Page 1

Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1 90150 Oulu puh: (08) 336 223

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Aluetoimikunnan käsittely: 20.3.2018 Vuosikokous: 25.3.2018


1. Varsinainen toiminta Lintulammen asukasyhdistyksen tavoitteena on koota asukkaat yhteistyöhön edistämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatyötä, tuottaa erilaisia palveluita useille kohderyhmille sekä tekee esityksiä eri viranomaisille. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on kehittää aluetta ja järjestää monipuolista toimintaa kaiken ikäisille alueen asukkaille. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vammaisia ja näin ollen asukastuvan tarjoamille palveluille on kysyntää. Myös lapsiperheiden määrä on asuinalueellamme kasvanut. Lisäämme perheille suunnattua monipuolista toimintaa osallistamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun. Yhdistys tarjoaa myös työmahdollisuuksia harjoittelijoille, opiskelijoille, työkokeilijoille, kuntouttavaan työtoimintaan, mielenterveys- ja muille kuntoutujille, siviilipalvelusmiehelle, velvoitetyöllistetyille sekä yhdyskuntapalvelua suorittaville. Kesällä 2018 asukasyhdistys työllistää noin 70 nuorta kesätyösetelillä erilaisiin tehtäviin mm. vanhusten ulkoiluttamiseen, Välkkeen keittiöapulaisiksi ja lasten päiväleirin aputyöntekijöiksi. Kaupungin kesätyösetelin arvo on noussut, mutta samalla osa kesätyöntekijöille tulevasta palkasta jää nyt yhdistyksen itsensä maksettavaksi. Työllistämisessä yhteistyötä ELY – keskuksen, Oulun kaupungin, TEtoimiston, oppilaitosten ja eri kurssien järjestäjien kanssa jatketaan edelleen. Asukasyhdistys onkin varteenotettava kolmannen sektorin työllistäjä. Yhdistys toimii Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Asukasyhdistys toimii myös toimintavuonna yhteistyössä alueen nuorten osallisuusryhmän kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten, asukastupien sekä eri järjestöjen kanssa. Lintulammen asukastupa toimii edelleen Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimipisteenä. Asukasyhdistys pitää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen ja aluetoimikunta kokoontuu noin joka toinen kuukausi tai tarvittaessa useammin. Asukasyhdistys järjestää jo perinteisiksi muodostuneet vuosittaiset tapahtumat, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa.


2. Asukasyhdistys toimii Höyhtyän Välkkeessä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA tukee Lintulammen asukasyhdistyksen matalankynnyksen toimintaa kohdennetulla toiminta- avustuksella. Vuodelle 2018 avustuksen määrä on 105.000 euroa. Yhdistyksen johdolla toimivaa Höyhtyän Välkettä kehitetään kaikkien asukkaiden olohuoneena. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukea heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyään. Höyhtyän Välkkeen monipuolisella toiminnalla kannustamme yksinäisiä asukkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä sosiaalisen verkoston luomiseen. STEA:n marraskuisen tarkastuskäynnin palautteen jälkeen tarkennamme toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusten ennaltaehkäisy ja lievittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja passivoituneiden asukkaiden saaminen asukasyhteisön toiminnan piiriin sekä paikalliskulttuurin ja –identiteetin tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita. Höyhtyän Välkkeen toiminnan periaatteena on ”Asiaton oleskelu on sallittua”. Välke tarjoaa rauhallisen ympäristön ja turvallisia ihmisiä, jotka auttavat kävijöitä pyrkien vahvistamaan heidän omaa selviytymistään ja vertaistukea käyttäen.

2.1. Hyvinvointipiste Höyhtyän Välke Hyvinvointipistetoiminta tukee olemassa olevaa Lintulammen asukasyhdistyksen matalankynnyksen toimintaa. Välittämisen keskus Välkkeessä pääsee sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle arkipäivisin maksutta vuoronumerolla puolentoista tunnin ajan lounasaikaan. Toimintamallia arvioidaan säännöllisesti. Yhdistys osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.

2.2. Välkkeen viriketoiminta Lintulammen asukasyhdistyksen viriketoiminnan tavoitteena on aktivoida alueen kaikenikäisiä asukkaita tarjoamalla monimuotoista viriketoimintaa esim. bingoa, laulukööriä ja erilaisia kädentaito- ja liikuntakerhoja. Musiikkileikkituokiota jatketaan asukastuvalla. Muskarin tarkoituksena on innostaa lapset ja heidän perheensä musiikin maailmaan ja sitä kautta löytää lapselle hyvä harrastus vaikka koko loppuelämäksi. Vuonna 2018 perheille, lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa lisätään ja monipuolistetaan. Asukasyhdistys järjestää erilaisia retkiä ja matkoja kulttuurin ja luonnon helmaan.


2.3. Lounaskahvila Asukasyhdistys ylläpitää Välkkeen toimintaa tukevaa lounaskahvilaa ja tarjoaa arkipäivisin mahdollisuuden syödä terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Työttömille työnhakijoille tarjotaan lounas alennettuun hintaan maanantaisin ja perjantaisin. AlliMarian palvelukodin kanssa tehtävää kuntouttavaa yhteistyötä arvioidaan.

2.4. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Lasten ja perheiden musiikki- ja liikuntaharrastusten aktivoimista jatketaan erilaisten kerhojen ja tapahtumien avulla. Muskari, 0 - 3-vuotiaiden lasten ja huoltajien yhteinen musiikkihetki, järjestetään maanantaisin Välkkeessä. Marraskuussa 2017 lopettaneen siviilipalvelusmiehen jälkeen emme ole saaneet uutta, joten muskarin toimintaa jatketaan sijaisjärjestelyin, kunnes uusi siviilipalvelusmies saadaan. Teemme yhteistyötä myös MLL:n Lintulammen paikallisyhdistyksen kanssa tarjoamalla tilat mm. perhekahvilatoiminnalle. Yhdistys osallistuu 17.5. järjestettävän Tour de Kids´in Lintulammen ympäriajoihin järjestämiseen edellisvuosien tapaan. Elokuussa järjestetään perinteiset Lintulampikisat Lintulan urheilukeskuksessa. Koululaisille järjestetään päiväleiri kesäkuussa sekä hiihto- ja syyslomaviikoilla. Kesä- ja heinäkuussa järjestetään myös höntsäliikuntakerhoja alueen alakouluikäisille sekä ohjattuja perhepuistojumppia Sorsapuistossa tiistaisin ja torstaisin. Kehitetään yhteistyössä Mäntylä-Snellmanin päiväkodin kanssa lasten jooga- ja tanssiryhmiä. Kakkos- ja kolmosluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

2.5. Tiedottaminen Asukasyhdistys julkaisee vuonna 2018 kolme Lintulammen Sanomat -lehteä. Lehti tuotetaan yhteistyössä Kustannus Oy Maaseutulehtien kanssa ja jaetaan yhdistyksen perustoimialueen talouksien lisäksi Karjasillalle, Kaukovainiolle, Hiiroseen ja Etu-Lyöttyyn. Lehti on tarjolla myös verkkoversiona. Tapahtumista ja yhdistyksen kannanotoista kerrotaan tiedotteilla lähialueen asukkaille ja medialle. Yhdistys tarjoaa sisältöä sanomalehti Kalevassa kerran viikossa julkaistavalle Yhteisöt-sivustolle ja pitää yllä omaa sivustoaan www.lintulampi.net. Asukasyhdistys toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebookissa, mutta myös Twitterissä.


Lähestymme myös alueelle muuttavia uusia asukkaita tervetulokirjeen muodossa, jossa kutsumme mukaan toimintaan.

3. Koti- ja tukipalveluiden koulutusyhteistyö 3.1. Hyvinvointia kotiin -hanke Hanke on käynnistynyt 1.12.2015. Hankkeessa koulutetaan palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita ammatillista koulutusta vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia (yli vuoden työttömänä olevia) henkilöitä. Hankkeessa keskitytään hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen. Useasti vaikeasti työllistyvillä tai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta osallistua vastaavienn tutkintojen päiväkoulutukseen. Myös riittämätön koulutustausta tai työkokemus alalta vaikeuttavat hankkeen kohderyhmään kuuluvien hakeutumista suoraan ko. koulutuksiin avointen markkinoiden kautta. Hankkeessa on vuonna 2018 edelleen projektipäällikkönä Taru Pernu sekä ohjaajina Anne Varis ja Kirsti Hanhisuanto. Annella on kotityöpalvelujen ammattitutkinto, samoin Kirstillä sen lisäksi, että hän valmistui lähihoitajaksi syksyllä 2016. Oppisopimusryhmässä on 14 henkilöä (14.2.2018), palkkatuella työllistettynä 2 henkilöä. Tulemme tarjoamaan työkokeilumahdollisuuksia hankkeen työtehtävissä myös myöhemmin tänä vuonna, olemme myös mahdollisesti palkkaamassa palkkatuella lisää työntekijöitä oppisopimusopiskelijoiden lisäksi. Hanke päättyy vuoden lopussa, joten uutta ryhmää ei enää aloiteta nykyisen jälkeen. Vuonna 2018 opiskellaan sekä Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamisen tutkinnonosaa että sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sekä suoritetaan myös molemmista näytöt. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamisen näytöt ovat maaliskuussa ja Kuntoutumisen tukemisen ennen ryhmän oppisopimusten päättymistä marrasjoulukuussa. Kaksi ryhmässä olevista suorittaa koko kotityöpalvelujen ammattitutkinnon Kuntoutumisen tukemisen sijaan aiempien opiskelujensa takia ja yksi suorittaa koko tutkinnosta näytöt, koska on käynyt jo aiemmin tutkintoon liittyvät koulupäivät. Opiskelun ohessa ollaan työssäoppimassa koulutusyhteistyösopimuksella Oulun kaupungin kotihoidon eri tiimeissä vanhuksia avustamassa sekä sosiaalipalveluiden puolella avustamassa mielenterveyskuntoutujia, ja lapsiperheitä.

3.2. Ikäihmisten päivätoiminta Lauantaikerho jatkuu vuonna 2018 samaan tapaan kuin ennenkin, 2 kertaa kuukaudessa. Lauantaikerhossa on mahdollisuus ruokailla yhdessä, jonka jälkeen on ohjattua virikkeellistä


toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa unohtamatta lopuksi nautittavia pullaa ja kahvia. Koska vanhuksissa on paljon liikuntaesteisiä ja he ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, on varauduttava kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Kuljetus ostetaan Oulun Taksipalveluilta ja se järjestetään inva-taksilla, jossa on tarpeen mukaan myös hissi käytössä. Lauantaikerhon vetämiseen osallistuvat Välkkeen emännän lisäksi Hyvinvointia Kotiin –hankkeen oppisopimusopiskelijat sekä projektipäällikkö ja ohjaajat kukin vuorollaan.

4. Yhdessä yhdenvertainen -hanke Hanke on TE-toimiston työvoimapoliittisella projektituella toteutettu hanke, joka käynnistyi 1.9.2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat henkilöt. Koulutamme hankkeen aikana henkilöt oppisopimuksella joko kotityöpalvelun ammattitutkintoon, lähihoitajan perustutkintoon, liikunnanohjauksen perus-tai ammattitutkintoon, Avustamisen perusteet- kurssilla, valmennuksella tai lyhytkoulutuksilla. Koulutuksen ulkopuolelle jää häviävän pieni osa hankkeeseen tulevia henkilöitä. Heitä voivat olla jo esimerkiksi lähihoitajan koulutuksen saaneet henkilöt, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet työttömiksi. Jonkin verran meille on hakeutunut palkkatukityöhön myös Amk-tutkinnon suorittaneita yhteisöpedagogeja ja sosionomeja. Heitä pyrimme saamaan työelämään antamalla mahdollisuuden saada alan työkokemusta ja sen myötä itseluottamusta. Mahdollista on myös päivittää korttikoulutuksia tai hankkia koulutusta ja työkokemusta työpaikkaohjaajana ja/tai näyttöjen arvioijana toimimiseen. Hankkeessa luodaan mahdollisimman laajat verkostot julkisen -, yksityisen ja kolmannen sektorin työllistäviin tahoihin ja annetaan hankkeessa oleville tietoa työllistymismahdollisuuksista työnantajamallilla toimivien vammaisten avustajiksi. Kaikki hankkeeseen osallistuvat saavat työkokemusta hankkeen aikana ja yksilöllistä ohjausta jatkotyö - tai koulutuspaikan etsimisessä. Myös siinä tapauksessa, että osallistuminen hankkeen toimenpiteeseen keskeytyisi tai asiakas jakson aikana tulisi siihen tulokseen, että tämä ei ole hänen oma ala, tai hän ei ole vielä valmis opiskelemaan eikä työelämään, ohjaamme hänet aina seuraavaan "kontaktipisteeseen". Jos asiakas haluaa, hankkeen työntekijä lähtee mukaan käynnille. Kontaktipisteitä voi olla Byströmin palvelut, muut erilaiset terveyden- tai sosiaalihuollon palvelut, työllistämispalvelut esim. Oulun kaupungin työllistämispalvelut, jokin muu työllistämis-ja/tai koulutushanke, oppilaitoksiin hakeutuminen, järjestöt, yhdistykset tai yritykset. Viimeksi mainittuihin voidaan pyrkiä yhdessä saamaan työkokeilu-, palkkatuki- tai työpaikkaa. Konkreettisena esimerkkinä hankkeen toimenpidejakson keskeytymisen syistä voidaan mainita päihdeongelmat, traumat/kriisit tai muut mielenterveyden ongelmat sekä somaattiset sairaudet, jolloin yhdessä asiakkaan kanssa mietimme, mihin juuri hänen tapauksessaan on syytä olla yhteydessä.


Hankkeen työskentelyssä korostuu erityisesti yksilöllisten, kullekin asiakkaalle räätälöityjen polkujen etsiminen. Tekemämme työ kulkee rinta rinnan ja käsi kädessä oppilaitoksen henkilökohtaistamisen toimenpiteiden ja opinto-ohjauksen kanssa.

Hankkeen toimenpiteissä olevien työtehtävät ovat olleet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaista palvelua saavien vanhusten, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avustamista päivittäisissä toiminnoissa, asioinnissa kodin ulkopuolella ja avustamista harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kotityöpalvelujen ammattitutkintoa opiskelevat voivat valita valinnaisena tutkinnon osana kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta ”toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen” - tutkinnon osan, liikunnan ammattitutkinnosta ”liikkumaan ohjaaminen”- tutkinnon osan tai kotityöpalvelualan ammattitutkinnosta ”yrittäjänä toimiminen”- tutkinnon osan. Näin saamme alalle monipuolista osaamista ja mahdollistamme oppisopimuksessa olevien suuntautumisen oman kiinnostuksensa mukaisesti. Yritysyhteistyötä hankkeessa tehdään niin, että työssäoppimista voidaan toteuttaa myös kotityöpalveluyrityksissä tai vanhuksille ja vammaisille palveluja (asumispalvelua, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa jne.) tuottavassa yrityksessä. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitustusjohtaja Marjo Kolehmainen on lupautunut toimimaan Yhdessä yhdenvertainen- hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja olemaan yhteyshenkilönä työssäoppimispaikkojen hankinnassa.Yritysyhteistyöllä pyrimme saamaan hankkeeseen osallistuville työpaikkoja ja innostaa heitä ryhtymään yrittäjiksi. Pyrimme tukemaan kotimaista pienyrittäjyyttä sosiaali- ja kotityöpalvelualalle. Määrällisenä tavoitteena on, että hankkeessa on vuoden 2018 aikana työllistämistoimenpiteissä 126-155 asiakasta , 59-73 henkilöä keskimäärin kerrallaan.

5. Vapaaehtoistoiminta Höyhtyän Välke toimii Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan aluetoimipisteenä. Avuntarvitsijat ja apua tarjoavat voivat ilmoittautua Välkkeeseen. Vapaaehtoisia pyydetään avuksi Välkkeen toimintaan. Välkkeen vapaaehtoistyö on osa asukasyhdistyksen ”arkityötä”, joka mahdollistaa Välkkeen monipuolisen palvelutarjonnan sekä tapahtumat ja retket alueen asukkaille. Toimintavuonna on tarkoitus kannustaa kesäsetelillä työllistettäviä nuoria jatkamaan vapaaehtoistyössä. Toiminta voi olla esim. avustamista vanhusten kerhoissa ja päivätoiminnoissa palvelutaloissa ja laitoksissa. Aluetoimikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti vapaaehtoistyössä. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja toimii projektivastaavien esimiehenä.


6. Kuntouttava työtoiminta Vuonna 2015 alkanutta kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa jatketaan ja sitä kehitetään edelleen. Ryhmässä pyritään pitämään 10 henkilöä koko ajan. Tavoitteena on käynnistää myös toinen kuntouttavan työtoiminnan ryhmä.

Toimintasuunnitelma 2018  
Toimintasuunnitelma 2018  
Advertisement