Page 1

VOL.26/ FEB 2018 / IN-FLIGHT MAGAZINE

TRANG

ให้ ห ั ว ใจพาไป “ตรั ง ”


LIONMAG

CEO’S LETTER ส�ำหรับเดือนแห่งความรักเช่นนีก้ ถ็ อื ว่าเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับคูร่ กั ได้มโี อกาสแพลนทริปออกไปเดิน ทางด้วยกัน การได้ออกไปเทีย่ วยังสถานทีห่ า่ งไกลกันบ้างจะช่วยให้คนสองคนมีเรือ่ งราวประสบการณ์ ร่วมกันและความสัมพันธ์กย็ อ่ มแนบแน่นขึน้ อย่างแน่นอนครับ ใน Lionmag ฉบับนีเ้ ราก็มเี นือ้ หาให้คณ ุ ผูโ้ ดยสารได้ตามรอยไปเปิดประสบการณ์กนั เหมือนเดิมครับ เริม่ จากลายแทงร้านอร่อยริมทางย่านราชด�ำเนิน แนะน�ำอาหารสไตล์สตรีทในเมืองกรุงฯทีห่ ากใครได้มา ลองแล้วก็จะนึกอยากกลับไปกินซ�ำ้ ทุกทีกว็ า่ ได้ครับ ตามมาด้วยไฮไลท์ของเล่มพาเทีย่ วเมืองตรัง ทีไ่ ม่ได้ มีดแี ค่ทะเลสวย แต่เมืองนีล้ น้ ไปด้วยวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ทนี่ า่ สนใจครับ และส�ำหรับผูท้ กี่ ำ� ลังมองหาเส้นทางต่างประเทศ ผมก็มคี วามยินดีจะแจ้งให้ทราบว่าเดือนแห่งความ รักนีส้ ายการบินของเราก็ได้มกี ารเปิดเส้นทางบินไปจีนอย่างต่อเนือ่ ง โดยเพิม่ เทีย่ วบินไปยังเมือง เทียน จิน จีห่ นาน และฉางโจว ตามล�ำดับ ส่วนเครือ่ งบิน Airbus A330-300 ก็ทำ� หน้าทีพ่ าท่านเดินทางไปสู่ เทียนจิน หนานชาง และ เซีย่ งไฮ้ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกระดับพรีเมีย่ มตลอดการเดินทางครับ ขอให้กมุ ภาพันธ์นเี้ ป็นช่วงเวลาเดินทางทีม่ แี ต่รอยยิม้ นะครับ

Mr. ASWIN YANGKIRATIVORN Chief Executive Officer (CEO) Thai Lion Air

@lionmagazine

It’s February, the month of love — the perfect time of every couple to take a trip. Traveling with your lover to exotic destinations is a key to a better love life. Inside the February issue, Lionmag features different destinations to your itinerary as usual, from delicious restaurants along Ratchadamnoen Road to Bangkok street food spots to satisfy your appetite. For the highlight stories of this issue, we’ll head south to Trang — a culturally rich city with interesting lifestyles beside beautiful sandy beaches and vibrant blue sea. We are gladly to inform you that Lion Airline has just operated new regular flights to China’s cities: Tianjin, Jinan, and Changzhou. Passengers flying to Tianjin, Nanchang and Shanghai will be at ease with the luxury and excellent service in our Airbus A330-300 We hope you will enjoy flying over the most romantic time of the year.

@lionmagthai

ISSUE “Lionmagthai”

Project Management

Aswin Yangkirativorn / Captain Darsito Hendroseputro / Praewrumpai Sangthong Editoral Editor in Chief Pananchai Klumklomchit Editorial Consultant Jim Concato / Kate Uttharin Writer Nutchaya Tadaumpornpong / Tanapon Tongwav / Supawan Ritthidet Amonwan Kaewnoo / Sutarat Wajasen / Monwalee Moungchoo Design Teerayut Kladnil PR Theekhayu Wangweera Plate & Printed Parbpim Ltd.,Part

Publisher THE BROTHERHOOD CO.,LTD 33/4 The Ninth Tower Rama 9 road, Huaykwang, BANGKOK 10310 Tel : 02 118 0388 Email : lionmag.office@gmail.com FOR ADVERTISING CALL : 094 781 4454 06


CONTENTS 28

ย่านราชด�ำเนินนี้มขี องดีของเด็ดน่าอร่อยเยอะมาก วันนี้พามาพบ กับอาหารการกินเป็นน�้ำจิ้ม 5 ที่ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า ถ้าใส่ชดุ หลวมๆ มาจะดีต่อร่างกายเอามากๆ เพราะเราอาจต้องกินจนตัวตึง ก็เป็นได้

34

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมาเที่ยวทะเลตรัง คือช่วงเดือนธันวาคมถึง เดือนพฤษภาคม เพราะจะปลอดฝนและไร้ลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใครที่โปรดปรานการด�ำน�้ำชมปะการังยิ่งต้อง ทราบถึงช่วงวันที่จะด�ำดิ่งลงไปดื่มด�่ำความงามของหมู่ดอกไม้ทะเล สีสดใส ได้แก่ชว่ ง 6 – 10 ค�ำ่ ตามปฏิทนิ ไทย ได้ทงั้ ข้างขึน้ และข้างแรม

P28

38

วัฒนธรรมการถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง เริ่มขึ้นพร้อมกับการเดิน ทางมาถึงของบรรพบุรุษชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพย้ายถิ่นจากบ้านเกิด เมืองนอน หอบครอบครัวลงเรืออาศัยแรงลมตะวันออกเฉียงใต้โล้ ส�ำเภาข้ามทะเลจีนใต้ อ้อมแหลมมะละกา ประเทศมาเลเซีย มาปัก หลักตั้งรกรากท�ำมาหากินในชุมชนเล็กๆ ริมแม่น�้ำท่าจีน (แม่น�้ำตรัง) ใกล้กับวัดประสิทธิชัย อ�ำเภอเมืองตรัง เมื่อราว 160 ปีท่แี ล้ว

P34

42

ทริปเที่ยวตรังแบบไม่แลทะเล ซึ่งถูกร่างขึ้นคร่าวๆ ท่ามกลางจาน หมูย่าง ติ่มซ�ำ และกาแฟโบราณรสเข้ม เราเลือกใช้บริการทัวร์รอบ เมืองกับพาหนะสุดชิคประจ�ำถิ่น ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถสามล้อเครื่อง หน้าตาจิ้มลิ้ม อิมพอร์ทจากแดนอาทิตย์อทุ ัย

46

หลังจากได้รบั การชี้เป้าความอร่อยระดับต�ำนานของหมูย่างเมืองตรัง จากกูรูประจ�ำถิ่นแล้ว เราก็ใช้บริการ ตุ๊กตุ๊กหัวกบ พาหนะหน้าตา จิ้มลิ้มสัญลักษณ์ของเมืองตรัง ไปยังร้านหมูย่างยอดนิยมของ คนในพื้นที่ เพื่อลิ้มลองเมนูซ่ึงได้รบั การยกย่องว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ทนั ที

P46 08

P38

P42


THAI LION AIR SOCIETY

New Year Greeting from Thai Lion Air ผู้บริหารและพนักงานสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เข้าพบหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน สายการบินอย่างเสมอมา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 พร้อมมอบของทีร่ ะลึกแก่หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน

10


THAI LION AIR SOCIETY

Thai Lion Air Joined Baiyasima Parade At Udon Thani ตัวแทนพนักงานสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สถานีอุดรธานี เข้า ร่วมแสดงร�ำในขบวนแห่บายศรี “งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจ�ำ ปี 2561” เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 125 ปี และร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด อุดรธานีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน พร้อมตั้งบูธแจกน�้ำดื่มส�ำหรับ ผู้มาเข้าร่วมงาน

Happy Children’s Day from Thai Lion Air สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก แห่งชาติปี พ.ศ. 2561 โดยมีตัวแทนพนักงานสายการบินจาก สถานีต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและแจกของ รางวัลเช่น อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

Thai Lion Air and TAT Taipei Cooperation Fam Trip to Thailand สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากไต้หวันที่เดิน ทางมาเพื่อโปรโมทสายการบินและการ ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จกั แก่ คนไต้หวันมากยิ่งขึ้น

12


PR NEWS

โบ๊ทลากูนยอช์ตติ้ง โชว์ศักยภาพผู้น�ำ ตลาดเรือยอช์ต

เคทีซี มอบเงินสมทบทุน โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบัตรเครดิต ร่วมมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 31,840 บาท ให้กบั โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” โดย “สมาคมผู้จดั พิมพ์ และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย” (PUBAT) พร้อมภาคีเครือข่าย โดยมี นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคม เป็นผู้รบั มอบ เพื่อน�ำเงินบริจาคไป ซื้อหนังสือดีมีคุณภาพและตรงความต้องการของ ผู้รับ และส่งมอบให้กบั พื้นที่ที่ขาดแคลนหนังสือต่อ ไป ส�ำหรับเงินบริจาคดังกล่าวได้มาจากสมาชิกบัตร เครดิตเคทีซี ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวด หนังสือและร้านค้าทีร่ ่วมรายการ ครบทุก 500 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% โดย ทุกรายการทางเคทีซีได้ร่วมบริจาคเงิน 2% เพื่อร่วม สมทบทุนโครงการดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2561

บริษัท โบ๊ทลากูนยอช์ตติ้ง จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและ ตัวแทนจ�ำหน่ายเรือยอช์ตระดับลักชัวรีที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี ได้สร้าง ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กบั วงการเรือยอช์ต โดย การน�ำเรือยอช์ตจากประเทศอังกฤษบรรทุกมากับเรือ เดินสมุทรเพื่อน�ำมาส่งมอบให้กบั ลูกค้าในภูมภิ าค ซึ่งนับเป็นการขนส่งเรือยอช์ตครั้งใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยโบ๊ทลากูนยอช์ตติ้ง มีผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวกับเรือยอช์ตครบวงจร เหมาะส�ำหรับทุกไลฟ์ สไตล์ หลากหลายขนาดและรูปแบบ ปัจจุบันโบ๊ทลา กูนยอช์ตติ้ง มีเรือยอช์ต กว่า 200 ล�ำที่ลูกค้าใช้งาน อยู่ทั่วภูมภิ าค มีสาขามากที่สุด ถึง 9 แห่งครอบคลุม 5 ประเทศ คือสาขาปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขา จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย สาขาสิงคโปร์ สาขา มัลดีฟส์ และ 5 สาขาในประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ พัทยา กระบี่ สมุย และภูเก็ต

‘The Symphony of VITTORIO’สัมผัสประสบการณ์เสียงแห่งงานศิลป์ โครงการ ‘VITTORIO’ สุดยอดอัลตร้า-ลักซ์คอนโด ใจกลางย่านสุดหรู The Em District บนถนนสุขุมวิท 39 โดยบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) รังสรรค์ประสบการณ์การชมงานศิลปะรูปแบบใหม่ ผ่านงาน ‘The Symphony of Vittorio’ ครั้งแรกกับ การชมงานศิลปะแบบ “Sonic-Visual Journey” ที่ เรียนเชิญแขกวีไอพีและเซเลบริต้ชี ื่อดังของเมืองไทย ร่วมสัมผัสความวิจิตรตระการตา ในคุณค่าของงาน ศิลป์ ถ่ายทอดผ่านงานดนตรีที่ประพันธ์และคัดเลือก โดยศิลปินทางดนตรีแนวหน้าของไทยได้แก่ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ สมเกียรติ อริยะชัยพานิชย์ และทฤษฎี ณ พัทลุง ผู้ร่วมงานได้สมั ผัสกับประสบการณ์รูปแบบใหม่ แห่งการชมงานศิลปะผ่านความงามที่สัมผัสได้ทาง สายตา และบทเพลงไพเราะทางโสตสัมผัส ประกอบ กับการฟังบทเพลงที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดย 3 ศิลปินทางดนตรีชั้นน�ำของประเทศ ได้แก่ Soul Master คุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ New Aged Music Pioneer คุณสมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ และ Classical Conductor คุณทฤษฎี ณ พัทลุง โดย

14

ไฮไลท์ของงานครั้งนี้ศลิ ปินทั้ง 3 ได้แต่งเพลงให้กบั ผลงานประติมากรรม “งอกงาม” ผลงานของศิลปิน แห่งชาติ อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน นอกจากนี้ ศิลปินแต่ละท่านยังประพันธ์และคัดสรร บทเพลง หรือดนตรีจากแรงบันดาลใจที่ได้จากผลงาน จิตรกรรมทั้งหมดที่แสดงอยู่ท่ี VITTORIO ที่พร้อมส่ง มอบที่สุดของการใช้ชวี ิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Living in the Masterpiece อีกด้วย”


FEBRUARY 2018 Calendar NAKHON RATCHASIMA

NAKHON RATCHASIMA

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจ�ำปี 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี 9 – 18 Feb 2018

งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค (Flora Park)

แยกวัดโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

1 Feb – 30 Apr 2018 ส�ำหรับหนาวนี้ใครยังไม่มโี ปรแกรมไปไหนขอเชิญ ได้ฟ้าประทานฟลอร่า พาร์ค,ฟ้าประทานโรส พาร์ค และฟ้าประทาน ฟาร์ม ท่านจะได้พบกับทุ่งกุหลาบ อังกฤษนับล้านดอก ดอกไม้เมืองหนาวนับแสน บานสะพรัง่ พร้อมกันบนเนื้อที่ 70 ไร่ และนอกจากนี้ยังมีแปลง องุ่นทั้งสายพันธุ์แบล็คโอปอร์ รูทเพอร์เรท เรดลิ้นจี่ และยังมีเมล่อน ผักออร์แกนิค ไข่ไก่อารมณ์ดี

PRACHINBURI

PHETCHABURI

Cheeze Carbootsale Festival 2018 8 SPEED MOTOR TRACK KHAOYAI

3 – 4 Feb 2018 รวมพื้นที่ปาร์ตี้สุดมันส์จากกลุ่มนักจัดปาร์ต้ชี ั้นน�ำ ของเมืองไทย และต่างประเทศอย่าง DJ. ZINC ที่ยก ขบวนมาเอนเตอร์เทนเหล่าคนรักเสียงเพลงกันอย่างจุใจ และพบกับการเปิดท้ายขายของที่ยาวสุดลูกหูลูกตา ซึ่งมีทั้งโซนดีไซเนอร์วลิ เลจ รวมดีไซเนอร์ไทยจาก แบรนด์ดงั น�ำโดยเหล่าคนดังผู้มีสไตล์และเอกลักษณ์ มาเปิดร้านส่งต่อของเก๋ๆ เท่ๆ ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้า ได้ช้อปกันเพลินๆ ปิดท้ายด้วยโซนไบเกอร์วลิ เลจ พื้นที่ปล่อยของส�ำหรับรถมอเตอร์ไซค์คนั โปรดที่สาย ไบเกอร์ไม่ควรพลาด

งานพระนครคีรี-เมืองเพชรงานประจ�ำปีสุดยิ่งใหญ่ ของเมืองเพชรบุรีที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกๆปี โดยในปี นี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 ประจ�ำปี 2561 ในงานพบ กับการสาธิตช่างฝีมือและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การละ เล่นและวิถีชีวิตชาวบ้าน การประดับไฟและการจุดพลุ เฉลิมฉลองทุกคืน ขบวนและนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การประกวดสาวหวานเมืองเพชร และไฮไลต์ของงาน นี้คือการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาวัง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรี

RATCHABURI

BANGKOK

Once Flower Upon A Time ดาษดา แกลเลอรี่ เขาใหญ่ 1 – 28 Feb 2018 ดาษดา แกลเลอรี่ เปิดฉากอีกครั้งส�ำหรับงานสุด ยิง่ ใหญ่แห่งปีกบั เทศกาลดอกไม้ในเรือนกระจก ‘Giving Blossom’ ให้ใจเบิกบานที่ดาษดา พร้อมเพิ่มพลัง บวกให้ชวี ิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Once Flower Upon A Time กาลครั้งหนึ่ง...ดอกไม้’ พร้อมไฮไลท์พเิ ศษ ‘ดาษดา ไฮเดรนเยีย สายพันธุ์ดอกยักษ์’ ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเองเป็นครั้งแรกตอกย�้ำความ เป็นผู้น�ำด้านธุรกิจดอกไม้ระดับพรีเมี่ยมของไทย

16

งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 7 – 11 Feb 2018 งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 22 เพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเปิดโอกาสทางการ ตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยภายในงานจะได้พบกับแพ็ก เกจทัวร์ท้งั ในและต่างประเทศ จากบริษัททัวร์ชั้น น�ำ โรงแรมที่พัก เรือส�ำราญ รถเช่า สปา สายการ บินระหว่างประเทศและในประเทศ พร้อมร่วมลุ้นของ รางวัลต่างๆ มากมาย

Gypsy Carnival III ต้นผึ้งฟาร์ม 10 Feb 2018 คอนเสิร์ต “Gypsy Carnival III” น�ำโดยผู้นำ� เผ่า ยิปซี “สุกี้ - กมล สุโกศล แคลปป์” ที่จะเนรมิต ความสนุก เสียงหัวเราะรอยยิ้ม ตามจังหวะเสียง เพลงบนลานทุ่งหญ้าสีเขียวที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และสายลมหนาว กับศิลปินคนโปรด อาทิ “สิงโต น�ำโชค” “ทีโบน” (T-Bone) “กรีซซี่ คาเฟ่” (Greasy Cafe) “เดอะทอย” (The Toys) “โยคีเพลย์บอย” (Yokee Playboy) “ฟลัว” (Flure) และ “ปู - พงษ์สทิ ธิ์ ค�ำภีร์” สามารถซื้อบัตรได้ท่ี เคาน์เตอร์ เซอร์วสิ ใน เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา


FEBRUARY 2018 Calendar CHIANG MAI

UDON THANI

BANGKOK

Japan Family Fest (Banzai Chaiyo) สวนเพลินมาร์เก็ต (ถนนพระราม 4)

23 – 25 Feb 2018 CMU Book Fair ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 – 20 Feb 2018

Ban Chiang Marathon 2018 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง 18 Feb 2018

CMU BOOK FAIR ครั้งที่ 24 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมพบกับ...งานมหกรรม หนังสือดี เวทีเสวนานักเขียนชือ่ ดัง กิจกรรมให้ความรู้ และ ความบันเทิงที่หลากหลาย ร้านอาหารอร๊อย อร่อย จัดไป! 9 วันเต็มๆ!! พบกับ บริษทั /ส�ำนักพิมพ์/ร้าน ค้า ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรบูธ มาร่วมออกบูธ พบกับ ส�ำนักพิมพ์ช้นั น�ำ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ภายในงาน

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานอุดรธานี องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลต�ำบลบ้าน เชียง พิพิธภัณ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง และหน่วย งานพันธมิตร ก�ำหนดจัดการแข่งขัน “บ้านเชียง มาราธอน 2018 วิ่งเพื่อมรดกโลก” ครั้งที่ 2 โดยเส้น ทางการวิ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 4.2 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตร และ 42.195 กิโลเมตร สามารถสอบถามได้ท่ี 02-949-2855

BANGKOK

BANGKOK

Thailand Mobile Expo 2018 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 15 – 18 Feb 2018 งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ ภายในงานรวบรวมทุกแบรนด์ ทุกเครือข่าย ค่าย โทรศัพท์มอื ถือ พร้อมอัปเดทเทคโนโลยีล�้ำสมัย ที่ โซน Gadget Wearable Device Zone นอกจากนี้ยังมี บริการสินเชื่อเงินสดโดยมาในโปรโมชั่นดีๆ เริ่มตั้งแต่ ดอกเบี้ย 0% เป็นต้นไป

18

พระร่วง เดอะ มิวสิคัล เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ 22 – 25 Feb 2018

จากบทพระราชนิพนธ์ละครพูดค�ำกลอนเรื่อง “พระร่วง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว สู่ละครเพลงสมัยใหม่เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี พระร่วง เดอะ มิวสิคลั น�ำแสดงโดย ท็อป-จรณ โสรัตน์, อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ,ปนัดดา เรืองวุฒิ, อาร์-อาณัตพล ศิริชุมแสง,วิทย์-พชรพล จั่นเที่ยง” บัตรราคา 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 บาท ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วส�ำหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง และคืนความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ช้อป ชิล และดื่มด�่ำกับบรรยากาศสไตล์ญ่ปี ุ่นที่ยกมาไว้ ณ ใจกลางเมืองพระราม 4 พบกับสินค้าแฟชั่น อาหาร แปลกใหม่ ลานเบียร์นั่งชิล ดนตรีสด และกิจกรรมดีๆ มากมายภายในงาน

TRANG

Trang Music Festival #5 หาดราชมงคล 17 Mar 2018


รีวิวกล้อง 5 รุ่น

ที่จะท�ำให้ทุกทริปของคุณเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวส�ำหรับไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้เวลาว่างใน การเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการเที่ยวในรูปแบบของการผจญภัย ปีนป่าย หรือแม้แต่การด�ำน�้ำสัมผัสโลก ใต้ท้องทะเลก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการ เปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตและสร้างสีสัน ที่ควรค่าต่อการจดจ�ำได้มากทีเดียว ยิ่ง

ในปัจจุบันมีกล้องที่มีคุณภาพแถมตอบ โจทย์การใช้งานมากมาย ท�ำให้การบันทึก ภาพหรือวีดิโอในช่วงท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เราก็มีกล้อง 5 รุ่น จาก 5 แบรนด์ มาแนะน�ำกัน โดยทุกรุ่น นั้นสามารถพกพาไปได้ทุกทริปแถมยัง สามารถกันฝุ่นและน�้ำได้แบบครบครันเลย ทีเดียว

Sony RX0 สุดยอดกล้องพกพาที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของการท่องเที่ยวได้แบบสบายๆ ด้วยประสิทธิภาพ ในการถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอในแบบจัดเต็ม ด้วยเลนส์ คุณภาพจาก Zeiss ความชัดระดับ 15.3 MP การ ถ่ายวีดโิ อนั้นก็มาพร้อมกับความคมชัดที่ 4K แถมยัง มีกันสั่นมาให้อกี ด้วย นอกจากนี้ในเรื่องของการพก พาไปท่องเที่ยว กล้องรุ่นนี้ก็สามารถกันน�้ำลึกได้ที่ 10 เมตร กันแรงกระแทกจากการตกจากที่สูง 2 เมตร ที่ ส�ำคัญคือขนาดเล็กและน�้ำหนักเบามาก โดยน�้ำหนัก รวมอยู่ท่ี 110 กรัมเท่านั้น ส�ำหรับราคาของ Sony RX0 นั้นตอนนี้อยู่ที่ 24,990 บาท

Olympus Tough TG-5

Nikon Coolpix W300 กล้องที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องการถ่ายภาพและ บันทึกวีดิโอ ด้วยกล้องมาพร้อมกับความละเอียด ที่ 16.05 ล้านพิกเซลพร้อมกับการถ่ายวีดิโอใน ระดับ 4K UHD นอกจากนีใ้ นเรื่องของความแข็ง แรงก็ต้องบอกเลยว่า เจ้า Coolpix W300 นั้น สามารถกันน�้ำลึกได้มากถึง 30 เมตร พร้อมกับ ระบบกันสั่นและกันกระแทกได้จากความสูงที่ 2.4 เมตร ที่ส�ำคัญคือไม่ว่าจะอยู่ในที่อุณหภูมิ แบบไหน กล้องรุ่นนี้ก็สามารถทนทานได้ เพราะ กันความเย็นได้ในอุณหภูมติ �่ำสุด -10 องศา เลย ทีเดียว แถมขนาดก็ยังเล็กพกพาได้อย่างง่ายดาย อีกด้วย ส่วนราคา Nikon Coolpix W300 นั้นอยู่ ที่ 17,400 บาท

Canon PowerShot D30 เปิดมิติใหม่ให้กบั การผจญภัยของคุณด้วยกล้อง PowerShot D30 จาก Canon โดยกล้องรุ่นนี้มีความละเอียดของภาพอยู่ท่ี 12.1 ล้านเมกะพิกเซล พร้อมกับการถ่ายวีดิโอในแบบ Full HD 1080 นอกจากนี้ยังมีระบบ GPS อีกด้วย ในส่วนของการกันน�้ำ นั้นก็สามารถกันได้ถึง 25 เมตร กันกระแทกระดับ 2 เมตร หรือ หากพกพาไปเที่ยวที่มีอุณหภูมติ �่ำ ก็สามารถกันความเย็นได้ท่ี ระดับ -10 องศาเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับราคาที่ 9,490 บาทเท่านั้น

20

ว่าที่กล้องสาย Adventure ตัวจริง เพราะ มาพร้อมกับการใช้งานที่ครอบคลุมส�ำหรับสาย ลุย โดยสเปคกล้องนั้นสามารถถ่ายรูปที่ความ ละเอียดถึง 12 ล้านเมกะพิเซล กับเซนเซอร์ ตัวใหม่อย่าง TruePic VIII ที่ว่ากันว่าช่วยให้ ภาพถ่ายมีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ จุดเด่นอีก อย่างหนึ่งของกล้องรุ่นนี้ก็คือสามารถ ซูมได้ 4x เท่าและยังบันทึกไฟล์ภาพถ่ายแบบ RAE ได้ ส�ำหรับใครที่ชอบด�ำน�้ำ กล้องรุ่นนี้ก็กันน�้ำ ลึกได้สูงสุด 15 เมตร กันกระแทกได้ในระดับ 2.1 เมตร แน่นอนว่าการบันทึกวีดิโอก็ไม่ด้อย ไปกว่าใคร เพราะสามารถบันทึกได้ในระดับสูง อย่าง 4K ส่วนราคานั้นอยู่ที่ 16,990 บาท

LUMIX Digital Camera DMC-FT30 กล้องกันน�้ำราคาเป็นมิตรรุ่นนี้มาพร้อมกับ สเปคในการกันน�้ำที่ความลึก 8 เมตร ซึ่งความ ละเอียดของภาพนั้นอยู่ที่ 16.1 ล้านเมกะพิกเซล ในส่วนของการบันทึกวีดิโอนั้นจะสามารถบันทึก ได้ในระดับ HD ซึ่งจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้ก็คือมุม มองแบบ Wide Angle ที่มีความกว้างของเลนส์ ที่ 25 mm จึงสามารถท�ำให้เก็บภาพใต้น้ำ� ได้แบบ สบายๆ และได้บรรยากาศทีค่ รบถ้วน ส�ำหรับ ราคาของกล้องรุ่นนี้อยู่ท่ี 5,990 บาท


The Lens Hatyai

OPTIC

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า จ�านวนคน ไทยที่มีปัญหาด้านสายตามีมากถึง 20 ล้านคน และยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจาก คนไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และยุคติจิตอล

ทุกวันนี้ ร้านแว่นทั่วไปจะใช้พนักงานที่ผ่านการ อบรมมาวัดสายตาให้ลูกค้า ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการวัดสายตาและแก้ ปัญหาสายตาอย่างแท้จริง ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ The Lens Hatyai เป็น ร้านแว่นตาที่ ตรวจวัดสายตา โดย นักทัศนมาตร (Doctor of optometry) ผู้ผ่านการเรียน หลักสูตรทัศนมาตรเกี่ยวกับการวัดสายตาโดยตรง เป็นเวลา 6 ปี มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะอย่าง ถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญและช�านาญในเรื่องสายตา เป็นอย่างดี ใช้อุปกรณ์การตรวจวัดทันสมัย แม่นย�า โดยเฉพาะเลนส์แว่นตาที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เช่น เลนส์โปรเกรสซีฟ(เลนส์หลายระยะไร้รอยต่อ) ที่ จ�าเป็นจะต้องใช้ความละเอียดในการตรวจวัดสูงมาก

World Health Organization states up to 20 million people in Thailand have eyesight problems, and this number tends to grow as the population is becoming an aging society along digital transformation. Nowadays, eyewear stores usually hire workers to do eyesight test for customers, most of whom aren’t truly expert about the subject and still lack the insights of eyesight problem-solving. The Lens Hatyai Progressive Lens Center is an eyewear store with eyesight testing service conducted by optometrists, who have studied in optometry for a course of six years, received certified license, and excel in the profession. The store uses modern technology with high accuracy, which is specifically necessary for Progressive Lens, an eyeglasses lens with different focal lengths, which requires in-depth eyesight testing.

THE LENS HATYAI

At The Lens Hatyai, we have the latest fitting lens technology for personalization Visioffice 2, imported from France and exclusively available in Hat Yai. We also have progressive lens in each model for trials, before you make a decision to purchase. • The most accurate parameters and eye glasses making • Personalizes progressive lens for each customer in the most effective way • Examine the dominant eye and visual behavior to design a personalized progressive lens for each customer Eyesight testing appointment call: 074-237567 Open daily 9:30 a.m. - 8:30p.m. @thelens.hdy (@ is included) แว่นตาเดอะเลนส์ หาดใหญ่ The Lens Hatyai

ที่ร้านแว่นตาเดอะเลนส์ หาดใหญ่ มีเครื่องตรวจวัดจุดประกอบเฉพาะบุคคลที่ทันสมัย ที่สุด เครื่อง Visioffice2 หนึ่งเดียวในหาดใหญ่ น�าเข้าจากประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งยังมีชดุ ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟทุกรุ่น ให้ลองก่อนตัดสินใจ • ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์และจุดประกอบได้แม่นย�าที่สุด • ใช้ประกอบเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลได้ดที ี่สุด • ตรวจวัดตาข้างถนัด ตรวจวัดค่าพฤติกรรมการมอง ใช้ออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล นัดตรวจสายตาโทร. 074-237567 ร้านเปิดทุกวัน 9:30-20:30 ที่ตั้ง : 94 ถ.นิพัทอุทิศ 3 (ตรงข้ามโรงแรมยงดี) @thelens.hdy (ใส่@น�าหน้า) แว่นตาเดอะเลนส์ หาดใหญ่ The Lens Hatyai


เปรียบความแตกต่างระหว่าง

Grab กับ Uber

แบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใคร? การใช้บริการรถแท็กซี่ของคนกรุงเทพฯ อย่างเรา ๆ จะโบกเรียกสักคันหนึ่งก็แสน จะยาก บางครั้งโบกเกิน 5-6 คันก็ยังไม่ รับ มีเหตุผลต่าง ๆ นานา ในบางสถาน ที่ที่รถแท็กซี่หายากและไม่มีบริการขนส่ง สาธารณะอื่น ๆ แท็กซี่บางคันถือโอกาส ไม่กดมิตเตอร์และคิดค่าบริการเหมารวม แบบแพง ๆ ด้วยปัญหาเหล่านี้ท�ำให้มีระบบ การให้บริการรถแท็กซี่ในแบบ Grab และ Uber เกิดขึ้น แต่หลายคนก็ยังไม่ชัดเจนว่า ทั้ง Grab กับ Uber ต่างกันอย่างไร และ แบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา ถ้า อย่างนั้นเรามาดูความแตกต่างระหว่างทั้ง สองกัน

ค่าโดยสารไว้เริ่มต้นที่ 50 บาทส�ำหรับ Uber black และเพิ่มนาทีละ 2.50 บาทในกรณีรถติด ในส่วนของ Uber X เริ่มที่ 25 บาท และคิดกม.ละ 4.50 บาทโดย มีค่าบริการขั้นต�่ำ 45 บาท แต่อย่างไรก็ตามมีการ เปรียบเทียบและค�ำนวนราคาในช่วงรถติดและช่วง จราจรคล่องตัวระหว่าง Grab และ Uber โดยสรุปว่า ในช่วงรถติดบริการ Grab car จะถูกกว่า ในช่วงรถ คล่องตัว Uber จะถูกกว่า แต่จราจรบ้านเราก็เอาแน่ เอานอนไม่ค่อยได้อย่างที่เห็นกัน 2. การใช้แอปพลิเคชัน แอพลิเคชั่นของ Grab ผู้โดยสารต้องระบุจุดหมายปลายทางลงไปด้วย ของ Uber ไม่ต้องบอกจุดหมายปลายทางระบุแค่จุด รับเท่านั้น

4. อิสระในการเรียกรถยนต์และการเลือกผู้ โดยสาร ในความแตกต่างข้อนี้จะเห็นว่า Grab คน ขับจะเลือกผู้โดยสารได้ว่าจะรับให้บริการหรือไม่ เมื่อ มีการเรียกออกไปเพราะผู้โดยสารต้องระบุจุดหมาย ปลายทางที่จะไปไว้ แต่ Uber ระบบจะก�ำหนดให้คน ขับรับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้มากที่สุดโดยไม่เลือก เพราะ ไม่มีการระบุปลายทาง และขอบเขตการให้บริการของ Uber จะให้บริการในระยะทางแถบกรุงเทพและเขต ปริมณฑลแต่ในส่วนของ Grab นั้นจะค่อนข้างชัดเจน ว่า มีขอบเขตการให้บริการเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น

5. จ�ำนวนรถที่มีให้บริการ มีการส�ำรวจและค�ำ นวนจ�ำนวนรถให้บริการของ Grab และ Uber ผลที่ ได้คือรถของ Grab จะมีให้บริการวิ่งอยู่บนท้องถนน มากกว่าของ Uber อย่างเห็นได้ชดั แต่กม็ ขี อ้ สังเกตว่า 3. การให้บริการและความแม่นย�ำของเส้นทาง เมื่อเทียบกับการเรียกใช้งานแล้วคงยากง่ายพอ ๆ กัน จากประสบการณ์การใช้บริการของคนส่วนใหญ่จะให้ เนื่องจาก Uber มีจ�ำนวนรถวิ่งน้อยกว่าแต่มกี ฎห้าม ความเห็นว่า Uber ให้บริการรับส่งแบบแม่นย�ำและไม่ ปฏิเสธลูกค้าที่อยู่ใกล้ ในขณะที่ Grab มีเยอะกว่าแต่ 1. เรื่องค่าบริการ Grab เริ่มต้นค่าบริการที่ 75 ถามเส้นทางมาก เพราะในแอปพลิเคชันของ Uber มี เลือกรับผู้โดยสารได้ตามใจคนขับโดยพิจารณาจาก บาททุกครั้ง 10 กม.แรกคิด กม.ละ12.50 บาท กม.ถัดไปคิดที่ 13.50 บาทต่อ กม.ส่วนของ Uber ตั้ง ระบบน�ำทางที่ดีกว่าท�ำให้ไม่ต้องถามทางกับผู้โดยสาร จุดหมายปลายทาง เพิ่มนั่นเอง สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้บริการของทั้ง Uber และ Grab ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ก็ เลยขึ้นอยู่กบั ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย อาจจะต้องพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป เช่น ถ้าเดินทาง ระยะไกลกว่าและใช้บริการในช่วงรถไม่ตดิ จะเหมาะ กับการเลือกใช้ Uber มากกว่า แต่ถ้าเป็นระยะทาง ไม่ไกลเดินทางในตัวเมืองและเดินทางช่วงรถติด เรียก ใช้บริการ Grab จะเหมาะสมกว่า เพราะมีจ�ำนวนรถ เยอะกว่าและอัตราบริการช่วงรถติดถูกกว่า

24


Writer : Amolwan Kaewnoo

มากล้นด้วยคุณประโยชน์ของ

“เห็ดหลินจือ”

ฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการเป็นโรคภูมแิ พ้ หอบหืด มดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น โดยไม่เป็นอันตราย เห็ดหลินจือ เป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรจีน ต่อระบบร่างกายนั่นเอง ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่ง ท�ำให้อาการค่อยๆ มีทศิ ทางที่ดีขึ้น สมุนไพร” อีกทั้งเป็นต้นต�ำรับยาจีนชั้นสูง บำ�รุงประสาท ชะลอความแก่ ที่ถูกบันทึกไว้ในต�ำรายาจีนโบราณ ซึ่งใช้ เห็ดหลินจือมีความสามารถให้การปรนนิบัติและ เห็ดหลินจือมีสารแอนตีอ้ อกซิเดนท์ (Antioxidant)  เห็ดหลินจือรักษาผู้คนมานานกว่า 4,000 บ�ำบัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองได้อย่าง จ�ำนวนมาก มีสรรพคุณในการยืดอายุการท�ำงาน ปี ผสานกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ ช่วยบ�ำรุงประสาท แก้อาการนอน ของเซลล์ ช่วยชะลอความแก่ บ�ำรุงผิวพรรณให้ และการแพทย์ทางคลินิกที่ได้ท�ำการวิจัย ไม่หลับ ความเครียด เสริมความจ�ำ ป้องกันโรคอัล เปล่งปลั่ง สดใส อีกทั้งช่วยให้เลือดลมหมุนเวียน ไซเมอร์ มีส่วนส�ำคัญในการช่วยเจริญเติบโตของเส้น ได้ดีขึ้น ออกซิเจนจึงสามารถเลี้ยงทุกส่วนของ และศึกษาข้อมูลของเห็ดหลินจือ พบว่า ประสาท ท�ำให้ระบบประสาทมีสุขภาพที่ดี และช่วย ร่างกายได้อย่างดี ผิวพรรณจึงเปล่งประกายและ เห็ดหลินจือมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ช่วยบ�ำรุงสายตาได้อกี ด้วย มนุษย์ได้จริง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อ ร่างกายทั้งทางด้านสุขภาพและความงาม ต้านมะเร็ง เห็ดหลินจือ นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณ ท�ำให้ผู้คนยุคใหม่ผู้ใส่ใจห่วงใยสุขภาพให้ จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าเห็ดหลินจือ ประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลจริงๆ หากใคร ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยเห็ดหลิน มีสารกลุ่มไทรเทอร์ปีน ซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้ง ต้องการทานเห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ จือเป็นอย่างมาก วันนี้เราเลยน�ำเรื่องราว เชื้อมะเร็ง อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ด ในการรักษาโรคควบคู่กบั ยาปฏิชีวนะก็ควรปรึกษา แพทย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันยาบางตัวที่มีฤทธิ์ต่อ ของคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ มาฝาก เลือดขาว กระตุ้นและเสริมภูมคิ ุ้มกันร่างกายให้ ต่อต้านกับเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี เช่น มะเร็ง ต้านกันนั่นเองค่ะ กันค่ะ

ยาอายุวัฒนะ

เห็ดหลินจือจะมีสารประกอบเจอมาเนียม (Gemanium) จ�ำนวนมาก ซึ่งมีสรรพคุณในการบ�ำรุง ร่างกายทั้งระบบ ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายส่วน ที่สึกหรอให้กลับมาท�ำงานปกติ ช่วยบ�ำรุงระบบ ประสาท สมอง หัวใจ ระบบขับถ่าย กระตุ้นระบบ หมุนเวียนเลือด รักษาและฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับโรคปวด เมื่อย ปวดข้อ โรคเกาต์ในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

บำ�รุงร่างกาย

จากการศึกษาทางคลินิกพบว่า เห็ดหลินจือมี สรรพคุณในการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ส่งผลให้ ร่างกายแข็งแรง ช่วยเสริมก�ำลัง ป้องกันอาการ อ่อนเพลีย ล้างพิษในร่างกาย ท�ำให้ร่างกายกลับมา สดชื่นแจ่มใส ร่างกายกระปรี้กระเปร่า อีกทั้งช่วย

26


Writer : Korakot Onchuenchom

ราชด�ำเนิน เจริญอาหาร

ย่านราชด�ำเนินนี้มีของดีของเด็ดน่าอร่อยเยอะมาก วันนี้พามาพบกับอาหารการกินเป็นน�้ำจิ้ม 5 ที่ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า ถ้าใส่ชุด หลวมๆ มาจะดีต่อร่างกายเอามากๆ เพราะเราอาจต้องกินจนตัวตึงก็เป็นได้

1 เริ่มกันที่ “ร้านก๋วยจั๊บคุณแดง” ซึ่งเรามักจะเรียก ติดปากกันว่า "ร้านเจ๊แดง" บอกเลยว่าเด็ดดวงสุดๆ กับร้านนี้ ถือเป็นอีกจุด “เช็คพอยท์” ที่เหล่านักท่อง เที่ยวและคนชอบเส้นต้องแวะเวียนกันมาอุดหนุน ทันทีท่เี ฉียดเข้ามาใกล้ สัมผัสแรกเป็นต้องหนีไม่พ้น กลิ่นละมุนของน�้ำซุปเคี่ยวกระดูกหมูสูตรเฉพาะของ ทางร้านที่หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ ที่นำ� พาให้ เราต้องปรี่เข้าไปจับจองหาที่นั่ง ความหนืด นุ่ม เหนียว คือคุณสมบัติ ของเส้นก๋วยจั๊บญวน และมีพร้อมอยู่เต็ม เปี่ยมเหลือเกินกับเจ้าถ้วยที่อยู่ตรงหน้านี้ ทั้งหมูยอ หมูเด้ง หมูตุ๋น ไข่นกกระทา เห็ด หอม โรยหน้าด้วยหอมเจียวสดใหม่ ที่ทาง ร้านเจียวเองทุกวัน หรือจะเพิ่มความนัวด้วย ไข่ตอกนุ่มๆ ก็เข้าทีไม่น้อย ความเด็ดของที่ นี่อยู่ที่ความกลมกล่อมของน�้ำซุป และความ หนึบหนับของหมูยอที่แทรกด้วยรสสัมผัส จากพริกไทยด�ำอ่อนๆ ช่วยเจริญอาหารดีนัก แถมด้วย หมูเด้งที่กัดเผาะเข้าไปแล้วจะพบความชุ่มฉ�่ำของน�้ำ ซุปที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน โดยระหว่างรอก็สั่งปอเปี๊ยะทอดมาเคี้ยวเพลินๆ หรือเลือกรับเป็นหมูยอเนื้อ หมูยอเอ็นลวกจิ้ม ย�ำ หมูยอก็เข้าท่าเข้าที ขอบอกว่าร้านนี้หมูยอเขาขึ้น ชื่อมาก ส่วนใครจะตามไปอุดหนุน ร้านจะตั้งอยู่ ช่วงกลางค่อนไปทางฝั่งซ้ายสนามหลวงบนถนน พระอาทิตย์ เปิด 11.00 น. - 21.30 น. ของทุกวัน

28


2 ยังคงอยู่กนั ต่อบนถนนพระอาทิตย์ เขยิบมากับร้านที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับป้อมพระสุเมรุ “ร้าน Karim Roti Mataba” ร้านโรตีขึ้นชื่อที่เปิดขายมายาวนานกว่า 80 ปี เมนูฮติ ฮอต ที่แวะมาแล้วเป็นต้องสั่งมานั่งทานกับชานมอุ่นๆ ได้แก่ มะตะบะไส้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มะตะบะเนื้อ มะตะบะไก่ มะตะบะทะเล หรือมะตะบะผัก หากจะทานเบาๆ เป็นโรตีท้อป ปิ้งหน้าต่างๆ ก็มีให้เลือกมากมาย แต่ถ้าต้องการเป็นอาหารจานหนัก แบบเครื่องเทศเน้นๆ อย่างข้าวแกงมัสมั่น แกงกรุหม่า แกงกอและเนื้อ แกงเขียวหวานเนื้อหรือข้าวแกงกะหรี่ รวม ถึงข้าวหมกไก่กม็ ีให้เลือกด้วยกันอีกหลากหลาย คุณเจ้าของร้านซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานเล่าให้ฟังว่า สูตรอาหารเดิมทั้งหมดมาจาก "คุณ ปู่การิม" ซึ่งเป็นคนอินเดียแท้ๆ ที่มาตั้งรกรากเปิดขายอยู่แถวท่าพระจันทร์มาก่อนจะย้าย มาที่น่ี "ตอนมีชีวิตอยู่ตำ� รับคุณปู่ถือว่าเคร่งครัดมาก ใครก็ห้ามท�ำผิดไปจากสูตรที่แกวางไว้ แต่พอมารุ่นลูก รุ่นหลานหลังจากแกไม่อยู่แล้ว จึงมีการปรับสูตรให้เข้ากับลิ้นคนไทยมากขึ้น ไม่เน้นเครื่องเทศจัดอย่างแต่ก่อน จากนั้นพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นสูตรเฉพาะของทาง ร้านที่มีความอร่อยลงตัว" ส�ำหรับโรตีมะตะเนื้อที่สั่งมาทานนั้น แป้งนุ่มหนารับกันดีกับไส้ที่อัดแน่นอยู่ภายใน เสิร์ฟ พร้อม "อาจาด" น�้ำจิ้มแตงกวารสเปรี้ยวอมหวานนิดๆ ที่ช่วยชูรสชาติให้เด่นยิ่งขึ้น และที่ เด็ดกว่าคือน�้ำแกงเขียวหวานเนื้อ กลิ่นหอม ที่สามารถสั่งเพิ่มเป็นถ้วยได้หากไม่จใุ จ อีกเมนู ที่อยากแนะน�ำคือโรตีพันไส้กรอก บอกเลยว่าไส้กรอกไก่เด็ดมาก หนังไส้กรอกกรุบกรอบ ม้วนห่อด้วยแป้งโรตีบางๆ สูตรของทาง ร้าน น�ำไปจี่น�้ำไฟอ่อนๆ พอเหลืองหอม ตบท้ายด้วยโรตีกล้วย หอมพร้อมชานมร้อนอุ่นๆ รสไม่หวานจัด เพียงเท่านี้ก็เล่นอิ่มจน พุงกาง “ร้าน Karim Roti Mataba” เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 10.00 น. -22.00 น.

29


3 ข้ามมาฝั่งถนนมหาไชยกันบ้าง กับ “ร้านตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด” พิกัดร้านหาง่ายอยู่ตรงสี่ แยกส�ำราญราษฎร์พอดิบพอดี ระหว่างรอจานหลัก ที่นี่มอี าหารกินเล่นให้เลือกหลากหลาย ทั้งสะเต๊ะหมู - ไก่ หอยทอดกะทะร้อน ลูกชิ้นทอดก็มีให้เลือกสั่งทั้งแบบเดี่ยวหรือจัดรวมใส่ จานมาเป็นชุด ภายในมี จ๊อปู ฮือก้วย หมูทอด ลูกชิ้นกุ้ง และเกี๊ยวหมูสับทอดกรอบ เสิร์ฟ พร้อมด้วยน�้ำจิ้มบ๊วยและน�้ำจิ้มรสเด็ด ก�ำลังเพลิดเพลินอยู่กับชุดของทอด เจ้าชามเก่งเมนูเด็ดประจ�ำร้านก็ถูกยกมา "เย็นตาโฟ ต้มย�ำ" ทีน่ ตี่ อ้ งถูกปากถูกใจคนทีห่ ลงใหลในรสชาติจดั จ้านอย่างแน่นอน เพราะรสชาติเข้มข้น จัดจ้านถึงใจชนิดที่แทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติม สีสันฉูดฉาดภายในชามแค่เพียงตาเห็น ก็แทบต้องสูดปากด้วยพลังจากสีของพริกแห้งคั่ว ทั้งนี้ในทุก ใบรายการสั่งอาหารด้านล่างจะก�ำกับไว้อย่างชัดเจน ว่า หากไม่ทานเผ็ดให้โปรดระบุด้วย ไม่เพียงแต่สสี ัน หากความพิเศษของเย็นตาโฟที่นี่คือ การเลือกใช้หมูแดงชิ้นโตๆ ที่หนานุ่ม เสริมทัพด้วยฮือก้วย ลูกชิ้นปลาและเกี๊ยวกรอบแบบจัดเต็ม ติดใจก็ตรงลูกชิ้น ปลาที่ร้านเขาท�ำดี เคี้ยวได้หนึบหนับไม่มีกลิ่นคาวให้เสีย รสชาติ แนะน�ำให้สั่งกากหมูมาเพิ่มสักที่จะยิ่งช่วยเพิ่มความ สนุกในมื้อนี้ขึ้นอย่างมาก ทั้งชิ้นโต ฟู กรอบเคี้ยวสนุกอย่า บอกใคร อีกเมนูแนะน�ำส�ำหรับคนไม่กินเผ็ด ต้องบะหมี่ ไข่ บะหมี่เส้นเล็กสีเหลืองนุ่ม ไม่จับตัวกันเป็นก้อน เสิร์ฟคู่ หมูแดง หมูสบั ไข่ยางมะตูม พร้อมน�้ำซุปหวานกลมกล่อม ช่วยให้ซดได้คล่องคอ “ร้านตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด” เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 18.00 น. – 02.00 น.

30


4 หากอยู่บนถนนมหาไชยแล้วพลาดไม่ได้ไปชิมร้านดังอย่าง “ร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผ”ี ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย ด้วยที่ ตั้งอยู่ใกล้แยกประตูผี (แยกส�ำราญราษฎร์ปัจจุบัน) จึงท�ำให้คน ติดปากเรียกผัดไทยประตูผีนั่นเอง อย่าได้ ตกใจไป หากได้เห็นภาพคนยืนออต่อแถว ยาวเหยียดจากหน้าร้านจนถึงริมถนน นั่นถือ เป็นเครื่องการันตีในความเลื่องลือของร้านนี้ เนื่องจากเป็นร้านทีเ่ ปิดมายาวนานตั้งแต่ สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และผัดไทย เองก็เป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทย ท�ำให้นกั ชิมทั่วสารทิศต่างสนใจที่จะมาลิ้ม ลอง ด้วยกรรมวิธีการท�ำที่ใช้ไฟจากเตาถ่าน และต้องเป็นผู้ชำ� นาญเท่านั้นถึงจะคุมไฟได้ อย่างพอดิบพอดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งให้ผดั ไทยมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น ส่วนวัตถุดิบนั้นพิถีพิถันตั้งแต่การเลือก เส้น ทางร้านใช้เส้นจันท์เจ้าเก่าดั้งเดิมที่เส้น ยาว เหนียวนุ่ม น�ำเส้นจันท์มาผัดกับมันกุ้งสีสวยที่ปรุงแต่งด้วย เครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางร้าน ซอสผัดไทยเปรี้ยวจากมะขาม เปียก หวานจากน�้ำตาลโตนดแท้ และกุ้งทะเลสดตัวโต ตามด้วย กุ้งแห้งตัวเล็กที่ช่วยเพิ่มรสเค็มให้กลมกล่อม มีเต้าหู้ห่นั ชิ้นก�ำลัง ดีเข้ามาเพิ่มผิวสัมผัส และกรุบกรอบด้วยถั่วงอกผสานความหอม ของใบกุยช่าย น�ำมาเสิร์ฟพร้อมผักเคียงเป็นถั่วงอกดิบ กุยช่าย สดๆ และหัวปลีฝาน ความอร่อยลงตัวแบบนิ่มนวลนี้ท�ำให้ผัดไทย ทิพย์สมัยเป็นที่กล่าวขานอยู่ตลอดมา “ร้านทิพย์สมัย ผัดไทย ประตูผี” เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 02.00 น.

31


5 ตบท้ายด้วยนมอุ่นๆ จาก “ร้านแพร่งนมสด” ร้านเล็กๆ ที่ ซุกซ่อนตัวในตรอกแพร่งภูธร อีกหนึ่งแหล่งรวมอาหารอร่อยอีกแห่ง ไม่ไกลจากถนนราชด�ำเนิน “ร้านแพร่งนมสด” โดดเด่นด้วยเป็น นมแท้ๆ คุณภาพดี รีดสดใหม่ทกุ วันจากเต้า ก่อนน�ำมาขึ้นเตาตุ๋น กันเลยทีเดียว สังเกตความเป็นนมสดแท้ได้จากไขมันที่ลอยหน้า แก้วนม นอกจากเมนูนมร้อนทีข่ ึ้นชื่อแล้ว ทางร้านยังน�ำนมสดไปใช้ ร่วมกับเมนูอ่นื ๆ ทั้งชาเย็นนมสด โอวัลตินนมสด โกโก้นม สด แคนตาลูปนมสด กล้วยนมสด กาแฟนมสด และอีก หลากหลายเมนูนม ใครต้องการความสดชื่นก็มีรายการ น�้ำผลไม้และผลไม้โซดา ให้เลือกอีกด้วย เมนูน่าลองอีกอย่าง คือ “จ�้ำบ๊ะ” เป็นเมนูน้ำ� แข็ง ไสโบราณโบ๊ะด้วยท็อปปิ้งหน้าต่างๆ หวานหอมและ กินเย็นๆ เรียกความสดชื่นได้อย่างดี ส่วนเมนูขนมที่ข้นึ ชื่อ มาแล้วต้องสั่งให้ได้ต้อง ขนมปังปิ้งจิ้มสังขยา ขนมปัง แผ่นหนาย่างกับเตาถ่าน ท�ำให้มกี ลิ่นหอมเฉพาะตัว ตัดเป็นชิ้น ยาวๆ แล้วจิ้มกับสังขยาใบเตยนมสด ทีเด็ดของสังขยาอยู่ที่การตี ไข่กับกะทิให้เนื้อเนียนละเอียด และเติมนมสดเย็นลงไป จึงให้กลิ่น ใบเตยที่หอม รสชาติหวานก�ำลังดี เวลาจิ้มขนมปังลงไป จะได้ท้งั มีความเย็นของสังขยาและความหนานุ่มของขนมปัง ท�ำให้เมนูน้ี อร่อยลงตัว เมนูขนมปังอืน่ ๆ ก็มีให้เลือกเยอะมากเช่นกัน ทั้งปัง ปิ้งเนยน�้ำตาล ปังปิ้งเนยนม ปังปิ้งโอวัลติน ปังปิ้งหน้าแยมต่างๆ ราคาก็ไม่แพงหลักสิบเท่านั้น นมสดแก้วละ 20 บาท ขนมปังปิ้ง เริ่มต้นที่ 10 บาท ท�ำให้มที ั้งขาประจ�ำ ขาจรแวะเวียนกันมาชิม อย่างไม่ขาดสาย ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ 16.00 น. – 01.00 น. หรือจนกว่าลูกค้าจะหมด ถนน ตรอก ซอก ซอย ในย่านราชด�ำเนินล้วนแล้วแต่มรี ้าน อาหารแทรกตัวอยู่เสมอ บ้างเจ้าเก่า บ้างเจ้าใหม่ ร้านเล็ก ร้าน ใหญ่ ของคาว ของหวาน เปิดเช้าตรู่ เปิดดึกดื่น แต่ทกุ ร้านยังคง ส่งกลิ่นเย้ายวนต้อนรับเหล่านักชิมให้เข้ามาลิ้มลองเสมอ ขอให้ เจริญพุง...เอ้ย เจริญอาหารค่ะ.

32


34


ด�เกาะสวรรค์ ำน�้ำ มุทะเลตรั ดถ�้ำง ทุกรส ต้องห้ามพลาด เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะ เชือก-เกาะม้า และเกาะไหง การเดินทางเริ่มต้นจากท่าเรือปากเมง ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงหน่อยๆ เพื่อเดินทางมายัง เกาะมุก ที่นี่เรา จะได้ลอยตัวด้วยเสื้อชูชีพว่ายน�้ำมุดสู่ ถ�้ำมรกต ที่เมื่อ น�้ำทะเลสีครามกระทบกับแสงไฟ เกิดเป็นประกายสี เขียวระยิบระยับคล้ายสีสันของมรกต และทันทีท่โี ผล่ พ้นปากถ�้ำ เราจะไปพบกับหาดทรายขาวน�้ำทะเลใส แจ๋วที่ถูกโอบล้อมด้วยหน้าผาสูงชัน หากมองลงมา จากภาพถ่ายทางอากาศ จะเห็นว่าหาดทรายใจกลาง เกาะมีลักษณะคล้ายปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทและ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมาเที่ยวทะเลตรัง คือช่วง ห้อมล้อมด้วยผืนป่าสมบูรณ์เขียวขจี นับเป็นความ เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม เพราะจะปลอดฝน สวยงามทีค่ มุ้ ค่าแก่การเสีย่ งอันตรายเข้ามาเทีย่ วชมสุดๆ และไร้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นอกจากความแอดเวนเจอร์ขณะลอยตัวมุด ถ�้ำ ใครที่โปรดปรานการด�ำน�้ำชมปะการังยิ่งต้องทราบถึง มรกต ซึ่งมีช่องว่างระหว่างผิวน�้ำกับเพดานถ�้ำไม่ถงึ ช่วงวันที่จะด�ำดิ่งลงไปดื่มด�่ำความงามของหมู่ดอกไม้ ครึ่งเมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 80 เมตร ที่ถือเป็น ทะเลสีสดใส ได้แก่ช่วง 6 – 10 ค�่ำตามปฏิทนิ ไทย จุดขายของเกาะมุกแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือก ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม เพราะน�้ำทะเลจะปราศจาก โปรแกรมด�ำน�้ำชมกัลปังหา ปะการังอ่อน ดอกไม้ คลื่นลม น�้ำทะเลจะนิ่งสนิท เรียบกริบราวแผ่นกระจก ทะเล และปลาทะเลสีสวย บริเวณรอบๆ ได้อกี ด้วย กระแสน�้ำใต้ทะเลไม่เชี่ยวกราก ท�ำให้คนที่ว่ายน�้ำไม่ พิกัดถัดมาเรามาเยือน เกาะกระดาน ตั้งอยู่ใน แข็ง หรือว่ายน�้ำไม่เป็น ก็สามารถชมปะการังน�้ำตื้น เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและพื้นที่รีสอร์ท ได้สบายๆ ของเอกชน ที่นี่ได้ชื่อว่าหาดสวยน�้ำใสที่สุดของทะเล เนื่องจากจังหวัดตรังมีทรัพยากรเกาะแก่งให้เลือก ตรัง จนถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เที่ยวอยู่ไม่น้อย แถมแต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่างกัน แทบทุกปี การมาเที่ยวบนเกาะหากใช้บริการเรือใหญ่ ไป แต่ถ้าจะให้ช้เี ป้าจัดทริปเที่ยวแบบวันเดียวครบ ต้องว่ายน�้ำเข้าฝั่งด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นก็ต้องจ้าง

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรัง ทะเลสีฟ้าคราม และปะการังสีสันสดใส น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่ง ประทับใจที่หลายคนมักพูดถึงเป็นอันดับ ต้นๆ แต่นอกจากความงดงามของเกาะ แก่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายขาวละเอียด จน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสวรรค์อันดามันแล้ว ทะเลตรังยังมีภูเขาซึ่งเป็นหินผาสูงชัน ถ�้ำ ใต้น�้ำ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติแสน สมบูรณ์ให้ได้ชมกันด้วย

35


เรือหางยาวมารับไปขึ้นเกาะ นอกจากการด�ำน�้ำชม ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนาม แดง และทักทายหมู่ปลาสลิดหินแล้ว ยังสามารถ นอนอาบแดดบนหาดทรายที่มีความละเอียดราวผง แป้ง หรือดื่มด�่ำบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้นึ และ พระอาทิตย์ตกได้เช่นกัน ล�ำดับที่สาม แพ็คมาเป็นคู่เพราะตั้งอยู่บริเวณ เดียวกัน เราจะได้สมั ผัสกับความสมบูรณ์งดงามของ อาณาจักรปะการังน�้ำตื้นรอบๆ เกาะเชือกและเกาะ ม้า ซึ่งเป็นเกาะหินไร้หาด นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ต่างคว้าสน็อคเกิ้ลโดดลงน�้ำไปลอยตัวชื่นชมดอกไม้ ทะเล ปะการังอ่อน ปะการังเขากวาง เก็บภาพหมู่ ปลาสีสดหลากชนิดด้วยความเพลิดเพลินใจ ปิดท้าย One Day Trip กันที่ เกาะไหง หรือ เกาะไห เกาะขนาดเล็กในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะลันตา ขวัญใจของนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวที่รัก ธรรมชาติและต้องการความสงบอย่างแท้จริง แม้บน เกาะจะไม่มถี นนส�ำหรับรถยนต์ แต่ก็ครบครันทั้งร้าน ค้า รีสอร์ท และกิจกรรมมากมายให้เสพสัมผัสความ บริสุทธิ์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

36

The best time to visit Trang’s beaches is during the dry season when the seas are calm between December and May as there is no rain or monsoon. So, everyone can enjoy the beautiful day at the beaches even for those who are not good at swimming. Coral snorkeling can be more comfortable and safer. There are different recommended dive sites to explore the underwater kingdom of Trang: Koh Mook, Koh Kradan, Koh Chueak, Koh Mah, and Koh Ngai. The journey starts from Pak Meng Pier from which the boats will take visitors to Koh Mook taking approximately 1 hour. At Koh Mook, we can float with life jackets into the Emerald cave where you will find a crystal-clear beach surrounded by a tall sea cliff. Seen from a bird-eye view, the beach in the middle of the island looks like a dormant volcano’s crater that is surrounded by the lush greenery of the forest. Koh Kradan is located in Hat Chao Mai National Park’s and private areas. It is considered as the most beautiful beach with the clearest water in Trang. Its stunning beauty ชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะ เป็นหาดทรายขาว is well-known and it has been one of the best wedding locations for underwater weddings. ยาวราว 2 กิโลเมตร ชาวต่างชาตินยิ มมานอนอ่าน หนังสือ อาบแดด และพายเรือแคนู ส่วนปลายเกาะ To go to the island, you need to swim to the coast if you get on a ship. Or, you may hire ทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดด�ำน�้ำชั้นเลิศ สมบูรณ์ a long-tailed boat to take you to the island. ด้วยปะการัง ดอกไม้ทะเล และสัตว์น�้ำนานาชนิด Then, we are going to explore the beautiful บริเวณอ่าวโกตง เป็นทีต่ งั้ ของหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานฯ coral kingdom around Koh Chueak and Koh มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่จะน�ำ Mah which have no sandy beaches. Finally, we นักท่องเที่ยวเดินเท้าไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาที่ will end our one day trip at Koh Ngai, a small สามารถชมทัศนียภาพของทะเลตรังได้ท้งั ฝั่งตะวัน island in the area of Mu Koh Lanta National ออกและตะวันตก Park. Even though there are no roads for cars ธรรมชาติมอบความงามให้เป็นของขวัญกลาง ท้องทะเล หากต้องการแบ่งปันอัญมณีแห่งอันดามัน here, it is full of shops, resorts, and various activities for you to rest in the nature. At the นี้ให้นกั ท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้ประทับใจเช่นเดียวกับ east of the island, there is a two-kilometre เรา อยากให้พงึ ระลึกอยู่เสมอว่า อย่าให้อาหารปลา white spotless sandy beach where foreigners ไม่เหยียบย�่ำปะการัง ไม่ท้งิ ขยะลงในทะเลหรือบน always relax; reading books, sunbathing, and ชายหาด เพื่อส่งมอบอัญมณีแห่งอันดามันนี้ให้ลูก canoeing. And the southeastern tip of the หลานได้ช่นื ชมความงามกันต่อไป island is the best place for diving. Always keep in mind that no fish feeding, no stepping on corals, and no littering in the sea or the beaches in order to keep natural treasures for our next generations.


เทศกาลถือศีลกินผักเมืองตรัง

ศรัทธาบริสุทธิ์ เหนือกาลเวลา

กองถ่านร้อนระอุถูกเกลี่ยกระจายออกเป็น วงกว้างกลางลานศาลเจ้า แม้ผงขี้เถ้าสี เทาจะแผ่ปกคลุมเหนือเปลวไฟอยู่เป็นส่วน มาก แต่ลูกไฟสีส้มยังไม่วายคอยโผล่ผลุบ ผลับขึ้นมารับแรงลมให้เห็นอยู่บ้างในบาง จังหวะ ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนใน ชุดนุ่งห่มขาวนับร้อยคน จับกลุ่มล้อมวง ชุมนุมอยู่ไม่ไกลจากกองเพลิง โก้ยโห้ย ในภาษาฮกเกีย้ นแปลว่า การลุยไฟ เป็น พิธีกรรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อใน ศาสนาพราหมณ์และความศรัทธาของชาวจีน เป็น หนึ่งในขั้นตอนการช�ำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ ในร่างกายในประเพณีถือศีลกินเจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประ จ�ำทุกๆ ปี ช่วงเดือนตุลาคม เป็นหนึ่งในพิธีกรรมอัน ศักดิ์สิทธิ์ท่สี ะท้อนถึงรากเหง้าเก่าแก่และความเชื่อ ดั้งเดิมของชาวเมืองตรังมานานเกือบสองชั่วอายุคน วัฒนธรรมการถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง เริ่มขึ้น พร้อมกับการเดินทางมาถึงของบรรพบุรุษชาวจีน ฮกเกี้ยนที่อพยพย้ายถิ่นจากบ้านเกิดเมืองนอน หอบ ครอบครัวลงเรืออาศัยแรงลมตะวันออกเฉียงใต้โล้ ส�ำเภาข้ามทะเลจีนใต้ อ้อมแหลมมะละกา ประเทศ มาเลเซีย มาปักหลักตั้งรกรากท�ำมาหากินในชุมชน เล็กๆ ริมแม่น้ำ� ท่าจีน (แม่น้ำ� ตรัง) ใกล้กบั วัดประ สิทธิชัย อ�ำเภอเมืองตรัง เมื่อราว 160 ปีท่แี ล้ว

38

แรกเริ่มกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนผู้บุกเบิกเรียกขาน ประเพณีน้วี ่า การถือศีลกินผัก แต่เมื่อมีกลุ่มชาวจีน แต้จิ๋วเดินทางมาสมทบ ได้มกี ารเปลี่ยนมาเรียกขานกัน ใหม่ว่า เทศกาลถือศีลกินเจ ตลอด 9 วัน 9 คืน นับตั้งแต่เริ่มพิธียกเสาเต็งโก (บ้างเรียก เต็งกอ) ซึ่งเป็น เสาล�ำไม้ไผ่ ตัดจากต้นไผ่ ไม่มีการริดใบหรือตัดยอด มีความยาวนับตั้งแต่โคน จรดยอดราว 50 เมตร อันเป็นเครื่องหมายของการเข้า สู่ประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ ผู้คนจะช�ำระ ล้างกายใจให้บริสุทธิ์ ถือศีล 5 ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำ วันด้วยความส�ำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ลดละอบายมุข และโลกียกิจทั้งปวง งดเว้นการรับประทานอาหารคาว เนื้อสัตว์ และผักบางชนิดที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง โดยเชื่อว่า อาหารเจ ก็คือ อาหารอันบริสุทธิ์ของเทพเจ้า ที่จะช่วย ปรับสมดุลร่างกายให้ระบบย่อยอาหารได้ผ่อนคลาย จากการย่อยเนื้อสัตว์มาทั้งปี ซึ่งส่งผลดีต่อระบบขับ ถ่ายอย่างเห็นได้ชดั ใน 2-3 วันที่เข้าพิธี

จากชาวจีนกลุ่มเล็กๆ ผู้มีศรัทธา บริสุทธิ์เพียงไม่กี่สิบคนในวัน ก�ำเนิดเทศกาลกินเจบนแผ่น ดินเมืองตรัง ผ่านมาร่วม 16 ทศวรรษ รากเหง้าแห่งศรัทธาได้ หยั่งลึกลงในจิตใจของลูกหลาน ชาวไทยเชื้อสายจีน กลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมประจ�ำถิ่น อันทรงคุณค่า


ลงบนกองถ่านอย่างเชือ่ งช้าแต่มั่นคง ท่ามกลาง สายตาเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาของผู้คน ควันธูปสีเทาที่ ลอยปกคลุมศาลเจ้า และเสียงประทัดนับแสนนัดดัง กึกก้องต่อเนื่องไปทั่วทั้งบริเวณ...

จากชาวจีนกลุ่มเล็กๆ ผู้มศี รัทธาบริสุทธิ์เพียงไม่ก่ี สิบคนในวันก�ำเนิดเทศกาลกินเจบนแผ่นดินเมืองตรัง ผ่านมาร่วม 16 ทศวรรษ รากเหง้าแห่งศรัทธาได้หยั่ง ลึกลงในจิตใจของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน กลาย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจ�ำถิ่นอันทรงคุณค่า ซึ่งมี สถิติของผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจนับได้หลายหมื่นคนและ มีทีท่าว่าจะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงพิธีเล็กๆ มุงหลังคาและตีฝา ด้วยตับจากในอดีต จะขยายพื้นที่ออกเป็นศาลเจ้าที่ มีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวาง และแน่นขนัดไปด้วยผู้คน ที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธามากมาย แต่ละมื้อโรงทานใน ศาลเจ้าทุกแห่งจะคึกคักขวั่กไขว่ไปด้วยคลื่นสาธุชน ที่แวะเวียนเข้ามารับประทานอาหารเจ ครอบครัวใด ที่ไม่อยากยุ่งยากเข้าตลาดไปหาซื้อวัตถุดิบต่างๆ มา ประกอบอาหารหรือมากินเจในโรงทาน จะใช้วธิ ีลง ทะเบียนผูกปิ่นโตกับศาลเจ้าไว้ ก็จะได้รับอาหารเจซึ่ง มั่นใจว่าบริสุทธิ์แน่นอนไปทานครบทุกมื้อ

40

อีกหนึ่งไฮไลต์ในช่วงเทศกาลกินเจซึ่งถือเป็นเรื่อง ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเป็นพิเศษ คือวัน ที่ขบวนศักดิ์สิทธิ์ หรือ ขบวนพระ อันประกอบไป ด้วยผู้ทรงศีลและประชาชนผู้ศรัทธานับพันคน ออก เดินโปรดสาธุชนทั่วพื้นที่ในตัวเมืองเทศบาลนครตรัง โดยผู้ที่เป็น ม้าทรง จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์เพิ่ม ดีกรีความขลัง ด้วยการใช้อาวุธต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มีด หอก เหล็กแหลม ทิ่มแทงไปตามส่วนต่างๆ ของ ร่างกายทั้งใบหน้า ขอบตา ปาก กระพุ้งแก้ม จมูก หู ล�ำคอ ตลอดจนผิวหนังบริเวณแขน ขา อย่างไร้ ซึ่งอาการเจ็บปวดหรือบาดเจ็บสาหัสใดๆ ให้เห็นแม้ สักนิด ดวงอาทิตย์โบกมือลาลับขอบฟ้าไปนานแล้ว เปลวไฟสีส้มอมแดงบนกองถ่านก็สงบเสงี่ยมลงเช่น เดียวกับสายลมแผ่วเบาของลมตะวันออกเฉียงใต้ เหล่าชายฉกรรจ์ในเอี๊ยมแดงค้อมตัวลงพับขากางเกง สีขาวขึ้นเสมอเข่า แล้วค่อยๆ วางฝ่าเท้าเปล่าเปลือย

Regarding as the purification of body and mind, fire-walking is practiced under the combining beliefs of Hinduism and the Chinese community during the vegetarian festival held in October. The vegetarian festival in Trang can be traced back as early as the Chinese Hokkien migrants who settled in a little village nearby the river shore of Trang River almost two centuries ago. Throughout nine days and nine nights of the ceremony, those who participate avoid eating meat or strong flavored vegetables, and conduct themselves with morals both physically and mentally. Eating this way is considered as sacred appetite and good deeds in accord with the Chinese belief. The crowd of tourists and onlookers will be surprised by incredible (and sometimes horrifying) sights of the street procession in the heart of Trang’s city. The procession consists of the Nine Emperor Gods statues along with troops of participants acting as mediums of the gods who undertake body piercing, face-stabbing and other self-mortification without showing any signs of physical suffering.


ทับเที่ยง-กันตัง

เสน่ห์เมืองเก่าบนเส้นทางรถไฟสายอันดามัน

42


ศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพเจ้า โดยมีจ�ำนวนของหมูย่างตัว ใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมน�ำมาเป็นเครื่องแก้บนที่หลังจาก ประสบผลส�ำเร็จดั่งหวังเป็นเครื่องการันตี สองข้างทางระหว่างมุ่งหน้าสู่พกิ ัดต่อไป เรา เพลิดเพลินกับการเก็บภาพอาคารโบราณ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส สลับพูดคุยกับ โกชัย โชเฟอร์รถตุ๊กตุ๊ก ถึงความเป็นอยู่ของชาวเมืองตรัง ทริปเที่ยวตรังแบบไม่แลทะเล ซึ่งถูกร่างขึ้นคร่าวๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางจานหมูย่าง ติ่มซ�ำ และกาแฟโบราณรส “คนตรังเรียกตัวเมืองว่า ทับเที่ยง” โกชัยหันมา เข้ม เราเลือกใช้บริการทัวร์รอบเมืองกับพาหนะสุด เล่าให้ฟังขณะติดไฟแดง “สมัยก่อนตอนพระยา ชิคประจ�ำถิ่น ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถสามล้อเครื่องหน้าตา รัษฎาฯ (พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ คอ จิ้มลิ้ม อิมพอร์ทจากแดนอาทิตย์อุทัยราวปี พ.ศ. ซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมือง ตรังเจริญมากเพราะ 2509 เดิมทีใช้เป็นรถส่งของของร้านขายของทั่วไป มีทั้งเมืองท่าและสถานีรถไฟ เรียกว่าเป็นศูนย์กลาง ต่อมามีการดัดแปลงเป็นรถโดยสารสาธารณะ และ ของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน แต่ตอนนั้นตัวเมืองตั้ง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็น อยู่ที่อ�ำเภอกันตัง เมืองตรังที่เราอยู่ในตอนนี้เป็นแค่ เอกลักษณ์ประจ�ำเมือง สนนราคาการเหมาตุ๊กตุ๊กหัว เมืองเล็กๆ ชื่อว่า บ้านทับเที่ยง ตอนหลังเขาย้ายตัว กบตระเวนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กบั เวลาและ เมืองมาที่นี่ คนตรังเลยยังติดเรียกตัวเมืองตรังว่า ทับ จ�ำนวนจุดแวะ รวมๆ แล้วถือว่าไม่แพง แถมยังได้ไกด์ เที่ยง กันอยู่” ท้องถิ่นพาทัวร์ทั่วเมืองอีกด้วย โกชัย ส่งเราลงหน้าปากซอยราชด�ำเนิน 1 เราเริ่มทริปด้วยการกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่กี่ก้าวจากปากซอยมีผลงานภาพวาดสามมิติซ่อน ที่ชาวเมืองตรังให้ความเคารพ ณ ศาลเจ้าท่ามกง อยู่บนก�ำแพงตึกเก่า บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา บรรยากาศภายใน โรงพระ หรือศาลเจ้า เงียบสงบ ของเมืองตรัง ได้แก่ ต้นศรีตรังที่ก�ำลังบานสะพรั่ง เกินคาด เนื่องจากที่นี่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จกั ในหมู่นักท่อง อวดดอกสีม่วงหวานๆ ภาพบรรยากาศสวนยางพารา เทีย่ วเท่ากับ ศาลเจ้าพ่อหมืน่ ราม และศาลเจ้ากิวอ๋องเอีย๋ และ ถ�้ำมรกต Unseen in Thailand บนเกาะมุกอัน แต่ก็ได้รบั การยืนยันจากหลายๆ ปากถึงความ โด่งดัง

“ตรังไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะ ลองจัดทริปเที่ยว ในเมืองดู แล้วจะหลงเสน่ห์เมืองตรัง” พี่ ชายเปรยขึ้นมาลอยๆ ขณะหมุนพวงมาลัย เลี้ยวรถผ่านวงเวียนปลาพะยูน แวะส่งเรา หน้าร้านหมูย่างยอดนิยม

43


กดชัตเตอร์เก็บภาพ Street Art และอาคาร โบราณจุใจแล้วก็แวะเติมพลังกันสักนิด เราเลือกนั่ง สบายๆ ในร้านกาแฟอารมณ์วนิ เทจ จิบกาแฟหอมๆ กินขนม ชมภาพถ่ายเก่า จากนั้น โกชัย พาเราแวะซื้อ เครื่องเทศส�ำเร็จรูปหอมๆ ที่ใช้ในการหมักหมูย่างให้มี รสเลิศไปเป็นของฝาก ก่อนเร่งเครื่องมุ่งหน้าไปสัมผัส เงาอดีตที่ยังมีลมหายใจใน ชุมชนทับเที่ยง ชุมชน แห่งนี้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สองข้างทาง รายล้อมด้วยอาคารไม้โบราณสลับตึกปูนทรงยุโรป ผสมจีน จากชุมชมทับเที่ยง โกชัย พาเรามุ่งหน้าสู่อำ� เภอ กันตัง เราตุนของกินขึ้นรถเต็มสองมือ มื้อกลางวัน ง่ายๆ เกิดขึ้นบนตุ๊กตุ๊กหัวกบ ไฮไลท์ส�ำคัญที่ชวนให้ เราลงทุนบึ่งรถมาต่างอ�ำเภอขนาดนี้ คือการมาเก็บ ภาพความคลาสสิกของ สถานีรถไฟกันตัง สถานี ปลายทางของเส้นทางรางเหล็กสายใต้ ฝั่งอันดามัน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อาคารชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ด แลดูเงียบเหงาทว่าสวยสง่าอยู่ปลายรางรถไฟ อาคาร ประกอบด้วยมุขยื่นออกไปด้านหน้า มุมเสาต่างๆ งดงามด้วยลวดลายไม้ฉลุซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สมัยรัชกาลที่ 6 กั้นส่วนของห้องหับกับโถงภายใน อาคารด้วยรั้วลูกกรงไม้และบานประตูขนาดกระทัดรัด ชานชาลามีจั่วหลังคาแยกออกต่างหาก ประดับด้วย ไม้ฉลุลายเช่นเดียวกับตัวอาคารหลัก

44

สถานีรถไฟกันตังเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2456 เป็น จุดส�ำคัญในการรับส่งสินค้ากับ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ในอดีตสถานีรถไฟแห่งนี้จะคึกคักและคราคร�่ำ ด้วยพ่อค้าวานิชต่างสัญชาติหลากภาษา ปัจจุบันจะ มีรถไฟวิ่งมาถึงสถานีน้เี พียงวันละรอบเท่านั้น หาก ใครสนใจอยากนั่งรถไฟมาถ่ายรูปชิลล์ๆ ก็สามารถ เช็คเวลาต้นทางจากสถานีตรังได้ แล้วปิดท้ายทริป ด้วยการหย่อนตัวพักขาในร้านกาแฟเก๋ๆ ใกล้สถานี ก่อนไปรื้อฟื้นความรู้วชิ าประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ณ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ซึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกล ก็เป็นไอเดียที่เหมาะกับทริปสบายๆ ไม่ ต้องง้อทะเล แบบเรา For our journey in Trang, we caught a tuk-tuk for sightseeing around the city. The tuk-tuks were imported from Japan around 1966. They were originally used as a delivery vehicle at general stores. Later, they had been transformed to public transport vehicles and had been popular among the tourists, becoming a unique identity along the road. We enjoyed taking photos of Sino-Portuguese architectures which were influenced by Chinese and Portuguese architectures. These charming buildings revealed that Trang was a very prosperous

city in the past since there were both ports and railway stations and it was known as a central city of the southern Andaman Sea. On the Ratchadamnoen 1 Road, there were lively and unique 3D street art paintings on the wall of the old buildings, showing the story of Trang’s big history. To learn about the story of Trang, you can visit Tub Thieng community where you can find an ethnic and cultural diversity. It is surrounded by ancient wooden buildings mixed with European-Chinese style concrete buildings. There is also Kantang railway station, the last terminal of the Southern-Andaman train railroad, which has been registered as a historic site. It is a single floor wooden building painted with mustard yellow color and officially opened in 1913. It was used as a market to trade with neighboring countries such as Singapore, Malaysia, etc. In the past, this crowded station was always bustling and packed with merchants who had different nationalities and spoke different languages. Nowadays, a train arrives at the station only once a day.


หมูย่าง ความอร่อยระดับต�ำนาน

Signature เมืองตรัง ความชื้นจากหยาดฝนเมื่อคืน ส่งผลให้ อากาศในตัวเมืองเทศบาลเมืองตรังเช้านี้ เย็นสบาย คุณตาผมสีดอกเลารวมกลุ่มนั่ง ล้อมวงสนทนา กลางโต๊ะหินอ่อนทรงกลม อารมณ์วินเทจมีกาน�้ำชาวางสงบนิ่งเคียง ข้างถ้วยชาลายครามใบจิ๋ว หัวข้อในการ เสวนาของสภาน�้ำชาเช้านี้คงหนีไม่พ้นเรื่อง เหตุบ้านการเมืองที่ยกมาขยายความตาม ความเห็นส่วนตัว

46

แต่บรรยากาศความคึกคักไม่ได้กระจุกตัวอยู่เป็น หย่อมๆ แค่ในตลาดหรือสภาน�้ำชาเท่านั้น เพราะขึ้น ชื่อว่า “เมืองตรังสวรรค์ของนักชิม” ใครหมางเมิน ต่อมื้อเช้าสุดโอชาอย่าง หมูย่างเมืองตรัง ก็คงโดน ประณามหยามแซวว่ามาไม่ถงึ เมืองของท่านพระยา รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็น แน่แท้ หลังจากได้รบั การชี้เป้าความอร่อยระดับต�ำนาน ของหมูย่างเมืองตรังจากกูรูประจ�ำถิ่นแล้ว เราก็ใช้ บริการ ตุ๊กตุ๊กหัวกบ พาหนะหน้าตาจิ้มลิ้มสัญลักษณ์


ของเมืองตรัง ไปยังร้านหมูย่างยอดนิยมของคนใน พื้นที่ เพื่อลิ้มลองเมนูซ่งึ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นสิ่งบ่ง ชี้ทางภูมศิ าสตร์ทันที บรรยากาศภายในร้านหมูย่างคึกคักตามคาด ผู้คนทั้งชาวเมืองตรังและนักท่องเที่ยวต่างล้อมวงจิบ น�้ำชา ดื่มกาแฟ และมีหมูย่างเมืองตรังเป็นดาวเด่น ประจ�ำโต๊ะ โดยมีติ่มซ�ำหลากหลายชนิดรับบทบาท เป็นเพื่อนนางเอกที่เย้ายวนให้นกั ชิมแบบเราๆ เผลอ ใจไขว่เขว้ได้ตลอดเวลา หมูย่างเมืองตรัง มีความพิเศษแตกต่างจากหมู ย่างทั่วๆ ไปหลายจุด ทั้งรสชาติหวานน�ำจากน�้ำผึ้งชั้น ดี ส่วนหนังกรอบอร่อยไม่แข็งจนเกินงาม เนื้อชั้นใน นุ่มนวลชวนสัมผัส ฉ�่ำแน่นด้วยเครื่องเทศเฉพาะถิ่นที่ มีความกลมกล่อมหอมละมุนไม่เหมือนใคร สูตรการปรุงหมูย่างระดับต�ำนาน เกิดขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปี บนแผ่นดินจีน สมัยราชวงศ์ถัง แต่ใครจะ คิดว่าการค้นพบสูตรย่างหมูท่แี ม้แต่ฮ่องเต้ยงั ต้องถาม หา กลับเริ่มต้นจากการที่พ่อครัวบังเอิญท�ำหมูช้นิ หนึ่ง ตกลงไปในเตาถ่าน หลังจากเนื้อหมูติดผิวหนังโดน ความร้อนเผาไหม้อยู่ช่วั ครู่หนึ่ง พ่อครัวเห็นว่ามีสีสัน น่าทานจึงลองหยิบขึ้นมาชิม ปรากฎว่ามีเนื้อสัมผัส

48

ที่กรอบนอกนุ่มใน กลิ่มหอมอร่อยไม่เหมือนใคร พ่อครัวจึงลองน�ำหมูมาย่างให้มสี ีเหลืองอร่ามดุจ ทองค�ำน�ำขึ้นโต๊ะเสวย เมื่อฮ่องเต้ได้ลองชิมก็ทรง โปรดปรานเป็นอย่างมาก ถึงขนาดพระราชทานชือ่ เมนูนวี้ า่ หมูทอง สูตรการปรุง หมูทอง เดินทางข้ามน�้ำข้ามทะเล มาพร้อมกับ นายซุ่น พ่อครัวหัวป่าชาวจีนกวางตุ้ง ซึ่งอพยพย้ายถิ่นมาตั้งรกรากในชุมชนริมแม่น�้ำตรัง เมื่อกว่า 100 ปีก่อน ฝีมอื การย่างหมูของนายซุ่น ถือเป็นต�ำนานของเมืองตรัง ประกอบกับวัตถุดิบ ชั้นเลิศอย่าง หมูพนั ธุ์เล็ก และ พริกไทย หาได้ง่าย จากในพื้นที่ จึงท�ำให้ หมูย่างเมืองตรัง เป็นมื้อ เช้ายอดนิยมที่ถูกจับคู่กบั ชาหรือกาแฟ กลายเป็น วัฒนธรรมการกินที่แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน การท�ำหมูย่างเมืองตรัง ต้องใช้ความพิถีพิถัน อย่างมาก นับตั้งแต่การเลือกหมูซ่งึ เป็นวัตถุดิบหลัก หมูทใี่ ช้ตอ้ งเป็นหมูพนั ธุเ์ ล็ก หรือหมูขพี้ ร้า อายุ 3 – 4 เดือน น�้ำหนักตัวราว 60–70 กิโลกรัม โดยหลังจากรื้อ เครื่องในออกหมดแล้วจะท�ำการปาดเนื้อแดงออก เป็นริ้วๆ เพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อได้เร็วขึ้น และ สุกทั่วถึงทั้งตัว

การหมักหมูต้องใช้เครื่องเทศหลายชนิด อาทิ ซีอิ้วขาว กระเทียม พริกไทย น�้ำตาล เกลือ และผง หอมที่ใช้ในการปรุงพะโล้ต่างๆ เคล้ากับน�้ำผึ้งชั้นดี หมักทิ้งไว้ให้เครื่องเทศซึมลึกถึงเนื้อใน 1 วันเต็มๆ ก่อนจะน�ำออกมาย่างในวันรุ่งขึ้น การย่างหมูจะท�ำในช่วงตี 1-ตี 2 แยกเป็น 2 ขั้นตอน ภายในเตาถ่านที่มีลักษณะพิเศษคล้าย บ่อน�้ำ การย่างครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้หนังด้านนอกกรอบ จากนั้นพ่อครัวจะยกหมู ทั้งตัวขึ้นมาท�ำการสักหนัง โดยใช้เหล็กแหลมจิ้ม ลงไปบนหนังเพื่อให้ความร้อนกระจายลงไปด้าน ในได้มากขึ้น แล้วน�ำลงไปย่างในเตาอีกครั้ง คราว นี้ทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง ก็พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นมื้อ เช้าสุดโอชะ ไม่ทันที่จานหมูย่างจะถูกวางบนโต๊ะ กลิ่นหอม รัญจวนของเครื่องเทศผสมกับกลิ่นหอมพิเศษของ หมูที่ย่างด้วยเตาถ่านโชยมาปะทะปลายจมูก เรา ไม่รอช้าคีบเนื้อหมูติดหนังส่งเข้าปากทันที หนัง กรอบสมค�ำร�่ำลือ เนื้อนุ่มฉ�่ำเครื่องเทศชั้นเลิศ รสชาติหวานละมุน สัมผัสได้ถึงมวลความอบอวล หอมฟุง้ อยูใ่ นกระพุง้ แก้มทุกครัง้ ทีเ่ คีย้ ว อืมมม...ม “ฟิน”


Advertorial

KALIMA RESORT & SPA ที่พักโรแมนติกในอ้อมกอดอันดามัน การมาพักที่ คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา สัมผัสได้ถงึ ความ รู้สึกถูกโอบกอดด้วยทะเล ด้วยที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ท�าให้เห็น วิวทะเลในแทบทุกย่างก้าว ความงดงามจากพาโนรามาวิว ทั้ง ทะเล พระอาทิตย์ตก และแสงไฟระยิบระยับยามค�่าคืน ล้วนเป็น บรรยากาศโรแมนติกที่สัมผัสได้ท้งั จากสระว่ายน�้า รวมถึงสอง ห้องอาหาร ทั้งไทยเทสต์ มาลิกา เทอร์เรส แบบโอเพ่นแอร์ และ ภายในห้องพักอันกว้างขวาง ที่ครบครันไปด้วยเครื่องอ�านวยความ สะดวก อีกทั้ง หาดเทียม พูลบาร์ สปา ครบวงจร Kids club ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และมินกิ อล์ฟ ช่วยเติมเต็มความสุขในการพักผ่อน อย่างแท้จริง

Kalima Resort & Spa offers a fresh new eco-friendly holiday experience, the luxurious contemporary resort nestled on a lush jungle-clad hill side, lie a secluded secret lagoon, where you can lounge outside you elevated poolside room and soak up the encompassing sun-drenched view over Patong Bay. Immersed in natural tropical surroundings with a sunset horizon over the Andaman Sea, Kalima Resort & Spa is the only hillside, resort overlooking the bay to offer such luxurious seclusion so close to Patong Beach.

KALIMA RESORT & SPA 388/1 Prabaramee Rd. Patong Beach, Kathu, Phuket Tel. +66(0)-76-358-999 Fax. +66(0)-76-358-988 www.kalimaresort.com

19


แหล่งท่องเที่ยวใต้น�้ำ

ของอุทยานแห่งชาติโคโมโด

ส�ำหรับใครที่มีความปรารถนาที่จะ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของการด�ำ น�้ำ จะต้องไม่พลาดการท่องเที่ยวใต้น�้ำที่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งความสวยงามของ น�้ำทะเลที่สวยงามของอินโดนีเซียถือว่า เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำอย่างแท้จริง ส�ำหรับคนที่เคยได้มีโอกาสมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ ความงามใต้น้ำ� ของประเทศอินโดนีเซีย ถือว่าเป็น ปลายทางที่ดีที่สุดส�ำหรับนักด�ำน�้ำจากทั่วทุกมุมโลก เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศในเขตร้อนมีเสน่ห์ตาม ธรรมชาติใต้นำ�้ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นหนึง่ ในสถานที่ ด�ำน�้ำที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งช่วงที่เหมาะที่สุดในการมา เที่ยวชมความงามของน�้ำในพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและกันยายน การเดินทางเริ่มขึ้นที่จดุ ด�ำน�้ำของอุทยานแห่งชาติ โคโมโด โดยจะมีแพคเกจส�ำหรับล่องเรือ 2-3 วัน โดยเรือจะล่องไปยังจุดด�ำน�้ำที่เป็นที่นิยม ขณะอยู่ บนเรือจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามที่จะ ท�ำให้ทกุ คนหลงใหล ลองนึกภาพหมู่เกาะแปลกตาที่ โอบล้อมรอบด้วยทะเลสีฟ้า มีจดุ ด�ำน�้ำมากมาย กระจายอยู่ในบริเวณนี้และ Batu Bolong เป็นจุด ด�ำน�้ำแห่งแรกในการส�ำรวจความงามของน�้ำใน อุทยาน แห่งชาติอุทยานแห่งชาติโคโมโด จุดนี้มีพื้นที่ที่แคบ ลงเนื่องจากด้านขวาและด้านซ้ายของพื้นที่ด�ำน�้ำนี้ เป็นร่อง ซึ่งนักด�ำน�้ำควรหลีกเลี่ยง แม้ว่าจะมีความ แคบ แต่มชี ีวิตทางทะเลที่นี่มีความหลากหลายมาก มีสายพันธุ์ต่างๆและสีของปะการัง ปลาฉลามปลาย ด�ำ ปลาฉลามปลายขาว เต่าและอื่น ๆ อีกมากมาย หลังจากเพลิดเพลินกับความสวยงามของใต้น้ำ� ที่จุด ด�ำน�้ำ Batu Bolong แล้วเราก็กลับไปที่เรือ เพื่อล่อง เรือไปยังจุดด�ำน�้ำต่อไปคือ Taka Makassar จุดด�ำน�้ำ ที่นี่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และเป็นจุดที่เราได้ เห็นกระเบนราหูท่สี วยงาม และถ้านักประดาน�้ำโชคดี ก็สามารถเห็นปลากระเบนได้เช่นกัน อีกจุดหนึ่งที่ต้องแวะชมคือ Crystal Rock เมื่อถึง จุดนี้เราประหลาดใจที่ได้เห็นแนวปะการังปลาฉลาม และจุดหนึ่งของการด�ำน�้ำครั้งนี้คือการได้เห็นที่อยู่ อาศัยของฉลามแนวปะการังหลังจากน�ำทางเข้าไปใน น่านน�้ำของอุทยานแห่งชาติโคโมโด

50


นอกเหนือจากจุดสองจุดนี้แล้วจุดด�ำน�้ำอื่น ๆ อีก หลายแห่งในน่านน�้ำของอุทยานแห่งชาติโคโมโด ได้แก่ ปราสาทหินยิงปืนและอื่นๆ อีกมากมายที่เรา สามารถเลือกด�ำน�้ำได้ และในแต่ละสถานที่เราได้เห็น แนวปะการังและชีวติ ทางทะเลทีแ่ ตกต่างกัน แต่นา่ นน�ำ้ แห่งชาติของอุทยานแห่งชาติโคโมโด ไม่แนะน�ำ ส�ำหรับผู้เริ่มต้น สถานที่แห่งนี้เหมาะส�ำหรับนักด�ำ น�้ำขั้นสูงที่มีประสบการณ์ดำ� น�้ำอย่างน้อย 50 ครั้ง และนอกจากการด�ำน�้ำแล้วยังสามารถเพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่แปลกใหม่ด้วยการเดินป่าในหลายจุด หรือเพียงแค่เพลิดเพลินไปกับชายหาดอันสวยงาม หนึ่งในชายหาดที่มชี ื่อเสียงซึ่งมีค่าไปเยือนคือหาด ทรายสีชมพู หรือ Pink Beach นอกจากการเดินป่า ในเกาะโคโมโดแล้วควรใช้เวลาในการดูมงั กรโคโมโด ในที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ อีกด้วย ซึ่งเสน่ห์ของ ธรรมชาติของหมู่เกาะแห่งนี้คู่ควรแก่การเก็บรักษาไว้

ส�ำหรับท่านที่สนใจเปิดประสบการณ์สดุ ตื่นเต้น บนเกาะแห่งนี้ ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีบริการบินตรงทุกวันด้วยเที่ยวบิน SL118 จาก ดอนเมืองสู่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางกับ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ฟรีน�้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม พร้อมทั้งฟรีน�้ำหนักสัมภาระส�ำหรับอุปกรณ์ กีฬาอีก 15 กิโลกรัม

Underwater Attraction of

Komodo National Park The desire to enjoy the beauty of underwater diving in Indonesia, is what Tri Suswati the wife of Kapolri Muhammad Tito Karnavian (Chief of Police, Indonesia) and Tintin wanted to indulge. The beauty of Indonesia's stunning waters is a beautiful sight to behold and was a truly memorable experience for them. The underwater beauty of Indonesia is the ultimate destination for divers from all over the world. Indonesia as a country in the tropics, offers underwater natural charm that has been recognised as one of the best dive sites in the world. This is also what made people wanting to explore the various dive spots scattered in the territorial waters of Indonesia. The natural charm of this archipelago needs to be preserved. That is why, Tri Suswati keeps trying to invite all members of Bhayangkari (Organisation of Police Officer’s wives in Indonesia) to appreciate the beauty under the sea. She also promotes it in social media sites to spread the beauty of underwater tourism in the archipelago.

51


Tri Suswati and Tintin explored the beauty of the waters in the area of Komodo National Park, East Nusa Tenggara. Best time to enjoy the underwater marine charm is between May and September. They arrived at Labuan Bajo, before making the final preparation to the dive site. The trip to Labuan Bajo is easier because Batik Air operates direct flights from Soekarno Hatta Airport, Cengkareng to Komodo Airport in Labuan Bajo. Soon after, the journey begins at the dive spots of Komodo National Park. They board the pinisi ship (sailing ship) whereby the package is to stay a few days on the ship. The ship will take the guest easily to all the favourite dive point. While on board the ship, one will witness the beautiful scenery that will leave anyone mesmerised. Imagine looking at a cluster of exotic islands poking around the blue sea. There are many dive spots scattered in this area, and they decided Batu Bolong will be the first diving point to explore the beauty of the waters in Komodo National Park. This point has an area that is a bit narrow, because on the right and left of this dive site is a downstream that should be

52

avoided by the divers. Although it is narrow, the marine life here is very diverse. Here they can see the various varieties and colours of corals, black tip shark, white tip shark, napoleon fish, turtles and much more. After enjoying the beauty of the underwater at Batu Bolong dive point, we returned to pinisi ship to continue to the next dive spot. They continued the dives at Taka Makassar point. Here one must be very careful because the current is quite strong. This is also the spot where we managed to see a beautiful manta ray. And if the diver is lucky, one can also see a stingray. Another point that must be visited is the Crystal Rock. At this point we were amazed to see shark reef. And the point of this one dive is to see the habitat of reef sharks after navigating into the waters of Komodo National Park. This is actually quite a unique scene. In addition to these two points earlier, several other dive points in the waters of this Komodo National Park are Castle Rock, Shoot Gun and many more that we can choose to dive. And, at each location we saw different coral reefs and marine life. But keep in mind that the territorial waters of Komodo National Park is not recommended for beginners. This

is more for advance divers who has done the dive at least 50 times. Underwater habitat of Komodo National Park is arguably unique, because they do not seem disturbed by the presence of divers. The local government are aware of the beauty here and takes extra precaution in preserving the underwater marine life. In fact, the local community began to participate in guarding this national park area from the hands of people who are irresponsible. Tri Suswati always encourage other divers to improve their knowledge in order to preserve the environment. Therefore, in the series of dives, Tri Suswati always emphasises the importance of divers to continue improving their knowledge and in preserving the environment. She also advocates on not catching and consuming protected marine life. Besides diving, one can also enjoy the exotic landscapes with trekking in several locations or just enjoy the beautiful beach. One of the famous beach that is worth visiting is the Pink Beach. Besides trekking in Komodo Island, one should take the time to see the Komodo dragon in its natural habitat but must be accompanied by a local ranger.


ผลไม้ที่ทานแล้วท�ำให้ร่างกายเย็น

คลายร้อน

ส�ำหรับร้อนนี้ อากาศในบ้านเราก็พุ่งทยานสูงขึ้นทุกวัน จะหาอะไรมาคลายร้อนเห็นทีจะยากจนเกินจะ ต้านทาน แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่เรารับประทานผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นก็จะช่วยปรับอุณหภูมิภายใน ร่างกายให้ลดลงได้ แถมช่วยคลายร้อนโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยทีเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการหา ตัวช่วยในการดับกระหายคลายร้อน วันนี้เราจึงมี 6 ผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น แก้ร้อนใน แถมช่วยให้ร่างกาย สดชื่นมาฝากกันค่ะ

แตงโม

สาลี่

สับปะรด

เป็นผลไม้ท่มี ีฤทธิ์เย็น หาซื้อได้ง่าย มีรสชาติรส หวาน ช่วยดับร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดี รับประทานแล้วชุม่ คอ มีวติ ามินและแร่ธาตุหลากหลาย ชนิด ที่ส�ำคัญช่วยลดอาการไข้ ลดอาการคอแห้งได้ อย่างดี อีกทั้งมีดีกรีช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใส ได้อีกด้วย

เป็นผลไม้รสหวาน มีฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณ ดับพิษร้อนภายในร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการร้อนใน สร้างความรู้สกึ สดชื่น สามารถป้องกันโรคหวัดได้ เพียงแค่รบั ประทานต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวัน อีกทั้ง ช่วยให้ผวิ อิ่มน�้ำ ผิวพรรณไม่แห้งกร้านอีกด้วย

อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว มีวิตามินซีสูงมาก ช่วยต่อต้านโรคหวัด รับ ประทานแล้วจะท�ำให้ร่างกายสดชื่น ดับกระหาย คลายร้อน มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยให้ระบบขับถ่าย ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะพร้าว

ส้ม

แคนตาลูป

มีสรรพคุณช่วยดับร้อน แก้กระหาย แก้รอ้ นใน ช่วยลดไข้ ที่ส�ำคัญมีวติ ามินและแร่ธาตุหลายชนิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครหลายคนดื่มน�้ำมะพร้าวแล้ว รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที แถมช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเอง

มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน อุดมด้วยวิตามินซี รับประทานแล้วให้ความรู้สกึ สดชื่นในทันที ร่างกาย รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ อย่างดี หากรับประทานเป็นประจ�ำจะช่วยป้องกัน อาการหวัดและโรคภูมิแพ้ได้

เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับแตงโม รสชาติหวาน มี ฤทธิ์เย็น ช่วยแก้กระหาย คลายร้อน สามารถลดไข้ ช่วยบ�ำรุงผิว ชะลอวัย ท�ำให้ระบบขับถ่ายท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้ กระจ่างใส ไร้ร้วิ รอยจุดด่างด�ำ

ใครชื่นชอบผลไม้ชนิดไหน หน้าร้อนนี้อย่าลืมหาซื้อมารับประทานกันนะ ที่ส�ำคัญอย่าลืมล้างผลไม้ทุกครั้งก่อนน�ำมารับประทาน เพื่อช่วยป้องกันสารฆ่าแมลงที่อาจ เจือปนมากับเปลือกผลไม้นั่นเอง

54


เทคนิคชวนสาวออกเดทสุดเนียนช่วงวันแห่งความรัก ส�ำหรับเดือนแห่งความรักนี้หลายคนคงจะ เริ่มเตรียมตัววางแผนให้ตัวเองไม่ว่างกัน อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มๆ ที่ มักจะขี้อายไม่กล้าชวนสาวที่แอบชอบไป เที่ยวด้วย ซึ่งนั่นท�ำให้ต้องกินแห้วอยู่ประจ�ำ แต่เอาเถอะ ถึงแม้ว่าปีก่อนๆ จะไม่ประสบ ความส�ำเร็จกับการชวนสาวไปออกเดท ก็ตาม แต่ในปีนี้ถึงเวลาแล้วที่หนุ่มขี้อายจะ กลายเป็นหนุ่มสุดคูลที่กล้าลุกขึ้นมาชวน สาวไปออกเดทให้จงได้ ว่าแล้วก็ลองไปดู วิธีต่างๆในการชวนสาวไปออกเดทด้วย เทคนิดสุดเนียนที่เราน�ำมาฝากกันดีกว่า

ชวนแบบรวบรัด

ขอให้เธอช่วยเลือกเสื้อหรือรองเท้าให้คุณ

ส�ำหรับวิธนี ี้อาจจะต้องใช้การสืบและค้นคว้า กันสักหน่อย เพราะคุณจ�ำเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ว่า สาวที่แอบชอบนั้นชอบดูหนังแบบไหนหรือก�ำลัง สนใจหนังที่เข้าใหม่เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือไม่ หลัง จากนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจซื้อตั๋วหนังไปเลย 2 ใบ และรีบไปบอกกับเธอเลยว่าได้รางวัลมาเห็นเธอ ชอบจึงอยากชวนไปดูด้วยกัน แน่นอนว่าถ้าเป็น หนังที่เธอชอบมากจริงๆ เธอต้องตอบตกลงอย่าง แน่นอน ในส่วนของวิธีนี้เราขอแนะน�ำว่า ความ สนิทของคุณกับเธอควรจะมีระดับหนึ่งนะ เพราะ ถ้าเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วไปชวนคงจะไม่ดแี น่ๆ

ถ้าคุณกับสาวคนนัน้ เป็นเพือ่ นทีส่ นิทในระดับหนึง่ และคุณก็ไว้วางใจในเรือ่ งของสไตล์กับเธอ ให้ลอง ชวนสาวคนนั้นไปช่วยเลือกเสื้อ หรือรองเท้าที่คุณ ชืน่ ชอบ โดยบอกกับเธอว่าคุณชอบสไตล์การแต่งตัวของ เธอและคิดว่าน่าจะช่วยเหลือสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด ได้ วิธีน้คี ุณอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มสักหน่อย เพราะ ถ้าหากเธอช่วยคุณเลือกแล้วคุณไม่ซ้อื ละก็ เดทครั้ง ต่อไปอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้

เพื่อนช่วยเพื่อน แกล้งลืมของไว้กับเธอ หนุม่ คนไหนทีก่ ำ� ลังแอบรักเพือ่ นสนิทอยูล่ ะก็วธิ นี ี้ จะช่วยให้คณ ุ ได้เจอกับเธอในวันแห่งความรักอย่าง แน่นอน (ถ้าเธอยังไม่มแี ฟนนะ) เริ่มจากหาจังหวะที่ จะลืมของส�ำคัญบางอย่างของคุณไว้กับเธอในช่วง เย็นวันที่ 13 ก.พ. และในตอนกลางคืนคุณค่อยทักไป บอกกับเธอว่าต้องการของชิ้นนั้นมากๆ จึงขอนัดเธอ ให้ช่วยเอามาให้ในวันถัดไปนั่นเอง ยังไงก็ตามควรจะ นัดเจอกับเธอในสถานที่ที่เธอชอบไปด้วยนะ ส่วนหลัง จากนั้นก็คงเป็นเรื่องของคุณกับเธอแล้วล่ะ

56

หากคุณก�ำลังแอบชอบเพื่อนของเพื่อนคุณอยู่ ละก็ วิธีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับคุณ โดยอาจ จะต้องให้เพื่อนของคุณรับบทเป็นหน้าม้าซะหน่อย โดยให้เพื่อนของคุณชวนสาวคนนั้นไปเที่ยวด้วยกัน และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมก็ให้เพื่อนของคุณหาย เข้าไปในกลีบเมฆ ปล่อยให้คุณกับเธออยู่กันสอง ต่อสอง และจังหวะนี้เองให้ลองบอกความในใจ ของคุณที่มีต่อเธอดู

โชว์ความแมนกล้าชวนแบบตรงๆ วิธสี ดุ คลาสสิคทีห่ นุม่ ๆ หลายคนเลือกใช้ โดยวิธนี ี้ ก็คือการที่คุณกล้าเดินไปบอกสาวที่แอบชอบเลยว่า คุณรู้สึกกับเธออย่างไรและ อยากจะขอใช้เวลาในการ ออกเดทเพื่อศึกษากันและกัน ซึ่งสิ่งส�ำคัญของวิธีนี้ ก็คอื คุณต้องกล้าพอทีจ่ ะเอ่ยปาก โดยอาจจะลองซ้อม พูดกับตัวเอง หรือหาประโยคดีๆ ที่จะท�ำให้เธอคล้อย ตามและตอบตกลงให้ได้ รับรองเลยว่าการกล้าพูด ตรงๆ แบบนี้ สาวๆ ชอบแน่นอน วิธีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆ ในการชวนสาว ออกเดท ซึ่งสิ่งส�ำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ท่วี ่าคุณจะชวนเธอ ด้วยวิธไี หน แต่มันคือความกล้าที่จะชวน และความ จริงใจที่คณ ุ แสดงออกต่อเธอมากกว่านั่นเอง


LIONMAG VOL.26/FEBRUARY 2018  

LIONMAG นิตยสารบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion air)

LIONMAG VOL.26/FEBRUARY 2018  

LIONMAG นิตยสารบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion air)

Advertisement