{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

perjantaina joulukuuta PERJANTAINA 16.27. ELOKUUTA 2019 2019

MAINOSLIITE | 1

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

LINNALA Oppimisen iloa! Kansalaisopisto kevät 2020

Muista myös Linnalan tilauskoulutukset Kuvat: Pasi Massinen

Kuva: Timo Viro

Nuorisokuoro Linnanneitojen 30-vuotisjuhlakonsertti la 15.2. klo 17.00 Savonlinnan tuomiokirkko

Nuorisokuoro Linnanneidot 30 vuotta

K

uoro on toiminut tammikuusta 1990 alkaen Savonlinnassa, taustayhteisö vuoteen 2007 asti oli Savonlinnan Työ­ väenyhdistys, vuodesta 2007 lähtien Linna­ lan opisto. Se on yksi Lapsi­ ja nuorisokuorojen tuki Cantilena ry:n kuoroista. Kuorossa laulaa vuosittain 20­25 iältään 12­18­vuotiasta tyttöä, joista monet ovat aloit­

Linnalan Setlementti

taneet kuorouransa Iloisessa Lapsikuorossa. Se on ollut merkittävä tekijä savonlinnalaisessa musiikkielämässä (vuosittaiset äitienpäivä­ ja isänpäiväkonsertit, kirkkokonsertit, kaupun­ gin ja seurakunnan tilaisuudet). Kuoron laulajat ovat perinteisesti olleet tärkein osa Savonlin­ nan Oopperajuhlien lapsikuoroa, joka on esiin­ tynyt vuodesta 1991 lähtien lähes joka kesä

yhteensä 19 eri teoksessa. Vuoden 2020 Oopperajuhlilla nykyiset kuorolaiset esiintyvät uutuusooppe­ rassa King Roger, sekä oopperoissa Carmen ja Werther. Aikaisemmin kuoro on esiintynyt myös useissa Savonlinnan teatterin lastenmusikaali­ ja musikaaliproduktiossa. Esiintymismatkoja kuoro on tehnyt muualle Suomeen ja ulkomaille mm. Ruotsiin, Saksaan, Venäjälle, Norjaan, ja useita kertoja Italiaan. Kuoron ohjelmistossa on 2–4­äänisiä perin­ teisiä ja uusia koti­ ja ulkomaisia kuoroteoksia, sekä ooppera­, musikaali­ ja viihdesävelmiä. Se on julkaissut perusohjelmistostaan myös useita äänitteitä. Linnanneidot­kuoro on saanut vuosien var­ rella useita palkintoja ja tunnustuksia, joista tärkeimpiä ovat Ylen ykkösen kunniapunnus 1995 äänitteestä ”Laula, tyttö”, Yleisradion ”Vuoden nuorisokuoro” vuosina 2002­2003, sekä Savonlinnan Oopperajuhlien ”Vuoden taiteilija” vuonna 2012, yhdessä perus­ tajansa ja johtajansa dipl.laulaja Leena Astikaisen kanssa. Viimeisin huomionosoitus oli Opetus­ ja Kulttuuriministeriön ”Lapsenpäivän palkinto”, jonka Cantilena ry vastaanotti mar­ raskuussa 2019.

linnala.fi


2 | MAINOSLIITE YHTEYSTIEDOT Linnalan toimisto ja toimitila Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna www.linnala.fi, p. 015 51180 sähköpostit etunimi.sukunimi@linnala.fi (ei koske tunti­ opettajia). Opetus tapahtuu Linnalan toimiti­ lassa, mikäli pelkkä luokkatila on mainittu. REHTORI / TOIMINNANJOHTAJA Tapio Keskinen p. 0440 511 822, tapio.keskinen@linnala.fi TOIMISTON AUKIOLOAJAT pe 27.12. klo 9­14, ma­ti 30.­31.12. klo 9­12, to 2.1. klo 9­17, pe 3.1. klo 9­14. 7.­10.1. ti­to klo 9­18, pe klo 9­14 13.­17.1. ma­to klo 9­18, pe klo 9­14 20.1. alkaen ma­to klo 9­16.15, pe klo 9­14 TOIMISTON HENKILÖKUNTA sähköposti: etunimi.sukunimi@linnala.fi Asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 (asiakaspalvelu, tilavuok­ raus, todistukset, kurssisuunnittelu: liikunta, hyvinvointi ja tanssi Toimistosihteeri Sanna Kokkonen p. 040 680 3813 (asiakaspalvelu, viestintä, kurssilaskutus), Koulutussihteeri Marja­Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830 (sisäinen viestintä, tilaus­ koulutus, kurssisuunnittelu: yhteiskunta, teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus) Kurssisihteeri Virpi Karjalainen p. 040 680 3818 (tuntiopettajien palkat, kurssilaskutus) Talouspäällikkö Auli Parviainen p. 040 680 3817 (kirjanpito ja henkilöstö­ hallinto) PÄÄTOIMINEN OPETUSHENKILÖSTÖ Opintoihin liittyvää henkilökohtaista neuvon­ taa annetaan vastaanottoaikoina ja sopimuk­ sen mukaan myös muuna aikana. Kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi p. 040 680 3819, to klo 14­15 Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen p. 040 680 3808 Musiikin pääopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821 Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck p. 044 3511 828 taideaineiden pääopettaja, kuvataidekoulun vastaava Pauliina Sairanen p. 044 3511 815, ti klo 13­14 LINNALAN KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO Kaija Suhonen siivooja p. 040 680 3804, kaija.suhonen@linnala.fi Merja Kosunen siivooja LUKUKAUSI JA LOMAVIIKKO 9 Lukukauden kestävät kurssit alkavat viikoilla 2­4. Lomaviikko on viikolla 9, ellei ryhmän kohdalla muuta mainita.

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO VIESTINTÄ JA MUUTOKSET Tämä esite sisältää pääosan kevätlukukau­ della toteutettavista kursseista ja tapahtu­ mista. Ilmoitamme muutoksista ja uusista kursseista ja tapahtumista Itä­Savossa Lin­ nalan palstalla. Kurssitiedot löytyvät katta­ vasti kotisivuilta os. linnala.fi. Äkilliset muu­ tokset ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä.

ILMOITTAUTUMINEN OPISTON KURSSEILLE Varmista sinua kiinnostavan kurssin alkaminen ja ilmoittaudu ennakkoon! Yleinen kaikille avoin ilmoittautuminen to 2.1. klo 9.00 alkaen ­ netin kautta, os. linnala.fi (huom. ilmoit­ tautuminen on reaaliaikainen, ja saat heti vahvistuksen sähköpostiin) ­ puhelimitse p. 015 511 80, tai ­ toimistossa sen aukioloaikoina. Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallis­ tuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa. ILMOITTAUTUMINEN KUVATAIDEKOULUUN on käynnissä! ALENNUKSET Ilmoita työttömyysalennusoikeutesi Linnalan toimistoon, jolloin toimisto huomioi alennuk­ sen laskutuksessa. Muita alennusoikeuksia ei tarvitse ilmoittaa, vaan toimisto huomioi ne automaattisesti, ja netin kautta ilmoit­ tautuessa alennuksen voi suoraan vähen­ tää maksusta. Alennuksia ei myönnetä alle 20 euron kursseista, yksilöopetuksesta eikä niistä kursseista, joiden kohdalla lukee Ei alennuksia. Vain yksi alennus myönnetään, ei päällekkäisiä alennuksia. 1. Seniorialennus 15 %: 63 v. ja vanhemmat sekä eläkkeellä olevat (tarvittaessa eläke­ päätöksellä todennettava). 2. Työttömyysalennus 50 %: Saat alennuksen esittämällä ilmoittautumisen yhteydessä työ­ ja elinkeinotoimiston asiakaskortin tai vastaavan dokumentin (myös sähköinen käy). 3. Tietotekniikan teemapäiväalennus: osta­ essasi kaksi teemapäiväkurssia saat kol­ mannen puoleen hintaan 31 € (norm 62 €). 4. Englannin pakettialennus: saat 15% alen­ nuksen englannin puhekursseista, jos olet jo jollain oppikirjaa käyttävällä englannin kurssilla. KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssi­ maksun (Ks. peruutusehdot jäljempänä). Mak­ suehto kaikissa tavoissa on 14 pv. Maksuvä­ lineinä käyvät myös: Smartum­, Tykykunto­, Virike­, Ticket Mind&Body ­setelit tai ­kortit sekä E­passi. Kurssin peruuntuessa em. sete­ leillä tai korteilla suoritettuja maksuja ei voida

palauttaa, vaan ne voi käyttää muuhun kurs­ siin. Käteismaksuja ei oteta vastaan toimis­ tossa, poikkeuksena liikuntaryhmien kerta­ maksut, jotka maksetaan ohjaajalle.

jatkaa harrastusta perheen tiukan talou­ dellisen tilanteen vuoksi. Hae avustusta os. https://savonlinnanhattu.yhdistysa­ vain.fi/hakemuskaavake/

KURSSIPAIKAN PERUMINEN Peruutus on maksuton, kun se tapahtuu 7 vrk ennen kurssin alkamista (ei kurssimak­ sua eikä peruutusmaksua). Netin kautta ilmoittautuessasi voit myös peruuttaa kurssin netin kautta ilmoittautumisnumerolla. Mikäli et ole perunut kurssia ajoissa eli 7 vuoro­ kautta ennen kurssin alkamista, veloitamme 15 euron peruutusmaksun. Mikäli kurssi on ehtinyt jo alkaa, peritään kurssin koko hinta. Kurssimaksut palautetaan vain lääkärinto­ distusta vastaan, tai jos kurssi päättyy opis­ ton toimesta. YKI­yleisten kielitutkintojen ilmoittautumisilla on erilliset peruutusehdot. Lukukauden mittaisissa kursseissa yhden kokoontumiskerran peruuntuminen (force majeure) ei velvoita opistoa sijaisen järjestä­ miseen, kurssimaksun palautukseen tai kor­ vaavan kokoontumisen järjestämiseen.

KURKISTUSKUUKAUSI Kevätlukukau­ della kurkis­ tuskuukausi on maaliskuu. Tule tutustumaan ennakkoon, mitä Linnalan kursseilla teh­ dään! Voit tulla tutustumaan ryhmäopetukseen kaksi kertaa kuukauden aikana, molem­ mat kerrat eri kurssille. Kurkistus ei koske 1­4 kokoontumiskerran lyhytkursseja, ker­ tamaksullisia liikuntaryhmiä eikä yksilö­ opetusta. Kurkistusmahdollisuus on kaikille avoin, sinun ei tarvitse olla Linnalan opis­ kelija. Kerro opettajalle ennen tunnin alkua, että olet kurkistaja. Voit vain seurata sivusta tai osallistua – miten vain haluat! Kurkistus on maksuton.

KAIKUKORTTI Kaikukortti­toiminnan tavoitteena on edistää taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia käyttää kult­ tuuripalveluja, harrastaa taiteen tekemistä ja osallistua kulttuurielämään. Linnalan opis­ ton osalta etuus koskee opintoryhmiä ja Lin­ nalan opiston järjestämiä tapahtumia. Kaiku­ kortti­kurssipaikkoja on yksi / asiakas / luku­ kausi ja yhteensä yksi paikka/ opintoryhmä tai opiston harkinnan mukaan useampikin paikka. Kaikukorttietuus ei koske mahdolli­ sia materiaalimaksuja, joita voi olla käden­ taitojen tai kuvataiteiden kursseilla. Etuus ei koske myöskään yksilöopetusta eikä kurs­ seja, joiden kohdalla lukee Ei alennuksia. Kaikukortin saanut henkilö ilmoittautuu opin­ toryhmään opiston ilmoittautumiskäytäntö­ jen mukaisesti ja ilmoittaa samalla kaikukor­ tin numeron. Lisätiedot netistä hakusanalla Savonlinnan Kaikukortti.

AVUSTUKSIA KURSSIMAKSUIHIN: LIONS-AVUSTUS Lions Club Savonlinna/Sääminki­osas­ ton myöntämää avustusta voi hakea 2.­10.1.2020. Avustuksen käyttötarkoi­ tus on ikääntyneiden tai lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Pyydä hakulomake Linnalan toimistosta. HATTU-AVUSTUS Savonlinnan Hattu ry:n lasten ja nuorten harrastustoiminta­avustusta voi hakea jatkuvasti. Avustus on tarkoitettu 7­17­ vuotiaille savonlinnalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai

VAKUUTUKSET Opiston toimesta on vakuutettu alle 20­vuo­ tiaat opiskelijat, sekä teknisen työn ja Raku­ keramiikkakurssien opiskelijat. Opistolla ei ole tapaturmavakuutusta muiden opiskeli­ joiden tapaturmien varalle. Huolehdi omasta

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA perjantaina 27. joulukuuta 2019 tapaturmavakuutuksestasi. Kursseilla syn­ tyviä kuvataiteen ja kädentaitojen teoksia ei ole vakuutettu. TILOJEN VUOKRAUS Linnala sijaitsee aivan Savonlinnan keskus­ tassa ja tarjoaa siten oivan mahdollisuuden vuokrata tiloja eri käyttöön, mm. koulutusti­ laisuuksia, kokouksia tai tapahtumia varten. Käytössä ovat mm. Linnala­sali, luentosali ja erikokoisia luokkatiloja. Lisätiedot asiakas­ neuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 tai jukka.muhonen@linnala.fi. KANNATUSJÄSENYYS Linnalan Setlementti ry tarjoaa kansalais­ opisto­palveluja (Linnalan opisto), päivä­ hoitoa (Linnalan leikkikoulu), seniorityötä ja ystäväntupa­toimintaa. Lisäksi eri rahoit­ tajien tuella toteutetaan omaishoito­ sekä monikulttuurityötä. Linnalan Setlementti ry ei ole poliittisesti eikä uskonnollisesti sitou­ tunut. Jäseneksi liittymällä voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja toiminnan kehit­ tämiseen. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu 10 € Linnalan Setlementti ry:n tilille Suur­Savon Osuuspankki, FI91 5651 1320 0131 12. Merkitse viestikenttään nimesi ja osoitteesi. WWW.PALANENELAMAA.FI Tutustu Suomen Setlementtiliiton verkkokau­ pan aineettomiin lahjoihin, joilla voit tukea paikallisten lasten ja nuorten harrastustoi­ mintaa tai omaishoito­ ja vapaaehtoistyötä Savonlinnassa.

TILAUSKOULUTUSTA LINNALAN OPISTOSTA!

Tarvitseeko henkilöstösi täydennyskoulutusta seuraavista teemoista?

tietotekniikka - ohjelmien ja -laitteiden hallintaa Windows10, kuvankäsittely, koneen ylläpito ja tietoturva, tabletit ja älypuhelimet kielet - täsmäkoulutusta kieli- ja kulttuuriosaamiseen englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viittomakieli, viro liikunta ja hyvinvointi - virkeyttä työhön liikunnasta jooga, kehonhuolto, kuntonyrkkeily, tanssiliikunta, taukoliikuntaohjaus, ensiapu musiikki - ääni selkeäksi ja kuuluvaksi yksinlaulu, soitinopinnot, yhteismusisointi, äänenhuolto kuvataide - luovasti uutta ideoiden taide, käsityö, mediataide, valokuvaus, maalaus ja keramiikka

Kysy tarjous marja-leena.hasselqvist@linnala.fi tai p. 040 680 3830 Linnalan opisto os. Sotilaspojankatu 7, Savonlinna

LIIKUNTA, HYVINVOINTI JA TANSSI Liikunnan kurssisuunnittelusta vastaa asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 tai jukka.muhonen@linnala.fi. Facebook: Linnala Liikunta Kurssimaksut voi maksaa myös seuraavilla maksuseteleillä tai ­korteilla, jolloin maksu toimistoon: Smartum, Virike, TYKY, Ticket Mind & Body ja SporttiPassi. Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, joka kerää maksun tun­ nin alussa. Kertamaksuista ei saa alennuk­ sia. Kurssin peruuntuessa emme voi palaut­ taa Smartum­maksuja. Seniori- tai eläkeläisalennus on 15 % kurssimaksuista. Alennuksia ei kuitenkaan myönnetä ryhmistä, joissa lukee Ei alennuksia. Jumpparyhmissä on kokeiluna teho­ luokka­asteikko 1­5; 1 erittäin kevyt, 2 kevyt, 3 keskitehokas, 4 tehokas ja 5 erittäin tehokas.

JUMPPA 160105k Virkeyttä ja voimaa senioreille 16 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 10­11 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Tavoitteena on kehittää kehon lihasvoimaa ja liikkuvuutta monipuolisella ohjelmalla sis. musiikin ja välineet. Ryhmä sopii seniori­ ikäisille. Teholuokka 3. Kertamaksu 5 €. 160110k Kevyesti kuntoon A 12 t 47 € ma 13.1.­6.4. klo 11.05­11.50 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Tavoitteena on oman kunnon säilyminen ja mielenvirkeys. Perusliikuntaryhmä sopii Ikääntyneille sekä uusille liikuntaa aloitta­ ville. Teholk 2. Kertamaksu 4 €. 160112k Kevyesti kuntoon B 12 t 47 €

ma 13.1.­6.4. klo 12­12.45 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville sovel­ tuvaa monipuolista perusliikuntaa, tavoit­ teena hyvän kunnon säilyminen ja mielenvir­ keys. Ryhmä sopii myös uusille aloittelijoille. Teholk 2. Kertamaksu 4 €. 160113k Virkeyttä iltapäivään 16 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 14.15­15.15 Linnala­sali, aulakrs Fysioterapeutti, PT Elina Oinonen Kevyttä jumppaa, ei hyppyjä, liikkeet tehdään pystyasennossa ja tuolilla istuen. Tavoit­ teena on kehon liikkuvuus monipuolisella ohjelmalla sis. musiikin ja välineet. Sopii myös liikuntarajoitteisillle. Teholk 2. Kerta­ maksu 5 €. 160115 Tehokas perusjumppa 16 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 16.15­17.15 Savonlinnan seurakuntakeskus, palloilusali Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen Yksinkertaisen askelsarjan sisältävä perus­ jumppa vaihtuvalla musiikilla. Tuntiin sisältyy myös lyhyt alkulämmittely ja loppuvenyttely. Teholuokka 3­4. Kertamaksu 5 €. 160141k Niska-hartiajumppa A / Kirjasto Joeli 19 t 40 € ti 7.1.­19.5. klo 10.30­11 Monitoimitila Tilkku Fysioterapeutti Olli­Pekka Pöllänen Jumppaliikkeet tehdään pääsääntöisesti tuo­ lilla istuen. Sopii myös liikuntarajoitteisille ja vähän liikuntaa harrastaneille. Jumppaliik­ keiden ohessa jutustelu päivän puheenai­ heista. Huom. kurssimaksulla 40 € laskutus tai kertamaksu 2,50 € Huom! 28.1. ja 21.4. Kaikki ryhmät A, B ja C kokoontuvat Linnalan liikuntasalissa. Ei alennuksia. 160142k Niska-hartiajumppa B / Kirjasto Joeli 19 t 40 € ti 7.1.­19.5. klo 11.15­11.45 Monitoimitila Tilkku

Fysioterapeutti Olli­Pekka Pöllänen Ks. ed. Kurssimaksu 40 € (laskutus). Kerta­ maksu 2,50 € käteismaksulla suoraan ohjaa­ jalle. Ei alennuksia. 160143k Niska-hartiajumppa C / Kirjasto Joeli 19 t 40 € ti 7.1.­19.5. klo 12­12.30 Monitoimitila Tilkku Fysioterapeutti Olli­Pekka Pöllänen Ks. ed. Kurssimaksu 40 € (laskutus). Kerta­ maksu 2,50 € käteismaksulla suoraan ohjaa­ jalle. Ei alennuksia. 160144k Kellarpellon kuntojumppa 16 t 59 € ti 7.1.­31.3. klo 19­20 Kellarpellon koulu, sali KM Kirsi Pyykkö Helppoa ja tehokasta perusjumppaa ilman vaikeita askelsarjoja vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jumppavälineillä! Ryhmään mahtuu myös uusia jumppaajia. Teholk 3­4. Kerta­ maksu 5 €. 160146k Ukkojumppa 50++ 16 t 59 € ke 8.1.­1.4. klo 17.30­18.30 Savonlinnan seurakuntakeskus, palloilusali Fysioterapeutti, ohjaaja Olli­Pekka Pöllänen Miesten oma rento jumpparyhmä hurtilla huumorilla. Huoltavaa ja terveyttä ylläpitävää fysiojumppaa sis. alkulämmittelyn, lihas­ kunto­ ja tasapainoliikkeitä ja loppuvenytte­ lyn. Jokainen tekee liikkeet oman kuntonsa mukaan. Teholk 3­4. Kertamaksu 5 €. 160136k Kehon aamujumppa 16 t 58 € to 9.1.­2.4. klo 9­10 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Yksinkertaista ja tehokasta aamujumppaa helpoin askelin. Liikkeet tehdään oman kun­ non ja voinnin mukaan. Pienet kehon kolo­ tukset häviävät ja samalla saat piristystä päi­ vään. Ryhmä sopii erityisesti seniori­ikäisille. Teholk 3­4. Kertamaksu 5 €. 160140k Tuolijumppaa istuen

Jumpparyhmiin myös kertamaksulla! 18 t kertamaksu 4 € to 9.1.­21.5. klo 10.15­11 liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Jumppaliikkeet tehdään tuolilla istuen. Sopii liikuntarajoitteisille ja vähän liikuntaa harras­ taneille. Jumppaliikkeiden ohella myös jutus­ telua ajankohtaisita asioista. Teholk 1. 160148k Stretching lihaskuntotreeni 20 t 68 € to 9.1.­2.4. klo 17.05­18.20 liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Mari Ahtila Tehokas mutta rauhallinen lihaskunto­osuus sekä venyttelyt. Rentouttava ja syvävenyt­ tävä kehonhuoltotunti. Teholuokka 3­4. Ker­ tamaksu 6 €. 160145k Keppijumppa 11 t 35 € pe 10.1.­15.5. klo 8.45­9.15 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Monipuolista ja helppoa keppijumpaa. Liik­ keet tehdään pystyasennossa ja lopuksi lyhyt venyttelyosuus. Ryhmä sopii kaikille! Jump­ pakepit ovat lainattavissa. Teholk 2. Kerta­ maksu 2.50 €. 160150k Naisten sunnuntaijumppa 16 t 60 € su 12.1.­5.4. klo 17.15­18.15 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Liikettä koko kropalle! Tehokas ja lihaskun­ toa ylläpitävä jumppa rennolla menolla sisäl­

täen huoltavat harjoitteet. Ei vaikeita askel­ kuvioita. Teholk 3­4. Kertamaksu 5,50 €.

LAVIS

Lavis­lavatanssijumppa on hauska ja helppo liikuntamuoto, jota tanssitaan ilman paria. 160160k Lavis jatko jtv 8 t 38 € pe 24.1.­ 3.4. klo 17.15­18.15 Linnala­sali, aulakrs Lavis­ohjaaja Maria Laakso Ryhmä on tarkoitettu aiemmin lavista tans­ sineille. Askelkuviot ovat haasteellisemmat. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba ym. Ei alennuksia. Huom! Ryhmä kokoontuu joka toisen viikon parillisella viikolla. 160161k Lavis 1 päivä 13 t 62 € ke 22.1.­1.4. klo 11.30­12.30 Linnala­sali, aulakrs / liikuntasali pohjkrs Lavis­ohjaaja Maria Laakso Uusi ryhmä. Tässä ryhmässä tanssiaskeleet ja koreografiat ovat helppoja. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että kertaajille. Tunnilla tanssi­ taan tuttuja lavatanssilajeja, kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssi­ askeleiden perusteita. Ei alennuksia.

LAVIS LYHYTKURSSI 160164k LAVIS-Marathon 2 t 12 € pe 14.2. klo 17.15­18.45 Linnala­sali, aulakrs Lavis­ohjaaja Minna Purhonen Käydään lävitse tuttuja tansseja ja myös jotain uutta – mukavan tanssimusiikin mer­ keissä. Ei alennuksia.


PERJANTAINA ELOKUUTA 2019 2019 perjantaina16.27. joulukuuta

MAINOSLIITE | 3

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO Kuva: Pasi Massinen

TANSSITREENIT Tanssiohjaaja Tuija Penttilä 180300k Tanssitreenit jatko 16 t 64 € ti 7.1.­31.3. klo 19­20 Linnala­sali, aulakrs Yksin tanssittava jatkoryhmä, jossa tanssi­ taan lattarirytmejä laidasta laitaan. Ryhmä sopii aiempaa tanssipohjaa omaaville. Ei alennuksia.

TAIJI 160370k Taiji lyhytkurssi 5 t 25 € la­su 18­19.1. klo 10­12 Linnala­sali, pohjakrs Taiji­ohjaaja Katri Sarres Taiji on vanha, kiinalaiseen taistelutaitoperin­ teeseen pohjautuva laji, jolla on todistetusti monia, kokonaisvaltaista hyvinvointia edis­ täviä vaikutuksia. Lyhytkurssilla tutustutaan yang­tyylin taijin perusperiaatteisiin. Har­ joittelun tuloksena kehon koordinaatio para­ nee ja liikkumiseen tulee helppouden sekä vapauden tuntua. Sopii kaikille, joilla on kär­ sivällisyyttä ja motivaatiota edetä kiirehti­ mättä! Ei alennuksia!

180301k Tanssitreenit jatko 60+ 16 t 64 € to 9.1.­2.4. klo 10.30­11.30 Linnala­sali, aulakrs Yksin tanssittava kevyempi jatkoryhmä seniori­ikäisille.Tanssit monipuolisia ja ryt­ misesti vaihtelevia. Ei alennuksia. Ryhmä kokoontuu 23.1. ja 2.4. klo 10.05­11.05. 180302k Tanssitreenit alkeet – alkeiden jatko 60+ 16 t 64 € to 9.1.­2.4. klo 11.45­12.45 Linnala­sali, aulakrs Yksin tanssittava kevyempi ryhmä seniori­ ikäisille.Tanssit monipuolisia ja rytmisesti vaihtelevia. Myös uudet tanssijat tervetuloa! Ei alennuksia. Ryhmä kokoontuu 23.1. ja 2.4. liikuntasalissa klo 11.20­12.20. 180307k Tanssitreenit pe-ilta 4 kertaa 6 t 24 € pe 17.1.­31.3. klo 17.15­18.15 Linnala­sali, aulakrs Yksin tanssittava ryhmä vuoroviikoin lavis­ jatkoryhmän kanssa. Tanssitaan rytmejä vaihdellen mereguesta afron kautta kant­ riin ja charlestonin kautta takaisin... Ryhmä sopii hieman tanssipohjaa omaaville. Ryhmä kokoontuu (tammi­ ja maaliskuussa). Ei alennuksia. 180303k Tanssitreenit sunnuntaisin, Kellarpelto 16 t 68 € su 12.1.­5.4. klo 18­19 Kellarpellon koulu, sali Yksin tanssittava ryhmä, jossa tanssitaan lat­ tareita laidasta laitaan. Ryhmään voi tulla myös uusia tanssijoita. Ei alennuksia.

PARITANSSI 180308k Tanssien kesään 13 t 48 € pe 17.1.­27.3. klo 18.30­19.30 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja Tuija Penttilä Perustanssikurssi, jossa kevään aikana opit paritanssien alkeet rennossa oppimisympä­ ristössä, mm. foksi, valssi, jenkka. Voit myös tulla kertaamaan hieman unohtuneita lajeja tai muuten vaan hakea varmuutta omaan perustekniikkaan mielellään oman parin kanssa. Kurssimaksu sisältää yhden osallis­ tujan. Ei alennuksia.

SENIORITANSSI 180314k Senioritanssi 16 t 58 € ti 7.1.­31.3. klo 14­15 Linnala­sali, aulakrs Senioritanssiohjaaja Tuija Penttilä Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty eurooppalainen liikuntamuoto, josta voi­ vat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmi­ set. Senioritanssit ovat rentoja seuratans­ seja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. Aikaisempaa tanssipohjaa ei tarvita. Kertamaksu 5 €.

KANSANTANSSI 180305k Kansantanssi – Hökkyrät 26 t 66 € su 12.1.­31.5. klo 18.30­20 Linnala­sali, aulakrs FM Päivi Potiron Aloittelijoille ja jonkin aikaa tanssineille. Tans­ sitaan suomalaisia kansantansseja ja suoma­ laiseen kansantanssiperinteeseen pohjautu­ via tansseja. Tavoitteena on harjoitella ohjel­ mistoa kesän Europeade­matkaa varten. Kokoontuu 12.1., 19.1., 2.2., 9.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 5.4., 19.4., 26.4., 17.5. ja 31.5.

KUNTOSALI Fysioterapeutti, PT, kuntosaliohjaaja Elina Oinonen 160205k Kuntosali ti-päivä jatko/alkeet 16 t 94 € ti 7.1.­31.3. klo 14.30­15.30 Gym42, kuntosali Harjoittelemme tunnin kuntosalilaitteilla ­ja painoilla kiertoharjoittelun muodossa. Har­ joittelu kehittää kokonaisvaltaisesti lihaskes­ tävyyttä, mutta tunnilla painotamme myös hyvää asennonhallintaa esimerkiksi selän, polvien ja hartioiden osalta. Ota mukaan vesipullo ja tukevat sisäliikuntakengät. Sopii sekä vasta­alkajille että harjoittelukokemusta omaaville. Sauna ei sisälly hintaan. Ei kerta­ maksua eikä alennuksia. 160210k Kuntosali ti-ilta alkeet/jatko 16 t 94 € ti 2.1.­31.3. klo 18.30­19.30 Gym42, kuntosali Ks. ed. Sopii niin vasta­alkajille kuin jo hie­ man harjoittelukokemusta omaaville. Ei ker­ tamaksua eikä alennuksia. 160215k Kuntosaliharjoittelu to päivä 16 t 94 € to 9.1.­2.4. klo 13­14 Gym42, kuntosali

ohjaa kurssilla sekä sanallisesti että kevyesti käsillä koskettaen. Ota mukaan muutama pehmeäkantinen kirja ja makuualusta, päälle mukavat vaatteet. Ei alennuksia.

KUNTONYRKKEILY

Vesiliikunnalla kuntoon Spa-Casinolla. Ks. ed. Sopii niin vasta­alkajille kuin jo hie­ man harjoittelukokemusta omaaville sekä kuntoutujille. Ei kertamaksua eikä alennuksia.

KEHONHUOLTO Fysioterapeutti Elina Oinonen 160305k Kehonhuoltoa iltapäivä 20 t 68 € ti 7.1.­31.3. klo 15.45­17 Linnala­sali, aulakrs Venyttelemme koko kehon lyhyin dynaamisin ja pidempikestoisin venytyksin. Keskitymme hyvin myös selkärangan liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaihtelevasti rentouttavia ja tasapai­ noa lisääviä harjoituksia. Käytämme mahdol­ lisuuksien mukaan myös putkirullaa tai fas­ kiapalloja apuna. Tunti sopii kaiken tasoi­ sille liikkujille. 160310k Kehonhuolto ilta 12 t 47 € ti 7.1.­31.3. klo 17.30­18.15 Linnala­sali, aulakrs Tuntiin sisältyy monipuolisesti liikkuvuus­ ja kehonhallintaliikkeitä sekä kehoa avaavia venytyksiä. Käytämme myös faskia­ tai ten­ nispalloja kipupisteiden käsittelyyn. Mahdol­ lisuus jäädä omatoimisesti venyttelemään kurssin jälkeen 10­15 min ajaksi.

SYVÄVENYTTELY 160340k Syvävenytellen kohti keskipäivää 25 t 84 € ke 8.1.­22.4. klo 10­11.15 Linnala­sali, aulakrs Ohjaaja Mari Ahtila Liikkeet tehdään rauhallisesti ja tehokkaasti syvävenyttäen. Rentouttava kehonhuolto­ tunti. Ryhmä sopii seniori­ikäisille Seniori­ alennus 15 % kurssimaksusta. Huom! Ryhmä kokoontuu 15 kertaa. 160345k Syvävenyttely ilta 16 t 59 € ke 8.1.­1.4. klo 18.15­19.15 liikuntasali, pohjakrs Fysioterapeutti Elina Oinonen Yksinkertaisen lämmittelyn jälkeen venytte­ lemme monipuolisesti koko kehon lihaksia. Venyttelyssä keskitytään parantamaan nivel­ ten ja selkärangan liikkuvuutta sekä lihas­ ten elastisuutta. Venytykset ovat pääsääntöi­ sesti keski­ ja pitkäkestoisia. Hengitys, kes­ kittyminen ja rentoutuminen ovat syvävenyt­ telyn keskeisiä elementtejä. Tunti sopii kai­ ken tasoisille liikkujille.

PILATES & SYVÄVENYTTELY

nen pystyy tekemään niitä sellaisenaan tai sovelletusti. Harjoitteet sopivat sekä seniori­ ikäisille että uusille vasta­alkajille. 160320k Hoitava torstaijooga 24 t 81 € to 9.1.­16.4. klo 16.30­18 Linnala­sali, aulakrs Ks. ed. Harjoitteet sopivat sekä seniori­ ikäisille että uusille vasta­alkajille. Huom! Ryhmä ei kokoonnu to 23.1. eikä to 2.4. 160325k Mindfulness – tietoisuustaitojen joogaa 16 t 63 € pe 10.1.­3.4. klo 18.30­19.30 liikuntasali, pohjakrs Löydä välineet rentoutumiseen ja rauhaan. Kevyiden joogaharjoitteiden ja läsnäolohar­ joitusten avulla rentoudutaan ja opetellaan kehotietoisuutta. Samalla mieli rauhoittuu ja stressi vähenee. Ota mukaasi jooga­alusta sekä joustava asu. Sopii myös vasta­alkajille.

KUNDALIINIJOOGA 160328k Kundaliinijooga 17 t 45 € la 11.1.­4.4. klo 13­14 Linnala­sali, aulakrs Hyvinvointi­ ja joogaohjaja, FM, DI Sari Helena Nyrhinen Kundaliinijooga antaa välineitä tasapainoiseen elämään tässä hetkessä. Kundaliinijoogan mahdollisia vaikutuksia: ­ vahvistaa hermos­ toa ­ tasapainottaa rauhastoimintaa ­ akti­ voi intuitiota ­ auttaa kontrolloimaan mieltä ja tunnetilojen vaihteluja ­ kasvattaa itsetunte­ musta ja itseluottamusta. Kertamaksu 6 €.

SENIORIJOOGA 160330k Seniorijooga 20 t 72 € ti 7.1.­ 31.3. klo 10­11.15 Linnala­sali, aulakrs HuK, joogaopettaja RYT200, PT Mariya Loginova Helppoja liikkeitä, jotka sopivat kaikenkuntoi­ sille. Hathajoogaa tehdään rauhallisesti lisä­ ten voimaa ja samalla parantaen tasapainoa. Harjoitukset rentouttavat kehoa ja mieltä. Ota mukaasi jooga­alusta tai vst ja päälle jous­ tava asu. Sopii myös uusille vasta­alkajille.

HATHAJOOGA 160332k Hathajooga 17 t 58 € pe 17.1.­ 27.3. klo 10.30­11.45 Linnala­sali, aulakrs Joogaopettaja Lea Niittyranta Lempeitä liikkeitä, jotka sopivat kaikenkun­ toisille. Hathajoogaa tehdään ”hellävarai­ sesti” lisäten erityisesti selkärangan liikku­ vuutta ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvin­

160302k Pilates & syvävenyttely lyhytkurssi 2 t 15 € pe 14.2. klo 15.30­17 Linnala­sali, aulakrs Pilates ­ diplomiohjaaja Minna Purhonen Pilates & syvävenyttely tunnilla vahvistamme syviä lihaksia pilatesharjoittein ja avaamme kehon kireyksiä makeilla dynaamisilla veny­ tyksillä. Tunnin jälkeen olo tuntuu ryhdik­ käämmältä ja elastisemmalta. Ota oma jumppa­alusta mukaan. Ei alennuksia.

ASTANGAJOOGA Ohjaaja Mervi Pesonen 160353k Astangajoogan alkeet/alkeiden jatko 20 t 68 € ti 7.1.­31.3. klo 18.05­19.20 liikuntasali, pohjakrs Astangajooga on dynaaminen joogaharjoitus, joka lisää terveyttä ja elinvoimaa sekä piris­ tää mieltä. Harjoitus on kokonaisvaltainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja loppu­ rentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto. Ryhmää sopii myös vasta­alkajille. 160355k Astangajooga jatko A 24 t 80 € ti 7.1.­31.3. klo 16.30­18 liikuntasali, pohjakrs Jatkokurssi ­ alkeiskurssin käyneille. Dynaa­ minen harjoitus on kokonaisvaltainen, lihas­ kuntoa ja liikkuvuutta kehittävä sekä mieltä piristävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto. 160360k Astangajooga jatko B 24 t 80 € to 9.1.­2.4. klo 15.30­17 liikuntasali, pohjakrs Ks. ed. Jatkokurssi ­ alkeiskurssin käyneille. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja lop­ purentoutusta varten lämpimät vaatteet/ kevyt peitto.

ALEXANDER-TEKNIKKA 160348k Alexander-tekniikan kurssi jännittäjille ja stressaajille 8 t 52 € la 14.3. klo 10­13.30 ja su 15.3. klo 10­13.30 musiikkilk, 2. krs Alexander­tekniikan opettaja, YTM, HuK, Saru­Miia Kero Peruskurssi, jossa tutustutaan mielen ja kehon yhteistoimintaan ja opetellaan kei­ noja toimia stressaavissa ja haastavissa tilanteissa. Tekniikka auttaa havaitsemaan ja muuttamaan haitallisia tottumuksia, jotka aiheuttavat ylimääräisiä jännityksiä. Mene­ telmä lisää oman itsensä hyväksymistä, rau­ hoittaa mieltä ja lisää valinnan mahdolli­ suutta toiminnassa. Kurssilla tehdään kes­ kustelun ohella pieniä harjoituksia esimer­ kiksi seisoen, istuen ja maaten. Opettaja Kuva: Pasi Massinen

VESILIIKUNTA Vesiliikunta sopii kaikenikäisille ja ­kokoisille naisille ja miehille, myös liikuntarajoitteisille. Jokainen tekee liikkeet oman kuntotasonsa mukaan. Hydrobic on monipuolista, tehok­ kaampaa ja vaihtelevampaa eli se on liikun­ taa ”pehmeämmässä muodossa”. Vesijump­ paliikkeet ovat kevyempiä ja yksinkertaisem­ pia mutta silti tehokkaita. Kurssimaksuun sisältyy sauna. Ilmoittautu­ miset netin kautta tai p. 015 51180. Ryhmien ohjaaja on Mari Ahtila. Ryhmät kokoontuvat Spahotel Casinon allasosastolla. 160401k Hydrobic 1 12 t 88 € ma 13.1.­6.4. klo 16.45­17.30 Hydrobic on tehokkaampaa ja vaihtelevaa sekä monipuolista liikuntaa kehon kaikille lihaksille. Ei alennuksia. 160403k Vesijumppa ke-päivä 7 t kertamaksu 6.50 € ke 8.1.­19.2. klo 13­13.45 Uusi ryhmä. Vesijumppaliikkeet ovat help­ poja, mutta silti tehokkaita. Jumppa sopii kaikenikäisille ja ­kokoisille naisille ja mie­ hille. Voit ennakkoilmoittautua Linnalaan p. 015 51180 tai Casinon vastaanotton ensim­ mäisellä kerralla. Ei alennuksia. 160405k Vesijumppa 13 t 94 € ke 8.1.­8.4. klo 18­18.45 Vesijumppa on vaihtelevaa ja monipuo­ lista liikuntaa kehon kaikille lihaksille ”peh­ meässä muodossa”. Vesijumpan liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta silti tehokkaita. Jumppa sopii kaikenikäisille ja ­kokoisille naisille ja miehille. Ei alennuksia.

ITSEHOITO 160722k Reiki 1 16 t 109 € la 1.2. klo 12­19 ja su 2.2. klo 10­17 ryhmätyölk, 2. krs Reiki Master Toivo Rolser Reiki on ikivanha hoitomuoto, joka sopii kai­ kille. Se tasapainottaa, eheyttää, lisää voi­ maa ja iloa, sekä poistaa tehokkaasti kuona­ aineita. Reiki auttaa myös masennukseen, sekä poistaa stressiä ja unettomuutta. Ei alennuksia.

RAVINTO 220250k Ketogeeninen ruoka viljaton, gluteeniton ja sokeriton ruokavalio 4 t 28 € to 6.2. klo 17.45­20.45 opetuskeittiö, aulakrs Tuntiopettaja Paula Rask Tutustutaan ketogeeniseen ruokavalioon ja valmistetaan viljatonta ja sokeritonta arki­ ruokaa ja makeaa herkkua. Kurssimaksu sisältää tarvikkeet. Ei alennuksia.

KAUNEUS

HOITAVA JOOGA Hyvinvointi­ ja joogaohjaaja, FM, DI Sari Helena Nyrhinen 160318k Hoitava maanantaijooga 16 t 68 € ma 13.1.­6.4. klo 15.45­16.45 Linnala­sali, aulakrs Joogaharjoitteissa keskitytään liikekokonai­ suuksiin, jotka parantavat kehon tasapainoa, joustoa ja liikkuvuutta. Harjoitteet ovat rau­ hallisia ja suunniteltu niin, että lähes jokai­

vointia. Harjoitukset parantavat myös tasa­ painoa ja rentouttavat kehoa ja mieltä. Uusia vasta­alkajia otetaan mukaan! Ota mukaasi jooga­alusta tai vst ja päälle joustava asu.

160510k Kuntonyrkkeilyn jatkoryhmä 24 t 80 € ma 13.1.­6.4. klo 19.10­20.40 liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Tiina Viitanen Jatkoryhmä on tarkoitettu vähintään 2 luku­ vuotta taikka aiemmin kuntonyrkkeilyä har­ rastaneille. Tunnit sisältävät aerobista liikun­ taa tehokkaasti ja vaativampia tekniikkahar­ joitteita (sparrataan ja lyödään nyrkkeilysäk­ kiä tai pistehansikkaita) sekä samalla saa hikistä treeniä, jossa syke nousee. Vahvistaa erityisesti niska­ ja yläkropan lihaksistoa.

Senioritanssi.

160715k Pin-up kurssi 21,5t 119 € la­su 21.­22.3 ja 25.­26.4. klo 10­14.45 Linnalan seniorikeskus Erikoisparturi­kampaaja Ulla Mustonen Maskeeraaja, parturi­kampaaja Kaisa Mielikäinen Kurssilla opit pin­up tyylin omaksumista yhdessä ryhmän kanssa oppien, johon kuu­ luvat kampaus, meikki ja vaatteet. Pin­up kurssi sopii niin vasta­alkajille kuin aiemmin kurssilla olleille vaikkapa uuden pin­up tyy­ lin löytämiseen. Ota mukaasi omat meikit ja kampaustarvikkeet sekä kahvitauolle omat eväät. Lisätiedot netistä. Ei alennuksia.


4 | MAINOSLIITE

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

perjantaina 27. joulukuuta 2019 PERJANTAINA 16. ELOKUUTA

MUSIIKKI Kuva: Pasi Massinen

Musiikin kurssisuunnittelija ja yhteysopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821, maija.keskinen@linnala.fi. Ota yhteyttä! HYVÄ HARRASTUS KEHITTÄÄ JA TUOTTAA ILOA Linnala kutsuu kaikenikäisiä musiikin har­ rastamiseen ja opiskeluun sekä saamaan virkistystä, kokemuksia ja elämyksiä myös konserteista ja musiikkitapahtumista.

Esiintymiset: 5.4. Yhteiskonsertit Savonlinnan Orkesterin kanssa, Parikkalan kirkko ja Savonlinnan tuomiokirkko 3.5. Toivo Kärki -levyn julkistamiskonsertti, Savonlinnan Kulttuurikellari 21.5. Yhteiskonsertti Carl-vonOssietzky-Chor-Berlin -kuoron kanssa, Savonlinnan Kulttuurikellari

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA, YLEINEN OPPIMÄÄRÄ TPO on tarkoitettu erityisesti lapsille ja nuorille. Yleisen oppimäärän mukainen opetus on yleissivistävää, harrastusta tukevaa ja jatko­opintoihin valmenta­ vaa opetusta. Opetus on kannustavaa ja musisoinnin iloa painottavaa. 500 tunnin opinnoista saat todistuksen. MITÄ VOIT OPISKELLA? Yksinlaulua klassiseen ja pop­tyyliin, kuorolaulua, soitinopintoja, yhteismu­ sisointia, esiintymistä, musiikkitaitoa, musiikin kuuntelua, konserttikäyntejä, taiteidenvälisyyttä jne.

Kaiku-kuoron ja Komppaa kielisoittimilla -ryhmän yhteisesitys.

EDULLISEMMAT KURSSIHINNAT PAKETTEINA 1. Soitinopinnot ja Improvisointia yhdessä ­kurssi ( 8 + 8 t ) 198 € 2. Soitinopinnot ja lapsi­ tai nuoriso­ kuoro 204 €

MUSIIKIN RYHMÄOPETUS Ilmoittautuminen to 2.1. klo 9 alkaen • netin kautta os. linnala.fi • tai soittamalla Linnalan toimistoon p. 015 51180 • tai käymällä toimistossa sen aukioloaikana

MUSIIKKILEIKKIKOULU 170110k Masumuskari 8 t ti 14.1.­7.4. klo 17.30­18 Savonlinnan NNKY:n tiloissa (Masukahvila) os. Koulukatu 18 B 7 Opettaja ilmoitetaan myöhemmin UUTTA! Maksuton Muskari odottaville äideille! Täällä äiti saa hengähtää ja masu­ lapsi tulee hellityksi. Äidin laulaminen vai­ kuttaa positiivisesti lapsen kehittymiseen jo sikiövaiheessa ja lujittaa äidin ja lapsen suh­ detta. Lapsi tunnistaa tutuksi tulleet lau­ lut heti syntymänsä jälkeen. Ohjelmana ovat perinteiset ja uudemmat, rauhalliset ja ryt­ mikkäät laulut, mukana voi olla myös peh­ meän joustavia liikkeitä. Äidiltä ei vaadita musiikillisia taitoja, rohkeus ja innostus lau­ lamiseen yhdessä toisten kanssa riittää. Mukaan voi tulla ilmoittautumatta. Muskari on yhteistyömuoto Linnalan ja NNKY:n välillä.

LASTEN JA NUORTEN KUOROT 170325k Iloisen Lapsikuoron Laululeikkikuoro 13 t 21 € to 9.1.­9.4. klo 17.15­18 musiikkilk, 2. krs Diplomilaulaja Leena Astikainen Iloiseen Lapsikuoroon ja Poikakuoro Juven­ tukseen valmentava ryhmä 3­6­vuotiaille tytöille ja pojille, jotka voivat toimia ryh­ mässä ilman vanhempien läsnäoloa. Perin­ teisiä ja uusia lastenlauluja ja laululeikkejä. Esiintymiset Iloisen Lapsikuoron kanssa. Ei pääsykoetta. Kuoro jatkaa toimintaansa oman aikataulunsa puitteissa. 170330k Iloinen Lapsikuoro 26 t 30 € to 9.1.­9.4. klo 18­19.15 musiikkilk, 2. krs Diplomilaulaja Leena Astikainen Kuoro 7­11­vuotiaille tytöille. Terveen äänen­ käytön ja 1­2­äänisen kuorolaulun ensias­ keleet, monipuolista lastenlauluohjelmistoa ja harjoitusten yhteydessä reipasta liikun­ taa, useita esiintymisiä. Myös uudet laulajat, tervetuloa! Pääsyvaatimuksena kyky laulaa oikein toisten kanssa ryhmässä. Rohkeim­ mat saavat kokeilla myös solistikykyjään. Kuoro jatkaa kauden toimintaansa oman aikataulunsa puitteissa. 170335k Poikakuoro Juventus 26 t 30 € to 9.1.­9.4. klo 18­19.15 musiikinkuuntelulk, 2. krs Dipl. kuoronjohtaja Rafael Maldonado Kuoro 7­13 ­vuotiaille pojille. Lauletaan moni­ puolista ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Omia ja yhteisesiintymisiä Iloisen Lapsikuo­ ron kanssa. Myös uudet laulajat, tervetuloa! Pääsyvaatimuksena kyky laulaa oikein toisten kanssa ryhmässä. Harjoitusten yhteydessä myös reipasta liikuntaa. Kuoro jatkaa kauden toimintaansa oman aikataulunsa mukaan. 170340k Nuorisokuoro Linnanneidot 26 t 30 € ma 13.1.­20.4. klo 17­18.30 Linnala­sali, aulakrs Diplomilaulaja Leena Astikainen

terin kanssa, kuorvierailu Berliinistä ja ulko­ maanmatkan suunnittelua. Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat, erityisesti uusia miesää­ niä toivotaan mukaan! Uudet laulajat esittävät vapaavalintaisen laulun ennen harjoitusten alkua. Kuoro jatkaa toimintaansa ainakin 21.5. saakka. Kuoron sivut https://savonlinnakuoro. [https://savonlinnakuoro.wordpress.com/]fi

LauLua hoivakoteihin – tuLe mukaan vapaaehtoistoimintaan! Joukko vapaaehtoisia käy yhteislaululla ilahduttamassa hoivakotien asukkaita. Kysy lisää Maija Keskinen p. 044 3511 821 tai maija.keskinen@linnala.fi

Tasokkuudestaan tunnettu tyttökuoro 12­19­vuotiaille. Harjoitetaan tervettä äänen­ käyttöä ja monipuolista 2­4 –äänistä lau­ luohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Val­ mistaudutaan kuoron 30 ­vuotisjuhlakonsert­ teihin. Myös uudet laulajat, tervetuloa! Koe­ laulu harjoitusten yhteydessä kauden alussa. Kuoron toiminta kevätkaudella jatkuu sen oman aikataulun mukaan. Lapsi- ja nuorisokuorojen esiintymisiä: La 15.2. klo 17 Nuorisokuoro Linnanneidot 30-vuotisjuhlakonsertti, Tuomiokirkko. La 9.5. klo 16 Konsertti äideille, yhdessä lapsikuorojen kanssa

MUSIIKIN VIRIKERYHMÄT 171505k Muskari kehitysvammaisille 12 t 51 € ke 8.1.­2.6. klo 18­19 seniorikeskus, pohjakrs FM, pianisti Henna­Reetta Keskitalo Muskari kehitysvammaisille, jotka iloitse­ vat musiikista, pystyvät olemaan ryhmässä mukana ja osallistumaan ohjelmaan omalla tasollaan. Ohjaaja vastaa musiikista, erityistä huolenpitoa tarvitsevalla tulee olla saattaja mukana. Laulua, soittoa, liikettä ja kuunte­ lua. Tervetuloa mukavaan ja lämminhenkiseen yhdessäoloon musiikin merkeissä! Kokoon­ tuminen joka toinen keskiviikko klo 18­19: 5.2., 19.2., 26.2. disco, 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4. ja 2.6. Kevätkarkelot. Lisätiedot Marjo­ Riikka Tiilikainen 040 680 3831 Ei alennuksia.

MUSIIKIN YLEISET AINEET 170411k Musiikin teorian alkeet aikuisille 8 t 25 € ma 13.1.­17.2. klo 17­18 musiikinkuuntelulk, 2. krs Musiikkipedagogi (AMK) Sampo Kinnunen Musiikin teorian perusasioita ryhmäopiske­ luna. Nyt hidastetaan etenemisvauhtia ja ope­ tellaan alkeita. Aluksi suunnitellaan yhdessä kurssin sisältö. Aiheina voivat olla nuotinluku, ylennys­ ja alennusmerkit, rytmin ja sointujen hahmottaminen jne. Kysyvä ei tieltä eksy! 170505k Rohkaistu laulamaan 12 t 36 € ti 7.1.­10.3. klo 18­19 askartelulk, 3.krs Musiikinopettaja, laulunopettaja Maija Keskinen Haluatko rohkaisua, äänenkäytön harjoitta­ mista ja kannustusta laulamisesi tueksi? Ter­ vetuloa matalan kynnyksen kurssille. Tavoit­

teena on tutustua omaan ääneen, rohkaistua laulamaan, kehittyä äänenkäytössä ja kokea laulamisen iloa. Venytellään ja rentoutetaan kehoa, harjoitellaan hyvää hengitystapaa, tehdään monenlaisia ääniharjoitteita ja lau­ letaan yhdessä. Kaikki asiat tehdään ryhmän kanssa yhdessä, iloisen ja kannustavan ilma­ piirin siivittämänä. Mukaan rento asu ja vesi­ pullo. Kysy lisää opettajalta p. 044 3511 821. 170505k Karaokelaulajan kurssi 21 t 89 € la 1.2.­15.2. klo 10­15 Linnala­sali Karaokelaulattaja Rauni Tietäväinen Tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan kara­ okelaulua kannustavan ja rohkaisevan ilma­ piirin kurssilla! Kokoontumiset lauantaisin 1., 8. ja 15.2. klo 10­15 Linnala­salissa. Su 16.2. karaoketanssit Linnalassa, jossa kurssilai­ silla on mahdollisuus esiintyä. Tavoitteena on kehittää karaokelaulajan taitoja. Osallistuja saa valmiudet kolmen kappaleen esittämi­ seen. Osa­alueita ovat laitteisiin tutustuminen, mikrofonin käyttö, äänenkäyttö ja artikulaatio, tulkinta, lavakäyttäytyminen ja esiintymisjän­ nityksen hallinta. Yhdessä lämmitellään ääni, minkä jälkeen kukin vuorollaan laulaa ja saa ohjausta. Myös toisia kuuntelemalla oppii!

kaRaoketanssit su 16.2. Linnala-sali kurssilaiset esiintyvät

AIKUISTEN KUOROT JA LAULURYHMÄT 170510k Retrotytöt 32 t 59 € ma 10.1.­ 20.4. klo 16.30­18 musiikkilk, 2. krs Musiikinopettaja, laulunopettaja Maija Keskinen Lauluryhmä, jossa verrytellään ääntä tai­ puisaksi yhtyelaulun tyyliin. Ohjelmistona iskelmiä, kansanlauluja, lastenlauluja jne. 3 ­äänisinä sovituksina. Nuotinlukutaitoa ei vaadita, kohtuullisen puhdas laulu edelly­ tetään. Laulunäyte ennen valintaa. Huom! Ei netti­ilmoittautumista. Jos kiinnostut, ota yhteys suoraan opettajaan p. 044 3511 821. Esiintymiset: Su 12.1. klo 15 Linnalasali ”Tammikuun tähtiä” Muista esiintymisistä sovitaan myöhemmin. 170540k Ikivihreät 26 t 58 € ti 7.1.­7.4. klo 12­13.30 Linnala­sali, aulakrs Maija Keskinen Lauletaan yhdessä pianosäesteisesti monen­ laisia lauluja. Tavoitteena on säilyttää aktii­ vinen lauluharrastus sekä iloita ja virkis­ tyä yhdessä laulaen. Ohjelmisto koostuu iki­ vihreistä iskelmistä ja viihdelauluista, kan­ sakoululauluista, kansanlauluista, hengelli­ sistä lauluista ja virsistä. Osa lauluista mata­ lalta säveltasolta. Tervetuloa ammentamaan hyvinvointia laulamisesta! Äänitteen julkista­ minen kevätkauden aikana. 170545k Kaiku (Kaiken kansan kuoro) 24 t 58 € ma 13.1.­6.4. klo 18.15­19.45 luentosali, aulakrs Maija Keskinen Lauletaan 1­2 ­äänisiä lauluja. Matalan kyn­ nyksen kuorossa ilmapiiri on iloisen kannus­ tava ja huumorilla höystetty. Kehoa ja ääntä viritellään venytellen ja rentouttaen sekä hengitys­ ja ääniharjoituksia tehden. Sopii nais­ ja miesäänille. Mukaan rento asu ja vesipullo. Esiintyminen yhteislauluillassa ma 30.3. klo 18.

170550k Linna la Swing 36 t 63 € ke 8.1.­1.4. klo 18.15­20.30 Savonlinnan seurakuntakeskus Musiikinopettaja Ari Kaartinen Nuorista ja nuorekkaista miehistä koostuva pop­kuoro joka keikkailee ja konsertoi sään­ nöllisesti. Yhteiskonsertteja myös Country­ side Girls­kuoron kanssa. Ohjelmisto koos­ tuu eri vuosikymmenten tunnetuista pop­ ja rock­kappaleista pääasiassa englannin kie­ lellä laulettuna. Kuoroon pääsyn edellytyk­ sinä ovat puhdas laulutaito ja huumorintaju. Laulutaitoa, äänenkäyttöä ja ilmaisua kehi­ tetään. Nuotinlukutaito on eduksi mutta ei välttämätön. Mukaan toivotaan myös uusia, innokkaita laulajia, laulunäyte harjoitusten yhteydessä. Ikäsuositus omien tuntemusten mukaan. ”Tää on miesten juttu” joten terve­ tuloa! Kuoro jatkaa toimintaansa oman ohjel­ mansa mukaan. Esiintymisistä ilmoitellaan. 170555k Naiskuoro Bel canto 36 t 63 € ma 13.1.­20.4. klo 18.30­20.30 luentosali Diplomilaulaja Leena Astikainen Nuorekas ja tasokkuudestaan tunnettu kuoro, jossa opiskellaan tervettä äänenkäyt­ töä ja monipuolista naiskuoro­ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Entiset ja uudet lau­ lajat, tervetuloa kehittävään ja mielenkiin­ toiseen harrastukseen, jossa laulun lisäksi myös nauru raikaa! Kauden toiminta jatkuu kuoron oman aikataulun mukaan. Esiintymiset: Su 29.3. Suomalaisten naissäveltäjien lauluja (Naisten Pankin tilaisuus), Kulttuurikellari. 170560k Savonlinna-kuoro 36 t 63 € to 9.1.­2.4. klo 18.30­21 Linnala­sali, aulakrs Muusikko Matti Makkonen Monipuolista ohjelmistoa esittävä ja korkeaan laatuun pyrkivä sekakuoro tarjoaa jäsenilleen haastellista ja palkitsevaa toimintaa. 50­vuo­ tias kuoro äänittää ja julkaisee kevätkaudella Toivo Kärki ­levyn yhdessä solistien ja Tan­ goMaestro Orchestran kanssa. Ohjelmassa myös Bachin koraaleja Savonlinnan Orkes­

YhteisLauLuiLta ma 30.3. klo 18 Kaiku-kuoro ja Maija

170565k Savonlinnan Mieslaulajat 36 t 63 € ma 13.1.­6.4. klo 17.30­20 Savonlinnan seurakuntakeskus Opettaja Arho Raunio Mieskuoro tarjoaa musiikillisen harrastus­ mahdollisuuden mukavassa porukassa. Kuo­ ron ohjelmisto koostuu perinteisestä ja kevy­ estä mieskuoromusiikista ja se esiintyy eri kokoonpanoilla juhlissa, tapahtumissa ja konserteissa vuoden kierron mukaan. Uusille laulajille koelaulu harjoitusten yhteydessä. Kuoro jatkaa kauden toimintaa oman aika­ taulunsa puitteissa. Esiintymiset: Huhtikuussa Kulttuurikellarissa, 1.5. Vappumatinea Wanhalla kasinolla. 170567k Popparit – poplaulukuoro 28 t 52 € ti 21.1.­28.4. klo 18­19.30 musiikkilk, 2. krs MuM Nora Kankkunen Mukavan rento ja nuorekas kuoro naisää­ nille, jossa lauletaan pop­musiikkia moni­ äänisesti ja tutustutaan sen eri genreihin. Ohjelmisto on afroamerikkalaista ja uudeh­ koa suomalaista populaarimusiikkia. Nuotin­ lukutaito on eduksi, ei välttämätön. Laulu­ näyte ennen valintaa. Huom! Ei netti­ilmoit­ tautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen suoraan opettajalle, p. 045 1453 711. Esiintyminen Kulttuurikellarissa huhtikuussa. 170605k Improvisointia yhdessä 8 t Linnalan soitinopiskelijoille pakettihintaan ke 4.3.­25.3. klo 17­18.30 musiikkilk, 2. krs Musiikkipedagogi (AMK) Sampo Kinnunen Mitä improvisointi on? Miten sitä tehdään? Osaisinko minäkin? Lasten ja nuorten imp­ rovisaation alkeiskurssilla aloitetaan ihan alusta, tähän on helppo päästä mukaan. Opet­ taja antaa muutamia vinkkejä ja niin lähdetään luovuuden ja keksimisen poluille. Voit käyttää pianoa, huilua, viulua, kitaraa, viisikielistä kan­ nelta jne tai kokeilla vaikkapa rytmisoittimilla improvisointia. Tehdään, ideoidaan ja innostu­ taan yhdessä. Rohkeasti mukaan vaan! Erit­ täin suositeltava kurssi kaikille nuorille soit­ tajille. Soitinopetuksen yhteydessä paketti­ hinta 198 €.

AIKUISTEN SOITINRYHMÄT 170625k Linnalan Jazzbändi 16 t 47 € ma 13.1.­5.4. klo 18­19.30 bändilk, pohjakrs Muusikko Janne Rinkinen Tutustutaan jazzin soittotyyleihin, harjoitel­ laan ohjelmistoa ja rohkaistaan kokeilemaan improvisointia. Opettajan ohjauksen lisäksi ryhmän itsenäistä harjoittelua. Ensimmäi­ sellä kokoontumiskerralla sovitaan kevätkau­ den opetusajankohdat. Esiintyminen su 5.4. Jazz-konsertissa Linnala-salissa. Kuva: Pasi Massinen

Nora Kankkunen ja Popparit-lauluryhmä harjoittelevat.


Kuva: Pasi Massinen

vän pitkällä yksinlauluopinnoissaan. Harjoi­ tellaan laulunopettajan ja pianistin ohjauk­ sessa kullekin oppilaalle soveltuvaa klassista lauluohjelmistoa yksinlaulun tasosuorituksia ja konsertteja varten. Tiedustelut opettajalta p. 050 520 6082. Yksinlaulu – Cantilena Diplomilaulaja Leena Astikainen p. 040 6803 803 Klassisen laulutyylin yksilöopetusta, jossa opiskellaan äänenkäyttöä, valmistetaan lau­ luohjelmistoa esiintymisiä ja klassisen laulun tasosuorituksia varten. Yksinlaulu – Melisma p. 045 2632 515 Laulunopettaja Marja­Terttu Hultin Opetellaan klassisen laulun tekniikkaa ja äänen huoltoa sekä hiotaan laulujen tulkintaa ja harjoitellaan lauluohjelmistoa. Omia laulu­ toiveita huomioidaan.

Lauluoppilas Anna Lamberg etsii hyräillen pään sointia. 170630k Linnalan Viihdeorkesteri 36 t 61 € to 9.1.­2.4. klo 18­20.15 seniorikeskus, pohjakrs Eino Logren Viihdeorkesteri soittaa viihde­ ja tanssimu­ siikkia ja toimii myös erilaisissa säestysteh­ tävissä. Myös laulusolistina voi olla. Nuotinlu­ kutaito on suositeltava ja sitä pyritään kehit­ tämään. Soitinkohtaisissa sovituksissa huo­ mioidaan kunkin soittotaso. Tervetuloa virkis­ tymään ja oppimaan uuttakin! Esiintyminen: Ystävänpäivän tanssit pe 14.2. Muista esiintymisistä sovitaan yhdessä. 170650k Komppaa kielisoittimilla 20 t 62 € ke 15.1.­8.4. klo 18.30­19.45 askartelulk, 3.krs Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth Kielisoitinryhmä, jossa opetellaan säestä­ mistä erilaisin rytmein ja sointuottein, soi­ tetaan myös melodioita ja joskus laule­ taan mukana. Soittimeksi käyvät balalaikka, banjo, mandoliini, kitara ja ukulele. Nuotin­ lukutaitoa ei edellytetä. Uudet soittajat roh­ keasti mukaan! Lisätietoja opettajalta puh. 050 3777 303.

MAINOSLIITE | 5

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

perjantaina16.27. joulukuuta PERJANTAINA ELOKUUTA 2019 2019

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS Ilmoittautuminen to 2.1. klo 9 alkaen (ei netti­ilmoittautumista) Uudet opiskelijat ilmoittautuvat toimis­ toon p. 015 511 80. Jatkavat oppilaat sopivat oppitunneista suoraan opetta­ jan kanssa. Tunnit pidetään kauden loppuun men­ nessä, niitä ei voi siirtää seuraavalle luku­ kaudelle. Esteen sattuessa oppitunti peru­ taan suoraan opettajalle tai toimistoon Syyslukukauden kurssimaksut 12 viikkoa 30 min: Lapset 182 € ja yli 18 v. 196 € 15 min: lapset 98 € ja yli 18 v. 104 € Kouluilla tapahtuva opetus: 30 min: 233 €, 15 min: 124 € Alkusoitto 6 x 30 min 82 €

LAULUNOPETUS 170710k Liedseminaari 30 t 138 € 8.1.­1.4. ke klo 19­21, to 19.15­21, pe 14­18 musiikkilk, 2. krs Diplomilaulaja Leena Astikainen Kurssille otetaan 8 laulajaa, jotka ovat riittä­

Yksinlaulu – Solo Musiikinopettaja, laulunopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821 Opetellaan tervettä ja soivaa äänenkäyttöä ääniharjoittein ja mielikuvia käyttäen, har­ joitellaan pääosin klassista lauluohjelmistoa myös omat toiveet huomioiden. Pop-laulu MuM Nora Kankkunen p. 045 1453 711 Opiskellaan peruslaulutekniikkaa sekä pop­ laulun eri tyyleihin sopivaa äänenkäyttöä. Har­ joitellaan ohjelmistoa eri genreistä (pop, rock, iskelmä, soul, elokuvamusiikki jne.) ja/tai toi­ veiden mukaan. Lisätiedot p. 045 1453 711. Saksofoni Matti Leinonen p. 0400 465 534. Olisiko tässä ensimmäinen soittimesi, jonka soittoa lähdet opettelemaan? Vai kenties soi­ tin, josta olet jo kauan haaveillut? Oletpa nuori, työikäinen tai jo eläkkeellä, nyt on mah­ dollisuus toteuttaa haaveesi. Tarjolla on sak­ sofoninsoiton opetusta vasta­alkajille ja edis­ tyneemmille muusikoille. Saksofoni on koto­ naan rytmimusiikin eri tyylilajeissa kuten pop, rock, blues ja jazz, mutta sillä voi soittaa myös iskelmiä ja ihania ikivihreitä melodioita. Sillä voi harjoitella myös improvisointia. Ohjel­ miston valinnassa kuunnellaan oppilaan omia toiveita. Opilaalla tulee olla oma soitin. Uuden

soittimen hankinnassa kuin myös kurssin lisätiedoissa auttaa opettaja, musiikkipeda­ gogi (ylempi AMK) Matti Leinonen, p. 0400 465 534. Tiedustelut myös Maija Keskinen p. 044 3511 821 tai maija.keskinen@linnala.fi

SOITINOPETUS Alkusoitto 6 x 30 min lapsille ja nuorille Kaipaatko musiikkia elämääsi? Tule kokei­ lemaan soittamista 6x30 min. Valitse joku näistä: piano, viulu, huilu, kitara, rumpusetin soitto tai saksofoni. Kuudella kokeilukerralla saat jo vähän tuntumaa soittamiseen. Kevät­ kauden toisella puolikkaalla voit halutessasi kokeilla toista soitinta, lukukausi on 12 viik­ koa. Jos mieluinen soitin löytyy, voit jatkaa sen opiskelua. Kurssin hinta on kokeilijoille edullisempi, 82 €. Tiedustelut musiikinopett. Maija Keskinen p. 044 3511 821. Harmonikka Stella Palassalo p. 050 5951 970 Opetusta aloittaville sekä aiemmin soitta­ neille lapsille ja aikuisille. Ohjelmisto voi sisältää monenlaista harmonikkamusiikkia. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön. Huilu HuK Katja Pajarinen­Mohamed p. 050 5265 470 Opetellaan huilunsoiton hengitys­ ja sormitek­ niikkoja ja keskitytään kauniin äänen tuottami­ seen sekä musiikin tulkintaan. Opiskelu alkaa ja etenee oppilaan omien kykyjen mukaan. Kitara – Plektra Musiikkipedagogi (AMK) Sampo Kinnunen p. 044 3088 008 Yksilöllistä ohjausta kitaran ja sähköbas­ son soitossa, myös ukulelen opiskelu mah­ dollinen. Oppilaan taitotaso ja toiveet huo­ mioidaan. Sointuja kitaralla Musiikinopettaja, laulunopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821. Aloittelijan kurssi, jossa opetellaan helppoja sointuotteita akustisella kitaralla ja säeste­ tään lauluja. Piano Linnala Opettajat Marja Ainali p. 044 0839 461,

Maija Keskinen p. p. 044 3511 821, Tat­ jana Habazova p. 040 5423 212 ja pop­piano Nora Kankkunen p. 045 1453 711. Rumpusetti Mertala Luokan­ ja aineenopettaja Mika Hollström p. 050 5723 646 Opiskellaan rumpusetin soittamisen perus­ tekniikkaa ja nuotinlukua. Kurssi soveltuu vasta­alkajasta jo pidemmällekin ehtineelle. Opetus Mertalan koulun bänditilassa taso­ ryhmissä. Lisätietoja p. 050 5723646. Viulu Viulunsoitonopettaja Tatiana Nikulina p. 046 8101 662 Viulunsoiton opetusta vasta­alkajille ja kau­ emmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Perehdytään viulunsoiton perustekniik­ kaan ja soitetaan erityylistä ohjelmistoa ede­ ten tutuista lastenlauluista aina vaativampiin kappaleisiin. Soita tai laula opettajan säestyksellä FM, pianisti Henna­Reetta Keskitalo Haluatko harjoitella lauluja tai soittokap­ paleitasi pianistin säestyksellä? Ota nuotti mukaan ja tule kokeilemaan. Ilmoittautumi­ set sähköpostilla maija.keskinen@linnala. fi tai p. 044 3511 821. Hinta 25 € 45 min tai 17 € 30 minuuttia.

PIANONSOITON OPETUS KOULUILLA Nojanmaan koulu Soittotuokio koulupäivän päätteeksi on hyvä mahdollisuus, lasta ei tarvitse erikseen kul­ jettaa soittotunnille. Pianonsoiton opettaja Tatjana Habazova p. 040 5423 212. Tiedustelut: Maija Keskinen p. 044 3511 821 tai maija.keskinen@linnala.fi

maaLismatinea su 29.3. klo 15 Oppilaiden esityksiä

TIETOTEKNIIKKA Kuva: Markku Lybeck

Linnala tarjoaa hyvät ja monipuoliset puit­ teet tietotekniikkataitojen kehittämiseen. Tietoteknisiä taitoja voi laajentaa perinteis­ ten kurssien lisäksi yhden päivänä mittai­ silla teemakursseilla sekä yksilöopetuksena. Seniorien tietotekniikka ja älypuhelinopintoja ja tietoturvakursseja järjestetään Savonlin­ nan lisäksi Savonrannalla, Kerimäellä, Enon­ koskella ja Punkaharjulla. Linnala järjestää koulutusta myös yrityksille ja yhteisöille, kysy lisätietoja. Kevään uutuus­ kursseja ovat Chromebook – kannettavat ja yrittäjän nettityövälineet, jossa opiskellaan asiakaspalvelua ja markkinointia monipuolis­ tavia ohjelmia. Kursseilla voit käyttää omaa tai opiston lai­ tetta. Teemapäivät ja opiston kurssit järjes­ tetään Linnalan tietotekniikkaluokassa, 2. kerros. Kurssien opettajana toimii Markku Lybeck.

Qr-koodissa linkki ilmoittautumislomakkeelle.

200154k Android älypuhelin tammikuu 7 t 62 € ke 8.1. klo 9.30­15.15 Android älypuhelimen peruskäyttö, asetuk­ set, suositeltavimmat ohjelmat mm. What­ sApp ­viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeut­ tavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, Huawei tai vast). Huomioi teemapäivien oma alennuskäytäntö: joka kolmas teemapäivä puoleen hintaan. 200155k Tietokoneen siivous 7 t 62 € ke 15.1. klo 9.30­15.15 Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon liitty­ vät toimet: tietoturva, koneen nopeuttami­ nen maksuttomilla ohjelmilla, tarpeettomien ohjelmien poisto, päivitykset, tärkeimmät nettiselaimen lisäosat, mainosten torjunta nettisivuilla. Oman koneen voi ottaa mukaan.

200220k Seniorien tietotekniikka, jatkokurssi 2020 66 t 169 € to 9.4.­10.12. klo 9.30­12 Älypuhelimen käytön tehostaminen ja moni­ puolistaminen, pilvipalvelut, sosiaalinen media (Facebook, Instagram), ajankohtaiset tietotekniikan aiheet. Ei kok vko 20­33.

MUU TIETOTEKNIIKAN OPETUS

TIETOTEKNIIKAN TEEMAPÄIVÄT Teemapäivä on tehokas, käytännönläheinen tapa oppia laitteiden ja sovelluksien käyttö. Teemapäivien tarjontaan kuuluu mm. työvä­ lineohjelmat, älypuhelimet ja tabletit. Seitse­ män oppitunnin koulupäivä+30 min tauko. Opiskelumateriaali ja wifiyhteys sisältyvät. Osa teemoista on kaksipäiväisiä, 4 oppitun­ tia kerralla. Teemapäivien alennuskäytäntö poikkeaa opiston muista kursseista: ostaessasi kaksi teemapäiväkurssia saat kolmannen puo­ leen hintaan.

laan perusasioiden lisäksi Windows 10, teks­ tinkäsittely, Internet, pankkipalvelut, tiedon­ haku ja Gmail­sähköposti. Aiempaa koke­ musta tietokoneista ei tarvita.

Seniorit älypuhelinkurssilla. 200156k Excel taulukkolaskenta 7 t 62 € ke 22.1. klo 9.30­15.15 Taulukkolaskenta tutuksi yhdessä päivässä. Excel perusteet, kaavat, kaaviot, tärkeimmät funktiot, vakiointi, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oman koneen voi ottaa mukaan. 200165k iPad tutuksi 7 t 62 € ke 5.2. klo 9.30­15.15 Aiheina uusin iOS ­käyttöjärjestelmä, ohjel­ mien asennus, poisto, navigaattori, pankkipal­ velut, sähköposti. Höysteenä lukuisat käyttöä nopeuttavat vinkit! Voit käyttää myös opiston laitetta, jos hankinta vasta suunnitelmissa. 200170k Kuvankäsittely 7 t 62 € ke 12.2. klo 9.30­15.15 Valokuvien skannaus, rajaaminen, virheiden korjaus, resoluutio, tallennusmuodot ja muut kuvankäsittelyn tärkeät perusteet. Työväli­ neinä Photoshop Elements ja ilmainen netti­ selaimella käytettävä photopea.com. 200175k Chromebook, 2 pv 8 t 69 € ke 19.2. ja 4.3. klo 9.30­12.45 Googlen Chrome OS ­käyttöjärjestelmällä varustetut laitteet yleistyvät vauhdilla. Chro­ mebook ­kannettavan perusteet, ylläpito, pil­ vipalvelut, ohjelmien asennus ja muut kes­ keiset toimnnot. Oma Chromebook mukaan.

200185k iPhone älypuhelin tutuksi 7 t 62 € ke 11.3. klo 9.30­15.15 Älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, ohjel­ mien asentaminen, uusin iOS käyttöjärjes­ telmä, käyttöä nopeuttavat vinkit, suositelta­ vimmat ilmaisohjelmat mm. WhatsApp. Oma iPhone mukaan. 200190k Android älypuhelin, 2 pv 8 t 69 € ke 18.3.­25.3. klo 9.30­12.45 Android älypuhelimen peruskäyttö, asetuk­ set, suositeltavimmat ohjelmat mm. What­ sApp ­viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeut­ tavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, Huawei tai vast). Kurssi kokoontuu kaksi ker­ taa, neljä oppituntia kerralla. 200315k Android älypuhelin, jatko 2 pv 8 t 69 € ke 1.4.­8.4. klo 9.30­12.45 Enemmän irti älypuhelimesta. WhatsAppin tehokäyttö, sähköposti, pilvipalvelut, kiinnos­ tavimmat uudet sovellukset. Oma puhelin mukaan esim. Samsung. 200320k Yrittäjän nettityövälineet, 2 pv 8 t 69 € ke 15.4.­22.4. klo 9.30­12.45 Miten tehdään maksuttomilla pilvipalveluilla mm. palautekyselylomake, uutiskirje, netti­ sivun chat ja WhatApp asiakaspalvelu, digi­ lehti. Hakukonenäkyyden parantaminen.

200325k Facebook & Instagram, 2 pv 8 t 69 € ke 29.4.­6.5. klo 9.30­12.45 Suosittujen somepalvelujen käyttö älypuheli­ mella. Facebook ja Instagram perusteet, ase­ tukset, julkaiseminen, yleisö, yksityisyysase­ tukset, käyttöä nopeuttavat vinkit.

SENIORIEN TIETOTEKNIIKKA 200205k Seniorien älypuhelinkurssi 26 t 65 € ma 13.1.­9.3. klo 9.30­12 Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käyttävyyttä parantavat asetukset ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran käyttö, säh­ köposti, Whatsapp, Yle Areena, 112 ja muut suositut ohjelmat. Oma puhelin mukaan, esim. Samsung tai Huawei. 200210k Seniorien älypuhelinkurssi, jatko 44 t 65 € ma 16.3.­4.5. klo 9.30­12 Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käyttävyyttä parantavat asetukset ja vinkit, käytön moni­ puolistaminen, kamera skannerina, sähkö­ posti, Whatsapp tehokäyttö, pankki­ ja pilvi­ palvelut, muut suositut ohjelmat. Oma puhe­ lin mukaan, esim. Samsung tai Huawei. 200215k Seniorien tietotekniikka 29 t 89 € pe 31.1.­3.4. klo 12.30­14.45 Kurssi itsensä senioriksi tuntevalle. Opiskel­

200310k Huru-ukkojen tietotekniikka 32 t 77 € pe 24.1.­3.4. klo 9.30­12 ”Eihän tällaisen huru­ukon kannata kurs­ sille tulla...” Ehkä sittenkin kannattaa! Kurssi on jatkoa aiemmin järjestetylle. Jos tietokone ei ole vieras laite, voit tulla uutena mukaan. Aiheena tekstinkäsittely, tärkeimmät verk­ kopalvelut, älypuhelimet. Muutama vapaa paikka. Tiedot turvaan! to 16.1. klo 13­14.30 Linnala­sali, aulakrs Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Tietoturva tietokoneissa ja älypuhelimissa. Tietoturvan työvälineet, Miksi ”ei minun koneellani mitään salaista ole” ­toteamus riitä?, Vinkkejä ja linkkejä, lisäksi kevään tie­ totekniikkakurssien esittely. Vapaa pääsy.

TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti, tehokkaasti ja mukavasti omaan kalente­ riin sopien. Opetusalueita mm. älypuheli­ met (käyttöönotto, pankkipalvelut, WhatsApp jne), tabletit, tietoturva, uuden koneen käyt­ töönotto, koneen siivous ja ongelmien rat­ kaisu, LibreOffice, kuvankäsittely, Windows, Linux, Mac, Chromebook, Facebook, Insta­ gram. 10 oppitunnin pakettitarjous 170 €, yksikköoppitunti 19 € (45 min). Mahdollisuus myös pari­ ja pienryhmäopiskeluun; tunti­ hinta 12 € / osallistuja. Voit ottaa oman lait­ teen mukaan. Opetusajankohdat joustavia. Tuntimäärä, kokoontumisajankohdat ja muut yksityiskohdat sovitaan tarpeita vastaaviksi. Soita suoraan opettajalle tai lähetä sähkö­ postia, puh 044­3511 828, markku.lybeck@ linnala.fi. Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tietokoneasioissa!


6 | MAINOSLIITE

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

Kuva: Pauliina Sairanen

Taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä Linnalan kuvataidekoulu Puistokatu 7, 57100 Savonlinna Facebook: Linnalan kuvataidekoulu Toiminnasta vastaa taideaineiden pääopet­ taja Pauliina Sairanen, p. 044 3511 815 tai pauliina.sairanen@linnala.fi (vastaanottoaika tiistaisin klo 13–14). Linnalan Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 4­18­vuotialle järjestetään opetusta sekä kuvataiteessa että käsityössä (Kuvis­ ja KuvisKässä ­ryh­ mät), aikuisille vain kuvataiteessa. Opetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää. Opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja työpajaopinnoista. Linnalan kuvataidekou­ lussa yleisen oppimäärän laajuus on lasten ja nuorten opinnoissa 760 tuntia ja aikuisten opinnoissa 800 tuntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta mukaan varhaisiän opintoja (Eskari­ Kuvis ­ryhmät), jotka valmentavina opintoina luovat pohjaa myöhemmille opinnoille.

Linnalan Kuvataidekoulun Piirustus ja maalaus työpaja Bn öljyvärimaalausjakson teoksia. Sisältöä mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, grafiikka. Maalataan taulu omasta lempimaisemasta, tehdään savesta ruukku makkaratekniikalla, painetaan monotypioita, harjoitellaan kuvakokoja sekä kuvan rajaa­ mista ja piirretään oma kuva. 130260k KuvisKässä 5 10-11-v. 45 t 148 € ma 13.1.­4.5. klo 18­20.30 Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen Sisältöä mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, painotyöt, tekstiili­ ja lankatyöt sekä huovutus. Kevätlukukaudella ensim­ mäiseksi jatketaan syksyllä aloitettua miljöön rakentelua. Käsityöjaksolla tehdään hartsiko­ ruja, punotaan, solmeillaan makrameeta ja virkataan. Kevään viimeisellä jaksolla maa­ lataan muotokuva, muovaillaan savesta suu­ rikokoinen veistos ja tehdään ympäristötai­ detta.

ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ. Uusia opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin. Kuvataidekoulun opettajat: Marianne Ketolainen, keraamikko (AMK) Annamari Kinnunen, kuvataiteilija (AMK) Maarit Lampinen, artenomi Pauliina Sairanen, kuvataiteilija (AMK) Juho Sihvonen, sarjakuvapiirtäjä 130320k Kuvataidekoulun opinnäytetyöja portfolio -väliseminaari 2 t 6 € ke 5.2. klo 16.15­17 Pauliina Sairanen Opinnäytetyön tänä lukuvuonna 2019­2020 tekeville. Seminaarissa esitellään opinnäy­ tetyöt vertaisryhmälle ja suunnitellaan näyt­ telytilan esillepanoa. Yhteinen nuorten ja aikuisryhmien opiskelijoille.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 11-16-VUOTIAAT Työpajat sisältävät 48 tuntia opetusta ja 2 t itsenäistä työskentelyä lukukaudessa. Kurs­ simaksu sisältää materiaalimaksun 25 €. Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla.

VARHAISIÄN OPINNOT 4-6-VUOTIAAT EskariKuvis A on Linnalan kuvataidekou­ lulla. EskariKuvis ­opinnoissa tutustutaan taiteen ja käsityön tekemiseen, työvälinei­ siin ja materiaaleihin monipuolisesti. Opis­ kelu tuo valmiuksia kuvataidekoulun yhtei­ siin opintoihin. Kurssimaksu sisältää materi­ aalimaksun 25 €. 130114k EskariKuvis A 4-6-v. 20 t 110 € ke 15.1.­29.4. klo 16.45­17.45 Marianne Ketolainen Tutustutaan kuvataiteeseen ja käsityöhön tutkimisen, kokeilun ja leikkimielisyyden kautta. Erilaisia työtapoja, ­materiaaleja ja ­välineitä kokeillaan tavoitteena valmentau­ tua työskentelemään kuvataidekoulun perus­ opetusryhmissä. Ryhmässä lapsi harjoitte­ lee tekemisen kautta myös yhteisöllisyyttä ja toisten huomioonottamista.

YHTEISET OPINNOT 7-13-VUOTIAAT Yhteisten opintojen ryhmät (kuvis­ ja kuvis­ kässä ­ryhmät) 1­5 etenevät vuosittain tasolta toiselle. Kursseilla tutustutaan moni­ puolisesti kuvataiteen ja käsityön tekniikkoi­ hin ja materiaaleihin. Tavoitteena on kehit­ tää lapsen kuvallista ilmaisua ja kädentaitoja monipuolisesti. Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla. Kurs­

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA perjantaina 27. joulukuuta 2019

simaksu sisältää materiaalimaksun 25 €. 4­5­ryhmissä evästauko sovitusti. Kuvis­ kässä­ryhmien käsityöjaksoista osa järjeste­ tään yhteistyössä Taito Shopin kanssa. 130224k KuvisKässä 1 7-8-v. 30 t 128 € ke 15.1.­29.4. klo 18­19.30 Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen Sisältöä mm. piirustus, maalaus, savi­ työt, rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Kevät­ lukukauden kuvataidejaksolla muovaillaan savesta reliefilautanen, painetaan Press Print ­levyllä ja maalataan musteella. Käsityö­ jaksolla painetaan kangasta ja ommellaan hauska pehmoeläin. Viimeisellä jaksolla piir­ retään akvarelliliiduilla, tehdään itse paperia ja viedään ympäristötaidetta ulos. 130230k Kuvis 2 7-8-v. 30 t 128 € to 9.1.­7.5. klo 16.15­17.45 Pauliina Sairanen Sisältöä mm. kädentaidot, kuvanveisto ja keramiikka, sekä piirustus ja maalaus. Kädentaitojaksolla tehdään painokangasta, jota käytetään oman luonnoskirjan kansien päällystämiseen. Kuvanveisto­ ja keramiik­ kajaksoilla tehdään veistos suomalaisesta metsäneläimestä ja luontoaiheinen muro­ kulho aamiaispöytään. Kevään viimeisellä jaksolla piirrämme ja maalaamme mahdolli­

suuksien mukaan ulkona. Huomio, oppitun­ teja ei ole kiirastorstaina 9.4., eikä vapun­ aattona 30.4. 130235k KuvisKässä 3 9-10-v. 30 t 128 € ma 13.1.­4.5. klo 18­19.30 Maarit Lampinen, Marianne Ketolainen Sisältöä mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, grafiikka ja kädentaidot. Kevätlu­ kukausi jatkuu kankaankuvioinnilla, jolloin valmistetaan sisustustyyny. Kuvataidejaksolla maalataan taulu omalla lempivärillä, paine­ taan monotypioita ja tehdään savesta pieni ruukku. Kevään viimeisellä jaksolla tehdään värikkäät pikkupyyhkeet froteemaalauksella.

130320k Laaja kuvataiteen työpaja 1117-v. 50 t 153 € ti 14.1.­5.5. klo 18­20.30 Pauliina Sairanen, Juho Sihvonen, Annamari Kinnunen Lukuvuoden aikana opiskellaan kuuden vii­ kon jaksoissa 5 eri teemakokonaisuutta, jotka ovat öljyvärimaalaus, kankaanpaino, Altered Books –tekniikka, piirustus ja gra­ fiikka. Kevään ensimmäisellä jaksolla jat­ kuu Altered Books –tekniikka. Piirustusjak­ solla toteutamme kuvituksia tekstien poh­ jalta. Kevään viimeisellä jaksolla tutustutaan taidegrafiikkaan, tekniikoina maalauksellinen monotypia ja carborundum.

130250k KuvisKässä 4 10-11-v. 45 t 148 € ma 13.1.­4.5. klo 15.30­17.45 Marianne Ketolainen Sisältöä mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, painotyöt, puutyöt, tekstiili­ ja lan­ katyöt sekä huovutus. Opiskellaan kuvatai­ detta, mm. tehdään savesta oma nimikko­ muki, tutustutaan grafiikan carborundum­ tekniikkaan, sekä suunnitellaan ja valmiste­ taan paperimassaveistos eläimestä.

130321k Piirustus- ja maalaustyöpaja A 11-17-v. 50 t 153 € to 9.1.­14.5. klo 18­20.30 Pauliina Sairanen Lukuvuoden aikana piirretään erilaisilla pii­ rustusvälineillä, kuten lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Croquis­piirtäminen on osa työpa­ jan rutiineja ja se opettaa mittasuhteita ja nopeaa hahmottamista. Maalataan moni­ puolisesti eri maalaustekniikoilla. Valokuvaa­ minen kuuluu olennaisena osana taideteos­ ten työstämiseen. Kevätlukukaudella opiskel­ laan luovia mustetekniikoita ja akvarellimaa­ laustekniikkaa, jossa erityisesti perehdytään perspektiivin kuvaamiseen. Huomio! Ei ope­ tusta kiirastorstaina 9.4.

130255k Kuvis 4 10-11-v. 45 t 148 € ti 14.1.­28.4. klo 15.30­17.45 Marianne Ketolainen

130322k Piirustus- ja maalaustyöpaja B 11-17-v. 50 t 153 € ti 14.1.­5.5. klo 18­20.30

ma 13.1.­6.4. klo 18­20.30 posliinilk, 3. krs Ahti Makkonen Maalaamme ikoneita ortodoksisen perinteen mukaisesti pohjustetulle puupohjalle muna­ temperatekniikalla. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.

asioiden kertaamiseen. A) järjestel­ mäkameran käyttö: valotus, aukko, suljinaika, ISO herkkyys, tarkennus. B) valon havannointi, sopiva valotus C) sommittelu Lyhyen teoriapohjan jälkeen kuvausta opitaan pääsääntöi­ sesti käytännön kuvausharjoitusten avulla. Kuvaamme ulkona luonnosssa aina sään salliessa. Oma järjestel­ mäkamera ja kamerajalusta mukaan. Käytössa neljä Canon550d kameraa ja kaksi kuvausjalustaa. Ensimmäi­ sellä kerralla 27.1. sovitaan tarkem­ min kurssin kokoontumis­ ja kuvaus­ aikatauluista.

Juho Sihvonen, Pauliina Sairanen Lukuvuoden aikana piirretään erilaisilla pii­ rustusvälineillä, kuten lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Croquis­piirtäminen on osa työpa­ jan rutiineja ja se opettaa mittasuhteita ja nopeaa hahmottamista. Maalataan monipuo­ lisesti eri maalaustekniikoilla. Valokuvaami­ nen kuuluu olennaisena osana taideteosten työstämiseen. Kevätlukukausi jatkuu kollaa­ sien tekemisellä, jossa yhdistämme valoku­ vaa ja piirrosta. Toisella jaksolla opiskellaan luovia mustetekniikoita ja viimeisellä jaksolla akvarellimaalaustekniikkaa, jossa erityisesti perehdytään perspektiivin kuvaamiseen. 130340k Sarjakuvatyöpaja 11-17-v. 50 t 153 € to 9.1.­14.5. klo 18­20.30 Juho Sihvonen Tutustumme hahmosuunnitteluun, käsikir­ joittamiseen, sekä käymme läpi sarjakuvien piirtämistä vaihe vaiheelta aina valmiiksi sar­ jakuvaksi asti. Tutustumme myös erilaisiin sarjakuvatyyleihin mm. supersankari, manga, fantasia/scifi ja päiväkirja. Sarjakuvien lisäksi teemme karikatyyri­ ja pilapiirroksia. Val­ miista sarjakuvista kokoamme sarjakuvaleh­ den. Huomio! Ei opetusta kiirastorstaina 9.4. eikä vapunaattona 30.4.

AIKUISTEN PERUSOPINNOT Aikuisten kuvataiteen perusteet 1­4: Opin­ tovuosi sisältää 90 tuntia opetusta sekä 3 t itsenäistä työskentelyä lukukaudessa. Kurs­ simaksu sisältää materiaalimaksun 25 €. 130420k Aikuisten kuvataiteen perusteet 1-4 48 t 150 € ke 15.1.­29.4. klo 18­20.15 Juho Sihvonen, Pauliina Sairanen, Marianne Ketolainen Opiskellaan eri taiteen teemoja jaksoittain. Lukuvuoden teemat ovat: piirustus, maa­ laus, kuvanveisto, grafiikka ja taidehistoria. Kevätlukukausi jatkuu piirustusjaksolla, jossa tutustumme kuvittamiseen. Toisella neljän viikon jaksolla opiskellaan öljyvärimaalaus­ tekniikkaa. Kevätlukukausi päättyy kuvan­ veistojaksoon, jolloin ykkösten materiaalina on kipsi, kakkosten savi ja kolmoset työstä­ vät paperia.

AIKUISTEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Opintojen laajuus 100 t/vuosi. Opintovuosi sis. 90 t opetusta ja 10 t itsenäistä työsken­ telyä (5 t/lukukausi). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 20 €. Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla. 130520k Piirustus- ja maalaustyöpaja (aikuisten kuvataiteen syventävät teemaopinnot) 50 t 150 € pe 10.1.­8.5. klo 16.15­18.45 Annamari Kinnunen, Pauliina Sairanen Tavoitteena syventää tietoa ja omaa taiteel­ lista ilmaisua piirtämisen ja maalaamisen alueella. Lukuvuoden aikana piirretään erilai­ silla piirustusvälineillä, kuten lyijykynällä, hii­ lellä ja tussilla ja käytetään monipuolisesti eri maalaustekniikoita. Kevään ensimmäi­ sellä jaksolla jatkuu syksyllä alkanut akryy­ limaalaustekniikka. Toisella jaksolla opiskel­ laan öljyvärimaalaustekniikkaa ja kevään vii­ meisellä jaksolla heittäydytään kokeilemaan luovia mustetekniikoita. Taiteen teoriassa perehdytään erityisesti kohteeseen tilassa, eli perspektiiviin, valoon ja varjoon. Näistä kootaan myös opintoihin kuuluva itsenäisesti toteutettava portfolio.

KUVATAITEET JA MUOTOILU Kuva: Pauliina Sairanen

Kurssisuunnittelusta vastaa taideaineiden pääopettaja Pauliina Sairanen, p. 044 3511 815 tai pauliina.sairanen@linnala.fi.

MAALAUS 140120k Öljyvärimaalaus päiväryhmä 36 t 90 € ke 15.1.­ 8.4. klo 10­12.30 taidelk, 3. krs Pauliina Sairanen Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikkaan, kuvan sommitteluun ja värioppiin. Mahdol­ lista maalata omia aiheita, tai annettuja teh­ täviä. Tavoitteena vahvistaa omaa ilmaisua ja syventää öljyvärimaalaustekniikan osaa­ mista. Vasta­alkajia opastetaan alkuun öljy­ väritekniikassa ja materiaalien hankinnassa. Keväällä perehdymme muotokuvamaalauk­ seen, ihmisen kuvaamiseen ja valon ja var­ jon sävyihin maisemassa. Jatkajat tarvitse­ vat mukaan seuraavat öljyvärimaalaustarvik­ keet: maalauspohjia, luonnoslehtiö tai piirus­

tuspaperia, siveltimiä, palettiveitsiä, öljyvä­ rejä, maalausnesteet, joita haluaa käyttää ja runsaasti innostusta ja luovuutta! 140125k Maalauksen iltaryhmä 39 t 95 € ke 8.1.­8.4. klo 18­20.30 taidelk, 3. krs Pauliina Sairanen Opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 4 eri maalaustekniikkaa lukuvuoden aikana. Syyslukukauden tekniikat olivat muste­ ja akvarellimaalaustekniikka, kevätlukukau­ den akryyli­ ja vahamaalaustekniikka. Opi­ taan myös sommittelua, värioppia ja erityi­ sesti luovaa ilmaisua. Lukukauden taidehis­ toriassa tutustumme modernin taiteen histo­ riaan. Osa materiaaleista sisältyy opetukseen ja hinnassa on 5 € materiaalimaksu, osa tuo­ daan itse. Kurssilla opastetaan materiaa­ lien hankinnassa. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään kuvataidetta harrastaneille. Huo­ mio! Keskiviikkona 4.3. ei ole opetusta. 140130k Ikonimaalaus 36 t 90 €

140135k Akvarellistit 27 t 72 € ti 3.3.­28.4. klo 10­12.30 taidelk, 3. krs Asta Móró Työskentelemme perinteisin ja kokeellisin menetelmin.Tutustumme eri taiteilijoihin ja teosten kautta tyylisuuntiin sekä taidehistori­ aan. Akvarellistit on jatkoryhmä (täysi).

VALOKUVAUS 140210k Valokuvauksen perusteet A 12 t 105 € ma 27.1.­17.2. klo 18­20.15 taidelk, 3. krs Elmeri Härkönen Opit valokuvauksen perustiedot ja­taidot. Sopii myös kokeneemmille kuvaajille perus­

Kuvataiteet ja muotoiluTaideryhmissä opiskeltiin muunmuassa kubistista ilmaisua. Asetelmaa maalaamassa Anneli Holm.


140211k Valokuvauksen perusteet B 12 t 105 € ma 20.4.­ 11.5. klo 18­20.15 taidelk, 3. krs Elmeri Härkönen Ks. Valokuvauksen perusteet A. Ensimmäi­ sellä kerralla 20.4. sovitaan tarkemmin kurs­ sin kokoontumis­ ja kuvausaikatauluista. 140212k Valokuvauksen perusteet jatko 12 t 105 € ma 2.3.­23.3. klo 18­20.15 taidelk, 3. krs Elmeri Härkönen Tarkoitettu perusasiat osaaville. Kuvataan käytännössä eri tilanteissa ja etsitään sopi­ vat kamera­asetukset eri tilanteisiin, opiskel­ laan sommittelua ja syvyysterävyyden hal­ lintaa asetusten avulla. Oma järjestelmäka­ mera ja kamerajalusta mukaan, mutta tarvit­ taessa käytössä on neljä Canon550d kame­ raa ja kaksi kuvausjalustaa.

MAINOSLIITE | 7

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA ELOKUUTA 2019 2019 perjantaina16.27. joulukuuta

TAITEEN TYÖPAJAT 140140s Kuvanveiston työpaja 15 t 46 € pe 6.3.­17.4. klo 16.30 ­ 18.45 taidelk, 3. krs Juho Sihvonen Tutustutaan kuvanveiston työkaluihin ja menetelmiin, sekä veistetään savesta ja ope­ tellaan muotin tekemistä ja valamista.Kurssi sopii myös aloittelijoille ja edistyneemmille osaamisen kehittämiseen. Huomio! Työpaja ei kokoonnu pitkänä perjantaina 10.4. 141010k Elävän mallin piirustus -työpaja 10 t 35 € pe 24.4.­25.4. klo 16.30­18.45 ja La 10­15.15 taidelk, 3. krs Laura Wirén Piirretään sekä pitkiä, että lyhyitä asentoja ja nopeatempoista croquis ­piirustusta. Pereh­ dytään kehon mittasuhteisiin, kokeillaan eri laisia piirtimiä ja piirretään pienille ja isoille

papereille, jolloin piirustustelineet käytössä. Piirtäessä saat henkilökohtaista opastusta ja vinkkejä ilmaisuun. Elävän mallin piirtä­ minen on taidollisesti erittäin kehittävää ja luonteeltaan mukaansatempaavaa piirustus­ harjoitusta!

LASINSULATUS JA KERAMIIKKA Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen. Materiaalit voi ostaa ohjaajalta. Ota oma esi­ liina mukaan kurssille. Keramiikkakurs­ seilla mahdollisuus valaa myös kipsimuot­ teja. Kurssimaksuihin on jo lisätty polttomak­ sut. Keramiikkaryhmät kokoontuvat Linna­ lan keramiikkaluokassa, 3. krs. Lasinsulatus­ ryhmät kokoontuvat kuvataidekoululla, os. Puistokatu 7. 140305k Raku-keramiikka 13 t 60 €

Linnalassa pe 24.4. klo 17.30­20.30, raku­ poltto la 16.5. klo 9­15.45 Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mus­ taa tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehti­ vää keramiikkaa. Poltto tapahtuu Savonlin­ nan ammatti­ ja aikuisopiston kulttuurialan (Artemian) tiloissa ulkona (Pohjolankatu 6). Ei alennuksia. 140320k Keramiikan päiväryhmä 28 t 80 € ke 8.1.­19.2. klo 9.30 ­ 12.45 Valmistetaan koriste­ ja käyttöesineitä savesta käsinrakentamalla, valamalla ja drei­ jaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. ali­ lasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasitteet ja lasin sulattaminen esineen pintaan. 140325k Keramiikan iltaryhmä 28 t 80 € to 9.1.­20.2. klo 18­21 Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140330k Keramiikan päiväryhmä jatko 28 t 80 € ke 4.3.­15.4. klo 9.30­12.45 Ks. Keramiikan päiväryhmä. 140335k Keramiikan iltaryhmä jatko 28 t 80 € to 5.3.­16.4. klo 18­21 Ks. Keramiikan päiväryhmä. Ryhmä ei kokoonnu kiirastorstaina 9.4. 140338k Lasityöt 4 t 18 € la 25.1. klo 10­14 Voit tehdä pienen työn tiffanytekniikalla tai sulatuslasista koruja, lautasia, vateja sekä ikkuna­ ja seinäkoristeita. Sulatustyöt teh­ dään sulattamalla lasilevyjä yhteen ja sulat­ tamalla lasi valmiiseen muottiin. Bullseye­ laseja voit ostaa opettajalta, tiffanytöiden juottamiseen tuotava omat materiaalit. Opis­ tolla joitain hiomakoneita ja juotoskolveja. Sulatustöihin lisätään polttomaksu.

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT Kurssisuunnittelusta vastaa koulutussihteeri Marja­Leena Hasselqvist p. 040 680 3830 tai marja­leena.hasselqvist@linnala.fi Pyhän Olavin teeman mukaiset tapahtumat: Kurkistuksia kotiseutuun ­retki la 10.10.2020 Pyhän Olavin retkeilyreitit ­ Viikinkikuninkaan matkassa Savonlinnasta saaristomerelle ­yleisluento ke 7.10.2020 klo 18.00,Lin­ nala­sali

YLEISLUENNOT Luennot ovat Linnalan luentosalissa, johon mahtuu 70 hlöä. Luennoille ei tarvitse ilmoit­ tautua ennakkoon. Yleisluento Diabeteksen hoidon tavoitteet ke 12.2. klo 18­19.30 Ylilääkäri Timo Tuominen Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan Seudun Diabetes ry. Vapaa pääsy. Yleisluento Siperia. Suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa to 20.2. klo 18­19.30 Jussi Konttinen, toimittaja, Helsingin Sanomat Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Kontti­ nen muutti perheineen Siperian kylmimmälle alueelle Jakutiaan. Talvella pakkanen pauk­ kui 50 asteessa ja perhe sulatti vettä jääloh­ kareista. Lapset kävivät siperialaista kylä­ koulua ja munniharppupainotteista päivä­ kotia. Konttinen on julkaissut kokemuk­ sistaan kirjan Siperia – suomalaisen per­ heen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin jakuuttikylässä, mutta myös Siperian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata, suunnatto­ mia luonnonrikkauksia, arktisen alueen herk­ kää luontoa ja ilmastonmuutosta. Tässä tilai­ suudessa Konttinen kertoo Siperiasta sanoin ja kuvin. SOSTERIN sähköiset palvelut -teemapäivä to 5.3. klo 13­15 Sosterin asiantuntijat Tilaisuudessa on esittelyssä sähköinen asi­ ointi, omakanta, sosteri.fi –kotisivut, nestori,

Kuva: Pasi Massinen

yssi.fi ja Geronet­hanke. tarkempi sisältö os. linnala.fi > kurssihaku > yleisluennot. Yhteistyössä Linnalan opisto, Sosteri, Savon­ linnan Seudun Kolomonen ry ja Savonlinnan kesäyliopisto. Yleisesittelyn jälkeen henkilö­ kohtaista ohjausta, eli ota halutessasi oma laite mukaan, esim. tabletti tai älypuhelin. Vapaa pääsy. Tietoisku: Savonlinnan kaupungin kotisivut – hyödyksi kuntalaisille! ti 10.3. klo 18­19.30 Tiedottaja Miia Käyhkö ja atk­suunnittelija Marika Turunen, Savonlinnan kaupunki Mitä kaupungin kotisivut pitävät sisällään? Miten löydän sieltä tietoa kaupungin palve­ luista? Mitä kaupungin palveluja voin käyttää sähköisesti? Kaupungin kotisivut aktiivisena tiedonlähteenä. Yleiskatsaus sivuston hyöty­ käyttöön. Vapaa pääsy. Yleisluento Barbarossa ja Suomi – osa 2 ti 24.3. klo 18­19.30 Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen. Vapaa pääsy. Yleisluento Myyttinen metsä ti 31.3. klo 18­19.30 Näyttelypäällikkö FM Reetta Karhunkorva Luennolla sukelletaan suomalaisen kan­ sanperinteen metsäsuhteeseen, joka eroaa suuresti nykyisestä. Arvoitukselliseksi ja uhkaavaksikin koettua metsää kunnioitet­ tiin, arvostettiin ja pelättiin. Muinais­ ja kan­ sanuskon luontosuhde herättää tässä ajassa runsaasti kiinnostusta. Kaukaisesta mennei­ syydestä, toisesta ajasta ja maailmasta, hae­ taan oppia siihen, miten luontoon voisi suh­ tautua toisin, tasa­arvoisemmin. Yhteistyössä Suomen Metsämuseo Lusto. Vapaa pääsy. Eväitä retkeilyyn -tietoisku ke 6.5. klo 18.00­19.30 Linnalan luentosali YTM, kouluttaja Harri Heinonen Retkeily ja jokamiehenoikeudet ovat suo­ malaisten etuoikeus. Joku viihtyy yksin, mutta useinmiten retkeily on hyvin sosi­ aalinen tapahtuma. Meillä retkeilymuotoja ja ­kohteita on yllin kyllin. Päiväretki eväi­ den ja ystävän kera tai yöretki lähikohtee­

Muistikoulu sopii erinomaisesti kaikille aivoterveydestä kiinnostuneille seen vaikka viikonlopun yli ja olet jo kau­ kana. Vene­ tai kanoottiretki ainutlaatuiseen Pihlajaveden saariston järvierämaahan. Vuo­ denajat antavat vaihtelua ja lisämausteen. Kevään avaruus, kesän lämpö ja vehreys tai ruskan väriloisto ja sienisaalis. Retkeily ei vaadi erityisiä varusteita, mutta muutoin kan­ nattaa varautua. Siäminkiläinen ruppee mak­ koomaan ettei kuavu. Kurssin kautta retkelle. Kurssimaksu 5 € paikan päällä (käteinen).

YHTEISKUNNALLISET KURSSIT 210105k Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8 t 54 € la 21.3. klo 10­17 luentosali, aulakrs Järjestyksenvalvojakouluttaja Matti Korhonen Kertauskoulutuksella voit päivittää myös jo vanhentuneen kortin, mikäli olet suorittanut peruskurssin 1.3.2007 jälkeen (32 t). Huomi­ oithan ennen kurssille ilmoittautumista, että mikäli olet suorittanut peruskurssin ennen 1.3.2007, ei kortti saa olla vanhentunut saa­ daksesi sen kertauskoulutuksella voimaan. Kurssilla noudatetaan 31.3.2018 päivitettyä

koulutusmateriaalia (sis. hintaan). Kurssilta ei sallita poissaoloja. Ei alennuksia. 210110k Järjestyksenvalvojan peruskurssi 40 t 185 € 31.3.2018 päivitetty koulutusmateriaali sis. hintaan. Kurssilta ei sallita poissaoloja. Kokoontumiskerrat ma 6.4. klo 17.30­20.45, ti 7.4. klo 17.30­20.45, ke 8.4. klo 17.30­ 20.45, ti 14.4. klo 17.30­20.45, to 16.4. klo 17.30­20.45, la 18.4. klo 10­17 (sis. voiman­ käyttöosio), ma 20.4. klo 17.30­20.45, ma 21.4. klo 17.30­20.45, to 23.4. klo 17.30­ 20.45. Ei alennuksia. 210205k Saaristomerenkulku 40 t 185 € ti 4.2.­14.4. klo 17.30­20.45 luokka D, 2. krs Tuntiopettaja Arsi Kajaus Kurssi on Suomen Navigaatioliiton kurssivaa­ timusten mukainen peruskurssi, joka antaa perustiedot vesillä liikkumisesta, merikartan käytöstä, paikanmäärityksestä, merenkulun turvalaitteista, reitin suunnittelusta ja vesilii­ kenteen säännöistä. Kurssin päätteeksi järjes­ tetään halukkaille mahdollisuus suorittaa saa­ ristolaivurin tutkinto (17.04.2020), josta erilli­

nen maksu. Oppivälineinä Suomen Navigaa­ tioliiton Saaristonavigointi ­kirja, Carta Marina ­harjoitusmerikartta ja karttaan liittyvä Loisto­ luettelo, merenkulun kolmioastelevy ja harppi. Tarvikkeista yhteistilaus. Ei alennuksia. 210620k EAK65+ - ennakoivan ajon koulutus 8 t 32,30 € =seniorialennettu hinta) ke 18.3.­25.3. klo 12­15.30 luentosali Liikenneopettaja, Liikenneturvan kouluttaja Veijo Suomela EAK65+ keskusteleva, vuorovaikutteinen, 65 vuotta täyttäneille autoilijoille räätälöity kou­ lutus. Koulutuksen aikana käsitellään ikään­ tymisen vaikutusta ajokykyyn ja ­taitoon, annetaan vinkkejä ajotaidon ylläpitämiseen sekä vaaratilanteiden välttämiseksi. Koulu­ tus sisältää ennakkokyselyn, jonka avulla tarkennetaan kurssin sisältö ryhmälle sopi­ vaksi. Saat tarkemman ohjeen ennakkokyse­ lyn tekemiseen ilmoittautumisen yhteydessä. Yhteistyössä Liikenneturva. Ilm. viim. ke 4.3. 220135k Käytännön sijoittamisen kurssi 9 t 39 € ke 4.3.­25.3. klo 18­19.45 luokka D, 2. krs Savonlinnan Osakesäästäjien sihteeri Sirkku Hokkanen Kurssi on jatkoa syyslukukauden sijoittami­ sen peruskurssille, mutta sille voivat osal­ listua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Aiheina ovat 1. Salkun rakentaminen ja hallinta, 2. Rahastojen valinta tunnuslukujen avulla, 3. Korkosijoittaminen ja korkorahastojen tuotto­ ajurit ja 4. Verojen suunnittelu. Ei alennuksia. Yhteistyössä: Suomen Osakesäästäjät. 220203k Muistikoulu 11 t 28 € pe 6.3.­27.3. klo 10­12.30 luentosali FM, kotitalousopettaja Ulla Ventelä Kurssi on kohdennettu yli 60­vuotiaille, aivo­ terveydestä kiinnostuneille. Aiheina ovat 1. Muistin toiminta, aistien ja havainnoin­ nin merkitys sekä muistikeinot muistami­ sen tukena, 2. Muistiterveyden riskit, unen ja liikunnan vaikutukset muistiin, 3. Ravin­ non merkitys aivoterveyteen, 4. Unohtaminen ja muistihäiriöt. Muistisairaan kohtaaminen. Yhteistyössä Etelä­Savon muistiluotsi.

TEATTERI, ILMAISU JA KIRJALLISUUS Kurssisuunnittelusta vastaa koulutussihteeri Marja­Leena Hasselqvist p. 040 680 3830 tai marja­leena.hasselqvist@linnala.fi.

TEATTERI 190101k Teatteri-ilmaisun lapsiryhmä 9-12 v. 16 t 40 € ma 13.1.­9.3. klo 15.30­17 liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Suvi Pennanen­Oikari Tutustutaan teatterin maailmaan ilmaisu­ taidon, draaman, leikkien ja improvisaation avulla. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta teat­ terista. Ryhmässä tehdään kevätkaudella näy­ telmä Punahilkka, josta on muutama yleisöesi­ tys. Esitysajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 190102k Linnalan Nuorisoteatteri 13-18 v. 36 t 95 € ti 7.1.­14.4. klo 15.30­17.45 luentosali, aulakrs Ohjaaja Suvi Pennanen­Oikari Teatteri­ilmaisussa opetellaan teatteritaidetta ja sen keinoin tuntemaan ja ilmaisemaan itseä sekä kehittämään omaa työskentelyä ja yhteistyötä vuorovaikutteisesti, vastuullisesti, tavoitteellisesti ja laatua arvostaen. Ryhmä valmistaa esityksen Don Quijote (Cervantes, dramatisoinut Marja­Kaarina Mykkänen). Esi­

tykset su 19.4, ti 21.4. ja pe 24.4. Savonlin­ nan kulttuurikellarissa. 190105k Linnalan teatterin päiväryhmä (seniorit) 36 t 45 € ke 8.1.­1.4. klo 13­15.45 Linnala­sali, aulakrs Teatteriohjaaja Martti Luukko Valmistetaan esitykseksi Simo Perämäen näytelmä Salarikas morsian. Oletko harkin­ nut ryhtymistä teatterin harrastajaksi? 190110k Linnalan teatterin iltaryhmä 36 t 45 € ke 8.1.­1.4. klo 16.30­19, Linnala­sali, aulakrs Teatteriohjaaja Martti Luukko Harjoitellaan Hella Wuolijoen näytelmää Nis­ kavuoren nuori emäntä. Ryhmään voi vielä ilmoittautua.

ILMAISU 190205k Runopiiri Linnan Lausujat 36 t 45 € to 16.1.­16.4. klo 17.30­20 luentosali, aulakrs Ohjaaja Kaarina Lavonen Runoja, no miks´ei! Haluatko kehittää ilmai­ suasi runojen maailmassa? Ääni­, hengitys­, rentoutus­ ja improvisaatioharjoituksia.

Kuva: Pasi Massinen

Kevään runomatinean teema: Elämä ja kuo­ lema. Matinea on Linnala­salissa su 19.4. klo 16. Esiinnymme myös erilaisissa tilaisuuk­ sissa. Viikolla 9 ei harjoituksia, saliharjoituk­ set la 28.3., la 4.4. ja la 18.4. Tule mukaan!

KIRJALLISUUS FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anu Partanen 190305k Luovan kirjoittamisen kurssi 18 t 54 € ti 4.2.­7.4. klo 16.30­18.30 opetuskeittiö, aulakrs Luovan kirjoittamisen kurssilla harjoite­ taan kirjallista itseilmaisua. Teemme tun­ neilla pieniä kirjoitusharjoituksia niin runou­ den kuin proosan lajimaailmoissa ja kokei­ lemme sanataiteen aluevaltauksia luovasti. Ryhmässä keskustellaan ja annetaan palau­ tetta harjoituksista. Kurssi sopii hyvin kai­ kenikäisille ja omaelämäkertakirjoittamisesta kiinnostuneille. 190310k Lukupiiri 8 t 32 € ti 18.2.­14.4. klo 14­15.30, kieliluokka B, 2. krs Keskustellaan kirjoista ja niiden kirjailijoista, omista lukutunnelmista, teemoista.Tervetu­

Teatteri-ilmaisun lapsiryhmässä tutustutaan teatterin maailmaan ilmaisutaidon, draaman, leikkien ja improvisaation avulla. loa mukaan yhteisten lukemiskokemusten ja kiinnostavien keskustelujen äärelle! Kirjat: ti 18.2. Mika Waltari: Yksinäisen miehen juna,

ti 10.3. George Orwell: Vuonna 1984, ti 31.3. Helena Sinervo: Runoilijan talossa, ti 14.4. Ljudmina Ulitskaja: Iloiset hautajaiset


8 | MAINOSLIITE

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA perjantaina 27. joulukuuta 2019

KIELET HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA (keskusta-alue), YLEISISTÄ KIELITUTKINNOISTA, esittää kurssitoiveita tai antaa palautetta? Sinua neuvoo kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, joka vastaa kaikkien kielikurssien suunnittelusta. Puhelin 040 680 3819, s-posti paivi.harjusalmi@linnala.fi, Skype linnalankieltenopettaja. Tervetuloa myös käymään. Ota rohkeasti yhteyttä – neuvonta on sinua varten! Tavattavissa to 2.1. klo 9-13.30 ja 14.30– 17 ja ti 7.1. klo 10–13.30 ja 14.30–18, muulloin varmimmin torstaisin klo 14-15. Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kursseista voi kysyä Aune Keinäseltä, p. 040 680 3808.

around language tables, with signs marking the languages spoken. Choose a table, meet both Finns and foreigners, get to know people, and have a good time. Coffee etc. can be bought at the counter, if you wish. We need volunteers for different language tables; all languages are welcome! Would you like to help others learn your native language through casual conversation? Please contact us before each meeting, on Wednesday at the latest, so we will be able to give advance information about the languages available each time. Contact info: paivi.harjusalmi[at]linnala.fi, tel. 040 6803819.

MILLÄ TAITOTASOLLA OLEN?

OPPIKIRJAT hankitaan itse, jollei kurssin kohdalla ole muuta ilmoitettu. ILMOITTAUDU ENNAKKOON ja varmista paikkasi! Mikäli olet ehtinyt maksaa kurssi­ maksun ja kurssi ei alakaan, maksut palau­ tetaan. Tule aina ensimmäiselle tunnille kurs­ sipaikan saatuasi riippumatta siitä, mon­ tako opiskelijaa kurssille on ilmoittautunut. Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta kurssille saattaa ilmestyä muitakin. Mikäli kurssi ei täytä vaadittua minimirajaa, sen on mahdollista alkaa, mikäli osallistujat halua­ vat olla mukana korotetuin kurssimaksuin. Tästä sovitaan ensimmäisellä kokoontumis­ kerralla. KELPAAVATKO LINNALAN KIELIKURSSIT MUISSA OPPILAITOKSISSA? Kielikursse­ jamme on hyväksytty suorituksiksi perus­ koulusta korkea­asteelle. Tiedustele mahdol­ lisuudesta ensin omasta oppilaitoksestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle Linnalaan saavasi siitä suorituksen. Keskustele myös Linnalan opettajan kanssa mahdollisesta arvioinnista heti kurssin alussa. Tiedäthän, että joillakin kursseilla voi saada arvion osaamisestaan Kielenosaaja­merkillä. Olemme FACEBOO­ KISSA www.facebook.com hakusana: Linnala Kielikoulutus. Seuraa meitä myös TWITTE­ RISSÄ, @linnalakielet sekä BLOGISSA http:// linnalakielikoulutus.wordpress.com YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI) YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväs­ kylän yliopiston kehittämä valtakunnalli­ nen tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidos­ taan virallisen todistuksen haluaville riippu­ matta siitä, missä taito on hankittu. Ilmoit­ tautumiset Internetissä (ei siis enää Linnalan opistolle) Opintopolku­palvelussa https://yki. opintopolku.fi Tutkintomaksut: perustaso 100 €, keskitaso 123 €, ylin taso 160 €. Taitotasot: https://www.oph.fi/koulutus_ja_ tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/ taitotasokuvaukset. Linnalan kurssien kuva­ uksen loppuun on merkitty kurssin YKI­taso. Tutkintopäivät KEVÄT, ilmoittautumiset 3.­28.2.2020 14.3.2020 englanti, italia, venäjä, perus­ ja keskitaso 28.3.2020 suomi, perus­, keski­ ja ylin taso 4.4. 2020 ranska, ruotsi, perus­ ja keskitaso KESÄ, ilmoittautumiset 1.­12.6.2020 29.8.2020 suomi, keskitaso

KIELIKAHVILA CAFÉ LINGVA Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja kaikille avoin kahvila. Milloin: Joka kuukau­ den toisena maanantaina klo 17.15–18.45, alkaen 13.1. Seuraavat 10.2., 9.3., 11.5. Missä: Kirjasto Joeli, Asemantie 5, Savon­ linna. Vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Joka kielelle on oma pöy­ tänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä tai vaikkapa vain kuunnella toisten tarinointia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Haluk­ kaat voivat ostaa kahvia jne. Tarvitsemme myös vapaaehtoisia kielipöytiin; kaikki kie­ let ovat tervetulleita! Erityisesti suomen kie­ len pöytään kaipaamme syntyperäisiä mie­ hiä. Haluaisitko auttaa muita käyttämään äidinkieltäsi? Ota meihin yhteyttä viimeis­ tään kahvilaa edeltävänä keskiviikkona. Näin voimme kertoa etukäteen mitä kie­ liä kulloinkin on tarjolla. Yhteydenotot paivi. harjusalmi[at]linnala.fi, p. 040 6803819. A free international multi­lingual café open to everyone. When? The 2nd Monday of each month at 5.15­6.45 PM, beginning 13 Jan. (10 Feb., 9 March, 11 May.). Where? City Library Joeli, Asemantie 5, Savonlinna. An informal gathering for practising languages and learning about other cultures. We gather

MIKÄ KURSSI OLISI MINULLE SOPIVAN TASOINEN? HAKISINKO KURSSILTA OSAAMISMERKKIÄ? Haluaisitko tietää mitä osaat ja saada siitä taitotasosi mukaisen tunnustuk­ sen? Kielenosaaja­merkkiä voi nyt hakea kursseilta, joiden nimen lopussa on tähti. Osoitat osaamisesi kurssin mittaan port­ foliolla eli tekemiesi tehtävien kokoel­ malla, jotka opettajasi lopuksi arvioi. Kie­ lenosaaja­merkki on digitaalinen ja sii­ hen liitetään sanallinen kuvaus osaami­ sestasi kielitaidon eurooppalaisen viite­ kehyksen (EVK) kuusiportaisella astei­ kolla. Merkkiä voi hyödyntää työssä, opiskelussa, työpaikkaa haettaessa ja liittää vaikkapa LinkedIniin. Hakemi­ seen tarvitset s­postiosoitteen. Merkki on maksuton. Ilmoita viimeistään toi­ sella kokoontumiskerralla opettajallesi aikovasi hakea merkkiä. Jokaisen kurs­ sin loppuun on sulkuihin merkitty taito­ taso, jolle se sijoittuu. Lisätietoja www. linnala.fi Olet taitotasolla A1, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Lue­ tun ymmärtäminen Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esi­ merkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luet­ teloissa. Kirjoittaminen Pystyn kirjoitta­ maan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esi­ merkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansalli­ suuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislo­ makkeeseen. Kuullun ymmärtäminen Tun­ nistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisim­ pia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi. Puhuminen Sel­ viydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskus­ teluista, jos puhekumppanini on valmis tois­ tamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja aut­ tamaan minua muotoilemaan sen, mitä yri­ tän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. Osaan käyttää yksinkertai­ sia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen. Olet taitotasolla A2, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Lue­ tun ymmärtäminen Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löy­ tämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tie­ toa jokapäiväisistä yksinkertaisista teks­ teistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmär­ rän lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtai­ sia kirjeitä. Kirjoittaminen Pystyn kirjoitta­ maan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tar­ peisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksin­ kertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimer­ kiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. Kuullun

ymmärtäminen Ymmärrän muutamia sanon­ toja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimer­ kiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja per­ heestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydin­ sisällön. Puhuminen Pystyn kommunikoi­ maan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä kes­ kusteluista, mutta ymmärrän harvoin kyl­ liksi pitääkseni keskustelua itse yllä. Pys­ tyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luet­ telomaisesti, aivan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita. Olet taitotasolla B1, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtu­ mien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset hen­ kilökohtaisissa kirjeissä. Kirjoittaminen Pys­ tyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henki­ lökohtaisia kirjeitä, joissa kuvailen koke­ muksia ja vaikutelmia. Kuullun ymmärtämi­ nen Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleis­ kielisestä puheesta, jossa käsitellään esi­ merkiksi työssä, koulussa tai vapaa­aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio­ ja tv­ ohjelmista, joissa käsitellään ajankohtai­ sia tai minua henkilökohtaisesti tai amma­ tillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. Puhuminen Selviy­ dyn useimmista tilanteista, joita syntyy koh­ dekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskuste­ luun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiin­ nostavia tai jotka liittyvät arkielämään, esi­ merkiksi perheeseen, harrastuksiin, työ­ hön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asi­ oihin. Osaan liittää yhteen ilmauksia yksin­ kertaisella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyr­ kimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selit­ tämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitel­ miani. Pystyn kertomaan tarinan tai selittä­ mään kirjan tai elokuvan juonen sekä kuvai­ lemaan omia reaktioitani. Olet taitotasolla B2, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan ajankoh­ taisia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. Kirjoittaminen Pys­ tyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskoh­ tia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman tai raportin, jossa väli­ tän tietoa tai esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta tai sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapah­ tumien tai kokemusten henkilökohtaista merkitystä. Kuullun ymmärtäminen Ymmär­ rän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pys­ tyn jopa seuraamaan monipolvista peruste­ lua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tvuutiset ja ajankohtaisohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esite­ tyt elokuvat. Puhuminen Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöl­ linen yhteydenpito syntyperäisten puhu­ jien kanssa on mahdollista ilman että kum­ pikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pys­ tyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihe­ piireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuva­ uksia hyvinkin erilaisista minua kiinnosta­ vista aiheista. Pystyn selittämään näkökan­ tani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Olet taitotasolla C1, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Ymmärrän pitkiä ja monipol­ visia asia­ ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikke­ leita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloin­ kin, kun ne eivät liity omaan alaani. Kirjoitta­ minen Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani suju­ vasti ja spontaanisti ilman että minun juuri­ kaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyt­ tää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaa­ lisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmälli­ sesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viita­ taan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmär­ rän tv­ohjelmia ja elokuvia ilman erityi­

siä ponnistuksia. Puhuminen Pystyn ilmai­ semaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaa­ nisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä jous­ tavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja amma­ tillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuk­ sia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkö­ kohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen.

KIELTEN YKSILÖ- JA PARIOPETUS Eivätkö kielten ryhmäopetuksen sisäl­ löt, ajankohdat tai etenemistahti vastaa tar­ peitasi tai kaipaat tukiopetusta? Sinulle on uudenlainen palvelu! Yksilö­ ja pariopetuk­ sessa voit itse valita tason ja kehitettävän kielitaidon osa­alueen (kielioppi, yleiskielen ja erikoisalojen sanasto, tekstin tai kuullun ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdis­ telmä). Opettaja auttaa tarvittaessa tasosi määrittelyssä, ja hänen kanssaan sovi­ taan tapaamisajat. 10 oppitunnin (á 45 min) paketti maksaa 208 €, pariopetuksen 15 tun­ nin paketti 156 €/opiskelija. Voit myös opis­ kella joitakin kieliä Skypen tai Adobe Con­ nectin välityksellä. Mikäli ohjausta välinei­ den peruskäytöstä tarvitaan, osa oppitun­ neista käytetään siihen. Yksilö­ ja pariope­ tusta annetaan vain yksityishenkilöille eikä kursseja voida laskuttaa yrityksiltä, yhtei­ söiltä tai julkishallinnolta. Tunnit pidetään opistolla lukukauden loppuun mennessä. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää seu­ raavalle lukukaudelle. Esteen sattuessa sovi­ tut tunnit tulee peruuttaa suoraan opetta­ jalle 24 h ennen tunnin alkua. Muussa tapa­ uksessa tunti katsotaan pidetyksi. Pariope­ tuksessa molempien on oltava samalla tai­ totasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla tasolla olevan mukaan. Opisto ei välitä pareja. Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan opettajalle alkaen to 2.1. klo 9.00. HUOM! Myös tiedustelut vasta tuolloin. Tun­ teja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoit­ tautua nopeasti! Ei alennuksia. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet. Englanti Skypen ja AC:n käyttö mahdollista. HuK Katja Pajarinen­Mohamed, p. 050 526 5470 tai s­postilla katja.pajari­ nen@gmail.com. Espanja filologi Terje Kurola, p. 050 525 2302 tai terje_kurola@hotmail.com. Vain yksilöopetusta. Italia Skypen käyttö mahdollista. HuK Liisa Kärkkäinen, p. 050 542 3859. Ranska tuntiop. Frédéric Baduel, fredericbaduel@ hotmail.com, p. 044 293 9456 (opettaja puhuu myös suomea). Saksa FM Jarmo Pitkänen, p. 050 572 1246, jaskapitkanen21@gmail.com. Suomi FM Milja Juuti, p. 050 340 4728. Skypen käyttö mahdollista. Venäjä FM Milja Juuti, p. 050 340 4728. Viittomakieli tuntiop. Anita Nikulainen, p. 044 505 2528. Viro filologi Terje Kurola, p. 050 525 2302 tai terje_kurola@hotmail.com. Vain yksilöopetusta. Ruotsi FM Milja Juuti, p. 050 340 4728.

EDULLISEMMAT KIELIKURSSIT PAKETTINA Englannin puhekursseista saat 15% alennuksen, jos olet jo jollain oppikirjaa käyttävällä englannin kurssilla. Alennetut hinnat: Speak English Easily 46 €, Now We Are Talking 38 €, Keep up Your Eng­ lish A 46 €, Keep up B 50 €.

ENGLANTI PERUSTASO Perustason kurssit sopivat opistossa opintonsa aloittaneille ja peruskouluta­ soisen englannin kertaajille. 110004k Englantia melkein alusta 24 t 58 € ma 13.1.­6.4. klo 17.15­18.45 kielilk A, 2. krs Katja Pajarinen­Mohamed Sopii yhden lukukauden opistossa opiskel­ leille/englannin kielen aloittelijoille. Oppikir­ jana Destinations 1 kappaleesta 3. Aiheina mm. asuminen ja perhe. Kieliopista opitaan uutena mm. prepositioiden, omistusmuoto­

jen ja artikkeleiden käyttöä. Opiskelu tapah­ tuu rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilö­ ja paritehtäviä. Ei tunteja 24.2. (YKI1/A1) 110006k Englantia pari vuotta pakertaneille* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 12.30­14 kielilk A, 2. krs Katja Pajarinen­Mohamed Sopii 2­3 lukuvuotta opistossa opiskelleille/ englannin kielen aloittelijoille. Oppikirjana Destinations 2 kappaleesta 7. Aiheina ovat mm. terveys, työelämä ja matkustaminen. Kieliopista uutena apuverbien käyttö ja tule­ vaisuudesta puhuminen. Lisäksi harjoitel­ laan erityisesti kysymyslauseiden muodos­ tamista. Opiskelu tapahtuu rennossa ja kan­ nustavassa ilmapiirissä kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilö­ ja paritehtäviä. Ei tunteja 25.2. (YKI1/A1) 110008k Englanti 6 aamukurssi* 24 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 10.30­12 kielistudio, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Sopii 5­6 v. opistossa opiskelleille (n. 250 h) TAI peruskoulutietojen kertaajille. Aihei­ tamme: neuvojen, ohjeiden ja varoitusten antaminen ja niistä kysyminen, kokemuk­ sista kertominen, harrastukset, autoiluun liit­ tyvä sanasto. Erityishuomio puhumisessa, opiskelumenetelmät miellyttäviä ja kannus­ tavia eikä riveittäin etenevää kyselyä käy­ tetä. Oppikirja Destinations 3 (sis. CD:n) kappaleesta 6. Edetään iltakurssin kanssa samaan tahtiin, joten vuorottelu näiden välillä on mahdollista. Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa arvelet käyväsi eniten.(YKI2/A2) 110010k Englanti 6 iltakurssi* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 17.15­18.45 kielilk A, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Ks. ed. kurssi. 110015k Englantia epäröiville/ English in the Morning* 22 t 54 € ti 14.1.­31.3. klo 10.30­12 kielistudio, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Sanaston kertausta, laajentamista sekä puhutun englannin ymmärtämisen kehit­ tämistä peruskoulutiedot tai esim. English for You 4/Steps 2 ­oppikirjojen oppimäärän tai vast. hallitseville. Kuullun ymmärtämistä oppii kuuntelemalla, joten opettaja käyttää tunneilla vain selkeää englantia. Yksinkertai­ sia lauseita selityksin, kuvin ja elein höystet­ tynä on kaikkien mahdollista ymmärtää. Pie­ niä puheharjoituksia, hiukan kieliopin ker­ tausta, lyhyitä tekstejä. Työtavat opiskeli­ joita rohkaisevia eikä esim. riveittäin etene­ vää kyselyä käytetä. Sanakirja/mobiililaite ja muistiinpanovälineet mukaan, monisteet saa opettajalta.(YKI2/A2) Level: basic (YKI2 or A2). Welcome to revise basic English grammar, learn new vocabulary and practise speaking. Teaching in easy English, no Finnish required. Please bring own dictionary/smartphone, if possible. 110025k Speak English Easily 20 t 50 € ke 13.1.­25.3. klo 17.15­18.45 sovelluslk, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Tule muuttamaan oppimasi sanat ja raken­ teet puheeksi! Olet opiskellut peruskou­ lun englannin oppimäärän/5­7 v. Linnalassa, et puhu vielä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Sinulla ei tarvitse olla syvällisiä ajatuksia keskustelun pohjaksi, sillä houkuttelemme kielitaitosi esiin mielenkiintoisten aiheiden ja aktiviteettien avulla turvallisesti pareittain ja pienryhmissä. Mukaan muistiinpanovälineet ja sanakirja/mobiililaite, muun materiaalin tuo opettaja.(YKI2/A2) We practise speaking English about interesting topics and learn new words in a relaxed atmosphere. Teaching in easy English, no Finnish required. If possible, bring own dictionary/smartphone. Level: basic (YKI2 or A2). 110932k Английский язык русскоязычным 24 t 0 € ma 13.1.­6.4. klo 17­18.30 kielilk B, 2. krs FM Milja Juuti Приходите изучать или повторять основы английского языка, с урока 13. Вам нужно владеть системой артиклей и глаголов настоящего и прошедшего времени. Вы должны знать несколько вежливых фраз и немного говорить о себе. Мы будем учить глаголы продолженного времени и разговорные ситуации напр. в ресторане и в других местах. Мы пользуемся учебником New Headway Beginner, который вы сами купите в книжном магазине Суомалайнен после первых уроков. Тогда возможно сделать групповой заказ. Цена учебника около 44 евро, нo курс бесплатный! Вы получите кроме учебника также диск ДВД, который очень полезный в самообразовании дома. Добро пожаловать на курсы!


MAINOSLIITE | 9

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA ELOKUUTA 2019 2019 perjantaina16.27. joulukuuta

Kuva: Pasi Massinen

ENGLANTI JATKOTASO Jatkotason kurssit sopivat jatko­opin­ noiksi peruskoulutiedot tai Linnalan peruskurssitason hyvin hallitseville, lukiotasoisille kertaajille tai vähintään lukiotason kielitaidon ylläpitämiseen pyrkiville. LOOKING FOR ENGLISH COURSES IN ENGLISH? If the course name is partly or completely in English, teaching language will be English, no knowledge of Finnish necessary.

110910k Venäjä 5* 24 t 59 € ke 15.1.­8.4. klo 17­18.30 ryhmätyölk, 2. krs Jos olet ”pitkän linjan” venäjän opiskelija (6­8 vuotta Linnalassa tai vastaava määrä muualla), niin tule kertaamaan ja laajenta­ maan kielitaitoasi Pora 2 ­oppikirjan kap­ paleesta 3 alkaen sekä opettajan lisäma­ teriaalin avulla. Teemoina mm. vapaa­aika, kulttuuriharrastukset, juhlat ja arkitoimin­ not, joita harjoitellaan varsinkin erityyppisillä suullisilla tehtävillä. Kielioppi painottuu eri­ tyisesti monikon sijamuotoihin. Kielen lisäksi vahvistamme venäjätietoutta erilaisilla mate­ riaaleilla. (YKI2­3/A2­3)

110103k Englantia perustasolta eteenpäin* 24 t 54 € to 16.1.­9.4. klo 11­12.30 kielilk A, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Sopii niille englannin perus(koulu)tai­ dot hallitseville/lukion englannin kertaa­ jille, jotka sanaston laajentamisen ja kie­ liopin lisäksi kaipaavat erityisesti puhu­ misen harjoittelua. Opimme kieltä käyttä­ mällä sitä jokapäiväiseen elämään liitty­ vissä tilanteissa. Aiheinamme ovat erilaiset ostospaikat ja lahjojen hankkiminen sekä tunteet ja mielialat. Kielioppiakin saadaan tuhti annos: epäsuorat kysymykset, apu­ verbejä korvaavat rakenteet sekä passiivin kertaus. Tekemällä oppii, myös sanastoa ja kielioppia! Oppikirjana Stepping Stones 1 sivulta 143 kirjan loppuun. HUOM! Ei tun­ teja 30.1. (YKI3/B1) 110105k Englantia keskitasolle aamukurssi* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 10.30­12 kielilk A, 2. krs HuK Katja Pajarinen­Mohamed Sopii noin 6­7 vuotta opistossa opiskelleille/ peruskoulun englannin suorittaneille/kai­ kille, joille englannin peruskielioppi on tut­ tua, mutta jotka tarvitsevat kannustusta kie­ len käyttöön käytännössä. Oppikirjana Step­ ping Stones 2 kappaleesta 5. Aiheina ovat taiteen tekeminen ja kokeminen sekä työ­ elämä. Kieliopista opimme mm. lauseenvas­ tikkeet ja epäsuora kerronta. Muutakin aiem­ min opittua kerrataan aktiivisesti käytännön tehtävien avulla. Huomiota kiinnitetään eri­ tyisesti puhumiseen ja puheen ymmärtämi­ seen. Aamu­ ja iltaryhmä etenevät samaan tahtiin, joten voit käydä jommassakummassa itsellesi parhaiten sopivana aikana. Ilmoit­ taudu siihen, jossa käyt eniten. Ei tunteja 25.2. (YKI3/B1) 110115k Englantia keskitasolle iltakurssi* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 19­20.30 kielilk A, 2. krs HuK Katja Pajarinen­Mohamed Ks ed. kurssi. 110120k Now We Are Talking! 18 t 45 € ma 20.1.­6.4. klo 17­18.30 sovelluslk, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Tule kohentamaan englannin puhetaito­ asi, sanavarastoa ja ymmärtämistä! Puheak­ tiviteetteja turvallisesti pareittain ja pien­ ryhmissä mielenkiintoisista aiheista ren­ nosti, kannustavassa ilmapiirissä. Lähtötaso: hyvin hallittu peruskoulun/lukion lyhyt eng­ lanti tai lukion pitkä oppimäärä kohtalaisesti hallittuna. Osaat jo puhua, mutta kaipaat lisää mahdollisuuksia käyttää englantia. Tuo mukanasi sanakirja/älypuhelin, jos mahdol­ lista, monisteet opettajalta. HUOM! Ei tunteja 10.2., 24.2., 9.3.,. (YKI3/B1) This course will help you improve your speaking and listening skills through the use of small group activities, role play­ ing, and various other tasks on interesting topics. We use English in a relaxed, friendly and supportive atmosphere. No Finnish required. Level: lower intermediate (you speak rather fluently and master level B1/ YKI3). Please bring a dictionary/smartphone, if possible, the handouts will be provided by the teacher. NB! No lessons 10 Feb., 24 Feb., 9 March. 110130k Keep up Your English A 22 t 54 € ke 15.1.­1.4. klo 15.30­17 sovelluslk, 2. krs FM Päivi Harjusalmi Join this group to improve your spoken English, build vocabulary ­ and have fun! The course is designed to give you maximum speaking time with a variety of communication games, role play and whole class conversational activities covering inspiring topics. Level: upper­intermediate (lukio A/B). You are expected to master essential grammar and vocabulary and understand English spoken at a normal speed. All study materials will be provided by the teacher.(YKI4­>/B2­>) 110135k Keep up Your English B* 24 t 59 € ke 15.1.­8.4. klo 17.15­18.45 opetuskeit­ tiö, aulakrs. HuK Katja Pajarinen­Mohamed Do you ever feel shy or nervous when you try to speak English? Do you feel stuck and the words seem to come out all wrong? This course is focused on making you feel more

110910k Venäjä 4* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 17­18.30 tekstiililk, 3. krs Tule opiskelemaan venäjää leppoisasti mutta jämäkästi Pora 2 ­oppikirjan kappaleesta 3 alkaen. Sopii 3­4 vuotta venäjää Linna­ lassa tai vastaavan määrän muualla opiskel­ leille. Opimme keskustelemaan mm. vapaa­ ajasta, harrastuksista, kulttuurista ja käyttä­ mään puheen eri funktioita. Kieliopin aiheita ovat mm. yksikön ja monikon sijamuodot ja verbin konditionaali. Kielen lisäksi vahvis­ tamme venäjätietoutta erilaisilla materiaa­ leilla. (YKI2/A2­3)

110915k Venäjää venäläislapsille 36 h 36 t 0 € ma 13.1.­ 25.5. klo 16.30­18 lk D, 2. krs Tuntiopettaja Irina Pöyhönen Tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville 6­15­vuotiaille lapsille. Kurssilla on 3 taso­ ryhmää ja siellä opiskellaan venäjän kieliop­ pia ja kirjallisuutta. Maksuton. Järjestää Kan­ sainvälinen kohtaamispaikka. Kieltenopiskelu on hauskaa!

confident in speaking English while building vocabulary and improving your grammar through a variety of fun communication games and conversations about inspiring topics. Level: upper­intermediate (lukio A/B). You are expected to master essential grammar and vocabulary, and understand English spoken at a normal speed. All study materials will be provided by the teacher. No class on 26 Feb. (YKI4­>/B2­>)

ESPANJA Romaanisten kielten filologi Terje Kurola 110205k Espanja 1 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 17.15­18.45 ryhmätyölk, 2. krs Sopii espanjaa n. 25 t opiskelleille. Harjoitte­ lemme preesensin taivutuksia ja tutustumme lentomatkustus­, hotelli­ ja kaupunkisanas­ toon. Oppikirjana Fantástico 1 kappaleesta 5. (YKI1/A1) 110207k Espanja 2* 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 19­20.30 ryhmätyölk, 2. krs Sopii espanjaa n. 75 h opiskelleille. Tutus­ tumme perfektiin, jatkamme myös pree­ sensin treenamista. Tekstiaiheina ovat asunnon vuokraaminen, ruokaostosten tekeminen, viestin/kirjeen kirjoittaminen. Oppikirjana Fantástico 2 kappaleesta 1. (YKI1/A1) 110210k Espanja 4 päivällä* 24 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 11.30­13 kielilk A, 2. krs Sopii espanjaa n. 175 h opiskelleille. Tutus­ tumme imperfektiin ja preteritiin, opetel­ laan mm. puhumaan menneista tapahtu­ mista. Kurssi etenee samaan tahtiin iltaryh­ män kanssa, joten vuorottelu näiden välillä on mahdollista. Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa käyt eniten. Oppikirjana Fantástico 3 kappaleesta 1.(YKI1/A1) 110215k Espanja 4 illalla* 24 t 59 € ke 15.1.­8.4. klo 17.15­18.45 kielistudio, 2. krs Kurssi etenee samaan tahtiin päiväryhmän kanssa. Ks. espanja 4 päivällä. 110220k Espanjaa edistyneemmille 24 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 13.30­15 kielilk A, 2. krs Bienvenidos espanjaa kertaamaan ja oppi­ maan myös uutta! Keskustellaan, tehdään kielioppi­ ja kuuntelutehtäviä. Sopii, jos kaikki aikamuodot ovat tulleet tutuiksi. Oppikirjana Español Dos kappaleesta 11. (YKI2/A2)

ITALIA HuK Liisa Kärkkäinen 110305k Italia 2 24 t 59 € ke 8.1.­1.4. klo 17.15­18.45 kielilk A, 2. krs Aihepiireinä ovat mm. liikkuminen ja majoit­ tuminen Italiassa sekä harrastuksista kerto­ minen. Opettelemme myös possessiivi ­ ja objektipronominit. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. Edellytyksenä kurssille osallis­ tumiseen on noin 1,5 vuoden italian opis­ kelu kansalaisopistossa tai vastaava kieli­ taito. Oppikirja on Bella Vista 1 kappaleesta 8. Benvenuti a tutti! (YKI1/A1)

VIITTOMAKIELI 110310k Italia 4 24 t 59 € ke 8.1.­1.4. klo 19­20.30 kielilk A, 2. krs Kerrataan aiemmin opittuja asioita sekä saa­ daan lisää tietoa italialaisesta kulttuurista. Opitaan myös uutta hyödyllistä sanastoa. Kerrataan mm. perfektin muodostaminen ja refleksiiviverbit. Tehdään paljon keskustelu­ ja kuunteluharjoituksia sekä pelataan oppi­ mispelejä. Uudetkin opiskelijat ovat tervetul­ leita. Jos italian opintosi ovat joskus jääneet kesken tai haluat tulla kertaamaan, tämä kurssi sopii sinulle. Osallistumisen edelly­ tyksenä on noin kolmen vuoden italian opis­ kelu kansalaisopistossa tai vastaava kieli­ taito. Oppikirja on Si parte 1, jatkamme kap­ paleesta 9. Ci vediamo! (YKI1/A1) 110315k, Italia 7 24 t 59 € ti 7.1.­31.3. klo 17.15­18.45 kielistudio, 2. krs Benvenuti a continuare gli studi d’italiano! Opitaan taas paljon uutta hyödyllistä sanas­ toa ja saadaan lisää tietoa Italiasta ja italia­ laisista. Kerrataan mm. adjektiivien vertai­ lumuodot ja futuurin käyttö. Tehdään paljon keskustelu­ ja kuunteluharjoituksia ja pyri­ tään kehittämään nimenomaan suullista kie­ litaitoa. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita kertaamaan ja oppimaan lisää. Edellytyksenä on n. neljän vuoden italian opiskelu kansa­ laisopistossa tai vastaava kielitaito. Oppikirja on Affresco Italiano A2 kappaleesta 11. Opet­ taja neuvoo kirjan hankinnassa. (YKI2/A2)

RANSKA Tuntiopettaja Frédéric Baduel 110505k Ranskan kertauskurssi 24 t 59 € to 9.1.­2.4. klo 17.15­18.45 kielistudio, 2. krs Tarkoitus on vahvistaa aikaisemmin hankit­ tua alkeiskielitaitoa, joten se ei sovi vasta­ alkajille tai aivan kaiken unohtaneille. Kerra­ taan ja harjoitellaan lisää (painotetaan enem­ män puheen tuottamista) rauhallisella tah­ dilla syntyperäisen, hyvin suomeakin puhu­ van opettajan johdolla. Opettajan moniste­ materiaali. (YKI2/A2). Bienvenue! 110515k C´est la vie 24 t 59 € to 9.1.­2.4. klo 19­ 20.30 kielilk B, 2. krs Tavoite on ylläpitää ja kehittää suullista rans­ kan kielitaitoa syntyperäisen opettajan joh­ dolla. Tarvittaessa kielioppikertausta. Puheen sujuvuus paranee harjoittelun myötä. Edellyt­ tää ranskan kielen perustuntemusta ja sopii ranskaa pidempään harrastaneille. Opetus ranskaksi, opettajan oppimateriaali.(YKI3/B1) Vous voulez garder le contact avec la lan­ gue francaise? Ce cours est fait pour vous. Ici nous parlons de l actualité, de divers sujets du quotidien et aussi des expérien­ ces de chacun, le tout dans une ambiance décontractée et uniquement en francais bien sur. Des révisions de grammaire de temps en temps. Matériel fourni par le professeur. Bienvenue!(YKI3/B1)

RUOTSI 110608k Prata på! - ruotsia rupatellen 20 t 50 € to 9.1.­2.4. klo 17.15­18.45 sovelluslk, 2. krs FM Päivi Harjusalmi

Kohennetaan ruotsin suullista taitoa pienten puheaktiviteettien ja pelien avulla jokapäiväi­ sistä teemoista keskustellen, toisiamme kan­ nustaen. Sopii vähintään perus(koulu)taidot hallitseville, ei ”kaiken unohtaneille”. HUOM! Ei tunteja 30.1., 20.2. (YKI2­3/A2­B1).

SAKSA FM Jarmo Pitkänen 110705k Saksan alkeiskurssi 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 19­20.30 sovelluslk, 2. krs Käytännönläheinen ja rento ryhmä, jossa opit aivan alusta alkaen saksaksi mm. ter­ vehdyksiä, kellonaikoja, kertomaan itses­ täsi, asioimaan kahvilassa, ravintolassa sekä selviämään tavallisista arkielämän tilanteista. Tutustumme myös saksankieli­ seen kulttuuriin ja tapoihin. Teemme moni­ puolisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Sopii myös hyvin alkeiden kertaajille. Oppi­ kirja: Hallo ! osa 1 s. 34 ­ Lisätietoa kurs­ sista suoraan opettajalta iltaisin p. 050­ 5721246 (Tavoitetaso A1/YKI1) 110715k Saksaa harrastajille 24 t 58 € ti 14.1.­7.4. klo 17.15­18.45 sovelluslk, 2. krs Tässä aktiivisessa jatkoryhmässä vahvis­ tamme saksan yleis­, arki­ ja puhekielen taitojasi. Opit sanastoa, fraaseja ja sanon­ toja. Käymme kirjan ohella läpi eri oheis­ tekstejä ja muuta opettajan omaa materiaa­ lia. Lisäksi ohjelmassa on kuullun ymmärtä­ mistä, monipuolisia harjoituksia, peruskieli­ oppia sekä pienryhmäkeskusteluja. Tarvitta­ essa kertaamme asioita. Saksan perustiedot on jo kuitenkin hallittava. Oppikirja: Genau osa 5, s. 78 ­. Lisätietoa suoraan opetta­ jalta p. 050­5721246 iltaisin. (YKI­taso 2­3/ A2­B1)

VENÄJÄ FM Juuti Milja 110900k Venäjän alkeet 24 t 59 € ti 14.1.­7.4. klo 19­20.30 kielistudio, 2. krs Tule opiskelemaan mukavan kepeällä otteella venäjän alkeita Pora 1 oppikirjan kappaleesta 4. Osaat jo kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen pääpiirteet. Kertaustakaan emme unohda. Opit tavallisimpia kohteli­ aisuusfraaseja sekä kertomaan lisää itses­ täsi, perheestäsi, työstä ja lisäksi asioimaan esim. kaupassa ja kahvilassa. Peruskieli­ oppia opiskellaan sekä puhumisen että kir­ jallisten harjoitusten avulla. Tutustut myös naapurimaamme tapoihin ja kulttuuriin. (YKI1/A1) 110905k Venäjä 2* 24 t 59 € ma 13.1.­6.4. klo 19­20.30 kielilk A, 2. krs Tule opiskelemaan venäjää rennosti mutta rohkeasti! Opiskelu jatkuu Mozhno 1 ­oppi­ kirjan kappaleesta 7 kertaustakaan unoh­ tamatta. Kieliopin aiheita ovat mm. yksi­ kön sijamuodot, liikeverbejä ja erilaisia pre­ positiorakenteita. Opitaan keskustelemaan esim. matkustamisesta, säästä, ostoksista ja tien neuvomisesta. Opiskelua maustetaan myös Venäjän kulttuuri­ ja tapatietoudella. (YKI1­2/A1)

111005k Tukiviittomien alkeet 20 t 49 € ke 15.1.­25.3. klo 17.15­18.45 kielilk B, 2. krs Tuntiopettaja Anita Nikulainen Opetellaan viittomia ilman kielioppia tavoit­ teena taito kohdata viittomia käyttävä hen­ kilö arkipäivän tilanteissa.

VIRO 111100k Viron jatkoryhmä* 24 t 59 € to 16.1.­9.4. klo 17.15­18.45 kielilk A, 2. krs Romaanisten kielten filologi Terje Kurola Tere tulemast opiskelemaan käytännön viroa! Sopii jos viron alkeet ovat jo tuttuja. Harjoitellaan myös kielioppia, mutta pää­ paino on arkitilanteissa selviytymisellä. Oppi­ materiaaleista päätetään yhdessä. (A1)

ARABIA 111205k Arabian jatkokurssi 24 t 59 € to 16.1.­9.4. klo 17.15­18.45 ryhmätyölk 2. krs HuK Katja Pajarinen­Mohamed Jatkamme arabian puhekielen opiske­ lua alkeista eteenpäin. Useista arabian kie­ len eri murteista tämän kurssin kieleksi on valittu Egyptin murre, jota ymmärre­ tään yleisesti myös muissa arabiaa puhu­ vissa maissa. Nyt hallitsemme jo tärkeim­ mät kohteliaisuusfraasit ja osaamme koh­ tuullisen määrän perussanastoa ja kieliop­ pia. Ääntämisen opettelun apuna käytetään pääasiassa suomalaisia kirjaimia. Vähitel­ len on tutustuttu myös arabialaisen kirjai­ miston kirjaimiin. Jatkamme mm. nykyhet­ ken ja menneen aikamuotojen käytön har­ joittelua. Uutena tutustumme tulevan ilmai­ semiseen. Aiheet liittyvät arkipäivän toimin­ toihin. Aineiston valmistaa opettaja. Tarvitset vain muistiinpanovälineet. Uusien oppilaiden tulee olla yhteydessä opettajaan etukäteen, jotta oppilaan arabian kielitaidon riittävyy­ destä kurssille osallistumiselle voidaan kes­ kustella. (katja.pajarinen@gmail.com) Tämän kurssin jälkeen et jää tuppisuuksi, kun joku jonain päivänä sanoo sinulle Ählän wa säh­ län. Ei tunteja 27.2.

UNKARI 111305k Unkarin alkeet-jatko matkailijoille 20 t 50 € ke 22.1.­1.4. klo 19­20.30 sovelluslk, 2. krs DI Edit Vilpponen Opiskellaan käytännön unkaria tavoit­ teena selvitä matkailijan kohtaamista tilan­ teista: asioida kahvilassa, hotellissa, elin­ tarvike­ ja vaatekaupassa, selvitä liiken­ teessä, tilata taksi soittamalla, käydä lää­ kärissä. Puhumme paljon, opimme kuunte­ lemaan arkiasioissa käytettyä kieltä, teke­ mään kysymyksiä ja vastaamaan niihin. Tar­ vittava kielioppikin selvitetään. Kuunnellaan myös lauluja, loruja. Syntyperäinen opettaja puhuu myös hyvin suomea! Kurssille tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 7.1. ja se alkaa, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Otamme yhteyttä ilmoittautuneisiin. 26.4. ei kokoontumista. Oppikirja Halló, itt Magy­ arország! I. osa hankitaan uusille opiskeli­ joille Unkarista (n. 12 €).


10 | MAINOSLIITE

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA

KÄDENTAIDOT Kurssisuunnittelu ja lisätiedot Aune Keinänen, p. 040 680 380 tai aune.keinanen@linnala.fi.

TEKSTIILITYÖ JA ErIKOISTEKNIIKAT 150115k Nypläys, perusteet/jatko 30 t 77 € ke 15.1.-25.3. klo 17-19.15 tekstiililuokka, 3. krs Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen Tule opettelemaan perinteinen käsityötekniikka tai kertaamaan ja täydentämään aiemmin opittua taitoa. Nypylöitä, nypläysalustoja ja -tyynyjä on opistolla. Ota mukaan mahdolliset omat välineet ja langat.

Koristeita pihalle ja puutarhaan. Käytetään Paverpol kankaankovetus -tekniikkaa ja paperimassaa uudistaen kierrätysesineitä, kankaita ja pitsejä pihan koristeiksi. Työt voi päällystää maalaten, pitsein tai mosaiikein. 150110s Kirjansidonta 12 t 39 € 3.2.-2.3. klo ma 17-19.15, Linnala, tekstiililuokka, 3. krs Artenomi Anu Redsven Sidotaan kirjoja helpoilla sidonnoilla esim. persoonallinen pehmytkantinen muistikirja kierrätysnahasta.

TEKNINEN TYÖ

150107k Nipsuvirkkaus 12 t 39 € to 30.1.20.2. klo 10-12.15 askarteluluokka, 3.krs Artesaani Merja Kuismanen Virkataan ja punotaan juomatölkkien avausrinkuloista alustoja, koristeita, koreja ja laukkuja.

150205k Tekninen työ A 36 t 110 € ma 13.1.-16.3. klo 17-20 SAMI, Vipunen, Puusampo Jenna Lindqvist Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. Materiaalina puu. Opiskelijat vastaavat itse materiaalikustannuksista. Ei alennuksia.

150110k Pihapatsaat, Linnala 12 t 39 € to 5.3.-26.3. klo 17-19.15 tekstiililuokka, 3. krs Artesaani Merja Kuismanen

150210k Tekninen työ B 36 t 110 € ma 13.1.-16.3. klo 17-20 SAMI, Vipunen, Puusampo Puuseppämestari Raimo Viinanen

150215k Huonekalujen verhoilu/entisöinti, Savonlinna 48 t 145 € to 9.1.-2.4. klo 17-20 Verhoomo Milli Artenomi Jaana Lundberg Perinteistä ja teollista verhoilua, irtohuppujen ompelua. Pienet pintakäsittelyt uusille ja vanhoille kalusteille: petsaus, lakkaus, maalaus, kalkkimaalaus ja ootraus. Mahdollisuus valmistaa omia öljymaaleja pigmenteillä. Materiaali- ja työvälinehankinnat voi tehdä opettajan kautta. Ei alennuksia.

KÄDENTAITOJEN LYHYTKUrSSIT

150320k Helpot pääsiäiskoristeet kipsinauhasta 6 t 23 € to 26.3.-2.4. klo 17-19.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Tällä helpolla tekniikalla syntyy kauniita ja näyttäviä koristeita pääsiäiseksi. Mallikappaleet ovat nähtävissä Taito Shopissa puolesta välistä alkaen. 150325k Kauniit kevätkranssit paperinarusta,päiväryhmä 6 t 23 € ti 21.4.-28.4. klo 12-14.30 Taito Shop Artenomi Maarit Lampinen Kranssi valmistetaan kotimaisesta paperinarusta, mikä on ajaton, kaunis ja eläväpintainen. Voit valmistaa trdendikkään puolikranssin paperisilla mustikanvarvuilla tai kukittaa koko kranssin kauniilla kukilla. Mallikappaleet ovat nähtavissä Taito Shopissa tammikuun puolesta välistä alkaen.

Kuva: Merja Kuismanen

Pihapatsaat-kurssilla voi tehdä vaikkapa linnun puutarhaan sin paperisilla mustikanvarvuilla tai kukittaa koko kranssin kauniilla kukilla. Mallikappaleet ovat nähtavissä Taito Shopissa tammikuun puolesta välistä alkaen.

Seuraavat lyhytkurssit järjestetään yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa Taito Shopissa, os. Puistokatu 7. Materiaalit ostetaan Taito Shopista, ellei kurssin kohdalla muuta mainita. Lyhytkursseista ei myönnetä alennuksia.

150330k Kauniit kevätkranssit paperinarusta, ilaryhmä 6 t 23 € ti 21.4.-28.4. klo 17-19.30 Taito Shop Artenomi Maarit Lampinen Kranssi valmistetaan kotimaisesta paperinarusta, mikä on ajaton, kaunis ja eläväpintainen. Voit valmistaa trdendikkään puolikrans-

15035k Mosaiikkia puutarhaan 6 t 23 € to 16.4.-23.4. klo 17-19.30, Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Valmistetaan kauniita mosaiikkisia linnunpönttöjä, mosaiikkipalloja ja- eläimiä puutarhaan. Ilmoittautumisen jälkeen ilmoita Taito Shopiin, minkä tuotteen haluat tehdä. Mallikappaleet ovat nähtävissä Taito Shopissa tammikuun puolesta välistä alkaen.

KM Maarit Honkanen Lapsiteatteri alakouluikäisille.

615023k Huonekalujen verhoilu/entisöinti 48 t 80 € ke 8.1.-1.4. klo 17.30-20.30 Kerimäen Monkkari Artenomi Jaana Lundberg Perinteistä, teollista verhoilua, ompelua, pienet pintakäsittelyt uusille ja vanhoille kalusteille. Petsaus, lakkaus, maalaus ja ootraus puisille kalusteille. Mahdollisuus valmistaa omia öljymaaleja pigmenteillä. Materiaali- ja työvälinehankinnat voi tehdä opettajan kautta.

616019k Niska-hartiajumppa Kerimäki 8 t 26 € pe 10.1.-3.4. klo 11.30-12 Kerimäen Liikuntahalli Olli-Pekka Pöllänen Liikkeet tehdään tuolilla ja tuolia apuna käyttäen sekä seisten. Sopii myös liikuntarajoitteisille ja taukojumpaksi kotona taikka työssä. Huom! kurssimaksulla 26 € laskutus tai kertamaksu 2,50 € käteismaksulla suoraan ohjaajalle (jolloin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua).

KErImÄKI Yhteystiedot: Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Kurssisuunnittelu ja yhteyshenkilö Aune Keinänen, p. 040 680 38008 tai aune.keinanen@linnala.fi Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2. Opetuspaikkojen osoitteet: Kerimäen Koulukeskus A, Koulutie 4 Kerimäen koulukeskus B, Koulutie 2-4 Kerimäen kirjasto, Kerimäentie 6 Kerimäen Monkkari, Koulutie 4 (koulukeskuksen entinen teknisen työn luokka) Kerimäen Liikuntahalli, Koulutie 2 Lemmenmäen palvelukoti, Lemmenmäentie 5 A Kylätalo Nousula, Kerimäen Silvola, Koivumäentie 3 Makkolan Päivölä, Ainontie 165 A

YHTEISKUNTA 619031k Lukupiiri kehitysvammaisille 7 t 0 € ti 7.1.-31.3. klo 17-17.45, Lemmenmäen palvelukoti, Kerimäki Tuntiopettaja Maritta Luukkanen Luetaan yhdessä selkokielisiä kirjoja, tehdään omia tarinoita. 621041k Ikäihmisten virikeryhmä 30 t 0 € ke 8.1.-22.4. klo 12-13.45, Kerimäen kirjasto, kokoustila YK Eero Korhonen Tavoitteena on keskusteluin ja luennoin käsitellä yhteiskunnassa, itse kunkin elämässä ja lähiympäristössä tapahtuvia asioita sekä aktivoida säilyttämään oma vireytensä ja toimintakykynsä. Uusien asioiden lisäksi muistellaan yhdessä myös menneitä aikoja. MAKSUTON KURSSI.

KIELET 611011k Englannin kielen perustaso 26 t 55 € ti 14.1.-14.4. klo 18-19.30 Kerimäen Koulukeskus A, luokka 13 Huk Pöyry Hanna Sopii englantia noin 2-3 vuotta opiskelleille. Oppikirja Steps into English. Osallistujien tarpeista lähtevää opiskelua monipuolisilla menetelmillä ja positiivisella asenteella. Tervetuloa rohkeasti kehittämään kilelitaitoasi.

mUSIIKKI Uusien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin yksilöopetukseen ma 19.8. klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p. 015 51180. 617081k Pianon yksilöopetus ma 13.1.-20.4. klo 14-17 Kerimäen Koulukeskus A, luokka 5 KM Maarit Honkanen Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 13x15min 82€ tai 13x 30 min 149 €. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen opettajalle.

TIETOTEKNIIKKA 620021k Seniorien tietotekniikka jatko, Kerimäki 32 t 62 € ma 3.2.-20.4. klo 15.4518 Kerimäen Koulukeskus B, lk 112, atk-lk. Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Opiskellaan sosiaalinen media mm. Instagram ja pilvipalvelut älypuhelimella ja tietokoneella.

KUVATAITEET JA mUOTOILU 614011k Posliininmaalaus 39 t 70 € ma 13.1.-20.4. klo 9-11.30, Kerimäen Monkkari Leena Herttuainen Sopii vasta-alkajille ja aiemmin posliininmaalausta harrastaneille. Perehdytään perustyötapoihin ja tekniikkoihin, kehitetään sommittelua ja luovuutta. Koristelua myös siirtokuvioilla.

TEATTErI, ILmAISU JA KIrJALLISUUS 619021k Sanataidepaja 16 t 41 € ke 15.1.-15.4. klo 18-20 Kerimäen Koulukeskus B, luokka 110 FM, sanataideohjaaja Anneli Pulkka Sanataide on luovaa kielellistä ilmaisua: luovaa kirjoittamista, omia tekstejä, tarinoita, runoja, kirjoja, huumoria, kauhua, jännitystä, fantasiaa ja mielikuvitusta. Pajassa siis kirjoitetaan, luetaan ja tutustutaan sanoihin elinvoiman ja luovuuden lähteenä. Pääset löytöretkelle omaan elämääsi. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. 619012k Lapsiteatteri 33 t 63 € ti 14.1.-31.3. klo 16-18.15, Kerimäen Koulukeskus B, sali

619015k Näytelmäryhmä Teatteriohjaaja Kimmo Lavaste Valmistetaan yhdessä valittu näytelmä esitettäväksi kesällä yhteistyössä Kerimäen Pitäjänteatterin kanssa. Lisätietoja ryhmän toiminnasta/kokoontumisista Maritta Luukkanen p.050 5331523.

KÄDENTAIDOT 615004k Kerimäen päiväkäsityö 30 t 60 € ti 21.1.-31.3. klo 11-13.15 Kerimäen kirjasto, kokoustila Artesaani Merja Kuismanen Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita mm. makrameesolmeiluun, kahvipussipunontaan; laakeita koreja hakaketjutekniikalla tai stafil-verkkopohjaan punoen kori uusin pistoin. Keväisiä askarteluja mm. pisankamunia. Sovitaan aiheet yhdessä kurssilaisten toiveiden mukaan. 615012k Silvolan käsityöryhmä 20 t 43 € ke 8.1.-5.2. klo 12-15 Kylätalo Nousula, Kerimäen Silvola Artesaani Merja Kuismanen Mosaiikkia valmiisiin tai itse muotoiltuihin kolmiulotteisiin pohjiin. Käytetään Paverpol kankaankovetus -tekniikkaa ja paperimassaa uudistaen kierrätysesineitä, kankaita ja pitsejä pihapatsaiksi. Punotaan Stafil-verkkopohjaan kassi tai kori. 615015k Kudonta ja käsityöt, Makkola 36 t 67 € ti 7.1.-31.3. klo 18.30-20.45 Kerimäki, Makkolan Päivölä Artesaani Merja Kuismanen Kudontaa yhteisloimiin ja lankatöitä. Valmistetaan koristeita ja sisustus- ja käyttötekstiilejä erilaisin tekniikoin esim. makramee-solmeilulla, stafil-verkkopohjaan punoen kori uusin pistoin tai virkaten matto. 615020k Pihapatsaat 15 t 37 € to 23.1.-20.2. klo 17-19.15 Kerimäen kirjasto, kokoustila Artesaani Merja Kuismanen Koristeita pihalle ja puutarhaan. Käytetään Paverpol kankaankovetus -tekniikkaa ja paperimassaa uudistaen kierrätysesineitä, kankaita ja pitsejä pihan koristeiksi. Työt voi päällystää maalaten, pitsein tai mosaiikein.

LIIKUNTA 616011k Terveysliikunta 16 t 39 € to 16.1.-16.4. klo 16.15-17.15 Kerimäen Koulukeskus A, sali HuK, joogaopettaja RYT200, PT Mariya Loginova Pyritään herättämään kiinnostus liikuntaharrastusta kohtaan ja kehittämään kehon notkeutta ja vireyttä vaihtelevan liikunnan avulla. 616013k Miesten liikuntakasvatus 16 t 39 € to 9.1.-2.4. klo 20.30-21.30 Kerimäen Liikuntahalli Kahvakuulaohjaaja, Personal Trainer Olli-Pekka Pöllänen Monipuolisesti erilaisia lihaskuntoharjoituksia, pallopelejä ja lihashuoltoa rennossa seurassa. 616015k Seniorijumppa 16 t 39 € pe 10.1.3.4. klo 10-11 Kerimäen Liikuntahalli Olli-Pekka Pöllänen Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. 616017k Naisten liikuntakasvatus, Anttola 16 t 39 € ti 7.1.-31.3. klo 19.30-20.30 Kerimäen Anttolan koulu, sali Olli-Pekka Pöllänen Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. 616018k Naisten ja miesten liikuntakasvatus, Makkola 16 t 39 € to 16.1.-19.4. klo 18-19 Kerimäki, Makkolan Päivölä HuK, joogaopettaja RYT200, PT Mariya Loginova Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. Ota oma matto mukaan. Ei kokoonnu to 9.4.

616021k Työikäisten kuntosaliryhmä 16 t 39 € ti 7.1.-31.3. klo 18-19 Kerimäen Liikuntahalli, kuntosali Olli-Pekka Pöllänen Monipuolista ja tehokasta lihaskuntoharjoittelua terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja loppuverryttely ja kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Sopii sekä naisille että miehille. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan laitteisiin. 616023k Seniorikuntosali 16 t 39 € ke 8.1.-1.4. klo 10-11 Kerimäen Liikuntahalli, kuntosali Olli-Pekka Pöllänen Ohjausta kuntosalilaitteiden turvalliseen käyttöön. Sisältää alkulämmittelyn ja venyttelyt. Ohjattua kuntoilua rauhalliseen tahtiin. Sopii sekä naisille että miehille. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan laitteisiin. 616025k Kahvakuula 16 t 39 € ma 13.1.-6.4. klo 18-19 Kerimäen Liikuntahalli Olli-Pekka Pöllänen Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja mukavaa harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskuntoa, hapenottokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Huom. tarvitset oman kahvakuulan ryhmään osallistuaksesi. Naisille suositeltavin kahvakuulan paino 6-12 kg ja miehille 10-16 kg. 616027k Kahvakuula, Anttola 16 t 39 € ma 13.1.-6.4. klo 19.30-20.30 Kerimäen Anttolan koulu, sali Olli-Pekka Pöllänen Tarvitset oman kahvakuulan, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Naisille suositeltavin kahvakuulan paino on 6-12 kg ja miehille 10-16 kg.

SAVONrANTA Yhteystiedot Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Kurssisuunnittelu ja yhteyshenkilö Aune Keinänen, p. 040 6803808 tai aune.keinanen@linnala.fi Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2. Opetuspaikkojen osoitteet: Savonrannan koulu, Kangastie 5 Vuokalan mylly Lamminniementie 6 Savonrannan seurakuntakoti Pappilantie 17 Rönkkötalo, Rönkönvaarantie 801 Sampola, Monninsaarentie 1 A

mUSIIKKI 517082k Musiikin yksilöopetus Savonranta ti 7.1.-7.4. klo 13.30-17.15 Savonrannan koulu, musiikkilk. Musiikinopettaja Ari Kaartinen Musiikin yksilöopetus 13x30 min. Yksilöopetusta kaiken ikäisille pianossa, laulussa, kitarassa, bassokitarsssa ja rummuissa. Rohkeasti mukaan soiton opiskeluun! Uusien oppilaiden ilmoittautuminen to 2.1. klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p. 015 51180 517104k Bändikurssi, Savonranta 26 t 55 € ti 7.1.-7.4. klo 17.15-18.45 Savonrannan koulu, musiikkilk. Musiikinopettaja Ari Kaartinen Bändi-/yhtyesoittoa myös varttuneemmille

nuorille. Yhtyesoiton harjoittelua mahdollisia esiintymisiä varten. Myös yksilöohjausta eri instrumenteissa. Bändi voi toimia tarvittaessa säestävänä orkesterina Savonrannan viihdekuorolle. Uusia soittajia ja soittimia toivotaan mukaan bändisoiton fiilikseen. 517105k Savonrannan viihdekuoro 26 t 55 € ti 7.1.-7.4. klo 18.45-20.15 Savonrannan koulu, musiikkilk. Musiikinopettaja Ari Kaartinen Kuorossa opiskellaan ja harjoitellaan suomalaisia iskelmä- ja viihdemusiikin kappaleita yksi-, kaksi- tai jopa kolmiäänisinä kuorosovituksina. Nuotinlukutaito ei välttämätöntä. Kuorossa opit myös äänenkäyttöön liittyviä asioita. Kuoro voi esiintyä tarvittaessa erilaisissa tilaisuuksissa myös yhtyeen säestämänä.

517106k Jouhikonsoittokurssi 20 t 55 € Kokoontuu kahtena viikonloppuna la-su, 4.4.- 5.4. ja 25.4.- 26.4., klo 10-14 Sampola MuM Eila Hartikainen Iloisen yhdessäolon merkeissä soitetaan perinteistä savonrantalaista Villas-mallin jouhikkoa. Kaikki jouhikon omistajat innolla mukaan!

KÄDENTAIDOT 515015k Käsin tekemisen iloa Rönkkötalo 36 t 67 € ke 8.1.-1.4. klo 17.45-20.15 Rönkkötalo Artenomi Anu Redsven Valmistamme käsitöitä perinteisin ja ajankohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta ja pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut tehtävän työn mukaan.

515022k Puutyö- ja entisöintikurssi Savonranta 48 t 80 € ma 13.1.-20.4. klo 17-20 Savonrannan koulu, puutyölk. Teknikko Timo Portaankorva Pieniä puutöitä sekä huonekalujen entisöintiä ja korjausta. 515017k Mosaiikkikurssi 28 t 58 € ke 12.2. -1.4. klo 12-15 Vuokalan mylly, käsityötila Artesaani Merja Kuismanen Mosaiikkia kierrätyslaatoista ja posliiniastioista. Päällystetään valmiita tai itse muotoiltuja kolmiulotteisia pohjia. Makramee solmeilua ja tuftausta villalangoista sekä muita ajankohtaisia aiheita.


MAINOSLIITE | 11

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA 2019

PUNKAHARJU Yhteystiedot Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Kurssisuunnittelu ja yhteyshenkilöt Aune Keinänen, p. 040 680 3808 tai aune.keinanen@linnala.fi Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2. Opetuspaikkojen osoitteet: Punkaharjun toimipiste, Kuusitie 1 Punkaharjun seurakuntatalo, Oikotie 10 Punkaharjun koulu, Palomäentie 2 Punkaharjun alakoulu, Kouluniementie 16 Punkaharjun kirjasto, Tehtaantie 5 Kulennoisten koulu, Kulennoisten koulutie 115 Hiukkajoen kylätalo, Susiniementie 12 Vaaran kylätalo, Vaarantie 306 Särkilahti, ent. koulu, Kiviapajantie 3541

ILMAISU 719021k Runopiiri, Punkaharjun lausujat 36 t 67 € ke 15.1.­15.4. klo 15­17.15, Punkaharju, Linnalan toimipiste Eija Kupsa Tervetuloa tutustumaan runojen kiehtovaan maailmaan hyvässä seurassa. Voit itse halu­ tessasi valita runosi ja esiintymisesi, ryh­ mässä rohkaistaan ja neuvotaan. Ryhmä ei kokoonnu to 9.4. 619031k Kirjapiiri, Punkaharju 7 t 23 € ma klo 17­18, Kirjasto Punkaharju FM, sanataideohjaaja Anneli Pulkka Kirjapiiri on avoin kaikille lukemisesta ja kir­ jallisuudesta kiinnostuneille. Piirissä luetaan ja keskustellaan kirjallisuudesta. Ma 20.1., 17.2., 16.3., 20.4. ja 11.5.

MUSIIKKI 717051k Naiskuoro, Punkaharju 26 t 55 € ti 7.1.­7.4. klo 18­19.30 Punkaharju, Linnalan toimipiste Musiikinopettaja Esko Alanen Naiskuorolle sovitettua kevyttä ohjelmistoa. 717053k Punkaharjun Mieskuoro 30 t 60 € ti 14.1.­5.5. klo 18­19.30, Punkaharjun seurakuntatalo Tuntiopettaja Tatjana Korpelainen Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla. Tervetu­ loa myös nuoremmat miehet. Laulua harras­ taville harjoitusten yhteydessä perusteellista äänen käytön koulutusta. Ei kokoonnu pää­ siäisviikolla 7.4. 717061k Puruveden Pelimannit, Punkaharju 30 t 60 € la 11.1.­4.7. klo 10­13.45 Punkaharju, Linnalan toimipiste FM Eino Logren Sovitettua kansanmusiikkia ja vanhaa tans­ simusiikkia.Kokoontuu 6 kertaa keväällä, alkaa la 11.1. Muista kokoontumisista sovi­ taan ryhmässä. Uudet soittajat tervetuloa mukaan!

717063k Puhallinorkesteri, Kulennoinen 39 t 67 € to 9.1.­16.4. klo To 17.30­20 Punkaharjun Kulennoisten koulu Tuntiopettaja Jari­Matti Vänttinen Ohjelmisto koostuu tanssi­ ja viihdemusii­ kista sekä kevyestä klassisesta perinteiseen seitsikkomusiikkiin. Ei kokoonnu to 9.4. 717065k Harmonikansoitto, Hiukkajoki ti 7.1.­31.3. klo 15­16 Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo Muusikko Voitto Torpakko Harmonikansoiton perus­ ja jatko­opetusta. Yksilöopetus 12x15 min. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen to 2.1. alkaen Linnalan toi­ mistoon. 717084k, Piano, Kulennoinen ke 15.1.­15.4. klo 13.45­16.15, Punkaharjun Kulennoisten koulu KM Maarit Honkanen Pianonsoiton alkeis­ ja jatko­opetusta. Yksi­ löopetus 13x15 min, 82 € tai 13x30 min 149 € Uusien oppilaiden ilmoittautuminen opet­ tajalle.

TIETOTEKNIIKKA 200205k Hiukkajoen älypuhelinkurssi 13 t 35 € la 25.1.­1.2. klo 8.30­13.15, Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käyttävyyttä parantavat asetukset ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran käyttö, säh­ köposti, Whatsapp, Yle Areena, 112 ja muut suositut ohjelmat. Oma puhelin mukaan, esim. Samsung tai Huawei. 720032k Android älypuhelin, Punkaharju 20 t 43 € pe 6.3.­17.4. klo 15.45­18, Punkaharjun koulu Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Android älypuhelimen peruskäyttö, asetuk­ set, suositeltavimmat ohjelmat mm. What­ sApp ­viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeut­ tavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, Huawei tai vast).

KUVATAITEET JA MUOTOILU 140309k Raku-keramiikka 13 t 34 € Kokoontuu ti 14.4. klo 18.30­20.30, raku­ poltto la 25.4. klo 9­15.45 Punkaharjun koulu, tekstiilityön lk. Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Ei alennuksia. 714011k Kuvataide 36 t 67 € ma 13.1.­6.4. klo 17­19.30, Kuvataidelk., yläaste Kuvataiteilija (AMK) Pauliina Sairanen Opiskellaan 5 eri teemaa lukuvuoden aikana. Tekniikat ovat akvarelli­ ja vahamaalaus­ tekniikat. Teoriassa opiskellaan sommitte­

Kuva: Pauliina Sairanen

lua ja värioppia unohtamatta luovaa ilmaisua. Kevään taidehistoriassa tutustumme abst­ raktiin taiteeseen. Osa materiaaleista sisäl­ tyy opetukseen ja hinnassa on 5 € materiaa­ limaksu, osa tuodaan itse. Opastetaan värien ja materiaalien hankinnassa. Sopii aloitte­ lijoille ja pidempään kuvataidetta harrasta­ neille. 714013k Posliininmaalaus 39 t 70 € ke 15.1.­15.4. klo 17.30­20 Punkaharjun koulu, kuvataidelk. Tuntiopettaja Tuija Poutanen Sopii vasta­alkajille ja aiemmin posliinin­ maalausta harrastaneille. Perehdytään perustyötapoihin ja tekniikoihin, kehitetään sommittelua ja luovuutta. Saadaan tietoa materiaaleista ja väreistä. 714032k Keramiikkakurssi 24 t 51 € ti 7.1.­3.3. klo 18.30­20.45 Punkaharjun koulu, tekstiilityön lk. Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen Tehdään käyttö­ ja koriste­esineitä savesta käsinrakentamalla. Opetellaan koristelume­ netelmiä ja esineiden lasittaminen. Materiaa­ lit voit ostaa opettajalta. 714035k Lasinsulatus 15 t 37 € ti 10.3.­7.4. klo 18.30­20.45 Punkaharjun koulu, teknisentyönlk. Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen Valmistetaan sulatuslasista koruja, lauta­ sia, vateja sekä ikkuna­ ja seinäkoristeita. Työt tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen tai sulattamalla lasi valmiiseen muottiin. Laseja voit ostaa opettajalta. Polttomaksu 10 € sisältyy hintaan.

KÄDENTAIDOT 715011k Kudonta ja iltakäsityöt 39 t 70 € to 16.1.­23.4. klo 17­19.15 Punkaharju, Linnalan toimipiste Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen Kudotaan käyttö­ ja koristekstiilejä yhdessä suunniteltuihin loimiin. Perinteisiä ja ajan­ kohtaisia lankatöitä ja askartelua esim. pitsi­ neule, dominoneule, makramee­solmeilu ja keväinen kranssi solmupuulla. Ei kokoonnu to 9.4. 715015k Lusikkakorukurssi, jatko Punkaharju 12 t 34 € pe 17.1.­7.2. klo 10­12.15, Punkaharju, Linnalan toimipiste Artesaani Merja Kuismanen Mummon kahvilusikat, nuoruuden hiihtokil­ pailupalkinnot ja kirpparilta löytyneet aarteet saavat uuden elämän. Muotoillaan alpakka­ lusikoista riipuksia ja korvakoruja. Työt koris­ tellaan helmin, nauhoin ja hartsitekniikalla. 715018k Hiukkajoen käsityöryhmä 30 t 60 € ti 14.1.­24.3. klo 12­14.30, Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen Kudontaa yhteisloimiin makramee­solmei­ lua koristeeksi ja sisustukseen, tuftausta,

Mustetekniikoissa on värien voimaa! Tarja Räsäsen aamuauringossa kylpevä poukama. keväinen kranssi solmupuulla, helppoja pit­ sineuleita. 715021k Puu- ja metallityöt, Punkaharju 36 t 67 € to 16.1.­16.4. klo 17.30­19.45, Punkaharjun koulu, teknisentyönlk. KM Jorma Palo Valmistetaan puusta ja metallista koriste­ ja käyttöesineitä. Lisäksi huonekalujen enti­ söintiä. Ei kokoonnu to 9.4. 715023k Verhoilu, Punkaharju 48 t 80 € ke 15.1.­15.4. klo 17­ 20 Punkaharju, Linnalan toimipiste Artesaani Eija Hirvonen Uudista vanha huonekalu. Voit tehdä joko pienimuotoisen uudistuksen tai perusteelli­ sen verhouksen. Kankaista ja materiaalihan­ kinnoista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Enintään 8 opiskelijaa. Ei kokoonnu pääsiäis­ viikolla 8.4. 715031k Käsityöryhmä, Vaara 24 t 51 € to 16.1.­20.2. klo 10­13 Punkaharjun Vaaran kylätalo Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen Perinteisiä ja ajankohtaisia käsityöteknii­ koita, makramee­solmeilua sisustukseen ja koristeeksi, vohvelikankaasta sauna­ ja kyl­ pytekstiilejä. 715033k Särkilahden käsityöryhmä 21 t 45 € ke 29.1.­18.3. klo 17.30­19.45 Särkilahti, ent. koulu Artesaani Merja Kuismanen Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöi­ hin; makremee­solmeilua, ontelo­ ja domino­ neuletta. Paverpol­ ja paperimassalla kovet­ taen pihapatsaita kierrätyspitseistä. Sovi­ taan aiheet yhdessä kurssilaisten toiveiden mukaan.

LIIKUNTA 716011k Hiukan Liikkuvat 16 t 39 € ma 13.1.­6.4. klo 9.30­10.30 Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo Ohjaaja Mari Ahtila Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa ter­ veyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. 716015k Hiukan Venyvät 16 t 39 € ma 13.1.­6.4. klo 10.30­11.30 Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo Ohjaaja Mari Ahtila Kurssi vastaa sisällöltään kevennettyä jump­ paa tavoitteena säilyttää kehon liikkuvuus monipuolisella ohjelmalla ja ylläpitää lihas­ kuntoa. 716021k Kahvakuula, Kulennoinen 16 t 39 € to 9.1.­2.4. klo 19­20 Punkaharjun Kulennoisten koulu, liikuntasali Kahvakuulaohjaaja, Personal Trainer Olli­Pekka Pöllänen Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja muka­ vaa harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskun­ toa, hapenottokykyä, tasapainoa ja liikku­ vuutta.Tarvitset oman kahvakuulan. Naisille suositeltavin kahvakuulan paino on 6­12 kg ja miehille 10­16 kg. 716017k Niska-hartiajumppa 8 t 26 € pe 10.1.­3.4. klo 13­13.30, Punkaharju, Linnalan toimipiste Ohjaaja, PT Olli­Pekka Pöllänen Liikkeet tehdään tuolilla ja tuolia apuna käyt­ täen sekä seisten. Sopii myös liikuntara­ joitteisille ja taukojumpaksi kotona taikka työssä. Huom! kurssimaksulla 26 € laskutus tai kertamaksu 2,50 € käteismaksulla suo­ raan ohjaajalle (jolloin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua).

ENONKOSKI Yhteystiedot: Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Ks. sivu 2. Enonkosken yhdyshenkilö toimistosih­ teeri Minna Heiskanen, p. 044 345 3035 tai minna.heiskanen@enonkoski.fi Kurssisuunnittelu Aune Keinänen, p. 040 680 3808 tai aune.keinanen@linnala.fi Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2. Opetuspaikkojen osoitteet: Enonkosken koulu, Kirkkotie 3 A­B Enonkosken vanhustentalon kerhotila, Tervarannantie 12 D 11 Simanalan kylätalo, Enonkoskentie 1910 Kirjasto Enonkoski, Kirkkotie 1

MUSIIKKI 817051k Viihdekuoro 26 t 39 € ma13.1.­20.4. klo 17­18.30 Enonkosken vanhustentalon kerhotila Musiikinopettaja Esko Alanen Uudet ja entiset kuorolaiset tervetuloa! 817062k, Harmonikansoitto, Simanala 15 min 32 € to 9.1.­2.4. klo 16­18.30, Enonkosken Simanalan kylätalo Muusikko Voitto Torpakko Harmonikansoiton alkeis­ ja jatko­opetusta. Yksilöopetus; 12x15 min. Uusien oppilai­ den ilmoittautuminen to 2.1.alkaen Linna­ lan toimisto 817081k Musiikin alkeis-ja jatko-opetus to 16.1.­14.4. klo 17.­19.45 Enonkosken koulu, musiikkilk

Kuva: Marianne Ketolainen

MuM Kasper Korhonen Yksilöopetus 15 min. Instrumentti oppilaan valinnan mukaan mm. kitara, sähköbasso, rummut ja piano. Uusien oppilaiden ilmoit­ tautuminen alkaen to 2.1. klo 9 Minna Heis­ kaselle. Ei kokoonnu kiirastorstaina. Yksilöopetus 12x15 min. 32 €.

815030k Keramiikka 20 t 24 € la 8.2., 22.2., 7.3., 21.3. ja 4.4. klo 10­13 Enonkosken koulu, auditorio Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen Valmistetaan käyttö­ ja koriste­esineitä savesta käsinrakentamalla. Opetellaan koris­ telumenetelmiä ja esineiden lasittaminen. Materiaalit voit ostaa opettajalta.

TIETOTEKNIIKKA 820032s, Seniorien tietotekniikka 22 t 35 € ma 7.1.­28.1. klo 15.45­18 ja ti 15.45­18 Enonkosken koulu Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Android älypuhelin: perustoiminnot, ylläpito, valokuvaus, Whatsapp, navigaattori, pank­ kipalvelut, uudet sovellukset, sosiaalinen media. Oma puhelin mukaan. Kurssi kokoon­ tuu ma ja ti 7.1.­28.1.

LIIKUNTA

TEATTERI 819011k Näytelmäryhmä 39 t 53 € to 16.1.­23.4. klo 17­19.15 Enonkosken koulu, alakoulun sali KM Maarit Honkanen Valmistamme talven aikana yhdessä valitun näytelmän. Näytelmän esitämme keväällä. Ei kokoonnu to 9.4.

KÄDENTAIDOT 815011k Kudonta ja käsityöt, Simanala 36 t 46 € ma 13.1.­6.4. klo 16­18.30 Enonkosken Simanalan kylätalo Artesaani Merja Kuismanen Kudontaa yhteisloimiin ja lankatöitä, val­

kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Ei alennuksia.

Raku-tekniikalla tehtyjä esineitä. mistetaan sisustus­ ja käyttötekstiilejä eri­ laisin tekniikoin. Makramee ­punonnalla tai tuftauksella seinätekstiilejä, tyynyjä ja pie­ niä koriste­esineitä. Punotaan stafil­verkko­ pohjaan kori uusin pistoin. Sovitaan aiheet yhdessä kurssilaisten toiveiden mukaan. 815021k Puutyöt 39 t 53 € ke 15.1.­25.3. klo 17­20, Enonkosken koulu, teknisentyön lk. Sami Mikkonen Eri puutyömenetelmiä käyttäen valmistetaan

kalusteita ja pikkuesineitä. Kurssi sopii vasta­ alkajillekin sekä miehille, että naisille. Ryhmä kokoontuu 9 kertaa 4 tuntia ja kerran 3 tuntia.

VALOKUVAUS JA MUOTOILU 815035k Raku-keramiikka 12 t 22 € la 18.4. klo 10­13, poltto la 9.5. klo 9­15.45 Enonkosken koulu, auditorio Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa

816021k Kahvakuula 16 t 23 € pe 10.1.­3.4. klo 19­20, Enonkosken koulu, liikuntasali Kahvakuulaohjaaja, Personal Trainer Olli­Pekka Pöllänen Tule kokeilemaan tehokasta harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskuntoa, hapenottokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Ota oma kahva­ kuula mukaan, naisille suositeltavin kahva­ kuulan paino 6­12 kg, miehille 10­16 kg. 816030k Jooga 16 t 24 € to 16.1.­16.4. klo 19.30­20.30 Enonkosken koulu, liikuntasali HuK, joogaopettaja RYT200, PT Mariya Loginova Helppoja kaikenikäisille sopivia hathajooga liik­ keitä. Joogan avulla liikkuvuus ja tasapaino paranevat. Harjoitus rentouttaa kehoa ja mieltä. Sopii kaikenkuntoisille. Mukaan tarvitset jous­ tavat vaatteet, jumppa­alustan sekä viltin lop­ purentoututsta varten. Ei kokoonnu to 9.4.


12 | MAINOSLIITE

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

PERJANTAINA 16. ELOKUUTA perjantaina 27. joulukuuta 2019

SENIORITYÖ, OMAISHOITAJATUKI, YSTÄVÄNTUVAT, ERITYISRYHMÄT Linnalan Seniorikeskus tarjoaa senioriikäisille monipuolista päivätoimintaa. Päivätoimintaan sisältyvä ohjelma innostaa oppimaan ja kokeilemaan uutta, virkistää muistia ja tukee kotona asumista. Toiminnan ja palvelun tarkoituksena on tukea ikääntyvän arkea kokonaisvaltaisesti. Seniorikeskus tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmässä, mikä osaltaan estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Päiväohjelma suunnitellaan asiakkaiden toiveiden ja mieltymysten mukaan: Seniorikeskuksen päivätoiminta soveltuu kaikille seniori-ikäisille, jotka selviävät itsenäisesti arjen pienistä askareista (ruokailu ja wc-käynnit). Arjen apuvälineet voivat olla mukana, kuten rollaattorit, pyörätuolit yms. Seniorikeskuksen kerhopäivät ovat TI (mahdollisuus saunomiseen) ja TO klo 9-14 sekä PE klo 9-13 (muistisairaiden ryhmä, avustamme tarvittaessa wc-käynneissä ja ruokailuissa). Päivämaksu on 18 € (saunoville 23 €) sisältäen ohjelman, aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Seniorikeskuksessa tarjotaan monipuolista omatekoista kotiruokaa huomioiden myös erityisruokavaliot. Lisätiedot Marjo-Riikka Tiilikainen p. 040 6803 831. Juttutupa Juttutupa jatkuu keskiviikkoisin 12.2. klo 10-12, ajalla 12.2 – 22.4.2020 (talviloma 26.2), mikäli ilmoittautuneita tulee riittävästi (minimi 6). Kurssi on kohtaamispaikka afaattisille henkilöille. Tavoitteena on edistää osallistumista, tukea kommunikoinnissa ja antaa vertaistukea. Kurssille voi osallis-

tua myös puhevammaisten tulkin tai avustajan kanssa. Kokoontumispaikka on Linnalan seniorikeskus, käynti sisäpihalta, os. Pappilankatu 6, Savonlinna. Kurssimaksu 72 € sis. 10 kokoontumiskertaa ja kahvit. Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. pe 31.1. Linnalan Setlementti, Seniorikeskus p. 040 6803 831. Omaishoitajatuki Omaishoitajatuki on omaishoitajille suunnattua ohjausta, neuvontaa ja koulutusta yhteistyössä mm. Linnalan opiston, Savonlinnan kaupungin, Savonlinnan seurakunnan, Savonlinnan seudun omaishoitajayhdistyksen, Pieksämäen Omaishoitajat ry kanssa. Työntekijä ohjaa yksilöllisesti ja antaa vinkkejä omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa huolimatta siitä, onko kaupungin kanssa sopimuksen tehnyt hoitaja. Toimintoihin voi osallistua, jokainen joka tarvitsee tukea läheisensä hoivaamiseen. Omaishoitajille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat maanantaisin Linnalan seniorikeskuksessa. Ilmoitamme toiminnasta Itä-Savossa Linnalan palstalla. Lisätiedot Pirjo Jäntti p. 0440 511 826 ja linnala.fi/omaishoitajatuki Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyö tarjoaa useita vaihtoehtoja osallistua toimintaan, joka tuo iloa osallistujien elämään. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita otetaan mukaan toimintaan jatkuvasti.

Ystäväntuvat ovat vapaaehtoisten voimin toimivia pääsääntöisesti eläkeikäisille tarkoitettuja yhteisiä oleskelu ja kohtaamispaikkoja. Tunnelma ja yhteiset tekemiset syntyvät kävijöiden toiveista ja aktiivisuudesta.

Kuva: Marjo-Riikka Tiilikainen

Muu vapaaehtoistyö Mukaan kaivataan henkilöitä, joilla on osaamista ja taitoja esim. musiikin, liikunnan ja kädentaitojen alalta. Vierailut seniorikeskuksessa, Ystäväntuvilla, tuovat lisäarvoa tupien toimintaan ja antavat molemmille osapuolille mm. onnistumisen kokemuksia. Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511826 tai pirjo.jantti@ linnala.fi tai linnala.fi/vapaaehtoistyö

Hernemäen ystäväntupa Haapavedentie 5b, avoinna ti klo 10–14 Mertalan ystäväntupa, Laakso-koti, Notkolantie 10, kokoontumisaika vaihtelee Pääskylahden ystäväntupa, Kaartilantie 62, avoinna ma klo 10–12 Tervetuloa mukaan toimintaan, joka lisää sosiaalisuutta, estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja näin ollen tuo sisältöä elämääsi. Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511 826 tai pirjo.jantti@linnala.fi tai linnala.fi/ystavantuvat/ Tiistaipiiri Tiistaipiiri on toiminut Linnalassa usean vuosikymmenen ajan. Siellä vapaaehtoiset käsityöharrastajat tekevät monenlaisia käsitöitä, joiden myyntituotto ohjataan seniorityölle. Tarvikkeet hankkii Linnalan seniorikeskus, käytämme myös paljon kierrätysmateriaalia. Kokoontumiset tiistaisin klo 13-16 askartelu-/käsityöluokassa Linna-

”parantavat maailmaa”. Ryhmä tekee myös vapaaehtoistyötä tarjoten osaamistaan Linnalan eri tapahtumissa.

Omaishoitajatukea, Ystäväntupatoimintaa, sekä eri vapaaehtoistyön toimintoja rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Savonlinnan Seurakunta ja Savonlinnan kaupunki. STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa.

TAPAHTUMIA Seniorikeskus-tanssia. lassa. Tarjoamme osallistujille päiväkahvit. Tervetuloa mukaan! Tosikokit Tosikokit on äijäryhmä, joka kokoontuu Linnalan opetuskeittiössä. He valmistavat yhdessä ruokaa, leipovat ja ruokailun aikana

Ystävänpäivälaulelot ti 11.2. klo 13 Linnala-salissa. Maija Keskinen laulattaa. Vapaa pääsy! Ystävänpäivätanssit pe 14.2. klo 13-15 Linnala-salissa. Linnalan viihdeorkesteri. 5 € liput sis. kahvit.

LINNALAN LEIKKIKOULU Leikkikoulu on: • osa Linnalan Setlementtiä ja setlementtiliikettä • yksityinen, englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö Savonlinnan keskustassa • Savonlinnan kaupungin hyväksymä palvelusetelipäiväkoti, joka palvelee lapsiperheitä • 1-6-vuotiaiden sisarusryhmä, jossa opetustuokioilla ollaan pienissä ikäryhmissä pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kanssa • työharjoittelupaikka useiden oppilaitosten opiskelijoille, myös kansainvälisille opiskelijoille Vuonna 2020 haluamme työskennellä niin, että työssämme näkyy tavoitteellisuus, taloudellisuus ja tyytyväisyys. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ohella lapset saavat yhdessä oppia englannin kielen alkeita toiminnallisten, luovuutta ja osallisuutta edistävien toimintatapojen kautta. Englannin kieli kuuluu jokaiseen päiväämme tavalla tai toisella. Leikit, laulut, pelit, lorut ja pienet dialogit totuttavat alle 3-vuotiaitakin lapsia kuulemaan, kuuntelemaan, toistelemaan, ymmär-

tämään ja käyttämään englantia spontaanisti. Samalla kehittyy luontaisen utelias ja positiivinen asenne erilaisia kieliä, kulttuureita ja ihmisiä kohtaan. Juhlissamme lapset esiintyvät iloisesti sekä suomeksi että englanniksi. Vanhemmat voivat halutessaan ilmoittaa lapsensa (5-vuotiaasta alkaen) hoitopäivän aikana pidettävälle Linnalan opiston soittotunnille. Meille mahtuu vain 21 lasta. Vapaista hoitopaikoista voit kysyä suoraan leikkikoululta. Voit myös varata henkilökohtaisen tutustumisajan leikkikouluun. Ajankohtaiset yhteystiedot linnala.fi > leikkikoulu. Tällä hetkellä vapaita paikkoja ei ole, mutta halutessasi voit ilmoittaa lapsesi jonottamaan vapautuvaa paikkaa. Kauden 2020-2021 esiopetuksesta 6-vuotiaiden vanhemmat voivat kysyä lisätietoja 20.1.2020 mennessä Kirsi Kohoselta puh. 040 6803802.

Kuva: Kirsi Kohonen

Syksyn retkeilyn kohokohta oli vierailu Kotieläinpiha Hepokattiin Punkaharjulle.

MONIKULTTUURINEN TYÖ

Kansainvälinen kohtaamispaikka on matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste maahanmuuttajille. Kohtaamispaikkaan voi tulla tutustumaan ja asioimaan ajanvarauksella tai ilman. Tavoitteenamme on tukea Savonlinnan seudulla asuvia maahanmuuttajia ja helpottaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelemme asiakkaita suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Kohtaamispaikasta maahanmuuttaja voi saada tietoa mm. maahanmuuttoon, oleskelulupiin, sosiaaliturvaan, koulutukseen, suomen kielen opiskeluun, asumiseen, terveydenhuoltoon ja työhön liittyvistä kysymyksistä. Meiltä voi kysyä neuvoja kaikissa arkielämän asioissa ja autamme myös lomakkeiden täyttämisessä. Kohtaamispaikassa voi käyttää tietokonetta ja lukea päivän lehdet. Opastamme myös tietokoneen käytössä ja verkkoasioinnissa. Kohtaamispaikan toiminnassa on mukana suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset ovat mukana järjestämässä kerhotoimintaa ja tapahtumia tai toimivat tukihenkilöinä maa-

hanmuuttajille. Tuemme maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa mm. tarjoamalla tiloja kerhoille ja tapahtumille. Jos haluat lisätietoa kohtaamispaikan palveluista, vapaaehtoistoiminnasta tai sinulla toimintaideoita, ota rohkeasti yhteyttä tai tule käymään. Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattori Kansainvälinen kohtaamispaikka Olavinkatu 40 A, 2. kerros, 57130 Savonlinna Avoinna arkisin: ma-to 10.00-15.00 (ilman ajanvarausta) pe 10.00-15.00 (vain ajanvarauksella) Kohtaamispaikan vastaava: Marketta Parkkinen p. 0440 511 823 tai marketta.parkkinen@linnala.fi Kansainvälistä kohtaamispaikkaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Savonlinnan kaupunki. STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa. Värikäs Savonlinna -tapahtumassa kulttuurit kohtasivat mm. musiikkiesitysten kautta.

Kuva: Pasi Massinen

Profile for Linnala

Linnalan kevättiedote 2020  

Linnalan Setlementti ja opisto Savonlinna

Linnalan kevättiedote 2020  

Linnalan Setlementti ja opisto Savonlinna

Profile for linnalan
Advertisement