{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 116

VIDEN & VIDENSKAB

Trætte sygeplejersker blev hjulpet af Q10

For folk, der skal løbe stærkt på jobbet og af gode grunde er mere tilbøjelige til at føle sig trætte og udmattede, kan løsningen være at tage et tilskud af det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, viser en ny undersøgelse. AF BJØRN FALCK MADSEN

Det er ingen hemmelighed, at syge­ plejersker i ind- og udland knokler mere end mange andre, fordi der bli­ ver stillet så mange krav til dem. De lange vagter og det store arbejdspres er årsag til, at træthed og udmattel­ se er så udbredt inden for dette fag, men en spændende ny undersøgelse udført af forskere fra Isfahan Univer­ sity of Medical Sciences i Iran viser, at stoffet coenzym Q10 har en særdeles god effekt. Det er et vitaminbeslægtet stof, som kroppen behøver for at dan­ ne energi i cellernes små kraftværker, de såkaldte mitokondrier, og forsk­ ning viser, at man kan øge kroppens energiomsætning på en naturlig måde med dette stof. Testet på de mest trætte Undersøgelsen, som blev offentlig­ gjort i det videnskabelige tidsskrift Fatigue: Biomedicine, Health & Be­ havior i december 2019, inkluderer

116

539 sygeplejersker. I den første fase af undersøgelsen skulle deltagerne ud­ fylde spørgeskemaer med spørgsmål om deres selvoplevede grad af træt­ hed samt søvnkvalitet. I anden del af undersøgelsen, som var dobbeltblind og placebokontrolleret, koncentrere­ de man sig om de sygeplejersker, som var mest plaget af arbejdsrelateret træthed, og det var her, coenzym Q10 skulle testes. Kiggede også på søvnkvaliteten Deltagerne blev inddelt tilfældigt i to grupper, hvor den ene gruppe fik 200 mg Q10 dagligt, og den anden fik til­ svarende snydekapsler. Målet var at se, om behandlingen kunne modvir­ ke træthedssymptomerne, men man ønskede også at se, om der var nogen positiv indvirkning på søvnkvalite­ ten. Forskerne havde i første del af undersøgelsen noteret ud fra spørge­ skemaerne, at der var udtalte proble­

mer med træthed hos over halvdelen af de adspurgte sygeplejersker, og der var en nærmest lineær sammenhæng imellem antallet af vagter og graden af træthed. Det var således de absolut mest hårdt belastede og træthedspla­ gede (cirka 40 procent af deltagerne), som gik videre til fase to af undersø­ gelsen. Markante forbedringer Efter den anden del af undersøgelsen var afsluttet, kunne forskerne tydeligt se en forskel imellem de to grupper. Sygeplejerskerne, som havde fået 200 mg coenzym Q10 dagligt, var betyde­ ligt mindre trætte, og deres søvnkva­ litet var samtidig forbedret sammen­ lignet med placebogruppen. Disse to faktorer er vigtige i forhold til sikker­ heden ved jobbet. Som sygeplejerske har man et stort ansvar, og træthed og mangel på søvn kan let føre til alvor­ lige fejltagelser som eksempelvis for­

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement