Page 1

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0062- С0001 „СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд

на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Уважаеми читатели, Екипът за управление на проект „Социална интеграция без граници“ има удоволствието доволствието да представи пред вас в Бюлетин № 3. Проект „Социална интеграция без граници“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бюлетинът е резултат от изпълнение изпълне на Дейност 2 по проекта - „Разпространение и обмяна на опит, включително чрез публипубли кации и организиране на събития“. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Посещение осещение на място с цел обмяна на опит на представители на целевата група – заети в АСП и експерти от експертния екип в Мюнхен, Германия. 2. Предстоящи събития ПОСЕЩЕНИЕ ОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ

Посещението на място е част от изпълнението на Дейност 3 на проект „Социална интеграция без граници“. Целта на проведеното веденото посещение на място в Мюнхен, Германия бе служители на АСП, лица представители на целевата група и експерти от експертния екип да се запознаят на

място с Мюнхенския модел и ангажираните институции и организации в него. По време на престоя си в Мюн Мюнхен, Германия експертите и лицата от целевата група проведоха срещи с представители на „Служба за работа с деца“, консултативен център „Семеен спешен случай“, работещ по Мюнхенския модел, представители на СНЦ „Адвокат на детето“, вещи лица и експерти от институции, ангажирани с работата по случаи с деца и семейства в криза. Участниците в обмяната на опит на място се запознаха с действията на организации и институции в Германия, прилагащи Мюнхенския модел и го отчетоха като иновативен подход за социалното включване на групи в неравностойно положение. Представителите на целевата група посетиха и офиса на Партньора по проекта – Сдружение MiKK, Германия, където получиха информация за ролята му като партньор по проект „Социална интеграция без граници“, както и участието частието на неправителствения сектор при създаването и прилагането на политики, свързани със социалното включване на групи в неравностойно положение. В пътната карта на „Мюнхенски практически модел в рамките на съдопроизводството по семейни дела, които ссе отнасят до местоживеенето на детето, режима на лични контакти или предаване на детето“ са разписани дейностите и отговорностите на компетентните органи за закрила на детето и активното включване на службите за социална работа в този процес. В идеен, ко концептуален, организационен и технологиче технологичен аспект в нея са интегрирани следните основни моменти:  реализиране на помагаща дейност на семейства в преход.  добра координация и активно партниране на съда със службите за социална работа с деца на основата на нормативно ормативно установен механизъм.  оценяване на семейството.  диференциация на случаите на семейства в преход.  съчетаване по подходящ начин на функционалните възможности на


ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0062- С0001 „СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд

на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

консултирането, посредничеството и психосоциалната подкрепа за постигане на целите на дейността ейността по модела за различните рискови групи семейства. социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията. работа в тренингови групи на родители в процес на раздяла и развод за усвояване на знания и умения за справяне с възникнали проблеми и рискови ситуации при взаимодействие с другия родител и с детето. използване на критерии за дейността на звената в модела, допринасящи за повишаване на качеството и ефективността на реализираната самостоятелна елна и съвместна дейност.

подпомогнати от техническият сътрудник експертен екип Тодор Великов, разработиха критерии и стандарти за работа и отчитане на предоставените услуги в „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“, в съответствие с Наредбата за критериите ритериите и стандартите за социални услуги за деца. Бяха определени представителите на контролната група и започна работа с лица от експерименталната група в социалния експеримент.

ПРЕДСТОЯЩО От 01 декември 2013г. стартира изпълнението на социалния експеримент в лицето на „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“, всички лица и деца от семейства в криза могат да потърсят безплатна помощ в центъра в рамките на проекта – до 30.06.2014г. Повече информация за реализацията на проекта можете жете да намерите на на: www.sibb.eu

НОВИНИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА С цел апробиране на методика за иновативно социално предприятие, се изгражда „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Изграждането му ще подпомогне реализирането на социален експеримент за приложимостта на адаптирания Мюнхенски модел в български условия. Центърът се изгражда в изпълнение на Дейност 4 от проект „Социална интеграция без граници“. На база разработената методика и под ръководството на експерта - методик доц. Сашо Нунев, консултантите по проекта г-жа г Деана Димова и г-жа Елена на Славова,

Бюлетин 3  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейск...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you