Typeface Catalog A–Z

Page 27

XSF

OpenType Std OpenType Pro OpenType W1G OpenType W2G

Sans Serif Typefaces A - Z / Serifenlose Schriften A - Z / Caractères sans empattements de A à Z

aAaa a

abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234

Bold

Linotype Authentic™ Sans (100)

Karin Huschka, 1999

Linotype Originals

XSF

OpenType Std OpenType Pro OpenType W1G OpenType W2G

abcdefghijklmnoxyzABCDXYZ&€1234 abcdefghijklmnoxyzABCXYZ&€1234 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ?&!abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $12.34 €5,67 £8.90 Quattro são provençal jutro Kranz révènement Über the Joaquim groß niektóre Right vista dan førende wedstrijd vero

aAaa a

Regular

aAaa a

Italic

aAaa a

Medium

aAaa a

Medium Italic

aAaa a

Bold

aAaa a

Bold Italic

aAaa a

Black

aAaa a

Black Italic

abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234

ITC Avant Garde Gothic® (6)

Herb Lubalin, Tom Carnase, 1970

ITC Library

XSF

OpenType Std OpenType Pro OpenType W1G OpenType W2G

abcdefghijklmnopxyzABCDEXYZ&€1234 abcdefghijklmnopxyzABCDEXYZ&€1234 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ?&!abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $12.34 €5,67 £8.90 Quattro são provençal jutro Kranz révènement Über the Joaquim groß niektóre Right vista dan førende wedstrijd vero merhaba ilmoituksia päcat

AAaa a

Extra Light

AAaa a

Extra Light Oblique

AAaa a

Book

AAaa a

Book Oblique

AAaa a

Medium

AAaa a

Medium Oblique

AAaa a

Demi Bold

AAaa a

Demi Bold Oblique

AAaa a

Bold

AAaa a

Bold Oblique

Aaaa a

Condensed Book

Aaaa a

Condensed Medium

Aaaa a

Condensed Demi Bold

www.fonts.com

abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNOXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNOXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstxyzABCDEGHIJKLMNXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrxyzABCDEGHIJKLMXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEGHIJKLMNOPQRSTUXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEGHIJKLMNOPQRSTXYZ&€1234 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEGHIJKLMNOPQRXYZ&€1234 www.linotype.com

www.itcfonts.com

25