__MAIN_TEXT__

Page 1

Safe-senteret er åpnet

Ny strategi for Lions

Alder ingen hindring

Flyktningbarn i Libanon har fått en ny hverdag.

LCI Forward tar oss med inn i det neste århundre.

Hvordan generasjoner opplever felleskap i Lions.

LION Nr 4 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 10.500 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 4 2016–17

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller go­ der som vil bety tap av s­ elvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine

standpunkter eller mine ­handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeid­ skraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

CORLEWS SPALTE FOR FEBRUAR

Lions endrer seg, men hva vi egentlig skal gjøre, står fast TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Jeg elsker dette gamle bildet av Lionsmedlemmer fra 1959. Ta en god titt på ansiktene deres. Disse Lions fra Burbank i California koser seg åpenbart. Det å hjelpe men­ nesker i nød og det å skaffe tilveie midler er en alvorlig sak. Men hvor­ for ikke ha det litt moro sammen med gode Lionsvenner samtidig? Trivsel og glede er en viktig bit for Lions. Det er vår egen lille «hemmelighet». Å hjelpe andre er ikke en plikt eller et ork. Det er gøy. Det er tilfredsstillende. Det er gjennom å gi at vi mottar. I jubileumsåret ønsker vi å vise frem vår bemerkelsesverdige hjelp til andre, samtidig som vi markerer den berikende opplevelsen det er å være en Lion. For mange er det å være en Lion en viktig del av deres identitet, ikke bare deltakelse i en rekke frivillige handlinger. Hvis vi ser tilbake på Lions i fortiden, ser vi også hvordan Lions effektivt reagerte på behovene i sin tid. De var ikke utenforstående som måtte gjette hvordan de kunne hjelpe. De forsto hva deres lokalsamfunn manglet. De kan ha elsket å tulle med hverandre og kutte av hverandres slips, men de var alltid tro mot sin grunnleg­ gende oppfatning av det å hjelpe.

Lions i dag har endret seg. Vi har blitt velsignet med nye talenter etter innvielsen av kvinner siden 1987, og heldigvis, våre klubber har blitt langt mer mangfoldige. Men en Lion er en Lion er en Lion. Vår satsing på å hjelpe forblir den samme selv om vi utvikler oss og tar på oss nye prosjekter. Så hva vil skje med Lions i morgen? Vår oppgave fremover vil alltid dreie seg om å hjelpe. Men vi ønsker også fokus på medlems­ opplevelser. Vil vi lykkes? 100 år med suksess et bevis på at vi vil.

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

LION NR 4 2016–17

3


FLYKTNINGER I LIBANON

Annette Pemmer reiste ned for å sjå sjølv, og fekk kome inn i det eine klasserommet der borna får under­ visning (Foto: Amine Hacha)

– Vi setter barna først 13. januar opna Lions Norge sitt SAFE-senter for syriske flyktningeborn i Bekaadalen i Libanon. Senteret kan ta imot opp mot 400 born og er etablert i samarbeid med den lokale organisasjonen, Beyond og Libanesiske myndigheiter AV: SYNNØVE LIEN, LIONS CLUB FUSA

Annette Pemmer frå Lions Club Laksevåg er éi av eldsjelene i dette arbeidet. Ho var ein av dei som reiste ned til Libanon for å sjå senteret i drift dagen etter at det vart tatt i bruk. – Eg fekk mange sterke og flotte inntrykk, seier Pemmer etter heimkomsten. Senteret var fylt med om lag 100 born som 4

LION NR 4 2016–17

øvde, fekk testa eigen kunnskap og besøke barnehagen. Det største var nok den tydelege gleda som borna viste over alle tilboda dei her kunne få. – Det er viktig at vi prioriterer borna. Det er denne generasjonen som skal rydde opp når borgarkrigen i Syria ein dag tar slut, seier Pemmer.

Stort engasjement Det er Lionsklubbane i Norge som har finansiert senteret, og det er ikkje få dugnadstimar med ulike aktivitetar som ligg bak. Både lotto- og extra­tipparar har óg vore med gjennom Grasrotandelen. Bidraga frå dei ulike Lionsklub­ bane ligg frå 5000 til 100 000 kroner. Dette alt etter yteevne og


FLYKTNINGER I LIBANON budsjett, og er eit døme på at «mange bekkar små» kan få det til når viljen er til stades.

Det starta med ei eldsjel Kvifor satse akkurat her, når så mange flyktningar opplever kalde vintrar og lever under umenne­ skelege forhold? Det starta for tre år sidan da ein reportasje frå flyktninge­ leirane i Libanon vart vist på TV og engasjerte eit Lions-medlem. Han kasta seg rundt og alarm­ erte sine organisasjonssøstre og –brør; her må vi gjere noko. To døgn seinare var han på plass i Libanon, med 100 000 kroner frå Lions katastrofefond til innkjøp av varme klede og sko. Sidan har Lions samla inn og sendt nedover to store contain­ arar med varme klede, samt ein del skulemateriell.

Om SAFE-senteret I fjor vart avgjerda tatt i Lions Norge; vi skal no i første omgang bygge opp eit senter med fag­ personell som kan hjelpe borna til meir normaliserte tilhøve. Resultatet står der i dag, seks varme bygg der flyktninge­

borna kan føle seg trygge og få psykososial hjelp til å bearbeide vonde opplevingar. Dei fleste bur i telt med jordgolv og eit teppe oppå. Kampen for tilværet er beinhard og kampen mot barnearbeid er óg eit av fokus­ områda ved senteret. Mange av dei er allereie råka av dette og undervisninga vert lagt til rette for både skule og arbeid. Dei får óg undervisning om menneske­ rettane sine. Ulike fag- og helsepersonell arbeider her for å utgjere ein skilnad for borna i trygge omgivnader. Nokre av dei er frivillige ressurspersonar frå andre kantar av verda. Undervisning, teikning, forming, song og musikk er gode verktøy for alle. Lese- og skrivekunnskapa til borna vert testa, slik at dei etter kvart kan få tilrettelagt under­ visning og seinare starte på vanleg skule. Her er også ein barnehage, der borna får eit pedagogisk tilbod og undervisning. Dette for at mor skal kunne jobbe. På kveldstid vil sentra kunne gi ulike tilbod til mødrene, ikkje minst får dei sjå at borna blir godt ivaretatt

Her har dei det kjekt. Foto: Annette Pemmer

på Lions sitt Safe Center. Foreldre blir elles dratt med i undervisninga, og mødrene får eigne uteområde der dei kan dyrke grønnsaker. – Gjennom senteret får borna enkelt sagt ei mogleg framtid, seier Pemmer. Det er eineståande som konsept, og ei vidare­ utvikling av det Unicef jobbar med. Senteret er bygd opp midt mellom lokalbefolkninga og flyktningane, noko som kan betre dialogen mellom gruppene. Libanesiske born som er råka av barnearbeid er også velkomne her.

Vidare drift Om økonomien tillét det er det plass til 400 born her dersom dei går i to skift. Lions satsar i første omgang på å greie å skaffe midlar til drift i to år. Det kostar éin million i året. Seinare kan bygningane overtakast av Beyond eller Liban­esiske myndigheiter for vidare drift, evt. anna bruk. Bygningane er oppført med god standard og meint for bruk i mange år.

Rollespel om bornearbeid. Foto: Annette Pemmer LION NR 4 2016–17

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 4 8 Høydepunkter fra 100 år med Lions 10 LCI FORWARD – det neste århundre

Materiellfrister 2016–2017 Nr 5 – 27. mars Nr 6 – 22. mai

20 Mitt Valg fremover 22 Lions må bare oppleves 24 Fra ord til handling 27 Velkommen til Riksmøte 40 Mina har tegnet den fineste fredsplakaten

Safe-senteret er åpnet

Ny strategi for Lions

Alder ingen hindring

Flyktningbarn i Libanon har fått en ny hverdag.

LCI Forward tar oss inn i neste 100 år.

Hvordan generasjoner opplever felleskap i Lions.

LION

44 Førerhund fikk ny jobb 27 Vadsø satser på Mitt Valg 27 Tusenvis av barn på glattisen Nr 4 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Samer Katbi er tidligere båtflyktning fra Syria. Han har kommet inn i Lions med stort engasjement og et oppriktig ønske om å hjelpe andre. Les mer i artikkelen om Lions Club Malm på side 24.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 4 2016–17

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; Immediate Past President


TEKST

Leder

Lions i hundre Nå kommer det mye nytt for Lions. I dette nummeret har jeg tatt med vår nye strategiske plan LCI Forward der alt dette nye er presentert på en lettfattelig måte. Jeg har virkelig tro på at 100års jubileet kan blir en vitamin­ innsprøytning for organisasjonen, også her hjemme. Vi får mange nye digitale verktøy å jobbe med, og nye formål å jobbe for – diabetes og barnekreft blir nå en av fem satsingsområder. Jeg vet det er mange klubber i Norge som allerede har aktiviteter for disse målgruppene, og diabetes var en stor aktivitet i Norge for noen år siden. Jeg har fått inn­ trykk av at det er mange klubber som nå planlegger aktiviteter i

forbindelse med jubileet og da særlig på markeringsdagen 17. juni. Håper dere vil bruke både facebook og lokalavisene i markedsføringen, og at med­ lemmene deler informasjonen flittig! Billig og bra, det liker vi! Fortsett å sende inn gode bilder og historier til bladet, særlig aktiviteter og klubbstoff som andre i Lions kan ha nytte av, tenke over og kanskje le litt av? Det er lov å vise at det er moro å være medlem! Neste nummer skal publiseres også i en digital versjon for første gang. Verktøyet har jeg fått gratis av LCI. Det gleder jeg meg til og er veldig spent på hva dere vil synes!

Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Second Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Third Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea. Internasjonale direktører (2. år) Melvyn K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birgani, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León,

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Internasjonale direktører (1. år) Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

LION NR 4 2016–17

7


DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Høydepunkter for Lions 100 år 07.06.1917: Melvin Jones møter representanter fra 27 business­ klubber på et hotell i Chicago. De er enige om å forenes og stemme på et navn: Association of Lions Clubs. Jones hadde snudd modellen for businessklubber på hodet: i stedet for å styrke virksomhetens nettverk, vil Lions fokusere på samfunns­ tjeneste. 1920: Lions Clubs blir internasjonal ved å chartre en klubb i Windsor, Canada. Et av de første prosjektene er en utflukt i en elv for underprivi­ legerte gutter. Dette var rettskafne menn som gjorde det klart at «bare gutter med et notat fra sine lærere» fikk lov til å delta. 1925: Under den internasjonale convention i Cedar Point i Ohio, bønnfaller Helen Keller Lions om

1939: Detroit Uptown Lions Club starter sin egen førerhundskole. «Leader Dogs for the Blind» populariserer førerhunden over hele verden. 1945: Lions bistår i utarbeidelse av FN-pakten, og knytter et varig bånd med FN. 1949: Lions kommer til Norge med etablereringen Lions Club Oslo 11. mai dette året. Neste klubb kommer i mai 1951, Lions Club Bergen. Melvin Jones å ta på seg oppgaven som «Knights of the blind in the crusade against darkness.» Kellers veltalende appell ga Lions sin hovedoppgave som «de blindes ridder i korstoget mot mørket». 1930: Lion George Bonham maler en stokk hvit med et bredt rødt bånd for å hjelpe synshemmede etter å ha sett en blind mann streve med å krysse en gate. Klubber markedsfører den hvite stokken med stor iver. I 1956 har alle statene i USA vedtatt en hvit-stokk-lov som gir blinde forkjørsrett på veiene.

Helen Keller 8

LION NR 4 2016–17

1935: Lydbøker for blinde lages og Lions hjelper til med å distribuere bøker og maskiner.

1954: Etter en internasjonal konkurranse blir et offisielt motto vedtatt: «We Serve». Mottoet er innsendt av Lion D. A. Stevenson fra Font Hill, Ontario, Canada. Det var faktisk elleve medlemmer som sendte inn samme forslag, men Stevensons kom først. 1957: Den første Leo-klubben etableres i Abington, Pennsylvania, etter at Bill Graver spurte sin far: «Hvorfor er det ikke en Lionssponset serviceklubb for unge mennesker?» 1958: HKH Kronprins Harald blir Lions høye beskytter i Norge. 1961: Med over 20 klubber aner­ kjennes Lions Norge endelig som et fullverdig multippeldistrikt, MD 104, som det 25. Lionsland på verdensbasis og det fjerde i Europa.


TEKST

1961: Melvin Jones, Lions’ grunn­ legger og mangeårig general­ sekretær, dør i en alder av 82. 1965: Lions Norge får sin første representant (1965-67) i det inter­ nasjonale styret, Jan Eric Skappel fra Lions Club Oslo/Holmenkollen. 1966: Den første Lions Røde Fjær-aksjonen arrangeres over hele landet. Formålet er å oppfylle Erling Stordahls drøm om å bygge et nasjo­ nalt aktivitet- og kompetansesenter for funksjonshemmede – Beitostølen Helsesportsenter. Frem til i dag har vi hatt åtte LRF-aksjoner. Lions Førerhundskole etableres som den første førerhundskolen i Norge. Initiativet kom fra Lions­ klubbene på Slemdal og Eiksmarka. 1968: Lions Clubs International Foundation (LCIF) etableres. 1971: Etter flere tiår i sentrum av Chicago, flytter hovedkontoret til Lions Clubs International til sin fjerde og siste plassering i Oak Brook, Illinois, 24 km vest for byen. 1976: Den første offisielle norske ut­ gaven av «The Lion» kommer ut med Finn Wellberg som redaktør. Forlø­ peren var det helnorske «Lionsbladet» som ble utgitt første gang i 1956. 1981: Ungdomsorganisasjonen LEO kommer til Norge med Leo Club Oslo/Torshov som den første.

1981: Den første «Helsesportsuka i Tana» gjennomføres. Siden 1998 har denne sommerleiren for funk­ sjonshemmede vært en riksaktivitet med støtte fra Lions i hele landet. 1982: Tulipanaksjonens spede begynnelse starter i Oslo. Året etter trår Vestfold-klubber til med 10.000 importerte tulipaner. 1985: Et norsk katastrofefond opprettes, Norsk Lions Katastrofe­ fond. Den første utbetalingen gikk til jordskjelvkatastrofen i Armenia i 1988. 1986: Mor Teresa aksepterer Lions Humanitarian Award. 1987: Foreningen endrer sine vedtekter og inviterer kvinner til å bli medlemmer. Lionesseklubben Lions Club Haugesund/Edda er først ute i Norge høsten 1987, og registreres også som den første «dame-klubben» i Europa. 1988: Lions Quest vedtas innført i Norge, og de første instruktørene er ferdig utdannet i 1988. De første kursene for lærere holdes i 1990. Senere har programmet skiftet navn til Mitt Valg! 1989: Den første Lions International Peace Poster Contest arrangeres. Mustapha El Tawokji fra krigs­ herjede Beirut, Libanon, vinner førstepremien.

1990: SightFirst lanseres for å begrense blindhet. Femten år senere er 182 millioner USD samlet inn for 758 prosjekter i 89 land. 1993: Lions Norge starter opp sitt eget Sight First øyehelseprosjekt i Uganda (vedtak på Riksmøte 1992). 1995: LCIF samarbeider med The Carter Center, ledet av tidligere USA president og Lion Jimmy Carter, for å begrense elveblindhet i Afrika og Latin-Amerika. 2002: Lions etablerer to klubber i Kina, landets første frivillige med­ lemsorganisasjon siden 1950-tallet. 2004: Etter det ødeleggende jord­ skjelvet og tsunamien i Sør-Asia, mobiliserer Lions mer enn 15 milli­ oner USD til å gjenoppbygge boliger, skoler og barnehjem i fem nasjoner. 2005: Oppfølgeren Campaign SightFirst II lanseres. I løpet av tre år overgår Lions sitt innsamlings­ mål med 205 millioner USD. 2010: The Bill & Melinda Gates Foundation bidrar med 5 millioner USD til meslingkampanjen «One Shot: One Life», og Lions samler inn mer enn 10 millioner USD til kampanjen i de neste to årene. August 2016: Lions når sine mål og hjelper 100 millioner mennesker gjen­ nom Centennial Service Challenge. LION NR 4 2016–17

9


att ar bidr som h e g e n t a t rtse så m v å fo a ye fra n m ygge e b r å s å for r vi æ rvet a a r h a r v a s s h n n Vi t a Lio også e s. Som vi har n før os e m , onene tradisj blert e. ble eta å diss p e e e t r e it vid Lions. omm ning C en for n a id l t P m e e ng fr s for n, har ong Ra The L en kur e verde l e e g h g e r l e t lt LCI kar s ov for å plan ka k ra Lion f is l g g en ny e il t p ns ions o n stra L e r il t Med in o e l f ik jon bidra t en utv n ny vis heldige få å e komite ir e g å id m d rd som vært s amarbe s r a i h Forwa den. n i a V gspl ele ver mover. enterin over h m s e l vei fre n p io le en im e styre og L å utvik m: jonal kt-tea ternas prosje d r vårt in a w , or . Hora LCI F ris. ID G.S en fra , la Har ) s r r il a e K h d e l D ( I n P e , s r Vennlig rnt arte vein Be Eric C PID S , PID k c e B ce ID Bru

10

LION NR 4 2016–17


UTVIKLINGEN AV HJELPEARBEIDET

HVORDAN LIONS PLANLEGGER Å MØTE DET ANDRE ÅRHUNDRE MED HJELPEARBEID GJENNOM LCI FORWARD

Av 2015-17 Long Range Planning Committees: IP Bob Corlew, IPIP Dr. Jitsuhiro Yamada, 1.visepresident Dr. Naresh Aggarwal, 2. VP Gudrun Yngvadottir, 3. VP Jung-Yul «Yul» Choi, PIP Joe Preston, PIP Joseph L. Wroblewski, ID GS Hora, PID Eric Carter, PID Claudette Cornet, PID Douglas A. Lozier.

IDEENE TIL MELVIN JONES ER FORTSATT AKTUELLE 100 ÅR SENERE, MENS VERDEN ANNO 1917 ER STORT SETT UGJENKJENNELIG I DAG. Hest og kjerre kjørte fortsatt rundt i gatene, radio og papir sørget for massekommunikasjon og sosiale forbindelser ble etablert ansikt til ansikt i lokalsamfunnene. Nå er førerløse biler rett rundt hjørnet, internett har skapt et globalt nettverk for informasjonsdeling og folk over hele verden kobles gjennom sosiale medier og mobil teknologi. Den industrielle tidsalder må vike for den digitale tidsalder, og det endrer måten folk bidrar på for å hjelpe andre. Folk gir på nye måter. 10000 tekst­ meldinger med donasjoner ble sendt hvert sekund i kjølvannet av det ødeleggende jordskjelvet på Haiti. 80 prosent av verden vil ha en smarttelefon i 2020 og vi bruker sosiale medier som Facebook – som har 1,7 milliarder unike besøkende hver måned. Folk er frivillige på nye måter. Episodisk frivillighet, og periodisk i stedet for fast medlemskap, er nå den vanligste måten folk bidrar på som frivillige på verdensbasis. Vi endrer livsstil og enkeltsaker er

viktigere enn organisasjoner. Men frivillige er mer nødvendige nå enn noensinne. Teknologien har ikke bare foran­ dret måten folk bidrar på, det har også gitt oss et klarere bilde av våre globale behov. Teknologien tar oss inn i verdens lokalsamfunn gjennom mobiltelefon, bilder, video og sosiale medier, og viser oss ansiktene til menn, kvinner og barn som sliter. Og deres kamp er en bønn til verden og Lions – om å reagere. VI DEFINERER VÅRT ANDRE ÅRHUNDRE Så hvordan tilpasser Lions seg for å møte et stadig skiftende globale landskap? Hvordan kan vi møte de økende behovene i våre lokalsam­ funn og verden? Hvordan vi vil at verden skal se oss, og hvordan ser vi på oss selv? Som Lions har vi bidratt som ingen andre i 100 år. For å hedre dette århundre med hjelpearbeid, visste vi at måtte ha større drømmer en noen gang. Og for å møte de økende behovene til en verden i endring, visste vi at vi måtte sette et ambisiøst mål for fremtiden. Forestill deg hvordan verden ville se ut hvis Lions doblet sine human­ itære resultater. Eller tredoblet dem. Tenk hvor mange millioner flere som kan unngå å bli blinde og bli

løftet ut av fattigdom. Tenk hvor mange flere barn som kan vokse opp uten sykdom eller gis anledning til å lære, smile, håpe og trives. MEN LIONS VIL IKKE BARE TENKE DET. VI VIL OPPNÅ DET. Det er derfor vi har satt et mål om å forbedre livene til mer enn 200 mil­ lioner mennesker per år innen 2021 – en tredobling av våre humanitære resultater gjennom utvidede pro­ grammer og aktiviteter. Det krever strategisk planlegging. Det krever samarbeid på alle nivåer i Lions. Og det vil kreve innovasjon for å møte utfordringene fremover. Etter å ha tilbrakt de siste to årene med å samle innspill fra tusenvis av Lions rundt om i verden, har vårt internasjonale styre utviklet en ny strategisk plan for å hjelpe oss med å oppnå det ambisiøse målet om å tjene 200 millioner mennesker per år. Vi er stolte av å presentere den nye LCI Forward strategisk plan. VI PRESENTERER LCI FORWARD LCI Forward ble utviklet som et veikart for Lions for å planlegge, gjennomføre og oppnå vår visjon for fremtiden. Det inkluderer strategier for å utvide våre humanitære tjenester for å møte de økende behovene i verden. Den er designet for å forbedre driften, bruke ny teknologi og skape medlem­ sopplevelser uten sidestykke. Det vil LION NR 4 2016–17

11


VI HAR SATT ET MÅL OM Å FORBEDRE LIVENE TIL MER ENN 200 MILLIONER MENNESKER PER ÅR INNEN 2021 – EN TREDOBLING AV VÅRE HUMANITÆRE RESULTATER.

styrke Lions som merkevare, produsere nye produkter og innovasjon, og forene flere mennesker i tjeneste. LCI Forward omfatter fire fokusområder som vil lede vår handlingsplan for de neste fem år: • Øke våre hjelpeaktiviteters resultater og fokus • Endre omdømme og forbedre synlighet • Styrke klubb, distrikt og organisatorisk fortreffelighet • Forbedre medlemskapsverdi og nå nye markeder

VI VIL ENDRE OMDØMMET OG FÅ BEDRE SYNLIGHET Mange gjenkjenner Lions sin logo, men ikke vårt arbeid. Verden trenger å vite hvem vi er, hva vi gjør og hvordan de kan hjelpe menneske­ heten med oss. PR, global reklame og forbedret kommunikasjon gir nye måter å dele våre historier på. Vårt mål er å bli den mest kjente merkevaren for frivillig arbeid rundt om i verden, slik at bevisste menn og kvinner vil bli med oss ​​for å løse store humanitære utfordringer.

VI VIL STYRKE HJELPEARBEIDET Vårt humanitære arbeid kan utvikle seg, og vår påvirkning kan øke. Lions vil fortsette å møte lokale behov slik de alltid har gjort, men det oppstår stadig nye som gjør at vi må endre oss. Vi vil fortsette vår tradisjon med å hjelpe andre, og bygge videre på det for å nå vårt mål om å tjene 200 millioner mennesker i året innen 2021.

Hvordan vi skal få det til Vi ruller ut en global strategisk markedsføringsplan som er kulturelt relevant og målgruppefokusert. Vi bygger en digital markedsførings­ plattform for å nå nye markeder slik at samfunnsbevisste mennesker kommer til klubbene. Vi vil levere nye teknologier som mobilapper for å gi Lions mer on-the-go verktøy for å hjelpe, registrere og koble. Teknologi fremmer innovasjon som igjen vil utvikle Lions inn i fremtiden.

Hvordan vi skal få det til Vi vil lansere en oppdatert global hjelpeplattform under 2017 Cen­ tennial Convention i Chicago. Lions vil fortsette å jobbe for synsaken og hjelpe lokalsamfunn, men vi vil tilby nye måter å jobbe på, gode hjelpe­ programmer som kan gjennomføres over hele verden og verktøy for spore og måle hvordan vi påvirker lokalsamfunn og jorden rundt.

VI VIL STYRKE KLUBB, DISTRIKT OG ORGANISATORISK KVALITET Vi er forpliktet til å styrke medlemmer og ledere rundt om i verden. Dette krever nye ressurser, forbedret teknolo­ gi og bedre støtte. Det krever modig lederskap for å komme dit. Det betyr at vi er nødt til å arbeide i fellesskap og strategisk på hvert nivå av Lions for å sikre at vi forblir verdensledende innen humanitært hjelpearbeid.

12

LION NR 4 2016–17

Hvordan vi skal få det til Vi vil styrke klubber og distrikter over hele verden gjennom et kvalitets­ forbedringsprogram. Vi vil gjøre dette ved å effektivisere driften på alle nivåer i Lions, ved å gjøre det lettere å bli medlem og starte en klubb, og ved å bruke teknologi for å øke global tilgang til opplæringsmuligheter. VI VIL FORBEDRE MEDLEMSKAPSVERDI OG NÅ NYE MARKEDER For å nå vårt mål om å tjene 200 millioner mennesker i året, trenger vi nye medlemmer til å bli med oss. Ved å fokusere på verdien av å være medlem og styrke medlemsopplev­ elser, kan vi nå nye markeder og en­ gasjere en ny generasjon av frivillige. I tillegg til at yngre medlemmer blir med oss, må vi også erkjenne at måten folk frivillige på er i endring. Hvordan vi skal få det til Ved å utvikle nye produkter vil flere folk engasjere seg i frivillig arbeid gjennom LCI. Vi skaper nye mod­ eller for å tiltrekke de episodiske frivillige, og vi skaper komple­ mentære produkter og partnerskap med bedrifter som ønsker å utvide programmer for samfunnsansvar. SER FREM TIL VÅRT NESTE «CENTURY OF SERVICE» Gjennom vårt første århundre har Lions alltid omfavnet utfordringer. Ved å sette et nytt mål om å tjene 200 millioner mennesker årlig, vil Lions ligge i forkant av global hu­ manitær frivillighet. Vi vil være en del av samtalene og løsningene for de store utfordringene mot menne­ skeheten. Og vi vil bokstavelig talt forandre verden. La oss se tilbake og feire våre prestasjoner gjennom vår 100-års feiring. Men, la oss også se frem mot hva vi kan få til i vårt neste århundre med hjelpearbeid.

FORDI 100 ÅR ER BARE BEGYNNELSEN.


W NE

I NN

T I V E P R OD U C OVA TS

L TA TO

ST

R AT

ENHANCE SERVICE IMPACT & FOCUS

RESHAPE PUBLIC OPINION & IMPROVE VISIBILITY

EGIC MARKET

PL ING

GLOBAL CAUSE

PURSUE CLUB, DISTRICT & ORGANIZATIONAL EXCELLENCE

TED DA

L I T Y P ROG RA M QUA

UP

IMPROVE MEMBERSHIP VALUE & REACH NEW MARKETS

AN

LCI FORWARD ER UTVIKLET SOM ET VEIKART FOR LIONS TIL Å PLANLEGGE, GJENNOMFØRE OG OPPNÅ VÅR VISJON FOR FREMTIDEN. DET INKLUDERER STRATEGIER FOR Å UTVIDE VÅRT HUMANITÆRE ARBEID FOR Å MØTE DE ØKENDE BEHOVENE I VERDEN. LION NR 4 2016–17

13


TJENESTE I EN VERDEN I ENDRING HVORFOR LIONS ER VIKTIGERE ENN NOENSINNE

I 100 ÅR HAR LIONS HJULPET ANDRE. VI BEVARER DEN FANTASTISKE GAVEN – SYNET – OG HJELPER FAMILIER SOM SLITER MED Å SETTE MAT PÅ BORDET. VI GIR LIVREDDENDE VAKSINER TIL BARN, OG GJENOPPBYGGER SAMFUNN HERJET AV KATASTROFE. VI BRINGER HJELP TIL DE MEST SÅRBARE OG HÅP TIL DEM SOM SLITER. VI BRYR OSS. VI BETYR NOE. VI ER TIL TJENESTE. Å hjelpe andre er fundamentet vårt. Det er grunnen til at vi blir med­ lemmer i Lions, og hvorfor vi er det fortsatt. År etter år, i land etter land, har vi fått økt global innflytelse, vi redder liv og hjelper flere millioner over hele verden. Og verden trenger oss nå mer enn noensinne. Det er derfor vi har satt et mål om å tjene 200 millioner mennesker i året innen 2021 – en tredobling våre nåværende humanitære resultater. For å utvikle et nytt globalt ramme­ verk for hjelpearbeid, har vi sett på vår historie og årsakene vi har støttet. Lions og Leos over hele verden har identifisert det viktigste for dem og deres lokalsamfunn. Vi har identifisert presserende globale humanitære behov og hvordan Lions kan avhjelpe dem. Etter denne omfattende, globale vurdering, fikk vi bekreftet behovet for å fortsette å støtte vår lange 14

LION NR 4 2016–17

tradisjon for å bevare synet og hjelpe synshemmede, bekjempe sult og beskytte vårt miljø. Men vi opp­ daget nye behov som også krever hjelp fra Lions og Leos. NYE GLOBALE UTFORDRINGER Diabetes er en av de største globale helseutfordringer i det 21. århundre. Én av 11 voksne har diabetes, som kan føre til nyresykdom, svangerskaps­ komplikasjoner, nerveskader og andre store helsemessige komplikasjoner, inkludert synsproblemer og -tap. Det er den åttende største dødsårsaken i verden, noe som resulterte i mer enn 5 millioner dødsfall i 2015. Og tallet er ventet å stige betydelig i 2030 uten økt bevissthet, nye undervisningstiltak og utvidet screening og behandlings­ programmer rundt om i verden. Utsiktene for barnekreft er like dystre. Kreft er den nest største årsaken til død hos barn. På verdensbasis blir et barn diagnostisert med kreft hvert andre minutt, men mer enn 60 prosent av verdens barn har liten eller ingen tilgang til effektiv behandling. I utviklingsland har barrierer på alle nivåer i kreftomsorgen ført til kun 10 prosent overlevelse i enkelte land. Og barn som overlever kreft har ofte store skader på organfunksjon, fysisk utvikling og deres evne til å lære. EN NY VISJON FOR FREMTIDEN For å sikre at Lions er klare for å møte behovene i en verden i endring, vil vi formelt lansere vårt nye globale humanitære rammeverk i 2017. Det vil bringe Lions sammen for å takle globale humanitære utfordringer:

Å HJELPE ER VÅRT FUNDA­ MENT. DET ER DERFOR VI BLIR MEDLEMMER, OG DET ER GRUNNEN TIL AT VI BLIR I LIONS. ÅR ETTER ÅR, I LAND ETTER LAND, HAR VI ØKT GLOBAL INNFLYTELSE, REDDET LIV OG HJULPET FLERE MILLIONER RUNDT OM I VERDEN. OG VERDEN TRENGER OSS NÅ MER ENN NOENSINNE.


• Visjon – Vi vil fortsette med øye­ helse-prosjekter og hjelpe blinde og synshemmede. • Diabetes – Vi vil bidra med forebygging og kontroll av denne globale epidemien og hjelpe dem som er rammet av sykdommen. • Sult – Vi vil arbeide for å hindre sult og lindre fattigdom slik at ingen barn går sultne til sengs. • Miljø – Vi vil beskytte vårt miljø for å gjøre våre samfunn og verden til et bedre sted for alle. • Barnekreft – Vi vil utvide tilgan­ gen til livreddende behandling og bistå de barna som trenger oss. Vi vil fortsette vår lange tradisjon med å støtte barn, og bygge videre på det ved å utvikle nye måter å engasjere ungdom som frivillige og ledere i disse fem områdene for hjelpearbeid.

Hvert av områdene i rammeverket er viktige for å dekke lokale og globale behov. Diabetes introdu­ seres som et nytt globalt fokus på Convention i Chicago 2017. På Convention 2018 i Las Vegas, vil vi lansere en full service-plattform for diabetes, inkludert nye programmer, partnerskap og donasjons­muligheter til LCIF. Lions Clubs International Foundation vil være der for å bidra til vårt arbeid og samkjøre innsatsen til Lions for å skape store, varige endringer der det trengs mest. Det nye globale rammeverket gir Lions og Leos nye muligheter til å hjelpe, nye måter å forene våre medlemmer og andre service­

innstilte mennesker rundt om i verden, og sikre at vi møter ut­ fordringene i vårt neste århundre.

OG AKKURAT SOM I DE FØRSTE 100 ÅR, VERDEN ER AVHENGIG AV OSS.

VI VIL ANNONSERE DIABETES SOM ET NYTT GLOBALT FOKUS FOR HJELPEARBEID PÅ CONVENTION I CHICAGO 2017.

DON’T JUDGE EACH DAY BY THE HARVEST YOU REAP BUT BY THE SEEDS THAT YOU PLANT. – Robert Louis Stevenson LION NR 4 2016–17

15


VI SÅR ET FRØ FOR VEKST VI SIKRER SUKSESS VED Å OMFAVNE DAGENS GLOBALE FRIVILLIGHET

DET HELE STARTET I DET SMÅ, FOR LENGE, LENGE SIDEN. FRA EN ENKELT IDÉ PLANTET AV MELVIN JONES ET ÅRHUNDRE SIDEN I BYEN CHICAGO TIL VÅR VOKSENDE GLOBALE NETTVERK AV 46.000 KLUBBER OG 1,4 MILLIONER MENN OG KVINNER I MER ENN 200 LAND OG GEOGRAFISKE OMRÅDER RUNDT OM I VERDEN, HAR LIONS GJORT DET FÅ ANDRE HAR DE SISTE 100 ÅR: VI HAR HOLDT DET GÅENDE. VI KAN IKKE TA PRESTASJONER FOR GITT. Lions er fortsatt her i dag, fordi det vi gjør betyr så mye for så mange. Vi har gjort store fremskritt som Lions, men det er mye mer vi kan oppnå, og så mange flere liv vi kan endre. Så hvor skal vi begynne? Jo, ved å respondere på de globale endringene som Lions og alle serviceorganisas­ jonene står ovenfor i dag. DET FRIVILLIGE LANDSKAP I ENDRING Og det er i endring på fundamen­ tale måter. Folk i dag har flere valg hvis de ønsker å gi tilbake til sine lokalsamfunn. Millennials og Generasjon X har ulike holdninger til frivillighet enn generasjonene før dem. Deres travle livsstil betyr at det er mindre tid for alt, inkludert frivillig arbeid. Og globalisering endrer demografien i lokalsamfunn rundt om i verden, og bringer sam­ men mennesker i alle aldre, kjønn, raser og religioner. 16

LION NR 4 2016–17

OG VI MÅ SØRGE FOR AT DET ER ET STED FOR ALLE I LIONS. For å sikre at vi er posisjonert for lang­ siktig vekst og suksess, vil vi fokusere på sentrale problemstillinger som driver global endring i frivillighet: • Episodisk frivillighet. Folk som bidrar til ad-hoc prosjekter og i perioder i stedet for langvarige medlemskap – dette er nå den vanligste formen for frivillighet rundt om i verden. Det betyr at vi må gi større fleksibilitet for å få frivillige engasjert og holde dem motivert til å hjelpe. • Enkeltsaker versus organis­ asjoner. Gjennom 1970-tallet var det vanlig at folk sluttet seg til en organisasjon og ble langtids­medlemmer. Men det har forandret seg. Flere og flere mennesker ønsker å støtte en bestemt sak heller enn en paraply­organisasjon. • Kraften i teknologiske endringer. Den største trenden som raskt endrer frivilligheten er nye tek­ nologier. Folk kan nå finne frivil­ lige muligheter på smarttelefoner, de kan støtte en sak på nettet og samle inn penger og få oppmerk­ somhet virtuelt. Teknologi må spille en nøkkelrolle i å koble mennesker gjennom aktiviteter. VI SVARER GJENNOM LCI FORWARD Å kunne respondere på globale en­ dringer krever en visjon. Det krever evne til å se det store bildet, for å forutse endringer og tilpasse seg

dem. Det krever en strategisk plan som LCI Forward. LCI Forward introduserer markedsføringsstrat­ egier og bygge nye hjelpemodeller som vil appellere til nye markeder og nye generasjoner av serviceinn­ stilte personer. Noen av de viktigste strategiene er: • Å opprette en ny hjelpemodell for å utfylle dagens klubbmodell, med fokus på episodisk frivillighet og hvordan folk bidrar i dag. • Å ekspandere globalt i strategiske områder som tilbyr muligheter for å vokse og hjelpe flere menne­ sker som trenger oss. • Utvikle og fremme spesielle klubber som f.eks fokuserer på en sosial sak, et yrke, kultur eller sportslige aktiviteter for å gi folk nye måter å skape nettverk og hjelpe. • Fremme partnerskap med bedrifter for å engasjere ansatte og Lions i tiltak for samfunns­ ansvar som gagner våre lokal­ samfunn. Vi vet den eneste måten vi kan vokse på, er å tilpasse oss. Og den eneste retningen å gå, er fremover.


LEDELSE SKAPER KVALITET HVORFOR DET KREVES GODE LEDERE PÅ ALLE NIVÅER FOR Å LYKKES

NOEN SIER AT MAN BLIR FØDT SOM LEDERE. ANDRE SIER LEDERNE BLIR UTVIKLET. MEN DEN RØDE TRÅD SOM DEFINERER ALLE STORE LEDERE, ER HIGEN ETTER Å GJØRE DET BRA.

• Det internasjonale styret skal drive vår forening frem ved å skape innovative strategier og bygge en kultur for å lykkes. • Virksomheten skal støtte alle nivåer av Lions gjennom gode og effektive rutiner for å bedre betjene våre medlemmer, slik at de bedre kan tjene sine lokal­samfunn.

Høy kvalitet er ikke et mål, det er en reise. Det kreves et nådeløst fokus for å oppnå kvalitet. Det kreves en total forpliktelse til forbedring for å opprettholde det. Det kreves at vi en­ drer, lytter og tilpasser oss, både for å reflektere våre medlemmers forvent­ ninger og en verden i endring. Når vi gjør disse tingene, kan vi oppnå noe utrolig som berører alle som er en del av det. Dette er visjonen for Lions.

VISER VEI TIL DYKTIGHET En prosess for å oppnå høy kvalitet starter med ledelsen på alle nivåer i Lions, og hver og en har en viktig rolle å spille.

En god organisasjon må ha et lidenskapelig fokus på kvalitet på alle nivåer. Disse føringene kan hjelpe oss med å oppnå det: • Klubber skal trives ved å være fleksible, innbydende, servicefokuserte og villige til å vokse. • Distrikter og multippeldistrikter skal veilede ved å pleie klubber og samarbeide med hverandre.

Organisasjonen. Vi må kontinuerlig vurdere intern drift for å sikre at vi er innovative, effektive og svarer på våre medlemmers behov. Derfor har vi lansert «Finans Forward», et program utviklet for å fremme effe­ ktivitet i viktige prosesser. Vi flytter klubb-etablering til nettet, foren­ kler våre utmerkelsesprogrammer, styrker vårt medlemssenter, forenkler utgifts-rapportering, videreutdanner ansatte og effektiviserer oversettings­ tjenester. Distrikter. Distriktsledere gir råd og inspirerer klubbene i prosesser for vekst og suksess. For å forberede

distriktslederne for disse viktige rollene, vil vi gi utvidet opplæring. Dette betyr blant annet flere online opplæringsverktøy. Flere distrikts­ ledere vil også spille en sentral rolle i å skape regionalt innhold og kulturelt relevante programmer for Lions og de som ønsker å tjene. Klubber. Frivilligheten er i endring, så klubbens ledere må være villige til å tilpasse seg. Klubber bør være fleksible, åpne for forandring, villige til å lytte og klare til å omfavne nye behov hos dagens frivillige. Vi vil tilby nye ressurser levert på nye måter for å gi klubbene verktøy for å bedre organisere, støtte og tjene sine medlemmer. ENDRING STARTER INNENFRA Det kreves gode ledere for å oppnå storhet. Fokus på å forbedre vår organisasjon fra innsiden vil gjøre vår organisasjon, våre distrikter og våre klubber sterkere, og det vil hjelpe oss å lage medlems­ opplevelser i verdensklasse. Det vil bidra til at medlemmene velger å bli i Lions, år etter år. Hvis vi styrker alle ledere, vil kvalitet være både en visjon og fremtiden for Lions.

LION NR 4 2016–17

17


MELVIN JONES HADDE RETT

VI GJENSKAPER EN GAMMEL FORMEL FOR SUKSESS MED EN NY DIGITAL VRI.

MELVIN JONES VAR EN VISJONÆR LEDER SOM FORANDRET VERDEN, MEN SELV VÅR GRUNNLEGGER KUNNE IKKE HA FORESTILT SEG HVOR FUNDAMENTALT TEKNOLOGIEN HAR ENDRET VERDEN I DAG. SÅ HVORDAN SØRGER VI FOR AT LIONS’ TRADISJONER – DETTE MED FELLESSKAP, Å HJELPE ANDRE, SAMHØRIGHET, LOKAL PÅVIRKNING OG RELASJONSBYGGING – IKKE GÅR SEG VILL I DET STORE SKIFTET TIL EN GLOBAL DIGITAL VERDEN? Svaret ligger hos vår grunnlegger. I 1917 la Melvin Jones grunnlaget for verdens største serviceorganisasjon ved å ytre disse ordene til en gruppe av forretningsklubber i Chicago: «Hva om disse mennene,» spurte Jones, «som er vellykkede på grunn av sin iver, intelligens og ambisjoner, kunne bruke sine talenter til å bedre sine lokalsamfunn? Du kommer ikke veldig langt før du begynner å gjøre noe for noen andre.» Melvin Jones visste mye om service. Men han visste også noe om mennesker. Han bygde sterke relasjoner. Han inspirerte viktige samfunnsborgere til å engasjere seg og rekruttere Lions over hele verden. Men det viktigste, han 18

LION NR 4 2016–17

brukte sin menneskekunnskap – om hva folk trenger og ønsker – til å koble mennesker rundt om i verden med lignende idealer, og slik startet den globale servicebevegelsen vi har i dag. Og koble mennesker i dag er enklere enn noensinne. Det er 4,8 milliarder mobile enheter og digitale kommunikasjonskanaler når frem til de mest fjerntliggende om­ råder av planeten. For hvert seksti sekund er det mer enn 2,4 millioner Google-søk, 700.000 innlogginger på Facebook og 2,78 millioner YouTube-video visninger. TEKNOLOGIEN VIL STYRKE FREMTIDENS FRIVILLIGHET Vi har en enorm mulighet til å utnytte disse digitale teknologiene for å inspirere nye generasjoner av Lions og hjelpe våre nåværende medlemmer å nå nye høyder. Så hvordan skal vi gjøre det? Vi inte­ grerer tradisjonene fra Melvin Jones til LCI Forward – tenk på det som Melvin Jones 2.0. Her er hva du kan forvente: • Digital markedsførings­plattform. Vi bygger en best-i-klassen digi­ tal markedsføringsplattform som vil hjelpe oss å forstå interessene til våre medlemmer, og de som ennå ikke har oppdaget Lions. Det vil spille en nøkkelrolle i vår reklame og PR-strategier, utvide vår rekkevidde, forsterke vårt budskap og skape nye måter å få kontakt med folk som ønsker å tjene.

FOR HVERT SEKSTI SEKUND ER DET MER ENN 2,4 MILLIONER GOOGLESØK, 700.000 INNLOGGINGER PÅ FACEBOOK OG 2,78 MILLIONER YOUTUBE-VIDEO VISNINGER.

• Lions mobil-app. Vi utvikler mobile applikasjoner og medlem­ sprogrammer for å gi Lions nye måter å tjene, koble sammen og dele deres tjenester on-the-go. Teknologien vil styrke vår globale servicebevegelse og forsterke våre resultater ved å gjøre service­ muligheter tilgjengelig for flere mennesker på flere steder rundt om i verden. • MyLCI 2.0. Det internasjonale medlemsregisteret MyLCI er under ombygging for å gjøre det enklere og mer verdifullt for Lions, og nye funksjoner er allerede tilgjengelig. Club charter applikasjoner kan nå bli behandlet gjennom MyLCI, og


et nytt Message Center mulig­ gjør kommunikasjon mellom klubber og Lionsledere. Vi gjør MyLCI tilgjengelig for alle Leos og Lions, ikke bare offiserer. Følg med, snart får flere tilgang med gode verktøy. • Digital LION Magazine. Hver internasjonale utgave av LION vil ha et digitalt magasin innen januar 2018. Det gir leserne en god mobil magasinopplevelse, en ny måte å dele våre historier på sosiale medier ved å trykke på en knapp, og et flott verktøy for å vise nye medlemmer at Lions er innovative og rustet for å lykkes i den digitale tidsalderen.

Hvis Melvin Jones var med oss i dag, ville han si hva han sa i 1917, med en ny vri på hans ord til inspirasjon: «Hva om disse menneskene,» spurte Melvin, «som er så vellykket på grunn av sin iver, intelligens og ambisjoner, kunne bruke sine talenter til å forbedre sine lokalsamfunn, uansett hvor de bor og når de hadde tid? Du kommer ikke veldig langt før du begynner å gjøre noe for noen andre. La oss møtes online og begynne nå.» Og det er akkurat det vi ber om i dag for å inspirere neste generasjon av Lions.

4,4 millioner kroner til Lions fra Grasrotandelen Grasrotandelen er i ferd med å bli en suksesshistorie som kan skrives med gullskrift. Helt uten at det koster Norsk Tippings spillere noe som helst, sendes hundre­ vis av millioner kroner direkte til grasrota i norsk forenings- og organisasjonsliv. Lions Club Fredrikstad befinner seg i Norges-toppen med over 1,9 millioner kroner i grasrotandeler fra Norsk Tipping i 2016, en økning på 300.000 kroner fra i fjor. Klubben er kun slått av Vålerenga Fotball som fikk utbetalt over tre millioner kroner. Samlet har 341 Lions­ klubber i Norge fått 4 409 538

kroner i 2016, en økning på over 22 prosent fra 2015 da totalen var 3,6 millioner kroner. På vår hjemmeside lions.no finner du en oversikt over Lionsklubber som har mottatt støtte fra grasrotan­ delen i 2016, sortert på beløp.

ordens skyld: Det koster ingen­ ting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper koster nøyaktig det samme, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrot­mottakeren du velger å støtte.

Hva er grasrotandelen?

Fortsatt potensial

Grasrotandelen gir deg som spiller på et av spillene til Norsk Tipping mulighet til å velge et lag eller forening som skal få fem prosent av din spillerinnsats. For å motta midler fra Grasrot­ andelen, må foreningen være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysun­dregistrene. For

Det er fortsatt potensial for å øke Grasrotandelen. Nesten to millioner mennesker spilte hos Norsk Tipping i 2016, så det er med andre ord nesten en million mulige grasrotgivere der ute. Kan det være noe for din Lionsklubb å ta tak i?

LION NR 4 2016–17

19


DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

– Fremtiden til MITT En solskinnshistorie skal nå digitaliseres AV: STIFTELSEN DET ER MITT VALG

Daglig leder Annica Lindén Øygard, og styreleder Christian H Johansen, er hjertens enige. Stiftelsen Det er mitt valg går gode tider i møte: – Fremtiden er strålende, kommenterer Øygard. – Grunn­ laget vårt er fantastisk. Vi sitter på et supert program, og nå har vi mulighet til å videreutvikle alt sammen. Vi har rom får å gjøre grep slik at programmet blir mer tidsriktig, og på denne måten kan barn og unge få enda mer nytte av verktøyene våre.

Digitalisering og videreutvikling Hun viser til digitaliserings­ prosessen de nå har startet, samt arbeidet med å endre stiftelsens fremtoning: 20

LION NR 4 2016–17

– Vi skal gjøre en ansiktsløft­ ning på hele kommunikasjons­ plattformen vår. Ved siden av digitalisering samarbeider vi med partnere utenfor stiftelsen, for å kartlegge hvordan andre ser på oss. Vi jobber med å skape lettfattige verktøy slik at det blir enklere å forstå hva Mitt valgprogrammet er før man står midt oppi det som ny bruker. Samtidig pågår det en videre­ utvikling av alle programmene, for å legge til flere leksjoner med dagsaktuelle temaer barna kan diskutere i klasserommet. Temaer som integrering, familiesammen­ setning og det flerkulturelle, globale samfunnet blir stadig viktigere. Det samme gjelder seksuell trakassering, bildedeling,

konsekvensene av dette og dis­ kusjoner rundt hendelser barna eksponeres for i media og i hverdagen. – Mye av dette er med i programmet allerede, men vi kan dekke temaene enda bedre takket være midlene Lions samlet inn gjennom Lions Røde fjær-aksjon i 2015. Det er fantastisk å ha Lions i ryggen, og vi er faktisk i en særstilling nå til å kunne jobbe videre målrettet. Ikke minst får vi også støtte fra helsedirektoriet, slik at finansieringen hviler på et trygt fundament. Øygard påpeker dessuten at man vil kunne se forandringer allerede på riksmøtet i mai. Stiftelsen vil være tilstede for å


VALG er strålende! presentere nye satsningsområ­ der, samtidig som de ønsker å samle inn tilbakemeldinger.

– Vi skal møte dagens behov Styreleder Christian H Johansen deler Øygard optimisme for veien videre: – At vår fremtid er strålende er det ingen tvil om. Vi jobber veldig målrettet nå, med å tilpasse Mitt valg til samfunnet vi lever i. Vi skal digitalisere og sørge for at alt som har med Mitt valg å gjøre møter dagens krav og behov, kommenterer Johansen. Mitt Valg har etablert seg som Lions Norges store fyrtårn, og ledelsen tar ikke lett på jobben med å fortsette det gode arbeidet:

– Nå skal vi løfte oss videre sammen med Lions, utdyper Johansen, som i likhet med Øygard trekker frem jobben tid­ ligere daglig leder Ivar Tollefsrud har gjort de siste ti årene. – Han er har gjort en fabelaktig jobb de siste ti årene, og Annica tar over etter ham nå for å løfte dette videre.

Berømmer dyktige instruktører Selv legger Tollefsrud mye av æren på instruktørene som reiser rundt i hele landet for å kurse ansatte i skoler og barnehager: – Det jeg er aller mest stolt av som daglig leder i 10 år, er hvordan vi har klart å få til et samarbeid som fungerer så godt med Lions-organisasjonen og

med instruktørene i stiftelsen. Dette samarbeidet gjør at vi hele tiden kan tilby et knallgodt pro­ gram og at vi finner og utdanner de riktige instruktørene til de forskjellige jobbene. Det er jeg stolt av at vi har fått til, forklarer han. Tollefsrud påpeker at de aller fleste kommunene i landet har hatt minst én skole som har vært på kurs. Siden 1990 har nesten en million barn fått muligheten til å være med på programmet, og derigjennom styrket deres sosiale og emosjonelle kompetanse. I fremtiden skal enda flere få sjansen!

LION NR 4 2016–17

21


DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Marielle Soos er 19 år og president i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri

– Lions må bare oppleves Denne oppfordringen kommer fra Marielle Soos, president i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri. Marielle er 19 år gammel og student. I Lions Norge er gjennomsnittsalderen 67 år. AV: FREDRIK KNUTSEN, LEDER FOR LIONS 100 ÅR

Du er datter til Stefan og Helle Soos som begge har vært aktive Lions i mange år. Hvordan har det vært å vokse opp i en slik «Lionsfamilie»? – Jeg har vært påvirket av Lions i hele oppveksten. Jeg var alltid med på forskjellige aktiv­ iteter. Det å hjelpe andre har blitt en selvfølgelig del av livet. Og dette er noe jeg har lyst til å fortsette med. Nå er du 19 år, den nedre alders­ grensen for å bli medlem i Lions. Hvorfor valgte du å bli medlem? – Det å kunne se og oppleve at jeg hjelper andre er viktig. Jeg ønsker ikke bare å gi penger, jeg vil se hva det går til og virkelig «sitte i det». Da vet jeg at jeg gjør en forskjell. Hvordan er det å være president i en klubb i så ung alder? 22

LION NR 4 2016–17

Jeg synes det er veldig spen­ nende! Jeg får mye hjelp fra de andre i klubben som har vært med lenge, og det er jeg virkelig glad for. Et spennende verv å ha. Anbefales!

Hvis de unge får opp­ leve hvordan Lions hjelper andre, kan det bidra til at de ønsker å være med.

Har du noen tanker om hvordan vi kan få flere unge medlemmer i Lions? Jeg tror det er viktig å gjøre aktiviteter som involverer og påvirker ungdommer og barn.

Hvis de unge får oppleve hvordan Lions hjelper andre, kan det bidra til at de ønsker å være med. Nå har jeg vokst opp med Lions så det å bli medlem var nesten en selvfølge for meg, jeg har alltid sett på Lions som en god ting. Har du noen tanker om hvordan din klubb Fredrikstad Sorgenfri skal bli i fremtiden? Jeg vil gjerne at vi fortsetter med det vi gjør nå, at vi fortsetter å hjelpe. Jeg håper vi blir flere medlemmer, i alle aldre og begge kjønn, sånn som vi er nå. Jeg håper vi blir flere medlemmer slik at vi kan nå ut til flere. Hvordan er for deg som er ung å samarbeide med de eldre medlemmene i klubben? Jeg har ikke følt at det har vært noe problem i vår klubb. Vi


▲ Selfie på vei til opptaket med verdens­ presidenten, der jeg og tre andre skulle taes opp som medlemmer. Bakerst Helle Soos, Lise Grøstad Barkas og Derek Barkas. Midten Heine Knutsen og Runar Borgli. Foran meg og pappa Stefan Soos. ▲

Stefan Soos, Gunder Andersson og jeg deler ut pølser og saft til barna som har stått på skøyter under arrangementet Winter Classic.

Da verdenspresident Yamada besøkte Norge i fjor, foretok han den offisielle opptaksseremonien for flere medlemmer i klubben. Fra venstre: Michelle Borgli, Stefan Soos, Lise Grøstad Barkas, Grzegorz Brzezinka, Derek Barkas, Helle Soos, Heine Knutsen, Jitsuhiro Yamada, Runar Borgli og meg.

har nok en felles oppfatning av hvorfor vi er medlem i Lions, vi har en felles grunn, og vi deler som oftest meninger og da har det ikke så mye å si hvem man er. Vi er jo venner alle sammen, uansett! I dag skal du på klubbmøtet ta opp et nytt medlem. Hva tenker du om det? Det blir spennende det. Det er så deilig å få flere medlemmer!

Gjennomsnittsalder i Lions Norge Snittalder for alle medlem­ mer: 67 år • Menn: 68 år • Kvinner: 65 år Snittalder for nye medlem­ mer (siden 1. juli): • Kvinner: 52 år • Menn: 59 år

Lions Club Fredrikstad Sorgenfri Stiftet 27. juni 2014 25 medlemmer av begge kjønn 7 medlemmer under 30 år. Yngste 19 år, eldste 75 år Gjennomsnittsalder: 43 år Viktigste aktiviteter: • Ungdomsutveksling • Natteravn • Lions Julecup • Julelotteri • Flyktninger

LION NR 4 2016–17

23


DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Fra lammende ord til aktivitet og trivsel I Lions Club Malm har man sluttet å snakke om problemer med stigende snittalder blant medlemmene. De har heller valgt å handle og skape aktivitet. I løpet av tre år har snittet gått fra 63,5 år til 54,1 år. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Club Malm Ble stiftet 25.2.1971 Har i dag 37 medlemmer, og foreløpig kun menn. Den yngste er 20 år. De to eldste er chartermedlemmer på 86 og 89 år. 6 medlemmer under 3o år hvorav 3 er småbarnsforeldre. Viktigste aktiviteter: • Strøsand-avtale med Verran kommune – Sammen om forebyggende folkehelse • Produksjon av sittebenker til ulike formål • Dataopplæring for seniorer • Årlig Tulipan-aksjon • Ad-hoc prosjekter ved behov Facebook: https://www.facebook.com/ LionsClubMalm

24

LION NR 4 2016–17

Jarle Kirkeberg er kanskje noe over normalt interessert i Lions­ arbeid med vervene soneleder og leder for distriktets lederut­ vikling (GLT) – i tillegg til å ha president­rollen i Lions Club Malm. Jarle er 52 år og jobber til daglig som rådgiver innen næring og omstilling. Det siste har han hatt god bruk for når klubben hans har satt seg mål om å fornye seg, med alt det innebærer av utfordringer. Fra 63,5 til 54,1 år på tre år – det er imponerende resultat, Jarle! Men før jeg spør hvordan – hvorfor ønsket klubben å senke snittalderen blant medlemmene? Vi så over tid at gjennomsnitts­ alderen ble høyere og høyere, samtidig som vi ikke hadde noe planer om nyrekruttering. Aktivitets­nivået hadde en syn­ kende tendens til tross for at vi hele tiden har hatt et fantastisk

godt miljø blant medlemmene. Daværende styre fant ut at nå måtte vi sette rekruttering på dagsorden. Vi måtte gå fra å bare snakke om dette, til å faktisk å gjøre noe aktivt med det. Fra ORD til HANDLING ble en god rettesnor for vårt arbeid. Helt konkret. Hvordan har dere fått ned snittalderen? Da vi fikk laget en 3-årig handlingsplan, følte vi at klubben hadde satt seg noen ambisjoner. Vi måtte innrette arbeidet vårt etter å nå målene i handlings­ planen vår. På rekrutteringsom­ rådet satte vi oss et realistisk mål om en netto økning av medlems­ massen på 2 nye medlemmer pr år. Vi er ikke interessert i å rekruttere flere enn dette da vi også er opptatt av at aktiv med­ lemspleie av våre eksisterende medlemmer. Vi ønsket samtidig å prøve å utfordre myten om at


TEKST

UNGGUTAN +: Her er noen av de yngste medlemmene i Malm Lions. Fra venstre yngstemann Alexander Bratreit (20), ikt/web-ansvarlig Leiv Tore vada (30), visepresident Magnus Hovd (28), sekretær Tor Kristian Grande (31) og president Jarle Kirkeberg (52). medlemmer under 30 år ikke er interessert i frivillig arbeid eller har tid til å engasjere seg. Vi kan med en gang røpe at myten ikke er virkelighet i vårt rekrutterings­ område, snarere tvert imot. Vi har bare ikke prøvd ut våre ideer om å rekruttere yngre medlemmer tidligere. Da vårt første medlem på 25 år ble rekruttert i 2013, var vi fast bestemt på at han måtte få med seg en venn eller bekjent ganske kjapt. Som sagt så gjort. Etter to år som visepresident skal Magnus (28 år) nå ta over presidentklubba fra 1.7.2017. I tillegg er Magnus «bleieskift­ arbeider» og førstegangsfar. Det er også vår sekretær Tor Kristian (31 år) og IKT/WEB-ansvarlig Leiv-Tore (30 år). Derfor legger vi ofte styremøtene til kveldstid etter at de små er lagt for kvel­ den, og fedrene er klare for litt Lions-arbeid.

Hva tenker du er viktig for å få med flere unge i Lions? Vi må være villige til å tilpasse oss de unge og deres vaner i større grad enn tidligere. Vi må være lydhøre for deres ønsker

Hos oss er alle «Lions­ gutan» likeverdige enten du er godt voksen eller ung, har høyt eller lavt utdanningsnivå, kommer fra Syria eller Verran. om prosjekter og nye aktiviteter. Datakurs for seniorer er et pro­ sjekt utviklet og gjennomført av de unge i klubben som er meget godt mottatt. De unge har også

spenstige ideer for lokale tiltak for 100-årsjubileet. Klubbene må være synlige der de unge treffes og ferdes, dette innebærer også at vi må ta i bruk sosiale media i større grad. Vi har også erfart at de er veldig prosjekt- og handlingsorienterte. Derfor har vi valgt mottoet vårt fra ORD til HANDLING. Fadder-ordning er viktig slik at vi på et tidlig tidspunkt kan få til­ bakemelding om noe ikke er som forventet. Fadderne er også gode mentorer som kan gi informasjon og dele sin erfaring med de nye. Å få generasjoner til å jobbe sammen er kanskje lettere sagt enn gjort. Har det gått helt knirke­ fritt? Vi har ikke merket noe til even­ tuelle generasjonsmotsetninger i klubben til nå. Hos oss kan en 89-åring og en 20-åring arbeide i sammen. Det gjelder å definere LION NR 4 2016–17

25


arbeidsoppgavene på forhånd. På våre dugnader er pausene og kaffekosen like viktig som selve dugnadsoppdraget. Dette er med på «å bygge bro» mellom generasjonene. Hos oss er alle «Lionsgutan» likeverdige enten du er godt voksen eller ung, har høyt eller lavt utdanningsnivå, kommer fra Syria eller Verran. Et av våre nye medlemmer, Samer Katbi, er tidligere båtflykt­ ning fra Syria. Han har kommet inn i klubben med et engasje­ ment og et oppriktig ønske om å hjelpe andre. Dette har også resultert i et engasjement i pro­ sjektet «Dråpen i Havet» med fem opphold på Chios i Hellas for å hjelpe medmennesker i nød. Han var dessuten tolk og reisefølge for TV2-reporteren som prøvde å overnatte i teltleiren sammen med flyktningene på Chios. Han har vist alle i klubben hva hjerte­ varme i virkeligheten går ut på.

Synes likevel «syretesten» som vi finner på lions.no er et fint virkemiddel for å være føre var hva angår klubbmiljø med mer. Den har vært brukt i oppstarten av vårt arbeid. Hvis du skulle gi noen råd til andre klubber. Hva bør man passe på å gjøre/ikke gjøre? Det de fleste kan gjøre noe med er å våge å sette rekrutte­ ringspraten om til aktiv handling. Når man skal starte med rekrutteringen av unge medlem­ mer, så forsøk å rekruttere to unge samtidig. Pek ut faddere som har tid og lyst til å bidra i arbeidet med å integrere de nye i klubben på best mulig måte. Barn og barnebarn hos godt voksne medlemmer kan være meget aktuelle målgrupper. Glem alle myter om at unge ikke har tid eller lyst til å delta i frivillig arbeid. I de videregående skolene står

ILDSJEL FRA SYRIA: Syriske Samer Katbi er tidligere båtflyktning fra Syria og medlem av Lions Club Malm. Han har et sterkt engasje­ ment for humanitært arbeid.

26

LION NR 4 2016–17

frivillig arbeid på timeplanen flere steder. Allerede her kan vi sette inn innsatsen fremover. Student­ klubbene rekrutterer 50 % av sine medlemmer hvert eneste år. Her er det potensiale for mange unge nye medlemmer i Lions fremover. Styret og klubben må være endringsvillige og mottake­ lige for nye ideer, ta i bruk nye arbeidsformer som prosjekt og la klubben være mer synlig på f.eks sosiale media. Å vise våre aktiviteter og hva vi bidrar med i lokalsamfunnet er et godt utgangspunkt for synliggjøring overfor potensielle nye yngre medlemmer. I Lions Club Malm har vi bevist at det går an å rekruttere unge og engasjerte medlemmer så vel som en tidligere syrisk båtflyktning. Dette har beriket vårt allerede gode klubbmiljø. Vi ser derfor lyst på utfordringene som venter oss i framtida.

BARNA ER MED: I Lions Club Malm starter vi tidlig med LEO-rekrutteringen. På bildet er Magnus (9 år) og lille Sigve (21 mnd) med på dugnad. Pappa Leiv Tore Vada følger med på yngstemann.


Velkommen til Riksmøte 2017 i Hønefoss Lions Club Heradsbygda og Lions Club Ringerike/Veigin ønsker velkommen til Hønefoss og Sundvolden hotell 26. – 27. mai 2017. Planleggingen er i godt gjenge! AV: BORGAR AASTERUD, LEDER FOR HOVEDKOMITEEN

Vær med på beslutningene som fører organisasjonen videre, delta i diskusjoner og seminarer, sjekk ut vrimlehallen med stands. Du inviteres også til sosiale eventer der du kan utveksle ideer med nye og gamle Lionsvenner fra hele landet, og gjester fra de andre nordiske land. Riksmøte er det øverste beslut­ tende organ for Lions Norge. Riksmøte godkjenner rapporter og regnskap, velger sentrale tillitsvalgte, stemmer på innsendte saker og vedtar retningslinjer og fremtidsplaner for organisasjonen. Møtet arrangeres årlig og vanligvis i slutten av mai hvert år. Alle med­ lemmer i Lions og venner av Lions er velkomne til å delta, gjerne sammen med sin ledsager. Sundvolden hotell ble åpnet i 1648 og er i dag et moderne konferansehotell som ligger i Kro­ kkleiva (i nærheten av Hønefoss i Buskerud) med flott utsikt over Steinsfjorden.

Ledsagerturen på lørdag går til Galleri Klevjer og Hadeland Glassverk (bilde).

Påmelding

Kontakt

Program og påmelding finner du på lions.no. Arrangørene har i år lagt vekt på å holde kostnadene så lave som mulig og du velger selv hva du blir med på. De som ikke ønsker måltider eller overnatting, betaler kun 150 kroner for møtedeltagelse.

Vår stab vill å være tilgjengelig på Sundvollen Hotell fra onsdag og skal stå til tjeneste for alle våre deltagere og gjester. Har du spørsmål, kan du kontakte meg på e-post: borgar.aasterud@ gmail .com

LION NR 4 2016–17

27


Guvernørrådslederens spalte

Godt over halvveis folkens! «Tiden går fort i godt selskap» er det noe som heter, og vi i guvernørrådet trives godt sam­ men. Vi skal ha fire guvernør­ rådsmøter per Lionsår, men pga. saksmengde og tidsfrister har vi hatt flere ekstramøter allerede. Vi mener dette vært har vært nødvendig for å få komme fremover!

Riksmøtet Nå er det ikke lenge igjen til Riksmøte og 100-års feiring, så meld dere på til en koselig helg på Sundvolden!

På valg Som vanlig er flere verv på valg. Valgene foregår på Riksmøtet, og valgkomiteen trenger kandi­ dater asap! Vi har mailet til alle klubber, men responsen har ikke vært der. Så kom igjen, meld dere på eller få passende kan­ didater til å si JA! Det er både lærerikt og utfordrende å arbeide på MD-plan!

Guvernørrådsleder for 2018/19. (Fungerer som assisterende guvernørrådsleder i 2017-2018)

GMT for 2017 – 2020 (medlems­ utvikling/pleie/rekruttering)

GLT for 2017 – 2020 (opplæring) YCEC for 2017 – 2020 (ungdoms­aktiviteter)

28

LION NR 4 2016–17

Kontrollkomite (KK). Ett medlem skal velges. KK skal ha tre medlemmer og det velges en vararepresentant. Komiteens medlemmer har en funksjonstid på tre år. Et medlem trer ut hvert år. Maks funksjonstid er seks år. Personer som er tilsatt i administrasjonen eller har sentrale verv eller har hatt slike funksjoner / verv i de tre siste år, kan ikke velg­ es, jmf lovens § 17.7 jf. § 17.4 a- j.

Lill Alver Guvernørrådsleder Lions Norge

Valgkomite Tre medlemmer skal velges. Sittende og foregående guvernør­ rådsleder skal være med i valg­ komiteen, og Riksmøte velger tre medlemmer. Komiteen konstituer­ er seg selv.

Lovkomiteen. Ett medlem skal velges. Multippeldistriktets lovkomite består av tre personer, hvorav en skal være jurist. Lovkomiteen er kun ansvarlig overfor Riksmøtet, men rapporterer mellom to riksmøter til Guvernørrå­ det (GR). Lovkomiteens leder, eller den han gir fullmakt, møter i GR etter innkalling. Komiteens med­ lemmer har en funksjonstid på tre år. Komiteen konstituerer seg selv. Et medlem trer ut hvert år. Med­ lemmene kan gjenvelges en gang. Maksimum funksjonstid er seks år.

Nordisk samarbeidsråd Guvernørrådet og aktuelle fag­sjefer deltok på Nordisk Samarbeids­ råd (NSR) på Island i januar. Et

vellykket arrangement! Norge fikk vedtatt sitt skoleprosjekt for «De glemte barna» i Libanon. (Les mer om vedtaket på neste side). Jeg synes det er flott å ha et nordisk prosjekt som allerede er så godt forankret i klubbene våre. Vi fikk også en god innsikt i hva Orkester Norden arbeider med og hvilket fantastisk tilbud dette er! Vakker musikk fikk vi også høre.

Takk for invitasjoner! Ellers synes jeg det er veldig koselig å delta på arrangementer rundt i distriktene, der opplever man samhold, glede og det som Lions er ment for å være! Så takk til dere som inviterer meg/oss! ☺ Ha en strålende vår! «Growth is never by mere chance, it is the result of forces working together». James Cash Penney


NSR 2017

Nordisk samarbeidsråd (NSR) 2017 Nordiske Lions har helt siden 1950-tallet kommet sammen for å diskutere felles utfordringer. Årets nordiske treff ble arrangert 20.– 22. januar i Reykjavik, Island. AV: HELENE DALE STEINDAL, PRC I DISTRIKT 104D

Islands president, Guðni Jóhannesson åpnet møtet med å fortelle om Lions betydning på Island, og at han hadde «gitt sitt blod» til organisasjonen. Han er Lions’ høye beskytter på Island. Vår kommende internasjonale president, Guðrún Yngvadóttir kunne heldigvis utdype den tidligere uttalte koblingen mellom blod og Lions. Lions på Island har allerede startet kampen mot diabetes og tester frivillige på gaten med måling av blod­sukkeret. Dette var Island president med på å gjennomføre. Den høytidelige stemningen under åpningen ble for­ sterket av islandske ungdommer i Orkester Norden som spilte nasjonalsangene. Norge og Sverige hadde et samordnet forslag for vårt neste felles nordiske bistandsprosjekt som ble

Lions internasjonale andre visepresident Guðrún Yngvadóttir sammen med tidligere internasjonal direktør Svein Berntsen som presenterte Norges nye skoleprosjekt i Libanon for «De glemte barna». Foto: Helene Dale Steindal.

vedtatt. De innsamlede midlene fra nordiske Lions, €1,60 per medlem, i perioden 2017–2021, skal gå til å hjelpe syriske flyktningbarn i Syrias naboland. Både Sverige og Norge kaller prosjektene sine «De glemte barna». Lions Norge opererer i Libanon, mens Lions Sverige jobber med prosjekter i Tyrkia. I løpet av fire år rullerer formålene slik at Norge får bidragene i år 1 og 3 mens Sverige får i år 2 og 4. I tillegg til forhandlinger ble det holdt ulike seminarer om Lions’ utvikling, hjelpearbeid mm. Lions internasjonale strategi frem mot 2020, «LCI FORWARD» ble presentert og det ble holdt et eget seminar om «Flere kvinner i Lions». Det ble dessuten tid til både nettverksbygging og sosial omgang under vennefesten og festmiddagen.

Islands president Guðni Jóhannesson viste at han hadde god innsikt i Lions aktiviteter på Island. Han var gjestetaler under åpningen av NSR i Neskirkja i Reykjavik. (Foto: Svend Due Mikkelsen)

LION NR 4 2016–17

29


Lions forebyggende arbeid Vårt nye Lions år har for lengst startet. Vi har nye tillitsvalgte som tiltrer sine nye verv, alle med et ønske om å gjøre en god jobb for Det er ikke vanskelig å bli imponert organisasjonen. Det samme over altundertegnede. frivillig Lionsarbeid gjelder Mensom jeg våre medlemmer legger mitt vet jeg vil trenge hjelp avned. dereI alle verv som MD NAC – leder for fore­ for å kunne fylle den posten jeg byggende barne- og ungdoms­ har fått. arbeid – får jeg vite en god del av det som skjer på det feltet. Det er «Vi går mot en lengre periode kort og godt formidabelt. med høydepunkter for Lions Vi skal heller ikke glemme Norge» at det er svært mange i Norge som gjør en kolossal innsats for LIONs rødE fjær andre mennesker og som ikke er aksjON 2015 medlem av Lions. Lions har de Det går fort mothedret aksjonstidspunkt senere årene mennesker såsom ta kontakt medbeundringsverdig aktuelle samlegger ned arbeidene arbeid forlag/foreninger barn og unge som og for dere kan gjøre en forskjell sinemener medmennesker i lokalsam­ funnet. er to utmerkelser for Lions Det under aksjonen. Skapdet dreierfor segdere om;selv Lions Tulipanpris hygge under akog Lions somDa altså sjonen vedUngdomspris, å planlegge godt. kan deles ut både til Lionsmed­ er det så mye lettere å gjenlemmer en oggod ikke-medlemmer. nomføre aksjon. Lionsmedlemmer- og klubber har forslagsrett til disse to LIONs tuLIpaNaksjON påskjønnelsene. Send forslag med 2015 - 1.000.000 tuLIpaNEr begrunnelse på prisene på e-post Jeg ønsker beholde målet for forinnen 1. mars til undertegnede: rige aksjon - 1 million tulipaner. Vi oglomsaa@online.no Utdelingen klarte nesten i 2014. Vi øker skjer det på Lions Riksmøte i mai. stadig, noe som også vitner Gå inn på www.lions.no,om klikk kreativitet og nytenkning ute på «Vårt arbeid», deretter påi klubbene for å nåarbeid sine mål. For å «Forebyggende for barn synliggjøre lite som skalmer til og unge». hvor Der kan du lese for atprisene. vi skal nå målet så snakker om vi om en økning pr. medlem med Tulipanpris 8 Lions tulipaner. Jeg har stor tro på at Lions Tulipanpris skalLRF belønne dersom vi gjør en god aksjon personer som gjør en særlig inn­ lokalt, får klubben gevinst i form sats for barn og unge. Kriteriene av flere medlemmer og mer for å få prisen er at prisvinneren velvillighet hos publikum også må følge intensjonen under tulipanaksjonen.bak pro­ grammet Mitt Valg.

ta kONtakt mEd dIN skOLE

Tulipaner og ildsjeler

34 LION Nr 2 2014-15 30 LION NR 4 2016–17

Høstens tegnekonkurranse er en utmerket GOD grunn til å ta konLions takt medungdomspris skolen. Dersom dere Lions ungdomspris skal gis til en føler at dere mangler komungdom eller en gruppe ung­ petanse, har hvert distrikt støtdommer som gjennom frivillig tespillere som dere kan benytte. innsats finnes i sitt lokalsamfunn har Materiell på Lionskontoret gjort en spesiell innsats for sine dersom det er behov for dette. medmennesker. Det heter i Lions etiske norm at høydEpuNktENE står vi skal være gavmilde med vår I kø ros. Jeg oppfordrer dere til å Vi har flere gode anledninger til å sjekke nærmiljøet for å finne ut gåom ut det å fortelle omsom Lions og vil gi en er noen dere markere oss. Lionsåret oppmuntring: Kom med forslag til 2014/2015 er allerede omtalt. disse to prisene! Men vi kan også feire i 2016. Da Tulipanaksjon 29.den april erLions det nemlig 50 år siden første Røde aksjonen SomLions dere vet, er Fjær det den årlige Tulipanaksjonen som finansi­ ble avholdt og satte kursen for erer våre aksjoner. Mitt Valg Ikurs samt fremtidige 2017 kanat vi klubbene kan søke om midler feire at det er 100 år siden den fra åretsLions aksjonsmidler til lokalt rus­ første klubben så dagens forebyggende ungdomsarbeid. lys. Hvis din klubb vurderer å kunne selge noen flere tulipaner, foreta strENgthEN thE prIdE en rask etterbestilling hos Hroar Dette er slagordet til Joe Preston, Thorsen! E-post: hroar.thorsen@ International President 2014 lions.no /2015. Sørg for å gjøre det slagordet til Ditt eget slagord og Profilering med det også klubbs. Det er viktig åDin være synligVær under stolte av det vi har29. gjort, men Tulipanaksjonen april. Titt enda viktigere gå på nye opplitt på «Markedsplassen» under gaver med stolthet og Da vil «Medlemssenter» på glød. hjemme­ det synes det er bør moro å skape sida vår. at Kanskje dere bestille profileringsutstyr? Det erVær også gode resultater sammen. et viktig å fortelle omog Lions ogbehva vi stolt Lionsmedlem, styrk bruker innsamlede midler og til. Dere visstheten innad i klubben, det er flinke til å benytte lokalpres­ vil lyse av klubben – ikke bare i sen. Fortsett medarbeid det! Dessuten: vårt forebyggende for barn Glem ikke å bruke sosiale medier! og unge, men i alle klubbens Det finnes dessuten brosjyrer gjøremål. dere kan bestille, eller dere kan

Bjørn Zarbel Leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD nAC) Hans Otto Glomsaas Leder for forebyggende arbeid (MD NAC)

lage brosjyrer selv. Da blir det et sterkt lokalt preg som kan være opplysende for folk. Brosjyrer kan være et godt utgangspunkt for en klargjørende samtale når vi står på stand. Lykke til med Lionsarbeidet! Hans Otto Glomsås, MD-NAC


INTERNASJONALT HJELPEARBEID

FERDIG: IR katalog, oversikt over bistandsprosjekter Vi er nå i mål med det vi har kalt IR katalog, som er en oversikt over våre bistandsprosjekter. Dette er vi meget glade for. En milepæl er nådd etter at IR katalog har vært på program­ met i mange, mange år. Vår ITC Asbjørn Larsen har utviklet det datamessige, slik at dette er brukervennlig og fungerer meget godt. Her kan vi trykke på land og se hvem som har prosjekter i de respektive landene. Vi har så langt registrert 32 prosjekter i alt 17 land. Det vil si at vi har mange forskjellige prosjekter innen utdanning, helse, bygg,

brønner osv. På NSR (nordisk samarbeidsråd) møte i januar ble vår IR katalog presentert og den vakte interesse. Vi skal om kort tid også sende den til de andre nordiske landene for å se om det er interesse for en videreutvikling. Nå har vi et meget nyttig verktøy når klubber og soner ønsker å gi penger til noe de brenner for.

Nils W. Ørum MD-IRC

Gå inn på lions.no, vårt arbeid, internasjonalt arbeid for å se katalogen og legge til din klubbs prosjekt! https://goo.gl/G84Vba

LION NR 4 2016–17

31


SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT, NASHVILLE, TENNESSEE, USA 13.–16. OKTOBER 2016 KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1 Godkände en resolution som hänvisar distriktsguvernören i distrikt 300-C1 (MD 300 Taiwan) att arbeta med tidigare internationell president Tam för att rekommendera lionmedlemmar till posten första vice distrikts­ guvernör på ett rättvist och konsekvent sätt. Den internationella styrelsen beslutade vidare att i de fall distriktet inte lyckas följa den internationella styrelsens direktiv kommer vidare åtgärder att vidtas av kommittén för stadgar och arbetsordning. 2 Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den internationella styrelsens policy­ manual i förtydligande syfte. 3 Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den internationella styrelsens policy­ manual för att ta bort onödiga upprepningar av policyn. 4 Reviderade policyn för en neutral medlare i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att förtydliga vem som utser den neutrala observatören. 5 Reviderade varumärkespolicyn i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, gällande avsnittet som handlar om när en kongressnål anses vara ett «samlingsobjekt». 6 Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 32

LION NR 4 2016–17

2017, gällande att ändra den internationella arbetsordningen så att tidpunkten för den officiella kallelsen är konsekvent med kraven för de officiella ändringsförslagen. 7 Antog en resolution, som kommer att framläggas vid den internationella kongressen 2017, att ändra den internationella arbetsordningen gällande antal styrelse­ medlemmar som väljs från USA för att återspegla de senaste ändringarna i de internationella stadgarna.

KONGRESSKOMMITTÉ 1 Ändrade programmet för den internationella kongressen 2017. 2 Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegat­kommittén, vilka hjälper till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect grupp­ledare och det internationella huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Chicago. 3 Reviderade valprocedurer för att kombinera certifiering och röstning vid kongressen. 4 Reviderade policyn gällande bud, för att tillåta ett undantag gällande godkännandekraven.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTSOCH KLUBBADMINISTRATION 1 Godkände samordningslions för verksamhetsåret 2016-2017. 2 Godkände att förslagen om ändring av distriktsgränser som

mottagits från multipeldistrikt 105 (brittiska öarna och Irland) och multipeldistrikt 323 (Indien) träder i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2017 och att förslagen om ändring av distriktsgränser som skickats in av multipeldistrikt 24 (Virginia), multipeldistrikt 32 (South Carolina), multipeldistrikt 43 (Kentucky) godkänns och träder i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2018. 3 Godkände en ändring i normal­stadgar och arbets­ ordning för lionklubb, bilaga C, för att lägga till klubbens LCIF koordinator i avsnittet för organisationsplanen. 4 Godkände designen på namnbrickorna för LCIF:s ordförande, förtroenderådsmedlemmar och LCI:s adjungerade styrelsemedlemmar. 5 Godkände förenklad kinesiska som ett av organisationens officiella språk. 6 Förtydligade policyn gällande bilkörningskostnader i samband med deltagande i DG Elect-seminariet som hålls under den internationella kongressen.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1 Godkände prognosen för första kvartalet 2017, vilken visar ett underskott. 2 Godkände en ändring i den internationella styrelsens policy­


manual för att öka antalet reseersättningar för presidentens utsedda från en till upp till två planeringsmöten för forum.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPS­UTVECKLING 1 Godkände kursplansstöd för ett lokalt planerat, levererat och finansierat ELLI i Korea, förutsatt att ansökan erhålls och att programmet kommer att vara finansierat lokalt, inklusive översättning. Instruktörerna måste beviljas av LCI och LCI kommer tillhandahålla en representant för att utvärdera processen, så som man har gjort vid tidigare pilotprogram. 2 Godkände kursplanen, programmet och teamet av gruppledare för DG Elect-seminariet 2017. 3 Godkände att man flyttar DG Elect-seminariet till en fast plats i närheten av huvud­ kontoret och genomför DG Elect-seminariet tidigare under verksamhetsåret under en pilotperiod på 5 år. Denna pilotplan kommer att inledas i samband med DG Elect-seminariet 2019. 4 Reviderade den internationella styrelsens policymanual, kapitel XIV, stycket D.10.e för att förtydliga att DG Elect-seminariets gruppledare måste kunna tala och förstå engelska eller ha lokal tillgång till en egen tolk för att kunna kommunicera med andra gruppledare och Lions Clubs Internationals huvudkontor.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMS­ UTVECKLING

KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION

1 Godkände att programmet Involvera en veteran utökas till alla konstitutionella områden fram till juni 2018 samt inkluderar aktiv militärpersonal.

1 Godkände alla hundraårsjubileets anslag som skickats in.

2 Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta att charteravgifter skickas in efter charteransökan har skickats in, men innan charterbrevet utfärdas. 3 Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till att per den 1 januari 2018 måste alla nya charteransökningar skickas in via MyLCI. 4 Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta att kommittén för medlemsutveckling granskar och godkänner lämpliga ändringar av policyn som kräver att 75 % av nya medlemmar bor eller arbetar inom multipel­distriktet. 5 Ändrade den internationella styrelsens policymanual gällande processen för distrikt som chartrar tio eller fler klubbar under ett verksamhetsår. Utöver att distriktsguvernören godkänner charteransökan måste antingen första vice distriktsguvernör, andra vice distriktsguvernör eller GMT områdesledaren/områdes­ ledare i speciella områden godkänna ansökan. Hälften av de internationella avgifterna kommer fortfarande att krävas innan charterbrevet utfärdas.

2 Godkände den fyraåriga digitala marknadsföringsplanen och justerade budgeten och prognosen. 3 Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla kommitténs namn, «kommittén för marknadskommunikation». 4 Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att ändra titeln chefredaktör för tidningen LION till chef för marknadsföring och medlemskap.

KOMMITTÉN FÖR SERVICE­ AKTIVITETER 1 Godkände diabetes som den femte servicekampanjen i hundraårsjubileets hjälputmaning, kampanjen träder ikraft det sista året av hundraårsjubileet, den 1 juli 2017– 30 juni 2018. 2 Gav ytterligare två medlemmar utmärkelsen Årets Leo för 2015–2016. 3 Reviderade kapitel XXII i normalstadgar för leoklubb för att uppdatera ämbets­ perioden för leopresidenten. Mer information om den inter­ nationella styrelsens resolutioner finns på organisationens webb­ plats www.lionsclubs.org Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630-571-5466. LION NR 4 2016–17

33


LCIF

Special Olympics-utøver verdsetter sin rolle som Lionsmedlem Lionsmedlem Steve Rodenbeck tar med seg ånden fra Special Olympics (SO) – også utenfor banen. Rodenbeck har vært idrettsutøver i nesten 20 år og deltar i flere idretter. AV: CASSANDRA ROTOLO, LIONS CLUBS INERNATIONAL FOUNDATION TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Som et stolt medlem av Team New Jerseys fotballag gjennom hele 2010 USA Games i Nebraska, ledet han sine lagkamerater til en bronsemedalje. Rodenbeck var også medlem av Team NJ under 2014 USA Games, hvor de konkurrerte i volleyball. Han og hans lagkamerater avan­ serte til 2015 World Games i Los Angeles som medlemmer av Special Olympics USA. De representerte USA og New Jersey, og tok fjerdeplassen. Han konkurrerer også i inne­ hockey, basketball og tennis. Rodenbeck ble uteksaminert fra Fairleigh Dickinson University, hvor han mottok en pris for frem­ ragende akademiske prestas­ joner. Han jobber nå som en konferansesenter-koordinator hvor han nylig ble hedret for «doing right». Rodenbeck er svært aktiv i sitt lokalsamfunn. Han er frivillig som en verdensomspennende 34

LION NR 4 2016–17

ambassadør og er en offentlig talsperson for Special Olympics. Han er for tiden leder for utøvernes kongress, det styrende organ som representerer New Jersey-utøvernes interesser. Han er også president i Lionsklubben sin, Garden State Champions Lions Club. Hva fikk deg til å bli et Lions­ medlem? Jeg ønsket å gjøre en forskjell i samfunnet og i andre mennesk­ ers liv. Hvordan har det å være Lions­ medlem gjort deg til en bedre leder for idrettsutøvere og felles­ skapsleder? Å være en Lion har lært meg verdien av samarbeid i en gruppe. Det å arbeide med en rekke hjelpeprosjekter sammen med gruppen har gjort meg i stand til å hjelpe både med­ lemmer og utenforstående. Det

handler om å gjøre en forskjell i samfunnet og andre menneskers liv. Hvilke nye ferdigheter har det å være en Lion lært deg? Ledelse, samarbeid og kom­ munikasjon er nøkkelen. Hvordan vil du øke frivillig arbeid med Lions i samfunnet? Ved å jobbe og kommunisere med andre Lionsklubber i områ­ det. På denne måten kan vi se at våre medlemmer pluss medlem­ mer i andre klubber jobber som en enhet. Husk, det er ingen «jeg» i et team. Hvordan ser du for deg at Lions kan hjelpe idrettsledere til å lære mer om lederskap for derved å hjelpe sine lokalsamfunn? Hva kan våre klubber gjøre for å hjelpe med det? Idrettsledere kan ta Leadership kurs for å utvikle sine lederegen­


Rodenbeck har spilt fotball for Special Olympics siden 2007.

TEKST

«Champion»-klubber er Lions­klubber som spesielt støtter Special Olympics. For informasjon om Lions Clubs International – Special Olympics partnerskap, besøk lcif.org.

skaper. På denne måten vil dette lære dem verdien av hardt arbeid og engasjement. Også, jo mer vi er involvert med hjelpeprosjekter og pengeinnsamling, jo mer vil vi føle at vi har hatt en positiv innvirkning på samfunnet vårt. Hvordan ser du på at lokale Lions kan bidra med oppmerksom­ het rundt Special Olympics sitt program? Å få andre Lionsklubber til å møte opp og delta i SO ville være en enkel måte for dem å se, forstå og godta vårt engas­ jement. Hva er ditt hovedbudskap til an­ dre klubber for å få dem engas­ jert i utøverne i Special Olympics? Bidra til å støtte vår store sak ved frivillig arbeid på våre mange arrangementer. Vi har trening og konkurranser fra september til juni. Idrettsutøvere elsker å møte nye frivillige. LION NR 4 2016–17

35


LCIF

Krysser grenser for å bekjempe fattigdom Selv om India har en av de raskest voksende økonomiene i verden, mangler anslagsvis 50 prosent av inderne skikkelig husly. Et overveldende flertall av befolkningen mangler tilgang til hygieniske sanitæranlegg og videregående opplæring. AV: CASSANDRA ROTOLO, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Lions i Irland har slått seg sammen med Lions i India for å hjelpe fattige kvinner på lands­ bygda til å hjelpe seg selv. Lions District 106 I i Irland samarbeider med Arni Silk City Lions of Dis­ trict 324 A4 i India, og sammen fikk de bevilget $ 50,000 USD gjennom et «Core 4 Grant» fra Lions Clubs International Foun­ dation (LCIF) for å finansiere et mikrofinansieringsprogram for fattige mødre som er single eller enker. Lions samarbeider med Nandri, en nonprofit organisa­ sjon i Irland, og Child Aid Trust (CAT) i India. De fleste av kvinnene som deltar i CAT programmer er analfabeter. De tilhører den laveste sosiale klassen i India (Dalit kasten) og blir nektet adgang til tradisjonelle kreditt­ ordninger og lån. Kvinnene får et lån på 25 000 indiske rupier (ca. 3000 kroner), som de betaler tilbake med en prosent rente i løpet av 25 måneder. Noen kvinner kjøper en ku som gir melk de kan selge, andre starter opp små butikker mens mange kjøper symaskiner som kan gi arbeid som syersker. Alle alter­ nativene gir kvinner mulighet til 36

LION NR 4 2016–17

Mikrofinansiering gir en mulighet for kvinner å bryte den onde fattigdomssirkelen og forsørge sine familier.

et mer selvstendig liv der de kan brødfø sine barn, og gi dem og seg selv en utdannelse. Lions er involvert i alle trinn av prosessen, fra å gjennomgå lånesøknader til distribusjon av sjekker. Lions fra begge land deltar i et rådgivende utvalg som holder oversikt, organiserer

holdningskampanjer og lærer kvinnene budsjettstyring. LCIF har siden 2014 finansiert seks mikrolån-prosjekter i India, Sri Lanka, Nepal, Irland og Kenya med totalt 475 000 USD. Det er utstedt mer enn 1.200 lån.For mer infor­ masjon om LCIF sitt mikrofinansier­ ingsprogram, besøk lcif.org.


Nesten 6 mill i momskompensasjon Resultatet for momskompensasjonen for 2014-2015 er totalt 5 960 244 kroner. Det er klubbene som får den desidert største potten. Kulturdepartementet deler ut totalt 1,29 milliarder i moms­kompensasjon til over 20.000 lag og foreninger for regnskapsåret 2014-2015. Lions Norge søker på vegne av sentralleddet, distrikter og klubber. Lions har hatt 19 flere søknader sammenliknet med i fjor. Totalsummen var da 5 027 388 kroner. Avkortingen for året søk­ nad er på 23,66 %.

Drysser over landet Klubbene, distriktene og Lions sentralt har totalt fått en momsrefusjon på kr. 5 960.244. Det er Lions­ klubbene rundt om i landet som får mest utbetalt. •

Klubbene: 5 061 355 kroner

Distriktene: 140 764 kroner

Lions sentralt: (inkl. Lions Røde Fjær-aksjonen 2015) 993 061 kroner

Totalt var det 338 klubber og 7 distrikter som deltok i ordningen ved å sende inn skjema til Lions sentralt. Utbetalingen skjedde i uke 3 2017.

Vinnere av Conventionlotteriet 2016 Det er i år trukket fem klubber som vinnere i det årlige Conventionlotteriet. Premien har en verdi på ca 50.000 kroner. Den internasjonale kongressen er organisasjon­ ens største event for hele verdens medlemmer. Årets Convention arrangeres i Chicago 30. juni – 4. juli 2017. Premien i Lions Norges Convention-lotteri er en reise, opphold og deltagelse på convention for en norsk Lions med ledsager, evnt. to medlemmer fra samme klubb. Utreise blir 24. juni med retur 05. juli. En «pre-tour» i og rundt Chicago i dagene før selve convention starter er inkludert. Enkelte måltider er også inkludert i premien. Trekningen fant sted i Oslo 6. desember 2016.

Loddnummer Vinnerklubb 3020 23005 6605 13450 19732

Lions Club Overhalla Lions Club Oslo Bryn Lions Club Tynset Lions Club Narvik Lions Club Bærum Vest

LION NR 4 2016–17

37


Delegatformulär

Klubbdelegater till Lions internationella kongress 2017 kan utses på ett av följande sätt: •

Logga in på MyLCI >>> Min lionklubb >>> Delegater vid internationell kongress

Skicka detta formulär till LCI:s huvudkontor genom att använda adressen nedan.

En bekräftelse på delegatuppdraget kommer att skickas till klubbdelegaten. Om delegatens e-postuppgifter saknas kommer bekräftelsen att skickas till klubbtjänstemannen. Klubbnummer: Klubbnamn: Klubbens ort:

Delstat:

Land:

Delegatens medlemsnummer: Delegatens namn (för-, mellan- och efternamn): Delegatens e-postadress: Delegaten föredrar följande språk på röstsedeln: Godkännande klubbtjänsteman: (Välj en)

Klubbpresident

Klubbsekreterare

Tjänstemannens medlemsnummer: Tjänstemannens namn: (för-, mellan- och efternamn): Tjänstemannens namnteckning:

Skicka in formuläret senast den 1 maj 2017 till: nd Member Service Center – Lions Clubs International – 300 W. 22 St. – Oak Brook, IL USA 60523 MemberServiceCenter@lionsclubs.org Tel 1-630-203-3830 Fax 1-630-571-1687 Klubbar som använder detta delegatformulär för att utse sina delegater måste skicka formuläret till det internationella huvudkontoret innan den 1 maj 2017. Om du inte har möjlighet att skicka in formuläret innan den 1 maj 2017 ska du ta med det undertecknade formuläret och ett ID-kort till kongressen. Klubbar som använder MyLCI måste utse sina klubbdelegater senast den 28 juni, 2017.

Internationell kongress Tabell för tillåtet antal klubbdelegater Antal

Tillåtet antal

Antal

Tillåtet antal

Antal

Tillåtet antal

medlemmar 1-37

delegater 1

medlemmar 263-287

delegater 11

medlemmar 513-537

delegater 21

38-62

2

288-312

12

538-562

22

63-87

3

313-337

13

563-587

23

88-112

4

338-362

14

588-612

24

113-137

5

363-387

15

613-637

25

138-162

6

388-412

16

638-662

26

2017 CNV-DF_SW 163-187 188-212

7

413-437

17

663-687

27

8

438-462

18

688-712

28

213-237

9

463-487

19

713-737

238-262

10

488-512

20

738+

29 Se nedan*

Delegatantalet baseras på klubbens medlemsantal enligt det internationella huvudkontorets medlemsregister den första dagen i månaden innan den internationella kongressen inleds. Se artikel VI, Moment 2 i internationella stadgar samt den internationella styrelsens policyanual kapitel XVII - Medlemskap. *Alla klubbar har rätt att sända en delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav.

38

LION NR 4 2016–17


CHICAGO CONVENTION

▲ Chicago er en uforlignelig perle med banebrytende arkitek­ tur, førsteklasses museer og flere flotte steder langs innsjøen Mich­ igans bredder. Restaurantlivet er også unikt i denne metropolen med 8 millioner innbyggere fra ulike kulturer. ▲

Får vi høre evergreens som «If You Leave Me Now» fra 1976 og «Hard to Say I’m Sorry» fra 1982 når bandet Chicago entrer scenen?

Bli med til Chicago! Fra 30. juni til 4.juli vil være ekstravaganse og litt til i Lions’ hjemby Chicago. På Lions’ 100ede verdenskongress (Con­ vention) er programmet er spekket med kjente artister og interes­ sante foredragsholdere: Beach Boys, Charlie Daniels Band, David Archuleta, American Eagles (et Beatles cover-band), Anna Fermin, Blues Brothers Revue, et afrikansk barnekor og Edward og Belinda Lee står på programmet. Den tidligere amerikanske vise­ presidenten Al Gore er hovedtaler.

Vi skal selvfølgelig markere hun­ dreårsjubileet, og på den siste dagen, når Lions skal se fremover mot sine neste 100 år, kunng­ jøres en ny plan for hjelpeak­ tiviteter og en ny strategisk langtidsplan: «LCI Forward». Du får også oppleve de tradisjonelle aktivitetene slik som internas­ jonal parade (på State Street, intet mindre), flaggseremoni, valg av internasjonale ledere og styremedlemmer, seminarer og endeløse muligheter til å møte med Lions fra hele verden. Det

arrangeres bussturer til Lions’ hovedkvarter i Oak Brook og til grunnlegger Melvin Jones’ gjenskapte gravsted. Et alternativ for idrettsfans er å kjøpe en billett til White Sox kamp mot Yankees torsdag 29. juni. Vil du reise sammen med den norske delegasjonen, ta kontakt med administrasjonssjef Hroar Thorsen på Lionskontoret: hroar. thorsen@lions.no

LION NR 4 2016–17

39


40

LION NR 4 2016–17


FREDSPLAKATKONKURRANSE 2016

Mina tegnet årets fineste fredsplakat Lions hedret nasjonal vinner i internasjonal tegnekonkurranse for barn på Sørumsand skole fredag 17. desember. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Fredsplakatkonkurranse er en årlig internasjonal tegne­ konkurranse for barn mellom 11 og 13 år. Målet er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken. Det er nytt tema hvert år, og for 2016-2017 var oppgaven «En feiring av fred» (A celebration of peace).

Såkorn til vennskap Mina Strøm (12) går i 7. klasse på Sørumsand skole. Hun har valgt følgende sitat til den flotte tegningen: «Et smil er såkornet til vennskap, forståelse og fred». Guvernørrådsleder Lill Alver gjorde et intervju med Mina under utdelingen (se film av intervjuet på lions.no)

NORGESVINNER: Tegningen som vant den nasjonale kåringen i Lions Fredsplakatkonkurranse 2016.

PRISUTDELING: Mina Strøm (i midten) fikk flere priser av Lions som vinner både lokalt, på distrikts­nivå og nasjonalt. Her med hennes gode Lionsvenner (fv): Harald M. Baarli fra Sørum Lions, Lill Alver, guvernør­rådsleder i Lions Norge, Ragnhild Nysted fra Romerike Skanse og distrikts­guvernør i D104J, Knut Olav Gaaseby. LION NR 4 2016–17

41


FREDSPLAKATKONKURRANSE 2016

Hvordan føles det å være klassevinner, skolevinner, distrikts­vinner og nå nasjonal vinner i tegnekonkurransen? – Det var rart, jeg ble veldig overrasket, sier den dyktig unge kunstneren om hun fikk vite at hun hadde vunnet, også nasjonalt. Hva synes du er viktig for å bygge fred i fremtiden? – Voksne må slutte å sloss, de må lære seg å snakke sammen, sier Mina.

Utfordrende Juryen som velger den nasjonale vinneren har i år vurdert syv tegninger, og de hadde en utfor­ drende jobb i år med usedvanlig flotte barnetegninger. Begrun­ nelsen: Tegningen er ren, klar og oversiktlig, men inneholder likevel mange detaljer. Tegningen uttryk­ ker tydelig temaet for konkurran­ sen, «En feiring av freden», slik at budskapet kommer klart frem. Selv om tegningen klart er utført av et ungt menneske (12 år), er den velkomponert og kunstnerisk god. Det ligger mye godt arbeid bak tegningen.

Alle skolene i kommunen er med Elevene i 7. klasse på Sørumsand skole fikk denne fredagen besøk av flere representanter fra Lions – to fra lokale klubber, distriktets leder og øverste leder i Lions Norge. Harald Martin Baarli og Ragnhild Nysted er to ildsjeler i henholdsvis Lions Club Sørum og Lions Club Romerike Skanse. Lions Fredsplakatkonkurranse har vært arrangert internasjonalt i 27 år, og fikk sin spede begynnelse i Sørum i 2008 med to skoler. I dag er alle seks skolene med.

Det ble delt ut mange premier denne fredagen. Som klasse­ vinnere fikk Mina Strøm og Mille Marie Brubakk Borgen hvert sitt gavekort på 500 kroner av de lokale Lionsklubbene. Mina fikk i tillegg 1000 kroner fra distriktet, blomster og diplom. Fra Lions Norge får klassen til Mina en påskjønnelse på 5000 kroner, penger de kan bruke på å gjøre noe hyggelig sammen.

Fredsplakaten på skoleplanen På Sørumsand skole inngår fredsplakatkonkurransen i skole­ planen som et ledd i under­ visningen om blant annet FN, menneskerettigheter og freds­ arbeid, i tråd med retningslinjene i Kunnskapsløftet. Rektor Torunn Marigård forteller at elevene jobber med tegningene i over tre uker og bruker timer i både RLE, samfunnsfag og kunst og håndverk. Noen av elevene tar også med seg tegningen hjem for å jobbe med den.

Lokal utstilling Lionsklubbene i Sørum pleier å stille ut alle tegningene i novem­ ber/desember i biblioteket, men i år må de vente til våren på grunn av oppussing. – Vi håper vi kan få opp utstillingen i mars, forteller Baarli.

Lions dag med FN Tegningen til Mina går nå videre til den internasjonale finalen. Den internasjonale vinneren og to familiemedlemmer får en reise til «Lions Dag med FN», som arran­ geres i New York 4. mars 2017. Der får vinneren overrakt en premie på 5.000,- USD. De neste 23 vinnerne mottar en penge­ premie på 500,- USD.

Lions og FN Lions har en rådgivende rolle i FN når det gjelder human­ itære spørsmål, et samarbeid som startet rett etter andre verdenskrig. «Lions dag med FN» arrangeres årlig i FNbygningen i New York. Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN hvert år en internasjonal tegnekonkurranse for barn med fred som tema. Det anslås at 450.000 tegninger årlig er med i konkurransen på verdens­ basis. I Norge deltar barn ved rundt 200 skoler. Målet er å fremme krea­ tivitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge. Tema for 2016-2017 var «En feiring av freden». For 2017-2018: «The Future of Peace» – Fredens fremtid.

Se bilder av alle distriktsvinnere samt videointervju med Mina på lions.no!


LILLEAKER

Norske ildsjeler for voldsutsatte barn hedret med høyeste ærespris i Latvia Harald Nesset i Lions Club Lilleaker ble i november hedret med ærespris for sin humanitære innsats i Latvia av Auce kommune. Dette er den høyeste æresbevisning man kan få ifølge sentrale kilder fra Latvia. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Harald og Lions Club Oslo Lilleaker fikk æresprisen for sitt mer enn 25 årige engasjement i ulike human­ itære prosjekter i Latvia, bla. annet ved et krise­ senter for barn som ligger i Auce (ALB Krizes Centrs Namins). Senteret drives av frivillige og har over 100 barn som brukere. Senteret ligger i et område med mye fattigdom og sosial nød. Her kan barna komme og få mat, leksehjelp og annen sosial støtte, og kan tilbringe tiden i trygge omgivelser. Etter initiativ fra Harald, har klubben siden 2006 støttet senteret med ulike tiltak og har i løpet av de siste fire årene sørget for at krisesenterets bygning er blitt fullstendig renovert. Renoveringsarbeidet, som har kostet ca 700.000 kroner, har klubben finansiert med egne innsamlede midler samt med økonomiske bidrag fra andre Lions-klubber i Oslo og Bærum. To andre ildsjeler for de utsatte barna i Latvia, Einar Eriksen og Knut Sørensen fra Lilleaker Lions, var også med da utdelingen fant sted i kulturhuset i Auce, med ordføreren som vertskap. Salen var fylt til trengsel, og det var rundt 450 fremmøtte på denne feiringen av Latvias nasjonaldag. Programmet var fylt med dans, korpsmusikk og korsang med både barn og voksne. – En fantastisk opplevelse for oss, også fordi stemningen var preget av latvisk stolthet og glede, forteller Harald. Det ble delt ut en rekke hedersbevisninger mellom de forskjellige kulturelle opptredener. Til sist ble de tre fra Norge ropt opp, og det ble en høytidelig seremoni. Einar, Knut og Harald forteller at det var med stor glede og i ydmykhet de mottok denne prisen.

Den består av et flott diplom, en kopi av byvåpenet i glass og en pengesum – som de ga direkte videre til barnesenteret Namins. Sammen med penger de hadde tatt med seg, kunne de overrekke lederen for senteret, Ligija, en julehilsen på til sammen 1.000 euro. Det ble det en flott julefeiring for de frivillige og barna på senteret, med god mat, julenisse og julegaver til alle. Harald understreket i sin takketale at både han og klubben var veldig glade for denne æres­ prisen, og oppfattet dette som et tydelig tegn på at kommunen nå vil satse videre på driften av krise­senteret. Harald sa videre at prisen ikke minst var en ære for lederen for senteret Ligija og hennes medhjelpere for sin fantastiske innsats, og oppfor­ dret byen til å støtte aktivt opp om det viktige arbeidet de gjør.

LION NR 4 2016–17

43


FØRERHUNDSKOLEN

Amelia med hund.

Amelia (12) + Carlos (3) = SANT Norges første tjenestehund for barn med autisme er overlevert. AV: TORBJØRN TOGSTAD, LIONS CLUB OSLO GREFSEN

Lions Club Oslo/Grefsen har hunder som ett av sine satsnings­ områder, og har gitt flere valper og voksne hunder til Lions Førerhundskole for opplæring. Det siste prosjektet klubben har prioritert og støttet, er hund til en person med autisme.

Første hund Hunden er en tre år gammel sort labrador retriever som heter Carlos. Hunden er opplært på Lions Førerhundskole og Mobilitet­senter. 44

LION NR 4 2016–17

Daglig leder på førerhund­skolen, Tor Sannum, forteller at Carlos er den første hunden som er levert til en autist. Førerhundskolen har tidligere levert såkalt terapihund til et sykehjem på avdelingen for demente, og flere har blitt politi­ hunder. Noen hunder egner seg ikke som førerhund og da kan noen av disse være aktuelle for mennesker med ulike handikap. Førerhundskoler i Irland, Canada og Nederland har i mange år hatt gode resultater med hunder for familier med barn som har autisme.

– Forøvrig burde flere alders- og sykehjem være mere entusias­ tiske til å ha hund på avdelin­ gene. Dette er svært utbredt i mange land, sier Sannum.

Mer ute Søndag 4. desember overleverte president Tone Haugen Jensen, leder for sosialkomiteen Jens Gran og Tor Sannum hunden Carlos til Amelia som har en høyt fungerende form for autisme, kjent som Aspergers syndrom. Familien var fòrverter i ett år for


Amelia og Carlos i lag med gode venner. I gule jakker ser vi president Tone Haugen Jensen og leder for sosialkomiteen, Jens Gran. Til høyre leder for Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter, Tor Sannum.

en valp som ble førerhund. Amelia tok del i hundeholdet og var aktivt med på valpe­ samlingene som førerhundskolen arrangerte. Amelia viste stort talent for å trene valpen. Dette var positivt når hun skulle overta Carlos. De to ble straks gode venner og Amelia kunne bruke sin kunnskap og forståelse når hun omgås og trener Carlos. Amelia er 12 år og har endel angst og har hatt problem med å kunne gå på skolen, og i det hele tatt å komme seg ut.

Carlos kan hun ha med overalt så nå har livet hennes blitt helt annerledes. Hun er på vei tilbake på skolen og nye mål kan settes i tiden som kommer. Det ser ut til å bli et meget vellykket pilot­ prosjekt. Hunden gir Amelia trygghet og nærhet. Hunden er særlig klok og oppmerksom så hvis Amelia får et et anfall, merker Carlos dette på forhånd. Amelia kan legge seg ned på gulvet og Carlos legger seg inntil henne så hun roer seg ned. Amelia sier at hun liker

at Carlos sover sammen med henne. Hele familien har mye glede og hygge med hunden. Amelia sier at hunden betyr alt for henne. Dette har vist seg å fungere i praksis og er jo en liten sen­ sasjon når det gjelder å gi hjelp til de som har slike problemer. Prosjektet vil naturlig nok bli fulgt over tid.

LION NR 4 2016–17

45


MITT VALG

VELLYKKET: Vel 60 ansatte i kommunens barnehager fikk et vellykket kurs i holdningsskapende arbeid, rettet mot barnehagebarn. Foto: Bjørn Hildonen

SKRYT: Kursinstruktørene, flankert av Lions Per-Einar Samuelsen og Aage Strifeldt (t.h.), Mette Leistad (t.v.), Elisabeth Løes og Marit Søsveen var meget godt fornøyd med engasjerte motiverte deltakere. Foto: Bjørn Hildonen 46

LION NR 4 2016–17


Vadsø satser på «Mitt Valg» Ansatte i Vadsø kommunes barnehager og grunnskoler har satt forebyggende arbeid mot mobbing og rus høyt på dagsorden. Nå har de fått kunnskapspåfyll med en hel planleggingsdag med kurset «Mitt Valg». AV: BJØRN HILDONEN, LIONS CLUB VADSØ

Mens om lag 80 lærere ved kommunens grunnskoler i fjor høst gjennomførte kurset, var turen sist mandag kommet til vel 60 lærere ved kommunens seks barnehager – pluss representan­ ter fra PPT-tjenesten.

Forbyggende Det er Lions Norge som har utarbeidet kursopplegget, tilpas­ set barnehagebarn og grunn­ skolens tre klassetrinn. Leder i Vadsø Lions, Per-Einar Samu­ elsen sier at tilbake­meldingene fra både kurslederne og del­ takerne har utelukkende vært positiv til kurs­opplegget, som for øvrig er evaluert og godkjent av Utdannings­departementet. Så langt har nærmere 260 av landets kommuner tatt «Mitt Valg»-kurset i bruk. – En del av det forebyggende arbeidet i barnehager og skoler er å skape gode og trygge psyko­sosiale læringsmiljøer, en viktig forutsetning for faglig læring. Og både barnehager og skoler er jo sosiale og faglige arenaer. Kursene Vadsø Lions

har arrangert, med faglig dyktige instruktører, har nettopp det psykososiale læringsmiljøet som grunntanke. Kurset har et målrettet og systematisk opplegg med utvikling av gode og sunne holdninger og sosial kompetanse. Temaet som samspill, relasjonsbygging og kommunikasjons­ferdigheter inngår i programmet. I tillegg er mobbing og rusmiddel­ problematikk sentrale temaer i kursopplegget, sier Samuelsen.

Positive tilbakemeldinger Mette Leistad, en av de tre tilreisende kursinstruktørene, var meget godt fornøyd med dags­ kurset i Vadsø. – Det er sjelden vi som instruktører opplever så moti­ verte, engasjerte og entusias­ tiske deltakere som det vi nå har opplevd på kurset her i Vadsø. Så håper jeg at deltakerne i alle fall tar noe av lærdommen med seg i sitt daglige arbeid rettet mot barn, sier hun og får bekreftende bifall fra de to andre instruktørene.

Deltakere vi snakket med etter kurset var da også full av lovord for det inspirerende og lærerike opplegget, og de rettet en stor takk til instruktørene. Kommunalsjef Kurt Schjølberg har tidligere uttalt at erfaringene fra kurset i fjor høst ble meget godt mottatt av grunnskole­ lærere, og har vært nyttig for alle i undervisningen. Derfor var han også tilfreds med at Lions nå også gir tilbudet til kommunens barnehage­ansatte. Mandagens dagskurs har en prislapp på ca. 75.000 kroner. Halvparten dekkes av Lions sentralt. Restbeløpet i prinsippet av Vadsø Lions. – Nå vil vi legge inn en søknad om støtte fra kommunen. Fjor­ årets kurs, som ble noe dyrere enn det som nett­opp er avsluttet grunnet større deltakelse, ble finansiert av Lions Norge og Vadsø Lions, med 15.000 i støtte fra Vadsø Familie- og kvinnelag, sier Per-Einar Samuelsen. Er det et uttalt ønske fra kommunens side vil det seinere bli arrangert oppfølgingskurs.

LION NR 4 2016–17

47


FREDRIKSTAD

▲ Utystyret gjort klart for utlån ▲ János Nyusti fra Lions Club Fredrikstad Sorgenfri sørger for at gitteret er på plass før man setter ut på isen. ▲

Klare til innsats under Winter Classic. Fra venstre Maria Soos Stave, Marielle Soos, Hilde Fredriksen, Anne Marie Normann, Gerd Bergene og Asbjørn Haugdal. ▲

Varme pølser og saft fra Lions gjorde godt etter endt økt på isen. Ny busslast er ankommet og køer for lån av utstyr i Lions-teltet. ▲

48

LION NR 4 2016–17


FREDRIKSTAD

Gresset var blitt til skøyteis på Fredrikstad stadion 20-29 januar når Winter Classics ble arrangert i byen.

3000 skøytebarn på pølsefest med Lions Fullt hus og stormende jubel med barn fra skoler, SFO og barnehager var med på å bidra til suksessen Winter Classic i Fredrikstad siste uke i januar. TEKST OG FOTO: TEDDY MADSEN, LIONS CLUB FREDRIKSTAD

Over 3000 barn møtte opp over fem dager som seks Lions-klubber i Fredrikstad hadde gått sammen med Winter Classic om, for skøytegåing på dagtid. Primus motor for Lions-klubbene, Hilde Fredriksen fra LC Sorgenfri/Fredrikstad, sier at klubbene så en mulighet til å vise seg frem samt reklamere for Lions-jubileet under det historiske arrangementet. – Vi trakterte alle barna med varme pølser og drikke noe som selvsagt var veldig populært. Gjennom samarbeid med ishockeyklubben Stjernen kunne vi tilby lån av skøyter, hjelmer og annet utstyr til de som hadde behov for det. Konklusjonen er at det ble en skikkelig fulltreffer og følgelig god Lionsreklame, sier Hilde Fredriksen. Festival-leder for Winter Classic, Cecilie Matheson, er overveldet over Lions-tiltaket for barn og oppslut­ ningen fra publikum som fikk bruke isflaten på kveldstid. Da kunne de også se filmer som «Lange flate ballær», mens de var på isflaten.

– Jeg er imponert over oppslutningen fra Lionsklubbene og jobben folkene gjorde. Flere av hjelperne kom på ekstra dager for å bidra til at alt skulle gå som smurt. Trente folk fra Stjernens ishockeyskole bidro til at ungene fikk utstyret de trengte. Dette var bare fantastisk. Tar vi med at det på kveldstid var ca. 2800 skøytegående, både store og små, så fikk nærmere 6.000 vært på isen de fem dagene, sier Cecilie Matheson. Sparebank1 stilte opp med 200 hjelmer til publikumstiltaket og ishockeyskolen. Hjelmer som senere ble fordelt til klubbene i Østfoldbyene. – En fantastisk uke. Slitsomt var det, men det glemmer du raskt med de positive tilbakemeldinger vi har fått, sier Hilde Fredriksen på vegne av klubbene LC Kråkerøy, Glemmen, Sorgenfri, Gamlebyen, Rolvsøy og Fredrikstad.

LION NR 4 2016–17

49


SOLA

FEIRING. Noen av jubilantene på Solas 50-års fest. Fra venstre Kristian I. Rege, Oskar Goa, fjorårets distriktsguvernør Ingvar Våge og president Tørres Joa. Sittende foran: Tidligere president Kurt Nilsen og hans fru Kari Nilsen.

Lions Røde Fjær i 1966 skapte Sola Lions Club Sola feirer 50 års jubileum med å gi en gave til lokalsamfunnet – en bauta av Astrid, hustru til vikingkongen Erling Skjalgson. AV: JOA TØRRES, LIONS CLUB SOLA

Våren 1966 gjennomførte Lions i Norge sin første Røde Fjær-aksjon hvor bygging av Beitostølen Helsesport­ senter var aksjonens mål. Lions Club Sandnes ville ha med Sola kommune på innsamlingen, og kontaktet en gjeng som gjerne ville bidra. Disse frivillige ble svært engasjert og Lions Club Sola ble stiftet noen måneder senere. Klubben ble etablert 8. juni 1966, og charter­ festen ble avholdt 12. november 1966. Fadderklubb er selvfølgelig Lions Club Sandnes. Medlemmene i den nystartede klubben holdt i første omgang en lav profil utad, med den filosofi at de først ville bli godt kjent med hverandre. Slik 50

LION NR 4 2016–17

oppsto et godt klubbmiljø, en godt sammensveiset gjeng med stort initiativ og pågangsmot. I startfasen hadde de lite penger å rutte med, slik at aktivitetene var relatert til hjelp og praktisk støtte i nærmiljøet. Det å få eget klubbhus var et sterkt ønske, og allerede i 1970 fikk de et eget hus i den gamle militærleiren på Forus. Men i 1977 måtte de gi fra seg klubbhuset til fordel for utbyggingen av helikopterbasen på Forus. I 1978 bygget klubben eget klubbhus i Sola Krossen. Dette hadde klub­ ben frem til 1986 da klubben måtte vike tomten for byggingen av Sola kulturhus.


SOLA

Etter det hadde vi møtene i SR-Bank sitt møtelokale, deretter i økonomibygget på Sola Stadion, og nå holder vi til i kommunens møtelokale på Sandetun. Dette er en vernet bygning og fungerer godt til vårt behov. Vi har vært veldig fornøyde med at vi alltid har hatt sentrale og gode møtelokaler. Salg av julenek og sommerlotteriet har gitt de største inntektene til aktivitetskassen. Frem til 2016 er det produsert og loddet ut over 40 lekehytter! Men det som har gitt mest penger er alle dug­ nadene medlemmene har vært med på, og som har gitt godt kameratskap og sosialt samvær. Klubben har også vært aktiv i røde fjær-aksjonene. I 2004 ble vi beste klubb i distriktet. Ellers har klubben deltatt i og sponset forskjellige kulturelle tiltak som blant annet sommerkonserter for befolkningen i Sola. Klubben har alltid lagt vekt på at nærmiljøet skal oppfatte oss som en god humanitær serviceorgan­ isasjon. Klubben bestemte seg i år for å gi en gave til hele Solas befolkning som en 50 års presang. Det er jo og i tråd med det som anbefales gjort i forbindelse med Lions 100 års jubileum. En gave som kommer hele bygda til gode. Vikingkongen Erling Skjalgsson bodde her i Sola rundt 1100 år eKf. For å hedre ham ble det reist en bauta i 1934 i det område der hvor kongsgarden hans var. Hans kone Astrid, søster til Kong Olav Tryggvason, var også en markant og vel omtykt person. Det har i mange år vært snakket om i kommunen at det burde vært en bauta ved siden av Erling til ære for hans kone Astrid. Lions Club Sola bestemte seg for at 50 års presangen fra klubben til alle i Sola skulle være denne bautaen til ære for Astrid. Vårt medlem, Oskar Goa var ideskaper, arkitek­ ten og valgt til komiteformann for dette prosjektet. Ideen ble satt ut i livet og bautaen ble bestilt. I forberedelsene var det mye arbeid med alle god­ kjennelsene og avklaringene som måtte gjøres i samarbeid med myndighetene lokalt og sentralt før Bautaen kunne reises. Den 17. september 2016 var det klart for avduking. Stortingspresident Ole Mic. Thommesen sto for selve avdukingen av Astrid-bau­ taen. Historieprofessor Torgrim Titlestad holdt historisk foredrag om Astrid og Erling. Einar Haukås fra NRK var konferansier. Representanter fra både kommune og fylke var også tilstede.

VIKINGBAUTA: Jubileumsgaven til Sola er en flott bauta av Astrid som nå står sammen med vikingkongen Skjalgson. I bakgrunnen skimtes Ruinkirka.

De to bautaene er plassert i nærhet til Sola Ruinkirke. Denne kirken er fra 1100 tallet, altså i den tiden Erling og Astrid regjerte. Vi kan trygt si at Ruinkirka, og bautaene av Erling og Astrid har blitt et historisk tyngdepunkt i Sola. LC Sola er stolt over 50 års gaven, og den histor­ iske tilknytning denne gave har skapt. Jubileumsfesten ble avholdt 15. oktober 2016. Det ble en kjekk og stilig sammenkomst med gjester fra fadderklubb, Lionsklubbene Randaberg og Sola/Tananger (som Sola-klubben er fadder for), soneleder, distriktsguvernør og ordføreren i Sola. Ordføreren takket for det frivillige arbeidet både medlemmene i Lions og andre lag i kommunen sto for. For oss i klubben ble det en minnerik kveld med mimring og godt drøs. LION NR 4 2016–17

51


Kjære Lion, 100-års minnemynt er nå i salg! Feire 100 år med humanitær tjeneste ved å kjøpe en Lions Clubs Centennial minnemynt. Den er av utsøkt kvalitet og produsert i et begrenset opplag. En dollar mynt i sølv produsert av United States Mint med vår grunnlegger Melvin Jones. Denne minnesmerkemynten er den perfekte måten å hedre vår rike historie og støtte arbeidet til Lions over hele verden. For hver mynt som selges, går 10 USD til Lions Clubs International Foundation (opp til 4 millioner USD) for å forbedre livene til enda flere mennesker i nød. Centennial Coin koster 52,95 USD. Mynter vil kun bli preget i 2017 og det er et begrenset opplag. Gå ikke glipp av sjansen til å eie et stykke av Lions historie. Bestill din Centennial Coin i dag! http://lions100.lionsclubs.org/EN/about/centennial-coin.php DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 4 2016-17  

I dette nummeret av LION kan du lese om Lions internasjonale strategi 2017-2021: LCI Forward. To klubber er intervjuet om hvordan de integre...

Lion nr 4 2016-17  

I dette nummeret av LION kan du lese om Lions internasjonale strategi 2017-2021: LCI Forward. To klubber er intervjuet om hvordan de integre...

Advertisement