__MAIN_TEXT__

Page 1

New Mountains to Climb Verdenspresidentens tema 2016-2017

Møteplass Fjalir

Guvernørene klekkes

Idyllisk start på nye Camp Fjalir

Internasjonal Convention i bilder

LION Nr 1 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 1 2016–17

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av ­selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine ­handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

CORLEWS SPALTE FOR AUGUST

Den beste måten å få noe ut av 100-års jubiléet TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

For noen dager siden hørte jeg en sportskommentator snakke om en stor idrettsutøvers arv. Spilleren var på toppen i sin idrett hvert år, og hadde en god mulighet for å bli presentert i den lokale Hall of Fame, men kommentatoren bemerket han måtte vinne også dette mesterskapet for å befeste sin arv. Vi hører det ordet mye – ARV. (Eng.: Legacy). Det er en del av diskusjonene omkring kunstnere, folkevalgte og innovatører. På en måte er det noe større enn summen av våre prestasjoner. Det er en identitet eller en varig effekt vi kan skape som overgår det vi har gjort, og fungerer som en hjørnestein, et opplagt høydepunkt. Vi har en mulighet til å gjøre Lions Clubs Internationals (LCIs) 100-års jubiléum til noe mer enn bare en feiring. Vi har en mulighet til å etterlate et varig inntrykk på våre omgivelser. Prosjekter i forbindelse med 100-års feiringen er en fin måte for klubben å fremheve sin verdi og etterlate et varig inntrykk. Det er en god måte for klubben å feire 100-års jubiléet samtidig som klubben minner fellesskapet om alle tidligere gode bidrag.

Klubber over hele verden har ivrig tatt inn over seg dette initiativet. Mer enn 4000 ARVprosjekter har blitt rapportert til LCI på MyLCI. Klubber går i gang med å gjennomføre mindre tiltak som å reparere og sette opp benker i parken eller gjennomføre større prosjekter som for eksempel å bygge klinikker og utvide biblioteker. Mange av prosjektene er nyskapende og geniale, som donasjonen fra Kensington Lions i Prince Edward Island i Canada av et dusin 16-kanals sender/ mottaker-enheter til en skole for å forbedre læring. Med tre nivåer å velge mellom, har hver klubb en mulighet for å engasjere seg: •

Nivå 1-prosjektene vil øke klubbens synlighet i fellesskapet. Sett opp nye Lionslogoer, donér parkbenker, rengjør og dediker en statue eller gi en park-fontene. Nivå 2-prosjektene handler om å gi noe tilbake til samfunnet. Gi en gave som varer lenge, som for eksempel: puss opp en park, bygg en gangbro over en travel vei, dekk kostnadene for hjelp til

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

synshemmede, plant trær eller kjøp en bil til en lokal organisasjon som trenger en. •

Nivå 3-prosjekter krever stor innsats. Disse inkluderer å bygge en klinikk, utvide et bibliotek eller en skole, utstyre et sykehus eller utvikle et opplæringssenter for å lære bort nye arbeids- eller livs­ ferdigheter.

Så få kontakt med lokalsamfunnet ditt ved å planlegge et ARVprosjekt under jubileumsfeiringen. Gjør Lions’ hundreårsmarkering uforglemmelig ved å gi samfunnet en varig gave som Lions og medlemmer av lokalsamfunnet aldri vil glemme. Lær mer om Legacy Prosjekt på www.Lions100.org. LION NR 1 2016–17

3


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

CORLEWS SPALTE FOR JULI

Nå får 2017-festen opp dampen TIL NORSK VED: VIBEKE AASLAND

Kathy Singleton sendte nylig en e-post til Clubs International. Da hun gikk i første klasse på barneskolen i Springfield, Missouri, betalte en Lionsklubb for hennes første par briller. «Jeg husker fortsatt gleden jeg følte da jeg så at trær hadde enkeltblader. Det gledet mitt hjerte å kunne se verden i sin uendelige skjønnhet,» skriver hun på sitt veltalende vis. «Jeg ber dere alle fortsette å hjelpe mange andre barn, slik dere hjalp meg». Ja, Kathy, i de neste 100 år vi vil fortsette å hjelpe barn og voksne slik vi har gjort i det siste århundret. I jubileumsåret ønsker vi å hedre og minnes fortiden, og samtidig føre vår store organisasjon fremover. I løpet av vår lange historie har Lions ikke bare nådd ut til enkeltpersoner, men også ofte påvirket hele samfunn. I etterkant av en jordskjelv- og tsunamikatastrofe i Afognak, Alaska, i 1964, bygde Lions en ny by for innbyggerne. Fem år tidligere, i det knusktørre storfe-landet Texas, ble en by jevnlig truet av præriebrann. Leakey Lions etablerte da en brannverntjeneste, inkludert en brannbil. For lenge siden, i 1925, fortvilet over de dårlige forholdene 4

LION NR 1 2016–17

for leseglade barn på skolene, etablerte York Lions i Pennsylvania et velfylt mobilt bibliotek. Historier om Lions fra forrige århundre er fylt med titusenvis av slike eksempler på livsendrende og ofte livsreddende handlinger. I forbindelse med jubileet har vi som mål å hjelpe minst 100 millioner mennesker innen juni 2018. Vi er på vei til å knuse det målet! Vennligst sørg for at din klubb «er med på festen.» Man kan feire våre hundre på andre måter også, ved for eksempel å invitere familie og venner til å blir med på en aktivitet, eller ved å anlegge et «Legacy prosjekt» (Arv) i samfunnet. Finn ut hvordan du kan delta på Lions100.org. Jeg er beæret over å fungere som din hundrede president. Jeg håper du er like begeistret for å være en løve i denne spesielle perioden av vår historie. Innsatsen vi legger ned i dag vil gi ekko i flere tiår, den vil styrke vår forening og etterlate Lions Clubs i bedre form enn noensinne for generasjoner framover. Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President


KRONIKK

Aftenposten og mobbeprogrammer Aftenposten hadde tirsdag 9. juni et oppslag om at skolene kutter ut mobbeprogrammene. AV: STIFTELSEN DET ER MITT VALG

Det blir i artikkelen reist kritikk fra flere hold. Pedagogikkprofessor Solveig Østrem ved Høgskolen i Lillehammer mener det er bortkastede penger, og at programmene markedsføres som enkle løsninger på komplekse problemstillinger. Videre sier mobbe­ ombudet i Buskerud at de ikke anbefaler å bruke mobbeprogrammer.

Mobbing i perspektiv Stiftelsen DET ER MITT VALG er også på dette markedet med undervisningsopplegg som også har fokus på mobbing, men det settes inn i et videre perspektiv med utvikling av et godt psykososialt læringsmiljø, utvikling av sosiale ferdigheter og vekt på annen problematferd som for eksempel rus­ eksperimentering. Stiftelsen DET ER MITT VALG, som har nær tilknytning til Lions Norge, er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av undervisningsopplegget MITT VALG. Opplegget dekker både barnehage, grunnskole og videregående skole, samt et opplegg for foreldre. Til dette arbeidet har vi fått statsmidler fra Helsedirektoratet.

Kunnskapsbasert Vårt opplegg er i en kategori programmer med dokumenterte effekter på bakgrunn av arbeidet til en sentralt oppnevnt forskergruppe for noen år siden. MITT VALG blir nå i enda høyere grad forsknings­ basert med et evalueringsarbeid på doktorgradsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er utviklet konkrete leksjoner som tar for seg ulike sider ved blant annet mobbing, herunder utfordringer med digital mobbing. Vår erfaring er at barnehager, skoler og kommuner etterspør tematisk og metodisk materiell på dette feltet. Alt forebyggende arbeid må være systematisk og langsiktig. Derfor legger vi vekt på en obligator-

isk skolering av det pedagogiske personalet med avtaler om oppfølging og veiledning. Når det gjelder økonomi er det nært samarbeid med Lions, slik at kurs og materiell ikke koster brukerne noe.

Rammeverket MITT VALG bygger på rammeplaner og lovverk i barnehage og skole. Aktuelle styringsdokumenter er også ivaretatt, som for eksempel anbefalingene fra Djupedalutvalgets arbeid, som er nedfelt i NOU 2015:2 om «Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Vi viser også til Ludvigsen­ utvalgets arbeid, som er nedfelt i NOU 2015:8 om «Fremtidens skole: fornyelse av fag og kompetanser». Regjeringen er opptatt av fornyelse av Kunnskapsløftet og har nylig kommet med stortings­ melding 28: «Fag-Fordypning-Forståelse».

Livsmestring Departementet foreslår flere tverrfaglige temaer som skal integreres i skolen. Et av disse er «Folkehelse og livsmestring». Det sies at livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap, gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske og sosiale problemer. Det å mestre livet er å ta gode helsevalg. Bevisstgjøring av konsekvenser av livsstil kan få stor betydning for den enkelte. Det sies rett ut at det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i sammenheng med utvikling av skolefellesskapet, elevenes psykososiale miljø og arbeidet mot mobbing. Ikke minst dette med livsmestring er viktig for oppleggene fra stiftelsen DET ER MITT VALG. Våre leksjoner dreier seg også om utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Skoleledelsens involvering og medvirkning er også en suksessfaktor med å videreutvikle praksis. Derfor ser vi det som en fordel at skolens ledelse er med på skoleringen. LION NR 1 2016–17

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 1 5 Mitt Valg og mobbe­ programmene 8 Knallstart på Camp Fjalir 9 New Mountains to Climb 21 Lions 100 år

Materiellfrister 2016–2017 Nr 2 – 12. september Nr 3 – 07. november Nr 4 – 30. januar Nr 5 – 27. mars Nr 6 – 22. mai

22 Apell fra Stine Sofies stiftelse 36 Convention i bilder 40 Helsesport i Porsanger

New Mountains to Climb Verdenspresidentens tema 2016-2017

Møteplass Fjalir

Guvernørene klekkes

Idyllisk start på nye Camp Fjalir

Internasjonal Convention i bilder

LION Nr 1 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Mange unge med bevegelseshemning fikk oppleve Vestlandet på sitt beste i sommer. Les mer om vår internasjonale Camp Fjalir på side 8. Foto: Dirk Hoffmann

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 1 2016–17

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; Immediate Past President


TEKST

Leder

Godt nytt år for meningsfull fritid Nyttårsfeiring er en spesiell tradisjon i hele verden, og Lions er litt mer spesielle som feirer i juni – med å samles på den internasjonale Convention. I år fant dette unike møtet sted i Japan med over 30.000 deltagere. Distriktsguvernørene bygger her sitt team med impulser fra hele verden, og vanlige Lions får kjenne på følelsen av å tilhøre et stort, internasjonalt fellesskap. Jeg anbefaler deg å lese programmet til vår nye internasjonale president i dette nummeret (det lyriske språket har vært en utfordring for overset-

teren!). President Corlew elsker fjellet og kommer fra en stat med dype røtter i frivilligheten, så det var helt naturlig å invitere ham til Vestlandet og Bergen i slutten av august. Barn og unge seiler opp som et av satsingsområdene våre også internasjonalt. For mange Lions her hjemme betyr sommer å legge til rette for at ungdom møtes. Lærerike uker med aktiviteter og kulturutveksling gir de unge verdifulle erfaringer å ta med seg videre i livet. Dette er fritid med mening!

Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Second Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Third Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea. Internasjonale direktører (2. år) Melvyn K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birgani, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León,

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Internasjonale direktører (1. år) Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

LION NR 1 2016–17

7


CAMP FJALIR

Suksess for første Camp Fjalir Camp Fjalir ble arrangert for første gang i Flekke, 3.-17. juli 2016. Det ble en vellykket internasjonal camp for bevegelseshemmet ungdom. AV: FRANZIE LERCH, LEIRLEDER CAMP FJALIR FOTO: DIRK HOFFMANN

13 ungdommer fra seks nasjoner har nå reist hjem. I bagasjen har de med seg nye naturopplevelser, nye beståtte utfordringer, kjennskap til nye kulturer og mange nye venner. Rappellering ned fire etasjer, kajakk- og kanopadling, bueskyting og sykling på tandem – nye opplevelser for alle deltagere. Tilbakemeldingene har vært enstemmig positive! Lokalene og utearealene på United World College Nordic (UWC) og Haugland Rehabiliteringssenter

8

LION NR 1 2016–17

passet perfekt for campen, og vi kan med glede registrere at Lions Norge har etablert et nytt flott ungdomsprosjekt. En liten (rød) fjær i hatten er den gode dekningen vi fikk i lokale media, med intervju i NRK Sogn og Fjordane og helsides omtale i avisen Firda. Tusen takk til Lionsklubber for støtte og alle frivillige camp-medhjelpere som stilte opp!


Lions Clubs International Presidentens tema 2016-2017

INTERNASJONAL PRESIDENT

CHANCELLOR

BOB CORLEW Til norsk av Hans O. Reykdal

LION NR 1 2016–17

9


NYE FJELL

A BESTIGE historiefortelling. Jeg kommer fra en sterk familie Det jeg kan se og det jeg kan høre av lyder fra som satte pris på og verdsatte sitt privatliv. De min hjemstat Tennessee er mange og varierte. Alt bygget sine hjem på fjellet og nede i små daler i fra lyden av den mektige Mississippi-elven i den Tennessees vakre landskap. Ved å gjøre dette, vestligste delen av staten, via lyden av jordbruk isolerte de seg fra resten av landet, og hva som og industri i midten av Tennessee, til lydene av ble ansett som utviklingen av den amerikanske dyrelivet i Appalachene i det østlige Tennessee; livsstilen. Denne relative isolasjon inspirerte til alle er forskjellige og representative for den varme, en uavhengighetsånd og en sørlige gjestfrihet. Lyden av tradisjon for at nabo hjelper nabo, vannet i Mississippi langt oppe at fremmed hjelper fremmed. i den nordvestlige delen av Tradisjonen med frivillig arbeid ble Tennessee, og lenger sør, lyden så gjennomgripende, at når den av blues-musikk på Beale Street fortsatt unge USAs uavhengighet i Memphis, er gode påminnelser ble utfordret i begynnelsen av om den særegne delen av 1800-tallet, var det nybyggerne vestlige Tennessee. Lenger øst, i her som meldte seg i store antall den sentrale delen av staten, går som frivillige for å forsvare sin det relativt flate landskapet over suverenitet – og på grunn av til bølgende åser som preger den dette vil Tennessee alltid å forbli delen av staten som ga opphav kjent som «the Volunteer State.» til countrymusikken. Lyden (Frivillighetsstaten). av banjo, gitar og mandolin Denne dugnadsånden som dominerer i åsene som fortsetter å være utbredt i omgir Nashville, har i mange år Tennessee. «Folk som hjelper inspirert drømmene til mange Internasjonal President Chancellor Bob Corlew folk» er et uttrykk som fortsatt preger Tennessee bønder. Lyden av holdningen til mange fra Tennessee. jordbruk viker etterhvert for lyden av Det er sjeldent man går forbi en annen uten å hilse industri ettersom man beveger seg videre østover på ham eller henne med en smilende «god morgen», til Knoxville og handelsbyen Chattanooga. Like øst eller i de mindre byene, en «howdy, neighbor.» for disse stadig voksende byene kommer man til Selv om tidene har forandret seg, og gamle foten av Smoky Mountains, som dominerer hele tradisjoner må vike for moderne teknologi, består landskapet i østlige Tennessee. den historiske vennlighet som alltid har preger Gjennom hele dagen, kan man høre de hyppige Tennessee. Som tidene har forandret seg, har nye ropene til vaktlene – «bob, bob white» – som utfordringer oppstått. Nye og ulike muligheter for forstyrrer det ellers så rolige, landlige og nesten service og hjelp har blitt tydelig. Nye måter for den uberørte landskapet. Og så, når solen går ned generøse å gi på har kommet i forgrunnen. Men, bak fjellene, kan man høre det ensomme ropet fra til tross for den moderne tid, forblir den gamle nattravnene, eller det langtrukne ulet fra en coyote dugnadsånden i hjertene til de fleste i Tennessee. i det fjerne. I nærheten av små landsbyer kommer Tradisjonene jeg har med meg fra min barndom lyden av banjo, gitar og feler. i Tennessee, og uavhengigheten overlevert fra Åser og fjell som danner bakteppet av mitt mine forfedre, inspirerte meg til å velge «Nye fjell å hjem, skaper en unik atmosfære. De naturlige bestige» som mitt president-motto. grensene for Great Smoky Mountains har over Å bestige et fjell er brukt som en metafor for mange generasjoner frembrakt en distinkt kultur mange daglige situasjoner som mennesker møter. med dialekter, et unikt kjøkken og en tradisjon for 10

LION NR 1 2016–17


Det representerer noe som er vanskelig og som krever maksimal innsats for å overkomme. Men det er bare ved å klatre disse fjellene at vi oppnår full tilfredshet. Hvert fjell representerer en ny utfordring og en ny mulighet. Vår verden fortsetter å endre seg, og hver enkelt av oss står overfor nye utfordringer og nye muligheter til å hjelpe andre. Blindhet, meslinger, andre helserisikoer, matmangel, mangel på rent vann, krig og uroligheter er utfordringer for utallige mennesker rundt om i verden, og de representerer muligheter for Lions slik at vi kan jobbe for å gjøre verden til et bedre sted. Lions må fortsette å klatre oppover, finne nye måter å hjelpe på.

Nå som vi starter dette året hvor vi skal feire 100 års samfunnstjeneste – hedre vår fortid og omfavne vår nåtid – ligger det i vår fremtid at vi må planlegge og begynne å smi. Vår framtid er lys. I metaforiske vendinger – hvis vi skal bestige det neste fjellet, må vi legge ut en sti foran oss; vi må markere stien for fremtidige generasjoner av Lions som følger etter oss, og vi må ta vare på vår tradisjon for å hjelpe andre.

LION NR 1 2016–17

11


NYE HOYDER

FOR VARE TJENESTER Å nå toppen av et fjell er ikke slutten på en reise; det er begynnelsen på en annen. En ny mulighet. Vi leder gjennom våre tjenester. Det er vår styrke. Vi er et nettverk av lokale ledere som har sett resultatet av hva frivillig tjeneste kan bringe, og verdien av det våre frivillige gir til sine lokalsamfunn. Vi må fortsette å vurdere våre hjelpetiltak og de programmer som tilbys av LCI for å sikre at vi har et enhetlig syn der serviceprogrammene driver hensikten med vår organisasjon, og som et resultat, vokser vårt medlemskap og øker medlemmenes tilfredsstillelse, noe som gir mulighet for mer meningsfulle partnerskap og øker offentlig oppmerksomhet. Til syvende og sist må vi fortsette å lede gjennom våre innsatser og styrke vår posisjon som verdensledende humanitær hjelpeorganisasjon. Lions har en enorm innvirkning på helse og trivsel i lokalsamfunn over hele verden. Tenk på alle de måter hvor Lions gjør en forskjell i dagliglivet: •

12

Miljø – Lions bidrar til å holde våre nabolag, gater, parker, elver, grønne områder, og vann rent og trygt for alle. Ungdom – Lions veileder, underviser, er mentor, trener og støtter unge mennesker med alt fra mattelekser til å gjøre noe med personlige kriser til å hjelpe til i fotballturneringer. Sult – Vi arbeider både selv og sammen med andre for å minske matmangel. Syn – Lions arbeider på mange nivåer for å bekjempe og forebygge blindhet og gi sårt tiltrengte tjenester for blinde og synshemmede. LION NR 1 2016–17

Lions er viktige partnere og deltakere i samfunn over hele verden. Spør deg selv: Hva ville mitt lokalsamfunn vært om det aldri hadde vært en Lionsklubb her? Hvordan ville våre byer, tettsteder, parker, skoler og bibliotek sett ut? Hvilke grunnleggende behov ville vært udekket? Hvilke muligheter til å vokse, lære og trives som samfunn ville gått tapt? Det er en verden som er vanskelig å forestille seg, og vanskelig å måle. Heldigvis trenger vi ikke å tenke oss en verden uten Lionsklubbene. Idet vi nærmer oss 100 års tjeneste, har vi satt tydelige spor, langt utover hva Melvin Jones kunne ha forutsett. Lions fortsetter å følge de to ordene som definerer oss – grunnen til at vi er Lions, og selve essensen av vår eksistens – «Til tjeneste». Og Lions omfavner nye utfordringer og nye muligheter til å tjene andre. Intet fjell er for høyt. Da vi begynte vår jubileumsfeiring på den Internasjonale Convention i Toronto i 2014, utfordret vi Lions til å bestige det neste fjellet – nemlig å hjelpe minst 100 millioner mennesker på fire områder: Ungdom, syn, sult og miljø innen 30. juni, 2018. Lions svarte som bare Lions gjør, med entusiasme og besluttsomhet. I løpet av bare det første året oppnådde vi mer enn en tredjedel av våre mål. Og nå, når vi avslutter det andre året av vår 100-årsutfordring, er vi godt forbi to tredjedelsmerket, og ligger godt an til å overgå våre mål.


Men nå er det ikke tid for å hvile. Alle samfunn, stort eller lite, og hver klubb som deltar, representerer en mulighet for vårt 100-års prosjekt. Lions over hele verden trapper nå opp for å møte denne nye utfordringen ved å skape en varig arv, som for alltid vil minne Lions og andre i miljøet om det store arbeidet vi utfører. Enten det er en park hvor barna kan leke, en idrettsplass der unge mennesker kan konkurrere, en skole der elevene kan lære, et øyesenter hvor de med behov kan hjelpes, et sykehus hvor de syke kan gjøres friske, et skogsområde, et bibliotek eller bare et monument som minner oss om vår plikt til å hjelpe. Fjellet er høyt, og vi kan ennå ikke se toppen. Det vil kreve utholdenhet dersom vi skal oppnå det vi ønsker. Men vi er Lions, og vi vil ikke stoppe før vi når toppen!

LION NR 1 2016–17

13


KOM SAMMEN FOR

LOKALSAMFUNNET Vi vet fra gruppeundersøkelser blant ikke-Lions at vår logo er en av de mest anerkjente blant veldedige organisasjoner. Folk forbinder logoen vår med samfunnstjeneste. Det å dekke noen behov i våre lokalsamfunn gir Lions en spesiell tilknytning og knytter varige bånd. Vårt mål er at minst 20.000 klubber deltar i et av «Arv»-prosjektene. Om din klubb deltar i nivå 1, 2 eller 3 i prosjektene som er beskrevet i eksemplene nedenfor, sørg for at Lions-logoen er fremtredende og vises som en permanent del av prosjektet. Og sørg for å rapportere prosjektet på samme måte som du registrerer dine 100-års utfordringsprosjekter.

14

LION NR 1 2016–17


Nivå 1-

Synlighet i fellesskapet

• •

• • •

Ny skilting En minneklokke eller statue som feirer noe eller noen i samfunnet Benker i parker Sykkelstativer Et lysthus eller en rasteplass

Nivå 2 -

En større gave til fellesskapet •

Oppussing av en park eller lekeplass ved å installere nytt utstyr, eller gjøre parken mer tilgjengelig for funksjonshemmede Gi utstyr til et eksisterende anlegg som er i bruk allerede Gi utstyr til et sykehus som har et udekket behov Installer et sanitæranlegg eller et system for rent vann på en skole Bygg en gangbro for å gjøre et travelt veikryss tryggere

Nivå 3 -

Et permanent prosjekt for å fremme livskvalitet i samfunnet •

• •

Utvikle eller utvide en medisinsk klinikk, et bibliotek eller en skole Utvikle et Lionsrom på et hospice eller sykehus Utvikle en teknologi lab på et senter for syns­ hemmede og blinde Utvikle et yrkesfaglig opplæringssenter for arbeidsløs ungdom eller funksjonshemmede Utvikle en ny park, lekeplass eller basseng for almen benyttelse.

Du finner mer informasjon om 100-årsprosjektene på www.Lions100.org. LION NR 1 2016–17

15


LEDERUTVIKLING gjør oss relevant og levende nå som vi går inn i vårt neste århundre.

A LEDE OSS OVER

NESTE FJELLET

DET

Lederskap er visjon, kunnskap, drive, tillit, optimisme, åpenhet, medmenneskelighet og omsorg. Det er veiledning og støtte som inspirerer til engasjement, tillit og prestasjon. Lederskap er nødvendig for å inspirere og få ut det beste i folk. Det er en prosess der en person påvirker og motiverer andre til å oppnå et mål, og leder en organisasjon på en måte som gjør den mer sammenhengende og helhetlig (enhetlig, samarbeidende og harmonisk). En leder må inspirere andre, og innpode lidenskap og retning til en person eller grupper av individer.

Lederskap er evnen til å inspirere, styrke og vekke lidenskap i andre – evnen til å lede og påvirke andre – evnen til å motivere andre mot et felles mål, og oppnå de ønskede resultater. En fersk undersøkelse viser at unge mennesker melder seg som frivillige, ikke bare for å hjelpe andre, men også for muligheter til personlig vekst. Den opplæring og utvikling vi tilbyr, og selve ledererfaringen ved å være medlem av en Lionsklubb, gir en mulighet til å hjelpe andre på en bedre måte og til å vokse som person. 16

LION NR 1 2016–17

Gjennom lederutvikling lærer vi å forstå og forbedre måten vi håndterer våre egne og andres følelser, kommunisere bedre, og motivere, veilede og vekke lidenskap i andre. Siden vi bestreber oss på å møte de økende behovene for humanitære tjenester, må vi gjøre det på en effektiv og dyktig måte. Gode ledere ​​ kan få dette til. Gode aktiviteter = sterke klubber = stolte medlemmer, engasjement og entusiasme. Like viktig, lederutvikling er viktig for at vi skal forbli relevante og levende i fremtiden. Mens vi feirer vårt 100-årsjubileum, må vi også planlegge for vår fremtid. En nøkkel til vår fremtid er planlegging med nye mennesker – å sikre et tilstrekkelig antall av kunnskapsrike, dyktige, entusiastiske, fremtidsrettede Lionsledere som vil veilede og støtte oss i årene som kommer. For å klatre til toppen av et fjell, trenger du riktig utsyr. Du trenger også de riktige verktøyene for å bli en effektiv leder. Våre lederutviklingsprogrammer, verktøy og ressurser har forbedret ferdighetene til tusenvis av Lions over hele verden. Enten du foretrekker ansikt-tilansikt trening eller teknologi-basert læring, tilbyr LCI noe for enhver smak. Jeg oppfordrer deg til å klatre enda høyere ved å utnytte de ulike opplærings- og utviklingsmuligheter som tilbys av LCI.


VI BYGGER VART TEAM VED Å

INVITERE TIL RESULTATER

Lions Clubs International består av mange team - klubber, soner, distrikter, distriktsguvernørens team, opplæringslederens team (GLT), team for klubb- og medlemsutvikling (GMT), internasjonale direktører, styret, våre ansatte, og mange flere – alle jobber sammen mot et felles mål om å styrke vår tjeneste for andre. Et vellykket team deler to typer verdier. De verdsetter: 1 Å nå målet eller fullføre oppdraget 2 Å forholde seg til hverandre som et team. Felles verdier er: • Roller – Medlemmer i et team forstår de unike styrker og begrensninger som andre har, og utvikler en tydelig arbeidsdeling. I fjellklatring kan én klatrer være god til å finne nye ruter, en annen på å feste tau på en trygg måte og enda en på å gå først i tauet. • Felles mål – Teamets mål er viktigere enn individuelle mål. For eksempel ved fjellklatring er det viktigere for teamet å nå toppen samlet enn det er for den enkelte klatrer. • Team-tillit – Som medlem av et team er det lettere å tro på at man kan oppnå suksess. En annen type felles verdier knyttes til mellom­ menneskelig dynamikk: • Tillit – Medlemmer i et team stoler på hverandre for å klare oppgaven som forventet. Med andre ord, gruppemedlemmene ser en sammenheng i atferd. I fjellklatring binder teammedlemmene

seg sammen, og føler at de er trygge selv når en annen partner fester tauene. Mellommenneskelig forståelse – Medlemmer i et team merker stemningsskifter, og kan oppdage og forstå når et annet medlem av teamet er for fysisk svak eller psykisk utmattet til å fortsette å klatre.

Disse fem verdiene er av avgjørende betydning for å få et team i gang, og for at de skal klare å nå toppen. Intet medlem av teamet er ikke mindre viktig enn en annen. Og hvert medlem teller. For hvert nytt medlem, påvirker vi livet til 30 mennesker gjennom våre tjenester. Enkel matematikk tilsier at per 1000 som melder seg inn, påvirker vi livet til 30.000. Vårt mål i løpet av jubileumsperioden er at hver klubb verver tre nye medlemmer hvert år, og for hvert distrikt å starte én ny klubb. Det gir en beskjeden 5 prosent økning – ca. 138 000 nye medlemmer. Men det betyr å nå ut til ytterligere 4,1 millioner mennesker. Det handler ikke om å verve medlemmer av hensyn til medlemveksten. Medlemmer er viktig for å møte de økende behov i våre lokalsamfunn. LION NR 1 2016–17

17


KOBLE

MITT FJELL TIL DITT

Fjell er aldri isolerte enheter. De henger sammen i fjellkjeder: Alpene, Andesfjellene, Himalaya – og Appalachene som går gjennom min hjemstat Tennessee. Lions er også knyttet sammen – gjennom å hjelpe andre, gjennom fellesskap og gjennom noe vi alle så kjærlig kaller «Lionisme». Lions over hele verden kobler seg til hverandre som aldri før via internett, noe som har styrketvår evne til å kommunisere. Gjennom sanntids­ kommunikasjon har verden blitt litt mindre, selv om det ikke er helt riktig, men det føles slik. Og mer enn noen gang før, bruker Lions sosiale medier for å koble seg til andre. Noen klubber eksperimenterer med elektroniske møter slik at noen medlemmer kan delta via Skype eller telekonferanser. I økende grad deltar våre internasjonale ledere samlinger av Lions gjennom Skype og FaceTime, samtidig som han er fysisk til stede et annet sted i verden. 18

LION NR 1 2016–17

Det er mange måter å bruke elektronisk kommunikasjon på, og like mange fordeler, for eksempel å nå ut til et bredere, mer mangfoldig publikum. Det er også en fin måte å spare både tid og penger. I forberedelsene til vår 100-års feiring i Chicago i 2017, har våre ansatte gjennomgått en rekke brev skrevet av Melvin Jones. Vår grunnlegger tilbrakte mange timer til personlig å nå ut til nye miljøer hvor det ikke var noen Lionsklubber, og til å nå ut til Lions i nærheten. Hans brev inspirerte Lions og oppmuntret dem til å starte nye klubber i mange udekkede områder rundt om i verden. Nå som vi planlegger vår fremtid, vil Internett spille en avgjørende rolle. I ånden av effektivitet, hensiktsmessighet og utvidelse av Lionismen, må vi ha lov til å tro at Melvin Jones ville godkjent dette.


DET

NESTE FJELL

OG DE SOM KOMMER DERETTER Lenge etter at hundreårsmarkeringen er over, jubelen har stilnet, og musikken dempet en desibel eller to – vil vi fortsatt ha mange utfordringer og som Lions vil vi fortsette vårt arbeid for å gjøre verden til et bedre sted.

«LCI Forward» er en strategisk plan utviklet for å utvide vår humanitære tjeneste, forbedre vår virksomhet og finne nye veier for å samle folk i Lions’ tjeneste. Et hovedmål med LCI Forward er å forbedre levekårene for minst 200 millioner mennesker hvert år – mer enn en tredobling av antall personer vi hjelper i dag. I tillegg ønsker vi å bli den best kjente frivillige merkevare og organisasjon i verden, og samtidig oppnå best-i-klassen service til klubber, distrikter og vår Lions-familie, samtidig som vi utvikler nye og innovative måter å engasjere folk i humanitære sammenhenger under Lions‘ paraply. De fire satsingsområdene er: • Påvirke opinionen og øke bevisstheten om hvem vi er og hva vi gjør

• • •

Forbedre våre tjenesters innvirkning og fokus Forbedre medlemskapverdi og nå nye markeder Tilstrebe klubb, distrikt og organisatorisk fortreffelighet

Resultatet av å oppnå fremgang i alle fire satsnings­ områder vil være: 1 Et mer levende og robust samfunn der humanitære behov blir ivaretatt på en mer effektiv måte 2 Økt medlemskap og bedre opprettholdelse av medlemmer, ved at de fleste av klubbene vokser hvert år i både service og medlemskap 3 Nye måter for Lions kan tjene samfunnet på 4 Økt bevissthet om verdens mest anerkjente frivillige serviceorganisasjon Vi ser frem til en betydelig kunngjøring på 100-årsfeiringen i 2017 i Chicago vi skal lansere en ny verdensomspennende humanitær sak – en samlende tjenesteplattform som vil bli omfavnet av alle Lions og bli anerkjent av ikke-Lions publikum. Et nytt fjell som vi, Lions, vil være ivrige etter å begynne å bestige! Vi vil ikke bare feire vår strålende fortid, men vi vil også feire en lys fremtid mens vi er sammen i Chicago!

LION NR 1 2016–17

19


UTSIKTEN

FRA TOPPEN Nye fjell å bestige. Nye utfordringer å møte. Nye mål å oppnå. Nye mennesker å hjelpe. Nye medlemmer å ta imot. Nye ledere til å veilede oss.

Mens vi feirer 100 års tjeneste, verdsetter vi prestasjonene til de Lions som var her før oss – de som etablerte vår tradisjon for at ingen nød bør være udekket – som gikk opp stier over mange fjell for å etablere organisasjonen som den globale leder innen humanitær tjeneste. Men vår jobb er langt fra avsluttet. På spørsmål om hvorfor han klatret en

20

LION NR 1 2016–17

nærliggende topp, svarte en berømt fjellklatrer bare: «For å komme til toppen.» Verden ser annerledes ut fra toppen av et fjell. Utsikten fra toppen presenterer et helt annerledes landskap – et 360 graders panorama. Fra toppen av et fjell man kan se byer og tettsteder som ligger foran eller bak; elver som snor seg gjennom daler der nede – og ja, også den neste fjelltoppen som skal bestiges. Vi vet ikke ennå hvilken utsikt vi får fra toppen av det neste fjellet. Men vi vet at vi må komme oss dit. Vi vet at vi må stige til det neste nivå av tjenester, og markere vår sti mens vi går, for neste generasjon av Lions. Det er nå vi må forberede oss selv og de som følger etter oss, for de neste 100 årene og for 200-års jubileet av Lions Clubs International. Jeg ber deg om å bli med meg i denne fortsettelsen av reisen hvor vi skal klatre til nye høyder.


DER DET ER BEHOV

LIONS 100 ÅR

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Der det er behov er det Lions Noen løver har våknet til liv igjen, så her kommer en liten epistel ang 100-års markeringen. AV: TOVE ANNEXSTAD OG FREDRIK KNUTSEN

Det er viktig at klubbene har registrert sin 100-års kontakt som skal være mottaker av informasjon fra distrikt og MD (Lions Norge). Det er ikke meningen av vedkommende skal dra lasset alene. Ellers blir det presidenten som mottar mailene. Det er de fire områdene sult, barn/ungdom, miljø og syn aktiviteter dreier seg om i forbindelse med feiringen. Målet er å nå 100 mill mennesker. Innen området barn/ungdom er det allerede mange aktiviteter man kan registrere, slik som kurs i Mitt Valg, ungdomsutveksling og ikke minst tegnekonkurransen. Flere klubber er også involvert i innsamling av briller, og flere optikere er med på å sjekke styrke på briller som leveres inn. Dette er også en aktivitet som ikke trenger store ressurser, men som kan bety den store forskjellen for de som er mottakere. Ellers vet vi nå at enkelte klubber har fått etablert en fast ordning med butikker ang henting av mat som er gått ut på dato. Maten leveres f.eks til sentre som drives av Kirkens Feltarbeide og tilsvarende. Når momsen for denne maten faller bort fra januar neste år kan mange klubber søke muligheter her. Butikkene er veldig glade for å kunne gi bort fullt spiselig mat, i stedet for å kaste den. Alt dette er jo aktiviteter som kan drives hele året. Så er det noen som vil ha den store markeringen 17. juni. Det tas sikte på at store enkelt-

arrangementer kan foregå denne dagen. Det å ta med eldre på tur med bespisning, båttur, arrangere grillfest – her er det mange muligheter som kan gi god synlighet for hva Lions gjør i nærmiljøet. Vi må vise oss! Det finnes mye materiell for feiringen, både ballonger, duker og krus kan skaffes. Her kan det tenkes at klubben allerede har aktiviteter som passer inn. Det trengs kanskje bare å pusse litt støv av den og markere den litt mer i lokalsamfunnet. Jeg vet at flere soner/klubber allerede er i gang med å planlegge flotte arrangementer. Vi må spre oss og legge vekt på at Lions virkelig er synlig i miljøet. Vi må vise hva vi har oppnådd av store ting de siste 100 årene, og vite å bygge videre på de gode erfaringene, og vi må søke nye. Internasjonal Presidents valgspråk er: New Mountains to Climb! Det er det vi skal gjøre, og vi skal nå nye mål! Og husk å registrere aktivitetene deres i MyLCI! Det ligger full forklaring på nettet, men vi står til tjeneste for de som har problemer med registreringen. Soneledere skal også få en god innføring i registreringen rett over sommeren. Så minner jeg om prosjektet Ungdomslosen. Endelig seilingsplan vil foreligge i begynnelsen av september. Klubbene som sogner til anløpssteder langs kysten oppfordres å lage et arrangement på sitt sted den dagen.

LION NR 1 2016–17

21


Oppfordrer Lions til å informere om senter for voldsutsatte barn Lions vil gjennom sitt program Mitt Valg dessverre også kunne møte barn og familier som lever med vold. Vi i Stine Sofies Stiftelse vil derfor gjøre dere alle oppmerksomme på det fantastiske tilbudet vi kan gi til denne gruppen. Vi har nå åpnet for påmelding til et gratis opphold på nytt senter for voldsutsatte barn i Grimstads vakre skjærgård. Denne oppfordringen kommer fra Ada Sofie Austegard, leder for Stine Sofies Stiftelse Den 21.mai åpnet Stine Sofie Senteret, som er verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn. Barna vil her komme på et seks dagers opphold i trygge omgivelser, sammen med sine ikke-voldsutøvende omsorgspersoner og søsken. Senteret er et nasjonalt mestringssenter for barn mellom 0-18 år som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Senteret, som vil ha en kostnadsramme 75 millioner når alt er ferdig består i dag av: Femten boenheter og fellesområde som inneholder mange aktivitetstilbud i form av kino, stor festsal, aktivitetsrom, gymsal og lydstudio. Utendørs vil ballbinge og kosert amfi stå ferdig i løpet av høsten. Det gjenstår en del enda men vi arbeider kontinuerlig for å få inn midler til blant annet trampolinepark, basseng, utstyr til pc rom, lyssetting til scene m.m. Vi ønsker også 22

LION NR 1 2016–17

på sikt og etablere kolonihage med kaniner, høns og drivhus. Beliggenheten er i en vakker skjærgård, og alt ligger til rette for gode opplevelser og mestring. Målet er at de voldsutsatte barna skal få et samlingssted, slik som Beitostølen, Montebello senteret med flere.

Innholdet i oppholdet Oppholdet er fra mandag til lørdag, og fokuset er å gi barna og deres omsorgspersoner verktøy som kan hjelpe dem i å håndtere utfordringer i hverdagen. Senteret har kapasitet til fem hundre voldsutsatte barn med deres familier pr år. Det viktigste med oppholdet er å gi barn som har opplevd vold eller seksuelle overgrep en uke fylt med glede og latter. Stiftelsen ønsker nå at Lions og Det er mitt valg er med å spre informasjon om tilbudet til målgruppen. Dette være direkte til aktuelle familier eller til fagmiljøer som arbeider med voldsutsatte barn.

En drøm som nå er virkelig Åpningen av verdens første mestringssenter er en drøm som endelig er blitt en virkelighet. Det største ønsket til Ada Sofie Austegard er å høre barne­latteren, og gi barna håp om at de kan få et godt liv til tross


for det de har opplevd. Samtidig vil fokuset være på å gi de trygge omsorgspersonene de verktøyene og rådene de trenger for å bli så gode omsorgspersoner som de kan være for barna sine. Både reise og opphold er gratis for hele familien. Selve driften av Senteret er finansiert over statsbudsjettet.

Kriterier for opphold Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for volds­ utsatte barn. Innvilget opphold skjer etter innsendt søknad, og for å få innvilget opphold må minst ett av tre kriterier være oppfylt: •

Barnet er tilkjent voldsoffererstatning

Barnet har vært utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep

Man har fått en anbefaling fra faginstanser som Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, bistandsadvokat, barnevern, krisesenter, støttesenter eller tilsvarende fordi man er utsatt for vold eller seksuelle overgrep

Søknadsskjema og ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.stinesofiesstiftelse.no

LION NR 1 2016–17

23


Guvernørrådslederens spalte

Nytt år – nye muligheter MEN – vi skal bygge på det som andre løver har gjort før oss! Guvernørrådet i 2016/17 skal være der for klubbene, men det er viktig at dere kommuniserer flittig og ivrig med oss.

Convention Guvernørrådet 2016/17 hadde et fantastisk opphold på Convention i Japan. Jeg snakker for alle når jeg sier at vi forlot Japan og hverandre som et inspirert, godt team som har lyst til å jobbe for Lions, klubber og medlemmer! Vi opplevde Latter, Inspirasjon, Opplæring, Nyheter, Samhold og mye, mye mer under Convention! Vi hadde det også veldig hyggelig sammen med lotterivinnerne og våre ansatte på Lionskontoret; Heidi Lill, Vibeke, Hroar, og de andre fra Norge som hadde reist til Japan. Distriktsguvernørene fikk et oppdrag til Convention i Chicago med henstilling om også å stille der pga. 100 års feiringen, så får vi se hvordan vi løser det. Ikke minst var det hyggelig at Gudrun Yngvadottir fra Island ble valgt til å bli Lions Clubs Internationals første kvinnelige president fra 2018! Og veldig hyggelig er det at hun kaller seg nordisk, enda stoltere blir vi. Flere norske Lionsmedlemmer stilte opp for henne I Fukuoka og resultater ga det.

Organisering av Lionskontoret Vi har mange saker vi må løse i det kommende året. Vår general­ sekretær, Heidi Lill Oppegaard Mollestad, valgte å si opp jobben 24

LION NR 1 2016–17

sin i mai, så vi må se på organiseringen av kontoret. Hva ønsker klubbene, hvilke oppgaver må løses og hvilke arenaer ønsker vi å delta på med fremtidens Lions. Hvilken profil skal den nye lederen for Lionskontoret ha. Vi skal følge LAN – organiseringen, avslutning av arbeidet i Zambia og Malawi, nytt utlands­ prosjekt – samarbeid med NORAD og andre aktører. Vår sittende utlandssjef, Ingebrigt har sagt opp og slutter per 31.08.16. Vi skal se på fullmaktsstrukturen, fagsjef rollen, oppdatering av lovene,100 års markering/ feiring (viktig at dere registrerer inn i MY LCI), Hjemmesiden i tilknytning til søker muligheter, sosiale-medier og digitale-verktøy. Kompetansenivået blir i dag påvirket av tilgangen til digitaleverktøy/medier. Å være tilgjen­ gelig og å få tak i info via sosiale-medier og nett er, etter min mening, helt nødvendig for vekst og utvikling både personlig og som organisasjon/bedrift. Ledelse er blitt noe helt annet enn det var for bare kort tid tilbake, det er nye måter å dele på, kommunisere på og være tilgjengelig via. Lions er en global organisasjon hvor vi kan lære mye av hverandre, inspireres og inspirere.

Engasjement! Vi i guvernørrådet ønsker at klubber og medlemmer engasjerer seg slik at vi i guvernørrådet kan representere flertallet! Vi ønsker at dere melder deres interesse for å delta i komiteer og verv! Det vil styrke demokratiet og det vil lette arbeidet til valgkomiteen!

Samhold + integritet gir styrke Klubber og medlemmer i Lions er fantastisk dyktige på å trå til når det gjelder! Vi hjelper de som trenger det lokalt, nasjonalt og internasjonalt! Det er viktig opp i alle de velmenende og store følelsene våre at vi følger lover og regler, selv om v kanskje må vente litt lenger med å sette ting ut i praksis. Det er viktig at vi bevarer integriteten slik at vi skiller mellom sak og person. Når vi hisser oss opp, for det gjør vi alle i blant, så les Lions Etiske Norm før du tar den telefonen eller skriver den mailen kanskje innholdet blir et annet! Guvernørrådet vil det beste for organisasjonen Lions Norge både på kort og lang sikt og vi håper at vi i 2016/17 får vist det! Gled dere til 100års feiring i 2017! «In lifting another person, we also lift ourselves.» Seth Adam Smith


Lill Alver, Guvernørrådsleder Lions Norge LION NR 1 2016–17

25


Generalsekretærens spalte

Fordi vi bryr oss – fordi vi er Lions En av vår tids største humanitære katastrofer, flyktningstrømmen fra krigen i Syria, treffer oss gjennom media hver eneste dag. Våre ferieparadis i Middelhavet er gjort om til en gigantisk kirkegård. Endeløse teltleirer. Barn uten annet tilbud enn å overleve. Ingen skolegang. Barn som har opplevd krig på nært hold og som har mistet en eller flere av sine nærmeste. Barn som fryser i hjel. Barn som drukner på veien etter et trygt liv. Strømmen av flyktninger gjennom Europa og helt opp til Norge berører oss direkte gjennom flyktningmottak som plasseres i våre nabolag. Det er likevel et fåtall som kommer lengre enn til flyktningleirene i nærområdene. Med endeløs venting på at krigen skal ta slutt. Hva en oppvekst i en flyktningleir gir av traumatiske skader og opplevelser kan vi ikke forestille oss. Som humanitær organisasjon kan vi ikke bare se på det som skjer. Flyktningene trenger vår hjelp. De trenger hjelp der de er og de trenger det nå. Lions i USA, Europa og resten av verden er allerede godt i gang med en rekke aktiviteter i forskjellige nærområder rundt Syria. Og mange norske klubber har allerede engasjert seg i arbeidet for flyktningene. Gjennom prosjektet «de glemte barna» ønsker vi å 26

LION NR 1 2016–17

legge til rette for at våre klubber og medlemmer kan samles om en humanitær innsats for flyktningene i regi av Lions. Etter en grundig evaluering har prosjektgruppen støttet av både sittende og påtroppende Guvernørråd kommet frem til følgende aktiviteter i Libanon i prioritert rekkefølge:

Heidi Lill Mollestad Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

1 Etablering av Lions Safe Senter i flyktningleirene i Beqaa-dalen i Libanon 2 Skoletilbud til flyktningbarn samme sted 3 I samarbeid med Redningsselskapet finansiering av redningsbåter i Middelhavet Med en estimert kostnadsramme på ca 10 mill. Det er likevel viktig å få frem at det er summen av det vi klarer å samle inn som styrer hvor mye vi klarer å gjennomføre. Vi håper å få dette til som et NSR prosjekt. Vi håper at prosjektet får støtte fra LCIF, og vi håper på at bedrifter og private vil engasjere seg i tillegg til klubber og medlemmer. Informasjon om aksjonen er nylig sendt på høring til klubbene. Det dere skal ta stilling til er om vi kan kalle dette en landsdekkende aksjon og om vi kan kommunisere direkte til klubbene om aktiviteten. Det er ingen forpliktelse om å gi støtte.

Økonomisk støtte vil være en frivillig mulighet. En mulighet til å utgjøre en bitteliten forskjell for barn i en håpløs situasjon. Vi håper og tror at riktig mange stiller seg positiv til aksjonen og positiv til å være med å bidra. Fordi vi bryr oss. Fordi vi er Lions. Avslutningsvis vil jeg takke dere for fem krevende og ikke minst lærerike år i Lions tjeneste. Lykke til videre med godt Lions­ arbeid fra nord til sør. Jeg takker med dette for meg i denne spalten.


Lions forebyggende arbeid Vårt nye Lions år har for lengst startet. Vi har nye tillitsvalgte som tiltrer sine nye verv, alle med et ønske om å gjøre en god jobb for Lions forebyggende organisasjonen. Det arbeid sammefor barn ogundertegnede. unge er et svært viktig gjelder Men jeg område for Lions. Det dreier seg vet jeg vil trenge hjelp av dere alle om framtida vår! for å kunne fylle den posten jeg harJeg fått.er ny i jobben som MD NAC, men har vært medlem i Lions i 30 år og har hatt ulike «Vi går mot en lengre periode verv, også innen dette fagfeltet. med høydepunkter for Lions Først vil jeg takke min for­ Norge» gjenger Bjørn Zarbell for vel utført jobb. Bjørn er en omgjengelig LIONs rødE fjær og engasjert lion, og jeg ønsker aksjON 2015 han lykke til i nye jobber innen Det går fort mot aksjonstidspunkt lionsbevegelsen. så Jeg ta kontakt samvil leggemed vektaktuelle på fire temaer. arbeidene som For det lag/foreninger første tulipanaksjonen. dereønsker mener at kan Jeg detgjøre skalen bli forskjell ei aksjonsuke, menaksjonen. gjerne haSkap en for Lions under stor, felles lørdag i slutten hygge for dere selv under av akapril derved alleåklubbene blir sjonen planleggevirkelig godt. Da synlige i nærmiljøet. Informasjon er det så mye lettere å gjenom hva vien bruker penger på, nomføre god aksjon. er viktig. Vi ber om penger til formålene våre, og giveren LIONs tuLIpaNaksjON får tulipaner som kvittering. 2015 - 1.000.000 tuLIpaNEr Forhåndssalg til bedrifter øker Jeg ønsker beholde målet for foromsetningen, og til våren må vi rige aksjon - 1 million tulipaner. Vi krype over 900 000 tulipaner. Vi klarte var derdet fornesten noen åri 2014. siden.Vi øker stadig, noe som også vitnergodt om Tulipanaksjonen henger kreativitetmed og nytenkning ute iJo sammen Tulipanfondet. klubbene for å nåersine For å større inntektene fra mål. tulipan­ synliggjørejohvor som tilflyter skal til aksjonen, merlite penger for at vi skal nåKlubbene målet så kan snakker Tulipanfondet. søke støttemed til vi omTulipanfondet en økning pr. om medlem forebyggende arbeid for barn 8 tulipaner. Jeg har stor tro påogat ungdom retnings­ dersom vietter gjørnærmere en god LRF aksjon linjer. Men størsteparten avi form lokalt, får klubben gevinst fondet, 75 prosent, benyttes av flere inntil medlemmer og mer til å finansiere Mitt Valg kursene. velvillighet hos publikum også under tulipanaksjonen.

Kjære venner!

34 LION Nr 2 2014-15

ta kONtakt mEd dIN skOLE

Høstens tegnekonkurranse er en utmerket GOD grunn til å ta konValg er et Dersom skikkeligdere fyrtårn taktMitt med skolen. for Lions. Dere er flinke selgere føler at dere mangler komav disse kursene. vi kan petanse, har hvertMen distrikt støtalle bli enda bedre. Kan vi finne tespillere som dere kan benytte. andre arenaer skoler og Materiell finnesenn på Lionskontoret barnehager? Langtidsavtaler med dersom det er behov for dette. kommunene er et annet vesentlig punkt, det samme er oppfølging høydEpuNktENE står av skoler som har hatt kurs. Lions I kø Norge er et ledende land i Europa Vi har flere gode anledninger til å når det gjelder Mitt Valg, og det gå å fortelle Lions skalutdere væreom stolte av! og markere oss. Lionsåret Det fjerde og siste punktet 2014/2015 er er allerede omtalt. jeg vil nevne, Fredsplakat­ Men vi kan også feiretegne­ i 2016. Da konkurransen, Lions er det nemlig 50 siden den konkurranse. Denårforegår om første Lions aksjonen høsten. Det Røde beste Fjær er å kontakte skolene omog våren, at opp­ ble avholdt satteslik kursen for legget kommer inn i Iskolenes fremtidige aksjoner. 2017 kan vi planer. Kanskje kan med feire at det er 100 år man sidenfåden skoler selv om kontakten skjer første Lions klubben så dagens i september. I alle fall, denne lys. tegnekonkurransen er en god døråpner for senere kontakt om strENgthEN thE prIdE Mitt Valg kurs. Benytter skolen Dette er slagordet til Joe Preston, allerede Mitt Valg, er tegne­ International President 2014 konkurransen en hyggelig kontakt /2015. Sørg for å gjøre det med skolen. Opplegget gir god slagordet til Ditt slagord PR for Lions, ogeget klubbene kanog med det også Din klubbs. Vær gjøre mye ut av dette med enkle stolte midler.av det vi har gjort, men enda gåanbefale på nye oppTil viktigere slutt vil jeg at dere gaver stolthet og glød. Da vil går innmed på www.lions.no, klikker det synesarbeid» at det er skape på «Vårt ogmoro leser åmer om gode resultaterarbeid sammen. Vær og et forebyggende for barn unge!Lionsmedlem, og styrk bestolt Lykke tilinnad med en givende,og det visstheten i klubben, viktig og interessant lionsaktivitet! vil lyse av klubben – ikke bare i vårt forebyggende arbeid for barn og unge, men i alle klubbens gjøremål.

Bjørn Zarbel Leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD nAC) Hans Otto Glomsås Leder for forebyggende arbeid (MD NAC)

LION NR 1 2016–17

27


INTERNASJONALT HJELPEARBEID

He ain’t heavy he’s my brother Antagelig en meget kjent melodi fra the Hollies for oss opp litt opp i årene. Dette sier mye om Lions og det hjelpearbeidet vi driver. Det er slik vi tenker når vi hjelper andre mennesker i andre land, med andre kulturer, andre religioner osv. Når en ser på bilder fra Syria, besøker flyktningeleire i Libanon, så blir en sjokkert over hvordan mange har det og hvor utrolig godt vi har det her hjemme. Behovet i Midtøsten er skrikende og konflikten ser ikke ut til å ta slutt. Hvor mange barn er traumatisert og ødelagt for livet enten fysisk og/eller psykisk? Jeg gremmes over situasjonen og vi må gjøre det vi kan for å hjelpe. Derfor denne overskriften.

Så en kort status på en del prosjekter fra mitt ståsted. IR orientering: Distriktsleder for internasjonalt arbeid i distrikt 104 D4 (IRC), Øyvind Rose har laget en meget flott presentasjon om alt IR arbeid. Det er en omfattende presentasjon, men den kan deles opp. Den egner seg godt for å orientere potensielle nye 28

LION NR 1 2016–17

medlemmer så vel som gamle. Denne skal vi legge ut på Lions hjemmeside samt at den sendes til alle distriktsguvernører (DG) og IRCer. Oversikt kontaktpersoner: En oversikt over alle IRCer, leder av brønnprosjekter, leder av LCIF, leder fadderbarnordningen osv. er oppdatert og klar for utsendelse til alle DGer, IRCer med et håp om at den sendes videre til soner og klubber. Denne er laget for at klubber og enkeltpersoner lettere kan finne frem til hvem de skal kontakte om forskjellige prosjekter de ønsker å støtte innen disse områdene. IR-katalog. Vår leder for informasjonsteknologi I, MD ITC Asbjørn Larsen, har laget det som skal til for en nettbasert registrering av hva klubber, soner og distrikter driver med internasjonalt. Her kan en i fremtiden finne frem til hvilke prosjekter de enkelte kubbene har. Dette med sikte på finne et prosjekt å støtte, få ideer samt finne frem til hvilke

klubber som har prosjekter i de land klubben vurdere å starte et prosjekt i. Man kan slippe å gå hele veien alene i et fremmed land. Dersom alle blir med på dette, bør vi ha en tilfredsstillende nettbasert IR-katalog klar i løpet av 2016. Utenlandsprosjekt: Øyehelseprosjektet avsluttes som kjent i Malawi i slutten av 2016, og i Zambia i slutten av 2017. NORAD sier nei til å fortsette å støtte oss med øyehelse og retningen går nå mot entreprenørskap, skape arbeid for ungdom, redusere fattigdom osv. og at prosjekter er bærekraftig etter noen få år. En kanskje naturlig utvikling, men også mye vanskeligere å få til. Guvernørrådet skal ha møte i slutten av august 2016 og det skal bli spennende å se hva som besluttes for fremtiden. En tidsplan er sendt rådet slik at avgjørelser i høst og med eventuelle videre godkjenninger, først kan iverksettes i 2018 kanskje i 2019. Her må en planlegge for flere år fremover.


Vår dyktige utenlandssjef Ingebrigt Mollan reduserer sin stilling som utenlandssjef til 33 prosent per 1. september 2016. I lys av dette har vi iverksatt en arkivering/systematisering av avtaler som er gjort i forbindelse med prosjekter i de forskjellige land. Dette dreier seg om ansettelsesforhold, leiekontrakter, rapporteringsrutiner, pensjons­ avtaler, MoU (memorandum of understanding) osv. Dette for at vi ved eventuelle nye prosjekter skal slippe å finne opp alt på nytt. Saken om nytt hovedprosjekt etter øyehelse: Det har kommet få innspill om nytt hovedprosjekt med Norad støtte etter 2017. Å utrede nye prosjekter er tidkrevende og kostnadskrevende. Det er gjort vurderinger om fornybar energi og prosjekt om utryddelse av ekstrem fattigdom, jfr. FNs tusenårsmål. Etter initiativ fra et Lions medlem ble det i mai/ juni i år, holdt møter om prosjektet FXB, se link: www.FXB.org. En representant fra FXB Sveits holdt en orientering på Lionskontoret i

mai. Deretter, 1. juni, ble det holdt et møte med Norads ledelse for å finne ut om dette kunne være noe Norad kan støtte. På anmodning fra Norad ble det etter det møtet utarbeidet en konseptskisse som ble sendt 29. juni. Vi håper på en tilbakemelding på den før Guvernørrådsmøtet 27. august i Bergen. En må understreke at Norad gir klare føringer på hva det kan søkes støtte til. Det at Lions International kommer med sine egne forslag som ikke harmonerer med politiske beslutninger i UD, kan gjøre det vanskelig å legge arbeid i slike prosjektutredninger. Slike søknader vil ha små sjanser til å lykkes. Om dette kan kombineres vil tiden vise.

Nils W. Ørum MD-IRC

Libanon: Det er inngått en avtale med en NGO(non governmental org.) Beyond om å etablere Safe Zones. Det første er under bygging og vi håper at dette kan tas i bruk om relativt kort tid.

LION NR 1 2016–17

29


SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT, FUKUOKA, JAPAN, 19.–23. JUNI 2016 KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1 Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 108TB (Italien) och förklarade Lion Bernardino Salvati som andra vice distriktsguvernör i distrikt 108-TB för verksamhetsåret 2016-2017. 2 Avslog ett klagomålsärende avseende val av första vice distriktsguvernör i distrikt 300-C1 (MD 300 Taiwan) och förklarade vakans på posten första vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2016-2017 samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. 3 Godkände ett klagomålsärende avseende val av första vice distriktsguvernör i distrikt 300-D2 (MD 300 Taiwan), förklarade valet av första vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2016-2017 i distrikt 300-D2 ogiltigt, förklarade vakans på posten första vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2016-2017 samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. Man beslutade att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 350 skall återbetalas till klagande part. 4 Avsatte distriktsguvernör A. Sadiq Basha från posten som distriktsguvernör i distrikt 32430

LION NR 1 2016–17

B2 (Indien) för underlåtenhet att följa internationella stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens bestämmelser. Förklarade att A. Sadiq Basha i framtiden inte skall erkännas som tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs International, ej heller av någon klubb eller distrikt, han skall inte heller vara berättigad till några av titelns privilegier. 5 Godkände syften, uppgifter, mötesprogram och budget för den särskilda kommitté som kommer att granska kraven för internationella tjänstemän. 6 Reviderade varumärkespolicyn i den internationella styrelsens policymanual kapitel XV avseende allmän standard för kvalitet och innehåll vid användande av organisationens varumärken. 7 Reviderade normalstadgar för distrikt i kapitel VII i den internationella styrelsens policymanual för att förtydliga villkoren gällande att distriktsrådet och dess medlemmar kommer från lionklubbar med fullgjorda skyldigheter i distriktet.

KONGRESSKOMMITTÉ 1 Reviderade avsnittet gällande seminarium för tidigare internationella tjänstemän för att ta bort orden «närmast föregående». 2 Tog bort kravet om att den internationella kongressen måste hållas utanför USA en gång vart femte år.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTSOCH KLUBBADMINISTRATION 1 Tjugotvå klubbar från distrikt 322 C4 lades ned och registrerades som fiktiva och kommer inte kvalificera för reaktiviering eller återbetalning av medlemsavgifter. 2 Tidigare internationella direktor K.M Goyal utsågs till samorningslion för distrikt 321-A3 (Indien) för verksamhetsåret 2016-2017. 3 Kraven för klubbens excellensutmärkelse 2016-2017 ändrades för att tillgodoräkna bildandet av en leoklubb gentemot utmärkelsens medlemskrav. 4 Utmärkelsen till distrikts­ guvernörens team 2017-2018 ändrades så att den inte längre tilldelas specifika medlemmar i distriktsguvernörens team, istället tilldelas en medalj till fem lionedare som distriktsguvernören anser har bidragit mest till distriktets framgång. 5 Kapitel V i den internationella styrelsens policymanual reviderades för att förtydliga att klubbar kan komma att läggas ned eller försättas i status quo genom att använda olika status quo-kategorier.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1 Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2016, vilken visar ett underskott.


2 Godkände budgeten för verksamhetsåret 2017, vilken visar ett underskott. 3 Godkände ändringarna i inköpspolicyn. 4 Godkände att den internationella styrelsens policymanual revideras genom att ta bort befintliga bestämmelser för överskottsfonden i sin helhet och ersätta dem med bestämmelser för verksamhetens reservfond, under förutsättning av att framlagt ändringsförslag att ta bort nödreservfonden antas.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPS­UTVECKLING 1 Villkorat av godkännande av föreslagen budget 2016-2017, godkändes utformning, utveckling och genomförande av ett nytt Certified Lions instruktörs­ program med början 2016-2017.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTS­ PLANERING 1 Återbekräftade målen för LCI Framåt (den nya strategiska planen) -- det primära målet är att tredubbla humanitära hjälpinsatser innan 2020-2021 -- och lade till en internationell förstaårsdirektor till det befintliga projektteamet för LCI Framåt för att främja kontinuitet.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMS­ UTVECKLING 1 Godkände att en särskild kommitté för nya och framtida länder implementeras under verksamhetsåret 2016-2017.

2 Pilotprogrammet Gemensamma insatser utökades för att implementeras globalt och förlängdes till den 30 juni 2018. 3 Förlängde programmet för att engagera krigsveteraner i USA fram till den 30 juni 2018 och utökade programmet att inkludera Kanada. 4 Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till Montenegro. 5 Ändrade den internationella styrelsens policymanual gällande namnteckningar som krävs när 10 eller fler klubbar läggs till i ett distrikt.

PR-KOMMITTÉN 1 Avslutade utomstående annonsering i huvudkontorets upplaga av tidningen LION med början den 1 oktober 2016. 2 Sponsringen av Chick-Fil-A Peach Bowl paraden 2016 fastställdes till USD 160 000. 3 Ökade antalet internationella ledarskapsutmärkelser till 2 030 för 2015-2016. 4 Fastställde «Vi hjälper» som internationellt team med början 2017-2018 och därefter. 5 Fastställde en digital kategori för den internationella nyhetsbrevtävlingen.

KOMMITTÉN FÖR SERVICE­ AKTIVITETER

fem omfattande plattformar (diabetes, syn, miljö, cancer och hungersnöd) med en särskild programdel för barn och ungdomar. Diabetes kommer att vara första huvudfokus. 2 Antog att huvudfokuset ska vara i 5-10 år, eventuella förlängningar utöver denna tidsram kommer att granskas av kommittén för serviceaktiviteter. 3 Bildade en särskild kommitté för att granska och prioritera strategier för att engagera ungdomar bestående av cirka 10 (tio) medlemmar (Lions och Leos) som utses av den internationella presidenten och de verkställande tjänstemännen samt begärde ytterligare granskning av vår efterföljande kommitté för serviceaktiviteter. 4 Antog ett ersättningsprogram för leoklubbprogrammets rådgivande kommitté med början verksamhetsåret 20162017. 5 Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 20152016. Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens webbplats www.lionsclubs.org Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630571-5466.

1 Antog ett nytt ramverk för hjälpinsatser som består av LION NR 1 2016–17

31


LCIF

Når tidevannet stiger, løftes alle kajakker Leaser Lake i det østlige Pennsylvania, USA, var en 15 meter dyp innsjø før en uforståelig lekkasje gjorde den til en slags spøkelses-innsjø. I 2001 var den 480 mål store, kunstige innsjøen bare et guffent landskap med ugress, små trær og til og med biter av en gammel gård som ble slukt da innsjøen ble fylt med vann i 1960. AV: TOM KERR OG CASSANDRA ROTOLO, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Forsøk på å fikse lekkasjen mislyktes, og den omkringliggende parken ble lagt ned. Leaser Lake Heritage Foundation (LLHF) arbeidet i årevis med å få flere offentlige virksomheter til å bevilge nesten 5 millioner USD, nok til å reparere innsjøen og fylle på nytt vann. Reparasjonene ble ferdigstilt i 2015. Å bringe liv tilbake til parken ble mye mer enn bare å fylle sjøen med vann. LLHF hadde store drømmer for Leaser Lake: håpet var å gi rekreasjonsmuligheter til dem som ellers ikke hadde noe slikt sted i nærheten. De ønsket å gi personer med 32

LION NR 1 2016–17

begrenset mobilitet en mulighet til å utforske parkens stier, fiske fra en flytebrygge eller komme seg opp i en kajakk for å padle på vannet. Men dette var dyre drømmer. Lion Tom Kerr, styremedlem i stiftelsen, presenterte en plan for å skaffe pengene til andre Lionsmedlemmer som delte hans store interesse for Leaser Lake. Innsjøen er en kilde til stolthet for lokalbefolkningen i dette søvnige, men pittoreske jordbruksland. Planen inneholdt detaljer som fullt ut var i samsvar med loven for de med begrenset mobilitet (Americans with Disabilities Act).

Alle stier, benker, toaletter og parkering skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Kempton Lions Club forpliktet seg til å skaffe penger til å finansiere en fiskebrygge og et sted å sjøsette kajakkene. LLHF forpliktet seg til flere av de andre bitene i puslespillet. Ideen om å legge til rette for positive, unike naturopplevelser for personer med begrenset mobilitet tente Lions. Det fantes ingenting som dette innen 160 kilometer fra Kempton. Over en to års periode, skaffet Kempton Lion godt hjulpet av naboklubben Ontelaunee Lions


Mike White sjøsetter kajakken på Leaser Lake mens Lion Tom Kerr ser på.

Club, mer enn USD 7,000 gjennom forskjellige aktiviteter. I mellomtiden søkte Kerr om tilskudd fra Lions of Pennsylvania Foundation og Lions Clubs International Foundation (LCIF), tilsammen USD 49,500- nok til å betale for fiskebrygge og sted for å sjøsette kajakkene. Både Lions og LLHF samarbeidet med en lokal produsent og en engasjert gruppe lokale aktive padlere. Utøverne testet prototyper både på produsentens anlegg og på sjøen. «I prosessen med å utvikle kajakkenes sjøsettingsmetode fikk jeg en langt større forståelse

av begrensningene til en rullestolbundet person, så vel som mange ting en sunn og sterk person tar for gitt,» innrømmer Kerr. «Å forstå effekten dette prosjektet har på livene til personer med bevegelseshemninger gjør dette prosjektet svært tilfredsstillende.» Prosjektet ble innviet i oktober 2015. Under åpningsseremonien rullet Mike White, som har ryggmargsbrokk, med letthet sin rulle­ stol ned landgangen og padlet ut i åpent vann. «Det er befriende. En av de fineste følelser er å se ut som og føle seg som alle andre,» sier White.

Kerr, i sin gule Lionsvest, strålte av stolthet over hva Lions oppnådd. «Jeg håper dette prosjektet, gjennomført av en liten gruppe mennesker, kan tjene som et vitnemål til andre små klubber om at de også kan gjøre store prosjekter.»

Digital LION Se en video om Leaser Lake-prosjektet på lionmagazine.org.

LION NR 1 2016–17

33


LCIF

Lions mobiliserer for flyktninger Styrket av et tilskudd på 600 000 USD fra Lions Clubs International Foundation, kan Lions i Tyrkia og andre steder i Europa yte mer hjelp til de millioner av flyktninger som kommer fra Syria og Irak. Lions gir husly, mat, klær, skolegang, språkopplæring og integrerings­ programmer. AV: ERIC MARGULES, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Flyktninghjelp i Tyrkia Lions i Tyrkia, som er vertsland for de fleste syriske flyktninger (2,7 millioner), har fått fire bevilgninger. District 118-R (USD 60 000) – Mer enn 50 Lionsklubber har fylt 2000 ryggsekker med tepper, undertøy, håndklær, hygieneprodukter, flaskevann og andre forsyninger. Disse ryggsekkene pakkes av Lions og gis til den tyrkiske kystvakten, som distribuerer dem til flyktninger som blir reddet til sjøs. District 118-E (USD 26 000) – Lions etablerer en skole for flyktningbarn og støtte ernæring og 34

LION NR 1 2016–17

hygiene behovene til 100 familier i opptil to måneder. Sammen med The Human Sources Foundation, en NGO i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger, kan Lions konvertere tomme klasserom til et samfunnshus for å gi grunnleggende utdanning og datamaskinen læring klasser. District 118-K (USD 61 300) – Lions utvider kapasiteten for utdanning i en leir med 500 flykt­ ninger med to klasserom, flere toaletter og et lager som vil bli fylt med klær, mat, sanitærartikler og grunnleggende førstehjelpsutstyr. Den overveldende etterspørselen

betyr at mange flyktninger må bo uten tak over hodet. Lions har planer om å sette om midlertidige boliger. De skal også sørge for at et privat studieforbund tar ansvar for utdanning. District 118-U (USD 60 000) – Lions i Distrikt 118-U, som grenser til Syria og Irak, gir hjelp til barn og vordende mødre i 2000 flyktningfamilier. Hjelpen omfatter tørrmat, undertøy, tepper, barnesko, bleier, første­ hjelpsutstyr og hygieneprodukter. Lions vil også gi 10 prefabrikkerte bygninger med bærbare varme­ vifter til flyktningene.


Lions i Tyrkia pakker forsyninger til flyktninger

Lions i Europa For mange flyktninger, er Tyrkia bare ett stopp på reisen til Europa. Lions i Hellas, Nederland og Slovenia har fått LCIF tilskudd for å gi nødhjelp til flyktninger. District 117-A, Hellas (USD 10 100) – Lions leverer kjemiske toaletter og generatorer til et asylmottak på Rhodos, der kapasiteten er overskredet med over 6000 flyktninger og innvandrere som har søkt ly siden august 2015. Lions vil også levere telt samt varmeovner, liggeunderlag, tepper og andre livsnødvendige forsyninger.

District 110-AN, Nederland (USD 15 000) – Lions kjøper sko, undertøy og toalettsaker og andre ting som trengs mest for de 1 200 flyktningene som lever i fire mottak i Amsterdam. District 129, Slovenia (USD 10 000) – Lions arbeider med slovenske Røde Kors for å forberede 2000 bærbare nød­ hjelpspakker som inkluderer sunn mat for barn, hygiene­ materiell, tepper og jakker. Røde Kors vil dele ut nødhjelps­ pakker på distribusjonssentre på kritiske inngangspunkter inn i landet.

Gjennom disse tiltakene, og mer kommer, kan Lions bidra til å løse en av de større humanitære krisene i vår tid. Hvis din klubb, distrikt eller flere distrikt er interessert i å hjelpe flyktninger, kontakt LCI for prosjektideer og partnerskapsmuligheter. For å donere eller finne ut hvordan du kan be om midler til lokale hjelpeprosjekter, kontakt LCIF. LCI og LCIF vil fortsette å arbeide sammen for å støtte Lions og deres humanitære prosjekter.

LION NR 1 2016–17

35


FØRSTE KVINNELIGE VERDENSPRESIDENT: Gudrun Björt Yngvadottir fra Island ble valgt som 2. visepresident under årets Convention. Her har hun samlet familien og mottar trampeklapp fra salen. Hele verdens Lions er nå helt klare for sin første kvinnelige toppleder – etter 100 år!

Lions Clubs International Convention 2016 Den store årlige samling av Lions fra hele verden ble I år arrangert i Fukuoka, Japan 25.-28. juli. På lørdagen gikk den store paraden med over 30.000 Lions i gatene, og Scandinavia vant sin klasse for

36

LION NR 1 2016–17

«marsjerende tropp»! På søndag, mandag og tirsdag foregikk felles­smøter i byens enorme baseballstadion, Fukuoka Dome. Der ble Lions første kvinnelige verdens­president valgt – gratulerer Gudrun fra Island!


▲ SE OPP: Gudrun bemerket i sin tale at hun er klar for opp­ gavene som verdenspresident. At hun er stolt og takknemlig for å bli valgt og som den første fra Island i dette vervet. Hun under­ streket sitt håp om at medlemmene vil sette pris på henne som en dyktig leder, og ikke bare fordi hun er kvinne. Hun ble introdusert av tidligere verdenspresident Wing Kun Tam fra Hong Kong. ▲ DRUM TAO: Se for deg en blanding av fysisk teater, samuraier og kostymer fra filmen Mad Max – et forrykende trommeshow utført av japanske «Drum Tao» underholdt flere dager under Convention. Se dem selv – de har mange videoer ute på YouTube!

BARNEARBEID: Nobelprisvinner i 2014 holdt et gripende foredrag om kampen mot barnearbeid i India. ▲

Samarbeidet med FN er en viktig tradisjon for Lions Clubs International.

LION NR 1 2016–17

37


▲ EN NY DG ER FØDT: DGelect kalles distriktsguvernøren i Lions perioden fra distriktsmøtet i april til Convention. På siste dag av Convention regnes opplærings­tiden som fullført og dette markeres med en seremoni der ledsager river den den blå elect-sløyfa av.

STOLTE ØYBOERE: En opprømt islandsk delegasjon er klar for paraden. FOLKEFEST: Distrikts­ guvernørene var alle ikledd bunad under paraden. Det ble lagt merke til! ▲

PÅ UTKIKK: Gjennom dette hullet ser man porten ute i havet som holder onde ånder ute fra den hellige øya Miyajima. Men det var ingen ånder å se denne dagen. ▲ 38

LION NR 1 2016–17


▲ STAR WARS: Vårt internasjonale hjelpe­ fond slo seg litt løs i år. Styreleder Joe Preston fremførte sin rapport med galaktiske referans­ er. ▲ VINNERE: Lions fra Scandinavia samar­ beider med sosiale treff og sammenkomster, og går samlet under paraden. I år vant vi kategorien «Marsjerende tropp».

FOR GUDRUN: Valgkampen for Gudrun ble en stor og flott demonstrasjon. Det var for øvrig to norske Lions i Gudruns kampanjeteamet, Ole Fjeldtvedt fra LC Sandnes/Riska og Alf Inge Isaksen fra LC Tana. ▲

FLYKTNINGER: Flyktningkrisen i Europa fikk mye oppmerksomhet, også Lions Norges prosjekt for syriske flyktningbarn i Libanon. SIGHTSEEING: Lotterivinnere og ledsag­ ere rakk en dag med sightseeing i Hiroshima og den hellige øya Miyajima. På øya går selskapssyke hjort fritt og hilser på turistene. ▲

LION NR 1 2016–17

39


HELSESPORTSUKA

Helsesport i Porsanger i 40 år Lions Club Porsanger arrangerte i mars sin Helsesportsuke for funksjonshemmede for 40ende gang. AV: EVY EINARSEN, LIONS CLUB PORSANGER

Dette er klubbens fyrtårn, og helsesportsuka skaper mye glede og arbeid for alle medlemmene i klubben vår. Den bidrar også til medlemsrekruttering av unge medlemmer, og de unge medlemmene har vært med på å fornye våre aktiviteter under arrangementet. Årets helsesportsuke ble arrangert i Olderfjord fra 1. april til 7.april 2016. 38 deltakere med sine ledsagere hadde varierte og tilpassede aktiviteter både inne og ute, og med et glimrende vær gjennom «uka» ble det en flott opplevelse for alle. Det må jo legges til at den siste utfarts­ dagen kom regnet, men de fleste ble med en tur ut tross regnet. Alle deltakerne er delt inn i grupper ut fra funksjonsnivå, og det er fire grupper som har sine «leirer» ute. For å komme til sine «leirer» går noen på ski, andre går på «fota» og noen blir kjørt med scootere. Når kvelden kommer tar alle «finstasen» sin på, og trekker inn i

40

LION NR 1 2016–17

Storstua vår. Der er det dans alle kvelder, noen kvelder med levende musikk eller diskotek. Årets nye aktivitet var «Cowboy aften» med servering av taco til 130 personer. Det ble en suksess! Fellesdagen hvor alle grupper og alle medhjelpere er sammen var i år på Karlvann høyt opp på fjellet. Denne dagen blir alle kjørt opp med snøscootere. Her var det isfiske og høydepunktet under «Uka» var nok for alle (iberegnet oss i Lions Club Porsanger) besøket av «SKV 330» fra Banak Flystasjon. De hadde god tid, og det var mange som fikk fine «selfier» med en flott pilot ved sin side. De landet på jordet ved siden av vannet, og tok alle deltakerne som ville med på en tur over området. Det var helt fantastisk! Helsesportuka 2016 er gått inn i historien som et vellykket arrangement i god Lions ånd. Her er det glede, hjertevarme, samhold, og gode venner er til for hverandre!

Om HSU Porsanger •

Helsesportsuka i Porsanger arrangeres årlig i mars.

Arrangementet støttes av Lionsklubber i Distrikt 104 A1 og andre sponsorer.

Deltagere kommer fortrinnsvis fra Nordland og Finnmark.

I løpet av 40 år: •

1455 har deltatt på «uka».

3556 medhjelpere/ledsagere/Lions har deltatt

Totalt 5011 har opplevd HSU Porsanger

Det er lagt ned 97 600 frivillige timer, tilsvarende 54 årsverk. Hvis vi regner 15 kroner timen, er det gitt 14,6 millioner kroner i arbeid!

Offisielle kostnader: 9 378 453 kroner


▲ Leiren fikk besøk av SKV 330 fra Banak flystasjon og deltakere som ønsket det fikk en tur med helikopteret. ▲

Cowboyaften var nytt i år, med skikkelig trøkk på dansegulvet. ▲

Medlemmene i Lions Club Porsanger bidro også med sangnummer. Ut på tur!

LION NR 1 2016–17

41


42

LION NR 1 2016–17


▲ (venstre) Cowboyer kommer i alle varianter, her er det distriktsguvernør Rolf Stave som får seg en country-dans. ▲ (høyre) Snøscooterne tar deltagerne ut i naturen.

▲ Isfiske kan absolutt alle være med på Cowgirls!

Sikt, skyt, blink!

LION NR 1 2016–17

43


SKUDNESHAVN

Så enkelt med «En ekstra» Den frivillige matutdelingen på loftet hos Frelsesarmeen i Skudeneshavn møtte store utfordringer da tilgangen på gratis og donert mat fra de lokale matbutikkene tørket dramatisk inn rundt nyttår. AV: TED WALTER SJØEN, LIONS CLUB SKUDNESHAVN

Utdelingen i Skudeneshavn er et prosjekt som drives utenom den ordinære driften hos Frelsesarmeen, basert på frivillig­ het, dugnad og gratis matvarer. En gjeng med frivillige fra flere forskjellige menigheter bruker mye tid og energi på å sørge for at der er varm mat på bordet hver tirsdag og en pose med grunnleggende matvarer å ta med hjem for de som trenger det. De kaller seg HEART Kafeen. Lions Club Skudeneshavn har i flere år støttet opp om dette initiativet, da vi ser at dette er et prosjekt som helt konkret handler om å putte mat direkte i sultne mager hos folk med store utfordringer i hverdagen. 44

LION NR 1 2016–17

Ide fra Leo Et Facebook innlegg fra en Leo Klubb i Finland satte oss på denne ideen. Vi ønsket å holde fast på prinsippet om at HEART kafeen baserer seg på frivillighet og donasjoner. Samtidig ville vi skape litt oppmerksomhet rundt matutdelingen, det de driver med og de utfordringene de har. I tillegg fikk vi anledning til å synlig­ gjøre Lionsklubben i lokalsam­ funnet og bokstavelig talt sole oss litt i solskinnet.

«En Ekstra» Vi bestilte plakater og trykksaker og stilte oss opp utenfor den lokale Coop Extra butikken i Skudeneshavn. Der oppfordret vi

alle som var på lørdagshandel til å kjøpe bare «En Ekstra» matvare den dagen, som de kunne legge i vår kurv etter at det hadde betalt. Tanken er at de aller fleste av oss ikke vil merke den ene lille ekstra matvaren. Vi putter selv oppi «litt ekstra» støtt og stadig. På den måten kan den lille leverposteien ekstra, eller en pakke spaghetti eller wienerpølser, ut­gjøre en VELDIG liten del på kassalappen. Hvis mange nok gjør det og gir oss den ene matvaren, blir det mye god mat av det. Videre hadde vi en tanke om at dette klart og tydelig viser at veien fra giver til mottaker kan være kort og ukomplisert, slik vi i Lions liker det best. Det er ikke


Ted Walter Sjøen og Dirk Hoffmann fra Lions Club Skudneshavn spør folk på handletur pent om «en ekstra».

så lett å ta vekk fem prosent i administrasjon på en leverpostei. Samtidig blir det billigere for folk flest enn en innsamlingsbøsse. Det er liksom lettere å komme med en spaghetti enn å putte seks kroner på en slik.

handlepose med gode (og IKKE billige) matvarer. I tillegg dukket media opp og vi fikk dekning både lokalt og regionalt og også til og med på TV.

Overveldende respons

Har din Lionsklubben tid og kapasitet til å gjøre dette er dette en ENKEL og trivelig aktivitet. Vi trykket opp noen små kort (Postkort størrelse) med en forklaring på den ene siden og forslag til matvarer på den andre siden. Disse var veldig lette å stikke til folk som hastet forbi mens vi var opptatt med positive og givende samtaler med andre.

Resultatet ble helt eventyrlig. Ikke nok med at vi fikk inn mengder med gode kvalitetsmatvarer som IKKE var nær ved å gå ut på dato, men vi fikk også en enormt god respons og voldsomt mange gode tilbakemeldinger. Folk reagerte udelt positivt, ble både glade og overrasket over initiativet og bidro så det monnet. Noen kom sågar med en hel

Utover det trengs det bare å møte opp, ta i mot og gi det videre. Lite ressurskrevende, billig og veldig effektivt!

Oppfordring

Se intervju med Lions Club Skudneshavn i Karmøynytt LION NR 1 2016–17

45


HASLUM

«Putekrig» i Haslum kirke Gudtjenesten 17. april i Haslum menighet ble litt spesiell. AV: PER DØVING, LIONS CLUB HASLUM

Ikke bare ble Cornelia og Ole ble døpt, kirken tok denne søndagen i bruk helt nye sitteputer, gitt av Haslum Lions. Å bruke et betydelig beløp på et slikt prosjekt er en del av klubbens 40 års jubileumsfond.

Myke puter Hvert år i snart 40 år har klubben avholdt julekonsert for en tilnærmet fullsatt kirke. Etter siste konsert uttalte nyvalgt president Freddy Nilsen, at konserten var meget vellykket, men hadde den vart i ett kvarter lenger, hadde han ikke orket å sitte mer. Derav bruken av ordet «krig». Dette signalet plukket noen medlemmer opp. Kirken ble kontaktet og spurt om Lions kunne få lov til å gi nye sitte-puter i «kampen» mot de harde kirkebenkene. Et tilbud som ble godt mottatt.

TAKKNEMLIG: Nå er putene tatt i bruk av kirken og en nesten fullsatt kirke kunne sitte behagelig. Sogne­ prest Torunn Jåvold takket smilende Lions­medlem Eilert Skj. Ottesen for gaven som nå er en del av Haslum kirke. 46

LION NR 1 2016–17

Langvarig samarbeid I vel sju år har Lionsklubbene i Bærum og Oslo hatt et skole- og undervisningsprosjekt i Sør-Afrika, «iThemba Labantu». Et prosjekt som Lions Club Haslum har vært fadder til. Mange medlemmer med familie har besøkt Cape Town og med selvsyn sett hva som skjer der nede. Her er det skole, barnehage, sykehus, bilverksted og mye annet, ikke minst arbeidsstue for fattige kvinner i slummen. Prosjektet har blitt gjennomført takket være samarbeidet med den lokale Lions Club Tokai i Cape Town. Kontakten ble formidlet og oppdraget ble gitt til systua til «iThema Labantu», som betyr «håp for folket». Kirkesamfunnet befinner seg i bydelen Phillippi, et slumområde med de fattigste av de fattige i Sør-Afrika.

SAMLENDE: Noen uker i forkant samlet deler av Lionsklubben seg til dugnad for å fylle innlegget i putetrekkene fra Sør-Afrika. Fra venstre: Tore Grorud, Freddy Nilsen, Øivind Martinsen, Anne M. Døving, Marit Lise Bjørndal, Kjærlaug Nilsen, Per Døving, Bjarte N. Bjørndal, Eilert Skj. Ottesen og Odd Bruaas. Begge foto: Privat.


GENERASJONER I LIONS

Tre generasjoner i samme klubb Det er vel ikke mange klubber – hvis noen – som har medlemmer fra en familie i hele tre generasjoner samtidig. Lions Club Oslo Rustad Lambertseter har i sine rekker bestefar Arne Aslaksrud, som har vært medlem siden1988, Arnes svigersønn Leif Aslaksrud som begynte i 1989 og hans sønn Kristian Aslaksrud, som kom med i 2015. Foto: Bjørn Aslaksen

Fire generasjoner i samme klubb Da Lions Club Oslo Slemdal fikk Peter Johan Pran som nytt medlem, var det med stor jubel. Han er 4. generasjon Lionsmedlem i klubben. AV: PETER RINDE, LIONS CLUB SLEMDAL

Her er den stolte rekken: Jens Pran, født 17. august 1908 Jens kom inn i Lions i Lions Club Oslo i januar 1953 og var med å stifte Slemdal­ klubben i oktober 1961. Han var klubbens første president. Flyttet til Langesund og med det gikk han over til Lions Club Bamle. Jens Peter (Jeppe) Pran, født 2. august 1933 Jens Peter kom inn i Lions i 1966 og var aktiv som president og distriktsguvernør i 85/86. Jens Peter fikk Melvin Jones i 1995 og var med i klubben til sin bortgang.

Jeppe Ambrosius Pran, født 20. mai 1959 Jeppe kom inn i Slemdalklubben i mai 1984 og var i denne i 10 år før han flyttet til Drøbak og gikk til Lions Club Drøbak. Peter Johan Pran, født 16. januar 1985 Peter kom inn i klubben i slutten av 2013 og har allerede vist seg å være et aktivt, engasjert og arbeidsomt medlem.

LION NR 1 2016–17

47


LIONS FØRERHUNDSKOLE

Jubilant ga 100.000 til Lions Førerhundskole TEKST: ODD-BJØRN LERVIK, LIONS CLUB OSLO RUSTAD/LAMBERTSETER FOTO: BJØRN ASLAKSEN, LIONS CLUB OSLO RUSTAD/LAMBERTSETER

Lions Club Oslo Rustad Lambertseter fylte 40 år i mars. Ved hvert 5-årsjubileum har klubben gitt en gave til en frivillig organisasjon eller et privat tiltak i nærområdet som gjør en helhjertet innsats for mennesker som trenger det mest. I år vedtok klubben å gi jubileumsgaven til Lions Førerhundskole. Skolen ligger ved St. Hanshaugen i Oslo og lærer opp hunder til å bli førerhunder for blinde og svaksynte. Skolen produserer egne valper, men må også kjøpe inn fra andre oppdrettere. Valpene blir satt bort hos forverter, som forplikter seg til å følge opp valpene sammen med skolen. Under jevnlige valpesamlinger kan daglig leder Tor Sannum vurdere hvilke som egner seg til å bli førerhund. Ved ett års alder blir egnede hunder tatt inn på skolen for videre opplæring. Gaven ble overrakt på klubbens medlemsmøte mandag. Tor Sannum sa i sin takketale at skolen er veldig glad for denne gaven. «Vi får støtte fra

Klubbens president, Nina Bekkelund (venstre), overrekker jubileumsgaven til daglig leder i Lions Førerhundskole Tor Sannum. 48

LION NR 1 2016–17

Lions-klubber over hele landet, men det er spesielt å få en så stor gave fra en klubb som vi har hatt så god kontakt med gjennom skolens 50-årige virksomhet. Han nevnte spesielt to av medlemmene – Ingolf Bekkelund, en av stifterne av Rustad Lions som har vært mangeårig styremedlem og styreformann i Stiftelsen Lions Førerhundskole, og Bjørn Aslaksen som gjennom mange år har hjulpet skolen med bilder og brosjyrer.

Jeg skal bli førerhund


LIONS FØRERHUNDSKOLE

President Torbjørn Togstad (th) overrekker på vegne av Lions Club Oslo Grefsen labradorvalpen Balder til daglig leder i Lions Førerhundskole, Tor Sannum.

Balder skal bli førerhund Lions Club Oslo/Grefsen har som ett av sine satsningsområder å støtte Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter med utvikling av førerhunder. Onsdag 2. mars overrakte undertegnede en liten, nydelig labradorvalp til Tor Sannum som er leder for skolen. AV: TORBJØRN TOGSTAD, LIONS CLUB OSLO GREFSEN

Klubben har gitt valpen navnet Balder. Balder var guden for lys, skjønnhet, kjærlighet og lykke som jo synes å harmonere godt med hva vi håper denne valpen vil bety for sin bruker i fremtiden. Balder er nå med i opplærings­ programmet til skolen og forventes å være klar i løpet av litt over ett år. Den vil da gå inn i aktiv tjeneste som førerhund for en blind.

Grefsen Lions har overlevert tre hunder tidligere. Den første hunden var kongepuddelen Ramses. Den er nå ute i aktiv tjeneste og på klubbmøte som ble avholdt torsdag 10. mars kom eier Lars Bjørndal sammen med hunden og holdt et meget interessant foredrag om samarbeidet mellom hund og eier. Det var fantastisk å høre om hvor viktig hunden er for livet til Lars Bjørndal.

I løpet av kort tid vil klubben gi ytterligere to valper til skolen og forhåpentligvis enda flere. Vi håper disse hundene vil få like stor betydning for sine eiere som Ramses har for Lars Bjørndal. Tor Sannum understreker hvor viktig det er for skolen med den støtten Lionsklubbene gir, og ser frem til et godt samarbeid fremover.

LION NR 1 2016–17

49


LAKSEVÅG

Lions Club Laksevåg feirer sine 50 år! Klubben har feiret jubileet sitt med en stor konsert der overskuddet går til en «jubileumsbrønn» i Uganda. AV: GEORG MYHRVOLD, LIONS CLUB LAKSEVÅG

Jubileumskonserten fant sted søndag 22.mai i en nesten fullsatt Nygård kirke i Laksevåg utenfor Bergen. Medlemmer med ledsagere var invitert og Helge Nilsen med koret Dixie og Rune Larsen med flere lokale artister stilte opp gratis. Et begeistret publikum gav stående applaus etter konserten. Hele overskuddet fra konserten går til en ny «jubileumsbrønn» i Uganda. Annette Pemmer viste film fra en av Lions’ tidligere brønnåpninger – i filmen ble det vist eksempler på hva en brønn i landsbyen betyr, særlig for kvinnene. Det falt mange gode ord om konserten og Lions sitt arbeid lokalt og internasjonalt. – Dette frister til gjentagelse, sa Helge Nilsen som hadde det musikalske ansvaret for konserten. – Uten Helges innsats med å sette sammen programmet og skaffe artister, hadde ikke denne konserten vært mulig, sier Gerd Østerfeldt fra Lions Club Laksevåg. 50

LION NR 1 2016–17

I tillegg til konserten har klubben gitt støtte til innredning av aktivitetsrom på lokale sykehjem og omsorgsboliger.


LESERBREV

Vær gavmild med din kritikk og varsom med din ros! Skrivefeil? Nei, det er helt riktig skrevet. For å starte er jeg antagelig ikke noe bedre eller dårligere enn et vanlig Lionsmedlem. Vi har alle våre feil og jeg har mange. Hvorfor jeg tar opp temaet er at jeg synes ofte at mange starter med at «han er en flink kar», «hun er en flink dame», men så kommer den en lang tirade om negative ting. Jeg ønsker å høre mer av at vi roser hverandre. Det å framsnakke hverandre istedenfor i verste fall å baksnakke hverandre. Jeg håper jeg tar feil. Selvfølgelig skal vi ta opp ting som er kritikk­ verdige og det har også vært i vår organisasjon, uten at jeg skal komme nærmere inn på det. Jeg er ikke på jakt etter snillisme. Det er dette å være stolt av det vi er med på, det vi etter beste evne og ikke for egen vinning, prøver å få i stand. Det å hjelpe hverandre, støtte hverandre i det vi gjør. Jeg er stolt av det vi samlet får til, men av og til kunne vi brukt mer ressurser på å tenke fremover og ikke bakover.

Som tidligere distriktsguvernør var jeg i en klubb hvor presidenten faktisk tok for seg hver enkelt på et møte og ga ros, selv for den kanskje lille tingen, men som i det store er viktig for at alt skal gå rundt. Det var gjort på en grei og rett frem måte. På klubbmøter, sonemøter, distriktsmøter og på riksmøter leser vi opp våre mål og etiske normer. Jeg har av og til undret på om vi lever opp til disse mål og etiske normer? Burde en i klubbene tatt for seg noen av setningene og diskutert disse? Hva legger vi i dag f. eks i en god borgerånd? Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker osv. Hva innebærer dette, hvordan kan vi etterleve dette? Hvilke utfordringer gir dette oss? Det var bare noen tanker her i sommervarmen. Nils W. Ørum Lions Club Holmestrand

LION NR 1 2016–17

51


Sommer i Lions Norges nettbutikk!

Til klubbene: Få Lionslogo på Daybeden ved kjøp av min 10 stk, pris på forespørsel. Leveringstid ca. 4–5 uker, lager­føres ikke. Farger å velge i: rød, rosa, blå, gul, grønn, lime, lilla, oransje eller sort.

Daybed er et nytt produkt som kommer sammenbrettet i en liten oppbevaringspose. Den er enkel å fylle med luft, slik at du raskt får en behagelig «seng» eller «sofa». Åpne Daybeden, løp et par skritt slik at du fyller det ene rommet med luft, snu posen og gjenta for å fylle det andre rommet med luft. Deretter lukkes daybeden – klar for bruk. Format 260 x 70 cm Pris kr 649,-

Drikkeflaske med Lions logo, 0,6 liter. Pris kr 100,-

Nettbutikken finner du her: http://lions.adprofil.no/

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 1 2016-2017  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om den idylliske starten den internasjonale sommerleiren for unge med bevegelseshemming,...

Lion nr 1 2016-2017  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om den idylliske starten den internasjonale sommerleiren for unge med bevegelseshemming,...

Advertisement