Page 1

Inhoudsopgave  Carnaval 2011  Onze twee nieuwe wethouders  Nieuw ommetje in Ransdalerveld  Futur4all School en IVN adopteren oude  Akerweg  Bermtoeristen gezocht  Jaarkalender Ransdaal  Carnaval Ransdaal op Youtube  Colofon Inne Helwig, kandidaat voor  provinciale staten uit Ransdaal Rat speelt première van klucht  “Örbele mit sjlaagroum”

Het zit er weer op. De 3 dagen carnaval zijn achter de rug. Dit jaar regeerden prins Gijs I en prinses Monique over het „Wouve-riek‟. Namens de jeugvereniging regeerden prins Jimi en prinsen Laura. Nu de „bonte-störm‟ is geluwd kijk ik met de „hoeglustigheden‟ terug op hun regeerperiode. Ik wilde het antwoord op één brandende vraag: „Hoe was het om prins- en prinses carnaval te zijn?‟ Op de woensdagmorgen na carnaval melde ik mij bij de residentie van Gijs I aan het Staatsland. Maar het prinselijk paar was nog in diepe rust. Hun functie is vooral, het maken van lange dagen. In de middag waren Gijs en Monique voldoende uitgerust en konden we samen terugkijken op de voorbije dagen. „Hoe word je nu prins Carnaval?‟, wilde ik weten. „Je moet je in het dorp laten zien‟, vindt Gijs. Hij is o.a. actief in de fanfare (trompettist) en begeeft zich onder de jongeren van het dorp. De prins kiest zijn prinses, dat wil de traditie. Voor Gijs was het geen moeilijke keuze. Hij vroeg zijn vriendin Monique hem als prinses ter zijde te staan. Samen hadden ze de taak om „voorop te gaan‟ en er voor te zorgen dat iedereen een goed feest heeft. In het voor-seizoen bezochten ze de Brand in Wylre met nog 40 andere verengingen. Daar mochten ze het speciale carnavalsbier proeven. Verder deelden ze hier en daar hier de „orde van de Wuif‟ aan mede carnavalisten en jubilarissen. Zelf hebben ze ook de nodige ontvangen. De zondag was voor Gijs het hoogtepunt. Vooral de hoge plek op de prinsenwagen heeft indruk gemaakt . Al die enthousiaste mensen langs de weg en niet te vergeten, het goede weer! Is er dan niets negatiefs op te merken? Eigenlijk niet. Het is drie dagen springen, dansen en rennen. Op de kindermiddag, die dinsdag in Oud Ranzel plaatsvond, kijken Gijs en Monique met plezier terug. Maar nu mijn brandende vraag. „Hoe was het?‟ Voor Gijs was het „super-sjiek‟. Monique onderstreept dat, maar voegt erbij dat je drie dagen lang wordt geleefd. Alles is voor je geregeld. Voor haar is het kortom genieten geweest. Met jeugdprins Jimi en prinses Laura sprak ik op de donderdagmorgen. Zij waren nog niet helemaal bekomen van drie vermoeiende dagen. Beide zitten in groep 8 van de Theresia school. Uit deze groep wordt doorgaans de jeugdprins en –prinses gekozen. Jimi vertelt dat hij heeft geaarzeld om jeugdprins te zijn. Maar is het daarna erg leuk gaan vinden. Zo‟n kans krijg je maar één keer. Laura zit in de „raad van elf‟ en kent een aantal vriendinnetjes die al eens jeudprinses zijn geweest. Van deze vriendinnetjes wist ze dat het héél leuk zou zijn. Beiden vonden de receptie een geweldige ervaring. Voor Jimi waren het de vele cadeautjes. Laura genoot van de gezelligheid. Evenals Gijs en Monique was de zondag voor hen het hoogtepunt. De tocht met de „prinsenwagen‟ zullen ze niet gauw vergeten. Je kunt maar zelden met gulle hand snoep uitdelen. Jimi vertelt dat door de warmte wel veel snoepjes gesmolten waren en aan zijn schoenen waren gaan plakken. De rest van de zondag hebben ze dansend en springend doorgebracht. ! Dat ging door tot in de „kleine uurtjes‟! Jimi laat zijn vele onderscheidingen zien én alle felicitaties die hij heeft mogen ontvangen. „En hoé was het nu om jeugdprins en -prinses te zijn‟? Zowel Jimi als Laura zouden het wéér doen. Dat zegt genoeg! Aan één verzoek wil ik nog voldoen: iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de woningen van de jeugdprins en –prinses te versieren. De Mareheiweg én de Ransdalerstraat zagen er feestelijk uit! Jan Magnée


Na de coalitiewisseling in Voerendaal heeft het college twee nieuwe wethouders: Suzanne Lipsch en Anny Winthagen. Helemaal nieuw is Anny terugtreden is ze nu weer helemaal terug in het bestuur van onze gemeente. Wat maakt nu het verschil met het vorige, zo snel overleden, college is mijn eerste vraag aan de dames. “We hebben andere prioriteiten, andere accenten”. Suzanne Lipsch vertelt dat het nieuwe programma werk en economie de leefbaarheid van de verschillende dorpen positief zal beïnvloeden. Daarnaast is het nu anders georganiseerd binnen de gemeente, zo licht Anny Winthagen toe: er is een duidelijk scheiding in de organisatie aangebracht tussen ontwikkeling en beheer. Daardoor is er door B&W beter te sturen. HET HERSTRUCTURERINGSBELEID Een van de grootste opgaven die de gemeenten in Parkstad op hun bordje hebben liggen is het herstructureringsbeleid van de woningmarkt. Zoals bekend wordt dit veroorzaakt door de krimpende en vergrijzende bevolking: er zal op termijn een overschot aan huizen ontstaan én daarnaast ook nog een onbalans ten aanzien van de soort huizen. Suzanne Lipsch vertelt dat er nog niets over valt te zeggen voor Ransdaal. Er worden nu nog geen uitspraken per kern gedaan. Dit jaar zal de gemeente starten met het ontwikkelen van een visie, die zal uitmonden in een raadsbesluit dat naar verwachting volgend jaar genomen zal kunnen worden. Het overschot aan woningen en de onbalans is al vastgesteld in Parkstadverband. De concrete invulling is echter een taak van elke gemeente afzonderlijk. De gemeente Voerendaal zal, naast het woningbestand, ook kijken naar onderwijs, economie en leefbaarheid. Tevens zal gezocht worden naar marktpartijen die mee willen werken en er zal uitvoerig overlegd worden met de bevolking, de scholen en de bedrijven. Daarbij zal gezocht worden naar extra instrumenten: welke lokale componenten kunnen een rol spelen bij de oplossing van het probleem? Uitgangspunt bij dit alles zal steeds zijn transparantie naar de inwoners en de bedrijven. EN HOE ZIT HET NU VERDER MET RANSDAAL? Allereerst natuurlijk de aanpak van de Midweg. Die zal eind van dit jaar starten en als het enigszins mogelijk is zelfs eerder. Daarmee zal eindelijk een jarenlange belofte van de politiek worden ingelost. De grondverwerving had zijn tijd nodig. Het Ransdalerveld krijgt als achtertuin van het dorp ook duidelijk aandacht. Natuurlijk door een goed onderhoud van de wegen en de wandelpaden en doordat de gemeente de wandelmogelijkheden zo veel mogelijk bevordert. Denk aan het nieuwe ommetje dat met inzet van vrijwilligers binnenkort mogelijk is. Ook de realisatie van een doorsteek voor voetgangers van Kunrade richting Ransdaal en het Geuldal kan op de warme ondersteuning van de gemeente rekenen. Alleen: ook hier blijft iedereen afhankelijk van de medewerking van de eigenaren van de gronden. De omgeving van het station, heeft alle aandacht van de gemeente. Veolia is voornemens een pilot Mobiele Stationschef te starten. Daarmee beoogt Veolia het gebruik van kleine stations te bevorderen. De mobiele stationschef is tegelijkertijd chauffeur voor een P&R-busdienst, en verstrekker van informatie aan reizigers. Reizigers klagen nu over de veiligheid, zwerfvuil, informatievoorziening en het ontbreken van assistentie. Het station van KlimmenRansdaal is door Veolia beoogd als landelijke testlocatie. Mocht die er komen, dan zal een minibus worden ingezet als extra busverbinding naar het station, dat nu niet voor grote bussen bereikbaar is. De minibus pendelt tussen de bushalte en het station, om zo meer reizigers te trekken op de Heuvellandlijn. De stationschef rijdt de bus, helpt reizigers bij het overstappen en geeft reizigersinformatie. De consequenties van een dergelijke pilot met een mogelijke verbinding van de minibus tussen de kernen en het station Ransdaal zal goed moeten worden onderzocht. Op de eerste plaats zal de gemeente natuurlijk willen voorkomen dat de nieuwe verbindingen leiden tot het opheffen van bestaande „normale‟ buslijnen, waardoor juist kernen verstoken raken van goede verbindingen. Worden op die manier wel daadwerkelijk extra treinreizigers geholpen, zoals Veolia stelt? Moet de omgeving van het station ervoor worden aangepast en leidt dat niet tot overlast voor anderen? Welke kosten brengt dit met zich mee, nu en in de toekomst? Veolia is bekend met deze kanttekeningen. De eenrichtingsstraten in Ransdaal. Ransdaal kent drie eenrichtingsstraten: Staatsland, Spaanshof en de Pastoor Laevenstraat. Met name de vraag of Staatsland en Spaanshof ontlast kunnen worden van „doorrijdend‟ verkeer zou bezien dienen te worden in het verkeersplan dat wordt opgesteld. Het plantsoentje op de hoek van de dr. Huntjesstraat-Pastoor Laevenstraat en de Leo Dohmenstraat zal van nieuw groen worden voorzien. Over het Leefbaarheidsproject en een multifunctionele accommodatie kunnen de beide wethouders op dit moment weinig zeggen. Er zal binnenkort een terugkoppeling door collega Leunissen plaatsvinden naar de projectgroep Leefbaarheid en de overige betrokken personen bij de Civil Society Scan. PERSOONLIJK ACCENTEN Welke accenten willen ze persoonlijk als wethouder leggen? Anny Winthagen: “Persoonlijke aandacht voor de problemen van de mensen, waarbij de nadruk zal liggen op veiligheid en leefbaarheid is mijn handelsmerk. En natuurlijk zal mijn aandacht ook heel duidelijk uitgaan naar de verbetering van de Midweg en het vrijliggende fietspad, dat er na zo veel jaren eindelijk zal komen.” Suzanne Lipsch: “Ik hanteer de open deur gedachte. Ik sta open voor signalen uit de kernen. Het persoonlijke verhaal is voor mij beeldbepalend. Ik zal steeds met de mensen het gesprek aangaan, met als tweeledige insteek: enerzijds hoe houdt het bestuur goed voeling met de mensen en anderzijds begrip kweken voor de noodzakelijke ingrepen.” Jules Jurgens


Wedstrijd De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, beter bekend als het IKL, en de Provincie Limburg hebben in 2009 een wedstrijd uitgeschreven voor het maken van nieuwe korte wandelingen in de achtertuin van de dorpen en de kernen in Limburg. Men noemde die nieuwe wandelmogelijkheden Ommetjes.

Een initiatief waar alle lof voor mag worden toegezwaaid (en dat mag wat de werkgroep betreft best met wierook gebeuren). De bedoeling is tenslotte om het Ommetje duidelijk aan te geven op twee infoborden.

In Ransdaal hebben het IVN, de Heemkundevereniging en nog een paar mensen zich, onder de bezielende leiding van Wiel Curfs, ingespannen om in het Ransdalerveld ook zo‟n Ommetje te realiseren. Daarbij hebben ze natuurlijk de hulp nodig gehad van de grondeigenaren, de gebruikers en de gemeente. De gemeente heeft geholpen met de contacten met de eigenaren en gebruikers. Tevens zal zij de route onderhouden. Maar ook de basisschool doet mee: de leerlingen van de hoogste klassen zullen de oude Akerweg mee onderhouden en gebruiken als studieobject (zie daarover een stukje elders in deze editie). En wat blijkt: het Ommetje in het Ransdalerveld heeft de tweede prijs gewonnen. Deze prijs werd op dinsdag 15 maart uitgereikt door gedeputeerde Lebens in de Oranjerie te Roermond (zie onderstaande foto waar Wiel Curfs en Jules Jurgens de prijs in ontvangst hebben genomen van gedeputeerde Lebens).

Wordt vervolgd Op de eerste plaats zullen alle ingrediënten van de nieuwe route gerealiseerd moeten worden: de infoborden, de routepaaltjes, de buxusstruiken, de halfronde tafel en natuurlijk de hemelstoel! Maar de werkgroep heeft meer in petto. Ze zouden de wandelmogelijkheden graag uitbreiden vanuit het Ransdalerveld tot aan het Geuldal. Maar daar is nog de medewerking voor nodig van enige eigenaren. Ze hopen daar spoedig groen licht van te krijgen. Op onderstaande kaart is het Ommetje aangegeven. Jules Jurgens

In het Hemelrijk Het werkgroepje, dat ook nog bestond uit Lea Gehlen en Pierre Grooten, heeft zich bij de opzet laten inspireren door de benaming die Zef Sogelée z.g. in het midden van de vorige eeuw aan het gebied gaf. Als hij op het land ging werken zei hij thuis: “ich goan noa mien Hiemelriëk”. De wandeling heeft dan ook de naam in het Hemelrijk gekregen. En terecht, want je hebt er een schitterend zicht op Ransdaal en omgeving, op alles wat je lief. “Kortom je bent een stukje dichter bij je persoonlijke hemel. Jammer dat het voorbijgaat”, zo wordt het door de werkgroep verwoord in haar voorstel. De prijs betekent dat er geld beschikbaar komt om het Ommetje ook echt te realiseren. Want het werkgroepje heeft een plan gemaakt met verschillende elementen. Het belangrijkste is natuurlijk dat er een mogelijkheid ontstaat om over onverharde paden een oost-west-doorsteek te maken in het Ransdalerveld. Daarnaast zal het nieuwe pad van de bekende gekleurde paaltjes worden voorzien. En bij elke richtingverandering zal een palmstruikje geplant worden, we gaan per slot van rekening naar het Hemelrijk! Om het hemelse gevoel helemaal mogelijk te maken zal een meer dan manshoge „hemelstoel‟ geplaatst worden van waaruit men een prachtig zicht zal hebben op het dorp Ransdaal. Het is de bedoeling om in de stoel door houtsnijwerk de drieeenheid aarde, water, lucht uit te drukken. Tot slot zal er ook nog een halfronde zitbank rond een boom worden geplaatst. Overigens is het fantastisch dat in het verlengde van de St. Gillisstraat onlangs ongeveer 400 hoogstambomen en honderden meters meidoornhaag zijn gerealiseerd.


0

Wij bezochten in het najaar van 2009 Gambia. Wij dat zijn Alfons en Ria Kicken uit Opscheumer. Gambia is een klein West-Afrikaans land, in tweeĂŤn verdeeld door de rivier de Gambia.Ten zuiden van de rivier komt het toerisme enigszins tot ontwikkeling, ten noorden van de rivier is de infrastructuur dermate slecht dat maar weinig toeristen zich de moeite nemen om er een kijkje te nemen tenzij het echte vogelliefhebbers zijn. Zoals het met meer mensen gaat die dit soort landen bezoeken werden wij ook geraakt door de armoede in dit land. Op 6 uurtjes vliegen van hier waren wij te gast bij een vriendelijke Gambiaanse familie woonachtig op de NoordBank (boven de rivier).Deze familie probeert daar een agrarisch bestaan te leiden met voornamelijk rijstbouw. De families hebben nog altijd veel kinderen, dus veel monden die gevoed moeten worden. Een haast onmogelijke opgave in een land waar nauwelijks werk te vinden is en waar het weer uit uitersten bestaat: vandaag de dagelijkse hitte en morgen de alles verwoestende en de gewassen meeslepende regen. Ouders doen hun best om alle kinderen naar school te laten gaan om hen enig toekomstperspectief te bieden. Op de Noord-Bank zijn daarvoor nog te weinig scholen. Enkele Gambianen hebben daarom zelf het initiatief genomen en realiseerden er in 2008 een drieklassig schooltje voor kinderen van 3-7 jaar. Hiervoor hebben zij hun eigen stichting in het leven geroepen. De vier leerkrachten zijn niet opgeleid maar vangen toch dagelijks 90 kinderen op en proberen ze iets bij te brengen. Zonder salaris, zonder meubels, zonder materialen, zonder water etc. De plaatselijke stichting wil graag verder, maar de middelen, de kennis en het geld ontbreken. Op 3 december 2010 hebben wij daarom de stichting FUTURE4ALL in Ransdaal opgericht. Wij willen op die manier de Gambiaanse stichting gaan ondersteunen. De Gambianen hebben het project al tot in details uitgewerkt. Rond de school willen zij een tuinenproject realiseren, uitgevoerd door de ouders. De ouders leveren zo de ingrediĂŤnten aan voor een dagelijkse warme maaltijd voor alle kinderen op school. Daarvoor is het noodzakelijk dat er water komt, zowel voor de tuinen als voor de school. Dit is dan ook ons eerste doel. In april vertrekt Ria Kicken met nog drie vrijwilligers naar Gambia (natuurlijk op eigen kosten) voor concrete hulp op school en overleg met plaatselijke instanties. Wilt U deze stichting financieel ondersteunen? Het bankrekeningnummer is 1593 26 141 Stichting Future4All. De stichting heeft het ANBI keurmerk. Wilt U met ons overleggen om een actie te organiseren? Bel: 06-13189920 of mail: ria_kicken_koper@hetnet.nl ons dan. Alfons en Ria Kicken Opscheumer 3 6311 AV Ransdaal.


Afgelopen donderdag 31 maart was het zo ver. Bijna 13 maanden na de verkiezingen presenteerde wethouder Patrick Leunissen wat er voor Ransdaal in het vat zit. Als de gemeenteraad op 26 mei tenminste akkoord gaat met de voorstellen. Het zal niemand verrassen dat de „multifunctionele accommodatie‟ – carréboerderij - van de baan is. In de ogen van de projectgroep klinkt wat er overblijft niet bepaald inspirerend. Maar wie goed kijkt (en flink betrokken blijft bij het maken van de plannen) zal toch mogelijkheden zien om er iets van te maken. Overigens: de gemeente, in de persoon van wethouder Leunissen en mevrouw De Gijsel, is vanaf nu trekker van het geheel. Drie plannen Er zijn drie raadsvoorstellen:

 

Zorg en welzijn: bekeken wordt of het mogelijk is de doelgroep voor de dagopvang uit te breiden. Nu kunnen alleen mensen met een Awbz-indicering meedoen. Ook wordt bekeken hoe meer ouderen gebruik kunnen maken van hulp door vrijwilligers. Daarvoor gaan in de loop van april ouderenadviseurs op pad die met alle Ransdalers van boven de tachtig gaan praten. Op die manier wordt duidelijk welke hulp er nodig is. In overleg met de werkgroep Zorg en 55-plus worden dan oplossingen bedacht. Ontmoeting en jeugd: het Dorpsplein wordt ingericht als ontmoetingsplek voor jong en oud. Geld hiervoor was al gereserveerd in de ‘oude’ plannen. De gemeente zal overleggen met de werkgroep jeugd, de Jeugdvereniging, de basisschool en de omwonenden. Gemeenschapsaccommodatie: ’t Wouves zal worden aangepast en uitgebreid zodat het voldoet aan de normen. Meteen na het raadsbesluit wordt gestart met het maken van een plan. Dat gebeurt in overleg met het bestuur van ’t Wouves, de verenigingen en de projectgroep leefbaarheid.

En verder… Lang niet alles wat er voor Ransdaal nodig is, zit in deze voorstellen. „Maar‟, aldus de wethouder, „er gebeurt nog meer.‟ Hij noemde een woonkernschouw die gaat starten. Verder gaat er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker aan de slag in Voerendaal. Om moeilijke verkeerssituaties op te lossen is momenteel een startnotitie gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in de maak. En er komt een beleidsplan voor wonen, waarbij voor de projectgroep de grote vraag blijft, hoe we in Ransdaal aan voldoende woningen voor jongeren en senioren komen. Planning De bedoeling is dat de raadsvoorstellen binnenkort worden afgerond. Op 28 april bespreekt de raadscommissie samenleving de voorstellen en op 26 mei worden ze behandeld in de gemeenteraad. Als alles goed gaat, hoort Ransdaal rond 1 juni weer van de gemeente…

Karin Dormans

Alle kinderen van de basisschool voorbereidend muziekonderwijs krijgen. Dat gebeurt op school. Ze leren (van de dirigente van de fanfare) noten lezen, luisteren en samenspelen. Na een half jaar kunnen ze een muziekinstrument kiezen.


Voor zover bekend en onder voorbehoud

Datum

Tijd

Organisatie

Activiteit

Plaats

20.00 20.00

RAT RAT Zangkoor St. Caecilia Fanfare Les Amis Reunis Jeugdvereniging Zangkoor St. Caecilia Zangkoor St. Caecilia Fanfare Les Amis Reunis

Vierde uitvoering Vijfde uitvoering Kienen Riegelrans Paasactiviteit Paaswake Paasmis Opluisteren H. Mis Koninginnedag Serenade gedecoreerden

Café ‟t Köppelke Café ‟t Köppelke

Fanfare Les Amis Reunis

Geulvalleitreffen

„t Wouves

Jeugdvereniging Zangkoor St. Caecilia Fanfare Les Amis Reunis Zangkoor St. Caecilia Zangkoor St. Caecilia Fanfare Les Amis Reunis

Jeugdkamp Hemelvaart Sérénade communicanten Pinksteren H. Mis Processie

Tessenderloo (B)

3

Fanfare Les Amis Reunis

Mondriaan Heerlen

Ma

4

Fanfare Les Amis Reunis

Concert Voorspeelavond leerlingen fanfare

Zo

10

Fanfare Les Amis Reunis Wandelvrienden Ransdaal

April Vrij Za Vrij Za Za Za Zo Ma

8 9 15 16 23 23 24 25

Za

30

Fanfare Les Amis Reunis

20-22

Mei Vrij-Zo Juni Woe-Zo Do Zo Zo Zo Zo Juli Zo

1-5 2 12 12 26 26

18.00

Kerk Ransdaal Ransdaal Café Oud Ranzel

Wandeling

Van de redactie Voor de volgende uitgave zijn we op zoek naar wetenswaardigheden met betrekking tot leefbaarheid en ontmoeting.

Natuurlijk hebt u op carnavalszondag langs de weg gestaan of was u zelf deelnemer aan de optocht. Als u de optocht gemist hebt en/of nog een keer wil terugkijken ga dan naar YouTube. Daar vindt u twee filmpjes over de optocht van dit jaar. Tik in uw browser het volgende adres in: www.youtube.com. Wanneer YouTube op uw scherm verschijnt tik dan als zoekterm in: Ransdaal. U krijgt dan een overzicht van alle filmpjes over en uit Ransdaal die op YouTube zijn gezet. In die rij vindt u o.a. de volgende titels over carnaval 2011: Ransdaal optocht 2011 - Carnavalsoptocht optocht 2011 Verder kunt u de optocht van de afgelopen jaren nog eens bekijken Jan Magnée

De redactie stelt als voorwaarde dat artikelen steeds met naam van de schrijver worden gepubliceerd. Daarnaast behouden we ons het recht voor artikelen te weigeren of in te korten waar nodig. Vanwege de gelimiteerde ruimte zullen we artikelen die met actualiteit te maken hebben laten voorgaan. Overige artikelen worden dan in een latere uitgave geplaatst.

Redactie: Wiel Jacobs, Jules Jurgens, Peter Goltstein, Jan Magnée en Lixel Bevk redactie@ransdalers.nl Postadres: Sjpeegel va Ranzel H. Houbenstraat 10 6311BD Ransdaal


Noem je in Ransdaal VVD, dan denkt iedereen aan Ine Hellwig, zoals ze parmant stappend, ondanks haar ongeluk, door Ransdaal loopt. We hebben afgesproken bij haar thuis. Na het maken van een kop thee kan het gesprek beginnen.

Maar ook moet bij de overheveling van de jeugdzorg straks naar de gemeenten ervoor gezorgd worden dat de kennis van de provincie wordt overgedragen.

DE VERKIEZINGEN

Specifiek voor dorpen als Ransdaal ziet ze een aantal bijzondere mogelijkheden. Allereerst een betere koppeling van het grensoverschrijdend openbaar vervoer en een sneller openbaar vervoer naar de rest van Nederland. Daardoor wordt de Zuid-Limburgse woningmarkt, en in het bijzonder die in de dorpen, aantrekkelijk voor mensen van over de grens en van elders uit eigen land. Door de kortere reistijden houden zij daardoor voldoende tijd over voor een goed sociaal leven in die dorpen. Houdt de jeugd vast in de dorpen, ook als ze in de stad gaan werken. Dus zorg voor voldoende woningen voor starters (in eerste instantie door aanpassing van bestaande woningen door onder meer inpandige uitbreiding). Benut uitputtend de mogelijkheden die de dorpen en de regio bieden op velerlei gebied en vergeet daarbij zeker niet de cultuur. Maak van Zuid-Limburg geen verpleegkliniek van eigen senioren al of niet aangevuld met ouderen uit de rest van het land die hier komen revalideren en/of kuren.

Ze is gevraagd door de voorzitter van de VVD Limburg of ze op de kandidatenlijst wilde staan. Daarop heeft ze volmondig ja gentwoord, want een sterke VVD in de provincie vindt ze belangrijk. Ze heeft dan ook als nummer 19 op de VVD-lijst Zuid gestaan. Het aantal stemmen dat ze heeft behaald in Zuid waren er 232. Haar activiteiten tijdens de verkiezingscampagne hebben zich in Zuid-Limburg afgespeeld. Iedere kandidaat voerde campagne in plaatsen waar men woonde en/of bekend was. Eigen posters konden worden gedrukt en eigen verkiezingsboodschappen worden ontworpen. Binnen de VVD was er geregeld overleg hoe kandidaten ook gezamenlijk ergens campagne konden voeren. Dit alles onder toeziend oog van een Zuid-Limburgse VVD- campagneleiding. Ook via de moderne media zoals linkedin en hyves heeft ze heel wat boodschappen verstuurd, met als hoofdthema de Euregio. Ze heeft daar heel wat reacties op terug gekregen. Overigens ook wel eens kritische, zoals op het standpunt dat de provincie het met 300 ambtenaren minder kan doen. Je krijgt dan wel de gelegenheid om het goed uit te leggen. Zoals de krimp en de overheveling van taken naar de gemeente.

DE DORPEN

BELANGRIJKE ZAKEN Als een van de belangrijkste zaken noemt ze het bevorderen van de grensoverschrijdende harmonisering. Met als punten waar hard aan getrokken moet worden het erkennen van elkaars beroepsopleidingen over de grens en het verder verbeteren van het grensoverschrijdend openbaar vervoer. En dan niet alleen de verbindingen, maar ook de betaalwijze (buitenlanders kunnen bijvoorbeeld niet betalen met hun bankkaart in de automaten van de NS). Over die verbetering is zelfs een interessant filmpje gemaakt op station Ransdaal waarin Ine een prominente rol speelt (te zien op o.a. www.zijaktieflimburg.nl en www.vvdvoerendaal.nl). Overigens vindt ze dat ook binnen Nederland het betaalgemak met de Ov-kaarten sterk verbeterd kan worden (zo zijn er bijvoorbeeld andere kortingen bij NS en Veolia, het activeren van onderdelen is nogal bewerkelijk, enz.). Verdere thema‟s van de VVD bij deze verkiezingen waren onder andere de bevolkingskrimp, het milieu, de cultuur en de economie. Voor de bevolkingskrimp moet er per regio maatwerk worden geleverd vindt ze. Zo kan de dichtslibbende woningmarkt van de regio Aken (veroorzaakt door de uitbreiding van de RWTHcampus) wellicht geholpen worden door het overschot dat in Zuid Limburg ontstaat. Milieu en economie kunnen gekoppeld worden door in te zetten op duurzame innovatie. Dat is goed voor de economie. De provincie kan dit ondersteunen door zelf duurzame producten of diensten te kopen.. En de concurrentiekracht van Limburg kan versterkt worden door onder andere het bevorderen van innovatie en hoogwaardige diensten. Maar ook door bij provinciale aanbestedingen rekening te houden met eigen bedrijven. De culturele instellingen dienen zelfstandiger te worden en afgerekend op prestaties. En niet vrijwel onvoorwaardelijk subsidie toegeschoven te krijgen, waardoor ze onbedoelde spaarpotjes konden vormen.

RANSDAAL Ze vindt Ransdaal een ontzettend levendig dorp. Ze is van mening dat de gemeente zou moeten inzien dat de rijkheid aan vrijwilligers in Ransdaal, alle ideeën die er leven, beter gekoesterd zouden moeten worden. Als voorbeeld noemt ze de werkgroep Zorg van het leefbaarheidproject die vanwege te geringe ondersteuning door de gemeente in ruste is…. Jules Jurgens


Het IVN en Basisschool St. Theresia hebben de Oude Akerweg „geadopteerd‟. De komende jaren zullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 samen met het IVN er voor zorgen dat deze holle weg niet opnieuw dicht groeit. De oude Akerweg is de onverharde holle weg die in het verlengde ligt van de verharde Akerweg (bovenaan de Ransdalerstraat naar rechts). De weg was jarenlang onbegaanbaar vanwege overwoekering en ingespoelde grond. Eind 2009 is de weg door eigenaar Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente opgeschoond. Het is nu dus van belang dat weg niet opnieuw dicht groeit. Op 16 februari heeft groep 5/6 het eerste, vlakke deel van de weg gesnoeid. Het IVN had gezorgd voor gereedschap en begeleidde met een aantal vrijwilligers deze dag. De jeugd pakte flink aan. Met grote beugelzagen en met takkenscharen gingen ze de struiken te lijf. De bomen mochten blijven staan maar al het struikgewas moest er aan geloven. Na een paar uur zweten had de weg weer een heel ander aanzicht. Na afloop liepen ze via het nieuwe „ommetje‟ terug naar de school. Op 23 februari was groep 7/8 aan de beurt om te snoeien. Zij moesten aan de slag in het hogere deel van de weg waar de bermen veel steiler zijn. Dit betekende dat er stevig gewerkt moest worden. Dat viel soms best tegen. Ondanks wat protesten heeft groep 7/8 de weg toch opgeschoond tot bijna bij de dassenburcht. De rest van de weg wordt volgende winter meegenomen in de snoeiplannen. Peter Goltstein

Halverwege de Oude Akerweg ligt een grazige berm. Deze 4 meter hoge berm vangt heel veel zonlicht en er zit veel kalk in de bodem, daarom kan de helling zich ontwikkelen tot een kalkgrasland met heel bijzondere planten. Om de berm in goede conditie te houden wil het IVN in het begin van de zomer een dag met een aantal Ransdaalse vrijwilligers naar de weg trekken om alle opschietende struiken en boompjes uit deze berm te verwijderen. Vanwege de hoogte zal dat met ladders moeten gebeuren. De precieze datum hiervoor wordt nog aangekondigd in de huis-aan huisbladen.

Sjpeegel va Ranzel nummer 11  

De Sjpeegel va Ranzel is een blad met allerlei informatie rondom activiteiten en wetenswaardigheden van het Limburgese dorp Ransdaal (gemeen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you