{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

P OLYP HE NOLE R er kendte for deres modulerende/regulerende virkning på cellerne, fx som antioxidanter, antiinflammatoriske, cancerbeskyttende og tumorhæmmende.

Blandt mange forskellige stoffer, som membrankanalerne tillader, finder man plantestoffer fra bær, frugter, ur­ ter og nødder. Forskningen viser, at de ikke kun har en forebyggende be­ tydning, men også hvis der allerede er opstået sygdomme. I de følgende artikler kigger vi især på de stoffer, der har vist en virkning på hjernen og dermed både i forebyggende øjemed og som mulige aktører ved at forsinke udviklingen af forskellige neurodege­ nerative sygdomme. Men lige her og nu i denne artikel får du en oversigt over, hvilke phyto­ stoffer/phytokemikalier/aktive plante­ stoffer (kært barn har mange navne) der har vist sig at slippe gennem de mange membrankanaler, aquapori­ nerne, i faglitteratur forkortet til AQP’s. Forskningen om, hvordan celler egentlig optager de rette nærings­ stoffer, tog fart, da nobelpristageren Peter Agre fra Johns Hopkins Uni­ versity i 2003 opdagede, hvordan cellemembranerne indeholder nogle membranproteiner, der danner porer i membranen og derigennem tillader passage af vand og andre stoffer ind og ud af cellen. Disse vandkanaler, på

fagsprog kaldet aquaporiner (AQP’s), har siden været genstand for intens forskning, og det er denne forskning, der hjælper os til at forstå, hvordan forskellige aktive plantestoffer kan skabe en gunstig virkning inden i cel­ lerne. Det er gennem disse kanaler, at fx hjernecellerne har mulighed for at udskille de affaldsstoffer, som op­ står, når cellen gør sit arbejde, og de affaldsstoffer skal så vaskes ud af hjer­ nen, når vi sover. Det var danske for­ skere, der opdagede mekanismerne bag „hjernevasken“, som du kan læse om på de næste sider. I hele denne proces, døgnet rundt, er det aquapo­ rinerne, som sørger for transporten af stoffer ind i cellerne. Der er mange forskellige aquapo­ riner. Hos mennesket har man ind­ til videre fundet 11 forskellige, mens planter har mindst 35. Fælles for alle de stoffer, der kan påvirke membran­ kanalerne, er, at de virker moduleren­ de på kanalerne, så visse plantestoffer virker opregulerende, andre nedregu­ lerende, afhængigt af de enkelte cel­ lers behov. Planter indeholder en lang række aktive plantestoffer/phytokemikalier­/

sekundære plantestoffer, delt op i grupper, og en af de store grupper af polyphenoler er nævnt i nedenståen­ de skema. Fælles for dem alle er, at de er med til at hjælpe på tusindvis af signalmolekyler, der spiller en stor rolle i både at forebygge og behandle sygdomme. Det gælder inflammatio­ ner i hjerne, kredsløb, hud, muskler og led, ja, i alle organer, og det gælder alle cellers muligheder for at undgå henfald og ødelæggelse pga. kroppens egen dannelse af frie iltradikaler samt alle de frie iltradikaler, der dannes på grund af forurening af kroppens cel­ ler fra det omgivende miljø, og som ikke elimineres uden hjælp fra vores daglige næringsindtag, herunder akti­ ve plantestoffer, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Hele denne viden om, hvordan de aktive stoffer optages, trods mange tusinde års erfaringer i urteterapi verden over, er meget ny, og der er masser af viden, vi stadig mangler for at forstå det fulde billede. Men den nye indsigt giver rigtig god mening, for vi har fundet nogle vær­ difulde brikker til et verdensomspæn­ dende puslespil.

// 9

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement