Page 1


วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ ๕ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๑ โ ร ง เ รี ย น ลิ้ น ฟ้ า พิ ท ย า ค ม อ า เ ภ อ ย า ง ชุ ม น้ อ ย จังหวัดศรีสะเกษ สั งกัด สพม.๒๘ จัด กิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ นักเรียนรู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม


วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ศิลปินเอกของโลก และเป็นการปลูกจิตสานึกรักษ์ความ เป็นไทยแก่นักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันดี พรหมมา ผู้อานวยการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เป็ นประธานในพิธี โดยในงานมีการแข่ง ขันทักษะทาง วิช าการ การประกวดตั ว ละครและการแสดงจากนั ก เรี ย นทุ ก ห้ อ ง บรรยากาศ เป็นไปอย่างสนุกสนาน


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน ลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้ ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจาปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ภายใต้ ก รอบแนวคิ ดและค าขวั ญที่ ก าหนด คื อ “ไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ร่ ว มแก้ ไ ข ปัญหายาเสพติด”


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดอบรมโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ประจาปี 2561 เพื่อให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง การพนันในสถานศึกษา ยาเสพติด ให้ โ ทษ วิ นั ย จราจร และการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มในวั ย รุ่ น โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอาเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตาบล ลิ้นฟ้า สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ


วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ ๑ ๔ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๑ โรงเรี ย นลิ้ น ฟ้ า พิ ท ยาคม อ าเภอยางชุ ม น้ อ ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ สั ง กั ด สพม.๒๘ จั ด พิ ธี ไ หว้ ค รู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นวันที่นักเรียน จะได้ แ สดงคุ ณ ธรรมในจิ ต ใจ และได้ แ สดงความ กตัญญูกตเวทีต่อครู


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม www.lppk.ac.th

journal-june  
journal-june  
Advertisement