{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

6

DE KE R N EP R O CESSER

Et svensk studie fra 2016 undersøgte, om accept spiller en rolle for kroniske smertepatienters helbredstilstand. Resultaterne viste, at accept har en effekt på forandring i deltagernes fysiske funktion hos deltagerne med kroniske smerter.

1. ACCEPT Accept omhandler det at åbne sig og acceptere smerter eller det, som gene­ rer. Det at acceptere dine smerter bety­ der ikke nødvendigvis, at du kan lide dine smerter, men det handler om at give plads til smerterne. Vi holder op med at kæmpe mod dem og lader tan­ kerne og følelserne være, som de er, uanset karakter. Hvorfor bruge al din energi på at kæmpe mod og skubbe smerterne væk? Dog skal det nævnes, at hvis du befinder dig et usundt sted i livet eller i en relation, så handler det stadig om at acceptere, men du må stadig handle på dine værdier og flytte dig fra det usunde, krænkende, farlige eller voldelige, du måtte befinde dig i. Man skal ikke acceptere alle omstæn­ digheder og lade stå til. Forestil dig, at en person presser en tyk, stor bog op i hovedet på dig. Du forsøger med al din kraft at skubbe bogen væk. Du bruger al din energi, styrke og tankevirksomhed for at for­ søge at få bogen skubbet væk fra dit ansigt. Du kan ikke koncentrere dig om andet vigtigt i livet, for bogen er mast helt op i dit ansigt og generer, og personen, der skubber, har ikke i sinde at slippe presset. Pludselig læg­ ges bogen i dit skød. Du får nu mu­ lighed for at se dine omgivelser, være til stede, og din energi kan bruges på andet. Forestil dig nu, at denne bog er den smerte, du bærer på. Hvordan fø­ les det, hvis du lægger smerten i skø­ det og accepterer følelserne omkring smerten?

2. DEFUSION Defusion vil sige at iagttage sine tan­ ker og dermed adskille sig selv fra dis­ se tanker. Vi må ikke blive fanget af vores tanker, men skal i stedet se dem som forbipasserende biler, der ikke skal styre vores tilværelse. Blot fordi du får en tanke om noget, så betyder det ikke, at det er sandheden. Lad tan­ ken køre forbi dig, og bliv opmærk­ som på, at det er en tanke. Er tanken nyttig for dig? Hjælper tanken dig på nogen måde til at leve et liv med me­ ning, og skaber tanken værdi for dig? Holder du fast i dine negative tan­ ker grundet smerte og undgår at gøre det, du egentlig vil, eller ønsker du fra nu af at ændre dit tankesæt ved at blive opmærksom på dine tanker og kigge på funktionaliteten af tanken? Hvilken vej vælger du? 3. SELVET SOM KONTEKST Dette punkt handler om det iagtta­ gende selv. Vi har hele tiden følelser, tanker og fornemmelser, som kom­ mer og går, men bagved ligger din bevidsthed, der er opmærksom på tankerne, fornemmelserne eller følel­ serne. Selvet som kontekst kan også forklares ved, at man lægger mærke til eller bliver bevidst om egen bevidst­ hed. For at nuancere det endnu mere kommer her en metafor, hvor det iagttagende selv sammenlignes med himlen. Himlen er der hele tiden lige­ som dit iagttagende selv. Vejret sam­ menlignes med dine tanker og følel­ ser. Vejret skifter hele tiden, og selvom der er stormvejr, orkan, tordenvejr, snestorm eller regn, så er der stadig stille og sikkert over skyernes buldren, og måske endda solen skinner. Der vil altid være et sikkert sted inde i dig, der bliver bevidst om uvejret eller tanker­ ne og følelserne. >>

SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

// 79

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement