Page 1

Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1 90150 Oulu puh: (08) 336 223 www.lintulampi.net

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Aluetoimikunnan käsittely: 1.3.2017 Vuosikokous: 28.3.2017


SISÄLLYS

1

VARSINAINEN TOIMINTA .......................................................................................... 2

2

ASUKASYHDISTYS TOIMII HÖYHTYÄN VÄLKKEESSÄ ................................. 3

3

2.1

Hyvinvointipiste Höyhtyän Välke ........................................................................ 3

2.2

Välkkeen viriketoiminta ......................................................................................... 4

2.3

Lounaskahvila.......................................................................................................... 5

2.4

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi .................................................... 5

2.5

Liikunnan ja hyvinvoinnin lisääminen ................................................................. 5

2.6

Tiedottaminen .......................................................................................................... 6

TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS.................................................................... 6 3.1

Hyvinvointia kotiin -hanke .................................................................................... 6 3.1.1

Työntekijäresurssit ................................................................................... 7

3.1.2

Työt ja koulutus ........................................................................................ 7

3.2

Eväitä elämään -hanke............................................................................................ 8

3.3

Yhdessä yhdenvertainen -hanke........................................................................... 8

4

VAPAAEHTOISTOIMINTA........................................................................................... 9

5

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA ............................................................................ 10

1


1

VARSINAINEN TOIMINTA

Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi 22.4.1986 ja asukastupatoiminta aloitettiin 7.11.1997. Vuonna 2017 vietetään Lintulammen asukastupatoiminnan 30-vuotisjuhlia. Lintulammen asukasyhdistyksen tavoitteena on koota asukkaat yhteistyöhön edistämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatyötä, tuottaa erilaisia palveluita useille kohderyhmille sekä tekee esityksiä eri viranomaisille. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on kehittää aluetta ja järjestää kaiken ikäisille alueen asukkaille monipuolista toimintaa. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vammaisia ja näin ollen asukastuvan tarjoamille palveluille on kysyntää. Asukasyhdistys onkin varteenotettava kolmannen sektorin työllistäjä. Yhdistys tarjoaa myös työmahdollisuuksia harjoittelijoille, opiskelijoille, työkokeilijoille, kuntouttavassa työtoiminnassa oleville, mielenterveys- ja muille kuntoutujille, siviilipalvelusmiehelle, velvoitetyöllistetyille sekä yhdyskuntapalvelua suorittaville. Kesällä 2017 asukasyhdistys työllistää noin 70 nuorta kesätyösetelillä erilaisiin tehtäviin muun muassa vanhusten ulkoiluttamiseen, kotipalveluapulaisiksi ja lasten päiväleirin aputyöntekijöiksi. Kaupungin kesätyösetelin arvo on noussut, mutta samalla osa kesätyöntekijöille tulevasta palkasta jää nyt yhdistyksen itsensä maksettavaksi. Työllistämisessä yhteistyötä ELY – keskuksen, Oulun kaupungin, TE-toimiston, oppilaitosten ja eri kurssien järjestäjien kanssa jatketaan edelleen. Yhdistys toimii Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Asukasyhdistys toimii myös toimintavuonna yhteistyössä alueen nuorten osallisuusryhmän kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten, asukastupien sekä eri järjestöjen kanssa. Lintulammen asukastupa toimii edelleen Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimipisteenä. Asukasyhdistys pitää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen ja aluetoimikunta kokoontuu noin joka toinen kuukausi tai tarvittaessa. Asukasyhdistys järjestää jo perintei2


siksi muodostuneet vuosittaiset tapahtumat, jotka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa.

2

ASUKASYHDISTYS TOIMII HÖYHTYÄN VÄLKKEESSÄ

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, entinen Raha-automaattiyhdistys, tukee Lintulammen asukasyhdistyksen matalan kynnyksen toimintaa kohdennetulla toiminta-avustuksella. Vuodelle 2017 määrä säilyi 104 000 eurossa. Tukipäätökseen liittyi optio tuen säilymisestä saman suuruisena kaksi seuraavaakin vuotta. Yhdistyksen johdolla toimivaa Höyhtyän Välkettä kehitetään kaikkien asukkaiden olohuoneena. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukea heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyään. Höyhtyän Välkkeen monipuolisella toiminnalla kannustamme yksinäisiä asukkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä sosiaalisen verkoston luomiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusten ennaltaehkäisy ja lievittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja passivoituneiden asukkaiden saaminen asukasyhteisön toiminnan piiriin sekä paikalliskulttuurin ja -identiteetin tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita. Höyhtyän Välkkeen toiminnan periaatteena on ”Asiaton oleskelu on sallittua”. Välke tarjoaa rauhallisen ympäristön ja turvallisia ihmisiä, jotka auttavat kävijöitä pyrkien vahvistamaan heidän omaa selviytymistään ja vertaistukea käyttäen.

2.1

Hyvinvointipiste Höyhtyän Välke

Hyvinvointipiste tukee olemassa olevaa Lintulammen asukasyhdistyksen matalan kynnyksen toimintaa. Välittämisen keskus Välkkeessä pääsee sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle arkipäivisin aamukahdeksasta alkaen. Ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella toimintamallia arvioidaan säännöllisesti. Yhdistys osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.

3


2.2

Välkkeen viriketoiminta

Lintulammen asukasyhdistyksen viriketoiminnan tavoitteena on aktivoida alueen kaikenikäisiä asukkaita tarjoamalla monimuotoista viriketoimintaa esimerkiksi bingoa, laulukööriä ja erilaisia kädentaito- ja liikuntakerhoja. Näitä ikäihmisten kerhoja vedetään Välkkeen tiloissa ja myös Hiirosen kodilla sekä Höyhtyän palvelutalolla. Musiikkileikkituokiota on järjestetty asukastuvalla jo useamman vuoden ajan. Muskarin tarkoituksena on totuttaa lapset ja heidän perheensä musiikin maailmaan ja sitä kautta löytää lapselle hyvä harrastus vaikka koko loppuelämäksi. Vuonna 2017 jatketaan hetken tauolla ollutta Kaukovainion kirjaston muskaritoimintaa. Vuonna 2017 on tavoitteena perheille, lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan lisääminen ja monipuolistaminen. Asukasyhdistys järjestää edelleen erilaisia retkiä ja matkoja kulttuurin ja luonnon pariin. Lauantaikerho jatkuu vuonna 2017 samaan tapaan kuin ennenkin, kaksi kertaa kuukaudessa. Lauantaikerhossa on mahdollisuus ruokailla yhdessä, minkä jälkeen on ohjattua virikkeellistä toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa unohtamatta lopuksi nautittavia pullaa ja kahvia. Koska vanhuksissa on paljon liikuntaesteisiä ja he ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, on varauduttava kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Markkinointia tullaan tehostamaan ja luomaan uusia yhteistyökumppaneita, jotta saadaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Kuljetus ostetaan Oulun Taksipalveluilta ja se järjestetään invataksilla. Lauantaikerhon vetämiseen osallistuvat keittiöhenkilökunnan lisäksi Hyvinvointia kotiin -hankkeeseen työllistetyt sekä projektin henkilöstö kukin vuorollaan. Tarkoitus järjestää vuoden 2017 aikana ainakin kerran villasukkatanssit alueen ikäihmisille. Tarkoitus muutenkin lähteä rohkeammin kokeilemaan uusia juttuja.

4


2.3

Lounaskahvila

Asukasyhdistys ylläpitää Välkkeen toimintaa tukevaa lounaskahvilaa ja tarjoaa päivittäisen mahdollisuuden syödä terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Työttömien henkilöiden euron ruokailu on edelleen lisännyt suosiotaan ja toiminta jatkuu vuoden 2017 aikana maanantaisin ja perjantaisin. Lounaskahvilan toiminta on ollut vuoden 2013 alusta alkaen arvonlisäverollista. AlliMarian palvelukodin kanssa tehtävää kuntouttavaa yhteistyötä jatketaan.

2.4

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi

Lasten ja perheiden musiikki- ja liikuntaharrastusten aktivoimista jatketaan erilaisten kerhojen ja tapahtumien avulla. Toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Muskari, 0 - 3-vuotiaiden lasten ja heidän huoltajiensa yhteinen musiikkihetki, järjestetään maanantaisin Välkkeessä ja keskiviikkoisin Kaukovainion kirjastolla. Unelmien liikuntapäivänä toukokuun 10. päivä osallistutaan Raksilan tekojääkentällä järjestettävään tapahtumaan. Talvirieha tapahtuma Helmi-/maaliskuussa. Yhdistys osallistuu 23.5. järjestettävän Tour de Kids´in Lintulammen ympäriajoihin järjestämiseen edellisvuosien tapaan. Elokuussa järjestetään perinteiset Lintulampikisat Lintulan urheilukeskuksessa.

2.5

Liikunnan ja hyvinvoinnin lisääminen

Asukasyhdistys käynnisti syyskaudella 2015 työttömien henkilöiden hyvinvointia lisäävän Liihy –hankkeen. Hanketta tukee Kunnossa kaiken ikää –ohjelma (KKI). Liihy-hanke järjestää eri teemoilla viikoittaisia liikuntaryhmiä. Kerran viikossa alueen työttömien henkilöiden kanssa otetaan puheeksi liikunta ja ravinto yhteistyössä hyvin5


vointipiste Höyhtyän Välkkeen, Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen ja Oulun kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Keväällä ja syksyllä järjestetään neljä kuukautta kestävät painonpudotuskisat. Kevät- ja syyskaudella järjestetään Höyhtyän hyvinvointiviikko.

2.6

Tiedottaminen

Asukasyhdistys julkaisee vuonna 2017 kolme Lintulammen Sanomat -lehteä. Lehti jaetaan yhdistyksen perustoimialueen talouksien lisäksi Karjasillalle, Kaukovainiolle, Hiiroseen ja Etu-Lyöttyyn. Lehti on tarjolla myös verkkoversiona. Tapahtumista ja yhdistyksen kannanotoista kerrotaan tiedotteilla lähialueen asukkaille ja medialle. Yhdistys tarjoaa sisältöä sanomalehti Kalevassa kerran viikossa julkaistavalle Yhteisöt-sivustolle ja pitää yllä omaa sivustoaan www.lintulampi.net. Asukasyhdistys toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebookissa, mutta myös Twitterissä.

3

3.1

TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS

Hyvinvointia kotiin -hanke

Hanke on käynnistynyt 1.12.2015. Hankkeessa koulutetaan palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30vuotiaita ammatillista koulutusta vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä. Hankkeessa keskitytään hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen. Useasti vaikeasti työllistyvillä tai esimerkiksi maahanmuuttaja-

6


taustaisilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta osallistua vastaavien tutkintojen päiväkoulutukseen. Myös riittämätön koulutustausta tai työkokemus alalta vaikeuttavat hankkeen kohderyhmään kuuluvien hakeutumista suoraan ko. koulutuksiin avointen markkinoiden kautta.

3.1.1 Työntekijäresurssit

Oppisopimusryhmässä on 11 henkilöä (27.2.2017), palkkatuella työllistettynä 3 henkilöä sekä työkokeilussa 2 henkilöä. Tulemme tarjoamaan työkokeilumahdollisuuksia hankkeen työtehtävissä myös myöhemmin tänä vuonna ja olemme myös mahdollisesti palkkaamassa palkkatuella lisää työntekijöitä oppisopimusopiskelijoiden lisäksi. Uuden oppisopimusryhmän rekrytointi aloitetaan loppukesästä. Ennen varsinaista oppisopimuksen alkamista järjestetään oppisopimusvalmennus, jossa varmistetaan mukaan haluavien henkilöiden motivaatiota ja valmiuksia koulutukseen ja työtehtäviin. Varsinaiseen oppisopimusryhmään valitaan noin 15 - 18 henkilöä ja sitä edeltävään valmennukseen mahdollisesti 20 - 25, mikäli sopivin palkkatukimahdollisuuksin olevia hakijoita on tarpeeksi.

3.1.2 Työt ja koulutus

Vuonna 2017 opiskellaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sekä suoritetaan tutkintotilaisuudet ennen ryhmän oppisopimusten päättymistä syyskuun lopussa. Yksi ryhmässä olevista suorittaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Kodin ruokapalvelujen tuottamisen tutkinnonosan Kuntoutumisen tukemisen sijaan. Opiskelun ohessa ollaan työssä oppimassa koulutusyhteistyösopimuksella Oulun kaupungin kotihoidon eri tiimeissä vanhuksia avustamassa sekä sosiaalipalveluiden puolella avustamassa mielenterveyskuntoutujia, vammaisia henkilöitä sekä lapsiperheitä. Toinen ryhmä aloittaa opinnot syyskuun lopulla tai lokakuussa ja tavoitteena olisi, että aloitamme koulutuksen samalla tavalla Asiointi- ja avustamispalvelujen tuottamisella, kuten ensimmäisenkin ryhmän kanssa

7


3.2

Eväitä elämään -hanke

Lintulammen asukasyhdistys ry:n käynnisti

ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen

vuoden 2014 elokuun alussa. Lisäksi hanketta on tukenut myös Oulun kaupunki. Eväitä elämään -hankkeessa toteutetaan koulutustoimintaa vammaispalvelualalle. Hankkeen toiminta parantaa oleellisesti siihen osallistuvien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia sekä edistää työllistymistä hankkeesta poistumisen jälkeen. Tutkintona hankkeessa ovat kotityö- ja puhdistuspalveluiden ja liikuntaneuvojan perustutkinto. Nämä tutkinnon osat vastaavat hyvin avustajan työssä tarvittavia taitoja. Erityisosaaminen vammaisavustamiseen hankitaan lähihoitajatutkinnon opinnoista. Tutkinnon suorittamisaika on lähes kolme vuotta. Siinä ajassa opiskelijat pystyvät omaksumaan vaativaan ammattiin tarvittavat tiedot ja taidot. Eväitä elämään –hanke jatkuu vuoden 2017 heinäkuun loppuun saakka.

3.3

Yhdessä yhdenvertainen -hanke

Elokuun 2017 alussa käynnistettävässä Yhdessä Yhdenvertainen -hankkeessa toteutetaan koulutustoimintaa vammaispalvelualalle, koska koulutetuista, osaavista ja työhönsä sitoutuneista vammaisavustajista on edelleen kova pula. Hankkeen työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin kuuluvat myös työkokeilu- ja palkkatukijaksot. Työllistymistä alalle pyritään edistämään myös järjestämällä ”Avustamisen perusteet”- kursseja. Koulutusmuotoina ovat oppisopimuskoulutus ja alalle suuntaavat lyhytkoulutukset. Teemme myös kaikkien hankkeeseen osallistuneille jatkopolkusuunnitelmat ja annamme yksilöllisen tarpeen mukaista valmennusta. Näin ollen hankkeen toiminta parantaa oleellisesti siihen osallistuvien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja edistää työllistymistä hankkeesta poistumisen jälkeen. Tutkintoon johtavina oppisopimuskoulutuksina hankkeessa tulevat olemaan kotityöpalvelujen ammattitutkinto ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Kotityöpalvelujen ammattitutkinto järjestetään niin, että siinä on mahdollisuus erikoistua yksilölliseen liikunnan ohjaukseen, yrittäjyyteen tai valita valinnaiseksi tutkinnonosaksi kotiruokapalvelujen tuottaminen. 8


Jokaiseen kolmeen suuntautumiseen valitaan 12-15 henkilöä. Näihin tutkintoihin päädyttiin edellisistä hankkeista saadun kokemuksellisen tiedon perusteella. Kokemuksesta tiedämme, että tarvitaan avustajia, joilla on valmiuksia avustaa ja neuvoa liikunnallisissa harrastuksissa. Kuitenkaan liikuntaneuvojan perustutkinto ei kokemuksemme perusteella ole tarkoituksenmukaisin tutkinto tähän tarpeeseen. Liikuntaneuvojan tutkintoon aiemmassa hankkeessa hakeutuneet olivat niin liikuntaan orientuneita, etteivät he olleet riittävän motivoituneita vaikeavammaisten avustamiseen. Valitsemalla yksilöllisen liikunnan ohjauksen kotityöpalvelujen ammattitutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi, siitä muodostuu mielekäs asiakaslähtöinen laaja-alaisen osaamisen takaava koulutuskokonaisuus. Yrittäjyydestä kiinnostuneilla on mahdollisuus valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi yrittäjyys. Tällä pyrimme tukemaan kotimaista pienyrittäjyyttä sosiaali- ja kotityöpalvelualalle. Lähihoitajan oppisopimuspaikoista on Oulun seudulla jatkuva pula. Oppisopimus on kokemuksemme perusteella erittäin sopiva työelämälähtöinen muoto opiskella vaativaan ammattiin. Haluamme osaltamme olla vahvistamassa vammaispalvelualalle monipuolista osaamista Oulun seudulle. Eri suuntautumislinjoille valitaan työntekijät jo rekrytointivaiheessa.

4

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Höyhtyän Välke toimii Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan aluetoimipisteenä. Avuntarvitsijat ja apua tarjoavat voivat ilmoittautua Välkkeeseen. Vapaaehtoisia pyydetään avuksi Välkkeen toimintaan. Välkkeen vapaaehtoistyö on osa asukasyhdistyksen arkityötä, joka mahdollistaa Välkkeen monipuolisen palvelutarjonnan sekä tapahtumat ja retket alueen asukkaille. Toimintavuonna on tarkoitus kannustaa kesäsetelillä työllistettäviä nuoria jatkamaan vapaaehtoistyössä. Toiminta voi olla esimerkiksi avustamista vanhusten kerhoissa ja päivätoiminnoissa palvelutaloissa ja laitoksissa.

9


Aluetoimikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti vapaaehtoistyössä. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja toimii projektivastaavien esimiehenä.

5

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Vuonna 2015 alkanutta kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa jatketaan ja sitä kehitetään edelleen. Ensimmäisessä ryhmässä on tavoitteena pitää 10 henkilöä jatkuvasti. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on toimia siltana työelämään.

10

Toimintasuunnitelma 2017  
Toimintasuunnitelma 2017  
Advertisement