang wanneer iets niet helemaal loopt zoals je dat had gepland en wil je improviseren tot kunst verheffen? Voeg je dan bij een gek en gezellig, maar ook héél serieus groepje dat educatief en expressief verantwoord met kinderen omgaat en dat zich de Leiding (met hoofdletter inderdaad) van JVR noemt! De tijdsbelasting is helemaal afhankelijk van wat je zelf wilt en het enthousiasme wat je terugkrijgt van de kinderen en jeugdigen waarmee je werkt is niet in tijd en geld uit te drukken! Heb interesse neem dan vrijblijvend contact op met Jos Habets: habets@hotmail.com of kijk op de website van JVR: www.jvransdaal.info.

Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen en startte de campagne ‘Toplocaties’. Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra uit het hele land om met hun gebruikers tot een topidee voor hun locatie te komen. Gemeenschapshuis 't Wouves uit Ransdaal deed mee en ontvangt € 34.400,- van het Oranje Fonds om een gedeelte van het gemeenschapshuis een grondige opknapbeurt te geven. “Dit is natuurlijk fantastisch”, zo laat Piet Winthagen, voorzitter van Stichting 't Wouves weten. “Met de beoogde verbouwing profiteren met name de gebruikersgroepen wiens verzoek om een vergader- of bijeenkomstruimte wij nu regelmatig moeten afwijzen en natuurlijk de Jeugdvereniging, die eindelijk een mooie afgewerkte ruimte met nette toiletten erbij krijgt”.

4


In de laatste week voor de zomervakantie was het eindelijk zover. Op woensdag 2 juli, bij een temperatuur die al in de ochtend opliep naar rond de 30 graden, werd om 11.30 uur de speelvoorziening feestelijk geopend. In aanwezigheid van de schoolkinderen en ouders, de scheidend wethouder Harry Bressers en zijn opvolger Pierre Verbraak, werd het lint doorgeknipt. Daarmee was de langverwachte speelvoorziening in Ransdaal een feit. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen we terugkijken op een succesvolle periode. Het openen en sluiten van de speelvoorziening is geheel afhankelijk van Basisschool St. Theresia, omdat de voorziening daar is gevestigd, en een klein legioen vrijwilligers dat de sleutels van de poort beheert. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Omdat de speelvoorziening op de speelplaats van de basisschool ligt, is het volgende van belang. Als de schooldag ten einde is, is de speelvoorziening niet direct geopend. Het valt ons echter op dat regelmatig kinderen direct uit school op de speeltoestellen willen en dat ouders dat ook toestaan. Uiteraard vinden we het prettig dat het nieuwe materiaal zo'n aantrekkingskracht op de kinderen heeft, maar in het half uur voordat de speelvoorziening opengaat kunnen we niet toestaan dat kinderen er al gebruik van maken. Het is dan niet duidelijk wie speelt en wie treuzelt met van school naar huis gaan. Ook van de klaar-overs kunnen we niet verwachten dat ze op nog spelende kinderen wachten. De werkgroep jeugd hoopt dat kinderen en ouders zich aan deze spelregels houden. De openingstijden en spelregels hebben we samen met de basisschool en de gemeente opgesteld. Deze zijn te vinden op het bord aan de schoolpoort en in de twee kaders op deze pagina.

TIJDENS SCHOOLWEKEN Maandag

Woensdag

Vrijdag

April

15.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur 15.30-17.00 uur

Mei

15.30-19.00 uur 13.00-19.00 uur 15.30-19.00 uur

Juni

15.30-19.00 uur 13.00-19.00 uur 15.30-19.00 uur

Juli

15.30-19.00 uur 13.00-19.00 uur 15.30-19.00 uur

Augustus

15.30-19.00 uur 13.00-19.00 uur 15.30-19.00 uur

September

15.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur 15.30-17.00 uur

Oktober

15.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur 15.30-17.00 uur

●  

TIJDENS SCHOOLVAKANTIES Maandag

Woensdag

Vrijdag

April

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Mei

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Juni

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Juli

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Augustus

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

September

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Oktober

13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur 13.00-17.00 uur

  

De speelvoorziening is bestemd voor jeugd tot en met 12 jaar. Wij adviseren de ouder(s) of voogd(en) om toezicht te houden tijdens het spelen. Het is verboden om het afgesloten, kleine gedeelte van de speelplaats (bestemd voor de onderbouw van de basisschool) tijdens de openingstijden te betreden. Het is verboden om te fietsen, steppen en skaten. Scooters, (brom)fietsen en skelters zijn niet toegestaan. Huisdieren zijn op de speelvoorziening niet toegestaan. Papier en ander afval behoren in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Duw geen kinderen van een speeltoestel. Maak geen spullen kapot die niet van jou zijn. Gebruik een speeltoestel alleen waarvoor deze bedoeld is. Het betreden van de speelvoorziening is op eigen risico. 5


Tijdens onze jaarlijkse open dag/koopzondag op 30 november bent u van 11.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom op Zorgboerderij Ransdalerveld aan de St. Gillisstraat 30 in Ransdaal. U kunt deelnemen aan een rondleiding over de zorgboerderij en kennis maken met het werk op de zorgboerderij via een foto diaserie. Op deze zondag zal onze nieuwe hobbyruimte feestelijk geopend worden. Tijdens de open dag is er verkoop van producten, die gemaakt zijn op de zorgboerderij en producten van de boerderijwinkel, zoals ambachtelijke vleeswaren, geschenkpakketten en kerstdecoraties. Nieuw dit jaar! Maak kennis met BLOOM! bloemdecoraties. BLOOM! laat je zien hoe je met mooie materialen je interieur nieuw leven inblaast en de seizoenen extra accent geeft met een mooie groencreatie. Gezelligheid en creativiteit staan voorop tijdens de workshops. Op de open dag zijn voorbeelden voor de kerstworkshops te zien en kunt u zich eventueel inschrijven. Zie ook onze website www.bloom4you.nl Natuurlijk is er tijdens de open dag weer volop koffie met zelf gebakken vlaai en huisgemaakte erwtensoep verkrijgbaar! Zorgboerderij Ransdalerveld biedt dagbehandeling en dagverzorging aan ouderen uit de omgeving in samenwerking met Cicero Zorggroep. Meer informatie op www.zbransdalerveld.nl of telefonisch via 043-4592160. LOCATIE ZORGBOERDERIJ RANSDALERVELD St. Gillisstraat 30 te Ransdaal

De werkgroep zorg kijkt rond wat er in andere gemeenten zoal gebeurt op het gebied van service aan ouderen. We bezochten een interessant project voor kleinschalig wonen voor dementerenden in Grathem. Voor eind november hebben we een aantal contactpersonen van bijzondere projecten uitgenodigd. Bijvoorbeeld, in Vijlen en Valkenburg gebeurt het nodige waar we van kunnen leren (vervoersaanbod, burenhulp etc). Ook nodigen we een zorgmakelaar uit. Dat is een persoon die je kunt vragen om zorg voor je te regelen. Een veeg teken dat zo iemand nodig is. Zo ingewikkeld is het blijkbaar, maar ja…toch fijn dat-ie er is!. We zullen verslag doen van de avond, maar wie wil komen meeluisteren, is welkom. De datum is nog niet bekend. Bel half november met de voorzitter (Y van Leeuwen 4591905). Intussen kunnen we melden dat dhr. Schoenmakers zich heeft opgegeven voor hulp bij administratieve problemen, zoals het invullen van formulieren en het uitpluizen van regelingen. Elders in dit nummer stelt hij zich voor. Harry Meijs, bij de meeste dorpelingen bekend, is bereid tegen een vergoeding klusjes rond en aan het huis te klaren. Maar hij heeft natuurlijk maar beperkt tijd. We zoeken nog meer mensen met gouden handen! Overigens staan in het ledenbulletin van de Meander thuiszorggroep ook vele vormen van hulp aangeboden, tot en met hulp voor de tuin! In de zomer hebben we de gemeente het slechte-stoepen-probleem onder de aandacht gebracht. Wie activiteit op dat front heeft waargenomen, moet het zeggen. Volgend voorjaar hebben we lang genoeg gewacht en nemen weer contact met de gemeente op. De werkgroep zorg bestaat uit: Desirée Horbach, Bep Huveneers, Mariëlle Huntjens, Ed Eussen, Yvonne van Leeuwen

Boerderijwinkel Slagerij

Via D‟r Speegel werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die inwoners van Ransdaal behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van allerhande voorzieningen zoals; thuiszorg, taxivoorziening, persoongebonden budget, WMO, aanpassingen in huis en ga zo maar door. Ik wil bij deze gehoor geven aan deze oproep en mij hiervoor beschikbaar stellen. Mijn naam is Ben Schoenmakers, getrouwd met Marlies, oorspronkelijk afkomstig uit Voerendaal maar alweer 26 jaar wonend in Ransdaal, Ransdalerstraat 102. Ik heb steeds in functies gewerkt die te maken hadden met administratie, financiën of personeelszaken. Uit dien hoofde ben ik vertrouwd met sociale wetgevingen en het invullen van de nodige formulieren. Als vrijwilliger voor ouderen weet ik hoe moeilijk het vaak is om wegwijs te raken in de papieren rompslomp die moet worden ingevuld bij het aanvragen van de nodige hulp. Ook weten velen niet dat ze überhaupt hulp kunnen aanvragen of kosten voor de belastingdienst kunnen aftrekken enz…. Ik bied mijn hulp in principe kosteloos aan, indien blijkt dat er toch kosten gemaakt moeten worden wordt dit van te voren afgesproken. Iedere inwoner van Ransdaal die behoefte heeft aan hulp kan contact met mij opnemen tel. nummer 043-4592036 of via de redactie.

6


Voor zover bekend en onder voorbehoud

Datum

Tijd

November 2008 Za 15 Za 15 Za

22

19.00

December 2008 Vr 12 20.00 Zo 14 14.30 Zo

14

Za 20 Za 20 Zo 21 Zo 21 Wo 24 Do 25 Vr 26 Zo 28 Januari 2009 Za 10 Zo 11 Za 17 Februari Za 7 Za 7 Ma 9 Za 14 Za 14 Zo 15 Vr 20 Vr 20 Zo 22 Ma 23 Di 24 Maart 2009 Za 7 Vr 20 Za 21 Zo 22 Vr 27 Za 28

17.00 14.30 17.00 19.00 20.00 09.30

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Organisatie

Activiteit

Plaats

Zangkoor St. Caecilia CV de Wuif

Optreden Opening Carnavalsseizoen Uitvoering H. Mis n.a.v. het St Caeciliafeest

Diest (België) Café Spierings

Zangkoor St. Caecilia Gemengd koor Mélange Zangkoor St. Caecilia Fanfare RAT Gemengd koor Mélange Jeugdvereniging JVR Gemengd koor Mélange Zangkoor St. Caecilia Zangkoot St. Caecilia Zangkoor St. Caecilia Fanfare Fanfare

Kienavond Optreden bejaardenhuis

Café Oud Ranzel Vaals

Kerstconcert

Kerk Ransdaal

Kerstrepertoire Kerstverkoop Kerstconcert Kerstconcert Opluisteren heilige mis Opluisteren heilige mis Opluisteren heilige mis Opluisteren heilige mis

Glaspaleis Heerlen Deur aan deur Ouw Sjoeël Ubachsberg Kerk Sibbe Kerk Ransdaal Kerk Ransdaal Kerk Ransdaal Kerk Klimmen

CV de Wuif CV de Wuif JVR (CV de Wuif)

Prinseproclamatie Voorstellen nieuwe prins Jeugdprinseproclamatie

Café Spierings Café Spierings/Oud Ranzel Café Oud Ranzel

CV de Wuif CV de Wuif Fanfare CV de Wuif Fanfare CV de Wuif CV de Wuif CV de Wuif CV de Wuif CV de Wuif CV de Wuif

Posterverkoop Aw Wieverbal Jaarvergadering Prinsereceptie Serenade Prins Carnaval Dameszitting Sleuteloverdracht Kindercarnaval Carnaval Carnaval Carnaval

Deur aan deur Café Oud Ranzel

‟t Wauves RAT RAT RAT RAT RAT

25 Stratenvolleybaltoernooi Première Gaunerbande Gaunerbande Gaunerbande Gaunerbande Gaunerbande

Zangkoor St. Caecilia

Van de redactie We hopen dat U genoten hebt van de artikelen in deze uitgave. Voor de volgende uitgave zijn we op zoek naar wetenswaardigheden met betrekking tot leefbaarheid en ontmoeting:

e

Kerk Ransdaal

Café Spierings Café Oud Ranzel Gemeentehuis Voerendaal Café Oud Ranzel Café Spierings/Oud Ranzel Café Spierings/Oud Ranzel Café Spierings/Oud Ranzel Gymzaal Café Oud Ranzel Café Oud Ranzel Café Oud Ranzel Café ‟t Köppelke Klimmen Café ‟t Köppelke Klimmen

Ook aan de jeugd doen we een oproep. Wil je iets schrijven voor de krant, heb je goede ideeën, meld je dan gerust.

Redactie: Wiel Jacobs, Jules Jurgens, Peter Goltstein, Lixel Bevk redactie@ransdalers.nl Postadres: Sjpeegel va Ranzel H. Houbenstraat 10 6311BD Ransdaal

Hebt U ideeën of wilt U zelf een artikel schrijven neem dan contact op met één van onderstaande redactieleden of mail de redactie.

De verenigingen willen we de mogelijkheid geven zichzelf voor te stellen middels deze krant.

Hetzelfde willen we doen met het onderwerp kunst. Er zijn nogal wat mensen in het dorp die zich met kunst in allerlei vorm bezig houden. Laat het ons weten. Vertel er over in deze krant.

De redactie stelt als voorwaarde dat artikelen steeds met naam van de schrijver worden gepubliceerd. Daarnaast behouden we ons het recht voor artikelen te weigeren of in te korten waar nodig. Vanwege de gelimiteerde ruimte zullen we artikelen die met actualiteit te maken hebben laten voorgaan. Overige artikelen worden dan in een latere uitgave geplaatst.

Uw bedrijf in de schijnwerpers?.

Druk- en typefouten voorbehouden. 7


Een postkoets, een reis door Arizona, een boevenbende, een erfenis, eenzame mensen en landschappen én Paul Newman. Wat wilt u nog meer?!

FILM + LEZING Zondag 16 november 14.00 – 17.30 uur Café Oud Ranzel Ransdalerstraat 107

Een lezing door westernkenner, L1 filmrecensent en docent Jan Salden die Paul Newman weer tot leven weet te wekken!

Voorverkoop: Café Oud Ranzel Kaartje: € 8,50

De sterke en boeiende western Hombre (1967) behoort tot het beste werk van Newman. Op uiterst onderkoelde wijze speelt hij het titelpersonage. Deze filmmiddag is mogelijk dankzij het Leefbaarheidsproject Ransdaal en het Huis voor De Kunsten Limburg.

Zondagmiddag 19 oktober vond in café Oud Ranzel de tweede filmvoorstelling van het seizoen 2008 plaats. Gekozen was dit keer voor de film Le Huitième Jour van de Belgische regisseur Jacco van Dormael. In het concept van de filmvoorstellingen in Ransdaal werd de middag wederom ingeleid door Jan Salden, filmrecensent van L1, met een voordracht over het thema van de film: “Hoe wordt in de cinema omgegaan met personages met een handicap” (ik blijf dit toch een duidelijker woord vinden dan “beperking” wat dan de politiek correcte variant is tegenwoordig). Aan de hand van filmfragmenten uit the Miracle Worker, waarin de omgang met een blind en doof kind centraal staat en de meer bekendere films als Rain Man en What‟s Eating Wilbur Grape; beide met autisme als “leitmotiv” liet Salden zien dat de cinema het onderwerp niet vaak maar wel vanuit verschillende perspectieven centraal stelt. Niet de minste acteurs proberen zich in te leven in het onderwerp zoals oa. Dustin Hofmann en Tom Cruise in Rain Man en Leonardo Dicaprio en Johnny Depp in Wilbur Grape. e In de hoofdfilm Le Huitième Jour (op de 8 dag werd Georges geschapen) speelt Pascal Duquenne -die ook daadwerkelijk lijdt aan het Syndroom van Down- met verve de rol van Georges. Georges is een vrolijke gast die ondanks dat de maatschappij bij tijd en wijle raar op hem reageert, weet wat hij wil. Hij komt per toeval in het leven van Harry, een hoge pief die bij een bank werkt en die door vastgeroeste ritmes en ingestanste concepten door het leven gaat. Daardoor is Harry bijna vergeten wat er echt toe doet. Georges, die door zijn handicap wel opvalt maar toch zijn eigen weg weet te gaan, brengt Harry weer terug naar de essentiële zaken in het leven. Deze weet uiteindelijk weer een balans te vinden tussen ratio en emotie. Het fnuikende voor Georges is uiteindelijk wel dat er geen plaats voor hem is, tenminste niet een plaats daar waar hij wil zijn. Dat hij daarbij een bewuste keuze maakt aan het eind van de film daarmee wil de regisseur Jacco van Dormael ons meegeven dat dit iets zegt iets over de kracht van het hoofdpersonage alsook over de maatschappij waarin wij leven. Le Huitième Jour was daarmee een verhaal dat iedereen die in de zaal zat aangreep. Jammer alleen dat de opkomst relatief gering was, deze film verdiende absoluut meer kijkers. JvR

‘Blindelings genieten’ Prikkel je zintuigen in Kleurrijk Ransdaal De gemeente Voerendaal heeft samen met dorpsdichter Peter Crombach en VVV Zuid- Limburg een beleveniswandeling ontwikkeld en beschreven in de brochure ‘Blindelings Genieten’. Kleurrijk Ransdaal kent veel bijzondere plekken die elk een eigen karakter hebben en het absoluut waard zijn om ontdekt te worden. Gedurende de nieuwe wandelroute ‘Blindelings Genieten’ kan de wandelaar zijn zintuigen prikkelen op meerdere van deze bijzondere plekken die Ransdaal rijk is. Bij het realiseren van de route ‘Blindelings Genieten’ is op een bijzondere wijze aandacht besteedt aan visueel gehandicapten en de toegankelijkheid voor minder validen. Tijdens de wandeling wordt de wandelaar geattendeerd op diverse ‘geniet suggesties’ waarbij alle vijf zintuigen en het ‘zesde zintuig’ spiritualiteit bewust gebruikt kunnen worden. Interesse? De brochure ‘Blindelings genieten’ zal door heel Zuid-Limburg gedistribueerd worden en is verkrijgbaar bij alle VVV vestigingen in Zuid-Limburg en via de website van de gemeente Voerendaal en VVV Zuid-Limburg. ‘Blindelings genieten’ is de derde themaroute binnen de gemeente Voerendaal. Reeds eerder verschenen, eveneens in de gemeente Voerendaal, brochures van de wandelroutes ‘De Roode Draed’ en de ‘Achteromkijkroute’. In november en december zal het ook mogelijk zijn om onder leiding van deskundige gidsen deze themawandeling te maken. Voor achtergrondinformatie bezoek www.vvvzuidlimburg.nl en www.voerendaal.nl. 8

Sjpeegel va Ranzel nummer 5  

De Sjpeegel va Ranzel is een blad met allerlei informatie rondom activiteiten en wetenswaardigheden van het Limburgese dorp Ransdaal (gemeen...